2020. AASTA EELARVE MENETLUS

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "2020. AASTA EELARVE MENETLUS"

Väljavõte

1 2020. AASTA EELARVE MENETLUS Dok nr 5: (1) ******* EELARVEKOMISJON ETTEKANDJAD: MONIKA HOHLMEIER - EELARVEOSA (EUROOPA KOMISJON) EIDER GARDIAZÁBAL RUBIAL - TEISED EELARVEOSAD EUROOPA PARLAMENDI SEISUKOHT Eelarvekomisjonis vastu võtmata muudatusettepanekud ET ET

2 2

3 Muudatusettepaneku projekt 538 === I-D//7701 === esitaja(d): Identiteedi ja Demokraatia fraktsioon Artikkel Majandus- ja rahaliitu, sealhulgas eurot, käsitlev koordineerimine, järelevalve ja teabevahetus Muuta arvnäitajaid, selgitusi, õiguslikku alust ja viited õigusaktidele järgmiselt: SPEC p.m. p.m. Kogusumma p.m. p.m. Kustutada järgmine tekst: Assigneering on ette nähtud ELi ettevõtlus- ja tarbijauuringute ühtlustatud ühisprogrammi läbiviimise kulude katmiseks liikmes- ja kandidaatriikides. Programm on algatatud komisjoni otsusega novembris 1961 ja seda on muudetud nõukogu ja komisjoni hilisemate otsustega. Viimati kiideti programm heaks komisjoni 15. juuli aasta otsusega K(97) 2241 ning see esitati komisjoni 12. juuli aasta teatises KOM(2006) 379 (lõplik) (ELT C 245, , lk 5). Assigneeringust kaetakse ka kulud, mis on seotud uuringute, töörühmade, konverentside, analüüside, hindamiste, väljaannete, tehnilise abi, andmebaaside ostmise ja hooldamise, tarkvara ja seadmetega, samuti selliste meetmete kaasrahastamise ja toetamisega, mis on seotud järgmisega: eelarvepoliitika, sealhulgas eelarvepositsiooni jälgimine, liikmesriikide tegevuse jälgimine majandus- ja rahaliidu toimimist toetava liidu eelarve juhtimise raamistiku ülevõtmisel ja rakendamisel, majandusarengu jälgimine, meetmete koostoime makro- ja mikromajanduslik analüüs ning majanduspoliitiliste tegevussuundade koordineerimine, majandus- ja rahaliidu välisaspektid, euroala makromajanduslik areng, struktuurireformide jälgimine ning majandus- ja rahaliidu ja liidu turgude toimimise parandamine, tegevuse koordineerimine finantsasutustega ning finantsturgude analüüs ja arendamine, laenutehingud, sh liikmesriike hõlmavad laenutehingud, finantsabi süsteem liikmesriikide maksebilansi toetamiseks ja Euroopa finantsstabiilsusmehhanism, koostöö eespool nimetatud valdkondade ettevõtjate ja otsustusõigusega isikutega, majandus- ja rahaliidu süvendamine ja laiendamine, seadmete ost, tarkvara arendamine euro kaitsmiseks võltsimise eest, selle tarkvara hooldus ja sellega seotud koolitus. Assigneering on ette nähtud ka selleks, et rahastada esmatähtsaid teavitusmeetmeid seoses liidu poliitikaga majandus- ja rahaliidu eeskirjade ja toimimise, tihedama poliitilise koordineerimise ning struktuurireformide kasulikkuse kõikides aspektides ning anda peamistele sidusrühmadele ja kodanikele vajalikku teavet majandus- ja rahaliidu kohta. Selle meetme eesmärk on olla tõhusaks sidepidamis- ja dialoogivahendiks liidu kodanike ja liidu 3

4 institutsioonide vahel ning selle puhul võetakse vajaduse korral koostöös liikmesriikide ametiasutustega arvesse riikide ja piirkondade konkreetseid iseärasusi. Tähelepanu pööratakse samuti kodanike ettevalmistamisele liikmesriikides, kes kavatsevad kasutusele võtta euro. Siia kuuluvad: tsentraliseeritud teabevahetuse arendamine (brošüürid, reklaamlehed, teabelehed, veebilehtede disain, arendamine ja hooldus, sotsiaalmeedia, näitused, väljapanekud, konverentsid, seminarid, audiovisuaaltooted, arvamusküsitlused, vaatlused, uuringud, reklaammaterjal, mündikujunduse konkursid, mestimisprogrammid, koolitus jne) ning muu selline tegevus, mida viiakse ellu liikmesriigi ja piirkondlikul tasandil koostöös komisjoni esindustega, partnerluslepingud nende liikmesriikidega, kes soovivad euro või majandus- ja rahaliidu kohta teavet anda, koostöö ja võrgustike loomine liikmesriikidega asjaomastes foorumites, teabevahetusega seotud algatused kolmandates riikides, eelkõige euro rahvusvahelise rolli ja finantsintegratsiooni tähtsuse esiletõstmiseks. Komisjon peaks võtma selle artikli täitmisel nõuetekohaselt arvesse institutsioonidevahelise teaberühma (IGI) kohtumiste tulemusi. Komisjoni kommunikatsioonistrateegiat rakendatakse tihedas koostöös liikmesriikide ja Euroopa Parlamendiga. Strateegia ja iga-aastase töökava vastuvõtmisel lähtub komisjon oma 11. augusti aasta teatisest (KOM(2004) 552 (lõplik)). Komisjon annab korrapäraselt Euroopa Parlamendi asjaomasele komisjonile aru programmi rakendamise ja järgmiseks aastaks kavandatava tegevuse kohta. Assigneering on ette nähtud ka makromajandusliku finantsabi, Euratomi, maksebilansi ja Euroopa finantsstabiilsusmehhanismi laenuvõtmise ja -andmisega seotud tehingute sõlmimisel ja teostamisel tekkinud liidu kulude katmiseks või ajutiseks eelrahastamiseks. Tulu alusel, mis on kantud eelarvestuse artiklisse 5 5 1, võib eraldada täiendavaid assigneeringuid vastavalt finantsmääruse artikli 21 lõike 3 punktile a. Vastav summa on hinnanguliselt eurot. Õiguslik alus: Kustutada järgmine tekst: Meetmed, mida komisjon võtab ülesannete tõttu, mis tulenevad tema õigustest institutsioonide tasandil vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli aasta määruse (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/201 (ELT L 193, , lk 1)) artikli 58 lõikele 2. Nõukogu 18. veebruari aasta määrus (EÜ) nr 332/2002, millega liikmesriikide maksebilansi toetamiseks luuakse keskmise tähtajaga rahalise abi süsteem (EÜT L 53, , lk 1). Nõukogu 8. detsembri aasta otsus 2003/861/EÜ, mis käsitleb võltsitud euromüntidega seotud analüüsimist ja koostööd (ELT L 325, , lk 44). Nõukogu 11. mai aasta määrus (EL) nr 407/2010, millega luuakse Euroopa finantsstabiilsusmehhanism (ELT L 118, , lk 1). Alusaktid: Kustutada järgmine tekst: 4

