Elu sõltub veest. Inimtarbimiseks sobib alla 1% planeedi veevarudest ning kokku enam kui 1,2 miljardil inimesel puudub ligipääs puhtale joogiveele.

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Elu sõltub veest. Inimtarbimiseks sobib alla 1% planeedi veevarudest ning kokku enam kui 1,2 miljardil inimesel puudub ligipääs puhtale joogiveele."

Väljavõte

1 est vete sesnd

2 Trükse koostj: Keskkonnmet skne foto: Pühjärv, Arne Ader Tgkne foto: Grfvson Dremstme.com Krdd: AS Rego Kjnds: Arel Dsn OÜ Küljends: AS Rego Trükse väljndmst toets SA Keskkonnnvesteerngte Kesks Keskkonnmet 2015

3 Ves j gpäevel Phs mgeves on elks hädvjlk. ests ledb sed psvlt tän klmtlstele tngmstele j väkesele elnke rvle. Mgevett on n põhjveekhtdes k k pnnveekogdes. nmke est slte j ettevõtete veevjdse ktb põhjves. Tllnns j Nrvs, smt mõnes tööstsettevõttes (nt Sllmäel, Kohtl-Järvel, Knds) ksttkse pemselt pnnvett, sest põhjveevrdest sel e ps. Pnnvee sesnd sõltb pemselt reovee phstmse tõhssest, põllmjndse ntensvssest j põllmjndses rkendtvtest ktsemeetmetest. Altes stst on pnnvee reostskoorms ests te reoveephstte ehtmse j vnde renoveermse nng põllmjndses kstsele võetd ksegse sõnnklotstehnk j te frmkompleksde rjmse võ olemsolevte renoveermse tlemsen ollselt vähenend. Ssk on est veekogd mõjttd elkondlkst, todne- j kergetööstsest nng põllmjndslkst hjkoormsest pärnevtest totnetest. Põhj- j Krde-ests lsndb srtööstse hetvee mõj, ms ohstb rnnkmerd. Vmsel stkümnel on ests tomnd ollsed mtsed. Mjndse lngs, mtsed tööstse korrldmsel j olmes trbtv vee oss, on ks toond veekeskkonnle vldv srve vähenemse. See on soodslt mõjnd n jõgedele, järvedele k merele. Ves on elks hädvjlk l sõltb veest. nmtrbmseks sobb ll 1% plneed veevrdest nng kokk enm k 1,2 mljrdl nmesel pdb lgpääs phtle joogveele. Selleks, et tgd tänstele j tlevstele põlvedele veeressrss, on roop ds välj tööttd veepoltk rmdrektv, mlle eesmärk on säästv veemjndse korrldmne. Veelsed põheesmärgd on järgmsed: - Kõkde vete ktse - Kõkde vete he sesnd svtmne - Prülese koostöö nõe rkde j kõg hvttd ospoolte vhel - Kõg hvttd ospoolte ktvse oslse tgmne veemjndslstes tegevstes - Vee hnnkjndspoltk nõe j sstj mksb põhmõtte rkendmne - Keskkonn hvde tsklstmne nende hvdeg, kes keskkonnst sõltvd 1

4 Ä r k TANN V g l A T Ä T Ast (Brtnek) Pär n lmveskond PÄRNU H ste ll H V Pärn lht est v V lg e o jõ G Ko v ves ko n d g Võrtsjärve lmveskond Võrtsjärv dj Nrv jär v Pe ps Peps lmvesko n d TARTU jõg m d-est veskond Mstjõe Ps lmveskond P hk v NARVA t lh Vr lmveskond Pndvere põhjvee lmveskond Khn ääne-est veskond Ve l s e Soodl T m V äk e Rhn H H rj lmveskond Hrj M M ts l lmves kond lmves kond O A r 40 km jä v Krt nr 1. ests on kolm veskond: ääne-est, d-est j Kov veskond. K rk er Mh m n ä SAARMAA äänes r te V lmve s kond HUMAA Vorms S O Ksr R M N Ä Nrv Pe l gl Jä g g jõ m Põlts stj õ ob A M Ke Pä rn nd K M A Ahj Prt N ts Pr e N Võh nd V v Ko j

5 Ves e tnne pre Vee ktset j kstmst plneertkse veskonnt. Veskond on üht võ mtt nbervlgl koos põhjvee j rnnkveeg hõlmv msm- j merel. Vlgl e järg mkonn eg rgpre. ests on moodsttd kolm veskond, mlle pknemst krjeldb krt nr 1. d-est j Kov veskonns tomb prülene koostöö. Veemjndskv Veemjndse vlglpõhseks mjndmseks koosttkse veemjndskv. Selles ssldb veskonn krjelds, ülevde nmtegevse mõjst veele, ülevde veekogmtest, nende sesndst j keskkonneesmärkdest nng vjlkest meetmetest he sesnd svtmseks. Alsdokmendd sb ttvmseks ll ldd veeblehelt Veemjndskv koosttkse kestse peroodn: - esmene perood , - tene perood , - kolms perood Kvg setkse veekogmtele keskkonneesmärgd, ms tleb perood lõpks svtd. Näteks tleb svtd esmese perood veemjndskvs setd keskkonneesmärgd, ms tähendb pljde veekogde hed sesndt. Mõnel veekogml võvd tlenevlt vlgll svtest koormsllktest oll leebemd eesmärgd, kn olkorr lhendmne võb vjd rohkem eg meetmete väljtöötmseks, rkendmseks j he sesnd svtmseks. Svtmt eesmärgd kästletkse e perood veemjndskvs. ttevlmsts järgmse perood kv koostmseks lsttkse jb kämsolev perood jooksl. Veekogmd Veekogm on vee sesnd hndmse ükss, ms võb oll pnnveekogm (jõg, oj, krv, järv, rnnkmer võ os sellest) võ põhjveekogm. Pnnvee sesnd üle peetkse rvestst pnnveekogmte kp. Pnnveekogmed, mlle sesnd veemjndskvs määrtkse, on 750. Pnnveekogmks on määrtd: - sesveekogd veepeegl pndlg ltes 50 h, - voolveekogd vlgl pndlg ltes 10 km 2. Mõned sred veekogd on jottd mtmeks pnnveekogmks j osd väksemd voolveekogd on koondtd kokk üheks sremks voolveekogmks. Ühes pnnveekogms on ühetolne loodslk tüüp, elkeskkond j srnne nmmõj. Pnn- 3

