Eesti elanikkonna turvalisuse uuring

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Eesti elanikkonna turvalisuse uuring"

Väljavõte

1 Eesti elanikkonna turvalisuse uuring 09 Tellija: Politsei- ja Piirivalveamet Töö teostaja: Eesti Uuringukeskus OÜ ja Norstat Eesti AS Projektijuht: Pille Hillep Analüütik: Riin Pärnamets Küsitlusjuht: Sigrid Vilt (Norstat Eesti AS) September 09

2 SISUKORD TULEMUSTE KOKKUVÕTE... METOODIKA... UURINGU EESMÄRK... KÜSITLUSE LÄBIVIIMISE PROTSESS... VALIMI KIRJELDUS... ANDMETE ANALÜÜS... TULEMUSED.... RAHULOLU POLITSEIGA.... KOKKUPUUDE POLITSEIGA ELANIKE OHUTUNNE.... KURITEO OHVRIKS LANGEMINE... Varguste ohvriks langemine... Lähisuhtevägivalla ohvriks langemine... Veebikuriteo ohvriks langemine.... KOKKUPUUDE PIIRIVALVEGA RAHULOLU PIIRIVALVEGA... 0 Rahulolu piiriületamisega... Rahulolu merepäästega RAHULOLU POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMETI TEENINDUSEGA ISIKUT TÕENDAVA DOKUMENDI TAOTLEMISEL ENNETUSTÖÖ... 6

3 TULEMUSTE KOKKUVÕTE Rahulolu politseiga Eesti Politseiga on rahul % elanikest, rahulolematuid on %, sh täiesti rahulolematuid on %. Kõige rohkem on rahul Kärdla ning kõige vähem Narva politseijaoskonna piirkonna elanikud. Kõige enam põhjustab politseiga rahulolematust elanike usaldamatus politsei osas, lootusetu tunne politseilt abi saada ning arvamus, et kuritegude karistused on ebaõiglaselt kerged. Lisaks elanike hinnangul kulutab politsei liigselt ressurssi liiklusjärelvalvele ning selletõttu tegelevad vähem teiste süütegude lahendamisega. Kõige enam ollakse rahul oma elupiirkonna politsei välise korrektsusega, kõige vähem aga ennetustöö läbiviimisega, tegutsemise tulemuslikkuse ja kiirusega. Kõige positiivsemalt hindavad kohalikke politseinike erinevates aspektides Kärdla poliseijaoskonna piirkonna elanikud ning kõige negatiivsemalt Jõhvi ja Narva piirkonna elanikud. Võrreldes eelmiste aastatega on paranenud rahulolu elupiirkonna kohaliku politsei välise korrektsusega, suhtlemisoskusega, kättesaadavusega, ametialase ja tegutsemise oskusega ja ennetustöö läbiviimisega kõikide politseipiirkondade lõikes. 7% elanike hinnangul saab politsei kuritegevuse ohjeldamisega hästi hakkama, veidi alla viiendiku arvab, et pigem halvasti ning ligi kümnendik ei oska hinnangut anda. Võrreldes varasemate aastatega on hinnang kuritegevusega ohjeldamisele oluliselt paranenud aastaga on positiivsete hinnete osakaal tõusnud ligi viiendiku võrra. Kokkupuude politseiga Viimase aasta jooksul on Eesti elanikest % ise või kõrvaltnägijana politseiga kokku puutunud. Politseiga otse kokkupuutunud isikutest on viiendik olnud ohvri rollis, neljandik õigusrikkujad või õigusrikkumises kahtlustatavad ning veidi üle poole on politseiga kokkupuutunud mõnes muus situatsioonis, eelkõige koolitusel, ennetustöös või avalikul üritusel. Kõige enam on ohvrina või õigusrikkujana kokku puututud patrullpolitseinikega.

4 Kolmandik kuriteo või väärteo ohvritest ei ole kunagi juhtunust politseid teavitanud, samas pealtnägijana ei annaks õigusrikkumisest politseile kunagi teada vaid % Eesti elanikest. Nii pealtnägijana kui ka ohvrina on oluline põhjus, miks politseid süütegusest ei teavitata, arvamus, et sellest ei ole kasu või see ei ole alati vajalik. Ohvritel on olulisteks põhjuseks olnud ka asjaolu, et süütegu ei ole olnud piisavalt suur või olukord on lahenenud ilma politsei abita. Veidi üle kolmandiku sotsiaalmeediakontode omanikest teavitaks ise ühiskonda õigusrikkumisest läbi sotsiaalmeedia. Mida vanem on sotsiaalmeedia konto kasutaja, seda suurema tõenäosusega jagaks ta õigusrikkumise kohta infot sotsiaalmeedias. Kõige enam eelistatakse politseiga suhelda nii ohvrina kui ka muudes küsimustes telefoni teel (66%), viiendik eelistab otsekontakti ning % i teel suhtlemist. Ülejäänud suhtluskanaleid eelistab kasutada väga väike hulk elanikkonnast. Turvatunne ning kuriteo ohvriks langemine 9% elanikest peab politsei rolli ennetustöö läbiviimisel oluliseks ning aastate lõikes olulisi muutusi hoiaku suhtes toimunud ei ole. Elanikud ootavad, et politsei tegeleks kuritegevuse ennetusmeetmena rohkem probleemsete sihtrühmadega (%), korraldaks loenguid koolides ja lasteaedades (7%) ning jagaks ennetusteemalist infot läbi meedia (6%). Lisaks üle poolte elanikest arvab, et politsei võiks osaleda võrgustikutöös kohalikul tasandil, viia läbi teavituskampaaniaid ning levitada infot avalikel üritustel. Ligikaudu kolmandik elanikest arvas, et ennetustööd tuleks teha läbi kogukondlike kokkusaamiste ning infomaterjalide levitamise. Elanikud on oma vara kaitsmisel kõige enam pööranud tähelepanu kõikvõimalikele küberturvalisuse ennetusmeetmetele: internetis ei avata kahtlaseid linke või manuseid (69%), ei jagata detailset infot enda kohta sotsiaalmeedias (60%), paroole teiste inimestega ja kontaktandmeid tundmatutele isikule suhtlusvõrgustikes (%) ning kustutatakse ära kahtlased meilid (%). Kõige vähem kasutatakse enda ja vara kaitsmiseks ennetusmeetmena tulirelva ostmist, enesekaitsekursuseid või liitumist naabrivalvega (kõik alla %).

5 Pimedal ajal tunneb oma elupiirkonnas end turvaliselt 77% Eesti elanikest, sh täiesti julgelt ligi kolmandik. Veidi ebakindlalt tunneb end % ning väga ebakindlalt %. Võrreldes varasemate aastatega on inimeste turvatunne järjest suurenenud. Jätkuvalt tunnevad ennast kõige turvalisemalt Hiiu- ja Saaremaa elanikud, kõige ebaturvalisemalt aga Ida-Virumaa elanikud. Suurimaks ohuks peavad elanikud jätkuvalt liikluses ettetulevaid ohuolukordi. Elanike hirmude seas reastusid järgmisena merereostuse oht ning interneti keskkonnas raha või muu vara väljapetmise ja arvuti andmetesse sekkumise, nuhkvara, pahavara ja arvutiviiruse levitamise oht. Kõige vähem peetakse tõenäoliseks, et satutakse lähisuhtevägivalla ning salakaubanduse ohvriks või looduses hädas olles jäädakse politsei abita. Samas kui võrrelda, mis kuriteo ohvriks kõige sagedamini satutakse, siis ligi kolmandik kuriteo ohvritest on viimase aasta jooksul langenud varguse ohvriks, millele järgnesid liiklusõnnetused, lähisuhtevägivald ja interneti keskkonnas raha või muu vara väljapetmine. Aastate lõikes on vähenenud elanike ohutunne peaaegu kõikide ohtude ja kuritegevusliikide osas. Kõige enam on ohutunne vähenenud tänavakuritegevuse, narkokuritegevuse, varguste, avalikus ruumis vägivalla, liiklusega seotud ohtude, ebaseadusliku rände ja korruptsiooni osas. Vaid väga vähesel määral on kasvanud ohutunne merereostuse ja nende inimeste osas, kes töötavad riigis ebaseaduslikult. Kümnendik elanikkonnast on langenud viimase aasta jooksul kuriteo ohvriks. Eesti elanikkonnast ligikaudu inimest on sattunud ohvriks ühekordselt ja 9 60 mitmekordselt. Aastate lõikes ei ole ohvrite arvus olulisi muutuseid toimunud. Võrreldes 07. aastaga on kõige rohkem vähenenud liiklusõnnetustesse sattumine, kelmuse ning vargustega ohvriks langemine, kõige enam on kasvanud aga lähisuhtevägivallaga ning interneti pettuste ohvrite osakaal. Kuigi kolmandik elanikkonnast astub samme, et hoiduda krediitkaardipettuste ja kelmuste ohvriks langemisest internetis, on siiski mõnevõrra kasvanud interneti pettuste ohvriks langenute osakaal. Sarnaselt 07. aastaga on elanike seas näha tendentsi, et veidi enam langetakse varguse ohvriks tänaval ning maakodudes, vähem aga kodust ning sõidukitest asjade varguse ohvriks.

6 Rahulolu Piirivalvega Veidi üle kolmandiku Eesti elanikest on viimase aasta jooksul piirivalvega kokku puutunud, nendest % on kokku puutunud harvem kui kord kuus, 6% igakuiselt ja % iganädalaselt. Kõige enam puututakse piirivalvega kokku Tallinna lennujaamas (%), Narva- piiripunktis (%) ning Narva kordonis (%). Kõige levinum situatsioon piirivalvega kokkupuutumisel on piiriületamine (%). Piiriveekogudel, merepäästesituatsioonis kokkupuudet ning õigusrikkumisi või nendes kahtlusaluseks olemist on olnud alla % juhtudest erinevate situatsioonide lõikes. Rahulolu piirivalve tööga on jätkuvalt kõrge 9% piirivalvuritega kokkupuutunutest on nende tööga rahul. Võrreldes 07. aastaga on rahulolu veidi tõusnud. Piirivalvuritega kokkupuutunud elanikud hindasid piirivalvurite juures kõige kõrgemalt nende välist korrektsust, seejärel ametialast oskust ning tegutsemise tulemuslikkust. Kõige vähem oldi rahul suhtlemisoskuse ja kättesaadavusega. Võrreldes 07. aastaga on rahulolu kõikides teenindusaspektides veidi paranenud. Rahulolu piiriületus korraldusega on jäänud võrreldes varasemate aastatega sama heaks, kuid veidi on tõusnud väga rahulolevate isikute osakaal. Samas piiriületuse kiiruse osas on mõnevõrra kasvanud rahulolematute osakaal. Rahulolu teenindusega isikut tõendava dokumendi taotlemisel Viimase aasta jooksul on veidi üle kolmandiku elanikest taotlenud isikut tõendavat dokumenti. Kõige enam on seda tehtud teeninduses koha peal (7%), kuid ligikaudu viiendik taotles dokumenti politsei iseteeninduses ning mõned üksikud ka i või posti teel. Dokumenti taotlenud isikute rahulolu Politsei- ja Piirivalveameti teenindusega isikut tõendava dokumendi taotlemisel on kõrge 9% on rahul teenindusega. Kõige enam on esindustest isikut tõendavat dokumenti taotletud Tallinna Tammsaare esindusest (7%), Tallinna Pinna esindusest (%) ning Tartu esindusest (0%). Kolmandik isikut tõendava dokumendi taotlejatest on nõus tasuma suuremat riigilõivu, kui nad saaksid dokumendi mugavamalt kätte. Nendest ligikaudu pooled oleks valmis 6

7 lisamugavuste eest tasuma kuni eurot rohkem, üle kolmandiku kuni 0 eurot ning viiendik üle 0 euro. 7

8 METOODIKA UURINGU EESMÄRK Uuringu eesmärgiks oli uurida Eesti elanike turva- ja ohutunnet, kuriteo ohvriks langemist ning rahulolu Politsei- ja Piirivalveametiga ning nende aspektide muutumist ajas. KÜSITLUSE LÄBIVIIMISE PROTSESS Küsitlus viidi läbi kombineeritud meetodil: veebipaneeli- (70%) ja telefoniküsitlusena (0%). Küsitlus viidi läbi nii eesti kui ka vene keeles, vastavalt vastaja soovile. Veebiküsimustikule vastamise aeg oli keskmiselt 0 minutit ning telefoniintervjuudel minutit. Küsitluse läbiviimiseks kasutati 07. aasta sarnase uuringu aluseks olnud ankeeti, mida täiendati ja parandati koostöös Tellijaga. Küsimustik koosnes valikvastustega kinnistest küsimustest koos täiendava kommenteerimise võimalusega ning lisaks olid mõned lahtised küsimused. Küsitlus toimus ajavahemikus a. VALIMI KIRJELDUS Uuringu üldkogumi moodustasid Eesti elanikud vanuses -7 a., keda on Statistikaameti andmetel kokku inimest (09.a.. jaanuari seisuga). Uuringu eeldatav netovalimi suurus oli 0 vastajat, küsitleti inimest. Valimi moodustamisel arvestati üldkogumi jaotust soo, vanuse, rahvuse ja hariduse tunnuste lõikes. Uuringu läbiviimisel kasutati kvootjuhuvalimit. Tellija soov oli, et igast politseipiirkonnast vastaks küsitlusele vähemalt 7 inimest (kvootide kirjeldus Tabel -s), eesmärgiga analüüsida andmeid ka politseijaoskondade lõikes. Moodustunud valimi kihtides toimus vastajate leidmine juhuvaliku põhimõtetest lähtuvalt. Avaliku arvamuse uuring 07, töö teostaja Turu-uuringute AS

9 Tabel. Valimi jaotus politseipiirkondade ja prefektuuride lõikes (N). PPA politseijaoskonnad Tallinna Kesklinna politseijaoskond Ida-Harju politseijaoskond Lääne-Harju politseijaoskond Kagu politseijaoskond* Tartu politseijaoskond* Viljandi politseijaoskond Kärdla politseijaoskond Paide politseijaoskond Haapsalu politseijaoskond Pärnu politseijaoskond Rapla politseijaoskond Kuressaare politseijaoskond Jõhvi politseijaoskond Narva politseijaoskond Rakvere politseijaoskond Tööpiirkonnad Prefektuur Eeldatav valimi (N) Lõplik valimi (N) Kesklinna ja Põhja-Tallinna linnaosa Tallinnas Põhja 00 0 Loksa linn, Maardu linn, Aegviidu vald, Anija vald, Jõelähtme vald, Kose vald, Kuusalu vald, Raasiku vald, Rae vald, Viimsi vald ning Lasnamäe ja Pirita linnaosa Tallinnas Keila linn, Paldiski linn, Saue linn, Harku vald, Keila vald, Kernu vald, Kiili vald, Nissi valla, Padise valla, Saku valla, Saue vald ja Vasalemma vald ning Kristiine, Nõmme, Mustamäe ja Haabersti linnaosa Tallinnas Võru maakond, Valga maakond ning Põlva maakond ja sellega külgnevate piiriveekogus asuvad saared Põhja 7 Põhja 7 0 Lõuna 9 Tartu maakond, Jõgeva maakond Lõuna 7 77 Viljandi maakond Lõuna 7 7 Hiiu maakond ning sellega piirnevas territoriaal- ja sisemeres asuvad saared Lääne 7 7 Järva maakond Lääne 7 76 Lääne maakond ning sellega piirnevas territoriaal- ja sisemeres asuvad saared Pärnu maakond ning sellega piirnevas territoriaal- ja sisemeres asuvad saared Lääne 7 6 Lääne Rapla maakond Lääne 7 77 Saare maakond ning sellega piirnevas territoriaal- ja sisemeres asuvad saared Ida-Viru maakond, v.a Narva linn, Narva- Jõesuu linn, Sillamäe linn Lääne 7 76 Ida 7 76 Narva linn, Narva-Jõesuu linn, Sillamäe linn Ida 00 0 Lääne-Viru maakond ning sellega piirnevas territoriaal- ja sisemeres asuvad saared Ida 7 76 KOKKU 0 * Alates 07.a. Saadud küsitlustulemi ja statistilise mudeli võrdlemisel ilmnenud erisuste vähendamiseks arvutati välja üle-eestiline kaal vastavalt sotsiaal-demograafiliste tunnuste jaotusele (vanus, sugu, emakeel, maakond, haridus) (Tabel ). 9

10 Tabel. Kaalutud ja kaalumata valim (%). SUGU VANUS RAHVUS MAAKOND HARIDUS Üldkogum Kaalumata valim Kaalutud valim N % N % N % KOKKU % 00% 0 00% Mehed 60 9% 67 % 6 9% Naised 0609 % 7% 96 % - 7 % 60 9% 9 % % 9 % 77 9% % 07 % 00 % % 7 0% 00 6% % % % Eestlased % 6 7% 90 67% Mitte-eestlased 6 % 06 6% 60 % Harju maakond 7 % 6 0% 7 % Hiiu maakond 70 % 7 % 9 % Ida-Viru maakond 0790 % 7 0% 0 % Jõgeva maakond % 7 % % Järva maakond 66 % 76 % 9 % Lääne maakond % 6 % 6 % Lääne-Viru maakond 6 % 76 % 7 % Põlva maakond 7 % 7 % 7 % Pärnu maakond 66 6% 00 % 6 6% Rapla maakond % 77 % 9 % Saare maakond % 76 % 99 % Tartu maakond 0 % 0 % % Valga maakond 0 % % % Viljandi maakond 6 % 7 % 6 % Võru maakond 66 % 7 6% 0 % Alg- või põhiharidus 777 % 9% 67 % Keskharidus % 9 % 09 % Kõrgharidus 769 % 6 0% 06 % 0

11 ANDMETE ANALÜÜS Käesoleva uuringu tulemused on laiendatavad Eesti elanikkonnale vanuses -7-eluaastat, sealjuures jääb maksimaalse valimivea suurus 9-protsendisel usaldusnivool +/-,% piiridesse (väiksemate alagruppide vaatlemisel võib viga olla suurem). Üle-Eestilisi andmeid analüüsiti taustatunnuste lõikes (sugu, vanus, emakeel, haridus, maakond, politseiprefektuurid) kaalutud andmetega. Selleks, et andmeid oleks võimalik politseipiirkonna lõikes statistiliselt analüüsida, kasutati küsitlemisel kvootvalimit ning küsitleti kõikides piirkondades vähemalt 7 inimest. Seetõttu teostati politseipiirkondade lõikes analüüs kaalumata andmetega. Statistilist olulisust mõõdeti sagedustabelite puhul Hii-ruut testiga ning keskmisi Anovatestidega. Statistilist olulisust mõõdeti taustatunnustest soo, vanuse, emakeele, hariduse, politseipiirkondade ja prefektuuride lõikes ning raportis on välja toodud vaid nende taustatunnuste lõikes erinevused, mis osutusid statistiliselt olulisteks ning mida saab seega laiendada ka üldkogumile. Andmete analüüsimiseks kasutati statistikaprogramme SPSS ja MS Excel. Analüüsimeetodina kasutati sagedusanalüüsi. 09. aasta tulemusi võrreldi 0., 06., 07. aasta Politsei- ja Piirivalveameti avaliku arvamuse uuringute tulemustega. Võrdlusandmete puhul tuleb silmas pidada asjaolu, et uuringu sihtrühm oli aastal 0 vanuses -7a. Seetõttu võib sealsetes tulemustes olla muutusi, mis on tingitud sihtrühma muutusest. Aastatel 06, 07, 09 läbiviidud uuringutes enam sihtrühma muudetud ei ole. Aastal 07 muutus politseijaoskondade jaotus: endine Võru, Valga ja Põlva jaoskond moodustasid ühiselt uue Kagu jaoskonna ning Tartu ja Jõgeva jaoskond ühiselt uue Tartu jaoskonna. Käesolevas raportis on tulemused illustreeritud jooniste ja tabelitena. Joonistel ja tabelites toodud andmed on ümardatud arvutiprogrammide poolt ja seetõttu võib ridade või veergude summa moodustada kohati 99% või 0%.

12 TULEMUSED. RAHULOLU POLITSEIGA 09. aastal uuriti esimest korda, kuidas on elanikud üldiselt rahul politseiga, kuid sarnaselt varasematele aastatele paluti täpsemalt politsei töövaldkondi hinnata oma elupiirkonna põhiselt. Kuna varasematel aastatel anti üldine rahulolu hinnang vaid oma elupiirkonna politsei tööle, siis ajaliselt ei ole andmeid võimalik otseselt võrrelda. Selgus, et politseiga on rahul või täiesti rahul % elanikest, rahulolematuid %, sh täiesti rahulolematuid on % (joonis ). Politseiga on keskmiselt enam rahul 6-7-aastased, eesti keelt kõnelevad ja kõrgharidusega inimesed ning vähem rahul - ja -6-aastased ning keskharidusega elanikud. Prefektuuride lõikes on keskmiselt enam rahul Lääne tegevuspiirkonna elanikud ja kõige vähem rahul Ida tegevuspiirkonna inimesed. Üldist rahulolu politseiga ei mõjuta otsene kokkupuude politseinikega. Küll aga mõjutab rahulolu see, mis rollis inimene politseiga kokku puutus kuriteoohvrid on rohkem rahulolematud kui õigusrikkujad või kahtlustatavad.

13 PREFEKTUUR HARIDUS EMAKEEL VANUS SUGU KOKKU 09 Mees Naine Eesti Muu Alg- ja põhiharidus Kesk-, keskeri ja kutseharidus Kõrgharidus Põhja Lõuna Lääne Ida 66 6 Täiesti rahul Pigem rahul Pigem ei ole rahul Üldse ei ole rahul Ei oska öelda/kokkupuude puudub Joonis. Rahulolu Eesti Politseiga (%, N=0)

14 Politseijaoskondadest on kõige enam rahul Kärdla (keskmine, palli), Viljandi (,), Kuressaare (,), Haapsalu (,) ja Tartu politseijaoskonna elanikud (,) ning enim rahulolematud on Jõhvi (,9), Narva (,9) ja Paide piirkonna elanikud (,9) (joonis ). Kärdla politseijaoskond (,) 6 Viljandi politseijaoskond (,) 66 Kuressaare politseijaoskond (,) 7 Haapsalu politseijaoskond (,) 7 7 Tartu politseijaoskond (,) Rapla politseijaoskond (,0) 7 9 Ida-Harju politseijaoskond (,0) Pärnu politseijaoskond (,0) Lääne-Harju politseijaoskond (,0) Tallinna Kesklinna politseijaoskond (,0) 6 9 Kagu jaoskond (Võru, Valga, Põlva) (,0) 7 6 Rakvere politseijaoskond (,0) Paide politseijaoskond (,9) 6 Jõhvi politseijaoskond (,9) 67 Narva politseijaoskond (,9) 6 6 Täiesti rahul Pigem rahul Pigem ei ole rahul Üldse ei ole rahul Ei oska öelda/kokkupuude puudub Joonis. Rahulolu politseiga politseijaoskondade lõikes (%, N=)

15 Politseiga rahulolematust tekitab kõige enam usaldamatus ning lootusetu tunne nendelt abi saada (6%) (joonis ). Ligi neljandik rahulolematutest põhjendasid oma arvamust sellega, et nende arvates kulutab politsei liigselt ressurssi liiklusjärelvalvele ning tegelevad selletõttu liiga vähe teiste süütegude lahendamisega. Lisaks toodi rahulolematuse põhjendusena välja, et politseis ei ole piisavalt töötajaid (%), politseinike suhtlemisoskus on ebapiisav (%), reageerimiskiirus ja asjaajamine on aeglane (%). Alla 0% rahulolematutest tõid põhjusena välja, et politseinikud on ebakompetentsed, ületavad oma võimupiire ning on korrupeerunud. Politseist pole abi, karistused leebed 6 Liigne liiklusjärelvalve 6 Töötajate puudus Ebapiisav suhtlemisoskus Liiga aeglane asjaajamine Liiga aeglane reageerimiskiirus Ebakompetentsus, võimu piiride ületamine Muu Korruptsioon Joonis. Rahulolematuse põhjused politseiga (%, N=70) Elanikud hindasid oma elupiirkonna politsei tööd läbi seitsme eri aspekti: väline korrektsus, suhtlemisoskus, kättesaadavus, ametialane ja tegutsemise oskus, tegutsemise tulemuslikkus ja ennetustöö läbiviimine. Hinnanguid anti -palli skaalal, kus tähendas, et ei olda üldse rahul ning, et ollakse väga rahul. Kõige rohkem oskasid inimesed hinnangut anda politsei välisele korrektsusele (%) ning kõige vähem ennetustöö läbiviimsele (7%) (joonis ).

16 Need, kes oskasid hinnangut anda eri aspektidele, olid kõige enam rahul politsei välise korrektsusega (keskmine, palli), seda eriti Kärdla politseijaoskonna piirkonnas (,7) (Tabel ). Kõige vähem ollakse rahul ennetustöö läbiviimisega, tegutsemise tulemuslikkuse ja kiirusega (kõik,0). Kõige enam ollakse nende valdkondadega rahulolematud Jõhvi, Narva, Paide, Rakvere ja Pärnu, Kagu jaoskonna piirkonnas. Kõige positiivsemalt hindavad kohalikku politseid erinevates aspektides Kärdla jaoskonna elanikud ning kõige negatiivsemalt Jõhvi ja Narva piirkonna elanikud. Võrreldes eelmiste aastatega on seekord rahulolevate vastajate osakaalud kõikides politsei tööd iseloomustavates peaaegu aspektides tõusnud erinevate politseijaoskondade lõikes (Lisa ). Välise korrektsusega 6 9 Suhtlemisoskusega 9 9 Kättesaadavusega 6 7 Ametialaste oskustega 6 Tegutsemise kiirusega Tegutsemise tulemuslikkusega 6 Ennetustööga läbiviimisega 9 Täiesti rahul Pigem rahul Pigem ei ole rahul Üldse ei ole rahul Ei oska öelda Joonis. Rahulolu politsei tööga erinevates aspektides, (%, N=0). 6

17 Tabel. Rahulolu politsei tööd iseloomustavate aspektidega elupiirkonnas jaoskondade lõikes (keskmine -palli skaalal, = üldse ei ole rahul...= väga rahul, N=7-)* Ennetustöö läbiviimisega Tegutsemise tulemuslikkusega Tegutsemise kiirusega Ametialaste oskustega Suhtlemisoskusega Välise korrektsusega Tallinna Kesklinna politseijaoskond,9,9,0,,,, Ida-Harju politseijaoskond,0,0,0,,,, Lääne-Harju politseijaoskond,0,0,0,,,, Kagu jaoskond (Võru, Valga, Põlva),0,9,9,,,,0 Kärdla politseijaoskond,,,,,,7,6 Jõhvi politseijaoskond,7,,9,0,,,9 Narva politseijaoskond,,,9,0,0,,9 Paide politseijaoskond,9,,,,,,9 Haapsalu politseijaoskond,0,0,0,,,, Rakvere politseijaoskond,9,9,9,,,, Pärnu politseijaoskond,9,9,9,,,, Rapla politseijaoskond,,0,9,,,,0 Kuressaare politseijaoskond,,0,,,,, Tartu politseijaoskond,0,0,0,,,, Viljandi politseijaoskond,0,,0,,,, Kokku,0,0,0,,,, *Punane- alla koondkeskmise, roheline-üle koondkeskmise, hall-koondkeskmisega võrdne Kättesaadavusega Küsisime elanike hinnangut, kui hästi politsei suudab nende elupiirkonnas kuritegevust ohjata. 7% elanike hinnangul saab politsei kuritegevuse ohjamisega hästi hakkama, 6% arvab, et pigem halvasti ning ligi kümnendik ei oska hinnangut anda (joonis ). Võrreldes varasemate aastatega on hinnang kuritegevusega ohjamisele oluliselt paranenud aastaga on positiivsete hinnete osakaal tõusnud % võrra. Selgub, et mida noorem on inimene, seda enam ta arvab, et politsei suudab hästi ohjata kuritegevust. Mitte-eestlaste ja Ida prefektuuri piirkonna inimeste seas on rohkem neid, kes arvavad, et politsei võiks paremini ohjata kuritegevust. 7

18 09 60 PREFEKTUUR HARIDUS EMAKEEL VANUS SUGU KOONDTULEMUS Mees Naine Eesti Muu Alg- ja põhiharidus Kesk-, keskeri ja kutseharidus Kõrgharidus Põhja Lõuna Lääne Ida 6 6 Väga hästi Küllalt hästi Mitte eriti hästi Halvasti Ei oska öelda Joonis. Kuidas politsei saab hakkama teie elupiirkonnas kuritegevuse ohjeldamisega (%, N=0)

19 Elanike hinnangul saavad kõige paremini hakkama kuritegevuse ohjeldamisega Kärdla politseijaoskonna töötajad (keskmine, palli), kuid ka Kuressaare, Viljandi, Rapla ja Haapsalu jaoskonnad on saanud keskmisest rohkem positiivseid hinnanguid (kõik,) (joonis 6). Kõige kriitilisemad ollakse Jõhvi (,6) ja Narva jaoskonna (,7) tegevuse osas. Kärdla politseijaoskond (,) Kuressaare politseijaoskond (,) Haapsalu politseijaoskond (,) Rapla politseijaoskond (,) Viljandi politseijaoskond (,) Tartu politseijaoskond (,0) Tallinna Kesklinna politseijaoskond (,0) Lääne-Harju politseijaoskond (,0) 6 9 Kagu jaoskond (Võru, Valga, Põlva) (,9) 6 Ida-Harju politseijaoskond (,9) 6 Pärnu politseijaoskond (,9) 6 Paide politseijaoskond (,9) 7 0 Rakvere politseijaoskond (,9) 0 6 Narva politseijaoskond (,7) 6 Jõhvi politseijaoskond (,6) Väga hästi Küllalt hästi Mitte eriti hästi Halvasti Ei oska öelda Joonis 6. Kuidas politsei saab hakkama teie elupiirkonnas kuritegevuse ohjamisega jaoskondade lõikes (%, N=) 9

20 . KOKKUPUUDE POLITSEIGA Elanikel paluti meenutada, kas nad on viimase kuu jooksul politseinikega kokku puutunud või juhtunud nende tööd kõrvalt nägema. Juhul, kui kokkupuuteid on olnud mõlemas rollis, paluti vastata viimase situatsiooni kohta. Viimase kuu jooksul on % Eesti elanikest kokku puutunud politseiga % isiklikult ja % kõrvaltnägijana (joonis 7).Võrreldes 07. aastaga on kokkupuude politseiga mõnevõrra vähenenud (%-lt -%ni). Võrreldes 07. aastaga on veidi kasvanud isiklik kontakt politseiga (+%) ning vähenenud kõrvaltnägijate osakaal (-%). Keskmiselt enam on politseiga kokkupuudet olnud meestel, --aastastel, eestlastel ning Lõuna prefektuuri piirkonnas elavatel inimestel. Keskmiselt enam on kokkupuude politseiga olnud Viljandi, Kärdla ja Tartu piirkonnas elavatel isikutel (joonis ). Keskmiselt vähem on politseiga kokkupuutunud Jõhvi, Narva ja Ida-Harju politseijaoskonna elanikud. 0

21 09 7 PREFEKTUUR EMAKEEL VANUS SUGU KOONDTULEMUS Mees Naine Eesti Muu Põhja Lõuna Lääne Ida 7 Jah, viimati ise Jah, viimati ko rvaltna gijana Ei ole kokku puutunud Joonis 7. Kokkupuude politseiga (%, N=0)

22 Jõhvi politseijaoskond 6 Narva politseijaoskond 6 Ida-Harju politseijaoskond 0 Pärnu politseijaoskond Rakvere politseijaoskond 9 Tallinna Kesklinna politseijaoskond 0 Paide politseijaoskond Lääne-Harju politseijaoskond Kuressaare politseijaoskond 0 Kagu politseijaoskond (Võru, Valga, Põlva) Haapsalu politseijaoskond 7 Rapla politseijaoskond 9 Tartu politseijaoskond 7 Kärdla politseijaoskond 9 7 Viljandi politseijaoskond 7 9 Jah, viimati ise Jah kõrvaltnägijana Ei ole kokku puutunud politseiga Joonis. Kokkupuude politseiga jaoskondade lõikes (%, N=) Vastajatel, kes omasid otseseid kokkupuuteid politseinikega, paluti ka täpsustada, kas nad olid ohvri või õigusrikkuja rollis (joonis 9). Ohvri rollis on olnud viiendik, õigusrikkujaid neljandik ning muus rollis % politseiga kokkupuutunutest (joonis 9). Mehed on taas naistest sagedamini olnud kahtlustatava rollis. Ohvrite seas aga on sagedamini olnud naised. Samuti ilmnes, et mitte eesti keelt kõnelevate isikute seas on ohvreid rohkem.

23 Nii kuritegude ohvreid, kui ka õigusrikkumises kahtlustatavaid on keskmisest enam olnud ka sel aastal Ida ja Põhja prefektuuride tegevuspiirkondades. Politseijaoskondade lõikes ei olnud erinevused valimis statistiliselt olulised, et neid saaks üldistada üldkogumile PREFEKTUUR EMAKEEL SUGU KOONDTULEMUS Mees Naine Eesti Muu Põhja Lõuna Lääne Ida Kuriteo voĩ vaä rteo ohver Õĩgusrikkuja voĩ kahtlustatav oĩgusrikkumises Muu Joonis 9. Rollid kokkupuutes politseiga (%, N=9)

24 Kõige enam on politseiga kokkupuututud muudest situatsioonidest koolitustel, ennetustöös või avalikel üritustel (66%) (joonis 0). Lisaks on kokku puututud politseiga ohvri lähedasena (%), puhumiskontrollis osalejana (%), töö kaudu (%) ning politseile info- ja abipakkujana (%). Alla % juhtudest on politseiga kontaktis oldud liiklusõnnetuses, juhuslikus kontrollis osalejana või dokumendi taotlejana. Politseist pole abi, karistused leebed 6 Liigne liiklusjärelvalve 6 Töötajate puudus Ebapiisav suhtlemisoskus Liiga aeglane asjaajamine Liiga aeglane reageerimiskiirus Ebakompetentsus, võimu piiride ületamine Muu Korruptsioon Joonis 0. Muud kokkupuute viisid politseiga (%, N=66) Kõige enam puututakse kokku patrullpolitseinikega (6%) (joonis ). Piirkonnapolitseiga puutus viimati kokku % elanikest, % uurijatega ja % noorsoopolitseinikega. Ligikaudu kümnendik ei osanud öelda, milliste politseiametnikega nad viimati kokkupuutusid. Üksikutel juhtudel toodi välja, et kokkupuude on olnud ka veebi- ja abipolitseinikega ning hädaabinumbriga,

25 6 Piirkonnapolitseinikuga Patrullpolitseinikuga Noorsoopolitseinikuga Uurijaga Muu Ei oska öelda Joonis. Politseinikud, kellega oli viimati kokkupuude (%, N=0) Elanikelt küsiti kuivõrd nad on valmis õigusrikkumiste pealtnägijana teavitama politseid juhtunust. Politseile annaks alati teada pealtnägijana õigusrikkumistest % elanikest, 0% annaks sageli teada, % mõnikord, 0% harva ning % mitte kunagi (joonis ). Keskmisest tihedamini teavitavaks politseid õigusrikkumistest naised, vanemaealised, eestlased ning kõrgharidusega isikud. Lääne prefektuuri tegevuspiirkonna elanikud teavitavaks politseid õigusrikkumistest keskmiselt tihedamini. Võrreldes teiste prefektuuridega on Ida prefektuuri tegevuspiirkonnas mõnevõrra enam neid, kes mitte kunagi ei teavitaks pealtnägijana politseid õigusrikkumistest. Kärdla jaoskonna piirkonna elanikud teavitaks politseid õigusrikkumisest keskmiselt sagedamini, Kuressaare, Narva ja Rakvere jaoskonna elanikud harvemini (joonis ).

26 PREFEKTUUR HARIDUS EMAKEEL VANUS SUGU KOKKU 09 Mees Naine Eesti Muu Alg- ja põhiharidus Kesk-, keskeri ja kutseharidus Kõrgharidus Põhja Lõuna Lääne Ida 7 Alati Sageli Mõnikord Harva Mitte kunagi Joonis. Politseile õigusrikkumisest teatamine pealtnägijana (%, N=0) 6

27 Kärdla politseijaoskond 9 6 Haapsalu politseijaoskond 7 7 Kagu jaoskond (Võru, Valga, Põlva) 0 9 Pärnu politseijaoskond 7 Jõhvi politseijaoskond 9 Tartu politseijaoskond 7 Tallinna Kesklinna politseijaoskond 9 Lääne-Harju politseijaoskond 0 Rapla politseijaoskond 9 Narva politseijaoskond 6 6 Ida-Harju politseijaoskond 0 6 Rakvere politseijaoskond Paide politseijaoskond 0 Viljandi politseijaoskond Kuressaare politseijaoskond 7 Alati Sageli Mõnikord Harva Mitte kunagi Joonis. Politseile õigusrikkumisest teatamine pealtnägijana jaoskondade lõikes (%, N=) Uuriti ka põhjusi, miks elanikud pealtnägijana ei teavitaks politseid õigusrikkumistest. Peamise põhjusena toodi välja, et sellest ei ole kasu või see ei ole alati vajalik (%) (joonis ). Ligi kolmandik tõi põhjusena välja, et nad on harva süütegusid pealt näinud ning kümnendik põhjendab oma käitumist sellega, et ei taha sekkuda, kardetakse kättemaksu ja mitteanonüümseks jäämist ning liiga ajakulukat asjaajamist. Alla kümnendiku vastajatest tõid põhjustena välja, et keegi teine tavaliselt teavitab või puudub võimalus ja info alati teavitada politseid ning osad inimesed lahendavad olukorra tavaliselt ise. 7

28 Pole kasu/mõtet/vajalik, rikkumine on väike, laheneb ise, oleneb olukorrast Näen harva kuritegusid 6 Ei taha sekkuda, kardan kättemaksu, kardan mitteanonüümseks jääda Bürokraatia, pole endal aega Keegi on juba teavitanud 7 Ei oska öelda 7 Puudub võimalus teavitada, pole piisavalt infot Lahendan olukorra ise Muu Joonis. Põhjused, miks pealtnägijana ei teavitata politseid õigusrikkumistest (%, N=0). Sotsiaalmeedia kasutajatelt uuriti, kas nad teeksid sissekandeid sotsiaalmeediasse õigusrikkumistest ning % teavitaks kogukonda õigusrikkumisest läbi sotsiaalmeedia. Mida vanem on sotsiaalmeedia kasutaja, seda suurema tõenäosusega jagaks ta infot sotsiaalmeedias (joonis ). Soo, haridustaseme ja emakeele lõikes ei ole erinevused statistiliselt olulised Joonis. Sotsiaalmeedia kasutajate valmisolek teavitada ühiskonda õigusrikkumisest läbi sotsiaalmeedia vanuse lõikes (%, N=96)

29 Kõikidelt vastajatelt küsiti, millist suhtluskanalit nad eelistaksid vajadusel politseiga suhtlemisel. Kõige enam eelistatakse telefoni teel suhtlemist (66%) (joonis 6). Otsekontakti eelistab politseiga suhtlemisel % ning i teel suhtlemist % elanikkonnast. Ülejäänud suhtluskanaleid eelistab erinevate kanalite lõikes alla % elanikkonnast. Kõikides sotsiaaldemograafilistes gruppides eelistatakse kõige enam politseiga suhelda telefoni teel, keskmiselt enam soovivad seda teha 6-7-aastased, eesti keelt kõnelevad ning Lääne prefektuuri tegevuspiirkonna elanikud. Teisi suhtluskanaleid eelistatakse oluliselt vähem, kuid keskmiselt enam eelistavad silmast silma suhelda mitte eesti keelt kõnelevad ja Ida prefektuuri tegevuspiirkonna elanikud. i teel eelistavad keskmiselt enam politseiga suhelda noored ja kõrgharidusega inimesed ning Põhja prefektuuri tegevuspiirkonna elanikud. 9

