Lisa 2 Sotsiaalkindlustusameti hanke Kogemusnõustajate koolituse korraldamine ja läbiviimine alusdokumendi juurde

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Lisa 2 Sotsiaalkindlustusameti hanke Kogemusnõustajate koolituse korraldamine ja läbiviimine alusdokumendi juurde"

Väljavõte

1 Lisa 2 Sotsiaalkindlustusameti hanke Kogemusnõustajate koolituse korraldamine ja läbiviimine alusdokumendi juurde HANKELEPINGU PROJEKT (töövõtuleping) Sotsiaalkindlustusamet, registrikood , asukoht Endla 8, Tallinn (edaspidi tellija), mida esindab põhimääruse alusel peadirektor Egon Veermäe ja, registrikood, asukoht (edaspidi töövõtja), mida esindab juhatuse liige/ volituse alusel, isikukood, elukoht (edaspidi töövõtja) edaspidi koos pooled või eraldi pool, lähtudes Euroopa Sotsiaalfondi programmi meetme 2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused alategevusest Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumismetoodikate arendamine ning koolituste pakkumine sõlmisid käesoleva töövõtulepingu (edaspidi leping) alljärgnevas: 1. Üldsätted 1.1. Leping on sõlmitud sotsiaalteenuste hanke Kogemusnõustajate koolituse korraldamine ja läbiviimine (edaspidi hange) tulemusena 1.2. Lepingu lahutamatuteks osadeks on hanke alusdokumendid (edaspidi hanke alusdokumendid), töövõtja pakkumus, pooltevahelised kirjalikud teated ning lepingu muudatused ja lisad Lepingul on selle sõlmimise hetkel järgmised lisad: Lisa 1 Tehniline kirjeldus, tegevus- ja ajakava; Lisa 2 Tööde üleandmise-vastuvõtmise akt; Lisa 3a ja 3b Koolituse teate vormid; Lisa 4 Seirearuanne (Excel formaadis). 2. Lepingu ese 2.1. Töövõtja korraldab ja viib läbi kogemusnõustajate koolituse (edaspidi töö) vastavalt hanke tingimustele ja edukaks tunnistatud pakkumusele. 2.2.Töö peab vastama järgmistele tingimustele: Koolituse läbiviimine peab toimuma sotsiaalkaitseministri määruse nr 68 Kogemusnõustaja koolituskava (RT I, , 7) alusel. 2.3.Töö täpsem kirjeldus ja tööle esitatavad nõuded on toodud hanke alusdokumentides ja töövõtja pakkumuses. 1

2 2.4. Töö tellitakse ja rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi programmi meetme 2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused alategevuse Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumismetoodikate arendamine ning koolituste pakkumine raames. 3. Lepingu hind ja tasumise tingimused 3.1. Tellija tasub töövõtjale osutatud töö eest vastavalt pakkumuses fikseeritud hinnale kogumaksumusega... eurot (edaspidi lepingu hind). Hind sisaldab käibemaksu kui Töövõtja on käibemaksukohustuslane Lepingu hind on Tellija jaoks lõplik, sisaldades kõiki Töövõtja kulutusi, mis tekivad seoses Lepingu täitmisega Tellija tasub töö eest kahes (2) osas, pärast vastava etapi tööde üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamist ja selle alusel esitatud arve saamist I osa lepingu sõlmimisest kuni koolitusgrupi komplekteerimiseni. Tellija tasub 50% lepingujärgsest maksumusest vastavalt punktile 3.1. pärast koolitusgrupi kinnitamist. Koos töö üleandmise-vastuvõtmise aktiga esitatakse koolitusel osalejate nimekiri ning lühike ülevaade tehtud tegevustest, samuti ülevaade koolituse toimumise kuupäevadest (koolituse esimene päev ja plaanitav tunnistuste väljastamise kuupäev) II osa 50% lepingujärgsest maksumusest pärast koolitusega, sh praktikaga seotud Lepinguliste tegevuste lõpetamist (pärast sisuaruande ja muu Lepingus ette nähtud dokumentatsiooni esitamist Töövõtja ja selle vastuvõtmist Tellija poolt). Koos töö üleandmise-vastuvõtmise aktiga esitatakse koolitusel osalemise registreerimislehed, koolituse päevakavad ning kokkuvõte tehtud tegevustest ja ettepanekud) Töövõtja esitab tellijale arve e-arvena. Arvele tuleb märkida lepingu number ja hanke nimetus Vastavalt raamatupidamise seaduse -le 7 1 on e-arve operaatoriks masintöödeldava algdokumendi käitlemise teenuse pakkuja, kelle kohta on tehtud märge tellija andmetes juriidiliste isikute kohta peetavas riiklikus registris E-arve saatmise võimalused on: kui töövõtja on e-arvete operaatori klient, tuleb e-arve edastada oma e-arvete operaatorile, kelle kaudu see jõuab tellijani e-arvet on võimalik saata tasuta tellijale, kasutades e-arveldaja infosüsteemi ( Selleks on vaja avada e-arveldaja infosüsteemis kasutaja konto ja sisestada konkreetne tellijale suunatud müügiarve sellesse infosüsteemi tellija e-arvete operaatorile edastamiseks kuni viis (5) e-arvet kuus võib saata tasuta ka arved.ee infosüsteemi kaudu ( Selleks on vaja avada arved.ee infosüsteemis kasutaja konto ja sisestada konkreetne tellijale suunatud müügiarve sellesse infosüsteemi tellija e- arvete operaatorile edastamiseks Arve maksetähtaeg peab olema vähemalt 14 (neliteist) tööpäeva arve esitamisest. 4. Töö teostamine 4.1. Töö teostamise tähtaeg on Töö teostamine toimub vastavalt hanke alusdokumentides esitatud ajakavale Töövõtja kohustub tegema tööd tähtaegselt, kvaliteetselt, kooskõlas hanke alusdokumentide ja esitatud pakkumusega. Hanke alusdokumentides määratlemata omaduste osas peab töö olema vähemalt keskmise kvaliteediga ja vastama sarnastele töödele tavaliselt esitatavatele nõuetele. Töövõtja peab töö tegemise käigus tegema kõik 2

