Hankeleping nr 2-7.7/379-1 Kuressaares, november a

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Hankeleping nr 2-7.7/379-1 Kuressaares, november a"

Väljavõte

1 Hankeleping nr 2-7.7/379-1 Kuressaares, november a Saaremaa vald Saaremaa Vallavalitsuse kaudu, registrikood , asukoht Tallinna 10, Kuressaare linn, Saaremaa vald 93819, mida esindab Saaremaa vallavanema a käskkirja nr 3-1-1/35 Saaremaa Vallavalitsuse liikmete vastutusvaldkonnad ja tööjaotus alusel abivallavanem Jaan Leivategija (edaspidi kontsessiooni andja), ühelt poolt ja Ragn-Sells AS, registrikood , aadressiga Suur-Sõjamäe 50, Tallinn 11415, mida esindab Lääne regioonijuht Jüri Meeksa (edaspidi kontsessionäär) teiselt poolt, koos ja eraldi edaspidi nimetatud ka pooled ja pool, võttes arvesse, et (1) jäätmeseaduse 4. peatüki kohaselt on kohalik omavalitsus kohustatud korraldama olmejäätmete vedu, viies läbi teenuste kontsessiooni korraldatud jäätmeveo teenuse osutaja leidmiseks; (2) kontsessiooni andja kuulutas aastal välja hanke e-riigihangete registris numbriga ; (3) a esitas kontsessionäär eelnimetatud hanke raames pakkumuse; (4) a tunnistas kontsessiooni andja eelnimetatud kontsessionääri pakkumuse edukaks, on sõlminud käesoleva korraldatud jäätmeveo teenuse kontsessiooni andmise lepingu (edaspidi: leping) alljärgnevas: 1. Lepingu objekt, tähtaeg ja rakendamine 1.1. Lepingu objektiks on kontsessiooni andja ja kontsessionääri õiguste ja kohustuste reguleerimine alates 01. märtsist aastal kuni 28. veebruarini aastal, mis tekivad seoses korraldatud jäätmeveo teenuse osutamisega Kuressaare linna veopiirkonnas vastavalt Saaremaa valla jäätmehoolduseeskirjas sätestatud tingimustele: koodiga tähistatud paberi- ja kartongijäätmete äraveol; koodidega ja tähistatud biojäätmete äraveol; koodiga tähistatud segaolmejäätmete äraveol; koodiga tähistatud pakendijäätmete äraveol; 1.2. Lepingut võib pikendada kuni jäätmeseaduse 68 lõikes 1 määratud kestuseni Kontsessionäär peab olema valmis jätkama korraldatud jäätmevedu veopiirkonnas kuni kolme kuu jooksul pärast Lepingu punktis 1 mainitud lõpptähtaja saabumist Kontsessionäär võib kasutada Lepingu punktis 1.1 toodud teenuste osutamise osas alltöövõttu Kontsessionäär teostab veopiirkonnas jäätmete kogumist jäätmevaldajatelt ja nende vedu võimalikult keskkonnahoidlikult ning piirkonna iseärasustega arvestades.

2 2. Poolte kinnitus Pooled kinnitavad, et: 2.1. Lepingul puuduvad selle täitmist takistavad tegurid kogu selle kehtivusperioodi jooksul, mida hanke korraldamise ja Lepingu sõlmimise momendil poleks Pooltel võimalik olnud ette näha; 2.2. on teavitanud teist poolt kõigist hanke teostamise käigus hankedokumentides avastatud vigadest ja puudustest, mis võiksid takistada lepingu täitmist ning abinõudest, millega saab neid vältida ja Lepingu paremate tulemuste saavutamist soodustada; 2.3. on pädevad kõikides Lepingu teostamiseks vajalikes õigusaktides, määrustes ja eeskirjades. Eelpooltoodud kinnitusega mittekooskõlas oleva asjaolu ilmnemisel ei kasuta Pool oma huvides ära teise Poole teadmatust või tahtmatut viga; 2.4. Lepingu sõlmimisega ei ole nad rikkunud ühtegi enda suhtes kehtivat õigusakti ega läinud vastuollu varem sõlmitud lepingutega endale võetud kohustustega; 2.5. toimivad Lepingu täitmisel hea äritava põhimõtetest lähtudes. 3. Kohaldatavad sätted Lisaks Lepingule reguleerivad pooltevahelisi suhteid järgmised õigusaktid ja dokumendid: 3.1. Saaremaa valla jäätmehoolduseeskiri (edaspidi JHE); 3.2. jäätmeseadus, võlaõigusseadus ja teised õigusaktid; 3.3. hanke alusdokumendid; 3.4. hankemenetluse käigus esitatud küsimused ja vastused; 3.5. kontsessionääri pakkumus. 4. Jäätmealased põhimõisted Lepingus kasutatavate mõistete defineerimisel lähtutakse JHE-st, jäätmeseadusest ning teistest jäätmehooldust reguleerivatest õigusaktidest ning alljärgnevatest tähendustest: 4.1. Jäätmemahuti jäätmekott või konteiner, mis on mõeldud jäätmete mahutamiseks ja mis vastab JHE nõuetele; 4.2. Mahutivälised jäätmed - jäätmed, mis need on pakendatud teisaldamist võimaldavasse ilmastikukindlasse pakendisse või need on üksikud pakendamist mitte vajavad esemed; 4.3. Teenustasu kontsessionääri pakkumuse osana esitatud maksumuse esildise kohane regulaarne tasu korraldatud jäätmeveo teenuse osutamise eest Tühisõit jäätmevedaja poolt jäätmevaldaja juurde tehtud sõit, mille käigus jäätmeid polnud võimalik ära vedada, kuna jäätmevaldaja ei ole jäätmeveo päeval jäätmemahutit välja pannud, jäätmevaldaja pole võimaldanud jäätmevedajal juurdepääsu jäätmemahutile, jäätmemahuti on tühi; 4.5. Sobimatud jäätmed jäätmed, mida vastavalt JHE-le ei tohi sellesse konkreetsesse mahutisse paigutada; 4.6. Kvaliteetne teenus korraldatud jäätmeveo teenuse osutamine vastavuses lepingu tingimustele ning vastavuses kontsessiooniandja, kontsessionääri ja jäätmevaldajate vahelisi suhteid reguleerivatele õigusaktide nõuetele. 2

3 5. Lepingu dokumendid Lepingu dokumendid on: 5.1. leping koos selle juurde kuuluvate lisadega, lepingu täiendused ja muudatused; 5.2. hanke alusdokumendid; 5.3. hankemenetluse käigus esitatud küsimused ning neile antud seletuste ja vastuste kogumid; 5.4. kontsessionääri pakkumus; 5.5. vastutuskindlustuse lepingu koopia vähemalt (kolmkümmend tuhat) euro suuruse summale minimaalselt kalendriaasta pikkusele perioodile, arvates lepingu sõlmimise hetkest ning kontsessionääri kinnitus vastutuskindlustuse lepingu pikendamise kohta kogu lepingu kehtivuse perioodile; 5.6. vastutuskindlustuse lepingute järgnevad koopiad, kui lepingu punktis 5.4 toodud leping lõpeb; 5.7. lepingu kehtivuse perioodist 3 (kolm) kuud pikemale perioodile kehtiv pangagarantii lepingust tulenevate kohustuste täitmise tagamiseks (kakskümmend tuhat) euro suurusele summale, mis on esitatud kontsessiooni andja nimele; 5.8. täiendavad kirjalikult sõlmitud kokkulepped, aktid jm asjasse puutuvad dokumendid, mis on muutunud lepingu lahutamatuteks osadeks; 5.9. koosolekute ja nõupidamiste protokollid, mis selgitavad ja täiendavad lepingut ning on sellega muutunud lepingu lahutamatuteks osadeks. 6. Load 6.1. Kontsessionäär peab jäätmeloa korraldatud jäätmeveoks omandama lepingus määratud teenuste osutamise alustamise tähtajaks. Kui leping sõlmitakse vähem kui kolm kuud enne lepingu punktis 1 toodud tähtaega, siis lükkub konkreetsete teenuste osutamise algus edasi tähtajani, millal vastavad load saadakse Kontsessionäär peab omama jäätmeluba olmejäätmete veoks majandustegevusena ja jäätmeluba korraldatud jäätmeveoks kogu lepingu punktis 1 nimetatud lepingu perioodil ja vajadusel kolm kuud peale punktis 1 nimetatud perioodi Alltöövõtu kasutamisel vastutab kontsessionäär nõutud lubade olemasolu eest alltöövõtjal. 7. Kontsessionääri kohustused seoses korraldatud jäätmeveoga Kontsessionäär on kohustatud: 7.1. informeerima jäätmevaldajaid e-posti teel või e-posti aadressi puudumisel posti teel hiljemalt üks kuu enne jäätmeveo teenuse osutamise tegelikku algust kirjalikult ja oma veebilehel enne teenuse osutamisega alustamist päevast, mil nad loetakse liitunuks korraldatud jäätmeveoga ja jäätmeveo olulistest tingimustest, mis on eelnevalt kontsessiooni andjaga kooskõlastatud (andmed kontsessionääri ja klienditeeninduspunkti kohta, veetavad jäätmeliigid, veo sagedus ja aeg, veopäevad konkreetse kinnistu kohta, teenustasud ja lisateenuste hinnakiri, jäätmemahutitele esitatavad nõuded, sobimatud jäätmed, eelsorteeritult kogutavad jäätmeliigid, jäätmeveolepingu vormid, tüüptingimused jms) teostama olmejäätmete vedu vastavalt hankedokumentides ning JHE-s ettenähtud tingimustele; 7.3. vedama korraldatud jäätmeveo raames kogutud nõuetekohastesse jäätmemahutitesse paigaldatud olmejäätmed, samuti vedamiseks sobilikud (st jäätmekottidesse või muudesse 3

