Gaasifaasilisel polümerisatsioonil valmistatud kõrge juhtivusega polü(3,4- etüleendioksütiofeeni) kilede kasv ja stabiilsus

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Gaasifaasilisel polümerisatsioonil valmistatud kõrge juhtivusega polü(3,4- etüleendioksütiofeeni) kilede kasv ja stabiilsus"

Väljavõte

1 TARTU ÜLIKOOL Loodus- ja tehnoloogiateaduskond Keemia Instituut Füüsika Instituut Jörgen Metsik Gaasifaasilisel polümerisatsioonil valmistatud kõrge juhtivusega polü(3,4- etüleendioksütiofeeni) kilede kasv ja stabiilsus Magistritöö Juhendajad: dots. Uno Mäeorg dr. Martin Timusk Tartu 2013

2 Sisukord Töös kasutatud lühendid Sissejuhatus Kirjanduse ülevaade Elektrit juhtivad polümeerid PEDOT, selle rakendused ja valmistamine PEDOTi valmistamine gaasifaasist pärineva monomeeri meetodil PEDOTi stabiilsus Eksperimentaalne osa Reaktsioonikamber Substraatide valmistamine PEDOTi kilede valmistamine Kilede omaduste mõõtmised PEDOTi kilede vananemiskatsed Tulemuste analüüs Reaktsioonitemperatuuri ja -aja varieerimise mõju Niiskuse ning lahuse kontsentratsiooni mõju PEDOTi kasvule Metanooliga pesemise mõju PEDOTi kiledele Vananemise mõju PEDOTi kiledele Kokkuvõte Summary Tänuavaldused Kasutatud kirjandus Lisa Lisa

3 Töös kasutatud lühendid AFM EDOT Fe(OTs) 3 FTIR ITO ocvd PEDOT PEG PPG PSS QCM RH TEOS UV VPP VVPP XPS XRD aatomjõumikroskoop 3,4-etüleendioksütiofeen raud(iii)p-tolueensulfonaat Fourier teisendusega infrapunaspektroskoopia indium-tinaoksiid oksüdatiivne keemiline aurufaassadestus polü(3,4-etüleendioksütiofeen) polüetüleenglükool polüpropüleenglükool polüstüreensulfonaat kvartskristall-mikrokaal suhteline niiskus tetraetüülortosilikaat ultraviolett polümerisatsiooni meetod, milles monomeer pärineb gaasifaasist vaakumis läbiviidav VPP röntgenfotoelektronspektroskoopia röntgendifraktsioon 3

4 1. Sissejuhatus Läbipaistvad elektroodid on olulised komponendid paljudes seadmetes. Tüüpilise läbipaistvate elektroodide materjalina kasutatakse ITOt, ent antud materjali puudusteks on indiumi varude piiratud kättesaadavuse mõju hinnale, kehv mehaaniline painutatavus ja harilikult ITO valmistamiseks kasutatavad kõrged temperatuurid [1]. ITO puudused tingivad vajaduse alternatiivsete materjalide otsinguks. Üheks võimalikuks alternatiiviks on juhtivate polümeeride kasutamine. PEDOT paistab silma nii kõrge juhtivuse, hea läbipaistvuse kui ka märkimisväärse stabiilsuse poolest [2]. PEDOTi kasutamiseks võimalikes rakendustes peab polümeer omama vastava rakenduse jaoks optimaalseid omadusi. Antud töö eesmärkideks oli uurida alus-inhibeeritud VPP kasvutingimuste mõju moodustuva PEDOTi kile paksusele, optilisele läbilaskvusele, pindtakistusele ja erijuhtivusele. Kasvava PEDOTi takistuse jälgimiseks VPP protsessi vältel rakendati ühtlasi uudset meetodit, mis võimaldab omandada täiendavat informatsiooni polümeeri kasvu ning pesemise mõjude kohta polümeeri kilede struktuurile. Juhtivate polümeeride praktiliseks kasutamiseks on sageli vajalik juhtivate omaduste maksimaalne stabiilsus ajas. Käesoleva magistritöö raames uuriti seetõttu ka alus-inhibeeritud VPP meetodil valmistatud PEDOTi kilede vananemist erinevates gaasikeskkondades. 4

5 2. Kirjanduse ülevaade 2.1. Elektrit juhtivad polümeerid Polümeeri juhtivuse tagamiseks peab polümeeri skeletis esinema konjugeeritud süsteem. Täiendavalt on π-elektronide liikuvuse võimaldamiseks vajalik dopeerimine, mille käigus polümeeri kas oksüdeeritakse või redutseeritakse. Hea juhtivuse saavutamiseks peavad molekulid paiknema korrapäraselt ja olema tihedalt pakitud. Juhtivust on võimalik kontrollida nii keemilise modifitseerimisega, erinevate dopantide kasutamisega, dopeerituse määraga kui ka erinevate polümeeride komposiitide valmistamisega [3]. Näiteid juhtivatest polümeeridest esitab tabel 1. Tabel 1. Näited juhtivatest polümeeridest dopeerimata olekus [4]. 5

6 Pärast a. avaldatud revolutsioonilisi töid polümeersete orgaaniliste juhtide alal, mille eest pälvisid H. Shirakawa, A. G. MacDiarmid ja A. J. Heeger a. ka Nobeli preemia, on antud valdkonnas toimunud märkimisväärselt kiire areng. Polüatsetüleeni osalise oksüdeerimisega halogeenide või arseenpentafluoriidi poolt saavutati dopeerimine ning sellega ka fundamentaalne läbimurre juhtivate polümeeride valmistamisel. Dopeeritud polüatsetüleen võib omada väga kõrget erijuhtivust, ent on kahjuks siiski mõnede omaduste (nt. kiire degradatsioon õhu käes) tõttu kaubanduslikuks kasutuseks sobimatu. Seetõttu on keskendutud katsetele sünteesida juhtivaid polümeere, mis omaksid nii kõrget juhtivust, head töödeldavust kui ka pikaajalist stabiilsust konkreetse rakenduse töötingimustes. Lootustandvamateks kandidaatideks peetakse polüaniliine, polüpürroole ja polütiofeene [5] PEDOT, selle rakendused ja valmistamine Polütiofeeni lahustumatusest tekkivate probleemide vältimiseks on üritatud kasutada asendusrühmi sisaldavaid derivaate. PEDOT töötati esialgselt välja eksperimentide käigus lahustuva juhtiva polümeeri saamiseks, milles ei leidu ebasoovitatavaid α,β- ja β,α-ühendusi polümeeri ahelas. Kuigi kahjuks osutus PEDOT mittelahustuvaks, omas saadud polümeer märkimisväärseid omadusi, sealhulgas kõrget erijuhtivust (300 S/cm), head läbipaistvust õhukestes oksüdeeritud kiledes ning väga kõrget stabiilsust oksüdeeritud olekus [2]. Juhtivad polümeerid pakuvad potentsiaalselt läbipaistvate elektroodide valmistamisel ITOt asendavate materjalidena alternatiivi süsiniknanotorudele, grafeenile, õhukestele metallidele ja metalltraatide võrkudele [6]. PEDOT on leidnud mitmeid rakendusi, mis on seotud nii ITO asendamisega kui ka muude valdkondadega: PEDOTit on kasutatud polümeerdispergeeritud vedelkristallseadmetes [7], orgaanilistes valgusdioodides [8], superkondensaatorites [9], transistorides [10-11], trükitud patareides [12], elektrokroomsetes peeglites [13], päikesepatareides [6], gaasisensorites [14] ja biosensorites [15]. Arvatakse, et PEDOTi kasv oksüdeeriva polümerisatsiooni teel algab monomeeri oksüdatsiooniga, mille käigus moodustub radikaaliline katioon (joonis 1a). Kahe sellise radikaali liitumise ning järgneva deprotoneerumise käigus moodustub neutraalne dimeer. Dimeer võib omakorda anda radikaalilise katiooni, mille edasistel reaktsioonidel teiste radikaaliliste katioonidega tekivad pikemad ahelad. Oligomeere on konjugeeritud ahela pikenemise tõttu lihtsam oksüdeerida kui monomeere, mistõttu nende kasv on kiirem. Neutraalset PEDOTi ahelat on võimalik veelgi oksüdeerida elektronide eemaldamisega, mille käigus moodustub polümeeri dopeeritud juhtiv vorm (joonis 1b) [16]. 6

7 Joonis 1. a) kujutab polümeeri moodustumise mehhanismi ja b) näitab polümeeri neutraalset (ülemine) ja oksüdatiivselt dopeeritud (alumine) vormi, milles A tähistab oksüdeerijast pärinevaid anioone [16]. PEDOTi valmistamiseks saab kasutada erinevaid meetodeid nagu märg keemiline oksüdatsioon, elektrokeemiline polümerisatsioon, VPP, mille puhul monomeer pärineb gaasifaasist [17] ja ocvd, mille puhul nii monomeer kui ka oksüdeerija pärinevad gaasifaasist [16]. Sageli kasutatakse polümeeri sünteesi märja keemilise oksüdatsiooni teel, millele järgneb kile valmistamine saadud suspensioonist. Kuigi PEDOT on vees lahustumatu, aitab polüstüreensulfonaadi (PSS) juuresolek lahuses saada stabiilset suspensiooni, mis on sobilik kilede valmistamiseks. Rakendatud on ka monomeeri, oksüdeerija ja polümerisatsiooni inhibeeriva aluse (imidasooli) kokku segamist lahuses ning antud segu kandmist substraadile, millele järgneb polümerisatsiooni initsieerimine kuumutamise teel. Paraku ei ole lihtne saada sellise meetodiga reprodutseeritavate omadustega homogeenseid kilesid [17]. Elektrokeemilise polümerisatsiooni korral moodustub polümeeri kiht ainult juhtivale pinnale ning suurte pindade katmine võib olla problemaatiline. VPP käigus kaetakse substraat oksüdeerijaga, mis toimib ühtlasi ka dopandina, ja asetatakse substraat monomeeri aure sisaldavasse polümerisatsioonikambrisse. Õigetes tingimustes kondenseerub monomeer substraadi pinnale ja polümeriseerub, tekitades homogeense ja kõrge juhtivusega kihi [18]. 7

