Teie nr LV-1/4488 Tallinna Linnavalitsus Meie nr 6-7/2013/1764

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Teie nr LV-1/4488 Tallinna Linnavalitsus Meie nr 6-7/2013/1764"

Väljavõte

1 HARJU MAAVALITSUS Hr Taavi Aas Teie nr LV-1/4488 Tallinna Linnavalitsus Meie nr 6-7/2013/1764 Tallinn, Kesklinna linnaosa J. Kunderi tn 33 kinnistu ja lähiala detailplaneering Tallinna Linnavalitsus esitas kirjaga nr LV-1/4488 maavanemale järelevalve teostamiseks J. Kunderi tn 33 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu (Detailplaneering). Detailplaneering algatati Tallinna Linnavalitsuse korraldusega nr 1812-k. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta J. Kunderi tn 33 kinnistu sihtotstarbe osakaalu ning määrata kinnistule ehitusõigus kuni 3 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega äripindadega elamu ehitamiseks. Hoonesse on kavandatud 9 korterit ning äriruumid. Planeeritav maa-ala asub Kesklinnas Torupilli miljööväärtuslikus asumis J. Kunderi, Laulupeo, Gonsiori ja K. Türnpu tänava vahelises kvartalis. Elamu- ja ärimaa sihtotstarbega J. Kunderi tn 33 kinnistu (katastritunnus (kt) 78401:112:1620) omanik on OÜ Medilife (registrikood ). J. Kunderi tn 33 kinnistul paikneb vundamendi vare. J. Kunderi tn 35 // 35a kinnistul (kt 78401:112:1450) asub kaks 3- korruselist soklikorrusega äriruumidega korterelamut ja abihooned. Lisaks jääb planeeritavale alale osa Tallinna linnale kuuluvast transpordimaa sihtotstarbega Juhan Kunderi tänav T2 kinnistust (kt 78401:112:0014) Tallinna Linnavolikogu määrusega nr 3 kehtestatud Tallinna üldplaneeringus on planeeritava maa-ala juhtotstarbeks määratud korruselamute ala, s.o põhiliselt kahe- ja enamkorruseliste korterelamute ala, kus võivad paikneda kõik elurajooni teenindavad asutused, kaubandusteenindusettevõtted, garaažikooperatiivid jm. Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga. Tallinna Linnavolikogu otsusega nr 78 kehtestatud teemaplaneeringu Tallinna Kesklinna miljööväärtuslike hoonestusalade piiride ning kaitse- ja kasutamistingimuste määramine (Teemaplaneering) kohaselt asub planeeritav maa-ala Torupilli asumi 7. ehituspiirkonnas, kus lubatud hoonestustihedus on kuni 1,0, korruselisus 3 kuni 4 korrust ja hoonestatuse protsent kuni 40%. Teemaplaneeringu kohaselt võib krundil olla kuni üks hoone. Kõrghaljastatava ala osakaal peab olema 20% krundi pinnast. Käesoleva Detailplaneeringu lahenduse kohaselt on J. Kunderi tn 33 krundile kavandatud üks kuni 3 maapealse korrusega (3. korrus kujundatakse katusekorrusena) hoone. J. Kunderi tn 33 krundi hoonestatuse protsent on 27,4% ja hoonestustihedus 0,78. J. Kunderi tn 35 // 35a krundi hoonestatuse protsent on 37% ja hoonestustihedus 0,78. Mõlema krundi pinnast 30% on ette nähtud haljastada, sh on kõrghaljastust planeeritud 20%. Planeeringulahendus on kooskõlas Teemaplaneeringuga. Vastuväidete menetlemine Detailplaneering võeti vastu Tallinna Linnavalitsuse korraldusega nr 982-k. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus ajavahemikus kuni Sellekohane teade avaldati ajalehes Postimees ja ajalehes Pealinn Detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal esitas kirjalikud vastuväited ja ettepanekud J. Kunderi tn 31 kinnistul asuva elamu elanikud, J. Kunderi tn 35 hoone elanik, J. Kunderi tn 38 hoone elanikud, samuti K. A Hermanni 14 Korteriühistu ja Korteriühistu Kunderi 29 esindajad ühise avaldusega ning J. Kunderi tn 35 elanikud Urho ja Marika Trei. Roosikrantsi tn 12 Telefon Registrikood TALLINN Faks

2 Vastuväiteid esitanud isikutele vastas Tallinna Linnaplaneerimise Amet (TLPA) kirjadega nr 3-2/11/1311, teatades ka avaliku arutelu toimumise aja ja koha. Lisaks teavitas TLPA kirjadega nr 3-2/11/1311 kõiki vastuväite esitajad pärast Detailplaneeringu avalikku arutelu planeeringusse sisse viidud parandustest ja täiendustest ning võimalusest tutvuda täiendatud Detailplaneeringuga. Planeerimisseaduse (PlanS) 23 lõike 3 punkti 5 kohaselt on järelevalvet teostava maavanema pädevuses avalikul väljapanekul kirjalikke vastuväiteid esitanud isikute ja planeeringu koostamist korraldava kohaliku omavalitsuse ärakuulamine ja seisukoha andmine vastuväidete kohta, kui neid vastuväiteid planeeringu koostamisel ei arvestatud. PlanS 20 lõike 1 kohaselt on vastuväide planeeringu avaliku väljapaneku ajal esitatud mittenõustuv seisukoht või väide, et planeeringu menetlemisel ei ole täidetud seaduse nõudeid. Vastavalt PlanS 23 lõike 3 punktile 5 korraldati Harju Maavalitsuses Detailplaneeringu avalikul väljapanekul vastuväiteid esitanud isikute ja kohaliku omavalitsuse esindajate seisukohtade ärakuulamiseks nõupidamine. Nõupidamisel osalesid lisaks Harju Maavalitsuse planeeringute järelevalve komisjoni liikmetele Ivika Maavere ja Jaana Sippo-Jalakas TLPA-st, Kristjan Järvel Plaan 2 OÜ-st ja vastuväiteid esitanud isikud Elvis Veskaru ja Maarika Steinberg i esindaja Marvet Suurkivi. Teised vastuväiteid esitanud isikud nõupidamisel ei osalenud. Võttes arvesse, et vastuväiteid esitanud isikud ja kohaliku omavalitsuse esindajad ei jõudnud kokkuleppele vastuväidetega arvestamise osas ning et vastuväite esitajad ei ole ka hilisemalt oma vastuväidetest loobunud, siis käsitleb järelevalve teostaja nende poolt avalikul väljapanekul esitatud kirjalikke vastuväiteid ülesjäänud vastuväidetena ning annab tulenevalt PlanS 23 lõikest 4 nende kohta oma kirjaliku seisukoha. Avalikul väljapanekul esitatud vastuväited, kohaliku omavalitsuse ja järelevalve teostaja seisukohad Analüüsinud planeeringumaterjalide ning esitatud seisukohtade vastavust seadustele ja teistele õigusaktidele, märgin järgmist. 1. Vastuväite esitajad ei nõustunud piirdeaia kavandamisega J. Kunderi tn 31 ja J. Kunderi tn 33 kinnistu vahelisele piirile, leides, et sellisel juhul kujuneb kummalegi krundile jääva sissesõidutee laiuseks vaid 4 meetrit. Kuna piirdeaia kavandamine tähendaks, et juurdepääs J. Kunderi tn 31a kinnistule hakkaks toimuma vaid läbi J. Kunderi tn 31 kinnistu, siis väheneksid vastuväite esitaja arvates ka J. Kunderi tn 31 elanike parkimisvõimalused. Samuti olid vastuväite esitajad seisukohal, et turvalisust silmas pidades võiks aia kavandada J. Kunderi tn 31a ja J. Kunderi tn 33 hoonete vahelisele alale Juhan Kunderi tänavaga paralleelsena. Lisaks leidsin nad, et kahe kinnistu vahelise aia võiks rajada selle ajaloolisele asukohale. Juurdepääsutee laiusega seonduva vastuväite kohta märkis TLPA, et Eesti standardis EVS 843:2003 Linnatänavad on sõiduraja laiuseks määratud 3,5m, mis vastab tasemele hea. Sellest tulenevalt oli TLPA seisukohal, et planeeritav 4m laiune sissesõidutee maa-ala on liiklemiseks piisav ja standardiga kooskõlas. J. Kunderi tn 31a juurdepääsu kohta esitatud vastuväite puhul pidas kohalik omavalitsus vajalikuks juhtida tähelepanu asjaolule, et Tallinna Linnavalitsuse korraldusele nr 3128-k J. Kunderi tn 31 ehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine korteriomandi seadmiseks, milles on muuhulgas määratud tingimus, et J. Kunderi tn 31 hoones paiknevate korterite omanikel tuleb tagada juurdepääs J. Kunderi tn 31a kinnistule läbi J. Kunderi tn 31 krundi. Kohaliku omavalitsuse poolse kirja koostamisel ajal ei olnud J. Kunderi tn 31 kinnistule seatud teeservituuti J. Kunderi tn 31a kinnistu igakordsete omanike kasuks. Samuti selgitas TLPA, et kuivõrd J. Kunderi tn 31 ja J. Kunderi tn 31a kinnistu ei jää kõnealusele Detailplaneeringu alale, siis ei ole planeeringus ette nähtud muuta ka J. Kunderi tn 31 kinnistu kasutustingimusi ega parkimiskorraldust. Kohalik omavalitsus viitas oma vastuses ka asjaõigusseaduse (AÕS) 156 lõikele 1, mis sätestab, et omanikul, kelle kinnisasjale puudub vajalik juurdepääs avalikult kasutatavalt teelt või kinnisasja eraldi seisvalt osalt, on õigus nõuda juurdepääsu üle võõra kinnisasja. Käesoleval juhul on võimalus J. Kunderi tn 31a kinnistule juurdepääsu tagamiseks läbi J. Kunderi tn 31 kinnistu eelnevalt välja selgitatud ja 2 (8)

