Väljamakse taotlus. Tööturuamet Euroopa Sotsiaalfondi osakond Gonsiori 29 Tallinn / /200 nr

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Väljamakse taotlus. Tööturuamet Euroopa Sotsiaalfondi osakond Gonsiori 29 Tallinn / /200 nr"

Väljavõte

1 Vabariigi Valitsuse 21. septembri a määruse nr 301 Euroopa Ühenduse algatuse EQUAL vahendite taotlemise kord lisa 3 (Vabariigi Valitsuse 6. märtsi a määruse nr 66 sõnastuses) Väljamakse taotlus Tööturuamet Euroopa Sotsiaalfondi osakond Gonsiori 29 Tallinn / /200 nr Väljamakse taotlus ülekannete teostamiseks perioodi kohta nr palub (toetuse saaja nimi) teostada ülekanded vastavalt projekti (projekti nimetus ja number) kuludokumentide loetelule nr. Kinnitan, et projekti rakendamine toimub vastavuses Euroopa Ühenduse algatuse EQUAL vahendite kasutamise programmi, programmitäiendi ja struktuuritoetuste rakendamist reguleerivate õigusaktidega. Toetuse saaja või tema esindaja: (nimi, allkiri) Lisad: kuludokumentide loetelu 1 eks _ lehel; kuludokumentide koopiad koos osutatud teenuse või tehtud töö või müüdud kauba üleandmist-vastuvõtmist tõendavate dokumentide koopiatega 1 eks _ lehel; kuludokumentide tasumist tõendavate maksekorralduste või internetipanga väljavõtete panga kinnitatud koopiad, kassa väljaminekuorderid vm kulu väljamaksmist tõendavate dokumentide koopiad 1 eks _ lehel. Koostaja: (nimi, telefon, )

2

3 Kontrollimärge (täidab TTA) Kulukoht/kulu järjekorra nr (märkida kõigi dokumentide kuluridade ette järjekorranumber 1 - ) /kuludokumendi nimetus ja kulu selgitus (lühidalt). Kui kulu on osa suuremast arvest, märkida lisaks arve kogusumma Kuludokumendi esitaja Doku - mendi nr Doku - mendi kuupäev Summa ilma käibemaksuta Abikõlblik käibemaks Abikõlblik kulu kokku Sealhulgas abikõlbliku kulu jaotus finantseerimisallikate viisi Taotletav toetus (ESF) Eesti riigi finantseering Oma- ja kaasfinantseering Ettemaks Kulukoha eelarve Väljamaksed projektile kokku (kasvavalt) Kulukoha eelarve täitmine, % Jrk nr =5+6 7a 7b 7c =10/9 1 Personalikulud ( ) 1.1 kulud töötasudeks 1.2 lähetuste majutus- ja sõidukulud, päevarahad 1.3 muud kulud 2 Kulud projektis osalejatele ( ) 2.1 stipendiumid koolitatavatele 2.2 kulud transpordiks, majutuseks ja toitlustamiseks 2.3 kulud projektis osalejate ülalpeetavate pereliikmete hooldamiseks 2.4 õppetöö- ja koolitusmaterjalid 2.5 muud kulud 3 Kulud inventarile 4 Soetatud põhivara amortisatsioonikulud 5 Vara rendi- ja liisingukulud 6 Kulud ruumide kohandamiseks ( ) 6.1 kulud ruumide kohandamiseks 6.2 kulud ruumide kohandamiseks puuetega inimestele 7 Teavituskulud 7.1 teavitusüritused 7.2 trükised 7.3 muud teavituskulud

4 8 Üldkulud ( ) 8.1 kulud bürootarvetele 8.2 kulud sideteenustele 8.3 kommunaalkulud 8.4 kulud ruumide korrashoiuks 8.5 pangakontode avamise ja haldamisega seotud kulud 8.6 muud projektiga seotud administreerimiskulud 9 Muud abikõlblikud kulud ( ) 9.1 abivahendite ja seadmete kohandamine puuetega inimestele 9.2 uuringud 9.3 tõlkekulud 9.4 muud kulud 10 Abikõlblikud kulud kokku (rida ) 11 Tulud projekti tegevustest 12 Abikõlblikud kulud miinus tulud (rida 10-11) 13 Ettemaks kokku Kokku Ettemaks (veerg 8) märkida sümboliga E. Viimase väljamakse kuludokumentide loetelus näidata veergudes 9 11 kogu projekti eelarve, väljamaksed projektile kokku ja kogu eelarve kulukohtade täitmine. Toetuse saaja või tema esindaja: Koostaja: nimi, allkiri, kuupäev nimi, allkiri, telefon, Jaak Aab Sotsiaalminister

5 Vabariigi Valitsuse 21. septembri a määruse nr 301 Euroopa Ühenduse algatuse EQUAL vahendite taotlemise kord lisa 5 (Kehtestatud Vabariigi Valitsuse 6. märtsi a määrusega nr 66) Euroopa Ühenduse algatuse EQUAL täiendava toetuse taotlus 200 nr Täidab rakendusüksus Saabumise kuupäev: / /200_ Koopia Taotluse tunnusnumber: Originaal Vastutav ametnik: Vorm A 1. OSA: Projekti üldandmed 1.1 PROJEKTI NIMETUS (kuni 80 tähemärki) 1.2 MÄRKIGE TEEMA (ainult üks) Teema A Tööturule tulemise või naasmise hõlbustamine neile, kel on raskusi avatud tööturule integreerumise või reintegreerumisega. Teema G Töö- ja pereelu ühitamine ning tööturult lahkunud inimeste reintegreerimine paindlike ja efektiivsete töökorraldusvormide ning toetavate teenuste arendamise kaudu. Teema I Asüülitaotlejate sotsiaalse ja tööalase integratsiooni toetamine. 1.3 PROJEKTI KESTUS Projekti tegevuste (vastavalt punktile 4.5) eeldatav algus- ja lõppkuupäev _ / _ /200_- _ / _ /200_ 1.4 PROJEKTI MAKSUMUS (vastavalt taotluse vormile C) Kogumaksumus Oma- ja kaasfinantseering Taotletav struktuuritoetus Eesti riigi finantseering Euroopa Sotsiaalfondi kaasfinantseering 1.5 PROJEKTI RAKENDAMISE KOHT (märkida nimeliselt vallad, linnad, maakonnad) Vald/vallad

6 1.5.2 Linn/linnad Maakond/maakonnad Muu (palun täpsustage) 2. OSA: Andmed taotleja kohta 2.1 ÜLDINFO TAOTLEJA KOHTA Nimi ja lühend 1 Organisatsiooni tüüp mittetulundusühing sihtasutus kohalik omavalitsus maavalitsus äriühing riigiasutus Õiguslik vorm muu juriidiline isik füüsilisest isikust ettevõtja riigiasutus kohaliku omavalitsuse asutus Asutamisaasta Registrikood Aadress Telefon Faks E-post Makse saaja, pank, arvelduskonto number 2, viitenumber 3 Käibemaksukohustuslaseks registreerimise number 4 Kui toetuse saaja on käibemaksukohustuslane (märkida ristiga) projekti kulud kuuluvad maksustatava käibe hulka projekti kulud ei kuulu maksustatava käibe hulka Vastutav (allkirjaõiguslik) isik või seaduslik esindaja Nimi Ametikoht Telefon/faks E-post 2.2 INFO SEOSES KÄESOLEVA PROJEKTIGA Esitatud täiendava toetuse taotluse eest vastutav kontaktisik 5 Nimi Ametikoht 1 Lühend märkida juhul, kui on kasutusel. 2 Täita juhul, kui projekti tarbeks ei avata eraldi pangakontot. 3 Täita ainult avalik-õiguslikel juriidilistel isikutel. 4 Täita juhul, kui taotluse esitaja on käibemaksukohustuslane. 5 Täita juhul, kui on erinev punktist

7 Telefon/faks E-post Projektijuht 6 Nimi Ametikoht Telefon/faks E-post 3. OSA: Partnerid Nimetage projektis osalevad partnerid: Partner 1: Partner 2: 4. OSA: Projekti eesmärk ja tegevused 4.1. PROJEKTI EESMÄRK JA ALAEESMÄRGID Projekti üldine eesmärk Projekti otsesed eesmärgid 4.2 PROJEKTI VAJALIKKUSE PÕHJENDUS Probleemi(de) ja hetkeolukorra kirjeldus (viide probleemile), mida projektiga soovitakse lahendada Selgitage, kuidas lisaraha aitab täita EQUALi programmi eesmärke ja sobib valitud teemaga (kuni 400 sõna) Projekt toetab peamiselt järgmisi tegevusvaldkondi (märkige ristiga): TEEMA A : Tööturule tulemise või naasmise hõlbustamine neile, kel on raskusi avatud tööturule integreerumise või reintegreerumisega Sihtrühma(de)le suunatud kombineeritud teenused Tööandjatele suunatud kombineeritud koolitus- ja nõustamisteenused Vajadustel põhineva koolituse ja tööturule siirdumise toetamise ning töökohtade loomise ühendamine Riskigruppidesse kuuluvate isikute FIE-na töötamise ja ettevõtluse alustamise toetamine neile info- ja nõustamisteenuste osutamisega Koolist väljalangemist ennetavate kontseptsioonide arendamine ja katsetamine Muu tegevus (palun täpsustage)... 6 Täita juhul, kui on teada. Kui kattub punktiga või 2.2.1, märkida viide.