8 2.3. PEDOTi valmistamine gaasifaasist pärineva monomeeri meetodil Kim jt. kirjeldasid a. VPP meetodi kasutamist õhukeste PEDOTi kilede saamiseks [19]. 1 5% FeCl 3 heksahüdraadi metanool-lahus kanti plastiksubstraatidele (nt. sukelduspindamise abil), kuivatati 3 min 40 C juures ning viidi seejärel teatud ajaks (15 s kuni 30 min) reaktsioonikambrisse. Pärast polümerisatsiooni pesti kilet korduvalt metanooliga ning kuivatati 3 min 70 C juures õhus. Kontsentratsiooni, reaktsioonitemperatuuri ja -aja kontrollimine võimaldas valmistada kindla paksusega (15 nm kuni 300 nm) PEDOTi kilesid. Paksemate kilede saamiseks oli vajalik mitmekihiliste struktuuride valmistamine eelpoolmainitud protsessi kordamisega. 20 kuni 100 nm paksuste kilede erijuhtivused jäid 1 S/cm piirkonda, ent üle 400 nm paksuste kilede puhul ületasid erijuhtivused 100 S/cm. Erijuhtivused sõltusid ka polümerisatsioonitemperatuurist ning lahuse substraadile kandmise viisist. AFMi abil saadud kujutised näitasid, et VPP PEDOT omab võrreldes PEDOT:PSSiga ühtlasemat, väiksema poorsusega ning kompaktsemat morfoloogiat. Kõrgemal temperatuuril (60 C) valmistatud VPP PEDOTi kile puhul täheldati AFMi kujutistel ka kristallilist mikrostruktuuri. Kiled omasid head läbipaistvust (läbilaskvus kuni 95%) õhemate (alla 40 nm) polümeeri kihtide puhul. Samas oli õhemate, nm paksuste, kilede pindtakistus veel üsna kõrge Ω/ruut. Paksemate kilede puhul saavutati aga ka madalaid pindtakistusi mis langesid kuni väärtuseni 200 Ω/ruut 600 nm paksuse puhul a. avaldatud artiklites demonstreerisid Winther-Jensen jt. versiooni VPP meetodist, milles oksüdeerijana kasutati raud(iii)sulfonaate [20-22]. Pakuti välja, et FeCl 3 oksüdeerijana kasutades esinev polümeeri kilede ebahomogeenne teraline struktuur, mis on tingitud FeCl 3 kristallumisest solvendi aurumise järel ning vastava struktuuri ülekandumisest kasvavale polümeerile, avaldab kilede omadustele ebasoovitavat mõju [21]. Seda aitab vältida FeCl 3 asendamine raud(iii)sulfonaatidega, mis ei kristalliseeru nii kergesti ja on suutelised andma ühtlast kilet. Kasutades VPP protsessi varianti, milles oksüdeerijaks oli Fe(OTs) 3 ning oksüdeerija alkohollahusele oli lisatud püridiini (moolsuhtes oksüdeerijaga 1:2), saavutati 1000 S/cm ületavad erijuhtivused [20,22]. Autorid näitasid, et happelises keskkonnas toimub kõrvalreaktsioonina mittejuhtiva, konjugeerimata ahelaid sisaldava polümeerse materjali moodustumine, mis ei ole oksüdeeritav kõrge juhtivusega PEDOTiks [20]. Arvatavasti toimus happelises keskkonnas ka dioksaanitsükli avanemine, millele viitas FTIR spektris ilmnenud hüdroksüül- ja karbonüülrühmade olemasolu. Nende reaktsioonide vältimiseks lisatigi kasutatud alus-inhibeeritud VPP versioonis oksüdeerija lahusele nõrka alust: püridiini. On võimalik kasutada ka teisi aluseid, ent need peaksid olema keemistemperatuuriga alla 200 C (polümerisatsiooniks sobiliku kontsentratsiooni 8

9 püstitumiseks kasutatakse aluse aurumist), ei tohiks soodustada kristallide moodustumist oksüdeerija lahuses (kristallisatsioon kaasneb sageli N-H sidemeid sisaldava aluse komplekseerumisel rauaga) ning peaksid olema piisavalt aluselised [22]. On uuritud ka PEDOTi juhtivuse sõltuvust polümeeri struktuurist. Winther-Jensen jt. näitasid, et ioonvahetus ei mõjuta VPP PEDOTi erijuhtivust: Fe(OTs) 3 abil valmistatud PEDOT omas ka pärast p-tolueensulfonaadi ioonide vahetust kloriidioonide vastu erijuhtivust üle 900 S/cm ning FeCl 3 abil valmistatud polümeeri erijuhtivus jäi alla 20 S/cm ka pärast kloriidioonide vahetust p-tolueensulfonaadi ioonide vastu [23]. See näitab, et erijuhtivus ei sõltu vastasioonist, kuid võib sõltuda polümerisatsioonil kasutatava raua soola korrastavast efektist moodustuvale polümeerile. Ühtlasi tuvastasid autorid, et π-pakendumine ei ole peamine VPP meetodil valmistatud PEDOTi kõrge juhtivuse põhjustaja, sest temperatuuril ~140 C toimuva pöörduva faasisiirde käigus kadus XRD mõõtmiste järgi π-pakendumise kaugkorrapära, ent polümeeri juhtivus langes isegi kõrge erijuhtivusega Fe(OTs) 3 -st valmistatud PEDOTi puhul ainult mõned korrad. Need tulemused ei kinnita levinud arusaama, mille järgi määravad polümeeri juhtivuse olulisel määral π-pakendumise tõttu tekkivad metallilised domeenid. Pinnatöötlusmeetodite abil on suudetud parandada polümeeri adhesiooni pinnale. Oksüdeeritud räniplaatidele valmistati amino-funktsionaliseeritud alküülsilaanide (N-(2- aminoetüül)-aminopropüültrimetoksüsilaani ja (3-trimetoksüsilüülpropüül)dietüleentriamiini) monokihid, millele sünteesiti VPP meetodil oksüdeerijana FeCl 3 kasutades PEDOTi kile [24]. Erinevalt puhtast SiO 2 pinnast saavutati funktsionaliseeritud pindade ühtlane katmine oksüdeerijaga, sest aminorühmad käituvad Fe 3+ suhtes ligandidena. Vastavalt oli ka funktsionaliseeritud SiO 2 pindadele valmistatud polümeeri ruutkeskmine karedus 3 nm, ent puhtale SiO 2 pinnale valmistatud sama paksusega PEDOTi ruutkeskmine karedus 11 nm. Selline pinnatöötlus võimaldas parandada olulisel määral PEDOTi kile adhesiooni aluspinnale: erinevalt funktsionaliseeritud pindadele valmistatud kiledest koorus puhtale SiO 2 -le valmistatud PEDOT metanooliga pesemisel kergesti maha ja ühtlasi eraldus kriimustatud pinnaga polümeer ka teibi abil kergesti SiO 2 aluspinnalt. Funktsionaliseeritud pinnale valmistatud PEDOTi erijuhtivuse väärtused olid ~500 S/cm, ent funktsionaliseerimata pinnale valmistatud PEDOTi erijuhtivus oli suurusjärgu võrra madalam. On arvatud, et polümeer seostub kovalentselt pinnale, kusjuures seostumine amiiniga võib toimuda happelises keskkonnas esineva kõrvalreaktsiooni dioksaanitsükli avanemisega seotult [25]. ocvd teel valmistatud polümeer omab märkimisväärselt paremat adhesiooni aluspinnale siis, kui aluspind sisaldab aromaatseid rühmi [26]. Nii adhesiooni testimisel teibiga kui ka töötlusel ultraheliga vees ei kaasnenud delaminatsiooni, kui polümeer oli valmistatud aromaatseid rühmi 9

10 sisaldavale polüetüleentereftalaadile, polüstüreenile, polükarbonaadile, polüetüleennaftalaadile, polüuretaanile ja polü(akrülonitriil-butadieen-stüreen)ile, ent delaminatsioon esines selliste aromaatsete rühmadeta polümeeride puhul nagu polüpropüleen, polüetüleen, polütetrafluoroetüleen ja PEG. Samuti oli võimalik suurendada PEDOTi kinnitumist substraadile, kattes selle aromaatseid rühmi sisaldava linkeriga: fenüültriklorosilaaniga töödeldud klaasil pidas PEDOT delamineerumata vastu 1 tund ultraheliga sonikeerimist vees, ent töötlemata klaasilt lagunes kiht 5 minuti jooksul. Ühtlasi ei olnud FTIR neeldumiste järgi otsustades polüstüreenile ocvd abil valmistatud PEDOTi korral võimalik lahustada polüstüreeni tetrahüdrofuraanis isegi tunnise töötluse järel, kuid lihtsalt polüstüreeniga kaetud PEDOTi pealt lahustus polüstüreen samas lahustis 5 s jooksul. Võimaliku seletusena pakuti välja radikaaliliste katioonide teke aromaatsetest rühmadest ocvd tingimustes, mis võimaldavad kasvaval polümeeril kovalentselt seostuda aluspinnaga. Püridiini mõju PEDOTi kasvule VPP meetodil uurisid Truong jt. [27]. Nii PEDOTi kilede pinnakaredus kui ka pindtakistus saavutasid miinimumi püridiini/fe(ots) 3 moolsuhte 0,5 juures, mille juures omandas antud eksperimentide seerias maksimaalse väärtuse (350 S/cm) ka erijuhtivus. Suurem püridiini suhe oksüdeerijasse kahandas kile paksust ja vastavalt parandas optilist läbilaskvust. Püridiini mõju on seletatav ph tõstmisega, mistõttu muutub raskemaks Fe 3+ redutseerumine Fe 2+ iooniks. Samuti võis autorite väitel esineda püridiini koordineerumine rauaga. Autorid uurisid ka glütserooli lisamise mõju püridiini lisandiga (moolsuhe püridiin/fe(ots) 3 oli 0,5) oksüdeerija lahusele: 5% glütserooli lisand lahuses parandas erijuhtivust kuni väärtuseni 500 S/cm, ent suuremate kontsentratsioonide puhul oli erijuhtivus madalam ning ühtlasi suurenes oluliselt ka pinnakaredus. Ali jt. on väitnud, et polümerisatsioon toimub püridiin-inhibeeritud VPP käigus oksüdeerija kile sees [28]. Pakuti, et 80 C juures toimuval polümerisatsioonil on oksüdeerija kile sellisel puhul avatud raamistik, mille sisse polümeer saab kasvada ja mis suunab kasvava polümeeri struktuuri. Kui skaneeriva elektronmikroskoobi abil määratud Fe(OTs) 3 kile paksus oli ~1,35 μm, siis pärast PEDOTi kasvatamist kilesse, suurenes paksus väärtuseni 1,37 μm, ent pestud PEDOTi kile paksus oli 110 nm. Alus-inhibeeritud polümerisatsioonil püridiiniga valmistatud PEDOTi kilede puhul on saavutatud mõnedes uurimustes erijuhtivusi üle 2000 S/cm [7,29,30]. Kimi jt. väitel jõuti püridiininhibeeritud VPP abil oksüdeerijana Fe(OTs) 3 kasutades koguni kiledeni erijuhtivusega 4500 S/cm [29]. Hiljem on paraku kahtlustatud, et korrektse parandusteguri kasutamata jätmine nelipunktsondiga mõõdetud takistuste väärtuste arvutamisel pindtakistuseks võis olla viinud mainitud artiklis ebakorrektsete tulemusteni [31]. 10

