NÕUDED EMITENTIDELE

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "NÕUDED EMITENTIDELE"

Väljavõte

1 SISUKORD 1. ÜLDSÄTTED TEABE AVALIKUSTAMINE EMITENDI POOLT AVALIKUSTAMISELE KUULUV MUU TEAVE SISETEABE KÄSITLEMINE FINANTSARUANDED MUUDATUSED EMITENDI MAJANDUSTEGEVUSES ERINÕUDED AKTSIAEMITENDILE ERINÕUDED VÕLAKIRJAEMITENDILE ERINÕUDED INVESTEERIMISFONDILE SANKTSIOONID...36 Lehekülg 1

2 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Reguleerimisala Käesolevas Reglemendi osas Nõuded Emitentidele (edaspidi: Käesolevad nõuded ) sätestatakse nõuded Börsil noteeritud või reguleeritud turule (edaspidi ka: Lisanimekiri) kauplemisele võetud väärtpaberite emitentidele ning emitentidele, kelle poolt emiteeritavad programmiväärtpaberid on tingimuslikult noteeritud või kauplemisele võetud, samuti oma väärtpaberite noteerimist või kauplemisele võtmist taotlevatele äriühingutele, sealhulgas ka investeerimisfondidele ja nende fondivalitsejatele (edaspidi ka: Emitent ja Emitendid, v.a. juhtudel, kui mõni neist on eraldi nimetatud) Käesolevate nõuete tähenduses mõistetakse aktsiatena nii äriühingute aktsiaid kui ka osasid, aktsionärina nii aktsionäri kui ka osanikku ning aktsiakapitalina nii aktsia- kui ka osakapitali, v.a. juhtudel, kuid neid on edaspidi eraldi nimetatud Avalikustatav teave Käesolevate nõuete alusel kuulub avalikustamisele Korraldatud teave ja ka muu teave, mis on Käesolevates nõuetes nimetatud (vt ka p 3). Emitent on kohustatud tagama nimetatud teabe avalikustamise Käesolevates nõuetes sätestatud korras ja tähtaegadel Emitent on kohustatud viivitamatult avalikustama teabe ka sellistest olulistest muudatusest oma tegevuses või Emitendiga seotud muudest asjaoludest, mida ei ole otseselt käsitletud Käesolevates nõuetes, kuid mis pole avalikult teada ja mis oma mõju tõttu Emitendi varadele, kohustustele, tegevusele või mainele võivad mõjutada noteeritud või kaubeldava väärtpaberite hinda Emitendi poolt avalikustatav teave peab olema õige, täpne, täielik ja üheselt mõistetav, teave ei tohi olla eksitava sisuga ning sealt ei tohi olla välja jäänud ega puududa midagi, mis mõjutaks teabes esitatud andmete sisu või tähendust Börsil on õigus nõuda Emitendilt kommentaari ja/või täiendavat teavet Emitendi poolt või tema suhtes avalikustatud teabe või avalikustamisele kuuluvate asjaolude kohta. Emitent on kohustatud esitama nõutud teabe viivitamatult Siseteave ja Korraldatud teave Käesolevate nõuete tähenduses kasutatakse mõistet Siseteave Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 596/2014, 16. aprill 2014, mis käsitleb turukuritarvitusi (turukuritarvituse määrus või MAR) sätestatud tähenduses Käesolevates nõuetes kasutatakse mõistet Korraldatud teave Väärtpaberituru seaduses (VPTS) sätestatud tähenduses. Lehekülg 2

3 1.4. Välisemitent Välisemitendi suhtes, kelle suhtes Börs on Koduturuks, kehtivad Käesolevad nõuded ühetaoliselt Emitentide suhtes kehtivate nõuetega, v.a. juhul, kui on otseselt sätestatud teisiti Sellise Välisemitendi suhtes, kelle väärtpaberitega kaubeldi enne nende noteerimist/kauplemisele võtmist Börsi poolt korraldatavale turule või asjakohase taotluse esitamist mõne teise lepinguriigi reguleeritud turul, kus kehtivad Euroopa Ühenduses kohaldatavad standardid teabe avalikustamisele (edaspidi ka: Päritoluturg) (nn dual-listing) (edaspidi ka: Mujal Kaubeldav Välisemitent), kehtivad Käesolevad nõuded alljärgnevalt: Käesolevad nõuded loetakse ülalnimetatud Mujal Kaubeldava Välisemitendi poolt täidetuks väärtpaberituru seaduses ja Päritoluturu reglemendis/reeglites sätestatud nõuete täitmisega; Mujal Kaubeldav Välisemitent on kohustatud kogu Päritoluturul või muude meediakanalite kaudu avalikustatava/avalikustamisele kuuluva teabe edastama järelevalvelisel eesmärgil mitte hiljem kui samaaegselt ka Börsile Börsi poolt määratletud viisil; Börsil on õigus nõuda Mujal Kaubeldavalt Välisemitendilt täiendavat teavet ja/või lisakommentaari Välisemitendi poolt või tema suhtes avalikustatud teabe või avalikustamisele kuuluvate asjaolude kohta ning Välisemitent on kohustatud nõutud teabe viivitamatult Börsile edastama; Kõik rahalised näitajad väljendatakse vähemalt originaalvaluutas; Börsiteated ja finantsaruanded avalikustatakse seaduses nimetatud keel(t)es; Börsil on õigus nimetatud nõuete rikkumise korral nõuda Välisemitendilt rikkumise kohta selgitust ning määrata sanktsioone Käesolevate nõuete punktis 10 sätestatu kohaselt ning rakendada muid meetmeid vastavalt Reglemendi osades Järelevalve ja Leppetrahvid sätestatule. Rikkumise korral teavitab Börs rikkumisest ka Päritoluturu korraldajat Juhul, kui punktis nimetatud Mujal Kaubeldava Välisemitendi väärtpaberitega kauplemine teis(t)e lepingurii(k)gi(de) turul mistahes asjaolude tõttu lõpeb ning Börsi poolt korraldatav turg muutub ainsaks turuks, kus nimetatud Välisemitendi väärtpaberitega kaubeldakse, kohaldatakse sellise Välisemitendi suhtes punktis sätestatut. Lehekülg 3

4 2. TEABE AVALIKUSTAMINE 2.1. Emitendi kohustused teabe avalikustamisel Emitendi juhatuse ja nõukogu liikmed on oma pädevuse piires kohustatud pidevalt hindama kõiki Emitendi tegevuses aset leidvaid sündmusi ja muudatusi ning Emitendiga seotud muid asjaolusid, et kindlaks määrata, milline teave kuulub viivitamatule avalikustamisele vastavalt Käesolevatele nõuetele Emitent on kohustatud määrama teabe avalikustamise eest vastutava isiku, kellega Börs saab vajadusel ühendust võtta. Sellise isiku muutumisest või ajutisest asendamisest peab Emitent Börsi viivitamatult teavitama Emitent peab oma tegevuses arvestama, et teabe avalikustamise aeg Emitendi tegevuses toimuva või Emitendiga muul viisil seotud tehingu/toimingu/sündmuse kohta ei sõltu sellise sündmuse toimumiseks vajalike formaalsuste täitmisest ning teabe avalikustamisega ei tohi viivitada sündmuse või asjaolu ametlikuks muutumise ootamise ettekäändel. Kui sündmus on toimunud või selle toimumine on tõenäoline, kuid sündmuse toimumiseks vajalikud või muud formaalsused on teabe avalikustamise hetkel täitmata või kui sündmuse asetleidmisega on seotud mingi muu tingimus või risk, tuleb sellekohased faktid esitada koos avalikustatava teabega Emitent võib Siseteabe avalikustamisega viivitada turukuritarvituse määruses (MAR) ette nähtud tingimustel ja korras. Emitent edastab Finantsinspektsioonile esitatud asjakohase teavituse viivitamatult ka Börsile. Kui Emitent on seisukohal, et Käesolevate nõuete alusel avalikustamisele kuuluv või Börsi poolt nõutud muu teave, mis ei kvalifitseeru Siseteabeks, sisaldab Emitendi ärisaladust või selle avalikustamine võib muul viisil Emitendi huve kahjustada, on Emitendil õigus taotleda Börsilt, et sellist teavet ei avalikustataks. Börsile esitatud taotlus peab sisaldama nimetatud avalikustamisele kuuluvat või Börsi poolt nõutud teavet ja Emitendi põhjendatud selgitust selle kohta, miks ta ei soovi selle avalikustamist Emitent on kohustatud avalikustama kogu teabe, mis vastavalt Käesolevate nõuete sätetele kuulub avalikustamisele Emitendi kohta, ka Emitendiga samasse kontserni kuuluvate oluliste tütarettevõtjate kohta. Emitendi tütarettevõtjat loetakse Käesolevate nõuete tähenduses oluliseks, kui tütarettevõtja viimase majandusaasta aruande kohaselt tütarettevõtja bilansimaht, käive, kasum või kahjum majandustegevusest moodustab kümme (10) või enam protsenti kontserni konsolideeritud bilansist, käibest, kasumist või kahjumist majandustegevusest. Emitent on kohustatud Börsi nõudmisel esitama oluliste tütarettevõtjate nimekirja. Nimetatud nõuet ei kohaldata Fondivalitsejate suhtes Emitent on kohustatud teavitama Emitendiga samasse kontserni kuuluvaid olulisi tütarettevõtjaid kõigist Käesolevate nõuete sätetest ja tagama nende täitmise nende tütarettevõtjate poolt. Nimetatud nõuet ei kohaldata Fondivalitsejate suhtes. Lehekülg 4

5 Emitent on kohustatud tagama, et avalikustamisele kuuluv avalikustamata teave ei saaks selleks mitte volitatud isikutele teatavaks enne selle kohast avalikustamist. Kohaseks avalikustamiseks eelmise lause tähenduses loetakse (i) Siseteabe avalikustamist lisaks avalikustamisele kooskõlas MAR-i nõuetega samaaegselt ka Börsi infosüsteemi kaudu, ning (ii) (ii) punktis nimetatud muu teabe avalikustamist Börsi infosüsteemi kaudu. Siseteavet saama volitatud isikuteks Käesolevate nõuete tähenduses on isikud, kellele selline teave on vajalik nende tavapäraste töö- või ametiülesannete täitmiseks, ning isikud, kelle õigus Siseteavet nõuda tuleneb õigusaktide sätetest Emitent ei või avaldada Käesolevate nõuete alusel avalikustamisele kuuluvat teavet, sealhulgas Siseteavet mistahes viisil muude kanalite kaudu, sealhulgas teadetes, kommentaarides, intervjuudes või muul viisil enne sellise teabe kohast avalikustamist, sealhulgas Börsi infosüsteemi kaudu, v.a. juhtudel, kui see on õigusaktidega ette nähtud. Emitent on kohustatud tagama, et nimetatud teave avaldataks Käesolevate nõuete punktis 2.4. sätestatud viisil Emitent on kohustatud tagama, et teave, mille Emitent kavatseb teatavaks teha Börsil noteeritud väärtpaberite omanikele, avalikustataks Börsi Infosüsteemi kaudu mitte hiljem selle avaldamisest väärtpaberite omanikele Kui Emitendile saab teatavaks, et Käesolevate nõuete alusel avalikustamisele kuuluv teave on teatavaks saanud selleks mitte volitatud isikutele enne teabe kohast avalikustamist, sh Börsi Infosüsteemi kaudu, on Emitent kohustatud viivitamatult avalikustama kogu nimetatud teabe kooskõlas Käesolevate nõuete sätetega Kui punktis sätestatud asjaolude ilmnemisel on Emitendil vaja täiendavat aega börsiteate koostamiseks, on Emitent kohustatud edastama Börsile viivitamatult teate selle kohta, et Emitent kavatseb lähemal ajal avalikustada teabe, mis võib mõjutada noteeritud või kaubeldavate väärtpaberite hinda. Börsile edastatud teade peab sisaldama ka avalikustatava teabe sisu kirjeldust Juhul, kui Börs on seisukohal, et punktis sätestatud teabe avalikustamine võib kaasa tuua olulise muutuse Emitendi väärtpaberite hinnas, on Börsil õigus peatada Emitendi väärtpaberitega kauplemine ajutiselt kuni teabe täieliku avalikustamiseni Emitent, kelle väärtpaberid on noteeritud või kauplemisele võetud ka mõnel teisel börsil või reguleeritud turul, on kohustatud tagama, et tema poolt avalikustatav teave avaldataks Börsil mitte hiljem kui teisel börsil või teistel börsidel või reguleeritud turul, kus Emitendi väärtpabereid noteeritakse või nendega kaubeldakse Õiend teabe kohta Lehekülg 5

6 Kui Emitent saab teada tema kohta käivast kuuldusest või avaldusest, mis sisaldab teavet, mis võib mõjutada või on mõjutanud Emitendi Börsil noteeritud või Lisanimekirjas kaubeldavate väärtpaberite hinda, siis sõltumata sellest, kas selline teave on õige või vale, on Emitent kohustatud seda viivitamatult kommenteerima, avalikustades vastava börsiteate Emitent on kohustatud avalikustama börsiteate iga olulise muudatuse kohta varem avalikustatud teabes; samuti on Emitent kohustatud avalikustama börsiteate teabe kohta, mida ta on eelnevalt börsiteadetes või muul avalikul viisil lubanud 2.3. Teabe täpsus Keelatud on ebaõige, puuduliku või muul viisil eksitava teabe avaldamine Emitendi, tema tegevuse, majandusliku seisu, töökorralduse, konkurentsivõime, tulevikuväljavaadete või muude Emitendiga otseselt või kaudselt seotud asjaolude kohta, mis võivad mõjutada väärtpaberite hinda Teabe avalikustamise viisid Teave loetakse Käesolevatele nõuetele vastavalt avalikustatuks, kui see on avalikustatud börsiteatena Börsi Infosüsteemi kaudu. Juhul, kui Emitent avalikustab nimetatud teabe ka muude meediakanalite kaudu, tuleb teave Börsi Infosüsteemi kaudu avalikustada hiljemalt samaaegselt avalikustamisega muude kanalite kaudu Börs võib nõuda teabe avalikustamist ka muude teabekanalite vahendusel kas samaaegselt avalikustamisega Börsi Infosüsteemi kaudu või pärast seda, tingimusel, et see ei tekita Emitendile põhjendamatuid ega ebamõistlikult koormavaid kulutusi Avalikustamisele kuuluva teabe on Emitent kohustatud edastama Börsile elektroonilisel kujul Börsi poolt kehtestatud korras Teabe avalikustamisel on Emitent kohustatud tagama, et kõik rahalised näitajad on samaaegselt väljendatud originaalvaluutas ja eurodes. Ümberarvutuste tegemisel on Emitent kohustatud kasutama selleks kehtestatud ametlikku keskkurssi Kõik börsiteated ja finantsaruanded tuleb avalikustada eesti ja inglise keeles. Välisemitendid avalikustavad börsiteated ja finantsaruanded seaduses nimetatud keel(t)es kehtetu Juhul, kui Emitent edastab avalikustatavad börsiteated Börsile lisaks eelmainitule ka muus Börsi infosüsteemi poolt võimaldatavas keeles, avaldab Börs sellised börsiteated ka selles keeles Emitent on kohustatud avalikustama erinevates keeltes avaldatavad börsiteated võimalusel üheaegselt, kuid mitte hiljem kui järgmisel börsipäeval. Lehekülg 6

7 kehtetu Lehekülg 7

8 3. EMITENDI POOLT AVALIKUSTAMISELE KUULUV MUU TEAVE 3.1. Muudatused emitendi põhikirjas Emitent on kohustatud avalikustama aktsionäride üldkoosolekule vastuvõtmiseks esitatava Emitendi põhikirja muudatuste projekti mitte hiljem kui samaaegselt üldkoosoleku kokkukutsumise teadete saatmisega aktsionäridele. Nimetatud nõuet ei kohaldata Emitendi oluliste tütarettevõtjate kohta avaldatava teabe suhtes Muudatused emitendi juhtkonnas, prokuristide, auditikomitee liikmete ja audiitorite hulgas Emitent on kohustatud viivitamatult avalikustama teabe kõikide muudatuste kohta Emitendi juhatuse, nõukogu, prokuristide, auditikomitee liikmete või audiitorite hulgas. Samuti on Emitent kohustatud avalikustama börsiteate, kui mõni nimetatud isikutest on esitanud avalduse lahkumiseks oma ametikohalt või kui mõne isikuga on saavutatud kokkulepe tööle asumiseks mõnele ülalnimetatud ametikohale Kui Emitendi juhatuse või nõukogu liikmeks valitakse või määratakse uus isik, on Emitent kohustatud avalikustama nimetatud isiku viimase kolme aasta ametikäigu lühikirjelduse, kuuluvuse äriühingute juhtorganitesse ning teabe nimetatud isikule kuuluvate Emitendi hääleõigusega aktsiate arvu kohta. Hääleõiguse arvestamisel lähtutakse väärtpaberituru seaduses sätestatust Emitendi aadressi või asukoha muudatus Emitent on kohustatud avalikustama teabe oma aadressi või asukoha muudatuse kohta. Nimetatud nõuet ei kohaldata Emitendi oluliste tütarettevõtjate suhtes Makseagendi muudatused Emitent on kohustatud avalikustama teabe igast muudatusest oma makseagendi suhtes enne vastava muudatuse toimumist. Emitendi vähemalt ühe makseagendi asukoht peab olema Eestis. Nimetatud nõuet ei kohaldata Emitendi oluliste tütarettevõtjate suhtes Makseagent (väljamakse tegija) Reglemendi tähenduses on Emitendi esindaja, kes on volitatud teostama õigustatud isikutele makseid Emitendi väärtpaberitelt Emitendi nimel Muudatused investorite õigustes Emitent on kohustatud tagama kõigi tema poolt emiteeritud sama liiki väärtpaberite omanike võrdse ja ühetaolise kohtlemise kooskõlas õigusaktide ja väärtpaberite emissioonitingimustega Emitent on kohustatud viivitamatult avalikustama teabe kõikidest muudatustest väärtpaberiomanike õigustes või kohustustes, sealhulgas kõigist muudatustest võlakirjade või vahetusvõlakirjade või nende väärtpaberite (alusväärtpaberid), mille vastu on vahetusvõlakirjad vahetatavad, tingimustes. Lehekülg 8

9 3.6. Väärtpaberiomanike nimekirja (record date) ja väärtpaberitega seotud õiguste (ex-date) fikseerimine Väärtpaberiomanike nimekirja fikseerimise eesmärk on määratleda isikute ring, kes on väärtpaberitest tulenevate õiguste tekkimise, muutumise või lõppemise subjektiks, s.t. isikud, kes on õigustatud kasutama väärtpaberitest tulenevaid õigusi Väärtpaberiomanike nimekiri fikseeritakse Emitendi poolt määratud päeval, tööpäeva lõpu seisuga (record date). Väärtpaberiomanike nimekirja fikseerimise tähtpäev ei tohi olla varem kui kümnendal (10.) tööpäeval* pärast üldkoosoleku toimumist, arvates aktsionäride üldkoosoleku toimumise päevast, kus otsustati väärtpaberitest tulenevate tekkivate, muutuvate või lõppevate õiguste iseloom või ulatus (väärtpaberite omanikele antavad õigused või nende ulatus). Võlakirjade lunastamiseks peab väärtpaberiomanike nimekirja fikseerimise päev olema vähemalt 1 tööpäev* enne väljamaksete tegemise päeva (payment date) (lunastamise päev), v.a. juhul, kui Prospektis või võlakirjatingimustes ei nähta ette varasemat päeva. *Tööpäevana väärtpaberiomanike nimekirja (record date) ja väärtpaberitega seotud õiguste (ex-date) fikseerimise tähenduses mõistetakse päeva (arveldustsükli päeva), mis on Emitendi depositooriumi reeglite kohaselt arvelduste toimumise päevadeks (arveldamispäevad) Emitent on kohustatud avalikustama teabe väärtpaberiomanike nimekirja fikseerimise (record date) kohta vähemalt üheksa (9) tööpäeva* enne nimekirja fikseerimise tähtpäeva. Avalikustatav börsiteade väärtpaberiomanike nimekirja fikseerimise tähtpäeva kohta peab sisaldama Käesolevates nõuetes nõutud teavet õiguste kohta, mis nimekirja fikseerimise päeva seisuga tekivad, muutuvad või lõppevad Väärtpaberitest tulenevateks õigusteks käesolevate nõuete tähenduses loetakse kõiki kehtivate õigusaktide, Emitendi põhikirja või väärtpaberite (emissiooni-) tingimustega väärtpaberite omanikele antud õigusi. Muuhulgas võivad aktsiate puhul selliste õiguste hulka kuuluda õigus osaleda aktsiaseltsi juhtimises ja kasumi jaotamises, õigus kasutada uute aktsiate märkimise eesõigust, õigus osaleda fondiemissioonis ning kasutada väärtpaberite konverteerimise õigust. Võlakirjade puhul võivad selliste õiguste hulka muuhulgas kuuluda õigus saada intressimakseid ning nõuda võlakirjade lunastamist, samuti õigus võlakirjade konverteerimisele Aktsiaemitent on kohustatud avalikustama teabe väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päeva (ex-date) kohta vähemalt kaks (2) tööpäeva* enne nimetatud ex-date tähtpäeva. Lehekülg 9

10 Väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) on päev määramaks/välistamaks isikute õigusi, mis tulenevad väärtpaberist; näiteks dividendide suhtes alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama väljakuulutatud dividende. Ex-date päev peab eelnema record-date päevale ühe arveldustsükli võrra, millest on lahutatud üks tööpäev*. Arveldustsükli T+2 puhul on ex-date päev asjassepuutuvale record date päevale eelnev tööpäev. *Tööpäevana väärtpaberiomanike nimekirja (record date) ja väärtpaberitega seotud õiguste (ex-date) fikseerimise tähenduses mõistetakse päeva (arveldustsükli päeva), mis on Emitendi depositooriumi reeglite kohaselt arvelduste toimumise päevadeks (arveldamispäevad) Juhul, kui nimetatud päeval tehtud börsitehingu tulemusena ei laeku ostetud väärtpaberid ostja kontole väärtpaberiomanike nimekirja fikseerimise päevaks, on ostjal õigus nõuda müüjalt nimetatud õiguste kompenseerimist Juhul, kui Emitent ei täida punktis sätestatud kohustust ning hilineb väärtpaberiomanike nimekirja fikseerimisest teatamisega, on Emitent kohustatud Börsi sellekohasel nõudmisel väärtpaberiomanike nimekirja fikseerimise tähtpäeva edasi lükkama ning avalikustama sellekohase börsiteate Oma väärtpaberite omandamine, võõrandamine ja tagatiseks võtmine Emitent on kohustatud avalikustama teabe igast oma väärtpaberite omandamisest, võõrandamisest ja tagatiseks võtmisest, näidates ära tehingu tegemise põhjuse, v.a. juhtudel, kui nimetatud tehing on tehtud üldkoosoleku otsuse alusel. Lisaks ei ole Emitent, kes on samaaegselt Börsi liige, kohustatud avalikustama nimetatud tehinguid juhtudel, kui selline tehing on tehtud investeerimisteenuse osutamise eesmärgil väärtpaberituru seaduse tähenduses Kohtu- või vahekohtumenetlus Emitent on kohustatud viivitamatult avalikustama teabe kõigist tema poolt ja tema suhtes algatatud kohtu- ja vahekohtumenetlustest, samuti kõigist kohtu ja vahekohtu otsustest, samuti muudest otsustest, sealhulgas nii vaheotsustest, jõustumata otsustest, jõustunud otsustest kui ka määrustest, mis mõjutavad või võivad mõjutada Emitendi väärtpaberite hinda Pankrot ja emitendi lõpetamine Emitent on kohustatud viivitamatult avalikustama teabe Emitendi, tema emaettevõtja või olulise tütarettevõtja otsuse kohta esitada võlgniku pankrotiavaldus kohtule Emitent on kohustatud viivitamatult avalikustama teabe pankrotiavalduse esitamisest Emitendi, tema emaettevõtja või olulise tütarettevõtja suhtes. Lehekülg 10

11 Emitent on kohustatud viivitamatult avalikustama teabe pankroti või moratooriumi välja kuulutamisest Emitendi, tema emaettevõtja või olulise tütarettevõtja suhtes Emitent on kohustatud viivitamatult avalikustama teabe kavatsuse kohta esitada küsimus Emitendi lõpetamisest või likvideerimisest otsustamiseks emitendi pädevale organile Noteerimine teisel börsil Emitent on kohustatud avalikustama teabe taotluse esitamise kohta Börsi poolt korraldatavatel turgudel noteeritud/kaubeldavate väärtpaberite noteerimiseks või kauplemisele võtmiseks samaaegselt ka mõnel teisel börsil või reguleeritud turul, samuti esitatud taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta ning noteerimise või kauplemise lõpetamise kohta Erandid läbirääkimisi puudutava teabe kohta Emitent ei ole kohustatud avalikustama teavet ärialaste läbirääkimiste käigust, v.a. juhul, kui see on käsitetav Siseteabena MAR-i tähenduses. Emitent võib edastada avalikustamata teavet konfidentsiaalsel viisil isikutele, kellega ta peab või kavatseb pidada ärialaseid läbirääkimisi Emitent võib edastada teabe konfidentsiaalsel viisil ka tulevastele märkimise garanteerijatele ja oma konsultantidele, audiitoritele, õiguslikele nõustajatele, samuti õigustatud huvi omavatele ametiasutustele Emitent on kohustatud tagama, et punktides ja sätestatud teabe saajad oleksid teadlikud neile teatavaks saanud teabe konfidentsiaalsest iseloomust ning nende suhtes kehtivatest piirangutest ja nendega kaasnevatest sanktsioonidest Juhul, kui Emitendil on alust arvata, et teabe konfidentsiaalse käsitlemise nõuet on rikutud või et selline rikkumine võib aset leida, on Emitent kohustatud avalikustama kogu vastava teabe kooskõlas punktides ja sätestatuga Emitent on kohustatud avalikustama väärtpaberite hinda mõjutada võiva teabe ärialastest läbirääkimistest viivitamatult pärast seda, kui läbirääkimistel on saavutatud kokkulepe läbirääkimiste objektiks oleva tehingu olulistes tingimustes Teave Hea Ühingujuhtimise Tava järgimise kohta Aktsiaemitent on kohustatud avalikustama teabe Hea Ühingujuhtimise Tava järgimise kohta põhimõttel täidan või selgitan, samuti Hea Ühingujuhtimise Tava aruande vastavalt nimetatud Tavas sätestatule. Lehekülg 11

12 4. SISETEABE KÄSITLEMINE 4.1. Insaider Siseteavet omavat isikut loetakse insaideriks Käesolevate nõuete tähenduses Kehtetu Kehtetu Kehtetu 4.2. Insaideri lähikondsed Insaideri lähikondseteks loetakse MAR-is nimetatud isikud Emitendi kohustused Börsi nõudmisel on Emitent kohustatud edastama Börsile tema poolt õigusaktide alusel peetava insaiderite nimekirja Emitent on kohustatud informeerima kõiki insaidereid käesolevates nõuetes sätestatust ja tagama käesolevates nõuetes sätestatud korra järgimise nimetatud isikute poolt Emitent on kohustatud tagama, et avalikustamisele kuuluv avalikustamata teave oleks kättesaadav ainult isikutele, kellel on kohustus hoida nimetatud teave konfidentsiaalsena ja kellele selline teave on vajalik nende tavapäraste töökohustuste või -ülesannete täitmiseks, ning isikutele, kelle õigus sellist teavet nõuda tuleneb õigusaktide sätetest. Emitent on kohustatud võtma kasutusele abinõud, vältimaks avalikustamata teabe teatavaks saamist selleks mitte õigustatud isikutele Siseteabe põhjal tehingute tegemise keeld kehtetu kehtetu kehtetu Börsil on õigus saada Eesti Väärtpaberikeskusest väljavõtteid Emitendi poolt emiteeritud väärtpaberitega tehtud tehingute kohta Kehtetu 4.6. Insaiderite tehingute registreerimine Kehtetu Kehtetu Emitendi juhatuse esimees on Börsi nõudmisel kohustatud esitama Börsile andmed emitendi juhatuse, nõukogu liikmete, prokuristide ning nende lähikondsete ja nende omandis olevate emitendi Lehekülg 12

13 hääleõigusega väärtpaberite kohta. Hääleõiguse arvestamisel lähtutakse väärtpaberituru seaduses sätestatust. Lehekülg 13

14 5. FINANTSARUANDED 5.1. Aruannete esitamine Emitendi poolt avalikustatavad terviklikud majandusaruanded (majandusaasta ja vahearuande perioodi raamatupidamise aruanded) peavad olema koostatud kasutades raamatupidamise arvestuspõhimõtteid ja teabe esitusviisi, mis on kooskõlas Euroopa Ühenduses kohaldatavate rahvusvaheliste raamatupidamise standarditega ning sisaldama Reglemendi sätetega ja Börsi poolt kehtestatud juhenditega nõutud teavet Juhul, kui Euroopa Ühenduses kohaldatavad rahvusvahelised raamatupidamise standardid võimaldavad alternatiivsete meetodite kasutamist aruannete koostamisel või finantsnäitajate kajastamisel aruannetes, on Eesti residendist emitent kohustatud lähtuma neist meetoditest, mis on kooskõlas Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktide ja Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna juhendite sätetega. Välisriigi emitendi aruandlus peab olema kooskõlas Euroopa Ühenduses kohaldatavate rahvusvaheliste raamatupidamise standarditega Emitent on kohustatud avalikustama börsiteates bilansi ja kasumiaruande võrdleva tabeli kujul, kusjuures kasumiaruanne tuleb esitada võrrelduna eelmise majandusaasta sama perioodi võrreldavate andmetega ning bilanss võrrelduna viimase auditeeritud majandusaasta aruande bilansipäeva seisuga Kui Emitent muudab avalikustamisele kuuluvate finantsaruannete koostamisel kasutatavat arvestusskeemi või arvestusmeetodeid, on emitent kohustatud kommenteerima tehtavaid muudatusi aruannete lisades, tuues ära muudatuste põhjuse ning muudatuste mõju nii jooksva perioodi kui ka eelmise võrreldava perioodi tulemustele Kui Emitent on kontsernis emaettevõtja, on ta kohustatud avalikustama konsolideeritud aruanded kogu kontserni kohta. Kui Emitent avalikustab konsolideeritud aruanded kogu kontserni kohta, on ta kohustatud majandusaasta ja vahearuande perioodi tegevusaruandes avalikustama kontserni struktuuri ja konsolideeritud aruandes kajastatud kontserni ettevõtjate audiitorid Kui Emitent koostab lisaks konsolideeritud aruannetele aruanded ka emaettevõtja kohta, on Emitent kohustatud avalikustama sellised aruanded käesolevates nõuetes sätestatud korras Börsiteadetena avalikustatakse vähemalt kommentaar majandustulemustele, bilanss ja kasumiaruanne. Terviklikud majandusaruanded (majandusaasta aruanne ja vahearuanne) edastatakse Börsile avalikustamiseks Börsi veebilehel Kui Emitendi emaettevõtja või tema olulise tütarettevõtja väärtpaberid on noteeritud või kaubeldavad mõnel teisel börsil või reguleeritud turul, on Emitent kohustatud tagama nimetatud Lehekülg 14

15 äriühingute aruandluse avalikustamise erinevatel börsidel või reguleeritud turgudel samaaegselt (põhjendamatute viivitusteta) Kommentaar majandustulemustele Emitendi poolt börsiteatena avalikustatav majandustulemuste kommentaar peab sisaldama vähemalt: aruandeperioodi majandustegevuse ja finantstulemuste täielikuks ja objektiivseks hindamiseks vajalikku teavet, sealhulgas teavet erakorralise või ühekordse iseloomuga tulude ja/või kulude kohta; kirjeldust emitendi majandustegevust ja finantstulemusi mõjutanud olulistest asjaoludest aruandeperioodil; informatsiooni aruandeperioodi jooksul toimunud muudatustest emitendi majandustegevuses ja finantstulemustes koos muudatuste põhjuseks olnud asjaolude kirjeldusega Koos kasumiaruandega, sealhulgas ka börsiteatena avalikustatavas kasumiaruandes, on emitent kohustatud avalikustama aruandeperioodi tulemuste põhjal suhtarvud tava ja lahustatud puhaskasum aktsia kohta" Majandusaasta aruanne Emitent on kohustatud avalikustama auditeeritud majandusaasta aruande viivitamatult pärast majandusaasta aruande heakskiitmist nõukogu poolt, kuid mitte hiljem kui nelja (4) kuu möödumisel aruandeperioodi lõppemisest. Majandusaasta aruanne peab lisaks õigusaktidega sätestatud andmetele sisaldama ka teavet, mis kuulub avalikustamisele aastaaruande lisades vastavalt Euroopa Ühenduses kohaldatavatele rahvusvahelistele finantsaruandluse standarditele ja Heale Ühingujuhtimise Tavale Muuhulgas on Emitent kohustatud majandusaasta aruandes esitama alljärgneva teabe : kui emitendi majandusaasta tulemused erinevad rohkem kui 10% võrra viimasena avalikustatud prognoosist, siis teave erinevuse põhjustanud asjaoludest; teave emitendi oluliste tütarettevõtjate asukoha, omakapitali suuruse ning emitendi ja temaga samasse kontserni kuuluvate äriühingute otsese ja kaudse osaluse ja hääleõiguse suuruse kohta nimetatud tütarettevõtjates. Hääleõiguse arvestamisel lähtutakse väärtpaberituru seaduses sätestatust; emitendi juhatuse ja nõukogu liikmetele ning nende lähikondsetele kuuluvate emitendi aktsiate arv majandusaasta lõpu seisuga, näidates ära andmed iga juhatuse ja nõukogu liikme kohta eraldi. Lisaks tuleb eraldi välja tuua nimetatud isikutele väljastatud aktsiaoptsioonide alusel tulevastel perioodidel omandatavad aktsiad. Lehekülg 15

16 Hääleõiguse arvestamisel lähtutakse väärtpaberituru seaduses sätestatust; aktsionäride loetelu, kes omavad majandusaasta lõpu seisuga viis protsenti (5%) või enam emitendi aktsiatega esindatud häältest. Hääleõiguse arvestamisel lähtutakse väärtpaberituru seaduses sätestatust. Selliste aktsionäride puudumisel lisatakse vastavasisuline kinnitus; teave kehtivatest aktsionäride üldkoosolekute otsustest, millega on emitendile antud õigus oma aktsiate omandamiseks või tagatiseks võtmiseks. Juhul, kui emitent on majandusaasta jooksul omandanud või finantseerinud oma aktsiate omandamist või tagatiseks võtmist, siis teave omandatud või tagatiseks võetud aktsiate arvu, aktsiate omandamise või tagatiseks võtmise tingimuste ning aktsiate eest tasutud hinna kohta. Juhul, kui aktsiad ei ole omandatud börsitehinguga järelturult, teave aktsiate müüjate ja nende omandamise viisi ning tasutud summade kohta; kui Emitendi aktsiaid on märgitud ja/või emiteeritud olemasolevate aktsionäride eesõiguse välistamisega ja kui sellise emissiooni tingimused ei olnud heaks kiidetud aktsionäride üldkoosoleku poolt, aktsiaid omandanud isikute nimed/nimetused, iga isiku poolt märgitud/omandatud aktsiate arv, ülekursi suurus. Emitent on kohustatud esitama nimetatud teabe ka oluliste tütarettevõtjate kohta; teave majandusaasta jooksul Emitendi või tema olulise tütarettevõtja poolt seotud isikuga tehtud tehingute kohta kooskõlas reglemendis sätestatud nõuetega teabe avalikustamise kohta seotud isikute vahel tehtud tehingute suhtes; teave kõikidest juhatuse ja nõukogu liikmetele välja antud kehtivatest aktsiaoptsioonidest koos informatsiooniga aktsiaoptsiooni õigustatud subjektideks olevatest emitendi juhatuse ja nõukogu liikmetest; informatsioon emitendi väärtpaberite kauplemisstatistika ja hinnaliikumiste kohta aruandeperioodil Börsil ja muudel reguleeritud turgudel, kus emitendi väärtpaberid on noteeritud/kaubeldavad Pärast majandusaasta aruande avalikustamist peab aruanne olema investoritele kättesaadav lisaks Internetile ka Emitendi asukohas. Vajaduse korral on Emitent kohustatud võimaldama majandusaasta aruandest koopiate tegemist Kui Emitent käsitleb majandusaasta aruandes eeldatavat arengut järgmisel majandusaastal, on ta kohustatud esitama majandusaasta aruandes vastava teabe kooskõlas käesolevate nõuete punktiga Lehekülg 16

17 Kui auditeeritud aastaaruandes avalikustatud puhaskasum erineb rohkem kui kümne protsendi (10%) võrra esialgses raamatupidamise aastaaruandes avaldatud puhaskasumist, on emitent kohustatud selle viivitamatult avalikustama, kirjeldades erinevuse põhjustanud asjaolusid Vahearuanded Aktsiaemitent on kohustatud avalikustama vahearuanded majandusaasta 3. kuu, 6. kuu (poolaastaaruanne), 9. kuu ja 12. kuu (esialgne raamatupidamise aastaaruanne) majandustegevuse ja finantstulemuste kohta, mis sisaldavad vastava aruandeperioodi viimase kvartali andmeid Äriühingust võlakirjaemitent ja investeerimisfond on kohustatud avalikustama vahearuanded majandusaasta 6 kuu ja 12 kuu (esialgne raamatupidamise aastaaruanne) tegevuse ja finantstulemuste kohta, mis sisaldavad vastava poolaasta andmeid Vahearuanne peab olema koostatud, kasutades samu raamatupidamise põhimõtteid ja teabe esitusviisi, mida on kasutatud emitendi viimases majandusaasta aruandes (välja arvatud muudatused, mille tegemise vajadus tuleneb kehtivate õigusaktide sätetest) Avalikustatav aruanne peab sisaldama teavet selle kohta, kas aruanne on auditeeritud või mitte Emitent on kohustatud avalikustama vahearuande viivitamatult pärast selle koostamist juhatuse poolt, kuid mitte hiljem kui kahe (2) kuu möödumisel aruandeperioodi lõppemisest. Erandjuhtudel on Börsil õigus emitendi kirjaliku taotluse alusel nimetatud tähtaega 3 ja 9 kuu aruande suhtes pikendada Vahearuandes esitatud teave peab olema piisavalt põhjalik, et majandusaasta aruande avalikustamisega ei ilmneks uut olulist informatsiooni, mida vastava perioodi vahearuandes ei esitatud ning mis võiks oluliselt mõjutada emitendi väärtpaberite hinda Emitent on kohustatud avalikustama vahearuanded kas täismahus raamatupidamise aruandena või lühendatud raamatupidamise aruandena, millele on lisatud tegevusaruanne ja tegevjuhtkonna deklaratsioon ning mille raamatupidamise põhimõtted ja teabe esitusviis on kooskõlas Euroopa Ühenduses kohaldatavate rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega Audiitori järeldusotsus Emitent on kohustatud koos auditeeritud aruandega avalikustama ka audiitori järeldusotsuse või audiitorite koostatud ülevaate täies mahus Audiitori järeldusotsuses peab sisalduma hinnang emitendi aruannete kooskõla kohta raamatupidamist reguleerivate õigusaktidega ning Euroopa Ühenduses kohaldatavate rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega Emitent on kohustatud avalikustama audiitori järeldusotsuse viivitamatult, kui audiitor või audiitorid: Lehekülg 17

18 on läbiviidud kontrolli tulemusena teinud emitendi raamatupidamise aruande kohta märkustega järeldusotsuse; või on läbiviidud kontrolli tulemusena teinud emitendi raamatupidamise aruande kohta eitava järeldusotsuse; või on läbiviidud kontrolli tulemusena teinud emitendi raamatupidamise aruande kohta järeldusotsuse, milles jätab hinnangu andmata; või on arvamusel, et emitendi poolt koostatud, lõppenud majandusaastat käsitlevad aruanded ei ole kooskõlas raamatupidamist reguleerivate õigusaktidega või Euroopa Ühenduses kohaldatavate rahvusvaheliste raamatupidamise standarditega Majandustulemuste prognoosid Juhul, kui emitent avalikustab prognoosi oma majandustegevuse tulemuste kohta järgnevaks aruandeperioodiks või perioodideks, on emitent kohustatud samas prognoosi põhjendama ning kirjeldama prognoosi tegemise aluseks olnud asjaolusid ja eeldusi. Juhul, kui prognoositavad majandustulemused sisaldavad emitendile teadaolevaid erakorralisi tulusid või kulusid, on emitent kohustatud nimetatud tulud või kulud eraldi välja tooma Juhul, kui pärast emitendi majandustegevuse tulemuste prognoosi avalikustamist on alust arvata, et perioodi tegelikud majandustulemused erinevad avalikustatud prognoosist rohkem kui 10% võrra, on emitent kohustatud eelnevalt avalikustatud prognoosi viivitamatult korrigeerima ning kirjeldama põhjusi, millest on tingitud eelnevalt prognoositud tulemuste mittesaavutamine või prognoosi ületamine. Kui eelnevalt avalikustatud prognoosi aluseks olnud asjaolud ei realiseeru vastavalt planeeritule, on emitent kohustatud viivitamatult vastava teabe avalikustama. Lehekülg 18

19 6. MUUDATUSED EMITENDI MAJANDUSTEGEVUSES 6.1. Emitent on kohustatud viivitamatult avalikustama kõik asjaolud, mis mõjutavad või võivad oluliselt mõjutada emitendi majandustegevust või finantsseisundit. Sellisteks asjaoludeks võivad muuhulgas olla: tehingud põhivaraga, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamidest; olulised muutused Emitendi suhtes olulist tähtsust omavate kaupade või teenuste hinnas; emitendi suhtes olulist tähtsust omavate lepingute sõlmimine, lõppemine või lõpetamine, lepingute olulised rikkumised nii Emitendi poolt kui ka tema suhtes; uuele toodete või teenuste turule sisenemine, turu kaotamine või turust loobumine; investeeringud, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamidest; kavandatav ühinemine, jagunemine, ümberkujundamine ja emitendile tehtud ettepanekud Emitendi või tema olulise tütarettevõtja kõigi või mõnda liiki aktsiate ostuks, koos Emitendi vastusega sellisele ettepanekutele; teise äriühinguga ühise äriühingu loomise või ühise projekti alustamise kohta sõlmitud leping, kui see väljub igapäevase majandustegevuse raamidest; oluline muutus Emitendi tegevusvaldkonnas või tegevusalas Käesolevate nõuete tähenduses loetakse igapäevase majandustegevuse raamidest väljuvaks või olulist tähtsust omavaks tehinguks, investeeringuks või projektist Emitendi või tema tütarettevõtja tehing, mille puhul varade eest makstav ja/või saadav summa, sealhulgas vara või väärtpaberite turuväärtus ja Emitendi poolt üle võetud võlad või antud laenud on võrdsed või ületavad kümme protsenti (10%) Emitendi omakapitalist viimase auditeeritud konsolideeritud bilansi järgi Igapäevase majandustegevuse raamidest väljuva tehingu kohta on Emitent kohustatud avalikustama alljärgneva teabe: tehingu ja selle mõju kirjeldus Emitendi majandustegevusele ja finantsnäitajatele; tehingu alusel saadava või tasutava summa, sealhulgas tulevastel perioodidel saadavate ja tasutavate summade suurus, tasumise tingimused ning tasumise ajagraafik Emitent on kohustatud viivitamatult avalikustama teabe kõikide muude asjaolude, sündmuste ja tehingute kohta, mis ei ole punktis 6.1. nimetatud, kuid mis võivad oluliselt mõjutada Emitendi finantsseisundit, majandustegevust, tegevuse perspektiive või võivad muul viisil mõjutada Emitendi väärtpaberite hinda. Lehekülg 19

20 7. ERINÕUDED AKTSIAEMITENDILE 7.1. Üldsätete kehtivus aktsiaemitendi suhtes Aktsiaemitendi suhtes kehtivad lisaks seadusest tulenevatele kohustustele kõik Käesolevate nõuete punktide 1-7 ja 10 sätted Üldkoosolek Emitent on kohustatud viivitamatult avalikustama teabe aktsionäride korralise üldkoosoleku kuupäeva kindlaksmääramise kohta. Emitent on kohustatud avalikustama kõik olulised üldkoosoleku päevakorda puudutavad materjalid Üldkoosolekul aktsionäridele teatavaks tehtav oluline teave tuleb avalikustada Börsi Infosüsteemi kaudu hiljemalt koos aktsionäride üldkoosoleku otsustega Emitent on kohustatud viivitamatult avalikustama kõik aktsionäride üldkoosoleku poolt vastu võetud otsused Emitent on kohustatud viivitamatult avalikustama teabe aktsionäride erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise kohta, näidates muuhulgas ära selle põhjused ja koosoleku kokkukutsumise initsiaatorid. Erakorralisel üldkoosolekul edastatavate teadete ning üldkoosoleku otsuste avalikustamise kohta rakendatakse käesolevate nõuete korraliste üldkoosolekute kohta kehtivaid sätteid Dividend Kui Emitendi juhatus või nõukogu on otsustanud, millises suuruses dividendi maksmise ettepanek üldkoosolekule esitada või on otsustanud esitada ettepaneku dividendi mitte maksta, on Emitent kohustatud vastava otsuse viivitamatult avalikustama Juhul, kui juhatus või nõukogu esitab üldkoosolekule ettepaneku dividendi maksta, peab avalikustatav börsiteade sisaldama vähemalt: kavandatavat väärtpaberiomanike nimekirja fikseerimise tähtpäeva dividendi maksmiseks; aktsionäridele makstava dividendi kavandatavat suurust ühe aktsia kohta Koos börsiteatega aktsionäride üldkoosoleku poolt vastu võetud dividendi maksmise otsuse kohta tuleb avalikustada vähemalt alljärgnev teave: väärtpaberiomanike nimekirja fikseerimise tähtpäev (record date) ja dividendiõiguslikkuse määramise päev (exdate); aktsionärile väljamakstava dividendi suurus aktsia kohta; dividendi maksmise tähtpäev. Lehekülg 20

21 Väärtpaberiomanike nimekirja fikseerimise tähtpäeva määramisele ja selle avalikustamisele kohaldatakse käesolevate nõuete punkti 3.6. sätteid Aktsiakapitali suurendamine Emitent on kohustatud viivitamatult avalikustama teabe emitendi aktsiakapitali kavatsetava suurendamise kohta ning avalikustama aktsiakapitali suurendamist arutava aktsionäride üldkoosoleku kokkukutsumise teate Aktsiakapitali suurendamisel uute aktsiate väljalaskmise teel aktsiate märkimise eesõigusega olemasolevatel aktsionäridel peab aktsionäride üldkoosoleku kokkukutsumise teade sisaldama lisaks Äriseadustikus sätestatud andmetele alljärgnevat teavet: väärtpaberiomanike nimekirja fikseerimise tähtpäeva aktsiate märkimise eesõigust omavate aktsionäride määramiseks; teabe selle kohta, millisest majandusaastast alates annavad emiteeritavad aktsiad õiguse dividendile; selgitust aktsiate märkimise eesõiguse kasutamise kohta juhul, kui aktsionäri omandis olevate aktsiate arv ei anna õigust märkida täisarvu aktsiaid; kui Emitent kavatseb sõlmida lepingu emissiooni märkimise garanteerimiseks, siis kokkuvõtet nimetatud lepingu olulistest tingimustest; märgitud aktsiate eest tasumise aega; aktsiate üle- või alamärkimise tagajärgede kirjeldust Kui aktsionäride üldkoosolekule tehakse ettepanek välistada aktsionäride eesõigus märkida uusi aktsiaid, peab üldkoosoleku kokkukutsumise teade sisaldama teavet selle kohta, kellele on uus emissioon suunatud Kui ühele aktsionärile kuulub rohkem kui viiskümmend protsenti (50%) emitendi aktsiatega esindatud häältest, on Emitent kohustatud Börsil noteeritud aktsiatega samaliigiliste aktsiate emiteerimisel, mille märkimise eesõiguse on aktsionärid välistanud, tagama aktsiate emissioonihinna määramise selliselt, et see ei oleks oluliselt madalam aktsiate turuhinnast. Käesolevas punktis sätestatud piirang ei kehti Emitendi töötajatele suunatud aktsiaoptsioonide kasutamiseks emiteeritavate aktsiate müügihinna suhtes. Hääleõiguse arvestamisel lähtutakse väärtpaberituru seaduses sätestatust Emitendi kirjaliku taotluse alusel võib noteerimisorgan teha punktis sätestatud nõudest erandeid, kui noteerimisorgan on veendunud, et aktsiate emiteerimine turuhinnast oluliselt madalama hinnaga on tingitud Emitendi majanduslikust olukorrast või muudest mõjuvatest põhjustest. Lehekülg 21

22 Käesolevate nõuete tähenduses loetakse aktsiate emissioonihind turuhinnast oluliselt madalamaks, kui uute aktsiate emissioonihind on enam kui kümne protsendi (10%) võrra madalam emissioonihinna määramisele eelnenud kümne (10) börsipäeva sulgemishindade keskmisest Emitent on kohustatud viivitamatult avalikustama otsuse aktsiakapitali suurendamise kohta. Avalikustatav üldkoosoleku või nõukogu otsus aktsiakapitali suurendamise kohta peab lisaks Äriseadustikus sätestatud andmetele sisaldama ka otsuseid punktides sätestatud küsimustes Aktsiakapitali suurendamisel fondiemissiooni teel peavad nii üldkoosoleku kokkukutsumise teade kui avalikustatav otsus aktsiakapitali suurendamise kohta sisaldama lisaks Äriseadustikus sätestatud andmetele ka alljärgnevat teavet: emiteeritavate aktsiate arvu või olemasolevate aktsiate nimiväärtuse suurendamise ulatust; väärtpaberiomanike nimekirja fikseerimise tähtpäeva fondiemissioonis osalema õigustatud aktsionäride määramiseks; emiteeritavate aktsiate väärtpaberikontodele kandmise tähtpäeva või aktsiate nimiväärtuse suurendamise tähtpäeva Juhul, kui fondiemissioon viiakse läbi uute aktsiate väljalaskmisega, peab üldkoosolekule esitatav ettepanek sisaldama lisaks punktis sätestatule ka alljärgnevat teavet: millisest majandusaastast alates annavad emiteeritavad aktsiad õiguse dividendile; kuidas kompenseeritakse aktsionäri õigus uutele aktsiatele juhul, kui aktsionäri omandis olevad aktsiad ei anna aktsionärile õigust saada täisarvu aktsiaid Aktsiakapitali vähendamine Emitent on kohustatud avalikustama teabe aktsiakapitali kavatsetava vähendamise kohta ning avalikustama aktsiakapitali vähendamist arutava aktsionäride üldkoosoleku kokkukutsumise teate. Aktsionäride üldkoosoleku kokkukutsumise teade peab lisaks Äriseadustikus sätestatud andmetele sisaldama: väärtpaberiomanike nimekirja fikseerimise tähtpäeva aktsiakapitali vähendamises osalevate aktsionäride määramiseks; kui aktsiakapitali vähendamine kavatsetakse läbi viia aktsiate tühistamisega, siis tühistamisele kuuluvate aktsiate arvu ja tühistamisele kuuluvate aktsiate kindlaksmääramise põhimõtete kirjeldust. Lehekülg 22

23 Emitent on kohustatud viivitamatult avalikustama otsuse aktsiakapitali vähendamise kohta. Avalikustatav otsus peab lisaks Äriseadustikus sätestatud andmetele sisaldama ka otsuseid punktis sätestatud küsimustes Aktsia nimiväärtuse muutmine Aktsiate nimiväärtuse muutmisel ilma aktsiakapitali muutmiseta, s.t. aktsia nimiväärtuse vähendamisel ilma aktsiakapitali suuruse vähendamiseta (split) või aktsia nimiväärtuse suurendamisel ilma aktsiakapitali suurendamiseta (reverse-split) on Emitent kohustatud avalikustama teabe aktsia nimiväärtuse vähendamise või suurendamise tähtpäeva kohta käesolevate nõuete punktis 3.6. sätestatud korras ja tähtaegadel Võlakirjad Emitent, välja arvatud krediidi- või finantseerimisasutustest Emitent nende võlakirjaemissioonide suhtes, mis on käsitletavad Emitendi igapäevase majandustegevusena, on kohustatud avalikustama teabe kavandatava võlakirjaemissiooni kohta. Avalikustatav teave peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid: emiteeritavate võlakirjade arv, nimiväärtus, lunastamise tähtaeg ja intressimäär; Emitendi võlakirjadest tulenevate kohustuste täitmise tagamiseks antud tagatised ja garantiid; märkimistingimused ja võlakirjade emissioonihind Aktsiate ja võlakirjade märkimine Aktsiate avaliku või märkimiseesõigustega emissiooni käigus on märkimine soovitatav läbi viia Eesti Väärtpaberikeskuse kontohaldurpanga või kontohaldurpankade kaudu Eesti Väärtpaberikeskuse poolt kehtestatud korras Pärast märkimise lõppu on Emitent kohustatud viivitamatult avalikustama andmed märgitud väärtpaberite arvu kohta. Juhul, kui emissioon on alamärgitud ja/või osade märgitud aktsiate eest ei ole nõuetekohaselt tasutud, on Emitent kohustatud avalikustama teabe rakendatavate meetmete kohta. Juhul, kui emissioon on üle märgitud, on Emitent kohustatud avalikustama teabe olukorra lahendamiseks kasutatava(te) meetodi(te) kohta Emitent, kes on emiteerinud vahetusvõlakirju või teisi eelnevalt kindlaksmääratud tingimustel emitendi aktsiateks konverteeritavaid väärtpabereid, on kohustatud avalikustama andmed konverteerimise õiguse kasutamise tulemusel märgitud aktsiate arvu kohta viivitamatult igakordselt pärast vastava märkimisperioodi lõppu Aktsionäride lepingud Emitent on kohustatud tagama, et aktsionärid, kes omavad rohkem kui viis protsenti (5%) Emitendi aktsiatega esindatud häältest, on kohustatud avalikustama Emitendi vahendusel kõigi selliste lepingute olulised tingimused, mis on sõlmitud teise aktsionäri või kolmandate isikutega ning Lehekülg 23

24 on suunatud aktsiate vaba võõrandamise õiguse piiramisele või mis võivad oluliselt mõjutada aktsiate hinda Tehingud seotud isikutega Tehinguks seotud isikuga on Reglemendi tähenduses tehing, mis ei ole Emitendi või tema olulise tütarettevõtja tavapärane äritehing ja mis on tehtud Emitendi või tema olulise tütarettevõtja poolt ning mille üheks pooleks on mõni järgnevatest isikutest: Emitendis või tema tütarettevõtjas olulist osalust omav isik, mõne nimetatud isikuga seotud äriühing või äriühing, mida vastavalt reglemendi osa "Väärtpaberite noteerimisnõuded" sätetele võib lugeda mõne nimetatud isiku poolt kontrollitavaks äriühinguks; Emitendi või emitendiga samasse kontserni kuuluva äriühingu juhatuse või nõukogu liige, tema lähikondne, mõne nimetatud isiku poolt kontrollitud äriühing või äriühing, mida vastavalt reglemendi osa "Väärtpaberite noteerimisnõuded" sätetele võib lugeda mõne nimetatud isiku poolt kontrollitavaks äriühinguks. Mittetavapäraseks äritehinguks loetakse käesoleva sätte tähenduses ka tavapärast äritehingut, mis on tehtud tavapärasest erinevatel tingimustel Olulist osalust omavaks isikuks on Käesolevate nõuete punktis nimetatud isik. Olulist osalust omava isikuga seotud äriühinguks on äriühing, mis on olulist osalust omava äriühingu tütarettevõtja, emaettevõtja või sellega samasse kontserni kuuluv äriühing Emitent on kohustatud viivitamatult avalikustama teabe tehingutest seotud isikutega. Avalikustatav börsiteade selliste tehingute kohta peab sisaldama: teavet tehingu kõigi poolte ning nende seotuse kohta emitendiga; tehingu tingimuste kirjeldust ja teavet emitendi poolt saadavate või tasutavate summade suuruse ning tasumise tähtaegade kohta; teavet tehingu mõjust emitendi kasumile, varadele ja kohustustele; teavet seotud isiku omandis olevate emitendi aktsiate arvu kohta pärast tehingu täitmist, kui tehingu sisuks on osaluse omandamine seotud isikult ning osaluse omandamiseks tasub emitent oma aktsiatega Emitendi või tema tütarettevõtja tehingut seotud isikuga loetakse käesolevate nõuete tähenduses oluliseks, kui tehingu rahaline väärtus moodustab kolmkümmend protsenti (30%) või rohkem emitendi viimases auditeeritud bilansis kajastatud konsolideeritud omakapitalist. Kui viimase kaheteistkümne (12) kuu jooksul on tehtud rohkem kui üks tehing ühe isiku, tema lähikondse või sellise Lehekülg 24

Noteerimisnõuded

Noteerimisnõuded SISUKORD Üldsätted 2 Noteerimismenetlus 3 Noteerimistaotlus 9 Noteerimisprospekt 12 Üldnõuded väärtpaberite noteerimiseks 15 Erinõuded aktsiate noteerimiseks 18 Erinõuded võlakirjade noteerimiseks 22 Erinõuded

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

2018 IFRS aastaaruande lisakontrollleht.docx

2018 IFRS aastaaruande lisakontrollleht.docx majandusaasta aruanne LISAKONTROLL-LEHT VASTAVALT RAHVUSVAHELISTELE FINANTSARUANDLUSE STANDARDITELE KOOSTATAVA AASTAARUANDE KOOSTAMISEKS Käesoleva kontroll-lehe nõuded on kohustuslikud ettevõtetele, mis

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatu

AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatu AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatult AS Silvano Fashion Group (edaspidi Aktsiaselts).

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

H E A ÜHINGUJUHTIMISE TAVA K O M M E N T E E R I T U D V Ä L J A A N N E

H E A ÜHINGUJUHTIMISE TAVA K O M M E N T E E R I T U D V Ä L J A A N N E H E A ÜHINGUJUHTIMISE TAVA K O M M E N T E E R I T U D V Ä L J A A N N E Impressum kommenteeritud väljaanne ilmub Tallinna Börsi, Finants inspektsiooni ja Directori koostöös. Kommentaatorid: Heldur Meerits,

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc TARTU NOTAR TIINA TOMBERG BÜROO ASUKOHT TARTU SOOLA 8 Notariaalakt ametitoimingute raamatus 2003.a. nr Täna, üheteistkümnendal augustil kahetuhande kolmandal aastal (11.08.2003.a.) pöördus Ellen Tohvri,

Rohkem

Hea Ühingujuhtimise Tava aruanne Nordecon AS järgib NASDAQ Tallinna börsi poolt kinnitatud Head Ühingujuhtimise Tava (HÜT) alates oma aktsiate noteeri

Hea Ühingujuhtimise Tava aruanne Nordecon AS järgib NASDAQ Tallinna börsi poolt kinnitatud Head Ühingujuhtimise Tava (HÜT) alates oma aktsiate noteeri Hea Ühingujuhtimise Tava aruanne Nordecon AS järgib NASDAQ Tallinna börsi poolt kinnitatud Head Ühingujuhtimise Tava (HÜT) alates oma aktsiate noteerimisest 18. mail 2006. Käesolev aruanne kirjeldab Nordecon

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste ja juriidiliste isikute iseseisev kasumit mitte taotlev

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupi

Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupi Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupidamise aruandes kajastatud andmete esitamine äri- ja

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2010 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2010 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

2018 RTJ yldkontrollleht.docx

2018 RTJ yldkontrollleht.docx majandusaasta aruanne KONTROLL-LEHT RTJ AASTAARUANDE KOOSTAMISEKS Käesoleva kontroll-lehe nõuded on kohustuslikud raamatupidamise aastaaruannetele, mida koostatakse 1.01.2018 ja hiljem algavate aruandeperioodide

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood Aadress Liivalaia 45, Tallinn Telefon E-posti aadress

Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood Aadress Liivalaia 45, Tallinn Telefon E-posti aadress Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood 11315936 Aadress Liivalaia 45, 10145 Tallinn Telefon +372 628 3300 E-posti aadress info@luminor.ee Veebilehe aadress http://www.luminor.ee/ Kande tegemise

Rohkem

Krediidireiting

Krediidireiting Aastaaruande põhiaruanded 2015 Reg. kood: 00000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn, Harjumaa Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Põhinäitajad 2015 Müügitulu: sh eksport: Ärikasum: Puhaskasum /(-kahjum):

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

AS BALTI INVESTEERINGUTE GRUPP VÕLAKIRJADE NOTEERIMISPROSPEKT Diskonteeritud võlakirjade emissioon mahus 45,000,000 EEKi lunastustähtajaga 28. juuli 2

AS BALTI INVESTEERINGUTE GRUPP VÕLAKIRJADE NOTEERIMISPROSPEKT Diskonteeritud võlakirjade emissioon mahus 45,000,000 EEKi lunastustähtajaga 28. juuli 2 AS BALTI INVESTEERINGUTE GRUPP VÕLAKIRJADE NOTEERIMISPROSPEKT Diskonteeritud võlakirjade emissioon mahus 45,000,000 EEKi lunastustähtajaga 28. juuli 2006. a. 450,000 võlakirja nimiväärtusega 100 EEK-i

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/ 948, juuni 2016, - ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/ 2016/ 16)

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/ 948, juuni 2016, - ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/ 2016/ 16) L 157/28 EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/948, 1. juuni 2016, ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/2016/16) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

EN

EN ET ET ET EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Ettepanek: Brüssel 23.9.2009 KOM(2009) 491 lõplik 2009/0132 (COD) EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2003/71/EÜ väärtpaberite üldsusele

Rohkem

Microsoft Word - AS Kawe Kapital 2007 aruanne.doc

Microsoft Word - AS Kawe Kapital 2007 aruanne.doc MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2007 aruandeaasta lõpp: 31.12.2007 ärinimi: AS KAWE KAPITAL registrikood: 10179365 tänava nimi/maja number: Pärnu mnt. 15 linn: Tallinn postisihtnumber:

Rohkem

Komisjoni määrus (EÜ) nr 494/2009, 3. juuni 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamat

Komisjoni määrus (EÜ) nr 494/2009, 3. juuni 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamat L 149/6 Euroopa Liidu Teataja 12.6.2009 KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 494/2009, 3. juuni 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid

Rohkem

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx ORCA SWIM CLUB MTÜ ÜLDTINGIMUSED 1. LEPING 1.1. Leping sõlmitakse ORCA SWIM CLUB MTÜ (edaspidi Ujumisklubi) ja täisealise Ujuja või alaealise Ujuja (edaspidi ühiselt nimetatud Ujuja) lapsevanema või muu

Rohkem

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke 15.11.2014 L 330/1 I (Seadusandlikud aktid) DIREKTIIVID EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/95/EL, 22. oktoober 2014, millega muudetakse direktiivi 2013/34/EL seoses mitmekesisust käsitleva teabe

Rohkem

ET

ET ET LISA IFRSide 2010. 2012. aasta tsükli iga-aastased edasiarendused 1 1 Paljundamine on lubatud Euroopa Majanduspiirkonnas. Väljaspool EMPd on kõik olemasolevad õigused kaitstud, v.a õigus paljundada

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: OÜ Kindlustusmaakler Tiina Naur registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: OÜ Kindlustusmaakler Tiina Naur registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 11529005 tänava/talu nimi, Juhkentali tn 52 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

Fondi_vara_väärtuse_arvestuse_kord_uuendatud_2017

Fondi_vara_väärtuse_arvestuse_kord_uuendatud_2017 KINNITATUD Juhatuse otsus 02.10.2017 EfTEN Capital AS FONDI NING FONDI VARA VÄÄRTUSE ARVESTAMISE KORD 1. MÕISTED Käesolevas korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses: 1.1 Fondivalitseja on EfTEN

Rohkem

TSD lisa 7 täitmise kord alates Sisukord I. osa Maksustatavad dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist, varjatud kasum

TSD lisa 7 täitmise kord alates Sisukord I. osa Maksustatavad dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist, varjatud kasum TSD lisa 7 täitmise kord alates 01.01.2019 Sisukord I. osa Maksustatavad dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist, varjatud kasumieraldised, välismaiste kontrollitavate äriühingute

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus registrikood: 900

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus registrikood: 900 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: registrikood: 90000096 tänava nimi ja maja number: Keskuse 18 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Lisa 15 - RTJ

Lisa 15 - RTJ Rahandusministri 22. detsembri 2017. a määruse nr 105 Raamatupidamise Toimkonna juhendite kehtestamine muutmine Lisa 15 (muudetud sõnastuses) RTJ 15 LISADES AVALIKUSTATAV INFORMATSIOON SISUKORD punktid

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only] Fundamentaalne analüüs Sten Pisang Tartu 2008 Täna tuleb juttu Fundamentaalse analüüsi olemusest Erinevatest meetoditest Näidetest 2 www.lhv.ee Mis on fundamentaalne analüüs? Fundamentaalseks analüüsiks

Rohkem

ERGO PENSIONIFOND 2P2 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab ERGO Pensionifond 2P2 tegevuse alused ning osaku

ERGO PENSIONIFOND 2P2 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi Tingimused) sätestab ERGO Pensionifond 2P2 tegevuse alused ning osaku ERGO PENSIONIFOND 2P2 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab ERGO Pensionifond 2P2 tegevuse alused ning osakuomanike (edaspidi "Osakuomanik") suhted fondivalitsejaga.

Rohkem

AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, Eesti Vabariik Äriregistri nr:

AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, Eesti Vabariik Äriregistri nr: AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne 01.01.2018-31.12.2018 Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, 10412 Eesti Vabariik Äriregistri nr: 14118923 Telefon: +372 644 5100 E-mail: tuleva@tuleva.ee Audiitor:

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2011 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2011 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

Microsoft Word - tmp237F6E47-F6E D-5BAFD doc

Microsoft Word - tmp237F6E47-F6E D-5BAFD doc Käesolevad tingimused on algselt koostatud rootsi keeles. Juhul, kui esinevad erinevused rootsi- ja eestikeelsete tingimuste vahel, loetakse õigeks rootsikeelsed tingimused. VÕLAKIRJA TINGIMUSED Võlakiri

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing ABC Kindlustusmaaklerid registrik

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing ABC Kindlustusmaaklerid registrik KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 10590020 tänava nimi, Keemia tn 4 maja number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

ERGO PENSIONIFOND 2P1 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab ERGO Pensionifond 2P1 tegevuse alused ning osaku

ERGO PENSIONIFOND 2P1 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi Tingimused) sätestab ERGO Pensionifond 2P1 tegevuse alused ning osaku ERGO PENSIONIFOND 2P1 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab ERGO Pensionifond 2P1 tegevuse alused ning osakuomanike (edaspidi "Osakuomanik") suhted fondivalitsejaga.

Rohkem

(Microsoft Word - LHV Varahalduse fondide vara puhasv\344\344rtuse m\344\344ramise sisereeglid_010111)

(Microsoft Word - LHV Varahalduse fondide vara puhasv\344\344rtuse m\344\344ramise sisereeglid_010111) Kehtib alates 1. jaanuari 2011. a. AS-I LHV VARAHALDUS INVESTEERIMISFONDIDE VARA PUHASVÄÄRTUSE MÄÄRAMISE SISEMISED PROTSEDUURIREEGLID Käesolevad sisemised protseduurireeglid (edaspidi sisereeglid ) on

Rohkem

Microsoft Word - RTJ 3 Finantsinstrumendid _2011_ docx

Microsoft Word - RTJ 3 Finantsinstrumendid _2011_ docx RTJ 3 FINANTSINSTRUMENDID (muudetud 2011) SISUKORD paragrahvid EESMÄRK JA KOOSTAMISE ALUSED 1-3 RAKENDUSALA 4-5 MÕISTED 6 ESMANE ARVELE VÕTMINE 7-10 EDASINE KAJASTAMINE ÜLDREEGLID 11-27 Finantsvarade kajastamine

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2006.doc

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2006.doc AS SEB ÜHISPANGA ELUKINDLUSTUS 2006. aasta III kvartali vahearuanne SISUKORD Sissejuhatus...3 Kindlustusseltsi üldandmed...3 Tegevusaruanne...4 Juhatuse deklaratsioon...5 Bilanss...6 Kasumiaruanne 3. kvartal

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ registrikood: täna

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ registrikood: täna MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 12304194 tänava/talu nimi, Pärnu mnt 141 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

EREFIII_prospekt_lisadega_130519_0.pdf

EREFIII_prospekt_lisadega_130519_0.pdf EfTEN REAL ESTATE FUND III AS AKTSIATE AVALIKU PAKKUMISE, KAUPLEMISELE VÕTMISE JA NOTEERIMISPROSPEKT 1 000 000 LIHTAKTSIAT NOMINAALVÄÄRTUSEGA 10 EUROT AKTSIA KOHTA AKTSIATE PAKKUMISHIND 16 EUROT PAKKUMISE

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, kui kuus tehakse vähem kui 10 väljaminevaid makseid

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Optsioonid(dets08) [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Optsioonid(dets08) [Read-Only] Alustame algusest: Optsioonid Ragnar Plees Tallinn, 02.12.2008 Optsioonid Optsioonide kauplemine reguleeritud turul nagu me seda täna tunneme algas 1973 aastal. Alates sellest ajast on optsioonide kauplemise

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Bondora AS registrikood: tänava n

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Bondora AS registrikood: tänava n KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 11483929 tänava nimi, maja number: A. H. Tammsaare tee 47 linn: Tallinn maakond:

Rohkem

Microsoft Word _Toorainesektor_Tingimused_Eesti.doc

Microsoft Word _Toorainesektor_Tingimused_Eesti.doc Käesolevad tingimused on algselt koostatud soome keeles. Juhul, kui esinevad erinevused soome- ja eestikeelsete tingimuste vahel, loetakse õigeks soomekeelsed tingimused. VÕLAKIRJA TINGIMUSED Võlakiri

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

Microsoft Word - SFG II kvartali ja 6 kuu 2018 vahearuanne (with comments) ( )

Microsoft Word - SFG II kvartali ja 6 kuu 2018 vahearuanne (with comments) ( ) AS Silvano Fashion Group 2018. aasta II kvartali ja 6 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus 1. jaanuar 2018 Aruandeperioodi lõpp 30. juuni 2018 Ärinimi AS Silvano Fashion

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne 6 kuud 2017.docx

Microsoft Word - Vahearuanne 6 kuud 2017.docx Vahearuanne 6 kuud 2017 Sisukord TEGEVUSARUANNE... 3 Finantstulemuste kokkuvõte... 4 Kapitaliseeritus... 5 KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE... 6 Konsolideeritud koondkasumi aruanne... 6 Konsolideeritud

Rohkem

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK MTÜ TALLINNA NAISTE KRIISIKODU MAJANDUSAASTA ARUANNE Majandusaasta 01.01.2008 31.12.2008 ETTEVÕTTE NIMI MITTETULUNDUSÜHING TALLINNA NAISTE KRIISIKODU REGISTRI KOOD 80191735 AADRESS Wismari 37 4 Tallinn,

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne1kvartal2008.doc

Microsoft Word - Vahearuanne1kvartal2008.doc AS SEB ELU- JA PENSIONIKINDLUSTUS 2008. aasta 1. kvartali vahearuanne SISUKORD Sissejuhatus...3 Tegevusaruanne...4 Juhatuse deklaratsioon...5 Bilanss...6 Kasumiaruanne...7 Rahavoogude aruanne...8 Omakapitali

Rohkem

LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 2018

LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 2018 LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 2018 LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 01.01.2018 31.12.2018 Fondi nimi Fondi liik Fondijuht LHV Maailma Aktsiad Fond Lepinguline fond Mikk Taras

Rohkem

Microsoft Word - SFG IV kvartali ja 12 kuu 2018 vahearuanne

Microsoft Word - SFG IV kvartali ja 12 kuu 2018 vahearuanne AS Silvano Fashion Group 2018. aasta IV kvartali ja 12 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus 1. jaanuar 2018 Aruandeperioodi lõpp 31. detsember 2018 Ärinimi AS Silvano Fashion

Rohkem

Lisa 2 - RTJ

Lisa 2 - RTJ Rahandusministri 22. detsembri 2017. a määruse nr 105 Raamatupidamise Toimkonna juhendite kehtestamine muutmine Lisa 2 (muudetud sõnastuses) RTJ 2 NÕUDED INFORMATSIOONI ESITUSVIISILE RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDES

Rohkem

Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood märtsil 201

Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood märtsil 201 Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, 10116 Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood 74000240 30. märtsil 2012 MAJANDUSAASTA ARUANNE 2011 Majandusaasta algus Majandusaasta

Rohkem

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks lähtub järgmistest põhimõtetest. a. Hinnastamismaatriks

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

Microsoft Word - majandusaruanne09

Microsoft Word - majandusaruanne09 MAJANDUSAASTA ARUANNE ÄRINIMI KORTERIÜHISTU KADAKA TEE 161 ÄRIREGISTRI KOOD 80242378 ETTEVÕTLUSE VORM MITTETULUNDUSÜHISTU AADRESS KADAKA TEE 161 12615 TALLINN MAJANDUSAASTA ALGUS 01.01.2009 MAJANDUSAASTA

Rohkem

LEPING, UUS

LEPING, UUS PÜSIKLIENDI KREDIIDILEPING NR -PM Tallinnas, kuupäev AS PUUMARKET, registrikoodiga 10363212, aadressiga Väike-Männiku 11, Tallinn 11216, juhatuse liige (isikukood ) isikus, kes tegutseb põhikirja alusel

Rohkem

Microsoft Word - SFG III kvartali ja 9 kuu 2018 vahearuanne vesr

Microsoft Word - SFG III kvartali ja 9 kuu 2018 vahearuanne vesr AS Silvano Fashion Group 2018. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus 1. jaanuar 2018 Aruandeperioodi lõpp 30. september 2018 Ärinimi AS Silvano Fashion

Rohkem

Microsoft Word - BORSITEATED 2010.doc

Microsoft Word - BORSITEATED 2010.doc BÖRSITEATED 2010 05.11. OLULISE OSALUSE MUUTUS 04.11 KONTSERNI MAJANDUSTULEMUSED, 1-9/2010 05.08. KONTSERNI MAJANDUSTULEMUSED, 1-6/2010 15.06. TÜTARETTEVÕTTE ASUTAMINE ROOTSI KUNINGRIIGIS 09.06. SIDUSETTEVÕTE

Rohkem