Keskkonnaministeeriumi Info-ja Tehnokeskus

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Keskkonnaministeeriumi Info-ja Tehnokeskus"

Väljavõte

1 Keskkonnaministeeriumi Info-ja Tehnokeskus Tallinn, 2001

2 KESKKONNAMINISTEERIUMI INFO- JA TEHNOKESKUS Toimetis aasta Eesti jäätmekäitluse ülevaade Merike Liiver, Marit Leevik Mustamäe tee 33, Tallinn telefon , , faks e-kiri: Mai 2001

3 Review of Estonian waste management in 2000 Based on statistical reports on waste management

4 SISUKORD a. jäätmearuande esitanud ettevõtete arv maakonniti (joonis 1)... Aruande Jäätmekäitlus esitanud ettevõtete arv aastate lõikes (tabel 1)... Jäätmete koguteke maakondade lõikes 2000.a (%) (joonis 2) Jäätmete teke maakondades ilma põlevkivijäätmeteta a (%) (joonis 3)... Jäätmete teke Eestis a (s.h ohtlikud ja tavajäätmed) (tabel 2). Ohtlike jäätmete teke maakonniti a (joonis 4).. Segaolmejäätmete teke ja ladestamine a (tabel 3) Segaolmejäätmete teke maakonniti a (joonis 5)... Jäätmete töötlus aastatel (tabel 4).. Jäätmete töötlusviisid a (tabel 5)... Jäätmete töötlusviiside jagunemine a (%) (joonis 6) Prügilate arv maakonniti, kuhu a jäätmearuandluse andmetel on ladestatud jäätmeid (joonis 7) a prügilatesse ladestatud jäätmed (prügilahaldajate andmetel) (joonis 8) TABELID Jäätmekäitluse koondtabel maakondade lõikes (tabel 6) Ohtlike jäätmete käitlus maakondade lõikes (tabel 6.1). Eesti ettevõtete jäätmete koond (vastavalt Euroopa jäätmeloendil põhinevale jäätmeliikide ja ohtlike jäätmete nimistule) (tabel 7).. Eesti ettevõtete ohtlike jäätmete koond (vastavalt Euroopa jäätmeloendil põhinevale jäätmeliikide ja ohtlike jäätmete nimistule) (tabel 8).. Eesti ettevõtete jäätmete koond (vastavalt Euroopa jäätmeloendi materjalipõhisele koondnimistule) (tabel 9) Koondtabelid põhiliste jäätmeliikide osas maakondade kaupa (vastavalt vastavalt Euroopa jäätmeloendi materjalipõhisele koondnimistule) (tabel 10) a prügilatesse ladestatud jäätmete kogused (tabel 11) LISAD a jäätmekäitluse aruande esitanud ohtlike jäätmete käitluslitsentse omavate ettevõtete nimekiri 2000.a aruande esitanud ettevõtete nimekiri maakondade kaupa

5 Antud ülevaade sisaldab aruande JÄÄTMEKÄITLUS põhjal tehtud kokkuvõtet a Eesti ettevõtetes tekkinud ja käideldud jäätmeliikidest ja -kogustest. Jäätmekäitluse aruanded kooskõlastati maakondade keskkonnateenistustes. Kui eelnevatel aastatel oli andmete kogumise ja esitamise aluseks Statistikaseadus, siis alates 2000.a pole aruanne enam statistiline juriidilises mõttes, kuna andmed keskkonnaseisundi, keskkonnakahjustuste ja ohtlike keskkonnamõjude kohta on avalikud, vastavalt Avaliku teabe seadusele (RTI 2000, 92, (1), p.13), ja neid ei saa esitada Statistikaseaduse järgi. Jäätmekäitlusaruande 2000.a kohta esitasid 914 ettevõtet, kusjuures jäätmeluba omavad neist 395 ( 43 % aruande esitanutest) ja ohtlike jäätmete käitluslitsentsi 25 ettevõtet ( 3 % aruande esitanutest). Aruande esitanud ettevõtete arv maakonniti (s.h. jäätmeluba omavate ettevõtete arv) on toodud joonisel 1. Aruande esitanud ohtlike jäätmete käitluslitsentse omavate ettevõtete nimekiri on toodud lisas. Keskkonnaministeeriumi andmetel on ohtlike jäätmete käitluslitsentse a aprillikuu seisuga välja antud 45-le ettevõttele, seega nähtub, et osa litsentse omavaid ettevõtteid pole aruandluses osalenud. Joonis a jäätmearuande esitanud ettevõtete arv maakond / linn Harju Hiiu Ida-Viru Jõgeva Järva Lääne Lääne-Viru Põlva Pärnumaa Rapla Saare Tallinn Tartumaa Valga Viljandi Võru ettevõtete arv Aruande esitanud ettevõtted sh. jäätmelubadega ettevõtete arv 1

6 Aruandluses osalenud ettevõtete arv aastate lõikes on toodud tabelis 1. Tabel 1. Aruande Jäätmekäitlus esitanud ettevõtete arv aastate lõikes Aasta 1996 Aruande esitanud ettevõtete arv Antud ülevaates on jäätmete iseloomustamiseks kasutatud kahte erinevat jäätmete klassifikaatorit: 1) Euroopa jäätmeloendil põhinev jäätmeliikide ja ohtlike jäätmete nimistu (EJL) - kinnitatud Vabariigi Valitsuse 24. nov a määrusega nr ) Euroopa jäätmeloendi materjalipõhine koondnimistu (EJL-stat - kinnitamata) - Amended proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on waste statistics, COM(2001)137 Mitteametlik tõlge: M.Viisimaa ja M.Liiver a tekkis Eesti ettevõtetes tonni jäätmeid. Jäätmetekke protsendilist jaotumist maakondade lõikes näitab joonis 2. Eestis tekkivast aastasest jäätmehulgast tuleb vähemalt 80% põlevkivi kaevandamise ja töötlemisega seonduvatest tegevusvaldkondadest. Joonis 3 näitab jäätmete teket maakondades, kui põlevkivijäätmete osa on jäätmetekkest välja arvatud. Joonis 2. Jäätmete koguteke maakondade lõikes 2000.a (%) Hiiu 0,05% Põlva 0,19% Võru 0,16% Rapla 0,29% Lääne 0,22% Valga 0,11% Saare 0,33% Järva 0,34% Jõgeva 0,41% Viljandi 0,41% Tartumaa 0,91% Pärnumaa 0,79% Harju 1,98% Lääne-Viru 1,40% Tallinn 9,66% Ida-Viru 82,75% 2

7 Joonis 3. Jäätmete teke maakondades ilma põlevkivijäätmeteta 2000.a (%) Põlva 0,97% Valga 0,55% Hiiu 0,27% Võru 0,80% Lääne 1,11% Rapla 1,45% Saare 1,66% Jõgeva 2,09% Järva 1,71% Viljandi 2,10% Pärnumaa 4,00% Tartumaa 4,62% Tallinn 48,99% Ida-Viru 14,55% Harju 10,04% Lääne-Viru 5,10% * Tekkinud jäätmekoguste hulgast on välja arvatud fuussid, poolkoks,aheraine, põlevkivi lend- ja koldetuhk Kogu jäätmekäitlus maakondade lõikes on toodud tabelis 6. Tabelid 7 ja 8 sisaldavad jäätmete koondit Euroopa jäätmeloendil põhineva jäätmeliikide ja ohtlike jäätmete nimistu järgi, tabelid 9 ja 10 on aga katseliselt koostatud Euroopa jäätmeloendi materjalipõhise koondnimistu järgi, kuna seoses uue jäätmeseaduse (1998) vastuvõtmisega kaotas kehtivuse materjalipõhine Eesti Jäätmeklassifikaator (1992). Vastavalt Jäätmeliikide ja ohtlike jäätmete nimistule jagatakse jäätmed ohtlikeks ja tavajäätmeteks, ning ülevaate ja võrdluse eelmise aastaga annab selle kohta tabel 2. Tabel 2. Jäätmete teke Eestis a Tavajäätmed Ohtlikud jäätmed 1999, t 2000, t Kokku

8 Joonisel 4 on toodud ohtlike jäätmete tekkekogused maakondade lõikes. Joonis 4. Ohtlike jäätmete teke maakonniti a maakond Põlva Hiiu Võru Rapla Viljandi Jõgeva Valga Saare Järva Pärnumaa Harju Lääne Tartumaa Lääne-Viru Tallinn Ida-Viru * tonni/aastas *Ida - Viru maakonnast on välja jäetud põlevkivi töötlemisega seotud ohtlikud jäätmed ( t ), seega tekib Ida - Viru maakonnas kokku t oht. jäätmeid a jäätmearuandluse põhjal moodustavad olmejäätmed jäätmete tekkest ligikaudu 5 %. Tabelis 3 on toodud koondandmed segaolmejäätmete tekke ja ladestamise kohta aastatel Olmejäätmete tekkekogusena on arvestatud jäätmeveoettevõtetele üle antud koguseid. Tabel 3. Segaolmejäätmete teke ja ladestamine * Segaolmejäätmete teke (t) Elanike arv (mil.) Segaolmejäätmete teke (kg/a / in. kohta) Ladestamine (t) * 2000.a andmed on esitatud Euroopa jäätmeloendil põhineva jäätmeliikide ja ohtlike jäätmete nimistu (EJL) järgi ( kood: ), a andmed on esitatud Eesti Jäätmeklassifikaatori (1992) järgi (v.a. haiglajäätmed, reoveepuhastite ja kanalisatsioonijäätmed). 4

9 Joonis 5. annab ülevaate segaolmejäätmete tekkest maakondades. Kuna olmejäätmete kogused kajastuvad peamiselt läbi jäätmekäitlusfirmade, kes koguvad ja ladestavad jäätmeid üle maakondlike piiride, ei pruugi graafikul olevad andmed näidata täpselt reaalset olukorda kõikide maakondade lõikes. Joonis 5. Segaolmejäätmete teke maakonniti a maakond Hiiu Valga Lääne Rapla Jõgeva Põlva Võru Saare Järva Lääne-Viru Harju Viljandi Pärnumaa Tartumaa Ida-Viru Tallinn tonni/aastas *Olmejäätmete tekkekogusena on arvestatud jäätmeveoettevõtetele üleantud koguseid Üheks jäätmete vähendamise ja jäätmemajanduse korrastamise võimaluseks on jäätmete taaskasutuse laiendamine, seda nii korduskasutuses, materjaliringluses, bioloogilistes protsessides kui energeetiliseks otstarbeks. Tabelis 4 on toodud andmed jäätmete tekke ja töötlemise/taaskasutamise kohta. Tabel 4. Jäätmete töötlus/taaskasutamine aastatel Jäätmete teke (t/a) Jäätmete töötlus (t/a) Töötluse % jäätmete tekkest Viimase viie aasta statistilised andmed näitavad, et keskmiselt töödeldakse Eestis 18 % tekkinud jäätmetest. Jäätmete töötlusviiside jagunemist a kajastavad tabel 5 ja joonis 6. 5