11 VPP käigus moodustuvate PEDOTi kilede juhtivuse parandamiseks on lisatud oksüdeerija lahusesse püridiini asemel ka madala molekulmassiga uretaane [32]. Diuretaandiooli (Sigma- Aldrichi poolt müüdud uretaan molekulmassiga 320 Da, mille täpne keemiline koostis oli avaldamata) abil on saadud PEDOTi kilesid kõrgema erijuhtivusega kui 1000 S/cm, ent diuretaandiooli ja PEGi koos kasutamisel isegi üle 1200 S/cm. Ühtlasi valmistati kilesid ka teisi uretaane (2-oksasolidinoon, 3-metüül-2-oksasolidinoon, N-etüüluretaan, 2-hüdroksüetüül-Nmetüülkarbamaat) rakendades, ent erijuhtivused ning juhtivuse kohta normaliseeritud läbilaskvused jäid nendel puhkudel madalamaks. Teiseks laialdaselt levinud PEDOTi valmistamiseks kasutatavaks VPP variandiks alusinhibeeritud VPP kõrval on meetod, milles oksüdeerija lahusele on lisatud PEG-PPG kopolümeeri. PEG-ran-PPG kasutamine võimaldas vältida Fe(OTs) 3 kristalliseerumist kõrgemate suhteliste õhuniiskuste korral [18]. Sellega suudeti saavutada defektivabam juhtiva polümeeri kiht laiemas niiskuste vahemikus: kui ilma kopolümeeri lisamata täheldasid autorid kristalliseerumise algust 46% RH juures, siis 15% PEG-ran-PPG lisandiga Fe(OTs) 3 lahusest valmistatud oksüdeerija kile ei kristalliseerunud isegi 62% RH juures. Kuigi kristalliseerumine toimus juhul, kui oksüdeerija kiled paigutati monomeeri aurudesse, kergemini kui EDOTi aurudega kokku puutumata oksüdeerija kilede puhul, vähendas siiski PEG-ran-PPG lisamine oluliselt selle protsessi ulatust (joonis 2). 5% kopolümeeri lisand andis olulise erijuhtivuse tõusu ilma lisandita 47% RH juures valmistatud kiled juhtisid elektrit märkimisväärselt halvemini (84±5 S/cm) võrreldes 5% kopolümeeri lisandiga lahusest 47% RH juures valmistatud kilega (528±38 S/cm). Samas, edasine PEG-ran-PPG sisalduse suurendamine halvendas juhtivust. Samas artiklis käsitleti ka õhuniiskuse mõju. Kõrgeim erijuhtivus saavutati 5% PEG-ran-PPG kilede puhul 35% RH juures (761±73 S/cm), ent nii kõrgem kui ka madalam niiskus tagas halvema erijuhtivuse, sest kõrgema RH korral tekkisid oksüdeerija kristalliseerumisest PEDOTi kilesse defektid ja madalama niiskuse korral ei tekkinud ühtlast PEDOTi kihti. 11

12 Joonis 2. Optilise mikroskoobi abil saadud pildid pesemata PEDOTi kiledest pärast polümerisatsiooni 47% RH juures temperatuuril 33±1 C 30 minuti jooksul. Kiled on valmistatud a) ilma PEG-ran-PPG lisandita, b) 5% PEG-ran-PPG lisandiga, c) 10% PEG-ran-PPG lisandiga ja d) 15% PEG-ran-PPG lisandiga [18]. Autorid, kes uurisid kopolümeeri mõju erineva RH puhul saadud PEDOTi kasvule, näitasid ka, et ilma vee juuresolekuta PEDOT Fe(OTs) 3 kihis VVPP käigus ei moodustu [17]. Seetõttu pakuti välja, et veeauru rolliks on polümerisatsiooniks vajalik deprotoneerimine. Lisaks kristalliseerumise mõjude vähendamisele ja juhtivuse parandamisele mõjutas lisatav kopolümeer ka reaktsiooni kiirust [33]. PEG-ran-PPG käitus oksüdeerija lahusega kaetud QCMi mõõtmiste järgi polümerisatsiooni käigus reaktsiooni inhibiitorina, pikendades eriti oluliselt kile moodustumise faasi, milles kile moodustumise kiirus on kõige aeglasem. Aeglasemad reaktsioonikiirused olid seotud ühtlasi parema erijuhtivusega ja suurema elektrokroomse optilise kontrastiga kilede moodustumisega. Fabretto jt. on uurinud PEDOTi kile moodustumise etappe VPP protsessil kopolümeeri lisandiga [34]. Polümeeri iseloomustamisel kasutati QCMi abil saadud Sauerbrey massi muutust ning dissipatsioonifaktorit, AFMi mõõtmisi paksuse ja pinnastruktuuri määramiseks, elektrokroomse aktiivsuse määramist läbilaskvuse mõõtmisega oksüdeeritud ning redutseeritud olekus polümeeri puhul ja pindtakistuse määramist nelipunktsondiga. Polümerisatsioon toimus altüles protsessina, mille võis jagada nelja staadiumisse. Kasvu alguses moodustub esimene PEDOTi noodulite (nukleatsiooni käigus tekkivate polümeeri mügarate) kiht, millele kasvavad peale teised 12

13 PEDOTi kihid. Kui I staadiumit iseloomustab suhteliselt kiire kasv (joonis 3), siis II staadiumis kasv aeglustub, sest elektroni ülekanne monomeeri oksüdeerumisel peab toimuma läbi esimese PEDOTi kihi, ent elektronid omavad ainult piiratud liikumisteid aktiivse oksüdeerija juurde. Dissipatsioonifaktori kasv I staadiumis vastab lõdvalt seotud PEDOTi noodulite tekkele ja langus enne II staadiumi algust pideva PEDOTi kihi moodustumise algusele. III staadiumis nähtav reaktsiooni kiiruse kasv on eeldatavasti tingitud noodulite perkolatsioonist, mis suurendab juhtivusteede arvu ning seega ka efektiivselt oksüdatsiooniks kättesaadavat Fe(OTs) 3 hulka. Kuna III staadiumi alguses täheldatud dissipatsioonifaktori kahanemine viitab pakkimistiheduse kasvule, ent sellele staadiumile vastab madal erijuhtivus, võivad moodustunud polümeeriahelad olla defektirohked. Hilisem dissipatsioonifaktori kasv seostati vähenenud oksüdeerija hulgaga kaasneva lõdvemalt seotud kihi tekkega, millele järgnenud dissipatsioonifaktori kahanemisele vastas PEDOTi kihti tekkinud lõhede kinnikasvamine. Kile moodustumise esimestes staadiumites oli erijuhtivus kõrgem kui hilisemates, millele vastas kõrgem XPSi abil hinnatud dopeerituse määr (1:4,0 p- tolueensulfonaadi ja monomeerühikute arvu suhe I staadiumis, 1:3,7 4,0 II staadiumi lõpus ning 1:4,6 IV staadiumis). Madalama erijuhtivusega kaasnes väiksem elektrokroomne optiline kontrast, mille võimalikuks seletuseks oli konjugatsiooni häirivate defektide tõttu isoleeritud taskute teke, mis on lukustunud oksüdeeritud olekusse. Autorid näitasid, et erijuhtivus sõltub oluliselt polümerisatsiooni kiirusest: kõrgeim erijuhtivus ilmnes aeglases II staadiumis (lisaks mõõdetud kõrgeimale dopeerituse määrale võib muuhulgas eeldada kasvava polümeeri suurimat korrapära aeglase kasvu korral), samas kui III staadiumi kiire polümerisatsiooniga kaasnes madal erijuhtivus, mis oli tingitud ilmselt defektsemast PEDOTist ning sellega kaasnevast madalamast dopeerituse määrast. Hilisema polümerisatsiooni käigus moodustunud materjali erijuhtivuse viis madalaks kättesaadava oksüdeerija vähesest hulgast häiritud polümeeri kasv. 13

14 Joonis 3. Massi ja dissipatsiooni mõõtmised EDOTi VPP ajal 60 C kuumutusplaadi temperatuuri juures. Neli erinevat kasvu staadiumit (I IV) on eristatavad ja nendega kaasnevad iseloomulikud polümeeri erijuhtivuse väärtused. Dissipatsioonifaktor mõõdab polümeeri viskoelastseid omadusi ja näitab polümeeri pakkimistihedust ja/või konformatsioone [34]. On leitud, et suures reaktsioonikambris annab paremaid tulemusi VPP protsessi rakendamine vaakumis ehk VVPP. PEG-ran-PPG poolt inhibeeritud EDOTi polümerisatsioonil tavarõhul esines suurte substraatide (30 10 cm) katmise vajaduse tõttu kasutusele võetud 115 L reaktsioonikambris probleeme moodustuvate PEDOTi kilede omaduste reprodutseeritavusega, mis olid eeldatavasti tingitud ebahomogeensest monomeeri ja veeauru jaotusest kambris [13]. Kuna rõhu alandamine viis polümerisatsiooni kiiruse kasvuni, oli vaja antud töös protsess uuesti optimeerida, arvestades lisaks rõhule ka muid parameetreid nagu temperatuur ja PEG-ran-PPG sisaldus oksüdeerija lahuses. Selle tulemusena saavutati ka varasemaga võrreldes kõrgemad erijuhtivused (kuni 1485 S/cm) ning kõrge redutseeritud ja oksüdeeritud olekus PEDOTi läbilaskvuse vahe (üle 50% 555 nm juures), mida seletati pikemate polümeeriahelate kasvu ja väiksema oligomeeride sisaldusega. PEG-PPG-PEG plokk-kopolümeeri mõju seletamiseks VVPP protsessile on väidetud, et kopolümeer moodustab kompleksi oksüdeerijaga [35]. Termogravimeetria näitas, et kuni 15% PEG- PPG-PEG lisand lahuses moodustab PEDOTiga kompleksi, kusjuures antud lahusest valmistatud PEDOTi kiled omasid ka parimat antud artiklis esitatud erijuhtivust (1487 S/cm). Sellise kontsentratsiooniga lahusest valmistatud PEDOTi kilesse jäi XPSi tulemuste järgi sisse ka maksimaalne hulk kopolümeeri: kuni selle kontsentratsioonini etanooliga pesemise järgselt kilesse jäänud kopolümeeri hulk kasvas, ent kõrgemate kontsentratsioonide juures jäi konstantseks. XPSi 14

15 abil leitud maksimaalne dopeerituse määr langes kokku kõrgeima erijuhtivusega polümeeri kiles. Väiksematel kopolümeeri kontsentratsioonidel esinenud madalamat erijuhtivust seletati halva konjugatsiooni ning madala PEDOTi dopeerituse määraga. Lahusesse jäänud oksüdeerijaga komplekseerumata kopolümeeri lisand omas samuti moodustuva PEDOTi erijuhtivust alandavat efekti. Hiljuti (2012. a.) on mitmetes artiklites jõutud plokk-kopolümeeri PEG-PPG-PEG oksüdeerija lahuses lisandina kasutava VVPP modifikatsiooni abil mitmetesse tuhandetesse S/cm küündivate väga kõrgete erijuhtivusteni [36-37]. Määrati, et kilede kriimustamine pärast VVPP kambris 2 min (rõhul 10 mbar ja temperatuuril 35 C) hoidmist ning järgnev vaatlus optilise mikroskoobi all näitab PEG-PPG-PEG lisandit sisaldava kile vedelikulaadset voolamist kriimu piirkonda minutite jooksul, puhtast oksüdeerijast valmistatud kile jääb isegi 3 4 tunni pärast muutumatuks ning püridiini sisaldav kile relakseerub geelilaadselt, ent ei voola vedelikulaadselt (joonis 4) [36]. Antud käitumise põhjuseks peeti seda, et mõned vedelad koostisosad (nagu vesi, lahustina kasutatud n-butanool või püridiin alus-inhibeeritud polümerisatsiooni puhul) jäävad osaliselt seotuks kile teiste komponentidega (st. kas Fe(OTs) 3 ja/või PEG-PPG-PEG), mis võimaldab neil püsida kiles ka aururõhust väiksema rõhu korral. Ühtlasi oli PEG-PPG-PEG lisandiga lahusest saadud oksüdeerija kile polariseeritud valguse mikroskoopia järgi ka isotroopse struktuuriga (vähemalt mõnesajast nanomeetrist suuremate kauguste piires), samal ajal kui püridiini lisandiga kile omas anisotroopiat 1 μm skaalas ning puhtast oksüdeerijast Fe(OTs) 3 valmistatud kile sisaldas suuremaid kristalle. Vedelikulaadne käitumine võimaldas seletada, miks isegi väga madala rõhu tingimustes esines PEG-PPG-PEG lisandi korral PEDOTi kile kasv, mida ilma PEG-PPG-PEG lisandita ei täheldatud. Kile kasv toimub autorite pakutud hüpoteesi järgi alt-üles protsessina, mille käigus pärast esialgsete PEDOTi noodulite moodustumist transporditakse oksüdeerijat viskoossess vedelikulaadses kihis kapillaarjõudude abil pinnale, kus toimub polümerisatsioon. Sellele järeldusele jõuti XPSi abil pinnakihti uurides: isegi ~150 nm paksust PEDOTi kihti sisaldavas pesemata kiles esines pinnakihis rauda. Seetõttu on väheusutav, et kile kasvab ülalt-alla protsessi käigus, milles monomeer difundeerub läbi eelnevalt moodustunud PEDOTi kihi. Uue amfifiilse PEG-PPG-PEG kopolümeeri (keskmine molekulmass 5800 Da) abil õnnestus saavutada erijuhtivus ~2500 S/cm, mida seostati kopolümeeri struktuuri suunavate omadustega. Hilisemas sama kopolümeeri kasutavas meetodi edasiarenduses saavutati etanooli lisamisega oksüdeerija butanoollahusele PEDOTi kile erijuhtivuse väärtused ~3400 S/cm, mida peeti võrreldavaks ITO väärtustega (3300 S/cm) [37]. Sealjuures oli pindtakistus 45 Ω/ruut ning läbilaskvus nähtavas alas üle 80% 65 nm paksuse juures. Lisandita ning erinevate kopolümeersete lisanditega valmistatud PEDOTi kilesid uuriti samas töös XRD ning pinnastruktuuri ka AFMi abil. Jõuti järeldusele, et antud 15

16 uurimuses PEG-PPG-PEG kopolümeeri (keskmine molekulmass 5800 Da, PEG/PPG suhe 0,58:1) abil valmistatud PEDOTi kiled omavad lehelaadset morfoloogiat, samas kui harilikult omab VPP teel valmistatud PEDOT nodulaarset struktuuri. Muutused morfoloogias ei korreleerunud sealjuures küll erinevate alkohoolsete lahustite oksüdeerija lahusesse lisamise mõjuga juhtivusele. Joonis 4. Optilise mikroskoobi all nähtavad kriimustatud oksüdeerija kiles toimuvad muutused, kui eelnevalt on kilesid kuumutatud 70 C juures 30 s ja viidud vaakumkambrisse, mis pumbati 10 mbar peale 35 C juures. Iga järjestikune pilt seeriast on saadud 2 min järel. Musta joone pikkus on 50 μm [36]. 16

17 2.4. PEDOTi stabiilsus On näidatud, et PEDOT ja selle derivaadid on tundlikud UV-kiirguse suhtes [38]. Elektrokeemiliselt valmistatud PEDOT:PF 6 kiled paigutati nende katsete käigus valgusallikast 5 cm kaugusele ja kiiritati 7 mw/cm 2 UV-valgusega (spektri piirkond nm) 168 tundi. Ksenoonlambiga (spektri piirkond nm) kiiritati 142 tunni vältel PEDOT-C 14 H 29 (nii dopeerimata kui ka NOBF 4 abil dopeeritud) kilesid, mille monomeerühiku dioksaanitsüklis oli üks etüleeni vesinik asendatud ahelaga -C 14 H 29. XPSi abil jõuti järeldusele, et kiledega toimuvad kiiritamise tõttu keemilised muutused, mis on tõenäoliselt tingitud tiofeenitsüklis leiduva väävli oksüdeerumisest sulfoonrühmaks ning ka süsiniku oksüdeerumisest karbonüül- või karboksüülrühmaks. PEDOTi dopeerituse määr kahanes kiiritamise käigus. Ühtlasi leiti, et suuremal määral dopeeritud PEDOT allub vähem kiiritamise mõjudele. Antud muutuste seletamiseks pakuti välja et, UV-kiirguse mõjul toimub juhtivas polümeeris π π* üleminek, millele järgneb energia ülekanne tripletsele hapnikule ja selle ergastumine singletsesse olekusse. Reaktsioonivõimeline singletne hapnik võib järgnevalt osaleda reaktsioonis PEDOTiga. VPP meetodil valmistatud PEDOTi stabiilsus on suhteliselt vähe uuritud valdkond, mille kohta on avaldatud ainult mõned artiklid. Winther-Jensen ja West uurisid alus-inhibeeritud VPP teel saadud kilede stabiilsust õhus ja vees 1,5 aasta jooksul [39]. Õhus täheldati antud perioodi vältel aeglast erijuhtivuse langust, kusjuures juhtivus näis lähenevat asümptootiliselt kindlale väärtusele (joonis 5). Vees oli erijuhtivuse langus algselt palju kiirem, ent stabiliseerus selle võrra varem. Hüpoteetilise seletusena pakkusid autorid välja, et kiirema muutuse põhjustab vees nende sattumine keskkonda ph väärtusega ~7, ent ph väärtus mõjutab teatavasti hapniku oksüdeerimisvõimet. Joonisel 5 on näidatud, kuidas nii vees kui ka õhus vanandatud kilede viimine 1 M p- tolueensulfoonhappe lahusesse põhjustas suurel määral nende juhtivuse taastumise. Ka polüetüleentereftalaadile valmistatud erineva ph-ga lahustega (ph vahemik 1 13) täheldati pindtakistuse olulist kasvu kõrgematel ph-del ning väikeseid väärtusi madalatel ph-del. Selline kilede juhtivuse muutus oli ka tsükliliselt pööratav: hoides vaheldumisi PEDOTi kilet 4 tundi 1 M NaOH lahuses tõusis pindtakistus väärtuseni ~300 Ω/ruut ja üleöö 1 M p-tolueensulfoonhappe lahuses hoidmine kahandas selle väärtuseni ~100 Ω/ruut. Pärast kolme eelpoolmainitud tsüklit jäi kile juhtivus esialgsega võrreldes peaaegu samaväärseks, mis kinnitas, et PEDOTi ahel nende tsüklite käigus ei kahjustu. Erinevate ph väärtuste juures erinesid ka PEDOTi UV-Vis neelduvusspektrid, kusjuures antud muutused spektrites sarnanesid toimuvatele muutustele PEDOTi elektrokeemilisel oksüdeerimisel või redutseerimisel. Need andmed annavad täiendavat kinnitust hüpoteesile, mille järgi põhjustab ph muutus dopeerituse muutust PEDOTis. Piigi puudumist

18 nm juures madalal ph-l seostati võimaliku metallilise oleku tekkega juhtivas polümeeris. Antud uurimuses valmistati ühtlasi ka PEDOTi ja Loctite 331 komposiitmaterjal. PEDOT oli stabiilne, kui komposiidi PEDOTi osa läbis voolutihedus 6500 A/cm 2 kohta, ent kõrgemad voolutiheduse väärtused kui ~ A/cm 2 põhjustasid takistuse kasvu ning polümeeri muutumise tumesiniseks. Happelises keskkonnas ei olnud see juhtivuse muutus pööratav. Uuele tekkinud neelduvusmaksimumile 660 nm juures ei leidunud vastet polümeeri oksüdeeritud ega redutseeritud vormi spektrist, ent see seostati osalise dioksaanitsükli avanemisega, mis esineb ka hapeinitsieeritud kõrvalreaktsioonide puhul. Polümeeri juhtivuse kadu väga kõrgetel voolutihedustel seletati võimalike PEDOTi üleoksüdeerumisega kaasnevate protsessidega. Joonis 5. Klaasile valmistatud PEDOTi erijuhtivuse (σ) pikaajaline stabiilsus õhus (katkendlik joon) ja vees (pidev joon, kaks erinevat eksperimenti). Täidetud sümbolid noolte järel kujutavad erijuhtivuse väärtusi pärast töötlust 1 M p-tolueensulfoonhappega [39]. Madl jt. on määranud alus-inhibeeritud VPP teel valmistatud PEDOTi stabiilsust tavalises õhus [40]. VPP PEDOTi erijuhtivus kahanes oluliselt esimese nädala jooksul, kuid jäi ülejäänud kahe kuu vältel peaaegu stabiilseks. VPP PEDOTi kilede läbilaskvus 550 nm juures antud eksperimendi jooksul oluliselt ei muutunud. 18

19 3. Eksperimentaalne osa 3.1. Reaktsioonikamber Polümerisatsioon toimus kambris (joonis 6), mis oli valmistatud 8 L alumiiniumist põhjaga õhutihedast klaaskambrist. Kamber oli paigutatud kontrollitava temperatuuriga kuumutusplaadi peale. Temperatuuri mõõtmiseks asetses kambris Pt100 termotakisti, mis oli ühendatud Keithly 2400 multimeetriga ning RH mõõtmiseks sensor Honeywell HIH , mis oli kalibreeritud küllastatud soolalahuste abil ning testitud ka katsete keskel, määramaks stabiilsust kambris leiduvate aurude suhtes. Kontrollitud niiskus saavutati kambri külge kinnitatud kraane ja vaakumpumpa kasutades, tõmmates reaktsioonikambrisse kindla niiskusega õhku niiskuskambrist. Joonis 6. PEDOTi kilede valmistamiseks kasutatud reaktsioonikamber, milles (1) tähistab kuumutusplaati, (2) kraanidega ühendatud voolikuid, (3) temperatuuri- ja niiskussensoreid. Monomeeri aurud pärinevad kambri põhja paigutatud klaasplaadil olevast tilgast (4), (5) kujutab servades paiknevate ITO elektroodidega substraati, millel polümeriseeruva kile takistust polümerisatsiooni vältel mõõdetakse. (6) vastab ruudukujulisele piirkonnale ITO substraadi keskel ja (7) tähistab ITO elektroode, mis on kokkupuutes polümeriseeruva kilega. 19

20 3.2. Substraatide valmistamine Temperatuuri ja reaktsiooniaja varieerimise katsetes ning metanooli ja veega pesemise võrdluses kasutati sool-geel meetodil valmistatud amorfsete SiO 2 /TiO 2 kiledega kaetud substraate. Algselt segati TEOS (Aldrich, puhtus 99,0%) isopropanooliga (Sigma-Aldrich, puhtus 99,0%) toatemperatuuril moolsuhtes 0,9:4. 0,85 M HNO 3 (Sigma-Aldrich) vesilahus lisati tilkhaaval H 2 O/TEOS moolsuhte 2 saavutamiseks. Pärast 2 tundi lisati titaanisopropoksiid (Aldrich, puhtus 97,0%) moolsuhtes 0,1:0,9 TEOSiga, segati täiendavalt 30 min, lahjendati isopropanooliga ruumalasuhtes 1:4 ning vurrkaeti eelnevalt metanooliga (Sigma-Aldrich, puhtus 99,8%) põhjalikult puhastatud klaassubstraatidele ( ,1 mm, Kintec) 3000 rpm juures. Valmistatud kilesid kuumutati 10 tundi 75 C juures. Niiskuse ning oksüdeerija lahuse kontsentratsiooni varieerimise, metanooliga pesemise mõju uurimise ning vananemiskatsete puhul kasutati substraatidena söövitatud ITO klaase. Nende valmistamiseks söövitati 25 12,5 mm ITOga kaetud klaasidel (pindtakistus 15 Ω/ruut, Kintec) ruudukujuline pind 36,5 38% vesinikkloriidhappega (Sigma-Aldrich) nii, et servadesse jääks sümmeetriliselt paiknevad ITOga kaetud alad. Selleks kaeti servad teibiga ning pipeteeriti keskele 250 μl HCl lahust, mis jäi täpselt teibiga kaetud pindade vahele teipi märgamata. Hape kanti peale kaks korda 10 min söövitusaja jooksul. Pärast teibi eemaldamist pesti substraate teibi jääkide eemaldamiseks destilleeritud vees, atsetoonis (Sigma-Aldrich, puhtus 99,0%) ja metanoolis. ITO elektroodide vahel ei olnud pärast söövitamist võimalik mõõta juhtivust ka GΩ piirkonnas PEDOTi kilede valmistamine Kristallhüdraadist Fe(OTs) 3 6H 2 O (Aldrich, tehniline puhtus) valmistati n-butanooli (Sigma- Aldrich, puhtus 99%) lisamise teel 10%, 16% ja 22% Fe(OTs) 3 lahused, millele lisati püridiini (Fluka, puhtus 99,0%) massisuhtes 1:25 Fe(OTs) 3 -ga. Lahused filtreeriti läbi 0,45 μm tselluloosatsetaadi süstalfiltrite (Advantec Dismic-25cs). Niiskuse ja kontsentratsiooni varieerimise katsetes kasutati kõiki valmistatud kontsentratsiooniga lahuseid, ent ülejäänud katsetes ainult 16% lahust. Lahused vurrkaeti 3000 rpm juures 12 s vältel substraatidele. Söövitatud ITO klaaside kasutamise puhul oli enne vurrkatmist kaetud enamik ITO elektroodi servast teibiga, ent paari mm laiune riba jäeti katmata, et oksüdeerija puutuks kokku ITOga. Pärast vurrkatmist teip eemaldati. Kõik oksüdeerija lahusega kaetud substraadid viidi koheselt vurrkatmise järel üleliigse lahusti aurustamiseks ahju 2 min 80 C juurde. Siis viidi substraadid reaktsioonikambrisse ning niiskuse, kontsentratsiooni ja metanooliga pesemise mõju uurimise katsete puhul ühendati ITO elektroodid elektriliste kontaktidega. Kambri põhja paigutati 15 μl EDOTi tilk (Aldrich, puhtus 97%) 20

21 mikroskoobiklaasil ning kamber suleti. Pärast polümerisatsiooni pesti kiled 50 ml metanoolis ning kuivatati N 2 (puhtus 99,996%) joas. Reaktsioonitemperatuuri varieerimise seeriad. Kuumutusplaadi temperatuur oli määratud järgnevalt (millele vastasid substraatide juures kambris järgnevad sulgudes antud temperatuurivahemikud 1 min jooksul pärast kambri sulgemist kuni reaktsiooni lõpuni I temperatuuriseerias) 50 C (37,3 39,2 C), 60 C (42,7 45,7 C), 70 C (47,1 52,4 C), 80 C (53,7 56,7 C), 90 C (57,0 62,6 C). Õhuniiskust antud seerias välise niiskuskambri abil ei kontrollitud, ent RH varieerus vahemikus 20 22% (kuumutusplaadi temperatuur 50 C) kuni 6 8% (kuumutusplaadi temperatuur 90 C). Reaktsiooniaeg oli 30 min. Katseid korrati samades tingimustes (kuumutusplaadi temperatuur, aeg ja substraadid) ja RH vahemikus 20 23% (kuumutusplaadi temperatuur 50 C) kuni 7 9% (kuumutusplaadi temperatuur 90 C) ning saadi II temperatuuriseeria. Reaktsiooniaja varieerimise seeriad. I reaktsiooniaja varieerimise seerias kasutati reaktsiooniaegu 15 min kuni 1 tund ja 15 min, mida eraldasid 15 min vahed. Kuumutusplaadi temperatuur oli seatud 60 C peale ning RH, mida antud seerias ei kontrollitud, varieerus vahemikus 14 18%. II reaktsiooniaja varieerimise seerias kasutati reaktsiooniaegu 15 min kuni 45 min, mida eraldasid 5 min vahed ning RH varieerus vahemikus 10 14%, ent üldiselt olid valmistamistingimused (kuumutusplaadi temperatuur ja substraadid) samad nagu I reaktsiooniaja varieerimise seerias. Kontsentratsiooni ja niiskuse varieerimise seeria. Kuumutusplaadi temperatuur oli seatud 60 C peale. Pärast kolme oksüdeerija kilega (valmistatud 10, 16 ja 22% lahusest) substraadi sisestamist kambrisse määrati niiskus reaktsioonikambris õhu tõmbamisega vaakumpumba abil niiskuskambrist reaktsioonikambrisse. Mõne minuti jooksul püstitusid katsetes eksperimentide lõpuni püsinud RH väärtused 4 5%, 9 10% ja 15%. Polümerisatsioon vältas ühe tunni, mille järel eemaldati kiled kambrist ning mõõdeti nende pindtakistus ITO elektroodide abil ka pärast pesemist. Metanooliga pesemise seeria. Kasutades eelpoolkirjeldatud meetodit, viidi RH väärtus reaktsioonikambris 16 18% juurde ning varieeriti reaktsiooniaega 1 tunni piires. Kuumutusplaadi temperatuur oli seatud 60 C peale. Pärast reaktsiooni, ent enne kambrist eemaldamist hoiti kilesid avatud kambris 2 min (et õhk kambris jõuks maha jahtuda kindlale väärtusele), pesti seejärel metanooliga ning viidi kiled tagasi kambrisse uuesti pindtakistuse mõõtmiseks kontaktidega. Vananemiskatsete seeria. Kuumutusplaadi temperatuur oli seatud 60 C peale ja reaktsiooniaeg oli 45 min. RH väärtust ei kontrollitud, ent see langes vahemikku 9 10%. 21

