Määratud maksega krediitkaardi lepingu tüüptingimused

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Määratud maksega krediitkaardi lepingu tüüptingimused"

Väljavõte

1 Kehtivad alates Määratud maksega krediitkaardi lepingu tüüptingimused Mõisted Tingimustes kasutatakse lisaks allpool toodud mõistetele ka panga üldtingimustes ja arvelduslepingu tingimustes toodud mõisteid. Eraklient on panga kliendiks olev füüsiline isik, kes teeb tehinguid, mis ei seondu iseseisva majandus- või kutsetegevusega. Juurdemakse on konto omaniku, kaardi kasutaja või kolmanda isiku poolt kaardikontole sularaha sissemaksmine või kaardikonto krediteerimine raha ülekandmise teel. Kaart on panga omandis olev lepingus nimetatud kontoga seotud elektrooniline maksevahend, mille abil kaardi kasutaja saab teha toiminguid panga poolt määratud korras. Kaardi kasutaja on füüsiline isik, kellele pank on kaardi väljastanud. Kaardi kasutajaks võib olla konto omanik ise, va ärikliendist konto omanik. Kaardikonto on konto, millele pank avab krediidilimiidi ja millelt saab kaardi abil teha toiminguid ning millele saab teha juurdemakseid. Kasutuslimiidid on piirsummad, mille ulatuses on kaardi kasutajal õigus lepingus kokkulepitud ajavahemiku jooksul kaardiga toiminguid teha. Kasutatav jääk on konkreetsel ajahetkel kehtiv piirsumma kaardiga tehingute tegemiseks, arvestades kasutuslimiite, krediidilimiiti, tehtud juurdemakseid ja teostatud tehinguid. Konto on kaardiga seotud ja konto omaniku nimel pangas olev arvelduskonto, millelt pank võtab maha lepingu alusel tasumisele kuuluvad summad. Konto omanik on panga klient, kellele pank on avanud konto, millega kaart on seotud. Krediidi kogukulu on konto omaniku poolt krediidilimiidi tagasimaksmisest ja lepingust tulenevate muude tasude (välja arvatud sularaha väljavõtmise, konverteerimise ja lepingu rikkumisega seotud tasud) kogusumma aastas. Krediidi kogukulu arvutatakse lepingu sõlmimise aja seisuga eeldusel, et krediidilimiit võetakse kasutusele esimesel võimalusel kogumahus. Krediidi kogukulu arvutatakse ühise summana kõikidele lepingu raames väljastatud kaartidele. Krediidi kulukuse esialgne määr on aastase protsendimäärana kajastatud lepingust tulenev kogukulu konto omanikule. Krediidi kulukuse esialgne määra arvutamisel lähtutakse eeldusest, et krediidilimiit võetakse kasutusse esimesel võimalusel kogumahus ja makstakse tagasi 1 (ühe) aasta jooksul igakuiste annuiteetmaksetena. Krediidi kulukuse esialgse määr arvutatakse ühise summana kõikidele lepingu raames väljastatud kaartidele. Krediidi kulukuse määra arvutamisel ei võta pank arvesse sularaha väljavõtmise, konverteerimise ja lepingu rikkumisega seotud tasud ja muid kulusid, mis ei ole pangale lepingu sõlmimisel teada. Krediidi kulukuse määra arvutamisel lähtub pank Eesti Vabariigi Rahandusministri poolt kinnitatud valemist ja ümardab saadud tulemuse täpsusega kaks kohta pärast koma. Krediidilimiit on maksimaalne rahasumma, mille ulatuses annab pank konto omanikule kaardikontol toimingute tegemiseks krediiti. Krediidilimiit määratakse ühise summana kõigile kaardikontoga seotud kaartidele. Leping on panga ja konto omaniku vahel sõlmitud määratud maksega krediitkaardi leping, mille lahutamatuks osaks on käesolevad määratud maksega krediitkaardi lepingu tüüptingimused. Makseperiood on kalendrikuu. Maksepäev on lepingus näidatud kuupäev, millal pank debiteerib kontolt lepingu alusel tasumisele kuuluvad summad. Pank on Coop Pank AS. PIN-kood on panga poolt kaardi kasutajale antud personaalne ja salajane tunnuskood, mille abil pank kaardi kasutaja tuvastab. Rahvusvaheline kaardiorganisatsioon on MasterCard Worldwide. Terminal on panga nõuetele vastav sularahaautomaat, makseterminal või muu süsteem (sealhulgas interneti keskkond ja kassasüsteem), mille kaudu kaardi kasutaja saab toiminguid teha. Toiming on kaardi abil terminali kaudu kaardikontol olevate vahendite kasutamine sularaha väljavõtmiseks, kaupade või teenuste eest tasumiseks, info saamiseks või muu kaardiga seotud toiming. Viipemakse on toiming, mis tehakse kaarti terminalile viibates ilma kaarti terminali panemata ja PIN-koodi sisestamata. Äriklient on panga kliendiks olev füüsilisest isikust ettevõtja või juriidiline isik. 1. Üldsätted 1.1. Leping reguleerib panga poolt väljastatava kaardi kasutamisel tekkivaid õigusi ja kohustusi. Lepingu eesmärgiks on panga poolt konto omanikule krediidilimiidi võimaldamine kaardi vahendusel toimingute tegemiseks Leping reguleerib panga, konto omaniku ja/või kaardi kasutaja vahelisi suhteid kaardi vahendusel panga ja kolmandate isikute poolt osutatavate teenuste kasutamisel. 1

2 1.3. Tingimused muutuvad kaardi kasutaja suhtes siduvaks alates kaardi väljastamisest kaardi kasutajale. 2. Toimingud ja limiidid 2.1. Kaart ja PIN-kood on personaalsed ja kaardiga on õigustatud toiminguid tegema üksnes kaardi kasutaja. Kui konto omanik ja kaardi kasutaja on erinevad isikud, on konto omanik kohustatud kaardi kasutajale tutvumiseks edastama lepingu (sh tingimused), üldtingimused ja muud asjakohased teenusetingimused ning vastutab nende täitmise eest kaardi kasutaja poolt Enne kaardi esmakordset kasutamist peab konto omanik kaardi aktiveerima vastavalt punktis 3.5. toodule Kui konto omanik ja kaardi kasutaja on erinevad isikud, on konto omanik kohustatud andma kaardi ja avamata PIN-koodi koos kaardi ja PIN-koodi kasutamise lisajuhistega üle kaardi kasutajale Toimingute tegemisel ei tohi kaardi kasutaja ületada lepingus kindlaks määratud kasutuslimiiti ning toimingu tegemise ajal kehtivat kasutatavat jääki Konto omanikul on õigus taotleda kaardi kasutuslimiitide ja krediidilimiidi muutmist esitades vastava avalduse panga poolt määratud korras ja tingimustel. Kui konto omanik muudab kaardi krediidilimiiti loetakse kaardi krediidilimiit muudetuks ka kaardi kasutaja suhtes (kui kaardi kasutaja ja konto omanik ei ole üks ja sama isik) Pangal on õigus pakkuda kaardi kasutajale kaardiga seotud lisateenuseid ja -hüvesid, samuti lõpetada selliste lisateenuste ja -hüvede pakkumine ilma konto omaniku ja kaardi kasutaja eelneva nõusolekuta. Pangal on õigus kehtestada hinnakirjas teenustasusid kõikidele sellistele teenustele ja hüvedele Kaardi kasutamise turvalisuse tagamiseks on pangal õigus kehtestada kaardile maksimumlimiidid ning ühepoolselt vähendada konto omaniku poolt lepingus määratud kasutuslimiite ja/või krediidilimiiti Nõuded kaardiga välisvaluutas tehtud toimingute kohta laekuvad pangale rahvusvahelistelt kaardiorganisatsioonidelt konverteerituna nende poolt määratud kursi alusel eurodesse. Kõikidele Rahvusvaheliste kaardiorganisatsioonide poolt teostatavatele konverteerimistele määrab kursi Rahvusvaheline kaardiorganisatsioon või teda teenindav pank. Kui kaardiga tehtud tehingud laekuvad panka välisvaluutas, siis pank konverteerib kaardiga tehtud toimingu eurodesse kaardiga tehtud toimingu vastuvõtmise päeval panga poolt määratud ülekandekursi alusel. Pangal on õigus lisada kaardiga tehtud toimingule konverteerimistasu kooskõlas hinnakirjas tooduga, kui kaardiga tehtud toiming tehti muus valuutas kui euros Pangal on õigus konto omaniku ja kaardi kasutaja nõusolekuta keelduda krediidilimiidi kasutusse andmisest, krediidilimiiti vähendada ja keelduda kaardi väljastamisest kui: konto omanik ja/või kaardi kasutaja on korduvalt rikkunud olulisi lepingu tingimusi; ja/või konto omanik on lepingust tulenevate maksekohustuste täitmisega osaliselt või täielikult viivitanud rohkem kui 8 (kaheksa) kalendripäeva; ja/või konto omaniku maksevõime on oluliselt vähenenud ning antud olukorras ei ole pank nõus konto omanikule krediiti väljastama; ja/või konto omanikul on panga ja/või panga gruppi kuuluvate isikute ees lepingutest tulenevaid tähtajaks tasumata maksekohustusi; ja/või kui on oluliselt suurenenud risk, et konto omanik ei suuda täita oma kohustust krediidilimiiti tagasi maksta või esinevad muud panga üldtingimustes või seadusest tulenevad asjaolud Pank informeerib punktis 2.9 nimetatud õiguse teostamisest konto omanikku viivitamatult Konto omanikul, kaardi kasutajal ja/või kolmandal isikul on igal ajal võimalik teha kaardikontole juurdemakseid, sealhulgas viia kaardikonto saldo positiivseks. Kaardikonto positiivse saldo eest pank konto omanikule intressi ei maksa Kaardikontole tehtud juurdemaksete võrra suureneb kasutatav jääk. 3. Kaardi kehtivus ja uue kaardi väljastamine 3.1. Kaardi väljastamisel antakse kaardi kasutajale personaalsed kaardi turvaelemendid (PIN-kood), mida käsitletakse toimingute tegemisel kaardi kasutaja allkirjana. Konto omanik kinnitab kaardi kättesaamist ja lepingu täitmist omakäelise allkirjaga kaardi väljastamise vormil või muus panga poolt aktsepteeritud vormis Kaardi kasutaja on kaardi kättesaamisel kohustatud koheselt kirjutama kaardi tagaküljel asuvale allkirjaribale omakäelise allkirja Kui kaardi kasutaja ei võta pangalt kaarti vastu 3 (kolme) kuu jooksul arvates lepingu sõlmimisest, siis kaart hävitatakse ja leping loetakse lõppenuks. Kaardi väljastamiseks panga poolt tehtud kulutused debiteeritakse sellisel juhul konto omaniku kontolt vastavalt panga hinnakirjale Pangal on õigus edastada kaart, mis ei ole aktiveeritud ning kaardi PIN-kood konto omanikule ja/või kaardi kasutajale posti teel konto omaniku poolt pangale antud aadressil. Kaardi kättesaamisel on konto omanik ja/või kaardi kasutaja kohustatud veenduma, et nii kaardi kui ka kaardi turvaelementide ümbrikut ei ole avatud ega kahjustatud Konto omanik ja/või kaardi kasutaja saab kaarti aktiveerida panga teenindussaalis, internetipangas, Coop kontserni kuuluvate ettevõtete müügikohtades, mis pakuvad vastavat teenust (nimekiri on välja toodud panga veebilehel või muul panga poolt aktsepteeritud viisil Kaart kehtib kaardile märgitud kuu viimase päevani 2

