MAJANDUSAASTA ARUANNE

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "MAJANDUSAASTA ARUANNE"

Väljavõte

1 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: registrikood: tänava/talu nimi, Tervise 28 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: telefon: faks: e-posti aadress: veebilehe aadress:

2 Sisukord Tegevusaruanne 3 Raamatupidamise aastaaruanne 7 Bilanss 7 Tulemiaruanne 8 Rahavoogude aruanne 9 Netovara muutuste aruanne 10 Raamatupidamise aastaaruande lisad 11 Lisa 1 Arvestuspõhimõtted 11 Lisa 2 Raha 12 Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud 12 Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed 13 Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad 13 Lisa 6 Materiaalne põhivara 13 Lisa 7 Võlad ja ettemaksed 14 Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused 14 Lisa 9 Annetused ja toetused 15 Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud 15 Lisa 11 Jagatud annetused ja toetused 15 Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud 15 Lisa 13 Tööjõukulud 16 Lisa 14 Finantstulud ja -kulud 16 Lisa 15 Seotud osapooled 16 2

3 Tegevusaruanne SIHTASUTUS TALLINNA LASTEHAIGLA TOETUSFONDI 2011.A. TEGEVUSARUANNE SA Tallinna Lastehaigla Toetusfond on 1993.aastal asutatud heategevuslik fond, mille missioon on: Muuta positiivsemaks ühiskonna suhtumist lastesse ja laste, eriti haigete laste, probleemidesse Innustada kogukonna liikmeid panustama tervise ja teaduse arengu heaks, et muuta paremaks Eestis elavate laste ja nende perede elu Aidata igati kaasa lapsesõbraliku haigla kujunemisele ja parima võimaliku meditsiiniabi osutamisele Tallinna Lastehaiglas Toetusfondi visioon on: Tervemad lapsed Hoolivam ühiskond Toetusfondi personali struktuuris muudatusi toimunud ei ole a. oli Toetusfondis tööl kolm palgalist töötajat a. oli eriline, sest see oli esimene euro aasta ja ühtlasi muutus sellel aastal tulumaksuseadus, millest omakorda olid tingitud erinevused aruandluses võrreldes möödunud aastatega. Kuna muudeti tulumaksuseadust selliselt, et maksuvabasid annetusi saab teha AINULT Eesti tulumaksuvabastusega organisatsioonide nimekirja kantud isikutele või Euroopa majanduspiirkonna lepinguriikides asutatud samaväärsetele ühingutele, siis Haiglat pidavatele isikutele enam maksuvabalt annetusi teha ei saa. Seadusemuudatuse põhjus oli Eesti vastu algatatud rikkumismenetlus Euroopa Komisjoni poolt. Sisu oli selles, et Eesti kohtleb maksusoodustuste andmisel ebavõrdselt Eesti ja EL ühinguid ja asutusi. Kui anname maksusoodustusi Eesti MTÜ-le, SA-le, riigi või KOV asutusele, tuleb samu soodustusi anda ka kõikide teiste EL riikide samaväärsetele ühingutele ja asutustele. Nii laialt antavad maksusoodustused ei olnud aga Eesti huvides ning seetõttu otsustati soodustuse saajate ringi oluliselt koomale tõmmata. Alates 2011.a. 1.jaanuarist oleme sihtostarbeliselt tehtud kulutuste all soetatud aparatuuri andnud Tallinna Lastehaiglale tähtajatult tasuta kasutada. Samuti on oluliselt suurenenud konktreetsetele lastele suunatud abi- näit. ravimid, insuliinipumbad, mis varem liikusid abivajajani läbi lastehaigla. Nüüd jõuab abi otse abivajajani a. eelarve mahuks oli planeeritud eurot. Kuid eelarve lõplikuks mahuks kujunes eurot. Ja seda eelkõige lisarahastusele Eesti Shveitsi Koostööprogrammist, Kanal2 toimunud ülipopulaarse saate Tantsud tähtedega ja AS Selver poolt korraldatud kampaaniale Koos on kergem.. Põhiprojektiks oli 2011.a. annetuste kogumine EMG (elektromüograafi) aparaadi ostuks, kuid hädavajalikke toetusi jätkus veel paljudele. Nii muretseti kaasaegsed insuliinipumbad diabeedi haigetele lastele, hingamisaparaat mis on kasutusel inentsiivraviosakonnas, elustamislaud vastsündinute osakonnas, silmaaparaat kesklinna lastepolikliinikus, jõusaali sisustus taastusraviosakonnas, lisaks ravimid konreetsetele lastele. 