8 TEEMA G: Töö- ja pereelu ühitamine ning tööturult lahkunud inimeste reintegreerimine paindlike ja efektiivsete töökorraldusvormide ning toetavate teenuste arendamise kaudu Paindlike peresõbralike töövormide arendamine (sh kaugtöö) Kättesaadavate, taskukohaste ja paindlike lastehoiu- ja muude hooldusteenuste ning perekonda toetavate teenuste arendamine Traditsiooniliste soorollide muutmise strateegiad; meestele suunatud tegevused, et julgustada neid rohkem osalema pereelus ning võtma perega seotud kohustusi Avalikkuse teadlikkuse tõstmine töö- ja pereelu tasakaalustatud ühitamise tähtsuse kohta Muud töö- ja pereelu ühitamist soodustavad tegevused (Palun täpsustage) TEEMA I: Asüülitaotlejate sotsiaalse ja tööalase integratsiooni toetamine Struktuuride arendamine (vastavad asutused, ametnikud, vastuvõtukeskused vms) Uuringud, hindamine, planeerimine Asüülitaotlejate nõustamine, juhendamine, koolitamine Muu tegevus (palun täpsustage) Nimetage poliitikavaldkonnad, mida projekti kavandatavad tulemused mõjutavad ja milliseid info levitamise meetodeid selleks kasutada planeerite (kuni 400 sõna) 4.3 PROJEKTI TÄIENDAVAD TEGEVUSED Palun selgitage, milles seisnevad täiendavad tegevused (kuni 500 sõna) 4.4 PALUN KIRJELDAGE PROJEKTI SIHTGRUPPI 4.5 PROJEKTI TEGEVUSKAVA Projekti tegevuskava kuude lõikes Tegevus Algus- ja lõppkuupäev Saavutatav eesmärk Projekti tegevuste kirjeldus. Palun selgitage punktis toodud tegevuste sisu (kuni 500 sõna) 5. OSA: Projekti elluviimine, tulemused ja mõjud 5.1 TULEMUSTE HINDAMINE Palun esitage loeteluna projekti mõõdetavad kavandatud tulemused (märkida

9 kavandatud saavutustase) Palun esitage punktis toodud tulemuste mõõtmise indikaatorid ja mõõtmise viisid 5.2 PROJEKTI MÕJUD (märkida ristiga ja põhjendada lühidalt) Projekti mõju meeste ja naiste vahelise ebavõrdsuse vähendamisele tööhõives (märkida üks või mitu): projekt toetab meeste ja naiste võrdset integreerimist tööturule projekt toetab meeste ja naiste võrdset osalemist hariduse omandamisel ja kutseõppes projekt edendab naisettevõtlust projekt toetab töö- ja pereelu ühitamist Põhjendage tehtud valikut: Projekti mõju meeste ja naiste vahelise ebavõrdsuse vähendamisele üldiselt (märkida üks): projekt on otseselt suunatud soolise võrdõiguslikkuse edendamisele projekt vähendab soolist ebavõrdsust projekt ei mõjuta meeste ja naiste vahelist ebavõrdsust projekti vahetu mõju meeste ja naiste vahelise ebavõrdsuse vähendamisele on raskesti määratletav Põhjendage tehtud valikut: Projekti mõju infoühiskonna edendamisele (märkida üks): edendab otseselt infoühiskonda positiivse mõjuga neutraalne Põhjendage tehtud valikut: Projekti mõju tööhõivele (märkida üks): töökohti loov töökohti säilitav neutraalne Põhjendage tehtud valikut: Projekti mõju keskkonnaseisundile (märkida üks): suunatud otseselt keskkonnaseisundi parandamisele positiivse mõjuga neutraalne Põhjendage tehtud valikut: 5.4 Projekti seos EQUALi programmi raames juba rakendatava projektiga Projekti nimetus Projekti maksumus kroonides

10 5.5 Projekti omafinantseering Taotlejana tagan projektile taotlejapoolse finantseeringu summas krooni. TAOTLEJA KINNITUS Mina, allakirjutanu, olles projektile toetust taotleva organisatsiooni vastutav isik (märkida kinnitus ristiga), tõendan, et taotluses esitatud andmed on õiged ning esitatud dokumendid on kehtivad; kinnitan, et taotleja ja partnerite osas ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega tehtud pankrotiotsust; võimaldan vajadusel teostada taotleja ja taotluse nõuetele vastavuse kontrolli; kinnitan, et kasutan toetust vastavuses Euroopa Ühenduse algatuse EQUAL eesmärkide ja tingimustega ning esitatud taotluse ja taotluse rahuldamise otsusega; olen teadlik kohustusest esitada projektiga seonduvaid aruandeid toetuse taotluse rahuldamise otsuses sätestatud tähtajaks; tagan eraldi raamatupidamisarvestuse projekti oma- ja kaasfinantseeringu ning toetuse kasutamise kohta ning olen teadlik, et projektiga seonduvad kulud peavad olema organisatsiooni muudest kuludest, arvetest ja kuludokumentidest selgelt eristatavad; võimaldan auditi, kontrolli või riikliku järelevalve teostamist ning osutan selleks igakülgset abi; järgin projektiga seotud hangete läbiviimisel Riigihangete seaduses kehtestatud nõudeid; järgin struktuuritoetuse kasutamisel teavitamisnõudeid; olen teadlik kohustusest saadud toetus osaliselt või täielikult tagasi maksta, kui ilmnevad asjaolud, mille korral taotlust ei oleks rahuldatud, kui toetust ei kasutata eesmärgipäraselt või ei täideta rakendusüksuse ettekirjutusi; tagan taotluse, toetuse ja projekti teostamisega seotud dokumentatsiooni säilitamise vähemalt 31. detsembrini a; taotlen vajadusel õigeaegselt projekti muutmist vastavalt Perioodi struktuuritoetuse seaduse -le 4; informeerin viivitamata kõigist esitatud andmetes toimunud muudatustest või asjaoludest, mis mõjutavad või võivad mõjutada rakendusüksuse, taotleja ja/või toetuse saaja poolt oma kohustuste täitmist, sh nime, aadressi ja seaduslike esindajate muutumisest, ümberkujundamisest, pankroti väljakuulutamisest ja/või likvideerija määramisest, maksuvõlgnevustest, toetuse saaja tegevuse lõpetamisest; informeerin rakendusüksust viivitamata, kui projekti teostamise käigus ilmneb oht, et projekti kavandatud tulemusi ei ole võimalik saavutada või kui projekti edasine jätkamine ei ole otstarbekas; olen teadlik, et taotlust või selle koopiaid võib edastada teistele riigiasutustele või kolmandatele osapooltele eksperthinnangu saamise eesmärgil; olen lisanud käesolevale taotlusele järgmised dokumendid: projekti partnerite kinnituskirjad (vorm B) eelarvevormid (vormid C ja D) Nimi: Ametikoht: Allkiri: Allkirja andmise kuupäev ja koht:

11 Vorm B: Partneri kinnituskiri Partner Nimi ja lühend 7 Organisatsiooni tüüp mittetulundusühing sihtasutus kohalik omavalitsus maavalitsus äriühing riigiasutus füüsilisest isikust ettevõtja Õiguslik vorm muu juriidiline isik füüsilisest isikust ettevõtja riigiasutus kohaliku omavalitsuse asutus Registrikood Aadress Telefon/faks E-post Käibemaksukohustuslaseks registreerimise number 8 Kui toetuse saaja on käibemaksukohustuslane (märkida ristiga): projekti kulud kuuluvad maksustatava käibe hulka projekti kulud ei kuulu maksustatava käibe hulka Organisatsiooni suurus kuni 10 töötajat üle 250 Partneri peamised ülesanded ja vastutus projektis Partneri kaasfinantseering Eesti kroonides Organisatsiooni vastutav (allkirjaõiguslik) isik või seaduslik esindaja Nimi Ametinimetus Telefon/faks E-post Projektis osalemise eest vastutav kontaktisik Nimi Ametinimetus Telefon/faks E-post Kinnitan, et. (partneri nimi) osaleb projektis (projekti nimetus). Olen tutvunud projekti sisuga ja teadlik partneri vastutusest projektis osalemisel. 7 Märkida juhul, kui on kasutusel. 8 Täita juhul, kui taotluse esitaja on käibemaksukohustuslane.