10 Tabel 5. Jäätmete töötlusviisid a (tonnides) Kokkuvõte jäätmete töötlemisest ettevõtetes jäätmete taaskasutamiseks või energia tootmiseks vastavalt töötlusmenetluse koodidele (tonnides) R1 kasutamine peamiselt kütusena voi muu energiaallikana ,3 R2 lahustite taasväärtustamine voi regenereerimine 21,7 R3 muude orgaaniliste ainete ringlussevott voi taasväärtustamine ,6 R4 metallide voi metalliühendite ringlussevott voi taasväärtustamine 1 184,2 R5 muude anorgaaniliste ainete ringlussevott voi taasväärtustamine ,3 R6 hapete voi aluste regenereerimine 0,1 R9 olide taasrafineerimine voi korduskasutamine monel muul viisil ,3 R10 pinnastöötlus pollumajandusliku kasutamise eesmärgil voi keskkonnaseisundi parendamiseks ,9 R11 käesoleva nimistu punktides R1-R10 kirjeldatud toimingute tagajärjel tekkinud jäätmete kasutamine 3 188,0 R13 jäätmete kogumine nende töötlemiseks, v.a. kogumise ajal ajutine ladustamine jäätmete tekkekohas 864,0 Kokkuvõte jäätmete töötlemisest jäätmete kõrvaldamiseks vastavalt töötlusmenetluse koodidele (tonnides) KOKKU: ,3 D6 juhtimine veekogudesse, välja arvatud merre 2,9 D9 füüsikalis-keemil. töötlus, mille loppsaaduseks on ühendid ja segud (näit. aurut., kuivat., 6 407,0 kaltsineerimine) D10 poletamine maismaal 9 300,8 D14 jäätmete ümberpakkimine 11,1 KOKKU: ,8 Töötlus KOKKU: ,1 Joonis 6. Jäätmete töötlusviiside jagunemine 2000.a R9 1,3% D10 0,6% D9 0,4% R11 0,2% R4 0,1% R3 2,4% R13 0,1% R5 8,1% R1 9,8% R10 77,0% 6

11 Põhiliseks jäätmete käitlusviisiks on senini siiski jäätmete ladestamine. Kokku ladestati prügilatesse t jäätmeid, millest t jäätmeid ladestati tööstusjäätmete ladestuspaikadesse Ida-Virumaal - põlevkivi tuhaväljadele, poolkoksimägedele, Sillamäe sette- ja tuhaväljakule, kaevanduste prügilatesse. Tabel 11 annab ülevaate jäätmete ladestamisest prügilatesse, kusjuures tabelis on toodud võrdlevalt jäätmeid tekitavate ettevõtete esitatud andmed ja prügilat omavate/haldavate ettevõtete andmed. Ettevõtete jäätmekäitluse aruannete põhjal on 2000.a jäätmeid ladestatud 180 prügilasse, neist 148 on sega-olmejäätmete prügilad, 22 tööstusjäätmete prügilad ja 10 loomade matmispaigad. Prügila omanikeks/haldajateks on aruannete põhjal 141 ettevõtet. 13 prügilasse on ettevõtted näidanud ladestamist, kuid nende prügilate omanikud/haldajad ei ole aruannet esitanud või prügilatel haldajad üldse puuduvad. Joonisel 7 on näidatud prügilate arv maakonniti, kuhu on ladestatud jäätmeid. Joonis 7. Prügilate arv Harju Hiiu 5 Ida-Viru 15 9 Järva Jõgeva 7 Lääne-Viru maakond Lääne Pärnu Põlva Rapla 2 1 Saare 12 2 Tartu 9 1 Valga 3 4 Viljandi 14 1 Võru prügilate arv Sega-olme Tööstusj. Loomade mp. 7

12 Joonisel 8 on näidatud jäätmete ladestamist maakonniti, kusjuures jooniselt on näha, et kui Ida-Virumaa põlevkiviga seotud jäätmeid mitte arvestada, siis ülejäänud ladestatud jäätmete kogusest ligikaudu 58% ladestati Harjumaa (k.a Tallinna) prügilatesse. maakond Hiiu Valga Võru Lääne Jõgeva Põlva Saare Rapla Järva Viljandi *Ida-Viru Pärnu Tartu L-Viru Harju Joonis a prügilatesse ladestatud jäätmed (prügilahaldajate andmetel) 0 50, , , , , , , ,000 tonni / aastas * v.a põlevkivijäätmete ladestamine Ida - Viru maak.-s 8

13 TABELID

14 Jäätmekäitluse koondtabel maakondade lõikes (tonni) Tabel 6 Maakond/ Kogus Tekkis Saadud jäätmeid Töötlus Antud teistele Eksport Ladestatud Muu Kogus Ettev. sisene Ladest. ettev. hald. linn aasta algul kokku s.h. import ettevõtetele prügilasse väljaminek aasta lõpul ladust., matm. olevasse prügilasse Harju , , , , , , , ,9 185, , , ,9 Hiiu 21, , ,8 16, ,3 780, , ,4 78, ,2 Ida-Viru , , , , , , , , , ,6 93, ,7 Jõgeva , , , , ,2 25, ,0 273, ,5 299, ,7 Järva , , , , , ,8 4, ,1-994, ,9 Lääne , , , , ,1 93,1 477, , , ,3 Lääne-Viru , , ,2 0, , , , , , , ,8 Põlva 5 046, , ,1 0, , ,6 8, , , ,4-305, ,5 Pärnumaa , , ,7 691, , , ,1 233, ,7 208, ,0 Rapla , , ,9 10, , , ,0 145,5 30, ,1-31, ,7 Saare , , , , ,4 44, , , , , ,8 Tallinn , , , , , , , , , , , ,1 Tartumaa , , , , ,3 388, , , , , ,4 Valga , , , , , ,3 977, ,3-998, ,8 Viljandi , , , , , ,7 4, , , ,3 Võru , , ,1 24, , , ,6 10, , , ,0 KOKKU: , , , , , , , , , , , ,2-11 -

15 Ohtlike jäätmete käitlus maakondade lõikes (tonni) Tabel 6.1 Maakond/ Kogus Tekkis Saadud jäätmeid Töötlus Antud teistele Eksport Ladestatud Muu Kogus Ettev. sisene Ladest. ettev. hald. linn aasta algul kokku s.h. import ettevõtetele prügilasse väljaminek aasta lõpul ladust., matm. olevasse prügilasse Harju 1 923,4 456, , , ,3 0, ,0 153,7 192,0 Hiiu 2,2 33,9 7,8 11,0 17,8 10,3 4,6 2,5 Ida-Viru , , , , , ,0 0, , , , ,8 Jõgeva 125,8 96,7 0,0 8,5 1,9 62,6 0,1 149,4 23,6 Järva 21,2 223,5 4,6 60,3 158,9 6,9 23,1 1,9 Lääne 264,4 637,8 207,5 585,2 171,4 353,1 88,6 Lääne-Viru 4 586, , ,5 0, ,7 472,9 0,4 0,1 779, ,0 Põlva 10,7 25,5 25,5 0,5 5,6 32,5 0,0 23,6 12,9 Pärnumaa 26,2 452,0 993,7 691,0 884,6 246,0 305,7 35,7 9,5 Rapla 2,6 58,5 12,8 7,2 57,9 6,0 2,9 0,2 Saare 73,9 156,6 488,0 255,6 384,8 0,6 0,4 77,2 3,3 Tallinn 2 979, , , , , , ,3 250,1 35, ,5 490,5 Tartumaa 1 610,9 751, , , ,6 35, ,8 83,0 Valga 217,5 104,6 0,3 2,1 102,9 217,4-0,2 Viljandi 3,1 83,4 7,1 59,9 25,8 4,3 3,6 0,5 Võru 3,0 52,3 220,0 213,5 57,6 4,2 1,2 KOKKU: , , , , , , ,9 677, , , , ,8-12 -

16 (tonni) EESTI ETTEVÕTETE JÄÄTMETE KOOND (Vastavalt Euroopa jäätmeloendil põhinevale jäätmeliikide ja ohtlike jäätmete nimistule) Tabel 7 EJL kood Jäätmete nimetus Tekkis Saadud teistelt ettev. Töötlus Antud teis- Eksport Antud Muu Ettev. sisene Ladest. ettev. algul tele ettev. prügilasse väljaminek lõpul lad., matm. hald. olevaskokku sh. import se prügilasse MAAVARADE JA MAA-AINESE UURINGUTEL, KAEVANDAMISEL, RIKASTAMISEL JA EDASISEL TÖÖTLEMISEL TEKKINUD JÄÄTMED Maavarade kaevandamisjäätmed Mittemaaksete maavarade kaevandamisj , , , ,000 6, , , Kokku: , , , ,000 6, , , Maavarade rikastamisel tekkinud jäätmed Mittemaaksete maavarade rikastusjäätmed , , , , , , Kokku: , , , , , , Mittemaaksete maavarade muul füüsikalisel ja keemilisel töötlemisel tekkinud jäätmed Kruusajäätmed ja kivipuru 80, , ,000-80, Liiva- ja savijäätmed 858, , ,000 50, , , , Tolmjad ja pulbrilised jäätmed 205,000 50,000 50,000 50, ,000 50, Lubjakivi (nt paekivi, dolomiit) töötl. jäät , , , , , , Nimistus mujal määratlemata jäätmed 2049, , Kokku: 83483, , , , , , , , , Kokku: , , , , , , , , , PÕLLUMAJANDUS-, AIANDUS-, JAHINDUS-, KALAPÜÜGI- JA VESIVILJELUSSAADUSTE TOORMETOOTMIS-, TOIDUVALMISTAMIS- JA TÖÖTLEMISJÄÄTMED Toormetootmisel tekkinud jäätmed Pesemis- ja puhastamissetted 9,700 9,700 9, Loomsete kudede jäätmed 175, , , , ,700 56, , , , , Taimsete kudede jäätmed 819, , , , , ,800 67, , ,000 14, Plastijäätmed (pakend välja arvatud ) 140,070 22,554 0,200 5,800 1,154 10, ,470 5,400 * Pôllumajanduskemikaalijäätmed 0,245 0,010 11,600 11,855 11, Loomaväljaheited, virts ja sônnik 28604, , , , , , , , , Metsamajandusjäätmed (nt oksad, risu) 1439,700 12, , , , Nimistus mujal määratlemata jäätmed 71, ,000 62,000 9, , , Kokku: 29739, , , , , , , , , ,

17 (tonni) EESTI ETTEVÕTETE JÄÄTMETE KOOND (Vastavalt Euroopa jäätmeloendil põhinevale jäätmeliikide ja ohtlike jäätmete nimistule) Tabel 7 EJL kood Jäätmete nimetus Tekkis Saadud teistelt ettev. Töötlus Antud teis- Eksport Antud Muu Ettev. sisene Ladest. ettev. algul tele ettev. prügilasse väljaminek lõpul lad., matm. hald. olevaskokku sh. import se prügilasse Liha, kala ja muude loomsete toiduainete valmistamisel ja töötlemisel tekkinud jäätmed Pesemis- ja puhastamissetted 1440, ,800 40, Loomsete kudede jäätmed 786, , , ,200 54, , , , , Tarbimis- vôi töötlemiskôlbmatud materj. 758, , Reovee kohtpuhastussetted 2, ,100 3, , ,000 32,600 29, Nimistus mujal määratlemata jäätmed 1512, ,000 45, ,950 2, , , Kokku: 789, , , , , , , , , , Puuvilja-, juurvilja-, teravilja-, toiduôli-, kakao-, kohvi-, tee- ja tubakavalmistamis- ning -töötlemis ja konservitootmisjäätmed Pesem.-, puhast.-, koorimis- ja separ. setted 35, , , ,000 80,000 32, , , Reovee kohtpuhastussetted 118, ,000 16, , ,000 30, Nimistus mujal määratlemata jäätmed 272,700 7, , Kokku: 153, , , , ,700 32, , , Piimatööstusjäätmed Tarbimis- vôi töötlemiskôlbmatud materj. 707, , Reovee kohtpuhastussetted 1430, ,000 4,600 6,150 6, Nimistus mujal määratlemata jäätmed 17180, , , , , , , Kokku: 19318, , , ,740 4, , , , Pagari- ja maiustustööstuse jäätmed Tarbimis- vôi töötlemiskôlbmatud materj. 255, ,250 0,600 0, Reovee kohtpuhastussetted 4656, , Nimistus mujal määratlemata jäätmed 8,020 8, Kokku: 4919, ,270 0,600 0, Alkohoolsete ja alkoholivabade jookide ( kohv, tee ja kakao välja arvatud) tootmisjäätmed Toorme pesem., puhast., töötlemise j. 40,000 40, Piirituse destilleerimisjäägid 52469, , Nimistus mujal määratlemata jäätmed 4207, ,000 18, , Kokku: 56716, , ,500 40, , Kokku: 30681, , , , , , , , , ,

