02010D0014 ET

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "02010D0014 ET"

Väljavõte

1 02010D0014 ET Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 16. september 2010, euro pangatähtede ehtsuse ja ringluskõlblikkuse kontrolli ning taasringluse kohta (EKP/2010/14) (2010/597/EL) (ELT L 267, , lk 1) Muudetud: Euroopa Liidu Teataja nr lehekülg kuupäev M1 Euroopa Keskpanga otsus EKP/2010/14, 7. september 2012 L M2 Euroopa Keskpanga otsus (EL) 2019/2195, 5. detsember 2019 L

2 02010D0014 ET B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 16. september 2010, euro pangatähtede ehtsuse ja ringluskõlblikkuse kontrolli ning taasringluse kohta (EKP/2010/14) (2010/597/EL) Artikkel 1 Reguleerimisala Käesoleva otsusega kehtestatakse määruse (EÜ) nr 1338/2001 artikli 6 lõike 1 alusel euro pangatähtede ehtsuse ja ringluskõlblikkuse kontrolli ning taasringluse suhtes ühtsed eeskirjad ja menetlus. Artikkel 2 Mõisted Käesolevas otsuses kasutatakse järgmisi mõisteid: 1) RKP euro kasutusele võtnud liikmesriigi keskpank; 2) sularahakäitlejad määruse (EÜ) nr 1338/2001 artikli 6 lõikes 1 nimetatud asutused ja ettevõtjad; 3) taasringlusse laskmine sularahakäitlejate tegevus, mis seisneb nende poolt kas üldsuselt maksete või pangakontole paigutatud hoiuste näol või teiselt sularahakäitlejalt saadud euro pangatähtede laskmises tagasi ringlusse; 4) pangatähtede käitluse seade iseteenindusseade (kliendid) või professionaalne seade (töötajad) vastavalt määratlusele I lisas; 5) pangatähtede käitluse seadme liik pangatähtede käitluse seade, mida on võimalik eristada teistest pangatähtede käitluse seadmetest vastavalt kirjeldusele I lisas; 6) ühtne katsemenetlus EKP kindlaks määratud katsemenetlus, mida RKPd kohaldavad teatavat liiki pangatähtede käitluse seadmete katsetamiseks; 7) koolitatud töötajad sularahakäitlejate töötajad, kellel on a) teadmised erinevatest eurosüsteemi avaldatud euro pangatähtede avalikest turvaelementidest ning oskus neid kontrollida ja b) teadmised IIIb lisas loetletud sortimiskriteeriumide kohta ning oskus nende alusel euro pangatähti kontrollida;

3 02010D0014 ET B 8) võltsitud euro pangatähed võltsitud pangatähed vastavalt määratlusele määruse (EÜ) nr 1338/2001 artikli 2 punktis a; 9) sularahaautomaat selline iseteenindusseade, näiteks pangaautomaat, mis pangakaardi alusel või muul viisil väljastab elanikkonnale euro pangatähti, debiteerides pangakontot. Makseterminal seade, mille abil elanikkond võib tasuda kaupade või teenuste eest pangakaardiga või muu makseinstrumendiga; kui neil on sularaha väljavõtmise funktsioon, loetakse neid ka sularahaautomaatideks; 10) liikmesriikide pädevad asutused määruse (EÜ) nr 1338/2001 artikli 2 punktis b määratletud asutused; 11) ringluskõlbmatud euro pangatähed euro pangatähed, mida on hinnatud taasringluseks kõlbmatuks artiklis 6 sätestatud ringluskõlblikkuse kontrolli tulemusel; 12) krediidiasutus Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni aasta direktiivi 2006/48/EÜ krediidiasutuste asutamise ja tegevuse kohta ( 1 ) artikli 4 lõike 1 punktis a määratletud krediidiasutus; 13) euro pangatähed pangatähed, mis vastavad otsuses EKP/2013/10 ( 2 ) või seda asendavas või täiendavas muus õigusaktis sätestatud nõuetele ning mille tehnilised nõuded on kehtestanud EKP nõukogu. B Artikkel 3 Üldpõhimõtted 1. Sularahakäitlejate kohustust kontrollida euro pangatähtede ehtsust ja ringluskõlblikkust tuleb täita kooskõlas käesolevas otsuses sätestatud menetlusega. 2. Kui kaks või rohkem sularahakäitlejat tegelevad samade euro pangatähtede taasringlusse laskmisega, määratakse nende euro pangatähtede ehtsuse ja ringluskõlblikkuse kontrollimise eest vastutav sularahakäitleja kindlaks vastavalt riigisisestele õigusnormidele või selliste normide puudumise korral vastavalt asjaomaste sularahakäitlejate vahelisele lepingule. ( 1 ) ELT L 177, , lk 1. ( 2 ) Euroopa Keskpanga otsus EKP/2013/10, 19. aprill 2013, euro pangatähtede nimiväärtuste, tehniliste nõuete, reprodutseerimise, vahetamise ja ringlusest kõrvaldamise kohta (ELT L 118, , lk 37).

4 02010D0014 ET B 3. Ehtsuse ja ringluskõlblikkuse kontrollimine peab toimuma sellist liiki pangatähtede käitluse seadmega, mis on edukalt läbinud RKP katsetamise, või koolitatud töötaja poolt käsitsi. 4. Euro pangatähti võib lasta taasringlusse iseteenindusseadme või sularahaautomaadi kaudu ainult siis, kui nende ehtsust ja ringluskõlblikkust on kontrollitud sellist liiki pangatähtede käitluse seadmega, mis on edukalt läbinud RKP katsetamise, ning nad on liigitatud ehtsaks ja ringluskõlblikuks. See nõue ei kehti euro pangatähtede kohta, mille on sularahakäitlejale toimetanud vahetult RKP või teine sularahakäitleja, kes on juba kontrollinud sel viisil kõnealuste euro pangatähtede ehtsust ja ringluskõlblikkust. M1 5. Sularahakäitlejad võivad professionaalse seadme, kui seda kasutatakse ehtsuse ja ringluskõlblikkuse kontrollimiseks, ning iseteenindusseadme kasutusele võtta ainult juhul, kui see seade on edukalt läbinud RKP katsetamise ning kantud vastavalt artikli 9 lõikele 2 EKP veebilehel avaldatavasse nimekirja. Seadmeid kasutatakse vaid selliste euro pangatähtede nimiväärtuste ja seeriate puhul, mille nimekiri on toodud EKP veebilehel, standardsete nüüdisajastatud tehaseseadetega, mis on edukalt läbinud katsetamise, kui RKP ja sularahakäitleja vahel ei ole kokku lepitud rangemaid seadeid. B 6. Euro pangatähed, mille ehtsus ja ringluskõlblikkus on kontrollitud ning mis on liigitatud ehtsaks ja ringluskõlblikuks koolitatud töötaja poolt, kuid mida ei ole kontrollitud edukalt RKP katsetamise läbinud liiki pangatähtede käitluse seadmega, võib taasringlusse lasta ainult üle leti (over the counter). 7. Käesolevat otsust ei kohaldata euro pangatähtede ehtsuse ja ringluskõlblikkuse kontrollimisele RKPde poolt. Artikkel 4 Euro pangatähtede liigitamine ja käitlemine pangatähtede käitluse seadmetega 1. Iseteenindusseadmetega kontrollitud pangatähed liigitatakse ja käideldakse vastavalt IIa lisale. 2. Professionaalsete seadmetega kontrollitud pangatähed liigitatakse ja käideldakse vastavalt IIb lisale.