12 Partneri ametliku esindaja nimi, allkiri ja kuupäev:

13 Eelarvevormid Vorm C1: Projekti finantsplaan Toetuse saaja: Partner 1: Partner 2: Partner 3: Partner 4: Partner n: Allikas/rahastaja Rea nr 1.1 Toetuse saaja omafinantseering 1.2 Kaasfinantseering Partner Partner Partner Partner a Muu allikas KOKKU Vajadusel lisada ridu partnerite kohta. Oma- ja kaasfinantseering Avaliku sektori finantseering Avaliku sektori Muu Eesti Kohaliku Riiklik avaliku omavalitsuse finantseering sektori finantseering finantseering finantseering kokku (1+2+3) Erasektori finantseering Oma- ja kaasfinantseering kokku (4+5) Oma- ja kaasfinantseering kokku (veerg 6 = A vähemalt 0.05 x C) B Taotletav struktuuritoetus kokku (kuni 0.95 x C) B.1 Eesti riigi finantseering 0.25 x B

14 B.2 Euroopa Sotsiaalfondi kaasfinantseering 0.75 x B C Projekti kogumaksumus (A+B)

15 Vorm C2: Projekti kogueelarve kulukohtade lõikes Rea Kulukoht nr 1 Personalikulud ( ) 1.1 kulud töötasudeks 1.2 lähetuste majutus- ja sõidukulud, päevarahad 1.3 muud kulud 2 Kulud projektis osalejatele ( ) 2.1 stipendiumid koolitatavatele 2.2 kulud transpordiks, majutuseks ja toitlustamiseks 2.3 kulud projektis osalejate ülalpeetavate pereliikmete hooldamiseks 2.4 õppetöö- ja koolitusmaterjalid 2.5 muud kulud 3 Kulud inventarile 4 Soetatud põhivara amortisatsioonikulud 5 Vara rendi- ja liisingukulud 6 Kulud ruumide kohandamiseks ( ) 6.1 kulud ruumide kohandamiseks 6.2 kulud ruumide kohandamiseks puuetega inimestele 7 Teavituskulud ( ) 7.1 teavitusüritused 7.2 trükised 7.3 muud teavituskulud 8 Üldkulud ( ) 8.1 kulud bürootarvetele 8.2 kulud sideteenustele Toetuse saaja Partner 1 Partner 2 Partner 3 Partner 4 Partner 5 Partner 6 Kokku

16 8.3 kommunaalkulud 8.4 kulud ruumide korrashoiuks 8.5 pangakontode avamise ja haldamisega seotud kulud 8.6 muud projektiga seotud administreerimiskulud 9 Muud abikõlblikud kulud ( ) 9.1 abivahendite ja seadmete kohandamine puuetega inimestele 9.2 uuringud 9.3 tõlkekulud 9.4 muud kulud 10 Abikõlblikud kulud kokku ( ) 11 Tulud projekti tegevustest 12 Kogukulud (10 11) Vajadusel lisada veerge partnerite kohta Allkirjaõigusliku isiku nimi: Allkiri: Kuupäev:

17 Vorm D: Eelarve seletuskiri 1. Personalikulud 1.1 kulud töötasudeks 1.2 lähetuste majutus- ja sõidukulud, päevarahad 1.3 muud kulud 2. Kulud koolitatavatele 2.1 stipendiumid koolitatavatele 2.2 kulud transpordiks, majutuseks ja toitlustamiseks 2.3 kulud projektis osalejate ülalpeetavate pereliikmete hooldamiseks 2.4 õppetöö- ja koolitusmaterjalid 2.5 muud kulud 3. Kulud inventarile 4. Soetatud põhivara amortisatsioonikulud 5. Vara rendi- ja liisingukulud 6. Kulud ruumide kohandamiseks kokku 6.1 kulud ruumide kohandamiseks 6.2 kulud ruumide kohandamiseks puuetega inimestele 7. Teavituskulud 7.1 teavitusüritused 7.2 trükised 7.3 muud teavituskulud 8. Üldkulud 8.1 kulud bürootarvetele 8.2 kulud sideteenustele

18 8.3 kommunaalkulud 8.4 kulud ruumide korrashoiuks 8.5 pangakontode avamise ja haldamisega seotud kulud 8.6 muud projektiga seotud administreerimiskulud 9. Muud abikõlblikud kulud 9.1 abivahendite ja seadmete kohandamine puuetega inimestele 9.2 uuringud 9.3 tõlkekulud 9.4 muud kulud 10. Abikõlblikud kulud kokku 11. Tulud projekti tegevusest Allkirjaõigusliku isiku nimi: Allkiri: Kuupäev: Jaak Aab Sotsiaalminister

19 Projekti nimetus ja kood Vabariigi Valitsuse 21. septembri a määruse nr 301 Euroopa Ühenduse algatuse EQUAL vahendite taotlemise kord lisa 6 (Kehtestatud Vabariigi Valitsuse 6. märtsi a määrusega nr 66) TÄIENDAVA TAOTLUSVOORU HINDAMISLEHT Maksimumhinne Taotlus/vorm 1. Projekti asjakohasus/sobivus Kuivõrd projekti eesmärgid ja oodatavad tulemused aitavad kaasa EQUALi programmi ja valitud teema eesmärkide saavutamisele? 1.2 Kuivõrd projekti tegevused viivad eesmärkide ja tulemuste saavutamiseni ning kirjeldatud probleemide lahendamiseni? 1.3 Kuivõrd sobilikud ja realistlikud on projekti rakendamise ulatus ja aeg? 2. Projekti metoodika osa, p 4.1, p 4.2.2, p 4.2.3, 5. osa 4 4. osa, p 4.2.1, p 4.2.2, p 4.5, 5. osa 4 p 1.3, Projekti tegevuste lähtumine probleemide analüüsi tulemustest 5 p 4.2, 4.3, Projekti tegevuskava arusaadavus ja teostatavus ning kavandatud tegevuste ja tulemuste saavutamise vaheline seos 2.3 Projekti sihtgrupi kindlaksmääramine ning valiku metoodika ja -kriteeriumide asjakohasus 2.4 Kas seosed poliitikavaldkondadega, mida projekti tulemused mõjutavad, on selgelt põhjendatud ja realistlikud? 2.5 Tulemuste levitamiseks ja kasutusele võtmiseks kavandatud kanalite ja meetodite asjakohasus 2.6 Tulemuste levitamiseks ja kasutusele võtmiseks kavandatud kanalite ja meetodite teostatavus 2.7 Projektis väljatoodud uuenduslikkuse vastavus EQUALi programmi uuenduslikkuse kriteeriumidele 3. Taotleja ja partnerite suutlikkus projekti rakendada Taotleja ja tema partnerite oskused kavandatud tegevuste elluviimiseks 4. Projekti mõju Projekti mõju meeste ja naiste vahelise ebavõrdsuse vähendamisele 5 p 4.5, 5. osa 2 p p p 4.2.4, p 4.3, p 4.5 p p 4.2.4, p p 4.2.2, p 4.3, p osa, vorm B 3 p 5.2.1, p Projekti mõju infoühiskonna edendamisele 1 p 5.2.3

20 4.3 Projekti mõju tööhõivele 1 p Projekti mõju keskkonnaseisundile 1 p Projekti eelarve ja kulude põhjendatus Kavandatud kulutuste suhe võrreldes planeeritud tegevuste ja oodatavate tulemustega 5.2 Kavandatud kulutuste vajalikkus ja põhjendatus projekti rakendamise seisukohast 5 p 4.2.3, p 4.3, p 4.5, 5. osa vorm C2, D 5 p 4.3, p 4.4, p 4.5, vorm D 5.3 Kavandatud tegevuste kaetus ressurssidega 5 p 4.3, p 4.5, vorm C2, D Üldhinne 70 Kommentaarid: Eksperdi nimi: Kuupäev: Jaak Aab Sotsiaalminister