3 fikseeritud eelviidatud haldusaktis. Seetõttu ei ole kohaliku omavalitsuse selgituste kohaselt juurdepääsuks J. Kunderi tn 31a krundile vaja vältimatult läbida J. Kunderi tn 33 kinnistut, v.a juhul, kui lepitakse kokku teisiti. Detailplaneeringus on võimalik kajastada juurdepääs J. Kunderi tn 31a kinnistule, st teeservituut ja sõidutee ala, läbi J. Kunderi tn 33 kinnistu pärast vastava kokkuleppe saavutamist. Alles seejärel on võimalik välja selgitada J. Kunderi tn 31 ja J. Kunderi tn 33 kinnistu vahelisele piirile kavandatud piirdeaia asukoht. Järelevalve teostaja juhib siinkohal veelkord tähelepanu Tallinna Linnavalitsuse korraldusele nr 3128-k J. Kunderi tn 31 ehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine korteriomandi seadmiseks, millega on kindlaks määratud ehitise teenindamiseks vajaliku maa piirid ja suurus ehk krunt suurusega m 2 ning elamumaa sihtotstarve. Korralduse punkti 3.1 kohaselt tuleb J. Kunderi tn 31 korteriomanikel tagada juurdepääs J. Kunderi tn 31a kinnistule läbi J. Kunderi tn 31 krundi. Käesoleval juhul ei ole J. Kunderi tn 31 korteriomandite omanikud eelviidatud haldusakti seaduses sätestatud alustel, korras ja tähtajal vaidlustanud. Samuti ei ole J. Kunderi tn 31 korteriomandite omanikud vaidlustanud J. Kunderi tn 31 katastriüksuse mõõdistamistulemusi ning katastriüksuse plaani koostamise ja katastrikande õigsust. Seega, J. Kunderi tn 31 korteriomandite omanikud on nõustunud Tallinna Linnavalitsuse korraldusega nr 3128-k määratud J. Kunderi tn 31 ehitiste teenindamiseks vajaliku maa piiride ja suurusega (krundiga) ning teeservituudi vajadusega J. Kunderi tn 31a kinnistu kasuks. Täiendavalt märgin, et kinnistusraamatu andmetel ei ole J. Kunderi tn 31 kinnistule seatud teeservituuti J. Kunderi tn 31a kinnistu igakordse omaniku kasuks. Samuti ei ole sellise piiratud asjaõigusega koormatud J. Kunderi tn 33 kinnistu. Järelevalve teostajan pean siinkohal oluliseks selgitada, et kuivõrd J. Kunderi tn 31 ja J. Kunderi tn 31a kinnistu ei jää kõnealusele Detailplaneeringu alale, siis ei saa käesoleva Detailplaneeringuga J. Kunderi tn 31 kinnistu kasutamise tingimusi ega parkimiskorraldust muuta. Nõustun antud vastuväite puhul kohaliku omavalitsuse seisukohaga, et üksnes pärast vastava kokkuleppe saavutamist on Detailplaneeringus võimalik ette näha J. Kunderi tn 31a kinnistule juurdepääsuservituudi vajadusega ala läbi J. Kunderi tn 33 kinnistu, kuid seda vaid juhul, kui selles osas on saavutatud kokkulepe naaberkinnistu J. Kunderi tn 33 omanikuga. Vastava kokkuleppe ja nõusoleku saavutamisel on võimalik välja selgitada ka J. Kunderi tn 31 ja J. Kunderi tn 33 kinnistu vahelisele piirile kavandatud piirdeaia asukoha muutmise vajadus ja/või võimalik uus piirdeaia asukoht. Käesoleval juhul seataks servituut kahe isiku vahelise eraõigusliku lepinguga, millesse kohalik omavalitsus ei sekku. Samuti ei sekku omanikevaheliste kokkulepete sõlmimisse maavanem. Ühtlasi märgin, et Harju Maavalitsuses toimunud arutelu tulemusena leiti, et huvitatud isikult, st J. Kunderi tn 33 kinnistu omanikult, on otstarbekas J. Kunderi tn 31 ja J. Kunderi tn 33 vahelise piirdeaia osas küsida uus seisukoht. Oma e-kirjas on OÜ Medilife Harju Maavalitsusele teatanud, et Detailplaneeringus on esitatud nende hinnangul parim võimalik ja sobilik lahendus ning et nad ei soovi Detailplaneeringu lahendust piirdeaia osas muuta. 2. Vastuväite esitajad juhtisid tähelepanu, et J. Kunderi tn 31 hoones paiknevates korterites, mille aknad avanevad J. Kunderi tn 33 krundi poole, väheneb päikesevalguse kestus vähemalt 70%. Vastuväite esitajad väitsid, et Detailplaneeringus on jäetud analüüsimata insolatsiooni kestus J. Kunderi tn 31 hoone J. Kunderi tn 33 krundi poolsetes eluruumides pärast planeeringulahenduse elluviimist. Samuti väitsid nad, et insolatsioonianalüüsi tulemused Detailplaneeringus ei kajastu ning analüüsi tulemustega ei ole planeeringu koostamisel arvestatud. TLPA selgitas, et Eestis hinnatakse valgustustingimusi ja insolatsiooni piisavust eluruumides Eesti standardi EVS 894:2008/A1:2010 Loomulik valgustus elu- ja bürooruumides alusel. Insolatsiooni norm on välja töötatud lähtudes Eesti geograafilisest asukohast. Standardi punkti kohaselt tuleb planeeringute koostamisel hoonete asukoht ja orientatsioon valida selliselt, et oleks tagatud 3 tunnine katkematu insolatsioon päevas ajavahemikul 22. aprillist kuni 22. augustini. Kuni kolmetoaliste korterite puhul peab 3 tunnine insolatsioon olema tagatud vähemalt ühes toas, suuremate korterite puhul kahes toas. Standardi kohaselt tuleb uusehitiste projekteerimisel tagada olemasolevate korterite insolatsiooni säilimine vähemalt 3 tunni ulatuses, seejuures ei tohi insolatsiooni vähenemine ületada 50% esialgsest kestusest. Kohalik omavalitsus juhtis tähelepanu ka sellele, et OÜ Fassaadiprojekt arhitekt P. Soopere on analüüsinud, milliseks kujuneb insolatsiooni kestus J. Kunderi tn 31 hoone eluruumides 3 (8)