5 02010D0014 ET B Artikkel 5 Võltsitud euro pangatähtede tuvastamine Sularahakäitlejad peavad euro pangatähed, mida ei tuvastata ehtsateks kooskõlas IIa või IIb lisaga toimuva liigituse või koolitatud töötaja poolt ehtsuse käsitsi kontrollimise tulemusel, andma viivitamata ning igal juhul hiljemalt 20 tööpäeva jooksul üle pädevale riigisisesele asutusele. M1 Artikkel 6 Ringluskõlbmatute euro pangatähtede tuvastamine 1. Ringluskõlblikkuse manuaalne kontroll toimub kooskõlas III lisas sätestatud miinimumnõuetega. 2. Ringluskõlblikkuse automatiseeritud kontroll toimub pangatähtede käitluse seadmete abil, mis on edukalt läbinud katsetamise ja mille nüüdisajastatud nimekiri avaldatakse EKP veebilehel. 3. RKP võib pärast EKP teavitamist kehtestada rangemad nõuded euro pangatähtede ühe või mitme nimiväärtuse või seeria suhtes, kui see on põhjendatud näiteks sellega, et kõnealuses liikmesriigis on ringluses olevate euro pangatähtede kvaliteet halvenenud. Need rangemad nõuded avaldatakse asjaomase RKP veebilehel. 4. Ringluskõlbmatud euro pangatähed antakse üle RKP-le riigisiseste õigusaktide alusel. B Artikkel 7 Erandid 1. RKPd võivad anda krediidiasutuste kaugetele harukontoritele, kus tehakse vähe sularahatehinguid, õiguse kontrollida iseteenindusseadmete või sularahaautomaatide kaudu taasringlusse suunatavate euro pangatähtede ringluskõlblikkust käsitsi koolitatud töötajate poolt, kui ehtsuse kontroll toimub sellist liiki pangatähtede käitluse seadmega, mis on edukalt läbinud RKP katsetamise. Loa taotlemiseks esitavad krediidiasutused oma liikmesriigi RKP-le tõendid oma vastava harukontori kauge asukoha ning sularahatehingute vähesuse kohta. Iga RKP tagab, et sellisel viisil käsitsi kontrollitud euro pangatähtede maht ei ületa 5 % euro pangatähtede mahust, mis jaotatakse igal aastal iseteenindusseadmete või sularahaautomaatide kaudu. RKPd otsustavad, kas see 5 % piirang kehtib iga krediidiasutuse suhtes eraldi või kõikide krediidiasutuste suhtes riigi tasandil.

6 02010D0014 ET B 2. Kui toimub erakorraline sündmus, mis kahjustab oluliselt euro pangatähtede varu liikmesriigis, võivad sularahakäitleja koolitatud töötajad, tingimusel et vastav RKP on möönnud sündmuse erakordsust, ajutiselt käsitsi kontrollida iseteenindusseadmete või sularahaautomaatide kaudu taasringlusse saadetavate euro pangatähtede ehtsust ja ringluskõlblikkust. Artikkel 8 Eurosüsteemi kohustused 1. Eurosüsteem teatab enne ja pärast uute pangatähtede seeriate emiteerimist tootjatele eurosüsteemi kindlaks määratud teabe euro pangatähtede ja nende masinloetavate turvaelementide kohta, et võimaldada tootjatel valmistada pangatähtede käitluse seadmeid, mis on võimelised läbima ühtse katsemenetluse, ning kohaneda uute nõudmistega. 2. Eurosüsteem teatab enne ja pärast uute euro pangatähtede seeriate emiteerimist sularahakäitlejatele eurosüsteemi kindlaks määratud teabe euro pangatähtede ja nende avalike turvaelementide kohta, et võimaldada anda nende töötajatele vajalikku koolitust. 3. Eurosüsteem toetab sularahakäitlejate poolt nende töötajate koolitamist, mille eesmärgiks on tagada töötajate pädevus euro pangatähtede ehtsuse ja ringluskõlblikkuse kontrollimisel. M1 4. Eurosüsteem teavitab sularahakäitlejaid kohastel juhtudel võltsinguohtudest ning võib neilt nõuda meetmete võtmist, sealhulgas asjaomaste pangatähtede nimiväärtus(t)e taasringlusse laskmise ajutist keelamist. B 5. Eurosüsteem teavitab pangatähtede käitluse seadmete tootjaid võltsinguohtudest kohasel viisil. Artikkel 9 Eurosüsteemi ühtne pangatähtede käitluse seadmete katsemenetlus 1. RKPd katsetavad pangatähtede käitluse seadmete liike vastavalt ühtsele katsemenetlusele.

7 02010D0014 ET B 2. Iga edukalt katsetamise läbinud pangatähtede käitluse seadme liik on ajal, mil katsetamise tulemused vastavalt lõikele 3 kehtivad, kantud EKP veebilehel avaldatud nimekirja. Pangatähtede käitluse seadme liik, mis ei suuda sellel perioodil enam tuvastada kõiki eurosüsteemile teada olevaid võltsitud euro pangatähti, kustutatakse nimekirjast vastavalt EKP kehtestatud menetlusele. M1 3. Kui pangatähtede käitluse seadme liik on edukalt katsetamise läbinud, kehtivad katsetamise tulemused katse tegemise kuu lõpust alates ühe aasta kogu euroalal, kui seadme liik suudab sellel perioodil tuvastada kõiki eurosüsteemile teada olevaid võltsitud euro pangatähti. B 4. Eurosüsteem ei vastuta, kui edukalt katsetamise läbinud pangatähtede käitluse seadme liik ei suuda euro pangatähti liigitada ja käidelda vastavalt IIa või IIb lisale. Artikkel 10 Eurosüsteemi seiretoimingud ja parandusmeetmed 1. Arvestades riigisisese õiguse nõuetega, on RKPdel õigus i) sooritada kohapealseid kontrolle, sealhulgas ette teatamata, sularahakäitlejate ruumides, et teha seiret nende pangatähtede käitluse seadmete suhtes, eriti seadmete suutlikkuse suhtes kontrollida ehtsust ja ringluskõlblikkust ning tuvastada võltsimiskahtlusega euro pangatähtede ning nende euro pangatähtede kontoomanikke, mille ehtsus ei ole selgelt tuvastatud, ja ii) viia läbi vastavuskontroll menetluste osas, mis puudutavad pangatähtede käitluse seadmete toimimist ja juhtimist, kontrollitud euro pangatähtede käitlemist ning käsitsi toimuvat ehtsuse ja ringluskõlblikkuse kontrolli. 2. Arvestades riigisisese õiguse nõuetega, on RKPdel õigus võtta valim menetletud euro pangatähtedest, et neid oma ruumides kontrollida. M1 3. Kui RKP avastab, et sularahakäitleja on käesolevat otsust rikkunud, annab ta sularahakäitlejale tähtaja parandusmeetmete võtmiseks. Kuni rikkumist ei ole kõrvaldatud, võib asjaomane RKP EKP nimel keelata sularahakäitlejal vastava seeria euro pangatähtede nimiväärtusi taasringlusse lasta. Kui rikkumise põhjuseks on teatava pangatähtede käitluse seadme liigi tõrge, võib see viia selle liigi kõrvaldamiseni artikli 9 lõikes 2 nimetatud nimekirjast.

8 02010D0014 ET B 4. Kui sularahakäitleja keeldub kontrollimise osas koostööst RKPga, loetakse see rikkumiseks. Artikkel 11 Aruandluskohustused Et võimaldada EKP-l ja RKPdel jälgida käesoleva direktiivi järgimist sularahakäitleja poolt ning sularahatsükli arenguid, edastavad sularahakäitlejad RKPdele i) kirjalikult, sealhulgas elektrooniliselt, teate teatava pangatähtede käitluse seadme liigi kasutuselevõtust ja ii) IV lisas kindlaks määratud teabe. Artikkel 12 Kulud M1 1. Eurosüsteem ei hüvita sularahakäitlejatele käesoleva direktiivi täitmisest tulenevaid kulusid. 2. Eurosüsteem ei hüvita sularahakäitlejatele kulusid, mis tulenevad muudetud või uute turvaelementidega euro pangatähtede emiteerimisest. Artikkel 13 Lõppsätted 1. Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas. 2. Pärast käesoleva otsuse vastuvõtmist rakendavad euro kasutusele võtvate liikmesriikide sularahakäitlejad käesolevat otsust alates euro kasutusele võtmisest.