5 Komisjoni 15. juuli aasta otsus C(1997) 2241, millega kiidetakse heaks ELi ettevõtlus- ja tarbijauuringute ühtlustatud ühisprogramm koos komisjoni 29. novembri aasta teatisega KOM(2000) 770, komisjoni 12. juuli aasta teatisega KOM(2006) 379, komisjoni 4. aprilli aasta teatisega SEC(2012) 227 ja komisjoni 20. oktoobri aasta teatisega C(2016) 6634, millega muu hulgas muudeti esialgse otsuse geograafilist ulatust. Komisjoni 29. oktoobri aasta otsus 2005/37/EÜ, millega asutatakse Euroopa Tehnika- ja Teaduskeskus (ETTK) ja nähakse ette tehniliste meetmete kooskõlastamine euromüntide kaitsmiseks võltsimise eest (ELT L 19, , lk 73). Komisjoni 19. oktoobri aasta otsus C(2015) 6968 final, millega luuakse võltsitud müntide ekspertgrupp, mis tegeleb euromüntide võltsimise eest kaitsmist käsitlevate komisjoni strateegiate ja määrustega (ELT C 347, , lk 4). Rahaliidu positiivset mõju rõhutav propagandakampaania ei ole vajalik. Muudatusettepaneku projekt 1069 === GUE//8233 === esitaja(d): Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon Artikkel Euroopa Liidu tagatis liidu laenudele, mis on võetud seoses finantsabiga Euroopa finantsstabiilsusmehhanismi raames Muuta rubriiki ja selgitusi järgmiselt: OTH p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Kogusumma p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Rubriik: Euroopa Liidu tagatis liidu laenudele, mis on võetud seoses finantsabiga Euroopa finantsstabiilsusmehhanismi raames Muuta teksti järgmiselt: Eelarverida kustutada.euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 122 lõikes 2 on sätestatud, et kui mõni liikmesriik on raskustes või kui tal on tõsine oht sattuda suurtesse raskustesse, mida põhjustavad temast olenematud erandlikud juhtumid, võib talle anda liidu finantsabi. Kustutada järgmine tekst: Liidu tagatis antakse kapitaliturgudelt või finantsinstitutsioonidelt võetud laenudele. Määruse (EL) nr 407/2010 artikli 2 lõike 2 kohaselt on stabiilsusmehhanismi raames liikmesriigile antava laenu või krediidilimiidi põhisumma piiratud maksete assigneeringute suhtes kohaldatava liidu omavahendite ülemmäära piiresse jääva varuga. Artiklisse kantakse liidu antud tagatis. See võimaldab komisjonil tagada võla tagasimaksmist juhul, kui võlgnikud jätavad oma lepingulised kohustused täitmata. Oma kohustuste täitmiseks võib komisjon võla ajutise tagamise eesmärgil kasutada oma sularahavarusid. Sellisel juhul kohaldatakse nõukogu 26. mai aasta määruse (EL, Euratom) nr 609/2014 (meetodite ja 5

6 menetluse kohta, millega tehakse kättesaadavaks traditsioonilised, käibemaksupõhised ja kogurahvatulul põhinevad omavahendid, ning muude sularahavajaduste rahuldamiseks vajalike meetmete kohta (ELT L 168, , lk 39)) artiklit 14. Ülevaade üldeelarve raames tagatud laenutehingutest koos maksegraafikuga, mis kajastab põhi- ja intressimakseid, on esitatud käesoleva eelarvejao kulude eelarvestuse käesoleva osa lisas. Euroopa Stabiilsusmehhanism, mis koos Rahvusvahelise Valuutafondi ja Euroopa Keskpangaga moodustab nn troika, annab laenu euroala riikidele. Laenutingimused mõjuvad võlgnikest riikide arengule äärmiselt halvasti ning kahjustavad nende elanike õigusi ja väärikust. Muudatusettepaneku projekt 1070 === GUE//8234 === esitaja(d): Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon Artikkel Kohustusliku eelarvejärelevalvega seotud laekumised, mis kantakse üle Euroopa stabiilsusmehhanismi vahenditesse Muuta rubriiki ja selgitusi järgmiselt: OTH p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Kogusumma p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Rubriik: Kohustusliku eelarvejärelevalvega seotud laekumised, mis kantakse üle Euroopa stabiilsusmehhanismi vahenditesse Muuta teksti järgmiselt: Eelarverida kustutada.käesolev artikkel on ette nähtud nende Euroopa stabiilsusmehhanismi suunatud eraldiste hõlmamiseks, mis saadakse määruse (EL) nr 1173/2011 artiklite 6 ja 8 rakendamisel kogutud trahvisummadest kooskõlas osutatud määruse artikliga 10. Trahvisummadest saadavate tulude alusel, mis kantakse tulude eelarvestuse artiklisse 7 1 3, võib eraldada täiendavaid assigneeringuid. Kustutada järgmine tekst: Määrusega (EL) nr 1173/2011 ette nähtud sanktsioonide süsteem toetab stabiilsuse ja kasvu pakti ennetusliku ja parandusliku osa jõustamist euroalal. Eelarvejärelevalvega seotud karistuste süsteem on lubamatu, ebademokraatlik ja kujutab endast kallaletungi liikmesriikide suveräänsusele. Euroopa Stabiilsusmehhanism, mis koos Rahvusvahelise Valuutafondi ja Euroopa Keskpangaga moodustab nn troika, annab laenu euroala riikidele. Laenutingimused mõjuvad võlgnikest riikide arengule äärmiselt halvasti ning kahjustavad nende elanike õigusi ja väärikust. Muudatusettepaneku projekt 1078 === GUE//8243 === esitaja(d): Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon 6

7 Lisada: OTH Kogusumma p.m. p.m. Rubriik: Uus eelarverida: tootmise ja tööhõive toetusprogramm krooniliste tootlikkuse puudujääkide ja rahvastikunappusega riikidele Programm on mõeldud nende liikmesriikide toetuseks, kus esinevad pidevad struktuursed puudused nii tootmises (põllumajanduslik toidutootmine, tööstus) ja tehnoloogias kui ka energeetika ja/või rahvastiku tasandil. Selle programmi raames abikõlblikud riigid saavad toetust meetmete ja poliitika kasutuselevõtmiseks, mis soodustab reaalmajandust, eelkõige tootlikke investeeringuid ja tööstuse arengut, samuti töökohtade loomist. Euroopa integratsioonil on olnud eri liikmesriikidele asümmeetriline mõju. Teatavate riikide jaoks on ELi ühine poliitika, ühtne turg, ühisraha ning majandus- ja rahaliit tähendanud tootmissektori tingimuste halvenemist, avatud majandussektorite allakäiku, töökohtade kadu, kasvavat piirkondlikku asümmeetriat ja (eriti noorte) väljarännet. Majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne ühtekuuluvus on jäänud tühjaks lubaduseks. Vaja on uut ja laiemat valikut vahendeid. Muudatusettepaneku projekt 1079 === GUE//8245 === esitaja(d): Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon Lisada: OTH Kogusumma p.m. p.m. Rubriik: Uus eelarverida: toetusprogramm liikmesriikidele läbirääkimiste tulemusel euroalalt lahkumiseks Programm rahastab liikmesriike, kes soovivad läbirääkimiste teel euroalalt lahkuda, sest tunnevad, et nende kuulumine sinna ei ole kestlikuks osutunud. Programm annab selleks võimaluse ja võimaldab selliste liikmesriikide täieliku tagasipöördumise majandusliku suveräänsuse, eelkõige rahalise ja vahetuskursi suveräänsuse juurde koos euroalasse kuulumisest saadud kahju hüvitamise võimalusega. p.m. p.m. p.m. p.m. 7

8 Majandus- ja rahaliidu ebasümmeetriline olemus on suurendanud liikmesriikide erinevusi ja järsult halvendanud mõne liikmesriigi majanduslikku ja sotsiaalset olukorda. Majandusliku ja eelkõige rahapoliitilise suveräänsuse taastamist tuleb tunnustada kõigi seda soovivate liikmesriikide valikuvõimalusena ja EL peab seda nõuetekohaselt toetama. Muudatusettepaneku projekt 414 === ECON/6100 === esitaja(d): Majandus- ja rahanduskomisjon Artikkel Maksed EFSI tagatisfondi Kogusumma Taastatakse eelarveprojekt (EP). Muudatusettepaneku projekt 38 === ITRE/5000 === esitaja(d): Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon Artikkel Maksed EFSI tagatisfondi Kogusumma Taastatakse eelarveprojekt (EP). Muudatusettepaneku projekt 283 === EMPL/5698 === esitaja(d): Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon Lisada: PPPA