21 1.1: Andmed taotleja kohta Vabariigi Valitsuse 21. septembri a määruse nr 301 Euroopa Ühenduse algatuse EQUAL vahendite taotlemise kord lisa 7 (Kehtestatud Vabariigi Valitsuse 6. märtsi a määrusega nr 66) Sotsiaalministeeriumi finants- ja varahalduse osakonnale Organisatsioon Asutuse registreerimisnumber Aadress Postiindeks Telefon Faks E-post Taotleja esindaja (ees- ja perekonnanimi, ametikoht, telefon, e-post) Taotluse menetlemise ajaks määratud kontaktisik (ees- ja perekonnanimi, ametikoht, telefon, e-post) 1.2: Andmed taotluse kohta Tehnilise abi taotlemise eesmärk Toetuse kasutamise periood Abikõlblikkuse periood Tehnilise abi tegevuste kogueelarve (kroonides) sealhulgas Euroopa Sotsiaalfondi finantseering sealhulgas taotleja omafinantseering A tüüpi tehnilise abi tegevuste kogueelarve (kroonides) sealhulgas Euroopa Sotsiaalfondi finantseering sealhulgas taotleja omafinantseering B tüüpi tehnilise abi tegevuste kogueelarve (kroonides) sealhulgas Euroopa Sotsiaalfondi kaasfinantseering sealhulgas taotleja omafinantseering Projekti raamatupidamisdokumentide STRUKTUURITOETUSE TAOTLUS 1. EQUALi tehniline abi

22 asukoht Osaline või täielik ettemakse Toetuse saaja kontonumber 2.1: A tüüpi tehnilise abi tegevuste kirjeldus Tegevuse nimetus a) Tegevuse eesmärgid: 2. A tüüpi tehnilise abi vahendite taotlus Programmi juhtimine ja rakendamine b) Tegevuse elluviija: c) Vajaduse põhjendus: d) Tegevuse kirjeldus: e) Orienteeruv ajakava: f) Saavutatav tulemus: 2.1.1: Info tehnilise abi tegevuste elluviimiseks palgatavate töötajate kohta Ametinimetus 2. Põhilised tööülesanded Näidata, millise tegevuse elluviimiseks inimene palgatakse ja millised on tema põhilised tööülesanded 3. Tingimused Avalik teenistus või tööleping; kas töötaja tegeleb ainult tehnilisest abist abikõlblike EQUALi rakendamisega seotud ülesannetega või on tal ka muid ülesandeid; kas töö on osalise või täistööajaga

23 2. 3.1: B tüüpi tehnilise abi tegevuste kirjeldus Tegevuse nimetus a) Tegevuse eesmärgid: 3. B tüüpi tehnilise abi vahendite taotlus Teavitamine, avalikustamine ja arvutiseerimine b) Tegevuse elluviija: c) Vajaduse põhjendus: d) Tegevuse kirjeldus: e) Orienteeruv ajakava: f) Saavutatav tulemus: 4. Tehnilise abi vahendite eelarve 4.1 A tüüpi tehnilise abi vahendite eelarve Abikõlblikud kulud Finantseerimisallikad Kulud Ühiku Ühiku Kokku Euroopa Omafinantseering nimetus ja ühikute arv maksumus Sotsiaalfond I. Toetuse ja tegevuste ettevalmistamine II. Projektide hindamine ja valik III. Seire IV. Abi elluviimisega seotud seirekomiteede ja alakomiteede koosolekute

24 korraldamine V. Auditid, järelevalvetoimingud KOKKU 4.2 B tüüpi tehnilise abi vahendite eelarve Abikõlblikud kulud Finantseerimisallikad Oma- Ühiku nimetus ja ühikute arv Ühiku maksumus Kokku Euroopa Sotsiaalfond finant- seering I. Uuringud II. Seminarid ja koolitus III. Teavitamine IV. Elektroonilise juhtimis-, seire- ja hindamissüsteemi soetamine ja installeerimine KOKKU Kinnitan, et taotluses toodud andmed on õiged. Nimi Ametikoht Allkiri Allkirja andmise aeg ja koht TAOTLEJA KINNITUS Jaak Aab Sotsiaalminister

25 Vabariigi Valitsuse 21. septembri a määruse nr 301 Euroopa Ühenduse algatuse EQUAL vahendite taotlemise kord lisa 8 (Kehtestatud Vabariigi Valitsuse 6. märtsi a määrusega nr 66) Tööturuamet Euroopa Sotsiaalfondi osakond Gonsiori Tallinn Euroopa Ühenduse algatuse EQUAL projekti seirearuanne Täidab rakendusüksus Saabumise Taotluse kuupäev: tunnusnumber: / /200 Vastutav ametnik: 1. Projekti nimetus 2. Toetuse taotluse rahuldamise otsuse number ja kuupäev 3. Projekti kestus 3.1 Kestus kalendrikuudes: kuud 3.2 Projekti tegevuste algus- ja lõppkuupäev: / /200 - / / Aruande liik (märkida ristiga üks) poolaastaaruanne aastaaruanne 5. Aruandlusperiood / /200 - / / Toetuse saaja ja partnerite andmed

26 6.1 Toetuse saaja Registrikood Aadress 9 Postiaadress Projekti kontaktisik (nimi, kontaktandmed) Partner 1 Registrikood Aadress Vastutav isik või seaduslik esindaja (nimi, kontaktandmed) 6.3 Partner 2 Registrikood Aadress Vastutav isik või seaduslik esindaja (nimi, kontaktandmed) 9 Taotleja aadress vastavalt registrikaardile. 10 Vajadusel lisada ridu partnerite kohta.

27 7. Projekti finantsplaani täitmine Finantseerimisallikas 1. Taotletud struktuuritoetus kokku ( ) 1.1 Eesti riigi finantseering 1.2 Euroopa Sotsiaalfondi kaasfinantseering 2 Toetuse saaja omafinantseering ja projekti kaasfinantseering kokku ( ) 2.1 Avaliku sektori oma- ja kaasfinantseering kokku ( ) Riiklik oma- või kaasfinantseering Kohaliku omavalitsuse oma- või kaasfinantseering Muu Eesti avaliku sektori oma- või kaasfinantseering 2.2 Erasektori oma- ja kaasfinantseering 3 Projekti abikõlblikud kulud kokku 4 Tulud projekti tegevustest 5 Projekti kulud miinus tulud (rida 3 rida 4) 6 Taotletud struktuuritoetus protsentides (rida 1x 100% /rida 5) 11 Kogu projekti kinnitatud finantsplaan Kokku eelmiste aruandeperioodide kulud Kulu aruandeperioodil Kokku kulu aruandeperioodi lõpuks Aruandeperioodi kulud tegevuste lõikes (täita ainult aastaaruandes) Toetus inimestele Juhendamine ja nõustamine Koolitus Koolitus töökohal Tööpraktika/tööharjutus Protsent aruandeperioodi kogukuludest 11 Taotletud struktuuritoetus ei tohi olla suurem kui 95% abikõlblikest kogukuludest.

28 Rotatsioon ja töö jagamine Tööhõivealane abi (sh toetus ettevõtlusega alustamiseks) Integreeritud meetmed Toetus struktuuridele ja süsteemidele ning toetavad meetmed Töökohtade loomine ja toetamine Õpetajate, koolitajate ja personali koolitamine Tööturuteenuste parandamine värbamisstruktuurid Koolitusprogrammide kontseptsioon sertifitseerimine Tehniliste muutuste ettevalmistamine Töökorraldus, töökohale juurdepääsu parandamine Juhendamine ja sotsiaalteenused Teadlikkuse tõstmine, informatsioon, teavitamine Diskrimineerimisega seotud uuringud ja analüüsid Rahvusvahelised tegevused Teabe ja kogemuste vahetamine Uuenduslike lähenemiste paralleelne arendamine Uute lähenemiste import, eksport või kohandamine Ühine uute meetmete väljaarendamine Koolitatavate/koolitajate/personali vahetus Kokku 100 % 8. Selgitused aruandeperioodil tehtud kulutuste kohta (vastavalt taotluse rahuldamise otsusega või arengupartnerluse kokkuleppe heakskiitmise otsusega kinnitatud eelarve seletuskirjale kulukohtade lõikes) 1 Personalikulud 1.1 kulud töötasudeks 1.2 lähetuste majutus- ja sõidukulud, päevarahad 1.3 muud kulud 2 Kulud koolitatavatele 2.1 stipendiumid koolitatavatele 2.2 kulud transpordiks, majutuseks ja toitlustamiseks 2.3 kulud projektis osalejate ülalpeetavate pereliikmete hooldamiseks 2.4 õppetöö- ja koolitusmaterjalid 2.5 muud kulud 3 Kulud inventarile 4 Soetatud põhivara amortisatsioonikulud 5 Vara rendi- ja liisingulukud 6 Kulud ruumide kohandamiseks 6.1 kulud ruumide kohandamiseks