30 PREFEKTUUR HARIDUS EMAKEEL VANUS SUGU KOKKU 09 Mees Naine Eesti Muu Alg- ja põhiharidus Kesk-, keskeri ja kutseharidus Kõrgharidus Põhja Lõuna Lääne Chart Title Ida 6 0% 0% 0% 60% 0% 00% Otsekontakt (kohtumised, vastuvõtuajad, üritused) Veebikonstaabel Veebikeskkond ( Politsei rakendus (äpp) Telefon Politsei Facebook E-post Kirja teel (tavapost) Muu Joonis 6.Eelistatuim suhtluskanal politseiga (%, N=0) 0

31 . ELANIKE OHUTUNNE Uuringu järgmine osa puudutab elanike ohutunnet ning turvatunnet oma elukohas. Elanikelt uuriti, kuivõrd turvaliselt nad ennast tunnevad pärast pimeduse saabumist üksi oma elurajoonis liikudes. Selgus, et julgelt tunneb end 77% elanikest, sh täiesti julgelt % (joonis 7). Veidi ebakindlalt tunneb end % ning väga ebakindlalt % elanikest. Võrreldes varasemate aastatega on inimeste turvatunne järjest suurenenud. Võrreldes 07. aastaga on kasvanud 7% nende osakaal, kes tunnevad end üsna või täiesti julgelt oma elupiirkonnas pimedas liikudes.. Väga suur vahe on turvatunde osas jätkuvalt meestel ja naistel % meestest tunneb end väga või pigem turvaliselt, naistel on vastav näitaja aga 66%. Nii nagu varasematel aastatel, tuli ka seekord välja, et mida vanem on elanik, seda ebaturvalisemalt tuntakse end pimedatel tänavatel. Regioonide lõikes paistab käesolevas uuringus silma, et Lääne prefektuuri inimesed tunnevad end kõige turvalisemalt (%). Teistes prefektuurides on kuni 0% vähem neid inimesi, kes tunnevad end turvaliselt. Eesti keelt kõnelevate isikute turvatunne on jätkuvalt kõrgem, kui see on mitte eesti keelt kõnelevatel inimestel. Alg- või põhiharidusega inimesed tunnevad end teistega võrreldes veidi ebaturvalisemalt.

32 09 PREFEKTUUR HARIDUS EMAKEEL VANUS SUGU KOONDTULEMUS Mees Naine Eesti Muu Alg- ja põhiharidus Kesk-, keskeri ja kutseharidus Kõrgharidus Põhja Lõuna Lääne Ida 7 Täiesti julgelt Üsna julgelt Veidi ebakindlalt Väga ebakindlalt Ei oska öelda Joonis 7. Ohutunne elupiirkonnas (%, N=0)

33 Nagu 07. aastal osutusid ka sel aastal politseijaoskondadest elanike hinnangul kõige turvalisemateks Kärdla (keskmine hinnang -palli skaalal,7) ja Kuressaare jaoskond (,), kõige ebaturvalisemaks aga Narva (,9) ja Jõhvi politseijaoskond (,9) (joonis ). Kärdla politseijaoskond Kuressaare politseijaoskond Rapla politseijaoskond Haapsalu politseijaoskond Kagu jaoskond (Võru, Valga, Põlva) Lääne-Harju politseijaoskond Paide politseijaoskond Viljandi politseijaoskond Tartu politseijaoskond Rakvere politseijaoskond Ida-Harju politseijaoskond Pärnu politseijaoskond Tallinna Kesklinna politseijaoskond Narva politseijaoskond Jõhvi politseijaoskond Joonis. Ohutunne elupiirkonnas jaoskondade lõikes (keskmine -palli skaalal, -väga ebakindlalt...-täiesti julgelt, N=0)

34 Järgnevalt palusime hinnata elanikel kuivõrd ohustatuna tunnevad nad erinevate situatsioonide poolt. Vastajad hindasid ohutunnet 7-palli skaalal, kus =ei tunne üldse ohtu ning 7= tunnen väga suurt ohtu. Joonisel 9 on ohuolukorrad reastatud skaala keskmiste tulemuste järgi. Suurimaks ohuks peavad elanikud jätkuvalt liikluses ettetulevaid ohuolukordi (keskmine, palli). Elanike hirmude seas reastusid järgmisena arvuti- ja internetikuriteod ning merereostuse oht (kõik,0). Järgnevad vargustega seonduv, muud kuriteod arvutite kaasabil ning korruptsioon. Kõige vähem tuntakse hirmu lähisuhtevägivalla (,9), salakaubanduse (,6) ning looduses ohu korral politsei abita jäämise ees (,6). Naised tunnevad meestega võrreldes enam hirmu tänavakuritegevuse, alaealiste vägivallategude/noortekampade, varguste, lähisuhtevägivalla, tänavavägivalla või sellega ähvardamise, liiklusega seotud ohtude, narkokuritegevuse, inimkaubanduse, merereostuse, looduses ohu korral politsei abita jäämise, internetipettuse ning arvutikuritegevuse osas. Mehed tunnevad aga rohkem hirmu selle ees, et kolmandate riikide kodanikud tulevad Eestisse ebaseaduslikult tööle. --aastased tunnevad teistest enam ohtu tänavakuritegevuse, alaealiste vägivallategude/noortekampade, lähisuhte- ja tänavavägivalla või sellega ähvardamise osas. -6-aastased tunnevad enam ohtu kodust/autost/suvilast varguste osas, liiklusega seotud ohte ning kolmandate riikide kodanike ebaseaduslikult Eestisse tööle asumise osas. -7-aastased tunnevad enam hirmu narkokuritegevuse ees, ebaseadusliku rände, salakaubanduse, internetipettuse ja arvutikuritegevus osas. 0-7-aastased kardavad teistest enam inimkaubandust ja merereostuse ohtu. Samuti jätkub osaliselt tendents, et eestlastega võrreldes tajuvad enamasti rohkem erinevaid ohte mitte eesti keelt kõnelevad isikud. Ohud või kuriteod, mille osas keelte lõikes erisust ei ilmne, on liiklusega seotud ohud, inimkaubandus, merereostus, arvutikuritegevus, salakaubandus. Eesti keelt kõnelevad isikud seevastu tunnevad enam hirmu korruptsiooni ja lähisuhtevägivalla ees.

35 Hariduse lõikes on tendents, et alg-, põhi- ja keskharidusega inimesed tajuvad enamasti rohkem erinevaid ohte kui kõrgharitud elanikud, seda eelkõige järgmiste ohtude osas: lähisuhtevägivald, vägivald avalikus ruumis, ebaseaduslik ränne ja/või riigis töötamine, inimkaubandus ning merereostus. Keskmiselt enam kardetakse Põhja prefektuuri tegevuspiirkonnas tänavakuritegevust, lähisuhtevägivalda, narkokuritegevust ning ebaseaduslikku riigis töötamist. Ida prefektuuri tegevuspiirkonnas tajutakse suuremat ohtu tänavakuritegevuse, narkokuritegevuse ja ebaseadusliku riigis töötamise osas. Lääne prefektuuri tegevuspiirkonnas tuntakse rohkem hirmu lähisuhtevägivalla ning inimkaubanduse osas. Lõuna prefektuuri tegevuspiirkonnas tuntakse ohtu rohkem tänavakuritegevuse, lähisuhtevägivalla ja inimkaubanduse osas.

36 Liiklusega seotud ohud (,) Merereostus (,0) Arvutikuritegevus (,0) 6 0 Internetipettus (,0) 6 0 Muu arvutite või arvutisüsteemide kaasabil toimepandud kuritegevus, sh identiteedivargused, illegaalsete asjade müük, pettused jms (,9) Muud internetis või selle abil toime pandud süüteod (ähvardamised, laimamised, küberkiusamine, identiteedivargused vmt) (,7) Korruptsioon (,) Narkootikumidega seotud kuriteod (,) Alaealiste vägivallateod/noortekambad (,) 9 9 Vargused kodust, suvilast või autost (,) Ebaseaduslik ränne, ebaseaduslik riigis viibimine (,) Ebaseaduslik riigis töötamine (,0) Tänavakuritegevus, taskuvargused (,9) 9 Inimkaubandus (,) 0 6 Vägivald või sellega ähvardamine avalikus ruumis (,7) 7 Merel, järvel või metsas hätta sattudes politsei ja piirivalve abita jäämine (,6) 0 Salakaubandus (salaalkohol, -suits, salakütus jms) (,6) 6 0 Lähisuhtevägivald (,9) Ei oska öelda Joonis 9. Ohutunne erinevates situatsioonides (%, N=0, -ei ole üldse ohtu...7-väga suur oht) 6

37 Aastate lõikes on vähenenud elanike hirmud erinevate ohtude ja kuritegevusliikide osas. Kõige enam on tulemus paranenud tänavakuritegevuse, narkokuritegevuse, varguste, vägivalla osas avalikus ruumis, liiklusega seotud ohtude, ebaseadusliku rände ja korruptsiooni osas (joonis 0). Hirmud on suurenenud vähesel määral merereostuse ja inimeste osas, kes töötavad riigis ebaseaduslikult. Liiklusega seotud ohud Arvutikuritegevus Internetipettus Merereostus Muu arvutite või arvutisüsteemide kaasabil toimepandud kuritegevus Muud internetis või selle abil toime pandud süüteod Korruptsioon Narkootikumidega seotud kuriteod Vargused kodust, suvilast või autost Alaealiste vägivallateod/noortekambad Ebaseaduslik ränne; ebaseaduslik riigis viibimine Ebaseaduslik riigis töötamine Tänavakuritegevus, taskuvargused Inimkaubandus Vägivald või sellega ähvardamine avalikus ruumis Merel, järvel või metsas hätta sattudes politsei ja piirivalve abita jäämine Salakaubandus (salaalkohol, -suits, salakütus jms) Lähisuhtevägivald Joonis 0. Ohutunne erinevates situatsioonides aastate lõikes (keskmine 7-palli skaalal, -ei ole üldse ohtu...7-väga suur oht) 7

38 . KURITEO OHVRIKS LANGEMINE Järgnevalt uurisime kuriteo või väärteo ohvriks langemise sagedust viimase kuu jooksul. Möödunud kuu jooksul on kuriteo või väärteo ohvriks langenud 7% ühel korral ja % mitmel korral, kokku on seega ohvrite osakaal elanikkonnas 9% (joonis ). Laiendades tulemust Eesti elanikkonna peale, saame arvuliselt ligikaudu ühekordset ja 9 60 mitmekordset kuriteo/väärteo ohvrit üle riigi. Aastate lõikes ei ole olulisi muutuseid toimunud. Üldiselt on kuriteo ja väärteo ohvreid keskmisest enam mitte eesti keelt kõnelevate isikute seas. Mitmekordselt kuriteo või väärteo ohvreid on see aasta näha sagedamini --aastaste seas. Keskmisest vähem langevad kuriteo ohvriks 6-7-aastased ning Lääne prefektuuri tegevuspiirkonna elanikud. Soo, haridustaseme ja politseijaoskondade lõikes ei ole erinevused statistiliselt olulised. PREFEKTUUR EMAKEEL VANUS KOONDTULEMUS Eesti Muu Põhja Lõuna Lääne Ida kord voĩ enam korda Ei ole kuriteo/vaä rteo ohvriks langenud Ei oska oëlda Joonis. Ohvriks langemise sagedus kuu jooksul, (%, N=0)

39 Kuriteo või väärteo ohvritelt küsiti, kas nad teatasid juhtunust politseile. Juhul kui vastaja oli langenud ohvriks mitmel korral, sooviti teada, kas ta teatas sellest politseile kõikidel kordadel. Kuriteo ohvritest, keda antud uuringu põhjal oli ligikaudu kümnendik elanikkonnast, teavitas politseid juhtunust alati 6% ning 6% osadel kordadel (joonis ). Kolmandik ohvritest ei teavitanud politseid juhtunust mitte kunagi. Võrreldes tulemusi ajaliselt on sel aastal mõnevõrra suurenenud ohvrite arv, kes ei teavita juhtunust politseid (+%). Sarnaselt 07. aasta uuringuga on naised ka nüüd olnud aktiivsemad nendest 7% teavitas politseid juhtunust alati või osadel kordadel. Keskmiselt vähem on politseid juhtunust teavitanud kõrgharidusega ohvrid (6%). Vanuse, keele ja jaoskonna lõikes ei olnud erinevused statistiliselt olulised, kuna oli liiga vähe vastajaid. Võrreldes muu Eestiga on teavitamisel kõige passiivsemad Põhja prefektuuri tegevuspiirkonna elanikud. KOONDTULE MUS PREFEKTUUR HARIDUS SUGU Mees Naine Kõrgharidus Keskharidus Alg- ja põhiharidus Põhja Lõuna Lääne Ida 6 7 Kõikidel kordadel osadel kordadel Mitte kunagi Joonis. Politsei teavitamine juhtunust ohvrina (%, N=7) 9

40 Ohvritelt uuriti, milliste kanalite kaudu nad politseid teavitasid. Tulemused olid sarnased 07. aastaga, kuid erineva küsimuse ülesehituse tõttu ei saa tulemusi otseselt võrrelda. Seekordses uuringust selgus, et ülekaalukalt kõige sagedamini kasutavad ohvrid esmaseks suhtlemiseks politseiga telefoni (69%), järgnevad politseisse minek (%) ja e-posti teel suhtlemine (7%) (joonis ). Ülejäänud vahendeid kasutas erinevate kanalite lõikes alla % ohvritest. Üksikutel juhtudel lõi politsei ohvritega esmase kontakti ise. Sotsiaaldemograafiliste tunnuste lõikes ei esinenud statistilist olulist erinevust. Telefoni Läksin ise kohale 7 E-posti Veebikeskkonda ( Kirja teel (tavapost) 69 Veebikonstaabel Muu Joonis. Politsei teavitamise viisid ohvrina (%, N=7) Erinevalt varasematest aastatest ei tulnud seekord välja ühte peamist põhjust, miks ohvrid ei teavita juhtunust politseid. Kuid tuli välja olulist põhjust: süü- või kahjutegu ei olnud piisavalt suur (%), ohver lahendas olukorra ise (%) ning arvamus, et politsei ei tee nagunii midagi (%) (joonis ). 9% vastanutest oli mitteteatamise põhjuseks hirm kättemaksu ees ning % vastanutest soovisid kuriteost teada anda, kuid ei saanud politseid kätte. 0

41 Võrreldes 07. aastaga on oluliselt vähenenud põhjus, et politseile ei ole mõtet juhtunust teada anda (% võrra). Suurenenud on aga järgmiste põhjenduste osakaal: ohver lahendas olukorra ise (9% võrra) või kardetakse kättemaksu (6% võrra). Muude põhjuste seas nimetati järgmist: ei osanud midagi teha ( korral), teavitada polnud vaja, kuna keegi teine juba teavitas ( korral), juhtum toimus välismaal ( korral), pank lahendas olukorra ( korral), ohvri enda süü ( korral), kindlustusjuhtum ( korral). Sotsiaaldemograafiliste tunnuste lõikes ei esinenud statistilist olulist erinevust. Kahju/süütegu ei olnud eriti suur 9 Lahendasin süüteo ise Ei ole kasu, ei ole mõtet, politsei ei tee niikuinii midagi 0 Ei julgenud teatada, kartsin kättemaksu 9 0 Ei saanud politseid kätte Ei oska öelda 7 Muu Joonis. Põhjused, miks ohver ei teavita juhtunust politseid (%, N=90)

42 Ohvritel paluti täpsustada, milliste kuritegude või väärtegudega nad on kokku puutunud nii ohvri kui ka pealtnägijana. Kõige sagedamini on kokku puututud vargustega (7%) (joonis ), järgnevad liiklusõnnetused (%), lähisuhtevägivald (%) ja interneti keskkonnas raha või muu vara väljapetmine (%). Füüsilise vägivallaga, väljapressimisega, kelmusega, röövimisega, arvuti andmetesse sekkumise, nuhkvara, pahavara ja arvutiviiruse levitamisega, interneti keskkonnas sotsiaalmeedia või e-kirjade kaudu ähvardamiste/laimamise/tagakiusamisega, alaealiste seksuaalne ärakasutamisega oli kokkupuutunud alla 0% elanikest kõikide kuriteo liikide lõikes. Muude kuriteoliikide osas toodi välja vandalismi ja huligaansust (9 korral), avaliku korra rikkumist ( korral), isikuvastast füüsilist vägivalda ( korral), kiusamist ( korral) ning võõral territooriumil viibimist ( korral). Võrreldes 07. aastaga on veidi vähenenud liiklusõnnetustesse sattumine (6% võrra), kelmuse (-%) ning vargustega ohvriks langemine (-%), suurenenud on aga kokkupuude internetipettustega (+6%) ning lähisuhtevägivallaga (+%). Kui vaadelda ainult kuriteo ohvreid, siis keskmisest enam langevad lähisuhtevägivalla ohvriks naised (%), meeste hulgas on ohvreid neli korda vähem. Teiste kuriteo liikide osas ei esinenud sotsiaaldemograafiliste tunnuste lõikes statistiliselt olulisi erinevusi.

43 Vargus 7 0 Muu 0 Liiklusõnnetus Lähisuhtevägivald 9 Internetipettus (internetikelmused, krediitkaardi pettused jms) Füüsiline vägivald avalikus ruumis 9 Muud internetis või selle abil toime pandud süütegudega (ähvardamised, laimamised, küberkiusamine jne) Väljapressimine Kelmus 9 Arvutiandmete- või arvutisüsteemide vastu suunatud ründe ohvriks langemine Röövimine Joonis. Ohvrite kokkupuude kuritegudega ja väärtegudega (%, n=7, kes on langenud ohvriks kuu jooksul)

44 Varguste ohvriks langemine Vastajate seas oli viimase kuu jooksul varguse ohvriks langenud 7 inimest, nendest tänaval korral, mõnevõrra vähem kodus (6 korral) või suvilas/maakodus ( korral) ning sõidukist (0 korral). Üksikutelt juhtudel oli asju varastatud tänavalt või autohooldusest, garaazist, laenutuskohast, kodumaja eest, koolist ja töökohast, metsast ning maja katuselt. Sarnaselt 07. aastaga on vastajate seas näha tendentsi, et veidi enam langetakse varguse ohvriks tänaval ning maakodudes, vähem aga kodus ning sõidukitest asjade varguse ohvriks. Nii ühekordselt kui ka mitmekordselt varguse ohvriks langenutest teavitas 6% igakord juhtunust politseid, % mõnikord ning 0% ei pöördunud üldse politseisse. Ohvrid, kes ei pöördunud varguse korral politseisse põhjendasid olukorda järgmiselt: kahjutegu ei olnud eriti suur ( korral), ei olnud mõtet, sest politsei ei tee midagi ( korral), ohver lahendas olukorra ise ( korral), kartis kättemaksu ( korral), vargus toimus välismaal ( korral). Lähisuhtevägivalla ohvriks langemine Käesolevas uuringus on lähisuhtevägivalla ohvriks langenud viimase kuu jooksul 7 inimest, kellest 7% oli üks kord sattunud vägivalla ohvriks ning % mitmekordselt. Arvuliselt oli jaotus järgmine: inimest üks kord, 7 inimest - korda, inimest - korda, ja 6 inimest rohkem kui kord. Politseisse on lähisuhtevägivalla tõttu alati pöördunud 6 ohvrit, osadel kordadel inimest ning mitte kunagi pole politseid teavitanud vägivallast 9 inimest. Enamus politseisse pöördunud ohvritest on saanud abi politseilt, vaid inimest ütles, et nad ei ole saanud oodatud abi. Põhjused, miks lähisuhtevägivalla all kannatajad ei ole pöördunud politseisse on järgmised: ohver lahendas olukorra ise (0 korral), abi saadi teiselt isikult (7 korral), arvatakse, et politsei ei tee nagunii midagi (7 korral), tekitatud kahjud ei olnud suured ( korral), saadi abi teiselt ametiasutuselt ( korral), lahkuti vägivallatseja juurest ( korral), vägivallatseja lahkus kodust

45 ( korral), kardeti kättemaksu ( korral) ning arvatakse, et vägivald on peresisene asi ( korral), tegemist oli vaimse vägivallaga ( korral). Lähisuhtevägivalla olukorra ise lahendanud ohvritelt küsiti, kuidas nad seda tegid. Selgitused olid järgmised: Jooksin noore inimese eest, haarates kätte noa. Jooksin kodust ära. Lahkusin kodust. Lõpetasin suhtluse. Psühholoogiline vägivald lahenes vestlusega. Püüdsin rahustada, lepitada, selgitada ja soovitasin vägivallatsejal lahkuda. Rääkisime. Veebikuriteo ohvriks langemine Käesolevas uuringus oli veebikuriteo ohvriks viimase kuu jooksul langenud Eesti elanikku. Ohvritel paluti täpsustada, milliste veebikuriteoliikide ohvriks on nad sel perioodil langenud. Kõige enam on petetud inimesi ostu- ja müügiportaalides ( korral), varastatud sotsiaalmeedia või meili paroole ( korral) või kiusatud sotsiaalmeedias/ i kaudu ( korral). Sotsiaalmeedias või i teel ähvardatuste ohvriks on langenud inimest ning panga või krediitkaardi andmete varguste ohvriks on langenud sama paljud. 6 inimest oli langenud petukirjade saatmise eesmärgil i või sotsiaalmeedia konto identiteedi varguse ohvriks, sotsiaalmeediasse nõusolekuta fotode ülespaneku ohvriks kui ka krediitkaardi või pangaandmete varguste ohvriks. Vähem kui inimest oli langenud arvutisüsteemide viirusrünnakute ohvriks, suhtlusportaalides raha väljapressimise ohvriks, ebasündsa sisuga video leviku ohvriks ning identiteedi varguse ohvriks (topelt sotsiaalmeedia konto). 0% ohvritest ei teavitanud politseid veebikuriteost ning kõige enam põhjendavad ohvrid seda seisukohaga, et politseile teatamine on mõttetu, kuna ohvrite hinnangul ei tee nad nagunii midagi (9 korral). Viiel juhul tõid ohvrid välja, et nad lahendasid ise olukorra, neljal korral polnud ohvrid veendunud, kas tegu oli õigusrikkumisega. Kolmel korral tundsid ohvrid häbi, hindasid kahjutegu väikeseks või ei saanud politseid kätte. Ühe ohvri jaoks lahendas olukorra kolmas osapool (pank).

46 . KOKKUPUUDE PIIRIVALVEGA Eesti elanikest on viimase kuu jooksul piirivalvega kokku puutunud % (joonis 6). Piirivalvega kokkupuutunutest on nendega kohtunud % harvem kui kord kuus, 6% igakuiselt ja % iganädalaselt (joonis 6). Võrreldes 07. aastaga ei ole elanike kontaktide sagedus muutunud. Kõige sagedamini on piirivalvega kokku puutunud mehed, --aastased ja -6-aastased ning keskharidusega elanikud. Haridustasemete lõikes on mõnevõrra sagenenud aastate lõikes keskharidusega inimeste kokkupuude piirivalvega. Ida-Virumaa elanikel ja mitte eesti keelt kõnelevatel isikutel on olnud kokkupuuteid piirivalvuritega keskmisest sagedamini vastavalt 9% ja %, Läänemaa elanikel aga kõige harvem (%) (Joonis 7). Kõige enam puututakse piirivalvega kokku Tallinna lennujaamas (%), Narva- piiripunktis (%) ning Narva kordonis (%) (Tabel ). -6% piirivalvega kokkupuutunutest satub piirivalvega kokku peamiselt Koidula, Luhamaa, Narva piiripunkt, Tallinna Vanasadama, Meeruse sadama, Narva raudteejaama, Pärnu sadama, Luhamaa kordoni, Muuga sadama, Tartu lennujaama ja Vasknarva kordoni piiripunktis. Ülejäänud piirivalve piirkondades on kokkupuude väike alla %. 6

47 HARIDUS EMAKEEL VANUS SUGU KOONDTULEMUS Mees Naine Eesti Muu Alg- ja põhiharidus Kesk-, keskeri ja kutseharidus Kõrgharidus 60 jah, iganädalaselt jah, igakuiselt jah, harvem kui igakuiselt ei ole kokku puutunud Joonis 6. Kokkupuute sagedus piirivalvuritega soo, vanuse, emakeele, hariduse ja aastate lõikes (%, N=0). 7

48 Ida-Virumaa Harjumaa 6 Võrumaa 9 69 Tartumaa 6 69 Valgamaa 7 Põlvamaa Lääne-Virumaa 6 79 Saaremaa 0 79 Pärnumaa 9 79 Järvamaa 7 0 Viljandimaa 6 Hiiumaa 0 Jõgevamaa 0 Raplamaa Läänemaa 7 jah, iganädalaselt jah, igakuiselt jah, harvem kui igakuiselt ei ole kokku puutunud Joonis 7. Kokkupuute sagedus piirivalvega maakondade lõikes (%, N=0).

49 Tabel. Peamised kokkupuute piirkonnad piirivalvega (%, N=9) % Tallinna- piiripunkt (Tallinna lennujaam), Narva- piiripunkt (Tallinna Narva maantee), Narva kordon,0 Koidula piiripunkt (Karisilla Petseri maantee),6 Luhamaa piiripunkt, Narva- piiripunkt (Narva, Kose tänav), ainult eesti ja vene kodanikele, Tallinna- piiripunkt (Vanasadam),7 Tallinna- piiripunkt (Meeruse sadam), Narva raudtee piiripunkt (Narva raudteejaam),9 Pärnu- piiripunkt (Pärnu sadam),6 Luhamaa teenistuskoht (kordon), Muuga piiripunkt (Muuga sadam), Tartu- piiripunkti (Tartu lennujaam),0 Vasknarva kordon,0 Koidula raudtee piiripunkt (Koidula raudteejaam), Tallinna- piiripunkt (Pirita sadam),7 Mustvee kordon,7 Saaremaa sadama piiripunkt (Saaremaa sadam),7 Saatse kordon,6 Heltermaa piiripunkt (Heltermaa sadam),6 Kuivastu piiripunkt (Kuivastu sadam), Tallinna- piiripunkt (Vene-Balti sadam), Paldiski- piiripunkt (Paldiski Põhjasadam), Tallinna- piiripunkt (Paljassaare sadam), Piusa kordron, Narva-Jõesuu kordon teenistuskoht (kordon), Kunda piiripunkt (Kunda sadam), Värska kordon teenistuskoht (kordon), Tallinna- piiripunkt (Bekkeri sadam), Pärnu- piiripunkt (Pärnu lennujaam), Punamäe kordon teenistuskoht (kordon), Mehikoorma kordon teenistuskoht (kordon), Alajõe kordon teenistuskoht (kordon), Vergi piiripunkt (Vergi sadam), Veere piiripunkt (Veere sadam), Paldiski- piiripunkt (Paldiski Lõunasadam), Tallinna-0 piiripunkt (Patareisadam), Tallinna- piiripunkt (Noblessneri), Dirhami piiripunkt (Dirhami sadam), Kuressaare- piiripunkt (Kuressaare lennujaam), Virtsu piiripunkt (Virtsu sadam), Narva-Jõesuu piiripunkt (Narva-Jõesuu sadam), Rohuküla piiripunkt (Rohuküla sadam), Kärdla piiripunkt (Kärdla lennujaam), Roomassaare piiripunkt (Roomassaare sadam), Tallinna-6 piiripunkt (Lahesuu sadam), Ämari piiripunkt (Ämari lennujaam), Saatse piiripunkt (Saatse Petseri maantee), Mustajõe kordon teenistuskoht (kordon), Miiduranna piiripunkt (Miiduranna sadam), Tallinna- piirpunkt (Kakumäe sadam), Varnja kordon teenistuskoht (kordon),0 Mõntu piiripunkt (Mõntu sadam),0 Loksa piiripunkt (Loksa sadam),0 9

50 Piirivalvega puututi kokku kõige enam piiri ületamisel (%), piiriveekogudel % ning merepäästesituatsioonis % (joonis ). Õigusrikkumisi või nendes kahtlusaluseks olemist tunnistas samuti % kokkupuutujatest. Võrreldes 07. aastaga on kasvanud piiriületajate osakaal % võrra, muudes situatsioonides kokkupuuted on jäänud samasse suurusjärku. Keskmiselt enam puutuvad piirivalvega kokku piiriületamise situatsioonis üle -aastased ning Harju-, Ida-Viru- ja Pärnumaa elanikud Piiriületaja Merepääste situatsioonis Piiriveekogudel (Eesti-Vene piir) viibimine Õigusrikkuja või kahtlustatav õigusrikkumises Muu Joonis. Piirivalvega kokkupuutumise situatsioonid (%, N=9) 6. RAHULOLU PIIRIVALVEGA Kõikidel elanikel, kes on piirivalvega kokkupuutunud viimase kuu jooksul, paluti hinnata rahulolu piirivalve tööga üldiselt kui ka erinevate teenindusaspektide lõikes. Rahulolu piirivalve tööga on jätkuvalt kõrge 9% piirivalvuritega kokkupuutunutest on nende tööga rahul (joonis 9). Võrreldes 07. aastaga on rahulolu 6% võrra tõusnud. Kõige kõrgemalt hinnati 09. aastal piirivalvurite välist korrektsust (9% rahul), seejärel ametialast oskust (%), tegutsemise tulemuslikkust (%), suhtlemisoskust (%) ning kättesaadavust (%). Võrreldes 07. aastaga on rahulolu tõusnud -% võrra kõikides teenindusaspektides. Kõikides hinnatud aspektides on kasvanud oluliselt väga rahulolijate osakaal 6-0% võrra. 0

51 Tegutsemise tulemuslikkusega Ametialaste oskustega Suhtlemisoskusega Välise korrektsusega Tööga üldiselt 09 (,) 07 (,) 09 (,) 07 (,) 09 (,) 07 (,) 09 (,) 07 (,) 09 (,) 07 (,) Kättesaadav usega 09 (,) 7 Täiesti rahul Pigem rahul Pigem ei ole rahul Üldse ei ole rahul Ei oska öelda Joonis 9. Rahulolu piirivalvurite teenindusega (%, N=9). Endiselt ollakse kõige rohkem rahulolematud piirivalve suhtlemisoskusega (9%), mida põhjendatakse sellega, et piirivalvurid on ebaviisakad (9 korral), üleolevad ( korral), kurjad ( korral), ei anna selgeid juhiseid ( korral) või puudub üldine suhtlemisoskus ( korral).

52 Mõned näited rahulolematuse põhjendustest: Peetakse Eesti numbriga auto kinni ja hakatakse rääkima inglise keeles. Suhtlemisoskuste koolitusel võiksid käia Muuga sadama piirkonna piirivalvurid, et oskaksid anda autojuhtidele selgeid ja arusaadavaid juhised. Olles pidev piiri ületaja (vähemalt kord kuus koertega näitusel käimine), siis suhtumine on alandav ja üleolev, viisakust ei ole kaua piiril näinud. Kurjad, ebaviisakad, ei naerata, vaatavad mu peale nii, et ma midagi nende käest varastan. Ei ole vaja kontrollides käsklusi jagada nagu oleksime tribunali ees. Piisab ka rahulikus toonis seletamisest, me kõik ju ei käi üle riigipiiri igapäevaselt ja võib juhtuda, et eksimegi millegagi. Näiteks seisad vales kohas. Ei oska käituda ise ka, kuidas korrektne on, kas peab ootama autos või väljuma. Me kindlasti ei ole nendega sõbrad, aga suhtlemisoskus on neil madal. Ei pea kinni piiriületusjärjekorras fooride kasutamisest. Ebaviisakus, vastused küsimustele umbmäärased. Ei tutvustata ennast. Piirivalve tegutsemise tulemuslikkusega rahulolematud (%) põhjendasid oma arvamust järgmiselt: Aeglased. Ei ole nende tegevuse kohta midagi kuulnud. Mõõdavad hea nähtavusega, kuival, sirgel ja olematu liiklusega teelõigul mootorrataste kiirust selle asemel, et piiri valvata. Põhjus seisneb illegaalses immigratsioonis. Ilmselt ei ole piirivalvurid oma tööga piisavalt hästi hakkama saanud või siis on neil seadusega ja illegaalse immigratsiooniga seotud küsimustes käed lühikesed. Sadamas, võõraste numbrimärkidega autodes isikute tuvastamisega seoses - sees oli rohkem inimesi, kui lubatud. Vähe aknaid järjekorrad pikkad. Vahest ilmutavad liigset võimu. Vene piiripunktis Narva tihti puhkepäevadel tekivad järjekorrad ja töötab ainult üks aken ja tuled ei lülitu europassi omanike jaoks sisse.

53 Piirivalve ametialaste oskustega rahulolematud (%) põhjendasid oma arvamust järgmiselt: Kallutatud suhtumine piiri ületamisel. Mõnikord spetsiaalselt venitavad aega, tulen mingi autoga või bussiga ühel ajal ja olen palju kauem. Pole ühtset Euroopa sisest piiriületussüsteemi. Tallinnal lennujaama passikontroll ebapädev. Laseb inimese läbi ja siis saab aru,et midagi läks valesti. Tihti küsimuste puhul nad alati ei tea vastust, tuleb teha mitu telefoni kõnet erinevatele inimestele, et aru saada milles asja probleem. Piirivalve välist korrektsust hindasid negatiivselt % kokkupuutunutest. Hinnangute tõlgendamisel tuleb arvestada, et osaliselt on vastajad hinnanud antud juhul piirivalvurite üldist korrektsust mitte välimust. Mõned näited välimuse korrektsuse kriitikast: Püksid kulunud. Teistes riikides on vorm ja värv palju ilusam, palju parem välja näeb. Kui on vihm või talv, ei ole ilus vaadata, kuidas vorm välja näeb. Väline korrektsus jätab soovida, habemed ajamata ja muu selline. Väljanägemine võiks olla parem. Piirivalve kättesaadavust hindasid kriitiliselt % kokkupuutunutest. Negatiivset hinnangut põhjendati sellega, et inimestel pole teadmist, kust piirivalvet kätte saada või nad ei ole vajadusel leitavad. Piirivalvurite tööga üldiselt rahulolematud (%) tõid põhjustena välja, et kliente diskrimineeritakse, piirivalvurid on ülbed, vähe entusiastlikud ning aeglased, põhjustades pikki järjekordi. Erinevate sotsiaalsete gruppide võrdluses olid --aastased ja mitte eesti keelt kõnelevad isikud teistest veidi rohkem rahulolematud ametialase- ja suhtlemisoskusega ning välise korrektsusega.

54 Rahulolu piiriületamisega Piiriületajatelt küsiti rahulolu piiriületuse kiiruse ja korraldusega piiripunktis. Võrreldes varasemate aastatega on piiriületuse korraldusega rahulolu jäänud enamjaolt samaks, kuid veidi on tõusnud väga rahulolevate isikute osakaal +% võrra (joonis 0). Samas piiriületuse kiiruse osas on kasvanud üldiselt rahulolematute osakaal % võrra. Erinevate sotsiaalsete gruppide võrdluses ei esinenud statistiliselt olulist erinevust keskmisest. piiriületuse kiirus piiriületuse korraldus Täiesti rahul Pigem rahul Pigem ei ole rahul Üldse ei ole rahul Ei oska öelda Joonis 0. Rahulolu piiriületus kiiruse ja korraldusega (%, N=0) Rahulolu merepäästega Merepääste situatsioonidesse oli vastajatest sattunud inimest, kellest kaheksa vastajat olid väga rahul merepäästega, kaks inimest pigem rahul, samas üks inimene ei olnud üldse rahul ning üks inimene ei osanud üldse hinnangut anda. Rahulolematust ei osanud vastaja kommenteerida.

55 Merepääste situatsioonidesse oli sattutud kõige enam tehnilise rikke tõttu (7 korral). Põhjustena toodi veel välja, et nähti pealt merepäästet ( korral). Lisaks toodi välja merepääste vajadust madalikule sõidu tõttu ning inimese kukkumise tõttu üle parda. Kuid merepäästega puututi kokku ka päästevestide ja dokumentide olemasolu kontrolli ning merepääste õppuses osalemise tõttu.

56 7. RAHULOLU POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMETI TEENINDUSEGA ISIKUT TÕENDAVA DOKUMENDI TAOTLEMISEL Viimase kuu jooksul on % elanikest taotlenud isikut tõendavat dokumenti. Kõige enam taotleti isikut tõendavat dokumenti teeninduses koha peal (7%) (joonis ). Ligikaudu viiendik taotles dokumenti politsei iseteeninduse ning % i kaudu. Posti teel või välisesinduse kaudu esitas isikut tõendava dokumendi taotluse 6 inimest. 9 7 Teeninduses koha peal Politsei iseteeninduses (e-taotluskeskkond) E-posti teel Joonis. Isikut tõendava dokumendi taotluse esitamise viisid (%, N=7) Kõikidel vastajatel, kes olid taotlenud viimase kuu jooksul isikut tõendavat dokumenti, paluti hinnata Politsei- ja Piirivalveameti teenindusega rahulolu. Keskmine rahulolu -palli skaalal on üldiselt kõrge-, palli -palli skaalal. Teenindusega on 6% väga rahul, 9% pigem rahul, % pigem ei ole rahul ning % ei ole üldse rahul (joonis ). Hinnangut ei osanud anda % taotlejatest. Keskmiselt enam on rahulolematud -6-aastased, kõrgharidusega ning mitte eesti keelt emakeelena kõnelevad elanikud. Rahulolu erinevust isikut tõendava dokumendi taotlusel taotluskanalite lõikes ei olnud statistiliselt oluline. 6

57 9 6 Üldse ei ole rahul Pigem ei ole rahul Pigem rahul Täiesti rahul Ei oska öelda Joonis. Rahulolu Politsei- ja Piirivalveameti teenindusega isikut tõendava dokumendi taotlusel (%, N=7) Rahulolematuse põhjustena toodi välja järgmist: liiga pikad järjekorrad (69 korral), ebameeldiv personal (0 korral), ebapädev personal (7 korral), ebameeldiv ootesaal (7 korral), halb asukoht ja vähe parkimiskohti (6 korral) või ei anta piisavalt abi/infot ( korral). Kõigilt neilt, kes ei kasutanud dokumendi taotlemisel iseteeninduse keskkonda küsiti, mis põhjustel nad seda ei teinud. Kõige enam toodi põhjustena välja, et taheti minna teenindussaali (6%) (joonis ). Mõnevõrra vähem oli neid kes tõid põhjusena välja, et iseteeninduskeskkonnas ei olnud võimalik teha vajalikku dokumenti (9%) või ei oldud teadlikud iseteeninduskeskkonnast (%). Alla 0% oli neid, kes ei julgenud iseteenindust kasutada, ei oska arvutit kasutada, ei ole arvutit või ei saa internetti kasutada, tahtsid tasuda dokumendi eest sularahas. Muude põhjuste all nimetati, et ei olnud nõuetekohast fotot või sõrmejälgi (7 korral), ei saanud ID-kaarti kasutada ( korral), iseteeninduse protsess võtab liiga kaua aega ( korral), meeldib otsekontakt teenindajaga ( korral), dokumenti taotleti lapsele/eestkostetavale ( korral), ei tulnud selle võimaluse peale (6 korral), tehnilised probleemid ( korral). 7

58 Tahtsin teenindussaali minna 6 Seal ei saa teha dokumenti, mida mul on vaja 9 Muu 6 Ei ole kuulnud iseteeninduse võimalusest Ei julge iseteenindust kasutada 6 Ei oska arvutit kasutada Ei ole arvutit Ei saa internetti kasutada Ei saa pangaülekannet teha, pean sularahas maksma Joonis. Iseteeninduse keskkonna mittekasutamise põhjused (%, N=0) Kõige enam on esindustest isikut tõendavat dokumenti taotletud Tallinna Tammsaare esindusest (7%), Tallinna Pinna esindusest (%) ning Tartu esindusest (0%) (joonis ). Teisi esindusi on külastatud alla 0%.

59 Tallinn Tammsaare 7 Tallinn Pinna Tartu 0 Pärnu 9 Rakvere 6 Jõhvi Narva Viljandi Võru Paide Rapla Haapsalu Valga Jõgeva Põlva Kuressaare Tallinn Kolde Kärdla Joonis. Esindus, kus taotleti isikut tõendavat dokumenti (%, N=07). 9

60 0% isikut tõendava dokumendi taotlejatest on nõus tasuma suuremat riigilõivu, kui nad saaksid dokumendi mugavamalt kätte nt kodu lähedal, endale valitud asukohas ja ajal jne. Nendest 7% oleks valmis lisamugavuste eest tasuma kuni eurot rohkem, 9% kuni 0 eurot, % kuni eurot ning 7% üle euro (joonis ). Erinevate sotsiaalsete gruppide võrdluses ei esinenud statistiliselt olulist erinevust keskmisest Kuni eurot Kuni 0 eurot Kuni eurot Üle euro Joonis. Summa, mis ollakse nõus maksma isikut tõendava dokumendi taotlemisel lisamugavuste eest (%, N=0) 60

Microsoft Word - Aruanne 2016.doc

Microsoft Word - Aruanne 2016.doc AVALIKU ARVAMUSE UURING Küsitlus -a elanikkonna seas Turu-uuringute AS August/september Pärnu Sisukord mnt, Tallinn Tel post@turu-uuringute.ee www. turu-uuringute.eu SISSEJUHATUS... KOKKUVÕTE TULEMUSTEST...

Rohkem

Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga KOV Kokku 112 Aegviidu vald Anija vald Harku vald Jõelähtme vald

Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga KOV Kokku 112 Aegviidu vald Anija vald Harku vald Jõelähtme vald Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga 01.01.2017 KOV Kokku 112 Aegviidu vald 716 140 Anija vald 5624 198 Harku vald 13966 245 Jõelähtme vald 6341 295 Keila vald 4906 296 Keila linn 9861 297 Kernu vald

Rohkem

Kriminaalpoliitika arengusuunad aastani 2018: aasta täitmise ettekande lisa Riigikogule KURITEGEVUS EESTIS, 2016 Justiitsministeerium 8. märts,

Kriminaalpoliitika arengusuunad aastani 2018: aasta täitmise ettekande lisa Riigikogule KURITEGEVUS EESTIS, 2016 Justiitsministeerium 8. märts, Kriminaalpoliitika arengusuunad aastani 2018: 2016. aasta täitmise ettekande lisa Riigikogule KURITEGEVUS EESTIS, 2016 Justiitsministeerium 8. märts, 2017 2016. aastal registreeriti Eestis 28 986 kuritegu

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KINNISVARATURU ÜLEVAADE JUUNI 217 Allikad: Maa-amet, city24, Eesti Pank, Statistikaamet Indeksi muutused võrreldes : -kaalutud keskmise m² muutus hinnatipuga (detsember 216): -1% -kaalutud keskmise m²

Rohkem

ARUANDE

ARUANDE ELANIKKONNA SUHTUMINE E-VALIMISTESSE Ülevaade üle-eestilise arvamusküsitluse tulemustest Tallinn märts 2005 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1 METOODIKA KIRJELDUS... 4 Valim... 4 Küsitlus... 7 Andmetöötlus ja

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 0 Liis Grünberg Pärnu mnt, Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

1

1 IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 13 13 Sisukord 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 2 2. Andmete analüüs... 2 3. Uuringu valim... 3 3.1. Vastanute iseloomustus: sugu,

Rohkem

untitled

untitled IDA-VIRUMAA PÕLEVKIVI TÖÖSTUSSE SUHTUMISE UURINGU ARUANNE IDA-VIRUMAA ELANIKKONNA TELEFONIKÜSITLUS Oktoober 2006 www.saarpoll.ee SISUKORD 1. Sissejuhatus ja metoodika........... 3 2. Põhijäreldused....

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“ jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“  jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Lugu sellest, kuidas me Murdepunktini jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Elu enne Murdepunkti Mõjutusvahendid vähetulemuslikud (Riigikontroll 2010) Programmide nappus alaealiste

Rohkem

Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga (Lg 1), päringu aeg :36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inime

Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga (Lg 1), päringu aeg :36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inime Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga 01.02.2017 2 (Lg 1), päringu aeg 01.02.2017 13:36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse 2-1 lg 2 p 1 tähenduses

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode] Olavi-Jüri Luik Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL 21.veebruar 2014 i iseloomustab Robin Hood ilik käitumine kindlustus on rikas ja temalt raha võtmine ei ole kuritegu. Näiteks näitavad Saksamaal ja USA-s

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Sotsiaaltranspordi toetamise erinevad võimalused Kristiina Tuisk Hoolekande osakond Nõunik 12.10.2017 STT sihtgrupp Seaduse järgi Puudega isik, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist

Rohkem

Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal

Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal Ülevaade REACH- ja CLP-määrusega seonduvast osast Leelo Männik leelo.mannik@sm.ee Uuringu taust Uuringu tellija: Sotsiaalministeerium (töövaldkond) Uuringu teostaja:

Rohkem

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015 2015 Sisukord: Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015... 1 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 3 2. Andmete analüüs...

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

Politsei Hädaabi 112, infotelefon E-R Keila, Keskväljak 8a E-R : 09:00-17:00, Lääne-Harju politsei korrapidaja 24/7, Turvat

Politsei Hädaabi 112, infotelefon E-R Keila, Keskväljak 8a E-R : 09:00-17:00, Lääne-Harju politsei korrapidaja 24/7, Turvat Politsei Hädaabi 112, infotelefon E-R 612 3000 Keila, Keskväljak 8a E-R : 09:00-17:00, 612 4510 Lääne-Harju politsei korrapidaja 24/7, 612 5710 Turvatunne algab meist enestest ;.politsei.ee Mart Meriküll

Rohkem

Rahulolu_uuring_2010.pdf

Rahulolu_uuring_2010.pdf Rahulolu raport Kuressaare Haigla SA Käesolev uuring viidi läbi 2010. aastal. Uuriti ambulatoorse ravi patsientide rahulolu raviteenusega. Ankeetide arv ja tagastusprotsent Struktuuriüksus Väljastatud

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Maakondlike bussiliinidega rahulolu uuring Juuli 2018 2 Uuringu metoodika ja valim Uuringu läbiviimise meetodiks oli telefoniküsitlus. Küsitlusperiood 18. 25. nädal 2018. Uuringu üldkogumiks oli vähemalt

Rohkem

OTSUS nr 8-4/ Tegevusloa andmine, tegevusloa kõrvaltingimuste kehtestamine ja tüüptingimuste kooskõlastamine 1. Haldusmenetluse alu

OTSUS nr 8-4/ Tegevusloa andmine, tegevusloa kõrvaltingimuste kehtestamine ja tüüptingimuste kooskõlastamine 1. Haldusmenetluse alu OTSUS 09.09.2019 nr 8-4/2019-005 Tegevusloa andmine, tegevusloa kõrvaltingimuste kehtestamine ja tüüptingimuste kooskõlastamine 1. Haldusmenetluse alustamine AS Eesti Post (edaspidi Eesti Post) omab kehtivat

Rohkem

5_Aune_Past

5_Aune_Past Kuidas kohaturundus suurendab ettevõtte kasumit? Aune Past Past ja Partnerid Kommunikatsioonibüroo aune@suhtekorraldus.ee 1 Miks inimesed teevad seda, mida nad teevad? Kuidas panna inimesed tegema seda,

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx 25.06.2014 Esitluse või esitleja nimi Ida-Virumaa rahvastikust Mihkel Servinski peaanalüütik Statistikaamet Sultsi küla, Mulgimaa Edise, 17. juuni 2014 Rahvaarvu suhteline muutus, 31.03.2000-31.12.2011

Rohkem

Microsoft Word - Korteriomandite turuülevaade 2017II

Microsoft Word - Korteriomandite turuülevaade 2017II Korteriomandite 2017 II poolaasta turuülevaade SISUKORD SISUKORD... 1 SISSEJUHATUS... 3 1. KORTERIOMANDITE TEHINGUTE ÜLDISED NÄITAJAD... 4 1.1 arv ja koguväärtus... 4 1.2 struktuur asukoha järgi... 5 1.3

Rohkem

Monitooring 2010f

Monitooring 2010f Lõimumiskava monitooring 2010 Raivo Vetik, TLÜ võrdleva poliitika professor Kohtumine Rahvuste Ümarlauas 24. september, 2010 Uuringu taust TLÜ uurimisgrupp: Raivo Vetik, Jüri Kruusvall, Maaris Raudsepp,

Rohkem

Microsoft Word - Koordinatsioonikogu materjal printimiseks

Microsoft Word - Koordinatsioonikogu materjal  printimiseks Alaealiste komisjonide tegevuse analüüs Eesti Noorsootöö Keskus 1.02.2010 Helen Kereme 1 Sisukord 1 ALAEALISTE KOMISJONIDE TEGEVUSE ANALÜÜS LÄBI AASTATE... 3 1.1 Alaealiste komisjonid Eestis... 3 1.2 Alaealiste

Rohkem

Pakiautomaatide tühjendamise kellaajad Pakiautomaat Tühjendamine E R Tühjendamine L Ahtme Grossi pakiautomaat 17:00 17:00 Antsla Konsumi pakiautomaat

Pakiautomaatide tühjendamise kellaajad Pakiautomaat Tühjendamine E R Tühjendamine L Ahtme Grossi pakiautomaat 17:00 17:00 Antsla Konsumi pakiautomaat Pakiautomaat Tühjendamine E R Tühjendamine L Ahtme Grossi pakiautomaat 17:00 17:00 Antsla Konsumi pakiautomaat 14:00 11:00 Aruküla Konsumi pakiautomaat 18:00 14:00 Aseri Grossi pakiautomaat 10:00 10:00

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

Microsoft PowerPoint - e-maits08_aruanne.pptx

Microsoft PowerPoint - e-maits08_aruanne.pptx Kvaliteedimärkide uuring EPKK CAPI-bussi aruanne oktoober 2008 Sisukord Eesmärk ja metoodika 3 Kokkuvõte 4 Uuringu tulemused graafiliselt 6 Lisad 14 Uuringu metoodika, tulemuste usalduspiirid Projekti

Rohkem

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIVALLAST MILLES SEISNEB NIMETATUD KONVENTSIOONI EESMÄRK?

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

Vabariigi Valitsuse 8. septembri a korraldus nr 301 Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.4 tegevuse Investeeringute toetamine esmatasand

Vabariigi Valitsuse 8. septembri a korraldus nr 301 Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.4 tegevuse Investeeringute toetamine esmatasand Vabariigi Valitsuse 8. septembri 2016. a korraldus nr 301 Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.4 tegevuse 2.4.2 Investeeringute toetamine te infrastruktuuri tõmbekeskustes, tagades kättesaadavad ja mitmekülgsed

Rohkem

AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 2001

AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 2001 AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 21 LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Projektijuht: Kristjan Duubas AS Teede Tehnokeskus Leping 29.3.21 SISUKORD 1. Saateks

Rohkem

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemiseks Tellija: Maksu- ja Tolliamet Teostaja: Alarmtec AS

Rohkem

Siseministri määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama p

Siseministri määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama p Siseministri 30.10.2018 määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama peab kõigile küsimustele. Järgige vastamisel etteantud

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL RKAS korrashoiu hanked Keskkonna- ja tehnilise toe osakond Osakonna juhataja Allan Hani 2019 Riigi Kinnisvara AS Kinnisvarahalduse ja arenduse ettevõte Asutatud 2001. a riigi kinnisvara senisest tõhusamaks

Rohkem

Päevakajalised sündmused ja erinevad infokanalid

Päevakajalised sündmused ja erinevad infokanalid PÄEVAKAJALISED SÜNDMUSED JA ERINEVAD INFOKANALID Tellija: Avatud Eesti Fond TALLINN September www.saarpoll.ee SISUKORD UURINGU TAUST... Uuringu metoodika... UURINGU PÕHITULEMUSED... 7. Uudiste jälgimine

Rohkem

INIMKAUBANDUS JA SELLE OHVER Juhendmaterjal spetsialistile 1. Mis on inimkaubandus? Inimkaubanduse ohver on inimene, keda on sunni või pettusega seksu

INIMKAUBANDUS JA SELLE OHVER Juhendmaterjal spetsialistile 1. Mis on inimkaubandus? Inimkaubanduse ohver on inimene, keda on sunni või pettusega seksu INIMKAUBANDUS JA SELLE OHVER Juhendmaterjal spetsialistile 1. Mis on inimkaubandus? Inimkaubanduse ohver on inimene, keda on sunni või pettusega seksuaalselt, tööalaselt või kuritegevuseks ära kasutatud

Rohkem

SISSETULEKUTE DETAILSEM JAOTUS AMETIASUTUSTE LIKES

SISSETULEKUTE DETAILSEM JAOTUS AMETIASUTUSTE LIKES SISSETULEKUTE DETAILSEM JAOTUS AMETIASUTUSTE LÕIKES I lisa II lisa I Riigi II Riigi tulud, millega ei e Linnavolikogu Kantselei 180,0-43,0 18,9-5,0 150,9 139,4 sh tegevustulud 180,0-43,0 137,0 139,4 riigist

Rohkem

Microsoft PowerPoint - nema_linnud_KKM

Microsoft PowerPoint - nema_linnud_KKM NEMA merel peatuvate veelindudega seonduvad tegevused ja ajalooline ülevaade Leho Luigujõe rändepeatus, pesitsusala, rändepeatus ja talvitusala talvitusala,, Ida-Atlandi rändetee, Merealade linnustiku

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

KURITEGEVUS EESTIS 2013 KRIMINAALPOLIITIKA UURINGUD 18

KURITEGEVUS EESTIS 2013 KRIMINAALPOLIITIKA UURINGUD 18 KURITEGEVUS EESTIS 2013 KRIMINAALPOLIITIKA UURINGUD 18 Kriminaalpoliitika uuringud 18 KURITEGEVUS EESTIS 2013 Tallinn 2014 Koostajad: Andri Ahven, Urvo Klopets, Kätlin-Chris Kruusmaa, Anu Leps, Jako Salla,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Joogivesi Tartu regioonis nov08

Microsoft PowerPoint - Joogivesi Tartu regioonis nov08 Joogivee kvaliteedist Tartu regioonis Kea Kiidjärv, Tartu TKT juhtivinspektor Ettekande sisu Tartu regioon Tartu TKT ülesanne seoses joogiveega Ühisveevärgid arvudes Joogivee kvaliteet regioonis (2007)

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

aruanne AT

aruanne AT Elanike rahulolu avalike teenuste kättesaadavuse ja tasemega kodukohas November Hella Kaldaru Uuringu läbiviimisest Käesolev aruanne on koostatud telefoniküsitluse Avalike teenuste kättesaadavus ja nendega

Rohkem

Krediidipoliitika turu-uuring 2013 Krediidiinfo AS

Krediidipoliitika turu-uuring 2013 Krediidiinfo AS Krediidipoliitika turu-uuring 18.02. Kokkuvõte Krediidipoliitika turu-uuring viidi läbi ajavahemikul 05.02. 08.02. Valimisse valiti juhuvaliku teel 5000 Eestis registreeritud ja tegutsevat ettevõtet Tulemustest

Rohkem

Microsoft Word - Eesti-turism2015

Microsoft Word - Eesti-turism2015 EESTI JA EUROOPA TURISM 215 EUROOPA TURISM Maailma Turismiorganisatsiooni (UNWTO) esialgsetel andmetel kasvas 215.a. kokkuvõttes välisturism kogu maailmas 4,4% (allikas: UNWTO World Tourism Barometer,

Rohkem

KV.EE kinnisvaraturu ülevaade IV kvartal 2011 Koostaja: Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ,

KV.EE kinnisvaraturu ülevaade IV kvartal 2011 Koostaja: Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ, KV.EE kinnisvaraturu ülevaade IV kvartal 11 Koostaja: Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ, www.adaur.ee Sisukord Haabersti (LK 1) Kesklinn (LK 11) Kristiine (LK ) Lasnamäe (LK 1) Mustamäe (LK 1) Nõmme (LK 1)

Rohkem

JM_ _m46lisa

JM_ _m46lisa Justiitsministri 30.12.2014 määrus nr 46 Vabadusekaotuse tunnistuse vormi kehtestamine Lisa VABADUSEKAOTUSE TUNNISTUS( 1 ) Viidatud nõukogu raamotsuse 2008/909/JSK artiklis 4 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU 2030+ Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor 22.11.2018 ÜLEVAADE HARIDUSASUTUSTEST* Haridusvaldkond Haridusasutus Arv Märkused Alusharidus

Rohkem

TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE Vaata lisaks TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE

TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE Vaata lisaks   TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE2 20191 Vaata lisaks www.tele2.ee TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE2 20191 1 Tele2 seadmekindlustuse tingimused TH-TELE2 20191 TINGIMUSTE KASUTAMINE 1.

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Omavalitsuse valmidus turvalisteks ITlahendusteks ja infrastruktuuri kaitseks Jaan Oruaas Anu Tanila Linnade-valdade päevad 17. märts 2016 1 Räägime infoturbest Mis see on? Rahulik uni võib-olla on see

Rohkem

10. peatükk Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vä

10. peatükk Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vä Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vägivalla aktid, mis leiavad aset perekonnas. Tunni eesmärgid Teada

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

TAI_meta_99x148_EST.indd

TAI_meta_99x148_EST.indd METADOONASENDUSRAVI Narkootikumide süstimine seab Sind ohtu nakatuda HI- või hepatiidiviirusega, haigestuda südamehaigustesse (nt endokardiit) või põdeda muid haigusi. Kuna narkootikumide süstimine on

Rohkem

Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates

Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates Tervise Arengu Instituut Tervisestatistika osakond Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates Tallinn 2016 Tervisestatistika

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

H.Moora ettekanne

H.Moora ettekanne Segaolmejäätmete koostis sortimisuuringu tulemused Jäätmepäev 7. oktoober 2008 Harri Moora Säästva Eesti Instituut Segaolmejäätmete sortimisuuring Eesmärgiks analüüsida Eesti erinevates piirkondades ja

Rohkem

SISEMINISTEERIUM

SISEMINISTEERIUM ESITATUD: 11.07.2019 valitsuskabineti nõupidamisele ESITAJA: siseminister Mart Helme ESITAMISE AEG: kuupäev digiallkirjas TEEMA: Lähisuhtevägivalla ennetamise tegevuskava aastateks 2019-2023 1. SISUKOKKUVÕTE

Rohkem

Euroseire1_aruanne.ppt

Euroseire1_aruanne.ppt Faktum & Ariko Sisukord Uuringu taust. Slaid Üldkokkuvõte. Slaid. Suhtumine Eesti kuulumisse Euroopa Liitu. Slaid. Suhtumine euro kasutuselevõttu Eestis. Slaid. Euro toetuse argumendid. Slaid. Euro kasutuselevõtu

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

Tartu Ülikool Matemaatika-informaatikateaduskond Matemaatilise statistika instituut Võrgupeo külastaja uurimine Andmeanalüüs I projekt Koostajad: Urma

Tartu Ülikool Matemaatika-informaatikateaduskond Matemaatilise statistika instituut Võrgupeo külastaja uurimine Andmeanalüüs I projekt Koostajad: Urma Tartu Ülikool Matemaatika-informaatikateaduskond Matemaatilise statistika instituut Võrgupeo külastaja uurimine Andmeanalüüs I projekt Koostajad: Urmas Kvell Riivo Talviste Gert Palok Juhendaja: Mare Vähi

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Sugu, liikuvus ja linnaruum Planeerimiskonverents 2018 Mari Jüssi, Tallinna linnaliikuvuskava ekspert, Maanteeamet Kes me oleme? 1 h päevas Jalakäijad Ühistranspordiga liikujad Jalgrattaga liikujad Autoga

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Elukohajärgse koolikoha määramisest 2017 Viivi Lokk Tallinna Haridusamet Olulised tähtajad 2017. aastal 1.-15. märtsil toimub taotluse esitamine ekoolis või Tallinna Haridusametis; hiljemalt 20. mail teavitab

Rohkem

Uve Poom & Jaan Urb Copyright Rahastuse leidmine & annetuste kogumine

Uve Poom & Jaan Urb Copyright Rahastuse leidmine & annetuste kogumine Uve Poom & Jaan Urb Copyright Rahastuse leidmine & annetuste kogumine Uve Poom Uvel on mitme aasta jagu vabaühenduste juhtimiskogemusi nii Eestist kui Ukrainast. Tööalaselt on ta alati üht- või teistpidi

Rohkem

Sotsiaalministeerium, 2019 PIAAC Eesti andmestiku analüüsi lühiülevaade hariduslikust ülejäägist kõrgharitute hulgas 1. Taust Probleem: erinevate andm

Sotsiaalministeerium, 2019 PIAAC Eesti andmestiku analüüsi lühiülevaade hariduslikust ülejäägist kõrgharitute hulgas 1. Taust Probleem: erinevate andm Sotsiaalministeerium, 2019 PIAAC Eesti andmestiku analüüsi lühiülevaade hariduslikust ülejäägist kõrgharitute hulgas 1. Taust Probleem: erinevate andmete alusel on Eestis võrreldes teiste OECD riikidega

Rohkem

Kommunikatsioonisoovitused

Kommunikatsioonisoovitused Meediaülevaade - AEG Riigikantselei 2018 05:30-05:45 06:00-06:15 06:30-06:45 07:00-07:15 07:30-07:45 08:00-08:15 08:30-08:45 09:00-09:15 09:30-09:45 10:00-10:15 10:30-10:45 11:00-11:15 11:30-11:45 12:00-12:15

Rohkem

ANOVA Ühefaktoriline dispersioonanalüüs Treeningu sagedus nädalas Kaal FAKTOR UURITAV TUNNUS Mitmemõõtmeline statistika Kairi Osula 2017/kevad

ANOVA Ühefaktoriline dispersioonanalüüs Treeningu sagedus nädalas Kaal FAKTOR UURITAV TUNNUS Mitmemõõtmeline statistika Kairi Osula 2017/kevad ANOVA Ühefaktoriline dispersioonanalüüs Treeningu sagedus nädalas Kaal FAKTOR UURITAV TUNNUS Factorial ANOVA Mitmefaktoriline dispersioonanalüüs FAKTOR FAKTOR Treeningu sagedus nädalas Kalorite kogus Kaal

Rohkem

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs 2014 1. Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigieksam on alates 2014. a asendatud Goethe-Zertifikat

Rohkem

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees Pärnu 1 C Toimetus Klienditugi Kolmapäev, 6. detsember 2017 POSTIMEES PÄRNU POSTIMEES UUDISED ARVAMUS KULTUUR VABA AEG TARBIJA PAB Pärnumaa Video Galerii Sport Krimi Elu Kool Ajalugu Ettevõtluslood Maa

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Mõttemõlgutus alkoholi ja seaduste teemal Ülle Laasner Rapla Maavalitsus Eesti Tervisedenduse Ühing Rapla maakonna koolinoorte uimastikasutuse uuring 2013 Öise alkoholimüügi piiramise kulg Raplamaal

Rohkem

Faktileht-1.indd

Faktileht-1.indd eesti keelest erineva emakeelega täiskasvanute eesti keele õpe Uuringu terviktekst: www.sm.ee/et/uuringud-ja-analuusid Eesti keelest erineva emakeelega täiskasvanutest umbes pooled oskavad eesti keelt

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012 HINDAMISKRITEERIUMID 01 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud.okt.01 üldkoosoleku otsuega nr (Lisa ) Hindamiskriteeriumid on avalikud

Rohkem

MAGISTRITÖÖ LÜHIKOKKUVÕTE Ester Marjapuu Tartu Ülikool majandusteaduskond Magistritöö on kirjutatud teemal Klienditeeninduse põhimõtete kujundamine Ee

MAGISTRITÖÖ LÜHIKOKKUVÕTE Ester Marjapuu Tartu Ülikool majandusteaduskond Magistritöö on kirjutatud teemal Klienditeeninduse põhimõtete kujundamine Ee MAGISTRITÖÖ LÜHIKOKKUVÕTE Ester Marjapuu Tartu Ülikool majandusteaduskond Magistritöö on kirjutatud teemal Klienditeeninduse põhimõtete kujundamine Eesti kohalikes omavalitsustes. Eesmärgiks oli välja

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui is

3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui is 3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui isikukood ei ole teada Ees- ja perekonnanimi Sugu Vanus

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Statistikatarkvara

Statistikatarkvara Sissejuhatus statistika erialasse, sissejuhatus matemaatika erialasse, 20. september 2018 Statistikatarkvara põgus ülevaade Krista Fischer Statistikatarkvara kategooriad Võib jagada mitut moodi: Tarkvara,

Rohkem

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK MTÜ TALLINNA NAISTE KRIISIKODU MAJANDUSAASTA ARUANNE Majandusaasta 01.01.2008 31.12.2008 ETTEVÕTTE NIMI MITTETULUNDUSÜHING TALLINNA NAISTE KRIISIKODU REGISTRI KOOD 80191735 AADRESS Wismari 37 4 Tallinn,

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3.

Rohkem

1 Vabariigi Valitsuse korraldus Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.5 Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadu

1 Vabariigi Valitsuse korraldus Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.5 Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadu 1 Vabariigi Valitsuse korraldus Fondi meetme 2.5 Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks tegevuse 2.5.1 Erihoolekandeasutuste investeeringute kava kinnitamine

Rohkem

VL1_praks6_2010k

VL1_praks6_2010k Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht (Insert / Lisa -> Worksheet / Tööleht), nimetage

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2018/, 23. oktoober 2018, rahapesu vastu võitlemise kohta kriminaalõiguse abil

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2018/, 23. oktoober 2018, rahapesu vastu võitlemise kohta kriminaalõiguse abil L 284/22 Euroopa Liidu Teataja 12.11.2018 DIREKTIIVID EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV (EL) 2018/1673, 23. oktoober 2018, rahapesu vastu võitlemise kohta kriminaalõiguse abil EUROOPA PARLAMENT JA

Rohkem

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: 01.04.2019 Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga seotud peamiste teenuste eest. See aitab teil võrrelda

Rohkem

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest Välisvahendite teabepäev Kultuuriministeeriumi haldusala asutustele Tallinn, 26.05.2014 Kavandatavad regionaalarengu meetmed EL struktuurivahendite perioodil 2014-2020 Regionaalpoliitika büroo Siseministeerium

Rohkem