Objekti kontrollimise protokoll Nr

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Objekti kontrollimise protokoll Nr"

Väljavõte

1 Käitise kontrolli aruanne Nr Kontrolli läbiviimise aeg :00-12:45 Aadress Eesti, Harju maakond, Kuusalu vald, Kiiu alevik, Vana-Narva mnt, 14 Asukoha täpsustus Kompleksloa number KKL/ Käitaja nimi AS Galv-Est, Käitise nimetus Käitise tegevuskoha aadress Käitaja telefon/e-post / Käitaja esindaja(d) kontrollil Kontrolli põhjus Aruande koostaja (Keskkonnainspektsioon) Keskkonnaameti esindaja Kuumtsinkimise tehas Eesti, Harju maakond, Kuusalu vald, Kiiu alevik Leo Martinen Korrapärane kontroll etteteatamisega Ave Kaskla Kristiina Tiits Kontrolli läbiviimise aeg : :45 Kontrolli sagedus riskihindamise põhjal enne kontrolli Kontrolli sagedus riskihindamise põhjal peale kontrolli 36 kuud 24 kuud Keskkonnaalane kontroll Kohapealne ülevaatus Otsused 1. Käitise andmed AS Galv-Est tegevusalaks on metallide tootmine ja töötlemine (elektrolüütiline või keemiline pinnatöötlus, kus töötlemisvannide kogumaht ületab 30 m3). Käitises tegeletakse metallitöötlemistehastes valmistatud terasdetailide kuumtsinkimisega. Käitise tootmisvõimsus vastab loas toodule. Käitise andmed ei ole muutunud. Luba muudetud a KeA korraldusega 1-3/16/1664 ja täiendavalt a korraldusega nr 1-3/16/3049. Käitise andmed ei ole muutunud. Kontaktandmed ei ole muutunud. Tootmisvõimsus vastab loas toodule. 2. Käitise tegevuse vastavus PVT-le PVT allikad ei ole muutunud. Käitis ei vasta PVT-le tsingitolmu taaskasutamise osas. Tsingitolmu käitises ei taaskasutata. Tsingitolm antakse üle ümbertöötlevale tööstusele. Tsingivannist tekkiv tolm püütakse kinni filterseadmega, mille puhastusefektiivsus on 98%. Filter on vahetatud viimati a. Filtermaterjali tarnijaks on Industrial Textil Job AB. Vastavalt kinnitatud tsingi piirväärtuse vähendamise kavale telliti Eesti Keskkonnauuringute Keskuselt tahkete osakeste mõõtmised, hindamaks filtri efektiivsust (Galv-Est AS tahkete osakeste mõõtmine ). Mõõtmistulemuste põhjal vastab filtri puhastusefektiivsus PVT-s toodule. Igakuiselt toimub ettevõttes oma töötaja poolt filtermaterjali efektiivsuse hindamine rõhkude erinevuste meetodil (mõõdetakse rõhkude vahet enne ja peale filtrit). PVT kohaselt on tagatud HCL heide alla 10 mg/nm3. Nimetatud väärtus tuleneb tehnoloogilisest projektist, millest tehase Käitises ei taaskasutata tsingitolmu. Ülejäänud tehnoloogiliste lahenduste osas vastab käitis PVT-le. PVT allikad ei ole muutunud. 1/8

2 ehitamisel lähtuti. Täiendavalt heidet ei mõõdeta (seiret pole määratud). Muus osas (v.a tsingitolmu taaskasutamine) vastab käitis PVT-le. Kasutatav tehnoloogia ei ole muutunud. PVT allikas muutnud ei ole, tootmistehnoloogias muutusi ei ole toimunud. Tsingitolmu käitises hetkel ei taaskasutata, tsingitolm antakse üle ümbertöötlevale tööstusele. Tsingivannist tekkiv tolm püütakse kinni filterseadmega, mis vahetati välja Igakuiselt jälgitakse filtrite efektiivsust. 3. PVT tegevuskava PVT tegevuskava ei ole määratud. Tegevuskava parima võimaliku tehnika (PVT) rakendamiseks pole seatud. 4. Kompleksloas sätestatud meetmed Sademevees sisalduva tsingi koguse vähendamine: Keskkonnaameti a korraldusega nr 1-3/16/3049 pikendati tsingi piirväärtuse leevenduse tähtaega kuni a. Korralduse kohaselt kaasajastatakse tegevuskava kompleksloa korrapäraste kontrollide käigus a esitatud tegevuskava kohaselt: 1) a investeeringud kemikaalivannide ümberehitusse - topelt betoonpõranda ehitus kessoonvannile ja selle katmine 20 mm plastikuga. Nimetatud tööd on ettevõtte poolt teostatud. Peale kessoonvanni katmist plastikuga on olukord paranenud. Zn näitaja on stabiliseerunud ja vähenenud, kuid ületab ikka lubatud piirnormi. 2) inseneribüroo OÜ Aksiaal projekteerib a uue ventilatsioonisüsteemi, mille väljaehitamise tähtaeg a. Projekt on koostatud OÜ IB Aksiaal poolt a (töö nr ). Uue ventilatsioonisüsteemi väljaehitamisega ei ole alustatud. Ettevõtte esindaja selgituste kohaselt on uue ventilatsiooni projekti investeeritud eurot. Projekti reaalne välja ehitamine osutus kulukamaks, kui planeeritud, ja nimetatud projekt ei oleks mõjutanud tsingi heitmeid. Seetõttu otsustati alternatiivina võtta kasutusele kaasaegsemad filterelemendid, välja vahetada kraanade kinnituselemendid roostevabast materjalist elementide vastu, teostada kvartaalselt konstruktsioonide korrosioonitõrje ja investeerida kemikaalivannide löövi eraldamisse tootmisruumist, eesmärgiga parandada õhuvoolude suunamist filtrisse. Täiendav tegevuskava edastatud Keskkonnaametile a ja a. Tegevuskava täienduste kohaselt: 1)tellitakse Eesti Keskkonnauuringute Keskuselt tsingivanni filterseadme töö efektiivsuse uuring erinevates töörežiimides ja ilmastikuoludes. Ettevõtte esitas teostatud uuringu osas protokolli Galv-Est muutmise menetluse, mille raames otsustatakse PVT rakendamise tegevuskava vajalikkus. Kompleksloaga määratud täiendavaid meetmeid rakendatakse pidevalt. Tsingi piirväärtuse tegevuskava on esitatud a, täiendavalt a ja a. Tegevuskavades toodud tegevused on täidetud, v.a a tegevuskavas toodud uue ventilatsioonisüsteemi väljaehitamine, millele alternatiiviks teostati järgnevad tegevused: 1)kasutusele on võetud kaasaegsemad filterelemendid; 2) välja on vahetatud kraanade kinnituselemendid roostevabast materjalist elementide vastu; 3) teostatakse kvartaalselt konstruktsioonide korrosioonitõrjet; 4) investeeritud on kemikaalivannide löövi eraldamisse tootmisruumist. Kompleksloa muutmise menetluse raames sätestatakse täiendav tegevuskava. 2/8