22 Vee ja metanooliga pesemise võrdlus. 60 C kuumutusplaadi temperatuuri juures valmistati 45 min reaktsiooniaja jooksul 9 12% RH juures üheaegselt reaktsioonikambris kaks kilet, millest ühte pesti 50 ml metanooliga ja teist 50 ml veega Kilede omaduste mõõtmised Pindtakistus on ruudukujulise õhukese kile takistus, mis ei sõltu ruudu külje pikkusest. Kuigi pindtakistuse ühikuks on Ω, esitatakse seetõttu sageli pindtakistust ka kujul Ω/ruut. Nelipunktsondi näidu (R) põhjal saab korrektset parandustegurit (CF) kasutades pindtakistuse (R s ) välja arvutada valemi (1) kohaselt: R = R CF (1) Kilede pindtakistuse mõõtmiseks kasutati lineaarses konfiguratsioonis 2 mm vahedega paiknevate kullatud vedrukontaktidega nelipunktsondi koos Agilent 34410A multimeetriga mm suuruste substraatide puhul mõõdeti takistust 8 keskpunkti suhtes sümmeetriliselt paiknevast kohast tulemuste keskmistamise huvides. Õiged parandustegurid nelipunktsondilt loetud väärtuste põhjal pindtakistuse arvutamiseks antud mõõtmise geomeetria korral arvutati M. A. Logani poolt esitatud meetodi kohaselt, arvestades nelipunktsondi kontaktide kaugust, substraatide mõõtmeid ja nelipunktsondi paiknemist substraadil [41]. Söövitatud ITO klaasidele valmistatud kilede puhul rakendati nelipunktsondiga mõõtmist ainult 3 korda substraadi keskkohast. Enne vastavaid mõõtmisi katkestati terava nõelaga kraapimise teel ühendus ITO elektroodide serva ning keskel paiknevale ruudukujulisele klaaspinnale valmistatud PEDOTi vahel, et välistada ITO juhtivuse mõju mõõtmistulemustele. Takistuse mõõtmiseks kilede kasvu ajal kontsentratsiooni, niiskuse ja metanooliga pesemise mõju uurimise seeriates kasutati substraate, mis olid piiratud servades paiknevate ITO elektroodidega. Takistust mõõdeti ITO elektroodidelt. Eeldusel, et kontakttakistus ja mõõtmissüsteemi aktiivtakistus on kile takistusega võrreldes tühiselt väike, võimaldab kasutatav eksperimentaalne meetod mõõta otseselt kilede pindtakistust. Voolutugevus oli nendes katsetes piiratud väärtusega 0,3 ma ning kasutati vahelduvvoolu sagedusega 20 Hz. Vahelduvvoolu rakendati vähendamaks võimalikku voolu toimel avalduvate keemiliste reaktsioonide mõju kile kasvule, ent vahelduvvoolu sagedus oli piiratud suhteliselt madalalale väärtusele vältimaks liiga väikesest mahtuvustakistuset tingitud olukorda, milles kasutatud mõõtmissüsteem näitab kile takistust ainult madalate takistuste alas. Pinge allikaks oli Metrix MTX 3240 signaaligeneraator, voolutugevuse ja pinge mõõtmiseks olid kasutusel Agilent 34410A multimeetrid ning releekaart mitme objekti korraga mõõtmiseks. Sama mõõtmissüsteemi kasutati ka vananemiskatsetes. Vananemiskatsetes valmistati kontaktid kiledega hõbedavärvi (Agar Scientific, hõbeda mikro- ja 22

23 nanoosakeste dispersioon 4-metüülpentaan-2-oonis) kasutades ning mõõdeti 5 min intervalliga kilede pindtakistuse stabiilsust ~11 päeva vältel. Ühtlasi määrati erinevates vananemiskatsetes kasutatud keskkondades hoitavate ITO elektroodide ning hõbedavärvi kontaktide juhtivuse stabiilsus. Kuigi esines väike takistuse tõus, oli see tühine võrreldes PEDOTi kilede pindtakistuse muutusega (enam kui suurusjärk madalam väikseimate PEDOTi kiledega toimunud muutustega võrreldes). Kilede pinnastruktuuri uuriti ja paksust mõõdeti aatomjõumikroskoop Veeco Dimension Edge abil puutekontaktses mõõterežiimis. Paksuse mõõtmiseks kriimustati polümeeri kilet ning moodustunud terava serva juures mõõdeti polümeeriga kaetud platoo ning katmata platoo kõrguste vahe (joonis 7). Paksuse mõõtmisi teostati vähemalt kolmest erinevast punktist kilel. Joonis 7. AFMi abil saadud pinna kujutis kile kriimustamisel tekkivast servast, mille abil määratakse polümeeriga kaetud ning katmata platoo kõrguste vahet kasutades polümeeri paksus. Nelipunktsondi andmetest omandatud pindtakistuse ja AFMi abil määratud paksuse (d) põhjal arvutati ühtlasi kilede erijuhtivus σ, kasutades valemit (2). σ = 1 (2) R d Läbilaskvusspektrid mõõdeti JASCO V-570 spektrofotomeetri abil PEDOTi kilede vananemiskatsed Kilesid hoiti vananemiskatsete vältel 2 L hermeetiliselt suletud klaaskambrites (erinevate normaalrõhul gaasiliste keskkondade puhul) ning rõhumõõdikuga roostevabast terasest vaakumkambris (vaakumi puhul). Kambrites loodi alandatud rõhu abil korduva gaasi sisse tõmbamisega järgnevad keskkonnad: 1) kuiv N 2, 2) kuiv O 2 (puhtus 99.5%), 3) kuiv UV-kiiritatud N 2, 4) kuiv UV-kiiritatud O 2, 5) niiske (RH 59%) UV-kiiritatud O 2, 6) vaakum (20 mbar), 7) niiske 23

24 (RH 59%) N 2, 8) niiske (RH 58%) O 2. UV-valgusega kiiritamiseks kasutati 1 mw väljundvõimsusega valgusdioode, mille kiirgusspektri maksimum paiknes 370 nm juures ning suunakarakteristik oli 116. UV-valgusdiood paigutati kilest 16 cm kaugusele. Kõik kambrid kaeti vananemiskatsete ajaks Al-fooliumiga vältimaks muutuva välise valguse mõju. Ruumi temperatuur muutus katsete vältel vahemikus 19 kuni 22 C. ITO elektroodidega mõõdetud pindtakistuse väärtused vananemiskatse alguses olid eelnevalt mainitud keskkondades järgnevad: 1) 424 Ω/ruut, 2) 408 Ω/ruut, 3) 438 Ω/ruut, 4) 402 Ω/ruut, 5) 417 Ω/ruut, 6) 387 Ω/ruut, 7) 409 Ω/ruut, 8) 394 Ω/ruut. 4. Tulemuste analüüs 4.1. Reaktsioonitemperatuuri ja -aja varieerimise mõju Joonisel 8 on kujutatud kuumutusplaadi temperatuuri varieerimise mõju temperatuuri varieerimise I seerias. Joonis 8a näitab kile paksuse ja 550 nm juures mõõdetud läbilaskvuse ning joonis 8b pindtakistuse ja erijuhtivuse sõltuvust kuumutusplaadi temperatuurist. 50 või 60 C peale seatud kuumutusplaadi temperatuur tõi kaasa väga õhukeste (vähem kui 15 nm paksusega kilede kasvu), ent 70 C kuumutusplaadi temperatuuri juures kasvas kile oluliselt paksemaks (ligi 35 nm). Edasine temperatuuri tõstmine eriti kile paksust ei suurendanud. Kõrgema temperatuuriga kaasneb harilikult reaktsioonikiiruse suurenemine, millesse võib täiendava efekti anda ka EDOTi aururõhu kasv kambris. Seetõttu on kile paksuse kasv kõrgemal temperatuuril ootuspärane. Läbilaskvus kahanes oluliselt paksuse kasvuga. Erijuhtivuse maksimum (1354 S/cm) esines 60 C kuumutusplaadi temperatuuri juures ning pindtakistuse miinimum (279 Ω/ruut) 70 C juures. Joonis 9 kujutab I temperatuuriseerias 70 C juures saadud polümeeri kilega kaetud substraati võrdluses PEDOTi kilega katmata substraadiga. Paksus (nm) (a) Läbilaskvus Paksus Temperatuur ( C) Läbilaskvus (%) Pindtakistus ( / ) (b) Erijuhtivus Pindtakistus Temperatuur ( C) Erijuhtivus (S/cm) Joonis 8. Kuumutusplaadi temperatuuri mõju a) PEDOTi kile paksusele ja läbilaskvusele (550 nm juures) ning b) pindtakistusele ja erijuhtivusele. 24

25 Joonis 9. Vasakul on kujutatud I temperatuuriseerias 70 C kuumutusplaadi temperatuuri juures saadud PEDOTi kilega kaetud, paremal polümeeriga katmata substraat. Joonisel 10 on kujutatud aja varieerimise mõju reaktsiooniaja varieerimise I seerias. Joonis 10a näitab kile paksuse ja 550 nm juures mõõdetud läbilaskvuse ning joonis 10b pindtakistuse ja erijuhtivuse sõltuvust reaktsiooniajast. Ilmnes, et 30 ja 45 min vahel toimub kiire polümeeri kasv. Lõpp-paksused lähenesid nii reaktsiooniaja kui ka -temperatuuri varieerimise I seerias väärtusele 45 nm. Kindlale lõpp-paksusele lähenemine piisavalt hilisesse kasvu etappi jõudmisel on oodatav tulemus: PEDOTi kile lõpp-paksus sõltub püridiin-inhibeeritud VPP puhul Fe(OTs)3 kontsentratsioonist [11,28]. Antud magistritöös omandatud katseandmete põhjal võib polümeeri kilede kasvus eristada tinglikult kolme etappi: esialgne aeglane kasv, millele järgneb kiire kasvu periood ning lõplik aeglase kasvu periood. Tuleb aga arvestada, et ainult pestud kilede paksuse mõõtmine ei anna pidevaid andmeid polümeeri kasvu kohta ning võimendab ka eksperimentide varieeruvusest tingitud efekte. Seetõttu oleks parem protsessi jälgida ühe kile puhul pidevat informatsiooni andva meetodiga: PEG-ran-PPG-inhibeeritud polümerisatsiooni puhul on Fabretto jt. kasutanud selleks näiteks QCMi mõõtmisi [33-34]. Joonisel 10b ilmneb, et erijuhtivus kahanes antud seerias pikemate reaktsiooniaegade korral. 15 min kile oli väga õhuke, millest lähtuvalt on joonisel toodud erijuhtivuse määramatus väga suur. Pindtakistuse miinimum saavutati 60 min juures, kusjuures 75 min juures oli märgatav juba pindtakistuse väike tõus. 25