9 02010D0014 ET I LISA PANGATÄHTEDE KÄITLEMISE SEADMED 1. Üldised tehnilised nõuded 1.1. Pangatähtede käitluse seadme tingimuseks on seadme võime käidelda pangatähti, liigitada üksikuid pangatähti ning sortida pangatähed vastavalt nende liigitusele ilma kasutaja vahelesekkumiseta vastavalt IIa ja IIb lisale. Pangatähtede käitluse seadmetel (v.a mündivahetusautomaatidel) peab olema nõutud arv selleks ettenähtud väljundladureid ja/või muid võimalusi, et tagada käideldud euro pangatähtede usaldusväärne eraldamine Pangatähtede käitluse seadmed peavad olema kohandatavad, et nad oleksid võimelised usaldusväärselt tuvastama uusi võltsinguid. Lisaks peavad nad olema kohandatavad, et vajaduse korral seadistada neid vastavalt rangematele või leebematele ringluskõlblikkuse sortimise standarditele. 2. Pangatähtede käitluse seadmete kategooriad Pangatähtede käitluse seadmed on kas iseteenindusseadmed või professionaalsed seadmed: Tabel 1 Iseteenindusseadmed A. Iseteenindusseadmed, milles sularaha hoiustamisel toimub kliendi tuvastamine 1. Sissemakseautomaadid (CIMid) CIMid võimaldavad klientidel pangakaardi abil või muul viisil hoiustada euro pangatähti oma pangakontole, kuid neil ei ole sularaha väljastamise funktsiooni. CIMid kontrollivad euro pangatähtede ehtsust ning võimaldavad tuvastada kontoomanikku; ringluskõlblikkuse kontrollimine on lisavõimalus. 2. Taasringlusautomaadid (CRMid) CRMid võimaldavad klientidel pangakaardi abil või muul viisil hoiustada euro pangatähti oma pangakontole ning võtta euro pangatähti oma pangakontolt välja. CRMid kontrollivad euro pangatähtede ehtsust ja ringluskõlblikkust ning võimaldavad tuvastada kontoomanikku. Sularaha väljastamiseks võivad CRMid kasutada ehtsaid ringluskõlblikke euro pangatähti, mille on hoiustanud teised kliendid eelmistes tehingutes. 3. Ühildatud sisse- ja väljamakseautomaadid (CCMid) CCMid võimaldavad klientidel pangakaardi abil või muul viisil hoiustada euro pangatähti oma pangakontole ning võtta euro pangatähti oma pangakontolt välja. CCMid kontrollivad euro pangatähtede ehtsust ning võimaldavad tuvastada kontoomanikku; ringluskõlblikkuse kontrollimine on lisavõimalus. Sularaha väljastamiseks ei kasuta CCMid euro pangatähti, mille on hoiustanud teised kliendid eelmistes tehingutes, vaid ainult neisse eraldi laaditud euro pangatähti.

10 02010D0014 ET B. Sularahaautomaadid (COMid) 4. Sularahaautomaadid (COMid) COMid on sularahaautomaadid, mis kontrollivad euro pangatähtede ehtsust ja ringluskõlblikkust enne nende väljastamist klientidele. COMid kasutavad neisse sularahakäitlejate või muude automaatsete süsteemide (nt müügiautomaadid) poolt laaditud pangatähti. C. Mündivahetusautomaadid (CDMid) 5. Mündivahetusautomaadid (CDMid) Mündivahetusautomaadid võimaldavad klientidel euro pangatähtede sisestamisel saada vastu münte. Enne müntide väljastamist, kontrollib mündivahetusautomaat euro pangatähtede ehtsust. Neid euro pangatähti ei lasta taasringlusse. CRMi võib kasutada CIMi või CCMina, kui seadme põhifunktsioonide täitmiseks vajalikud detektorsüsteemid, tarkvara ja muud komponendid vastavad EKP veebilehel avaldatud CRMide nimekirjale ( 1 ). CCMi võib kasutada CIMina, kui seadme põhifunktsioonide täitmiseks vajalikud detektorsüsteemid, tarkvara ja muud komponendid vastavad EKP veebilehel avaldatud CCMide nimekirjale. Tabel 2 Professionaalsed seadmed 1. Pangatähtede käitluse seadmed (BMPd) BMPd kontrollivad euro pangatähtede ehtsust ja ringluskõlblikkust 2. Sularaha autentimise seadmed (BAMid) BAMid kontrollivad euro pangatähtede ehtsust. 3. Telleri taasringlusseadmed (TARMid) TARMid on sularaha taasringlusseadmed, mida kasutavad euro pangatähtede ehtsust ja ringluskõlblikkust kontrollivad sularahakäitlejad. Sularaha väljastamiseks võivad TARMid kasutada ehtsaid ringluskõlblikke euro pangatähti, mille on hoiustanud kliendid eelmistes tehingutes. Lisaks hoitakse neis euro pangatähti turvaliselt ning nad võimaldavad sularahakäitlejatel krediteerida või debiteerida klientide pangakontosid. 4. Telleri abiseadmed (TAMid) TAMid on seadmed, mida kasutavad euro pangatähtede ehtsust kontrollivad sularahakäitlejad. Lisaks hoitakse neis euro pangatähti turvaliselt ning nad võimaldavad sularahakäitlejatel krediteerida või debiteerida klientide pangakontosid. Professionaalsed seadmed peavad pangatähti käitlema pakkides. ( 1 )

11 02010D0014 ET Seadet, mis on EKP veebilehel CRMi või CIMi/CCMi nimekirjas, võib kasutada vastavalt kas TARMina või TAMina. Sellisel juhul käitlevad seadet ainult sularahakäitlejate töötajad. 3. Pangatähtede käitluse seadmete liigid Eurosüsteem katsetab pangatähtede käitluse seadmete liike. Pangatähtede käitluse seadmete liikide üksteisest eristamise aluseks võivad olla nende erinevad detektorsüsteemid, tarkvara ja muud nende põhifunktsioone täitvad komponendid. Nendeks funktsioonideks on: a) ehtsate euro pangatähtede autentimine; b) võltsituses kahtlustatavate euro pangatähtede tuvastamine ja eraldamine; c) vajaduse korral ringluskõlbmatute euro pangatähtede tuvastamine ja eraldamine ringluskõlblikest euro pangatähtedest; ja d) vajaduse korral nende objektide, mis on tuvastatud kui võltsitud euro pangatähed, ning nende euro pangatähtede, mis ei ole selgelt autenditud, seostamine isikutega.