3 tööd ja toimingud, mis ei ole hanke alusdokumentides sätestatud, kuid mis oma olemuselt kuuluvad töö tegemisega seotud tööde hulka Töövõtja peab teostama töö vastavalt oma erialastele teadmistele, oskustele ja võimetele, kasutades lepingus sätestatud töö teostamisel ja pakkumuses nimetatud erialaspetsialiste, kelle koolitus, oskused ja kogemused vastavad töö ulatusele, iseloomule ja keerukusele Kui töö teostamise käigus tekib vajadus meeskonnaliikmete vahetuseks, peab töövõtja selle eelnevalt tellijaga kooskõlastama. Meeskonnaliikmete vahetumise korral peab olema tagatud, et töö teostavad vähemalt hanke alusdokumentides nõutud kvalifikatsiooni ja kogemusega isikud Vajadusel annab tellija esindaja töövõtjale täiendavaid selgitusi ja/või informatsiooni töö teostamisega seotud küsimustes kolme tööpäeva jooksul, arvates töövõtja vastavasisulise kirjaliku pöördumise (sh pöördumine i teel) kättesaamisest tellija poolt Tellijal on õigus kontrollida töö teostamise käiku ja kvaliteeti, nõudes vajadusel töövõtjalt selle kohta informatsiooni või kirjalike või suuliste seletuste esitamist Töövõtja on kohustatud töö teostamisel ja aruannete vormistamisel järgima Euroopa Sotsiaalfondi rahastatava tegevuse ja sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutamisega seotud õigusakte; sh kasutama Vabariigi Valitsuse 12. septembri 2014 määruses 146 Perioodi struktuuritoetuse andmisest avalikkuse teavitamise, toetusest rahastatud objektide tähistamine ning Euroopa Liidu osalusele viitamise nõuded ja kord alusel ( ) nõutud sümboolikat ( 5. Üleandmine 5.1. Töövõtja esitab tellijale üks kord kvartalis kvartalile järgneva kuu teiseks kuupäevaks seirearuande (lisa 4) koolitusel osalevate inimeste kohta vastavalt Euroopa Sotsiaalfondi tegevustes osalejate andmekorje juhendile perioodil struktuuritoetuse rakendavatele asutustele (kättesaadav: ) ja edastab need Tellija volitatud esindajale (p 7.4.1) Töö antakse aktiga üle kahes etapis vastavalt Lepingu punktile 3.3.: Töö üleandmise-vastuvõtmise akt (Lisa 2) peab sisaldama konkreetse tööetapi raames läbiviidud tegevuste lühikirjeldusi ja sisulisi tähelepanekuid. Välja tuleb tuua ka kokkulepitud aja- ja tegevuskavast kinnipidamine või probleemid, mis seda takistasid Töö loetakse Tellija Poolt vastuvõetuks, kui Tellija allkirjastab üleandmisevastuvõtmise akti Tellijal on õigus keelduda nõuetele mittevastava Töö vastuvõtmisest, näidates ära keeldumise konkreetsed põhjused. Tellija esitab Töövõtjale oma pretensioonid (edaspidi Vastuväited) seoses Töö mittevastavusega Lepingule kümne (10) tööpäeva jooksul arvates Töö üleandmisest Töövõtja poolt Vahe- ja lõpparuanne tuleb esitada tellija volitatud esindaja e-posti aadressile Tellija esindajal on õigus esitatud vahearuande põhjal anda töövõtjale juhiseid või teha ettepanekuid tegevus- ja/või ajakava kohandamiseks Tellija juhised ja ettepanekud on töövõtjale täitmiseks kohustuslikud, kui ta ei esita 3 (kolme) tööpäeva jooksul neile vastuväiteid koos põhjendustega. Vastuväidete esitamisel teeb lõpliku otsuse tellija Tellija kontrollib iga etapi teostatud töö vastavust hanke alusdokumentidele ja pakkumuses sätestatule. Töö üleandmine toimub üleandmise-vastuvõtmise aktiga (Lisa 2). Akt on aluseks tasu maksmisel. 3

4 5.4. Tellija jätab vastava etapi töö vastu võtmata ja esitab pretensiooni ja/või teeb töö osas parandusettepanekud 5 (viie) tööpäeva jooksul töö üleandmisest arvates. Tellija määrab töö üleandmisel ilmnenud puuduste kõrvaldamiseks tähtaja Kui tellija ei esita pretensiooni ja/või parandusettepanekuid lepingu punktis 5.4. määratud aja jooksul, loetakse töö tellija poolt vastuvõetuks. 6. Poolte vastutus ja vääramatu jõud 6.1. Lepingust tulenevate kohustuste täitmata jätmise või mittekohase täitmisega teisele poolele tekitatud otsese varalise kahju eest kannavad pooled täielikku vastutust selle kahju ulatuses. Poole koguvastutus on piiratud lepingu hinnaga, välja arvatud juhul, kui lepingurikkumine oli tahtlik Töövõtja vastutab igasuguse lepingurikkumise eest, eelkõige kui töövõtja ei ole lepingut täitnud, töö ei ole tähtaegselt teostatud või kui töö ei vasta lepingus sätestatud nõuetele vms. Kui sama rikkumise eest on võimalik nõuda leppetrahvi mitme sätte alusel või sama rikkumise eest on võimalik kohaldada erinevaid õiguskaitsevahendeid, valib õiguskaitsevahendi tellija. Leppetrahvi nõudmine ei mõjuta õigust nõuda täiendavalt ka kohustuste täitmist ja kahju hüvitamist Tellija esitab pretensiooni 5 (viie) tööpäeva jooksul töö mittevastavusest teada saamisest arvates Pretensioonis fikseeritakse töös ilmnenud puudused ja määratakse tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks. Tellija võib nõuda puudustega töö parandamist, kui sellega ei põhjustata töövõtjale ebamõistlikke kulusid või põhjendamatuid ebamugavusi. Kui töövõtja rikub lepingust tulenevat kohustust, mille heastamine ei ole võimalik või kui tellijal ei ole heastamise vastu huvi, tähtaega puuduste kõrvaldamiseks ei määrata Tellijal on õigus puuduste kõrvaldamise nõude asemel alandada lepingu hinda Tellijal ei ole õigust esitada pretensiooni, kui puudused töö kvaliteedis olid tingitud tellija poolt antud materjali või juhiste ebasobivusest või puudustest eeltöödes ning töövõtja oli tellijat sellest teavitanud vastavalt lepingus sätestatule Lisaks lepingu täitmise nõudele või täitmisnõude asemel on tellijal õigus nõuda leppetrahvi kuni 15 % lepingu hinnast, kui töövõtja ei ole tööd teostanud või töövõtja poolt üle antud töö ei vasta lepingutingimustele Lepingus sätestatud töö teostamise tähtajast või lepingu alusel esitatud pretensioonis määratud tähtajast mittekinnipidamise korral on tellijal õigus nõuda töövõtjalt leppetrahvi 0,15 % (null koma viisteist protsenti) lepingu hinnast iga viivitatud päeva eest Kui töövõtja ei täida lepinguga võetud kohustusi, ei paranda puudustega tööd või ei teosta uut tööd ja töövõtja viivitust saab lugeda oluliseks lepingurikkumiseks, on tellijal õigus tellida mittetäidetud või mittenõuetekohaselt täidetud mahus tööd kolmandatelt isikutelt ning nõuda lisaks leppetrahvile kolmandatelt isikutelt tellitud tööle kulunud summa ning lepingu hinna vahe hüvitamist töövõtja poolt ja/või leping erakorraliselt ühepoolselt lõpetada Kui tellija viivitab lepingus sätestatud rahaliste kohustuste täitmisega, on töövõtjal õigus nõuda tellijalt viivist 0,05% (null koma null viis protsenti) tähtaegselt tasumata summalt päevas, kuid mitte rohkem kui 5% (viis protsenti) lepingu hinnast Kui tellija viivitab töö teostamiseks vajalike dokumentide, juhiste üleandmisega, on töövõtjal õigus nõuda tellijalt viivist 0,05% (null koma null viis protsenti) päevas, kuid mitte rohkem kui 5% (viis protsenti) lepingu hinnast Lepingus sätestatud konfidentsiaalsuskohustuse rikkumisel töövõtja või lepingu punktis 7.4. nimetatud isikute poolt on tellijal õigus nõuda töövõtjalt leppetrahvi kuni 10 (kümme) protsenti lepingu hinnast ja/või leping erakorraliselt ühepoolselt üles öelda. 4

5 6.10. Lepingus sätestatud kohustuste mittetäitmise või mittenõuetekohase täitmise korral, kui neid saab lugeda oluliseks lepingurikkumiseks, on tellijal õigus leping erakorraliselt ühepoolselt lõpetada, teatades sellest töövõtjale kirjalikus vormis avaldusega. Lepingu rikkumist loetakse oluliseks eelkõige VÕS 116 lg 2 ja 647 kirjeldatud asjaoludel Leppetrahvid ja viivised tuleb tasuda 14 (neljateist) päeva jooksul vastava nõude saamisest. Tellijal on õigus töö eest tasumisel tasaarveldada leppetrahvi summa lepingu alusel tasumisele kuuluva summaga Kui töövõtja ei täida lepingut nõuetekohaselt ja selle alusel teeb rakendusasutus toetuse vähendamise või tagasinõude otsuse, on tellijal õigus töövõtjalt tagasi nõuda mitteabikõlbulikud kulud tagasimakse nõude ulatuses Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittenõuetekohast täitmist ei loeta lepingu rikkumiseks, kui selle põhjuseks oli vääramatu jõud. Vääramatuks jõuks loevad pooled võlaõigusseaduse 103 lg 2 kirjeldatud ettenägematuid olukordi ja sündmusi, mis ei olene nende tahtest või muid sündmuseid, mida Eestis kehtiv õigus- ja kohtupraktika tunnistab vääramatu jõuna. 7. Teadete edastamine ja volitatud esindajad 7.1. Teadete edastamine toimub üldjuhul kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Juhul kui teate edastamisel on olulised õiguslikud tagajärjed, peavad teisele poolele edastatavad teated olema edastatud kirjalikus vormis, muuhulgas näiteks poolte lepingu lõpetamise avaldused, samuti poole nõue teisele poolele, mis esitatakse tulenevalt lepingu rikkumisest jms. Kirjaliku vormiga on võrdsustatud digitaalselt allkirjastatud vorm Lepinguga seotud teated edastatakse teisele poolele lepingus märgitud kontaktandmetel. Kontaktandmete muutusest on pool kohustatud koheselt informeerima teist poolt. Kuni kontaktandmete muutusest teavitamiseni loetakse teade nõuetekohaselt edastatuks, kui see on saadetud poolele lepingus märgitud kontaktandmetel Kirjalik teade loetakse poole poolt kättesaaduks, kui see on üle antud allkirja vastu või kui teade on saadetud postiasutuse poolt tähitud kirjaga poole poolt teatatud aadressil ja postitamisest on möödunud 5 (viis) kalendripäeva. E-posti teel, sh digitaalselt allkirjastatud dokumentide, saatmise korral loetakse teade kättesaaduks e-kirjas näidatud saatmise kellaajal Poolte volitatud esindajad on: Tellija volitatud esindaja rehabilitatsiooni talituse arendusspetsialist Elin-Külliki Kruusmaa, telefon , e-post Tellija volitatud esindajal on õigus esindada tellijat kõikides lepingu täitmisega seotud küsimustes, v.a lepingu muutmine, lepingu ühepoolne erakorraline lõpetamine ning leppetrahvi, viivise või kahjude hüvitamise nõude esitamine Töövõtja volitatud esindaja nimi, telefon, e-post. 8. Konfidentsiaalsus ja andmekaitse 8.1. Töövõtja kohustub lepingu kehtivuse ajal ning pärast lepingu lõppemist määramata tähtaja jooksul hoidma konfidentsiaalsena kõiki talle seoses lepingu täitmisega teatavaks saanud andmeid, mille konfidentsiaalsena hoidmise vastu on tellijal eeldatavalt õigustatud huvi Konfidentsiaalse informatsiooni avaldamine kolmandatele isikutele on lubatud vaid tellija eelneval kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis antud nõusolekul. Lepingus sätestatud konfidentsiaalsuse nõue ei laiene informatsiooni avaldamisele poolte 5

6 audiitoritele, advokaatidele, pankadele, kindlustusandjatele, teistele töövõtja ülemaailmsesse võrgustikku kuuluvale juriidilistele isikutele või seltsingutele, allhankijatele või teenusepakkujatele, kes on seotud konfidentsiaalsuskohustusega, ning juhtudel, kui pool on õigusaktidest tulenevalt kohustatud informatsiooni avaldama Töövõtja kohustub mitte kasutama konfidentsiaalset teavet isikliku kasu saamise eesmärgil või kolmandate isikute huvides Töövõtja kohustub tagama, et tema esindaja(d), töötajad, lepingupartnerid ning muud isikud, keda ta oma kohustuste täitmisel kasutab, oleksid käesolevas lepingus sätestatud konfidentsiaalsuse kohustusest teadlikud ning nõudma nimetatud isikutelt selle kohustuse tingimusteta ja tähtajatut täitmist Töövõtja kohustub tagama lepingu täitmise käigus isikuandmete töötlemise õiguspärasuse ning vastavuse isikuandmete kaitse üldmääruses ja teistes andmekaitse õigusaktides sätestatud nõuetele, sh täitma organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid konfidentsiaalsete andmete kaitseks juhusliku või tahtliku volitamata muutmise, juhusliku hävimise, tahtliku hävitamise, avalikustamise jms eest. 9. Lepingu kehtivus, muutmine ja lõpetamine 9.1. Leping jõustub allkirjastamisest poolte poolt ja kehtib kuni Tööd hakatakse teostama pärast lepingu allkirjastamist. Lepingu lõppemine ei mõjuta selliste kohustuste täitmist, mis oma olemuse tõttu kehtivad ka pärast lepingu lõppemist Kumbki pool ei tohi lepingust tulenevaid õigusi ega kohustusi üle anda ega muul viisil loovutada kolmandale isikule ilma teise poole eelneva kirjaliku nõusolekuta Pooled võivad lepingut muuta RHS 123 lg 1 sätestatud tingimustel Tellijal on õigus leping mõjuva põhjuse olemasolul ennetähtaegselt üles öelda, eelkõige kui tal puuduvad lepingu täitmiseks rahalised vahendid või kaob vajadus töö järele. Tellija teatab töövõtjale sellest kirjalikult ette vähemalt 30 (kolmkümmend) kalendripäeva. 10. Lõppsätted Pooled juhinduvad lepingu täitmisel Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, eelkõige kohaldatakse lepingus reguleerimata küsimustes võlaõigusseaduses vastava lepinguliigi kohta sätestatut Juhul kui lepingu mõni säte osutub vastuolus olevaks Eestis kehtivate õigusaktidega, ei mõjuta see ülejäänud sätete kehtivust Töövõtja on teadlik, et leping on avaliku teabe seaduses sätestatud ulatuses avalik Lepinguga seotud vaidlused, mida pooled ei ole suutnud läbirääkimiste teel lahendada, antakse lahendamiseks Harju Maakohtule Leping on allkirjastatud digitaalselt. Tellija Töövõtja 6

7 Lisa... Hankelepingu nr... juurde TÖÖDE ÜLEANDMISE-VASTUVÕTMISE AKT Käesolev tööde üleandmise vastuvõtmise akt (edaspidi Akt) on koostatud... (edaspidi Töövõtja) volitatud esindaja... poolt ja esitatud Sotsiaalkindlustusameti (edaspidi Tellija) volitatud esindajale Elin-Külliki Kruusmaale, (edaspidi koos nimetatud Pool või Pooled) tõendamaks, et Töövõtja andis üle Poolte vahel a sõlmitud Lepingu nr... alusel teostatud tööd alljärgnevalt: 1. (töö nimetus, maht, täidetud tingimused, vajadusel viited Lepingu punktidele vm, panna kirja võimalikult detailselt ja põhjalikult üle antavad tööd) (loetleda üles lisadokumendid, kui neid üle antakse). Akt on aluseks Töövõtja poolt Tellijale kooskõlas Lepinguga arve esitamiseks summas.. (summa sõnades) eurot (näidata ära summa nii käibemaksuga kui ilma, kui kohaldub). Akt omab digitaalselt allkirjastatuna juriidilist jõudu ning edastatakse elektrooniliselt mõlemale Poolele. Tellija Töövõtja /allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt/ 7

8 Asutuse logo Euroopa Liidu struktuurifondide programmi Meede 2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 1.3 Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumismetoodikate arendamine ning koolituste pakkumine. Lisa... Hankelepingu nr... juurde Koolituse teate vorm (näidis, mida Töövõtja võib täiendada ja muuta, v.a logod)... (edaspidi) võitis hanke... (sihtgrupp) kogemusnõustajate koolitamiseks. Pakume koolitust inimestele, kes sooviksid saada... (sihtgrupp) kogemusnõustajateks. Kogemusnõustaja koolitus on kokku 182 tundi (auditoorne töö 80 tundi ning iseseisev töö õppematerjalidega, lugemine ja kodutööde ettevalmistamine, kogemusnõustamise praktika ning lõputöö 102 tundi). Juhendatud praktika maht on vähemalt 30 tundi. Koolitusel osaleja valiku peamised kriteeriumid: sarnasest terviseolukorrast positiivse taastumise kogemus; kesk- või kutsehariduse olemasolu; motivatsioonikiri, kus osaleja väljendab oma soovi ja sobivust koolitusel osaleda ning koolituse lõppedes on valmis töötama kogemusnõustamise teenuse pakkujana sotsiaalja tööturuteenuste kontekstis; omab häid suhtlemisoskuseid; kasuks tuleb varasem töökogemus nt kliendi- või sotsiaaltöö valdkonnas. Koolitus on tasuta. Koolitusgrupi suurus on baaskoolitusel 15 inimest Koolituse toimumise aeg ja koht on... Lõunapause, sõidu- ja majutuskulusid koolituse raames ei kaeta. Koolitusele kandideerimine: veebikeskkonna link Doodle, Google Drive vmt või e-post Kandideerimissoovi korral saata elulookirjeldus ja motivatsioonikiri (ning täienduskoolituse puhul soovituskiri) (max 1 leht A4) Juurde võib lisada soovituskirjad. Vestlusel osalemine (vajadusel Skype teel) koolitajaga kokkulepitaval ajal. Koolitajad on:... Koolituse ajakava: koolituse läbiviimine...; 8

9 praktika läbiviimine...; koolitusel osaleja õpitulemuste hindamine...; koolitusel osalejatele tunnistuse väljastamine... Koolitaja kontaktid: e-post, telefon 9

10 Lisa... Hankelepingu nr... juurde KÄSUNDUSLEPING PRAKTIKA JUHENDAMISEKS /Töövõtja kasutab vajadusel ning võib muuta ja täiendada lepingut, nt andmekaitse sätetega; Kui töövõtja kasutab muud lepingu vormi, on kohustuslikuks osaks praktika juhendamise eest makstav hind ja maksimaalne juhendamisele kuluv tundide arv praktikandi kohta, mis ei tohi ületada lepingus märgitut/..., (edaspidi käsundiandja), registrikoodiga..., asukohaga..., keda esindab... alusel..., ja.. (edaspidi käsundisaaja), isikukoodiga..., aadressiga..., edaspidi nimetatud eraldiseisvalt ka pool ja koos pooled, sõlmivad käesoleva lepingu alljärgnevas: 1. Lepingu objekt 1.1 Lepingu eesmärgi saavutamiseks kohustub käsundisaaja osutama käsundiandjale järgmisi teenuseid (edaspidi teenus või teenused): Käsundisaaja viib ajavahemikul - läbi kogemusnõustaja koolitusel osaleva isiku(te), kokku... koolitatava (edaspidi praktikant või praktikandid) praktika juhendamise. Käsundisaajal võib samaaegselt olla juhendamisel kuni 15 praktikanti Ühe praktikandi kohta on maksimaalne praktika juhendamise maht 10 h. Võttes arvesse praktikantide arvu käsundisaajal, on praktika juhendamise kogumaht kuni... tundi Teenus peab vastama alljärgnevatele tingimustele: Praktikandi õppetöös omandatud teoreetiliste teadmiste kinnistamine ja rakendamine Praktiliste kogemusnõustamise oskuste täiendamine ja arendamine Tööks vajalike hoiakute ja väärtuste kujundamine Praktikandi oskuste ja arengu hindamine Kogemusnõustaja teenuse teadlikkuse tõhustamine praktikakoha, praktikajuhendaja ja käsundiandja esindaja koostöö kaudu. 1.2 Käsundisaaja kohustub osutama teenust isiklikult, lepingus sätestatud mahus ja tähtajal, käsundiandja aga maksma käsundisaajale lepingus kokkulepitud tasu praktika läbiviimise ja juhendamise eest. 2. Käsundiandja õigused ja kohustused 2.1 Käsundiandja kohustub: andma käsundisaajale juhiseid teenuse osutamiseks, kui käsundisaaja neid küsib; teavitama käsundisaajat, nii lepingu sõlmimisel kui ka lepingu täitmise käigus, asjaoludest, mis mõjutavad või võivad mõjutada teenuste osutamist käsundisaaja poolt. 2.2 Käsundiandjal on õigus: anda käsundisaajale vajadusel lepingu täitmise käigus täpsustavaid kirjalikke juhiseid teenuse osutamise kohta; kontrollida käsundisaaja tegevust käsundi täitmisel nii teenuse osutamise kohas kui ka küsitledes vajadusel praktika juhendajat ja praktikanti; oluliste puuduste esinemise korral teenuse täitmisel nõuda kirjalikult puuduste kõrvaldamist või teenuse uuesti osutamist käsundisaaja kulul või maksta talle tegelikult osutatud teenuse ulatuses või leping üles öelda ning nõuda kahju hüvitamist. 3. Käsundisaaja õigused ja kohustused 10

11 3.1 Käsundisaaja kohustub: osutama käsundiandjale lepingu punktis 1 nimetatud teenust ning esitama lepingu täitmiseks osutatud teenuste kohta käsundiandjale aruande poolte vahel kokkulepitud vormis teenuse osutamisel lähtuma eelkõige käsundiandja poolt edastatud informatsioonist või dokumentidest ning erialastest nõuetest ja lepingust; teavitama viivitamatult käsundiandjat asjaoludest, mis mõjutavad või võivad mõjutada oluliselt kokkulepitud teenuse osutamist või sunnivad käsundisaajat saadud juhistest kõrvale kalduma, samuti asjaoludest, mis võivad ajendada käsundiandjat muutma teenuse osutamiseks antud juhiseid. Teenuse osutamise tingimuste muutmise kokkulepe sõlmitakse kirjalikus vormis. 3.2 Käsundisaajal on õigus: lepingut ja käsundiandja juhiseid arvestades kindlaks määrata teenuse osutamise kord; saada teenuse osutamise eest lepingus kokkulepitud tasu. 4. Käsundisaaja tasu 4.1 Teenuse nõuetekohase osutamise eest tasub käsundiandja käsundisaajale tasu... eurot (hind sõnadega). /Maksimaalne töötasu praktika juhendamise eest on 4,70 eurot iga juhendatud praktika töötunni eest ühe praktikandi kohta./ Tasu hõlmab kõiki teenuste osutamisega seotud käsundisaaja kulusid ja/või seadusest tulenevaid töötasuga seotud maksusid ja makseid. 4.2 Käsundisaaja esitab käsundiandjale arve ja/või teenuste osutamise aruande. 4.3 Käsundiandja maksab käsundisaajale tasu käsundisaaja poolt esitatava arve ja/või aruande alusel hiljemalt 10 tööpäeva jooksul alates käsundiandjale nõuetekohase aruande ja/või arve laekumisest. Käsundiandja peab tasult kinni ja kannab Maksu- ja Tolliametile kõik maksud ja maksed. 4.4 Kui käsundiandja on lepingust tulenevad kohustused kohaselt täitnud, kuid käsundisaaja ütleb lepingu erakorraliselt üles enne teenuste osutamise lõpuleviimist, on käsundisaajal õigus nõuda tasu ülesütlemise hetkeks osutatud ja käsundiandjale lepingu kohaselt üleantud teenuste eest, välja arvatud juhul, kui üleantud teenuseid ei saa iseseisvalt kasutada ilma osutamata jäänud teenuste osaga. 5. Vääramatu jõud 5.1 Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittenõuetekohast täitmist ei loeta Lepingu rikkumiseks, kui selle põhjuseks olid asjaolud, mida Pooled ei saanud mõjutada, ei võinud ega pidanud ette nägema ega ära hoidma (vääramatu jõud, VÕS 103). 5.2 Punktis 5.1 nimetatud asjaolud peavad olema tõendatavad ning vaatamata eelnimetatud ettenägemata asjaoludele, on Pooled kohustatud võtma tarvitusele abinõud tekkida võiva kahju vähendamiseks. Kui takistav asjaolu on ajutine, on kohustuse rikkumine vabandatav üksnes aja vältel, mil asjaolu takistas kohustuse täitmist. 6. Lõppsätted 6.1 Lepingu pooled peavad lepingut täitma heas usus, vastavuses heade kommetega ja hea tavaga. Lepingu suhtes kohaldatakse ja seda tõlgendatakse kooskõlas Eesti Vabariigi õigusaktidega. Lepinguga reguleerimata küsimuste lahendamisel lähtutakse kehtivatest Eesti Vabariigi õigusaktidest. 6.2 Käsundiandja kontaktiks lepingu täitmisega seotud küsimustes on: , tel....; e-post Lepingut võib muuta poolte vahelise kirjaliku kokkuleppega. 6.4 Kõik käesolevat lepingut puudutavad vaidlusküsimused, mida ei ole võimalik lahendada poolte kokkuleppel, lahendatakse Harju Maakohtus. 6.5 Leping jõustub selle allakirjutamisel ning kehtib kuni Leping on koostatud ja allkirjastatud mõlemapoolselt digitaalselt. 11

12 Käsundiandja: Käsundisaaja: 12

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

LEPING, UUS

LEPING, UUS PÜSIKLIENDI KREDIIDILEPING NR -PM Tallinnas, kuupäev AS PUUMARKET, registrikoodiga 10363212, aadressiga Väike-Männiku 11, Tallinn 11216, juhatuse liige (isikukood ) isikus, kes tegutseb põhikirja alusel

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

(Microsoft Word - Tasuta kasutamiselepingu \374ldtingimused_versioon_2_ )

(Microsoft Word - Tasuta kasutamiselepingu \374ldtingimused_versioon_2_ ) TASUTA KASUTAMISE LEPINGU ÜLDTINGIMUSED (kuuluvad tasuta kasutamise lepingu juurde) Kehtivad alates 08 juuni 2011.a. 1. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad tasuta kasutamise lepingu üldtingimused (edaspidi nimetatud

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx ORCA SWIM CLUB MTÜ ÜLDTINGIMUSED 1. LEPING 1.1. Leping sõlmitakse ORCA SWIM CLUB MTÜ (edaspidi Ujumisklubi) ja täisealise Ujuja või alaealise Ujuja (edaspidi ühiselt nimetatud Ujuja) lapsevanema või muu

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

(Microsoft Word - \334\374rilepingu \374ldtingimused_versioon_2_ )

(Microsoft Word - \334\374rilepingu \374ldtingimused_versioon_2_ ) ÜÜRILEPINGU ÜLDTINGIMUSED (kuuluvad üürilepingu juurde) Kehtivad alates 08 juuni 2011.a. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad üürilepingu üldtingimused (edaspidi nimetatud Üldtingimused) määravad kindlaks põhilised

Rohkem

TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse In

TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse In TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, registrikood 90005872 (edaspidi

Rohkem

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE Riigihanke projekti AS Rakvere Haigla õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

HANKETEADE Korduvhange välja kuulutatud kell impregneeritud aktiivsöe sisseostmiseks 2019 a-ks 1/8 AS Narva Vesi (edaspidi hankija) k

HANKETEADE Korduvhange välja kuulutatud kell impregneeritud aktiivsöe sisseostmiseks 2019 a-ks 1/8 AS Narva Vesi (edaspidi hankija) k HANKETEADE Korduvhange välja kuulutatud 05.08.2019 kell 11.00 impregneeritud aktiivsöe sisseostmiseks 2019 a-ks 1/8 AS Narva Vesi (edaspidi hankija) kuulutab välja veebilehehanke Impregneeritud aktiivsöe

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

II Osa Lepingu Tingimused ME

II Osa Lepingu Tingimused ME AS Lahevesi PROJEKTEERIMISE JA NÕUSTAMISE TEENUSE HANGE Türisalu reoveepuhasti ehitust ettevalmistavad tegevused elluviimiseks Hankemenetlus HANKEDOKUMENTIDE II OSA. LEPINGU TINGIMUSED Projektijuhi leping

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc)

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc) Kinnitan:.. J.Nikitin Kooli direktor 06.02.2018.a HANKIJA: SILLAMÄE KANNUKA KOOL Ремонт противопожарных дверей в здании школы Sillamäe Kannuka Kool,Geologia tn 13. HANKEDOKUMENDID EHITUSTÖÖD 1 SISUKORD

Rohkem

Microsoft Word - Kliendiandmete töötlemise põhimõtted

Microsoft Word - Kliendiandmete töötlemise põhimõtted Kliendiandmete töötlemise kord Kehtiv alates 25.05.2018. a 1. Mõisted Klient on füüsiline isik, kes kasutab, on kasutanud või plaanib kasutada Panga poolt osutatavaid teenuseid. Kliendiandmed on kõik Pangale

Rohkem

Financing Agreement

Financing Agreement F24, LAENULEPING, EE--201 Kliendi nr: -201 Tallinn, 2018 Käesolev laenuleping (edaspidi Laenuleping ), mis koosneb alljärgnevatest eritingimustest (Laenulepingu I jaotis, edaspidi Eritingimused ), üldtingimustest

Rohkem

Microsoft Word - OTSUS maket vs korobova.doc

Microsoft Word - OTSUS maket vs korobova.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/90/10 Otsuse kuupäev ja koht 20.09.2010.a, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Kaja Tassa (istungi juhataja), Heli Hellamaa ja Anne Oad, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TOETUSE KASUTAMISE LEPING Katriin Ranniku 11.09.2018 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I, Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve, kirjeldus ning projekti teiste toetusesaajate nimekiri Lisa III, Projekti

Rohkem

LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates ) 1. MÕISTED 1.1. Laenuleping (ka Leping) Laenuandja ja Laenusaaja vahel sõlmitud

LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates ) 1. MÕISTED 1.1. Laenuleping (ka Leping) Laenuandja ja Laenusaaja vahel sõlmitud LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates 15.08.2013) 1. MÕISTED 1.1. Laenuleping (ka Leping) Laenuandja ja Laenusaaja vahel sõlmitud leping, millega Laenuandja kohustub andma Laenusaajale

Rohkem

Purgimis üldtingimused

Purgimis üldtingimused Sademe-, drenaaži- ja reovee ning fekaalide vastuvõtu tingimused Eritingimused 1. Üldine Käesolevate eritingimuste lahutamatuks osaks on Kliendi ja Vee-ettevõtja vahel sõlmitavad üldtingimused, milles

Rohkem

Microsoft Word - Tallinn _Halden KV_ vs Semiglasov.doc

Microsoft Word - Tallinn _Halden KV_ vs Semiglasov.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/34/11 Otsuse kuupäev ja koht 29.04.2011.a, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Anne Oad (istungi juhataja), Heli Hellamaa, Kaja Tassa, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

Microsoft Word - HD_Aut_Rob_I_ostmine

Microsoft Word - HD_Aut_Rob_I_ostmine TALLINNA TÖÖSTUSHARIDUSKESKUS ROBOTI KOOSTEJAAM HANKEDOKUMENDID ASJAD LIHTMENETLUS TALLINN 2012 2 Sisukord 1. ÜLDOSA... 3 2. RIIGIHANKE OBJEKT JA EESMÄRK... 3 3. RIIGIHANKE TÄHTPÄEVAD... 3 4. PAKKUMUSE

Rohkem

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja kinnitamine 1. Kinnitan täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste

Rohkem

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd TÖÖKOHA KAOTUS Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK-20161 Helista meile numbril 777 1211 IFI TÖÖKOHA KAOTUSE KINDLUSTUSE TINGIMUSED TTK - 20161 1 Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK

Rohkem

Dokumendiohje protseduur

Dokumendiohje protseduur Elektrilevi OÜ liitumislepingu tüüptingimused 1. Üldsätted 1.1. "Elektrilevi OÜ liitumislepingu tüüptingimused" (edaspidi: tüüptingimused) reguleerivad Elektrilevi OÜ (edaspidi: võrguettevõtja või pool)

Rohkem

Mootorikütuse ost

Mootorikütuse ost 1 Tellija: TS Laevad OÜ Parvlaevade mootori- ja määrdeõlide ostmine Konkurss KONKURSIDOKUMENDID 2019 2 SISUKORD 1. ÜLDOSA 2. PAKKUJATE KVALIFITSEERIMISE TINGIMUSED 3. PAKKUJA POOLT ESITATAVAD DOKUMENDID

Rohkem

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10 Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK 14.03.2019 nr 1-2/10 1 Üldalused 1.1. Käesolev isikuandmete töötlemise kord (edaspidi kord) sätestab isikuandmete töötlemise põhimõtted,

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

IT TEENUSTE EESKIRI Kehtib alates ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev Telia Eesti AS (edaspidi Telia) IT teenuste eeskiri (edaspidi Eeskiri) regulee

IT TEENUSTE EESKIRI Kehtib alates ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev Telia Eesti AS (edaspidi Telia) IT teenuste eeskiri (edaspidi Eeskiri) regulee IT TEENUSTE EESKIRI Kehtib alates 25.05.2018 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev Telia Eesti AS (edaspidi Telia) IT teenuste eeskiri (edaspidi Eeskiri) reguleerib IT teenuste pakkumist äriklientidele ehk juriidilisest

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks lähtub järgmistest põhimõtetest. a. Hinnastamismaatriks

Rohkem

KLIENDILEPINGU PÕHITINGIMUSED 1. KASUTATAVAD MÕISTED 1.1 Abonemenditasu Klienditsoonis ära toodud summa, mis sisaldab tasu Kliendi poolt valitud Abone

KLIENDILEPINGU PÕHITINGIMUSED 1. KASUTATAVAD MÕISTED 1.1 Abonemenditasu Klienditsoonis ära toodud summa, mis sisaldab tasu Kliendi poolt valitud Abone KLIENDILEPINGU PÕHITINGIMUSED 1. KASUTATAVAD MÕISTED 1.1 Abonemenditasu Klienditsoonis ära toodud summa, mis sisaldab tasu Kliendi poolt valitud Abonemendi liigi eest; 1.2 Abonement jõusaali korduva tasulise

Rohkem

Microsoft Word - PT l.plik _2_.doc

Microsoft Word - PT l.plik _2_.doc Projekteerimise töövõtulepingu üldtingimused (PTÜ 2007) SISUKORD PROJEKTEERIMISE TÖÖVÕTULEPINGU ÜLDTINGIMUSED 2007...3 1. Üldmõisted...3 1.1. Lepingu eesmärk 1.2. Leping ja Lepingu Dokumendid 1.3. Lepingu

Rohkem

ÜLDTEENUSE TÜÜPTINGIMUSED OÜ Livilla üldteenuse tüüptingimused alates a. 1. ÜLDTEENUSE ELEKTRIENERGIA MÜÜK 1.1 Käesolevad Üldteenuse tüüpti

ÜLDTEENUSE TÜÜPTINGIMUSED OÜ Livilla üldteenuse tüüptingimused alates a. 1. ÜLDTEENUSE ELEKTRIENERGIA MÜÜK 1.1 Käesolevad Üldteenuse tüüpti ÜLDTEENUSE TÜÜPTINGIMUSED OÜ Livilla üldteenuse tüüptingimused alates 01.01.2013 a. 1. ÜLDTEENUSE ELEKTRIENERGIA MÜÜK 1.1 Käesolevad Üldteenuse tüüptingimused (edaspidi Tüüptingimused) reguleerivad Livilla

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

Microsoft Word - RVLi juhend.doc

Microsoft Word - RVLi juhend.doc KINNITATUD peadirektori 23. mai 2008.a käskkirjaga nr 32 I. ÜLDSÄTTED EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU RAAMATUKOGUDEVAHELISE LAENUTUSE JUHEND 1. Käesolev juhend sätestab raamatukogudevahelise laenutuse (edaspidi

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 22.03.2017 Tallinnas

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 5.september 2011.a käskkirjaga nr 1-2/146 MUUDETUD Tallinna Ehituskooli direktori 26.märts 2012.a käskkirjag

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 5.september 2011.a käskkirjaga nr 1-2/146 MUUDETUD Tallinna Ehituskooli direktori 26.märts 2012.a käskkirjag KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 5.september 2011.a käskkirjaga nr 1-2/146 MUUDETUD Tallinna Ehituskooli direktori 26.märts 2012.a käskkirjaga nr 1-2/50 TALLINNA EHITUSKOOLI ÕPILASKODU SISEKORRAEESKIRI

Rohkem

Tähis KHA/28 Viide nr 109 SA Viljandi Haigla Versioon 2 KORD Kinnitas: allkiri ees- ja perekonnanimi ametikoht kuupäev allkirjastatud digit

Tähis KHA/28 Viide nr 109 SA Viljandi Haigla Versioon 2 KORD Kinnitas: allkiri ees- ja perekonnanimi ametikoht kuupäev allkirjastatud digit Tähis KHA/28 Viide 29.05.2019 nr 109 SA Viljandi Haigla Versioon 2 KORD Kinnitas: allkiri ees- ja perekonnanimi ametikoht kuupäev allkirjastatud digitaalselt Priit Tampere juhatuse esimees allkiri digitaalallkirjas

Rohkem

MÜÜGITINGIMUSED e-poes arlee.ee 1. Müügitingimuste kehtivus 1) Müügitingimused kehtivad Arlee.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Avil

MÜÜGITINGIMUSED e-poes arlee.ee 1. Müügitingimuste kehtivus 1) Müügitingimused kehtivad Arlee.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Avil MÜÜGITINGIMUSED e-poes arlee.ee 1. Müügitingimuste kehtivus 1) Müügitingimused kehtivad Arlee.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Avilet OÜ (registrikood 12998127, edaspidi ka Müüja) vahel

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

Justiitsministeerium ja Justiitsministeeriumi valitsemisala riigihangete läbiviimise toimemudel Tegevused 1. Hankeplaan HÜ Tellija Riigihangete läbivi

Justiitsministeerium ja Justiitsministeeriumi valitsemisala riigihangete läbiviimise toimemudel Tegevused 1. Hankeplaan HÜ Tellija Riigihangete läbivi Tegevused 1. Hankeplaan HÜ Tellija Riigihangete läbiviimise toimemudel Tegevuse kirjeldus (sh kuidas, kes tegevust teeb) (kirjeldamisel abistavad märksõnad, lühikirjeldused, Tähtaeg Lühendid: RHS - riigihangete

Rohkem

struktuuriüksus

struktuuriüksus Haigla Tähis THA/46 Viide KHA/2 Versioon 1 TEAVIK Klienditeeninduse standard lisa 8 SA VILJANDI HAIGLA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED SISSEJUHATUS Sihtasutus Viljandi Haigla (registrikood 90004585,

Rohkem

Lisa_hankekord

Lisa_hankekord Lisa KINNITATUD haridus- ja teadusministri käskkirjaga Haridus- ja Teadusministeeriumi ning tema valitsemisala hankekorra kinnitamine Haridus- ja Teadusministeeriumi ning tema valitsemisala hankekord 1.

Rohkem

Rahandusministeerium ja Rahandusministeeriumi valitsemisala RHRi kandmisele kuuluvate riigihangete toimemudel Tegevused 1. Hankeplaan RHRi kandmisele

Rahandusministeerium ja Rahandusministeeriumi valitsemisala RHRi kandmisele kuuluvate riigihangete toimemudel Tegevused 1. Hankeplaan RHRi kandmisele Tegevused 1. Hankeplaan RHRi kandmisele kuuluvate riigihangete valitsemisala Tegevuse kirjeldus (sh kuidas, kes tegevust teeb) (kirjeldamisel abistavad märksõnad, lühikirjeldused, Tähtaeg Lühendid: RHS

Rohkem

HARIDUSLEPING NR. OÜ Garant Sport (Erakool Garant), registrikood , mida esindab juhatuse liige Yulia Lemberg (edaspidi: Erakool) ja lapse sead

HARIDUSLEPING NR. OÜ Garant Sport (Erakool Garant), registrikood , mida esindab juhatuse liige Yulia Lemberg (edaspidi: Erakool) ja lapse sead HARIDUSLEPING NR. OÜ Garant Sport (Erakool Garant), registrikood 11877858, mida esindab juhatuse liige Yulia Lemberg (edaspidi: Erakool) ja lapse seadusliku esindaja ees- ja perekonnanimi..., isikukood...

Rohkem

Kirjaplank

Kirjaplank VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/15/1585 Otsuse tegija Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Helina- Aleksandra Lettens Otsuse tegemise aeg ja koht 12.10.2015 Tallinnas Vaide esitamise aeg 31.08.2015

Rohkem

Euroopa Liidu struktuurifondide programmi Meede 2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 1.3 Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumisme

Euroopa Liidu struktuurifondide programmi Meede 2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 1.3 Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumisme KOGEMUSNÕUSTAJATE KOOLITUS Loov Ruum OÜ võitis hanke kogemusnõustajate koolitamiseks. Pakume koolitust inimestele, kes sooviksid saada tervisekahjustustest taastumise, lähedaste taastumise toetamise või

Rohkem

NAVIREC ÜLDTINGIMUSED jõustumise algus muudetud ÜLDSÄTTED 1.1. Käesoleva Seadme müügi-, rendi- ja/või Teenuse osutamise lepin

NAVIREC ÜLDTINGIMUSED jõustumise algus muudetud ÜLDSÄTTED 1.1. Käesoleva Seadme müügi-, rendi- ja/või Teenuse osutamise lepin NAVIREC ÜLDTINGIMUSED jõustumise algus 01.01.2012 muudetud 25.05.2018 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesoleva Seadme müügi-, rendi- ja/või Teenuse osutamise lepingu üldtingimustega (edaspidi nimetatud Üldtingimused)

Rohkem

Hoolekandeasutuse Sügis direktori 14. märtsi 2019.a käskkirjale nr 1-1.3/11 Hankija: Hoolekandeasutus Sügis HANKE NIMETUS KONTORITEHTIKA OST Sillamäe

Hoolekandeasutuse Sügis direktori 14. märtsi 2019.a käskkirjale nr 1-1.3/11 Hankija: Hoolekandeasutus Sügis HANKE NIMETUS KONTORITEHTIKA OST Sillamäe Hoolekandeasutuse Sügis direktori 14. märtsi 2019.a käskkirjale nr 1-1.3/11 Hankija: Hoolekandeasutus Sügis HANKE NIMETUS KONTORITEHTIKA OST Sillamäe 2019 1 Hankedokumendid Käesolevaga Hoolekandeasutus

Rohkem

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 Sisukord E-TÖÖTUKASSASSE SISSE LOGIMINE JA MINU KOOLITUSED AVALEHT... 2 UUE KOOLITUSE LISAMINE... 5 MÄÄRAMATA TOIMUMISAJAGA KOOLITUSED... 9 REGISTREERIMISTEATE

Rohkem

LUMINOR-kontotingimused_A4-210x297mm_CMYK-EST

LUMINOR-kontotingimused_A4-210x297mm_CMYK-EST Kontolepingu tingimused Kehtivad alates 0.0.09 I Mõisted. Klient Konto Konto number Konto valuuta Kontoleping Makse autoriseerimine Maksejuhis Maksejuhise aktsepteerimine Maksetingimused Pank Üldtingimused

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

ÜÜRIKOMISJONI TAGASELJAOTSUS

ÜÜRIKOMISJONI TAGASELJAOTSUS Üürivaidlusasi nr. 11-1/11/17 Otsuse kuupäev ja koht 13.04.2017, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Heli Hellamaa (istungi juhataja), Anne Oad, Mai Sõber, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi Tallinna

Rohkem

Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber , aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjum

Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber , aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjum Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber 10048462, aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjumaa. 2. KAMPAANIA KORRALDAJA: Sensesest OÜ, registrinumber

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

Väljaandja: Ambla Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2007, 81, 989 Ambla valla eelarvest kultuuri-, noorsooja sp

Väljaandja: Ambla Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2007, 81, 989 Ambla valla eelarvest kultuuri-, noorsooja sp Väljaandja: Ambla Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 27, 81, 989 Ambla valla eelarvest kultuuri-, noorsooja spordiprogrammide, elukeskkonna arendamise ja kohaliku

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

GSMAUTO ÜLDTINGIMUSED jõustumise algus ÜLDSÄTTED 1.1. Käesoleva Seadme müügi-, rendi- ja/või Teenuse osutamise lepingu üldtingimustega (

GSMAUTO ÜLDTINGIMUSED jõustumise algus ÜLDSÄTTED 1.1. Käesoleva Seadme müügi-, rendi- ja/või Teenuse osutamise lepingu üldtingimustega ( GSMAUTO ÜLDTINGIMUSED jõustumise algus 01.01.2012 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesoleva Seadme müügi-, rendi- ja/või Teenuse osutamise lepingu üldtingimustega (edaspidi nimetatud Üldtingimused) määratakse GSMvalve

Rohkem

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr 7 22.03.2018.a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KORD 1. Toetusmeetmete taotlemise ja hindamise korra

Rohkem

SAMPO ÜLDTINGIMUSED

SAMPO ÜLDTINGIMUSED SCANIA FINANS AB EESTI FILIAALI KASUTUSRENDI-LE- PINGU ÜLDTINGIMUSED Tallinnas, 25.05.2018. Käesolev liisinguleping (Leping) on sõlmitud Lepingu esilehel toodud päeval ja aastal Liisinguvõtja ja Liisinguandja

Rohkem

Koduekstra OÜ Kehtiv alates KODUEKSTRA E-POE KASUTUSTINGIMUSED Koduekstra OÜ, registrikoodiga , aadress Pärnu mnt. 356, Talli

Koduekstra OÜ Kehtiv alates KODUEKSTRA E-POE KASUTUSTINGIMUSED Koduekstra OÜ, registrikoodiga , aadress Pärnu mnt. 356, Talli KODUEKSTRA E-POE KASUTUSTINGIMUSED, registrikoodiga 10328204, aadress Pärnu mnt. 356, 11612 Tallinn (edaspidi Teenuse osutaja või Pool) ja klient, kes vormistab Koduekstra e-poes tellimuse ja identifitseerib

Rohkem

Seotud reisikorraldusteenuste üldtingimused Seotud reisikorraldusteenuste (SRK) lepingute pakkuja (hõlbustaja) teeb käesolevad üldtingimused reisijale

Seotud reisikorraldusteenuste üldtingimused Seotud reisikorraldusteenuste (SRK) lepingute pakkuja (hõlbustaja) teeb käesolevad üldtingimused reisijale Seotud reisikorraldusteenuste üldtingimused Seotud reisikorraldusteenuste (SRK) lepingute pakkuja (hõlbustaja) teeb käesolevad üldtingimused reisijale kättesaadavaks enne SRK lepingu sõlmimist. Üldtingimused

Rohkem

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon 6.3.1.51 ja hilisemad Kasutaja juhend 2016 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Liidese häälestus...3

Rohkem

Microsoft Word - OTSUS- iss vs hjelmgren.doc

Microsoft Word - OTSUS- iss vs hjelmgren.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/4/11 Otsuse kuupäev ja koht 21.03.2011. a., Tallinn Üürikomisjoni koosseis Kaja Tassa (istungi juhataja), Heli Hellamaa ja Anne Oad, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

Eesti head tavad toiduainete vertikaalses tarneahelas Heade tavade üldpõhimõtted 1. TARBIJATE HUVIDEGA ARVESTAMINE Lepinguosalised arvestavad ettevõtj

Eesti head tavad toiduainete vertikaalses tarneahelas Heade tavade üldpõhimõtted 1. TARBIJATE HUVIDEGA ARVESTAMINE Lepinguosalised arvestavad ettevõtj Eesti head tavad toiduainete vertikaalses tarneahelas Heade tavade üldpõhimõtted 1. TARBIJATE HUVIDEGA ARVESTAMINE Lepinguosalised arvestavad ettevõtjatevaheliste suhete puhul alati tarbijate huvide ja

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

Microsoft Word - BB_uldtingimused.docx

Microsoft Word - BB_uldtingimused.docx BIGBANK ASi ÜLDTINGIMUSED (kehtiv alates 01.08.2016) 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Panga üldtingimuste kohaldatavus 1.1.1. Bigbank AS-i (edaspidi pank) üldtingimustega (edaspidi panga üldtingimused) kehtestatakse

Rohkem

Head tavad toiduainete vertikaalses tarneahelas Eestis Heade tavade üldpõhimõtted: 1. TARBIJATE HUVIDEGA ARVESTAMINE Lepinguosalised arvestavad ettevõ

Head tavad toiduainete vertikaalses tarneahelas Eestis Heade tavade üldpõhimõtted: 1. TARBIJATE HUVIDEGA ARVESTAMINE Lepinguosalised arvestavad ettevõ Head tavad toiduainete vertikaalses tarneahelas Eestis Heade tavade üldpõhimõtted: 1. TARBIJATE HUVIDEGA ARVESTAMINE Lepinguosalised arvestavad ettevõtjate vaheliste suhete puhul alati tarbijate huvide

Rohkem

MITTETULUNDUSÜHING EESTI ANDMESIDEVÕRK HANKEDOKUMENT HANKES EST-SIDE_ Eesti Andmesidevõrk MTÜ Tel: Pikk tn 15a 1 E-post:

MITTETULUNDUSÜHING EESTI ANDMESIDEVÕRK HANKEDOKUMENT HANKES EST-SIDE_ Eesti Andmesidevõrk MTÜ Tel: Pikk tn 15a 1 E-post: MITTETULUNDUSÜHING EESTI ANDMESIDEVÕRK HANKEDOKUMENT HANKES EST-SIDE_04.14 2014 1 Sisukord Sisukord... 2 1. Üldandmed... 3 2. Hanke kirjeldus... 3 3. Hankedokumentide väljastamine... 4 4. Muudatuste tegemine

Rohkem

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc TARTU NOTAR TIINA TOMBERG BÜROO ASUKOHT TARTU SOOLA 8 Notariaalakt ametitoimingute raamatus 2003.a. nr Täna, üheteistkümnendal augustil kahetuhande kolmandal aastal (11.08.2003.a.) pöördus Ellen Tohvri,

Rohkem

Rendilepingu vorm

Rendilepingu vorm Rendilepingu vorm LISA 3 RENDILEPING Käesolev rendileping (edaspidi nimetatud Leping) on sõlmitud DD.MM.2014 Rendileandja Registrikood: 75020380 Asukoht: Ulvi küla, Rägavere vald, 46701 Lääne-Viru maakond

Rohkem

Eritingimused - (isiku)andmete töötlemine seoses HW teenuste osutamisega Vastavalt EL isikuandmete kaitse üldmäärusele (2016/679) toimub isikuandmete

Eritingimused - (isiku)andmete töötlemine seoses HW teenuste osutamisega Vastavalt EL isikuandmete kaitse üldmäärusele (2016/679) toimub isikuandmete Eritingimused - (isiku)andmete töötlemine seoses HW teenuste osutamisega Vastavalt EL isikuandmete kaitse üldmäärusele (2016/679) toimub isikuandmete töötlemine töötlejate vahel sõlmitud lepingu alusel.

Rohkem

Food Supply Chain:

Food Supply Chain: Vertikaalsed suhted toiduainete tarneahelas: heade tavade põhimõtted Esitanud B2B platvormi järgmised põhiliikmed AIM CEJA CELCAA CLITRAVI Copa Cogeca ERRT EuroCommerce Euro Coop FoodDrinkEurope UEAPME

Rohkem

LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates ) 1. MÕISTED 1.1. Laenuandja Credit.ee OÜ, registrikood , aadress F. Tugla

LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates ) 1. MÕISTED 1.1. Laenuandja Credit.ee OÜ, registrikood , aadress F. Tugla LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates 19.06.2017) 1. MÕISTED 1.1. Laenuandja Credit.ee OÜ, registrikood 11898079, aadress F. Tuglase 19, Tartu, 51014. Laenuandja tegevusloa andmetega

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

Microsoft Word - otsus ISS Eesti vs Bannikova avaldamiseks.doc

Microsoft Word - otsus  ISS Eesti vs Bannikova avaldamiseks.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/66/09 Otsuse kuupäev ja koht 26.10.2009.a, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Heli Hellamaa (istungi juhataja), Kaja Tassa ja Anne Oad, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ KA1 ÜKT Avaseminar 09.06.2015 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 09.06.2015 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti kirjeldus (taotlus) Lisa II, Projekti eelarve Lisa

Rohkem

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatakse Muraste Kooli õpilaste õpitulemuste, käitumise ja hoolsuse, koostööoskuse ja -valmiduse, iseseisva töö oskuse

Rohkem

Elering_bilansilepingu tüüptingimused

Elering_bilansilepingu tüüptingimused Elering AS ELEKTRIENERGIA BILANSILEPINGU TÜÜPTINGIMUSED 1. Üldsätted...2 2. Mõisted...2 3. Lepingu ese...3 4. Lepingu kehtivus...3 5. Bilansipiirkonna määramine...3 6. Bilansihaldur...4 7. Bilansi planeerimine...4

Rohkem