26 Paksus (nm) (a) Läbilaskvus Paksus Aeg (min) Läbilaskvus (%) Pindtakistus ( / ) (b) Erijuhtivus Pindtakistus Aeg (min) Erijuhtivus (S/cm) Joonis 10. Reaktsiooniaja mõju a) PEDOTi kile paksusele ja läbilaskvusele (550 nm juures) ning b) pindtakistusele ja erijuhtivusele. AFMi abil saadud kujutised reaktsioonitemperatuuri ja -aja varieerimise seeriate kilede pinnast (lisad 1 ja 2) näitavad, et polümeer kasvab esialgselt noodulitena. Selline kasv kinnitab tüüpiliselt kirjanduses esitatud tulemusi [34,37]. Lühikeste kasvuaegade või madalate temperatuuride puhul jäid kilede ruutkeskmised karedused madalaks, ent pärast kiiret kasvu suurenesid märkimisväärselt. Kiledesse moodustusid varieeruva paksusega alad, mille käigus muutusid kiled ebahomogeensemaks varases kasvu etapis saadud kiledega võrreldes. 75 min ning 80 ja 90 C juures valmistatud kilede ruutkeskmine karedus veidi vähenes võrreldes vahetult pärast kiiret kasvu saadud kilede ruutkeskmise karedusega. Pikemate reaktsiooniaegadega saadud kiledes moodustusid kile laiuses suurema ulatusega kõrgemad ja madalamad PEDOTi alad kui kõrgete reaktsioonitemperatuuride juures valmistatud kilede puhul. Nii pikemate reaktsiooniaegade kui ka kõrgemate temperatuuride juures valmistatud kiled olid madalamate erijuhtivustega, ent lühikeste reaktsiooniaegade ja madalate temperatuuride juures valmistatud kiledel esinesid kõrged erijuhtivused. VPP meetod annab seega heade erijuhtivustega kilesid kasvuprotsessi varases staadiumis, ent halvemate omadustega kilesid polümerisatsiooni toimumisel hilise staadiumini. Joonis 11 kujutab erijuhtivuse sõltuvust paksusest nii I ja II reaktsioonitemperatuuri varieerimise kui ka I ja II reaktsiooniaja varieerimise seerias saadud kilede puhul. 15 ja 34 nm vahel ei leidu joonisel andmepunkte, kuna selline paksuste vahemik vastab kiirele kasvu perioodile. Ülejäänud andmepunktid koonduvad nii temperatuuri kui ka aja varieerimise seeriate puhul samadesse piirkondadesse. See näitab, et kõrgemad reaktsioonitemperatuurid mõjutavad kile omadusi sarnaselt pikematele reaktsiooniaegadele. 26

27 I temperatuuriseeria II temperatuuriseeria I ajaseeria II ajaseeria Erijuhtivus (S/cm) Paksus (nm) Joonis 11. Erijuhtivuse sõltuvus PEDOTi kile paksusest I ja II kuumutusaluse temperatuuri varieerimise seeria ning I ja II reaktsiooniaja varieerimise seeria puhul. Mitmetes uurimustes on tuvastatud, et PEDOTi erijuhtivused on madalamad hilisemas kasvufaasis saadud kilede puhul [8,33,34,40], kuigi on täheldatud ka konstantsena püsivat erijuhtivust pärast esialgset kile moodustumist [28]. Madalamaid erijuhtivusi on seostatud lenduva püridiini aurumisega kaasnevate kõrvalreaktsioonidega [8], kusjuures nii konjugeerimata polümeeri moodustumine kui ka dioksaanitsükli avanemine võiksid olla võimalikuks madalama erijuhtivuse põhjustajaks [20]. Kuna aga madalamaid erijuhtivusi on täheldatud polümerisatsiooni hilisemas staadiumis ka kopolümeeri lisandiga valmistatud kilede puhul, võib antud efekti alternatiivseks seletuseks olla madalam dopeerituse määr ja väiksem struktuuriline korrapära [34]. Et olla ITOga võrdväärne läbipaistvate elektroodide materjal, peavad PEDOTi kiled omama kõrget läbilaskvust nähtavas alas ja takistusest põhjustatud pingelangu vähendamiseks ka madalat pindtakistust. Kuigi enne kiire kasvu perioodi oli PEDOTi kiledel kõrge läbilaskvus ja erijuhtivus, jäi pindtakistus kile väikese paksuse tõttu siiski suureks. Ühtlasi oli katsete käigus kohati tuvastatav ka varases kasvufaasis olevate juhtiva polümeeri kilede delamineerumine metanooliga pesemisel. Pärast kiire kasvu perioodi valmistatavad kiled on küll madalama läbilaskvusega ja mõnevõrra madalama erijuhtivusega, ent ühtlasi ka madalaima pindtakistusega. Hilises kasvu etapis saadud 27

28 kilede puhul hakkab lisaks erijuhtivuse ning läbilaskvuse alanemisele tõusma ka pindtakistus. Seetõttu on antud eksperimentides saadud kiled parimate omadustega pärast kiire kasvu perioodi läbimist, ent enne viimase kasvu etapi arenemist liiga kaugele Niiskuse ning lahuse kontsentratsiooni mõju PEDOTi kasvule Pürrooli VPP käigus on mõõdetud kile takistust nelipunktsondi sisaldavale substraadile valmistatud oksüdeerija kihi puhul [21]. Antud magistritöös rakendati uudset meetodit PEDOTi takistuse määramiseks kasvu ajal, milles oksüdeerija kile valmistati ITO elektroodide vahele. Uuriti nii kontsentratsiooni kui ka RH mõju kilede kasvule. Joonistel 12a c on näidatud takistuse langust kasvu ajal esimese 45 min jooksul 10, 16 ja 22% lahustest valmistatud kilede kohta erinevate RH väärtuste juures (15, 9 10 ja 4 5%). Esialgne takistuse platoo vastab vahelduvvoolu kasutamisest tingitud juhtmete mahtuvustakistusele, ent madalamate takistuste piirkonnas näitab antud meetod ligikaudselt PEDOTi kilede pindtakistust. On näha, et takistuse langus sõltub kontsentratsioonist (ja seega ka kile paksusest): esimesena algab takistuse langus suurima kontsentratsiooniga lahusest valmistatud (kõige paksemas) kiles ja viimasena väikseima kontsentratsiooniga lahusest saadud (kõige õhemas) kiles, kusjuures takistuse languse algusaegade vahe on suurem keskmise ja väikseima kontsentratsiooniga lahusest valmistatud kile vahel. Võimalik, et takistuse languse varasem algus viitab kiiremale reaktsioonile paksemates kiledes, ent antud efekti täpne päritolu vajab edasist uurimist. Joonistelt 12a c on näha ühtlasi takistuse languse alguse hilisemaks nihkumine madalama niiskuse puhul. Joonisel 12d on näidatud PEDOTi kilede paksuse sõltuvust RH väärtusest ning kontsentratsioonist. Nii lahuse kontsentratsiooni kui ka RH kasv annab suurema paksusega polümeerikihi. Niiskuse mõju on eriti oluline madalamate RH väärtuste piirkonnas sooritatud katsete (9 10% ja 4 5%) võrdlusel. 28

29 Takistus (M ) (a) % Fe(OTs) 3 16% Fe(OTs) 3 10% Fe(OTs) Aeg (min) Takistus (M ) (b) % Fe(OTs) 3 16% Fe(OTs) 3 10% Fe(OTs) Aeg (min) Takistus (M ) (c) % Fe(OTs) 3 16% Fe(OTs) 3 10% Fe(OTs) Aeg (min) Paksus (nm) (d) % RH 9-10% RH 4-5% RH Kontsentratsioon (%) Joonis 12. Fe(OTs) 3 sisse kasvava PEDOTi tõttu esinev takistuse langus kile kasvu ajal erinevate RH väärtuste juures: a) RH 15%, b) RH 9 10% ja c) 4 5%. d) Niiskuse ja kontsentratsiooni varieerimise katsetes saadud PEDOTi kilede paksused. Pärast 1 tund kestnud reaktsiooni pesti kiled metanooliga, et vabaneda reaktsiooni kõrvalproduktidest ning üleliigsest oksüdeerijast ning paigutati koheselt reaktsioonikambrisse tagasi pindtakistuse mõõtmiseks ITO elektroodide abil. Tabelis 2 on esitatud ITO elektroodide abil mõõdetud pindtakistused enne pesemist, pärast pesemist ja protsentuaalne muutus pesemise ajal. 4 5% RH juures valmistatud kilede pindtakistus jäi oluliselt kõrgemaks võrreldes sama kontsentratsiooniga lahusest kõrgemate niiskuste juures valmistatud kilede pindtakistusega. Ühtlasi langes kõigi 4 5% RH juures valmistatud kilede pindtakistus pesemise käigus, ent tõusis kõigi 15% RH juures valmistatud kilede pesemisel. 9 10% RH juures polümeriseeritud kilede pesemise puhul väikseima kontsentratsiooniga lahusest valmistatud kile takistus langes, ent ülejäänud kilede pesemisel tõusis. 29