3 AS tahkete osakeste mõõtmine Mõõtmistulemuste kohaselt filterseadme efektiivsus 99,92% (PVT nõue 98%). 2)täpsemate ja põhjalikumate uuringute teostamiseks killustikuga kaetud ladustamisplatsil ja selle lähiümbruses tellitakse OÜ-st RK Keila Puurtööde pinnaseproovide võtmine ja nelja puuraugu rajamine pidevaks põhjavee seireks. Selle tulemusena peaks selguma, kas läbi killustikuplatsi imbuv sadevesi mõjutab ka tehase sade- ja drenaaživee väljalaset. Uuringu-monitooringu puuraukude rajamine, pinnase- ja veeproovide võtmise aruanne on OÜ RK Keila Puurtööd poolt esitatud a. Päästeameti poolt viseeritud detailne hädaolukorra lahendamise plaan HOLP uuendatud a. Täiendavaid meetmeid rakendatakse pidevalt. Tsingi vähendamise tegevus- ja seirekava ja segunemispiirkonna pikendatud KeA korraldusega nr 1-3/16/3049 kuni Kemikaalivannide kaeti topelt betoonpõrandaga ning kaeti 20 mm plastikuga. Uus ventilatsiooni süsteem on rajamata. Tsingitud toodetel ei ole ehitatud laoplatsile varikatust. Ettevõtte hädaolukorra lahendamise plaan on Päästeametiga kooskõlastatud ning kinnitatud Tsingifilter vahetatud a märtsis. 5. Toorme kasutus ja hoiustamine a, a ja a: Toorme kogus ei ole ületatud a on ületatud tsingi kasutamise aastane kogus. Ettevõtte esindaja sõnul oli tegemist pigem erandliku olukorraga ja tsingi aastase koguse suurendamine ei ole esialgu vajalik (2017. a oli väikeste ja kergete toodete osakaal tavaliselt suurem). Tehnoloogilises protsessis kasutatavaid abimaterjale hoitakse ainult terasvannides. Täiendavad mahutid puuduvad. Kaks korda aastas toimub kemikaalide vahetamine vannides. Vannide seinte paksuste mõõtmised on teostatud ettevõtte töötaja poolt seadmega DeFelsko ultraheli seinapaksuse mõõtja UTG Standard. Kriitilisi punkte vannidel ei tuvastatud. Sulatsingiann vahetatakse välja peale 7 aastat. Vann on tellitud ja selle aasta lõpus vahetatakse välja a teostatud kontrollil märgiti ära vajadus täita pakendiseadusest tulenevaid kohustusi, kuivõrd ettevõte kasutab toodete pakendamisel puitu ja metall-linti üle 200 kg aastas. Ettevõte ei ole senini asunud nimetatud kohustusi täitma. Keskkonnainspektsioon määrab järelkontrolli, et vaadata üle, kas ettevõte on esitanud Pakendiregistrisse pakendiaruande. Toorme kasutus ja hoiustamine vastab loas toodule. Keskkonnainspektsioon määrab järelkontrolli a II poolaastal eesmärgiga vaadata üle pakendiseadusest tulenevate kohustuste täitmine. 3/8

4 6. Käitise vastavus veealastele nõuetele Toorme ja abimaterjalide kasutamises muutusi ei ole toimunud. Eelmisel aastal kasutatud tsinki rohkem, kui loaga lubatud, kuid ettevõtte esindaja sõnul oli tegemist erandliku olukorraga. Kemikaale hoitakse ainult spetsiaalsetes vannides. Kemikaale vannides vahetatakse 2 korda aastas. Vannid vahetatakse uue vanni vastu iga 7 aasta järel. Sulatsingivann vahetatakse käesoleval aastal. Vannide paksuse kontrollid teostasid ise käesoleval aastal. Sadevee väljalase HA610: kord kvartalis heljum, nafta, Zn a: Kvartaalsed analüüsid teostatud: heljum ja nafta kontsentratsioonid lubatud piirides. Zn I - 0,88 mg/l, II- 0,6 mg/l, III - 1,2 mg/l, IV - 0,79 mg/l (leevendus Zn osas kuni ) a: Kvartaalsed analüüsid teostatud: heljum ja nafta kontsentratsioonid lubatud piirides. Zn I - 2,63 mg/l, II- 0,116 mg/l, III - 1,22 mg/l, IV - 2,9 mg/l (leevendus Zn osas kuni ) a: Kvartaalsed analüüsid teostatud: heljum ja nafta kontsentratsioonid lubatud piirides. Zn I - 1,62 mg/l, II- 0,377 mg/l, III - 0,592 mg/l, IV - 3,72 mg/l (leevendus Zn osas kuni ). Täiendavalt kuni kehtib leevendus Zn piirväärtuse järgimise osas, määrata lisaks üks kord aastas tsingi kontsentratsioon lahuse faasis, mida saab võrrelda tsingi keskkonna kvaliteedi piirväärtusega. Keskkonnaamet täpsustab nimetatud nõude üle. Ettevõte ei ole kirjeldatud nõudest sellisel kujul teadlik. Sadevee väljalasu ja suubla seire on teostatud vajaliku sagedusega. Sadevee väljalaskme seiretulemused näitavad endiselt ületamisi tsingi piirväärtustes. Keskkonnaameti korraldusega nr 1-3/16/3049 pikendatud tsingi piirväärtuse leevenduse tähtaega kuni a. Tabelis 18 punkt 18.2 (analüüsinõuded) kohaselt, kuni kehtib leevendus tsingi piirväärtuse jälgimise osas, määrata lisaks üks kord aastas tsingi kontsentratsioon lahuse faasis, mida saab võrrelda tsingi keskkonna kvaliteedi piirväärtusega. Keskkonnaministri määrus nr 49 Pinnavee keskkonna kvaliteedi piirväärtused ja nende kohaldamise meetodid ning keskkonna kvaliteedi piirväärtused vee-elustikus1, mille alusel oli nimetatud nõue sätestatud, on kehtetu. Seega antud nõue enam ei kohaldu. muutmise menetluse mille, mille raames tegevuskava ning seatakse täiendavad meetmed tsingi heite vähendamiseks. Suubla (Rünka kraav VEE ): Rünka kraavi lõpp, Parkla sademevee väljavool ja Rünka kraavi algusproovivõtukoht - üks kord poolaastas Zn seire a Zn vahemikus 0,051 mg/l - 2,05 mg/l a Zn vahemikus 0,046 mg/l - 1,5 mg/l. Proovivõtja on atesteeritud (atesteerimistunnistus nr 1349/16, kehtiv kuni a). Vee saab ettevõte ühisveevärgist. Galv-Est sademevee väljalase seire teostatud üks kord kvartalis. Analüüsiaktid esitatakse koos deklaratsioonidega. Suubla seiret teostatud üks kord poolaastas. Analüüsiaktidest selgub, et tsingi heide ära juhitavas vees ei ole vähenenud. Kehtivas loas on nõue, et ettevõte peab üks kord aastas määrata tsingi kontsentratsiooni lahuse faasis, kuid antud analüüs on jäänud tegemata. Keskkonnaamet algatab kompleksloa muutmise menetluse mille, mille raames vaadatakse üle tsingi 4/8