4 Detailplaneeringus planeeritud suurima võimaliku suurusega hoone püstitamisel. Analüüs on lisatud Detailplaneeringule ja selle tulemusi on kirjeldatud Detailplaneeringu seletuskirja punktis Analüüsi koostamise aluseks olevalt J. Kunderi tn 31 hoone 1. korruse plaani kohaselt ei asu J. Kunderi tn 31 hoones selliseid kortereid, mille eluruumide aknad avanevad üksnes J. Kunderi tn 33 krundi suunas. Halvimas olukorras on J. Kunderi tn 31 hoones paiknev korter, mille aknad avanevad põhjasuunda ja idasuunda ehk J. Kunderi tn 33 krundi poole. Analüüsitud eluruumi kahe akna summaarseks insolatsiooni kestuseks kujuneb 4 tundi ja 38 minutit ning summaarne insolatsiooni kestus väheneb võrreldes esialgsega 21% võrra, kuid ühe ajalõigu kestuseks jääb vähemalt 2 tundi ja 30 minutit. Eeltoodust tulenevalt on kohalik omavalitsus asunud seisukohale, et Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Eesti standardiga EVS 894:2008/A1:2010 Loomulik valgustus elu- ja bürooruumides. Kuivõrd olemasoleva olukorra all on silmas peetud aega, mil J. Kunderi tn 33 kinnistu oli hoonestatud, ei ole kohaliku omavalitsuse hinnangul Detailplaneeringus ette nähtud muuta J. Kunderi tn 31 hoones asuvate eluruumide insolatsioonitingimusi võrreldes J. Kunderi tn 33 hoone lammutamisele eelneva ajaga. Ühtlasi on kohalik omavalitsus selgitanud, et pärast Detailplaneeringu avalikku arutelu on J. Kunderi tn 31 hoone kohta koostatud ning Detailplaneeringusse lisatud täiendatud ja täpsustatud insolatsioonianalüüs. Uues insolatsioonianalüüsis on J. Kunderi tn 33 krundile kavandatav hoone modelleeritud selliselt, et J. Kunderi tn 31 hoones asuvates eluruumides säilib olemasolev insolatsiooni kestus. Juhin vastuväite esitajate tähelepanu sellele, et Detailplaneeringu seletuskirja punktis märgitu kohaselt kujuneb käesoleval juhul J. Kunderi tn 33 kinnistule hoone ehitamisel J. Kunderi tn 31 hoovipoolsete eluruumide insolatsioonikestuseks kokku 5 tundi. J. Kunderi tn 31 tänavapoolsete korterite insolatsiooni planeeritav hoone ei mõjuta. Kohalik omavalitsus on avalikustamise tulemusena täiendanud Detailplaneeringu seletuskirja punkti lisades sellesse muuhulgas tingimused, mille kohaselt tuleb ehitusprojekti koostamisel arvestada nõudega modelleerida J. Kunderi tn 33 krundile kavandatav hoone selliselt, et J. Kunderi tn 31 hoones asuvates eluruumides säiliks olemasolev insolatsiooni kestus ning projekteerida korterid selliselt, et igas neist oleks tagatud minimaalselt 3 tundi otsest päikesevalgust. Lisaks pean siinkohal oluliseks juhtida tähelepanu asjaolule, et ka Riigikohus on oma varasemas praktikas asunud seisukohale, et Vabariigi Valitsuse määrusega nr 38 kinnitatud Eluruumidele esitatavate nõuete punktis 5 sisalduvat määratlemata õigusmõistet piisav loomulik valgustus ei või täielikult samastada sätte varasemas redaktsioonis sisaldunud jäiga kvantitatiivse nõudega. Eluruumidele esitatavate nõuete punkti 5 uus sõnastus võimaldab insolatsioonikestust kohalikke olusid arvestades kohaliku omavalitsuse nõusolekul ka oluliselt vähendada. Piirkondades, nt linnakeskustes, kus ehitised paiknevad valdavalt lähestikku, võib uute hoonete ehitamisel lugeda piisavaks ka valgustust, mida iseloomustab varasemast normatiivist väiksem insolatsioonikestus. Kui isik valib elukohaks linnakeskuse või muu kõrge ja tiheda hoonestusega piirkonna, siis peab ta põhimõtteliselt leppima väiksema loomuliku valguse hulgaga ja sellisele elukeskkonnale vastava vaatega 1. Järelevalve teostaja lähtub antud küsimuses oma seisukoha kujundamisel muuhulgas ka pädeva institutsiooni Terviseameti Põhja talituse seisukohast, kes on oma otsuses nr 9.3-1/298 leidnud, et Detailplaneering vastab tervisekaitsenõuetele. Terviseamet lähtub hinnangu andmisel muuhulgas rahvatervise seadusest ning on asunud seisukohale, et Detailplaneeringus on arvestatud elukeskkonna- ja tervisekaitse põhinõuetega. Maavanemal ei ole põhjust kahelda riikliku ameti poolt antud kooskõlastuses. 3. Vastuväite esitajad järeldasid, et planeeritud hoone hoovipoolne kuni 2 maapealse korrusega hooneosa on kavandatud projekteerida klaasist. Seetõttu paluti kohalikul omavalitsusel selgitada, kas on hinnatud klaaspindadelt peegelduva valguse mõju naaberhoonete elanikele. TLPA selgitas, et Detailplaneeringu arhitektuurinõuetes on määratud, et hoone kujundamisel on keelatud kasutada suurepinnalisi klaaselemente. Sellest tulenevalt ei ole Detailplaneeringus klaaspindadelt peegelduva valguse mõju ümbritsevale hinnatud. 1 RKHKo , , p 25 4 (8)