3 (kaasa arvatud). Kaardi kehtivus lõpeb enne kaardil märgitud tähtaega, kui leping poolte kokkuleppel ennetähtaegselt lõpetatakse või ühe lepingupoole poolt üles öeldakse. Sellisel juhul kaotab kaart kehtivuse lepingu lõppemise päeval. Kaardi kehtivus lõpeb koheselt juhul, kui kaart muutub füüsiliselt kasutuskõlbmatuks Kaardi kasutaja on kohustatud kehtetu või muul viisil kasutamiskõlbmatu kaardi pangale koheselt tagastama. Kahjustatud kaardi kasutamine on keelatud Kui konto omanik ja kaardi kasutaja vastavad panga poolt kehtestatud tingimustele, väljastab pank kaardi kehtivusaja lõppemisel uue kaardi. Kui konto omanik ja/või kaardi kasutaja ei soovi uue kaardi väljastamist, peab ta sellest pangale teatama vähemalt 60 (kuuskümmend) päeva enne kaardi kehtivusaja lõppemist Pangal on õigus keelduda uue või asenduskaardi väljastamisest kui konto omanik ja/või kaardi kasutaja on rikkunud lepingust tulenevat kohustust. 4. Kaardi turvalisuse tagamine 4.1. Kaardi kasutaja on kohustatud hoidma kaarti hoolikalt ainult enda valduses, välistamaks selle sattumist kolmandate isikute valdusesse, v.a. kaardi üleandmiseks makse teostamiseks kaarti teenindavale isikule Kaardi kasutajal on keelatud kaarti kopeerida või mingil viisil muuta Kaardi kasutaja on kohustatud PIN-koodi meelde jätma, hoidma seda rangelt salajas, ainult enda teada, mitte jäädvustama seda kolmandate isikute poolt äratundmist võimaldavas vormis, muu hulgas kaardil või muul esemel. Kaardi kasutaja on kohustatud PIN-koodi ümbriku ja selle sisu kohe pärast avamist hävitama PIN-koodi terminali sisestamisel peab kaardi kasutaja jälgima, et kõrvaline isik ei näeks sisestatavat PIN-koodi Kaardi kasutaja on kohustatud hoidma kaarti kõrge temperatuuri, mehhaaniliste vigastuste ja tugeva elektromagnetvälja või muu sellise kahjuliku toime eest Kaardi kaotamise või varguse korral, samuti muul juhul, kui võib eeldada võimalust kaardi kasutamiseks kolmandate isikute poolt, s.h. kui on alust eeldada, et PIN-kood võib olla kolmandatele isikutele teatavaks saanud, on kaardi kasutaja ja/või konto omanik kohustatud sellest viivitamatult pangale teatama kaardi kasutamise peatamiseks (blokeerimisteade) Pank võimaldab kaardi kasutajal ja konto omanikul blokeerimisteate edastamist panga teenindussaalides nende lahtiolekuaegadel, internetipangas ning lepingus ja kaardil osutatud telefonidel ööpäevaringselt Pank võtab kaardi blokeerimisteate saamisel tarvitusele kõik pangale kättesaadavad mõistlikud abinõud, et peatada kaardi edasine kasutamine. Pank ei vastuta kahju eest, mille võib põhjustada kaardi kasutamise tõkestamine ebaõige blokeerimisteate alusel Pangal on õigus turvalisusega seotud põhjustel kaardi kasutamine ajutiselt blokeerida või kaart sulgeda, teavitades sellest konto omanikku või kaardi kasutajat. Lisaks eeltoodule on pangal õigus kaart blokeerida, kui: konto omanik või kaardi kasutaja on rikkunud lepingust tulenevat kohustust panga ees (s.h. konto omanikul on panga ees võlgnevus); kaardi kasutaja sisestab PIN-koodi korduvalt (vähemalt 3 korda) valesti, nimetatud juhul on pangal või kaarti teenindaval isikul õigus kaart ka füüsiliselt ära võtta; pangal on temale teatavaks saanud asjaolude põhjal tekkinud kahtlus, et kaarti kasutab kolmas isik; pangal on tekkinud kahtlus, et kaarti kasutatakse pettuse teel või konto omaniku nõusolekuta; muudel kaardi turvalisuse tagamise kaalutlustel Võimaluse korral teavitab pank konto omanikku kaardi blokeerimisest ja selle põhjustest viivitamata pärast kaardi blokeerimist Kui kaart on blokeeritud konto omaniku või kaardi kasutaja blokeerimisteate alusel, siis võib pank selle blokeeringu maha võtta üksnes konto omaniku või kaardi kasutaja avalduse alusel Pank vabastab kaardi blokeeringust või väljastab uue kaardi, kui blokeerimise põhjused on ära langenud. 5. Kaardi kasutamine 5.1. Kaardi kasutaja saab tehinguid teha Eestis kõigis pankade kaardikeskusega liitunud makseterminalides (edaspidi POS) ja sularahaautomaatides (edaspidi ATM), ülemaailmselt kõigis Mastercard logo kandvates POS-ides ja ATM-ides ning interneti ostukeskkonnas jälgides vastavaid juhiseid Lisaks punktis 5.1. toodule saab kaardiga teha sularaha sisse- ja väljamakseid Coop kontserni kuuluva müügiüksuse POS-ides. Coop kontserni kuuluv müügiüksus võib ette näha piiranguid vastavas müügiüksuses oleva POS-i vahendusel kaardi abil sularaha sisse- ja väljamaksete osas (nt kassas puudub piisav hulk sularaha teostamaks kaardilt sularaha väljamakseid). Käesolevas punktis nimetatud toimingute teostamise võimalus on üksnes niisugustes Coop kontserni kuuluvates müügiüksustes, kus on kasutusel vastavate toimingute teostamist võimaldavad POS-id Kaardi kasutaja on kohustatud tehingute tegemisel jälgima ja järgima kõiki panga juhiseid ja hoiatusi, s.h. kaardi teenindamise õigust omava isiku poolt või seadme kaudu esitatavaid juhiseid ja hoiatusi Kaardi kasutaja peab autoriseerima iga tehingu kas omakäelise allkirjaga või PIN-koodi sisestamisega või viipemakse puhul kaardi viipamisega terminalile. Interneti ostukeskkonnas autoriseerib kaardi kasutaja tehingu interneti ostukeskkonnas nõutud andmete sisestamisega, milledeks on näiteks kaardi number, kaardi kehtivusaeg, kaardi kasutaja nimi, kaardi kasutaja panga internetipanga kasutajatunnus ja salasõna jne. Nimetatud viisidel kaardi kasutaja poolt nõusoleku andmine tehingu tegemiseks loetakse maksetehingu autoriseerimiseks. Kui 3

4 autoriseerimine toimub allkirja andmisega, tohib kaardi kasutaja allkirjastada ainult ühe kviitungi tehingu kohta. Tehingute õigsuse kontrollimiseks soovitab pank kviitungid alles hoida Kaardi kasutaja on kohustatud kaardi teenindamise õigust omavale isikule esitama viimase nõudmisel isikut tõendava dokumendi ja nõustuma selle andmete üles märkimisega ning nõudmisel allkirjastama tehingu kviitungi Kaardi kasutaja isikusamasuse suhtes kahtluse korral on kaardi teenindamise õigust omaval isikul õigus keelduda kaardi aktsepteerimisest ja tehingu tegemisest ja jätta kaart tagastamata. ATM-i sisestatud kaarti ei tagastata, kui PIN-kood on sisestatud korduvalt valesti Pangal on õigus eeldada, et kõik kaardiga tehtud toimingud on tehtud kaardi kasutaja poolt, välja arvatud juhul, kui kaardi kasutaja või konto omanik on eelnevalt edastanud pangale kaardi blokeerimisteate Pangal on õigus jätta kaardi kasutaja poolt edastatud maksejuhis täitmata, kui: konto (sh kaardikonto) on blokeeritud või arestitud; kaart on blokeeritud või kehtetu; maksejuhise summa ületab kehtestatud kasutuslimiidi kasutamata osa; kaardikontol ei ole piisavalt vahendeid maksejuhise täitmiseks ja teenustasude tasumiseks; muul õigusaktidest tuleneval alusel Konto omanikule ja/või kaardi kasutajale esitatakse info maksejuhise täitmisest keeldumise ja selle põhjuste kohta koheselt müügikohas või kaardi kasutamist võimaldava seadme kaudu. 6. Maksekohustus 6.1. Konto omanik on kohustatud hiljemalt maksepäevaks tagama oma kontol eelmisel makseperioodil kaardiga teostatud toimingute ja teenustasude summa olemasolu Makseperioodil teostatud toimingute ja teenustasude summas debiteerib pank kontot makseperioodile järgneval esimesel maksepäeval. Juhul, kui maksepäev langeb nädalavahetusele või riigipühale, debiteerib pank kontot maksepäevale järgneval pangapäeval Info eelmise makseperioodi toimingute ja maksepäeval tasumisele kuuluva summa kohta edastatakse konto omanikule kaardikonto väljavõttel. Pank teeb konto omanikule kaardikonto väljavõtte kättesaadavaks internetipanga vahendusel. Kui konto omanik ei ole pangaga sõlminud vastavat lepingut, siis edastab pank konto omaniku taotlusel väljavõtte paberkandjal või muul kokkulepitud viisil Kui maksepäeval ei ole konto omaniku kontol või tema muudel arvelduskontodel pangas piisavalt rahalisi vahendeid võib pank oma nõuded rahuldada ka kaardikonto positiivse saldo (ehk juurdemaksete) arvelt Kui maksepäeval ei ole konto(de)l või kaardikontol nõude täitmiseks vajalikku summat, debiteerib pank puudu jäänud summa koheselt pärast piisavate rahaliste vahendite laekumist konto(de)le Igakuiste maksetega viivitamisel arvestab pank viivist vastavalt hinnakirjale Lisaks igakuistele maksetele ja võimalikele viivistele on konto omanik kohustatud pangale tasuma ka muid lepingus nimetamata, kuid hinnakirjas toodud tasusid (nt kaardi kuutasu vms). Pank võib ärikliendist konto omanikult võtta teenustasu täies ulatuses ka juhul, kui leping on lõppenud makseperioodi kestel Kui kaardikonto jääk on lepingu lõppemisel ja kaardikonto sulgemisel pärast krediidisumma ja sellega seotud tasude tagasimaksmist positiivne, kannab pank kaardikontol oleva raha kontole. 7. Vastutus 7.1. Konto omanik ja kaardi kasutaja kannavad panga ees vastutust kõigi lepingust tulenevate kohustuste täitmise eest. Kui kahju tekkis kaardi kasutaja tegevuse või tegevusetuse tagajärjel, vastutab tema poolt põhjustatud kahju eest solidaarselt ka konto omanik Kaardi kasutaja ei tohi kaarti kasutada õigusvastaseks tegevuseks või viisil, mis võib põhjustada kahju pangale või kolmandale isikule Konto omanik ja kaardi kasutaja kannavad kaardi ja/või PIN-koodi varguse või kaotsimineku riisikot kuni punktis 4.6. sätestatud blokeerimisteate edastamiseni punktis 4.7. nimetatud viisil ja vastutavad tekkinud kahju eest maksimaalselt 50.- euro ulatuses kaardi kohta (omavastutuse piirmäär) Omavastutuse piirmäära ei kohaldata, kui tegemist on ärikliendiga või kui konto omanik ja/või kaardi kasutaja rikkus lepingut tahtlikult või raske hooletuse tõttu või kui tegemist oli konto omaniku ja/või kaardi kasutaja poolse pettusega Pank kannab vastutust oma lepingust tulenevate kohustuste täitmise eest kooskõlas õigusaktidega Pank ei vastuta kaardiga tasutud kauba ja teenuste kvaliteedi eest, kaardiga toimingu tegemiseks vastuvõtmisest keeldumise eest ega ebaõige blokeerimisteate alusel kaardi blokeerimise läbi või muul pangast mitteolenevatel asjaoludel tekkinud kahju eest (nt andmesidehäire, ATM-i rikked, sh sularaha puudumine ATM-is) Kui kaardi kasutaja kasutab kaarti vastuolus lepingus kokkulepitud tingimustega, on kaardi kasutaja ja konto omanik kohustatud maksma solidaarselt pangale leppetrahvi vastavalt panga hinnakirjale. 8. Toimingu vaidlustamine 8.1. Konto omanik ja/või kaardi kasutaja on kohustatud kontrollima kaardiga teostatud toimingu kviitungil ja kaardikonto väljavõttes toodud andmete õigsust. 4

5 8.2. Erakliendist konto omanik ja/või kaardi kasutaja kohustub teavitama panka autoriseerimata või valesti täidetud maksejuhisest viivitamata pärast sellest teadasaamist, kuid mitte hiljem kui 13 (kolmeteistkümne) kuu jooksul alates makse toimumise päevast Ärikliendist konto omanik esitab pangale pretensiooni hiljemalt 1 (ühe) kuu jooksul, arvates makse toimumise päevast Juhul kui konto omanik või kaardi kasutaja on autoriseerinud kaardimakse ilma täpset summat teadmata, ei vastuta pank tasumisele kuuluva kaarditehingu summa suuruse eest. Sellisel juhul on konto omanikul õigus esitada pretensioon või tagastusnõue kaardimakse summa osas panga asemel otse kaardimakse saajale. 9. Taganemisõigus 9.1. Erakliendist konto omanikul on õigus 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul lepingu sõlmimisest lepingust taganeda, esitades pangale vastava kirjaliku avalduse Kui erakliendist konto omanik soovib lepingust taganeda, on ta kohustatud kolmekümne (30) kalendripäeva jooksul taganemise avalduse esitamisest täitma panga ees kõik lepingust tulenevad maksekohustused (sh tagastama kasutatud krediidilimiidi). Nimetatud kohustuse täitmata jätmisel loetakse lepingust taganemine mittetoimunuks. 10. Lepingu kehtivus muutmine ja lõpetamine Leping jõustub selle sõlmimisest ning on tähtajatu Pangal on õigus ühepoolselt muuta lepingu tingimusi avaldades muudatused täies mahus vähemalt 2 (kaks) kuud enne muudatuste jõustumist panga teenindussaalides, panga veebilehel või muu elektroonilise kanali kaudu Kui konto omanik ei ole punktis nimetatud tähtaja jooksul lepingut üles öelnud, loetakse, et ta on muudatustega nõustunud. Kui konto omanik muudatustega ei nõustu, on tal õigus leping viivitamata enne muudatuste jõustumist tasuta üles öelda Konto omanikul on õigus leping igal ajal ühepoolselt üles öelda teatades sellest pangale vähemalt 1 (üks) kuu ette Pangal on õigus leping igal ajal ühepoolselt üles öelda, teatades sellest erakliendist konto omanikule vähemalt 2 (kaks) kuud ette ja ärikliendist konto omanikule vähemalt 1 (üks) kuu ette suletakse konto; konto omanikul on olnud panga ees võlgnevus vähemalt 3 (kolm) kuud järjest; kaart kaotab kehtivuse ja konto omanik ja/või kaardi kasutaja ei võta pangalt lepingu punktis 3.3. toodud tähtaja jooksul uut kaarti vastu (sh ei aktiveeri uut kaarti) Lisaks tingimustes toodud juhtudele on pangal õigus leping koheselt ilma etteteatamistähtaega järgimata üles öelda arvelduslepingus, panga üldtingimustes või õigusaktides sätestatud juhtudel Lepingu ülesütlemisel on konto omanik kohustatud hiljemalt lepingu lõppemise päevaks tasuma pangale kõikide kaardiga tehtud toimingute ja teenustasude eest ning täitma muud lepingust tulenevad maksekohustused, samuti tagastama pangale kõik lepingu alusel väljastatud kaardid Pärast Lepingu lõppemist pangale laekuvad nõuded lepingu kehtivuse jooksul kaardiga teostatud toimingute kohta debiteerib pank kontolt. Kaardikonto jääb avatuks hilinenud nõuete laekumiseks neljakümneks (40) kalendripäevaks Lepingu lõppemine ei mõjuta enne lepingu lõppemist tekkinud rahaliste nõuete sissenõutavaks muutumist ega rahuldamist. 11. Lõppsätted Pooled on kohustatud mitte avaldama lepinguga ja selle täitmisega seotud informatsiooni kolmandatele isikutele, välja arvatud juhtudel, kui see osutub vajalikuks kaardi ja toiminguga seotud asjaoludel või kui selle avaldamise õigus või kohustus tuleneb lepingust või seadusest Pangal on õigus avaldada lepingu ja selle täitmisega seotud informatsiooni kolmandatele isikutele konto omaniku ja kaardi kasutaja nõusolekul või panga üldtingimustes sätestatud juhtudel Konto omaniku ja/või kaardi kasutaja nõuded, pretensioonid ja kaebused lahendatakse vastavalt arvelduslepingus ja panga üldtingimustes toodule. Konto omanik ja kaardi kasutaja kinnitab, et on lepingu tingimustega, arvelduslepingu tingimustega, panga üldtingimustega ja nendes viidatud muude dokumentidega tutvunud, nõus ja kohustub neid täitma Pangal on õigus leping koheselt ilma etteteatamistähtaega üles öelda (sh kaart sulgeda) järgmistel juhtudel: lepingu punktis 3.3. sätestatud juhul; lepingu alusel väljastatud kaart on olnud blokeeritud vähemalt 30 (kolmkümmend) päeva järjest; 5

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, kui kuus tehakse vähem kui 10 väljaminevaid makseid

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekonto avamiseks esitatud dokumentide analüüs/ Maksekonto avamine

Rohkem

LUMINOR-kontotingimused_A4-210x297mm_CMYK-EST

LUMINOR-kontotingimused_A4-210x297mm_CMYK-EST Kontolepingu tingimused Kehtivad alates 0.0.09 I Mõisted. Klient Konto Konto number Konto valuuta Kontoleping Makse autoriseerimine Maksejuhis Maksejuhise aktsepteerimine Maksetingimused Pank Üldtingimused

Rohkem

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: 01.04.2019 Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga seotud peamiste teenuste eest. See aitab teil võrrelda

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx ORCA SWIM CLUB MTÜ ÜLDTINGIMUSED 1. LEPING 1.1. Leping sõlmitakse ORCA SWIM CLUB MTÜ (edaspidi Ujumisklubi) ja täisealise Ujuja või alaealise Ujuja (edaspidi ühiselt nimetatud Ujuja) lapsevanema või muu

Rohkem

LEPING, UUS

LEPING, UUS PÜSIKLIENDI KREDIIDILEPING NR -PM Tallinnas, kuupäev AS PUUMARKET, registrikoodiga 10363212, aadressiga Väike-Männiku 11, Tallinn 11216, juhatuse liige (isikukood ) isikus, kes tegutseb põhikirja alusel

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

(Microsoft Word - Tasuta kasutamiselepingu \374ldtingimused_versioon_2_ )

(Microsoft Word - Tasuta kasutamiselepingu \374ldtingimused_versioon_2_ ) TASUTA KASUTAMISE LEPINGU ÜLDTINGIMUSED (kuuluvad tasuta kasutamise lepingu juurde) Kehtivad alates 08 juuni 2011.a. 1. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad tasuta kasutamise lepingu üldtingimused (edaspidi nimetatud

Rohkem

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND VERIFONE Vx610 GSM Kliendiabi: (0) 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: (0) 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: (0) 6711 420 Email: posgrupp@estcard.ee

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

Microsoft Word - BB_uldtingimused.docx

Microsoft Word - BB_uldtingimused.docx BIGBANK ASi ÜLDTINGIMUSED (kehtiv alates 01.08.2016) 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Panga üldtingimuste kohaldatavus 1.1.1. Bigbank AS-i (edaspidi pank) üldtingimustega (edaspidi panga üldtingimused) kehtestatakse

Rohkem

ÜLDTINGIMUSED

ÜLDTINGIMUSED ARVELDUSLEPINGU TINGIMUSED Kehtivad alates 05.06.2019 1. ÜLDSÄTTED JA MÕISTED 1.1 Üldsätted 1.1.1 Arvelduslepingu tingimused (edaspidi leping või ka arveldustingimused) sätestavad AS Citadele banka Eesti

Rohkem

(Microsoft Word - \334\374rilepingu \374ldtingimused_versioon_2_ )

(Microsoft Word - \334\374rilepingu \374ldtingimused_versioon_2_ ) ÜÜRILEPINGU ÜLDTINGIMUSED (kuuluvad üürilepingu juurde) Kehtivad alates 08 juuni 2011.a. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad üürilepingu üldtingimused (edaspidi nimetatud Üldtingimused) määravad kindlaks põhilised

Rohkem

MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND

MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND DESK/3200 Kliendiabi: 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: 6 711 420 e-mail: posgrupp@estcard.ee N e t s

Rohkem

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: AS SEB Pank Konto nimi: arvelduskonto ehk maksekonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: AS SEB Pank Konto nimi: arvelduskonto ehk maksekonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: AS SEB Pank Konto nimi: arvelduskonto ehk maksekonto Kuupäev: 08.01.2019 Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga seotud peamiste teenuste eest. See aitab

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

PC Finance OÜ laenulepingu üldtingimused Kehtivad alates Mõisted Laenuandja PC Finance OÜ, registrikood Laenutaotleja Eesti Va

PC Finance OÜ laenulepingu üldtingimused Kehtivad alates Mõisted Laenuandja PC Finance OÜ, registrikood Laenutaotleja Eesti Va PC Finance OÜ laenulepingu üldtingimused Kehtivad alates 01.11.2017 1. Mõisted Laenuandja PC Finance OÜ, registrikood 12323276. Laenutaotleja Eesti Vabariigis alaliselt elav 18 kuni 65 aastane füüsiline