5 7. Käitise vastavus välisõhukaitse nõuetele vähendamise tegevuskava ning seatakse meetmed tsingi heite vähendamiseks. Käitise tegevus vastab välisõhu kaitse a, a ja a aruanne nõuetele. esitatud. Saasteainete lubatud piirväärtusi ei ole ületatud. Tsingivanni kottfilter - püüdeseadme efektiivsust kontrollivad automaatsed mõõteseadmed. Oma töötaja kontrollib kord kuus filterseadme rõhulanguse näitu (normaalne on alla 2,5 mg/m3) a vahetatud filtermaterjal. 8. Käitise vastavus jäätmekäitlusnõuetele Välisõhu aruanded on esitatud, lubatud heitkoguseid ei ületata a, a ja a aruanded esitatud. Mitmete tekkinud jäätmete osas on a kuni a ületatud loaga määratud tekkivaid koguseid a aruande kohaselt tekkinud: kõvatsink 93,050 t - loaga 75 t tsingituhk 28,047 t - loaga 25 t plastpakendid 0,065 - loaga 0,06 t * nimistus mujal nimetamata happed 256,47 t - loaga 115 t * ohtlike ainetega saastatud absorbendid, puhastuskaltsud, filtermaterjalid (sealhulgas nimistus mujalt nimetamata õlifiltrid ja kaitseriietus) 0,491 t - loaga 0,2 t. Kompleksloa tabelis 24 (tekkivate ja käideldavate jäätmete liigid ja kogused) puudub: * õlipüünissetted 2 t a aruande kohaselt tekkinud: kõvatsink 108,116 t - loaga 75 t tsingituhk 27,114 t - loaga 25 t * nimistus mujal nimetamata happed 266,107 t - loaga 115 t * ohtlike ainetega saastatud absorbendid, puhastuskaltsud, filtermaterjalid (sealhulgas nimistus mujalt nimetamata õlifiltrid ja kaitseriietus) 0,433 t - loaga 0,2 t. Kompleksloa tabelis 24 (tekkivate ja käideldavate jäätmete liigid ja kogused) puudub: * õlipüünistes lahutatud õline vesi 8 t a aruande kohaselt tekkinud: kõvatsink 91,746 t - loaga 75 t tsingituhk 30,987 t - loaga 25 t * nimistus mujal nimetamata happed 218,28 t - loaga 115 t * ohtlike ainetega saastatud absorbendid, puhastuskaltsud, filtermaterjalid (sealhulgas nimistus mujalt nimetamata õlifiltrid ja kaitseriietus) 0,291 t - loaga 0,2 t. Kompleksloa tabelis 24 (tekkivate ja käideldavate jäätmete liigid ja kogused) puudub: * muud ohtlikke aineid sisaldavad Loa muutmise menetluse raames vaadatakse üle jäätmete tekkivad kogused. 5/8

6 jäätmed 6,049 t. Ohtlike jäätmete osas on vormistatud ohtlike jäätmete saatekirjad. Ettepanek kaaluda koguste suurendamist. 9. Kütuse kasutamine ja energia tootmine kütuseliikide kaupa Jäätmearuanded esitatud. Aruannetes esineb jäätmeid, mida loas ei ole kajastatud (nt segaolmejäätmed, Õlipüünistes lahutatud õline vesi, Õlipüünisesetted) Loaga lubatud kogused on praktiliselt kõikide jäätmeliikide osas ületatud. Kasutatud maagaas (lubatud 1200 tuh m3): Kütuse kasutamine kooskõlas loa tingimustega a - 590,732 tuh m3. Soojus 4442 MW a - 602,989 tuh m3. Soojus 4534 MW a - 626,559 tuh m3. Soojus 4710 MW. Kütuse kasutamine vastab loaga kehtestatud nõuetele. 10. Energia tarbimine tootmisetappide või kasutusalade kaupa Lõhna, vibratsiooni ja müra esinemine ning meetmed häiringu vähendamiseks Energiatarbimine on vähenenud a vahetati valgustid välja led-valgustite vastu. Lõhna ja vibratsiooni osas ei ole asjakohane. Lõhnaallikad käitises puuduvad. Mürataseme kontroll keset tööpäeva on tuvastanud, et näitajad on alla piirnormi. IV kategooria olemasolevatel aladel. Muutuseta tehnoloogia puhul seire vajadus puudub. 12. Pinnase ja põhjavee saastuse seireandmed 13. Loa andjale käitise andmete esitamise viis, sagedus ja ulatus (lisaks eelnimetatule) 14. Avariid, vahejuhtumid ja/või tegevushälbed - Seireandmed ja tegevuskava on kirjeldatud eespool. Suubla seiret teostatud üks kord poolaastas. Analüüsiaktidest selgub, et tsingi heide ära juhitavas vees ei ole vähenenud. muutmise menetluse mille, mille raames tegevuskava ning seatakse meetmed tsingi heite vähendamiseks. Kirjeldatud kompleksloa tabelis nr Ei ole esinenud. muutmise menetluse mille, mille raames tegevuskava ning seatakse täiendavad meetmed tsingi heitme vähendamiseks. Avariisid, vahejuhtumeid ei ole olnud. 15. Kaebused Keskkonnainspektsioonile ei ole käitise kohta laekunud kaebuseid vahemikus a kuni a. 6/8

7 Kaebusi ei ole laekunud 16. Lähteolukorra aruanne Lähteolukorra aruanne esitatud a (6-2/16/210-3). Lähteolukorra aruanne esitatud aastal. 17. Keskkonnajuhtimissüsteem Käitises olemas kvaliteedistandard ISO 9001:2015. Kvaliteedisertifikaat ISO 9001:2008, Keskkonnasertifikaat ISO 14001:2004 ja Töötervishoiu- ja tööohutusesertifikaat OHSAS 18001: Käitaja esitatud lisaandmed 1) Kessoonvannide ümberehituse arved; 2) a koostatud hädaolukorra lahendamise plaan; 3) Atesteerimistunnistus nr 1349/16; 4) OÜ RK Keila Puurtööd Uuringumonitooringu puuraukude rajamine, pinnase- ja veeproovide võtmise aruanne; 5) Vannide seinapaksuste mõõtmiste protokollid; 6) Küte ja ventilatsioon põhiprojekt, töö nr ; 7) Seisukoht ventilatsiooni uuendamise teostamata jätmise osas. Lisadokumendid käitise esindaja poolt esitatud. Uuringu-monitooringu puuraukude rajamine, pinnase- ja veeproovide võtmine aruanne 2016.a, ettevõtte hädaolukorra lahendamise plaan , arved kessoonvanni põranda ehitamise kohta, vannide seinte paksuse mõõtmistulemused, ventilatsioonisüsteemi projekt, suubla seire analüüsiaktid Kontrolli kokkuvõte Keskkonnainspektsioon määrab käitisele järelkontrolli, et vaadata üle käitaja poolt esitatav tsingi vähendamise täiendav tegevuskava ja vajadusel ka PVT tegevuskava. Täiendavalt kontrollitakse ka pakendiseadusest tulenevate nõuete täitmist. Järelkontroll viiakse läbi a II poolaastal. Vajadusel teostatakse täiendav kohapealne kontroll. Järelkontrolli järgselt otsustatakse täiendavad tegevused. Märkused Järelkontrolli vajadus Kuupäev muutmise menetluse, mille raames tegevuskava ning seatakse meetmed tsingi heite vähendamiseks. Menetluse käigus vaadatakse üle PVT nõuetele mittevastavus ning seatakse vajadusel tegevuskava PVT rakendamiseks. muutmise menetluse mille, mille raames tegevuskava ning seatakse meetmed tsingi heite vähendamiseks. Menetluse käigus vaadatakse üle PVT nõuetele mittevastavus ning seatakse vajadusel tegevuskava PVT rakendamiseks. Keskkonnainspektsioon määrab käitisele järelkontrolli, et vaadata üle käitaja poolt esitatav tsingi vähendamise täiendav tegevuskava ja vajadusel ka PVT tegevuskava. Järelkontroll viiakse läbi a II poolaastal. Vajadusel teostatakse täiendav kohapealne kontroll. Järelkontrolli järgselt otsustatakse täiendavad tegevused. Järelkontrolli raames kontrollitakse tsingi piirväärtuse järgmise tegevuskava esitamist ja täitmist ning pakendiseadusest tulenevate kohustuste täitmist. Alustatud väärteomenetlusi Märkused 7/8

8 KINNITUS osalejad Osaleja Struktuuriüksus Aadress Telefon Keskkonnaamet Ametikoht Ees-ja perekonnanimi Allkiri Keskkonnaamet Kristiina Tiits Telefon Osaleja Struktuuriüksus Aadress Telefon Harjumaa büroo Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Kopli tn, 76 Ametikoht Ees-ja perekonnanimi Allkiri Inspektor Telefon Kaisa Tihkan Koostaja/vastutaja Struktuuriüksus Aadress Telefon Harjumaa büroo Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Kopli tn, 76 Ametikoht Ees-ja perekonnanimi Allkiri Inspektor Telefon Ave Kaskla 8/8

KONTROLLI ARUANNE nr KKL number Käitaja nimi Käitise tegevuskoha aadress L.KKL.VA OÜ Linnu Talu Telefon/e-post Kohapealne ülev

KONTROLLI ARUANNE nr KKL number Käitaja nimi Käitise tegevuskoha aadress L.KKL.VA OÜ Linnu Talu Telefon/e-post Kohapealne ülev KONTROLLI ARUANNE nr 1038558 KKL number Käitaja nimi Käitise tegevuskoha aadress L.KKL.VA-181998 OÜ Linnu Talu Telefon/e-post 501 7500 Kohapealne ülevaatus etteteatamisega Kontrolli kokku leppimise aeg

Rohkem

Objekti kontrollimise protokoll Nr Käitise kontrolli aruanne Nr Kontrolli läbiviimise aeg :00-11:05 Aadress Asukoha täp

Objekti kontrollimise protokoll Nr Käitise kontrolli aruanne Nr Kontrolli läbiviimise aeg :00-11:05 Aadress Asukoha täp Käitise kontrolli aruanne Nr. 1072238 Kontrolli läbiviimise aeg 11.05.2017 10:00-11:05 Aadress Asukoha täpsustus Eesti, Valga maakond, Hummuli vald, Hummuli alevik Kompleksloa number Käitaja nimi Käitise

Rohkem

Objekti kontrollimise protokoll Nr Käitise kontrolli aruanne Nr Kontrolli läbiviimise aeg :00-15:00 Aadress Eesti, Harj

Objekti kontrollimise protokoll Nr Käitise kontrolli aruanne Nr Kontrolli läbiviimise aeg :00-15:00 Aadress Eesti, Harj Käitise kontrolli aruanne Nr. 1088665 Kontrolli läbiviimise aeg 18.06.2019 11:00-15:00 Aadress Eesti, Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Kopli tn, 103 Asukoha täpsustus Kompleksloa number

Rohkem

EELNÕU

EELNÕU 2006. a. määruse nr 6 Keskkonnakompleksloa sisu täpsustavad nõuded ja keskkonnakompleksloa vormid lisa 1 Loa registreerimisnumber Loa taotluse registreerimisnumber KESKKONNAKOMPLEKSLUBA Keskkonnalubade

Rohkem

Objekti kontrollimise protokoll Nr Käitise kontrolli aruanne Nr Kontrolli läbiviimise aeg :23-15:30 Aadress Asukoha täp

Objekti kontrollimise protokoll Nr Käitise kontrolli aruanne Nr Kontrolli läbiviimise aeg :23-15:30 Aadress Asukoha täp Käitise kontrolli aruanne Nr. 1083638 Kontrolli läbiviimise aeg 30.10.2018 11:23-15:30 Aadress Asukoha täpsustus Eesti, Ida-Viru maakond, Sillamäe linn Kompleksloa number KKL/321724 Käitaja nimi Aktsiaselts

Rohkem

Keskkonnaministri määruse lisa 1

Keskkonnaministri määruse lisa 1 Keskkonnaministri 27.12.2016 määrus nr 74 Õhusaasteloa taotlusele ja lubatud heitkoguste projektile esitatavad täpsustatud nõuded, loa taotluse ja loa vormid Lisa 1 ÕHUSAASTELOA TAOTLUS Loa taotluse esitamise

Rohkem

Keskkonnaministri määruse lisa 3

Keskkonnaministri määruse lisa 3 Keskkonnaministri 27.12.2016 määrus nr 74 Õhusaasteloa taotlusele ja lubatud heitkoguste projektile esitatavad täpsustatud nõuded, loa taotluse ja loa vormid Lisa 3 ÕHUSAASTELUBA Loa kehtivusaeg [ ] tähtajatu,

Rohkem

Animäe farm 2013.xls

Animäe farm 2013.xls Eeltöö käitise korrapäraseks kontrolliks Lisa 2 osa a Eeltöö käitise korrapäraseks kontrollimiseks Eeltöö tulemused Märkused ja selgitused 1. Käitise andmed KKL/300663 Osaühing Saimre, põhitegevus piimakarjakasvatus.

Rohkem

Alus: Keskkonnaministri 20. jaanuari 2006.a määruse nr 6 Keskkonnakompleksloa sisu täpsustavad nõuded ja keskkonnakompleksloa vormid" Tabel 1. Keskkon

Alus: Keskkonnaministri 20. jaanuari 2006.a määruse nr 6 Keskkonnakompleksloa sisu täpsustavad nõuded ja keskkonnakompleksloa vormid Tabel 1. Keskkon Alus: Keskkonnaministri 20. jaanuari 2006.a määruse nr 6 Keskkonnakompleksloa sisu täpsustavad nõuded ja keskkonnakompleksloa vormid" Tabel 1. Keskkonnakompleksluba Loa registreerimisnumber Loa taotluse

Rohkem

Objekti kontrollimise protokoll Nr Käitise kontrolli aruanne Nr Kontrolli läbiviimise aeg :00-12:35 Aadress Asukoha täp

Objekti kontrollimise protokoll Nr Käitise kontrolli aruanne Nr Kontrolli läbiviimise aeg :00-12:35 Aadress Asukoha täp Käitise kontrolli aruanne Nr. 1078733 Kontrolli läbiviimise aeg 20.03.2018 10:00-12:35 Aadress Asukoha täpsustus Eesti, Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Kõldu küla Kompleksloa number KKL/317159 Käitaja

Rohkem

Column1 Andmed KONTROLLI ARUANDE nr Kompleksloa number L-KKL-PÕ Käitaja nimi Haameri talu Käitise nimi Haameri talu seafarm Käitise teg

Column1 Andmed KONTROLLI ARUANDE nr Kompleksloa number L-KKL-PÕ Käitaja nimi Haameri talu Käitise nimi Haameri talu seafarm Käitise teg Column1 Andmed KONTROLLI ARUANDE nr 1062586 Kompleksloa number L-KKL-PÕ-190559 Käitaja nimi Haameri talu Käitise nimi Haameri talu seafarm Käitise tegevuskoha aadress Viluste küla, Veriora vald, Põlva

Rohkem

ÕHUSAASTELUBA Keskkonnaministri a määrus nr 74 Õhusaasteloa taotlusele ja lubatud heitkoguste projektile esitatavad täpsustatud nõuded, lo

ÕHUSAASTELUBA Keskkonnaministri a määrus nr 74 Õhusaasteloa taotlusele ja lubatud heitkoguste projektile esitatavad täpsustatud nõuded, lo ÕHUSAASTELUBA Keskkonnaministri 27.12.2016. a määrus nr 74 Õhusaasteloa taotlusele ja lubatud heitkoguste projektile esitatavad täpsustatud nõuded, loa taotluse ja loa vorm" lisa Loa kehtivusaeg Loa number

Rohkem

Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht

Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht 2 Keskkonnanõuete muutumine ajas Eesti saab EL liikmeks koos regulatsiooniga + leevendused LCPD nõuded peamistele suurtele käitistele NECD

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/75/EL, 24. november 2010, tööstusheidete kohta (saastuse kompleksne vältimine ja kontroll)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/75/EL, 24. november 2010, tööstusheidete kohta (saastuse kompleksne vältimine ja kontroll) Keskkonnaministri 12.11.2013. a määrus nr 66 Välisõhu saasteloa ja erisaasteloa taotluse ja loa vormid, loataotluse sisule esitatavad nõuded" Lisa 3 VÄLISÕHU SAASTELUBA (ERISAASTELUBA) Loa taotluse registreerimisnumber

Rohkem

Column1 Andmed KONTROLLI ARUANDE nr Kompleksloa number KKL/ Käitaja nimi aktsiaselts Adavere Agro Käitise nimi aktsiaselts Adavere Agro

Column1 Andmed KONTROLLI ARUANDE nr Kompleksloa number KKL/ Käitaja nimi aktsiaselts Adavere Agro Käitise nimi aktsiaselts Adavere Agro Column1 Andmed KONTROLLI ARUANDE nr 1063311 Kompleksloa number KKL/318681 Käitaja nimi aktsiaselts Adavere Agro Käitise nimi aktsiaselts Adavere Agro Käitise tegevuskoha aadress Adavere alevik, Põltsamaa

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

Tabel 1. Keskkonnakompleksluba Lisa KINNITATUD Kompleksloa registrinumber KKL/ Käitaja andmed 2. Käitise andmed 1.1. Ärinimi / Nimi Fortum Ee

Tabel 1. Keskkonnakompleksluba Lisa KINNITATUD Kompleksloa registrinumber KKL/ Käitaja andmed 2. Käitise andmed 1.1. Ärinimi / Nimi Fortum Ee Tabel 1. Keskkonnakompleksluba Lisa KINNITATUD Kompleksloa registrinumber KKL/317795 1. Käitaja andmed 2. Käitise andmed 1.1. Ärinimi / Nimi Fortum Eesti AS 1.2. Registrikood / Isikukood 12114252 2.1.

Rohkem

Microsoft Word - GL Tekst.docx

Microsoft Word - GL Tekst.docx Pärnu-Jaagupi, Vahenurme ja Libatse Halinga vald Pärnumaa Töö nr GL15048 Pärnu-Jaagupi, Vahenurme ja Libatse suletud prügilate seire Tellija: Halinga vald Töövõtja: Reaalprojekt OÜ Osakonna juhataja: P.

Rohkem

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 30.09.2004 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 31.12.2016 Avaldamismärge: RTL 2004, 108, 1724 Põletusseadmetest

Rohkem

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 0.02.2009 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 3.0.206 Avaldamismärge: Kiirgustegevuses tekkinud radioaktiivsete

Rohkem

KOTKAS AVE kasutajakeskne juhend Loomise Muutmise kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehno

KOTKAS AVE kasutajakeskne juhend Loomise Muutmise kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehno Loomise 22.09.2015 Muutmise 10.10.2018 kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus Projekt: Keskkonnaotsuste terviklik autonoomne süsteem (KOTKAS) Dokument: AVE

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Objekti kontrollimise protokoll Nr OKP Nr Kontrolli koostamise aeg :00-12:30 HOONE Aadress Ehitusregistri tunnus Asukoh

Objekti kontrollimise protokoll Nr OKP Nr Kontrolli koostamise aeg :00-12:30 HOONE Aadress Ehitusregistri tunnus Asukoh OKP Nr. 1003906 Kontrolli koostamise aeg 08.04.2010 11:00-12:30 HOONE Aadress Ehitusregistri tunnus Asukoha täpsustus / marsruut X=6459491, Y=595690 KOORDINAADID Punkt Ala Viljandi maakond, Paistu vald,

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt AS Tallinna Vee väljakutsed ilmastikuga viimasel kümnendil 23/03/2011 Tallinna Vesi Eesti suurim vee-ettevõte teenindab üle 430 000 elaniku Tallinnas ja lähiümbruses ca 22 000 klienti (sh Maardu) Ca 290

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx Hinnanguliselt on võimalik rajada kaugkütte baasil koostootmisjaamu võimsusega 2...3 MW Viljandis, Kuressaares, Võrus, Haapsalus, Paides, Rakveres, Valgas, Jõgeval, Tartuskokku ca 20 MW Tööstusettevõtete

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Microsoft Word - KKL_Nordic_Tsement_muudetud_sept_2014.docx

Microsoft Word - KKL_Nordic_Tsement_muudetud_sept_2014.docx Keskkonnaministri 19. juuni 2013.a määrus nr 36 Keskkonnakompleksloa taotluse ja selle vormid ning keskkonnakompleksloa sisu täpsustavad nõuded ja vorm" Lisa KINNITATUD Keskkonnaameti Viru Regiooni juhataja

Rohkem

Microsoft Word - RVLi juhend.doc

Microsoft Word - RVLi juhend.doc KINNITATUD peadirektori 23. mai 2008.a käskkirjaga nr 32 I. ÜLDSÄTTED EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU RAAMATUKOGUDEVAHELISE LAENUTUSE JUHEND 1. Käesolev juhend sätestab raamatukogudevahelise laenutuse (edaspidi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Jätkusuutliku tootmise edulood, programmid ja takistused Lauri Betlem 2017 SALVEST Salvest Alustas tegevust 1946. aastal riigi omandis oleva ettevõttena Ainuomanikuks hr Veljo Ipits Põhitoodanguks valmistoit

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Reovee kohtkäitluse korraldamine kohalikus omavalitsuses Marit Ristal Keskkonnaministeerium / peaspetsialist 16.08.2017 Raili Kärmas Keskkonnaministeerium / nõunik 15.08.2017 Veemajanduskavad ja reovee

Rohkem

Microsoft Word - Välisõhu abikalkulaatorite kasutamine infosüsteemis KOTKAS

Microsoft Word - Välisõhu abikalkulaatorite kasutamine infosüsteemis KOTKAS VÄLISÕHU ABIKALKULAATORITE KASUTAMINE INFOSÜSTEEMIS KOTKAS Õhusaaste abikalkulaator on vahend deklaratsioonide ja õhusaaste aastaaruande täitmise lihtsustamiseks. Kalkulaator võimaldab välja arvutada saasteainete

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

Tehnilise Järelevalve Amet saatis KMH aruande asutustele kooskõlastamiseks kirjaga nr 16-6/ Oma kooskõlastused esitasid järgmis

Tehnilise Järelevalve Amet saatis KMH aruande asutustele kooskõlastamiseks kirjaga nr 16-6/ Oma kooskõlastused esitasid järgmis Tehnilise Järelevalve Amet saatis KMH aruande asutustele kooskõlastamiseks 17.05.2018 ga nr 166/180263014. Oma kooskõlastused esitasid järgmised asutused: Maanteeamet, Muinsuskaitseamet, Keskkonnainspektsioon,

Rohkem

TOOTE OHUTUSKAART vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Thermal Pad (L37-3) 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetäh

TOOTE OHUTUSKAART vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Thermal Pad (L37-3) 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetäh TOOTE OHUTUSKAART vastavalt 197/26/EÜ, Artikkel 31 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Toote nimetus 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad

Rohkem

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusinsener OÜ Tallinnas 14.04.2014 Uuring Energiamajanduse

Rohkem

KESKKONNAKOMPLEKSLUBA

KESKKONNAKOMPLEKSLUBA KESKKONNAKOMPLEKSLUBA Loa registreerimisnumber 180684 Loa taotluse registreerimisnumber 29.10.2007.a nr 39-12-4/51899 Keskkonnalubade Infosüsteemi (KLIS) registrinumber L.KKL.RA - 180684 1.1. Ärinimi/Nimi

Rohkem

Microsoft Word - EAKJ21e

Microsoft Word - EAKJ21e KASVUHOONEGAASIDE HEITKOGUSTE TÕENDAJA HINDAMISE JUHEND THE CONDUCT OF ASSESSMENT OF A GHG VERIFIER EAK J21-2017 Tallinn 2017 2/10 Autorlus ja põhimõtted Käesolev juhenddokument on koostatud Eesti Akrediteerimiskeskuse

Rohkem

Solaariumisalongides UVseadmete kiiritustiheduse mõõtmine. Tallinn 2017

Solaariumisalongides UVseadmete kiiritustiheduse mõõtmine. Tallinn 2017 Solaariumisalongides UVseadmete kiiritustiheduse mõõtmine. Tallinn 2017 1. Sissejuhatus Solaariumides antakse päevitusseansse kunstliku ultraviolettkiirgusseadme (UV-seadme) abil. Ultraviolettkiirgus on

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

M (12)+lisa Mario Narbekov, Dmitri Tiško, Ingrid Leemet Liiklus- ja raudteemüra mõõtmised Vaksali 3 ja 11, Hurda 38, Tammsa

M (12)+lisa Mario Narbekov, Dmitri Tiško, Ingrid Leemet Liiklus- ja raudteemüra mõõtmised Vaksali 3 ja 11, Hurda 38, Tammsa 190687-M01-11242 1(12)+lisa Mario Narbekov, Dmitri Tiško, Ingrid Leemet 14.06.2019 Liiklus- ja raudteemüra mõõtmised Vaksali 3 ja 11, Hurda 38, Tammsaare 8, Tartu Tellija: Tartu Linnavalitsus Tellimus:

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas?

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kasutamise eelised ja võimalused Biomass on peamine Euroopa Liidus kasutatav taastuva energia allikas, moodustades ligikaudu 70% taastuvenergia

Rohkem

Tabel 1. Keskkonnakompleksluba Lisa KINNITATUD Kompleksloa registrinumber KKL/ Käitaja andmed 2. Käitise andmed 1.1. Ärinimi / Nimi Fortum Ee

Tabel 1. Keskkonnakompleksluba Lisa KINNITATUD Kompleksloa registrinumber KKL/ Käitaja andmed 2. Käitise andmed 1.1. Ärinimi / Nimi Fortum Ee Tabel 1. Keskkonnakompleksluba Lisa KINNITATUD Kompleksloa registrinumber KKL/318381 1. Käitaja andmed 2. Käitise andmed 1.1. Ärinimi / Nimi Fortum Eesti AS 1.2. Registrikood / Isikukood 12114252 2.1.

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Jäätmete liigiti kogumine KOVides. aastal Keskkonnaamet Reet Siilaberg.9. Tartu Sissejuhatus Käimas on Riigi jäätmekava rakendamine Riigi jäätmekava eesmärkideks on jäätmetekke vähendamine, ringlussevõtu

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation MILLISES KESKKONNAS TAHAME VEETA 90% OMA AJAST EHK ÜLEVAADE MADALA ENERGIATARBEGA HOONETE NIMETUSTEST NING TRENDIDEST MADALA ENERGIATARBEGA EHITUSE OSAS Lauri Tammiste Eesti Arengufondi energia ja rohemajanduse

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Microsoft Word - KodS-i menetlused EN lisa 2.rtf

Microsoft Word - KodS-i menetlused EN lisa 2.rtf aotleja foto 4 x 5 cm Siseministri 18.12.2015 määrus nr 74 Siseministri18.12.2015. aasta määruse n1-1/74 odakondsuse seaduses sätestatud menetlustes esitatavate odakondsuse seaduses sätestatud menetlustes

Rohkem

Tallinna linna sademevee kvaliteedi seire Tallinn

Tallinna linna sademevee kvaliteedi seire Tallinn Tallinna linna sademevee kvaliteedi seire Tallinn 2018 1 Töö nimetus: Tallinna linna sademevee kvaliteedi seire Töö autor: Tiit Kakum Töö tellija: Tallinna Keskkonnaamet Töö teostaja: Eesti Keskkonnauuringute

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

OÜ PILVERO Pilvero OÜ Nõo valla soojusmajanduse arengukava aastateks täiendus Nõo - Tallinn 2018

OÜ PILVERO Pilvero OÜ Nõo valla soojusmajanduse arengukava aastateks täiendus Nõo - Tallinn 2018 OÜ PILVERO Pilvero OÜ Nõo valla soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2026 täiendus Nõo - Tallinn 2018 Sissejuhatus Seoses Nõo alevikus asuvate kaugküttevõrkude arendamistingimuste muutumisega, võrreldes

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KINNISVARATURU ÜLEVAADE JUUNI 217 Allikad: Maa-amet, city24, Eesti Pank, Statistikaamet Indeksi muutused võrreldes : -kaalutud keskmise m² muutus hinnatipuga (detsember 216): -1% -kaalutud keskmise m²

Rohkem

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Muraste veemajandusprojekt Infopäev Meelis Härms, Strantum OÜ juhataja 16.04.19 Taust Projekti eesmärk- Muraste küla põhjaosa ja Eeriku tee kanaliseerimine ja veevarustuse väljaehitamine, Aida ja Sauna

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/

EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/ EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/EÜ (põllumajandus- ja metsatraktorite mootoritest paisatavate

Rohkem

Eesti Vabariigi Keskkonnaministeerium

Eesti Vabariigi Keskkonnaministeerium Eesti Vabariigi Keskkonnaministeerium Kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguste Eesti riiklik jaotuskava aastateks 2005 2007 Tallinn Mai 2004 KOKKUVÕTE Käesolev dokument ja selle lisad moodustavad Eesti kasvuhoonegaaside

Rohkem

BIO MOBITEK SOOJA TOOTMISLAHENDUSED BIO SOOJUS TEHNOLOOGIA BMT PowerCont KW

BIO MOBITEK SOOJA TOOTMISLAHENDUSED BIO SOOJUS TEHNOLOOGIA BMT PowerCont KW BIO MOBITEK SOOJA TOOTMISLAHENDUSED BIO SOOJUS TEHNOLOOGIA BMT PowerCont 150 999 KW www.biomobitek.com BMT PowerCont SÜSTEEMI KOMPONENDID Korsten Suitsugaaside imur Katel BMT Power seeria 150 999 kw Kütuseladu

Rohkem

P-PIPE Basic universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 ta

P-PIPE Basic universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 ta universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 tavaliselt lahtikäiv visuaalne pöördemomendi kontrollimine universaalselt

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid )

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid ) Rohelise Võtme infopäev EAS turismiarenduskeskus Liina Värs Rohelise Võtme koordinaator 16.02.2012 6 sammu tunnustuse saamiseks 1. Tutvu põhjalikumalt Rohelise Võtme süsteemiga. 2. Kaardista ettevõtte

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: 17.04.2018 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 24.07.2018 Tabel 1. Objekti üldandmed Harjumaa

Rohkem

Saastetasud

Saastetasud Jäätmete prügilasse ladestamise saastetasud Harri Moora Säästva Eesti Instituut, SEI-Tallinn EL jäätmekäitluse põhineb JÄÄTMEHIERARHIAL 1. Jäätmetekke vältimine 2. Korduskasutus 3. Jäätmete ringlussevõtt

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 04.04.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 08.12.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 03.2.206 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 28.2.207 Tabel. Objekti üldandmed Jõgevamaa metskond Nr Maaprandussüsteemi

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 0 Liis Grünberg Pärnu mnt, Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

OÜ PILVERO Pilvero OÜ Nõo valla soojusmajanduse arengukava aastateks täiendus Nõo - Tallinn 2018

OÜ PILVERO Pilvero OÜ Nõo valla soojusmajanduse arengukava aastateks täiendus Nõo - Tallinn 2018 OÜ PILVERO Pilvero OÜ Nõo valla soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2026 täiendus Nõo - Tallinn 2018 Sissejuhatus Seoses Nõo alevikus asuvate kaugküttevõrkude arendamistingimuste muutumisega, võrreldes

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

Ohtlike ainete sisaldus kalades

Ohtlike ainete sisaldus kalades Eesti Keskkonnauuringute Keskus Ohtlike ainete sisaldus kalades Marek Nurmik Keskkonna- ja analüütilise keemia osakond peaspetsialist 4. veebruar 2019 Tallinn Projekti üldinformatsioon Rahastusallikas:

Rohkem

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing Lääne-Harju Koostöökogu stateegia 2014-2020 08. veebruar 2018 Kerli Lambing Mis see LEADER lähenemine on? Piirkonnapõhine lähenemine Altpoolt tulev algatus Avaliku ja erasektori partnerlus Uuenduslikkuse

Rohkem

Keskkonnaministri määruse lisa 1

Keskkonnaministri määruse lisa 1 Lisa 1. Loa taotluse (ja loa) tabelite täitmine: ÕHUSAASTELOA TAOTLUS Loa taotluse esitamise kuupäev Loa taotluse registreerimisnumber (täidab loa andja) Loa taotluse konfidentsiaalsed osad Märkida siin,

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc MEEPROOVIDE KESTVUSKATSED Tallinn 2017 Töö nimetus: Meeproovide kestvuskatsed. Töö autorid: Anna Aunap Töö tellija: Eesti Mesinike Liit Töö teostaja: Marja 4D Tallinn, 10617 Tel. 6112 900 Fax. 6112 901

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3 ET ET ET EUROOPA KOMISJON Brüssel 4.6.2010 KOM(2010)298 lõplik 2010/0156 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, geneetiliselt muundatud maisi Bt11 (SYN-BTØ11-1) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Alates 2011. a. kevadest on alustanud koostööd Ühinenud Kinnisvarakonsultandid OÜ ja Adaur Grupp OÜ. Ühinenud Kinnisvarakonsultandid

Rohkem

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse 08.03.2018 määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hooldaja/kontaktisiku üldandmed Ees ja perekonnanimi Isikukood

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET

Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET Sisukord 1 Kohaldamisala... 3 2 Mõisted, õiguslikud viited ja lühendid... 4 3 Eesmärk... 5 4

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 2017-04-12 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 2017-04-12 Tabel 1. Objekti üldandmed Lääne-Virumaa

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUSE EHITUS- JA KOMMUNAALAMET Eelnõu PROJEKTEERIMISTINGIMUSED DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE KOHUSTUSE PUUDUMISEL NR 971 Sidevõrgu (sidetrassid, sidekapid) ehitusprojekti koostamiseks Viimsi

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TKM. Vastavusdeklaratsioon2.pptx

Microsoft PowerPoint - TKM. Vastavusdeklaratsioon2.pptx Toiduga kokkupuutuvad materjalid ja esemed. Vastavusdeklaratsioon. Külli Suurvarik Toidu üldnõuete büroo peaspetsialist 625 6570 Ettekandes tuleb juttu Toiduga kokkupuutuvate materjalide nõuete raamistikust

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

OHTLIKE JÄÄTMETE KÄITLUSLITSENTS Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi registreerimisnumber 0363 Litsentsi omaja Ärinimi või nimi aktsiaselts EcoPro Ärire

OHTLIKE JÄÄTMETE KÄITLUSLITSENTS Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi registreerimisnumber 0363 Litsentsi omaja Ärinimi või nimi aktsiaselts EcoPro Ärire OHTLIKE JÄÄTMETE KÄITLUSLITSENTS Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi registreerimisnumber 0363 Litsentsi omaja Ärinimi või nimi aktsiaselts EcoPro Äriregistrikood/isikukood 14062186 Põhitegevusala (EMTAK)

Rohkem

Monitooring

Monitooring IT infrastruktuuri teenused Monitooring Margus Ernits margus.ernits@itcollege.ee 1 Miks? Arvutisüsteemid töötavad tõrgetega Pole olemas 100% veakindlaid ja keerulisi arvutisüsteeme Tõrgetest võib teada

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

Renovation of Historic Wooden Apartment Buildings

Renovation of Historic Wooden Apartment Buildings Hoonete õhuleke ja selle mõõtmine Click to edit Master title style Endrik Arumägi Targo Kalamees Teadmistepõhine ehitus 26.04.2018 Piirdetarindite õhulekked Iseloomustavad suurused õhuvahetuvuskordsus

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2013) 286 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Komisjoni aruanne tööstusheidete direktiiv

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2013) 286 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Komisjoni aruanne tööstusheidete direktiiv EUROOPA KOMISJON Brüssel, 17.5.2013 COM(2013) 286 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Komisjoni aruanne tööstusheidete direktiivi 2010/75/EL artikli 30 lõike 9 ja artikli 73 kohaselt

Rohkem

Keskkonnaministri …

Keskkonnaministri … Keskkonnaministri 11.07.2012 määruse nr 25 Fluoritud kasvuhoonegaase ja osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate toodete, seadmete, süsteemide ja mahutite ning käitlemistoimingute registri põhimäärus

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ Õhukvaliteedi andmete kogumine ja aruandlus 2012 a. aruanne Tallinn (45)

Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ Õhukvaliteedi andmete kogumine ja aruandlus 2012 a. aruanne Tallinn (45) Õhukvaliteedi andmete kogumine ja aruandlus 2012 a. aruanne Tallinn 2012 1 (45) Töö nimetus: Õhukvaliteedi andmete kogumine ja aruandlus: 2012 a. aruanne Töö autorid Erik Teinemaa Marek Maasikmets Katri

Rohkem