5 Juhin vastuväite esitajate tähelepanu Detailplaneeringu seletuskirja punktile 3.1.4, milles toodud üldiste arhitektuurinõuete kohaselt on kavandatava hoone arhitektuursel kujundamisel keelatud kasutada suurepinnalisi klaaselemente, samuti betoonseinu, plastikdetaile ja imiteerivaid materjale. Seega on Detailplaneeringuga määratud nõue suuri klaaspindu mitte kasutada, vältimaks muuhulgas ka klaaspindadele peegelduva valguse mõju J. Kunderi tn 31 hoonele. 4. Vastuväiteid esitanud Urho ja Marika Trei olid seisukohal, et planeeringulahenduse elluviimisel võib J. Kunderi tn 31 hoone seisukord oluliselt halveneda. Vastuväite esitajad pidasid vajalikuks sõlmida J. Kunderi tn 33 krundile hoone püstitamisest huvitatud isikuga kokkulepe, mis garanteeriks J. Kunderi tn 31 hoones paiknevate korterite omanikele võimalike ehitamisel ja sellele järgneva 10 aasta vältel tekkida võivate kahjude kompenseerimise. Samuti leidsid vastuväiteid esitanud isikud, et planeeringulahenduse elluviimisel võib J. Kunderi tn 35 hoone, sh ka neile kuuluva korteri, seisukord oluliselt halveneda. J. Kunderi tn 33 krundile korterelamu püstitamisel huvitatud isikuga võimaliku kokkulepe sõlmimise kohta, mis garanteeriks J. Kunderi tn 31 hoones paiknevate korterite omanikele naaberkrundile ehitamisel ja ehitamise järgselt tekkida võivate kahjude kompenseerimise, selgitas TLPA, et ehitamine on ehitusprojekti koostamise järgne tegevus. Ehitusprojekti koostamise aluseks on kehtestatud detailplaneering. Kuigi Detailplaneeringu koostamisest huvitatud isik on OÜ Medilife, ei ole teada isik, kes on huvitatud hoone püstitamisest. Samuti ei ole teada, mis ajal ehitusprojekti koostama asutakse. Eeltoodud vastuväitega seonduvalt selgitas kohalik omavalitsus veel, et AÕS 146 järgi ei või maatükki süvendada selliselt, et naaberkinnisasi kaotaks vajaliku maapõuetoe või et muul viisil kahjustataks seal asuvaid ehitisi. Süvendamine on lubatud, kui süvendaja paigaldab muu toe või võtab tarvitusele ohtu või kahju ärahoidvad abinõud. Seetõttu on määratakse Detailplaneeringus nõue võtta kõik ümbritsevad hooned geotehnilise kontrolli alla juba enne ehitamise algust. Samuti lisatakse nõue, mille kohaselt tuleb hoonete olemasolevad praod ja tehniline seisund dokumenteerida ja konstruktsioonidesse paigaldada reeperid. Seejuures lisatakse, et reeperite deformatsioone tuleb mõõta kaks korda kuus. Järelevalve teostaja juhib siinkohal vastuväite esitajate tähelepanu Detailplaneeringu seletuskirja punktile 3.1.4, mille kohaselt on ehitusprojekti koostamiseks määratud muuhulgas nõuded, et J. Kunderi tn 33 krundil paikneva vundamendi lammutusprojekti ja krundile planeeritud hoone ehitamisel tuleb koostatava ehitusprojekti menetlusse kaasata nii Korteriühistu Kunderi 35 kui ka J. Kunderi tn 35 korteriomandite omanike esindaja. Samuti tuleb enne J. Kunderi tn 33 kinnistule planeeritava hoone ehitamise alustamist teostada ehitusekspertiis J. Kunderi tn 33 kinnistuga piirnevatele hoonetele. Lisaks on Detailplaneeringus määratud tingimus hoone projekteerimiseks rammvaiu mitte kasutada, mis vähendab võimalikke deformatsioone ning naaberhoonete varisemisohtu. Järelevalve teostaja juhib siinkohal vastuväite esitaja tähelepanu sellele, et PlanS 9 lõike 1 kohaselt koostatakse detailplaneering lähiaastate ehitustegevuse ja maakasutuse aluseks valla- või linna territooriumi kohta. PlanS 9 lõige 9 sätestab, et kehtestatud detailplaneeringu alusel koostatakse ehitusprojekt EhS-s sätestatud korras. Seega määrab detailplaneering kindlaks üksnes ehitustegevuse ja maakasutuse põhimõtted lähitulevikuks. Samuti määrab Detailplaneering ehitusõiguse, mida on võimalik realiseerida tulevikus hilisema ehitusprojekti koostamise käigus. Lisaks eeltoodule pean oluliseks märkida, et EhS -s 3 sätestatud ehitamisele esitavate nõuete kohaselt peab ehitis olema projekteeritud ja ehitatud hea ehitustava ning ehitamist ja ehitusprojekti käsitlevate õigusaktide kohaselt ega või tekitada ohtu inimese elule, tervisele või varale või keskkonnale. Ehitisele mõjuvad koormused ja muud mõjud ei või põhjustada ehitise, selle osa või naabruses olevate teiste ehitiste varisemist ning ehitisele, selle aluspinnale või naabruses olevatele teistele ehitistele või nende aluspinnale vastuvõetamatult suuri deformatsioone. Eelkirjeldatud nõuded on Detailplaneeringus määratud. Samuti juhin vastuväite esitaja tähelepanu sellele, et Detailplaneeringule ja ehitusprojektidele vastava ehitustegevuse ja selle ohutuse üle järelevalve teostamine oma haldusterritooriumil kuulub vastavalt EhS 59 lõikele 2 kohaliku omavalitsuse pädevusse. Seega peab ehitus- ja omaniku järelevalve teostaja tagama selle, et ehitustegevus ei mõjutaks negatiivselt naabruses asuvate hoonete seisukorda. Ühtlasi märgin, et kohalik omavalitsus on antud vastuväite puhul asunud seisukohale, et neil ei ole alust eeldada, et kavandatud hoone projekteerimisel ja ehitamisel seadust rikutakse. Ka Maavanemal ei ole põhjust eeldada, et kavandatud hoone ehitamisel seadust rikutakse. Samuti leian, et kohalik omavalitsus 5 (8)

6 on planeeringu koostamise käigus kaalunud planeeritava maa-ala kinnisasja omaniku ja teiste huvitatud isikute ettepanekuid ning erinevaid planeeringulahenduse võimalusi sh planeeritud hoone sobivust ja kohasust ning on planeeringulahendust piisavalt põhjendanud. 4. Vastuväite esitajad olid arvamusel, et Detailplaneeringu seletuskirjas esitatud keskkonnauuring, isolatsioonianalüüs, pinnaseõhu ning radoonisisalduse uuring ja ehitusgeoloogiline uuring ei ole piisavalt pädevad. Samuti väitsid isikud, et eelnimetatud uuringuid ei ole Detailplaneeringu lisadena esitatud. TLPA nimetatud väitega ei nõustunud ning selgitas, et erinevate uuringute tulemusi võetakse detailplaneeringu koostamisel küll aluseks, kuid nende terviktekste detailplaneeringu seletuskirjas ei esitata. Kuna detailplaneeringuid koostavad ettevõtted ei ole reeglina uuringute ja/või analüüside koostajad, siis esitatakse uuringute terviktekstid koos Detailplaneeringu juurde kuuluva graafilise materjaliga Detailplaneeringu lisades. Juhin vastuväiteid esitanud isikute tähelepanu asjaolule, et Detailplaneeringule on lisatud K. Lilanderi poolt koostatud puittaimestiku haljastuslik hinnang, osaühingu Finestum (praegu Finestum Ehitusekspertiisid OÜ) koostatud radooni mõõdistuste raport, OÜ Fassaadiprojekt arhitekti P. Soopere J. Kunderi tn 31 elamu kohta koostatud insolatsioonianalüüs ning OÜ Rei Geotehnika poolt koostatud J. Kunderi tn 33 krundi ehitusgeoloogia uuringu aruanne. Järelevalve teostaja nõustub antud vastuväite puhul kohaliku omavalitsuse seisukohaga, et väär on väide, et uuringuid pole Detailplaneeringule lisatud. Hinnangud ja uuringud on Detailplaneeringule lisatud ning need on allkirjastatud pädevate ja konkreetsete tööde eest vastutavate spetsialistide poolt. Kohalikul omavalitsus on eeldanud, et hinnangute tulemused on pädevad. Samuti ei ole uuringute pädevuses põhjust kahelda maavanemal. Ühtlasi juhin tähelepanu, et Detailplaneeringu on kooskõlastanud nii Põhja-Eesti Päästekeskus (praegu Põhja Päästekeskus) kui ka Tallinna Transpordiamet vastavalt ning Kokkuvõte Avalikkuse kaasamise kõige tähtsamaks ja laiaulatuslikumaks võimaluseks on planeeringu avaliku väljapaneku korraldamine, mille jooksul saavad oma ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringulahenduse kohta esitada kõik planeeringulahendusest huvitatud isikud. Planeeringumenetluse etappidest avalikkuse teavitamise kord on sätestatud PlanS-is. Käesoleval juhul puudub vaidlus selles, et Detailplaneeringu menetluse etappidest ei oleks vastavas ajalehes avalikkust seadusega ette nähtud korras teavitatud. Maavanemale järelevalve teostamiseks esitatud materjalidest nähtuvalt on kohalik omavalitsus teavitanud vastavas ajalehes Detailplaneeringu avaliku väljapaneku toimumise ajast ja kohast ning planeeritava hoonestuse iseloomust. Vastuväiteid esitanud isikud on olnud teadlikud planeeringulahendusest ning saanud väljendada oma seisukohti planeeringu koostamise käigus. Seda tõendab ka vastuväidete esitamine planeeringu avalikul väljapanekul. Vastuväiteid esitanud isikute vastuväidete arvesse võtmise kohta on kohalik omavalitsus andnud oma seisukoha. Seega on vastuväiteid esitanud isikud saanud kasutada oma protsessiõigusi Detailplaneeringu koostamisel ja seeläbi olnud planeeringu koostamisse kaasatud, mis ongi PlanS-ist tulenevalt planeerimise eesmärk. Kohalikul omavalitsusel on õigus planeeringu avaliku väljapaneku ja sellele järgneva avaliku arutelu tulemusel teha planeeringus vajalikud parandused ja täiendused. Sellest tulenevalt kujuneb planeeringu lõplik ehitusõiguse- ja maakasutuse lahendus välja alles vahetult enne planeeringu kehtestamist. Seejuures on kohalikul omavalitsusel õigus kehtestada põhjendatud planeerimisotsustuse korral planeeringualale ka teistsugune ehitusõigus, kui praegu on määratud, kuid see on kohaliku omavalitsuse otsustada. Plans 3 lõike 1 kohaselt on planeeringu koostamine avalik ning antud juhul on avalikkust detailplaneeringu algatamisest ja vastuvõtmisest teavitatud PlanS-is ette nähtud korras ning järgitud on ka teisi avaliku menetluse nõudeid. Järelevalve teostaja juhib vastuväiteid esitanud isikute tähelepanu ka sellele, et vastavalt Eesti Vabariigi põhiseaduse (PS) -le 32 on igaühe omand puutumatu ja võrdselt kaitstud. PS järgi on igaühel õigus enda omandit vabalt vallata, kasutada ja käsutada. Omandi õigused võivad olla kitsendatud ainult seaduse või teiste isikute, s.h naaberkinnisasjade omanike õigustega. Naaberkinnisasjade omanike vahel tekib kindlasti huvide konflikt, kui mõlemad hakkavad teostama täielikku õiguslikku võimu oma kinnisasja üle. Sellest tingituna ei kaitse naabrusõigused kummagi kinnisasja omaniku huve ühepoolselt ning naabrusõiguste näol on tegemist seadusliku kompromissiga omandiõiguse rakendamisel. Naaberkinnistute omanike suhteid reguleerivaks üldseaduseks on AÕS, mille 89 lõike 1 esimese lause 6 (8)

7 kohaselt on omanikul õigus nõuda omandiõiguse igasuguse rikkumise kõrvaldamist, isegi kui rikkumine ei ole seotud valduse kaotusega. AÕS 143 ei reguleeri nn negatiivsete, s.h varjavate mõjutuste lubatavust. Negatiivsete varjavate mõjutuste all tuleb mõista sääraseid mõjutusi, mille puhul takistatakse aine, lainete või kiirguse pääs naaberkinnisasjale, nt takistatakse õhu, valguse või raadiolainete levi või varjatakse vaade. Ehitisega põhjustatud varjav mõjutus võib osutuda keelatud mõjutuseks, mille lõpetamist võib omanik nõuda vastavalt AÕS 89 lõikele 1, kui see kahjustab teise isiku omandiõigust ja ehitis ei ole kooskõlas ehitamist reguleerivate normide ja nõuetega. Eelnev ei tähenda iseenesest, et kõik varjavad mõjutused on keelatud, vaid eelkõige seda, et ka varjavaid mõjutusi tuleb avalikul võimul ehitamise reguleerimisel silmas pidada ning kooskõlas proportsionaalsuse põhimõttega võimalust mööda vältida. Lisaks eeltoodule leian, et teatud harjumuslike vaadete muutumine või sulgemine uute hoonetega on linnades ja mujal tiheasustusaladel paratamatus. Kui isik valib elukohaks linnakeskuse või muu kõrge ja tiheda hoonestusega piirkonna, siis peab ta põhimõtteliselt leppima ka sellisele elukeskkonnale vastavate tingimustega. Ka Riigikohus on oma senises praktikas asunud seisukohale, et tiheasustusalale ehitamisel on tavaline, et omavahel põrkuvad naaberkinnistute omanike õigused ja huvid. On paratamatu, et ühe kinnisasja intensiivne kasutamine võib piirata naabri võimalusi oma maatüki kasutamisel. Varjavad mõjutused (nt takistatakse õhu, valguse või raadiolainete levi või varjatakse vaade) võivad kujutada endast ka põhiseaduslikult kaitstud omandi vaba kasutamise õiguse riivet (PS 32 lõike 2 esimene lause). Oluliste ja ettenähtavate varjavate mõjutuste täielik välistamine põhiseadusliku omandiõiguse kaitsealast võiks sattuda vastuollu PS 11 teises lauses sätestatuga, sest omaniku jaoks pole olemuslikku vahet, kas oluline kahju tekitatakse aine, lainete või kiirguse levitamise või levimise tõkestamisega. Samas ei tähenda see iseenesest, et kõik varjavad mõjutused on keelatud, vaid eelkõige seda, et ka varjavaid mõjutusi tuleb avalikul võimul ehitamise reguleerimisel silmas pidada ning kooskõlas proportsionaalsuse põhimõttega võimalust mööda vältida. Ehitamisega kaasnevatest mõjutustest tingitud huvide ja õiguste konfliktid tuleb lisaks asjaõigusele lahendada ka ehitamist reguleerivate üldnormide ning konkreetsete kinnisasjadega seoses planeeringute ja ehituslubadega. Naaber peab taluma ehitise rajamist, mis on lubatud planeeringuga ja sobib ümbrusse ning on ka muidu õiguspärane 2. Rõhutan siinkohal veelkord, et detailplaneeringu sisulise lahenduse otstarbekuse üle on kaalutlusõiguse alusel ainupädev otsustama kohalik omavalitsus, kelle pädevuses on kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse järgi kohaliku elu küsimuste, k.a territoriaalplaneerimise, iseseisev ja lõplik korraldamine ning otsustamine. Seega juhul, kui planeeringulahendus ei ole vastuolus kehtivate seaduste ja normidega, on erinevate kinnisasja omanike huvide arvesse võtmisel ning planeeringutega kavandatavate ehitus- ja maakasutustingimuste ruumilise sobivuse üle otsustajaks kohalik omavalitsus. Maavanema järelevalve pädevusse kuulub planeeringu lahenduse seadustele ja normidele vastavuse kontrollimine. Planeeringulahenduse otstarbekuse (sh piirkonna miljöösse sobivuse) üle järelevalve käigus õigusliku hinnangu andmine ei ole maavanema pädevuses. Kohaliku omavalitsuse planeerimisotsused alluvad kohtulikule kontrollile piiratud ulatuses. Kohus ei saa otsustada planeerimisotsustuste otstarbekuse üle. Seda enam ei saa planeerimisotsustuse otstarbekuse üle otsustada maavanem 3. Veel pean vajalikuks juhtida tähelepanu PlanS 4 lõike 2 punktile 2, mille kohaselt on planeerimisalase tegevuse korraldamine linna või valla haldusterritooriumil kohaliku omavalitsuse pädevuses, kes peab tagama vastavalt seadusele huvitatud isikute huvide arvessevõtmise ja tasakaalustamise, mis on planeeringu kehtestamise eeldus. Kohalik omavalitsus peab kooskõlas proportsionaalsuse põhimõttega võimalusel vältima planeeringulahenduse kujundamisel ka planeeringulahendusest huvitatud isikute subjektiivselt tajutavate õiguste riivamist. Kuna kohaliku omavalitsuse peamiseks eesmärgiks planeerimisel on linna säästva ja tasakaalustatud ruumilise arengu kujundamine, siis on paratamatu, et alati ei pruugi olla võimalik arvestada kõikide planeeringulahendusest huvitatud isikute soovidega. Kohalikul omavalitsusel on õigus planeeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemusel planeeringut parandada ja täiendada, mistõttu kujuneb iga konkreetse planeeringu lõplik lahendus välja alles vahetult enne selle kehtestamist. Lõpliku hinnangu eelnenud planeerimismenetluse käigule ja planeeringu lahendusele annab kohalik omavalitsus planeeringu kehtestamise otsusega. Järelevalve teostamise tulemusena saan asuda seisukohale, et käesoleva Detailplaneeringu koostamisel ei ole rikutud neid vastuväiteid esitanud isiku seadusest tulenevaid õigusi, mis kuuluksid järelevalve teostaja 2 RKHKo , , p 16 ja p 18 3 RKHKo nr , (8)

8 poolt tagamisele. Detailplaneeringu koostamisel on arvestatud PlanS-is sätestatud planeeringu avaliku menetluse nõuetega ning lähtutud PlanS -s 9 detailplaneeringu sisule esitatavatest nõuetest. Detailplaneering on planeeringumaterjalidest nähtuvalt teiste asutuste hulgas kooskõlastatud Tallinna Transpordiameti, Terviseameti Põhja talituse ja Põhja-Eesti Päästekeskusega. Käesoleva Detailplaneeringu kehtestamine kuulub kohaliku omavalitsuse pädevusse. Seega otsustab antud juhul kohalik omavalitsus, kas J. Kunderi tn 33 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu lahendus tagab võimalikult paljude ühiskonnaliikmete vajaduste ja huvide (sh ka vastuväiteid esitanud isikute huvide) arvestamise. Vastuväiteid esitanud isikute seisukohad on planeeringu dokumentatsiooni lisatud ning igal planeeringuga tutvujal on olnud võimalik saada ülevaadet vastuväidete sisust. Haldusmenetluse seaduse 4 lõike 2 kohaselt peab haldusorgan kaalutlusõigust teostama kooskõlas volituse piiride, kaalutlusõiguse eesmärgi ning õiguse üldpõhimõtetega, arvestades olulisi asjaolusid ning kaaludes põhjendatud huve. See tähendab, et kohalik omavalitsus peab õiguspärase ja ruumilise planeerimise põhimõttele vastava planeerimisotsuse tegemiseks olema eelnevalt analüüsinud erinevaid lahendusvariante. Antud juhul on kohalik omavalitsus asunud seisukohale, et J. Kunderi tn 33 kinnistule on sellise ehitusõiguse andmine linnaehituslikult sobiv ja põhjendatud ning ei piira ega kahjusta vastuväidete esitajate õigusi. Järelevalve teostajana nõustun kohaliku omavalitsuse seisukohtadega ning leian, et Detailplaneering vastab hetkel kehtivatele seadustele, normidele ja haldusaktidele. Vastavalt PlanS 23 lõikele 6 peab järelevalve teostaja andma planeeringule heakskiidu pärast järelevalve käigus esitatud nõuete täitmist ja vastuväidete kohta seisukoha andmist ning tegema kohalikule omavalitsusele ettepaneku planeeringu kehtestamiseks. Lähtudes maavanema pädevuse piiridest ja võttes aluseks PlanS 23 lõike 6 annan oma heakskiidu J. Kunderi tn 33 kinnistu ja lähiala detailplaneeringule ning tagastan planeeringu kohalikule omavalitsusele edasiseks menetlemiseks. Planeeringulahendusega jätkuvalt mittenõustumisel on vastuväiteid esitanud isikul võimalik, kohaliku omavalitsusega ja planeeritava kinnisasja omanikuga kohtuväliselt kokkuleppele mittejõudmisel, pöörduda oma subjektiivsete õiguste kaitseks halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras. Kehtestatud planeeringu vaidlustamist reguleerib PlanS 26 lõige 1. Lugupidamisega /allkirjastatud digitaalselt/ Ülle Rajasalu maavanem Ärakirjad: 1. Tallinna Linnaplaneerimise Amet, 2. Kristjan Järvel, Plaan 2 OÜ, 3.M. Steinberg, J. Kunderi tn 31-1, Tallinn 4. E. Veskaru, J. Kunderi tn 31-3, Tallinn 5. Ü. Plink, J. Kunderi tn 31-6, Tallinn 6. T. Mesila, K. A. Hermanni 14 KÜ, K. A. Hermanni tn 14, Tallinn 7. M. Pajusalu, J. Kunderi tn 38-3, Tallinn 8. A. Ivanova, J. Kunderi tn 38-23, Tallinn 9. H. Sootna, J. Kunderi tn 35-6, Tallinn 10. Urho Trei ja Marika Trei, J. Kunderi tn 35-3, Tallinn Ele Panfilov (8)

Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus Teie: nr LV-1/1880 Meie: nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala deta

Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus Teie: nr LV-1/1880 Meie: nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala deta Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus lvpost@tallinnlv.ee Teie: 03.07.2017 nr LV-1/1880 Meie: 05.09.2017 nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala detailplaneering Tallinna Linnavalitsus esitas 03.07.2017

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUS KORRALDUS Viimsi 16. mai 2017 nr 322 Randvere küla, kinnistu Aiaotsa tee 20 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

Elva Vallavalitsus

Elva Vallavalitsus ELVA VALLAVALITSUS KORRALDUS Elva 12. märts 2019 nr 2-3/268 Elva vallas Elva linnas Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 ehitusloa muutmisega mittenõustumine 1. Asjaolud 1.1. Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 krundid

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Tellija: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

Alatskivi Vallavalitsus

Alatskivi Vallavalitsus PEIPSIÄÄRE VALAVOLIKOGU OTSUS Alatskivi 30. november 2017 nr 22 Alatskivi alevikus asuva Päiksi tee 2c maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Vabariigi Valitsuse 22.06.2017

Rohkem

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva 01.06.2018 nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastriüksuse ja osaliselt Tedre katastriüksuse ning lähialade

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta Keskkonnaministeerium Teie 18.11.2010 nr 1-7/8769-1 Meie 10.12.2010 nr R-10-1/120 Maareformi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu Eesti Maaomavalitsuste Liit,

Rohkem

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc TALLINNA NOTAR TARVO PURI NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU NUMBER 1236 HOONESTUSÕIGUSTE TINGIMUSTE MUUTMISE LEPING JA KINNISTUTELE OSTUEESÕIGUSTE SEADMISE LEPING ASJAÕIGUSLEPINGUD Käesoleva notariaalakti on

Rohkem

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode] Uus Ehitusseadustik Tuulikki Laesson 12.11.2015 Ehitamine 2 4. Ehitamine (1) Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Maakatastriseaduse muudatused Triinu Rennu Maa-amet sügis 2018 Katastri pidamise eesmärk on maa-andmete registreerimine ja säilitamine, et tagada avalikkusele maa kohta ajakohased alusandmed kinnisasja

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri Seletuskiri 1. Detailplaneeringu lähtematerjalid. Detailplaneeringu lähtematerjalideks on: 1) Haapsalu Linnavalitsuse korraldus 27.01.2016 nr 52 detailplaneeringu algatamise kohta. 2) Lähteseisukohad koos

Rohkem

J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõ

J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõ 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Keskkonnamõju strateegilise hindamise programm OÜ Hendrikson & Ko Raekoja pl 8, Tartu Pärnu mnt 27, Tallinn http://www.hendrikson.ee

Rohkem

Kirjaplank

Kirjaplank VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/15/1585 Otsuse tegija Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Helina- Aleksandra Lettens Otsuse tegemise aeg ja koht 12.10.2015 Tallinnas Vaide esitamise aeg 31.08.2015

Rohkem

I Sisukord

I Sisukord I Sisukord II MENETLUSDOKUMENDID... 2 III SELETUSKIRI... 3 1. Koostamise alused, lähtedokumendid ja teostatud uuringud... 3 1.1. Koostamise alused... 3 1.2. Lähtedokumendid... 3 1.3. Uuringud... 3 2. Detailplaneeringu

Rohkem

Microsoft Word - Nelgi tee 23_DP_Seletuskiri.doc

Microsoft Word - Nelgi tee 23_DP_Seletuskiri.doc I MENETLUSDOKUMENDID SISUKORD 1. Viimsi Vallavalitsuse 13.03.2018 korraldus nr.138 Viimsi alevikus, kinnistu Nelgi tee 23 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine ; 2. Ajalehekuulutus