29 6.2 kulud ruumide kohandamiseks puuetega inimestele 7 Teavituskulud 7.1 teavitusüritused 7.2 trükised 7.3 muud teavituskulud 8 Üldkulud 8.1 kulud bürootarvetele 8.2 kulud sideteenustele 8.3 kommunaalkulud 8.4 kulud ruumide korrashoiuks 8.5 pangakontode avamise ja haldamisega seotud kulud 8.6 muud projektiga seotud administreerimiskulud 9 Muud abikõlblikud kulud 9.1 abivahendite ja seadmete kohandamine puuetega inimestele 9.2 uuringud 9.3 tõlkekulud 9.4 muud kulud 10 Abikõlblikud kulud kokku 11 Mitteabikõlblikud kulud 11.1 käibemaks 11.2 projekti finantseerimiskulud 11.3 muud mitteabikõlblikud kulud 12 Tulud projekti tegevustest 13 Abikõlblikud kulud miinus tulud 9. Aruandeperioodil elluviidud tegevused ja hinnang tegevuste elluviimisele Planeeritud tegevus Planeeritud algus- ja lõppkuupäev Planeeritud saavutatav vaheeesmärk Kas tegevus on ellu viidud? Tegelik algus- ja lõppkuupäev Saavutatud vaheeesmärk Hinnang tegevuse elluviimisele Kui tegevus ei ole veel lõppenud, märkida lõppkuupäeva lahtrisse kestev 10. Hinnang aruandeperioodi tegevustele, eesmärkide saavutamisele ja tulemuslikkusele (mh tuua välja kokkuvõte ja hinnang rahvusvahelise koostöö, süvalaiendamise, innovatiivsuse ja partnerluse kohta)

30 11. Projekti rakendamise koht (märkida nimeliselt vallad, linnad, maakonnad, kus projekti on rakendatud) Vald/vallad Linn/linnad Maakond/maakonnad 12. Andmed juhtkomisjoni tegevuse ja otsuste kohta aruandeperioodil, kui projekti tegevuste koordineerimiseks on moodustatud juhtkomisjon 13. Projekti sihtgrupp (andmed esitada aruandeperioodi kohta) Arv Projektis osalejate (sihtgrupi) koguarv 100% Töötute 12 arv Töötavate inimeste arv Tööealiste ja töövõimeliste, kuid ametlikult registreerimata töötute arv Füüsilise puudega inimeste arv Vaimse puudega inimeste arv Vaimsete häiretega inimeste või vaimuhaigete arv Protsent projektis osalejate koguarvust 12 Ametlikult registreeritud töötud.

31 Immigrantide arv Asüülitaotlejate arv Religiooni või seksuaalse orientatsiooni põhjal diskrimineeritute arv Kodutute arv (Endiste) kinnipeetavate arv Ettevõtjana tegutsejate arv Pikaajaliste töötute arv Kuni 25-aastaste arv aastaste arv Üle 50-aastaste arv

32 14. Andmed osalejate kohta pärast projektis osalemist

33 Tööle saanute arv Eraettevõtte omanike arv Õpinguid alustanute arv Tööle asumise tõttu väljalangenute arv Koolituse tõttu väljalangenute arv Muudel põhjustel väljalangenute arv Töö- ja pereelu ühitamisega seotud tegevustes osalenute ja tegevustega rahulolijate arv Loodud töökohtade arv Arv Protsent projektis osalejate koguarvust 15. Projekti mõjud aruandeperioodil (märkida ristiga ja selgitada lühidalt) 15.1 Projekti mõju meeste ja naiste vahelise ebavõrdsuse vähendamisele tööhõives (märkida ristiga): projekt toetab meeste ja naiste võrdset integreerimist tööturule projekt toetab meeste ja naiste võrdset osalemist hariduse omandamisel ja kutseõppes projekt edendab naisettevõtlust projekt toetab töö- ja pereelu ühitamist Selgitus: 15.2 Projekti mõju meeste ja naiste vahelise ebavõrdsuse vähendamisele üldiselt (märkida ristiga üks sobiv variant): projekt on otseselt suunatud soolise võrdõiguslikkuse edendamisele

34 projekt vähendab soolist ebavõrdsust projekt ei mõjuta meeste ja naiste vahelist ebavõrdsust projekti vahetu mõju meeste ja naiste vahelise ebavõrdsuse vähendamisele on raskesti määratletav Selgitus: 15.3 Projekti mõju infoühiskonna edendamisele (märkida ristiga üks sobiv variant): edendab otseselt infoühiskonda positiivse mõjuga neutraalne Selgitus: 15.4 Projekti mõju tööhõivele (märkida ristiga üks sobiv variant): töökohti loov töökohti säilitav neutraalne Selgitus: 15.5 Projekti mõju keskkonnaseisundile (märkida ristiga üks sobiv variant): suunatud otseselt keskkonnaseisundi parandamisele positiivse mõjuga neutraalne Selgitus: Kinnitus esitatud andmete õigsuse kohta Kooskõlastajad: Koostaja Toetuse saaja esindaja Nimi Ametikoht Allkiri Kuupäev Täidab rakendusüksus Kinnitan aruande: (nimi) (allkiri) (kuupäev) Jaak Aab Sotsiaalminister

35 Tööturuamet Euroopa Sotsiaalfondi osakond Gonsiori Tallinn Vabariigi Valitsuse 21. septembri a määruse nr 301 Euroopa Ühenduse algatuse EQUAL vahendite taotlemise kord lisa 9 (Kehtestatud Vabariigi Valitsuse 6. märtsi a määrusega nr 66) Euroopa Ühenduse algatuse EQUAL projekti lõpparuanne Täidab rakendusüksus Saabumise Taotluse kuupäev: tunnusnumber: / /200 Vastutav ametnik: 1. Projekti nimetus 2. Toetuse taotluse rahuldamise otsuse number ja kuupäev 3. Projekti kestus 3.1 Kestus kalendrikuudes: kuud 3.2 Projekti tegevuste algus- ja lõppkuupäev: / /200 - / / Aruande liik (märkida ristiga üks) poolaastaaruanne lõpparuanne aastaaruanne 5. Aruandlusperiood / /200 - / / Toetuse saaja ja partnerite andmed

36 6.1 Toetuse saaja Registrikood Aadress 13 Postiaadress Projekti kontaktisik (nimi, kontaktandmed) Partner 1 Registrikood Aadress Vastutav isik või seaduslik esindaja (nimi, kontaktandmed) 6.3 Partner 2 Registrikood Aadress Vastutav isik või seaduslik esindaja (nimi, kontaktandmed) 13 Taotleja aadress vastavalt registrikaardile. 14 Vajadusel lisada ridu partnerite kohta.

37 7. Projekti finantsplaani täitmine Finantseerimisallikas Kinnitatud finantsplaan Kulu kokku projekti lõpus 1. Taotletud struktuuritoetus kokku ( ) 1.1 Eesti riigi finantseering 1.2 Euroopa Sotsiaalfondi kaasfinantseering 2 Toetuse saaja omafinantseering ja projekti kaasfinantseering kokku ( ) 2.1 Avaliku sektori oma- ja kaasfinantseering kokku ( ) Riiklik oma- või kaasfinantseering Kohaliku omavalitsuse oma- või kaasfinantseering Muu Eesti avaliku sektori oma- või kaasfinantseering 2.2 Erasektori oma- ja kaasfinantseering 3 Projekti abikõlblikud kulud kokku 4 Tulud projekti tegevustest 5 Projekti kulud miinus tulud (rida 3 rida 4) 6 Taotletud struktuuritoetus protsentides (rida 1 x 100% /rida 5) 15 Kulud tegevuste lõikes Protsent kogukuludest Toetus inimestele Juhendamine ja nõustamine Koolitus Koolitus töökohal Tööpraktika/tööharjutus Rotatsioon ja töö jagamine Tööhõivealane abi (sh toetus ettevõtlusega alustamiseks) Integreeritud meetmed 15 Taotletud struktuuritoetus ei tohi olla suurem kui 95% abikõlblikest kogukuludest.

38 Toetus struktuuridele ja süsteemidele ning toetavad meetmed Töökohtade loomine ja toetamine Õpetajate, koolitajate ja personali koolitamine Tööturuteenuste parandamine värbamisstruktuurid Koolitusprogrammide kontseptsioon sertifitseerimine Tehniliste muutuste ettevalmistamine Töökorraldus, töökohale juurdepääsu parandamine Juhendamine ja sotsiaalteenused Teadlikkuse tõstmine, informatsioon, teavitamine Diskrimineerimisega seotud uuringud ja analüüsid Rahvusvahelised tegevused Teabe ja kogemuste vahetamine Uuenduslike lähenemiste paralleelne arendamine Uute lähenemiste import, eksport või kohandamine Ühine uute meetmete väljaarendamine Koolitatavate/koolitajate/personali vahetus Kokku 100 % 8. Selgitused projektile tehtud kulutuste kohta (vastavalt taotluse rahuldamise otsusega või arengupartnerluse kokkuleppe heakskiitmise otsusega kinnitatud eelarve seletuskirjale kulukohtade lõikes) 1 Personalikulud 1.1 kulud töötasudeks 1.2 lähetuste majutus- ja sõidukulud, päevarahad 1.3 muud kulud 2 Kulud koolitatavatele 2.1 stipendiumid koolitatavatele 2.2 kulud transpordiks, majutuseks ja toitlustamiseks 2.3 kulud projektis osalejate ülalpeetavate pereliikmete hooldamiseks 2.4 õppetöö- ja koolitusmaterjalid 2.5 muud kulud 3 Kulud inventarile 4 Soetatud põhivara amortisatsioonikulud 5 Vara rendi- ja liisingulukud 6 Kulud ruumide kohandamiseks 6.1 kulud ruumide kohandamiseks 6.2 kulud ruumide kohandamiseks puuetega inimestele

39 7 Teavituskulud 7.1 teavitusüritused 7.2 trükised 7.3 muud teavituskulud 8 Üldkulud 8.1 kulud bürootarvetele 8.2 kulud sideteenustele 8.3 kommunaalkulud 8.4 kulud ruumide korrashoiuks 8.5 pangakontode avamise ja haldamisega seotud kulud 8.6 muud projektiga seotud administreerimiskulud 9 Muud abikõlblikud kulud 9.1 abivahendite ja seadmete kohandamine puuetega inimestele 9.2 uuringud 9.3 tõlkekulud 9.4 muud kulud 10 Abikõlblikud kulud kokku 11 Mitteabikõlblikud kulud 11.1 käibemaks 11.2 projekti finantseerimiskulud 11.3 muud mitteabikõlblikud kulud 12 Tulud projekti tegevustest 13 Abikõlblikud kulud miinus tulud 9. Elluviidud tegevused ja hinnang tegevuste elluviimisele Planeeritud tegevus Planeeritud algus- ja lõppkuupäev Planeeritud saavutatav eesmärk Kas tegevus on ellu viidud? Tegelik algus- ja lõppkuupäev Saavutatud eesmärk Hinnang tegevuse elluviimisele 10. Hinnang tegevustele, eesmärkide saavutamisele ja tulemuslikkusele 11. Projekti rakendamise koht (märkida nimeliselt vallad, linnad, maakonnad, kus projekti on

40 rakendatud) Vald/vallad Linn/linnad Maakond/maakonnad 12. Andmed juhtkomisjoni tegevuse ja otsuste kohta aruandeperioodil, kui projekti tegevuste koordineerimiseks on moodustatud juhtkomisjon 13. Projekti sihtgrupp (andmed esitada aruandeperioodi kohta) Arv Projektis osalejate (sihtgrupi) koguarv 100% Töötute 16 arv Töötavate inimeste arv Tööealiste ja töövõimeliste, kuid ametlikult registreerimata töötute arv Füüsilise puudega inimeste arv Vaimse puudega inimeste arv Vaimsete häiretega inimeste või vaimuhaigete arv Protsent projektis osalejate koguarvust 16 Ametlikult registreeritud töötud.

41 Immigrantide arv Asüülitaotlejate arv Religiooni või seksuaalse orientatsiooni põhjal diskrimineeritute arv Kodutute arv (Endiste) kinnipeetavate arv Ettevõtjana tegutsejate arv Pikaajaliste töötute arv Kuni 25-aastaste arv aastaste arv Üle 50-aastaste arv 14. Andmed osalejate kohta pärast projektis osalemist

42 Tööle saanute arv Eraettevõtte omanike arv Õpinguid alustanute arv Tööle asumise tõttu väljalangenute arv Koolituse tõttu väljalangenute arv Muudel põhjustel väljalangenute arv Töö- ja pereelu ühitamisega seotud tegevustes osalenute ja tegevustega rahulolijate arv Loodud töökohtade arv Arv Protsent projektis osalejate koguarvust 15. Projekti mõjud aruandeperioodil (märkida ristiga ja selgitada) 15.1 Projekti mõju meeste ja naiste vahelise ebavõrdsuse vähendamisele tööhõives (märkida ristiga): projekt toetab meeste ja naiste võrdset integreerimist tööturule projekt toetab meeste ja naiste võrdset osalemist hariduse omandamisel ja kutseõppes projekt edendab naisettevõtlust projekt toetab töö- ja pereelu ühitamist Selgitus: 15.2 Projekti mõju meeste ja naiste vahelise ebavõrdsuse vähendamisele üldiselt (märkida ristiga üks sobiv variant):

43 projekt on otseselt suunatud soolise võrdõiguslikkuse edendamisele projekt vähendab soolist ebavõrdsust projekt ei mõjuta meeste ja naiste vahelist ebavõrdsust projekti vahetu mõju meeste ja naiste vahelise ebavõrdsuse vähendamisele on raskesti määratletav Selgitus: 15.3 Projekti mõju infoühiskonna edendamisele (märkida ristiga üks sobiv variant): edendab otseselt infoühiskonda positiivse mõjuga neutraalne Selgitus: 15.4 Projekti mõju tööhõivele (märkida ristiga üks sobiv variant): töökohti loov töökohti säilitav neutraalne Selgitus: 15.5 Projekti mõju keskkonnaseisundile (märkida ristiga üks sobiv variant): suunatud otseselt keskkonnaseisundi parandamisele positiivse mõjuga neutraalne Selgitus: 16. EQUALi põhimõtete rakendamine 16.1 Kuidas järgis projekt EQUALi põhimõtteid uuenduslikkus, võrdsed võimalused, partnerlus ja rahvusvaheline koostöö? (teha kokkuvõte tegevustest ning anda hinnang) 17. Süvalaiendamine 17.1 Millised olid projekti jooksul läbiviidud süvalaiendamisele suunatud tegevused? 18. Projekti jätkusuutlikkus 18.1 Kas ja mil viisil jätkate koostööd partneritega? 18.2 Milliseid sarnaseid lisategevusi olete planeerinud projektiväliselt? 19. Enesehindamine 19.1 Esitage kokkuvõte projekti jooksul tehtud enesehindamisest 20. Missugused tooted ja teenused on valminud projekti tulemusel (võimalusel tuua viide)?

44 20.1 Missugused tooted ja teenused on leidnud ja/või võiksid leida laialdasemat kasutuselevõttu? 21. Probleemid projekti rakendamisel 21.1 Milliseid probleeme (nii administratiivseid kui sisulisi) esines projekti rakendamisel? NB! Projekti lõpparuande juurde lisada kuludokumentide loetelu ja andmed projektis osalejate kohta Kinnitus esitatud andmete õigsuse kohta Kooskõlastajad: Koostaja Toetuse saaja esindaja Nimi Ametikoht Allkiri Kuupäev Täidab rakendusüksus Kinnitan aruande: (nimi) (allkiri) (kuupäev)

45 Andmed projektis osaleja kohta esitatakse lõpparuande juurde Projekti nimetus Projekti number Osaleja number Projektis osalemise alguskuupäev Üldinfo ja kontaktandmed Mees Naine Vanus Kodakondsus Märkida ristiga sobiv variant Immigrant Asüülitaotleja Ei ole immigrant ega asüülitaotleja Füüsilise puudega Kroonilise või püsiva haigusega Vaimse puudega Vaimsete häiretega Muu (diskrimineeritud religiooni või seksuaalse orientatsiooni põhjal) lõppkuupäev Emakeel Haridus (tase ja valdkond) Perekonnaseis Laste arv Füüsiliselt terve Vaimselt terve Uimastisõltlane Endine uimastisõltlane Hasartmängusõltlane Kodutu (Endine) kinnipeetav Töötab täiskohaga Töötab osalise tööajaga Ettevõtja FIE Õpib Töötu Pikaajaline töötu Registreerimata töötu Muu (palun täpsustada) Projekti alguses Projektis osalemise lõpus Osaletud tundide arv kokku Ettenähtud programmi/tegevuste täitmise osakaal (%) Projekti käigus omandatud oskused/teadmised ja tunnistuse andnud organisatsioon Omandatud kvalifikatsioon Tunnistuse andnud organisatsioon

46 Kui lahkuti projektist enne lõppu, palun kirjeldada lühidalt poolelijätmise põhjuseid Jaak Aab Sotsiaalminister

47 Vabariigi Valitsuse 21. septembri a määruse nr 301 Euroopa Ühenduse algatuse EQUAL vahendite taotlemise kord lisa 10 (Kehtestatud Vabariigi Valitsuse 6. märtsi a määrusega nr 66) Euroopa Ühenduse algatuse EQUAL tehnilise abi väljamakse taotlus Meie Väljamakse taotlus nr ülekannete teostamiseks arvestusperioodi kohta EQUALi tehniline abi Käesolevaga palub (asutuse või isiku nimi) teostada ülekanded vastavalt lisatud kuludokumentide nimekirjale summas krooni. Kinnitan, et projekti rakendamine toimub vastavuses EQUALi programmdokumendi, programmitäiendi ja struktuuritoetust reguleerivate õigusaktidega. Toetuse saaja esindaja Nimi/ametikoht/allkiri Lisad: Kuludokumentide nimekiri eks lehel Koostaja nimi, telefon, e-post

48 VÄLJAMAKSE TAOTLUSE NR KULUDOKUMENTIDE NIMEKIRI

49 Kuupäev: Asutus: Valuuta: Jrk nr Arve esitaja nimi Arve number Arve kuupäev Tehnilise abi taotluse eelarve kulurea nr Toetuse saaja kontonumber Eelarveklassifikaator Summa kokku Summa käibemaksuta Käibemaks Mitteabikõlblikud kulud (sh käibemaks) Abikõlblik käibemaks Abikõlblik summa kokku Finantseerimisallikad Abikõlblik Euroopa oma- Sotsiaalfonfinantseering A tüüpi tehnilise abi kulud A tüüpi tehnilise abi kulud kokku: B tüüpi tehnilise abi kulud B tüüpi tehnilise abi kulud kokku: Väljamakse taotlus kokku: Jaak Aab Sotsiaalminister

50 Vabariigi Valitsuse 21. septembri a määruse nr 301 Euroopa Ühenduse algatuse EQUAL vahendite taotlemise kord lisa 11 (Kehtestatud Vabariigi Valitsuse 6. märtsi a määrusega nr 66) Tööturuamet Euroopa Sotsiaalfondi osakond Gonsiori 29 Tallinn Meie nr Teatis ettemakse muutumisest abikõlblikuks kuluks Teatan, et rakendatava projekti nr lisatud Aruandes ettemakse muutumisest abikõlblikuks kuluks nr toodud ettemaksete osas on.esitanud korrektsed ettemakse tasumist tõendavad dokumendid. (rakendaja nimi) Kinnitan, et lisatud aruandes toodud projekti rakendamine toimub vastavuses ühtse programmdokumendi , programmitäiendi ja struktuurifondide rakendamist reguleerivate õigusaktidega. Projektijuht: Lisa: Aruanne ettemakse muutumisest abikõlblikuks kuluks nr Maksekorralduste koopiad lehel Koostaja:

51 Aruanne ettemakse muutumisest abikõlblikuks kuluks nr Taotleja: Projekti nr: Laekunud toetuse kogusumma: sellest ettemakse: Ettemakse laekumise kuupäev: Maksekorralduse nr: Ettemakse tasumine Tasumise kuupäev Maksekorralduse nr Aruandeperioodil abikõlblikuks kuluks muutunud ettemakse (summa kroonides) Tasumata ettemakse jääk aruandeperioodi lõpus (summa kroonides) Kokku: Projektijuht: Raamatupidamise eest vastutav isik: Jaak Aab Sotsiaalminister

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 931109740005 AUDRU KÜLM- JA LAOHOONE EHITAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: EESTI KALAPÜÜGIÜHISTU ARUANDE NR: 2012-029 07.12.2012 Auditi lõpparuanne saadetakse: Korraldusasutus

Rohkem

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012 HINDAMISKRITEERIUMID 01 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud.okt.01 üldkoosoleku otsuega nr (Lisa ) Hindamiskriteeriumid on avalikud

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Määruse kavand

Määruse kavand Riigihalduse ministri käskkirja Piirkondlike algatuste tugiprogrammide elluviimiseks toetuse andmise tingimused Harju, Ida-Viru, Jõgeva, Lääne-Viru, Põlva, Tartu, Valga, Viljandi maakondade osas eelnõu

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

Väljaandja: Ambla Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2007, 81, 989 Ambla valla eelarvest kultuuri-, noorsooja sp

Väljaandja: Ambla Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2007, 81, 989 Ambla valla eelarvest kultuuri-, noorsooja sp Väljaandja: Ambla Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 27, 81, 989 Ambla valla eelarvest kultuuri-, noorsooja spordiprogrammide, elukeskkonna arendamise ja kohaliku

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

Projekti taotlus Euroopa Liidu struktuurivahenditest rahastamiseks Taotleja Lehel saate sisestada projektile toetust taotleva juriidilise isiku andmed

Projekti taotlus Euroopa Liidu struktuurivahenditest rahastamiseks Taotleja Lehel saate sisestada projektile toetust taotleva juriidilise isiku andmed Projekti taotlus Euroopa Liidu struktuurivahenditest rahastamiseks Taotleja Lehel saate sisestada projektile toetust taotleva juriidilise isiku andmed ja kontaktisik(ud). Kõiki sisestatud andmeid saate

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Paindlikud töövormid töötaja ja tööandja vaatenurgast Marre Karu Poliitikauuringute Keskus Praxis Kas töö teeb õnnelikuks? See sõltub... - inimese (ja tema pere) soovidest - inimese (ja tema pere) vajadustest

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

Seletuskiri eelnõu juurde

Seletuskiri eelnõu juurde SELETUSKIRI Haridus- ja teadusministri käskkirja Noorsootöötajate koolituste arendamine eelnõu juurde I. Sissejuhatus Eelnõu kehtestatakse Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuste seaduse 7 lõike 2 punkti

Rohkem

PROGRAMM

PROGRAMM KINNITATUD Sotsiaalkaitseministri veebruar 2019. a käskkirjaga nr Enim puudust kannatavatele inimestele toiduannetuste kogumise ja jagamise tingimused Toetuse andmise tingimuste abikõlblikkuse periood

Rohkem

Taotleja Projekti "TEST täiskasvanud II voor" taotlus Euroopa Liidu struktuurivahenditest rahastamiseks Lehel saate sisestada projektile toetust taotl

Taotleja Projekti TEST täiskasvanud II voor taotlus Euroopa Liidu struktuurivahenditest rahastamiseks Lehel saate sisestada projektile toetust taotl Taotleja Projekti "TEST täiskasvanud II voor" taotlus Euroopa Liidu struktuurivahenditest rahastamiseks Lehel saate sisestada projektile toetust taotleva juriidilise isiku andmed ja kontaktisik(ud). Kõiki

Rohkem

Sotsiaalkaitseministri määruse Sotsiaalkaitseministri 7. juuni a määruse nr 44 Meetme Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused elluviimise

Sotsiaalkaitseministri määruse Sotsiaalkaitseministri 7. juuni a määruse nr 44 Meetme Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused elluviimise Sotsiaalkaitseministri määruse Sotsiaalkaitseministri 7. juuni 2016. a määruse nr 44 Meetme Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord muutmine

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80326129 tänava/talu nimi, Trummi tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc)

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc) Kinnitan:.. J.Nikitin Kooli direktor 06.02.2018.a HANKIJA: SILLAMÄE KANNUKA KOOL Ремонт противопожарных дверей в здании школы Sillamäe Kannuka Kool,Geologia tn 13. HANKEDOKUMENDID EHITUSTÖÖD 1 SISUKORD

Rohkem

KÄSKKIRI nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai a määruse nr 39 Siseminis

KÄSKKIRI nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai a määruse nr 39 Siseminis KÄSKKIRI 28.03.2018 nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai 2012. a määruse nr 39 Siseministeeriumi põhimäärus 23 lõike 2 punktide 2 ja 14 alusel.

