Harku Vallavolikogu määruse nr 3 Lisa. Harku valla jäätmekava

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Harku Vallavolikogu määruse nr 3 Lisa. Harku valla jäätmekava"

Väljavõte

1 Harku Vallavolikogu määruse nr 3 Lisa Harku valla jäätmekava Harku vald

2 Sisukord SISSEJUHATUS JÄÄTMEMAJANDUSE ÕIGUSLIKUD ALUSED Kohaliku omavalitsuse õigused ja kohustused jäätmemajanduse planeerimisel Harku valla jäätmekäitlusalased õigusaktid Harku valla jäätmekava seos üleriigilise jäätmekavaga HARKU VALLA SOTSIAALMAJANDUSLIK ÜLEVAADE Asend, rahvastik ja asustus Looduskeskkond Ettevõtlus, tervishoid ja haridus Maakasutus HARKU VALLA JÄÄTMEHOOLDUSE HETKEOLUKORD Jäätmekäitluskohad Korraldatud jäätmevedu Tekkivad, kõrvaldatavad ja taaskasutatavad jäätmekogused Segaolmejäätmed Pakendijäätmed Biolagunevad jäätmed Reoveepuhastite muda Vanapaber ja papp Ohtlikud jäätmed Probleemtooted Patareid Elektri- ja elektroonikajäätmed Romusõidukid ja vanarehvid Tervishoiuasutuste jäätmed Ehitus- ja lammutusjäätmed Metallijäätmed Vanamööbel Kaevandamisjäätmed ja pinnas Jääkreostus Harku valla jäätmejaam

3 3.6. Jäätmekäitlusettevõtted Harku valla territooriumil JÄÄTMEHOOLDUSE KESKKONNAMÕJU Suletud prügilate keskkonnamõju Jäätmete kõrvaldamise keskkonnamõju Jäätmekäitluseks vajamineva looduvara mahu hinnang JÄÄTMEHOOLDUSE KORRALDAMINE Jäätmekäitlusalane järelevalve Jäätmejaam Jäätmehoolduskoostöö arendamine Harjumaal Jäätmekäitluse finantseerimine Harku valla jäätmekäitluse probleemid JÄÄTMEKÄITLUSE EESMÄRGID, MEETMED JA TEGEVUSED Üldine jäätmekäitluspoliitika Olemasolevad jäätmekäitluskohad Harku valla jäätmehoolduse eesmärgid Meede: Jäätmehoolduse korraldamine ja selle pikaajaline planeerimine Meede: Seire- ja järelevalvesüsteemi tõhustamine Meede: Elanike keskkonnateadlikkuse tõstmine, jäätmetekke vähendamine ja jäätmekäitluse arendamine KOKKUVÕTE LISA 1. ÜLEVAADE HARKU VALLA JÄÄTMEKAVA TEGEVUSKAVA TÄITMISEST LISA 2. HARKU VALLAST KOGUTUD JÄÄTMED AASTATEL , TONNIDES LISA 3. TEGEVUSKAVA JA RAHASTAMISALLIKAD

4 Sissejuhatus Harku valla jäätmekava on Harku valla arengukava osa, mis määrab jäätmekäitluse arengusuunad järgnevaks viieks aastaks. Jäätmekava on koostatud lähtudes Eesti keskkonnastrateegiast, riigi jäätmekavast, Harku valla arengukavast ning kehtivatest jäätmemajandust reguleerivatest õigusaktidest. Jäätmekava üldiseks eesmärgiks on Harku valla jäätmehoolduse korraldamine keskkonnaohutu, majanduslikult põhjendatud ja korralduslikult tagatud jäätmekäitluse edendamine. Jäätmekava eesmärkide seadmisel on lähtutud riigi jäätmekavas seatud eesmärkidest. Jäätmekava põhieesmärgi saavutamine on seotud jäätmehierarhia rakendamisega: jäätmeteket tuleks vältida ja kui see osutub võimatuks, tuleb jäätmeid nii palju kui võimalik taaskasutada, s.h korduvkasutada, ringlusesse võtta ning viia prügilasse minimaalsel hulgal. Harku valla jäätmekavas on käsitletud: 1. Jäätmemajanduse õiguslikke aluseid kohaliku omavalitsuse jäätmemajanduse alased õigused ja kohustused, valla jäätmealased õigusaktid; 2. Valla sotsiaalmajanduslikku ülevaadet asend, rahvastik, looduskeskkond, maakasutus, ettevõtlus, tervishoid ja haridus; 3. Hetkeolukorra ülevaade korraldatud jäätmevedu, erinevate taaskasutatavate jäätmeliikide kogumine, jäätmejaam; 4. Jäätmehoolduse keskkonnamõju suletud prügilate ja jäätmete kõrvaldamise keskkonnamõju; 5. Jäätmehoolduse korraldamist jäätmejaam, jäätmehoolduskoostöö arendamine Harjumaal, jäätmekäitluse finantseerimine ja valla peamised jäätmekäitluse probleemid; 6. Jäätmekäitluse eesmärke, meetmeid ja tegevusi üldine jäätmekäitluspoliitika, olemasolevad jäätmekäitluskohad ja eesmärgid nagu jäätmehoolduse korraldamine ja pikaajaline planeerimine, seire- ja järelevalvesüsteemi tõhustamine, elanike keskkonnateadlikkuse tõstmine, jäätmetekke vähendamine ja jäätmekäitluse arendamine; 7. Harku valla jäätmekava tegevuskava täitmist; 8. Harku valla jäätmekava tegevuskava. Jäätmekava koostas keskkonnaspetsialist Lembe Reiman. 4

5 1. Jäätmemajanduse õiguslikud alused Eesti jäätmekäitlust tervikuna reguleerib jäätmeseadus, mis jõustus 1. mail Jäätmeseadus on kooskõlas Euroopa Liidu jäätmealase seadusandlusega. Vastavalt Jäätmeseadusele on jäätmekäitluse planeerimine ja suunamine oma haldusterritooriumil omavalitsuste ülesanne Kohaliku omavalitsuse õigused ja kohustused jäätmemajanduse planeerimisel Viide õigusakti Kohaliku omavalitsuse õigused ja kohustused paragrahvile Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus 6 lg 1 Omavalitsusüksuse ülesandeks on korraldada antud vallas jäätmehooldust juhul kui see ei ole seadusega antud kellegi teise täita 22 lg 1 p Volikogu ainupädevuses on jäätmekava vastuvõtmine ja ajakohastamine, jäätmehoolduseeskirja kehtestamine, jäätmeliikide, millele kohaldatakse korraldatud jäätmevedu, vedamissageduse ja -aja, jäätmeveo piirkondade ja jäätmeveo teenustasu suuruse määramise korra kehtestamine Jäätmeseadus 12 lg 2 Jäätmehoolduse arendamist oma haldusterritooriumil korraldavad omavalitsusorganid 31 Kohaliku omavalitsuse organ korraldab jäätmete sortimist, sealhulgas liigiti kogumist, et võimaldada nende taaskasutamist võimalikult suures ulatuses 39 Jäätmekava koostamine, käsitlusala, jäätmekava sisu 42 Kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmekava on riigi jäätmekavast juhindudes koostatud kohaliku omavalitsuse üksuse arengukava osa, mis käsitleb valla või linna jäätmehoolduse arendamist. Jäätmekava võib koostada mitme kohaliku omavalitsuse üksuse kohta 43 lg 3 Kui riigi jäätmekava ajakohastamise käigus tehtud muudatused puudutavad kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmekava, ajakohastatakse kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmekava ühe aasta jooksul riigi ajakohastatud jäätmekava kinnitamisest arvates 44 lg 4 Kohalik omavalitsuse organ võib nõuda oma haldusterritooriumil tegutsevalt ettevõtjalt äriseadustiku tähenduses, mittetulundusühingult, sihtasutuselt ja seaduse alusel asutatud muult asutuselt jäätmekava koostamist oma kulul ning esitamist, kui see on vajalik KOV üksuse jäätmekava koostamiseks või ajakohastamiseks 44 lg 5 Keskkonnaminister ja kohaliku omavalitsuse organ on 5

6 kohustatud säilitama jäätmekava koostamise käigus kogutud teabe seaduses sätestatud korras 55 Kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmekava eelnõu esitatakse enne selle vastuvõtmist arvamuse avaldamiseks Keskkonnaametile ning maavanemale Kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmekava eelnõu avalik väljapanek ja avalik istung Kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmekava eelnõu avaliku väljapaneku kestel ja avalikul istungil arvamuse avaldamine ja esitatud ettepanekute ja vastuväidete arvestamine Kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmekava avaliku väljapaneku ja avaliku istungi tulemustest teatamine 59 Kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmekava vastuvõtmine 65 lg 2 Kohaliku omavalitsuse organid korraldavad oma haldusterritooriumil kodumajapidamises tekkivate ohtlike jäätmete kogumist ja nende üleandmist jäätmekäitlejale (v.a tootjavastutuse korral) 66 lg 2 Kohaliku omavalitsus organ korraldab oma haldusterritooriumil olmejäätmete kogumise ja veo. Korraldatud jäätmevedu võib hõlmata ka muid jäätmeid, kui seda tingib oluline avalik huvi 66 lg 3 Kohaliku omavalitsuse organ võib jätta jäätmeveo korraldamata haldusterritooriumi hajaasustusega osades, kus jäätmetekitajate vähesuse ja hajutatuse ning jäätmete väikese koguse tõttu oleks korraldatud jäätmevedu ülemäära kulukas ning korraldatud jäätmeveoks puudub tervise- ja keskkonnakaitsevajadus Kohaliku omavalitsuse organi korraldatud jäätmevedu 79 Kohaliku omavalitsuse üksuse arvamus jäätmeloa taotluse kohta 127 lg 2 p 3 Jäätmeseaduse rikkumistest tulenevate väärtegude kohtuväline menetlemine 128 lg 4 Kui saastajat ei ole kindlaks tehtud ühe aasta jooksul jäätmete keskkonda viimise asjas süüteomenetluse alustamisest arvates, samuti juhul, kui jäätmete ja saastuse likvideerimisega ei ole võimalik keskkonnakaitselistest kaalutlustest lähtuvalt viivitada, korraldab jäätmete käitlemise ja saastuse likvideerimise keskkonnajärelevalve asutuse või kohaliku omavalitsuse üksuse või kohaliku omavalitsuse asutuse ettekirjutuse alusel maa omanik, kellele kuuluval maal jäätmed või saastus asub 128 lg 6 Kui kohaliku omavalitsuse organ ei ole korraldanud oma haldusterritooriumil korraldatud jäätmevedu, kuigi tal oli vastav kohustus, ja sellest tulenevalt on tekkinud keskkonnasaastatus, kannab jäätmete ning nendest põhjustatud saaste likvideerimise kuludest poole kohaliku omavalitsuse organ Pakendiseadus 15 lg 1 Kohaliku omavalitsuse organ määrab kindlaks oma haldusterritooriumil pakendi ja pakendijäätmete kogumisviisid ning sätestab need jäätmeeeskirjas. 15 lg 2 Kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmekavas käsitletakse eraldi 6

7 pakendi ja pakendijäätmete kogumise ja taaskasutuse korraldust ning väljaarendamist ja seatud eesmärkide saavutamise meetmeid lg 1 Nõuded pakendijäätmete kogumiskohtadele Keskkonnatasude seadus Sätestab tasumäärad saasteainete ja jäätmete keskkonda viimisel ning tasu arvutamise ja maksmise korra 1.2. Harku valla jäätmekäitlusalased õigusaktid Kohaliku omavalitsuse õigusaktid täpsustavad üleriigilist seadusandlust. Jäätmekäitluse korraldamise aspektist on oluline jäätmehoolduseeskiri. Harku valla jäätmehoolduseeskiri on kehtestatud 26. mail 2005 aastal määrusega nr 13, mida on täiendatud Harku vallavolikogu 24. aprilli 2008 määrusega nr 10 ja 30. juuni 2011 määrusega nr 11. Jäätmehoolduseeskiri määrab kindlaks jäätmehoolduse korra Harku valla haldusterritooriumil. Eeskiri on kehtestatud eesmärgiga säilitada Harku vallas puhas ja tervislik elukeskkond, vähendada jäätmete koguseid ning soodustada jäätmete taaskasutamist. Harku valla heakorra eeskiri on vastu võetud Harku vallavolikogu 27. märtsil 2008 määrusega nr 6. Heakorra eeskirja eesmärgiks on tagada valla haldusterritooriumil puhtus ja kord. Harku vallas korraldatud jäätmeveo teenustasu piirmäärad on kehtestatud Harku vallavolikogu 25. mai 2007 määrusega nr 10, mida on muudetud 23. oktoober 2008 määrusega nr 27. Harku valla jäätmevaldajate registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus on vastu võetud Harku vallavolikogu 10. novembri 2005 määrusega nr 23. Registri asutamise ja pidamise eesmärgiks on Harku vallas olmejäätmete tekitajate üle arvestuse pidamine. Register annab ülevaate vallakodanikel, korteriühistutel ja asutustes tekkinud olmejäätmetest ja olmejäätmete käitlemise nõuetest kinnipidamisest. Harku valla jäätmekava võeti vastu Harku Vallavolikogu 31. märts 2005 määrusega nr 5. Jäätmekavaga määrati Harku valla jäätmehoolduse arengusuunad aastateks Jäätmekava tegevuskava täitmise aruanne on toodud lisas Harku valla jäätmekava seos üleriigilise jäätmekavaga Riigi jäätmekava on heaks kiidetud Vabariigi Valitsuse 29. mai 2008 korraldusega nr 234. Riigi jäätmekava põhieesmärk on jäätmehoolduse korrastamine, järgides seejuures säästva tootmise ja tarbimise põhimõtteid. Territoriaalselt haarab jäätmekava kogu riigi territooriumi. Käsitlusala haarab ka jäätmealase rahvusvahelise koostöö, jäätmete sisse- ja väljaveo. 7

8 Põhieesmärgi saavutamine on seotud jäätmehierarhia rakendamisega: jäätmeteket tuleks vältida, ja kui see osutub võimatuks, tuleb jäätmeid nii palju kui võimalik taaskasutada, s.h korduvkasutada, ringlusse võtta ning viia prügilasse minimaalsel hulgal. Jäätmekava haarab need jäätmeliigid, mis on jäätmeseaduse reguleerimisalas, seega nii ohtlikud jäätmed kui ka tavajäätmed (s.h püsijäätmed). Jäätmekava eesmärkide püstitamisel on lähtutud EL ja Eesti keskkonnapoliitikast, s.h õigusaktide nõuetest ja heast keskkonnatavast. Üldised EL jäätmepoliitika eesmärgid ja printsiibid on: ELi jäätmepoliitika aitab vähendada ressursikasutusest tulenevat negatiivset keskkonnamõju, seda jäätmetekke vältimine ning jäätmete ringlussevõtu ja taaskasutuse kaudu; juba eelnevalt püstitatud jäätmepoliitika peaeesmärgid vältida jäätmeteket ja edendada taaskasutamist, s.h korduskasutamist ja ringlusse võtmist, et vähendada negatiivset keskkonnamõju on endiselt jõus ja kirjeldatud mõjupõhine lähenemine toetab nende saavutamist. Oluline on seose katkestamine keskkonnakoormuse ja majanduskasvu vahel. Jäätmekava kontekstis väljendab see seose katkestamist ressursikasutuse, tavajäätmete ja ohtlike jäätmete tekke ning majanduskasvu vahel. See põhimõte on välja toodud EL kuuendas keskkonnaalases tegevusprogrammis. Keskkonna- (jäätme-) poliitika elluviimine eeldab abinõude kompleksi, kus märksõnadeks on säästev tootmine ja tarbimine, integreeritud tootearendus, tootja vastutus, toote jälgimine kogu olelustsükli vältel, roheline (keskkonnasäästlik) riigihange jne. Toodete puhul peab lähtuma printsiibist, et keskkonnaküsimustega tuleb hakata tegelema juba tootekavandamise ja projekteerimise etapis, s.t idee, eelprojekti, projekteerimise, arendamise ja kõige lõpuks toote valmistamise etapis. Väga oluline on toote (ka ehitise) lammutamise eelnev läbimõtlemine ja taaskasutus. Seega integreeritud tootepoliitika rakendamine ehitus- ja lammutusprahi tekke vältimiseks. Harjumaa jäätmekäitlus on tihedalt seotud Tallinna samasisuliste arengutega. Tallinna iseloomustab teiste Eesti piirkondadega võrreldes kiirem majanduskasv ja ettevõtluse suur kontsentratsioon. Seda on põhjustanud kiired ja soodsad muutused investeerimiskliimas ning väliskontaktide rohkus. Majanduskasv tõi endaga kaasa tulude ja tarbimise kasvu ning nendega koos tekkivate jäätmekoguste suurenemise. Olmejäätmete (k.a pakendijäätmed) teke ühe Tallinna elaniku kohta on vabariigi kõrgeim, seejuures olmejäätmete tekke osas on Harjumaa ja Tallinna osatähtsus kogu riigi omast kuni 50%. Seda tingib kaubanduse- ja teenindusasutuste suur osatähtsus võrreldes ülejäänud Eestiga. Seoses valglinnastumisega on Tallinna ümber paiknevates valdades möödunud perioodil tekkinud hulgaliselt uusi asumeid ja see protsess jätkub. On täheldatud, et uutes asumites tekib olmejäätmeid ühe inimese kohta rohkem võrreldes Tallinna elanikega. Üheks seletuseks on jõukam elanikkond ja ka aiajäätmete suur kogus, mis tavaliselt läheb olmejäätmete konteinerisse. 8

9 2. Harku valla sotsiaalmajanduslik ülevaade 2.1. Asend, rahvastik ja asustus Harku vald paikneb Harju maakonna loodeosas. Idast piirneb Harku vald Tallinna linnaga, kagust Saue vallaga ja lõunast Keila linnaga ning edasi Keila vallaga. Harku valla põhjapiiriks on 22 km pikkune lõik Soome lahe rannajoonest. Joonis 1. Harku valla paiknemine Allikas: Harju Maavalitsus Harku valla pindala on 159,7 ruutkilomeetrit. Halduskeskuseks on Tabasalu alevik, kuhu on koondunud ka enamik teenindusest ja ettevõtlusest. Lisaks asuvad valla territooriumil Harku alevik ja 21 küla. Harku alevik ja selle ümbrus moodustavad omaette piirkonna, mis ei ole füüsiliselt ülejäänud valla külge seotud ja piirneb Tallinna linna ning Saue vallaga. Veidi eraldiseisev on Kütke, Kumna ja Tutermaa külade piirkond, mis jääb vallakeskusest kaugemale ja piirneb Keila linna, Keila valla ja Saue vallaga. Elamualad on suures osas koondunud Tabasalu Muraste Vääna-Jõesuu joonele. Algselt hooajaliste elamupiirkondadena asustatud Vääna-Jõesuu, Suurupi ja Muraste suvilarajoone kohandatakse aina enam alaliseks elamiseks. Neid piirkondi iseloomustavad väikesed krundid ja kitsas ning ebaratsionaalne tänavatevõrk. Traditsiooniline hajaasustusmuster iseloomustab Sõrve, Adra, Kütke, Vahi, Vaila ja teisi väiksemaid külasid. 9

10 Suvel on valla mereäärne osa atraktiivne suvituspiirkond, sinna suunduvate inimeste arvelt kasvab valla elanike arv suvel hinnanguliselt kuni kolmekordseks. Enamikus valla asulates on valdavad väikeelamud, paljud neist aastaringseks elamiseks kohandatud aiamajad. Korrusmaju on suuremal hulgal Tabasalu alevikus, mõned lisaks Harkus, Harkujärvel, Kumnas, Murastes, Tutermaal, Väänas, Rannamõisas ja Vääna- Jõesuus. Harku vallas elab elanikeregistri andmetel 01. jaanuar 2012 seisuga inimest. Neist Tabasalus 3369, Harku alevikus 666 ning Muraste külas Valla elanike jaotus külades ning elanike arvu muutus võrreldes eelmise Harku valla jäätmekava koostamisega a on toodud tabelist 2.1. Tabel 2.1. Harku valla elanike arv aastatel ja asulate lõikes ja elanike arvu muutus võrreldes aastaga 2004 Asula/küla Elanikke 2004 Elanikke 2012 Elanike arvu kasv % Adra Harku Harkujärve Humala Ilmandu Kumna Kütke Laabi Liikva Muraste Naage Rannamõisa Suurupi Sõrve Tabasalu Tiskre Tutermaa Türisalu Vahi Vaila Viti Vääna Vääna-Jõesuu Harku valla teadmata asula 0 74 Kokku Allikas: Harku Vallavalitsus 10

11 2.2. Looduskeskkond Harku vald asub Soome lahe rannikul ja valla põhja- ning lääneosas paljandub Põhja- Eesti klint. Palju esineb loopealseid. Vääna maastikukaitsealal asub Tõlinõmme järv, valla territooriumilt voolavad läbi Keila ning Vääna jõgi. Soodest ja rabadest on suuremad Tõlinõmme, Muraste ja Harku raba ning Tabasalu ja Vääna soo. Põhjavesi on kaitsmata või vähe kaitstud ning reostuse sattumine põhjavette on kiire. Kaitsmata on alvarite ja kurisuude alad, mis moodustavad suurema osa valla territooriumist. Paremini on kaitstud paksema moreenkihiga kaetud alad Vääna jõe orus, Vitil mere ääres ja Ilmandu külast lõunas. Valla lõunaosas on intensiivse põhjavee tarbimise tõttu tekkinud kohalik veepinna alanduslehter. Maavaradest leidub Harku vallas lubjakivi, turvast, vähem liiva ja kruusa. Hetkel toimub turba tootmine Vääna turbatootmisalal. Harku lubjakivimaardla on Harku valla territooriumi suuremas osas ammendunud ja alles olevale varule ei ole kaevandusluba väljastatud. Valla metsasus on 40%, mis on madalam, kui Harjumaa keskmine. Suurem osa metsadest on hoiu- ja kaitsemetsad. Harku vallas asuvad järgmised kaitstavad loodusobjektid: Kaitsealad Muraste looduskaitseala, Suurupi looduskaitseala, Naage maastikukaitseala, Rannamõisa maastikukaitseala, Türisalu maastikukaitseala ja Vääna maastikukaitseala Natura 2000 alad Pakri hoiuala, Vääna hoiuala, Muraste loodusala, Naage loodusala, Ninamaa loodusala, Rannamõisa loodusala, Türisalu loodusala ja Vääna jõgi Kaitsealused pargid Harku mõisa park, Kumna mõisa park, Muraste mõisa park, Viti mõisa park Püsielupaigad Sõrve merikotka püsielupaik, Vatsal merikotka püsielupaik, Sõrvemetsa käpaliste püsielupaik, Tugamanni kanakulli püsielupaik, Vatsla kanakulli püsielupaik, Vääna kanakulli püsielupaik, Vääna-Jõesuu lehtkobartoriku püsielupaik, Vääna-Viti nahkhiirte püsielupaik Muud kaitsealused objektid Pilladu tamm, Rabakivi tamm, Valingu tammik, Taru hiidrahn ja Taari hiidrahn, Tilgu koopad ja kivikülv 2.3. Ettevõtlus, tervishoid ja haridus Nagu mujalgi Harjumaal, on ka Harku vallas ettevõtlus aktiivsem kui Eestis keskmiselt. Suuremas osas on ettevõtlus koondunud Tabasalu aleviku ümbrusesse, kus on välja 11

12 ehitatud vastav infrastruktuur ja olemas hea ühendus Tallinnaga. Väiksem ettevõtluspiirkond on Keila lähedal Kumna ja Tutermaa külades, mis asuvad samuti logistiliselt heas kohas. Harku vallas ei ole märgata olulist spetsialiseerumist ühelegi ettevõtlusvaldkonnale. Suurem osa ettevõtetest tegeleb erinevate kaupade müügi ja vahendamisega, tootmisega, transpordiga, mootorsõidukite remondi ja hooldusega, kinnisvaraga, toitlustuse ja teenindusega, põllumajanduse ja aiandusega. Tervisehoiuasutustest tegutsevad vallas 3 perearstikeskust ja 2 hambaravikabinetti Tabasalus. Haridusasutustest on Harku vallas hetkel Tabasalu Gümnaasium, Vääna Mõisakool, Harkujärve Lasteaed-algkool, kuus lasteaeda, Tabasalu muusikakool, Keila-Joa Sanatoorne Internaatkool, Sisekaitseakadeemia Piirivalvekolledž, noorsootöökeskus, eakate päevakeskus ning kolm raamatukogu Maakasutus Harku valla pindala on 159,7 km 2. Sellest metsamaad on ligi 40%. Valla maad on üldiselt väheviljakad ja põllumajanduslikus kasutuses on üsna väike osa valla maadest. Elamumaad on suures osas koondunud mereäärsetele aladele. Teenindus ja kaubandus on elamupiirkondade lähedal. Tööstus- ja tootmismaad on koondunud suuremate teede äärde (Harku, Tutermaa) ning Tabasalu kanti. 12

13 3. Harku valla jäätmehoolduse hetkeolukord Vastavalt jäätmeseadusele on jäätmehoolduse arendamine ehk jäätmealase teabe levitamine, jäätmealane nõustamine ja jäätmehoolduse kavandamine või muu tegevus, mille eesmärk on vältida või vähendada jäätmeteket ning tõsta jäätmehoolduse taset, kohalike omavalitsusorganite korraldada. Igasuguse arendamise aluseks on täpne ülevaade olemasolevast olukorrast. Säästva Eesti Instituudi (SEI-Tallinn) poolt a läbi viidud segaolmejäätmete sortimisuuringu Eestis tekkinud olmejäätmete (sh eraldi pakendijäätmete ja biolagunevate jäätmete) koostise ja koguste analüüs kaudse hinnangu kohaselt tekkis a Eestis ühe elaniku kohta keskmiselt 285 kg segaolmejäätmeid aastas, mis teeb umbes 0,8 kg segaolmejäätmeid inimese kohta päevas. Lähtudes riigi jäätmekava olmejäätmete tekkekoguste hinnangust, võiks eeldada, et olmejäätmete kogus suureneb keskmiselt 3% aastas. Tegelikkuses on tekkivad jäätmekogused väiksemad. Olmejäätmete kogus sõltub eelkõige piirkonnas valdavast elamutüübist (korrusmajad, individuaalelamud) ja tarbimisharjumistest ning kaubandus- ja teiste teenindusettevõtete lähedusest. Peale selle mõjutab prügilasse ladestatavate jäätmete kogust see, kui hästi on piirkonnas korraldatud jäätmete (paber ja papp, pakendijäätmed ja biojäätmed) liigiti kogumine Jäätmekäitluskohad Harku vallast kogutud tavajäätmed viiakse Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskusesse, kus osa läheb jäätmekütuse tootmiseks ning osa ladestatakse. Sulgemist vajavaid prügilaid Harku vallas ei ole. Valla haldusterritooriumil on paiknenud Sõrve prügila, mis suleti a vastavalt AS Kobras poolt koostatud sulgemisprojektile. Prügila järelhooldust teostati 3 aastat vastavalt sulgemisprojektis toodud nõuetele Korraldatud jäätmevedu Harku vallas toimub korraldatud jäätmevedu alates Esimene korraldatud jäätmevedaja oli Adelan Prügiveod OÜ. Korraldatud jäätmeveoga olid haaratud järgmised jäätmeliigid: paber ja kartong segaolmejäätmed suurjäätmed OÜ Adelan Prügiveod korraldatud jäätmeveo ainuõigus pidi lõppema aga kuna uus korraldatud jäätmevedaja leidmise konkurss oli kohtus vaidlustatud, siis 13

14 pikendati kehtivat jäätmeveo ainuõigust kuni uus vedaja on selgunud ja suuteline jäätmevedu alustama. Alates on uueks korraldatud jäätmeveo vedajaks kuni AS Veolia Keskkonnateenused ja korraldatud jäätmeveoga on haaratud järgmised jäätmeliigid: paber ja kartong segaolmejäätmed suurjäätmed biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed Korraldatud jäätmeveo piirkonnaks on terve Harku valla haldusterritoorium. Segaolmejäätmetele rakendub korraldatud jäätmevedu nii elamumaa kui mitteelamumaa sihtotstarbega kinnistutel. Paberit ja kartongi tuleb eraldi koguda kinnistul, kus asub vähemalt 5 korterit või kui neid tekib üle 50 kg nädalas. Kompostitavaid biolagunevad jäätmeid tuleb eraldi koguda kinnistul, kus asub vähemalt 20 korterit või kui neid tekib üle 50 kg nädalas, seejuures on lubatud kinnistul tekkivaid orgaanilisi aia- ja toidujäätmeid kompostida kinnistu piires. Harku vallas on korraldatud jäätmeveoga liitunud enam kui 3400 jäätmetekkekohta ja lisaks on ühine jäätmeveoleping 36 aiandusühistul. Korraldatud jäätmeveost on seisuga vabastatud 35 kinnistut, kus ei elata ja kinnistut ei kasutata ning talvehoojaks on vabastatud 212 suvilat, mida kasutatakse ainult suveperioodil. Ülevaade korraldatud jäätmeveol kasutatavatest konteineritest ja jäätmeveo sagedustest on toodu tabelites 3.1. ja 3.2. Tabel 3.1. Korraldatud jäätmeveol kasutatavad konteinerid Konteineri maht, liitrit kogus l kott Allikas: Harku Vallavalitsus 14

15 Tabel 3.2. Olmejäätmete äraveo sagedus Tühjenduste sagedus, päeva kogus Allikas: Harku Vallavalitsus Tänu korraldatud jäätmeveole on oluliselt vähenenud prügiveo hinnad. Korraldatud jäätmeveoga on kaasnenud jäätmevaldajate sundliitmine, mis võimaldab paremat järelevalvet. Enne korraldatud jäätmeveo algust oli suur osa eramuid ja suvilaid jäätmete kogumissüsteemist väljas ning jäätmeid viidi kas võõrasse prügikasti, ladestati ebaseaduslikult või põletati Tekkivad, kõrvaldatavad ja taaskasutatavad jäätmekogused Harku vallas kogutud jäätmekogused vastavalt riiklikule jäätmestatistikale on toodud tabelis 3.3. Kuna riiklikus jäätmestatistikas on jäätmekogused toodud kodumajapidamiste ja ettevõtete kohta ühiselt, ei ole võimalik välja tuua eraldi jäätmekoguseid kodumajapidamiste ja ettevõtete lõikes. Täpsem jäätmeteke on toodud lisas 2. Tabel 3.3. Harku vallast kogutud jäätmekogused aastatel (tonnides) Aasta Kogutud jäätmed Allikas: Keskkonnateabe Keskus Tabelis 3.4. on toodud aastatel ja Harku vallast kogutud segaolmejäätmete, pakendijäätmete, metallijäätmete, ohtlike jäätmete, elektroonikajäätmete, vanarehvide ja vanapaber ning papi kogused. Aastad ja on toodud tabelis, kuna antud aastate jäätmekogused olid aluseks eelmise Harku valla jäätmekava koostamisel a aastal viidi Harku valla jäätmed Sõrve prügilasse, kus ei toimunud prügi kaalumist vaid kogust hinnati mahupõhiselt a keskel Sõrve prügila suleti ja jäätmed viid Tallinna Prügilasse, mis põhjustas jäätmehulga suure languse. Tabelist lähtub, et segaolmejäätmete kogused on aastaaastalt vähenenud, liigiti kogutud jäätmete kogused aga suurenenud, mis näitab jäätmete liigiti kogumise kasvu. Harku valla elanike arv kasvab pidavalt, mistõttu võib eeldada, et tulevikus valla territooriumilt kogutavate segaolmejäätmete ja eraldi kogutavate pakendijäätmete, vanapaberi ja papi ning biolagunevate jäätmete kogus kasvab. 15