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus Aeg: A

Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus Aeg: A Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus 31.05.2013 Aeg: Algus kell 16.00 Lõpp kell 16.50 Osavõtjad: nimekiri

Rohkem

Haava tn 2 ja 2a detailplaneering Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr ) Kohtu 3A-2, Tallinn Pl

Haava tn 2 ja 2a detailplaneering Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr ) Kohtu 3A-2, Tallinn Pl Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr 11142134) Kohtu 3A-2, 10130 Tallinn Planeeringu koostaja: OÜ Pärnu Instituut (reg.nr 11362232) Riia mnt 14-7, 80013 Pärnu Projektijuht:

Rohkem

Microsoft Word - istungi_ylevaade_

Microsoft Word - istungi_ylevaade_ Ülevaade Pärnu Linnavalitsuse 15. augusti istungist 1. Pärnu Linnavalitsuse 03.12.2010 määruse nr 17 Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolidesse vastuvõtu üldtingimused kehtetuks tunnistamine Tunnistati

Rohkem

Microsoft Word - Detailplaneeringu II avaliku koosoleku protokoll

Microsoft Word - Detailplaneeringu II avaliku koosoleku protokoll Väike-Maarja alevikus Pikk tn 12, Pikk tn 8, Pikk tn 10, Ravi tn 1, Ravi tn 1b katastriüksuste ja osaliselt 22 Rakvere Väike-Maarja Vägeva tee katastriüksuse maa-alale koostatud detailplaneeringu II avaliku

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 22.03.2017 Tallinnas

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUSE EHITUS- JA KOMMUNAALAMET Eelnõu PROJEKTEERIMISTINGIMUSED DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE KOHUSTUSE PUUDUMISEL NR 971 Sidevõrgu (sidetrassid, sidekapid) ehitusprojekti koostamiseks Viimsi

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Huvitatud isik: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR:

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR: Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR: 150401-001 TELLIJA: Aleksandr Grimov aleksandr@oseeniksgrupp.ee

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri OÜ A A R E N S P R O J E K T Töö nr DP-02/2012 Reg nr 037140 Tallinna linn Kesklinna linnaosa PIRITA TEE 26D KINNISTU JA LÄHIALA DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: OÜ AARENS PROJEKT Aadress: Pärnu

Rohkem

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähte

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähte Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill 2017. a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähteseisukohtade kehtivus: 18 kuud 1. Detailplaneeringu

Rohkem

Microsoft Word _1391 kehtestamine.doc

Microsoft Word _1391 kehtestamine.doc TALLINNA LINNAVALITSUS ISTUNGI PROTOKOLL Tallinn jaanuar 2007 nr Päevakorrapunkt nr Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu Preesi tn 5/7 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Põhja- Tallinnas

Rohkem

TALLINNAS LENNUKI TN, LIIVALAIA TN, A. LAUTERI TN JA MAAKRI TN VAHELISE KVARTALI DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILINE HINDAMINE (KSH) KESKKON

TALLINNAS LENNUKI TN, LIIVALAIA TN, A. LAUTERI TN JA MAAKRI TN VAHELISE KVARTALI DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILINE HINDAMINE (KSH) KESKKON TALLINNAS LENNUKI TN, LIIVALAIA TN, A. LAUTERI TN JA MAAKRI TN VAHELISE KVARTALI DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILINE HINDAMINE (KSH) KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE PROGRAMMI EELNÕU OÜ

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

Microsoft Word - Kruusimäe 1 seletuskiri

Microsoft Word - Kruusimäe 1 seletuskiri PROJEKTI KOOSSEIS I SELETUSKIRI 1. Detailplaneeringu alused ja lähtedokumendid. 2. Kontaktvööndi analüüs. Üldplaneering. 3. Detailplaneeringu eesmärk ja põhjendus. 4. Olemasolev olukord 5. Planeerimislahendus

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

SAUE LINNAVOLIKOGU OTSUS Saue 24. aprill 2014 nr Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ on tellinud Eesti Energia Võrguehitus AS-lt elektriprojekti Paju

SAUE LINNAVOLIKOGU OTSUS Saue 24. aprill 2014 nr Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ on tellinud Eesti Energia Võrguehitus AS-lt elektriprojekti Paju SAUE LINNAVOLIKOGU OTSUS Saue 24. aprill 2014 nr Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ on tellinud Eesti Energia Võrguehitus AS-lt elektriprojekti Paju tn 6 kinnistu elektrivarustuse tagamiseks ning vajalike

Rohkem

Kalmuse 16a_SELETUSKIRI - köide I

Kalmuse 16a_SELETUSKIRI - köide I Töö nr DP-04-16 VÕRU LINN KALMUSE TN 16A JA LÄHIALA DETAILPLANEERING Köide I Tellija: Võru Linnavalitsus Koostaja: GeoBaltica OÜ geobaltica@geobaltica.ee Tel: (+372) 5552 3686 Tartu 2016 GeoBaltica OÜ

Rohkem

Microsoft Word - DP_Aiandi 6-eskiis_SELETUSKIRI_.doc

Microsoft Word - DP_Aiandi 6-eskiis_SELETUSKIRI_.doc VIIMSI VALD, VIIMSI ALEVIK, Aiandi tee 6 DETAILPLANEERINGU ESKIIS OBJEKT : Aiandi tee 6, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harjumaa DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIKUD : Viimsi vald, Nelgi tee 1, Viimsi alevik

Rohkem

Eesõna

Eesõna 1 OSA 2 SELETUSKIRI Sisukord LÄHTEANDMED JA ÜLDEESMÄRGID... 2 Detailplaneeringu koostamise alused... 2 Detailplaneeringu koostamise eesmärgid... 2 Arvestamisele kuuluvad planeeringud ja dokumendid... 2

Rohkem

Pärnu EKE Projekt AS Reg nr Õhtu põik Pärnu Tel MTR EP Töö nr A. H. Tamm

Pärnu EKE Projekt AS Reg nr Õhtu põik Pärnu Tel MTR EP Töö nr A. H. Tamm Pärnu EKE Projekt AS Reg nr 10052624 Õhtu põik 5 80010 Pärnu Tel 37 2445 9810 pekep@pekep.ee www.pekep.ee MTR EP10052624-0001 Töö nr. 14001 A. H. Tammsaare pst 35 kinnistu detailplaneering Pärnu linn Linnaehituslik

Rohkem

I Sisukord

I Sisukord I Sisukord II MENETLUSDOKUMENDID... 2 III SELETUSKIRI... 3 1. Koostamise alused, lähtedokumendid ja teostatud uuringud... 3 1.1. Koostamise alused... 3 1.2. Lähtedokumendid... 3 1.3. Uuringud... 3 2. Detailplaneeringu

Rohkem

Microsoft Word - SELETUSKIRI_KAAL__ doc

Microsoft Word - SELETUSKIRI_KAAL__ doc LUITE tn 2a ja LUITE tn 2 KINNISTUTE DETAILPLANEERING, ESKIIS OBJEKT : Luite tn 2a ja Luite tn 2, Kesklinna linnaosa, Tallinn, 11313 DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIK : Egert Kaal, Luite tn 2a, Tallinn

Rohkem

Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIM

Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIM Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIMÄE TN 11 JA 13 KINNISTUTE DETAILPLANEERING TÖÖ NR:

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

Eelnõu 24

Eelnõu 24 EHITUSSEADUSTIK Sisukord EHITUSSEADUSTIK... 6 I. OSA... 6 ÜLDOSA... 6 1. PEATÜKK... 6 ÜLDSÄTTED... 6 1. Seadustiku eesmärk... 6 2. Seadustiku kohaldamisala... 6 3. Ehitis... 6 4. Ehitamine... 7 5. Ehitusprojekt...

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU ISTUNGI PROTOKOLL Põltsamaa Kultuurikeskuses 20. september 2011 nr 23 Algus kell 15.00, lõpp kell 17.35 Juhatas linnavolikogu esimees Margi Ein. Protokollis õigusnõunik Marit Seesmaa. Osa võtsid linnavolikogu

Rohkem

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON OTSUS Asja number: 11-1a-274 Otsuse kuupäev: 25. november 2011 Komisjoni koosseis: Vaidlustaja: Vaidlustaja esindaja: Registreerija: Registripidaja: Vaidlustatud domeeninimi:

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

Microsoft Word - DP_Aiandi 6_SELETUSKIRI_ doc

Microsoft Word - DP_Aiandi 6_SELETUSKIRI_ doc VIIMSI VALD, VIIMSI ALEVIK, Aiandi tee 6 DETAILPLANEERING OBJEKT : Aiandi tee 6, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harjumaa DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIKUD : Viimsi vald, Nelgi tee 1, Viimsi alevik 74001

Rohkem

Microsoft Word - Kirsiaia_DP_seletuskiri.doc

Microsoft Word - Kirsiaia_DP_seletuskiri.doc 1 KIRSIAIA DETAILPLANEERING SELETUSKIRI SISSEJUHATUS Käesolev detailplaneering on koostatud 2002.a. augustikuus Audru Vallavalitsuse tellimisel. Planeeringu koostamise aluseks oli Audru Vallavolikogu otsus

Rohkem

Tehnilise Järelevalve Amet saatis KMH aruande asutustele kooskõlastamiseks kirjaga nr 16-6/ Oma kooskõlastused esitasid järgmis

Tehnilise Järelevalve Amet saatis KMH aruande asutustele kooskõlastamiseks kirjaga nr 16-6/ Oma kooskõlastused esitasid järgmis Tehnilise Järelevalve Amet saatis KMH aruande asutustele kooskõlastamiseks 17.05.2018 ga nr 166/180263014. Oma kooskõlastused esitasid järgmised asutused: Maanteeamet, Muinsuskaitseamet, Keskkonnainspektsioon,

Rohkem

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP TARTU MAAKOND, TAR

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP TARTU MAAKOND, TAR Paabor Projekt OÜ Reg nr: 14260182 Kalda tee 8-80 50703 TARTU Tel: +372 5358 6223 E-mail: paaborprojekt@gmail.com Töö nr: DP-5-2017 TARTU MAAKOND, TARTU VALD, KÕRVEKÜLA ALEVIK SIRELI TN 7 MAAÜKSUSE JA

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVOLIKOGU OTSUS Viimsi 10. aprill 2018 nr 28 Lubja küla, osaliselt kinnistute Viimsi metskond 79 ja Vardi tee L6 ning kinnistute Lubja tee L1, Laanekivi tee L2 ja Vardi tee L7 detailplaneeringu

Rohkem

Microsoft Word - ValliTn34DP.Seletuskiri.doc

Microsoft Word - ValliTn34DP.Seletuskiri.doc Maastik OÜ registrikood: 12197806 telefon: 5843 4843 Töö nr: 13.021 Asukoht: Valga maakond Valga linn Huvitatud isik: Toomas Laul Planeerija: Janika Raudsepp, Priit Paalo Valga linna Valli tn 34 krundi

Rohkem

897FCEA9

897FCEA9 Hr Tõnis Lukas Haridus- ja teadusminister Munga 18 50088 TARTU Teie 13.02.2008 nr 8-4/27 Õiguskantsler 03.2008 nr 6-2/080120/00801824 Seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta Austatud härra minister Tänan

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

Microsoft Word - kiviaia det.doc

Microsoft Word - kiviaia det.doc Töö: nr 32-10 Huvitatud isik: Meeli Otsa Kuusalu valla Kaberla küla Kiviaia tee 1 ja 3 kinnistute ja lähiala detailplaneering Juhataja Projekti juht Projekteerija Mairi Kaal Kalle Koppel Kalle Koppel Tallinn

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse a määruse nr 27

Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse a määruse nr 27 Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse 31.10.2006. a määruse nr 27 juurde 1.1 Detailplaneeringu (edaspidi planeeringu)

Rohkem

Vaideotsus VÄLJAVÕTE ÄRISALADUSED VÄLJA JÄETUD Tallinn nr 5.1-5/ Logowest OÜ vaide Konkurentsiameti otsusele nr

Vaideotsus VÄLJAVÕTE ÄRISALADUSED VÄLJA JÄETUD Tallinn nr 5.1-5/ Logowest OÜ vaide Konkurentsiameti otsusele nr Vaideotsus VÄLJAVÕTE ÄRISALADUSED VÄLJA JÄETUD Tallinn 24.09.2014 nr 5.1-5/14-026 Logowest OÜ 15.08.2014 vaide Konkurentsiameti 16.07.2014 otsusele nr 5.1-5/14-020 rahuldamata jätmine 1. Menetluse käik

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

(Microsoft Word _DP_Seletuskiri_t\344iendustega.docx)

(Microsoft Word _DP_Seletuskiri_t\344iendustega.docx) A. Lätte tn 20, Nõo alevik, Nõo vald, Tartumaa NÕO ALEVIKUS ASUVA A. LÄTTE TN 20 KINNISTU DETAILPLANEERING DETAILPLANEERING TÖÖ NR: RP14012_01 TELLIJA: Nõo Vallavalitsus Voika 23, Nõo alevik, Nõo vald,

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

MAAKONNAPLANEERING JA ÜLDPLANEERING

MAAKONNAPLANEERING JA ÜLDPLANEERING Maakasutuse-, arhitektuuri- ja haljastusnõuded üldplaneeringus Tartu linna kogemus Indrek Ranniku Tartu Linnavalitsuse LPMKO üldplaneeringu- ja arenguteenistuse juhataja Indrek.Ranniku@raad.tartu.ee kolmas

Rohkem

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP PÕLVA MAAKOND, PÕL

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP PÕLVA MAAKOND, PÕL Paabor Projekt OÜ Reg nr: 14260182 Kalda tee 8-80 50703 TARTU Tel: +372 5358 6223 E-mail: paaborprojekt@gmail.com Töö nr: DP-3-2018 PÕLVA MAAKOND, PÕLVA VALD, PÕLVA LINN ENERGIA TN 16 JA LÄHIALA DETAILPLANEERING

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs Piirivalve väliõppekeskus

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa OTSUS Tallinn 20.06.2007 J.1-45/07/4 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine Elisa Eesti AS- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem

Kontrollkaik_Kiili_Vallavalitussex

Kontrollkaik_Kiili_Vallavalitussex Hr Tarmo Vaik vallavanem Kiili Vallavalitsus info@kiilivald.ee Teie 30.09.2009 nr 3.3-4/1953-1 Õiguskantsler 7.12.2009 nr 7-8/091506/0907196 Soovitus õiguspärasuse ja hea halduse tava järgimiseks Lugupeetud

Rohkem

Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet_soovitus hea halduse tagamiseks

Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet_soovitus hea halduse tagamiseks Monica Rand Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet munitsipaalpolitsei@tallinnlv.ee Teie kuupäev nr [Seosviit] Õiguskantsler 2.12.2011 nr 7-5/110776/1105937, 7-5/110777/1105937 Soovitus hea halduse tagamiseks

Rohkem

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Alates 2011. a. kevadest on alustanud koostööd Ühinenud Kinnisvarakonsultandid OÜ ja Adaur Grupp OÜ. Ühinenud Kinnisvarakonsultandid

Rohkem

Töö nr DP Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust hu

Töö nr DP Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust hu Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust huvitatud isik: Antsla Vallavalitsus Tartu 2017 Sisukord 1. Detailplaneeringu

Rohkem

Projekti koosseis

Projekti koosseis Köite koostamisel osalesid : Arhitektuurne osa volitatud arhitekt arhitekt Anu Vaarpuu KBT Ehitusprojekt OÜ Olga Adamson KBT Ehitusprojekt OÜ 3 Köite koosseis: B. Seletuskiri 1. Sissejuhatus. 2. Lähteolukord.

Rohkem