Rohkem

LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates ) 1. MÕISTED 1.1. Laenuleping (ka Leping) Laenuandja ja Laenusaaja vahel sõlmitud

LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates ) 1. MÕISTED 1.1. Laenuleping (ka Leping) Laenuandja ja Laenusaaja vahel sõlmitud LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates 15.08.2013) 1. MÕISTED 1.1. Laenuleping (ka Leping) Laenuandja ja Laenusaaja vahel sõlmitud leping, millega Laenuandja kohustub andma Laenusaajale

Rohkem

1

1 Sisukord: Konto avamine, maksed... 2. Arvelduskonto... 2 2. Escrow konto... 2 3. Sularahatehingud... 3 4. Väljuvad maksekorraldused... 3 5. Laekuvad maksed... 4 Maksekaardid... 4 6. Maestro... 4 7. 3D

Rohkem

Erakliendi hinnakiri Erakliendi hinnakiri, alates Erakliendi arvelduspaketid Erakliendi arvelduspaketid Erakliendi ar

Erakliendi hinnakiri Erakliendi hinnakiri, alates Erakliendi arvelduspaketid Erakliendi arvelduspaketid Erakliendi ar Erakliendi hinnakiri 2019-10-01 2020-09-30 Erakliendi hinnakiri, alates 01.10.2019 Erakliendi arvelduspaketid Erakliendi arvelduspaketid Erakliendi arvelduspaketid Erakliendi arvelduspakett Erakliendi

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

Erakliendi hinnakiri Erakliendi hinnakiri, alates Erakliendi hinnakiri, alates Erakliendi arvelduspaketid Erakliendi arvelduspak

Erakliendi hinnakiri Erakliendi hinnakiri, alates Erakliendi hinnakiri, alates Erakliendi arvelduspaketid Erakliendi arvelduspak Erakliendi hinnakiri Erakliendi hinnakiri, alates 01.10.2019 Erakliendi hinnakiri, alates 01.08.2019 Erakliendi arvelduspaketid Erakliendi arvelduspaketid Erakliendi arvelduspaketid Erakliendi arvelduspakett

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

Makseterminali Ingenico iwl220 kasutusjuhend 1

Makseterminali Ingenico iwl220 kasutusjuhend 1 Makseterminali Ingenico iwl220 kasutusjuhend 1 Käesolev Makseterminali kasutusjuhend on Kaupmehele abiks kindlustamaks kaardimaksete turvaline vastuvõtmine läbi Makseterminali. Juhend on Maksekaartide

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

KLIENDILEPINGU PÕHITINGIMUSED 1. KASUTATAVAD MÕISTED 1.1 Abonemenditasu Klienditsoonis ära toodud summa, mis sisaldab tasu Kliendi poolt valitud Abone

KLIENDILEPINGU PÕHITINGIMUSED 1. KASUTATAVAD MÕISTED 1.1 Abonemenditasu Klienditsoonis ära toodud summa, mis sisaldab tasu Kliendi poolt valitud Abone KLIENDILEPINGU PÕHITINGIMUSED 1. KASUTATAVAD MÕISTED 1.1 Abonemenditasu Klienditsoonis ära toodud summa, mis sisaldab tasu Kliendi poolt valitud Abonemendi liigi eest; 1.2 Abonement jõusaali korduva tasulise

Rohkem

ÜLDTEENUSE TÜÜPTINGIMUSED OÜ Livilla üldteenuse tüüptingimused alates a. 1. ÜLDTEENUSE ELEKTRIENERGIA MÜÜK 1.1 Käesolevad Üldteenuse tüüpti

ÜLDTEENUSE TÜÜPTINGIMUSED OÜ Livilla üldteenuse tüüptingimused alates a. 1. ÜLDTEENUSE ELEKTRIENERGIA MÜÜK 1.1 Käesolevad Üldteenuse tüüpti ÜLDTEENUSE TÜÜPTINGIMUSED OÜ Livilla üldteenuse tüüptingimused alates 01.01.2013 a. 1. ÜLDTEENUSE ELEKTRIENERGIA MÜÜK 1.1 Käesolevad Üldteenuse tüüptingimused (edaspidi Tüüptingimused) reguleerivad Livilla

Rohkem

Hinnakiri_EST_

Hinnakiri_EST_ SISUKORD 1. Konto avamine ja haldamine... 2 2. Arveldused sularahas EURdes... 3 3. Arveldused sularahas välisvaluutas... 3 4. Sularahata operatsioonid EURdes... 4 5. Sularahata operatsioonid välisvaluutas...

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

1

1 AS Citadele banka Eesti filiaali teenustasud era- & ärikliendile /Eesti mitteresidendile/ Kinnitatud AS Citadele banka juhatuse 15. augusti 2019. aasta otsusega nr 13/47/2019 Kehtib alates 1. novembrist

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

1

1 Sisukord Sisukord... 1 Paketid eraisikutele... 2 Paketid äriklientidele... 2 Kontod... 2 Hoiused... 4 Kontsernikonto... 4 Konto väljavõtted... 5 Sularahatehingud... 5 Sularahamaksete teostamise tähtajad...

Rohkem

1

1 SISUKORD 1 Konto avamine ja haldamine... 2 2 Arveldused sularahas -des... 2 3 Arveldused sularahas välisvaluutas... 3 4 Sularahata operatsioonid -des... 3 5 Sularahata operatsioonid välisvaluutas... 5

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

„Minu konto“

„Minu konto“ PENSIONIKESKUS AS Iseteenindusportaal Minu Konto funktsionaalsus ja kasutusjuhend Aprill 2019 Sisukord 1. Sissejuhatus... 2 2. Mõisted... 2 3. Identifitseerimine... 2 4. Isiku andmed, andmete kontrollimine

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Makseterminali VeriFone VX675 kasutusjuhend 1

Makseterminali VeriFone VX675 kasutusjuhend 1 Makseterminali VeriFone VX675 kasutusjuhend 1 Käesolev Makseterminali kasutusjuhend on Kaupmehele abiks kindlustamaks kaardimaksete turvaline vastuvõtmine läbi Makseterminali. Juhend on Maksekaartide teenindamise

Rohkem

Financing Agreement

Financing Agreement F24, LAENULEPING, EE--201 Kliendi nr: -201 Tallinn, 2018 Käesolev laenuleping (edaspidi Laenuleping ), mis koosneb alljärgnevatest eritingimustest (Laenulepingu I jaotis, edaspidi Eritingimused ), üldtingimustest

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates ) 1. MÕISTED 1.1. Laenuandja Credit.ee OÜ, registrikood , aadress F. Tugla

LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates ) 1. MÕISTED 1.1. Laenuandja Credit.ee OÜ, registrikood , aadress F. Tugla LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates 19.06.2017) 1. MÕISTED 1.1. Laenuandja Credit.ee OÜ, registrikood 11898079, aadress F. Tuglase 19, Tartu, 51014. Laenuandja tegevusloa andmetega

Rohkem

Koduekstra OÜ Kehtiv alates KODUEKSTRA E-POE KASUTUSTINGIMUSED Koduekstra OÜ, registrikoodiga , aadress Pärnu mnt. 356, Talli

Koduekstra OÜ Kehtiv alates KODUEKSTRA E-POE KASUTUSTINGIMUSED Koduekstra OÜ, registrikoodiga , aadress Pärnu mnt. 356, Talli KODUEKSTRA E-POE KASUTUSTINGIMUSED, registrikoodiga 10328204, aadress Pärnu mnt. 356, 11612 Tallinn (edaspidi Teenuse osutaja või Pool) ja klient, kes vormistab Koduekstra e-poes tellimuse ja identifitseerib

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10 Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK 14.03.2019 nr 1-2/10 1 Üldalused 1.1. Käesolev isikuandmete töötlemise kord (edaspidi kord) sätestab isikuandmete töötlemise põhimõtted,

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

Väljaandja: Eesti Panga President Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 04.10

Väljaandja: Eesti Panga President Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 04.10 Väljaandja: Eesti Panga President Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.06.2002 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 04.10.2002 Avaldamismärge: Krediidiasutuste maksestatistiline

Rohkem

Elisa Teleteenused AS-i teenuste kasutamise üldtingimused 1. Üldsätted 1.1. Mõisted Hinnakiri Elisa poolt kehtestatud Teenuste, seadmete ja sanktsioon

Elisa Teleteenused AS-i teenuste kasutamise üldtingimused 1. Üldsätted 1.1. Mõisted Hinnakiri Elisa poolt kehtestatud Teenuste, seadmete ja sanktsioon Elisa Teleteenused AS-i teenuste kasutamise üldtingimused 1. Üldsätted 1.1. Mõisted Hinnakiri Elisa poolt kehtestatud Teenuste, seadmete ja sanktsioonide üldise maksumuse nimekiri, mis on Kliendile avalikult

Rohkem

TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse In

TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse In TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, registrikood 90005872 (edaspidi

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

BIGBANK ASi KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad Bigbank ASi (edaspidi Pank) Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtted (edaspi

BIGBANK ASi KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad Bigbank ASi (edaspidi Pank) Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtted (edaspi BIGBANK ASi KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad Bigbank ASi (edaspidi Pank) Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtted (edaspidi Põhimõtted) sätestavad tingimused ja korra, kuidas

Rohkem

AS SEB Elu- ja Pensionikindlustus Üldtingimused Kehtivad alates Tingimustest saate ülevaate elukindlustuse üldistest põhimõtetest ning mõis

AS SEB Elu- ja Pensionikindlustus Üldtingimused Kehtivad alates Tingimustest saate ülevaate elukindlustuse üldistest põhimõtetest ning mõis AS SEB Elu- ja Pensionikindlustus Üldtingimused Kehtivad alates 01.10.2018 Tingimustest saate ülevaate elukindlustuse üldistest põhimõtetest ning mõistetest, mida kindlustamisel kasutatakse. Palun varuge

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 5.september 2011.a käskkirjaga nr 1-2/146 MUUDETUD Tallinna Ehituskooli direktori 26.märts 2012.a käskkirjag

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 5.september 2011.a käskkirjaga nr 1-2/146 MUUDETUD Tallinna Ehituskooli direktori 26.märts 2012.a käskkirjag KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 5.september 2011.a käskkirjaga nr 1-2/146 MUUDETUD Tallinna Ehituskooli direktori 26.märts 2012.a käskkirjaga nr 1-2/50 TALLINNA EHITUSKOOLI ÕPILASKODU SISEKORRAEESKIRI

Rohkem

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd TÖÖKOHA KAOTUS Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK-20161 Helista meile numbril 777 1211 IFI TÖÖKOHA KAOTUSE KINDLUSTUSE TINGIMUSED TTK - 20161 1 Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK

Rohkem

NAVIREC ÜLDTINGIMUSED jõustumise algus muudetud ÜLDSÄTTED 1.1. Käesoleva Seadme müügi-, rendi- ja/või Teenuse osutamise lepin

NAVIREC ÜLDTINGIMUSED jõustumise algus muudetud ÜLDSÄTTED 1.1. Käesoleva Seadme müügi-, rendi- ja/või Teenuse osutamise lepin NAVIREC ÜLDTINGIMUSED jõustumise algus 01.01.2012 muudetud 25.05.2018 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesoleva Seadme müügi-, rendi- ja/või Teenuse osutamise lepingu üldtingimustega (edaspidi nimetatud Üldtingimused)

Rohkem

Purgimis üldtingimused

Purgimis üldtingimused Sademe-, drenaaži- ja reovee ning fekaalide vastuvõtu tingimused Eritingimused 1. Üldine Käesolevate eritingimuste lahutamatuks osaks on Kliendi ja Vee-ettevõtja vahel sõlmitavad üldtingimused, milles

Rohkem

Microsoft Word - Tallinn _Halden KV_ vs Semiglasov.doc

Microsoft Word - Tallinn _Halden KV_ vs Semiglasov.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/34/11 Otsuse kuupäev ja koht 29.04.2011.a, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Anne Oad (istungi juhataja), Heli Hellamaa, Kaja Tassa, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Microsoft Word - Kliendiandmete töötlemise põhimõtted

Microsoft Word - Kliendiandmete töötlemise põhimõtted Kliendiandmete töötlemise kord Kehtiv alates 25.05.2018. a 1. Mõisted Klient on füüsiline isik, kes kasutab, on kasutanud või plaanib kasutada Panga poolt osutatavaid teenuseid. Kliendiandmed on kõik Pangale

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 E-poe kasutustingimused 1. Üldsätted 1.1. E-poe tingimused kehtivad ostjatele, kes kasutavad veebilehte www.k-rauta.ee (edaspidi nimetatud e-pood) ning ostavad e-poest kaupu. E-poe omanik ja müügilepingu

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 931109740005 AUDRU KÜLM- JA LAOHOONE EHITAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: EESTI KALAPÜÜGIÜHISTU ARUANDE NR: 2012-029 07.12.2012 Auditi lõpparuanne saadetakse: Korraldusasutus

Rohkem

Microsoft Word - OTSUS maket vs korobova.doc

Microsoft Word - OTSUS maket vs korobova.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/90/10 Otsuse kuupäev ja koht 20.09.2010.a, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Kaja Tassa (istungi juhataja), Heli Hellamaa ja Anne Oad, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

GSMAUTO ÜLDTINGIMUSED jõustumise algus ÜLDSÄTTED 1.1. Käesoleva Seadme müügi-, rendi- ja/või Teenuse osutamise lepingu üldtingimustega (

GSMAUTO ÜLDTINGIMUSED jõustumise algus ÜLDSÄTTED 1.1. Käesoleva Seadme müügi-, rendi- ja/või Teenuse osutamise lepingu üldtingimustega ( GSMAUTO ÜLDTINGIMUSED jõustumise algus 01.01.2012 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesoleva Seadme müügi-, rendi- ja/või Teenuse osutamise lepingu üldtingimustega (edaspidi nimetatud Üldtingimused) määratakse GSMvalve

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

SAMPO ÜLDTINGIMUSED

SAMPO ÜLDTINGIMUSED SCANIA FINANS AB EESTI FILIAALI KASUTUSRENDI-LE- PINGU ÜLDTINGIMUSED Tallinnas, 25.05.2018. Käesolev liisinguleping (Leping) on sõlmitud Lepingu esilehel toodud päeval ja aastal Liisinguvõtja ja Liisinguandja

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

ÜÜRIKOMISJONI TAGASELJAOTSUS

ÜÜRIKOMISJONI TAGASELJAOTSUS Üürivaidlusasi nr. 11-1/11/17 Otsuse kuupäev ja koht 13.04.2017, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Heli Hellamaa (istungi juhataja), Anne Oad, Mai Sõber, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi Tallinna

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

Lk 1/6 Kooskõlastatud Konkurentsiametiga ASi Eesti Gaas maagaasi müügilepingu tüüptingimused kodutarbijale Kehtib alates Ülds

Lk 1/6 Kooskõlastatud Konkurentsiametiga ASi Eesti Gaas maagaasi müügilepingu tüüptingimused kodutarbijale Kehtib alates Ülds Lk 1/6 Kooskõlastatud Konkurentsiametiga 25.10.2016 ASi Eesti Gaas maagaasi müügilepingu tüüptingimused kodutarbijale Kehtib alates 01.01.2017 1. Üldsätted 1.1. Aktsiaseltsi Eesti Gaas maagaasi müügilepingu

Rohkem

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon 6.3.1.51 ja hilisemad Kasutaja juhend 2016 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Liidese häälestus...3

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Krediidipoliitika turu-uuring 2013 Krediidiinfo AS

Krediidipoliitika turu-uuring 2013 Krediidiinfo AS Krediidipoliitika turu-uuring 18.02. Kokkuvõte Krediidipoliitika turu-uuring viidi läbi ajavahemikul 05.02. 08.02. Valimisse valiti juhuvaliku teel 5000 Eestis registreeritud ja tegutsevat ettevõtet Tulemustest

Rohkem

Seotud reisikorraldusteenuste üldtingimused Seotud reisikorraldusteenuste (SRK) lepingute pakkuja (hõlbustaja) teeb käesolevad üldtingimused reisijale

Seotud reisikorraldusteenuste üldtingimused Seotud reisikorraldusteenuste (SRK) lepingute pakkuja (hõlbustaja) teeb käesolevad üldtingimused reisijale Seotud reisikorraldusteenuste üldtingimused Seotud reisikorraldusteenuste (SRK) lepingute pakkuja (hõlbustaja) teeb käesolevad üldtingimused reisijale kättesaadavaks enne SRK lepingu sõlmimist. Üldtingimused

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

Dokumendiohje protseduur

Dokumendiohje protseduur Elektrilevi OÜ liitumislepingu tüüptingimused 1. Üldsätted 1.1. "Elektrilevi OÜ liitumislepingu tüüptingimused" (edaspidi: tüüptingimused) reguleerivad Elektrilevi OÜ (edaspidi: võrguettevõtja või pool)

Rohkem

TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE Vaata lisaks TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE

TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE Vaata lisaks   TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE2 20191 Vaata lisaks www.tele2.ee TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE2 20191 1 Tele2 seadmekindlustuse tingimused TH-TELE2 20191 TINGIMUSTE KASUTAMINE 1.

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks lähtub järgmistest põhimõtetest. a. Hinnastamismaatriks

Rohkem

Luminor Bank AS erakliendi hinnakiri Kehtiv alates Sisukord IGAPÄEVAPANGANDUS... 2 ERAKLIENDI ARVELDUSPAKETT... 2 ERAKLIENDI ARVELDUSPAKETT

Luminor Bank AS erakliendi hinnakiri Kehtiv alates Sisukord IGAPÄEVAPANGANDUS... 2 ERAKLIENDI ARVELDUSPAKETT... 2 ERAKLIENDI ARVELDUSPAKETT Sisukord IGAPÄEVAPANGANDUS... 2 ERAKLIENDI ARVELDUSPAKETT... 2 ERAKLIENDI ARVELDUSPAKETT GOLD... 2 ERAKLIENDI ARVELDUSPAKETT PLATINUM 1... 2 KONTOD... 3 E-PANGANDUS... 3 MAKSED... 3 Laekuvad maksed 1...

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

MÜÜGITINGIMUSED e-poes arlee.ee 1. Müügitingimuste kehtivus 1) Müügitingimused kehtivad Arlee.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Avil

MÜÜGITINGIMUSED e-poes arlee.ee 1. Müügitingimuste kehtivus 1) Müügitingimused kehtivad Arlee.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Avil MÜÜGITINGIMUSED e-poes arlee.ee 1. Müügitingimuste kehtivus 1) Müügitingimused kehtivad Arlee.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Avilet OÜ (registrikood 12998127, edaspidi ka Müüja) vahel

Rohkem

Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber , aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjum

Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber , aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjum Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber 10048462, aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjumaa. 2. KAMPAANIA KORRALDAJA: Sensesest OÜ, registrinumber

Rohkem

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON OTSUS Asja number: 11-1a-274 Otsuse kuupäev: 25. november 2011 Komisjoni koosseis: Vaidlustaja: Vaidlustaja esindaja: Registreerija: Registripidaja: Vaidlustatud domeeninimi:

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

IT TEENUSTE EESKIRI Kehtib alates ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev Telia Eesti AS (edaspidi Telia) IT teenuste eeskiri (edaspidi Eeskiri) regulee

IT TEENUSTE EESKIRI Kehtib alates ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev Telia Eesti AS (edaspidi Telia) IT teenuste eeskiri (edaspidi Eeskiri) regulee IT TEENUSTE EESKIRI Kehtib alates 25.05.2018 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev Telia Eesti AS (edaspidi Telia) IT teenuste eeskiri (edaspidi Eeskiri) reguleerib IT teenuste pakkumist äriklientidele ehk juriidilisest

Rohkem