16 Tabel 3.4. Harku vallas kogutud jäätmed (tonnides) Jäätmeliik Segaolmejäätmed 5461,2 3106,4 3287,9 2559,6 2028,4 Pakendijäätmed ,9 553,2 540,1 685,7 Metallijäätmed 62,6 852,8 1116,4 1303,2 1725,8 Ohtlikud jäätmed 7,4 113,9 246,5 231,1 163,1 Elektroonikajäätm ed 0,5 3,1 26,8 16,2 67,0 Vanarehvid 0, ,2 27,2 28,5 Vanapaber ja - papp 0 10,2 91,5 32,2 56,0 Kokku 5779,7 4330,3 5337,5 4709,7 4754,6 Allikas: Keskkonnateabe Keskus Segaolmejäätmed Olmejäätmed on levikult üks peamisi jäätmeliike, need tekivad kõikidel elualadel, nii kodumajapidamises kui ka tööstuses. Olmejäätmeid tekib kogu elanikkonnal ja need moodustavad suurema osa kogu majapidamises tekkivatest jäätmetest. Jäätmete liigiti kogumisega on võimalik segaolmejäätmete hulka mõningal määral vähendada. Olmejäätmed on oma olemuselt heterogeensed, muutudes nii ajas kui ka ruumis. See on tingitud tarbimise struktuurist, eluaseme iseloomust ja võimalusest jäätmeid tekkekohas käidelda. Vastavalt Harku valla jäätmehoolduseeskirja paragrahvile 8 ei tohi olmejäätmete konteinerisse panna: ohtlikke jäätmeid, üle 40 o C kuuma tuhka, lõhkematerjalidest koosnevaid ja neid sisaldavaid jäätmeid, vedelaid ja mudalaadseid jäätmeid, käimlajäätmeid, kogumiskaevude setteid, nakkusttekitavaid ja bioloogilisi jäätmeid, radioaktiivseid jäätmeid, erikäitlust vajavaid jäätmeid, jäätmeid, mis võivad kahjustada jäätmekogujaid, prügila töötajaid või jäätmeveovahendeid, aineid ja esemeid, mis oma kaalu, koguse või kuju tõttu võivad kahjustada mahuteid või jäätmeveokeid või raskendavad märkimisväärselt jäätmete kokkupressimist, taaskasutatavaid jäätmeid, mille kogumine on korraldatud, ehitus- ja lammutusjäätmeid. Segunenud olmejäätmed ning muud kergestiriknevad ja halvastilõhnavad jäätmed tuleb paigutada mahutitesse paberi- või kilekottidesse pakitult ning selliselt, et need ei levitaks lõhna, ei põhjustaks ohtu inimestele ega määriks mahuteid. Aastatel kogutud jäätmekoguseid iseloomustab joonis 3.1 ja elaniku kohta kogutud olmejäätmete kogust joonis aastal koguti elaniku kohta 800 kg olmejäätmeid, mis tuleneb Sõrve prügilas jäätmete mahupõhisest hindamisest a koguti elanikku kohta vaid 176 kg jäätmeid, mis on ilmselt põhjustatud sellest, et jäätmeveokid kogusid olmejäätmeid nii Harku vallast kui Tallinna linnast ja deklareerisid jäätmed Tallinna linnast pärinevate jäätmetena. Järgmistel aastatel on kogutud segaolmejäätmete kogused vähenenud, mis tuleneb jäätmete sorteerimisest. 16

17 Jäätmeteke elaniku kohta, kg/a Segaolmejäätmed, tonni Joonis 3.1. Harku vallas kogutud segaolmejäätmete kogused, tonni Allikas: Keskkonnateabe Keskus Joonis 3.2. Harku vallas elaniku kohta kogutud segaolmejäätmete kogus, kg Allikas: Keskkonnateabe Keskus Prügilasse ladestatud segaolmejäätmete koostise analüüsimiseks on Eestis erinevate meetodite alusel tehtud ainult üksikuid piirkondlikke ja valdavalt lühiajalisi uuringuid. Viimane põhjalikum segaolmejäätmete sortimisuuring viidi läbi üle eestiliselt aastatel Sortimisuuringu eesmärk oli analüüsida Eesti eri piirkondades ja asulatüüpides tekkivate ja prügilasse ladestatavate segaolmejäätmete ainelist koostist. Uuringu tulemusena saadud Eesti keskmine segaolmejäätmete liigiline koostis on esitatud joonisel

18 Joonis 3.3. Eesti keskmine segaolmejäätmete liigiline koostis Allikas: SEI uuring 2008 Eestis tekkinud olmejäätmete (sh eraldi pakendijäätmete ja biolagunevate jäätmete) koostise ja koguste analüüs Pakendijäätmed Pakend on mis tahes materjalist valmistatud toode, mida kasutatakse kauba, toormest kuni valmiskaubani, hoidmiseks, kaitsmiseks, käsitsemiseks, kättetoimetamiseks ja esitlemiseks kogu tsükli vältel tootjast tarbijani. Pakendiks loetakse ka samal eesmärgil käsutatavad ühekorratooted. Hinnanguliselt arvestatakse Eestis pakendijäätmete mahuks ca 100 kg inimese kohta aastas ja pakendijäätmete kaaluosa olmejäätmete üldmassis on uuringute alusel ca 30% ja maht ca 60%. Pakendijäätmete puhul tekib enim paberist ja papist valmistatud pakendeid, mis moodustavad poole kõigist olmejäätmete koostises olevatest paberijäätmetest. Palju tekib ka klaas- ja plastikpakendeid. Klaaspakend moodustab sealjuures peaaegu 100% olmejäätmete hulgas olevast klaasist ja plastpakend 80% olmejäätmete hulgas olevast plastikust. Eelnevatest vähem tekib tavaliselt komposiit-, metall- ja puitpakendeid. Pakendi ringlussüsteemi tegevust suunab kohalik omavalitsus oma haldusterritooriumil, arvestades tootjate ja turustajate ning tarbijate seisukohti. Omavalitsus määrab kindlaks oma haldusterritooriumil pakendi ja pakendijäätmete kogumisviisid. Pakendiorganisatsioonideks, kellega Harku vald koostööd teeb on MTÜ Eesti Pakendiringlus, MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon (ETO) ning OÜ Tootjavastutusorganisatsioon (TVO). Pakendiseaduse 17 1 kohaselt peab taaskasutusorganisatsioon tagatisrahata pakendijäätmete kogumisel tagama, et kogumiskohtade tihedus oleks järgmine: 1) kui tiheasustusega alal on asustustihedus rohkem kui 1000 elanikku ühel ruutkilomeetril vähemalt üks kogumiskoht jäätmevaldajast 500 meetri raadiuses; 18

19 2) kui tiheasustusega alal on asustustihedus rohkem kui 500 elanikku ühel ruutkilomeetril vähemalt üks kogumiskoht jäätmevaldajast 1000 meetri raadiuses; 3) kui asustustihedus on alla 500 elaniku ühel ruutkilomeetril kohaliku omavalitsuse territooriumil paiknevates asulates, arvestusega üks kogumiskoht 500 elaniku kohta. Pakendikonteinereid segapakendite kogumiseks on jaotatud üle valla. Pakendikonteinerid asuvad: Tabasalus Kase 3/5, Nooruse 2, Klooga mnt 7 Kallaste kauplus, Klooga mnt 10b Rimi kauplus, Kase 3, Ranna tee 1, Sarapuu 6, Teenuste 9; Adra külas Rohumaa tee 2; Harkujärvel Germund Kaup juures, Järvekalda 20 ja 23 juures, Ventri tee 5; Harkus Pikk tn, Instituudi tee 2; Murastes Muraste küla kõrts; Kumnas Kumna tee 11; Tutermaa Ülejõe tee 1 Statoilis; Türisalu Kooli 1; Viti külas AÜ Helgi territooriumil; Vääna Tiigi 3. Lisaks pakub AS Ragn-Sells Harku vallas Tabasalu, Harkujärve, Tiskre, Ilmandu, Rannamõisa, Suurupi ja Muraste elanikele pakendikoti teenust ehk eramajapidamistele annab see võimaluse tasuta tekkinud pakendijäätmeid ära anda. Pakendikotiteenus on kahetariifne, rohelisse kilekott kogutakse klaastaara (purgid, pandimärgita pudelid) ning kollasesse muud puhtad pakendid (jogurtitopsid, piimapakid, kilekotid jne). Ülevaade Harku vallast aastatel kogutud pakenditest pakendiliigi põhiselt ja kogu pakendite teke tonnides on toodud tabelis 3.5. Tabel 3.5. Harku vallast kogutud pakendid pakendiliigi põhiselt (tonnides) Pakendiliik Paber- ja kartongpakendid Plastpakendid Puitpakendid 7 18 Metallpakendid Segapakendid Klaaspakendid Pakendeid kokku Allikas: Keskkonnateabe Keskus Biolagunevad jäätmed 19

20 Harku valla jäätmehoolduseeskirja paragrahv 10 lõige 3 sätestab kohustuse eraldi mahutisse koguda kompostitavaid biolagunevaid jäätmeid, kui kinnistul asub 20 või enama korteriga elamu või kui neid jäätmeid tekib üle 50 kg nädalas. Seejuures on lubatud kinnistul tekkivaid orgaanilisi aia- ja toidujäätmeid kompostida kinnistu piires. Seisuga olid korraldatud jäätmeveo raames sõlminud 18 korteriühistut või ettevõtet lepingu biolagunevate jäätmete äraveoks. Harku valla jäätmejaamas Tabasalus võetakse vastu aia- ja pargijäätmeid. Kuni 400 l aia- ja pargijäätmeid võetakse vastu tasuta, suuremate koguste eest tuleb tasuda. Harku valla territooriumil Liikva külas asub AS Tallinna Vesi kompostimisväljak, kus käideldakse Tallinna reoveepuhastis tekkinud reoveemuda. Antud kompostimisväljakule on viidud reoveemudaga segamiseks aia- ja pargijäätmeid ning adru. Harku vallast kogutud biolagunevate jäätmete kogused aastatel on toodud joonisel 3.4. Joonis 3.4. Harku vallast eraldi kogutud biolagunevad jäätmed (tonnides) , ,131 84,87 Aia- ja haljastusjäätmed Köögi- ja sööklajäätmed ,6 9, Allikas: Keskkonnateabe Keskus Reoveepuhastite muda Harku vallale kuulub 6 reoveepuhastit, mida haldab valla vee-ettevõte OÜ Strantum: Meriküla (1575 ie), Vääna (210 ie), Kasevälja (129 ie), Merekodu (370 ie), Kumna (250 ie), Keila-Joa kool (150 ie). Kuna vallas asuvad reoveepuhastid on kõik väikese võimsusega, on ka tekkivad mudakogused väikesed ja tekkiv muda viiakse AS Tallinna Vesi reovee kogumissüsteemi Vanapaber ja papp 20

21 Harku valla jäätmehoolduseeskirja paragrahv 10 lõige 1 sätestab kohustuse vanapaberit ja pappi koguda eraldi mahutitesse, kui kinnistul asub 5 või enama korteriga elamu või kui neid jäätmeid tekib üle 50 kg nädalas. Vanapaberit võetakse vastu ka Harku valla jäätmejaamas Tabasalus. Seisuga olid korraldatud jäätmeveo raames sõlminud 106 korteriühistut või ettevõtet lepingu vanapaberi ja papi äraveoks. Harku vallast kogutud vanapaberi ja papi kogused on toodud tabelis 3.6. Tabel 3.6. Harku vallast kogutud vanapaber ja papp (tonnides) Aasta Kogutud vanapaber , , ,0 Allikas: Keskkonnateabe Keskus Ohtlikud jäätmed Ohtlikud jäätmed (elavhõbedalambid, vanad akud, vanaõli, värvid, ravimid jms.) antakse üle vastavat käitluslitsentsi omavatele ettevõtetele. Harku valla jäätmejaamas Tabasalus võetakse elanikel vastu ohtlike jäätmeid alates 15. augustist Ajavahemikul 18. mai 2006 kuni 14. august 2008 võeti ohtlikke jäätmeid vastu Tabasalu jäätmepunktis. Jäätmejaamas a 01. oktoobrini vastu võetud ohtlike jäätmete kogused jäätmeliikide lõikes on toodud tabelis 3.7. Tabel 3.7. Harku valla jäätmejaamas kogutud ohtlikud jäätmed (tonnides) Jäätmeliik Happed - 0,06 0,046 - Ohtlikest ainetest koosnevad või neid sisaldavad kemikaalid 0,104 0,203 0,355 1,331 Luminestsentslambid ja muud elavhõbedat sisaldavad jäätmed 1011 tk 1527 tk 1852 tk 1316 tk Patareid ja akud 0,863 0,251 0,539 0,322 Ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastunud pakendid 1,915 4,756 5,728 4,275 Jäätmed, mida peab nakkuse vältimiseks koguma ja kõrvaldama erinõuete kohaselt 0,002 0, Pestitsiidid 0,015-0,32 - Sortimata ravimikogumid 0,048 0,204 0,212 0,346 Muud mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid 1,64 1,31 0,96 1,309 Ohtlikke aineid sisaldavad värvid, trükivärvid, liimid ja vaigud 7,661 8,523 7,732 15,48 Õlifiltrid 0,055 0,137 0,113 0,135 21

22 Kokku 12,332 15,474 16,005 23,2 Allikas: Harku Vallavalitsus Ohtlikke jäätmete üleandmise võimalus on ka kevadeti korraldataval ohtlike jäätmete kogumisringil, kus peatutakse Harkujärve Germund kaup juures, Harku alevikus Instituudi teel telefoni alajaama platsil, Tutermaa korterelamute piirkonnas, Kumnas endise poe esisel platsil, Väänas korterelamute juures, Keila-Joa Sanatoorse Internaatkooli katlamaja juures, Vääna-Jõesuu bussipeatuse taga oleval platsil, Muraste bussipeatuse juures, Pangapealse lasteaia parklas. Ohtlike jäätmete kogumisringid on toimunud igal kevadel juba u 10 aastat ja aastatel ringide käigus kogutud ohtlikud jäätmed peamiste jäätmeliikide lõikes on toodud tabelis 3.8. Tabel 3.8. Ohtlike jäätmete kogumisringide käigus kogutud ohtlikud jäätmed peamiste jäätmeliikide kaupa (kg) Kogutud jäätmed Värvijäätmed Õlijäätmed Ravimijäätmed , Allikas: Harku Vallavalitsus Joonisel 3.5 on toodud Harku vallast kogumisringil ja jäätmejaamast kogutud ohtlike jäätmete kogused, mis on suurusjärgu võrra väiksemad kogu ohtlike jäätmete kogusest (tabel 3.9). Jäätmejaamas kogutud ohtlike jäätmete hulk on aasta aastalt suurenenud, mis näitab inimeste teadlikkuse kasvu. Samas on vähenenud kogumisringi käigus kogutud jäätmete kogus, kuna ilmselt on inimestel mugavam ohtlikud jäätmed ära viia jäätmejaama, kus saab ära anda ka muud sorteeritud jäätmed. 22

23 Joonis 3.5. Harku vallast kogumisringil ja jäätmejaamast kogutud ohtlikud jäätmed (tonnides) 25 23, ,47 16, ,33 Kogumisring Jäätmejaam 5 2,98 4,03 1,34 0,92 1,88 2,68 1,07 1, Allikas: Harku Vallavalitsus Tabelis 3.9 esitatud Keskkonnateabe Keskuse poolt kogutud andmete järgi on Harku vallast kogutud ohtlike jäätmete kogused ajavahemikul 2008 kuni 2010 on vähenenud, kuid peamise hulga moodustavad ettevõtetes tekkivad ohtlikud jäätmed. Tabel 3.9. Harku vallast kogutud ohtlikud jäätmed (tonnides) Aasta Kogutud ohtlikud jäätmed , , ,1 Allikas: Keskkonnateabe Keskus Probleemtooted Patareid Vastavalt Vabariigi Valitsuse 7. augusti a määrusele nr 124 Patareidest ja akudest tekkinud jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord ning sihtarvud ja sihtarvude saavutamise tähtajad kohaselt saab patareisid ja akusid tasuta tagastada ka turustaja müügipunkti (kauplusesse, kust ostsid). Patareisid saab üle anda kauplustesse, kus neid müüakse (Tabasalus Rimi, Säästumarket ja Kallaste kauplus) või koos teiste ohtlike jäätmetega Harku valla 23

24 jäätmejaamas ja ohtlike jäätmete kogumisringil. Jäätmejaamas a 01. oktoobrini kogutud akude ja patareide kogus kilogrammides on toodud tabelis Tabel Harku valla jäätmejaamas kogutud akud ja patareid (kg) Aasta Akud ja patareid Allikas: Harku Vallavalitsus Elektri- ja elektroonikajäätmed Jäätmeseaduse paragrahv 25 kohaselt kuuluvad elektri- ja elektroonikajäätmed probleemtoodete hulka, mis võivad põhjustada tervise- või keskkonnaohtu kuna võivad sisaldada eri liiki ohtlikke jäätmeid. Elektroonikaseadmed võivad sisaldada näiteks raskemetalle, halogeenitud ühendeid ja asbesti. Vanad kodumasinad näiteks külmikud võivad sisaldada osoonikihti lagundavaid freoone. Harku valla jäätmejaamas Tabasalus võetakse eraisikutelt vastu elektri- ja elektroonikajäätmeid alates 15. augustist Ajavahemikul 18. mai 2006 kuni 14. august 2008 võeti elektri- ja elektroonikajäätmeid vastu Tabasalu jäätmepunktis. Jäätmejaamas a 01. oktoobrini kogutud elektri- ja elektroonikajäätmete kogused jäätmeliikide lõikes on toodud joonisel 3.6. Joonis 3.6. Harku vallast kogutud elektri- ja elektroonikajäätmed, sh jäätmejaamas kogutud (tonnides) , ,84 33,76 34,17 29,41 Harku vallast kogutud elektri- ja elektroonikajäätmed Jäätmejaamas kogutd elektri- ja elektroonikajäätmed 20 12,43 16, Allikas: Keskkonnateabe Keskus, Harku Vallavalitsus 24

25 2009. a oli Keskkonnateabe Keskuse andmete põhjal Harku vallast pärinevate elektrija elektroonikajäätmete kogus väiksem kui jäätmejaamast kogutud elektri- ja elektroonikajäätmete kogus. Tõenäoliselt puuduvad a riiklikust statistikast jäätmejaama andmed Romusõidukid ja vanarehvid Mootorsõidukite ja nende osade, sh rehvide, tagasivõtmise peavad tootjavastutuse põhimõttel ellu rakendama ja finantseerima tootjad ja turustajad, kes võivad selle ülesande delegeerida jäätmekäitlejatele. Romusõidukid saab üle anda vastavat jäätmeluba omavale jäätmekäitlejale. Harku vallas tegelevate vastavate jäätmekäitlejate nimekiri on toodud punktis 3.6. Harku valla jäätmejaamas Tabasalus võetakse eraisikutelt korraga kuni 8 vanarehvi vastu alates 15. augustist Ajavahemikul 18. mai 2006 kuni 14. august 2008 võeti vanarehve vastu Tabasalu jäätmepunktis. Harku vallast kogutud ja jäätmejaamas vastu võetud vanarehvide kogused on toodud joonisel 3.7. Joonis 3.7. Harku vallast kogutud vanarehvid (tonnides) 30 27,17 28,53 27, , ,18 17,9 Harku vallast kogutud rehvid Jäätmejaamas kogutud rehvid 10 6, Allikas: Keskkonnateabe Keskus, Harku Vallavalitsus Tervishoiuasutuste jäätmed Tervishoiuasutustes tekib lisaks olmejäätmetele rohkesti mitmesuguseid spetsiifilisi jäätmeid. Tervishoiuasutustest asub Harku vallas OÜ Tabasalu Perearstikeskus ja OÜ 25

26 Ulvi Usgam perearstikeskus Tabasalus, Szirko raviteenused Harkus ning Heli Lepp ja Merike Hunt hambaravikabinetid Tabasalus. Tervishoiuasutustes tekib peamiselt kasutatud süstlaid ning sidumise jms tegevuse käigus tekkinud jäätmeid, mis kogutakse olmejäätmetest eraldi ning mis antakse üle vastavat jäätmeluba omavale jäätmekäitlejale. Tervishoiuasutustes tekkinud jäätmeid käideldakse vastavalt kehtivatele õigusaktidele Ehitus- ja lammutusjäätmed Ehitus- ja lammutusjäätmed koosnevad mitmesugustest materjalidest mineraalsed materjalid (pinnas, kivid, kipsil põhinevad materjalid, klaas), puit, metall, ohtlikud ained (näiteks värvi- ja lahustijäägid, asbest). Kuna Harku vallas toimub aktiivne arendustegevus, on tekkiv ehitus- ja lammutusjäätmete hulk suur. Ehitusjäätmeid saab üle anda Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskuse juures, Tallinnas aadressil Maleva 4 (OÜ Slops) ja Väo karjääris (OÜ ATI Grupp). Harku valla jäätmejaamas võetakse ehitus- ja lammutusjäätmeid ning eterniiti (asbesti sisaldav jääde) vastu tasu eest Metallijäätmed Metallijäätmed on põhikoostiselt mustmetallidest või värvilistest metallidest ja nende sulamitest koosnevad jäätmed. Metallijäätmete kogumissüsteem on kogu Eestis toiminud jäätmete kokkuostu süsteemina. Kuna metalli kokkuostuhinnad on püsinud stabiilselt kõrgetena, on motivatsioon metallijäätmete kokkuostu viimisel püsinud kõrgena. Metallijäätmete ülaandmiseks on jäätmete valdaja pidanud metalli kokkuostjaga ise kokku leppima. Metallijäätmeid saab tasuta üle anda ka Harku valla jäätmejaamas alates 15. augustist Vanamööbel Vanamööbli hulka kuulub nii korralik kui kasutuskõlbmatu mööbel, mille omanik on kasutuselt kõrvaldanud. Vanamööblit on võimalik ära anda Harku valla jäätmejaamas alates 15. augustist Kasutuskõlblikku mööblit võetakse vastu tasuta, kasutuskõlbmatut tasu eest. Kasutuskõlblik vanamööbel läheb uuesti kasutusse Kaevandamisjäätmed ja pinnas Harku vallas on maavara kaevandamisluba AS-il Farve Vääna turbatootmisalal, kus kaevandamisjäätmeid ei teki. Ehitustööde ja trasside rajamisega kaasneb väljavõetav pinnas ehk kaevis. Kaevise teisaldamiseks kinnisasjast välja tuleb taotleda Keskkonnaametist jäätmetõendit. Kuna enamasti antakse jäätmeõiend välja terve maakonna või mitme maakonna kohta jäätmete transporditeenust osutavale ettevõttele, siis ei ole teada palju on Harku vallas jäätmeõiendi alusel kaevist teisaldatud. 26

27 3.4. Jääkreostus Harku valla territooriumil on jääkreostusobjektiks Keila-Joa raketibaas, kust on jääkreostus likvideeritud Harku valla jäätmejaam Harku valla jäätmejaam asub Tabasalus Kooli tn 5a ja avati 15. august Jäätmejaam on avatud neljapäeviti ja reedeti kell ning laupäeviti ja pühapäeviti kell 10-15, kokku 20 tundi nädalas. Jäätmejaamas korraldas jäätmete vastuvõttu ja äravedu ajavahemikul kuni AS Ragn-Sells ja alates kuni on operaatorteenuse osutajaks AS Kesto. Jäätmejaamas võetakse eraisikutelt tasuta vastu: sõiduauto vanarehve (kuni 8 tükki) kompleksseid elektroonikaromusid (külmkapid, pesumasinad, elektripliidid, televiisorid, raadiod jms) jääkõlisid ja õlifiltreid, õliseid pühkmematerjale (kuni 20 liitrit) värvi-, liimi-, laki- ja lahustijäätmeid jaepakendis (kuni 10 liitrit) elavhõbelampe (kuni 10 tükki) aegunud ja kasutuskõlbmatuid ravimeid ja muid meditsiinilisi jäätmeid (kuni 2 kg) kemikaale ja pestitsiidide jäätmeid (kuni 10 liitrit) elavhõbekraadiklaase ja muid elavhõbedat sisaldavaid jäätmeid (kuni 2 kg) patareisid ja akusid (piiramatus koguses) vanapaberit ja pappi segapakendeid plastijäätmeid vahtplasti lehtklaasi vanametalli töötlemata puitu sorteeritud ehitus- ja lammutusjäätmeid, nagu betoon, tellised, plaadid ja keraamikatooted kasutuskõlbuliku mööblit aia- ja pargijäätmeid (kuni 0,4 m 3 ) Tasu eest võetakse vastu: suurjäätmeid (18.85 eur/m 3 ) sorteerimata ehitusjäätmeid (18.85 eur/m 3 ) aia- ja pargijäätmeid (11.50 eur/m 3 ) eterniiti (44.85 eur/m 3 ) Harku valla jäätmejaamas 2008 kuni 2011 vastuvõetud jäätmete kogused on esitatud tabelis

28 Tabel Harku valla jäätmejaamas vastuvõetud jäätmekogused (tonnides) Jäätmeliik Jäätmekood alates Segapakendid ,88 14,60 17,87 26,2 Vanarehvid ,62 17,90 22,12 27,41 Sorditud kivid ja betoon ,58 11,49 7,92 31,22 Sortimata ehitusjäätmed ,54 2,01 10,83 22,54 Eterniit ,97 8,42 7,11 4,53 Paber ja papp ,82 11,05 19,59 25,45 Klaas ,02 2,92 6,53 20,1 Külmikud ,42 10,02 9,30 8,03 Töötlemata puit ,17 2,52 0,00 15,4 Plastid ,61 2,18 1,54 1,79 Haljastusjäätmed ,76 2,03 2,25 4,16 Metallid ,07 9,52 6,11 7,96 Suurjäätmed ,45 24,35 16,17 29,08 EES-jäätmed, v.a. külmikud: ,01 23,74 24,87 21,38 Kokku 66,92 142,75 152,20 245,25 Allikas: Harku Vallavalitsus 3.6. Jäätmekäitlusettevõtted Harku valla territooriumil Harku vallas seisuga jäätmeluba omavad 4 ettevõtet on toodud tabelis Tabel Jäätmeluba omavad ettevõtted Harku vallas Jäätmeloa registreerimisnumber Ettevõtte nimi Tegevuse asukoht L.JÄ.HA Harku Karjäär AS Laabi küla L.JÄ.HA Demontering OÜ Vahi küla L.JÄ/ AS Tallinna Vesi Liikva küla L.JÄ/ Metallbrend Invest OÜ Harku alevik L.JÄ/ Bigmet OÜ Harku alevik L.JÄ/ OÜ VEOEXPERT Vääna küla L.JÄ/ OÜ Painter Vara Ehitus Harku alevik L.JÄ/ METANEX OÜ Tutermaa küla Allikas: Keskkonnalubade infosüsteem Harku Karjäär AS jäätmeluba on maavara kaevandamiseks või rikastamiseks vastavalt jäätmeseaduse 75 lg 1 p 12 Harku karjääri territooriumil Laabi külas. 28

29 OÜ Demonteering jäätmeluba on jäätmete taaskasutamiseks vastavalt jäätmeseaduse 73 lg 2 p 2 ja ohtlike jäätmete kogumiseks või veoks vastavalt jäätmeseaduse 73 lg 2 p 3. Ettevõte tegeleb romusõidukite hoiustamise ja lammutamisega Vahi külas. AS Tallinna Vesi jäätmeluba on jäätmete taaskasutamiseks vastavalt jäätmeseaduse 73 lg 2 p 2. Ettevõte tegeleb reoveepuhastite muda komposteerimisega Liikva külas. Metallbrend Invest OÜ jäätmeluba on jäätmete taaskasutamiseks vastavalt jäätmeseaduse 73 lg 2 p 2, teiste isikute tekitatud ja üleantud metallijäätmete kogumiseks või veoks vastavalt jäätmeseaduse 73 lg 2 p 4. Ettevõte tegeleb vanametalli kogumise ja taaskasutamisega Harku alevikus. OÜ Bigmet jäätmeluba on jäätmete taaskasutamiseks vastavalt jäätmeseaduse 73 lg 2 p 2, teiste isikute tekitatud ja üleantud metallijäätmete kogumiseks või veoks vastavalt jäätmeseaduse 73 lg 2 p 4. Ettevõte tegeleb vanametalli kogumise ja taaskasutamisega Harku alevikus. OÜ Veoexpert jäätmeluba on jäätmete taaskasutamiseks vastavalt jäätmeseaduse 73 lg 2 p 2. Ettevõte tegeleb romusõidukite hoiustamise ja lammutamisega Vääna külas. OÜ Painter Vara Ehitus jäätmeluba on jäätmete taaskasutamiseks vastavalt jäätmeseaduse 73 lg 2 p 2, teiste isikute tekitatud ja üleantud metallijäätmete kogumiseks või veoks vastavalt jäätmeseaduse 73 lg 2 p 4. Ettevõte tegeleb vanametalli kogumise ja taaskasutamisega Harku alevikus. OÜ Metanex jäätmeluba on jäätmete taaskasutamiseks vastavalt jäätmeseaduse 73 lg 2 p 2, ohtlike jäätmete kogumiseks või veoks vastavalt jäätmeseaduse 73 lg 2 p 3, teiste isikute tekitatud ja üleantud metallijäätmete kogumiseks või veoks vastavalt jäätmeseaduse 73 lg 2 p 4 Tutermaa külas. 29

Slaid 1

Slaid 1 Jäätmete liigiti kogumine KOVides. aastal Keskkonnaamet Reet Siilaberg.9. Tartu Sissejuhatus Käimas on Riigi jäätmekava rakendamine Riigi jäätmekava eesmärkideks on jäätmetekke vähendamine, ringlussevõtu

Rohkem

Microsoft PowerPoint - NarvaJaatmepaev130310

Microsoft PowerPoint - NarvaJaatmepaev130310 Jäätmemajanduse arendamise võimalused Narva linnas Arina Koroljova Narva Linnavalitsuse keskkonnateenistuse peaspetsialist Otsustaja ülesanded otsuste tegemisel jäätmemajanduse korraldamise kohta Otsused

Rohkem

H.Moora ettekanne

H.Moora ettekanne Segaolmejäätmete koostis sortimisuuringu tulemused Jäätmepäev 7. oktoober 2008 Harri Moora Säästva Eesti Instituut Segaolmejäätmete sortimisuuring Eesmärgiks analüüsida Eesti erinevates piirkondades ja

Rohkem

Saastetasud

Saastetasud Jäätmete prügilasse ladestamise saastetasud Harri Moora Säästva Eesti Instituut, SEI-Tallinn EL jäätmekäitluse põhineb JÄÄTMEHIERARHIAL 1. Jäätmetekke vältimine 2. Korduskasutus 3. Jäätmete ringlussevõtt

Rohkem

Lääne-Harjumaa jäätmekava Vastu võetud Nissi Vallavolikogu määrusega nr 11 LÄÄNE-HARJUMAA JÄÄTMEKAVA (Harku, Keila, Ker

Lääne-Harjumaa jäätmekava Vastu võetud Nissi Vallavolikogu määrusega nr 11 LÄÄNE-HARJUMAA JÄÄTMEKAVA (Harku, Keila, Ker Lääne-Harjumaa jäätmekava 2015 2020 Vastu võetud Nissi Vallavolikogu 18.06.2015 määrusega nr 11 LÄÄNE-HARJUMAA JÄÄTMEKAVA 2015 2020 (Harku, Keila, Kernu, Nissi, Padise, Saue valla ning Saue linna ühine

Rohkem

Luunja valla jäätmekava Luunja 2018

Luunja valla jäätmekava Luunja 2018 Luunja valla jäätmekava 2018-2024 Luunja 2018 Sisukord SISSEJUHATUS... 3 1 ÜLDOSA... 5 1.1 LUUNJA VALLA ÜLDISELOOMUSTUS... 5 1.1.1 Asukoht... 5 1.1.2 Rahvastik... 5 1.1.3 Elamumajandus ja infrastruktuur...

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pakendi taaskasutus jäätmekäitleja pilgu läbi Agu Remmelg Ragn-Sells AS ärijuht 30. november 2005 Teemad Ragn-Sells pakenditeenused 3 viisi pakendi liigitamiseks Kes vastutab? Veo- ja rühmapakend vs müügipakend

Rohkem

Microsoft Word - M8_jäätmekava aastateks lisa

Microsoft Word - M8_jäätmekava aastateks lisa KEHTESTATUD Kadrina Vallavolikogu 30. aprilli 2014 määrusega nr 8 KADRINA VALLA JÄÄTMEKAVA 2014-2020 2008-2013 jäätmekava uuendamine 2014 SISUKORD SISSEJUHATUS 3 1. JÄÄTMEHOOLDUSE ARENGUSUUNAD RIIKLIKUL

Rohkem

Kinnitatud Alajõe Vallavolikogu a. määrusega nr. 12 ALAJÕE VALLA JÄÄTMEKAVA

Kinnitatud Alajõe Vallavolikogu a. määrusega nr. 12 ALAJÕE VALLA JÄÄTMEKAVA Kinnitatud Alajõe Vallavolikogu 05.10.2017.a. määrusega nr. 12 ALAJÕE VALLA JÄÄTMEKAVA 2017-2018 2017 SISUKORD SISSEJUHATUS... 4 1. JÄÄTMEMAJANDUSE ÕIGUSLIKUD ALUSED JA ARENGU-DOKUMENDID... 6 1.1. Eesti

Rohkem

Riigikogu keskkonnakomisjon Lossi plats 1a Tallinn Meie nr 4/271 Pöördumine seoses jäätmeseaduse eelnõuga 495 SE Lugupeetud Rainer Va

Riigikogu keskkonnakomisjon Lossi plats 1a Tallinn Meie nr 4/271 Pöördumine seoses jäätmeseaduse eelnõuga 495 SE Lugupeetud Rainer Va Riigikogu keskkonnakomisjon Lossi plats 1a 15165 Tallinn Meie 13.09.2018 nr 4/271 Pöördumine seoses jäätmeseaduse eelnõuga 495 SE Lugupeetud Rainer Vakra! Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Eesti Keemiatööstuse

Rohkem

Väljaandja: Kolga-Jaani Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: H

Väljaandja: Kolga-Jaani Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: H Väljaandja: Kolga-Jaani Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 10.06.2018 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv Avaldamismärge: RT IV, 07.06.2018, 50

Rohkem

WAMPS uuring

WAMPS uuring NARVA JÄÄTMEUURING Lepingulise töö lõpparuanne Lepinguline töö nr 2 (8.01.2009) Tallinn 2009 SISUKORD 1 Sissejuhatus... 3 2 Sortimisuuring... 4 2.1 Kasutatud metodoloogia... 4 2.2 Proovivõtmine ja analüüsimine...

Rohkem

KARU

KARU Keskkonnakorraldus ja järelevalvej Valgamaa kohalike omavalitsuste koostöö öös MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liit keskkonnaosakonna juhataja Riho Karu 5156955, valgamaaovl@valgamv.ee 15. veebruar 2012 Tallinn

Rohkem

Microsoft Word - Analyys_Jaatmeveoga liitumine_L_Kanger.doc

Microsoft Word - Analyys_Jaatmeveoga liitumine_L_Kanger.doc RIIGIKOHUS ÕIGUSTEABE OSAKOND Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamine JäätS 69 lg 4 alusel Kohtupraktika lühianalüüs Liina Kanger haldusõiguse analüütik Tartu September 2011 Sisukord Sissejuhatus...

Rohkem

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 0.02.2009 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 3.0.206 Avaldamismärge: Kiirgustegevuses tekkinud radioaktiivsete

Rohkem

Jäätmetest saavad tooted läbi sertifitseerimisprotsessi. SERTIFITSEERIMISPROTSESSI tutvustus ja praktilised nõuanded.

Jäätmetest saavad tooted läbi sertifitseerimisprotsessi.   SERTIFITSEERIMISPROTSESSI tutvustus ja praktilised nõuanded. Sertifitseerimisest ja SA Taaskasutatavate Materjalide Sertifitseerimiskeskus loomisest Marit Liivik Eesti Jäätmekäitlejate Liit 05.04.2016 Jäätmete Taaskasutusklaster Koostöö - ettevõtete ja teadus-ja

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

tallinn arvudes 2003.indd

tallinn arvudes 2003.indd 15 16 Ilmastik ja keskkond 1. Õhutemperatuur, 2003... 18 2. Päikesepaiste, 2003.... 19 3. Sademed, 2003... 20 4. Keskmine tuule kiirus, 2003.. 21 5. Looduskaitse load, 2003..... 22 6. Õhusaaste paiksetest

Rohkem

Olmejäätmete uuring 2008.doc

Olmejäätmete uuring 2008.doc EESTIS TEKKINUD OLMEJÄÄTMETE (SH ERALDI PAKENDIJÄÄTMETE JA BIOLAGUNEVATE JÄÄTMETE) KOOSTISE JA KOGUSTE ANALÜÜS SEGAOLMEJÄÄTMETE SORTIMISUURING Lepingulise töö aruanne Keskkonnaministeeriumi lepinguline

Rohkem

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Reovee kohtkäitluse korraldamine kohalikus omavalitsuses Marit Ristal Keskkonnaministeerium / peaspetsialist 16.08.2017 Raili Kärmas Keskkonnaministeerium / nõunik 15.08.2017 Veemajanduskavad ja reovee

Rohkem

RIIGI JÄÄTMEKAVA

RIIGI JÄÄTMEKAVA AS Marja 4d, 10617 Tallinn, tel: 6567300, e-post: maves@online.ee Tellija: Keskkonnaministeerium Töö nr: 12111 Vastutav täitja Madis Metsur Juhatuse liige Karl Kupits Tallinn juuni 2014 SISUKORD KESKKONNAMÕJU

Rohkem

Elva Vallavalitsus

Elva Vallavalitsus ELVA VALLAVALITSUS KORRALDUS Elva 12. märts 2019 nr 2-3/268 Elva vallas Elva linnas Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 ehitusloa muutmisega mittenõustumine 1. Asjaolud 1.1. Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 krundid

Rohkem

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc PUHJA VALLA 2015.a LISAEELARVE Lisa 1 Puhja Vallavolikogu 1. juuli 2015 määruse nr 7 juurde KOONDEELARVE 27.02.2015 LISA- EELARVE 01.07.2015 I osa PÕHITEGEVUSE TULUD 2 143 312 49 005 2 192 317 30 Maksutulud

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

01b-Schedule for line, version

01b-Schedule for line, version Ä1 Ääsmäe Põhikool - Tuula - Keila - Valingu - Tagametsa - Ääsmäe Põhikool alates.09.26 Ä1-1 Ääsmäe kool 0,864 23382-1 0: 07:20 2 Harutee 0,864 2,414 23308-1 0:04 07:21 3 Pällu 3,278 1,745 23321-1 0:02

Rohkem

(Microsoft Word - Puhja_ KSH_programm_l\365plik.doc)

(Microsoft Word - Puhja_ KSH_programm_l\365plik.doc) Puhja valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1. Keskkonnamõju strateegilise hindamise objekt KSH objektiks on Puhja valla üldplaneering, mida koostab Puhja vallavalitus. Üldplaneeringu

Rohkem

HARKU VALLA ARENGUKAVA INVESTEERINGUTE KAVA (TEGEVUSKAVA) Aastad/maksumus eurodes Harku Vallavolikogu a määruse nr 13 lisa 3 Jrk

HARKU VALLA ARENGUKAVA INVESTEERINGUTE KAVA (TEGEVUSKAVA) Aastad/maksumus eurodes Harku Vallavolikogu a määruse nr 13 lisa 3 Jrk HARKU VALLA ARENGUKAVA INVESTEERINGUTE KAVA (TEGEVUSKAVA) 2019-2022 Aastad/maksumus eurodes Harku Vallavolikogu 27.09.2018. a määruse nr 13 lisa 3 Jrk nr VALDKOND > EESMÄRK > TEGEVUS 2019 2020 2021 2022

Rohkem

Tallinn

Tallinn Tallinna linna tegevused Läänemere väljakutse võrgustikus initsiatiivi toetamisel Gennadi Gramberg Tallinna Keskkonnaamet Keskkonnaprojektide ja hariduse osakonna juhataja Tallinna osalemine Läänemere

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid )

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid ) Rohelise Võtme infopäev EAS turismiarenduskeskus Liina Värs Rohelise Võtme koordinaator 16.02.2012 6 sammu tunnustuse saamiseks 1. Tutvu põhjalikumalt Rohelise Võtme süsteemiga. 2. Kaardista ettevõtte

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 04.04.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 08.12.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Eesti kinnisvaraturg Mihkel Eliste Arco Vara kinnisvaraanalüütik 26.04.2019 Tartu Tänased teemad Eesti kui tervik Tallinn, Tartu, Pärnu ja ülejäänud Eesti Elukondliku kinnisvara turg Mõningal määral muud

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 03.2.206 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 28.2.207 Tabel. Objekti üldandmed Jõgevamaa metskond Nr Maaprandussüsteemi

Rohkem

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 2017-04-12 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 2017-04-12 Tabel 1. Objekti üldandmed Lääne-Virumaa

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: 17.04.2018 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 24.07.2018 Tabel 1. Objekti üldandmed Harjumaa

Rohkem

Microsoft Word - Juhend

Microsoft Word - Juhend PRÜGILASSE JÄÄTMETE VASTUVÕTMISE KRITEERIUMID JA KORD Juhised jäätmete prügilakõlblikkuse hindamiseks SISUKORD 1 Eessõna... 4 2 Õiguslik taust... 5 3 Jäätmete liigitamine... 6 3.1 Ohtlike jäätmete määratlemise

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülek

Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülek Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülekülluses, ei ole Te leidnud veel seda OMA KODU! Meil

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II  lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kommunaalteenustega seotud veokite keskkonnamõju vähendamine Tallinnas Mari Jüssi SEI-Tallinn september 2011 Uuringu eesmärk Saada ülevaade: Tallinna transpordi CO 2 heite suundumustest ja jaotusest sõidukite

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Omavalitsuse valmidus turvalisteks ITlahendusteks ja infrastruktuuri kaitseks Jaan Oruaas Anu Tanila Linnade-valdade päevad 17. märts 2016 1 Räägime infoturbest Mis see on? Rahulik uni võib-olla on see

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir 1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 10.01.2017 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 24.10.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Ida-Virumaa

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx 25.06.2014 Esitluse või esitleja nimi Ida-Virumaa rahvastikust Mihkel Servinski peaanalüütik Statistikaamet Sultsi küla, Mulgimaa Edise, 17. juuni 2014 Rahvaarvu suhteline muutus, 31.03.2000-31.12.2011

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Sotsiaaltranspordi toetamise erinevad võimalused Kristiina Tuisk Hoolekande osakond Nõunik 12.10.2017 STT sihtgrupp Seaduse järgi Puudega isik, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal

Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal Ülevaade REACH- ja CLP-määrusega seonduvast osast Leelo Männik leelo.mannik@sm.ee Uuringu taust Uuringu tellija: Sotsiaalministeerium (töövaldkond) Uuringu teostaja:

Rohkem

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas?

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kasutamise eelised ja võimalused Biomass on peamine Euroopa Liidus kasutatav taastuva energia allikas, moodustades ligikaudu 70% taastuvenergia

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

COM(2010)88/F1 - ET

COM(2010)88/F1 - ET ET ET ET EUROOPA KOMISJON Brüssel 12.3.2010 KOM(2010)88 lõplik EUROOPA KOMISJONI TEATIS NÕUKOGULE IMO Hongkongi konventsiooni (laevade ohutu ja keskkonnahoidliku ringlussevõtu kohta), Baseli konventsiooni

Rohkem

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing Lääne-Harju Koostöökogu stateegia 2014-2020 08. veebruar 2018 Kerli Lambing Mis see LEADER lähenemine on? Piirkonnapõhine lähenemine Altpoolt tulev algatus Avaliku ja erasektori partnerlus Uuenduslikkuse

Rohkem

Teema

Teema Veopakendi standardiseerimine ja keskkond 26.10.2018 Hannes Falten Teemad Veopakend ja veopakendi standardiseerimine Eestis ja meie lähimate kaubanduspartnerite juures Miks seda vaja on? Kuidas me seda

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KINNISVARATURU ÜLEVAADE JUUNI 217 Allikad: Maa-amet, city24, Eesti Pank, Statistikaamet Indeksi muutused võrreldes : -kaalutud keskmise m² muutus hinnatipuga (detsember 216): -1% -kaalutud keskmise m²

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Mõttemõlgutus alkoholi ja seaduste teemal Ülle Laasner Rapla Maavalitsus Eesti Tervisedenduse Ühing Rapla maakonna koolinoorte uimastikasutuse uuring 2013 Öise alkoholimüügi piiramise kulg Raplamaal

Rohkem

Alatskivi Vallavalitsus

Alatskivi Vallavalitsus PEIPSIÄÄRE VALAVOLIKOGU OTSUS Alatskivi 30. november 2017 nr 22 Alatskivi alevikus asuva Päiksi tee 2c maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Vabariigi Valitsuse 22.06.2017

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx Hinnanguliselt on võimalik rajada kaugkütte baasil koostootmisjaamu võimsusega 2...3 MW Viljandis, Kuressaares, Võrus, Haapsalus, Paides, Rakveres, Valgas, Jõgeval, Tartuskokku ca 20 MW Tööstusettevõtete

Rohkem

D vanuserühm

D vanuserühm Nimi Raja läbimise aeg Raja läbimise kontrollaeg on 2 tundi 30 min. Iga hilinenud minuti eest kaotab võistleja 0,5 punkti. Mobiiltelefoni ei tohi maastikuvõistlusel kaasas olla! Hea, kui saad rajale kaasa

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Maakatastriseaduse muudatused Triinu Rennu Maa-amet sügis 2018 Katastri pidamise eesmärk on maa-andmete registreerimine ja säilitamine, et tagada avalikkusele maa kohta ajakohased alusandmed kinnisasja

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUS KORRALDUS Viimsi 16. mai 2017 nr 322 Randvere küla, kinnistu Aiaotsa tee 20 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Küllike Kuusik algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Küllike Kuusik algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Küllike Kuusik algus: 18.05.2015 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 21.11.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks lähtub järgmistest põhimõtetest. a. Hinnastamismaatriks

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Arvestuse pidamine ettevõttes kasutatavate ohtlike kemikaalide kohta Heli Nõmmsalu, Balti Keskkonnafoorum 14.02.2019 Kemikaaliseadus ohtlike kemikaalide arvestus 9. Ohtliku kemikaali üle arvestuse pidamise

Rohkem

Kirjaplank

Kirjaplank VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/15/1585 Otsuse tegija Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Helina- Aleksandra Lettens Otsuse tegemise aeg ja koht 12.10.2015 Tallinnas Vaide esitamise aeg 31.08.2015

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Tamsalu,Väike-Maarja, Rakke ja Laekvere valdade jäätmekava TAMSALU, VÄIKE-MAARJA, RAKKE JA LAEKVERE VALDADE JÄÄTMEKAVA

Tamsalu,Väike-Maarja, Rakke ja Laekvere valdade jäätmekava TAMSALU, VÄIKE-MAARJA, RAKKE JA LAEKVERE VALDADE JÄÄTMEKAVA Tamsalu,Väike-Maarja, Rakke ja Laekvere valdade jäätmekava 2015-2020 1 TAMSALU, VÄIKE-MAARJA, RAKKE JA LAEKVERE VALDADE JÄÄTMEKAVA 2015-2020 Tamsalu,Väike-Maarja, Rakke ja Laekvere valdade jäätmekava 2015-2020

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Majandusarengud maailmas lähiaastatel Ülo Kaasik Eesti Panga asepresident Maailma majandusaktiivsus on vähenenud Probleemid on tööstuses, kus eksporditellimused on jätkuvalt vähenemas Majanduskasv püsib

Rohkem

Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht

Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht 2 Keskkonnanõuete muutumine ajas Eesti saab EL liikmeks koos regulatsiooniga + leevendused LCPD nõuded peamistele suurtele käitistele NECD

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Welcome to the Nordic Festival 2011

Welcome to the Nordic Festival 2011 Lupjamine eile, täna, homme 2016 Valli Loide vanemteadur Muldade lupjamise ajaloost Eestis on muldade lupjamisega tegeletud Lääne-Euroopa eeskujul juba alates 1814 aastast von Sieversi poolt Morna ja Heimtali

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

Investment Agency

Investment Agency Taristuprojektide mõju Eesti majandusele ja ettevõtete väärtustele Illar Kaasik Investment Agency OÜ Sisukord Majanduskeskkonna stimulaatorid Valik suurematest Eesti taristuprojektidest Kokkuvõte Majanduskeskkonna

Rohkem

Ülevaade_MTÜ_Eesti_Taaskasutusorganisatsioon_tegevusest_2016

Ülevaade_MTÜ_Eesti_Taaskasutusorganisatsioon_tegevusest_2016 Keskkonnaministeerium Narva maantee 7a Tallinn e-post: keskkonnaministeerium@enviree 31072017 nr 17-12-16 Ülevaade MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsiooni tegevusest aastal 2016 Käesolevaga esitame ülevaate

Rohkem

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Muraste veemajandusprojekt Infopäev Meelis Härms, Strantum OÜ juhataja 16.04.19 Taust Projekti eesmärk- Muraste küla põhjaosa ja Eeriku tee kanaliseerimine ja veevarustuse väljaehitamine, Aida ja Sauna

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Istungi protokoll a.nr.32

Istungi protokoll a.nr.32 AVINURME VALLAVOLIKOGU ISTUNGI PROTOKOLL 18.02.2016.a. nr.32 Algus 17.00 lõpp 18.50 Istungi juhataja vallavolikogu esimees Anne Paas. Protokollija vallasekretär Imbi Kaarama. Volikogu istungist võttis

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Kronoloogia Omavalitsuspäeva otsus Arenduskeskuse asutamise kohta 14.10.2002 Järvamaa Omavalitsuste Liidu Volikogu otsus Järvamaa Arenduskeskuse asutamise kohta 14.02.2003 Järvamaa Arenduskeskusega ühineb

Rohkem

KONTROLLI ARUANNE nr KKL number Käitaja nimi Käitise tegevuskoha aadress L.KKL.VA OÜ Linnu Talu Telefon/e-post Kohapealne ülev

KONTROLLI ARUANNE nr KKL number Käitaja nimi Käitise tegevuskoha aadress L.KKL.VA OÜ Linnu Talu Telefon/e-post Kohapealne ülev KONTROLLI ARUANNE nr 1038558 KKL number Käitaja nimi Käitise tegevuskoha aadress L.KKL.VA-181998 OÜ Linnu Talu Telefon/e-post 501 7500 Kohapealne ülevaatus etteteatamisega Kontrolli kokku leppimise aeg

Rohkem