12 02010D0014 ET IIa LISA EURO PANGATÄHTEDE LIIGITAMINE JA KÄITLEMINE ISETEENINDUSSEADMETES Euro pangatähed liigitatakse ühte järgmistest kategooriatest ning eraldatakse füüsiliselt vastavalt kategooriale. Seadmed, mis ei kontrolli euro pangatähtede ringluskõlblikkust, ei pea eristama kategooriate 4a ja 4b euro pangatähti. Tabel 1 Euro pangatähtede liigitamine ja käitlemine iseteenindusseadmetes (sularaha vastuvõtt tuvastatavatelt klientidelt) Kategooria Omadused Käitlemine 1. Objektid, mida ei tunnistata euro pangatähtedeks Ei tunnistata euro pangatähtedeks ühel järgmistest põhjustest: Seade tagastab pangatähe kliendile euro pangatähed, mida seade ei toeta mitte-euro pangatähed euro pangatähe laadsed objektid vale motiiv või formaat suured murtud nurgad või puuduvad osad sisestamisel esinenud viga 2. Võltsimiskahtlusega euro pangatähed 3. Euro pangatähed, mille ehtsus ei ole kindel Motiiv ja formaat on äratuntavad, kuid üks või mitu seadme kontrollitud turvaelementi on tuvastamatud või ei vasta selgelt nõuetele Motiiv ja formaat on äratuntavad, kuid pangatähe turvaelemente ei tunta ära kas halva kvaliteedi ja/ või nõuetele mittevastavuse tõttu. Enamikul juhtudel ringluskõlbmatud euro pangatähed Ringlusest kõrvaldamine Antakse koos teabega kontoomaniku kohta üle pädevale riigiasutusele viivitamata või hiljemalt 20 tööpäeva jooksul pärast seadmesse sisestamist. Ei krediteerita kontoomanikule. Ringlusest kõrvaldamine Need euro pangatähed käideldakse eraldi ning antakse autentimiseks üle RKP-le viivitamata või hiljemalt 20 tööpäeva jooksul pärast seadmesse sisestamisest. Teavet kontoomaniku kohta säilitatakse kaheksa nädala jooksul alates asjaomaste euro pangatähtede tuvastamisest seadme poolt. Teave tehakse nõudmisel teatavaks RKP-le. Teise võimalusena võib kokkuleppel RKPga anda kontoomaniku tuvastamist võimaldava teabe RKP-le üle koos asjaomaste pangatähtedega. Võib krediteerida kontoomanikule

13 02010D0014 ET Kategooria Omadused Käitlemine 4a. Ehtsateks ja ringluskõlblikeks tunnistatud euro pangatähed Kõik seadme sooritatud ehtsuse ja ringluskõlblikkuse kontrolli toimingud andsid positiivse tulemuse Võib lasta taasringlusse Krediteeritakse kontoomanikule 4b. Ehtsateks ja ringluskõlbmatuteks tunnistatud euro pangatähed Kõik seadme sooritatud ehtsuse kontrolli toimingud andsid positiivse tulemuse. Vähemalt üks kontrollitud ringluskõlblikkuse kriteerium oli negatiivne Ei või taasringlusse lasta ning saadetakse tagasi RKP-le Krediteeritakse kontoomanikule Tabeli 1 erisätted 1. Kategooriatesse 2 ja 3 kuuluvaid euro pangatähti ei tagastata seadmest kliendile, kui pangatähtede käitluse seade võimaldab hoiustamistehingu tühistamist. Selliseid euro pangatähti võib tehingu tühistamise korral säilitada seadme ajutise hoiu osas. 2. Kategooria 3 euro pangatähti ei ole vaja füüsiliselt eraldada kategooria 4a või 4b euro pangatähtedest. Kui füüsilist eraldamist ei toimu, kohaldatakse kategooriate 3, 4a ja 4b euro pangatähtede segapakkide RKP-le üleandmise tähtaega ning kategooria 3 all sätestatud kategooria 3 euro pangatähtede kliendituvastamise nõudeid. 3. Kategooria 3 euro pangatähti, ka siis kui need on koos kategooria 4a või 4b pangatähtedega, võib uuesti töödelda testi läbinud pangatähtede käitluse seadmes. Seejärel loetakse, et need pangatähed on läbinud teise pangatähtede käitluse seadme liigituse, kuid kategooria 3 pangatähtede kontoomanikku peab saama tuvastada, kui teine seade lükkab need pangatähed tagasi, kuna ehtsus ei ole kindel. Tabel 2 Euro pangatähtede liigitamine ja käitlemine sularahaautomaatides (COM) Kategooria Omadused Käitlemine 1. Objektid, mida ei tunnistata euro pangatähtedeks Ei tunnistata euro pangatähtedeks ühel järgmistest põhjustest: Ei või klientidele väljastada euro pangatähed, mida seade ei toeta mitte-euro pangatähed euro pangatähe laadsed objektid vale motiiv või formaat suured murtud nurgad või puuduvad osad sisestamisel esinenud viga

14 02010D0014 ET Kategooria Omadused Käitlemine 2. Võltsimiskahtlusega euro pangatähed 3. Euro pangatähed, mille ehtsus ei ole kindel Motiiv ja formaat on äratuntavad, kuid üks või mitu seadme kontrollitud turvaelementi on tuvastamatud või ei vasta selgelt nõuetele Motiiv ja formaat on äratuntavad, kuid pangatähe turvaelemente ei tunta ära kas halva kvaliteedi ja/ või nõuetele mittevastavuse tõttu. Enamikul juhtudel ringluskõlbmatud euro pangatähed Ei või klientidele väljastada Antakse autentimiseks üle pädevale riigiasutusele viivitamata või hiljemalt 20 tööpäeva jooksul seadme poolt tuvastamisest koos teabega kontoomaniku kohta, kui see on kättesaadav Ei või klientidele väljastada Need euro antakse autentimiseks üle RKP-le viivitamata või hiljemalt 20 tööpäeva jooksul pärast seadmesse sisestamist. 4a. Ehtsateks ja ringluskõlblikeks tunnistatud euro pangatähed Kõik seadme sooritatud ehtsuse ja ringluskõlblikkuse kontrolli toimingud andsid positiivse tulemuse Võib väljastada klientidele 4b. Ehtsateks ja ringluskõlbmatuteks tunnistatud euro pangatähed Kõik seadme sooritatud ehtsuse kontrolli toimingud andsid positiivse tulemuse Ei või klientidele väljastada ning tagastatakse RKP-le Vähemalt üks kontrollitud ringluskõlblikkuse kriteerium oli negatiivne Tabeli 2 erisätted: 1. Kategooriatesse 1, 2 ja 3 kuuluvaid euro pangatähti ei ole vaja füüsiliselt eraldada. Kõiki kolme liigi euro pangatähti segapakkides käsitletakse kategooria 2 euro pangatähtedena. Kui kategooriate 1, 2 ja 3 euro pangatähti on võimalik eraldada mõne muu pangatähtede käitluse seadme abil või RKPga kokkuleppel väljaõppe saanud töötajate poolt, käsitletakse asjaomaseid pangatähti vastavalt tabelile Kategooria 3 euro pangatähti ei ole vaja füüsiliselt eraldada kategooria 4a või 4b euro pangatähtedest. Kui füüsilist eraldamist ei toimu, kohaldatakse kategooriate 3, 4a ja 4b euro pangatähtede segapakkide RKP-le üleandmise tähtaega, mis on sätestatud kategooria 3 jaoks. 3. Kategooria 3 euro pangatähti, ka siis kui need on koos kategooria 4a või 4b pangatähtedega, võib uuesti töödelda testi läbinud pangatähtede käitluse seadmes. Sellisel juhul loetakse, et need pangatähed on läbinud teise pangatähtede käitluse seadme liigituse. Tabel 3 Euro pangatähtede liigitamine ja käitlemine mündivahetusautomaatides (CDM) CDMid peavad kontrollima saadud pangatähtede ehtsust ja kinni pidama võltsimiskahtlusega pangatähed, kuid ei ole vajalik neid liigitada kategooriate kaupa. Võltsimiskahtlusega pangatähed antakse autentimiseks üle pädevale riigiasutusele viivitamata või hiljemalt 20 tööpäeva jooksul pärast seadme poolt tuvastamist, koos teabega kontoomaniku kohta, kui see on kättesaadav. Teise võimalusena võib CDMis sisestatud pangatähti uuesti töödelda testi läbinud pangatähtede käitluse seadmes ja seejärel käsitleda liigitatuna selle seadme poolt. Võimaluse korral säilitatakse teavet kontoomaniku kohta, kellega kategooriatesse 2 ja 3 liigitatud ühikud on seotud.

15 02010D0014 ET M1 IIb LISA Euro pangatähtede liigitamine ja käitlemine professionaalsetes seadmetes Euro pangatähed liigitatakse ühte tabelis 1 nimetatud kategooriatest. Kategooriate 4a ja 4b euro pangatähed eraldatakse füüsiliselt kategooriate 1, 2 ja 3 euro pangatähtedest. Seadmed, mis ei kontrolli euro pangatähtede ringluskõlblikkust, ei pea eristama kategooriate 4a ja 4b euro pangatähti. Tabel 1 Euro pangatähtede liigitamine ja käitlemine professionaalsetes seadmetes Kategooria Omadused Käitlemine 1. Objektid, mida ei tunnistata euro pangatähtedeks Ei tunnistata euro pangatähtedeks ühel järgmistest põhjustest: Tagastatakse masinast operaatorile edasiseks hindamiseks ja käitlemiseks. euro pangatähed, mida seade ei toeta mitte-euro pangatähed Pärast visuaalset hindamist töötaja poolt võib sularahakäitleja need kliendile tagastada. euro pangatähe laadsed objektid vale motiiv või formaat suured murtud nurgad või puuduvad osad 2. Võltsimiskahtlusega euro pangatähed sisestamisel esinenud viga Motiiv ja formaat on äratuntavad, kuid üks või mitu seadme kontrollitud turvaelementi on tuvastamatud või ei vasta selgelt nõuetele. Tagastatakse masinast operaatorile edasiseks käitlemiseks. 3. Euro pangatähed, mille ehtsus ei ole kindel Motiiv ja formaat on äratuntavad, kuid pangatähe turvaelemente ei tunta ära kas halva kvaliteedi ja/ või nõuetele mittevastavuse tõttu. Enamikul juhtudel ringluskõlbmatud euro pangatähed Need töödeldakse eraldi ning antakse lõplikuks autentimiseks üle pädevale riigisisesele asutusele viivitamatult ning hiljemalt 20 tööpäeva jooksul pärast seadmes käitlemist. 4a. Ehtsateks ja ringluskõlblikeks tunnistatud euro pangatähed Kõik seadme sooritatud ehtsuse ja ringluskõlblikkuse kontrolli toimingud andsid positiivse tulemuse. Võib lasta taasringlusse. Krediteeritakse kontoomanikule. 4b. Ehtsateks ja ringluskõlbmatuteks tunnistatud euro pangatähed Kõik seadme sooritatud ehtsuse kontrolli toimingud andsid positiivse tulemuse. Vähemalt üks kontrollitud ringluskõlblikkuse kriteerium oli negatiivne. Ei või taasringlusse lasta ning saadetakse tagasi RKP-le. Krediteeritakse kontoomanikule.

16 02010D0014 ET M1 Tabeli 1 erisätted Kui kategooriate 2 ja 3 euro pangatähti on võimalik füüsiliselt eraldada seadme enda või mõne muu pangatähtede käitluse seadme abil või RKPga kokkuleppel koolitatud töötajate poolt, võib kategooria 3 euro pangatähed esitada RKP-le koos kategooria 4b euro pangatähtedega. Sellisel juhul kohaldatakse kategooria 2 euro pangatähtede pädevale riigisisesele asutusele ja kategooriate 3 ja 4b euro pangatähtede segapakkide RKP-le üleandmise tähtaega vastavalt tabelis sätestatule. Liigitamise ja sortimise erieeskirjad mõnede professionaalsete seadmete jaoks 1. BMPd liigitavad ja sordivad kategooriate 1, 2 ja 3 euro pangatähed füüsiliselt IIb lisas sätestatud ühte või enamasse väljundladurisse ja kategooriate 4a ja 4b euro pangatähed kahte eraldi väljundladurisse, milleks on tarvis vähemalt kolme selleks ette nähtud väljundladurit, et seadme operaator ei peaks sekkuma. 2. BMPd, millel on ainult kaks selleks ette nähtud väljundladurit, võivad siiski euro pangatähti liigitada ja sortida, kui järgmised nõuded on täidetud. a) Ehtsuse ja ringluskõlblikkuse kontrollimise toimingud toimuvad sama käitluskorra käigus. Selle käitluskorra ajal peavad kategooria 4a euro pangatähed saama sorditud ühte statsionaarsesse väljundladurisse ning teiste kategooriate euro pangatähed saama sorditud eraldi statsionaarsesse väljundladurisse, millel ei ole füüsilist kokkupuudet ühegi kategooria 4a euro pangatähega. b) Kui tuvastatakse, et teises väljundladuris leidub kategooria 1, 2 või 3 euro pangatähti, peab operaator teises väljundladuris asuvad euro pangatähed uuesti seadmest läbi laskma. Selle teise käitluskorra käigus peab kategooriate 1, 2 ja 3 euro pangatähed eraldama kategooria 4b euro pangatähtedest, sortides esimesed selleks ette nähtud väljundladurisse, ning neid peab käitlema vastavalt ülaltoodud tabelile. Kuna seade ei võimalda kategooriate 1, 2 ja 3 euro pangatähti füüsiliselt eraldada erinevatesse väljundladuritesse, tuleb neid kõiki käsitleda kategooria 2 euro pangatähtedena. 3. BAMid liigitavad ja sordivad kategooriate 1, 2 ja 3 euro pangatähed füüsiliselt ühte väljundladurisse ning kategooriate 4a ja 4b euro pangatähed teise väljundladurisse, milleks on tarvis vähemalt kahte selleks ette nähtud väljundladurit, et seadme operaator ei peaks sekkuma. 4. BAMid, millel on ainult üks selleks ette nähtud väljundladur, võivad siiski euro pangatähti liigitada ja sortida, kui järgmised nõudmised on täidetud: a) iga kord, kui kategooria 1, 2 või 3 euro pangatäht tuvastatakse, peab seade viivitamata peatama käitlemise ning fikseerima selle euro pangatähe nii, et välistatud on füüsiline kontakt autenditud euro pangatähtedega; b) ehtsuse kontrolli tulemus peab olema näidatud ekraanil iga üksiku kategooria 1, 2 või 3 euro pangatähe kohta. Kuna seade ei võimalda kategooriate 1, 2 ja 3 euro pangatähti füüsiliselt eraldada erinevatesse väljundladuritesse, tuleb neid kõiki käsitleda kategooria 2 euro pangatähtedena;

17 02010D0014 ET M1 c) seade peab käitlemise peatamisel kontrollima kategooria 1, 2 või 3 euro pangatähe olemasolu ning käitlus võib jätkuda ainult pärast seda, kui operaator on kategooria 1, 2 või 3 euro pangatähe füüsiliselt seadmest eemaldanud; d) igal käitluse peatumisel võib operaatorile olla kättesaadav ainult üks kategooria 1, 2 või 3 euro pangatäht.

18 02010D0014 ET M1 B III LISA KÄSITSI TEHTAVA EURO PANGATÄHTEDE RINGLUSKÕLBLIKKUSE KONTROLLI MIINIMUMNÕUDED Käesolevas lisas sätestatakse käsitsi tehtava euro pangatähtede ringluskõlblikkuse kontrolli miinimumnõuded. Ringluskõlblikkuse kontrollimisel loetakse ringluskõlbmatuks euro pangatähed, millel esineb mõni allolevas tabelis ära toodud puudus või selgelt märgatav nähtava turvaelemendi puudus. Siiski võib volditud ning volditud nurkadega euro pangatähed võimaluse korral käsitsi sirgeks voltida. Ringluskõlblikkuse kontroll toimub üksikute euro pangatähtede visuaalse vaatluse teel ning ei nõua ühegi abivahendi kasutamist. Käsitsi ringluskõlblikkuse kontrollimise sortimiskriteeriumide loetelu Omadus Kirjeldus 1. Mustus Kogu euro pangatähe visuaalselt märgatav määrdumus 2. Plekk Kohati koondunud mustus, mis on visuaalselt märgatav 3. Grafiti Euro pangatähele mis tahes viisil lisatud kujutis või kirje, mis on visuaalselt märgatav 4. Trükikaoga pangatäht Visuaalselt märgatav osaline või täielik trükivärvi puudumine euro pangatähel, nt pestud pangatäht 5. Rebend Euro pangatäht, mille servas on vähemalt üks rebend 6. Auk Euro pangatäht, millel on vähemalt üks visuaalselt märgatav auk 7. Vigastus Puudub pangatähe osa piki vähemalt ühte külge (erinevalt august), nt puuduv nurk 8. Parandus Teibi, liimi või muu vahendi abil ühendatud ühe või mitme euro pangatähe osad 9. Kortsud Euro pangatäht, millel on mitu juhuslikku volti, mis mõjutavad märgatavalt selle visuaalset ilmet 10. Pehmus Euro pangatähe struktuuri halvenemine, mille tulemuseks on märgatav jäikuse puudus 11. Volditud euro pangatäht Volditud euro pangatäht, sh selline, mida ei saa sirgeks voltida 12. Murtud nurk Euro pangatäht, millel on vähemalt üks selgelt märgatav volditud nurk

19 02010D0014 ET IV LISA ANDMETE KOGUMINE SULARAHAKÄITLEJATELT 1. Eesmärgid Andmete kogumise eesmärgiks on võimaldada riikide keskpankadel (RKPd) ja Euroopa Keskpangal (EKP) jälgida sularahakäitlejate asjakohast tegevust ning sularahatsükli muutusi. 2. Üldpõhimõtted 2.1. Pangatähtede käitluse seadmete kohta esitatakse andmed, kui neid seadmeid kasutatakse käesoleva otsuse järgimiseks. Mündivahetusautomaadid on aruandluskohustusest vabastatud Sularahakäitlejad annavad oma liikmesriigi RKP-le regulaarselt: teavet tegevuskohtade, nt harukontorite kohta, kus sularaha käideldakse, ja teavet pangatähtede käitluse seadmete ja sularahaautomaatide kohta Lisaks annavad sularahakäitlejad, kes lasevad euro pangatähti taasringlusse pangatähtede käitluse seadmete ja sularahaautomaatide kaudu, oma liikmesriigi RKP-le regulaarselt: teavet selliste sularahatehingute mahu kohta (käideldud euro pangatähtede arv), mille puhul on kasutusel pangatähtede käitluse seadmed ja sularahaautomaadid, teavet krediidiasutuste kaugete harukontorite kohta, kus tehakse vähe sularahatehinguid ning kus ringluskõlblikkust kontrollitakse manuaalselt. 3. Andmete liigid ja aruandluse nõuded 3.1. Vastavalt omadustele jaguneb kogutud teave alus- ja operatiivandmeteks. Alusandmed 3.2. Alusandmed hõlmavad teavet järgmise kohta: a) üksikud sularahakäitlejad ja nende juures kasutusel olevad pangatähtede käitluse seadmed ja sularahaautomaadid; b) krediidiasutuste kauged harukontorid Alusandmed esitatakse RKP-le käesoleva otsuse kohaldamise kuupäevaks ning seejärel iga kuue kuu järel. Esitada tuleb 1. liite vormis osutatud andmed, kuid RKPd võivad nõuda andmete esitamist muus vormis RKP võib otsustada jälgimise jaoks koguda teavet kohalikul, nt harukontorite tasandil.

20 02010D0014 ET RKPd võivad nõuda, et sularahakäitlejad osutaksid, milliseid taasringlusautomaate (CRM) kasutatakse ühildatud sisse- ja väljamakseautomaatidena (CCM) või sissemakseautomaatidena (CIM) ning milliseid CCMe kasutatakse CIMidena Esitada tuleb 3. liites olevas vormis osutatud andmed kaugete harukontorite kohta, kuid RKPd võivad nõuda andmete esitamist muus vormis. Operatiivandmed 3.7. Andmed euro pangatähtede käitlemise ja taasringluse kohta liigitatakse operatiivandmeteks RKP võib otsustada välja jätta määruse (EÜ) nr 1338/2001 ( 1 ) artikli 6 lõikes 1 osutatud muude asutuste kohustuse esitada operatiivandmeid, kui nende poolt sularahaautomaatide kaudu taasringlusse lastavate euro pangatähtede arv on RKP poolt määratavast piirmäärast väiksem Andmed esitatakse kuue kuu kohta. Andmed esitatakse RKP-le hiljemalt kahe kuu jooksul pärast vastava aruandlusperioodi lõppemist, st veebruari ja augusti lõpuks. Andmeid võib esitada 2. liites osutatud vormil. RKPd võivad üleminekuperioodil nõuda aruandlust kuu kohta, kui nad nõudsid seda enne käesoleva otsuse jõustumist, või kvartali kohta Andmeid esitavad need sularahakäitlejad, kes füüsiliselt käitlevad euro pangatähti. Kui sularahakäitleja annab ehtsuse ja ringluskõlblikkuse kontrollimise ülesande üle muule sularahakäitlejale, määratakse andmeid esitav sularahakäitleja kindlaks vastavalt artikli 3 lõikele Sularahakäitlejad esitavad andmed ühikute kaupa (arv), need üldistatakse riigi tasandil ning liigendatakse euro pangatähtede nimiväärtuste alusel. Andmeid ei pea esitama pangatähtede seeriate kaupa. Krediidiasutuste kaugete harukontorite operatiivandmed esitatakse eraldi RKP võib otsustada seire huvides koguda teavet kohalikul, nt harukontorite tasandil Sularahakäitlejatelt, kes annavad ehtsuse ja ringluskõlblikkuse kontrollimise ülesande üle muule sularahakäitlejale, võib nõuda selle kohta (sh allhanke tingimuste kohta) üksikasjaliku teabe esitamist RKP-le Esitada tuleb 3. liites olevas vormis kindlaks määratud andmed kaugete harukontorite kohta, kuid RKPd võivad nõuda andmete esitamist muus vormis ning sularahakäitlejatega võib kokku leppida enamate andmete kogumises. ( 1 ) Nõukogu 28. juuni aasta määrus (EÜ) nr 1338/2001, milles sätestatakse euro võltsimise takistamiseks vajalikud meetmed (EÜT L 181, , lk 6).

21 02010D0014 ET Konfidentsiaalsus ja andmete avaldamine 4.1. Nii alusandmed kui ka operatiivandmed loetakse konfidentsiaalseteks RKPd ja EKP võivad avaldada aruandeid või statistikat, kasutades käesoleva lisa alusel saadud andmeid. Sellisel avaldamisel üldistatakse andmed nii, et üksikuid aruandeüksuseid ei saa tuvastada.

22 02010D0014 ET Liide 1 ARUANDEVORM Alusandmed Käesolev teave esitatakse: [RKP nimi, kontaktandmed, aadress] 1. Teave sularahakäitleja kohta Sularahakäitleja nimi: Asukoha aadress: Postiindeks: Linn: Tänav: Ettevõtja liik: Krediidiasutus Valuutavahetus Sularahavedaja, kes ei ole makseasutus Ettevõtja (jaeettevõtja) Kasiino Muu, sh makseasutused, kes ei kuulu eespool toodud liigitusse (täpsustada) Kontaktisikud: Nimed: Telefoninumbrid: Faksi numbrid: E-post: Sisseostetud teenuse osutaja (kui on) Nimi: Aadress: Postiindeks: Linn: 2. Iseteenindusseadmed Seadme kategooria Tunnusnumber ( 1 ) Tootja ( 1 ) Seadme nimetus ( 1 ) Tunnus ( 1 ) (detektorite süsteem/ tarkvara versioonid) Kasutusel olevate seadmete arv CIMid CRMd

23 02010D0014 ET Seadme kategooria Tunnusnumber ( 1 ) Tootja ( 1 ) Seadme nimetus ( 1 ) Tunnus ( 1 ) (detektorite süsteem/ tarkvara versioonid) Kasutusel olevate seadmete arv CCMid COMid ( 1 ) Need väljad täidetakse EKP veebilehel oleva vastava teabe alusel. 3. Professionaalsed seadmed Seadme kategooria Tunnusnumber ( 1 ) Tootja ( 1 ) Seadme nimetus ( 1 ) Tunnus ( 1 ) (detektorite süsteem/ tarkvara versioonid) Kasutusel olevate seadmete arv BPMd BAMid TARMid TAMid ( 1 ) Need väljad täidetakse EKP veebilehel oleva vastava teabe alusel. 4. Sularahaautomaadid, mis ei ole toodud eespool iseteenindusseadmete tabelis Kasutusel olevate seadmete arv Pangaautomaadid SCoTid Muu

24 02010D0014 ET Liide 2 ARUANDEVORM Operatiivandmed 1. Teave sularahakäitleja kohta Sularahakäitleja nimi Aruandeperiood 2. Andmed Järgmised andmeühikud tuleb RKP otsuse korral agregeerida riigi või piirkondlikul tasandil välja arvatud kaugete harukontorite osas. Käideldud euro pangatähtede arv kokku Ringluskõlbmatuiks sorditud euro pangatähed Taasringlusse lastud euro pangatähed 5 eurot 10 eurot 20 eurot 50 eurot 100 eurot 200 eurot 500 eurot Eespool olevas tabeli veerus pealkirjaga Käideldud euro pangatähtede arv kokku tuleb näidata euro pangatähtede koguarv, mille ehtsust ja ringluskõlblikkust on kontrollitud pangatähtede käitluse seadmetega, st taasringlusautomaatides (CRM), sularahaautomaatides (COM), telleri taasringlusseadmetes (TARM), pangatähtede käitluse seadmetes (BMP) ja ühildatud sisse- ja väljamakseautomaatides (CCM) ringluskõlblikkuse kontrollimise võimalusega. Andmed ei hõlma järgmisi pangatähti: a) pangatähed, mille ehtsust ja ringluskõlblikkust on kontrollitud manuaalselt, st sularahatehingutes või arveldusosakonna tehingutes; b) pangatähed, mille ehtsust on kontrollitud, kuid ringluskõlblikkust ei ole pangatähtede käitluse seadmetega kontrollitud, st pangatähed, mille ehtsust on kontrollitud sissemakseautomaatides (CIM), CCMides (ilma ringluskõlblikkuse kontrollimise võimaluseta), telleri abiseadmetes (TAM) ja sularaha autentimise seadmetes (BAM). Veerg pealkirjaga Ringluskõlbmatuiks sorditud euro pangatähed on töödeldud euro pangatähtede koguarvu alajaotus, mis peab osutama pangatähtede arvu, mis liigitati seadmete poolt ehtsaks ja ringluskõlbmatuks (st kategooria 4b). See andmeühik hõlmab CRMid, COMid, TARMid ja BPMid, ning CCMid ringluskõlblikkuse kontrollimise võimalusega. Veerg pealkirjaga Taasringlusse lastud euro pangatähed on töödeldud euro pangatähtede koguarvu alajaotus, mis:

25 02010D0014 ET a) CRMide, COMide ja TARMide osas peab hõlmama seadmete poolt ehtsateks ja ringluskõlblikeks sorditud pangatähtede koguarvu (st kategooria 4a), mis on klientidele välja antud seadme statistika kohaselt; b) ringluskõlblikkuse kontrolli võimalusega BMPide ja CCMide osas peab hõlmama seadmete poolt ehtsateks ja ringluskõlblikeks sorditud pangatähtede koguarvu (st kategooria 4a), mis ei ole RKP-le tagastatud ja mida hoitakse kavatsusega need pangatähed sularahatsüklis taasringlusse lasta. Iseteenindusseadmete ja sularahaautomaatide kaudu jaotatud euro pangatähtede arv Kui RKP rakendab artiklis 7 sätestatud kaugete harukontorite erandit, on andmete esitamine asjaomase liikmesriigi krediidiasutustele kohustuslik. Krediidiasutused peavad RKPga konsulteerima, et kindlaks teha, kas nimetatud andmete esitamine on kohustuslik.

26 02010D0014 ET Liide 3 KREDIIDIASUTUSTE KAUGED HARUKONTORID Käesoleva teabe esitavad ainult krediidiasutused, kellel on artikli 7 lõikes 1 nimetatud kaugeid harukontoreid. Krediidiasutuse nimi Aruandlusperiood 1. Teave krediidiasutuse kohta 2. Andmed Kauge harukontori nimi Aadress (Address) Iseteenindusseadmete ja sularahaautomaatide kaudu jaotatud euro pangatähtede arv

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1)

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) L 95/56 Euroopa Liidu Teataja 29.3.2014 EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) (2014/179/EL) EUROOPA

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: 01.04.2019 Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga seotud peamiste teenuste eest. See aitab teil võrrelda

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) 2. KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRATLETUD PIIRKOND KUULUB: 3. GEOGRAAFILISE TÄHISE TÜÜP:

Rohkem

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/716, 10. aprill 2017, millega

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/ 948, juuni 2016, - ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/ 2016/ 16)

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/ 948, juuni 2016, - ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/ 2016/ 16) L 157/28 EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/948, 1. juuni 2016, ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/2016/16) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.7.2017 C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, 11.7.2017, milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohtade ning töökohataotluste ja CVde omavahelist sobitamist

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 443/2009, 23. aprill 2009, millega kehtestatakse uute sõiduautode heitenormid väikesõidukite süsinikdioks

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 443/2009, 23. aprill 2009, millega kehtestatakse uute sõiduautode heitenormid väikesõidukite süsinikdioks 5.6.2009 ET Euroopa Liidu Teataja L 140/1 I (EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik) MÄÄRUSED EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ)

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood Aadress Liivalaia 45, Tallinn Telefon E-posti aadress

Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood Aadress Liivalaia 45, Tallinn Telefon E-posti aadress Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood 11315936 Aadress Liivalaia 45, 10145 Tallinn Telefon +372 628 3300 E-posti aadress info@luminor.ee Veebilehe aadress http://www.luminor.ee/ Kande tegemise

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2019/ 137, jaanuar 2019, - eurosüsteemi turuinfrastruktuuri ühtse juurdepääsu võrguteenuse osutajate

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2019/ 137, jaanuar 2019, - eurosüsteemi turuinfrastruktuuri ühtse juurdepääsu võrguteenuse osutajate L 25/34 29.1.2019 EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2019/137, 23. jaanuar 2019, eurosüsteemi turuinfrastruktuuri ühtse juurdepääsu võrguteenuse osutajate valimise kohta (EKP/2019/2) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määru

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määru EUROOPA KOMISJON Brüssel, 17.5.2018 COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse uute raskeveokite CO2-heite

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, kui kuus tehakse vähem kui 10 väljaminevaid makseid

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3 ET ET ET EUROOPA KOMISJON Brüssel 4.6.2010 KOM(2010)298 lõplik 2010/0156 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, geneetiliselt muundatud maisi Bt11 (SYN-BTØ11-1) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekonto avamiseks esitatud dokumentide analüüs/ Maksekonto avamine

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks lähtub järgmistest põhimõtetest. a. Hinnastamismaatriks

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - EMCS13

Microsoft PowerPoint - EMCS13 EMCS piloot-projekt Raigo Veisberg Maksu- ja Tolliameti kaudsete maksude ja aktsiiside talitus TEEMAD Mis on EMCS EMCS käivitumine EMCS kasutamine ja selle võimalused E-saateleht Info edastamine EMCS infosüsteemi

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

EKP/2007/4

EKP/2007/4 C 136/6 SOOVITUSED EUROOPA KESKPANK EUROOPA KESKPANGA SOOVITUS, 31. mai 2007, millega muudetakse soovitust EKP/2004/16 Euroopa Keskpanga statistikaaruandluse nõuete kohta maksebilansi ja rahvusvahelise

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pakendi taaskasutus jäätmekäitleja pilgu läbi Agu Remmelg Ragn-Sells AS ärijuht 30. november 2005 Teemad Ragn-Sells pakenditeenused 3 viisi pakendi liigitamiseks Kes vastutab? Veo- ja rühmapakend vs müügipakend

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

Eesti Pank - blankett

Eesti Pank - blankett Eesti Panga presidendi 17. jaanuari 2017. a määruse nr 2 Riikliku programmi Eesti Panga tööde loetelu lisa Riikliku programmi EESTI PANGA STATISTIKATÖÖDE LOETELU 2017 2021 1/7 Eesti Panga seadus, 2 lg

Rohkem

PA_Legam

PA_Legam EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Rahvusvahelise kaubanduse komisjon 7.10.2013 2013/0089(COD) ARVAMUS Esitaja: rahvusvahelise kaubanduse komisjon Saaja: õiguskomisjon Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi

Rohkem

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses L 323/10 19.12.2018 KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/2019, 18. detsember 2018, millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/2031 artikli 42 tähenduses kõrge riskiga taimede, taimsete saaduste ja muude objektide

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Arvestuse pidamine ettevõttes kasutatavate ohtlike kemikaalide kohta Heli Nõmmsalu, Balti Keskkonnafoorum 14.02.2019 Kemikaaliseadus ohtlike kemikaalide arvestus 9. Ohtliku kemikaali üle arvestuse pidamise

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TOETUSE KASUTAMISE LEPING Katriin Ranniku 11.09.2018 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I, Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve, kirjeldus ning projekti teiste toetusesaajate nimekiri Lisa III, Projekti

Rohkem

Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber , aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjum

Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber , aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjum Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber 10048462, aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjumaa. 2. KAMPAANIA KORRALDAJA: Sensesest OÜ, registrinumber

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

Microsoft Word - RVLi juhend.doc

Microsoft Word - RVLi juhend.doc KINNITATUD peadirektori 23. mai 2008.a käskkirjaga nr 32 I. ÜLDSÄTTED EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU RAAMATUKOGUDEVAHELISE LAENUTUSE JUHEND 1. Käesolev juhend sätestab raamatukogudevahelise laenutuse (edaspidi

Rohkem

PRESENTATION HEADER IN GREY CAPITALS Subheader in orange Presented by Date Columbus is a part of the registered trademark Columbus IT

PRESENTATION HEADER IN GREY CAPITALS Subheader in orange Presented by Date Columbus is a part of the registered trademark Columbus IT PRESENTATION HEADER IN GREY CAPITALS Subheader in orange Presented by Date Columbus is a part of the registered trademark Columbus IT Täisautomatiseeritud ostujuhtimise lahenduse loomine Selveri näitel

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

Kirjaplank

Kirjaplank VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/15/1585 Otsuse tegija Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Helina- Aleksandra Lettens Otsuse tegemise aeg ja koht 12.10.2015 Tallinnas Vaide esitamise aeg 31.08.2015

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

DUMMY

DUMMY 26.11.2014 Teataja L 340/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) SUUNISED EUROOPA KESKPANGA SUUNIS, 4. aprill 2014, rahandus- ja finantsstatistika kohta (uuesti sõnastatud) (EKP/2014/15) (2014/810/EL) EUROOPA

Rohkem

Lisa 3-Ametikiri_UUS.doc

Lisa 3-Ametikiri_UUS.doc Nõuetele vastavuse tõendamise protseduur Nõuetele vastavuse tõendamisel (toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimisel) lähtutakse majandus- ja kommunikatsiooniministri 26. juuli 2013. a määruses nr 49

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 16. oktoober 2012 (23.10) (OR. en) 14790/12 Institutsioonidevaheline dokume nt: 2012/0065 (COD) MAR 123 TRANS 327 SOC 816 CODEC 2348 ARUANNE Saatja: Peasekretariaat Saaja:

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ ( EUROOPA KOMISJON Strasbourg, 10.1.2017 COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (teenuste kohta siseturul) jõustamise kohta, millega

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem

Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande v

Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande v Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande vorm Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artiklis

Rohkem

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 21.2.2018 A8-0016/47 47 Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy Artikkel 8aaa lõige 1 1. Iga

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald 8.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 155/11 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU SOOVITUS, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECV) loomise kohta (EMPs kohaldatav tekst)

Rohkem

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc)

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc) Kinnitan:.. J.Nikitin Kooli direktor 06.02.2018.a HANKIJA: SILLAMÄE KANNUKA KOOL Ремонт противопожарных дверей в здании школы Sillamäe Kannuka Kool,Geologia tn 13. HANKEDOKUMENDID EHITUSTÖÖD 1 SISUKORD

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2013) 4035 final KOMISJONI ARUANNE Aruanne, milles käsitletakse direktiivi 96/82/EÜ (ohtlike ainetega seotud suu

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2013) 4035 final KOMISJONI ARUANNE Aruanne, milles käsitletakse direktiivi 96/82/EÜ (ohtlike ainetega seotud suu EUROOPA KOMISJON Brüssel, 28.6.213 C(213) 435 final KOMISJONI ARUANNE Aruanne, milles käsitletakse direktiivi 96/82/EÜ (ohtlike ainetega seotud suurõnnetuste ohu ohjeldamise kohta) kohaldamist liikmesriikides

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

Voodiagrammid.dft

Voodiagrammid.dft Avatud riigihange riigihangete keskkond Ostja väljastab hankelepingu Täpse paigaldusaja Hankeleping allkirjastatakse Transport, paigaldus, kasutajakoolitus Tagasisde tarnijale Books sissekanne Kas valikus

Rohkem

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke 15.11.2014 L 330/1 I (Seadusandlikud aktid) DIREKTIIVID EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/95/EL, 22. oktoober 2014, millega muudetakse direktiivi 2013/34/EL seoses mitmekesisust käsitleva teabe

Rohkem

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev 05.02.2018 Versiooni kuupäev 30.01.2018 1 SISUKORD 1. ÜLEVAADE... 3 1.1

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TKM. Vastavusdeklaratsioon2.pptx

Microsoft PowerPoint - TKM. Vastavusdeklaratsioon2.pptx Toiduga kokkupuutuvad materjalid ja esemed. Vastavusdeklaratsioon. Külli Suurvarik Toidu üldnõuete büroo peaspetsialist 625 6570 Ettekandes tuleb juttu Toiduga kokkupuutuvate materjalide nõuete raamistikust

Rohkem

CL2009R1072ET bi_cp 1..1

CL2009R1072ET bi_cp 1..1 2009R1072 ET 01.07.2013 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1072/2009, 21. oktoober 2009,

Rohkem

CL2016D0010ET bi_cp 1..1

CL2016D0010ET bi_cp 1..1 02016D0010 ET 31.10.2016 001.001 1 Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 23.11.2007 KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kohandatakse

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

EN

EN ET ET ET EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Ettepanek: Brüssel 23.9.2009 KOM(2009) 491 lõplik 2009/0132 (COD) EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2003/71/EÜ väärtpaberite üldsusele

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast aastat

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast aastat 9.2.2012 Euroopa Liidu Teataja C 35/1 I (Resolutsioonid, soovitused ja arvamused) ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise

Rohkem

JM_ _m46lisa

JM_ _m46lisa Justiitsministri 30.12.2014 määrus nr 46 Vabadusekaotuse tunnistuse vormi kehtestamine Lisa VABADUSEKAOTUSE TUNNISTUS( 1 ) Viidatud nõukogu raamotsuse 2008/909/JSK artiklis 4 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/

EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/ EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/EÜ (põllumajandus- ja metsatraktorite mootoritest paisatavate

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr 7 22.03.2018.a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KORD 1. Toetusmeetmete taotlemise ja hindamise korra

Rohkem