9 Kogusumma Rubriik: Katseprojekt Sotsiaaleluruume ja romade mõjuvõimu suurendamist käsitlevate sotsiaalse mõjuga lähenemisviiside mudel: uuenduslike rahastamisvahendite kasutamise katsetamine paremate sotsiaalsete tulemuste saavutamiseks Teatavate Euroopa elanikkonnarühmade elamistingimused on aastakümneid olnud pidevalt halvad. Romad on üks Euroopa vähemusrühmadest, kelle vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse määr on kõrgeim. Vaatamata pikaajalistele jõupingutustele, sealhulgas juba aastal kehtestatud romasid käsitlevate riiklike integratsioonistrateegiate ELi raamistikule aastani 2020, on romade sotsiaal-majandusliku tõrjutuse ja diskrimineerimise vastu võitlemine jäänud üksnes püüdluseks. Seni on romasid käsitlevate riiklike integratsioonistrateegiate rakendamine suuresti sõltunud Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide toetusest. Kahjuks on Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide vahendite kasutamine olnud piiratud nende rahaliste vahendite haldamise eest vastutavate riiklike ja piirkondlike ametiasutuste poliitilise tahte ja suutlikkuse puudumise tõttu. Selliseid rahastamisvahendeid nagu laenud ja tagatised on seni vähe kasutatud selleks, et edendada marginaliseerunud roma kogukondade sotsiaal-majanduslikku kaasamist. See katseprojekt on osa Euroopa Liidu jõupingutustest, mille eesmärk on toetada sotsiaalset innovatsiooni ja uusi terviklikke lähenemisviise sotsiaalteenuste osutamisel, suurendada ebasoodsas olukorras olevate rühmade mõjuvõimu ning pakkuda oluliste sotsiaalsete probleemide, eelkõige romade kaasamisega seotud lahendusi; stimuleerida sektoritevahelist koostööd ja sotsiaalse mõjuga partnerlusi (avaliku ja erasektori partnerlus ning kodanike kaasamine) kui uut võimalust avaliku sektori väärtuste loomiseks; rajada teed uute rahastamisvahendite ja segatoetuse (rahastamisvahendid, toetus ja suutlikkuse suurendamine) kasutamiseks suure sotsiaalse välismõjuga projektide puhul; pikemas perspektiivis toetada sotsiaalsete investeeringute turu ja sotsiaalse mõjuga sekkumiste arendamist sellise mudeli katsetamise/täiustamise abil, mida võiks laiendada kogu Euroopasse, nt ELi tulevane ühtne investeerimisprogramm (InvestEU). InvestEU programm võib olla pöördepunktiks koos rahaliste vahenditega, millega toetatakse sotsiaalset taristut (eluase, tervishoiu- ja haridusasutused), sotsiaalset innovatsiooni ja sotsiaalse mõjuga kavasid. ELi tulevane integreeritud investeerimisprogramm võib pakkuda märkimisväärset võimalust teha romade kaasamisel edusamme. Katseprojekti ulatus Katseprojektiga töötatakse välja eluaseme näidislahendus ja parandatakse tõrjutud roma kogukondade hulgast valitud rühma tulevikuväljavaateid. Sihtrühmas olevad toetusesaajad elavad tavaliselt äärelinnas reguleerimata/ebaseaduslikes asundustes ning nende juurdepääs sissetulekule / tasustatavatele töövõimalustele ja muudele kaasamisvõimalustele on raskendatud. Sisuliselt on tegemist mitmeetapilise mudeliga, mis hõlmab roma perekondade ettevalmistamist (finantskirjaoskuse, motivatsiooni, tööotsingute toetamise, eluks vajalike oskuste ja ehitusabi seisukohast), et jõuda välja oma kodu omamise ja mõjuvõimu suurendamiseni. Seetõttu hõlmavad tegevused järgmist: 9

10 finantshariduse, tööotsingute ja eluks vajalike oskuste alase koolituse pakkumine ebasoodsas olukorras olevatele valitud osalejatele, kes on programmi kantud; toetus iga pere säästukavadele, mille kestus on ligikaudu üks aasta, et võimaldada tasuda uute kodude ehitusmaterjalide soetamisega kaasnevaid laenumakseid; avaliku sektori asutustega koostöö tegemine maa eraldamiseks ja avaliku sektori asutustele koolituse pakkumine, et nad saaksid rakendada ja hallata kaasamise / segregatsiooni kaotamise programme ning pakkuda kohalikule kogukonnale täiendavaid sotsiaalteenuseid. Selle mitmeetapilise mudeliga katsetatakse uuenduslikke lähenemisviise, milles on ühendatud rahastamisvahendid (laenud, tagatised jne), toetused ja suutlikkuse suurendamine. Katseprojekti võiks ellu viia koostöös seda rakendava organisatsiooniga. Komisjoniga sõlmitava ühtse toetuslepingu raames edastaks valitav rakenduspartner abi järgmiste vahendite kaudu: garantii sihtrühma kuuluvatele toetusesaajatele sotsiaalelamuehituseks antavate laenude portfelli riski vähendamiseks ligikaudu 25 % eelarvest; ning suutlikkuse suurendamise toetused valitsusvälistele organisatsioonidele, mis pakuvad omavalitsustele juhendamis- ja nõustamisteenuseid, et võimaldada korterite/majade ostmist, hoonete ehitamist (maa ja vajaliku taristu pakkumine) ning kohalikele roma kogukondadele koolitust finantskirjaoskuse ja ehitamise, tööhõive ja kodanikuhariduse valdkonnas ligikaudu 75 % eelarvest. Meetmed on tihedalt seotud käimasolevate katseprojektidega romade integreerimise valdkonnas (ROMACT) ja täiendavad neid ning ühtekuuluvuspoliitika rahastamisvahendeid, mida saaks nende tulemusel kasutusele võtta, ning vastavad segregatsiooni kaotamise suunistele ja kohaliku arengu põhimõtete terviklikele käsitlusviisidele. Katseprojektiga katsetatakse ja töötatakse välja sotsiaalse rahastamise integreeritud mudeleid üleeuroopalise lähenemisviisi raames mitmes riigis, võimaluse korral kombineeritud finants- /nõustamistoodet käsitleva katseprojektina programmi InvestEU raames pärast aastat. See peaks täiendama Ühtekuuluvusfondi kaudu antavat rahalist abi ja toetama sotsiaalse kaasamise, segregatsiooni vähendamise, haridusele juurdepääsu, tööhõive toetamise ja regionaalarengu eesmärke. See võiks pakkuda ka mudeleid, mida saaks korrata sotsiaalseid tulemusi andvates mehhanismides. Pärast seda, kui katseprojekti katsetatakse mitmes kohas, kus on olulise suurusega roma kogukonnad, laiendatakse seda mujale neis riikides, kus on suured roma kogukonnad (nt Ida-Slovakkia, Ida-Tšehhi, Bulgaaria, Rumeenia, Ungari), ja seda korratakse linnakeskkonnas. Meetmed on tihedalt seotud käimasolevate katseprojektidega romade integreerimise valdkonnas (ROMACT) ja täiendavad neid ning täiendavaid ühtekuuluvuspoliitika rahastamisvahendeid, mida saaks kasutusele võtta. Katseprojekt aitab kaasa ka poliitika väljatöötamisele kodutuse ja eluasemeturult tõrjutuse valdkonnas ning toetab romasid käsitlevate riiklike integratsioonistrateegiate aasta järgse ELi raamistiku ettevalmistamist. Katseprojekti sihtrühmaks on marginaliseerunud roma pered kui Euroopa üks kõige tõrjutumaid rühmi, kelle saatus on üks kõige teravamaid sotsiaalseid probleeme Kesk- ja Ida-Euroopas ning ühtlasi ka Euroopa Liidus; avaliku sektori asutused, finantsvahendajad ja sotsiaalse mõjuga osalejad (sihtasutused, teenuseosutajad). Õiguslik alus: Katseprojekt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri aasta määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002) (ELT L 298, , lk 1) 10

11 artikli 54 lõike 2 tähenduses. Halbades tingimustes elamine on roma kogukonna jaoks suur probleem. Katseprojektiga uuritakse, kuidas saaks uuenduslike, mõjule suunatud lähenemisviisidega kasutada rahastamisvahendeid (nt laene) marginaliseerunud roma kogukondade erivajaduste rahuldamiseks eluaseme kättesaadavuse valdkonnas. Toetades avaliku sektori asutuste, finantsasutuste, sihtasutuste ja kodanikuühiskonna organisatsioonide vahelist kaasavat koostööd, pakuks see katseprojekt uuenduslikke lahendusi, mida võiks edaspidi korrata ja laiendada, et saavutada ELis paremaid ja jätkusuutlikke tulemusi ning ühiskondlikku heaolu. Muudatusettepaneku projekt 952 === GUE//8000 === esitaja(d): Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon Punkt Ettevõtete konkurentsivõime ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate programmi toetuskulud Kogusumma Et see liikmesriikide majanduse jaoks väga tähtis sektor praeguses majandusolukorras püsima jääks, tuleb mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate jaoks raha eraldada. Seepärast tuleb VKEde toetamiseks ette nähtud rahastamisvahendeid suurendada. Muudatusettepaneku projekt 785 === S&D//7270 === esitaja(d): Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis Punkt Maa seire Euroopa programmi (Copernicus) toetuskulud Kogusumma Et täita võetud kohustus näha aasta mitmeaastases finantsraamistikus kliimamuutustega seotud meetmetele ette 20% ELi kulutustest. Muudatusettepaneku projekt 953 === GUE//8001 === esitaja(d): Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon 11

12 Punkt Euroopa kaitsevaldkonna tööstusliku arendamise programmi toetuskulud Muuta arvnäitajaid, rubriiki ja selgitusi järgmiselt: p.m. p.m. Kogusumma p.m. p.m. Rubriik: Euroopa kaitsevaldkonna tööstusliku arendamise programmi toetuskulud Kustutada järgmine tekst: Assigneering on ette nähtud selliste kulude katmiseks, mis on seotud uuringute, ekspertide kohtumiste, teavitamismeetmete ja trükistega, millel on otsene seos programmi eesmärgi saavutamisega või käesolevas punktis nimetatud meetmetega, ning kõikide muude selliste kulude katmiseks, mis on seotud tehnilise ja haldusabiga ega hõlma komisjoni tellimusel riigiasutustele ühekordsete teenuse osutamise lepingutega pandud ülesandeid. Euroopa kaitsevaldkonna tööstusliku arendamise programmist rahastatakse ELi kaitsevõimet ÜJKP raames ja toetatakse kaitseliidu loomist. Sellega rikutakse ELi aluslepingut, sest Euroopa Liidu lepingu artikli 41 lõike 2 kohaselt ei tohi liidu eelarvest katta sõjalise või kaitsepoliitilise tähendusega operatsioonide kulusid. Õiguslikku viidet artiklile 173 ei tohiks kohaldada ja see eelarverida tuleks kaotada. Eelarverea rahasummad tuleks eraldada hoopis vahendamisele ja konfliktide rahumeelsele lahendamisele või projektidele, mille eesmärk on leevendada energiaostuvõimetust, toetada VKEsid või tugevdada kliimamuutustevastaste võitlust. Muudatusettepaneku projekt 505 === VERT/7633 === esitaja(d): Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon Punkt Euroopa kaitsevaldkonna tööstusliku arendamise programmi toetuskulud p.m. p.m. Kogusumma p.m. p.m. Euroopa Ülemkogu, komisjon ja Euroopa Parlament kohustusid aastal eraldama vähemalt 20% ELi eelarvest kliimaga seotud kulutustele. See kohustus, mis võeti enne kliimamuutuste kiirenemist ja Pariisi kliimakokkulepet, tuleb täita. Komisjoni andmetel jääb ELi aasta eelarves puudu 3,5 miljardit eurot kliimaga seotud kulutustest, et saavutada aasta mitmeaastase finantsraamistiku jooksul 20% eesmärk. See muudatusettepanek aitab kaasa ülemaailmsele eesmärgile. 12

13 Muudatusettepaneku projekt 963 === GUE//8018 === esitaja(d): Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon Punkt Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusamet Ettevõtete konkurentsivõime ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate programmist (COSME) antav toetus Kogusumma Mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate toetamine on sektori ja liikmesriikide majanduse jaoks väga tähtis. Seetõttu tuleks luua VKEde toetusmehhanismid ja neid tugevdada. Muudatusettepaneku projekt 80 === ITRE/5049 === esitaja(d): Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon Artikkel Ettevõtluse edendamine ning liidu ettevõtete konkurentsivõime ja turulepääsu parandamine Kogusumma COSME on väga edukas ja sellele laekunud taotluste arv ületab programmi eelarvet. Lisaassigneeringud on mõeldud juba esitatud lisaprojektide rahastamiseks. Muudatusettepaneku projekt 710 === R-E//7445 === esitaja(d): Renew Europe Group Artikkel Ettevõtluse edendamine ning liidu ettevõtete konkurentsivõime ja turulepääsu parandamine

14 Kogusumma VKEde toetamine on oluline majanduskasvu ja töökohtade loomise seisukohast Euroopa Liidus. Selle eelarverea täitmismäär on olnud suurepärane ja seda tuleks aasta eelarves suurendada vähemalt algselt ettenähtud rahastamisprogrammide tasemele. Muudatusettepaneku projekt 898 === EPP//7027 === esitaja(d): Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon Artikkel Väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEde) juurdepääsu parandamine rahastamisele omakapitali ja laenude vormis Kogusumma Assigneeringuid soovitakse suurendada, sest selle programmiga on võimalik toetada ettevõtlust, parandada liidu ettevõtete konkurentsivõimet ja turulepääsu ning VKEde rahastamisvõimalusi; ühtlasi on programmi täitmise määr olnud väga kõrge. Programmist saab rahastada järjekorras ootavat uut digiülemineku katseprojekti, mille eesmärk on aidata VKEdel saada digiülemineku projektide elluviimiseks lisaraha. Muudatusettepaneku projekt 35 === TRAN/5558 === esitaja(d): Transpordi- ja turismikomisjon Artikkel Väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEde) juurdepääsu parandamine rahastamisele omakapitali ja laenude vormis Kogusumma On tõendatav, et VKEdel puudub piisav juurdepääs omakapitali vormis rahastamisele, mistõttu tuleb eelarvet suurendada, et suurendada nende konkurentsivõimet turul. VKEd seisavad juba oma tegevuse alustamisel silmitsi finantsraskustega ning seetõttu vajavad nad laenuvahenditega finantseerimise kasutamisel tagatisi ja kaitset. VKEde juurdepääsu rahastamisele ja laenudele tuleb parandada, mis oleks 14

15 saavutatav komisjoni kavandatud eelarve suurendamisega. Ettevõtlust tuleb ergutada ja toetada. Muudatusettepaneku projekt 81 === ITRE/5050 === esitaja(d): Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon Artikkel Väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEde) juurdepääsu parandamine rahastamisele omakapitali ja laenude vormis Kogusumma COSME on väga edukas ja sellele laekunud taotluste arv ületab programmi eelarvet. Lisaassigneeringud on mõeldud juba esitatud lisaprojektide rahastamiseks. Muudatusettepaneku projekt 954 === GUE//8002 === esitaja(d): Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon Artikkel Väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEde) juurdepääsu parandamine rahastamisele omakapitali ja laenude vormis Kogusumma Et see liikmesriikide majanduse jaoks väga tähtis sektor praeguses majandusolukorras püsima jääks, tuleb mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate jaoks raha eraldada. Seepärast tuleb VKEde toetamiseks ette nähtud rahastamisvahendeid suurendada. Muudatusettepaneku projekt 711 === R-E//7446 === esitaja(d): Renew Europe Group 15

16 Artikkel Väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEde) juurdepääsu parandamine rahastamisele omakapitali ja laenude vormis Kogusumma VKEde toetamine on oluline majanduskasvu ja töökohtade loomise seisukohast Euroopa Liidus. COSME programm on olnud edukas VKEde aitamisel. Selle eelarverea täitmismäär on olnud suurepärane ja seda tuleks aasta eelarves suurendada vähemalt algselt ettenähtud rahastamisprogrammide tasemele. Muudatusettepaneku projekt 127 === IMCO/6362 === esitaja(d): Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon Artikkel Väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEde) juurdepääsu parandamine rahastamisele omakapitali ja laenude vormis Kogusumma Taastatakse eelarveprojekt (EP). VKEdel on raha saada raskem kui suurtel ettevõtetel. Seetõttu tuleb suurendada VKEde, sh naisettevõtjate äriühingute võimalusi saada käitivus-, kasvu- ja üleminekuetapis raha, kas omakapitali või laenuna. Muudatusettepaneku projekt 275 === EMPL/5678 === esitaja(d): Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon Punkt Ettevalmistav tegevus Noorte töötuse vähendamine kooperatiivide loomine töövõimaluste suurendamiseks ELis PPPA p.m p.m Kogusumma p.m p.m

17 Selleks et tagada ettevalmistava tegevuse sujuv jätkumine teisel aastal, tuleks see lisada aasta eelarvesse nii kulukohustuste kui ka maksete assigneeringutega. Muudatusettepaneku projekt 37 === TRAN/5560 === esitaja(d): Transpordi- ja turismikomisjon Punkt Katseprojekt turismiteenuste kvaliteet PPPA p.m p.m Kogusumma p.m p.m Jätkamine on oluline, et saavutada turismiteenuse kvaliteedis seisnev peamine eesmärk. Muudatusettepaneku projekt 1025 === GUE//8159 === esitaja(d): Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon Lisada: OTH Kogusumma Rubriik: Uue eelarverea loomine: Euroopa keskkonnafondi loomine Kui energiasüsteemi ümberkujundamisega kaasnevad raskused fossiil- ja tuumaenergiatööstuse töötajatele uute töökohtade leidmisel, saab Euroopa keskkonnafond: rahastada programme, mis aitaksid koondatud töötajatel uut töökohta leida; anda abi; maksta neile töötajatele toetust, kuni nad on uuesti tööle asunud; rahastada nende töötajate ümberõpet, kes peavad töökohta vahetama. Energiasüsteemi ümberkujundamine ei ole võimalik, pööramata tähelepanu energia- ja tööstussektorile, kus toimuvad suured muutused ja kaob massiliselt töökohti. Tähtis on, et EL toetaks nende sektorite töötajate ümberõpet, kasutades nende oskusi võimalikult hästi ära, et nad saaksid tervele ELile vajalikus 17

18 energiasüsteemi ümberkujundamises osaleda. Muudatusettepaneku projekt 12 === TRAN/5508 === esitaja(d): Transpordi- ja turismikomisjon Lisada: PPPA Kogusumma Rubriik: Katseprojekt Arukad turismisihtkohad Turismisihtkoha teeb arukaks mitu eri tegurit, sh info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine innovatiivse koha reklaamimiseks ning eelkõige külastajatega toimuv koostöö ja ühine looming. Sellega seoses tuleb nentida, et juurdepääsetavus on üks arukate turismisihtkohtade oluline tegur, seda nii reaalses kui ka virtuaalses mõttes. Turismisihtkohtade arukus tähendab, et külastuskogemus on nii külastajate kui ka kohalike elanike jaoks kvaliteetsem. Arukas linn on linnaruum, kus on tänapäevaste probleemide lahendamiseks (see tähendab teenuste tõhusamaks pakkumiseks, taristu paremaks haldamiseks ning linnas elavatele, töötavatele ja linna külastavatele inimestele parema elukvaliteedi pakkumiseks, aga ka kliimamuutuste vastu võitlemiseks) kasutusele võetud info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ning andmeteadus. Linnavõimud on sellega seoses surve all ning linnades on käimas digipööre, milles võetakse eeskuju kogu maailmas levivatest arukate linnade algatustest. See on üks osa linnastumise ja kliimamuutuste põhjustatud üha rohkemate probleemide ja võimalustega tegelemisest (pidades silmas, et linnad on kujunemas ka sotsiaalse ja majandusliku arengu lavaks, aga üleüldine kontekst eeldab kiiret ja ülemaailmset jätkusuutliku lahenduse leidmist). Selles katseprojektis tegeletakse linnade "arukuse" ja selle komponentidega, mis on seotud linnade digipöörde protsessidega. Sellega kaasneb paradigmamuutus, nii et linnadest kujuneb platvorm, kus linnaplaneerimine ja linnade kestlik juhtimine põhineb linnakeskkonna analüüsil ja reaalajas kogutavatel andmetel. Eelnevat arvesse võttes olen välja töötanud konkreetse linna/piirkonna jaoks uuringu ja rakenduskava, mis hõlmab: turismi ja arukaid sihtkohti käsitlevaid kvantitatiivseid ja kvalitatiivseid andmeid; turismi tagajärgede paremat tundmist; Euroopa turismianalüüsi metoodika väljatöötamist ja koostamist ELi tasandil kasutatavate suurandmete põhjal arukate sihtkohtade jaoks; tõhusamat uurimistööd ja arendustegevust ELi tasandil välja töötatud lahenduste jaoks; kohaliku testimise ja tulevikus kasutusele võtmise võimalust (konkreetse linna rakenduskava). Õiguslik alus: 18

19 Katseprojekt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri aasta määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002) (ELT L 298, , lk 1) artikli 54 lõike 2 tähenduses. Projekti eesmärk on propageerida maailmas ELi kui turismisihtkohta, leides sihtkohtades innovatsiooni soodustamiseks uusi viise ning võttes selleks kasutusele ja arendades IKT-vahendeid, et luua teistsuguseid ja konkurentsivõimelisi teenuseid. Selleks viiakse kõigepealt läbi põhjalik uuring, et koguda turismi kohta kvantitatiivseid ja kvalitatiivseid andmeid. Edasi tuleks välja kujundada Euroopa turismianalüüsi metoodika, mille aluseks on linnakeskkonna analüüs ja reaalajas kogutavad andmed ning mida kohaldataks kogu ELis. See protsess hõlmab konkreetse linna/piirkonna jaoks koostatud rakenduskava. Muudatusettepaneku projekt 284 === REGI/6250 === esitaja(d): Regionaalarengukomisjon Lisada: PPPA Kogusumma Rubriik: Katseprojekt Kulinaariat puudutava teabe vahetamise hõlbustamine pagulaste ja vastuvõtvate kogukondade vahel Euroopa äärealade külades ja väikelinnades Katseprojekti eesmärk on tegeleda pagulaste tulemusliku integreerimise küsimusega, mis on piirkondliku arengu jaoks otsustava tähtsusega. Selleks nähakse ette Euroopa äärealadel asuvate pagulaste ja vastuvõtvate kogukondade vastastikuse toiduvalmistamise integratsiooniraamistik. Kultuuridevahelised sidemed võivad aidata kaasa uustulnukate lõimumisele ja leevendada vastuvõtva kogukonna probleeme. Praegu meelitavad paljud jõupingutused siiski peamiselt nooremaid, haritud ja mitmekeelseid osalejaid ja keskenduvad suurtele linnadele. Retseptide, kokandustundide ja kodus valmistatud toitude vahetus võib anda otsesuhtluse võimaluse paljudele eri taustaga inimestele, sealhulgas naised, eakad, vähem haritud ja ükskeelsed inimesed, ning tuua pagulastele ja vastuvõtvatele kogukondadele otsest, käegakatsutavat ja maitsemeeli ergutavat kasu. Väikseid ühiskööke, pagulaste toiduvalmistamise festivale ja retseptide vahetust on valitsusvälised organisatsioonid mitmes suurlinnas ka juba propageerinud. On siiski oluline, et see kõik muudetaks lihtsamaks, eelkõige tõlgi abil, et selline vahetus saaks toimuda ka väiksemates ja kaugemates kohtades, kus sageli tuleb ootamatult vastu võtta suuri pagulaskogukondi. Seda katseprojekti oleks kõige enam vajalik suhteliselt isoleeritud paikades nendes liikmesriikides, kuhu on saanunud väga palju uusi pagulasi. Samas on see katseprojekt potentsiaalselt isemajandav ja korratav ning aitab täita muid lünki. Sel põhjusel peaks projekti esmakordse elluviimisega kaasnema selle mõju, eeliste ja probleemide

20 hoolikas hindamine. Õiguslik alus: Katseprojekt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri aasta määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002) (ELT L 298, , lk 1) artikli 54 lõike 2 tähenduses. Pärast seda, kui aastatel toimus Euroopasse suur pagulaste sissevool, on tähelepanu nihkunud rändajate tulemuslikule integreerimisele uude ühiskonda. Kuigi rändepoliitika kuulub endiselt riikide vastutusalasse, tõdevad kesk- ja kohalikud ametiasutused, et integratsioon peab toimuma seal, kus inimesed asuvad töökohal, elukoha läheduses ja koolis, kus õpivad nende lapsed. Iga rändestatistika taga on üksikisikud või perekonnad, kes alustavad uut elu uues kohas. Allikas: OECD Working together for local integration of migrants and refugees [Koostöö rändajate ja pagulaste integreerimiseks kohalikul tasandil]. Muudatusettepaneku projekt 823 === S&D//7313 === esitaja(d): Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis Lisada: PPPA Kogusumma Rubriik: Katseprojekt Turismiteenuste kvaliteet Assigneering on ette nähtud katseprojekti raames eelmistest aastatest säilinud kohustuste rahastamiseks. Turism on Euroopas majandusarengu ja töökohtade loomise seisukohalt tähtis sektor. Turismiorganisatsioonid vaidlevad lõputult ühtse klassifikatsioonisüsteemi üle hotellide, restoranide ja muude rajatiste jaoks. Tarbijate vajadused ja ootused on muutunud, mis on mõjutanud ka pakkumisi hotellisektoris ning tekitanud selle tegevusvaldkonna reguleerimise vajaduse, milleks tuleb võtta meetmeid tarbijate õiguste ja huvide kaitseks. Teabe puuduliku ja ebatõhusa edastamise tõttu ei vasta tegelikkus tihtipeale siiski tarbijate soovidele. Käesoleva projekti raames koostatakse: raamistik turismivaldkonna praeguste avaliku ja erasektori algatuste (tärnide omistamine, sertifitseerimisskeemid jms) põhjalikuks kaardistamiseks, millega ühtlustakse klassifitseerimissüsteemi täpsuse ja teabe ajakohasuse nõuded ning muudetakse teenuste kvaliteedi hindamine ja pakkumine läbipaistvaks ja ühtlaseks; reisibüroode, reisikorraldajate ning veebipõhiste broneerimis- ja hindamissaitide pakutava infosisu

21 raamistik. Tarbijatele antavat teavet tuleks kontrollida ja võrrelda ning see peab vastama kõnealuste algatuste suhtes kehtestatud liidu nõuetele; raamistik, mis reguleerib avaliku sektori asutuste ja ettevõtjate rahvusvahelist koostööd, et täiustada lepingutingimuste sisu ning tagada teenusepakkuja ja turisti vahel õiglane kokkulepe. Lepingus tuleks muu hulgas ära näidata maksetingimused ja turisti õigused, eriti juhtudel, kui lepingus ettenähtud teenuseid piisaval määral ei osutata; Liidu tasandil turismiteenuste kvaliteedi, sh liidu pädevuse, lisaväärtuse ja tehnilise elujõulisuse põhimõtete kehtestamise teostatavusuuring. Õiguslik alus: Katseprojekt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri aasta määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002) (ELT L 298, , lk 1) artikli 54 lõike 2 tähenduses. Jätkamine on oluline, et saavutada turismiteenuse kvaliteedis seisnev peamine eesmärk. Muudatusettepaneku projekt 830 === S&D//7320 === esitaja(d): Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis Lisada: PPPA Kogusumma Rubriik: Katseprojekt Tõhustatud turismikoostöö ELi ja India vahel Viimastel kümnenditel on turismist saanud maailmas üks kõige kiiremini ja jõudsamalt kasvavaid majandussektoreid. Rahvusvaheliste turistide arv suurenes aasta 278 miljonilt aastaks 1035 miljonini ja eeldatavalt kasvab aastani 2030 keskmiselt 3,3 % aastas. Euroopa on endiselt maailma külastatavaim sihtkoht, siia suundub pool kogu maailma rahvusvahelistest turistidest. Neist kolm neljandikku külastab ELi liikmesriike. Tärkava turumajandusega riikides asuvad uued turismisihtkohad on aga ELi positsiooni ohtu seadnud. Hiinaga seotud eduka projekti "World Bridge Tourism" jätkuna kasvab India kui väga olulise tärkava turumajandusega riigi tähtsus nii sinna reisivate kui ka sealt tulevate turistide osas. Teabe vähesuse tõttu tuleks selle kohta teha ettevalmistav või teadusuuring. Meil ei ole lihtsalt piisavalt andmeid. Seepärast on katseprojekti peamised eesmärgid järgmised: * kaasata mõned Indiast lähtuva (või Indiast Euroopasse suunduva) välisturismi turul tegutsevad

22 juhtivad ettevõtjad; * seoses Euroopa Komisjoni uute viisaeeskirju reguleerivate õigusaktidega laiendada arutelu viisade ning kaugetel turgudel Euroopa propageerimise üle; * korraldada reisikorraldajate ja teenuseosutajate õppekülastusi; * korraldada Euroopas ja Indias konverentse; * koolitada koolitajaid, töötada välja koolitusmaterjalid kultuuriküsimuste kohta (käitumine, tavadega kohanemine, ajakava jne), samuti majutusega seotud erivajaduste, toidu, programmielementide jms kohta; * luua teemakohane veebisait, mis oleks kogu ELis teabeallikaks ja mille eri versioonid oleksid suunatud eri sihtrühmadele; * korraldada kõrgetasemeliste kohtumiste sari, kus käsitletakse India ja Euroopa turismisuhete õigusraamistikku, keskendudes sellele, kuidas Euroopasse tulek turistidele hõlpsamaks teha, tagades samas, et nad pärast koju tagasi lähevad. Õiguslik alus: Katseprojekt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri aasta määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002) (ELT L 298, , lk 1) artikli 54 lõike 2 tähenduses. Hiinaga seotud eduka projekti "World Bridge Tourism" jätkuna kasvab India kui väga olulise tärkava turumajandusega riigi tähtsus nii sinna reisivate kui ka sealt tulevate turistide osas. Siin tuleks aga kättesaadava teabe vähesuse tõttu teha ettevalmistav või teadusuuring, et saada turismivoogudest täpsem ülevaade. Seda ELi-India projekti tuleb nimetada ka komisjoni tegevuse loetelus. Muudatusettepaneku projekt 30 === TRAN/5545 === esitaja(d): Transpordi- ja turismikomisjon Lisada: PPPA Kogusumma Rubriik: Katseprojekt Tõhustatud turismikoostöö ELi ja India vahel Viimastel kümnenditel on turismist saanud maailmas üks kõige kiiremini ja jõudsamalt kasvavaid majandussektoreid. Rahvusvaheliste turistide arv on suurenenud aasta 278 miljonilt 1,035 miljardini aastal ja eeldatavasti kasvab see aastani 2030 keskmiselt 3,3 % aastas. Euroopa on endiselt maailma külastatavaim sihtkoht, sest pooled maailma rahvusvahelised turistid külastavad

23 Euroopat. Neist kolm neljandikku külastavad ELi liikmesriike. Tärkava turumajandusega riikides asuvad uued turismisihtkohad on aga selle positsiooni ohtu seadnud. Hiinaga seotud eduka projekti "World Bridge Tourism" jätkuna kasvab India kui väga olulise tärkava turumajandusega riigi tähtsus nii sinna reisivate kui ka sealt tulevate turistide osas. Siin tuleks aga kättesaadava teabe vähesuse tõttu teha ettevalmistav uuring või teadusuuring. Meil ei ole lihtsalt piisavalt andmeid. Seepärast on katseprojektil järgmised tähtsamad eesmärgid: * kaasata mõned Indiast lähtuva (või Indiast Euroopasse suunduva) välisturismi turul tegutsevad juhtfiguurid; * laiendada seoses viisaeeskirju reguleerivate Euroopa Komisjoni uute õigusaktidega arutelu viisade ning kaugel asuvatel turgudel Euroopa propageerimise üle; * reisikorraldajate ja teenuseosutajate õppekülastused; * konverentsid Euroopas ja Indias; * koolitada koolitajaid, töötada välja koolitusmaterjalid kultuuriliste küsimuste kohta (käitumine, kuidas tavadega kohaneda, ajakava jne), majutusega seotud erivajaduste, toidu, programmielementide jms kohta; * luua teemakohane veebisait, mis oleks kogu ELis teabeallikaks ja mille eri versioonid oleksid suunatud eri sihtauditooriumitele; * korraldada mitu kõrgetasemelist kohtumist, millel käsitletakse India ja Euroopa turismialaste suhete õigusraamistikku, keskendudes sellele, kuidas hõlbustada turistide jaoks külastamist, kuid tagada samas, et nad pärast tagasi koju lähevad. Õiguslik alus: Katseprojekt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri aasta määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002) (ELT L 298, , lk 1) artikli 54 lõike 2 tähenduses. Hiinaga seotud eduka projekti "World Bridge Tourism" jätkuna kasvab India kui väga olulise tärkava turumajandusega riigi tähtsus nii sinna reisivate kui ka sealt tulevate turistide osas. Siin tuleks aga kättesaadava teabe vähesuse tõttu teha ettevalmistav uuring või teadusuuring, et saada vastavatest turismivoogudest täpsem ülevaade. Lisaks tuleb see ELi-India projekt loetleda ka komisjoni tegevuste hulgas. Muudatusettepaneku projekt 842 === S&D//7332 === esitaja(d): Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis Lisada: PPPA Kogusumma

24 Rubriik: Katseprojekt Kulinaariat puudutava teabe vahetamise hõlbustamine pagulaste ja vastuvõtvate kogukondade vahel Euroopa äärealade külades ja väikelinnades Katseprojekti eesmärk on tegeleda pagulaste tulemusliku integreerimisega, mis on piirkondliku arengu seisukohast otsustavalt tähtis. Selleks nähakse ette Euroopa äärealadel asuvate pagulaste ja vastuvõtvate kogukondade vastastikuse toiduvalmistamisõppe integratsiooniraamistik. Kultuuridevahelised sidemed võivad toetada uustulnukate lõimumist ja leevendada vastuvõtva kogukonna probleeme. Praegu kõnetavad paljud algatused siiski peamiselt nooremaid, haritud ja mitmekeelseid osalejaid ja keskenduvad suurtele linnadele. Retseptide, kokandustundide ja kodus valmistatud toitude vahetus võib anda otsesuhtluse võimaluse paljudele eri taustaga inimestele, sealhulgas naised, eakad, vähem haritud ja ükskeelsed inimesed, ning tuua pagulastele ja vastuvõtvatele kogukondadele otsest, käegakatsutavat ja maitsemeeli ergutavat kasu. Väikseid ühiskööke, pagulaste toiduvalmistamise festivale ja retseptide vahetust on valitsusvälised organisatsioonid mitmes suurlinnas ka juba propageerinud. On siiski oluline, et see kõik muudetaks lihtsamaks, eelkõige tõlgi abil, et selline vahetus saaks toimuda ka väiksemates ja kaugemates kohtades, kus sageli tuleb ootamatult vastu võtta suuri pagulaskogukondi. Seda katseprojekti oleks kõige enam vajalik suhteliselt isoleeritud paikades nendes liikmesriikides, kuhu on saabunud väga palju uusi pagulasi. Samas on see katseprojekt potentsiaalselt isemajandav ja korratav ning aitab täita muid lünki. Sel põhjusel peaks projekti esmakordse elluviimisega kaasnema selle mõju, eeliste ja probleemide hoolikas hindamine. Õiguslik alus: Katseprojekt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri aasta määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002) (ELT L 298, , lk 1) artikli 54 lõike 2 tähenduses. Pärast seda, kui aastatel toimus Euroopasse suur pagulaste sissevool, on tähelepanu nihkunud rändajate tulemuslikule integreerimisele uude ühiskonda. Kuigi rändepoliitika kuulub endiselt riikide vastutusalasse, tõdevad kesk- ja kohalikud ametiasutused, et integratsioon peab toimuma seal, kus inimesed asuvad töökohal, elukoha läheduses ja koolis, kus õpivad nende lapsed. Iga rändestatistika sissekande taga on üksikisikud või perekonnad, kes alustavad uut elu uues kohas. Allikas: OECD Working together for local integration of migrants and refugees [Koostöö rändajate ja pagulaste integreerimiseks kohalikul tasandil]. Muudatusettepaneku projekt 964 === GUE//8019 === esitaja(d): Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon Punkt Toetus organisatsioonidele, kes esindavad standardimistegevuses VKEsid ja 24

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroo

Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroo Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroopa Ülemkogu kohtumine (21. ja 22. märts 2019) Järeldused

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Selgitavad märkused, mis on lisatud üldise grupierandi määruse sihtotstarbelist läbivaatamist puudutavale ettepanekule Käesoleva dokumendi eesmärk on

Selgitavad märkused, mis on lisatud üldise grupierandi määruse sihtotstarbelist läbivaatamist puudutavale ettepanekule Käesoleva dokumendi eesmärk on Selgitavad märkused, mis on lisatud üldise grupierandi määruse sihtotstarbelist läbivaatamist puudutavale ettepanekule Käesoleva dokumendi eesmärk on selgitada üldise grupierandi määruse läbivaatamist

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem

EUROOPA PARLAMENT Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teada

EUROOPA PARLAMENT Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teada EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell 15.00 17.00 1. Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teadaanded PÄEVAKORRA PROJEKT Koosolek Esmaspäev, 26. märts

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

TA

TA 8.3.2019 A8-0009/ 001-024 MUUDATUSTEPANEKUD 001-024 Transpordi- ja turismikomisjon Raport Karima Delli A8-0009/2019 Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014–2020

Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014–2020 LIIDU SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND B: STRUKTUURI- JA ÜHTEKUULUVUSPOLIITIKA REGIONAALARENG Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014 2020 KOKKUVÕTE Lühikokkuvõte Linnapiirkonnad on piirkondlikus

Rohkem

AM_Com_LegReport

AM_Com_LegReport Euroopa Parlament 2014-2019 Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon 2018/0254(COD) 11.10.2018 MUUDATUSTEPANEKUD 36 200 Raporti projekt Antonio López-Istúriz White (PE627.566v01-00) Ettepanek võtta vastu Euroopa

Rohkem

Title H1

Title H1 Programm LIFE 2014-2020 Üldine tutvustus 6. juuli 2015 Tiina Pedak Keskkonnaministeerium LIFE LIFE 1992-2013: enam kui 3100 projekti loodus ja bioloogiline mitmekesisus teised keskkonnavaldkonnad ja haldus

Rohkem

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS tsükkel on Euroopa Liidu

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald 8.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 155/11 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU SOOVITUS, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECV) loomise kohta (EMPs kohaldatav tekst)

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

COM(2017)472/F1 - ET

COM(2017)472/F1 - ET EUROOPA KOMISJON Brüssel, 13.9.2017 COM(2017) 472 final Soovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega antakse luba alustada läbirääkimisi Austraaliaga vabakaubanduslepingu sõlmimise üle {SWD(2017) 292} {SWD(2017) 293}

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 603 final 2015/0250 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega nähakse ette meetmed euroala ühtse esindatu

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 603 final 2015/0250 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega nähakse ette meetmed euroala ühtse esindatu EUROOPA KOMISJON Brüssel, 21.10.2015 COM(2015) 603 final 2015/0250 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega nähakse ette meetmed euroala ühtse esindatuse järkjärguliseks loomiseks Rahvusvahelises Valuutafondis

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Majandusarengud maailmas lähiaastatel Ülo Kaasik Eesti Panga asepresident Maailma majandusaktiivsus on vähenenud Probleemid on tööstuses, kus eksporditellimused on jätkuvalt vähenemas Majanduskasv püsib

Rohkem

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE LÖÖGE KAASA > kui olete õpetaja või sotsiaaltöötaja ja sooviksite korraldada oma kogukonnas üritust, kus osaleb mõni eeskujuks olev inimene > kui soovite osaleda

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/ 948, juuni 2016, - ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/ 2016/ 16)

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/ 948, juuni 2016, - ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/ 2016/ 16) L 157/28 EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/948, 1. juuni 2016, ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/2016/16) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

Rohkem

Food Supply Chain:

Food Supply Chain: Vertikaalsed suhted toiduainete tarneahelas: heade tavade põhimõtted Esitanud B2B platvormi järgmised põhiliikmed AIM CEJA CELCAA CLITRAVI Copa Cogeca ERRT EuroCommerce Euro Coop FoodDrinkEurope UEAPME

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.7.2017 C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, 11.7.2017, milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohtade ning töökohataotluste ja CVde omavahelist sobitamist

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.11.2015 COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides 2013. aastal püügivõimsuse ja kalapüügivõimaluste vahel püsiva tasakaalu saavutamiseks

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt Konjunktuur 3 (194) 1. Majanduse üldolukord 2015. a septembris ja 6 kuu pärast (L. Kuum) 2. Konjunktuuribaromeetrid: september 2015 2.1. Tööstusbaromeeter (K. Martens) 2.2. Ehitusbaromeeter (A. Vanamölder)

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ õpirände projektide avaseminar Projekti elukaar 30.06.14 Tallinn Raja Lõssenko raja.lossenko@archimedes.ee Õpirände projekti elukaar PROJEKTI ELUKAAR: LEPING Enne lepingu sõlmimist: 1. Osalejaportaali

Rohkem

m

m Teraviljafoorum 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Raul Rosenberg Maaelu Edendamise Sihtasutus 21. märts 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Riskijuhtimine on mitmetahuline Riskid ettevõtte välised

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni dok nr: Teema: Euroopa

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt AVALIK ARVAMUS EUROOPA LIIDU STRUKTUURITOETUSEST !"!!!!!!! "!" #! "!! $!!% & '! " ## (((! )!!!*! "#!" " $%!&!" $#! + " $ Kas olete kursis, et Eesti saab toetust Euroopa Liidust? jah ei Ei oska öelda 010

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuid

Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuid Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuidas ma saan neid kahte institutsiooni külastada? Kas

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

T&A tegevus Keskkonnaministeeriumis Liina Eek, Jüri Truusa Keskkonnaministeerium 27. veebruar 2014

T&A tegevus Keskkonnaministeeriumis Liina Eek, Jüri Truusa Keskkonnaministeerium 27. veebruar 2014 T&A tegevus Keskkonnaministeeriumis Liina Eek, Jüri Truusa Keskkonnaministeerium 27. veebruar 2014 Taustast Euroopa Liit on seadnud eesmärgiks saavutada kõrge konkurentsivõime, hea majanduskav ja luua

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ ( EUROOPA KOMISJON Strasbourg, 10.1.2017 COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (teenuste kohta siseturul) jõustamise kohta, millega

Rohkem

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 21.2.2018 A8-0016/47 47 Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy Artikkel 8aaa lõige 1 1. Iga

Rohkem

Microsoft Word - n doc

Microsoft Word - n doc EUROOPA KOMISJON Brüssel, 10.6.2010 K(2010) 3604 Teema: Riigiabi - Eesti - Abi nr N 115/2010 - Eesti maaelu arengukava 2007 2013 meetme 1.1 Koolitus ja teavitustegevus metsanduslikud tegevused Lugupeetud

Rohkem

Eesti Pank - blankett

Eesti Pank - blankett Eesti Panga presidendi 17. jaanuari 2017. a määruse nr 2 Riikliku programmi Eesti Panga tööde loetelu lisa Riikliku programmi EESTI PANGA STATISTIKATÖÖDE LOETELU 2017 2021 1/7 Eesti Panga seadus, 2 lg

Rohkem

Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande v

Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande v Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande vorm Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artiklis

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Maksukäitumine, mille tulemusel saavad petta tarbija, ettevõtja ja riik Marek Helm maksu- ja tolliameti peadirektor Levinumad petuskeemid» Levinumad pettused kasutatud sõidukite turul on:» fiktiivsed komisjonimüügid»

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU 18.04.2017 1. Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragrahvi 1 lõikest 2 jäetakse välja sõna rahaliste ; 2)

Rohkem

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 9.2.2015 B8-0098/7 7 Punkt 4 4. kutsub Ameerika Ühendriike üles uurima LKA üleviimise ja salajase kinnipidamise programmide käigus korda saadetud mitmeid inimõiguste rikkumisi ja esitama nende kohta süüdistusi

Rohkem

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega 14.12.2010 Euroopa Liidu Teataja C 338/119 ARUANNE Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega (2010/C 338/21) SISUKORD Punktid Lk SISSEJUHATUS...........................................................

Rohkem

PA_NonLeg_Interim

PA_NonLeg_Interim EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 4.9.2012 ARVAMUS Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing Lääne-Harju Koostöökogu stateegia 2014-2020 08. veebruar 2018 Kerli Lambing Mis see LEADER lähenemine on? Piirkonnapõhine lähenemine Altpoolt tulev algatus Avaliku ja erasektori partnerlus Uuenduslikkuse

Rohkem

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas?

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kasutamise eelised ja võimalused Biomass on peamine Euroopa Liidus kasutatav taastuva energia allikas, moodustades ligikaudu 70% taastuvenergia

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Strateegilise koostöö projekti eelarve Katriin Ranniku 17.02.2016 Millest tuleb juttu? Mis reguleerib Erasmus+ programmist rahastatavaid projekte? Millised on Erasmus+ strateegilise koostöö projekti eelarveread?

Rohkem

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012 HINDAMISKRITEERIUMID 01 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud.okt.01 üldkoosoleku otsuega nr (Lisa ) Hindamiskriteeriumid on avalikud

Rohkem

Määruse kavand

Määruse kavand Riigihalduse ministri käskkirja Piirkondlike algatuste tugiprogrammide elluviimiseks toetuse andmise tingimused Harju, Ida-Viru, Jõgeva, Lääne-Viru, Põlva, Tartu, Valga, Viljandi maakondade osas eelnõu

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist  Erik Puura  Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Luxembourg, 25. juuni 2019 (OR. en) 10621/19 CONOP 66 CODUN 14 CFSP/PESC 514 MENETLUSE TULEMUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat K

Euroopa Liidu Nõukogu Luxembourg, 25. juuni 2019 (OR. en) 10621/19 CONOP 66 CODUN 14 CFSP/PESC 514 MENETLUSE TULEMUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat K Euroopa Liidu Nõukogu Luxembourg, 25. juuni 2019 (OR. en) 10621/19 CONOP 66 CODUN 14 CFSP/PESC 514 MENETLUSE TULEMUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Kuupäev: 25. juuni 2019 Saaja: Teema: Delegatsioonid

Rohkem

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis ajab inimesed segadusse. Järgnevalt on ülevaade mõningatest

Rohkem

PA_Legam

PA_Legam EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Rahvusvahelise kaubanduse komisjon 7.10.2013 2013/0089(COD) ARVAMUS Esitaja: rahvusvahelise kaubanduse komisjon Saaja: õiguskomisjon Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 19. juuni 2019 (12.30) 1. Päevakorra

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 13. juuni 2019 (OR. en) 10258/19 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Nõukogu Eelmise dok nr: 9921/19 Teema: L

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 13. juuni 2019 (OR. en) 10258/19 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Nõukogu Eelmise dok nr: 9921/19 Teema: L Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 13. juuni 2019 (OR. en) 10258/19 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Nõukogu Eelmise dok nr: 9921/19 Teema: LIMITE CONUN 68 ONU 63 DEVGEN 124 SUSTDEV 94 COJUR 5

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri SELETUSKIRI Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse seaduse alusel kehtestatud haridus- ja teadusministri määruste muutmise eelnõu juurde I. SISSEJUHATUS Määrust muudetakse perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 16. oktoober 2012 (23.10) (OR. en) 14790/12 Institutsioonidevaheline dokume nt: 2012/0065 (COD) MAR 123 TRANS 327 SOC 816 CODEC 2348 ARUANNE Saatja: Peasekretariaat Saaja:

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TOETUSE KASUTAMISE LEPING Katriin Ranniku 11.09.2018 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I, Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve, kirjeldus ning projekti teiste toetusesaajate nimekiri Lisa III, Projekti

Rohkem

PR_INI

PR_INI Euroopa Parlament 2014-2019 Istungidokument A8-0180/2017 4.5.2017 RAPORT tehnilise abi tulevikuväljavaadete kohta ühtekuuluvuspoliitikas (2016/2303(INI)) Regionaalarengukomisjon Raportöör: Ruža Tomašić

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

EGESIF_15_ final 09/02/2016 EUROOPA KOMISJON Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid Suunised liikmesriikidele raamatupidamisarvestuse ettev

EGESIF_15_ final 09/02/2016 EUROOPA KOMISJON Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid Suunised liikmesriikidele raamatupidamisarvestuse ettev EGESIF_15_0018-02 final 09/02/2016 EUROOPA KOMISJON Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid Suunised liikmesriikidele raamatupidamisarvestuse ettevalmistamise, kontrolli ja heakskiitmise kohta VASTUTUSE

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

Euroopa Andmekaitseinspektor — Teade Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja vaba ametikoha kohta — COM/2014/10353

Euroopa Andmekaitseinspektor — Teade Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja vaba ametikoha kohta — COM/2014/10353 28.5.2014 ET Euroopa Liidu Teataja C 163 A/1 V (Teated) HALDUSMENETLUSED EUROOPA KOMISJON Euroopa Andmekaitseinspektor Teade Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja vaba ametikoha kohta COM/2014/10353

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke 15.11.2014 L 330/1 I (Seadusandlikud aktid) DIREKTIIVID EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/95/EL, 22. oktoober 2014, millega muudetakse direktiivi 2013/34/EL seoses mitmekesisust käsitleva teabe

Rohkem

NOORED JA NOORSOOTÖÖ - KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA

NOORED JA NOORSOOTÖÖ - KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA NOORED JA NOORSOOTÖÖ KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA LINNADE JA VALDADE PÄEVAD 13.02.2019 TALLINN KAVA 12.30-12.40 12.40-13.00 13.00-13.20 13.20-13.40 13.40-14.00 14.00-14.40 14.40-15.00 Sissejuhatus

Rohkem