Rohkem

Siseministri määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama p

Siseministri määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama p Siseministri 30.10.2018 määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama peab kõigile küsimustele. Järgige vastamisel etteantud

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ õpirände projektide avaseminar Projekti elukaar 30.06.14 Tallinn Raja Lõssenko raja.lossenko@archimedes.ee Õpirände projekti elukaar PROJEKTI ELUKAAR: LEPING Enne lepingu sõlmimist: 1. Osalejaportaali

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80139404 tänava/talu nimi, Kesk 6 maja ja korteri number: alevik: Laatre alevik vald: Tõlliste vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE Riigihanke projekti AS Rakvere Haigla õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) 2. KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRATLETUD PIIRKOND KUULUB: 3. GEOGRAAFILISE TÄHISE TÜÜP:

Rohkem

Microsoft Word - Indikaatorid_tabel_

Microsoft Word - Indikaatorid_tabel_ 1 Üldeesmärk Ettevõtlusorganisatsioonide haldussuutlikkuse tõstmine ettevõtjate osaluse suurendamiseks riigi tasandi otsustusprotsessis ja poliitikate kujundamisel, et laiendada poliitiliste otsuste kandepinda

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri SELETUSKIRI Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse seaduse alusel kehtestatud haridus- ja teadusministri määruste muutmise eelnõu juurde I. SISSEJUHATUS Määrust muudetakse perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse

Rohkem

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing Lääne-Harju Koostöökogu stateegia 2014-2020 08. veebruar 2018 Kerli Lambing Mis see LEADER lähenemine on? Piirkonnapõhine lähenemine Altpoolt tulev algatus Avaliku ja erasektori partnerlus Uuenduslikkuse

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80352842 tänava/talu nimi, Arkna mõis maja ja korteri number: küla: Arkna küla vald: Rakvere vald

Rohkem

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon 6.3.1.51 ja hilisemad Kasutaja juhend 2016 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Liidese häälestus...3

Rohkem

Siseministri määruse Toetuse andmise tingimused kohaliku ja regionaalse arendusvõimekuse tõstmiseks eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus Määrus kehtesta

Siseministri määruse Toetuse andmise tingimused kohaliku ja regionaalse arendusvõimekuse tõstmiseks eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus Määrus kehtesta Siseministri määruse Toetuse andmise tingimused kohaliku ja regionaalse arendusvõimekuse tõstmiseks eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus Määrus kehtestatakse perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse seaduse

Rohkem

Tootmise digitaliseerimine

Tootmise digitaliseerimine Pildi autor: Meelis Lokk Tootmise digitaliseerimise toetus Raimond Tamm, Tartu abilinnapea 20.03.2019 Tootmise digitaliseerimise toetus Eesti on avalike teenuste digitaliseerimise osas Euroopa liider Töötlevas

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

Title H1

Title H1 Programm LIFE 2014-2020 Üldine tutvustus 6. juuli 2015 Tiina Pedak Keskkonnaministeerium LIFE LIFE 1992-2013: enam kui 3100 projekti loodus ja bioloogiline mitmekesisus teised keskkonnavaldkonnad ja haldus

Rohkem

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK MTÜ TALLINNA NAISTE KRIISIKODU MAJANDUSAASTA ARUANNE Majandusaasta 01.01.2008 31.12.2008 ETTEVÕTTE NIMI MITTETULUNDUSÜHING TALLINNA NAISTE KRIISIKODU REGISTRI KOOD 80191735 AADRESS Wismari 37 4 Tallinn,

Rohkem

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu 12.06.2012. a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strateegia vajalikkuse põhjendus Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Rohkem

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA ) dokumentide menetlemise protsess ÕISis Koostanud: Ele Hansen Ele Mägi Tartu 2012 1. Aine ülekandmine-õppekavajärgne aine Varasemalt sooritatud aine

Rohkem

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse 08.03.2018 määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hooldaja/kontaktisiku üldandmed Ees ja perekonnanimi Isikukood

Rohkem

Kinnitatud ROL-i juhatuse otsusega nr 44 Kogukondliku turvalisuse aasta toetusvooru tingimused Kogukondliku turvalisuse aas

Kinnitatud ROL-i juhatuse otsusega nr 44 Kogukondliku turvalisuse aasta toetusvooru tingimused Kogukondliku turvalisuse aas Kinnitatud ROL-i juhatuse otsusega 07.03.19 nr 44 Kogukondliku turvalisuse 2019. aasta toetusvooru tingimused Kogukondliku turvalisuse 2019.-2020. aasta toetusvoorude tingimused (edaspidi tingimused) on

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 05.09.2014 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv Avaldamismärge: RT I, 02.09.2014, 11

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ KA1 ÜKT Avaseminar 09.06.2015 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 09.06.2015 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti kirjeldus (taotlus) Lisa II, Projekti eelarve Lisa

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

Meetmeleht_meede1.docx

Meetmeleht_meede1.docx MTÜ Ida- Harju Koostöökoda Meetmeleht 2017 Meede 1 C. STRATEEGIA MEEDE ¹ 1. Strateegia meetme nimetus Meede 1 - Elukeskkonna arendamine 2. Strateegia meetme rakendamise vajaduse lühikirjeldus Tervislikud

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul

Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul 27.03 02.04.2019 Taotlusi saab esitada taotlusperioodil 03.04 10.04.2019

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

Norra kord

Norra kord EESTI - NORRA KOOSTÖÖPROGRAMM GREEN ICT VÄIKESKEEMI PROGRAMMI KORD JA TINGIMUSED Sisu tutvustus: Käesolev programmi kord (edaspidi Programmi kord) sätestab Norra finantsmehhanismist rahastatava programmi

Rohkem

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr 7 22.03.2018.a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KORD 1. Toetusmeetmete taotlemise ja hindamise korra

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

Riigi raamatupidamise üldeeskiri

Riigi raamatupidamise üldeeskiri Avaliku sektori finantsarvestuse ja aruandluse juhend Toetuste kajastamine üksustes, kes lähtuvad raamatupidamisaruannete koostamisel rahvusvahelistest finantsaruandluse standarditest (IFRS) Täiendatud

Rohkem

Määruse Meetme Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord seletuskiri I Sissejuhatus Eu

Määruse Meetme Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord seletuskiri I Sissejuhatus Eu Määruse Meetme Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord seletuskiri I Sissejuhatus Euroopa Sotsiaalfondi vahendite kasutamise perioodil

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80188897 tänava/talu nimi, Lillgordi maja ja korteri number: küla: Rälby küla vald: Vormsi vald maakond:

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas?

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kasutamise eelised ja võimalused Biomass on peamine Euroopa Liidus kasutatav taastuva energia allikas, moodustades ligikaudu 70% taastuvenergia

Rohkem

Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste

Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste Eesti keele ja kultuuri välisõpe Välisõppe kaks suunda: akadeemiline välisõpe rahvuskaaslased välismaal Ees$ keel välismaa ülikoolis

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc Ettevõtte tegevusaruanne 2017 1. Sissejuhatus AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80007111 tänava/talu nimi, Mäealuse tn 2/1 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II  lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIVALLAST MILLES SEISNEB NIMETATUD KONVENTSIOONI EESMÄRK?

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80071250 tänava/talu nimi, Laki tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Kronoloogia Omavalitsuspäeva otsus Arenduskeskuse asutamise kohta 14.10.2002 Järvamaa Omavalitsuste Liidu Volikogu otsus Järvamaa Arenduskeskuse asutamise kohta 14.02.2003 Järvamaa Arenduskeskusega ühineb

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus INNOVATSIOONI TOETAVAD AVALIKU SEKTORI HANKED 16.03.2016 Sigrid Rajalo majandusarengu osakond MIKS? Edukas hangib nutikalt Riigi ostujõud: ca 8 12% SKPst ehk ca 2 miljardit eurot. Euroopa Liidus keskmiselt

Rohkem

MergedFile

MergedFile Maanteeamet ja Maksu- ja Tolliamet teevad koostööd Maanteeametile esitatud andmete kontrollimisel, täpsustamisel ja teavitamisel. Koostööd rakendatakse sõidukitele, mis on viimase 6 aasta jooksul Euroopa

Rohkem

Lisa 1 - toetuse andmise tingimused

Lisa 1 - toetuse andmise tingimused Lisa 1 KINNITATUD Haridus- ja teadusministri käskkirjaga Toetuse andmise tingimuste kehtestamine tegevuse Kõrghariduse erialastipendiumid nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades elluviimiseks Kõrghariduse

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt AVALIK ARVAMUS EUROOPA LIIDU STRUKTUURITOETUSEST !"!!!!!!! "!" #! "!! $!!% & '! " ## (((! )!!!*! "#!" " $%!&!" $#! + " $ Kas olete kursis, et Eesti saab toetust Euroopa Liidust? jah ei Ei oska öelda 010

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja Sotsiaalministri 17. septembri 2008. a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord Lisa 2 Statsionaarse epikriisi andmekoosseis

Rohkem

3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui is

3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui is 3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui isikukood ei ole teada Ees- ja perekonnanimi Sugu Vanus

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem