Supluskohad ja suplusvee kvaliteet aastal

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Supluskohad ja suplusvee kvaliteet aastal"

Väljavõte

1 Supluskohad ja suplusvee kvaliteet aastal Terviseameti andmetel avati suplushooaeg aastal 51s avalikus supluskohas (tabel 1). Avalikest supluskohtadest 24 asub mere ääres ja 27 siseveekogude ääres. Avalikud supluskohad on need, mis vastavad Vabariigi Valitsuse 3. aprilli a määruse nr 74 Nõuded suplusveele ja supelrannale nõuetele. Avalikes supelrandades on tagatud, et rand on puhastatud ja korrastatud, rannas on olemas riietuskabiinid, prügiurnid ja tualetid või kuivkäimlad, regulaarselt teostatakse suplusvee seiret ning on tagatud info kättesaadavus suplusvee kvaliteedi kohta. Tabel 1. Avalikud supluskohad a Maakond Avalikud supluskohad Harjumaa (v.a Tallinn) 1 Hiiumaa 5 Ida-Virumaa 3 Jõgevamaa 1 Järvamaa 7 Läänemaa 4 Lääne-Virumaa 3 Põlvamaa 1 Pärnumaa 5 Raplamaa 0 Saaremaa 2 Tartumaa 5 Tallinn 5 Valgamaa 4 Viljandimaa 2 Võrumaa 3 KOKKU 51 Suplushooaeg algab ametlikult igal aastal 1. juunil ning lõppeb 31. augustil. Vastavalt välja kujunenud traditsioonidele avati mõnedes randades suplushooaeg varem või lõpetati hiljem. Kõik avalikud supluskohad olid hooldatud ja korrastatud. Kõigis supluskohtades olid olemas prügikastid, riietuskabiinid ja tualettruumid või kuivkäimlad. 1

2 SUPLUSVEE KVALITEET Suplusvee seiret teostati kogu suplushooaja jooksul kõigis supluskohtades. Lisaks avalikele supluskohtadele võeti suplusvee proove veel 50 suplusvee seirepunktist. Sellised seirepunktid asuvad veekogude ääres, kus on varem asunud supelrand või kus inimesed on harjunud käima suplemas, kuid mida omavalitsus (või mõni muu organisatsioon või ettevõte) ei ole soovinud korrastada ning avada avaliku supluskohana. Samas oli viimaste hulgas ka mõni üksik selline koht, mis vastab määruse tingimustele kuid ei ole avatud kui ametlik supluskoht. Enne suplushooaja algust koostasid kõik ametlikud supluskohad seirekalendri ja kooskõlastasid selle Terviseametiga. Vastavalt määruse nõuetele tuleb võtta vähemalt üks proov enne suplushooaja algust ja kolm proovi suplushooaja jooksul, kusjuures proovide võtmise vaheline aeg ei tohi olla pikem kui neli nädalat. Samuti tuleb proovid võtta seirekalendris märgitud kuupäevadel või hiljemalt neli päeva pärast seirekalendris märgitud kuupäeva. Kõigis supluskohtades toimus suplusvee seire nõuetekohaselt. Sageli võeti rohkem proove kui määruses nõutud ning mõnes supluskohas mitmest erinevast seirepunktist. Supluskohtade veekvaliteet peab vastama Vabariigi Valitsuse 3. aprilli a määrus nr 74 Nõuded suplusveele ja supelrannale nõuetele. Võetud proovides jälgiti kahe indikaatorbakteri Escherichia coli (E. coli) ja soole enterokokkide hulka. Tegemist on tavaliste ja levinud bakteritega, kes elavad inimeste ja teiste soojavereliste loomade soolestikus. Seega enamus nende bakterite vorme on ohutud, kuid nende hulgas võib esineda mõningaid vorme või teisi mikroorganisme, mis võivad põhjustada haigestumisi. Kuna soole enterokokid ja E. coli bakterid võivad elada lühikest aega ka väliskeskkonnas, on nad head indikaatororganismid vees võimaliku hiljutise fekaalse reostatuse määratlemisel. Lisaks mikrobioloogilistele uuringutele kontrolliti veepinna puhtust ka visuaalselt. Kontrolliti, et veepinnal või rannas ei oleks nafta või õli jääke, klaasi-, plastiku- kummi- ja muude jäätmete olemasolu. Ka jälgiti potentsiaalselt toksiliste sinivetikate poolt põhjustatud õitsengute esinemist. Suplushooaja jooksul võeti kokku 541 suplusveeproovi (2017. aastal 470), neist avalikest supluskohtadest 345 proovi (2017. aastal 292 proovi). Terviseameti poolt järelevalve käigus võeti 171 suplusvee proovi (2017. aastal 166 proovi). Kõigist võetud proovidest oli 2

3 mittevastavaid 31 (2017.a 28). Avalikest supluskohtadest võetud proovidest ei vastanud nõuetele 24 ehk 6,96% (2017. aastal oli 19 mittevastavat proovi ehk 6,51%) (tabel 2). Tabel 2. Avalike supluskohtade suplusvee proovide ja mittevastavate proovide arv a Supluskohtade arv Proovide arv Mittevastavate proovide arv Mittevastavuse protsent (%) Meri ,35 Siseveekogud ,61 KOKKU ,96 Kokku teostati mõlema mikrobioloogilise näitaja (E.coli ja enterokokkide) määramiseks 1046 analüüsi ning 35 neist ületas kehtivaid norme ehk 3,35% analüüse ei vastanud nõuetele (tabel 3) (2017. aastal võeti 940 analüüsi, millest 28 ehk 2,98% analüüsidest ei vastanud nõuetele). Tabel 3. Suplusvee analüüside ja mittevastavate analüüside arv a (avalikud ja mitteametlikud). Analüüside arv Mittevastavate analüüside arv Mittevastavuse protsent (%) Meri ,04 Siseveekogud ,13 KOKKU ,34 Soole enterokokid ületasid normi 30 proovis. Nende hulk ületanud proovides oli pmü/100 ml (piirnorm 100 pmü/100 ml). E. coli ületas normi 5 proovis, nende hulk normi ületanud proovides oli pmü/100 ml (piirnorm 1000 pmü/100 ml). E. coli on värske fekaalse päritoluga reostust tõestav mikrobioloogiline näitaja. Samal ajal soole enterokokid on väliskeskkonnas vastupidavamad mikroorganismid ja selle tõttu nende esinemine viitab reostuse vanemale iseloomule. Võrreldes eelmise aastaga oli aastal mittevastavate analüüside arv soole enterokokkide osas suurem 30 (2017. a 26 mittevastavust), aga E. coli osas üle kahe korra väiksem - 5 (2017. a 12 mittevastavust) (tabel 4 ja 5, joonis 1). 3

4 % Tabel 4. Mittevastavate analüüside arv ( ) Aasta Soole enterokokid Escherichia coli Tabel 5. Suplusvee nõuetele mittevastavate mikrobioloogiliste analüüside protsent Aasta (%) 3,71 2,53 2,58 3,21 2,18 3,13 1,86 1,25 3,51 2,98 3, ,71 Nõuetele mittevastavate mikrobioloogiliste analüüside protsent 3,51 3,21 3,13 2,98 2,53 2,58 2,18 1,86 1,25 3, Joonis 1. Suplusvee nõuetele mittevastavate mikrobioloogiliste analüüside protsent

5 Supluskohtade hindamine ja klassifitseerimine Vastavalt suplusvee määrusele nr 74 Nõuded suplusveele ja supelrannale tuleb suplusvee kvaliteeti hinnata ja supluskohad klassifitseerida peale iga suplushooaja lõppu. Supluskohad klassifitseeritakse nelja kvaliteediklassi: väga hea, hea, piisav ja halb. Supluskoha vee klassifitseerimiseks koostatakse seireandmete kogu, mis koosneb minimaalselt 16 suplusvee proovist (määratud soole enterokokid ja E. coli bakterid), mis on võetud viimase nelja järjestikuse aasta jooksul. Proovide väärtustest arvutatakse vastavalt määruse lisas 2 toodud valemile protsentiilid. Iga supluskoha kohta arvutatakse neli protsentiili: 90-protsentiil nii E. coli kui soole enterokokkide jaoks ning 95-protsentiil samuti nii E. coli kui soole enterokokkide jaoks. Nende nelja protsentiili alusel määratakse suplusveele vastav klass. Lisaks tuleb arvestada seda, kas supluskoht asub siseveekogu või mere ääres, kuna määrus kehtestab erinevad piirmäärad siseveekogude ja mereäärsete supluskohtade veekvaliteedi klassidele. Kusjuures mereäärsetele supluskohtadele on kehtestatud oluliselt rangemad piirnormid kui siseveekogu ääres paiknevatele supluskohtadele aastal klassifitseeriti enamus avalikke supluskohti (33) klassi väga hea, 8 klassi hea, 7 klassi piisav ja 1 klassi halb (joonis 2) aastal olid vastavad näitajad järgmised: 37 klassis väga hea, 7 klassis hea, 3 klassis piisav ning 4 klassis halb aastal oli tänu viimase nelja järjestikuse aasta suplusvee kvaliteedi andmetele võimalik aastal taasavatud Narva Joaoru rannale määrata klass, milleks sai hea. Proovivõtusagedus ei vastanud Saaremaa Mändjala rannas, kus kahe proovi võtmise vahele jäi aastal 48 päeva (12. juuni proov jäi võtmata ning 10. juuli proov võeti 7 päeva ettenähtust hiljem) ning Hiiumaal Kassari rannas, kus kahe proovi võtmise vahele jäi aastal 56 päeva ning aastal 57 päeva (vastavalt nõuetele ei tohi kahe proovi võtmise vahele jääda rohkem kui kuu ehk 31 päeva). Kokku muutus aastal kaheteistkümne supluskoha klass viiel (Pelgurand/Stroomi rand, Kunda rand. Põlva rand, Anne kanali rand ning Emajõgi, linnaujula rand) paremaks ning seitsmel (Kakumäe rand, Türi tehisjärve rand, Paralepa rand, Vasikaholmi rand, Aafrika rand, Kabli rand ning Paala rand) halvemaks. Kui aastal 2017 klassifitseeriti halba klassi neli supluskohta (Pelgurand/Stroomi rand Tallinnas, Raeküla rand Pärnumaal, Anne kanal Tartus ning Põlva rand Põlvas), siis aastal 2018 klassifitseeriti halba klassi sarnaselt eelmisele aastale vaid mereäärne supluskoht Raeküla 5

6 rand Pärnumaal. Raeküla ranna puhul ületas soole enterokokkide 90-protsentiili väärtused piisava klassi piirnormi. Protsentiilide väärtuste mittevastamise põhjuseks on soole enterokokkide sisalduse suur erinevus proovides: Raeküla rannas 2-st 520-ni. Üksikute proovide piirmäärade ületamisi on soole enterokokkide puhul olnud korra ja 2015 aastal, kaks korda ja aastal ning viis korda aastal (augustis võetud proovidel). Piirnormide ületamiste põhjused ei ole teada. Pärnu Linnavalitsus on tihendanud Raeküla ranna proovide võtmise sagedust. Kui supluskoht on klassifitseeritud halvaks peab supluskoha omanik või valdaja rakendama piisavaid kvaliteedijuhtimise meetmeid, näiteks teavitama suplejaid, andma soovituse mitte supelda, tegema kindlaks piisava kvaliteedi mittesaavutamise põhjused ning rakendama vastavaid meetmeid veekvaliteedi parandamiseks. Joonis 2. Avalike supluskohtade klassid a 6

7 Sinivetikad Supelrandades võib olla probleemiks ka potentsiaalselt toksiliste sinivetikate ehk tsüanobakterite vohamine, mis võib tekitada tervisehäireid. Potentsiaalselt toksiliste sinivetikate olemasolu suplusvees kontrolliti vee värvuse ja läbipaistvuse olulise muutuse korral või kui nende esinemise tõenäosus oli suurenenud. Vees leidub alati sinivetikaid, kuid massiliseks levimiseks vajavad nad vähemalt nädalajagu soojasid tuulevaikseid ilmu ja toitaineid eelkõige lämmastikku ja fosforit. Lämmastikku on nad võimelised omastama nii veest kui ka õhust, samas fosforit ainult veest. Pika, sooja ja kuiva suve tõttu esines aastal sinivetikate poolt põhjustatud õitsenguid võrreldes eelmiste aastatega tunduvalt rohkem. Suve jooksul võeti proove sinivetikate tuvastamiseks järgmistes supluskohtades Harjumaal: Harku järve rand, Pirita rand, Randvere supluskoht, Haabneeme supluskoht, Pikakari rand, Kakumäe rand, Pelgurand/Stroomi rand ning Lennusadam, Hiiumaal: Luidja, Kassari ning Tõrvanina supluskohas, Pärnumaal Vana- Pärnu rannas, Saaremaal Kuressaare ja Mändjala supelrannas ning Ida-Virumaal Kauksi rannas. Kui oluliseks pidada õitsengut, kui sinivetika liigi piiriks on 1 mg/l, siis õitseng esines enamus supluskohtades, kust sinivetika koguse ja liikide määramiseks proov võeti (lisa 2). Võrdluseks, aastal esines sinivetikate poolt põhjustatud õitseng vaid Harku järves, kus võetud proovis leidus ohtralt järgmisi potentsiaalselt toksilisi sinivetikate liike: Aphanizomenon, Dolichospermum ja Microcystis. Terviseamet tegi supluskohtadele ettepaneku hoiatada suplejaid võimalikust ohust kasutades selleks supluskohas kollase lipu režiimi. Kollase lipu režiim tähendab supleja jaoks vette minekut omal vastutusel. Suplusvee aruanne Euroopa Liidule Iga aasta lõpus esitavad kõik EL liikmesriigid oma suplusvee andmed EL suplusvee aastaaruande jaoks. Komisjon avaldab aruande kord aastas juuni alguses. Aruande eesmärgiks ei ole pakkuda reaalajas suplusveekvaliteedi andmeid, vaid võrdlust eelmiste aastatega, mille põhjal on võimalik hinnata oodatavat suplusvee kvaliteeti ka algaval suplushooajal. Vastavalt nõuetele klassifitseeritakse supluskohad EL aruandes nelja veekvaliteediklassi: väga hea, hea, piisav ja halb. Lisaks, kui supluskoht on uus ning ei ole veel kogutud nõutud 7

8 arv proove, klassifitseeritakse supluskoht kui uus, juhul kui kas või ühelgi aastal on proovivõtu sagedus olnu lubatust harvem, siis mittepiisava sagedusega uuritud ning kui supluskoht on ajutiselt või alaliselt suletud, siis suletud aastal esitas Eesti 54 supluskoha veekvaliteedi andmed. Neist 27 asuvad mere ääres ning 27 siseveekogude ääres. Neist 34 sai klassifitseerida klassi väga hea, 10 klassi hea, 7 klassi piisav, 1 klassi halb ning kahte supluskohta ei saanud klassifitseerida, kuna ei olnud piisav arv proove (lisa 1). Proovivõtusagedus ei vastanud Saaremaa Mändjala rannas, kus kahe proovi võtmise vahele jäi aastal 48 päeva (vastavalt nõuetele ei tohi kahe proovi võtmise vahele jääda rohkem kui kuu ehk 31 päeva) ning Karujärve rannast on aasta maikuus võtmata jäänud üks proov. Halba klassi klassifitseeriti mereäärne supluskoht Pärnumaal asuv Raeküla rand Euroopa a suplusvee aruanne avaldatakse aasta mai lõpus või juuni alguses Euroopa Komisjoni kodulehel: 8

9 LISA 1: Avalike supluskohtade veekvaliteedi klassid ja protsentiilide väärtused a nr. Maakond Supluskoht Suplusvee klass 90- protsentiil E.Coli 90-protsentiil soole enterokokid 95- protsentiil E.Coli 95-protsentiil soole enterokokid 1 Harjumaa Harku rand VÄGA HEA 77,32 30,01 128,26 47,82 2 Harjumaa Pelgurand / Stroomi rand PIISAV 487,53 50, ,73 91,59 3 Harjumaa Kakumäe rand HEA 176,82 34,38 352,25 58,26 4 Harjumaa Pirita rand VÄGA HEA 33,38 8,48 55,09 12,22 5 Harjumaa Pikakari rand VÄGA HEA 32,34 8,13 54,84 11,74 6 Harjumaa Vääna-Jõesuu rand VÄGA HEA 61,10 13,46 96,03 20,80 7 Hiiumaa Liivalauka rand VÄGA HEA 12,42 3,55 20,19 4,68 8 Hiiumaa Kassari rand VÄGA HEA / PROOVIVÕTU SAGEDUS MITTEVASTAV a ja a 22,93 12,40 39,87 19,37 9 Hiiumaa Luidja rand VÄGA HEA 24,53 11,75 41,75 18,81 10 Hiiumaa Kärdla rand HEA 231,81 68,69 455,10 116,31 11 Hiiumaa Tõrvanina rand VÄGA HEA 42,98 17,43 80,14 29,55 12 Ida-Virumaa Kauksi rand VÄGA HEA 63,22 37,28 83,02 64,28 13 Ida-Virumaa Narva Joaoru rand HEA 496,86 99,86 800,32 142,09 14 Ida-Virumaa Narva-Jõesuu rand VÄGA HEA 132,46 26,07 193,62 38,24 15 Jõgevamaa Kuremaa rand VÄGA HEA 17,61 4,88 26,91 6,62 16 Järvamaa Türi tehisjärve rand HEA 140,93 103,93 278,89 205,54 17 Järvamaa Paide tehisjärve rand VÄGA HEA 40,93 7,09 71,09 10,16 18 Järvamaa Väinjärve rand VÄGA HEA 20,53 4,74 30,72 6,64 19 Järvamaa Järva-Jaani tehisjärve rand VÄGA HEA 11,65 4,24 15,70 5,65 20 Järvamaa Matsimäe pühajärve rand VÄGA HEA 6,84 3,46 9,48 4,40 21 Järvamaa Rava paisjärve rand VÄGA HEA 7,76 6,75 10,37 9,11 22 Järvamaa Tarbja tehisjärve rand VÄGA HEA 132,78 50,89 268,28 103,32 23 Läänemaa Paralepa rand HEA 88,50 68,55 160,58 120,96 24 Läänemaa Vasikaholmi rand PIISAV 123,45 124,09 208,12 250,55 25 Läänemaa Aafrika rand PIISAV 454,17 90,53 839,65 149,28 26 Läänemaa Roosta rand VÄGA HEA 24,70 6,85 40,08 9,55 27 Lääne-Virumaa Kalijärve rand VÄGA HEA 45,11 24,97 60,55 39,78 28 Lääne-Virumaa Kunda rand VÄGA HEA 95,52 49,80 133,38 81,62 29 Lääne-Virumaa Võsu rand VÄGA HEA 61,05 16,22 87,65 25,74 30 Võrumaa Värska Sanatooriumi rand VÄGA HEA 14,20 11,97 20,82 17,36 31 Põlvamaa Põlva rand PIISAV 623,24 289, ,15 624,71 32 Pärnumaa Kabli rand HEA 145,36 55,84 309,19 110,74 33 Pärnumaa Raeküla rand HALB 475,70 296,39 802,75 521,35 34 Pärnumaa Mai rand PIISAV 230,89 157,20 359,64 268,04 35 Pärnumaa Pärnu Keskrand VÄGA HEA 142,18 53,94 219,85 87,49 36 Pärnumaa Vana-Pärnu rand PIISAV 337,84 154,42 558,90 296,02 37 Saaremaa Kuressaare rand VÄGA HEA 79,96 40,81 126,77 71,34 38 Saaremaa Mändjala rand MITTE PIISAVA SAGEDUSEGA UURITUD / PROOVIVÕTU SAGEDUS MITTEVASTAV a 78,72 25,42 149,80 44,23 39 Tartumaa Verevi järve rand VÄGA HEA 101,03 13,57 177,13 21,66 40 Tartumaa Nõo Veskijärve rand VÄGA HEA 34,00 35,63 55,09 58,68 41 Tartumaa Anne kanali rand PIISAV 729,57 183, ,48 339,84 42 Tartumaa Emajõgi, linnaujula rand VÄGA HEA 220,11 100,60 382,83 140,63 43 Tartumaa Emajõgi, vabaujula rand VÄGA HEA 133,46 75,91 215,61 110,81 9

10 44 Valgamaa Pedeli puhkeala rand HEA 249,74 159,44 443,65 304,08 45 Valgamaa Riiska järve rand VÄGA HEA 11,09 6,81 16,41 9,05 46 Valgamaa Vanamõisa järve rand VÄGA HEA 4,52 2,84 5,98 3,54 47 Valgamaa Pühajärve supelrand VÄGA HEA 8,81 5,66 12,62 7,81 48 Viljandimaa Viljandi järve rand VÄGA HEA 75,02 18,51 132,90 29,61 49 Viljandimaa Paala rand HEA 280,23 69,68 589,55 122,20 50 Võrumaa Kubija rand VÄGA HEA 29,44 8,36 52,21 12,56 51 Võrumaa Tamula rand VÄGA HEA 112,99 13,37 232,07 20,31 10

11 LISA 2: Võetud proovid sinivetikate koguse ja liikide määramiseks a Maakond Supluskoht Veekogu liik Proovide arv Proovivõtu aeg Leitud potentsiaalselt toksilised sinivetikate liigid Sinivetikate kogus Harjumaa Hiiumaa Harjumaa Randvere supluskoht Luidja supluskoht Haabneeme supluskoht meri meri meri Aphanizomenon flos-aquae Dolichospermum Aphanizomenon spp. (mg/m 3 ) Dolichospermum macrosporum (units/l) Dolichospermum macrosporum (mg/m 3 ) Nodularia spp (units/l) Nodularia spumigena (mg/m 3 ) Harjumaa Lennusadam meri Pärnumaa Hiiumaa Harjumaa Vana-Pärnu rand Kassari supluskoht Harku järve rand meri Aphanizomenon flosaquae (mg/m 3 ) meri järv 2 Harjumaa Pirita rand meri Aphanizomenon flos-aquae (mg/m 3 ) Dolichospermum macrosporum (mg/m 3 ) Dolichospermum macrosporum (units/l) Nodularia spp (mg/m 3 ) Nodularia spp (units/l) Microcystis spp. (units/l) Microcystis aeruginosa (units/l) Microcystis viridis (units/l) Microcystis wesenbergii (units/l) Nodularia spumigena (units/l) 0.05 units/l 0.18 units/l 29 units/l 524,01 mg/m units/l 1853,89 mg/m units/l 6791,08 mg/m 3 0,01 units/l 0,01 units/l 0,2 units/l 0,04 mg/m 3 6,45 mg/m units/l 0 mg/m 3 0 mg/m 3 62,68 mg/m units/l 0,1 units/l 0,9 units/l 0,22 units/l 1,25 units/l 0,9 units/l 0,96 units/l 0,3 units/l 0,3 units/l 14,8 units/l Harjumaa Pikakari rand meri Nodularia spumigena (units/l) Nodularia spp (units/l) 1,09 units/l 3,8 units/l 0,3 units/l 0,3 units/l 0,88 units/l 0,62 units/l 0,43 units/l Hiiumaa Harjumaa Harjumaa Tõrvanina supluskoht Kakumäe rand Pelgurand/ Stroomi rand meri meri 2 meri Aphanizomenon flos-aquae (mg/m 3 ) Dolichospermum macrosporum (mg/m 3 ) Dolichospermum macrosporum (units/l) Nodularia spp (mg/m 3 ) Nodularia spp (units/l) Nodularia spumigena (units/l) 48,35 mg/m units/l 194,38 mg/m units/l 400,37 mg/m units/l 1,1 units/l 0,1 units/l 0,1 units/l ,1 units/l Nodularia spp (units/l) Nodularia spumigena (units/l) 1,1 units/l 0,1 units/l 0,1 units/l 1,03 units/l 0,87 unist/l 1,51 units/l 11

12 Saaremaa Kuressaare supelrand meri Saaremaa Ida- Virumaa Mändjala supelrand meri Kauksi rand järv Aphanizomenon flos-aquae Dolichospermum Aphanocapsa, Aphanothece, Chroococcus, Cyanodictyon, Woronichinia naegeliana, Microcystis botrys, M. wesenbergii, M. viridis, Gloeotrichia echinulata 0,05 mg/l 0,001 mg/l Kogu biomass alla 3 mg/l 12

(Microsoft Word - Purgatsi j\344rve supluskoha suplusvee profiil l\374hike)

(Microsoft Word - Purgatsi j\344rve supluskoha suplusvee profiil l\374hike) PURGATSI JÄRVE SUPLUSKOHA SUPLUSVEE PROFIIL Harjumaa, Aegviidu vald Koostatud: 01.03.2011 Täiendatud 19.09.2014 Järgmine ülevaatamine: vastavalt vajadusele või veekvaliteedi halvenemisel 1 Purgatsi järve

Rohkem

(Microsoft Word - T\374ri tehisj\344rve suplusvee profiil.doc)

(Microsoft Word - T\374ri tehisj\344rve suplusvee profiil.doc) TÜRI TEHISJÄRVE SUPLUSKOHA SUPLUSVEE PROFIIL Türi, Järvamaa Koostatud: 04.02.2011 Ülevaadatud: 12.10.2013 Järgmine ülevaatamine: vastavalt vajadusele või veekvaliteedi halvenemisel 1 Profiili koostamises

Rohkem

Sihtuuring Joogivee kvaliteedi ja terviseohutuse hindamine salvkaevudes ja isiklikes veevärkides (Järvamaa ja Jõgevamaa) Sotsiaalministri

Sihtuuring Joogivee kvaliteedi ja terviseohutuse hindamine salvkaevudes ja isiklikes veevärkides (Järvamaa ja Jõgevamaa) Sotsiaalministri Sihtuuring Joogivee kvaliteedi ja terviseohutuse hindamine salvkaevudes ja isiklikes veevärkides (Järvamaa ja Jõgevamaa) Sotsiaalministri 06.02.2015. käskkirjaga nr 18 Sotsiaalministeeriumi osakondade

Rohkem

(Microsoft Word - Matsim\344e P\374haj\344rv supluskoha profiil.doc)

(Microsoft Word - Matsim\344e P\374haj\344rv supluskoha profiil.doc) MATSIMÄE PÜHAJÄRVE SUPLUSKOHA SUPLUSVEE PROFIIL Järvamaa, Paide vald, Võõbu küla Koostatud: 24.03.2011 Profiili täiendamine vastavalt vajadusele või veekvaliteedi halvenemisel 1 Profiili koostamises osalesid:

Rohkem

(Microsoft Word - P\344rnu Keskkranna, Vana-P\344rnu, Mai ja Raek\374la ranna suplusvee profiil.doc)

(Microsoft Word - P\344rnu Keskkranna, Vana-P\344rnu, Mai ja Raek\374la ranna suplusvee profiil.doc) PÄRNU KESKRANNA, VANA-PÄRNU, MAI JA RAEKÜLA RANNA SUPLUSVEE PROFIIL Pärnu linn Koostatud: märts 2011. a Profiili täiendamine vastavalt vajadusele või veekvaliteedi halvenemisel Profiili koostamises osalesid:

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Joogivesi Tartu regioonis nov08

Microsoft PowerPoint - Joogivesi Tartu regioonis nov08 Joogivee kvaliteedist Tartu regioonis Kea Kiidjärv, Tartu TKT juhtivinspektor Ettekande sisu Tartu regioon Tartu TKT ülesanne seoses joogiveega Ühisveevärgid arvudes Joogivee kvaliteet regioonis (2007)

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

(Microsoft Word - Emaj\365e Linnaujula suplusvee profiil 2012.doc)

(Microsoft Word - Emaj\365e Linnaujula suplusvee profiil 2012.doc) EMAJÕE UJULA SUPLUSVEE PROFIIL Tartu Koostatud: 24. märts 2011. a Ülevaadatud: 18. aprill 2012. a Järgmine ülevaatamine: vastavalt vajadusele või veekvaliteedi halvenemisel 1 SISUKORD SISSEJUHATUS... 4

Rohkem

(Microsoft Word aasta kutsehaigestumiste ja t\366\366st p\365hjustatud haigestumiste anal%FC%FCs.doc)

(Microsoft Word aasta kutsehaigestumiste ja   t\366\366st p\365hjustatud haigestumiste anal%FC%FCs.doc) KUTSEHAIGUSED JA TÖÖST PÕHJUSTATUD HAIGUSED. AASTAL. aastal diagnoositi uut kutsehaiguse ja tööst põhjustatud haiguse esmasjuhtu. Nii kutsehaiguste kui tööst põhjustatud haiguste diagnoosimine on võrreldes.

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Maakondlike bussiliinidega rahulolu uuring Juuli 2018 2 Uuringu metoodika ja valim Uuringu läbiviimise meetodiks oli telefoniküsitlus. Küsitlusperiood 18. 25. nädal 2018. Uuringu üldkogumiks oli vähemalt

Rohkem

Ülevaade joogi- ja suplusvee kaudu levivatest riskidest põlevkivisektori piirkonnas Knut Tamm, Jelena Tomasova, Leena Albreht, Kristina Aidla-Bauvald

Ülevaade joogi- ja suplusvee kaudu levivatest riskidest põlevkivisektori piirkonnas Knut Tamm, Jelena Tomasova, Leena Albreht, Kristina Aidla-Bauvald Ülevaade joogi- ja suplusvee kaudu levivatest riskidest põlevkivisektori piirkonnas Knut Tamm, Jelena Tomasova, Leena Albreht, Kristina Aidla-Bauvald Antud töö on valminud projekti Põlevkivisektori tervisemõjude

Rohkem

m

m Teraviljafoorum 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Raul Rosenberg Maaelu Edendamise Sihtasutus 21. märts 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Riskijuhtimine on mitmetahuline Riskid ettevõtte välised

Rohkem

Microsoft Word - Koordinatsioonikogu materjal printimiseks

Microsoft Word - Koordinatsioonikogu materjal  printimiseks Alaealiste komisjonide tegevuse analüüs Eesti Noorsootöö Keskus 1.02.2010 Helen Kereme 1 Sisukord 1 ALAEALISTE KOMISJONIDE TEGEVUSE ANALÜÜS LÄBI AASTATE... 3 1.1 Alaealiste komisjonid Eestis... 3 1.2 Alaealiste

Rohkem

Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga (Lg 1), päringu aeg :36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inime

Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga (Lg 1), päringu aeg :36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inime Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga 01.02.2017 2 (Lg 1), päringu aeg 01.02.2017 13:36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse 2-1 lg 2 p 1 tähenduses

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KINNISVARATURU ÜLEVAADE JUUNI 217 Allikad: Maa-amet, city24, Eesti Pank, Statistikaamet Indeksi muutused võrreldes : -kaalutud keskmise m² muutus hinnatipuga (detsember 216): -1% -kaalutud keskmise m²

Rohkem

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem

2015 aasta veebruari tulumaksu laekumise lühianalüüs aasta veebruari lühianalüüs pole eriti objektiivne, sest veebruari lõpuks polnud tuludeklar

2015 aasta veebruari tulumaksu laekumise lühianalüüs aasta veebruari lühianalüüs pole eriti objektiivne, sest veebruari lõpuks polnud tuludeklar 2015 aasta i tulumaksu laekumise lühianalüüs. 2015 aasta i lühianalüüs pole eriti objektiivne, sest i lõpuks polnud tuludeklaratsioonid laekunud veel üle 2500 ettevõttelt. Rahandusministeerium püüdis küll

Rohkem

Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga KOV Kokku 112 Aegviidu vald Anija vald Harku vald Jõelähtme vald

Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga KOV Kokku 112 Aegviidu vald Anija vald Harku vald Jõelähtme vald Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga 01.01.2017 KOV Kokku 112 Aegviidu vald 716 140 Anija vald 5624 198 Harku vald 13966 245 Jõelähtme vald 6341 295 Keila vald 4906 296 Keila linn 9861 297 Kernu vald

Rohkem

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc MEEPROOVIDE KESTVUSKATSED Tallinn 2017 Töö nimetus: Meeproovide kestvuskatsed. Töö autorid: Anna Aunap Töö tellija: Eesti Mesinike Liit Töö teostaja: Marja 4D Tallinn, 10617 Tel. 6112 900 Fax. 6112 901

Rohkem

RKT Lisa.tabel

RKT Lisa.tabel Lisa KINNITATUD Haridus- ja teadusministri käskkirjaga Kutseõppe tasemeõppe riiklik koolitustellimus aastateks 2017-2019 Kutseõppe riiklik koolitustellimus aastateks 2017-2019 1 2017 sh HEV 2018 2019 Aiandus

Rohkem

(Microsoft Word - Ulukij\344lgede ruutloendus 2011.doc)

(Microsoft Word - Ulukij\344lgede ruutloendus 2011.doc) Keskkonnateabe Keskus Ulukiseireosakond ULUKITE 2011. AASTA RUUTLOENDUSE ANDMETE ANALÜÜS Koostaja: Rauno Veeroja TARTU 2011 SISUKORD SISSEJUHATUS... 2 1. RUUTLOENDUSTE LÄBIVIIMINE 2011. AASTAL... 3 2.

Rohkem

Microsoft Word - Juhend_suplusvee_profiilide_koostamiseks.doc

Microsoft Word - Juhend_suplusvee_profiilide_koostamiseks.doc EE06-IB-TWP-ESC-02 Suplusvee direktiivi 29006/7/EÜ rakendamine Eestis Twinning Light projekt Tervisekaitseinspektsiooni ja Austria Keskkonnaameti koostöös Koostajad: Markus Mattl Calum McPhail Irene Zieritz

Rohkem

Tallinn

Tallinn Tallinna linna tegevused Läänemere väljakutse võrgustikus initsiatiivi toetamisel Gennadi Gramberg Tallinna Keskkonnaamet Keskkonnaprojektide ja hariduse osakonna juhataja Tallinna osalemine Läänemere

Rohkem

Tallinna linna sademevee kvaliteedi seire Tallinn

Tallinna linna sademevee kvaliteedi seire Tallinn Tallinna linna sademevee kvaliteedi seire Tallinn 2018 1 Töö nimetus: Tallinna linna sademevee kvaliteedi seire Töö autor: Tiit Kakum Töö tellija: Tallinna Keskkonnaamet Töö teostaja: Eesti Keskkonnauuringute

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

Mälumäng Vol 3.

Mälumäng  Vol 3. Mälumäng Vol 3. 1. Mis linnu pilti on kujutatud 1993. aasta Soome 10-margasel metallmündil? a. Teder b. Lumekakk c. Laululuik d. Metsis Õige vastus d. Metsis 2. Millega kogus tuntust Külli Kersten Tartumaalt

Rohkem

AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 2001

AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 2001 AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 21 LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Projektijuht: Kristjan Duubas AS Teede Tehnokeskus Leping 29.3.21 SISUKORD 1. Saateks

Rohkem

1 Vabariigi Valitsuse korraldus Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.5 Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadu

1 Vabariigi Valitsuse korraldus Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.5 Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadu 1 Vabariigi Valitsuse korraldus Fondi meetme 2.5 Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks tegevuse 2.5.1 Erihoolekandeasutuste investeeringute kava kinnitamine

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx 25.06.2014 Esitluse või esitleja nimi Ida-Virumaa rahvastikust Mihkel Servinski peaanalüütik Statistikaamet Sultsi küla, Mulgimaa Edise, 17. juuni 2014 Rahvaarvu suhteline muutus, 31.03.2000-31.12.2011

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Jäätmete liigiti kogumine KOVides. aastal Keskkonnaamet Reet Siilaberg.9. Tartu Sissejuhatus Käimas on Riigi jäätmekava rakendamine Riigi jäätmekava eesmärkideks on jäätmetekke vähendamine, ringlussevõtu

Rohkem

tallinn arvudes 2003.indd

tallinn arvudes 2003.indd 15 16 Ilmastik ja keskkond 1. Õhutemperatuur, 2003... 18 2. Päikesepaiste, 2003.... 19 3. Sademed, 2003... 20 4. Keskmine tuule kiirus, 2003.. 21 5. Looduskaitse load, 2003..... 22 6. Õhusaaste paiksetest

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation LEOSTUMINE Transpiratsioon Leostumine Evaporatsioon Eestis on sademete hulk aastas umbes 1,5 korda aurumisest suurem. Keskmiselt on meil sademeid 550-800 mm ja aurub 320-440 mm aastas (. Maastik) Seniste

Rohkem

Uudiseid k-meride abil bakterite leidmisest [Compatibility Mode]

Uudiseid k-meride abil bakterite leidmisest [Compatibility Mode] Uudiseid k-meride abil bakterite leidmisest CLARK: fast and accurate classification of metagenomic and genomic sequences using discriminative k-mers(2015) Rachid Ounit, Steve Wanamaker, Timothy J. Close

Rohkem

Microsoft Word - Korteriomandite turuülevaade 2017II

Microsoft Word - Korteriomandite turuülevaade 2017II Korteriomandite 2017 II poolaasta turuülevaade SISUKORD SISUKORD... 1 SISSEJUHATUS... 3 1. KORTERIOMANDITE TEHINGUTE ÜLDISED NÄITAJAD... 4 1.1 arv ja koguväärtus... 4 1.2 struktuur asukoha järgi... 5 1.3

Rohkem

Microsoft Word - Eesti-turism2015

Microsoft Word - Eesti-turism2015 EESTI JA EUROOPA TURISM 215 EUROOPA TURISM Maailma Turismiorganisatsiooni (UNWTO) esialgsetel andmetel kasvas 215.a. kokkuvõttes välisturism kogu maailmas 4,4% (allikas: UNWTO World Tourism Barometer,

Rohkem

H.Moora ettekanne

H.Moora ettekanne Segaolmejäätmete koostis sortimisuuringu tulemused Jäätmepäev 7. oktoober 2008 Harri Moora Säästva Eesti Instituut Segaolmejäätmete sortimisuuring Eesmärgiks analüüsida Eesti erinevates piirkondades ja

Rohkem

Microsoft Word - MKM74_lisa1.doc

Microsoft Word - MKM74_lisa1.doc Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. oktoobri 2010. a määruse nr 74 Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks televisiooni ringhäälingusaadete ja -programmide digitaalse edastamise

Rohkem

EHL_märts 2019_TEHIK

EHL_märts 2019_TEHIK Ülevaade projektist üleriigiline digiregistratuur märts 2019 Millest juttu tuleb 1. Ülevaade üleriigilise digiregistratuuri senistest tulemustest 2. Mis tööd on kesküsteemi poolt veel teha I kvartalis?

Rohkem

SPRINT a M m 11KP Koht Nimi Klubi Maa Tulemus Viitaeg 1. Karel-Sander Kljuzin Põlvamaa EST 00: : Villu Serv Põlvamaa ES

SPRINT a M m 11KP Koht Nimi Klubi Maa Tulemus Viitaeg 1. Karel-Sander Kljuzin Põlvamaa EST 00: : Villu Serv Põlvamaa ES SPRINT 2.03.2013.a M14 1870m 11KP 1. Karel-Sander Kljuzin Põlvamaa EST 00:18.13 00:18.13 2. Villu Serv Põlvamaa EST 00:19.01 +0:48 3. Kaarel Vesilind Harjumaa EST 00:20.33 +2:20 4. Marten Kuusmann Ida-Virumaa

Rohkem

M m 13KP LÜHIRADA 3.märts 2013.a. Koht Nimi Klubi Maa Tulemus Viitaeg 1. Marten Kuusmann Ida-Virumaa EST 00: : Andris Sarksna Ogr

M m 13KP LÜHIRADA 3.märts 2013.a. Koht Nimi Klubi Maa Tulemus Viitaeg 1. Marten Kuusmann Ida-Virumaa EST 00: : Andris Sarksna Ogr M14 2820m LÜHIRADA 3.märts 2013.a. 1. Marten Kuusmann Ida-Virumaa EST 00:27.12 00:27.12 2. Andris Sarksna Ogre OK LAT 00:27.52 +0:40 3. Karel-Sander Kljuzin Põlvamaa EST 00:31.32 +4:20 4. Villu Serv Põlvamaa

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Toidu käitlemisel kasutatav vesi Juhend

Toidu käitlemisel kasutatav vesi Juhend Toidu käitlemisel kasutatav vesi Juhend 15.04.2016 1. Juhendi reguleerimisala Juhendis käsitletakse nõudeid sellisele toidu käitlemise ettevõttele, kus kasutatakse toidu käitlemiseks joogivett, mis pärineb

Rohkem

Vabariigi Valitsuse 8. septembri a korraldus nr 301 Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.4 tegevuse Investeeringute toetamine esmatasand

Vabariigi Valitsuse 8. septembri a korraldus nr 301 Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.4 tegevuse Investeeringute toetamine esmatasand Vabariigi Valitsuse 8. septembri 2016. a korraldus nr 301 Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.4 tegevuse 2.4.2 Investeeringute toetamine te infrastruktuuri tõmbekeskustes, tagades kättesaadavad ja mitmekülgsed

Rohkem

Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates

Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates Tervise Arengu Instituut Tervisestatistika osakond Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates Tallinn 2016 Tervisestatistika

Rohkem

Slide 1

Slide 1 SA Põhja-Eesti Turism nõukogu koosolek 08. september 2016 Purtse kindluses Karmen Paju juhatuse liige Päevakord: EASi ja SA Põhja-Eesti Turism koostööst, EASi ootused regionaalsetele turismiorganisatsioonidele.

Rohkem

Microsoft PowerPoint - nema_linnud_KKM

Microsoft PowerPoint - nema_linnud_KKM NEMA merel peatuvate veelindudega seonduvad tegevused ja ajalooline ülevaade Leho Luigujõe rändepeatus, pesitsusala, rändepeatus ja talvitusala talvitusala,, Ida-Atlandi rändetee, Merealade linnustiku

Rohkem

I LISA VETERINAARRAVIMITE NIMETUSTE, RAVIMVORMIDE, TUGEVUSTE, LOOMALIIKIDE, MANUSTAMISVIISIDE, JA MÜÜGILOA HOIDJATE/TAOTLEJATE LOETELU LIIKMESRIIKIDES

I LISA VETERINAARRAVIMITE NIMETUSTE, RAVIMVORMIDE, TUGEVUSTE, LOOMALIIKIDE, MANUSTAMISVIISIDE, JA MÜÜGILOA HOIDJATE/TAOTLEJATE LOETELU LIIKMESRIIKIDES I LISA VETERINAARRAVIMITE NIMETUSTE, RAVIMVORMIDE, TUGEVUSTE, LOOMALIIKIDE, MANUSTAMISVIISIDE, JA MÜÜGILOA HOIDJATE/TAOTLEJATE LOETELU LIIKMESRIIKIDES 1/11 Liikmesriik Taotleja/Müügiloa hoidja Ravimi nimetus

Rohkem

Pakiautomaatide tühjendamise kellaajad Pakiautomaat Tühjendamine E R Tühjendamine L Ahtme Grossi pakiautomaat 17:00 17:00 Antsla Konsumi pakiautomaat

Pakiautomaatide tühjendamise kellaajad Pakiautomaat Tühjendamine E R Tühjendamine L Ahtme Grossi pakiautomaat 17:00 17:00 Antsla Konsumi pakiautomaat Pakiautomaat Tühjendamine E R Tühjendamine L Ahtme Grossi pakiautomaat 17:00 17:00 Antsla Konsumi pakiautomaat 14:00 11:00 Aruküla Konsumi pakiautomaat 18:00 14:00 Aseri Grossi pakiautomaat 10:00 10:00

Rohkem

Microsoft Word - GL Tekst.docx

Microsoft Word - GL Tekst.docx Pärnu-Jaagupi, Vahenurme ja Libatse Halinga vald Pärnumaa Töö nr GL15048 Pärnu-Jaagupi, Vahenurme ja Libatse suletud prügilate seire Tellija: Halinga vald Töövõtja: Reaalprojekt OÜ Osakonna juhataja: P.

Rohkem

Microsoft Word - PKT_hindamine_soomullad_2011_LYHI

Microsoft Word - PKT_hindamine_soomullad_2011_LYHI Soostunud ja soomuldade orgaanilise süsiniku sisaldus ja vastavalt sellele 1:1 mullakaardi võimalik korrigeerimine Töö teostajad: Põllumajandusuuringute Keskuse Mullaseire büroo, kontaktisik Priit Penu

Rohkem

Äge B-viirushepatiit (B16)

Äge B-viirushepatiit (B16) Nakkushaiguste esinemine, immunoprofülaktika ja järelevalve tulemused Eestis 2017. aastal Terviseamet Sisukord Soolenakkushaigused... 3 Kõhutüüfus ja paratüüfused (A01.0; A01.1-A01.4)... 6 Salmonelloosid

Rohkem

Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht

Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht 2 Keskkonnanõuete muutumine ajas Eesti saab EL liikmeks koos regulatsiooniga + leevendused LCPD nõuded peamistele suurtele käitistele NECD

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

maamangud2007_kr-ro_maadlus.xls

maamangud2007_kr-ro_maadlus.xls kg kg MAREK LAINELA (RAPLAMAA MK JUHAN) MARGUS UDEKÜLL (L.-VIRUMAA SK TAPA) KARRO KUUSBERG (RAPLAMAA MK JUHAN) ARGO MITT (PÄRNUMAA SK LEO) FRED HEIMVELL (LÄÄNEMAA MARTNA) ALEKSANDR RUDÕK (L.-VIRUMAA SK

Rohkem

AJAKAVA Reede, 6. märts :00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muus

AJAKAVA Reede, 6. märts :00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muus AJAKAVA Reede, 6. märts 2015 13:00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muusik NELJAD-VIIED juhendaja Anu Lõhmus 2 Kuressaare Gümnaasiumi

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Sotsiaaltranspordi toetamise erinevad võimalused Kristiina Tuisk Hoolekande osakond Nõunik 12.10.2017 STT sihtgrupp Seaduse järgi Puudega isik, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist

Rohkem

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill 2013. a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides üldkasutatava elektroonilise

Rohkem

2008 EMV start.xlsx

2008 EMV start.xlsx EESTI MEISTRIVÕISTLUSED SÕUDMISES 30.-31.08.2008 PÄRNU FINIŠIPROTOKOLL 30.08.2008 Sünni 1 16:00 M4-1 Allar Raja Jaan Laos Alo Kuslap 2 Andrus Sabiin Martin Absalon Sten Villmann 3 Tanel Kliiman Lauri Pind

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Elukohajärgse koolikoha määramisest 2017 Viivi Lokk Tallinna Haridusamet Olulised tähtajad 2017. aastal 1.-15. märtsil toimub taotluse esitamine ekoolis või Tallinna Haridusametis; hiljemalt 20. mail teavitab

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Eesti kinnisvaraturg Mihkel Eliste Arco Vara kinnisvaraanalüütik 26.04.2019 Tartu Tänased teemad Eesti kui tervik Tallinn, Tartu, Pärnu ja ülejäänud Eesti Elukondliku kinnisvara turg Mõningal määral muud

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

Microsoft PowerPoint - veinikaaritamine

Microsoft PowerPoint - veinikaaritamine Veini kääritamine Martin Sööt Käärimisprotsessi mõjutavad tegurid Temperatuur ja selle mõju veini kvaliteedile: Käärimine on eksotermiline protsess ja seetõttu eraldub käärimisel soojusenergiat punased

Rohkem

Solaariumisalongides UVseadmete kiiritustiheduse mõõtmine. Tallinn 2017

Solaariumisalongides UVseadmete kiiritustiheduse mõõtmine. Tallinn 2017 Solaariumisalongides UVseadmete kiiritustiheduse mõõtmine. Tallinn 2017 1. Sissejuhatus Solaariumides antakse päevitusseansse kunstliku ultraviolettkiirgusseadme (UV-seadme) abil. Ultraviolettkiirgus on

Rohkem

Ohtlike ainete sisaldus kalades

Ohtlike ainete sisaldus kalades Eesti Keskkonnauuringute Keskus Ohtlike ainete sisaldus kalades Marek Nurmik Keskkonna- ja analüütilise keemia osakond peaspetsialist 4. veebruar 2019 Tallinn Projekti üldinformatsioon Rahastusallikas:

Rohkem

Powerpointi kasutamine

Powerpointi kasutamine RMK IDA-VIRUMAA KÜLASTUSALA KÜLASTUSKORRALDUSLIKUD TÖÖD ALUTAGUSE RAHVUSPARGIS TÖÖRÜHMA KOHTUMINE Heinar Juuse 13. veebruar 2019 Iisaku Külastuskorralduse ja loodushariduse tegevusvaldkonna eesmärgiks

Rohkem

Jälgimisnimekirja ainete uuring Tallinn (12)

Jälgimisnimekirja ainete uuring Tallinn (12) Jälgimisnimekirja ainete uuring Tallinn 2016 1 (12) Töö nimetus: Projekt Jälgimisnimekirja ainete uuringu korraldamine Töö autorid: Mailis Laht Greta Nurk Katri Vooro Töö tellija: Eesti Vabariigi Keskkonnaministeerium

Rohkem

TOOTE OHUTUSKAART vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Thermal Pad (L37-3) 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetäh

TOOTE OHUTUSKAART vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Thermal Pad (L37-3) 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetäh TOOTE OHUTUSKAART vastavalt 197/26/EÜ, Artikkel 31 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Toote nimetus 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad

Rohkem

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU 2030+ Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor 22.11.2018 ÜLEVAADE HARIDUSASUTUSTEST* Haridusvaldkond Haridusasutus Arv Märkused Alusharidus

Rohkem

untitled

untitled IDA-VIRUMAA PÕLEVKIVI TÖÖSTUSSE SUHTUMISE UURINGU ARUANNE IDA-VIRUMAA ELANIKKONNA TELEFONIKÜSITLUS Oktoober 2006 www.saarpoll.ee SISUKORD 1. Sissejuhatus ja metoodika........... 3 2. Põhijäreldused....

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 19. juuni 2019 (12.30) 1. Päevakorra

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Tallinna lahe keskkonnaseisundi parandamise teostatavusuuringu eskiisprojekti koostamine Aruanne Töö tellija: Töö teostaja: Keskkonnaministeerium Tall

Tallinna lahe keskkonnaseisundi parandamise teostatavusuuringu eskiisprojekti koostamine Aruanne Töö tellija: Töö teostaja: Keskkonnaministeerium Tall Tallinna lahe keskkonnaseisundi parandamise teostatavusuuringu eskiisprojekti koostamine Aruanne Töö tellija: Töö teostaja: Keskkonnaministeerium Tallinna Tehnikaülikooli Keskkonnatehnika instituut Uuringu

Rohkem

Microsoft Word - MA aruanne 2007_24.04.doc

Microsoft Word - MA aruanne 2007_24.04.doc Mittetulundusühing EESTI KÜLALIIKUMINE KODUKANT 2007. MAJANDUSAASTA ARUANNE Majandusaasta algus 01. jaanuar 2007 Majandusaasta lõpp 31. detsember 2007 Registri kood 80036845 Aadress Väike-Ameerika 19-220,

Rohkem

Määruse kavand

Määruse kavand Riigihalduse ministri käskkirja Piirkondlike algatuste tugiprogrammide elluviimiseks toetuse andmise tingimused Harju, Ida-Viru, Jõgeva, Lääne-Viru, Põlva, Tartu, Valga, Viljandi maakondade osas eelnõu

Rohkem

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs Piirivalve väliõppekeskus

Rohkem

A Peet Üldiseid fakte diabeedi tekkemehhanismide kohta \(sealhulgas lühiülevaade

A Peet Üldiseid fakte diabeedi tekkemehhanismide kohta \(sealhulgas lühiülevaade Suhkurtõve esinemissagedus lastel Diabeedi tekkepõhjused Aleksandr Peet SA TÜK Lastekliinik Suhkruhaiguse tüübid 1. tüüpi suhkruhaigus (T1D) Eestis 99,9% juhtudest kõhunääre ei tooda insuliini 2. tüüpi

Rohkem

ELVA XXXII TRIATLON Sprint, laste ja noorte Eesti MV, EKV VIII Laupäeval, 17. augustil 2019 VÕISTLUSKESKUS Elvas Verevi järve ääres VANUSEKLASSID JA D

ELVA XXXII TRIATLON Sprint, laste ja noorte Eesti MV, EKV VIII Laupäeval, 17. augustil 2019 VÕISTLUSKESKUS Elvas Verevi järve ääres VANUSEKLASSID JA D ELVA XXXII TRIATLON Sprint, laste ja noorte Eesti MV, EKV VIII Laupäeval, 17. augustil 2019 VÕISTLUSKESKUS Elvas Verevi järve ääres VANUSEKLASSID JA DISTANTSID: I START kell 12:00, stardid on vanuste kaupa

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

Eesti mereala planeering Lähteseisukohtade (LS) ja mõjude hindamise väljatöötamise kavatsuse (VTK) piirkondlik avalik arutelu. Merekultuuri ja selle v

Eesti mereala planeering Lähteseisukohtade (LS) ja mõjude hindamise väljatöötamise kavatsuse (VTK) piirkondlik avalik arutelu. Merekultuuri ja selle v Eesti mereala planeering Lähteseisukohtade (LS) ja mõjude hindamise väljatöötamise kavatsuse (VTK) piirkondlik avalik arutelu. Merekultuuri ja selle väärtuste kaardistamine Toimumise aeg: 05.06.2018 Toimumise

Rohkem

Valikpakkumise teade

Valikpakkumise teade Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) annab kirjaliku enampakkumise korras tasu eest kasutamiseks RMK valduses olevaid põllu- ja rohumaid. Kasutusse antakse järgmised maatükid: 1) Harju maakonnas Anija vallas

Rohkem

KURITEGEVUS EESTIS 2013 KRIMINAALPOLIITIKA UURINGUD 18

KURITEGEVUS EESTIS 2013 KRIMINAALPOLIITIKA UURINGUD 18 KURITEGEVUS EESTIS 2013 KRIMINAALPOLIITIKA UURINGUD 18 Kriminaalpoliitika uuringud 18 KURITEGEVUS EESTIS 2013 Tallinn 2014 Koostajad: Andri Ahven, Urvo Klopets, Kätlin-Chris Kruusmaa, Anu Leps, Jako Salla,

Rohkem

untitled

untitled 2005R2073 ET 01.07.2013 004.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 2073/2005, 15. november 2005, toiduainete mikrobioloogiliste

Rohkem

(Microsoft Word - Legionellade sihtuuringu kokkuv\365te 2014)

(Microsoft Word - Legionellade sihtuuringu kokkuv\365te 2014) SIHTUURING "LEGIONELLA BAKTERITE ESINEMINE MAJUTUSETTEVÕTETES JA UJULATES" Tallinn 2015 Keskkonnatervise osakond Sisukord Sissejuhatus... 3 Legionella ja legionelloos... 3 Õiguslik taust... 4 1. Sihtuuringu

Rohkem

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU P R O T O K O L L Algus kell 18.00 Lõpp kell 19.30 Koosolekust võttis osa 17 klubi esindajat (nimekiri lisatud) Koosoleku juhataja: Jüri Ellram Protokollija: Piret Maaring Hääli luges Kristi Rohtla. PÄEVAKORD:

Rohkem

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs Austla (Karala) piirivalvekordon

Rohkem

aruanne AT

aruanne AT Elanike rahulolu avalike teenuste kättesaadavuse ja tasemega kodukohas November Hella Kaldaru Uuringu läbiviimisest Käesolev aruanne on koostatud telefoniküsitluse Avalike teenuste kättesaadavus ja nendega

Rohkem

Monitooring

Monitooring IT infrastruktuuri teenused Monitooring Margus Ernits margus.ernits@itcollege.ee 1 Miks? Arvutisüsteemid töötavad tõrgetega Pole olemas 100% veakindlaid ja keerulisi arvutisüsteeme Tõrgetest võib teada

Rohkem

suojeluvihko_EST.indd

suojeluvihko_EST.indd LÄÄNEMERE KAITSE Mida saan teha mina? BALTIC SEA COMMUNICATION NETWORK OF FINLAND Läänemere olukord on kehv Ulatuslikud sinivetikate õitsengud, adru vohamine kallastel ning limaga kattunud kalavõrgud on

Rohkem

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015 2015 Sisukord: Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015... 1 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 3 2. Andmete analüüs...

Rohkem

1

1 IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 13 13 Sisukord 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 2 2. Andmete analüüs... 2 3. Uuringu valim... 3 3.1. Vastanute iseloomustus: sugu,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Niitmise_tuv_optiline_ja_radar.pptx

Microsoft PowerPoint - Niitmise_tuv_optiline_ja_radar.pptx Ettekanne ESTGIS aastakonverentsil 30.11.2012 Niidetud alade tuvastamine multispektraalsete ja radarsatelliidipiltide põhjal Kaupo Voormansik Sisukord 1. Eksperiment 2012 suvel multispektraalsete mõõtmiste

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“ jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“  jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Lugu sellest, kuidas me Murdepunktini jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Elu enne Murdepunkti Mõjutusvahendid vähetulemuslikud (Riigikontroll 2010) Programmide nappus alaealiste

Rohkem

SafetyDataSheets

SafetyDataSheets OHUTUSKAART Lehekülg 1 / 5 1. AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis 1.1.1 Toote Kaubanduslik Nimetus 1.1.2 Toote kood T7884,T7884.930,T9032.930 1.2 Aine või segu asjaomased

Rohkem

FIDE reitingumäärus 1. juuli 2014 Kuremaa, Marek Kolk

FIDE reitingumäärus 1. juuli 2014 Kuremaa, Marek Kolk FIDE reitingumäärus 1. juuli 2014 Kuremaa, 2014. Marek Kolk Artikkel 0. Sissejuhatus Artikkel 0.2 (uus) Millal läheb partii FIDE reitinguarvestusse? Reitinguarvestusse minev turniir tuleb ette registreerida

Rohkem