6 vee ll kästletkse n vool- k k sesveekogsd nng rnnkmerd. Rnnkmeres on moodsttd omkord 16 kogmt. Põhjvee sesnd rvestst peetkse põhjveekogmte kp j ned on määrtd kokk 39. Põhjveekogmte prtlemne on tehtd olemsolevte geolooglste j hüdrogeolooglste krtde nng keskkonnregstr ndmete lsel. Veekogde sesnd Veemjndskv koostmsel hnntkse kõg 750 pnnveekogm j 39 põhjveekogm sesndt, rvestdes seejres n olemsolevd serendmed k k tevet vlgl mkstse, koormsllkte jms koht. Sesndkrte sb vdt j ll ldd Sesnd hnnng ntkse koondhnnngn, ms koosneb khest komponendst: - pnnvee phl ersttkse ökolooglst j keemlst sesndt, - põhjvee phl ersttkse keemlst j kogselst sesndt. Pnnvee sesndt hnntkse kvlteedelementde lõkes nng kvlteednätjte lsel. Ökolooglst sesndt seloomstvd bolooglsed, hüdromorfolooglsed j füüskls-keemlsed kvlteedelemendd. Ökolooglse sesnd bolooglsed kvlteedelemendd nätvd, kds nmese tegevs vldb mõj vee-elstk er rühmdele. Ökolooglse sesnd klss määrtkse one-ot ll-ot põhmõttel ökolooglse sesnd klss määrb see sesndt seloomstv komponent (bolooglne, hüdromorfolooglne võ füüskls-keemlne sesnd), mlle lsel on sesndklss mdlm.????? Tünn e s oll täs, k mõn ld on ktk. Srnselt e s k veekogm sesnd oll he, k mõne elemend sesnd on hlb. 4

7 Ökolooglne sesnd jottkse vestmelselt: - väg he ökolooglne sesnd nmtegevsest tlenevd mts pole võ on need tühsed; - he ökolooglne sesnd nmtegevsest tlenevd mtsed bolooglste nätjte oss on väkesed, veekog hüdromorfoloogls omds pole sel moel mdetd, et see mõjtks elstkk, voolveekog on tõkestmt ; - kesne ökolooglne sesnd nmtegevsest tlenevd bolooglste nätjte mtsed on võrreldes referentsveekogg mõõdkd (sremd k hes sesnds veekogs), veekog võb mõjtd nt mprnds võ esned tõkestsrjts; - hlb ökolooglne sesnd bolooglsed nätjd ernevd tgevst tüüb referentstngmstest, sr os bolooglstest tvkooslstest pdb; - väg hlb ökolooglne sesnd bolooglsed nätjd kldvd väg tgevst kõrvle referentstngmstest võ elstk pdb. Pnnveekogmte keemlst sesndt seloomstvd kks sesndklss: - he prorteetsete nete, prorteetsete ohtlke nete j sstenete keskkonn kvlteed prväärts e ülett; - hlb prorteetsete nete, prorteetsete ohtlke nete j sstenete keskkonn kvlteed prväärts ülettkse. Anete keskkonn kvlteed prväärtstele vstvte võ mdlmte ssldste korrl loetkse veekogm keemlne sesnd heks, nende ületmse korrl g hlvks. K sn rkendtkse one ot ll ot lähenemst, ehk k ksvõ ühe ne sslds vees võ vee-elstks ületb keskkonn kvlteed prväärtst, ss loetkse sellse veekogm keemlne sesnd hlvks. Pnnvee koondsesnd määrtkse ökolooglse j keemlse sesnd põhjl põhmõttel, et veekogm koondsesnd määrtleb khest nmettd komponendst hlvem sesndklss. Põhjveekogm koondsesnd määrtkse keemlse j kogselse sesnd põhjl põhmõttel, et põhjveekogm koondsesnd määrtleb khest nmettd komponendst hlvem sesndklss. N keemlst k kogselst sesndt seloomstvd kks sesndklss: - he - hlb 21% 79% he hlb Põhjvee sesnd hnnng stl. 5

8 % 1% 8% 2% 26% 69% 30% 60% väg he he kesne hlb väg hlb hndmt Pnnvee sesnd hnnng j stl. Ms ohstb vett? Pnktkoorms Pnktkoorms vldb sellste tegevste tgjärjel, mlle tlemsen jhtkse võ stb konkreetse skohg määrtd torots võ väljls kd veekogsse hetvett, sdemevett võ sstened. Pnktkoormse mõj vldb veekvlteed mtsten. est veekogd on üldjhl väkesed j veevesed, seetõtt võb sstenete vette jhtmne põhjstd vhetd tgjärg peeg kõkdes veekogdes. Seeg on lt ollne nt kodmjpdmstes jälgd, md krnksst ll vltkse, sest ohtlk kemkl võb rkkd phstsprotsess reoveephsts nng veekogsse jõdes sd stslkks vee-elstkle. Reoves tleb nõetekohselt kädeld, selle loodsesse jhtmne on keeltd. Hjkoorms Hjkoorms tleneb eeskätt mkstsest, nt põllmjndsmlt j metsmlt. Seejres jgneb koorms loodslkks (nt märgldelt j metsst) j nmtekkelseks (nt trbkevndsest j metsmjndsest) koormseks. 6

9 Põllmjndslk hjkoorms (tmektsevhendte j väetste kstmne, loomksvts, sh sõnnk lotmne) on ollne koormsllks põhjveele. Hjkoorms sõltb srel määrl konkreetse st veerohksest nng põllmjndse oss ksttd väetste hlgst j korsttd sg srsest. Põllmjndse ntensvss sõltb srel määrl loodslkest oldest, kõge enm mllvljksest. Põllmjndslk hjkoorms ohstb eelkõge mpnnlähedste põhjveehrete vee kvlteet nng sed ert ktsmt põhjveeg ldel. Preg on välj kjnend prkonnd, kh on koondnd ntensvne põllmjndslk tegevs. Sellstel ldel võb vee kvlteet kevdes hlvened, sed ert srte põllmssvde keskele võ nende ääreldele jäävtes kevdes. Ollseks vee kvlteet ohstvks fktorks on loomksvtshooned, ks pdvd korrlkd sõnnkhodld nng srfrmde vedelsõnnk lotmse kontsentreermne loompdmshoonetele läheml olevtele põlddele. Hjkoormse oss tleb petähelepn pöört mürkkemklde, sõnnk j väetste kstmse keskkonnnõetest knnpdmsele, g ühtls k ühsknlstsoont prkonddes nõetekohste kogmssüsteemde väljehtmsele. Vee voolhlg mtsed j hüdromorfolooglsed kõrvleklded Veekogdele vldb koormst k selle voolhlg, kldjoone võ põhj mtmne. Näteks sb snkohl välj t kevndsvee jhtmse veekogdesse j hüdroelektrjmd, ms mdvd voolhlk jões, smt tõkked (nt psd) voolsängs, mllest ves läb võ üle voolb. Sellsed mtsed sevd oht eeskätt veekogde elstk, kes jäävd lm vjlkest elpkdest, g k kdems- j totmsldest nng on snntd pdevlt t kod otsm. lstk on veekog sesnd hndmsel ollne bolooglne nätj, md võetkse rvesse ökolooglse sesnd hndmsel. Sesnd hnnngte jkohstmne gl stl jkohsttkse pnnveekogmte j põhjveekogmte sesnd hnnngt seretlemste j täendv nformtsoon lsel. Ajkohsttd sesndhnnngd knntb veemjndskomsjon j need vldtkse keskkonngentr kodlehel. Smlt lehelt leb k ülevtlkke sesndkrte stte lõkes. Pnnvee probleemd koosttd sesnd vhehnnngte lsel on pnnvee he sesnd svtmsel srmks tkstseks klstk sesnd. Veevool jõgedes on tõkesttd psdeg, ms jgvd jõe soleertd lõkdeks j tkstvd klde lkmst sobvtesse kdems-, totms- j elpkdesse. Selle tlemsel väheneb j vesb klstk lglne koosses j rvks. Smt on probleemks totnete sslds, ms mtmete veekogmte phl n jõgedes, järvedes k k rnnkmeres tkstb he sesnd svtmst. Totned võvd pärned n pnkt- k k hjkoormsllktest. 7