4 sarnastesse mahutitesse paigaldatud) mahutivälised jäätmed, mis on paigutatud jäätmemahuti vahetusse lähedusse Kudjape jäätmejaama või Maasi jäätmejaama; 7.4. mitte võtma teenuse osutamise ajal jäätmeveokisse jäätmeid, mis pärinevad väljastpoolt Saaremaa valla veopiirkondi; 7.5. teenindama veopiirkonna jäätmevaldajaid lepingu punktist 1 lähtudes; 7.6. osutama jäätmeveoteenust kõigile jäätmevaldajatele veopiirkonnas kõigi jäätmeliikide osas, mille üleandmine on jäätmevaldajale kohustuslik, v.a kontsessiooni andja poolt jäätmeveost vabastatud isikud (sh ühiskonteinerit kasutavad isikud) ning jäätmeluba või kompleksluba omavad isikud. Korraldatud jäätmeveost vabastatud jäätmevaldajatele ja jäätmeluba või kompleksluba omavatele jäätmevaldajatele tuleb jäätmeveoteenust osutada samadel tingimustel, kui nimetatud jäätmevaldaja avaldab selleks soovi jäätmevaldajaid, kes on kohustatud korraldatud jäätmeveoga liituma ja kellest kontsessiooniandja on kontsessionääri teavitanud lepingu punktis 12.3 nimetatud andmevahetuse korras või e-kirjaga, liitumise kohustusest koheselt teavitama ja alustama nendele jäätmeveoteenuse osutamist hiljemalt ühe kuu jooksul pärast vastavate andmete temale laekumist; 7.8. alustama ühe kuu jooksul teenuse osutamist jäätmevaldajatele, kelle jäätmeveost erandkorras antud vabastuse tähtaeg on möödunud, saades vastavad andmed lepingu punktis 12.3 nimetatud andmevahetuse korras või e-kirja teel; 7.9. Jäätmevaldaja soovi korral sõlmima temaga jäätmeveolepingu. Keelatud on kokkulepped, mis muudavad jäätmeveo teostamise tingimusi jäätmevaldaja kahjuks võrreldes lepingus, hankedokumentides või kontsessiooni andja õigusaktides sätestatuga. Jäätmevaldajal on õigus igal ajal oma jäätmeveolepingu tingimusi muuta, kui muutmine ei põhjusta kehtivate õigusaktide ja lepingu dokumentidega vastuollu minemist; kooskõlastama kontsessiooni andjaga jäätmeveolepingute tüübid enne kontsessiooni algust; võimaldama jäätmevaldajale tema soovi korral Dokument 2 - Teenuse tehniline kirjeldus punktis 1.16 loetletud lisateenuseid jäätmeveolepingus kokku lepitud tingimustel; tühjendama kõiki jäätmemahuteid, mis vastavad hankedokumentides või JHE-s nimetatule. Eraldi kokkuleppel kontsessionääriga on jäätmevaldajal õigus paigaldada ka JHE-le mittevastavaid jäätmemahuteid, mis ei põhjusta ohtu keskkonnale. Nende jäätmemahutite tühjendamise teenustasu leitakse pakkumuses Vormil 5 toodud mahuti suuruse (m 3 ) korrutamisel vastava jäätmeliigi 1m 3 teenustasuga; tagama, et jäätmeveokid, millega kontsessionäär teenust osutab, vastavad kogu p 1.1 nimetatud perioodil pakkumises esitatud tingimustele, nendega on võimalik tühjendada jäätmemahuteid ning et jäätmeveokid on teenust osutades tehniliselt korras ja puhtad; hiljemalt ühe ööpäeva jooksul informeerima jäätmevaldajat jäätmemahuti tühjendamata jätmise asjaoludest jäätmevaldaja süül, esitades nõudmisel vastava tõendusmaterjali; hiljemalt ühe ööpäeva jooksul informeerima jäätmevaldajat jäätmemahuti tühjendamata jätmise asjaoludest kontsessionääri süül ning mahuti tegelikust tühjendamise ajast, mis peab toimuma esimesel võimalusel; muutma ajutiselt veopäevi, kui talle laekub informatsioon, mille alusel ei saa mingit konkreetset piirkonda veopiirkonnas graafikujärgselt teenindada, informeerides graafiku muudatusest asjassepuutuvaid jäätmevaldajaid; tagama, et jäätmevaldajatega vahetult kokku puutuv personal on kvalifitseeritud ning nad omavad teenuse osutamiseks vajalikku informatsiooni; 4

5 7.18. vältima korraldatud jäätmeveoga hõlmatud ning liigiti eraldi kogutud jäätmeliikide segunemist vedamisel segaolmejäätmetega või omavahel. Kontsessionäär ei tohi vedada sama jäätmeveokiga korraga eri liiki korraldatud jäätmeveoga hõlmatud ja liigiti kogutavaid jäätmeid, välja arvatud juhtudel, kui tehniliselt on võimalik sama jäätmeveokiga korraga vedada eri liiki jäätmeid üksteisest eraldatuna ja jäätmete omavaheline segunemine on välistatud; likvideerima talle antud mõistliku tähtaja jooksul teenuse osutamisel tekkinud puudujäägid ning tagama lepingujärgse kvaliteetse teenuse veopiirkonnas. Puuduste mittetähtaegse likvideerimise korral või kui rikkumine on jätkuv, tekib kontsessiooni andjal õigus rakendada kontsessionääri suhtes sanktsioone; suunama jäätmevaldaja, kes soovib vabastust korraldatud jäätmeveost, vastavale lingile Saaremaa valla veebilehel, piirkondlikku teenuskeskusesse või valla keskkonnaosakonda; lõpetama jäätmevaldaja teenindamise, kelle kontsessiooni andja on vabastanud korraldatud jäätmeveost. Kontsessionääril ei ole õigust ühepoolselt jäätmevaldaja teenindamist lõpetada, kui selleks puudub kontsessiooni andja vastav nõusolek; teavitama 24 tunni jooksul alates takistuse ilmnemisest kontsessiooni andjat lepingu täitmist takistavatest asjaoludest, sealhulgas: jäätmevaldaja poolt kasutatavate jäätmemahutite puudulikust arvust, mittenõuetekohasusest või muudest mahutitega seonduvatest probleemidest; jäätmemahutite pidevast ületäitumisest või muudest kogumiskohtades esinevatest probleemidest; tühisõidu tegemisest jäätmevaldaja juurde; sobimatute jäätmete olemasolust jäätmemahutis teenindama jäätmevaldajat jäätmevaldaja poolt soovitud sagedusega, kuid mitte harvemini kui näeb ette JHE-s sätestatud veosageduse nõue, kusjuures kui JHE-s on selles osas vastuolu jäätmeseadusega, peab vedu toimuma jäätmeseaduses ettenähtud sagedusega; koristama laadimisel maha kukkunud jäätmed; kontrollima võimaluste piires, et jäätmemahutites ei oleks sobimatuid jäätmeid; jäätmemahutite tühjendamise võimatuse korral kontsessionäärist mitteolenevatel põhjustel ja kui tegemist ei ole jäätmevaldaja tahtlikust tegevusest või tegematajätmistest põhjustatud juhtumiga, teostama tühjendamise mõistliku aja jooksul (mitte hiljem kui 3 tööpäeva Kuressaare veopiirkonnas, mujal 14 päeva jooksul), püüdes vältida jäätmemahutite ületäitumist. Mahuti ületäitumisel ei ole antud juhtumil õigust võtta mahutiväliste jäätmete eest täiendavat tasu; jäätmeveo teenustasu peab sisaldama kõiki kulusid ja kontsessionäär ei tohi lisatasu küsida jäätmevaldajalt olmejäätmete veo eest teistel põhjustel, mida pole nimetatud jäätmeveolepingus; tähistama kontsessionäärile kuuluvad jäätmemahutid ja veokid kontsessionääri tähisega, samuti tagama, et kontsessionääri jäätmeveokitel töötavad inimesed kannaksid ühetaolisi kontsessionääri tähisega tööriideid; jäätmevaldajat esimest korda teenindama asudes veenduma jäätmevaldaja omanduses või kasutuses oleva jäätmemahuti korrasolekus ja vastavuses JHE-s sätestatule ning selle mittekorrasolekust või vastavusest jäätmevaldajat viivitamatult teavitama. Hilisemaid pretensioone jäätmemahuti mittevastavuse kohta ei arvestata. 5

6 7.30. teeninduse käigus avastatud rikutud või amortiseerunud jäätmemahutist jäätmevaldajat koheselt informeerima. Rikutud jäätmemahuti seisukord tuleb tõestuseks digifotoga fikseerida jäätmevaldajale tasuta välja vahetama või kompenseerima rikutud või lõhutud jäätmevaldaja kasutuses või omanduses oleva jäätmemahuti maksumuse, kui jäätmemahuti purunemises oli süüdi kontsessionäär ning süü seisnes kontsessionääri tegevuses või tegevusetuses vedama koos jäätmevaldaja graafikujärgse teenindamisega ära mahutivälised jäätmed; vedama mahutivälised jäätmed ära tasuta, kui ta on nende tekkes süüdi, jättes jäätmevaldaja teenindamata graafikujärgselt ning teostamata kordusteenindust mõistliku tähtaja jooksul; omama võimekust ja valmisolekut oma tegevuse käigus tekkida võivate õnnetuste tagajärgede likvideerimiseks ning oma igapäevases töös kasutama ohutusmeetmeid tagamaks inimeste ja keskkonna ohutus; kontsessionäär on kontsessiooni andja ees aruandekohuslane lepingu punktis 12 sätestatud ja selle täitmise käigus kokkulepitud mahus. 8. Kontsessionääri õigused seoses korraldatud jäätmeveoga Kontsessionääril on õigus: 8.1. teostada veopiirkonnas korraldatud jäätmevedu vastavalt käesolevas lepingus ja lepingu punktis 5 nimetatud dokumentides sätestatud tingimustele; 8.2. saada kontsessiooni raames osutatud teenuste eest arvete alusel tasu vastavalt pakkumusele; 8.3. nõuda jäätmevaldajalt viivist VÕS 113 sätestatud suuruses arve tasumata jätmisel arves märgitud kuupäevaks; 8.4. võtta lisatasu jäätmevaldajatelt Dokument 2 - Teenuse tehniline kirjeldus punktis 1.15 toodud juhtumitel; 8.5. võtta lisatasu jäätmevaldajatelt muudel juhtumitel, kuid ainult juhul, kui vastava teenuse kasutamine ja selle eest küsitav tasu on jäätmeveolepingus kokku lepitud; 8.6. peatada teenuse osutamine jäätmevaldajale juhul, kui kontsessionääri poolt jäätmevaldajale osutatud teenuste eest esitatud arved on vähemalt 3 (kolme) kuu eest tasumata ning kontsessionääri poolt on seejärel jäätmevaldajale esitatud vähemalt 1 (üks) kordusteade ja hoiatus vedamise peatamise kohta ja kontsessiooni andjat on teenuse osutamise peatamisest eelnevalt teavitatud. Kontsessionäär peab taastama teenuse osutamise jäätmevaldajale pärast võla tasumist; 8.7. keelduda mahutiväliste jäätmete äraveost, kui nende hinnanguline kogus ületab poolt jäätmemahuti mahtu ja see on tõendatav või kui jäätmevaldaja kasutab jäätmekotti ning mahutiväliste jäätmete äraveoks ei ole esitatud eraldi tellimust; 8.8. jätta koristamata mahutivälised jäätmed, mis on pakendamata või ei asu jäätmemahuti vahetus läheduses või rakendada nende koristamisel oma hinnakirja kokkuleppel jäätmevaldajaga; 8.9. mitte tühjendada JHE-le mittevastavaid mahuteid; saada kontsessiooni andjalt teenuste osutamiseks vajalikku informatsiooni, mida ta teab kontsessiooni andjal olevat ning juhul kui see ei ole talle muust allikast kergesti kättesaadav; teha ettepanekuid kontsessiooni andjale, mis võimaldavad kontsessiooniteenust paremini korraldada. 6

7 9. Kontsessiooni andja kohustused Kontsessiooni andja on kohustatud: 9.1. informeerima jäätmevaldajaid enne lepingu alusel korraldatud jäätmeveo algust läbi vallalehe korraldatud jäätmeveo olulistest tingimustest (veopiirkond, andmed kontsessionääri kohta, veetavad jäätmeliigid jms) vahendama informatsiooni kontsessionääri ja jäätmevaldajate vahel, mis on oluline kontsessiooni andja õigusaktide ja lepingu täitmiseks. Paigaldama oma kodulehele lingi, mis viib vastava informatsiooni juurde kontsessionääri kodulehel; 9.3. kaaluma kõiki kontsessionääri poolseid ettepanekuid lepingujärgsete teenuste paremaks korraldamiseks ja kaasa aitama lepingujärgsete teenuste osutamist takistavate probleemide lahendamisele, kui see on kontsessiooni andja pädevuses; 9.4. tagama kontsessionäärile lepingu sõlmimise päeval ligipääsu veopiirkonna jäätmevaldajate registri andmetele punktis 12.3 nimetatud andmevahetuse korras; 9.5. teavitama kontsessionääri koheselt järgmistest asjaoludest: lepingu nõuetekohast täitmist takistavatest asjaoludest veopiirkonnas; kontsessiooni andja õigusaktide algatamisest, mille tagajärjeks võib olla lepingu tingimuste muutmine; 9.6. osutama kontsessionäärile vajadusel abi vaidluste lahendamisel kontsessionääri ja jäätmevaldajate vahel. 10. Kontsessiooni andja õigused Kontsessiooni andjal on õigus: kontrollida kontsessionääri tegevuse vastavust lepingus sätestatud nõuetele kogu lepingu kehtivuse vältel, sekkumata seejuures otseselt kontsessionääri majandustegevusse; nõuda kontsessionäärilt puuduste likvideerimist teenuste osutamise osas talle antava mõistliku tähtaja jooksul, et tagada kvaliteetsete teenuste osutamine veopiirkonnas; rakendada sanktsioone kontsessionääri suhtes, kui kontsessionäär ei ole puuduseid etteantud tähtajaks likvideerinud või esinevad samad puudused korduvalt; esitada taotlus olmejäätmete veo teenustasude alandamiseks, kui ilmnevad asjaolud, mis muudavad teenuste osutamise algsest odavamaks, sh käitluskoha vastuvõtutasu vähenemine; selgitada välja veopiirkonda teenindavate jäätmeveokite liikumine GPSpositsioneerimisseadmete salvestiste alusel; saada kontsessionäärilt mistahes informatsiooni lepingu sisuks oleva teenuse kohta; liita korraldatud jäätmeveoga ka JHE 28 lõikes 11 nimetatud objekte. 11. Kontsessionäärile tasu maksmise kord Tasu teenuse osutamise eest seisneb kontsessionäärile antud õiguses osutada seda teenust ja saada selle teenuse kasutajatelt tasu teenuse osutamise eest (teenustasu) Teenustasud tulenevad kontsessionääri pakkumusest, kus Vormil 5 arvutatakse vastavalt Exceli tabelisse sisestatud valemitele välja need teenustasud, mis on vastavalt hankedokumentidele otseselt seotud segaolmejäätmete 1m 3 teenustasu suurusega ning ülejäänud teenustasud on pakkuja ise sisestanud. 7

8 11.3. Jäätmeveo teenustasu kujuneb vastavalt kinnistule paigaldatud jäätmemahutite arvule, mahule ja veosagedusele Regulaarsete teenuste eest tasumine toimub üldjuhul sagedusega üks kord kuus teenuse osutamisele järgneval kuul või kokkuleppel jäätmevaldajaga muu sagedusega Mitteregulaarsete teenuste osutamisel lepivad kontsessionäär ja teenuse saaja maksetähtaja eraldi kokku ja käesoleva lepinguga seda ei reguleerita Ettemaksu teenuste osutamise eest ei ole kontsessionääril õigus nõuda, kui teenuse saaja sellega vabatahtlikult ei nõustu Kui jäätmevaldaja ei saa kontsessionääri poolt kokkulepitud ajal kvaliteetset teenust (eelkõige lepingu punktidele 7.12, 7,18 ja 7.24 vastav teenus), kaasa arvatud asendusteenuse pakkumine kolme tööpäeva jooksul Kuressaare veopiirkonnas/14 päeva jooksul Ida-Saaremaa ja Lääne- Saaremaa veopiirkondades pärast korralise teenuse ärajäämist, on tal õigus kontsessionääri süül saamata jäänud teenuse korvamisele järgmise korralise teenuse null- hinnaga saamise teel, koos saamata jäänud teenuse täitmisega Kui vastavad asjaolud on digifotona fikseeritud ja digifotol on tuvastatav selle tegemise kellaaeg ja asukoht ning kui jäätmevaldajat ja kontsessiooni andjat on kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hiljemalt 24 tunni jooksul alates takistuse ilmnemisest selle asjaoludest teavitatud (kui graafikujärgne jäätmevedu toimub reedel, laupäeval või pühapäeval, on jäätmevedaja kohustatud jäätmevaldajat teavitama asjaoludest, mis põhjustasid jäätmemahuti tühjendamata jätmise, algava nädala esimese tööpäeva jooksul): nõuda jäätmevaldajalt punktis 4.3 nimetatud tühisõidu korral 0,5-kordset teenustasu (tühisõidutasu); kirjaliku jäätmeveolepingu puudumisel nõuda tühisõidutasuna 0,5-kordset 140-liitrise segaolmejäätmete mahuti tühjendamise teenustasu; nõuda jäätmevaldajalt kahekordset teenustasu, kui mahutis on sobimatud jäätmed lähtudes JHE 28 lõigetest 19-21; nõuda 1,5-kordset teenustasu, kui mahuti on ületäitunud või jäätmevaldaja on jäätmekotti pannud lubatust rohkem jäätmeid. Kui jäätmekotti on korduvalt pandud lubatust rohkem jäätmeid, on kontsessionääril õigus nõuda, et kliendi jäätmemahutiks oleks konteiner, mille kontsessionäär vajadusel jäätmevaldajale rendib. 12. Jäätmevaldajate andmebaas ja muu infovahetus Kontsessionääri klienditeeninduspunkt teenindab jäätmevaldajaid ja koordineerib veopiirkonna jäätmevaldajate, kontsessionääri töötajate ja kontsessiooni andja vahelist infoliikumist (sh tõrked klientide teenindamisel, kordusteenindamine, muudatused klientide andmebaasis, andmevahetus kontsessiooni andjaga jmt) Kontsessionäär tagab endale tarvilikus mahus veopiirkonna jäätmevaldajate andmebaasi olemasolu kontsessiooni andjalt saadud registriandmete alusel Kontsessionäär vastutab korraldatud jäätmeveoks vajaliku jäätmevaldajate andmebaasi pideva ajakohastamise eest, kogub teenindamise käigus jäätmevaldajate puuduvaid andmeid (näiteks kontakttelefonid, e-posti aadressid, jäätmemahutite suurused vm) Andmevahetus poolte vahel toimub vastavalt Dokument 2 - Teenuse tehnilise kirjeldus lisale 1 Automaatse andmevahetuse tehniline kirjeldus. Andmevahetuse kaudu teenuse toimimise kohta valeandmete esitamise korral tekib kontsessiooni andjal õigus rakendada kontsessionääri suhtes sanktsioone. 8

9 12.5. Kontsessionäär tagab tema käsutuses olevate isikuandmete sihipärase kasutamise ning konfidentsiaalsuse. Isikuandmete töötlemisel oma andmebaasi pidamisel kohustub kontsessionäär järgima isikuandmete kaitse seadusest ja muudest õigusaktidest tulenevaid nõudeid Kontsessionäär esitab kontsessiooniandja kontaktisikule järgneva kvartali esimese kuu 15. kuupäevaks: andmed eelmises kvartalis veopiirkonnas kogutud jäätmete koguste (tonnides) ja tühjenduskordade arvu kohta jäätmeliikide kaupa sh lisateenusena veetavad jäätmeliigid; pakkumuses Vormil 5 toodud muude lisateenuste osutamise arv lisateenuste kaupa; korraldatud jäätmeveo raames osutatud teenuse eest küsitud teenustasude summa tuues eraldi välja lisateenuste eest küsitud teenustasud Kontsessionäär edastab Kontsessiooni andjale regulaarselt infot jäätmevaldajatest, kes takistavad Kontsessionääri töötajal korduvalt juurdepääsu oma jäätmemahutitele ja JHE-s sätestatud kohustuste rikkumistest jäätmevaldajate poolt Kontsessionäär edastab Kontsessiooni andjale kord kvartalis infot jäätmevaldajatest, kellel on võlgnevused osutatud teenuste eest ning kellelt nõutakse sisse tasumata arveid või viiviseid, samuti sissenõutavate summade suurused ning kellega jäätmevaldajatest Kontsessionääril on käimas kohtuvaidlus Kontsessionäär informeerib Kontsessiooni andjat alltöövõtja kasutuselevõtust, temast loobumisest või väljavahetamisest Informatsiooni, mille vahetamise sagedust pole lepingu raames kokku lepitud, vahetatakse vastavalt vajadusele Koheselt tuleb teisele Poolele esitada informatsioon: mille mitte teadasaamine takistaks Kontsessionääril klientide kvaliteetset teenindamist; mille edastamata jätmine võib tekitada keskkonna reostamise ohu; juhtumist, kus on toimunud või võib toimuda jäätmete ladestamine või ladustamine selleks mitteettenähtud kohas; jäätmete vedu reguleerivate nõuete rikkumisest, sealhulgas korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliikide kogumisest veopiirkonnas selleks mitteõigustatud isikute poolt Suhtlus lepingupoolte vahel toimub eesti keeles. 13. Tagatis Kontsessionäär on esitanud kontsessiooni andjale lepingu sõlmimise momendiks kehtiva vastutuskindlustuse lepingu koopia vähemalt (kolmkümmend tuhat) euro suuruse summale minimaalselt kalendriaasta pikkusele perioodile, millega tagatakse jäätmevaldajatele või kolmandatele isikutele kontsessiooniteenuse osutamise käigus põhjustatava kahju ja keskkonnakahjude hüvitamine ning kinnituse vastutuskindlustuse lepingu pikendamise kohta kogu lepingu kehtivuse perioodile Kontsessionäär uuendab vastutuskindlustuse lepingut enne eelmise tähtaja lõppemist ja esitab selle koopiad, kuni lepingu punktis 1 toodud lepingu tähtaja lõppemiseni. 9

10 13.3. Kontsessionäär on esitanud kontsessiooni andjale lepingu sõlmimise momendiks pangagarantii (kakskümmend tuhat) euro suuruse summa ulatuses lepingust tulenevate kohustuste täitmiseks lepingu perioodil ja vähemalt kolm kuud pärast Lepingu lõppemist Lepingu punktis 13.2 toodud garantii ei tohi olla tingimuslik. Kasusaajaks määratakse garantiikirjas kontsessiooni andja Kontsessiooni andjal on õigus kontsessionääripoolse lepingu rikkumise korral, kui kontsessionäär ei tasu rikkumise eest tähtaegselt leppetrahvi või loobub lepingu täitmisest, pöörduda vastavate summade sissenõudmiseks otse garantii andja poole Pangagarantii lõpetatakse poolte ühise taotluse alusel, kui kontsessionäär on täitnud kõik lepingust tulenevad kohustused ja kontsessiooni andjal puuduvad tema vastu pretensioonid. 14. Vastutus Lepingu rikkumisest teada saanud pool on kohustatud rikkumise fikseerima viisil, mis tagab selle taasesitamise. Rikkumine, mis puudutab teenuse osutamise kvaliteeti, õigeaegsust või kahju tekitamist, tuleb võimalusel fikseerida asitõendite ja/või tunnistustega Avastanud kahju või selle tekkimise ohu, on lepingu poolel kohustus sellest viivitamatult teisele poolele teatada ja võtta tarvitusele mõistlikult vajalikud abinõud kahju vältimiseks ja/või juba tekkinud kahju vähendamiseks Kahju tekkimisel tuleb hinnata selle rahaline ulatus või likvideerimise maksumus, vajadusel kaasates selleks pädevaid eksperte Lepingu rikkumise teadasaamise hetkest arvates tuleb teisele poolele esitada ühe kuu jooksul ettekirjutus rikkumise mõistliku tähtajaga likvideerimiseks või lõpetamiseks. Mõistlikuks tähtajaks loetakse reeglina viisteist päeva, kui poolte vahel ei lepita kokku muus tähtajas. Kui rikkumine on tagasipööramatu ja kaalukas, võib kontsessionäär rakendada koheselt punktis 14.7 või 14.9 toodud leppetrahvi Kui teine pool ei ole ettekirjutusega nõus, esitab ta vastuväite kümne päeva jooksul arvates ettekirjutuse kättesaamisest Kui pool ei täida teise poole ettekirjutust tähtaegselt, täitmata jätmist piisavalt põhjendamata, on viimasel õigus nõuda leppetrahvi või asuda ise puuduste kõrvaldamisele esitades hiljem nõude kulutuste hüvitamiseks Kui kontsessionäär rikub lepingust tulenevaid kohustusi ning vaatamata kontsessiooni andja kirjalikule hoiatusele ei kõrvalda puudusi mõistliku aja jooksul, võib kontsessiooni andja kõrvaldada puudused ise, kontsessionäär aga on kohustatud kontsessiooni andjale hüvitama eeltooduga seonduvad kulutused Kontsessionäär on kohustatud maksma kontsessiooni andjale igakordsel lepingu rikkumisel leppetrahvi summas 150 (üks sada viiskümmend) eurot Kui kontsessionäär pole punktis 14.4 kohaselt etteantud tähtaja jooksul rikkumist lõpetanud, on kontsessionäär kohustatud maksma kontsessiooni andjale iga lepingu p 7.5 kohaselt jäätmeveoteenusega liitmata jäätmevaldaja ja iga tegemata jäetud teenuse (sh tühisõidu tegemata jätmise) korra eest leppetrahvi summas 50 (viiskümmend) eurot Korduva rikkumise korral (kui leppetrahvi on eelnevalt selle eest sisse nõutud vähemalt ühe korra), on edasiste lepingu rikkumiste korral kontsessionääril kohustus maksta kontsessiooni andjale leppetrahvi analoogse rikkumise korral summas 450 (nelisada viiskümmend) eurot Juhul kui kontsessiooni andja võtab kontsessionäärilt lepingu punktides 15.3 ja toodud alustel enne korraldatud jäätmeveo ainuõiguse algust või ennetähtaegselt ära ainuõiguse 10

11 teostada veopiirkonnas korraldatud jäätmevedu, on kontsessionäär kohustatud maksma kontsessiooni andjale leppetrahvi kogu lepingu punktis 13.2 toodud summa ulatuses Juhul kui kontsessionäär loobub põhjuseta lepingu täitmisest, on ta kohustatud maksma kontsessiooni andjale leppetrahvi lepingu punktis 13.2 toodud kogu summa ulatuses Kõik käesolevas lepingus nimetatud leppetrahvid tuleb pooltel tasuda viieteistkümne päeva jooksul arvates nõude saamisest. 15. Lepingu kehtivus, lepingu muutmine ja lõpetamine Leping kehtib Lepingu punktis 1 toodud tähtajani. Kontsessiooni andja annab kontsessionäärile veopiirkonna korraldatud jäätmeveo ainuõiguse üle alates lepingu sõlmimisest, kuid see õigus rakendub lähtudes JäätS 69 lg 1 alles siis, kui kontsessionäär saab veopiirkonnale jäätmeloa korraldatud jäätmeveoks Juhul kui lepingu punktis 1 toodud lepingu tähtaja lõppemisele järgnevaks päevaks ei ole avaliku hanke alusel valitav uus vedaja selgunud või ei ole uus vedaja suuteline korraldatud jäätmevedu veopiirkonnas alustama, pikeneb poolte kokkuleppel ainuõiguse tähtaeg kuni uue teenusepakkuja leidmiseni Lepingu võib ennetähtaegselt lõpetada ühe poole kirjaliku ja põhjendatud ülesütlemisteate alusel poolte vahel sõlmitud kirjaliku kokkuleppega Kontsessiooni andjal on õigus leping ühepoolselt ilma etteteatamistähtajata üles öelda: kui selgub, et kontsessionäär ei ole hiljemalt 5 tööpäeva jooksul pärast lepingu sõlmimist esitanud taotlust korraldatud jäätmeveo jäätmeloa saamiseks veopiirkondadele. Kontsessiooni andjal on õigus anda kuni 15 (viisteist) päeva kontsessionäärile pikendust taotluse sisseandmiseks tema põhjendatud selgituse alusel; kui kontsessionäär või tema alltöövõtja ei suuda hankida vähemalt ühte lepingu peatükis 6 toodud luba 3 (kolme) kuu jooksul alates lepingu sõlmimise kuupäevast; Lepingu ülesütlemist ei rakendata, kui kontsessionäär tõestab kontsessiooni andjale, et lubade saamine veopiirkonnale viibib temast mitteolenevatel põhjustel Kontsessiooni andjal on õigus leping erakorraliselt üles öelda, kui: kontsessionäärilt on enne lepingu lõppemise tähtaega võetud ära jäätmeluba korraldatud jäätmeveoks veopiirkonnas; kontsessionäärilt on võetud ära kehtiv jäätmeluba jäätmete veoks majandus- või kutsetegevusena; kontsessionäär ei alusta lepingu täitmist lepingu punktis 1 nimetatud tähtajast; kontsessionäär rikub oluliselt või korduvalt lepingu tingimusi ning vaatamata kontsessiooni andja kirjalikele nõuetele ja leppetrahvide sissenõudmistele ei lõpeta rikkumisi kontsessiooni andja poolt määratud aja jooksul Lepingu ennetähtaegse lõpetamise korral lepingu punktis 15.5 toodud alustel on kontsessionäär kohustatud lepingut täitma seni, kuni kontsessiooni andja on sõlminud lepingu uue vedajaga Lepingu lõpetamine ennetähtaegselt ükskõik kumma poole ettepanekul, kui ka lepingu korraline lõppemine, on jäätmeveolepingute lõpetamise aluseks Leping lõpetatakse ühepoolselt kontsessiooni andja poolt, kui kontsessionääri tegevus lõpetatakse likvideerimise- või pankrotimenetluse läbi. 11

12 16. Vääramatu jõud Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittenõuetekohast täitmist ei loeta lepingu rikkumiseks, kui selle põhjuseks olid asjaolud, mille saabumist pooled lepingu sõlmimisel ette ei näinud ega võinud ette näha (Vääramatu jõud VÕS 103 lg 2) Lepingus mõistetakse vääramatu jõuna ülestõusu, üldstreiki, massilisi rahutusi poolte asukoha haldusüksuses, sõda, riigikogu või valitsuse akti, mis oluliselt takistab lepingu täitmist ning muid lepingus loetlemata asjaolusid, mida pooled aktsepteerivad vääramatu jõuna Vääramatu jõu olemasolu peab olema tõendatav ning vaatamata asjaoludele, et seoses vääramatu jõuga on lepingu täitmine takistatud, on pooled kohustatud võtma tarvitusele abinõud tekkida võiva kahju vähendamiseks. Kui lepingu täitmist takistav asjaolu on ajutine, on kohustuse rikkumine vabandatav üksnes aja vältel, mil asjaolu takistas kohuse täitmist Pool, kelle tegevus lepingujärgsete kohustuste täitmisel on takistatud vääramatu jõu asjaolude tõttu, on kohustatud sellest koheselt kirjalikult teatama teisele poolele Kui vääramatu jõu asjaolud kestavad üle 90 (üheksakümmend) päeva, võivad pooled lugeda lepingu lõppenuks selle täitmise võimatuse tõttu. Sellisel juhul ei ole kummalgi poolel õigus nõuda teiselt poolelt lepingu mittetäitmise või mittenõuetekohase täitmisega tekitatud kahju hüvitamist. 17. Vaidluste lahendamine Kõik lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel Pooled kohustuvad rakendama kõiki sobivaid meetmeid, et lahendada lepingust tulenevaid vaidlusküsimusi läbirääkimise teel Lahkhelide korral peavad pooled tõendama tema poolt teostatu vastavust lepingu mõttele, heale äritavale, kokkulepetele, normidele, eeskirjadele, määrustele jm asjasse puutuvatele dokumentidele. Hea äritava all mõistavad pooled siin selle valdkonna üldtunnustatud praktikat Juhul kui poolte vahelisi lahkarvamusi ei suudeta lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse poolte vaheline vaidlus Eesti Vabariigi kohtus vastavalt seadusele. 18. Poolte esindamine Kontsessiooni andjat esindab allkirjaõigusliku isikuna lepingu sõlmimise hetkel abivallavanem Jaan Leivategija tel ) Kontsessionääri esindab allkirjaõigusliku isikuna Ragn-Sells AS Lääne regioonijuht Jüri Meeksa, tel Kontsessiooni andja kontaktisik on Katrin Koppel (Saaremaa Vallavalitsuse jäätmete peaspetsialist, tel ) Kontsessionääri kontaktisik on Ingrid Viks (Ragn-Sells AS-i olmeteenuse haldur, tel ) Lepingu muudatustele ja kokkulepetele kirjutavad alla lepingu punktides 18.1 ja 18.1 nimetatud ametikohtadel olevad isikud Lepingu täitmise käigus, kui muutub allkirjaõiguslik isik, informeerib pool sellest teist poolt koheselt. 19. Muud tingimused Leping on koostatud eesti keeles. 12

13 19.2. Lepinguga seotud poolte vahelised teated peavad olema esitatud taasesitamist võimaldavas vormis, välja arvatud juhul, kui selline teade on informatsioonilise iseloomuga, mille edastamisel teisele lepingupoolele ei ole õiguslikke ega majanduslikku kahju tekitavaid tagajärgi Lepingu punktis 19.1 toodud tingimustele vastab teate saatmine posti teel tähitud kirjaga, allkirja vastu teisele lepingupoolele teate üle andmine või teate edastamine e-posti teel adressaadi kättesaamise kinnitusega Pool on kohustatud kättesaadud teatele, mis eeldab vastust, vastama viie tööpäeva jooksul, arvates selle kättesaamisele järgnevast päevast, kui teates ei ole ette nähtud vastamiseks pikemat tähtaega Kõigi lepingu osapoolte kontaktisikute nimesid, kelle kaudu toimub lepinguosaliste igapäevane infovahetus, ei kanta lepingusse. Kontaktisikute nimed ja kontaktandmed edastatakse lepingu pooltele e-posti teel viie päeva jooksul pärast lepingu sõlmimist Kontaktisikute ja -andmete muutusest on pool kohustatud koheselt informeerima teist poolt. LISAD: Lisa 1 Hanke alusdokumendid. Lisa 2 Hanke käigus esitatud küsimustele antud seletuste ja vastuste kogumid. Lisa 3 Kontsessionääri poolt lepingu punktis 5 toodud hankedokumentide alusel esitatud pakkumuse koopia. Lisa 4 Vastutuskindlustuse lepingu koopia. Lisa 5 Pangagarantii koopia lepingust tulenevate kohustuste täitmise tagamiseks. Saaremaa Vallavalitsus Ragn-Sells AS Registrikood: Registrikood Aadress: Tallinna 10, Kuressaare Aadress Suur-Sõjamäe 50a, Tallinn E-post E-post /allkirjastatud digitaalselt / /allkirjastatud digitaalselt / 13

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

LEPING, UUS

LEPING, UUS PÜSIKLIENDI KREDIIDILEPING NR -PM Tallinnas, kuupäev AS PUUMARKET, registrikoodiga 10363212, aadressiga Väike-Männiku 11, Tallinn 11216, juhatuse liige (isikukood ) isikus, kes tegutseb põhikirja alusel

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx ORCA SWIM CLUB MTÜ ÜLDTINGIMUSED 1. LEPING 1.1. Leping sõlmitakse ORCA SWIM CLUB MTÜ (edaspidi Ujumisklubi) ja täisealise Ujuja või alaealise Ujuja (edaspidi ühiselt nimetatud Ujuja) lapsevanema või muu

Rohkem

(Microsoft Word - Tasuta kasutamiselepingu \374ldtingimused_versioon_2_ )

(Microsoft Word - Tasuta kasutamiselepingu \374ldtingimused_versioon_2_ ) TASUTA KASUTAMISE LEPINGU ÜLDTINGIMUSED (kuuluvad tasuta kasutamise lepingu juurde) Kehtivad alates 08 juuni 2011.a. 1. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad tasuta kasutamise lepingu üldtingimused (edaspidi nimetatud

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse In

TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse In TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, registrikood 90005872 (edaspidi

Rohkem

Väljaandja: Kolga-Jaani Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: H

Väljaandja: Kolga-Jaani Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: H Väljaandja: Kolga-Jaani Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 10.06.2018 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv Avaldamismärge: RT IV, 07.06.2018, 50

Rohkem

(Microsoft Word - \334\374rilepingu \374ldtingimused_versioon_2_ )

(Microsoft Word - \334\374rilepingu \374ldtingimused_versioon_2_ ) ÜÜRILEPINGU ÜLDTINGIMUSED (kuuluvad üürilepingu juurde) Kehtivad alates 08 juuni 2011.a. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad üürilepingu üldtingimused (edaspidi nimetatud Üldtingimused) määravad kindlaks põhilised

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Jäätmete liigiti kogumine KOVides. aastal Keskkonnaamet Reet Siilaberg.9. Tartu Sissejuhatus Käimas on Riigi jäätmekava rakendamine Riigi jäätmekava eesmärkideks on jäätmetekke vähendamine, ringlussevõtu

Rohkem

ÜLDTEENUSE TÜÜPTINGIMUSED OÜ Livilla üldteenuse tüüptingimused alates a. 1. ÜLDTEENUSE ELEKTRIENERGIA MÜÜK 1.1 Käesolevad Üldteenuse tüüpti

ÜLDTEENUSE TÜÜPTINGIMUSED OÜ Livilla üldteenuse tüüptingimused alates a. 1. ÜLDTEENUSE ELEKTRIENERGIA MÜÜK 1.1 Käesolevad Üldteenuse tüüpti ÜLDTEENUSE TÜÜPTINGIMUSED OÜ Livilla üldteenuse tüüptingimused alates 01.01.2013 a. 1. ÜLDTEENUSE ELEKTRIENERGIA MÜÜK 1.1 Käesolevad Üldteenuse tüüptingimused (edaspidi Tüüptingimused) reguleerivad Livilla

Rohkem

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks lähtub järgmistest põhimõtetest. a. Hinnastamismaatriks

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Microsoft Word - RVLi juhend.doc

Microsoft Word - RVLi juhend.doc KINNITATUD peadirektori 23. mai 2008.a käskkirjaga nr 32 I. ÜLDSÄTTED EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU RAAMATUKOGUDEVAHELISE LAENUTUSE JUHEND 1. Käesolev juhend sätestab raamatukogudevahelise laenutuse (edaspidi

Rohkem

HANKETEADE Korduvhange välja kuulutatud kell impregneeritud aktiivsöe sisseostmiseks 2019 a-ks 1/8 AS Narva Vesi (edaspidi hankija) k

HANKETEADE Korduvhange välja kuulutatud kell impregneeritud aktiivsöe sisseostmiseks 2019 a-ks 1/8 AS Narva Vesi (edaspidi hankija) k HANKETEADE Korduvhange välja kuulutatud 05.08.2019 kell 11.00 impregneeritud aktiivsöe sisseostmiseks 2019 a-ks 1/8 AS Narva Vesi (edaspidi hankija) kuulutab välja veebilehehanke Impregneeritud aktiivsöe

Rohkem

Kirjaplank

Kirjaplank VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/15/1585 Otsuse tegija Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Helina- Aleksandra Lettens Otsuse tegemise aeg ja koht 12.10.2015 Tallinnas Vaide esitamise aeg 31.08.2015

Rohkem

II Osa Lepingu Tingimused ME

II Osa Lepingu Tingimused ME AS Lahevesi PROJEKTEERIMISE JA NÕUSTAMISE TEENUSE HANGE Türisalu reoveepuhasti ehitust ettevalmistavad tegevused elluviimiseks Hankemenetlus HANKEDOKUMENTIDE II OSA. LEPINGU TINGIMUSED Projektijuhi leping

Rohkem

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd TÖÖKOHA KAOTUS Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK-20161 Helista meile numbril 777 1211 IFI TÖÖKOHA KAOTUSE KINDLUSTUSE TINGIMUSED TTK - 20161 1 Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK

Rohkem

Microsoft Word - Analyys_Jaatmeveoga liitumine_L_Kanger.doc

Microsoft Word - Analyys_Jaatmeveoga liitumine_L_Kanger.doc RIIGIKOHUS ÕIGUSTEABE OSAKOND Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamine JäätS 69 lg 4 alusel Kohtupraktika lühianalüüs Liina Kanger haldusõiguse analüütik Tartu September 2011 Sisukord Sissejuhatus...

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

KLIENDILEPINGU PÕHITINGIMUSED 1. KASUTATAVAD MÕISTED 1.1 Abonemenditasu Klienditsoonis ära toodud summa, mis sisaldab tasu Kliendi poolt valitud Abone

KLIENDILEPINGU PÕHITINGIMUSED 1. KASUTATAVAD MÕISTED 1.1 Abonemenditasu Klienditsoonis ära toodud summa, mis sisaldab tasu Kliendi poolt valitud Abone KLIENDILEPINGU PÕHITINGIMUSED 1. KASUTATAVAD MÕISTED 1.1 Abonemenditasu Klienditsoonis ära toodud summa, mis sisaldab tasu Kliendi poolt valitud Abonemendi liigi eest; 1.2 Abonement jõusaali korduva tasulise

Rohkem

Dokumendiohje protseduur

Dokumendiohje protseduur Elektrilevi OÜ liitumislepingu tüüptingimused 1. Üldsätted 1.1. "Elektrilevi OÜ liitumislepingu tüüptingimused" (edaspidi: tüüptingimused) reguleerivad Elektrilevi OÜ (edaspidi: võrguettevõtja või pool)

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem

Justiitsministeerium ja Justiitsministeeriumi valitsemisala riigihangete läbiviimise toimemudel Tegevused 1. Hankeplaan HÜ Tellija Riigihangete läbivi

Justiitsministeerium ja Justiitsministeeriumi valitsemisala riigihangete läbiviimise toimemudel Tegevused 1. Hankeplaan HÜ Tellija Riigihangete läbivi Tegevused 1. Hankeplaan HÜ Tellija Riigihangete läbiviimise toimemudel Tegevuse kirjeldus (sh kuidas, kes tegevust teeb) (kirjeldamisel abistavad märksõnad, lühikirjeldused, Tähtaeg Lühendid: RHS - riigihangete

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE Riigihanke projekti AS Rakvere Haigla õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

Microsoft Word - Tallinn _Halden KV_ vs Semiglasov.doc

Microsoft Word - Tallinn _Halden KV_ vs Semiglasov.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/34/11 Otsuse kuupäev ja koht 29.04.2011.a, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Anne Oad (istungi juhataja), Heli Hellamaa, Kaja Tassa, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

Lk 1/6 Kooskõlastatud Konkurentsiametiga ASi Eesti Gaas maagaasi müügilepingu tüüptingimused kodutarbijale Kehtib alates Ülds

Lk 1/6 Kooskõlastatud Konkurentsiametiga ASi Eesti Gaas maagaasi müügilepingu tüüptingimused kodutarbijale Kehtib alates Ülds Lk 1/6 Kooskõlastatud Konkurentsiametiga 25.10.2016 ASi Eesti Gaas maagaasi müügilepingu tüüptingimused kodutarbijale Kehtib alates 01.01.2017 1. Üldsätted 1.1. Aktsiaseltsi Eesti Gaas maagaasi müügilepingu

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 5.september 2011.a käskkirjaga nr 1-2/146 MUUDETUD Tallinna Ehituskooli direktori 26.märts 2012.a käskkirjag

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 5.september 2011.a käskkirjaga nr 1-2/146 MUUDETUD Tallinna Ehituskooli direktori 26.märts 2012.a käskkirjag KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 5.september 2011.a käskkirjaga nr 1-2/146 MUUDETUD Tallinna Ehituskooli direktori 26.märts 2012.a käskkirjaga nr 1-2/50 TALLINNA EHITUSKOOLI ÕPILASKODU SISEKORRAEESKIRI

Rohkem

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc)

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc) Kinnitan:.. J.Nikitin Kooli direktor 06.02.2018.a HANKIJA: SILLAMÄE KANNUKA KOOL Ремонт противопожарных дверей в здании школы Sillamäe Kannuka Kool,Geologia tn 13. HANKEDOKUMENDID EHITUSTÖÖD 1 SISUKORD

Rohkem

Financing Agreement

Financing Agreement F24, LAENULEPING, EE--201 Kliendi nr: -201 Tallinn, 2018 Käesolev laenuleping (edaspidi Laenuleping ), mis koosneb alljärgnevatest eritingimustest (Laenulepingu I jaotis, edaspidi Eritingimused ), üldtingimustest

Rohkem

Lisa 3-Ametikiri_UUS.doc

Lisa 3-Ametikiri_UUS.doc Nõuetele vastavuse tõendamise protseduur Nõuetele vastavuse tõendamisel (toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimisel) lähtutakse majandus- ja kommunikatsiooniministri 26. juuli 2013. a määruses nr 49

Rohkem

Microsoft Word - HD_Aut_Rob_I_ostmine

Microsoft Word - HD_Aut_Rob_I_ostmine TALLINNA TÖÖSTUSHARIDUSKESKUS ROBOTI KOOSTEJAAM HANKEDOKUMENDID ASJAD LIHTMENETLUS TALLINN 2012 2 Sisukord 1. ÜLDOSA... 3 2. RIIGIHANKE OBJEKT JA EESMÄRK... 3 3. RIIGIHANKE TÄHTPÄEVAD... 3 4. PAKKUMUSE

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

IT TEENUSTE EESKIRI Kehtib alates ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev Telia Eesti AS (edaspidi Telia) IT teenuste eeskiri (edaspidi Eeskiri) regulee

IT TEENUSTE EESKIRI Kehtib alates ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev Telia Eesti AS (edaspidi Telia) IT teenuste eeskiri (edaspidi Eeskiri) regulee IT TEENUSTE EESKIRI Kehtib alates 25.05.2018 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev Telia Eesti AS (edaspidi Telia) IT teenuste eeskiri (edaspidi Eeskiri) reguleerib IT teenuste pakkumist äriklientidele ehk juriidilisest

Rohkem

Microsoft Word - Hankedokument hankes EstWin 012.docx

Microsoft Word - Hankedokument hankes EstWin 012.docx EESTI LAIRIBA ARENDUSE SIHTASUTUS AADRESS HARJU 6, TALLINN, 10130 REGISTRIKOOD 90010094 HANKEDOKUMENDID HANKES EstWin 012 2018 SISUKORD 1. ÜLDTEAVE... 3 2. PAKKUMUSE ETTEVALMISTAMISE JUHIS... 4 3. PAKKUJATE

Rohkem

GSMAUTO ÜLDTINGIMUSED jõustumise algus ÜLDSÄTTED 1.1. Käesoleva Seadme müügi-, rendi- ja/või Teenuse osutamise lepingu üldtingimustega (

GSMAUTO ÜLDTINGIMUSED jõustumise algus ÜLDSÄTTED 1.1. Käesoleva Seadme müügi-, rendi- ja/või Teenuse osutamise lepingu üldtingimustega ( GSMAUTO ÜLDTINGIMUSED jõustumise algus 01.01.2012 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesoleva Seadme müügi-, rendi- ja/või Teenuse osutamise lepingu üldtingimustega (edaspidi nimetatud Üldtingimused) määratakse GSMvalve

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

LUMINOR-kontotingimused_A4-210x297mm_CMYK-EST

LUMINOR-kontotingimused_A4-210x297mm_CMYK-EST Kontolepingu tingimused Kehtivad alates 0.0.09 I Mõisted. Klient Konto Konto number Konto valuuta Kontoleping Makse autoriseerimine Maksejuhis Maksejuhise aktsepteerimine Maksetingimused Pank Üldtingimused

Rohkem

Rahandusministeerium ja Rahandusministeeriumi valitsemisala RHRi kandmisele kuuluvate riigihangete toimemudel Tegevused 1. Hankeplaan RHRi kandmisele

Rahandusministeerium ja Rahandusministeeriumi valitsemisala RHRi kandmisele kuuluvate riigihangete toimemudel Tegevused 1. Hankeplaan RHRi kandmisele Tegevused 1. Hankeplaan RHRi kandmisele kuuluvate riigihangete valitsemisala Tegevuse kirjeldus (sh kuidas, kes tegevust teeb) (kirjeldamisel abistavad märksõnad, lühikirjeldused, Tähtaeg Lühendid: RHS

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

Microsoft Word - OTSUS maket vs korobova.doc

Microsoft Word - OTSUS maket vs korobova.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/90/10 Otsuse kuupäev ja koht 20.09.2010.a, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Kaja Tassa (istungi juhataja), Heli Hellamaa ja Anne Oad, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates ) 1. MÕISTED 1.1. Laenuleping (ka Leping) Laenuandja ja Laenusaaja vahel sõlmitud

LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates ) 1. MÕISTED 1.1. Laenuleping (ka Leping) Laenuandja ja Laenusaaja vahel sõlmitud LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates 15.08.2013) 1. MÕISTED 1.1. Laenuleping (ka Leping) Laenuandja ja Laenusaaja vahel sõlmitud leping, millega Laenuandja kohustub andma Laenusaajale

Rohkem

Hoolekandeasutuse Sügis direktori 14. märtsi 2019.a käskkirjale nr 1-1.3/11 Hankija: Hoolekandeasutus Sügis HANKE NIMETUS KONTORITEHTIKA OST Sillamäe

Hoolekandeasutuse Sügis direktori 14. märtsi 2019.a käskkirjale nr 1-1.3/11 Hankija: Hoolekandeasutus Sügis HANKE NIMETUS KONTORITEHTIKA OST Sillamäe Hoolekandeasutuse Sügis direktori 14. märtsi 2019.a käskkirjale nr 1-1.3/11 Hankija: Hoolekandeasutus Sügis HANKE NIMETUS KONTORITEHTIKA OST Sillamäe 2019 1 Hankedokumendid Käesolevaga Hoolekandeasutus

Rohkem

NAVIREC ÜLDTINGIMUSED jõustumise algus muudetud ÜLDSÄTTED 1.1. Käesoleva Seadme müügi-, rendi- ja/või Teenuse osutamise lepin

NAVIREC ÜLDTINGIMUSED jõustumise algus muudetud ÜLDSÄTTED 1.1. Käesoleva Seadme müügi-, rendi- ja/või Teenuse osutamise lepin NAVIREC ÜLDTINGIMUSED jõustumise algus 01.01.2012 muudetud 25.05.2018 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesoleva Seadme müügi-, rendi- ja/või Teenuse osutamise lepingu üldtingimustega (edaspidi nimetatud Üldtingimused)

Rohkem

Seotud reisikorraldusteenuste üldtingimused Seotud reisikorraldusteenuste (SRK) lepingute pakkuja (hõlbustaja) teeb käesolevad üldtingimused reisijale

Seotud reisikorraldusteenuste üldtingimused Seotud reisikorraldusteenuste (SRK) lepingute pakkuja (hõlbustaja) teeb käesolevad üldtingimused reisijale Seotud reisikorraldusteenuste üldtingimused Seotud reisikorraldusteenuste (SRK) lepingute pakkuja (hõlbustaja) teeb käesolevad üldtingimused reisijale kättesaadavaks enne SRK lepingu sõlmimist. Üldtingimused

Rohkem

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10 Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK 14.03.2019 nr 1-2/10 1 Üldalused 1.1. Käesolev isikuandmete töötlemise kord (edaspidi kord) sätestab isikuandmete töötlemise põhimõtted,

Rohkem

Microsoft Word - Pirita riigihanke HD 9.april.doc

Microsoft Word - Pirita riigihanke HD 9.april.doc K I N N I T A N : /allkiri/ /nimi/ (ametiasutuse juht / tema asetäitja / teenistuse juht) /kuupäev/ Pirita Linnaosa Valitsus PIRITA LINNAOSA HALJASALADE AASTARINGNE HOOLDUS VIITENUMBER 132786 TEENUSE TELLIMINE

Rohkem

Microsoft Word - 228est.doc

Microsoft Word - 228est.doc KINNITATUD AS Eesti Loots nõukogu 11.06.2018 otsusega Lootsitasu määrad ja maksmise kord 1. Lootsitasu määrad kohustuslikus lootsimispiirkonnas on: GT Lootsimine sadama akvatooriumil Lootsimine väljaspool

Rohkem

Väljaandja: Riigikogu Akti liik: seadus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT I 2000, 84, 534 Riigihangete seadus 1. peatükk ÜLDSÄTTED 1. Seaduse r

Väljaandja: Riigikogu Akti liik: seadus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT I 2000, 84, 534 Riigihangete seadus 1. peatükk ÜLDSÄTTED 1. Seaduse r Väljaandja: Riigikogu Akti liik: seadus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT I 2000, 84, 534 1. peatükk ÜLDSÄTTED 1. Seaduse reguleerimisala Vastu võetud 19.10.2000 Välja kuulutatud Vabariigi Presidendi

Rohkem

MÜÜGITINGIMUSED e-poes arlee.ee 1. Müügitingimuste kehtivus 1) Müügitingimused kehtivad Arlee.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Avil

MÜÜGITINGIMUSED e-poes arlee.ee 1. Müügitingimuste kehtivus 1) Müügitingimused kehtivad Arlee.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Avil MÜÜGITINGIMUSED e-poes arlee.ee 1. Müügitingimuste kehtivus 1) Müügitingimused kehtivad Arlee.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Avilet OÜ (registrikood 12998127, edaspidi ka Müüja) vahel

Rohkem

TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE Vaata lisaks TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE

TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE Vaata lisaks   TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE2 20191 Vaata lisaks www.tele2.ee TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE2 20191 1 Tele2 seadmekindlustuse tingimused TH-TELE2 20191 TINGIMUSTE KASUTAMINE 1.

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 22.03.2017 Tallinnas

Rohkem

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunikatsiooni korraldamine ning dokumentide korrektne ja

Rohkem

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc TALLINNA NOTAR TARVO PURI NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU NUMBER 1236 HOONESTUSÕIGUSTE TINGIMUSTE MUUTMISE LEPING JA KINNISTUTELE OSTUEESÕIGUSTE SEADMISE LEPING ASJAÕIGUSLEPINGUD Käesoleva notariaalakti on

Rohkem

Riigikogu keskkonnakomisjon Lossi plats 1a Tallinn Meie nr 4/271 Pöördumine seoses jäätmeseaduse eelnõuga 495 SE Lugupeetud Rainer Va

Riigikogu keskkonnakomisjon Lossi plats 1a Tallinn Meie nr 4/271 Pöördumine seoses jäätmeseaduse eelnõuga 495 SE Lugupeetud Rainer Va Riigikogu keskkonnakomisjon Lossi plats 1a 15165 Tallinn Meie 13.09.2018 nr 4/271 Pöördumine seoses jäätmeseaduse eelnõuga 495 SE Lugupeetud Rainer Vakra! Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Eesti Keemiatööstuse

Rohkem

Tähis KHA/28 Viide nr 109 SA Viljandi Haigla Versioon 2 KORD Kinnitas: allkiri ees- ja perekonnanimi ametikoht kuupäev allkirjastatud digit

Tähis KHA/28 Viide nr 109 SA Viljandi Haigla Versioon 2 KORD Kinnitas: allkiri ees- ja perekonnanimi ametikoht kuupäev allkirjastatud digit Tähis KHA/28 Viide 29.05.2019 nr 109 SA Viljandi Haigla Versioon 2 KORD Kinnitas: allkiri ees- ja perekonnanimi ametikoht kuupäev allkirjastatud digitaalselt Priit Tampere juhatuse esimees allkiri digitaalallkirjas

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

Microsoft Word - st_juhis_hanke_labiviimiseks_uldpohimotete_kohaselt_2019

Microsoft Word - st_juhis_hanke_labiviimiseks_uldpohimotete_kohaselt_2019 Juhis toetuse saajale hanke läbiviimiseks üldpõhimõtete kohaselt Riigihanke korraldamise üldpõhimõtteid on: 1. Läbipaistvalt ja tagantjärgi kontrollitavalt hankimine. 2. Kõikide pakkujate, sh potentsiaalsete,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - NarvaJaatmepaev130310

Microsoft PowerPoint - NarvaJaatmepaev130310 Jäätmemajanduse arendamise võimalused Narva linnas Arina Koroljova Narva Linnavalitsuse keskkonnateenistuse peaspetsialist Otsustaja ülesanded otsuste tegemisel jäätmemajanduse korraldamise kohta Otsused

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TOETUSE KASUTAMISE LEPING Katriin Ranniku 11.09.2018 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I, Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve, kirjeldus ning projekti teiste toetusesaajate nimekiri Lisa III, Projekti

Rohkem

KARU

KARU Keskkonnakorraldus ja järelevalvej Valgamaa kohalike omavalitsuste koostöö öös MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liit keskkonnaosakonna juhataja Riho Karu 5156955, valgamaaovl@valgamv.ee 15. veebruar 2012 Tallinn

Rohkem

Microsoft Word - BB_uldtingimused.docx

Microsoft Word - BB_uldtingimused.docx BIGBANK ASi ÜLDTINGIMUSED (kehtiv alates 01.08.2016) 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Panga üldtingimuste kohaldatavus 1.1.1. Bigbank AS-i (edaspidi pank) üldtingimustega (edaspidi panga üldtingimused) kehtestatakse

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

HD_Naissaare_ujuvkaid_hankedoc _2_

HD_Naissaare_ujuvkaid_hankedoc _2_ HANKIJA HANKE NIMETUS "Naissaare sadama ujuvkai soetamine ja paigaldamine HANKEDOKUMENDID I JUHISED PAKKUJALE ASJADE OSTMINE Viimsi 2010 Projekti FIR toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi Central Baltic

Rohkem

KÄSKKIRI nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai a määruse nr 39 Siseminis

KÄSKKIRI nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai a määruse nr 39 Siseminis KÄSKKIRI 28.03.2018 nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai 2012. a määruse nr 39 Siseministeeriumi põhimäärus 23 lõike 2 punktide 2 ja 14 alusel.

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 60,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 60, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 14.12.2009 Avaldamismärge: RT III 2009, 60, 444 3-2-1-136-09 Riigikohtu tsiviilkolleegium 14. detsembril 2009.

Rohkem

SAMPO ÜLDTINGIMUSED

SAMPO ÜLDTINGIMUSED SCANIA FINANS AB EESTI FILIAALI KASUTUSRENDI-LE- PINGU ÜLDTINGIMUSED Tallinnas, 25.05.2018. Käesolev liisinguleping (Leping) on sõlmitud Lepingu esilehel toodud päeval ja aastal Liisinguvõtja ja Liisinguandja

Rohkem

Microsoft Word - PT l.plik _2_.doc

Microsoft Word - PT l.plik _2_.doc Projekteerimise töövõtulepingu üldtingimused (PTÜ 2007) SISUKORD PROJEKTEERIMISE TÖÖVÕTULEPINGU ÜLDTINGIMUSED 2007...3 1. Üldmõisted...3 1.1. Lepingu eesmärk 1.2. Leping ja Lepingu Dokumendid 1.3. Lepingu

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

Mootorikütuse ost

Mootorikütuse ost 1 Tellija: TS Laevad OÜ Parvlaevade mootori- ja määrdeõlide ostmine Konkurss KONKURSIDOKUMENDID 2019 2 SISUKORD 1. ÜLDOSA 2. PAKKUJATE KVALIFITSEERIMISE TINGIMUSED 3. PAKKUJA POOLT ESITATAVAD DOKUMENDID

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD KINNISVARA KORRASHOIU HANKE DOKUMENDID JA NENDE KOOSTAMISE JUHEND Procurement documents for property maintenance and their preparing guide EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi

Rohkem

Lisa_hankekord

Lisa_hankekord Lisa KINNITATUD haridus- ja teadusministri käskkirjaga Haridus- ja Teadusministeeriumi ning tema valitsemisala hankekorra kinnitamine Haridus- ja Teadusministeeriumi ning tema valitsemisala hankekord 1.

Rohkem

Koduekstra OÜ Kehtiv alates KODUEKSTRA E-POE KASUTUSTINGIMUSED Koduekstra OÜ, registrikoodiga , aadress Pärnu mnt. 356, Talli

Koduekstra OÜ Kehtiv alates KODUEKSTRA E-POE KASUTUSTINGIMUSED Koduekstra OÜ, registrikoodiga , aadress Pärnu mnt. 356, Talli KODUEKSTRA E-POE KASUTUSTINGIMUSED, registrikoodiga 10328204, aadress Pärnu mnt. 356, 11612 Tallinn (edaspidi Teenuse osutaja või Pool) ja klient, kes vormistab Koduekstra e-poes tellimuse ja identifitseerib

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

Microsoft Word - Kliendiandmete töötlemise põhimõtted

Microsoft Word - Kliendiandmete töötlemise põhimõtted Kliendiandmete töötlemise kord Kehtiv alates 25.05.2018. a 1. Mõisted Klient on füüsiline isik, kes kasutab, on kasutanud või plaanib kasutada Panga poolt osutatavaid teenuseid. Kliendiandmed on kõik Pangale

Rohkem

EUPL v 1 1-all versions _4_

EUPL v 1 1-all versions _4_ Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents V.1.1 EUPL Euroopa Ühendus 2007 Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents ("EUPL") 1 kehtib allpool määratletud teose või tarkvara suhtes, mida levitatakse

Rohkem

Microsoft Word - Muud JUHENDID

Microsoft Word - Muud JUHENDID KUTSE ANDMISE KORDA TÄIENDAVAD JUHENDID A. KUTSEKOMISJONI TEGUTSEMISKORD 1.1. Treeneritele kutse andmise õigus on Kutseseaduses sätestatud korra alusel Eesti Olümpiakomiteel (edaspidi EOK). EOK on kutse

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

Eritingimused - (isiku)andmete töötlemine seoses HW teenuste osutamisega Vastavalt EL isikuandmete kaitse üldmäärusele (2016/679) toimub isikuandmete

Eritingimused - (isiku)andmete töötlemine seoses HW teenuste osutamisega Vastavalt EL isikuandmete kaitse üldmäärusele (2016/679) toimub isikuandmete Eritingimused - (isiku)andmete töötlemine seoses HW teenuste osutamisega Vastavalt EL isikuandmete kaitse üldmäärusele (2016/679) toimub isikuandmete töötlemine töötlejate vahel sõlmitud lepingu alusel.

Rohkem