4,5 mil. krooni maksev kõnnirobot jõudis lastehaiglasse 2010 aasta lõpul ja selle esmasesitlus avalikkusele ja erialaspetsialistidele toimus 26.jaan.2011.a. Sellest ajast on kõnnirobot olnud pidevalt kasutuses. Tekkinud on vajadus ka õhtuste kasutusaegade järele ning hetkel on selle korraldamine päevakorras. Kohe protseduuride algusetapil sai selgeks, et Eesti lapsed on oma Lääne Euroopa eakaaslastest tunduvalt suuremat kasvu ja nii olime fakti ees, et teismelistele mõeldud ortoosid tuli koheselt tehasest tellida. Tänu korrektsele ja õigeaegselt esitatud aruandlusele ning soodsale valuutakursile saime lisatoetuse Eesti Shveitsi Koostööprogrammist uute ortooside ostuks suvel saime tehasest ortoosid kätte ja need võeti koheselt kasutusse. Nii paranesid just teismeliste kõnniroboti kasutusvõimalused. Kõnniroboti töö on aasta jooksul väga edukalt käivitunud. Robot töötab tööpäeviti kella ni. Kokku on tehtud 830 protsetuuri. Regulaarselt käib robotil 83 last. Huvi robotile pääsemiseks on väga suur. Lapsi tuleb meie haiglasse konsultatsioonile üle kogu Eesti. Suurt huvi näitavad ülesse Lõuna - Eesti ja Pärnumaa. Koostöös teiste kliinikute ja erivajadustega laste asutustega on ka sealt lapsi soovitatud tulla vaatama. Vahel on tunne, et ühest robotist jääb väheks. Avalikkusele tutvustas projekti ja aitas annetusi koguda Kanal2 läbi saate Tantsud tähtedega. Koostöö Kanal2 ga jätkus ka 2011.a. toimunud Tantsud tähtedega saates, mille jooksul koguti seekord toetust haiglale uue liikumispuuet ennetava aparaadi - EMG- ostuks. Toimunud ürituste tutvustamisel ja projektide kajastamisel on meid jätkuvalt tasuta abistanud paljud meediaväljaanded- Sky Media, SLÕhtuleht, Eesti Päevaleht, Äripäev, Postimees, Delovõje Vedomosti, Referent, Nädal, Terviseleht, Eesti Raadio, Kroonika, Naised, ETV, TV3, Kanal2, internetiportaalid delfi.ee, everyday.com, neti.ee, hot.ee. Tänavu kasutasime laialdaselt ka oma meedikampaania reklaamimiseks maakonna ja linnaosa meediakanaleid, nii kirjutavat pressi kui ka raadiokanaleid. Trükiteenuste osas on toetus tulnud AS Uniprint. Käesoleval aastal välimeedia pindasid TF oma kampaania tutvustamisel ei kasutanud- see-eest oli rohkem telereklaami TV3-s. Lisaks on meedia vahendusel ilmunud arvukalt heategevus -temaatikat, s.h. Toetusfondi töid ja tegemisi, käsitlevaid artikleid. Kodumeediakanalite kõrval olen korduvalt saatnud TF tööd ja lastehaigla vajadusi tutvustavaid artikleid ning pildimaterjali ka Kanada, USA ja Rootsi eestlaste ajalehtedesse. Laia kajastuse Tallinna Lastehaigla Toetusfondi ettevõtmistest saime ka aastal Toronto eestlaste lehes Eesti Elu. TF 15.sünnipäevaks a.jaanuaris ilmus Eesti Päevalehe vahel heategevust kajastav 8 lk. vaheleht Heategu tulevikku a. Sõbrapäeval jätkasime traditsiooni ja nii ilmus eesti- ning vene keelse Postimehe vahel Tallinna Lastehaigla Toetusfondi heategevuslik ajaleht Heategu tulevikku II a.a emadepäeval ilmus taas Postimehe vahel Toetusfondi ajaleht, seekord juba Heategu tulevikku III. Ka 2011.a.emadepäeval ilmus juba traditsiooniline Heategu tulevikku. Seekord leidsid kajastamist uudised kõnnirobotist, TF aastakonverentsist 2010 aasta detsembris, kavandatavast Laste Vaimse Tervise Keskusest, nukuoksjonist, tasulise nõuandetelefoni Lastearst kuuleb tegemistest, koostööst kirjastusega TEA ja Sokos Hotel Viru ga. Nõukogu otsusega antakse ajalehte välja 1 kord aastas. Kõigi ürituste ja heategevuslike kampaaniate kujundusliku poole pealt ja heade ideede ning ettepanekutega on pikki aastaid abistanud TBWA Eesti a meil eraldi meediakmapaaniat ei toimunud, kuid traditsiooniliselt kasutasime telekanalites jõuluajal toimunud kampaania raames 3

4 pühade meeleolus valminud teleklippi a. valmistas TBWA ette ja disainis täiesti omalaadse heategevusliku projekti URMELID. Kuna selle ettevalmistusperiood osutus tunduvalt pikemaks kui olime planeerinud, siis 2011.a. alustada ei jõudnud. Hetkel otsime projekti sponsorit ja soov on teha sellega algust 2012.a teises pooles. Toetuse kogumiseks avasid tasuta annetustelefonid Elion Ettevõtted AS ja neile võimaldasid ristkasutuse AS EMT, Elisa Mobiilsideteenused Eesti ja TELE2 Eesti ning uue operaatorina ka Starman AS. Oleme tänulikud Elion Ettevõtted AS ile, et nad on Toetusfondile võimaldanud tasuta annetustelefonideks juba kümme aastat ühed ja samad telefoninumbrid a. toimisid annetustelefonid esimest aastat eurodes ( , ja ). Kindlasti aitab see kaasa ka annetuste laekumisele, sest need numbrid on juba paljudele annetajatele meelde jäänud a. oli Tallinna Lastehaigla Toetusfondi laekunud sissetulek eurot (koos materiaalse abiga). Tasuta meediareklaami võib hinnata ca kroonile. Samal perioodil on Toetusfond Tallinna Lastehaigla heaks teinud sihtkulusid kokku euro väärtuses. Kuna EMG aparaadi ost jääb 2012.aastasse, siis ootab lisaks sihtkulu lastehaigla heaks summas ca eurot a. jätkusid traditsioonilised toetused Eesti Abistamiskomiteelt USA-s, Montreali Eesti Penionäride Klubilt. Lisaks pärandus Tallinna Lastehaigla Toetusfondile eraisikult Rootsist ja läbi EERO Kanadast. Kahjuks ei laekunud traditsioonilist toetust Kanadast Eesti Abistamiskomiteelt, kuid selleks olid ka objektiivsed põhjused.. Tallinna Lastehaigla Toetusfondi nõukogu liige Tiit Kõuhkna toetas jätkuvalt juba üheksandat aastat lastehaigla parima arsti, nooarsti, med-õe ja viiendat aastat ka noorõe premeerimist. Seekord suurendas annetaja preemiafondi 4200 euroni, millele fond lisas tulumaksu suuruse summa. Koostöös Tallinna Lastehaigla vastsündinuteosakonna juhataja dr. Liis Toome ja lastehaigla koolitusjuhi dr. Mari Laanega esitasime 2010.a. taotluse Bill Gates i Fondile projekti A model for a neonatal register of high-risk newborns. Otsus projekti taotluse toetamise osas tehti 2011.a. mais ja kahjuks oli see meie jaoks negatiivne. Kuna Bill Gates i heategevuslik fond on eelkõige suunatud arengumaade abistamisele, siis peavad head projektid olema eelkõige teostatavad/edasi kantavad eelpool nimetatud piirkonda a. kirjutasime taas koostöös Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondiga taotluse ETV-le Jõulutunneli raames kogutava toetuse sihtotstarbeliseks kasutuseks Tallinna Lastehaigla Toetusfondi poolt videoendoskoobi ostuks. Kuid kahjuks tuli ka seekord (juba 4. kord) eitav vastus ja nii koguti Jõulutunneli saate jooksul toetust Põhja Eesti Pimedate Ühingu maja renoveerimise toetuseks aastal lisandus Tallinna Lastehaigla Toetusfondi toetajate hulka mitmeid uusi sõpru/toetajaid uute ja huvitavate projektidega. Koostöös Tallinna Lastehaigla Toetusfondi ja Eesti Nukukunsti Majaga valmis projekt Südamega nukud, mille algatajaks on Moskva Nukukunsti Maja omanik Svetlana Pchelnikova. Moskva projekti eeskujul jagame ka meie Eestis tuntud ja austatud inimestele nukkude toorikud, mille valmistamisel tuleb kasutada oma hinge, unistusi, fantaasiat ja pühendumist, et valmiks Südamega Nukk. Meie projekt sai alguse juunis 2010, mil nuku valmistamisega tegi algust Evelin Ilves. Esimene oksjon toimus koostöös Eesti Nukukunstimaja ja Schlössle Hotelliga 2011 septembris. Evelin Ilvese valmistataud nukk läks oksjonil haamri alla rekordilise summaga. Saadud raha annetati EMG aparaadi ostmiseks. Toetusfond sõlmis koostöölepingud veel kahe firmaga- Tombak ja Vivesti- jõulukaartide müügist laekuva annetus% kasutamiseks heategevates projektides. Lastekaitsepäeval kogusid vabatahtlikud noored eesotsas Sander Saarmiga annetusi lastehaigla heaks Tallinna Loomaaias. Annetus läks kaasaegse insuliinipumba ostmiseks. Jõuluajal lisandus veel samade noorte poolt mänguasjade kogumine haigla mängutubadesse. Uus koostöö sai alguse Park Inn by Radisson Central Tallinn hotelliga, mille esindajad külastavad lastehaiglas ravil olevaid lapsi iga paari kuu tagant, et siis koos midagi huvitavat teha. Esimesele kohtumisele tuli lastega kohtuma meistrimees, kes valmistas õhupalli -loomi jm esemeid. Ka kõik soovijad said oma oskusi proovida ning lisaks jäi igale lapsele mälestuseks õhupallist valmistatud lemmikese. Suvel toimunud rahvusvahelise triatloni võistluste TRISTAR111 Estonia jooksul Lance Amstrongi käepaelte ja oksjoni müügituluga toetasid korraldajad juba teist aastat lastehaiglas ravil olevaid vähihaigeid lapsi kallite ravimite muretsemisel. Sokos Hotel Viru konverentsikeskus annetab alates juunist kuni aasta lõpuni iga konverentsil osaleja pealt 5 krooni (0,32 eurosenti) Tallinna Lastehaigla Toetusfondile. AS Coca Cola HBC Eesti korraldas novembris-detsembris 2011 kampaania, mille jooksul kogunes iga müüdud 2 l joogi pealt toetus, mida kasutame lastehaigla patsientidele tervise- ja liikumislaagri korraldamiseks. Laager toimub 2012 suvel. Lisaks külastas CocaCola jõulukaravan ka tänavu haigla patsiente. Mitmendat aastat toetab 3M Eesti OÜ lastehaigla toetusfondi aasta toetust kasutasime kokkuleppel firmaga diabeedihaigetele väikelastele sensoriga insuliinipumpade muretsemiseks. Kolmandat aastat järjest korraldasid Sakala Eragümnaasiumi lapsed ja lapsevanemad jõulukontserdi ja -laada, mille tulemusena sai haigla kingituseks teleri kirugiaosakonna mängutuppa ja lisaks veel arvukalt mänguasju- lauamänge, nukke, autosid jne. Fondile annetatud raha kasutame kallite ravimite eest tasumiseks a. pöördus toreda toetusprojektiga TF poole laulja Boris Lehtlaan, kes oma plaadi Nostalgia müügist saadud summadega toetab lastehaiglat. Kahjuks vahendusfirma pankrotistumise tõttu ebaõnnetus soov müüa plaate suurtes kogustes kaubanduskettides- seda rohkem näeb vaeva laulja ise, kes ei võta müügitulust sentigi. Ka 2011.a. jõuluajal toimus plaadimüük lastehaiglas ja -polikliinikus. Lisaks on plaat müügil ka Toetusfondi kodulehe kaudu a. oli mitmeid sünnipäeva annetusi. Nii kogus TF toetust kallite ravimite ostuks oma sünnipäeval Bureau Veritas. Vajaliku insuliinipumba kinkis Anttila AS ja annetuse samaks tarbeks tegi Airproxy AS. Tänavu tuletasime meie toetajatele Sõprade ringist taas meelde võimalust saada tulude deklareerimisel annetustelt tulumaks tagasi ning pakkusime ülekande lihtsustamiseks sõlmida püsikorraldusleping a. oli 51 püsiannetajat ja 2008.a 60 ja 2011a. on see arv veelgi suurenenud. Olgu siinjuures lisatud, et Maksuametile saadetud INF4 nimekirjas, mis sisaldas andmeid annetajate kohta tulumaksusoodustuseks, oli 385 eraisikut ja 126 firmat ning organisatsiooni. Kindlasti on tänavu annetajate arvu ja annetuste suurust mõjutanud üldised majandutulemused riigis. Nagu ka möödunud aastal on suurimad erisikute annetused tulnud väliseestlastelt ja organisatsioonidelt, kuid ettevõtete osas on siiski suuremalt panustanud Eesti oma ettevõtted- SelverAS ja Kanal2. 4

5 2009.a. uuendasime ja tegime põhjalikud muudatused Toetusfondi internetikodulehel- Tunduvalt kergemaks on muudetud toetuste ülekandmine ning info uuendamine. Uue kodulehe emotsionaalsus ja mobiilsus on palju kaasa aidanud ka annetuste laekumisele. Lisandunud on annetamise võimalus Sampo panga kaudu. Valminud on ka inglise keelne kodulehe versioon, mis hetkel ootab ülespanekut. Kokkulepped vene keelse kodulehe tasuta tegemiseks on olemas ja see peaks valmima 2012 sügiseks. Hädavajalikuks on osutunud tasuline nõuandetelefon Lastearst kuuleb a. lõpust vormistati telefon ümber SA Tallinna Lastehaigla Toetusfondi nimele. Tänu meediaväljaannetele, kes võimaldavad numbrile tasuta reklaami on teenistus tänavu (peale telefoni- ja lastearstide palgakulude mahaarvamist) eurot plussis aastast on 1 minuti hinnaks 1. Probleemiks teenistuse juures on valvaearstide kõrge vanus, arstide koolitus ja ka tõstmist ootav töötasu. Nendele kitsaskohtadele otsime lahendusi 2012 aastal. Eriti edukalt kulges 2011.a. Selveri toetuskampaania Koos on kergem, mille käigus toetati lastehaiglaid ja haiglate lasteosakondi iga sooritatud ostu pealt, ja ka Pergale shokolaadi, Parodontax ja Sensodyne hamabapasta ning Axa toodete ostult tehtud annetustega. Sarnaselt möödunud aastatele kogunes toetus Tallinna Lastehaigla Toetusfondile Tallinnas asuvatest Selveri kauplustest, maakondades asuvatest Selveri kauplustest aga koguti toetust kohalike haiglate lasteosakondadele. Toetuse üleandmisel lastehaiglas külastas lapsi Selveri meeskonna võrkpalli poisid ja ka Selveri Tibu, kes tõi kingituseks kaasa õhupalle ja kommi. Vastavalt A-Selveri juhtkonna lubadustele jätkub projekt ka 2012.a. Samas on kenasti jätkunud koostöö kontoritarvete müügiga tegeleva firmaga BDP Eesti OÜ-ga, kus toetus koguneb Penteli firma toodete müügist. Vaatamata mõningasele müüginumbrite langemisele 2009a. tõusis tänavune toetus taas. Projekt jäkub 2012a. Jõulukaartide müügist laekunud toetus on kogunenud Saargraafika OÜ, OÜ Karto Eesti ja TF poolt trükitud haiglas viibinud laste joonistustega kaartidelt. Lisaks eespool nimetatud uued koostööpartnerid. Kunstnik Jaan Saar kujundas 2011.a. Toetusfondile oma jõulukaardi, mille aitas veelgi meeleolukamaks muuta Logotrade, lisades kaardile juurde lilleseemned. Koostöö Logotrade OÜ-ga jätkus edukalt. Ka 2011.a. kinkis firma Tallinna Lastehaigla Toetusfondile fondi logoga tooteid, mida oleme saanud kinkida oma toetajatele. Firma juht aitab juba mitmendat aastat Toetusfondil täiendada Facebook i lehekülge. Lisaks rahalisele toetusele on haiglat toetatud paljude esemetega- Neste Eesti toetas taas haigla reanimobiiliteenistust euro eest diislikütusega; TEA Kirjastus kinkis meie patsientidele meeleolukad raamatud ja lisas lasteraamatute laadal kogutud rahalise annetuse. Jõulu ajal külastasid lapsi lisaks CocaCola jõulukaravanile veel paljud heategeijad- päkapikud oragnisatsioonist Naerata ometi, ilusad kuused saatis Vabariigi President oma talu metsast, Taali Mesila kostitas lapsi oma talu meega, osakondade mängutoad said kingituseks toredad papist mängumajad, oma annetuse andsid üle Ahvenamaa meremehed. Toetajate abiga oleme aastaid korraldanud tänuõhtut Tallinna Raekojas ruumid on tasuta võimaldanud Tallinna LV, peolaua on katnud OÜ Catering Service, AS LTT ja CocaCola HBC Eesti AS, lilled kinkinud Tofre OÜ ja muusika eest hoolitses seekord Anna Põldvee Trio. Erilist tänu pälvib tegevusabi eest Powerhouse OÜ, kes on suureks abiks olnud kõigi TF ürituste organiseerimisel ajaleht, tänuõhtu, kõnniroboti kampaania ja esitlus avalikkusele. Tallinna Lastehaigla Toetusfond on üks esimesi heategevust laialt propageerinud fonde Eesti ühiskonnas. Fondi töö tulemusena on Lastehaigla saanud 18 aasta jooksul üle 45 miljoni krooni ulatuses annetusi. Lastehaigla toetusfond on hoolitsenud mitte ainult väikeste patsientide tervise eest, vaid olnud üheks eestvedajaks meie inimeste arusaamade ja hoiakute kujundamisel hoolivusest a. muutus tulumaksuseadus, mis kardinaalselt muutis protseduuri lastehaigale üle antavate kingituste osas. Pikk ja põhjalik konsultatsioon Maksuameti, Rahandus- ja Sotsiaalministeeriumi, audiitori, EMSL-i ja Ravimiametiga on selgitanud uut olukorda. Kahjuks ei ole fondil enam võimalik toetada lastehaigla töötajate koolitust; TF poolt ostetud haiglale vajalik aparatuur on nüüd fondi bilansis ja haigla saab seda kasutada tasuta kasutuse lepingu alusel; küll on muutunud kergemaks konkreetsete patsientide toetamise kord. Uus oluord on toonud Toetusfondile palju uusi kohustusi ja ülesandeid, nende hulgas ka hangete korraldamise ning lepingute sõlmimise nii tarnija kui ka lastehaiglaga.võimalusel võiks uut olukorda annetamisel oma aruandes selgitada ka SA Tallinna Lastehaigla. Hetkel leiab sellest ainult ühe lause ja sellest võib jääda ekslik arusaam annetajatele a.aprillis sai TF patrooniks pr. Evelin Ilves. Patrooniks saamise momendist on Evelin Ilves aktiivselt osalenud fondi üritustel toetajate külaskäikudel lastehaiglas, sponsorite tänuõhtul Tallinna Raekojas, kirjutanud sissejuhatavad sõnavõtud TF ajalehte Heategu tulevikku. Eriti suur osakaal oli Evelin Ilvese isiklikul osavõtul kõnniroboti kampaanias. Tänu TF patrooni vahetule suhtlemisele ja esindusele sai nimetatud projekt suurel hulgal toetajaid a. toimus Evelin Ilvese ja MTÜ Institute of Photography initsiatiivil lastehaigla onkoloogia osakonnas imetore projekt osakonna patsientidele. Firma Nikon kinkis fondile 8 erinevat kaasaegset fotoaparaati, palkas fotoringi juhendaja ja korraldas 1 kord kuus osakonna patsientidele fotoringi, mida külastasid erinevad külalised- näitlejad, mustkunstnik, zooloog koos oma kasvandikega, muusikud jne. Alati oli kohal ka fotoringi juhendaja abiline Evelin Ilves, kes just nii ennast nimetas. Detsembris 2011 korraldati koostöös Sokos Hotel Viru ga kursuse lõpetamise puhul fotonäitus hotelli konverentsikeskuses. Näituse avamine kujunes nooretele fotograafidele väga meeleolukaks. Hetkel saab näituse eksponaate näha veel lastehaiglas. Kokkuleppe kohaselt saavad lapsed raamitud tööd endale. Osakonna töötajate sõnul on fotoring, kui emotsionaalne tegevus, kinkinud pikki päevi haiglas viibivatele lastele palju rõõmu a põhiprojektiks on annetuste kogumine röntgenaparatuuri ostuks, kuid samas on meie kodulehel Soovide nimekirja all ära toodud ka teised vajadused. Toetusfondi põhiväärtusteks loeme: Ausus ja laitmatu maine Aruandlus ja vastutustunne Tähelepanelikkus ja meeskonnatöö Põhjalikkus ja tasakaalukus Tänan kõiki toetajaid ja Tallinna Lastehaigla Toetusfondi nõukogu liikmeid nii materiaalse kui moraalse abi eest TF ettevõtmistes ja loodan, et 2012.a. jätkub koostöö uute projektide arendamisel ning heategevuslike ürituste organiseerimisel ja nendes osalemisel sama aktiivselt. Ning need nõukogu liikmed, kes tänavu veidi tagasihoidlikumalt esinenud on, näitavad üles kasvavat aktiivsust, seda eriti TF 20.sünnipäeva eel, sest fondi juubelisünnipäev on 20.jaanuaril 2013 ja sellega seose on kavas rida sünnipäeva tähistavaid üritusi. Peetud on 6 protokollilist koosolekut. 5

6 SA Tallinna Lastehaigla Toetusfondi nõukogusse kuuluvad: Esimees: Janek Mäggi Liikmed: Merike Martinson, Adik Levin, Silva Tomingas, Tiit Kõuhkna, Vallo Toomet, Jaagup Kreem, Raivo Laus, Erki Peegel. 12.dets.2011 peetud koosolekul astus nõukogu liikme kohalt tagasi Vallo Toomet. Tema asemel valiti uueks nõukogu liikmeks Pille Lukin. SA Tallinna Lastehaigla Toetusfondi nõukogu jätkab 9 liikmelisena. 6

7 Raamatupidamise aastaaruanne Bilanss Lisa nr Varad Käibevara Raha Finantsinvesteeringud Nõuded ja ettemaksed Kokku käibevara Põhivara Materiaalne põhivara Kokku põhivara Kokku varad Kohustused ja netovara Kohustused Lühiajalised kohustused Võlad ja ettemaksed Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused Kokku lühiajalised kohustused Kokku kohustused Netovara Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem Aruandeaasta tulem Kokku netovara Kokku kohustused ja netovara

8 Tulemiaruanne Lisa nr Tulud Annetused ja toetused Kokku tulud Kulud Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud Jagatud annetused ja toetused Mitmesugused tegevuskulud Tööjõukulud Põhivara kulum ja väärtuse langus Kokku kulud Põhitegevuse tulem Finantstulud ja -kulud Aruandeaasta tulem

9 Rahavoogude aruanne Lisa nr Rahavood põhitegevusest Laekunud annetused ja toetused Väljamaksed annetusteks ja toetusteks Väljamaksed töötajatele Laekunud intressid Muud rahavood põhitegevusest Kokku rahavood põhitegevusest Rahavood investeerimistegevusest Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel Kokku rahavood investeerimistegevusest Kokku rahavood Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses Raha ja raha ekvivalentide muutus Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

10 Netovara muutuste aruanne Kokku netovara Akumuleeritud tulem Aruandeaasta tulem Aruandeaasta tulem

11 Raamatupidamise aastaaruande lisad Lisa 1 Arvestuspõhimõtted Üldine informatsioon SA Tallinna Lastehaigla Toetusfond on koostanud 2011.a.raamatupidamise aastaaruande vastavalt Raamatupidamise seaduse -le 17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega a.aruanne on koostatud vastavuses kehtestatud elektroonilise taksonoomia vormidele Alates ühines EV eurotsooniga ja Eesti kroon asendus euroga. Sellest tulenevalt konverteeris Tallinna Lastehaigla Toetusfond alates raamatupidamisarvestuse eurodesse ning 2011 ja järgnevate aastate majandusaasta aruanded on koostatud ja koostatakse eurodes. Raamatupidamisandmed konverteeriti ametliku kursiga 15,6466 krooni/ 1. Seoses eurole üleminekuga muutus alates sihtasutuse arvestus- ja esitusvaluuta eesti kroonist euroks. Raha Rahalised vahendid on bilansis õiglases väärtuses. Finantsinvesteeringud Lühiajalised aktsiad ja väärtpaberid Lühiajalised investeeringud aktsiatesse, fondidesse ja jm väärtpaberitesse on bilansis kajastatud õiglase väärtuse meetodil. Tallinna LH Toetusfondi kõik aktsiad, fondide osakud jm väärtpaberid on noteeritud avalikel börsidel ja Tallinna Börsil, seetõttu on need bilansis hinnatud avalike börside ja Tallinna Börsi bilansipäeva noteeringu alusel, ümberhinnatult aruandeperioodi viimase pangapäeva EKP valuutakursiga. Nõuded ja ettemaksed Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõudeid hinnatakse individuaalselt, vaadeldes igat nõuet eraldi. Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid ei ole. Materiaalne ja immateriaalne põhivara Materiaalne põhivara võetakse arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum. Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates) Põhivara grupi nimi Kasulik eluiga Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates) Põhivara grupi nimi Muu materiaalne põhivara, inventar Kasulik eluiga 4-5 Seotud osapooled Osapooli loetakse seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole tegevusotsustele. Seotud osapoolteks on - tegev- ja kõrgem juhtkond, välja arvatud juhul, kui antud isikutel puudub võimalus avaldada olulist mõju ettevõtte tegevusotsustele; - või eelpool kirjeldatud isikute lähedased pereliikmed (s.o. pereliikmed, kelle puhul võib eeldada olulise mõju olemasolu; näiteks elukaaslased ja lapsed) ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted. Seotud isikutega ostu-müügi tehinguid tehtud ei ole, seotud isiku poolt tehtud annetus on kajastatud aruande Lisas15. 11

12 Tulud Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Kulud Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Valitsuse sihtfinantseerimise vahendeid kajastatakse lähtudes RTJ 12 nõuetest brutomeetodil. Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel on järgitud tulude ja kulude vastavuse printsiipi, mille kohaselt on kajastatatud tulu sihtfinantseerimisest proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega. Rahavoogude aruandes on põhitegevuse, investeerimis- ja finantseerimistegevuse rahavood kajastatud otsesel meetodil. Lisa 2 Raha Sularaha kassas Arvelduskontod Swedbank Nordea pank SEB pank Sampo pank 35 0 Tähtajalised hoiused Lühiajaline deposiit Deposiit Kokku raha Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud Fondiosakud Võlakirjad Muud Kokku Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest Muud

13 Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed Lisa nr Maksude ettemaksed ja tagasinõuded Muud nõuded Laekumatatoetused ja annetused EMT, meediakampaania tulu Elioni meediakampaania tulu Šveitsi riigi annetus kõnniroboti ostuks Telesaate Tantsud tähtedega annetus Ettemaksed Kokku nõuded ja ettemaksed Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad Ettemaks Maksuvõlg Ettemaks Maksuvõlg Ettevõtte tulumaks Üksikisiku tulumaks Sotsiaalmaks Kohustuslik kogumispension Töötuskindlustusmaksed Ettemaksukonto jääk Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad Vt.Lisa 4, 7 Lisa 6 Materiaalne põhivara Kokku Muud masinad ja seadmed Masinad ja seadmed Ostud ja parendused Amortisatsioonikulu Muud muutused Jääkmaksumus

14 2011. aastal esemelise annetusena saadud materiaalne põhivara summas 409 eurot on kajastatud kirjel "Muud muutused" Materiaalne põhivara on antud lepingu alusel Tallinna Lastehaiglale tasuta rendile. Lisa 7 Võlad ja ettemaksed Lisa nr Võlad tarnijatele Maksuvõlad Muud võlad Muud viitvõlad Kokku võlad ja ettemaksed Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused Brutomeetod Saadud Tulu/amortisatsioon Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks T.Kõuhkna preemia Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit, kõnnirobot Kristiine LOV, ravimi ostuks Šveitsi riigi toetus kõnniroboti ostuks Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused Saadud Tulu/amortisatsioon Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks Šveitsi riigi toetus kõnniroboti ostuks T.Kõuhkna preemia Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused Vt. Lisa 15 14

15 Lisa 9 Annetused ja toetused Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused Sihtotstarbelised annetused Kokku annetused ja toetused Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud Tallinna Lastehaiglale med.aparatuur, ravimid jne Tallinna Lastehaiglale jagatud toetused ja annetused, T.Kõuhkna preemia Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud Lisa 11 Jagatud annetused ja toetused Tallinna Lastehaiglale med.aparatuur,koolitused,ravimind jne Tallinna Lastehaiglale jagatud toetused ja annetused Kokku jagatud annetused ja toetused Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud Ürituste ja reklaamiga seotud kulud Fondi ülalpidamiskulud Muud tegevuskulud Kokku mitmesugused tegevuskulud

16 Lisa 13 Tööjõukulud Palgakulu Sotsiaalmaksud Töötuskindlustusmaksukulu Kokku tööjõukulud Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 3 3 Lisa 14 Finantstulud ja -kulud Finantstulud ja -kulud muudelt finantsinvesteeringutelt Intressitulud Kokku finantstulud ja -kulud Lisa 15 Seotud osapooled Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga Füüsilisest isikust liikmete arv 9 9 Juhatuse ja nõukogu liikmetele liikmetasusid ei makstud a. on saadud seotud osapoolelt annetusena 3835 eurot parimate haiglatöötajate premeerimiseks. Samal eesmärgil on 2011.a. saadud seotud osapoolelt annetusena 4200 eurot. Vt. Lisa 8 16

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80352842 tänava/talu nimi, Arkna mõis maja ja korteri number: küla: Arkna küla vald: Rakvere vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80139404 tänava/talu nimi, Kesk 6 maja ja korteri number: alevik: Laatre alevik vald: Tõlliste vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Aruanne_ _ pdf

Aruanne_ _ pdf MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80004940 tänava/talu nimi, Paasiku tn 4-75 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80391523 tänava nimi, maja number: Telliskivi tn 60a linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80326129 tänava/talu nimi, Trummi tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK MTÜ TALLINNA NAISTE KRIISIKODU MAJANDUSAASTA ARUANNE Majandusaasta 01.01.2008 31.12.2008 ETTEVÕTTE NIMI MITTETULUNDUSÜHING TALLINNA NAISTE KRIISIKODU REGISTRI KOOD 80191735 AADRESS Wismari 37 4 Tallinn,

Rohkem

Aruanne_ _

Aruanne_ _ ANNUAL REPORT beginning of financial year: 01.01.2015 end of the financial year: 31.12.2015 business name: register code: 90010442 street, building, apartment, farm: Telliskivi 60a linn: Tallinn county:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80188897 tänava/talu nimi, Lillgordi maja ja korteri number: küla: Rälby küla vald: Vormsi vald maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Talendikeskus registrikood: tänava nimi, m

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Talendikeskus registrikood: tänava nimi, m MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80403108 tänava nimi, maja ja korteri number: Pikk tn 84-64 linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80071250 tänava/talu nimi, Laki tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: TALLINNA INVASPORDIÜHING registrikood: tänava/talu n

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: TALLINNA INVASPORDIÜHING registrikood: tänava/talu n MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80064793 tänava/talu nimi, Endla tn 59 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Herbert Hahni Selts registrikood: tänava/talu nimi,

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Herbert Hahni Selts registrikood: tänava/talu nimi, MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80342051 tänava/talu nimi, Ringi tn 10 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus registrikood: 900

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus registrikood: 900 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: registrikood: 90000096 tänava nimi ja maja number: Keskuse 18 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: sihtasutus Tallinna Lastehaigla Toetusfond regist

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: sihtasutus Tallinna Lastehaigla Toetusfond regist MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90000647 tänava/talu nimi, Tervise 28 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80330728 tänava/talu nimi, Vaksali tn 17a maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2012 aruandeaasta lõpp: 31.12.2012 nimi: registrikood: 80096043 tänava/talu nimi, Majakovski 14-3 maja ja korteri number: linn: Sillamäe linn maakond: Ida-Viru

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: OÜ Kindlustusmaakler Tiina Naur registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: OÜ Kindlustusmaakler Tiina Naur registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 11529005 tänava/talu nimi, Juhkentali tn 52 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

Krediidireiting

Krediidireiting Aastaaruande põhiaruanded 2015 Reg. kood: 00000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn, Harjumaa Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Põhinäitajad 2015 Müügitulu: sh eksport: Ärikasum: Puhaskasum /(-kahjum):

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80007111 tänava/talu nimi, Mäealuse tn 2/1 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Pimemassööride Ühing registrikood: tänava/talu

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Pimemassööride Ühing registrikood: tänava/talu MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80067596 tänava/talu nimi, Tondi tn 8a maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: sihtasutus Eesti Koostöö Kogu registrikood: 90007

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: sihtasutus Eesti Koostöö Kogu registrikood: 90007 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90007081 tänava/talu nimi, Roheline aas 5 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ registrikood: täna

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ registrikood: täna MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 12304194 tänava/talu nimi, Pärnu mnt 141 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing ETNA Eestimaal registrikood: täna

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing ETNA Eestimaal registrikood: täna MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80186467 tänava/talu nimi, Kesk tn 3-7 maja ja korteri number: linn: Tapa linn vald: Tapa vald maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Jalgrattamuuseum registrikood: 80321

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Jalgrattamuuseum registrikood: 80321 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 04.01.2011 aruandeaasta lõpp: 31.12.2011 nimi: registrikood: 80321126 tänava/talu nimi, Rõõmulamäe, maja ja korteri number: küla: Aasuvälja küla vald: Väätsa vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Mööblitootjate Liit registrikood: tänava/t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Mööblitootjate Liit registrikood: tänava/t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2012 aruandeaasta lõpp: 31.12.2012 nimi: MTÜ Eesti Mööblitootjate Liit registrikood: 80096126 tänava/talu nimi, Kiriku 6 maja ja korteri number: linn: Tallinn

Rohkem

Microsoft Word - majandusaruanne09

Microsoft Word - majandusaruanne09 MAJANDUSAASTA ARUANNE ÄRINIMI KORTERIÜHISTU KADAKA TEE 161 ÄRIREGISTRI KOOD 80242378 ETTEVÕTLUSE VORM MITTETULUNDUSÜHISTU AADRESS KADAKA TEE 161 12615 TALLINN MAJANDUSAASTA ALGUS 01.01.2009 MAJANDUSAASTA

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Nähtamatud Loomad registrikood: t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Nähtamatud Loomad registrikood: t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 nimi: registrikood: 80413845 tänava/talu nimi, Ristiku tn 40/2-12 maja ja korteri number: küla/alev/alevik/linn: Põhja-Tallinna

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Pelgulinna Sünnitusmaja Toetusfond reg

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Pelgulinna Sünnitusmaja Toetusfond reg MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: 31.12.2011 sihtasutuse nimi: registrikood: 90005937 tänava/talu nimi, Sõle 23 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

Aruande vaatamine

Aruande vaatamine MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: 31.12.2011 nimi: registrikood: 80067113 tänava/talu nimi, Tulika 19 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing BPW Estonia registrikood: tänava/

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing BPW Estonia registrikood: tänava/ MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80036176 tänava/talu nimi, F. R. Faehlmanni tn 3-2 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Kadrina Kirjandusklubi registrikood: 80012

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Kadrina Kirjandusklubi registrikood: 80012 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80012856 tänava/talu nimi, Viru 2 maja ja korteri number: alevik: Kadrina alevik vald: Kadrina vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Eesti Idapartnerluse Keskus registriko

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Eesti Idapartnerluse Keskus registriko MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 sihtasutuse nimi: registrikood: 90013236 tänava/talu nimi, Estonia pst 9 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Heategevusfond Minu Unistuste Päev reg

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Heategevusfond Minu Unistuste Päev reg MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 sihtasutuse nimi: registrikood: 90010410 tänava/talu nimi, Telliskivi 60a (A3 hoone) maja ja korteri number: linn: Tallinn

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Allier Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava/

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Allier Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava/ MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 12043500 tänava/talu nimi, Udeselja tn 4-1 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Luke Mõis registrikood: tänav

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Luke Mõis registrikood: tänav MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2013 aruandeaasta lõpp: 31.12.2013 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008100 tänava nimi, Voika 23 maja number: alevik: Nõo alevik vald: Nõo vald maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: EESTI PARALÜMPIAKOMITEE registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: EESTI PARALÜMPIAKOMITEE registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 nimi: registrikood: 80097278 tänava/talu nimi, Pärnu mnt 102c maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

Aruande vaatamine

Aruande vaatamine MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: 31.12.2011 sihtasutuse nimi: registrikood: 90007098 tänava nimi, maja number: Rüütli 25 linn: Paide linn maakond: Järva maakond postisihtnumber:

Rohkem

Aruande vaatamine

Aruande vaatamine MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2012 aruandeaasta lõpp: 31.12.2012 nimi: registrikood: 80235740 tänava/talu nimi, Tallinna mnt 14 maja ja korteri number: linn: Rapla vallasisene linn vald:

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing ABC Kindlustusmaaklerid registrik

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing ABC Kindlustusmaaklerid registrik KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 10590020 tänava nimi, Keemia tn 4 maja number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood märtsil 201

Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood märtsil 201 Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, 10116 Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood 74000240 30. märtsil 2012 MAJANDUSAASTA ARUANNE 2011 Majandusaasta algus Majandusaasta

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Evangeelne Luterlik Kirik registrikood: tänava

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Evangeelne Luterlik Kirik registrikood: tänava MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80208720 tänava/talu nimi, Kiriku plats 3 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Microsoft Word LHV Varahaldus I poolaasta aruanne autogrammidega.doc

Microsoft Word LHV Varahaldus I poolaasta aruanne autogrammidega.doc AS LHV Varahaldus I poolaasta aruanne 2009 I poolaasta aruanne 01.01.2009-30.06.2009 Ärinimi AS LHV Varahaldus Äriregistri number 10572453 Juriidiline aadress Tartu mnt. 2, Tallinn 10145 Telefon (372)

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: Mittetulundusühing Loomingulise arengu ja vaba aja veetmise keskus

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: Mittetulundusühing Loomingulise arengu ja vaba aja veetmise keskus MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2013 aruandeaasta lõpp: 31.12.2013 keskus nimi: Gagarin registrikood: 80228237 tänava/talu nimi, Gerassimovi 6-102 maja ja korteri number: linn: Narva linn

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2010 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2010 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing ETNA Eestimaal registrikood: täna

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing ETNA Eestimaal registrikood: täna MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2013 aruandeaasta lõpp: 31.12.2013 nimi: registrikood: 80186467 tänava/talu nimi, Kesk tn 3-7 maja ja korteri number: linn: Tapa vallasisene linn vald: Tapa

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II  lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2006.doc

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2006.doc AS SEB ÜHISPANGA ELUKINDLUSTUS 2006. aasta III kvartali vahearuanne SISUKORD Sissejuhatus...3 Kindlustusseltsi üldandmed...3 Tegevusaruanne...4 Juhatuse deklaratsioon...5 Bilanss...6 Kasumiaruanne 3. kvartal

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Pagulasabi registrikood: tänava/talu nimi,

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Pagulasabi registrikood: tänava/talu nimi, MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 nimi: registrikood: 80137003 tänava/talu nimi, Lai tn 30 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2011 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2011 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2008. a. II kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) SEB Pank, bilanss 30.06.08 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5242.0 5242.0

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 10092256 tänava/talu nimi, Taevavärava tee 1 maja ja korteri number: küla: Lehmja küla vald: Rae

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: NB Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: NB Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 11701510 tänava nimi, Väike-Kuke tn 8-27 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

Aruande vaatamine

Aruande vaatamine MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2012 aruandeaasta lõpp: 31.12.2012 nimi: registrikood: 80108993 tänava/talu nimi, Kuninga 30a maja ja korteri number: linn: Pärnu linn maakond: Pärnu maakond

Rohkem

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2009. a. I kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) Bilanss 31.03.09 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5809.7 5810.3 1503 2. Kauplemiseks

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Balti Keskkonnafoorum registrikood: tänava nimi, maj

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Balti Keskkonnafoorum registrikood: tänava nimi, maj MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80191103 tänava nimi, maja number: Liimi tn 1 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2013 aruandeaasta lõpp: 31.12.2013 ärinimi: registrikood: 10092256 tänava/talu nimi, Taevavärava 1 maja ja korteri number: küla: Lehmja küla vald: Rae vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Võru Segakoor Tervis registrikood: tänava/talu nimi,

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Võru Segakoor Tervis registrikood: tänava/talu nimi, MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80046275 tänava/talu nimi, Liiva 13 maja ja korteri number: linn: Võru linn maakond: Võru maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing AIDSi Tugikeskus registrikood: tä

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing AIDSi Tugikeskus registrikood: tä MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80085789 tänava/talu nimi, Kopli tn 32 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

(Microsoft Word - ESL\ aastaaruanne_2_.doc)

(Microsoft Word - ESL\ aastaaruanne_2_.doc) Juriidiline aadress: Vana-Kalamaja 20, Tallinn 10414 Äriregistri kood: 80103010 Telefon: 53 994 731 Faks: 62 72 132 E-post: info@saksalambakoer.ee Aruandeaasta algus ja lõpp: 01.01.2007-31.12.2007 Põhitegevusalad:

Rohkem

Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2008, 57, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica

Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2008, 57, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2008, 57, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica Liit majandusaasta aruanne 2007 TEADE «Riigi Teataja

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Microsoft Word - AS Kawe Kapital 2007 aruanne.doc

Microsoft Word - AS Kawe Kapital 2007 aruanne.doc MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2007 aruandeaasta lõpp: 31.12.2007 ärinimi: AS KAWE KAPITAL registrikood: 10179365 tänava nimi/maja number: Pärnu mnt. 15 linn: Tallinn postisihtnumber:

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Microsoft Word - ETNA_Eestimaal_aastaaruanne_2009.doc

Microsoft Word - ETNA_Eestimaal_aastaaruanne_2009.doc MAJANDUSAASTA ARUANNE 2009. a. Majandusaasta 01.01.2009-31.12.2009 Ettevõtte nimi: Registrikood: 80186467 Aadress: Jüri tn. 12, Võru 65605 Telefon: 50 76 444 E-post: fem@fem.ee Ettevõtluse vorm: Aastaaruande

Rohkem

Aruande vaatamine

Aruande vaatamine MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2010 aruandeaasta lõpp: 31.12.2010 ärinimi või sihtasutuse nimi: registrikood: 80078982 tänava/talu nimi: Räpina mnt.3a maja ja korteri number: küla/alev/alevik/linn:

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2007.doc

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2007.doc AS SEB ÜHISPANGA ELUKINDLUSTUS 2007. aasta 3. kvartali vahearuanne SISUKORD Sissejuhatus...3 Tegevusaruanne...4 Juhatuse deklaratsioon...5 Bilanss...6 Kasumiaruanne...7 Kasumiaruanne 3. kvartal...8 Rahavoogude

Rohkem

Riigi raamatupidamise üldeeskiri

Riigi raamatupidamise üldeeskiri Avaliku sektori finantsarvestuse ja aruandluse juhend Toetuste kajastamine üksustes, kes lähtuvad raamatupidamisaruannete koostamisel rahvusvahelistest finantsaruandluse standarditest (IFRS) Täiendatud

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Seksuaaltervise Liit registrikood: tänava/talu

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Seksuaaltervise Liit registrikood: tänava/talu MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: 31.12.2011 nimi: registrikood: 80102393 tänava/talu nimi, Mardi 3 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

Uve Poom & Jaan Urb Copyright Rahastuse leidmine & annetuste kogumine

Uve Poom & Jaan Urb Copyright Rahastuse leidmine & annetuste kogumine Uve Poom & Jaan Urb Copyright Rahastuse leidmine & annetuste kogumine Uve Poom Uvel on mitme aasta jagu vabaühenduste juhtimiskogemusi nii Eestist kui Ukrainast. Tööalaselt on ta alati üht- või teistpidi

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne1kvartal2008.doc

Microsoft Word - Vahearuanne1kvartal2008.doc AS SEB ELU- JA PENSIONIKINDLUSTUS 2008. aasta 1. kvartali vahearuanne SISUKORD Sissejuhatus...3 Tegevusaruanne...4 Juhatuse deklaratsioon...5 Bilanss...6 Kasumiaruanne...7 Rahavoogude aruanne...8 Omakapitali

Rohkem

Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2007, 58, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica

Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2007, 58, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2007, 58, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica Liit 2006. a majandusaasta aruanne TEATED «Riigi Teataja

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc Ettevõtte tegevusaruanne 2017 1. Sissejuhatus AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Tallinna Hoiu-Laenuühistu registrikood: tänava/ta

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Tallinna Hoiu-Laenuühistu registrikood: tänava/ta MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 11961369 tänava/talu nimi, Narva mnt 2 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MTÜ EESTI SAKSA LAMBAKOERTE ÜHING a. majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Aaviku küla, Rae vald, Harjumaa Äriregistri kood: Telef

MTÜ EESTI SAKSA LAMBAKOERTE ÜHING a. majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Aaviku küla, Rae vald, Harjumaa Äriregistri kood: Telef MTÜ EESTI SAKSA LAMBAKOERTE ÜHING 2008. a. majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Aaviku küla, Rae vald, Harjumaa Äriregistri kood: 80103010 Telefon: 51 78 657 E-post: info@saksalambakoer.ee Aruandeaasta

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Raplamaa Omavalitsuste Liit registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Raplamaa Omavalitsuste Liit registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80196268 tänava nimi, maja number: Tallinna mnt 14 linn: Rapla linn vald: Rapla vald maakond: Rapla

Rohkem

INVESTEERIMISFONDI POOLAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondivalits

INVESTEERIMISFONDI POOLAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondivalits INVESTEERIMISFONDI POOLAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: 01.01.2017 Aruandeperioodi lõpp: 30.06.2017 Fondi nimetus: Fondivalitseja nimetus: Registrikood: 12493634 FB Asset Management AS Tänava/talu

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Kodanikukoolitus registrikood: tä

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Kodanikukoolitus registrikood: tä MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80039364 tänava/talu nimi, Ilmarise tn 25-14 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing AIDSi Tugikeskus registrikood: tä

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing AIDSi Tugikeskus registrikood: tä MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80085789 tänava/talu nimi, Kopli tn 32 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, Eesti Vabariik Äriregistri nr:

AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, Eesti Vabariik Äriregistri nr: AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne 01.01.2018-31.12.2018 Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, 10412 Eesti Vabariik Äriregistri nr: 14118923 Telefon: +372 644 5100 E-mail: tuleva@tuleva.ee Audiitor:

Rohkem

m24-Lisa

m24-Lisa Lisa Viimsi Vallavalitsuse 22.12.2015 määrusele nr 24 Viimsi valla 2015.aasta lisaeelarve artiklite jaotus 1. Eelarve põhitegevuse tulude jaotus tululiikide lõikes: Suurendamine Vähendamine TULU NIMETUS

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Hiiumaa Muuseumid registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Hiiumaa Muuseumid registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 sihtasutuse nimi: registrikood: 90012892 tänava nimi, maja number: Vabrikuväljak 8 linn: Kärdla linn vald: Hiiumaa vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit registrikood: tänava/

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit registrikood: tänava/ MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80189879 tänava/talu nimi, Keskväljak 1 maja ja korteri number: linn: Jõhvi linn vald: Jõhvi vald

Rohkem

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc PUHJA VALLA 2015.a LISAEELARVE Lisa 1 Puhja Vallavolikogu 1. juuli 2015 määruse nr 7 juurde KOONDEELARVE 27.02.2015 LISA- EELARVE 01.07.2015 I osa PÕHITEGEVUSE TULUD 2 143 312 49 005 2 192 317 30 Maksutulud

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Lääne-Eesti Turism registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Lääne-Eesti Turism registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 nimi: registrikood: 80267208 tänava/talu nimi, Jaama tn 1 maja ja korteri number: linn: Lihula linn vald: Lääneranna vald

Rohkem

INVESTEERIMISFONDI MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondiva

INVESTEERIMISFONDI MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondiva INVESTEERIMISFONDI MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: 01.01.2016 Aruandeperioodi lõpp: 31.12.2016 Fondi nimetus: Fondivalitseja nimetus: Registrikood: 12493634 FB Asset Management AS Tänava/talu

Rohkem

Eesti Rahvusraamatukogu

Eesti Rahvusraamatukogu Eesti Rahvusraamatukogu majandusaasta aruanne 01.01.2018-31.12.2018 Registrikood: 74000139 Aadress: Tõnismägi 2 15189 Tallinn Telefon (info): 3 726 307 501 Faks: 3 726 311 410 Elektronpost: nlib@nlib.ee

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Bondora AS registrikood: tänava n

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Bondora AS registrikood: tänava n KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 11483929 tänava nimi, maja number: A. H. Tammsaare tee 47 linn: Tallinn maakond:

Rohkem