10 Mret tektvd k ernevd sste- j ohtlkd ned (nt nft, fenoold, rskmetlld), md eg-jlt sere kägs tvsttkse, kd md on konkreetse reostjg keerlne seostd, sest enmst e pkne vlgll ühteg pkset reostsllkt. Sms on ted mtmed veekogd, kh sellsed ned on jõdnd jääkreostsen nõkogdeegsetest objektdest. He võ väg he sesnd on svttd vhehnnng lsel 466 (62%) veekogms j sed sesndt tleb sältd, st nendel vlgldel tleb tät kõk sedsndlsest tlenevd veektsenõded, et sesnd e hlveneks. Põhjvee probleemd Põhjvee sesnd on hlb khekss põhjveekogms. Põhjvee kogselsele sesndle vldb kõge sremt koormst veevõtt, ms vldb eelkõge ühsveevärg veevrstse nng kevndstest j krjäärdest ärjhtv kevndsvee mõjs. Väksem on tööstse j põllmjndse trbeks klv veevõt mõj. Veevõtt võb põhjstd soolse vee nng kevndste vee sssetng põhjveekogmsse. Nt Kmbrm Vend põhjveekogm on Tllnn j Põhj-Hrjm pemne põhjveelne veevrstsllks. Veevõt edsne srenemne võb põhjstd merevee sssetng, ms omkord võb srendd klordde ssldst põhjvees nng võb mt põhjvee joogveen kstmskõlbmtks. Khe d-vrm põhjveekogm hlv sesnd põhjseks on põlevkvkevndste tegevse mõj, selhlgs veeärstseg ksnev põhjveetseme lngs nng ohtlke nete sslds srte sstnd lde pkjlsel koosmõjl. Slr-Ordovtsm Advere-Põltsm põhjveekogm j Slr-Ordovtsm Pndvere põhjveekogm d-est veskonns on hlvs sesnds ntensvse põllmjndslk tegevse tlemsen. 8

11 Ä r rk Rhn V Ahtm e Ar Ve l s e kl ärn Rnn me Pärn lht emmejõg T S nge V Häädemeeste nd PÄRNU Urste rd Võerdl Jõ ht Ä T j Alt Rkõrve g H sn Rhj gle Nõmme Õ Selj Põ l t e Voore Vä k Võrtsjärv Vodj T P d e Oj m v n e e M TARTU ere v j õ g Pe d Hrgl Ä rn Re Sõred Porjõg g Vsl m j Ast (Brtnek) Hendrkhns öö üütre mmjõg mõs ste V ge jõ V l ts me õg rj S N v e st Hmlste Külge A Se-Pnkül knl l d Prn rr m Rdn P Jänjõ Soo dl Jägl Pühjõg Gorodenk õ Pnoj Pärljõg P hk Obnts Ps ks jär v Pe ps Rnnpngerj Aljõg Permskül Tõr v Kdrkül t lh Sõtke Nrv Kore l A H Khn Tõstm sr K l em m Tskre TANN M P d Võ n n Pnoj Pdrem v S O Ur v NARVA r 40 km jä j v Krt nr 2. Voolveekogmd, mlle sesnd e ole he nng selle põhjs K k SAARMAA Pdl er Mh m n Vä HUMAA Tebl Rnnm õs O Re Ä llste H lk l Sn h Võ Ntr bsobv serelõk Hndmssüsteem pdlkks, proovkoh sobmts Vee kvlteet, psd, hüdromorfoloog Hüdromorfoloog oodslk Psd Psd, totned Totned Veehlk g l Tedmt Vorms Svtmt eesmärgg voolveekogmte srvetegrd: R M N V änd r Udr k Svttd eesmärgg voolveekogmd st e Reopl Pärn Jäg m Vhterp lg Ko Põd P s toj l g Ad r g Kldo j P es V ld Kär Pkk e s Kõp Tõll mõ d me Hel Õ h ne hn re s S T j õ Or V Kvld k lv Ve s k l Ueve s e g s V oj õr e m j õ T h e v P r t õg vj K õ me m Pe e elä g K ll soo d b r Mõ Am A el Võs Vsvere o o Nrv õg Vn p Av M A Ah j d Kn mer Sõ Selj re ss he N V h nd Vee r Prtse V ts

12 r k rk SAARMAA er Rhn Mh m n Vä HUMAA Vorms S O M TANN V A H Khn T Kvternr Männk Pelgrnn põhjveekogm O Pärn lht A H T Ä T Võrtsjärv TARTU Kvternr Võr põhjveekogm Kvternr Meltsvesk põhjveekogm mjõ g Ordovtsm d-vr põhjveekogm t lh NARVA jär v P hk Pe ps v jä r 40 km Ordovtsm d-vr põlevkvbssen põhjveekogm Kvternr Vsvere põhjveekogm Nr v v Ast (Brtnek) Slr Ordovtsm Advere Põltsm põhjveekogm Slr Ordovtsm Pndvere põhjveekogm d-est veskonns PÄRNU A Krt nr 3. Hlvs sesnds põhjveekogmd K Hlvs kogselses sesnds põhjveekogm Ksr rv N Hlvs keemlses sesnds põhjveekogm Ä M A Pä rn R M N N Ä V

13 Tegevskv Veemjndskv meetmeprogrmm rkendmseks koosttkse tegevskv. Tegevskv koosttkse stse peroodg, st st kp tkse välj ollsemd tegevsed, md on vj veekog sesnd prndmseks ell v. Tegevskv rkendmse koht koosttkse gl stl ülevde. Tegevskv koostmsel on lseks veekogmte jkohsttd sesndhnnngd, veemjndskv meetmeprogrmms määrtd meetmed, eelmse perood tegevskv rkendmse ülevde nng md sjkohsed ndmellkd. Tegevskv koostmsel kstkse ernevd ospool, kes vsttvd meetmete ellvmse eest. Tegevskv j selle ülevdeteg sb ttvd dressl gühe pns Mlmmstbs võb küll Sn pns tndd väksen, kd rvestdes pk, ks eld, sd S otseselt j gpäevselt ks dt sellele, et phst vett jätkks veel mtmetele põlvkonddele: - gsgne nmtegevs vldb srvet keskkonnle, mõtle kks kord enne k mdg teed võ ette võtd. - Märk j nn ted rkkmstest Keskkonnnspektsoon telefonl oe st mlleks j kds sääst vett. - Sr os pnktkoormsest pärneb reoveephsttest, ms gpäevselt phstvd kods j tööl kstses olnd vett, ms ssldb nt ernevte kodkemklde jääke. Seeg võmlse korrl eelst lt loodslkke koostsos ssldvd phstsvhended, ms lgnevd loodses lhtsmn. - Reoves tleb jhtd knlstsoon võ selle pdmsel kogd mhttesse. Reovee loodsesse jhtmse tgjärjel võd rkkd om võ nbrte kevvee nng sed oht vee-elstk. - oob kods lgsest väetmsest j keemlste tõrjevhendte kstmsest. N tomdes e se s oht om slvkev vett. - Är pese sõdked (to, trktor, mootorrts jt) veekogs võ selle vhets nbrses eg joogveekev kõrvl. - Ohtlkd jäätmed sorteer erld j v selleks ettenähtd kogmskohtdesse. - Rääg vee ollssest k lstele! - K sl tekb küsms vee koht, ss vt kndlst k s! 11

14 Mlmmstbs võb küll Sn pns tndd väksen, kd rvestdes pk, ks eld, sd S otseselt j gpäevselt ks dt sellele, et phst vett jätkks veel mtmetele põlvkonddele.

my_lauluema

my_lauluema Lauluema Lehiste toomisel A. Annisti tekst rahvaluule õhjal Ester Mägi (1983) Soran Alt q = 144 Oh se da ke na ke va de ta, ae ga i lust üü ri kes ta! üü ri kes ta! 3 Ju ba on leh tis lei na kas ke, hal

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir 1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 10.01.2017 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 24.10.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Ida-Virumaa

Rohkem

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 2017-04-12 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 2017-04-12 Tabel 1. Objekti üldandmed Lääne-Virumaa

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort bioloogilise mitmekesisuse spetsialist T

1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort bioloogilise mitmekesisuse spetsialist T 1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 24.08.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 22.05.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Viljandimaa

Rohkem

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 0.02.2009 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 3.0.206 Avaldamismärge: Kiirgustegevuses tekkinud radioaktiivsete

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam 1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 214-2-27 Raplamaa bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse

Rohkem

Print\A4\QualifyReduced.pmt

Print\A4\QualifyReduced.pmt Kuremaa järv, Jõgevamaa,00 km. voor - ring.0.0 :0 Qualifying started at :: PIC Class Entrant Best Tm Points 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 Janno PUUSEPP Liis TALIVERE WD-SPORT WD-SPORT WD-SPORT WD-SPORT WD-SPORT

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: 17.04.2018 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 24.07.2018 Tabel 1. Objekti üldandmed Harjumaa

Rohkem

Print\A4\QualifyReduced.pmt

Print\A4\QualifyReduced.pmt PIIKREHVIDEGA KLASSID - CONTINENTAL KARIKATELE Kuremaa järv, Jõgevamaa,00 km. voor - ring.0.0 :0 Qualifying started at ::0 PIC Class Entrant Best Tm Points 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 Ahti SEI Eero NÕGENE

Rohkem

untitled

untitled detsember 2018 / nr. 11 (210) 2 Kih nu pi dut ses ma ja PUAEK KÕR GÕ, VAL GÕ NA GU JUÕES, NÄÜ TÄB KÄ DE, KUS OND KUÕES. LAE VAD, ET KÕIK JÕ VAKS RAN DA PAE LU NÄIN, KÕIK TULN TAL KAN DA! Män ni El me Vee

Rohkem

Microsoft Word - 03_ausus lisaylesanded.doc

Microsoft Word - 03_ausus lisaylesanded.doc ÕPL LS 3 LSÜLSNDD USUS ML eemat usus (sh teisi teemasid) saab sisse juhatada ka HHK- (H HLB KSULK) meetodil. Näiteks: Miks on ausus hea? Miks on ausus halb? Miks on ausus kasulik? H: Hoiab ära segadused

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 04.04.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 08.12.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

1. klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev:. 1. Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad... Polla närib... Õde r

1. klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev:. 1. Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad... Polla närib... Õde r 1 klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev: 1 Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad Polla närib Õde riputab Lilled lõhnavad Päike rõõmustab ( pesu, õues, peenral,

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määru

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määru EUROOPA KOMISJON Brüssel, 17.5.2018 COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse uute raskeveokite CO2-heite

Rohkem

Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga KOV Kokku 112 Aegviidu vald Anija vald Harku vald Jõelähtme vald

Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga KOV Kokku 112 Aegviidu vald Anija vald Harku vald Jõelähtme vald Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga 01.01.2017 KOV Kokku 112 Aegviidu vald 716 140 Anija vald 5624 198 Harku vald 13966 245 Jõelähtme vald 6341 295 Keila vald 4906 296 Keila linn 9861 297 Kernu vald

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS detsember 2017 nr. 11 (199) Tai vi Ve sik, abi val la va nem Mi da põ ne vat tõi lõp pev Kih nu kul tuu ri ka lend ri kohta ar mas tan öel da, et see on kir ju na gu Kih

Rohkem

1. Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud kursus Algus OÜ 2. Õppekavarühm: võõrkeeled ja -kultuurid. Õppekava õp v lju d d sa skus

1. Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud kursus Algus OÜ 2. Õppekavarühm: võõrkeeled ja -kultuurid. Õppekava õp v lju d d sa skus 1 Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud kursus Algus OÜ 2 Õppekavarühm: võõrkeeled ja -kultuurid Õppekava õp v lju d d sa skus e kaupa: : Kuulamine -, (uudised, intervjuud, filmid,

Rohkem

EELNÕU

EELNÕU Keskkonnaministri 4. jaanuari 2007. a määruse nr 2 Vääriselupaiga klassifikaator, valiku juhend, vääriselupaiga kaitseks lepingu sõlmimine ja vääriselupaiga kasutusõiguse arvutamise täpsustatud alused

Rohkem

Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht

Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht 2 Keskkonnanõuete muutumine ajas Eesti saab EL liikmeks koos regulatsiooniga + leevendused LCPD nõuded peamistele suurtele käitistele NECD

Rohkem

untitled

untitled TÄNA LEHES Kih nu tu letorn saab ka su tus loa Viiu li fes ti va li raa mes toi mub gur mee nä dal Va na Rand ma ajal oli nii! Mee leo lu kas reis folk loo rifes ti va li le Kree kas se Eve lin Il ves

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only] Fundamentaalne analüüs Sten Pisang Tartu 2008 Täna tuleb juttu Fundamentaalse analüüsi olemusest Erinevatest meetoditest Näidetest 2 www.lhv.ee Mis on fundamentaalne analüüs? Fundamentaalseks analüüsiks

Rohkem

UKSE- JA AKNALINKIDE JAEHINNAKIRI 01/2011 Lingi mudel Artikkel Nimetus Pinnaviimistlus Hind KM-ga ZOOM Ukselink pikal plaadil* messing 71,84 35

UKSE- JA AKNALINKIDE JAEHINNAKIRI 01/2011 Lingi mudel Artikkel Nimetus Pinnaviimistlus Hind KM-ga ZOOM Ukselink pikal plaadil* messing 71,84 35 ZOOM 350-03 Ukselink pikal plaadil* messing 71,84 350-04 Ukselink pikal plaadil* matt messing 77,72 350-26 Ukselink pikal plaadil* kroom 75,42 350-26D Ukselink pikal plaadil* matt kroom 80,53 350-AB Ukselink

Rohkem

untitled

untitled NR 3 2019 (305) Nr 3/4 (116) 2019 Ajakiri Meremees on Eesti Mereakadeemia, merendusettevõtete ja -organisatsioonide toel ilmuv ajakiri. Sisukord Meremees on Eesti merendusajakiri, mida antakse välja 1989.

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 03.2.206 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 28.2.207 Tabel. Objekti üldandmed Jõgevamaa metskond Nr Maaprandussüsteemi

Rohkem

Metsa kui elukeskkonna ja pärandkultuuri vähene teadvustamine Metsa kui elukeskkonna ja metsa pärandkultuuri vähene teadvustamine Metsa ei käsitleta i

Metsa kui elukeskkonna ja pärandkultuuri vähene teadvustamine Metsa kui elukeskkonna ja metsa pärandkultuuri vähene teadvustamine Metsa ei käsitleta i a ki elkeskkonna ja pärandkltri vähene teadvstamine a ki elkeskkonna ja metsa pärandkltri vähene teadvstamine a ei käsitleta inimeste rmilise elkeskkonnana Raielankide srse, kj ja maastiklise paigtse kontrollimats

Rohkem

untitled

untitled Nr. 2 (175) / veebruar 2011 Tõstamaa valla 2011. aasta vapimärgi kavalerid Eili Oks tub li ja töö kas va nae ma, kes on suu re pa nu se and nud seits me oo tama tult va ne mad kao ta nud lap se lap se

Rohkem

11/12/2014 BINAARNE FAASMANIPULATSIOON BPSK (Binary Phase Shift Keying) kasutab sümbolite 0 ja 1 edastamiseks signaale, mis erinevad teineteisest 180

11/12/2014 BINAARNE FAASMANIPULATSIOON BPSK (Binary Phase Shift Keying) kasutab sümbolite 0 ja 1 edastamiseks signaale, mis erinevad teineteisest 180 BINAARNE FAASMANIPULATSIOON BPSK (Bnary Phase Shft Keyng) kasuta sümolte ja edastamseks sgnaale, ms ernevad tenetesest 8 o faasnhke poolest Aos( ω t), Aos( ω t+ π ), Võ MOULATSIOON IRO Loengumaterjal -

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS oktoober 2011 nr. 9 (131) TÄNA LEHES Pil di võist lu se Kih nu aas ta rin pa re mi kust sai sü dam lik ka len der Val la va nem sel gi tab pi ka le ve ni nud tee dee hi tu

Rohkem

DIPLOM Miina Härma Gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Oliver Tennisberg saavutas Pranglimise eelvõistluse I etapil 7954 punktiga 8. klassi arvestuses 1. k

DIPLOM Miina Härma Gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Oliver Tennisberg saavutas Pranglimise eelvõistluse I etapil 7954 punktiga 8. klassi arvestuses 1. k Miina Härma Gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Oliver Tennisberg 7954 punktiga 1. koha Pärnu Mai Kooli 8.b klassi õpilane Krethel Tiits 7443 punktiga 2. koha Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Marie

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS detsember 2012 nr. 10 (143) TÄNA LEHES Lõp pev aas ta val la ma ja poolt vaa da tes Kih nu uus pe rearst Kat rin Sih ver teeks mee lel di väi ke lae va - kap te ni pa be

Rohkem

Tallinn

Tallinn Tallinna linna tegevused Läänemere väljakutse võrgustikus initsiatiivi toetamisel Gennadi Gramberg Tallinna Keskkonnaamet Keskkonnaprojektide ja hariduse osakonna juhataja Tallinna osalemine Läänemere

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS juuni 2011 nr. 5 (127) TÄNA LEHES Üks õige ja hää tradistioon sai loodud Pillilapsed kesk Kaunase festivalimelu Kihnu Jõnn jäi Pärnu jahtklubisse ankrusse Laulupeole ja II

Rohkem

Microsoft PowerPoint - nema_linnud_KKM

Microsoft PowerPoint - nema_linnud_KKM NEMA merel peatuvate veelindudega seonduvad tegevused ja ajalooline ülevaade Leho Luigujõe rändepeatus, pesitsusala, rändepeatus ja talvitusala talvitusala,, Ida-Atlandi rändetee, Merealade linnustiku

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS märts 2011 nr. 3 (125) TÄNA LEHES Kihnlased, tulge üldkogule Saare preemia sai Reene Leas Pillilaagris alustati lõõtsaõppega Kihnu on taas meretagune maa Muuseumis koolitati

Rohkem

Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga (Lg 1), päringu aeg :36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inime

Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga (Lg 1), päringu aeg :36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inime Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga 01.02.2017 2 (Lg 1), päringu aeg 01.02.2017 13:36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse 2-1 lg 2 p 1 tähenduses

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KINNISVARATURU ÜLEVAADE JUUNI 217 Allikad: Maa-amet, city24, Eesti Pank, Statistikaamet Indeksi muutused võrreldes : -kaalutud keskmise m² muutus hinnatipuga (detsember 216): -1% -kaalutud keskmise m²

Rohkem

Kvartalikir 1-11_tiitel.ai

Kvartalikir 1-11_tiitel.ai TOIDUKAUPADE HINNATRENDIDEST EESTIS JA MUJAL MAAILMAS VIIMASTEL AASTATEL Viktori Trsnov Sttistikmet Toidukupde hinnd on lti olnud üldsuse tähelepnu ll, kuid viimstel sttel set leidnud mjndusliku olukorr

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Joogivesi Tartu regioonis nov08

Microsoft PowerPoint - Joogivesi Tartu regioonis nov08 Joogivee kvaliteedist Tartu regioonis Kea Kiidjärv, Tartu TKT juhtivinspektor Ettekande sisu Tartu regioon Tartu TKT ülesanne seoses joogiveega Ühisveevärgid arvudes Joogivee kvaliteet regioonis (2007)

Rohkem

untitled

untitled 20 aastat Tõstamaa valda ERI Nr. 5 (187) / juuni 2012 Armastatud koduvallale mõeldes juu nil 2012 möö dub 20 aas tat Tõs ta maa 17. val la oma va lit sus liku staa tu se taas kehtes ta mi sest. Aja loos

Rohkem

Slide 1

Slide 1 ERAÜ XVII TALVEPÄEV 2015 Uue põlvkonna LDMOS transistorvõimendid 14.veebruar 2015 Mart Tagasaar, ES2NJ Sissejuhatus Alates 2010.aastast on turule ilmunud uue põlvkonna LDMOS transistorid võimsusega 600-1400W,

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Sotsiaaltranspordi toetamise erinevad võimalused Kristiina Tuisk Hoolekande osakond Nõunik 12.10.2017 STT sihtgrupp Seaduse järgi Puudega isik, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist

Rohkem

Matemaatilised meetodid loodusteadustes. I Kontrolltöö I järeltöö I variant 1. On antud neli vektorit: a = (2; 1; 0), b = ( 2; 1; 2), c = (1; 0; 2), d

Matemaatilised meetodid loodusteadustes. I Kontrolltöö I järeltöö I variant 1. On antud neli vektorit: a = (2; 1; 0), b = ( 2; 1; 2), c = (1; 0; 2), d Matemaatilised meetodid loodusteadustes I Kontrolltöö I järeltöö I variant On antud neli vektorit: a (; ; ), b ( ; ; ), c (; ; ), d (; ; ) Leida vektorite a ja b vaheline nurk α ning vekoritele a, b ja

Rohkem

METSADE SÄÄSTVA MAJANDAMISE KAVA aastateks Käesolev kava on koostatud metsade kirjelduste põhjal ning annab põhisuunad metsade majandamiseks

METSADE SÄÄSTVA MAJANDAMISE KAVA aastateks Käesolev kava on koostatud metsade kirjelduste põhjal ning annab põhisuunad metsade majandamiseks METSAE SÄÄSTVA MAJANAMISE KAVA aastateks 2016-2025 Käesolev kava on koostatud metsade kirjelduste põhjal ning annab põhisuunad metsade majandamiseks kooskõlas EESTI SÄÄSTVA METSANUSE STANARI ja kehtivate

Rohkem

Dok reg

Dok reg 2017-2018 Regist. Kuidas saabus, Juurdepääsu Dok. liik Dok. number Kellelt, kellele Lühikokkuvõte väljastati meetod kuupäev 01.09.2017 kiri 2-7/1 Võru Vallavalitsus e-post taotlus 04.09.2017 ettepanek

Rohkem

Paigaldusjuhend Daikin Altherma madalatemperatuurilise monoploki valikute plokk EK2CB07CAV3 Paigaldusjuhend Daikin Altherma madalatemperatuurilise mon

Paigaldusjuhend Daikin Altherma madalatemperatuurilise monoploki valikute plokk EK2CB07CAV3 Paigaldusjuhend Daikin Altherma madalatemperatuurilise mon Dikin Altherm mdltempertuurilise monoploki vlikute plokk Eesti Sisukord Sisukord Info ksutusjuhiste koht. Info käesolev dokumendi koht... Info krbi koht. Vlikute plokk..... Listrvikute eemldmiseks vlikute

Rohkem

Print\A4\RaceLandscape.pmt

Print\A4\RaceLandscape.pmt Heat laps. start..8 : Race ( ) started at :: Start BMW M E Samsonas Motorsport :. 8.98..8. Ligur Racing :.9.9.9 8... Opel Ascona Vändra TSK :9.8.8 :.8 8..8 9.9 :.9..8.9 8.99 8.9 BMW 8IS :.9..99.. :8.8

Rohkem

Print\A4\RaceLandscape.pmt

Print\A4\RaceLandscape.pmt Heat laps. start //9 : Race ( ) started at :: th Last Tm rd Last Tm nd Last Tm Last Tm Joker Start Comment Mihhail SIMONOV RUS Peugeot TT Motorsport :.,..9. Arnis ODINS Lada Samara TT Motorsport :..,9

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

Staatikaga määratud raam 11

Staatikaga määratud raam 11 Ehitusmhnik hrjutus 1/31 Sttikg määrtu rm 11 4 kn/m 12 kn/m 00000000000000000000000000000 11111111111111111111111111111 c F = 10 kn 00 00 01 01 8 m 8 m 4 m 5 m Anrs Lh Mhnikinstituut Tllinn Thnikülikool

Rohkem

Microsoft Word - polkaudio 2010 hinnakiri

Microsoft Word - polkaudio 2010 hinnakiri polkaudio 2010 hinnakiri HINNAKIRI 2010 Kirjeldus Viimistlus Hinna Hind EEK Hind ühik 20%km 20%km naturaalne LSi SEEERIA spoon LSi 15 Põrandakõlar või kirss tk. 11344 725 LSi 9 Riiulikõlar või kirss paar

Rohkem

Eesti seenioride meistrivõistlus 09. dets Rapla 40l Õhupüstol Meesveteranid I (55-64) Sise- Koht Eesnimi Perenimi S.a. Klubi Seeriad Σ

Eesti seenioride meistrivõistlus 09. dets Rapla 40l Õhupüstol Meesveteranid I (55-64) Sise- Koht Eesnimi Perenimi S.a. Klubi Seeriad Σ Eesti seenioride meistrivõistlus 09. dets. 2018 Rapla 40l Õhupüstol Meesveteranid I (55-64) 1954-1963 Sise- I Heldur KURIG 1958 Elva LSK 89 92 92 94 367 10 II II Vello KARJA 1960 KL MäLK 93 93 89 89 364

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Reovee kohtkäitluse korraldamine kohalikus omavalitsuses Marit Ristal Keskkonnaministeerium / peaspetsialist 16.08.2017 Raili Kärmas Keskkonnaministeerium / nõunik 15.08.2017 Veemajanduskavad ja reovee

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Küllike Kuusik algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Küllike Kuusik algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Küllike Kuusik algus: 18.05.2015 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 21.11.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

Pärnu Spordikooli esivõistlused ujumises 2018 Pärnu, Event 1 Women, 100m Freestyle Open Results Points: FINA 2014 Rank YB T

Pärnu Spordikooli esivõistlused ujumises 2018 Pärnu, Event 1 Women, 100m Freestyle Open Results Points: FINA 2014 Rank YB T Event 1 Women, 100m Freestyle 1. ROOS, Aurelia 04 Paernu Spordikool 1:02.93 532 2. PÄRN, Greete Marleen 02 Paernu Spordikool 1:03.90 508 3. TAMMIK, Laura 05 Paernu Spordikool 1:07.56 430 4. KANNUS, Kaisa

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS aprill 2019 nr. 4 (214) Käib töö ja naer koos! Met sa maa pä ri mus talus pee ti ap ril li viima sel nä da la va hetu sel ku du mis fes ti va li, kus paar küm mend kä si

Rohkem

Microsoft Word - KodS-i menetlused EN lisa 2.rtf

Microsoft Word - KodS-i menetlused EN lisa 2.rtf aotleja foto 4 x 5 cm Siseministri 18.12.2015 määrus nr 74 Siseministri18.12.2015. aasta määruse n1-1/74 odakondsuse seaduses sätestatud menetlustes esitatavate odakondsuse seaduses sätestatud menetlustes

Rohkem

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees Pärnu 1 C Toimetus Klienditugi Kolmapäev, 6. detsember 2017 POSTIMEES PÄRNU POSTIMEES UUDISED ARVAMUS KULTUUR VABA AEG TARBIJA PAB Pärnumaa Video Galerii Sport Krimi Elu Kool Ajalugu Ettevõtluslood Maa

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS mai 2019 nr. 5 (215) TÄNA LEHES Meenesaak oli muljetavaldav Eakate kodu eskiisprojekt sai kaante vahele Kihnu Keretäüs kostitab külalisi Tuuleroos näitas head taset Silvia

Rohkem

Variant A

Variant A PARABOOL. PARABOOLI KANOONILINE VÕRRAND Kuids leid joone võrrndit, kui on ted, et selle joone ig punkti kugused sirgest = j punktist F(0; ) on võrdsed? Tähistme joonel olev vlt vlitud punkti P(; ). Selle

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS juuni 2015 nr. 6 (170) Õpe ta ja Er le Oad ja tä na vu sed lõ pe ta ja jad Lo vii sa Laa rents, Me ri lin Saa re, Kel li Mä tas, Car men Laos, Ar let Tam mik, San der Saa

Rohkem

untitled

untitled Nr. 3 (176) / märts 2011 Palju õnne, lauluvõistlus! 18. märt sil toimus Tõs ta maa rah va ma jas to re juu be li hõn guli ne 15. val la noor te so listi de kon kurss Muu si ka meid kõi ki seob... Laul

Rohkem

4PET B_2016_02

4PET B_2016_02 Dikin Altherm mdltempertuurilise monoploki vlikute plokk Eesti Sisukord Sisukord Info ksutusjuhiste koht. Info käesolev dokumendi koht... Info krbi koht. Vlikute plokk..... Listrvikute eemldmiseks vlikute

Rohkem

(Microsoft Word - PK 2009 J\365geva IV etapp.doc)

(Microsoft Word - PK 2009 J\365geva IV etapp.doc) Järgmine karikasarja võistlus toimub 28 augustil Tartumaal, Tõrvandis Tuletõrjespordi karikavõistluste Pritsu karikas 2009 IV etapp peeti Jõgeval 14 augustil 2009.a. Mehed Võistluste tulemused I A. Oviir

Rohkem

Eksamen FSP5936/PSP5590 Estisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål

Eksamen FSP5936/PSP5590 Estisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Eksamen 19.05.2014 FSP5936/PSP5590 Estisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Oppgåve 1 Svar på spørsmålet nedanfor med fem seks setningar på estisk. Mida sa tegid eelmisel

Rohkem

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest Välisvahendite teabepäev Kultuuriministeeriumi haldusala asutustele Tallinn, 26.05.2014 Kavandatavad regionaalarengu meetmed EL struktuurivahendite perioodil 2014-2020 Regionaalpoliitika büroo Siseministeerium

Rohkem

Microsoft Word - 2. Tokio kriteerium

Microsoft Word - 2. Tokio kriteerium EESTI OLÜMPIAKOMITEE ESINDAJATE KOGU KOOSOLEK Tallinn 11. detsember 2018.a. Päevakorrapunkt EOK kvalifikatsioonikriteeriumide kinnitamine 2020.a. olümpiamängudeks Tokios Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK)

Rohkem

Tala dimensioonimine vildakpaindel

Tala dimensioonimine vildakpaindel Tala dimensioonimine vildakpaindel Ülesanne Joonisel 9 kujutatud okaspuidust konsool on koormatud vertikaaltasandis ühtlase lauskoormusega p ning varda teljega risti mõjuva kaldjõuga (-jõududega) F =pl.