18 (tonni) EESTI ETTEVÕTETE JÄÄTMETE KOOND (Vastavalt Euroopa jäätmeloendil põhinevale jäätmeliikide ja ohtlike jäätmete nimistule) Tabel 7 EJL kood Jäätmete nimetus Tekkis Saadud teistelt ettev. Töötlus Antud teis- Eksport Antud Muu Ettev. sisene Ladest. ettev. algul tele ettev. prügilasse väljaminek lõpul lad., matm. hald. olevaskokku sh. import se prügilasse PUIDU TÖÖTLEMISEL NING PABERI, KARTONGI, TSELLULOOSI, PLAATIDE JA MÖÖBLI VALMISTAMISEL TEKKINUD JÄÄTMED Puidu töötlemisel ning plaatide ja mööbli valmistamisel tekkinud jäätmed Puukoore- ja korgijäätmed 16868, , , , , , , , , Saepuru 12022, , , , , , , , , , Laastud, pinnud, praaksaematerjal/-vineer 10645, , , , , , , , , , , Puidutolm 9861, , , , , , Nimistus mujal määratlemata jäätmed 72645, , , , , ,900 1, , , , Kokku: , , , , , , , , , , , Tselluloosi, paberi ja kartongi tootmisel ja töötlemisel tekkinud jäätmed Paberi ja kartongi taaskasutusjäägid 207,740 53, , , , ,000 0,200 27, ,200 1, Nimistus mujal määratlemata jäätmed 400, ,000 5, Kokku: 207, , , , , ,000 5,600 27, ,200 1, Kokku: , , , , , , , , , , , NAHA- JA TEKSTIILITÖÖSTUSJÄÄTMED Nahatööstusjäätmed * Lahusteid sisaldavad rasvaärastusjäätmed 1,000 1,000 * Kroomi sisaldavad setted 31593, ,000 42, ,000 94, Kroomivabad setted 37,000 37,000 * Kroomi sisaldavad parknahajäätmed 16243, , , ,500 73, Nimistus mujal määratlemata jäätmed 193,000 67,700 6,400 61, , Kokku: 48029, ,200 6, , , , Tekstiilitööstusjäätmed Töötlemata tekstiilikiudude jm. jäätmed 453, ,100 79,900 21, Tehis- vôi sünt. töötlemata tekst.kiudude j. 9,690 9, Töötlemata segatekstiilkiudude jäätmed 648, , ,

19 (tonni) EESTI ETTEVÕTETE JÄÄTMETE KOOND (Vastavalt Euroopa jäätmeloendil põhinevale jäätmeliikide ja ohtlike jäätmete nimistule) Tabel 7 EJL kood Jäätmete nimetus Tekkis Saadud teistelt ettev. Töötlus Antud teis- Eksport Antud Muu Ettev. sisene Ladest. ettev. algul tele ettev. prügilasse väljaminek lõpul lad., matm. hald. olevaskokku sh. import se prügilasse Taimsete töödeldud tekstiilikiudude jäätmed 355, ,640 52, , , , , , , Töödeldud segatekstiilikiudude jäätmed 70, , ,000 48, , , , , Nimistus mujal määratlemata jäätmed 47,000 2, ,000 1,700 60, ,000 0,500-47, Kokku: 472, , , , , , , , , , Kokku: 48501, , , , , , , , , , NAFTA RAFINEERIMISEL, MAAGAASI PUHASTAMISEL JA KIVISÖE PÜROLÜÜTILISEL TÖÖTLEMISEL TEKKINUD JÄÄTMED Õlised setted ja tahked jäätmed * Reovee kohtpuhastussetted 406, ,300 18,000 6, ,300 4, ,300 * Mahutite pôhjasetted 1101, , , , ,680 0, , ,890 20,000 * Lekkinud ôli 0, ,000 0, ,000 * Tehastes, seadmetes ja seadm. hoold. jäät. 5,600 29, ,400 88,200 94,800 28,900 0,800 22,500 * Happetôrvad (gudroonid) 137, , , , ,200 * Nimistus mujal määratlemata jäätmed 0,800 35,200 6,775 25,000 10,000 7,775 6, Kokku: 1651, , , , ,480 16, , , , Õlivabad setted ja tahked jäätmed Katlatoiteveesetted 1,360 1, Kokku: 1,360 1, Kivisöe pürolüütilisel töötlemisel tekkinud jäätmed * Pôlevkivi poolkoks , , , , ,200 * Pôlevkivi pigijäätmed, "fuussid" , , , , , Nimistus mujal määratlemata jäätmed 37,000 37,000 37, Kokku: , , , , , Maagaasi puhastusjäätmed * Väävlit sisaldavad jäätmed 22259, , , , Kokku: 22259, , , ,

20 (tonni) EESTI ETTEVÕTETE JÄÄTMETE KOOND (Vastavalt Euroopa jäätmeloendil põhinevale jäätmeliikide ja ohtlike jäätmete nimistule) Tabel 7 EJL kood Jäätmete nimetus Tekkis Saadud teistelt ettev. Töötlus Antud teis- Eksport Antud Muu Ettev. sisene Ladest. ettev. algul tele ettev. prügilasse väljaminek lõpul lad., matm. hald. olevaskokku sh. import se prügilasse Õli regenereerimisjäätmed * Õli regener. tekkinud vettsisaldavad vedelj. 126, , Kokku: 126, , Kokku: , , , , ,480 17, , , , ANORGAANILISTES KEEMIAPROTSESSIDES TEKKINUD JÄÄTMED Happelised jääklahused * Väävelhape ja väävlishape 0,150 0,100 5,291 0,100 4,910 0,531 0,381 * Vesinikkloriidhape (soolhape) 0,010 0,010 * Nimistus mujal määratlemata jäätmed 3,240 4,043 5,193 6,046 0,560 5,870 2, Kokku: 3,400 4,143 10,484 0,100 10,956 0,560 6,411 3, Aluselised jääklahused * Nimistus mujal määratlemata jäätmed 0,910 0,030 0,880 0, Kokku: 0,910 0,030 0,880 0, Soola- ja soolalahusejäätmed Sulfaate, sulfiteid vôi sulfiide sis. soolalah. 0,217 0, Sulfaate, sulfiteid vôi sulfiide sis.tahk.soolad 15,825 1,560 0,780 16,605 0, Kloriide, fluoriide jm. halog. sis.tahk.soolad , , , , , , Fosfaate sisaldavad soolalah., tahk. soolad 4,990 4,990-4,990 * Fosfaadid ja samalaadsed tahked soolad 9,290 9,290-9,290 * Nitraate ja samalaadseid ühend. sis.soolalah. 0,295 0,295 * Nitriide sisaldavad tahked soolad 3,800 3,800 * Raskemet. lah. sooli sis. soola- ja soolalah.j. 0,600 8,080 0,600 8,080 8, Nimistus mujal määratlemata jäätmed 1,997 0,967 1,597 0,575 0,792-1, Kokku: , , ,902 15, ,467 3, ,950-6, , Metalle sisaldavad jäätmed * Raskmetallioksiidid 0,230 0,230 * Arseeni sisaldavad jäätmed 313, , , , ,580 * Elavhôbedat sisaldavad jäätmed 0,616 0,200 0,788 0,342 1,262 0,

21 (tonni) EESTI ETTEVÕTETE JÄÄTMETE KOOND (Vastavalt Euroopa jäätmeloendil põhinevale jäätmeliikide ja ohtlike jäätmete nimistule) Tabel 7 EJL kood Jäätmete nimetus Tekkis Saadud teistelt ettev. Töötlus Antud teis- Eksport Antud Muu Ettev. sisene Ladest. ettev. algul tele ettev. prügilasse väljaminek lõpul lad., matm. hald. olevaskokku sh. import se prügilasse * Muid raskmetalle sisaldavad jäätmed 3,940 2,100 2,300 0,540 3,200-0, Kokku: 4, , ,368 2, , , , Reovee kohtpuhastussetted Reovee kohtpuhastussetted 5408, ,000 3, Kokku: 5408, ,000 3, Väävliühendite keemilisel töötlemisel (tootmine ja muundamine) ja väävlitustamisel tekkinud jäätmed * Elementaarväävlit sisaldavad jäätmed 3,890 3, Kokku: 3,890 3, Katalüsaatorite tootmisel, kasutamisel ja regenereerimisel tekkinud jäätmed Väärismetalle sis. ammend. katalüsaatorid 1, ,300 23, ,500 1,000-0, Kokku: 1, ,300 23, ,500 1,000-0, Muudes anorgaanilistes keemia protsessides tekkinud jäätmed * Ammendunud aktiivsüsi ( v.a.) 1,480 0,200 1,680 0, Nimistus mujal määratlemata jäätmed 10789, ,000 70, , , Kokku: 10790, ,200 70, , , Kokku: , , ,964 23, , , ,060 3,800 3, , , , ORGAANILISTES KEEMIAPROTSESSIDES TEKKINUD JÄÄTMED Orgaaniliste pôhikemikaalide valmistamisel, segude koostamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed * Halogeenitud org. lahustid, pesuvedelikud 0,715 0,210 0,580 0,580 0,210 0,715 * Muud org. lahustid, pesuvedelikud ja emalah. 45,230 2, ,841 59, ,599 8,846-36,384 * Muud pôhjasetted ja reaktsioonijäägid 1226, , , , , , Nimistus mujal määratlemata jäätmed 2, ,000 18,000 15, , , Kokku: 1274, , ,621 77, , , , ,

22 (tonni) EESTI ETTEVÕTETE JÄÄTMETE KOOND (Vastavalt Euroopa jäätmeloendil põhinevale jäätmeliikide ja ohtlike jäätmete nimistule) Tabel 7 EJL kood Jäätmete nimetus Tekkis Saadud teistelt ettev. Töötlus Antud teis- Eksport Antud Muu Ettev. sisene Ladest. ettev. algul tele ettev. prügilasse väljaminek lõpul lad., matm. hald. olevaskokku sh. import se prügilasse Plasti, sünteetilise kummi ja tehiskiu valmistamisel, segude koostamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed * Vesialusel pesuvedelikud ja emalahused 1638, , ,000 0, ,000 * Halogeene sis. pôhjasetted ja reakts.jäägid 5,490 1,590 3,900-1,590 * Ohtlikke aineid sisaldav filtritolm 0,385 0, Nimistus mujal määratlemata jäätmed 70, ,580 16,000 16, ,100 1,480 6,000-64, Kokku: 1713, , ,000 17, ,485 1, ,900-65, , Orgaaniliste värvainete ja pigmentide valmistamisel, segude koostamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed ( välja arvatud ) Reovee kohtpuhastussetted 16,000 9,000 23,000 2,000-14,000 * Halogeenitud org. lahustid, pesuvedelikud 0,435 0,435 * Ohtlikke aineid sisaldav filtritolm 3,000 3, Kokku: 16,435 12,000 26,000 2,435-14, Ravimite valmistamisel, segude koostamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed Nimistus mujal määratlemata jäätmed 5,200 5, Kokku: 5,200 5, Rasvade, määrete, seepide, puhastusvahendite, desinfitseerimis- ning kosmeetikavahendite valmistamisel, segude koostamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud j. * Halog. org. lahust., pesuved. ja emalahused 0,965 0,965 0,965 * Muud orgaanilised lahustid, pesuvedelikud 0,700 0,700 * Halogeene sis. pôhjasetted ja reakts.jäägid 1,400 1,400-1, Nimistus mujal määratlemata jäätmed 0,125 0, Kokku: 1,400 0,700 1,090 0,125 2,100 0,965-0, Peenkemikaalide ja nimistus mujal määratlemata keemiatoodete valmistamisel, segude koostamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed Nimistus mujal määratlemata jäätmed 19,325 6,852 18,930 7,247-12, Kokku: 19,325 6,852 18,930 7,247-12, Kokku: 3025, , ,563 95, ,654 1, , , ,

23 (tonni) EESTI ETTEVÕTETE JÄÄTMETE KOOND (Vastavalt Euroopa jäätmeloendil põhinevale jäätmeliikide ja ohtlike jäätmete nimistule) Tabel 7 EJL kood Jäätmete nimetus Tekkis Saadud teistelt ettev. Töötlus Antud teis- Eksport Antud Muu Ettev. sisene Ladest. ettev. algul tele ettev. prügilasse väljaminek lõpul lad., matm. hald. olevaskokku sh. import se prügilasse PINNAKATETE (VÄRVIDE, LAKKIDE JA KLAASJATE IDE), LIIMIDE, HERMEETIKUTE JA TRÜKIVÄRVIDE VALMISTAMISEL, SEGUDE KOOSTAMISE JAOTAMISEL JA KASUTAMISEL TEKKINUD JÄÄTMED Värvide ja lakkide valmistamisel, segude koostamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed * Halogeenitud lahusteid sis. värvi- ja lakijäät. 0,010 0,200 0,210 0,200 * Halogeenitud lahust. mittesis. värvi- ja lakij. 42,785 45, , , ,366 0,150 55,039 12, Vesialusvärvide ja -lakkide jäätmed 10, ,040 38,945 25, ,760 1,000-10, Kôvastunud värvid ja lakid 0,280 6,063 14,601 6,580 13,924 0,150 0,290 0, Värve vôi lakke sisaldavad vesisetted 0,120 15, ,000 9,330 5, ,150 0, ,000 * Värve vôi lakke sisaldavad vesisetted 17,160 17, Värve ja lakke sisaldavad vesisuspensioonid 9,000 9, Nimistus mujal määratlemata jäätmed 0,505 33,250 1,257 0,200 1,557 33,000 0,255-0, Kokku: 54, , , , ,097 40, ,944 1, , Trükivärvide valmistamisel, segude koostamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed * Halogeenitud lahusteid mittesis. trükivärvij. 4,600 8,700 9,360 22,660-4, Elektrofotograafil. trükivärvi j. (+kassetid ) 0,122 0,273 0,072 0,273 0,194 0, Kokku: 4,722 8,973 9,432 22,933 0,194-4, Liimide ja hermeetikute (veekindlust tôstvad ained kaasa arvatud) valmistamisel, segude koostamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed Kôvastunud liimid ja hermeetikud 14,925 7,727 0,865 14,925 1,500 6,227 0,865-14, Liime ja hermeetikuid sisaldavad vesisetted 34,500 34,500 * Liime ja herm. ; ohtl. aineid sis.vesisetted 371,000 71, , Nimistus mujal määratlemata jäätmed 328, ,500 55,500 1, ,500 54, Kokku: 343, ,727 0,865 70, , , ,365 39, Kokku: 402, , , , , , ,503 37, ,

24 (tonni) EESTI ETTEVÕTETE JÄÄTMETE KOOND (Vastavalt Euroopa jäätmeloendil põhinevale jäätmeliikide ja ohtlike jäätmete nimistule) Tabel 7 EJL kood Jäätmete nimetus Tekkis Saadud teistelt ettev. Töötlus Antud teis- Eksport Antud Muu Ettev. sisene Ladest. ettev. algul tele ettev. prügilasse väljaminek lõpul lad., matm. hald. olevaskokku sh. import se prügilasse FOTOGRAAFIATÖÖSTUSJÄÄTMED Fotograafiatööstusjäätmed * Lahustitel pôhinevate ilmutite lahused 0,250 0,250 * Kinnistilahused 0,500 8,786 75,100 21,300 31,086 25,700 6,300 5,800 * Fotograafiaj. töötl.tekkinud hôbedat sis. j. 1,200 1,200 * Hôbedat vôi -ühend. sis. fotofilm ja -paber 3,810 1,891 27,821 9,406 17,640 6,476 2, Ag vôi -ühend. mittesis. fotofilm ja -paber 0,110 0, Nimistus mujal määratlemata jäätmed 0,008 0,008-0, Kokku: 4,318 12, ,921 21,300 42,060 43,340 12,776 8, Kokku: 4,318 12, ,921 21,300 42,060 43,340 12,776 8, TERMILISTES PROTSESSIDES TEKKINUD ANORGAANILISED JÄÄTMED Jôujaamades ja muudes pôletusettevôtetes tekkinud jäätmed ( välja arvatud) Koldetuhk 15196, , , , , ,024 90, , , Kivisöekoldetuhk 32, , , ,000 5,476 36,200 3, Turbakoldetuhk 174, ,000 30, , ,000-44, Puidukoldetuhk 477, ,749 66, , , , , ,000 11,800 * Pôlevkivikoldetuhk , , , , , , , , ,000 * Raske kütteôli pôlet. tekkinud koldetuhk 10,855 3,680 7, Kivisöelendtuhk 590, , Turbalendtuhk 59,200 59,200 * Õlilendtuhk 5,690 5, Suitsugaaside väävlitust. tahked reakts.jäät ,000 0,500 0, , Muud tahked gaasipuhastusjäätmed 432,000 33,496 28,296 5, , Vesisegused katlapuhastusetted 70,000 70,000 * Rasket kütteôli kasut. katelde puhast.setted 1,200 1, Läbikulunud vooderdis ja tulekindl. materj. 3,200 3,200 3,200 * Pôlevkivi lendtuhk , , , , , , , Nimistus mujal määratlemata jäätmed , , , ,000 0, ,945 18, , Kokku: , , , , , , , , , , ,

25 (tonni) EESTI ETTEVÕTETE JÄÄTMETE KOOND (Vastavalt Euroopa jäätmeloendil põhinevale jäätmeliikide ja ohtlike jäätmete nimistule) Tabel 7 EJL kood Jäätmete nimetus Tekkis Saadud teistelt ettev. Töötlus Antud teis- Eksport Antud Muu Ettev. sisene Ladest. ettev. algul tele ettev. prügilasse väljaminek lõpul lad., matm. hald. olevaskokku sh. import se prügilasse Raua- ja terasetootmisjäätmed Nimistus mujal määratlemata jäätmed 4,500 1,500 6, Kokku: 4,500 1,500 6, Muude mittemustmetallide termilises metallurgias tekkinud jäätmed Tagi ja ujuräbu 807, , , , , , Kokku: 807, , , , , , Mustmetallide valujäätmed Ahjuräbu 553, , , , , , , Nimistus mujal määratlemata jäätmed 1806,000 70, , Kokku: 553, , ,000 70, , , , , Mittemustmetallide valujäätmed Ahjuräbu 519, , , , , , Kokku: 519, , , , , , Klaasi ja klaastoodete valmistamisel tekkinud jäätmed Klaasijäätmed 10,000 18, , ,000 28,300-10, Kokku: 10,000 18, , ,000 28,300-10, Keraamikatoodete, telliste, katusekivide ja ehitustoodete valmistamisel tekkinud jäätmed Valmistusseguj. enne termilist töötlemist 3539, , , , Muud osakesed ja tolm 7971, ,000 2,000 9,000 9, Kasutuskôlbmatud vormid 61,000 61,000 61, Läbikulunud vooderdis ja tulekindlad materj. 49,000 5,000 44,000 44, Nimistus mujal määratlemata jäätmed 1951, , , , , Kokku: 3539, , , ,000 2, , ,000 61, Tsemendi, lubja, krohvisegu ning nendest tehtud toodete valmistamisel tekkinud jäätmed Valmistussegujäät. enne termilist töötlemist 553, , , , Muude tsemendil pôhin. komposiitmat. j. 160, ,000 16,000 16, Lubja kaltsineerimisel ja kustut. tekkinud j , ,500 4,000 77,500 4, ,000-6, , Tahked gaasipuhastusjäätmed , , , , ,

26 (tonni) EESTI ETTEVÕTETE JÄÄTMETE KOOND (Vastavalt Euroopa jäätmeloendil põhinevale jäätmeliikide ja ohtlike jäätmete nimistule) Tabel 7 EJL kood Jäätmete nimetus Tekkis Saadud teistelt ettev. Töötlus Antud teis- Eksport Antud Muu Ettev. sisene Ladest. ettev. algul tele ettev. prügilasse väljaminek lõpul lad., matm. hald. olevaskokku sh. import se prügilasse Muud osakesed ja tolm 5520, , , , , Läbikulunud vooderdis ja tulekindlad materj. 372,000 50,000 50, , Nimistus mujal määratlemata jäätmed 0,200 0,200-0, Kokku: , ,900 4, , , ,200 9, , Kokku: , , , , , , , , , , , METALLIDE TÖÖTLEMISEL JA PINNAKATMISEL, MITTEMUSTMETALLIDE HÜDROMETALLURGIAS TEKKINUD METALLE SISALDAVAD ANORGAANILISED JÄÄTMED Metallide töötlemisel ja pinnakatmisel (näit., galvaanikaprotsessides, tsinkimisel, peitsimisel, söövitamisel, fosfaatimisel, leeliselisel rasvaärastusel) tekkinud vedeljäätmed ja setted * Peale Cr muid raskmetalle ja tsüaniide sis.j. 1,400 2,138 3,538-1,400 * Kroomi sisaldavad tsüaaniidivabad jäätmed 41,467 0,078 0,301 41,244-0, Kroomi- ja tsüaaniidivabad jäätmed 0,600 43,500 0,536 43,564 43,564 * Muid raskemetalle sis. Cr ja tsüaniidivabad j. 34,600 34,600 * Happelised peitsimislahused 5,590 0,150 5,740 0,150 * Nimistus mujal määratlemata happed 11,420 29,740 41,160 29,740 * Nimistus mujal määratlemata alused 0,050 0,050 * Muud galvaanikaprots. tekkinud setted 1642, , ,750 17, , , , Kokku: 1737, , ,990 17, , , , Karastusprotsessides tekkinud setted ja tahked jäätmed * Tsüaniide sisaldavad jäätmed 1,240 1,240 1, Kokku: 1,240 1,240 1, Muud metalle sisaldavad nimistus mujal määratlemata jäätmed * Ohtl. aineid ja met. sis., mujal määratlemata 51130, , , , ,993 0, , Kokku: 51130, , , , ,993 0, , Kokku: 52867, , ,890 17, , , , ,

27 (tonni) EESTI ETTEVÕTETE JÄÄTMETE KOOND (Vastavalt Euroopa jäätmeloendil põhinevale jäätmeliikide ja ohtlike jäätmete nimistule) Tabel 7 EJL kood Jäätmete nimetus Tekkis Saadud teistelt ettev. Töötlus Antud teis- Eksport Antud Muu Ettev. sisene Ladest. ettev. algul tele ettev. prügilasse väljaminek lõpul lad., matm. hald. olevaskokku sh. import se prügilasse METALLIDE JA PLASTIDE MEHAANILISEL VORMIMISEL JA PINNATÖÖTLEMISEL TEKKINUD JÄÄTMED Mehaanilisel vormimisel (sepistamine, keevitamine, puurimine, pressimine, tômbamine, treimine, lôikamine ja viilimine kaasa arvatud) tekkinud jäätmed Mustmetalliviilmed ja treilaastud 50, ,740 14, ,230 0,800 25,310-25, Muud mustmetalliosakesed 0, ,720 10, ,720 0, Mittemustmetalliviilmed ja treilaastud 5, ,860 7, ,360 0,900 34,200 9,100 20, Muud mittemustmetalliosakesed 5,001 12,921 9,015 2,220 17,450 5,020 0,021 2,226-2, Plastiosakesed 2,000 23,116 12,000 3,616 9,000 0,500-1,500 * Halogeenivabad emulgeerumata masinaôlij. 0,265 2,145 2,145 0,265 * Halogeene mittesis. metallitöötlusemuls.j. 12,225 0,269 0,269 12,225 * Heitvahad ja -rasvad 38,000 38, Keevitusjäätmed 1,352 0,102 0,610 0,640 0, Nimistus mujal määratlemata jäätmed 1, ,600 0, ,460 0,340-1, Kokku: 76, ,843 28,660 31, ,203 5,020 49,331 75,741-20,935 20, Mehaanilisel pinnatöötlemisel (liivjugapuhastus, lihvimine, hoonimine, soveldamine, poleerimine) tekkinud jäätmed Liivapritsipuru 95,000 95,000 * Ohtlikke aineid sisaldav liivapritsipuru 0,360 0,600 0,960 0, Lihvimis-, hoonimis- ja soveldamissetted 0,693 0,693 * Õlisid sis. lihvimis-, hoonimis- jm. setted 0,568 0, Poleerimissetted 4,150 5,080 8,180 1,050-3, Kokku: 4,510 96,861 5, ,180 1,261 2,010-2, Rasva vesi- ja aurärastamisel tekkinud jäätmed ( välja arvatud) * Vesialusel pesuvedelikud 16,700 10,920 10,920 16, Kokku: 16,700 10,920 10,920 16, Kokku: 81, ,404 44, , ,164 5,020 49,331 77,751-23,435 20,

28 (tonni) EESTI ETTEVÕTETE JÄÄTMETE KOOND (Vastavalt Euroopa jäätmeloendil põhinevale jäätmeliikide ja ohtlike jäätmete nimistule) Tabel 7 EJL kood Jäätmete nimetus Tekkis Saadud teistelt ettev. Töötlus Antud teis- Eksport Antud Muu Ettev. sisene Ladest. ettev. algul tele ettev. prügilasse väljaminek lõpul lad., matm. hald. olevaskokku sh. import se prügilasse ÕLIJÄÄTMED (toiduôlid, ja välja arvatud) Heithüdraulikaôlid ja -pidurivedelikud * Muud klooritud emulgeerumata hüdr.ôlid 22,000 22,000 * Kloorimata emulgeerumata hüdraulikaõlid 9,540 6,000 3,000 12,540 * Kloorimata emulsioonid 2,130 0,030 2,100 2,100 * Ainult mineraalôlidel pôhin. hüdraulikaõlid 11,490 4,490 7,000 * Muud hüdraulikaõlid 7,700 55,557 71, ,591 9,436 21,370 13,670 * Pidurivedelikud 2,975 2, Kokku: 7, ,692 77, ,086 50,976 23,470 15, Mootori-, käigukasti- ja määrdevanaõlid * Kloorimata mootori-, käiguk.- ja määrdeõl. 4,650 30, ,754 44, ,201 42,976 38,326 * Muud mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid 56, , , , ,715 5, , , Kokku: 60, , , , ,916 5, , , Isolatsiooni- ja soojusvahetusvanaõlid ning muud heitvedelikud * PCB/PCT sis. isol.- ja soojusvah.ôlid 0,100 0,300 0,300 0,100 * Kloorimata isol.- ja soojusvah.ôlid 0,050 3,460 3,350 0,160 0,160 * Sünt. isolats.- ja soojusvah.õlid, muud vedel. 38,200 38,200 * Miner. isolatsiooni- ja soojusvahetusõlid 44,500 7,690 49,600 45,300 0,660 55,830 11, Kokku: 44,600 8,040 91,260 83,800 4,010 56,090 11, Pilsivesi * Siseveesôidukite pilsivesi 0,700 0,700 * Sadamavastuvõtusüst. kogutud pilsivesi 520, , , , , , , ,000 * Muude veesõidukite pilsivesi 31, , , ,500 3,000 3, Kokku: 520, , , , , , , , Õlieraldijäätmed * Tahked õlieraldijäätmed 0,020 0,220 24,283 10,633 0,100 13,790 13,770 * Õlieraldisetted 1,150 22, , , ,415 3,050 1,900 * Õlipüünisesetted 22,900 60,303 0,400 77,803 5,000-17,900 * Muud emulsioonid 35, , , , ,940-35,

29 (tonni) EESTI ETTEVÕTETE JÄÄTMETE KOOND (Vastavalt Euroopa jäätmeloendil põhinevale jäätmeliikide ja ohtlike jäätmete nimistule) Tabel 7 EJL kood Jäätmete nimetus Tekkis Saadud teistelt ettev. Töötlus Antud teis- Eksport Antud Muu Ettev. sisene Ladest. ettev. algul tele ettev. prügilasse väljaminek lõpul lad., matm. hald. olevaskokku sh. import se prügilasse Kokku: 59, , , , ,258 21,840-37, Nimistus mujal määratlemata õlijäätmed * Nimistus mujal määratlemata õlijäätmed 6, , , , ,685 5,930-0, Kokku: 6, , , , ,685 5,930-0, Kokku: 699, , , , , ,725 5, , , LAHUSTITENA KASUTATUD ORGAANILISTE AINETE JÄÄTMED ( ja välja arvatud) Metallide rasvaärastus- ja masinahooldusjäätmed * Muud halogeenitud lahustid ja lahustisegud 9,700 9,700-9,700 * Muud lahustid ja lahustisegud 2,750 0,400 4,250 0,400 7,000-2, Kokku: 12,450 0,400 4,250 0,400 16,700-12, Tekstiili puhastamisel ja loodussaaduste rasvaärastamisel tekkinud jäätmed * Halogeenitud lahustid ja lahustisegud 4,935 10,936 15,871 10,936 * Halog. lahust. vabad lahustisegud, org. vedel. 50,200 25,100 25, Kokku: 4,935 61,136 25,100 25,100 15,871 10, Elektroonikatööstusjäätmed * Halog. lahust. vabad lahustid, lahustisegud 5,640 13,800 66,700 18,500 64,900 2,740-2, Kokku: 5,640 13,800 66,700 18,500 64,900 2,740-2, Jahutusvedeliku- ja vahu/aerosoolikandegaasijäätmed * Muud lahustid ja lahustisegud 1,015 1, Kokku: 1,015 1, Lahustite ja jahutusvedelike regenereerimisel tekkinud jäätmed (pôhjasetted) * Muud lahustid ja lahustisegud 4,200 9,575 9,775 4,000-0,200 * Muid lahusteid sisaldavad setted 6,420 12,839 6,420 12, Kokku: 4,200 15,995 12,839 6,420 22,614 4,000-0, Kokku: 28,240 30, ,925 50, ,314 23,626-4,

30 (tonni) EESTI ETTEVÕTETE JÄÄTMETE KOOND (Vastavalt Euroopa jäätmeloendil põhinevale jäätmeliikide ja ohtlike jäätmete nimistule) Tabel 7 EJL kood Jäätmete nimetus Tekkis Saadud teistelt ettev. Töötlus Antud teis- Eksport Antud Muu Ettev. sisene Ladest. ettev. algul tele ettev. prügilasse väljaminek lõpul lad., matm. hald. olevaskokku sh. import se prügilasse PAKEND; NIMISTUS MUJAL MÄÄRATLEMATA ABSORBENDID, PUHASTUSKALTSUD, FILTRIMATERJALID JA KAITSERIIETUS Pakend Paber- ja papp-pakend 252, , , , ,500 4,450 20, ,790-0, ,900 * Ohtlike ainete jääke sisaldav plastpakend 1,900 23,410 6,770 1,010 9,100 17,000 4,970 3, Plastpakend 978, , ,703 30, , ,000 1, ,768-33,532 59,400 * Ohtlike ainete jääke sisaldav plastpakend 0,206 3,250 0,560 0,000 3,156 0,860 0, Puitpakend 8,000 0,000 1,000 7, Metallpakend 2,615 67, ,900 2, ,470 0,166 2,000-0,615 * Ohtlike ainete jääke sisaldav metallpakend 1,782 19,031 36,264 12,563 42,507 2,007 0, Komposiitpakend 408, , ,800 * Ohtlike ainete jääke sis. komposiitpakend 0,008 0, Segapakend 21,800 15,050 11,250 20,800 4,800 4,800 * Ohtlike ainete jääke sisaldav segapakend 6,060 11,610 32,900 0,500 36,310 0,100 13,660 7,500 0, Kokku: 1243, , , , , ,000 30,516 20, ,855-22, , Absorbendid, puhastuskaltsud, filtrimaterjalid ja kaitseriietus Absorb., puhast.kaltsud, filtrimat., kaitseriie 0,880 49,512 9,600 10,017 46,380 3,000 0,595-0,285 * Oht. ain. jääke sis. absorb., kaltsud, fitrimat. 4,843 50, ,155 35, ,745 0,300 52,359 41,866 5, Kokku: 5,723 99, ,755 45, ,125 3,300 52,954 41,581 5, Kokku: 1249, , , , , ,000 33,816 20, ,809 18, , NIMISTUS MUJAL MÄÄRATLEMATA JÄÄTMED Kasutuselt kôrvaldatud sôidukid Vanarehvid 3325, , ,336 52, , ,060 44,220 25, ,590 85, , Kasutuselt kôrvaldatud sôidukid 28, , ,000 5,000 4, ,195 32,955 4, Autode purust. tekkinud kergfraktsioon 10999,000 15, ,000 2,500 5, ,000 7, ,000 * Sôidukitelt eemaldatud vedeljäätmed 2,000 9,750 0,220 7,530 4,000 2, Nimistus mujal määratlemata jäätmed 13, ,820 1, ,500 11,877-1, Kokku: 14369, , ,336 57, , ,785 44,220 25, ,422 97, ,

Microsoft Word - settedlaadsete_jaatmete_nimistu.doc

Microsoft Word - settedlaadsete_jaatmete_nimistu.doc Settelaadsete jäätmete nimistu (Nimistusse kuuluvatel jäätmetel määratakse keskmine kuivainesisaldus, mis kantakse tabelisse 1) Kood 02 PÕLLUMAJANDUSES, AIANDUSES, VESIVILJELUSES, METSANDUSES, JAHINDUSES

Rohkem

OHTLIKE JÄÄTMETE KÄITLUSLITSENTS Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi registreerimisnumber 0363 Litsentsi omaja Ärinimi või nimi aktsiaselts EcoPro Ärire

OHTLIKE JÄÄTMETE KÄITLUSLITSENTS Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi registreerimisnumber 0363 Litsentsi omaja Ärinimi või nimi aktsiaselts EcoPro Ärire OHTLIKE JÄÄTMETE KÄITLUSLITSENTS Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi registreerimisnumber 0363 Litsentsi omaja Ärinimi või nimi aktsiaselts EcoPro Äriregistrikood/isikukood 14062186 Põhitegevusala (EMTAK)

Rohkem

Saastetasud

Saastetasud Jäätmete prügilasse ladestamise saastetasud Harri Moora Säästva Eesti Instituut, SEI-Tallinn EL jäätmekäitluse põhineb JÄÄTMEHIERARHIAL 1. Jäätmetekke vältimine 2. Korduskasutus 3. Jäätmete ringlussevõtt

Rohkem

EWC_summary_detailne.xls

EWC_summary_detailne.xls Tabel 1. 2009 a. jäätmete tekkepõhise nimistu järgi (tonni) 1 01 MAAVARADE JA MAA-AINESE UURINGUTEL, KAEVANDAMISEL NING FÜÜSIKALISEL JA KEEMILISEL TÖÖTLEMISEL TEKKINUD JÄÄTMED 01 01 Maavarade kaevandamisjäätmed

Rohkem

H.Moora ettekanne

H.Moora ettekanne Segaolmejäätmete koostis sortimisuuringu tulemused Jäätmepäev 7. oktoober 2008 Harri Moora Säästva Eesti Instituut Segaolmejäätmete sortimisuuring Eesmärgiks analüüsida Eesti erinevates piirkondades ja

Rohkem

Microsoft PowerPoint - NarvaJaatmepaev130310

Microsoft PowerPoint - NarvaJaatmepaev130310 Jäätmemajanduse arendamise võimalused Narva linnas Arina Koroljova Narva Linnavalitsuse keskkonnateenistuse peaspetsialist Otsustaja ülesanded otsuste tegemisel jäätmemajanduse korraldamise kohta Otsused

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Sotsiaaltranspordi toetamise erinevad võimalused Kristiina Tuisk Hoolekande osakond Nõunik 12.10.2017 STT sihtgrupp Seaduse järgi Puudega isik, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Jäätmete liigiti kogumine KOVides. aastal Keskkonnaamet Reet Siilaberg.9. Tartu Sissejuhatus Käimas on Riigi jäätmekava rakendamine Riigi jäätmekava eesmärkideks on jäätmetekke vähendamine, ringlussevõtu

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Joogivesi Tartu regioonis nov08

Microsoft PowerPoint - Joogivesi Tartu regioonis nov08 Joogivee kvaliteedist Tartu regioonis Kea Kiidjärv, Tartu TKT juhtivinspektor Ettekande sisu Tartu regioon Tartu TKT ülesanne seoses joogiveega Ühisveevärgid arvudes Joogivee kvaliteet regioonis (2007)

Rohkem

Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga (Lg 1), päringu aeg :36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inime

Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga (Lg 1), päringu aeg :36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inime Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga 01.02.2017 2 (Lg 1), päringu aeg 01.02.2017 13:36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse 2-1 lg 2 p 1 tähenduses

Rohkem

Luunja valla jäätmekava Luunja 2018

Luunja valla jäätmekava Luunja 2018 Luunja valla jäätmekava 2018-2024 Luunja 2018 Sisukord SISSEJUHATUS... 3 1 ÜLDOSA... 5 1.1 LUUNJA VALLA ÜLDISELOOMUSTUS... 5 1.1.1 Asukoht... 5 1.1.2 Rahvastik... 5 1.1.3 Elamumajandus ja infrastruktuur...

Rohkem

Elis Nõgel EESTIS TEKKIVAD LAHUSTIJÄÄTMETE KOGUSED DESTILLEERIMISSEADME KASUTUSELEVÕTUKS LÕPUTÖÖ Arhitektuuri ja keskkonnatehnika teaduskond Keskkonna

Elis Nõgel EESTIS TEKKIVAD LAHUSTIJÄÄTMETE KOGUSED DESTILLEERIMISSEADME KASUTUSELEVÕTUKS LÕPUTÖÖ Arhitektuuri ja keskkonnatehnika teaduskond Keskkonna Elis Nõgel EESTIS TEKKIVAD LAHUSTIJÄÄTMETE KOGUSED DESTILLEERIMISSEADME KASUTUSELEVÕTUKS LÕPUTÖÖ Arhitektuuri ja keskkonnatehnika teaduskond Keskkonnatehnika ja juhtimise eriala Tallinn 2017 Mina, Elis

Rohkem

Keemia koolieksami näidistöö

Keemia koolieksami näidistöö PÕLVA ÜHISGÜMNAASIUMI KEEMIA KOOLIEKSAM Keemia koolieksami läbiviimise eesmärgiks on kontrollida gümnaasiumilõpetaja keemiaalaste teadmiste ja oskuste taset kehtiva ainekava ulatuses järgmistes valdkondades:

Rohkem

Materjaliõpetuse ja keemia lõimimine õppetöös.

Materjaliõpetuse ja keemia lõimimine õppetöös. Materjaliõpetuse ja keemia lõimimine õppetöös. Moonika Ints, Jelena Vill Tallinna Tööstushariduskeskus Õpiväljund Tunneb tekstiilkiudude liike, omadusi ja struktuuritüüpe ning tekstiilmaterjalide tootmisprotsessi.

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx 25.06.2014 Esitluse või esitleja nimi Ida-Virumaa rahvastikust Mihkel Servinski peaanalüütik Statistikaamet Sultsi küla, Mulgimaa Edise, 17. juuni 2014 Rahvaarvu suhteline muutus, 31.03.2000-31.12.2011

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pakendi taaskasutus jäätmekäitleja pilgu läbi Agu Remmelg Ragn-Sells AS ärijuht 30. november 2005 Teemad Ragn-Sells pakenditeenused 3 viisi pakendi liigitamiseks Kes vastutab? Veo- ja rühmapakend vs müügipakend

Rohkem

Microsoft Word - Koordinatsioonikogu materjal printimiseks

Microsoft Word - Koordinatsioonikogu materjal  printimiseks Alaealiste komisjonide tegevuse analüüs Eesti Noorsootöö Keskus 1.02.2010 Helen Kereme 1 Sisukord 1 ALAEALISTE KOMISJONIDE TEGEVUSE ANALÜÜS LÄBI AASTATE... 3 1.1 Alaealiste komisjonid Eestis... 3 1.2 Alaealiste

Rohkem

(Microsoft Word aasta kutsehaigestumiste ja t\366\366st p\365hjustatud haigestumiste anal%FC%FCs.doc)

(Microsoft Word aasta kutsehaigestumiste ja   t\366\366st p\365hjustatud haigestumiste anal%FC%FCs.doc) KUTSEHAIGUSED JA TÖÖST PÕHJUSTATUD HAIGUSED. AASTAL. aastal diagnoositi uut kutsehaiguse ja tööst põhjustatud haiguse esmasjuhtu. Nii kutsehaiguste kui tööst põhjustatud haiguste diagnoosimine on võrreldes.

Rohkem

AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 2001

AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 2001 AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 21 LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Projektijuht: Kristjan Duubas AS Teede Tehnokeskus Leping 29.3.21 SISUKORD 1. Saateks

Rohkem

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“ jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“  jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Lugu sellest, kuidas me Murdepunktini jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Elu enne Murdepunkti Mõjutusvahendid vähetulemuslikud (Riigikontroll 2010) Programmide nappus alaealiste

Rohkem

tallinn arvudes 2003.indd

tallinn arvudes 2003.indd 15 16 Ilmastik ja keskkond 1. Õhutemperatuur, 2003... 18 2. Päikesepaiste, 2003.... 19 3. Sademed, 2003... 20 4. Keskmine tuule kiirus, 2003.. 21 5. Looduskaitse load, 2003..... 22 6. Õhusaaste paiksetest

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 04.04.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 08.12.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

WAMPS uuring

WAMPS uuring NARVA JÄÄTMEUURING Lepingulise töö lõpparuanne Lepinguline töö nr 2 (8.01.2009) Tallinn 2009 SISUKORD 1 Sissejuhatus... 3 2 Sortimisuuring... 4 2.1 Kasutatud metodoloogia... 4 2.2 Proovivõtmine ja analüüsimine...

Rohkem

Olmejäätmete uuring 2008.doc

Olmejäätmete uuring 2008.doc EESTIS TEKKINUD OLMEJÄÄTMETE (SH ERALDI PAKENDIJÄÄTMETE JA BIOLAGUNEVATE JÄÄTMETE) KOOSTISE JA KOGUSTE ANALÜÜS SEGAOLMEJÄÄTMETE SORTIMISUURING Lepingulise töö aruanne Keskkonnaministeeriumi lepinguline

Rohkem

Microsoft Word - Juhend

Microsoft Word - Juhend PRÜGILASSE JÄÄTMETE VASTUVÕTMISE KRITEERIUMID JA KORD Juhised jäätmete prügilakõlblikkuse hindamiseks SISUKORD 1 Eessõna... 4 2 Õiguslik taust... 5 3 Jäätmete liigitamine... 6 3.1 Ohtlike jäätmete määratlemise

Rohkem

Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht

Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht 2 Keskkonnanõuete muutumine ajas Eesti saab EL liikmeks koos regulatsiooniga + leevendused LCPD nõuded peamistele suurtele käitistele NECD

Rohkem

Microsoft Word - M8_jäätmekava aastateks lisa

Microsoft Word - M8_jäätmekava aastateks lisa KEHTESTATUD Kadrina Vallavolikogu 30. aprilli 2014 määrusega nr 8 KADRINA VALLA JÄÄTMEKAVA 2014-2020 2008-2013 jäätmekava uuendamine 2014 SISUKORD SISSEJUHATUS 3 1. JÄÄTMEHOOLDUSE ARENGUSUUNAD RIIKLIKUL

Rohkem

RKT Lisa.tabel

RKT Lisa.tabel Lisa KINNITATUD Haridus- ja teadusministri käskkirjaga Kutseõppe tasemeõppe riiklik koolitustellimus aastateks 2017-2019 Kutseõppe riiklik koolitustellimus aastateks 2017-2019 1 2017 sh HEV 2018 2019 Aiandus

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KINNISVARATURU ÜLEVAADE JUUNI 217 Allikad: Maa-amet, city24, Eesti Pank, Statistikaamet Indeksi muutused võrreldes : -kaalutud keskmise m² muutus hinnatipuga (detsember 216): -1% -kaalutud keskmise m²

Rohkem

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 2017-04-12 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 2017-04-12 Tabel 1. Objekti üldandmed Lääne-Virumaa

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kommunaalteenustega seotud veokite keskkonnamõju vähendamine Tallinnas Mari Jüssi SEI-Tallinn september 2011 Uuringu eesmärk Saada ülevaade: Tallinna transpordi CO 2 heite suundumustest ja jaotusest sõidukite

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Arvestuse pidamine ettevõttes kasutatavate ohtlike kemikaalide kohta Heli Nõmmsalu, Balti Keskkonnafoorum 14.02.2019 Kemikaaliseadus ohtlike kemikaalide arvestus 9. Ohtliku kemikaali üle arvestuse pidamise

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: 17.04.2018 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 24.07.2018 Tabel 1. Objekti üldandmed Harjumaa

Rohkem

ÕHUSAASTELUBA Keskkonnaministri a määrus nr 74 Õhusaasteloa taotlusele ja lubatud heitkoguste projektile esitatavad täpsustatud nõuded, lo

ÕHUSAASTELUBA Keskkonnaministri a määrus nr 74 Õhusaasteloa taotlusele ja lubatud heitkoguste projektile esitatavad täpsustatud nõuded, lo ÕHUSAASTELUBA Keskkonnaministri 27.12.2016. a määrus nr 74 Õhusaasteloa taotlusele ja lubatud heitkoguste projektile esitatavad täpsustatud nõuded, loa taotluse ja loa vorm" lisa Loa kehtivusaeg Loa number

Rohkem

IX klass

IX klass Keemia IX klassile Näidistöökava Õpik (Õ): Lembi Tamm, Heiki Timotheus Keemia õpik IX klassile, Avita, 2013 Töövihik (TV): Kontrolltööd (KT): Lembi Tamm, Eevi Viirsalu Keemia töövihik IX klassile I osa,

Rohkem

Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga KOV Kokku 112 Aegviidu vald Anija vald Harku vald Jõelähtme vald

Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga KOV Kokku 112 Aegviidu vald Anija vald Harku vald Jõelähtme vald Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga 01.01.2017 KOV Kokku 112 Aegviidu vald 716 140 Anija vald 5624 198 Harku vald 13966 245 Jõelähtme vald 6341 295 Keila vald 4906 296 Keila linn 9861 297 Kernu vald

Rohkem

Lääne-Harjumaa jäätmekava Vastu võetud Nissi Vallavolikogu määrusega nr 11 LÄÄNE-HARJUMAA JÄÄTMEKAVA (Harku, Keila, Ker

Lääne-Harjumaa jäätmekava Vastu võetud Nissi Vallavolikogu määrusega nr 11 LÄÄNE-HARJUMAA JÄÄTMEKAVA (Harku, Keila, Ker Lääne-Harjumaa jäätmekava 2015 2020 Vastu võetud Nissi Vallavolikogu 18.06.2015 määrusega nr 11 LÄÄNE-HARJUMAA JÄÄTMEKAVA 2015 2020 (Harku, Keila, Kernu, Nissi, Padise, Saue valla ning Saue linna ühine

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL RKAS korrashoiu hanked Keskkonna- ja tehnilise toe osakond Osakonna juhataja Allan Hani 2019 Riigi Kinnisvara AS Kinnisvarahalduse ja arenduse ettevõte Asutatud 2001. a riigi kinnisvara senisest tõhusamaks

Rohkem

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 30.09.2004 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 31.12.2016 Avaldamismärge: RTL 2004, 108, 1724 Põletusseadmetest

Rohkem

Keskkonnaministri määruse lisa 1

Keskkonnaministri määruse lisa 1 Keskkonnaministri 27.12.2016 määrus nr 74 Õhusaasteloa taotlusele ja lubatud heitkoguste projektile esitatavad täpsustatud nõuded, loa taotluse ja loa vormid Lisa 1 ÕHUSAASTELOA TAOTLUS Loa taotluse esitamise

Rohkem

KARU

KARU Keskkonnakorraldus ja järelevalvej Valgamaa kohalike omavalitsuste koostöö öös MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liit keskkonnaosakonna juhataja Riho Karu 5156955, valgamaaovl@valgamv.ee 15. veebruar 2012 Tallinn

Rohkem

untitled

untitled IDA-VIRUMAA PÕLEVKIVI TÖÖSTUSSE SUHTUMISE UURINGU ARUANNE IDA-VIRUMAA ELANIKKONNA TELEFONIKÜSITLUS Oktoober 2006 www.saarpoll.ee SISUKORD 1. Sissejuhatus ja metoodika........... 3 2. Põhijäreldused....

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 03.2.206 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 28.2.207 Tabel. Objekti üldandmed Jõgevamaa metskond Nr Maaprandussüsteemi

Rohkem

P-PIPE Basic universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 ta

P-PIPE Basic universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 ta universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 tavaliselt lahtikäiv visuaalne pöördemomendi kontrollimine universaalselt

Rohkem

(Microsoft Word - Puhja_ KSH_programm_l\365plik.doc)

(Microsoft Word - Puhja_ KSH_programm_l\365plik.doc) Puhja valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1. Keskkonnamõju strateegilise hindamise objekt KSH objektiks on Puhja valla üldplaneering, mida koostab Puhja vallavalitus. Üldplaneeringu

Rohkem

Riigikogu keskkonnakomisjon Lossi plats 1a Tallinn Meie nr 4/271 Pöördumine seoses jäätmeseaduse eelnõuga 495 SE Lugupeetud Rainer Va

Riigikogu keskkonnakomisjon Lossi plats 1a Tallinn Meie nr 4/271 Pöördumine seoses jäätmeseaduse eelnõuga 495 SE Lugupeetud Rainer Va Riigikogu keskkonnakomisjon Lossi plats 1a 15165 Tallinn Meie 13.09.2018 nr 4/271 Pöördumine seoses jäätmeseaduse eelnõuga 495 SE Lugupeetud Rainer Vakra! Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Eesti Keemiatööstuse

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 31.10.2002 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 25.12.2002 Avaldamismärge: Valitsusasutuste ja valitsusasutuste

Rohkem

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 0.02.2009 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 3.0.206 Avaldamismärge: Kiirgustegevuses tekkinud radioaktiivsete

Rohkem

GEN

GEN Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. september 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0206 (NLE) 10973/16 ADD 13 WTO 195 SERVICES 20 FDI 16 CDN 12 SEADUSANDLIKUD AKTID JA MUUD DOKUMENDID Teema:

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 13.07.2002 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 30.10.2002 Avaldamismärge: Valitsusasutuste ja valitsusasutuste

Rohkem

MÄENDUSE MAINE 25. MAJANDUSARVESTUS MÄENDUSE VÄIKEETTEVÕTTE NÄITEL Julia Gulevitš Viimasel ajal pööratakse palju tähelepanu keskkonnakaitsele, soojuse

MÄENDUSE MAINE 25. MAJANDUSARVESTUS MÄENDUSE VÄIKEETTEVÕTTE NÄITEL Julia Gulevitš Viimasel ajal pööratakse palju tähelepanu keskkonnakaitsele, soojuse 25. MAJANDUSARVESTUS MÄENDUSE VÄIKEETTEVÕTTE NÄITEL Julia Gulevitš Viimasel ajal pööratakse palju tähelepanu keskkonnakaitsele, soojusenergeetikale ja põlevkivi kaevandamisele, kuid kõrvale on jäänud mäenduse

Rohkem

Määruse kavand

Määruse kavand Riigihalduse ministri käskkirja Piirkondlike algatuste tugiprogrammide elluviimiseks toetuse andmise tingimused Harju, Ida-Viru, Jõgeva, Lääne-Viru, Põlva, Tartu, Valga, Viljandi maakondade osas eelnõu

Rohkem

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas?

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kasutamise eelised ja võimalused Biomass on peamine Euroopa Liidus kasutatav taastuva energia allikas, moodustades ligikaudu 70% taastuvenergia

Rohkem

EBÜ Üldkoosolek

EBÜ Üldkoosolek EBÜ 20. aastapäeva koosviibimine Estonia Resort Hotel & Spa A.H. Tammsaare puiestee 4a/6, Pärnu, 04.05.2018. Ülo Kask 20 aastat Eesti Biokütuste Ühingut Asutamine Eesti Biokütuste Ühing - EBÜ (www.eby.ee)

Rohkem

Mare Kiisk Tartu Raatuse kool IGAPÄEVAELU TARKUSTE OTSIMISMÄNG 3. klassile Mängu koostas: Mare Kiisk, Tartu Raatuse kooli klassiõpetaja, 2018 VOSK Võt

Mare Kiisk Tartu Raatuse kool IGAPÄEVAELU TARKUSTE OTSIMISMÄNG 3. klassile Mängu koostas: Mare Kiisk, Tartu Raatuse kooli klassiõpetaja, 2018 VOSK Võt IGAPÄEVAELU TARKUSTE OTSIMISMÄNG 3. klassile Mängu koostas:, i klassiõpetaja, 2018 VOSK Võta Oma Seade Kaasa (nutiseadmete kasutamine), rühmades 2 3 liiget Eesmärgid Võimalus õppesisu abil lõimida inimeseõpetust,

Rohkem

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 Biopuhasti tööprotsessi kirjeldus M-Bos biopuhastit kasutatakse puhastamaks reovett eramajades, koolides, hotellides ja teistes reovee puhastamist

Rohkem

Alus: Keskkonnaministri 20. jaanuari 2006.a määruse nr 6 Keskkonnakompleksloa sisu täpsustavad nõuded ja keskkonnakompleksloa vormid" Tabel 1. Keskkon

Alus: Keskkonnaministri 20. jaanuari 2006.a määruse nr 6 Keskkonnakompleksloa sisu täpsustavad nõuded ja keskkonnakompleksloa vormid Tabel 1. Keskkon Alus: Keskkonnaministri 20. jaanuari 2006.a määruse nr 6 Keskkonnakompleksloa sisu täpsustavad nõuded ja keskkonnakompleksloa vormid" Tabel 1. Keskkonnakompleksluba Loa registreerimisnumber Loa taotluse

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

RIIGI JÄÄTMEKAVA

RIIGI JÄÄTMEKAVA AS Marja 4d, 10617 Tallinn, tel: 6567300, e-post: maves@online.ee Tellija: Keskkonnaministeerium Töö nr: 12111 Vastutav täitja Madis Metsur Juhatuse liige Karl Kupits Tallinn juuni 2014 SISUKORD KESKKONNAMÕJU

Rohkem

Keskkonnaministri määruse lisa 3

Keskkonnaministri määruse lisa 3 Keskkonnaministri 27.12.2016 määrus nr 74 Õhusaasteloa taotlusele ja lubatud heitkoguste projektile esitatavad täpsustatud nõuded, loa taotluse ja loa vormid Lisa 3 ÕHUSAASTELUBA Loa kehtivusaeg [ ] tähtajatu,

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

Kinnitatud Alajõe Vallavolikogu a. määrusega nr. 12 ALAJÕE VALLA JÄÄTMEKAVA

Kinnitatud Alajõe Vallavolikogu a. määrusega nr. 12 ALAJÕE VALLA JÄÄTMEKAVA Kinnitatud Alajõe Vallavolikogu 05.10.2017.a. määrusega nr. 12 ALAJÕE VALLA JÄÄTMEKAVA 2017-2018 2017 SISUKORD SISSEJUHATUS... 4 1. JÄÄTMEMAJANDUSE ÕIGUSLIKUD ALUSED JA ARENGU-DOKUMENDID... 6 1.1. Eesti

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

EELNÕU VABARIIGI VALITSUS KORRALDUS Tallinn nr... Eesti paiksetest ja liikuvatest saasteallikatest välisõhku eralduvate saasteainete summaar

EELNÕU VABARIIGI VALITSUS KORRALDUS Tallinn nr... Eesti paiksetest ja liikuvatest saasteallikatest välisõhku eralduvate saasteainete summaar EELNÕU VABARIIGI VALITSUS KORRALDUS Tallinn......2006 nr... Eesti paiksetest ja liikuvatest saasteallikatest välisõhku eralduvate saasteainete summaarsete heitkoguste vähendamise riikliku programmi aastateks

Rohkem

Microsoft Word - Tsoneerimine 2005.doc

Microsoft Word - Tsoneerimine 2005.doc Õhukvaliteedi hindamine Eestis kehtestatud tsoonides Tallinn 2005 Lepingu nr: K-13-2-2005/28 Tööde algus: 01.01.2005 Tööde lõpp: 31.12.2005 Enn Otsa Juhatuse esimees Margus Kört Juhatuse liige Erik Teinemaa

Rohkem

EESTI STANDARD EVS 927:2017 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade EHITUSLIK PÕLETATUD PÕLEVKIVI Spetsifikatsioon, toimivus ja vastavus Burnt sha

EESTI STANDARD EVS 927:2017 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade EHITUSLIK PÕLETATUD PÕLEVKIVI Spetsifikatsioon, toimivus ja vastavus Burnt sha EESTI STANDARD EHITUSLIK PÕLETATUD PÕLEVKIVI Spetsifikatsioon, toimivus ja vastavus Burnt shale for building materials Specification, performance and conformity EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard

Rohkem

Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates

Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates Tervise Arengu Instituut Tervisestatistika osakond Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates Tallinn 2016 Tervisestatistika

Rohkem

Microsoft Word - Korteriomandite turuülevaade 2017II

Microsoft Word - Korteriomandite turuülevaade 2017II Korteriomandite 2017 II poolaasta turuülevaade SISUKORD SISUKORD... 1 SISSEJUHATUS... 3 1. KORTERIOMANDITE TEHINGUTE ÜLDISED NÄITAJAD... 4 1.1 arv ja koguväärtus... 4 1.2 struktuur asukoha järgi... 5 1.3

Rohkem

m

m Teraviljafoorum 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Raul Rosenberg Maaelu Edendamise Sihtasutus 21. märts 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Riskijuhtimine on mitmetahuline Riskid ettevõtte välised

Rohkem

Eesti Energia arenguplaanidest Raine Pajo

Eesti Energia arenguplaanidest Raine Pajo Eesti Energia arenguplaanidest Raine Pajo Läänemere elektriturg 1 PWh 9 TWh 390 TWh NW Russia 150 TWh IE 420 TWh UK Baltics 25 TWh Russia 780 TWh 510 TWh Centrel 260 TWh 480 TWh UCTE Iberia 280 TWh 320

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT II 2001, 9, 52 Eesti Vabariigi ja EFTA vahelise vabakau

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT II 2001, 9, 52 Eesti Vabariigi ja EFTA vahelise vabakau Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT II 2001, 9, 52 Eesti Vabariigi ja EFTA vahelise vabakaubanduslepingu ühiskomitee otsus nr 1/2000 [EE-D 1/2000]

Rohkem

Tallinna Südalinna Kool Õppeaine: Keemia Klass: 10 Tundide arv nädalas: 2 I kursus Orgaanilised ühendid ja nende omadused 1. Alkaanid Õppesisu Süsinik

Tallinna Südalinna Kool Õppeaine: Keemia Klass: 10 Tundide arv nädalas: 2 I kursus Orgaanilised ühendid ja nende omadused 1. Alkaanid Õppesisu Süsinik Õppeaine: Keemia Klass: 10 Tundide arv nädalas: 2 I kursus Orgaanilised ühendid ja nende omadused 1. Alkaanid Süsiniku aatomi olekud molekulis. Süsinikuühendite nimetamise põhimõtted. Erinevad molekuli

Rohkem

Teema

Teema Veopakendi standardiseerimine ja keskkond 26.10.2018 Hannes Falten Teemad Veopakend ja veopakendi standardiseerimine Eestis ja meie lähimate kaubanduspartnerite juures Miks seda vaja on? Kuidas me seda

Rohkem

(Microsoft Word - Turult k\365rvaldatud ohtlikud tooted_Juuli 2013.doc)

(Microsoft Word - Turult k\365rvaldatud ohtlikud tooted_Juuli 2013.doc) Terviseamet on kõrvaldanud turult mitmeid ohtlikke tooteid Turult kõrvaldatud tooted: 1. Hiinas toodetud Paiang meeste sõrmikud (EAN kood puudub), mis ei vasta toote nõuetele vastavuse seadusele, kuna

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/75/EL, 24. november 2010, tööstusheidete kohta (saastuse kompleksne vältimine ja kontroll)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/75/EL, 24. november 2010, tööstusheidete kohta (saastuse kompleksne vältimine ja kontroll) Keskkonnaministri 12.11.2013. a määrus nr 66 Välisõhu saasteloa ja erisaasteloa taotluse ja loa vormid, loataotluse sisule esitatavad nõuded" Lisa 3 VÄLISÕHU SAASTELUBA (ERISAASTELUBA) Loa taotluse registreerimisnumber

Rohkem

TOOTE OHUTUSKAART vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Thermal Pad (L37-3) 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetäh

TOOTE OHUTUSKAART vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Thermal Pad (L37-3) 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetäh TOOTE OHUTUSKAART vastavalt 197/26/EÜ, Artikkel 31 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Toote nimetus 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad

Rohkem

EELNÕU

EELNÕU 2006. a. määruse nr 6 Keskkonnakompleksloa sisu täpsustavad nõuded ja keskkonnakompleksloa vormid lisa 1 Loa registreerimisnumber Loa taotluse registreerimisnumber KESKKONNAKOMPLEKSLUBA Keskkonnalubade

Rohkem

Kuidas tselluloosi toodetakse? Kraft pulping e sulfaatprotsessis toodetakse u 80% maailmas toodetavast tselluloosist Puidurafineerimistehase

Kuidas tselluloosi toodetakse? Kraft pulping e sulfaatprotsessis toodetakse u 80% maailmas toodetavast tselluloosist Puidurafineerimistehase Kuidas tselluloosi toodetakse Kraft pulping e sulfaatprotsessis toodetakse u 80% maailmas toodetavast tselluloosist Puidurafineerimistehase mõju keskkonnale ja inimesele tuleb põhjalikult hinnata Virve

Rohkem

Keemia ainekava 8. klassile Õppe - ja kasvatuseesmärgid 1) tunneb huvi keemia ja teiste loodusteaduste vastu ning mõistab keemia rolli inimühiskonna a

Keemia ainekava 8. klassile Õppe - ja kasvatuseesmärgid 1) tunneb huvi keemia ja teiste loodusteaduste vastu ning mõistab keemia rolli inimühiskonna a Keemia ainekava 8. klassile Õppe - ja kasvatuseesmärgid 1) tunneb huvi keemia ja teiste loodusteaduste vastu ning mõistab keemia rolli inimühiskonna ajaloolises arengus, tänapäeva tehnoloogias ja igapäevaelus;

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Galina Kapanen 15.11.18 Centre of Excellence in Health Promotion and Rehabilitation Haapsalu TERE KK ravimuda-mudaravi valdkonna ravimuda fookuse eesmärgid Eestis leiduva ja kaevandatava ravimuda klassifitseerimist

Rohkem

Safety Data Sheets

Safety Data Sheets OHUTUSKAART Lehekülg 1 / 5 1. AINE/VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Aine või valmistise identifitseerimine 1.1.1 TOOTE KAUBANDUSLIK NIMETUS 1.1.2 Toote kood NL-42010 A 1.2 Aine/valmistise

Rohkem

KEEMIA AINEKAVA põhikooli 8.klassile 1. Õpieesmärgid. 8. klassis keemiaõpetusega taotletakse, et õpilane: 1. tunneb huvi keemia ja teiste loodusteadus

KEEMIA AINEKAVA põhikooli 8.klassile 1. Õpieesmärgid. 8. klassis keemiaõpetusega taotletakse, et õpilane: 1. tunneb huvi keemia ja teiste loodusteadus KEEMIA AINEKAVA põhikooli 8.klassile 1. Õpieesmärgid. 8. klassis keemiaõpetusega taotletakse, et õpilane: 1. tunneb huvi keemia ja teiste loodusteaduste vastu ning moistab keemia rolli inimuhiskonna ajaloolises

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Keskkonnas\365bralik toidutootmine_loplik.pptx)

(Microsoft PowerPoint - Keskkonnas\365bralik toidutootmine_loplik.pptx) Keskkonnasõbralik toidutootmine ja tarbimine Rahvaarvu eeldatav kasv aastani 2050 Doktorant Mariana Maante Magistrant Jorma Kütt Foto: L. Talgre https://et.wikipedia.org/ Haritav maa per capita Toitumine

Rohkem

Vabariigi Valitsuse 8. septembri a korraldus nr 301 Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.4 tegevuse Investeeringute toetamine esmatasand

Vabariigi Valitsuse 8. septembri a korraldus nr 301 Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.4 tegevuse Investeeringute toetamine esmatasand Vabariigi Valitsuse 8. septembri 2016. a korraldus nr 301 Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.4 tegevuse 2.4.2 Investeeringute toetamine te infrastruktuuri tõmbekeskustes, tagades kättesaadavad ja mitmekülgsed

Rohkem

Project meeting Brussels, February 2013

Project meeting Brussels, February 2013 Jõgeva linna CO2 heitkoguste lähteinventuur ja SEAP 29.01.2014 Jaanus Uiga Tartu Regiooni Energiaagentuur Millest täna räägime? Linnapeade Paktist CO2-st Jõgeva linna energiakasutusest 2010 Võimalustest

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam 1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 214-2-27 Raplamaa bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teabepäeva korraldamist toetab Euroopa Liit Eesti mesindusprogrammi 2017-2019 kaudu Mesilaspere haigused ja nende ravi Arvi Raie MULTIFACTOR REASONS FOR LOOSES TAPPIOHIN ON MONIA SYITÄ Reinvasion Mehiläishoitaja

Rohkem

(Microsoft Word - Purgatsi j\344rve supluskoha suplusvee profiil l\374hike)

(Microsoft Word - Purgatsi j\344rve supluskoha suplusvee profiil l\374hike) PURGATSI JÄRVE SUPLUSKOHA SUPLUSVEE PROFIIL Harjumaa, Aegviidu vald Koostatud: 01.03.2011 Täiendatud 19.09.2014 Järgmine ülevaatamine: vastavalt vajadusele või veekvaliteedi halvenemisel 1 Purgatsi järve

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt AS Tallinna Vee väljakutsed ilmastikuga viimasel kümnendil 23/03/2011 Tallinna Vesi Eesti suurim vee-ettevõte teenindab üle 430 000 elaniku Tallinnas ja lähiümbruses ca 22 000 klienti (sh Maardu) Ca 290

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD PÕLEVKIVI Niiskuse määramine Oil shale Determination of moisture EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi EVS 668:1996 uustöötlus; jõustunud sellekohase teate avaldamisega

Rohkem

Microsoft PowerPoint - ainevahetus.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - ainevahetus.ppt [Compatibility Mode] Triin Marandi Tartu Forseliuse Gümnaasium EHK METABOLISM organismis toimuvad omavahel ja keskkonnaga seotud keemiliste reaktsioonide kogum erinevad orgaanilised ained väliskeskkonnast sünteesivad ise kehaomased

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Hiiumaa Mesinike Seltsing Mesilasperede talvitumine, soojusrežiim ja ainevahetus talvel Uku Pihlak Tänast üritust toetab Euroopa Liit Eesti Mesindusprogrammi raames Täna räägime: Natuke füüsikast ja keemiast

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid )

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid ) Rohelise Võtme infopäev EAS turismiarenduskeskus Liina Värs Rohelise Võtme koordinaator 16.02.2012 6 sammu tunnustuse saamiseks 1. Tutvu põhjalikumalt Rohelise Võtme süsteemiga. 2. Kaardista ettevõtte

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem