ECB-PUBLIC EUROOPA KESKPANGA ARVAMUS, 7. jaanuar 2020, riigikaitseseaduse kohta (CON/2020/2)

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "ECB-PUBLIC EUROOPA KESKPANGA ARVAMUS, 7. jaanuar 2020, riigikaitseseaduse kohta (CON/2020/2)"

Väljavõte

1 ET EUROOPA KESKPANGA ARVAMUS, 7. jaanuar 2020, riigikaitseseaduse kohta (CON/2020/2) Sissejuhatus ja õiguslik alus 6. novembril 2019 sai Euroopa Keskpank (EKP) Eesti Justiitsministeeriumilt taotluse avaldada arvamust seoses riigikaitseseaduse eelnõuga 1 (edaspidi seaduseelnõu ). EKP arvamuse andmise pädevus põhineb Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 127 lõikel 4 ja artikli 282 lõikel 5 ning nõukogu otsuse 98/415/EÜ 2 artikli 2 lõike 1 kolmandal taandel, kuna seaduseelnõu on seotud riigi keskpangaga ja EKP krediidiasutuste usaldatavusnõuete järelevalveülesannetega aluslepingu artikli 127 lõike 6 alusel. EKP nõukogu on käesoleva arvamuse vastu võtnud kooskõlas Euroopa Keskpanga kodukorra artikli 17.5 esimese lausega. 1. Seaduseelnõu eesmärk 1.1 Seaduseelnõu korrastab ja ajakohastab õigusraamistikku, mille alusel organiseeritakse Eesti Vabariigi kaitse kaitseolukordades. Riigikaitse ja seaduseelnõus selleks ettenähtud meetmete sätestatud eesmärk on säilitada Eesti riigi iseseisvus ja sõltumatus, tema maa-ala, territoriaalvete ja õhuruumi lahutamatu ja jagamatu terviklikkus ning põhiseaduslik kord. 1.2 Seaduseelnõu määratleb kaitseolukorra kui sündmuse või sündmuste ahela, mille tagajärjed ohustavad vahetult Eesti riigi iseseisvust ja sõltumatust, territoriaalset terviklikkust, põhiseaduslikku korda või kogu ühiskonna elukorraldust, ning mille lahendamine ei ole võimalik seaduseelnõus sätestatud korralduseta, millega piiratakse isikute põhiõigus- ja vabadusi, ning täiendavaid isikuid, vahendeid ja varusid kaasamata. 3 Kaitseolukorra olemasolu hindamise eest vastutab seaduseelnõu kohaselt Eesti Vabariigi Valitsus. 4 Kaitseolukorra lahendamiseks võimaldab seaduseelnõu Riigikogul Vabariigi Presidendi ettepanekul välja kuulutada erakorralise seisukorra või sõjaseisukorra, juhul kui Eesti riigi iseseisvuse ja sõltumatuse või territoriaalse terviklikkuse vastu on suunatud relvastatud rünnak või sellega samaväärne rünnak või agressioon, kui olukorda ei ole võimalik lahendada ilma käesolevas 1 Riigikaitseseadus. Eelnõu. 2 Nõukogu 29. juuni aasta otsus 98/415/EÜ riikide ametiasutuste konsulteerimise kohta Euroopa Keskpangaga seoses õigusaktide eelnõudega (EÜT L 189, , lk 42). 3 Vt seaduseelnõu 3 lõige 1. 4 Vt seaduseelnõu 9 lõige 1.

2 seaduses erakorralise seisukorra ajaks ette nähtud isiku põhiõigusi ja -vabadusi piiravaid lisameetmeid rakendamata Seaduseelnõu sätestab riigikaitseülesande mõiste. Riigikaitseülesanne on püsiv või ühekordne ülesanne, mis on vajalik kaitseolukorra lahendamiseks või selle toetamiseks. 6 Seaduseelnõu kohaselt pannakse Eesti Pangale järgmised püsivad riigikaitseülesanded: 1) liidu rahapoliitika kujundamisele kaasaaitamine ning Euroopa Keskpanga nõukogu poolt määratletud rahapoliitika elluviimine; 2) ametlike välisvaluutareservide hoidmine ja juhtimine; 3) finantssüsteemi stabiilsusele kaasaaitamine ja finantssüsteemi makrofinantsjärelevalve teostamine; 4) raharingluse korraldamine, europangatähtede emiteerimisele kaasaaitamine ja euromüntide emiteerimine; 5) maksesüsteemide tõhusale toimimisele kaasaaitamine; ja 7) elutähtsate teenuste, s. o makseteenuste ja sularaharingluse, toimepidevuse korraldamine. Need ülesanded on Eesti Pangal juba kehtivate õigusaktide alusel Seaduseelnõu paneb Finantsinspektsioonile järgmised püsivad riigikaitseülesanded: 1) finantsjärelevalve teostamine krediidiasutuste ja välisriigi krediidiasutuste filiaalide üle Eestis, kui nad osutavad elutähtsaid teenuseid (praegu on sellistena määratletud neli krediidiasutust, millest kolm on olulised krediidiasutused ja üks vähem oluline); ja 2) finantskriisi lahendamine kaitseolukorra ajal. Need ülesanded on Finantsinspektsioonil juba kehtivate õigusaktide alusel Seaduseelnõu ei sätesta täpsemalt nende püsivate riigikaitseülesannete viisi ega seda, millised on nende ülesannete täitmise erinevused seaduseelnõuga hõlmamata olukordades. Seaduseelnõu seletuskirja 9 kohaselt määratakse riigikaitseülesanded ja nende täitmise viis riigi kaitsetegevuse kavas. 10 Riigi kaitsetegevuse kava ei ole õigusakt, vaid dokument, mille alusel koordineeritakse asjaomaste üksuste, asutuste ja isikute vahelist koostööd ja antakse neile juhiseid. Samuti on seletuskirjas selgitatud, et püsiva riigikaitseülesannete määramise peamine eesmärk on tagada, et isikul või asutusel on piisavad vahendid ja personal talle määratud ülesande täitmiseks Kaitseolukorras asub püsiva riigikaitseülesandega asutus, sh Eesti Pank ja Finantsinspektsioon, neid täitma kaitseolukorra juhi (peaminister) korraldusel. Erakorralise seisukorra ja sõjaseisukorra puhul asub kohustatud asutus või isik täitma püsivaid riigikaitseülesandeid ilma täiendava korralduseta Kaitseolukorras võib kaitseolukorda lahendav asutus (Vabariigi Valitsuse poolt kaitseolukorra lahendamise juhtimiseks määratud valitsusasutus) anda korraldusi üksustele ja isikutele. Põhiseaduslikele institutsioonidele, näiteks Eesti Pank, võib anda korralduse ainult juhul, kui sellega ei sekkuta nende põhiülesannete täitmisse. 13 Seaduseelnõu ei täpsusta põhiülesandeid. 5 Vt seaduseelnõu 12 lõige 1 ja 14 lõige 1. 6 Vt seaduseelnõu 52 lõige 1. Kõik käesoleva arvamuse viited kaitseolukorrale hõlmavad ka sõjaseisukorra ja erakorralise seisukorra, kui ei ole osutatud teisiti. 7 Vt Eesti Panga seaduse 2 lõige 2. (Eesti Panga seadus, RT I 1993, 28, 498, RT I, , 39). 8 Vt Finantsinspektsiooni seaduse -s 6. (Finantsinspektsiooni seadus, RT I 2001, 48, 267, RT I, , 5). 9 Riigikaitseseaduse eelnõu seletuskiri. 10 Vt seaduseelnõu seletuskirja lk Vt seaduseelnõu seletuskirja lk Vt seaduseelnõu 55 lõiked 1 ja Vt seaduseelnõu 20. 2

3 See säte ei kohaldu otseselt kaitseolukorda lahendava asutuse poolt Finantsinspektsioonile antavatele korraldustele, kuna Finantsinspektsioon ei ole põhiseaduslik institutsioon, ministeerium ega julgeolekuasutus, vaid autonoomse pädevusega ja oma eelarvega Eesti Panga juures asuv asutus, s.t Eesti Pank ei kontrolli Finantsinspektsiooni ja Finantsinspektsiooni ei loeta Eesti seaduste alusel Eesti Panga osaks. 14 Seaduseelnõu kohaselt sätestatakse Finantsinspektsiooni riigikaitseülesanded riigi kaitsetegevuse kavas, võttes arvesse, et Finantsinspektsioon on finantsjärelevalve teostamisel sõltumatu. 15 Seaduseelnõu seletuskiri selgitab täiendavalt, et Finantsinspektsiooni ülesannete täpsustamisel tuleb silmas pidada, et Finantsinspektsioon kuulub Euroopa ühtsesse järelevalvemehhanismi Seaduseelnõu kohaselt peavad isikud taluma nende suhtes kohaldatavaid kaitseolukorra meetmeid ja haldusorgan võib teha ettekirjutusi, et tagada kaitseolukorra lahendamiseks võetud meetmete täitmine Isikutel, kellele on määratud püsiv riigikaitseülesanne, on valmisolekukohustus püsiva riigikaitseülesande täitmiseks. Valmisolekukohustuse kohaselt peab asutus või isik, kellele on määratud püsiv riigikaitseülesanne, valmistuma talle määratud püsiva riigikaitseülesande täitmiseks, sealhulgas tagama, et tal on ülesande täitmiseks vajalikud vahendid, varud ja personal. 18 Seaduseelnõu seletuskirja kohaselt peab asutus või isik, kellele on määratud püsiv riigikaitseülesanne, ette valmistama oma riigikaitseülesannete täitmise kava. Seletuskiri selgitab täiendavalt, et see võib hõlmata varude soetamist või varude olemasolu tagamist lepingutega. Isikud ja asutused, kellele on antud riigikaitseülesanded, on kohustatud kulutama inim- ja materiaalset ressurssi riigikaitseülesannete täitmiseks. Seletuskiri osutab, et seaduseelnõus ei sätestata täpselt, kuidas tuleb valmisolekukohustust täita. Eeldatakse, et asjaomased asutused täidavad valmisolekukohustust, lähtudes riigi kaitsetegevuse kavast ja riigikaitse strateegilistest arengudokumentidest. 19 Kaitsetegevuse kava peaks olema asutusteülene kava, mis annab juhised, kuidas püsiva riigikaitseülesandega isikud peaksid planeerima oma riigikaitselist tegevust Seaduseelnõu ei täpsusta konkreetseid ülesandeid, mida Eesti Pank või Finantsinspektsioon peaksid oma valmisolekukohustuse täitmiseks täitma, ega nende täitmise viisi. Lisaks sellele ei reguleeri seaduseelnõu, millises ulatuses või kas üldse peaksid Eesti Pank või Finantsinspektsioon olema kaasatud riigikaitse planeerimisse; samuti millises ulatuses või kas üldse tuleks nende püsivaid riigikaitseülesandeid ja sellega seotud valmisolekukohustust riigi kaitsetegevuse kavas ja muudes riigikaitse strateegilistes dokumentides sätestada Seaduseelnõu ei sätesta täiendavat järelevalvekorraldust valmisolekukohustuse täitmise üle. Eesti Panga osas tähendab see, et Eesti Panga nõukogu teostab järelevalvet valmisolekukohustuse 14 Vt Finantsinspektsiooni seaduse 4 lõige Vt seaduseelnõu Vt seaduseelnõu seletuskirja lk Vt seaduseelnõu 29 ja 109 lõige Vt seaduseelnõu Vt seaduseelnõu seletuskirja lk Vt seaduseelnõu seletuskirja lk 27. 3

4 täitmise üle. 21 Samamoodi teostab Finantsinspektsiooni tegevuse osas järelevalvet Finantsinspektsiooni nõukogu Seaduseelnõu sätestab konkreetselt, et siseturu toimimist kahjustavate meetmete osas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 347 tähenduses, tuleb teavitada Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjoni. Seaduseelnõu kohaselt tuleb teavitada meetmetest enne nende rakendamist, kuid kui piiravaid meetmeid on vaja rakendada kohe, teavitatakse Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjoni esimesel võimalusel pärast meetmete vastuvõtmist Pärast seaduseelnõu vastuvõtmist tuleb vastu võtta delegeeritud õiguaskte, riigi kaitsetegevuse kava ja muid riigikaitse strateegilisi dokumente. 2. Üldised märkused 2.1 EKP märgib, et aluslepingu kohaselt on mõned pädevused tagasivõtmatult üle antud liidule. Siia kuulub rahapoliitika ainupädevus liikmesriikide osas, mille rahaühik on euro 24, ning seega ei saa need liikmesriigid selles valdkonnas võtta ühepoolseid meetmeid. 25 Seetõttu on liikmesriik euro kasutuselevõtuga pöördumatult liidule üle andnud rahapoliitika pädevuse ning muud aluslepingus ja Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirjas (edaspidi EKPSi põhikiri ) osutatud pädevused, mis on seotud Euroopa Keskpankade Süsteemi (edaspidi EKPS) ülesannetega. Nendes valdkondades, mis hõlmavad liidu rahapoliitika määratlemise ja rakendamise, maksesüsteemide tõrgeteta toimimise edendamise, välisvaluutatehingute teostamise kooskõlas euro vahetuskursi poliitikaga seoses liiduväliste vääringutega, liikmesriikide ametlike välisvaluutareservide hoidmise ja haldamise ning euro pangatähtede emiteerimise, kuulub teatav poliitikakujundus- ja seadusandluspädevus EKPSi põhikirja artiklite 8 ja 12 kohaselt ainult EKP otsuseid tegevatele organitele. 26 Lisaks sellele on aluslepingu artikli 127 lõike 6 ja nõukogu määruse (EL) nr 1024/ alusel EKP-le üle antud ka teatavad krediidiasutuste finantsjärelevalve ülesanded. Nagu EKP on varem osutanud, on liikmesriigid kohustatud aitama EKPd tema aluslepingust tulenevate kohustuste täitmisel Euroopa Liidu lepingu artikli 4 lõikes 3 sätestatud lojaalse koostöö põhimõtte kohaselt. Sellest tulenevalt peaksid liikmesriigid hoiduma meetmete võtmisest, mis võiksid ohustada EKP või EKPSi eesmärke Aluslepingu artikli 347 kohaselt võib liikmesriik olla sunnitud tarvitusele võtma meetmed tõsiste õiguskorda kahjustada võivate riigisiseste häirete puhul, sõja või endas sõjaohtu kätkeva tõsise rahvusvahelise pinge korral või selleks, et täita endale rahu ja rahvusvahelise julgeoleku säilitamiseks võetud kohustusi. Seetõttu võivad riikide asutused hädaolukorras artikli 347 alusel, 21 Vt Eesti Panga seaduse Vt Finantsinspektsiooni seaduse Vt seaduseelnõu 10 lõige Vt aluslepingu artikli 3 lõike 1 punkt c. 25 Vt arvamuse CON/2014/24 punkti 2.1. Kõik EKP arvamused on avaldatud EKP veebisaidil 26 Vt arvamuse CON/2006/6 punkti 8, arvamuse CON/2002/27 punkti 9, arvamuse CON/2014/24 punkti Nõukogu määrus (EL) nr 1024/2013, 15. oktoober 2013, millega antakse Euroopa Keskpangale eriülesanded seoses krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve poliitikaga (ELT L 287, , lk 63). 28 Vt arvamuse CON/2018/46 punkti

5 mis võib hõlmata seaduseelnõus osutatud kaitseolukorrana määratletud olukorrad, õigustatult kasutada ajutist pädevust, mis üldjuhul on EKPSi ainupädevus Aluslepingu artiklile 347 tuginemine peab rangelt järgima aluslepingus sätestatud tingimusi kooskõlas Euroopa Liidu Kohtu tõlgendustega. Nagu eelnevalt osutatud, käsitleb see artikkel erandlikke juhtumeid, mis tuleb selgelt määratleda ja tõlgendada kitsendavalt, ning seetõttu tuleb seda mõista ainult riskimaandamise sättena, mitte liikmesriigile jäetud pädevuste väljendusena. 30 Ka Euroopa Liidu Kohus on asunud seisukohale, et liikmesriigid võivad tegutseda ainult ühise huvi haldajana ning mitte jõustada ajutisi meetmeid liidusisese koostöömenetluse osana. 31 Võttes arvesse aluslepingu artikli 347 erandlikku olemust, peaksid liikmesriigid hoiduma ennetava õigusakti vastuvõtmist, kui puuduvad aluslepingu artiklis 347 kirjeldatud tingimused. 32 Kui riigi seadusandja soovib sellele sättele tugineda, peab liikmesriik tagama, et tingimused aluslepingu artikli 347 kohaldamiseks on täidetud liikmesriigi aluslepingust tulenevaid kohustusi rikkuva meetme vastuvõtmise hetkel. 2.4 EKP arusaama kohaselt järgib riigi seadusandja riigikaitse osas terviklikku käsitlust, mille puhul riigikaitse ei hõlma ainult konkreetsete kaitseasutuste tegevust nagu relvajõud ja muud eriülesandega asutused, vaid kaasab riigikaitsesse ka muud avaliku sektori asutused ja eraisikud nende vastavates pädevusvaldkondades. 33 Selle riigikaitsepoliitika osa moodustavad avaliku sektori asutuste funktsioonid tavalises olukorras, sh keskpangandus ja finantsjärelevalve, mis toetavad riigi kaitseolukorra lahendamist. See käsitlus ei peaks tähendama liikmesriigi suhtes kohaldatavate aluslepingu kohustuste rikkumist. Euro kasutuselevõtuga on Eesti tagasivõtmatult liidule üle andnud rahapoliitika ja muud pädevused, mis on osutatud aluslepingus ja EKPSi põhikirjas. Nende ülesannete osas otsuste tegemine on EKPSi põhikirja artikli 8 kohaselt ainuüksi EKP otsuseid tegevate organite kohustus. Lisaks sellele on nõukogu määrusega (EL) nr 1024/2013 EKP-le antud eriülesanded seoses krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve poliitikaga. Euroopa Liidu Lepingu artikli 4 kohaselt on liikmesriikidel kohustus hoiduda kõigist meetmetest, mis võiksid ohustada liidu eesmärkide saavutamist. 2.5 Seaduseelnõu kohaselt pannakse Eesti Pangale ja Finantsinspektsioonile püsivad riigikaitseülesanded, mis eelkõige vastavad ülesannetele, mis neil asutusel juba on kohaldatavate liidu ja riigi õigusaktide alusel. EKP arusaama kohaselt ei tähenda see Eesti Panga aluslepingust tulenevate kohustuste, eelkõige EKPSi liikmelisusest tulenevate Eesti Panga kohustuste, kõrvalejätmist või muutmist. Selles osas on EKP seisukohal, et seaduseelnõu eesmärk ei ole Eesti Panga kehtivate kohustuste, sh liidu õigusaktidest tulenevate kohustuste, muutmine (v.a uus riigikaitseülesande täitmiseks valmistumise ülesanne, vt punkti 3), vaid seaduseelnõu eesmärk on 29 Vt arvamuse CON/2014/24 punkti Euroopa Kohtu otsus, 19. detsember 1968, Salgoil 13/68, ECLI:EU:C:1968:54, Gilsdorfer ja Brandtner, Vorbem. zu den Artikeln 296 bis 298 EG, nr 3-5, Bardenhewer-Rating, Grill, Jakob, Woelker (toimetajad), EG- und EU- Kommentar, 6. väljaanne (2004), lk 1534, EKP arvamus CON/2006/6, punkt Vt näiteks Euroopa Kohtu otsus, 5. mai 1981, Komisjon v UK, 804/79, ECLI:EU:C:1981:93, p 30, EKP arvamus CON/2006/6, punkt Vt C. Zilioli, National Emergency Powers and Exclusive Community Competences A Crack in the Dam? Legal Aspects of the European System of Central Banks, EKP, 2005, lk Seaduseelnõu seletuskirja lk 7. 5

6 tagada ressursid ja organisatsiooniline valmidus kaitseolukorras. 34 Seadusandja peaks kaaluma, kas see on seaduseelnõu tekstis piisavalt selge või tuleks seda eraldi selgitada. 2.6 Samad kaalutlused kehtivad ka Finantsinspektsiooni suhtes seoses tema ülesannetega, mis tulenevad aluslepingu artikli 127 lõikest 6 ja nõukogu määrusest (EL) nr 1024/2013. Kuna Finantsinspektsioonile pandud püsivad riigikaitseülesanded on osaliselt üle antud EKP-le, peaks riigi seadusandja kaaluma, kas seaduseelnõus on vajalik selgitada, et see ei mõjuta EKP-le üle antud ülesandeid ja pädevust finantsjärelevalve eesmärkidel aluslepingu ja nõukogu määruse (EL) nr 1024/2013 alusel. Samuti märgib EKP, et Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2013/36/EL 35 artikli 4 lõike 4 kohaselt peavad liikmesriigid tagama, et pädevatel asutustel on vajalik asjatundlikkus, vahendid, haldussuutlikkus, volitused ja sõltumatus, et täita usaldatavusnõuete täitmise järelevalve-, uurimis- ja karistuste määramise funktsioone, mis on kehtestatud selle direktiivi ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 575/ Lisaks sellele peab järelevalve teostajal Baseli tõhusa pangandusjärelevalve üldpõhimõtetes antud soovituse 37 kohaselt olema piisavalt vahendeid tulemusliku järelevalve ja järelevaatamise teostamiseks. Kuna ka Finantsinspektsioonil on valmisolekukohustus, peaks konsulteeriv asutus kaaluma seaduseelnõu selgitust, et valmisolekukohustus ei mõjuta Finantsinspektsiooni finantsjärelevalveülesannete ja -pädevuse tulemuslikku teostamist asjaomaste liidu õigusaktide alusel. 2.7 Seaduseelnõu võiks samuti selgitada, et see ei mõjuta Eesti Panga sõltumatust aluslepingu alusel. Nagu eespool märgitud, on kaitseolukorda lahendaval asutusel õigus anda korraldusi muuhulgas ka Eesti Pangale. 38 EKP arusaama kohaselt ei võimalda seaduseelnõu Eesti Panga kui põhiseadusliku institutsiooni põhiülesannete teostamise mõjutamist 39 ja seetõttu ei esine Eesti Panga kui EKPSi liikme ülesannete ja kohustuste mõjutamist. Siiski tuleks see aspekt kahtluste kõrvaldamiseks selgelt sätestada. 2.8 EKP toetab seaduseelnõu nõuet, mille kohaselt tuleb teatavatel juhtudel teavitada Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjoni. Samas peab liikmesriik tagama, et seaduseelnõu vastuvõtmine ei riku aluslepingu nõudeid, s.t vastu ei tohiks võtta ennetavat õigusakti (vt punkt 2.3). 34 Vt seaduseelnõu seletuskirja lk Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2013/36/EL, 26. juuni 2013, mis käsitleb krediidiasutuste tegevuse alustamise tingimusi ning krediidiasutuste ja investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet, millega muudetakse direktiivi 2002/87/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2006/48/EÜ ja 2006/49/EÜ (ELT L 176, , lk 338). 36 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 575/2013, 26. juuni 2013, krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta ja määruse (EL) nr 648/2012 muutmise kohta (ELT L 176, , lk 1). 37 Baseli komitee tõhusa pangandusjärelevalve üldpõhimõtted on avaldatud Rahvusvaheliste Arvelduste Panga veebilehel 38 Vt seaduseelnõu Vt seaduseelnõu 20 lõige 3. 6

7 3. Eesti Pangale uute ülesannete andmine 3.1 Eesti Panga uus ülesanne Seaduseelnõu paneb Eesti Pangale ülesande valmistuda riigikaitseülesannete täitmiseks (valmisolekukohustus). Seaduseelnõu ei täpsusta selle kohustusega hõlmatud ülesandeid. Selle asemel kohustab seaduseelnõu asutust või isikut, kellele on määratud püsiv riigikaitseülesanne, valmistuma talle määratud püsiva riigikaitseülesande täitmiseks ja sätestab, et kohustatud asutusel või isikul peavad olema valmisolekukohustuse täitmiseks vajalikud vahendid, varud ja personal (vt punkt 1.9). Seaduseelnõu seletuskirja põhjal järeldab EKP, et Eesti Panga valmisolekukohustust võib täpsustada riigikaitse raamistikus, sh riigi kaitsetegevuse kavas ja muudes riigikaitse strateegilistes dokumentides. Kuigi need dokumendid ei ole õigusaktid, järeldab EKP, et nendest dokumentidest võivad tuleneda muutused Eesti Panga tegevuses (vt punkt 1.9). Lisaks järeldab EKP, et valmisolekukohustusest tuleneb vältimatult Eesti Panga tegevuse koordineerimine laiemas Eesti riigikaitse raamistikus ja sellest võib tõenäoliselt tuleneda vajadus, et Eesti Pank aitaks kaasa Eesti riigikaitse planeerimises Ettepandud Eesti Panga riigikaitseülesande täitmiseks valmistumise ülesanne erineb tavalisest hädaolukorra planeerimise sisemenetlusest EKPSi keskpankade, sh Eesti Pank, poolt. Keskpankade ülesandeks olev hädaolukorra planeerimine võib toimuda sisemenetluses, mille puhul keskpank ise hindab ressursside vajadust ja eriolukordadeks, sh kaitseolukorrana määratletud olukordadeks, valmistumise viisi oma eesmärkide ja strateegiate alusel. Seevastu Eesti Panga riigikaitseülesande täitmiseks valmistumise ülesannet juhivad välised strateegilised kavad ja eesmärgid, mille määrab Eesti Vabariigi Valitsus ja mis kohustab Eesti Panka arvesse võtma Eesti Panga väliseid asjaolusid, eelkõige esmatähtsat riigikaitse raamistikku. Sellest võib tuleneda, et Eesti Pank vajab ressursse, mida ta ei oleks muul juhul vajalikuks pidanud, osaleb planeerimises, milles ta muul juhul ei oleks osalenud, ja/või seab sisse korra, mida ta muul juhul ei oleks teinud. Seetõttu kaasneb riigikaitseülesande täitmiseks valmistumise ülesandega hädaolukorra planeerimise sisemenetluse kõrval riigikaitse raamistikust tulenev lisamenetlus. Seetõttu erineb ettepandud riigikaitseülesande täitmiseks valmistumise ülesanne Eesti Panga poolt teostatavast hädaolukorra planeerimise sisemenetlusest, mis seega on Eesti Pangale uue ülesande andmine Riigikaitseülesande täitmiseks valmistumise ülesanne, mis on seaduseelnõus sätestatud, erineb ka praegustest Eesti Panga ülesannetest Eesti õigusaktide alusel. Tuleb märkida, et Eesti Vabariigi Valitsuse määruse kohaselt loetakse kuni 50 protsenti Eesti Panga töökohtadest riigikaitselise töökohustusega ametikohtadeks. 40 EKP arusaama kohaselt tähendab see, et Eesti Pank saaks jätkata oma tavaliste ülesannete teostamist ka riigi kaitseolukorras, kuid ainult kuni 50% ulatuses oma töötajatest. Eesti Pank osaleb ka riigikaitse kavandamises ja ettevalmistamises hädaolukorra seaduse alusel, kuna ta on vastutav elutähtsate teenuste, s.o makseteenuste ja sularaharingluse, toimepidevuse eest. 41 See erineb riigikaitseülesande täitmiseks valmistumise ülesandest, mis on 40 Vt Vabariigi valitsuse 23. septembri aasta määruse nr 103 (RT I, , lk 2) 2 lõike 1 punkti 2. (RT I, , 2, RT I, , 12). 41 Vt hädaolukorra seaduse 36 lõige 3. (Hädaolukorra seadus RT I, , 1, RT I, , 5) 7

8 sätestatud seaduseelnõus. Kehtivates Eesti õigusaktides ei ole sätestatud Eesti Panga konkreetset juriidilist kohustust järgida riigikaitse raamistikku ja osaleda riigikaitse raamistiku kavandamises, eelkõige laiaulatuslike Eesti Panga ülesannete osas EKP rõhutab, et EKPSi riigi keskpangale (RKP) uute ülesannete andmist tuleb hinnata keskpankade rahastamiskeelu suhtes aluslepingu artikli 123 alusel. Selle keelu eesmärgil sätestab nõukogu määruse (EÜ) nr 3603/93 42 artikli 1 lõike 1 punkti b alapunkt ii määratluse, et muud tüüpi laenuvõimalused tähendavad igasuguste kohustuste rahastamist, mis avalikul sektoril on kolmandate isikute ees Üks rahastamiskeelu peamisi eesmärke on tagada liikmesriikide eelarvedistsipliin, millest ei tohi mööda minna. 43 Seetõttu ei saa RKPdele panna rahastamismeetmete ülesannet, mis on tavaliselt liikmesriikide ülesanne ja mida täidetakse eelarvevahenditest, mitte RKP poolt. Selleks et otsustada, kas avalik sektori kohustuste rahastamine kolmandate isikute ees on keskpanga ülesannetest välja jääv rahastamine keskpanga poolt, tuleb üksikjuhtude kaupa hinnata, kas RKP poolt täidetav ülesanne on keskpanga või valitsuse ülesanne, s.t ülesanne liikmesriigi vastutusalas. See tähendab, et tuleb tagada rahastamiskeelu eesmärgist, s.o liikmesriikide eelarvedistsipliinist, möödamineku ärahoidmine Kaalutlusõigust kasutades oma kohustuse täitmisel aluslepingu artikli 271 punkti d alusel ja EKPSi põhikirja artikli 35.6 alusel ning selleks et tagada aluslepingus sätestatud kohustuste täitmine RKPde poolt, on EKP nõukogu vastavate tagatistena heaks kiitnud kriteeriumid, et määrata avaliku sektori kohustuse ulatus määruse (EÜ) nr 3603/93 artikli 1 lõike 1 punkti b alapunkti ii tähenduses, s.t määratlenud valitsuse ülesande järgmiselt: Esiteks, keskpankade ülesanded on eelkõige need, mis on seotud EKP-le ja RKPdele aluslepingu ja EKPSi põhikirjaga antud ülesannetega. Need ülesanded on peamiselt sätestatud aluslepingu artikli 127 lõigetes 2, 5 ja 6 ning artikli 128 lõikes 1, samuti EKPSi põhikirja artiklites 22 ja Teiseks, EKPSi põhikirja artikli 14.4 kohaselt võivad RKPd täita muid funktsioone, s.t iseenesest ei ole välistatud uued ülesanded, mida ei ole EKP-le ja RKPdele antud. Samas, RKP poolt võetavad uued ülesanded, mis ei ole tavalised RKP ülesanded või mis on selgelt võetud valitsuse või muude avaliku sektori asutuste nimel või huvides, tuleks lugeda valitsuse ülesanneteks. Kolmandaks, uue ülesande liigitamisel on oluliseks kriteeriumiks, kas ebatavaline RKP ülesanne, mida teostatakse eranditult valitsuse või muude avaliku sektori asutuste nimel või huvides, mõjutab RKP institutsionaalset, finants- ja isikusõltumatust. Eelkõige tuleb arvesse võtta järgmisi aspekte: a) kas uue ülesande täitmisest tuleneb huvide konflikt kehtivate keskpanga ülesannetega, mida ei ole piisavalt käsitletud ja mis ei ole kohane täiendus kehtivatele keskpanga ülesannetele. Kui kehtivate ja uute ülesannete vahel tekib huvide konflikt, tuleb kehtestada piisavad tagatised selle leevendamiseks. Keskpanga kehtivate ja uute ülesannete vastastikust 42 Nõukogu määrus (EÜ) nr 3603/93, 13. detsember 1993, asutamislepingu artiklis 104 ja artikli 104b lõikes 1 nimetatud keeldude kohaldamiseks vajalike määratluste täpsustamise kohta (EÜT L 332, , lk 1). 43 Aluslepingu artikli 123 eesmärk on samuti hinnastabiilsus ja see rõhutab keskpanga sõltumatust. 8

9 täiendavust ei saa tõlgendada laialt, millest tuleneks lõputu kõrvalülesannete ahel. Täiendavust tuleks hinnata nende ülesannete rahastamise seisukohalt; b) kas uue ülesande täitmine ilma täiendavate finantsressurssideta on ebaproportsionaalne RKP finants- ja organisatsioonilise võimekuse suhtes ja kas sellel võib olla negatiivne mõju kehtivate keskpanga ülesannete kohase täitmise võimekusele; c) kas uue ülesande täitmine on kooskõlas RKP institutsioonilise struktuuriga, võttes arvesse keskpanga sõltumatuse ja demokraatliku vastutuse kaalutlusi; d) kas uue ülesande täitmisega kaasnevad olulised finantsriskid; e) kas uue ülesande täitmine paneb RKP otsuseid tegevate organite liikmetele poliitilise riski, mis on ebaproportsionaalne ja mis võib mõjutada isikusõltumatust, eelkõige ametiaja garantiid, mis on sätestatud EKPSi põhikirja artiklis Eespool osutatud kriteeriumide põhjal hinnatakse allpool, kas Eesti Panga uus ülesanne on kooskõlas rahastamiskeeluga. 3.2 Ülesanded, mis on seotud EKP-le ja RKPdele aluslepingu ja EKPSi põhikirjaga antud ülesannetega Seaduseelnõu kohaselt on riigikaitse eesmärk on säilitada Eesti riigi iseseisvus ja sõltumatus, tema maa-ala, territoriaalvete ja õhuruumi lahutamatu ja jagamatu terviklikkus ning põhiseaduslik kord. RKPde funktsioonid aluslepingu ja EKPSi põhikirja alusel ei hõlma neid eesmärke. Valmistumise ülesanne ei ole seega seotud EKP-le ja RKPdele aluslepingu ja EKPSi põhikirjaga antud ülesannetega. 3.3 Ebatavalised RKP ülesanded Enamikule EKPSi RKPdele ei ole antud riigikaitseülesande täitmiseks valmistumise ülesandeid, kuid mitmes liikmesriigis on RKPdele antud riigikaitseülesande täitmiseks valmistumise ülesanded, mis sarnanevad Eesti Pangale antud uue ülesandega. 44 Selle põhjal ei saa ettepandud 44 Kümnes liikmesriigis (Bulgaaria, Tšehhi Vabariigis, Soome, Kreeka, Ungari, Läti, Leedu, Poola, Slovakkia, Sloveenia) on RKPdele pandud sarnased riigikaitse valmisolekukohustused. Bulgaarias on Bulgaaria keskpanga (BNB) kohustuseks Bulgaaria Vabariigi kaitse- ja relvajõudude seaduse artikli 42 kohaselt: i) koostada eeskirjad ja sätted pangandussüsteemi tegevuse kohta sõjaolukorras; ii) koostada koostöös kaitseministriga kava BNB valmisolekuks töötada sõjaolukorras; ja iii) juhtida kavakindlalt pangandussüsteemi ettevalmistamist töötamiseks sõjaolukorras. Tšehhi Vabariigis põhineb kriisiolukorraks valmisolek seaduse nr. 240/2000 (seadustekogu) (kriisiseadus) artiklil 13 ja seaduse nr 241/2000 (seadustekogu) (majandusmeetmete kohta kriisiolukordades) artiklil 23, mille kohaselt on keskpanga kohustuseks teha kriisiolukordades valitsusega koostööd, võtta vastu kohane kriisikava ja moodustada kriisitöörühm. Soomes kohaldatakse hädaolukorra pädevuse seadust (2011/1552) avaliku sektori organitele ja asutustele, sh Suomen Pankki, kuid ainult hädaolukorras, ja seadus paneb neile eriülesanded. Hädaolukord on hädaolukorra pädevuse seaduses selgelt määratletud. Hädaolukorra pädevuse seaduses sätestatakse ka üldine valmisolekukohustus. Kreekas asutas Kreeka keskpank aastal hädaolukorraks valmistumise asutuse riigikaitse ministri otsusega nr 670/5/222984/ , mille aluseks on dekreetseaduse 17/1974 Hädaolukorraks valmistumine artikkel 12. Hädaolukorraks valmistumise asutus peab tegelema hädaolukorraks valmistumise poliitika küsimustega, sh hädaolukorraks valmistumise kujundus, mis hõlmab ka Kreeka keskpanga pädevused, rahuaja meetmed hädaolukorraks valmistumise poliitika rakendamist arvestades ja hädaolukorraks valmistumise poliitika teostamise osas valmisoleku jälgimise. Ungaris peab Magyar Nemzeti Bank riigikaitse ja Ungari relvajõudude aasta seaduse CXIII artikli 18 lõike 3 kohaselt ja erireziimi (riigikaitse seadus) alusel vastuvõtud meetmete kohaselt osalema riigikaitse ettevalmistamises oma ülesannete täitmise kaudu oma tegevusvaldkonnas, kuid ta on vabastatud majanduslikest kohustustest ja oluliste teenuste osutamise kohustustest. Lätis kohaldatakse Latvijas Banka funktsioone riigikaitse olukordades ja seega kavandab Latvijas Banka valmisolekut nendeks olukordadeks, sh hädaolukorra planeerimist. Latvijas Banka on samuti osalenud riigikaitse kavandamises riigi tasandil. Leedus on Lietuvos bankas tsiviilmobiliseerimise asutus mobilisatsiooni ja vastuvõtva riigi toetuse seaduse alusel. Valitsuse otsuse (riigi mobilisatsiooniülesannete kohta riigi munitsipaalasutuste ja Leedu Vabariigi ametiasutuste jaoks) punkt 3.5 määratleb Lietuvos bankase mobilisatsiooniülesanded järgmiselt: tagada i) 9

10 riigikaitseülesande täitmiseks valmistumise ülesande andmist Eesti Pangale lugeda ebatavaliseks RKP ülesandeks. Mitmes liikmesriigis on sätestatud nõue, et keskvalitsus peab RKPde seonduvad kulud hüvitama Ülesanded, mida ilmselgelt teostatakse eranditult valitsuse nimel ja huvides Seaduseelnõu kohaselt on riigikaitse eesmärk säilitada Eesti riigi iseseisvus ja sõltumatus, tema maa-ala, territoriaalvete ja õhuruumi lahutamatu ja jagamatu terviklikkus ning põhiseaduslik kord. Ettepandud Eesti Panga riigikaitseülesande täitmiseks valmistumise ülesande teostamine on selgelt Eesti Vabariigi valitsuse nimel ja eranditult valitsuse huvides. 3.5 Võimalik huvide konflikt uute ülesannete täitmise ja kehtivate keskpanga ülesannete vahel Ei ole tõenäoline, et riigikaitseülesande täitmiseks valmistumise ülesande teostamisest tuleneks huvide konflikt Eesti Panga kehtivate keskpanga ülesannetega. Pigem võiks see kehtivate Eesti Panga ülesannete täitmisele kaasa aidata. Samas tuleks tagada, et püsivate riigikaitseülesannete andmine Eesti Pangale ei oleks vastuolus liidu õigusega (vt punkti 2.5) Lisaks sellele on riigikaitseülesande täitmiseks valmistumise ülesande teostamise järelevalve teostajaks Eesti Panga nõukogu. See tähendab, et Eesti Pank on kaitstud võimaliku huvide konflikti eest ja et Eesti Pangal on hea lähtealus riigikaitseülesande täitmiseks valmistumise ülesande kohase teostamise hindamiseks. Lietuvos bankase järelevalve all olevate kesksete finantsturu osaliste tegevuse järelevalve; ii) Lietuvos bankase välisfinantsvarade juhtimine ja kasutamine; iii) sularaha transport mobilisatsioonisüsteemi subjektidele, kes osalevad riigi elutähtsate funktsioonide teostamises; iv) Lietuvos bankase krediidioperatsioonide teostamine ja vajalike teabesüsteemide ja andmebaaside tulemuslik käitamine; v) Lietuvos bankase vajalike maksesüsteemide toimimine; vi) rahvusvaheliste suhete vahendamine Leedu Vabariigi finantstoetuse korraldamiseks ja Leedu Vabariigi esindamine rahvusvahelistes institutsioonides. Poolas peab Narodowy Bank Polski president Narodowy Bank Polski seaduse artikli 11 lõike 5 punkti 2 kohaselt täitma ülesandeid, mis tulenevad üldisest kohustusest kaitsta Poola Vabariiki. Narodowy Bank Polski president on vastu võtnud mitmeid riigikaitsega seotud korraldusi üldise kaitsekohustuse seaduse artikli 18 lõike 3 alusel ja artikli 22 lõike 1 alusel ning Narodowy Bank Polski seaduse artikli 11 lõike 5 punkti 2 alusel (ning mõnel juhul ministrite nõukogu määruste alusel). Slovakkias, majandusliku mobiliseerimise seaduse nr 179/2011 (seadustekogu) artikli 23 alusel, peab Slovakkia keskpank (NBS) olema valmis ja teostama meetmeid kriisiolukorras välisvaluutatehingute valdkonnas, mis hõlmab järgmist: i) välisvaluutareservide kaitse. NBS peab osutama teatavaid sularahaga seotud pangandusteenuseid, mis on vajalikud Slovakkia Vabariigi relvajõudude, relvastatud julgeolekuorganite, Slovakkia luureteenistuse ja sõjaväepolitsei tegevuse eesmärgil kirjaliku lepingu alusel, mis sõlmitakse rahandusministeeriumi ja riigikassaga; ii) kontroll oma tegevusvaldkonnas majandusliku mobiliseerimise meetmete teostamise üle; iii) teabe töötlemine ja ajakohastamine, mis on vajalik majandusliku mobiliseerimise meetmete teostamiseks ühtse teabetarkvara konkreetses rakendusprogrammis; iv) majandusliku mobiliseerimise hädaolukorra kava töötlemine kooskõlas majandusministeeriumi juhistega ja kasutajate juurdepääsuõiguste määramine ühtse teabetarkvara konkreetses rakendusprogrammis. Sloveenias on Banka Slovenije kaasatud riigikaitse planeerimisse rahuajal. Riigikaitse seaduse kohaselt sätestab valitsus, kes võtab vastu riigikaitse kava, riigikaitse kava koostamise täpse menetluse ja sisu ning tootmise ja teenuste planeerimise sõjaolukorras. Selleks võetakse vastu riigikaitse planeerimise dekreet, mis muuhulgas sätestab riigikaitse kava ulatuse ja sisu ning riigikaitse planeerimise vastutuse (riigikaitse süsteemi funktsioneerimisega seotud ülesannete ulatus hädaolukordades, sõja- või kriisiolukorras). 45 Bulgaarias sätestab Bulgaaria Vabariigi kaitse- ja relvajõudude seaduse artikkel 13, et riigikaitse valdkonna tegevust finantseeritakse riigieelarvest ja muudest allikatest, mille määrab ministrite nõukogu seaduse või õigusaktiga. Leedus sätestab mobilisatsiooni ja vastuvõtva riigi toetuse seaduse artikkel 31, et kaitseministeeriumi, mobilisatsiooni osakonda, Leedu sõjaväge ja tsiviilmobiliseerimise asutusi finantseeritakse riigieelarvest seadusega kehtestatud mobilisatsiooni ülesannete rakendamiseks. Slovakkias sätestab Slovakkia Vabariigi majandusministri dekreedi nr 552/2011 (seadustekogu) artikli 1 lõige 2, et kõik Slovakkia keskpanga (NBS) poolt majandusliku mobiliseerimisega seoses kantud kulud hüvitatakse NBSile riigieelarvest. 10

11 3.6 Võimalik ebaproportsionaalsus uue ülesande täitmise ja Eesti Panga finants- ja organisatsioonilise võimekuse vahel Nagu EKP on eelnevalt märkinud 46, finantssõltumatuse põhimõtte kohaselt ei või liikmesriik panna oma riigi keskpanka olukorda, kus tal puuduvad piisavad ressursid EKPSiga seotud ülesannete ja riigisiseste ülesannete teostamiseks nii tegevus- kui finantsperspektiivist. Lisaks sellele, kui RKP-le antakse uusi ülesandeid, peab sellel RKP-l olema piisavalt finants- ja inimressurssi, et tagada ülesannete teostamine, ilma et see mõjutaks RKP finants- või organisatsioonilist võimekust teostada oma EKPSi ülesandeid. Selleks et tagada Eesti Panga võime teostada EKPSiga seotud ülesandeid häirimatult, peab Eesti Pangal olema juurdepääs oma seaduseelnõust tulenevate kohustuste teostamiseks vajalikele ressurssidele. Praegu ei ole EKP-l võimalik hinnata milliseid lisaressursse, ja kas üldse, on Eesti Pangal oma uue seaduseelnõust tuleneva riigikaitseülesande täitmiseks valmistumise ülesande täitmiseks vaja. Siiski tuleb märkida, et seaduseelnõu ei sätesta, et Eesti Pangale hüvitatakse selle uue ülesande täitmise kulu, kuigi vähemalt kolme liikmesriigi asjaomastes riigi õigusaktides on sätestatud samalaadsete ülesannete täitmise hüvitamise skeemid (vt punkt 3.3.1). Kuigi EKP-l ei ole andmeid, et võimalik finantskoormus Eesti Pangale oleks suur, võttes muuhulgas arvesse, et ülesande täitmise järelevalvet teostab Eesti Panga nõukogu, soovitab EKP konsulteerival asutusel kaaluda seaduseelnõu mõju Eesti Panga ressurssidele ja sätestada seaduseelnõus hüvitamise skeem, et vältida võimalikku Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 123 rikkumist. 3.7 Kooskõla uue ülesande täitmise ja Eesti Panga institutsioonilise struktuuri vahel, võttes arvesse keskpanga sõltumatuse ja demokraatliku vastutuse kaalutlusi Arvesse tuleb võtta uue ülesande võimalikku mõju Eesti Panga institutsioonilisele, finants- ja isikusõltumatusele. Seaduseelnõust ja seletuskirjast lähtuvalt ei leia EKP, et uus ülesanne oleks vastuolus institutsioonilise, finants- ja isikusõltumatusega. Esiteks, ülesande täitmise järelevalvet teostab Eesti Panga nõukogu, mis tähendab, et muul asutusel ei ole kontrolli selle ülesande täitmise üle Eesti Panga poolt. Teiseks, seaduseelnõu ei sätesta konkreetseid kohustusi, mida Eesti Pank peaks võtma oma valmisolekukohustuse täitmiseks. Seetõttu otsustab eelkõige Eesti Pank ise, millised konkreetsed tegevused on valmisolekukohustuse täitmiseks asjakohased. Siiski, kuna riigikaitse kohustusi võib sätestada rakendusaktides, tuleb nende koostamisel kohaselt arvestada Eesti Panga sõltumatuse kaalutlusi. 3.8 Ülesannete täitmisest tuleneda võivad olulised finantsriskid Seaduseelnõu ei sätesta konkreetselt vastutust seoses Eesti Panga riigikaitseülesande täitmiseks valmistumise ülesande täitmisega. Eelkõige nõuaks see ülesanne planeerimist ja koordineerimist Eesti Panga siseselt ja riiklike pädevate asutustega. Seetõttu ei hinda EKP sellest ülesandest Eesti Pangale tulenevat finantsvastutust oluliseks. 46 Vt näiteks EKP arvamuse CON/2018/21 punkti

12 3.9 Võimalik poliitiline risk seoses ülesande täitmisega RKP otsuseid tegevate organite liikmete poolt, mis on ebaproportsionaalne ja mis võib mõjutada isikusõltumatust EKP leiab, et uus ülesanne ei pane RKP otsuseid tegevate organite liikmetele poliitilist riski, mis oleks ebaproportsionaalne ja mis võiks mõjutada isikusõltumatust. Nagu eelnevalt märgitud, riigikaitseülesande täitmiseks valmistumise ülesande teostamise järelevalve teostajaks on Eesti Panga nõukogu. Lisaks sellele on riigikaitse ettevalmistus ja planeerimine eelkõige muude asutuste ülesanne ja Eesti Panga osalemine riigikaitse ettevalmistuses ei ole tõenäoliselt suur. Nende asjaolude korral peaks mõju Eesti Panga otsuseid tegevate organite liikmetele olema väike Järeldus Kuigi Eesti Panga riigikaitseülesande täitmiseks valmistumise ülesannet võib pidada tavaliseks EKPSi keskpanga ülesandeks, teostatakse seda selgelt eranditult Eesti Vabariigi valitsuse huvides, eesmärgiga säilitada Eesti riigi iseseisvus ja sõltumatus, tema maa-ala, territoriaalvete ja õhuruumi lahutamatu ja jagamatu terviklikkus ning põhiseaduslik kord. Kuna see ülesanne ületab keskpanga ülesande seoses hädaolukorra planeerimise sisemenetlusega, on see pigem valitsuse, mitte keskpanga ülesanne. Seetõttu peaks seaduseelnõu sätestama hüvitamise skeemi valitsuse ülesande täitmisel kantud kulude hüvitamiseks Eesti Pangale, nagu seda on tehtud samalaadsete korralduste puhul mitmes muus liikmesriigis, kus võrreldavad ülesanded on pandud riigi keskpangale. Käesolev arvamus avaldatakse EKP veebilehel. Frankfurt Maini ääres, 7. jaanuar 2020 [alla kirjutanud] EKP president Christine LAGARDE 12

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1)

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) L 95/56 Euroopa Liidu Teataja 29.3.2014 EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) (2014/179/EL) EUROOPA

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/ 948, juuni 2016, - ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/ 2016/ 16)

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/ 948, juuni 2016, - ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/ 2016/ 16) L 157/28 EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/948, 1. juuni 2016, ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/2016/16) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood Aadress Liivalaia 45, Tallinn Telefon E-posti aadress

Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood Aadress Liivalaia 45, Tallinn Telefon E-posti aadress Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood 11315936 Aadress Liivalaia 45, 10145 Tallinn Telefon +372 628 3300 E-posti aadress info@luminor.ee Veebilehe aadress http://www.luminor.ee/ Kande tegemise

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.7.2017 C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, 11.7.2017, milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohtade ning töökohataotluste ja CVde omavahelist sobitamist

Rohkem

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 9.1.2019 A8-0475/36 36 Põhjendus BG BG. arvestades, et kahjuks ei leidnud see vastuolu erikomisjonis lahendust; 9.1.2019 A8-0475/37 37 Põhjendus BI BI. arvestades, et niinimetatud Monsanto dokumendid ja

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2019/ 137, jaanuar 2019, - eurosüsteemi turuinfrastruktuuri ühtse juurdepääsu võrguteenuse osutajate

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2019/ 137, jaanuar 2019, - eurosüsteemi turuinfrastruktuuri ühtse juurdepääsu võrguteenuse osutajate L 25/34 29.1.2019 EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2019/137, 23. jaanuar 2019, eurosüsteemi turuinfrastruktuuri ühtse juurdepääsu võrguteenuse osutajate valimise kohta (EKP/2019/2) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 603 final 2015/0250 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega nähakse ette meetmed euroala ühtse esindatu

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 603 final 2015/0250 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega nähakse ette meetmed euroala ühtse esindatu EUROOPA KOMISJON Brüssel, 21.10.2015 COM(2015) 603 final 2015/0250 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega nähakse ette meetmed euroala ühtse esindatuse järkjärguliseks loomiseks Rahvusvahelises Valuutafondis

Rohkem

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 9.2.2015 B8-0098/7 7 Punkt 4 4. kutsub Ameerika Ühendriike üles uurima LKA üleviimise ja salajase kinnipidamise programmide käigus korda saadetud mitmeid inimõiguste rikkumisi ja esitama nende kohta süüdistusi

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU 18.04.2017 1. Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragrahvi 1 lõikest 2 jäetakse välja sõna rahaliste ; 2)

Rohkem

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks lähtub järgmistest põhimõtetest. a. Hinnastamismaatriks

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ ( EUROOPA KOMISJON Strasbourg, 10.1.2017 COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (teenuste kohta siseturul) jõustamise kohta, millega

Rohkem

Kol-ltn_Rasmus_Lippur_KVPS

Kol-ltn_Rasmus_Lippur_KVPS 19.10.2011 1 Riigikaitse Kol-ltn Rasmus Lippur Sõda Sõda on maailmale vajalik (Martin Luther) Parim sõda on pidamata sõda (Sun Zi) Sõda on jõu kasutamine, et sundida vastast alluma meie soovile (Carl von

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande v

Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande v Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande vorm Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artiklis

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.11.2015 COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides 2013. aastal püügivõimsuse ja kalapüügivõimaluste vahel püsiva tasakaalu saavutamiseks

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus RIIGIKOHTU ESIMEHE 2011. A ETTEKANNE RIIGIKOGULE LISA 4 Eesti kohtusüsteem Euroopas Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee on ellu kutsunud Tõhusa õigusemõistmise Euroopa komisjoni (CEPEJ), mis koosneb 47

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Omavalitsuse valmidus turvalisteks ITlahendusteks ja infrastruktuuri kaitseks Jaan Oruaas Anu Tanila Linnade-valdade päevad 17. märts 2016 1 Räägime infoturbest Mis see on? Rahulik uni võib-olla on see

Rohkem

EKP suunised pankadele viivislaenude kohta – lisa: usaldatavusnõuetekohaste eraldiste miinimumtase viivislaenude puhul

EKP suunised pankadele viivislaenude kohta – lisa: usaldatavusnõuetekohaste eraldiste miinimumtase viivislaenude puhul EKP suunised pankadele viivislaenude kohta lisa: Usaldatavusnõuetekohaste eraldiste miinimumtase viivislaenude puhul Oktoober 2017 Sisukord 1 Taustteave 2 2 Üldkäsitus 3 2.1 Ulatus ja kohaldamine 3 2.2

Rohkem

Eesti Pank - blankett

Eesti Pank - blankett Eesti Panga presidendi 17. jaanuari 2017. a määruse nr 2 Riikliku programmi Eesti Panga tööde loetelu lisa Riikliku programmi EESTI PANGA STATISTIKATÖÖDE LOETELU 2017 2021 1/7 Eesti Panga seadus, 2 lg

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 19. juuni 2019 (12.30) 1. Päevakorra

Rohkem

Microsoft Word - n doc

Microsoft Word - n doc EUROOPA KOMISJON Brüssel, 10.6.2010 K(2010) 3604 Teema: Riigiabi - Eesti - Abi nr N 115/2010 - Eesti maaelu arengukava 2007 2013 meetme 1.1 Koolitus ja teavitustegevus metsanduslikud tegevused Lugupeetud

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 16. oktoober 2012 (23.10) (OR. en) 14790/12 Institutsioonidevaheline dokume nt: 2012/0065 (COD) MAR 123 TRANS 327 SOC 816 CODEC 2348 ARUANNE Saatja: Peasekretariaat Saaja:

Rohkem

c_ et pdf

c_ et pdf 7.1.2009 C 2/7 Euroopa Andmekaitseinspektori arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ettepaneku kohta, mis käsitleb üldsuse juurdepääsu Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (2009/C

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast aastat

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast aastat 9.2.2012 Euroopa Liidu Teataja C 35/1 I (Resolutsioonid, soovitused ja arvamused) ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise

Rohkem

Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tul

Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tul 10.4.1 Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk 195 197 Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tuleb sõna pank?... 2. Miks hoiustati kulda kullassepa

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses L 323/10 19.12.2018 KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/2019, 18. detsember 2018, millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/2031 artikli 42 tähenduses kõrge riskiga taimede, taimsete saaduste ja muude objektide

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/716, 10. aprill 2017, millega

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

Selgitavad märkused, mis on lisatud üldise grupierandi määruse sihtotstarbelist läbivaatamist puudutavale ettepanekule Käesoleva dokumendi eesmärk on

Selgitavad märkused, mis on lisatud üldise grupierandi määruse sihtotstarbelist läbivaatamist puudutavale ettepanekule Käesoleva dokumendi eesmärk on Selgitavad märkused, mis on lisatud üldise grupierandi määruse sihtotstarbelist läbivaatamist puudutavale ettepanekule Käesoleva dokumendi eesmärk on selgitada üldise grupierandi määruse läbivaatamist

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

EUPL v 1 1-all versions _4_

EUPL v 1 1-all versions _4_ Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents V.1.1 EUPL Euroopa Ühendus 2007 Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents ("EUPL") 1 kehtib allpool määratletud teose või tarkvara suhtes, mida levitatakse

Rohkem

EN

EN ET ET ET EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Ettepanek: Brüssel 23.9.2009 KOM(2009) 491 lõplik 2009/0132 (COD) EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2003/71/EÜ väärtpaberite üldsusele

Rohkem

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2018/ 1807, november 2018, - mis käsitleb isikustamata andmete Euroopa Liidus vaba

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2018/ 1807, november 2018, - mis käsitleb isikustamata andmete Euroopa Liidus vaba 28.11.2018 L 303/59 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2018/1807, 14. november 2018, mis käsitleb isikustamata andmete Euroopa Liidus vaba liikumise raamistikku (EMPs kohaldatav tekst) EUROOPA PARLAMENT

Rohkem

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 21.2.2018 A8-0016/47 47 Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy Artikkel 8aaa lõige 1 1. Iga

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Tasuvus Euroopa statistika tegevusjuhise RAHVUSVAHELIN E STATISTIKA-AASTA Tuulikki Sillajõe Peadirektori asetäitja Statistikanõukogu koosolekul, : tasuvus Ressursse kasutatakse tulemuslikult. Inglise keeles

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosü

EUROOPA KOMISJON Brüssel, KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosü EUROOPA KOMISJON Brüssel, 29.8.2011 KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosüsteemi kaudu tehtava halduskoostöö kohta (IMI määrus)

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 23.11.2007 KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kohandatakse

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald 8.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 155/11 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU SOOVITUS, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECV) loomise kohta (EMPs kohaldatav tekst)

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3 ET ET ET EUROOPA KOMISJON Brüssel 4.6.2010 KOM(2010)298 lõplik 2010/0156 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, geneetiliselt muundatud maisi Bt11 (SYN-BTØ11-1) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 27.3.2014 COM(2014) 186 final 2014/0108 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS isikukaitsevahendite kohta (EMPs kohaldatav tekst) {SWD(2014) 118 final} {SWD(2014)

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu soovitus, 18. juuni 2014, mis käsitleb juhiseid vastutsükliliste kapitalipuhvrite määrade kehtestamiseks (ESRN/201

Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu soovitus, 18. juuni 2014, mis käsitleb juhiseid vastutsükliliste kapitalipuhvrite määrade kehtestamiseks (ESRN/201 2.9.2014 ET Euroopa Liidu Teataja C 293/1 I (Resolutsioonid, soovitused ja arvamused) SOOVITUSED EUROOPA SÜSTEEMSETE RISKIDE NÕUKOGU EUROOPA SÜSTEEMSETE RISKIDE NÕUKOGU SOOVITUS, 18. juuni 2014, mis käsitleb

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri SELETUSKIRI Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse seaduse alusel kehtestatud haridus- ja teadusministri määruste muutmise eelnõu juurde I. SISSEJUHATUS Määrust muudetakse perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse

Rohkem

FINANTSINSPEKTSIOONI SISEAUDITI KOOSKÕLA EESTI ÕIGUSE JA EUROOPA FINANTSJÄRELEVALVEASUTUSTE PRAKTIKAGA

FINANTSINSPEKTSIOONI SISEAUDITI KOOSKÕLA EESTI ÕIGUSE JA EUROOPA FINANTSJÄRELEVALVEASUTUSTE PRAKTIKAGA TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND Rahvusvahelise ja Euroopa õiguse õppetool Virgi Kobin FINANTSINSPEKTSIOONI SISEAUDITI KOOSKÕLA EESTI ÕIGUSE JA EUROOPA FINANTSJÄRELEVALVEASUTUSTE PRAKTIKAGA Magistritöö Juhendaja

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke 15.11.2014 L 330/1 I (Seadusandlikud aktid) DIREKTIIVID EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/95/EL, 22. oktoober 2014, millega muudetakse direktiivi 2013/34/EL seoses mitmekesisust käsitleva teabe

Rohkem

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS tsükkel on Euroopa Liidu

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

ESRNi aastaaruanne 2016

ESRNi aastaaruanne 2016 Aastaaruanne 2016 Sisukord Eessõna 2 3 Sisukord 1 Eessõna Mario Draghi, Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu eesistuja Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu (ESRN) kuues aastaaruanne hõlmab ajavahemikku 1.

Rohkem

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill 2013. a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides üldkasutatava elektroonilise

Rohkem

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega 14.12.2010 Euroopa Liidu Teataja C 338/119 ARUANNE Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega (2010/C 338/21) SISUKORD Punktid Lk SISSEJUHATUS...........................................................

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS 12. juuli 1990 * Sotsiaalkindlustus Fonds national de solidarité lisatoetus Sissemaksetest sõltumatute hüvitiste eksporditavus Kohtuasjas C-236/88, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindajad:

Rohkem

Järelevalvetasutegurite kogumise eesmärgil kasutatavate varade koguväärtuse ja koguriskipositsiooni vormide täitmise juhised

Järelevalvetasutegurite kogumise eesmärgil kasutatavate varade koguväärtuse ja koguriskipositsiooni vormide täitmise juhised Järelevalvetasutegurite kogumise eesmärgil kasutatavate varade koguväärtuse ja koguriskipositsiooni vormide täitmise juhised Aprill 2019 1 Üldised juhised mõlema vormi täitmiseks 1 Nimi, Rahaloomeasutuse

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

TA

TA 8.3.2019 A8-0009/ 001-024 MUUDATUSTEPANEKUD 001-024 Transpordi- ja turismikomisjon Raport Karima Delli A8-0009/2019 Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust

Rohkem

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS I lisa Teaduslikud järeldused ja müügilubade tingimuste muutmise alused 1 Teaduslikud järeldused Võttes arvesse ravimiohutuse riskihindamise komitee hindamisaruannet propofooli perioodiliste ohutusaruannete

Rohkem

265-78

265-78 EUROOPA KOHTU OTSUS 5. märts 1980 [...] Kohtuasjas 265/78, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel College van Beroep voor het Bedrijfsleven Haagi (Madalmaad) esitatud taotlus,

Rohkem

CL2009R1072ET bi_cp 1..1

CL2009R1072ET bi_cp 1..1 2009R1072 ET 01.07.2013 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1072/2009, 21. oktoober 2009,

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. aprill 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0011 (COD) 5419/16 DATAPROTECT 2 JAI 38 MI 25 DIGIT 21

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. aprill 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0011 (COD) 5419/16 DATAPROTECT 2 JAI 38 MI 25 DIGIT 21 Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. aprill 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0011 (COD) 5419/16 DATAPROTECT 2 JAI 38 MI 25 DIGIT 21 DAPIX 9 FREMP 4 CODEC 52 SEADUSANDLIKUD AKTID JA MUUD

Rohkem

EKP/2007/4

EKP/2007/4 C 136/6 SOOVITUSED EUROOPA KESKPANK EUROOPA KESKPANGA SOOVITUS, 31. mai 2007, millega muudetakse soovitust EKP/2004/16 Euroopa Keskpanga statistikaaruandluse nõuete kohta maksebilansi ja rahvusvahelise

Rohkem