Rohkem

Microsoft Word - Alaru.doc

Microsoft Word - Alaru.doc 73 TALITRITIKALE KASVATAMISEST EESTIS M. Alru 1, Ü. Lur 1 1 Eesti Mülikool Sissejuhtus Toiu tootmine milms on suures oss limiteeritu keskkonlike stressie tõttu, kun inult 10% hritvst mst klssifitseeritkse

Rohkem

efo03v2pkl.dvi

efo03v2pkl.dvi Eesti koolinoorte 50. füüsikaolümpiaad 1. veebruar 2003. a. Piirkondlik voor Põhikooli ülesannete lahendused NB! Käesoleval lahendustelehel on toodud iga ülesande üks õige lahenduskäik. Kõik alternatiivsed

Rohkem

MEHED

MEHED 2015 hooaja nominendid Eesti kergejõustiku auhindadele MEHED Roman Fosti Klubi: Stamina SK Treener: Jane Salumäe 10000m, poolmaraton, maraton PB:30:22,54/1:04.42/2:17.54 SB:30:22.54/1:04.42/2:20.22 - MM,

Rohkem

Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet VEEBILEHEHANGE..NaRva LtNn.r SotstIUooI-EKANDEKESKUSE ASUKoHAGA MASLovt rn 3 KAITLEMISRUUMIDE REMONDI

Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet VEEBILEHEHANGE..NaRva LtNn.r SotstIUooI-EKANDEKESKUSE ASUKoHAGA MASLovt rn 3 KAITLEMISRUUMIDE REMONDI Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet VEEBILEHEHANGE..NaRva LtNn.r SotstIUooI-EKANDEKESKUSE ASUKoHAGA MASLovt rn 3 KAITLEMISRUUMIDE REMONDI TEoSTAMINE,. PAKKUMUSTE AVAMISE PROTOKOLL Narva 28

Rohkem

Leica DISTO TM S910 The original laser distance meter

Leica DISTO TM S910 The original laser distance meter Leca DISTO TM S910 The orgnal laser dstance meter Ssukord Mõõtevahend seadstus - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Sssejuhatus - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rohkem

HWU_AccountingAdvanced_October2006_EST

HWU_AccountingAdvanced_October2006_EST 10. Kulude periodiseerimine Simulatsioone (vt pt 5) kasutatakse ka juhul, kui soovitakse mõnd saadud ostuarvet pikemas perioodis kulusse kanda (nt rendiarve terve aasta kohta). Selleks tuleb koostada erinevad

Rohkem

Targocid Art 30 - CHMP Opinion

Targocid Art 30 - CHMP Opinion I lisa Ravimi te, ravimvormide, tugevuste, manustamisviiside, taotlejate, müügiloa hoidjate loetelu liikmesriikides 1 Belgia Belgia Bulgaaria Tšehhi GmbH, Targocid 100 mg Leonard-Bernstein-Straße Trockenstechampullen

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS veebruar 2019 nr. 2 (212) Kih nu tä nab ja tun nus tab VAL LA AU KO DA NIK - Maa ja Va di Aus tu sa val du se na Kih nu val la le osuta tud väl ja paist va te tee ne te eest

Rohkem

untitled

untitled TÄNA LEHES Pat riarh üt les kõi gi le kihn las te le ter vi tus toos ti Koo li juht rää gib uue koo liaas ta oo tus test Pil liõ pe on pai su nud pä ri muskoo liks Suiaeg sai lä bi Ter vi se - kes ku ses

Rohkem

Print\A4\LMergeQualify.PMT

Print\A4\LMergeQualify.PMT Sorted on Best Lap time WD NOORED - AJAD PEALE KOLMANDAT VOORU 0 Joonas PALMISTO Tom ADAMSON Andri KUTSAR Romet REISIN Karl-Kenneth NEUHAUS Marten PÕDER Sten IVANOV Oliver KURG Henri KUTSAR R. Best Tm

Rohkem

Lisa 2 KÕRGE ÕPIMOTIVATSIOONIGA ÕPILASTE VÄIKERÜHMADE GRAAFIK I poolaasta 2018/2019 Rühm Õpetaja Tunni toimu mi-se aeg Ruum Rüh mas osale va õpilas e

Lisa 2 KÕRGE ÕPIMOTIVATSIOONIGA ÕPILASTE VÄIKERÜHMADE GRAAFIK I poolaasta 2018/2019 Rühm Õpetaja Tunni toimu mi-se aeg Ruum Rüh mas osale va õpilas e Lisa 2 KÕRGE ÕPIMOTIVATSIOONIGA ÕPILASTE VÄIKERÜHMADE GRAAFIK I poolaasta 2018/2019 Rühm Õpetaja Tunni toimu mi-se aeg Ruum Rüh mas osale va õpilas e klass Millise tunni arvelt Märkused IV kooliaste Inglise

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

D1003_EXTERIOR_DOOR_UK_SE_NO_DK_FI_EE_LV_LT_RU_02_NEUTRAL_WEB

D1003_EXTERIOR_DOOR_UK_SE_NO_DK_FI_EE_LV_LT_RU_02_NEUTRAL_WEB UK SE NO DK FI EE LV LT RU EXTERIOR DOORS INSTALLATION INSTRUCTION MONTERINGSANVISNING YTTERDÖRRAR MONTERINGSANVISNING YTTERDØRER MONTAGEVEJLEDNING YDERDØRE ULKO-OVEN ASENNUSOHJE VÄLISUSTE PAIGALDUSJUHEND

Rohkem

AJAKAVA Reede, 6. märts :00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muus

AJAKAVA Reede, 6. märts :00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muus AJAKAVA Reede, 6. märts 2015 13:00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muusik NELJAD-VIIED juhendaja Anu Lõhmus 2 Kuressaare Gümnaasiumi

Rohkem

06 uste akende spets _ Layout

06 uste akende spets _ Layout TINGMÄRGID X = 300 Y = 330 M. Metsanurga tn 404:40:0 ate tn 3 404:40:30 V K KRUNDI PIIR PROJ/REK.HOONE PROJ.TERRSS OL.OLEV MP.ÕHULIIN OL.OLEV VEETRSS OL.OLEV KNLISTSIOON OL.OLEV.SIDE KEL OL.OLEV/PROJ.GSITRSS

Rohkem

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad koos AMV(E) 335, AMV(E) 435 ja AMV(E) 438 SU täiturmootoritega.

Rohkem

01b-Schedule for line, version

01b-Schedule for line, version Ä1 Ääsmäe Põhikool - Tuula - Keila - Valingu - Tagametsa - Ääsmäe Põhikool alates.09.26 Ä1-1 Ääsmäe kool 0,864 23382-1 0: 07:20 2 Harutee 0,864 2,414 23308-1 0:04 07:21 3 Pällu 3,278 1,745 23321-1 0:02

Rohkem

TM Leica DISTO touch TMD810 Leica DISTO X310 The original laser distance meter The original laser distance meter The original laser distance meter

TM Leica DISTO touch TMD810 Leica DISTO X310 The original laser distance meter The original laser distance meter The original laser distance meter TM Leca DISTO touch TMD810 Leca DISTO X10 The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter Ssukord Mõõtevahend seadstus - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rohkem

VRB 2, VRB 3

VRB 2, VRB 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 6) VR - tee ventiil, sise- ja väliskeere 3-tee ventiil, sise- ja väliskeere Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehaaniline snepperühendus täiturmootoriga

Rohkem