30 RH (%) Fe(OTs) 3 sisaldus (%) Pindtakistus enne pesemist (Ω/ruut) Pindtakistus pärast pesemist (Ω/ruut) Pindtakistuse muutus pesemise -29,6-26,5-38,3-25,1 17,5 17,0 27,1 12,7 9,8 käigus (%) ITO elektroodide abil mõõdetud takistuse väärtuse -1,4 0,8 1,2-3,3 0,2 5,3-1,1 6,9 14,7 erinevus nelipunktsondi abil mõõdetud takistusest (%) Erijuhtivus (S/cm) 162 ±5 170 ±2 191 ±4 350 ± ± ± ± ± ±29 Tabel 2. Niiskuse varieerimise katsete käigus saadud kilede juhtivusomadused. Tabelis 2 on ühtlasi näidatud ITO elektroodide abil mõõdetud pestud PEDOTi kilede pindtakistuse erinevus nelipunktsondi näidu põhjal omandatud pindtakistuse väärtusega võrreldes. Kui pesemise mõjude hindamiseks toimusid takistuse mõõtmised vahetult enne ja pärast pesemist, siis nelipunktsondi mõju võrdlemisel mõõdeti usaldusväärsemate tulemuste saamiseks takistust ITO elektroodidega vahetult enne nelipunktsondiga mõõtmist, sest kilede takistus kasvab pärast metanooliga pesemist (eeldatavasti peamiselt õhuniiskuse mõju tõttu). Harilikult langesid mõõdetud väärtused üsna hästi kokku ning meetod andis kasutatud tingimustes nelipunktsondiga võrreldavaid tulemusi. Siiski esinesid saadud tulemuste erinevustes märgatavad trendid, mille järgi kõrgematel RH väärtustel kontsentreeritumatest lahustest valmistatud kilede takistused kaldusid nelipunktsondi väärtustest mõnevõrra rohkem kõrvale. Nende kõvalekallete põhjus vajab täiendavat uurimist, kuigi võib olla seotud juhtivusgradiendi esinemisega kiles või kontakttakistuse erinevusega kilede vahel. Pesemata kilede puhul ei õnnestunud kasutatud nelipunktsondi abil kindlat pindtakistuse väärtust saada, sest näidud olid väga kõrge müratasemega. Tõenäoliselt oli antud nähtuse põhjuseks halb kontakt juhtiva materjali ja nelipunktsondi vahel, mis näitab, et ilmselt ei saa PEDOTi kile kasvada ühtlase kihina oksüdeerija kile pinnale. 30

31 Nelipunktsondi tulemuste põhjal arvutatud erijuhtivused, mis on esitatud tabelis 2, olid 4 5% RH juures valmistatud kilede puhul oluliselt madalamad kui kui kõrgemate niiskuste juures saadud kilede korral. Aeglane polümerisatsioon VPP käigus on kirjanduses tavaliselt seostatud kõrgema erijuhtivusega [33-34]. Samas esines antud töös madala niiskuse korral sooritatud katsete puhul madal erijuhtivus koos väikese paksusega. Selline tulemus erines oluliselt ka varasemast joonisel 11 näidatud reaktsioonitemperatuuri ja -aja varieerimisel täheldatud trendist, mille puhul väiksemate paksustega kaasnes kõrgem erijuhtivus. Seega ei ole madalama niiskuse korral antud temperatuuril väiksema paksuse saavutamise põhjuseks ainult kile kasvu aeglustumine, vaid madala RH mõju põhjustab põhimõttelise erinevuse moodustunud polümeeri juhtivusomadustes Metanooliga pesemise mõju PEDOTi kiledele Täiendavat selgitust juba eelnevalt mainitud metanooliga pesemise mõjudele annavad joonisel 13 kujutatud katsete seeria tulemused, milles on näidatud pesemata ja pestud kilede puhul mõõdetud takistuse sõltuvust reaktsiooniajast konstantse kuumutusplaadi temperatuuri ja RH juures. Lühikese reaktsiooniaja juures valmistatud kilede puhul esines pesemise käigus mitmesse suurusjärkudesse ulatuv takistuse langus. Pikemalt polümeriseeritud kilede puhul takistuse langus kahanes ja muutus 1 tund polümeriseeritud kile puhul isegi takistuse väikeseks kasvuks (40 Ω). Takistuse muutuse iseloom sõltub seega kasvu etapist: varasemalt saadud kilede puhul kaasneb pesemisega oluline langus, ent hiljem see efekt väheneb ja muutub lõpuks mõõdukaks kasvuks Enne pesemist Pärast pesemist 10 5 Takistus ( ) Aeg (min) Joonis 13. Pesemise mõju erineva reaktsiooniaja jooksul valmistatud kiledele. 31

32 Suure takistuse languse põhjuseks kile pesemise käigus on tõenäoliselt struktuuriline muutus, mis toimub pesemise käigus. On teada, et PEDOT moodustub kilesse algselt noodulitena, mida ümbritseb reageerimata oksüdeerija, polümerisatsiooni kõrvalproduktid ja muu isoleeriv materjal. Elektroodide vahel peab sellisel juhul esinema vähe juhtivusteid. Hilisema kile kasvu käigus võivad noodulid omavahel rohkem kokku puutuda ning anda paremini juhtiva struktuuri üle kogu oksüdeerija kile. Mittejuhtiva materjali välja pesemine võib lühikeste reaktsiooniaegadega valmistatud kilede puhul põhjustada PEDOTi noodulite paremat omavahelist kokkupuudet. Ühtlasi on võimalik, et mittejuhtiv materjal põhjustab sellises olukorras kõrget kontakttakistust ITO elektroodide ja PEDOTi kile vahel, mis pesuga elimineeritakse. Nõnda saadakse pesemise järgselt suurem arv juhtivusteid kui pesemata polümeeri puhul. Samas, kui polümerisatsiooni käigus on juba moodustunud ühelt elektroodilt teisele ulatuv hästi ühendatud polümeerne struktuur, siis ei mõjuta pesemine kile takistust enam nii palju. Pesemise käigus toimuva takistuse väikese tõusu põhjus pikemalt polümeriseeritud kilede puhul on ebaselge, ent võib olla seotud PEDOTi kiles esineva hästi ühendatud noodulite struktuuri kahjustumisega pesemise käigus Vananemise mõju PEDOTi kiledele Kilede stabiilsust erinevates keskkondades kujutab joonis 14, millel on esitatud pindtakistuse muutus katse vältel kile algse pindtakistuse suhtes (st. mitu korda on pindtakistus mingil ajahetkel suurem sama kile esialgsest pindtakistusest). Nii PEDOTi kile takistus kuivas hapnikus kui ka kuivas lämmastikus tõusis ajas sarnaselt. Niiskes lämmastikus ja hapnikus oli täheldatav kiire takistuse tõus esimeste päevade jooksul, millele järgnes stabiilsem faas kuivade keskkondadega võrreldavate tõusudega. Niiske lämmastiku puhul oli kile takistuse kasv mõnevõrra suurem kui niiske hapniku puhul. Veeaurul on seega PEDOTi kilede stabiilsust vähendav efekt. Eraldiseisvas eksperimendis pesti samaaegselt polümeriseeritud PEDOTi kilesid nii veega kui ka metanooliga ning täheldati, et veega pesemine andis 34% kõrgema pindtakistusega kile, mis kinnitab veelgi vee juhtivust halvendavat mõju. Antud katsetega kooskõlas olevat niiskusest tingitud erijuhtivuse langust esimese nädala jooksul enne suurema stabiilsusega perioodi on varem täheldanud Madl jt. [40]. UV-kiiritatud kilede puhul oli märgatav kiire takistuse tõus nii kuivas lämmastikus kui ka hapnikus. Nõnda saab järeldada, et kilede pindtakistuse stabiilsus ei sõltu nende hoidmisest hapniku või lämmastiku atmosfääris kasutatud keskkondade puhul. Samas ei saa nende andmete põhjal välistada hapniku osalemist polümeeri UV-indutseeritud degradeerumises, sest kiled olid valmistatud atmosfääritingimustes ja ei pruukinud seetõttu olla täielikult hapnikuvabad ka antud vananemiskatsetes. On teada, et polü- ja oligotiofeenide kiledes esineb märkimisväärselt aeglane hapniku difusioon ja tasakaalu saavutamine hapnikuga [42]. Ühtlasi võttis joonisel 14 32

33 esitatud andmete järgi mitmeid päevi aega ka tasakaalu saavutamine õhust pärineva veeauruga, mis näitab, et kuigi kasutatud kiled on õhukesed (~40 nm paksused), ilmnevad siiski gaasiliste keskkondade poolt põhjustatud muutused juhtivuses aeglaselt Pindtakistuse suhteline muutus Vaakum Niiske N 2 UV + kuiv O 2 UV + kuiv N 2 UV + niiske O 2 Niiske O 2 Kuiv O 2 Kuiv N Aeg (päevad) Joonis 14. Kilede vananemisel erinevates keskkondades ilmnev pindtakistuse kasv kordades esialgse väärtuse suhtes. Niiskes hapnikus hoitud UV-kiiritatud kile stabiilsus oli väga sarnane niiskes hapnikus hoitud kiiritamata kile stabiilsusega. See võib näidata, et niiskes keskkonnas hoidmine kaitseb UVkiirguse polümeeri kahjustava mõju eest. Antud efekti võivad põhjustada polümeeri keemilisest kahjustamisest osa võtvate ergastatud olekus vaheühendite lühemad eluead, mis on tingitud vaheühendite interaktsioonidest kiles leiduvate vee molekulidega. Näiteks on püsivaima singletse hapniku energeetiliselt madalaima oleku 1 Δ g eluiga gaasifaasis millisekundites, ent vesilahustes mikrosekundites [43]. Vaakumi poolt põhjustatud efekt sarnanes niiskete gaaside poolt tingitud takistuse tõusule. Nii niiskete gaaside kui ka vaakumi poolt põhjustatud pindtakistuse muutuse kõverate kujud viitavad protsesside toimumisele kiles, mis lähenevad pärast esimesi päevi antud keskkonnas tasakaaluolekule, mille saavutamisel sarnaneb kilede pindtakistuse stabiilsus mainitud keskkondades stabiilsusele kuivades gaasides. Mainitud protsessid on tõenäoliselt seotud kiles leiduva veega või sinna absorbeerunud teiste väikeste molekulidega (nt. hapnik). On teada, et hapnik moodustab polü(3-alküültiofeenide) ja eeldatavasti ka teiste asendusrühmadega polütiofeenidega laenguülekandekomplekse, mis tõstavad polümeeri juhtivust [42]. 33

34 5. Kokkuvõte Käesoleva magistritöö raames uuriti VPP protsessi tingimuste mõju valmistatavate PEDOTi kilede omadustele madala pindtakistuse, hea läbilaskvuse ja kõrge erijuhtivusega õhukeste kilede saamiseks. Saavutati pindtakistus 279 Ω/ruut läbilaskvuse 90% juures lainepikkusel 550 nm. Kõrgeimaks erijuhtivuseks saavutati 1354 S/cm. Reaktsioonitemperatuuri tõstmise ja reaktsiooniaja pikendamise mõju kilede omadustele oli üldjoontes sarnane. Lühikestel reaktsiooniaegadel ning madalatel temperatuuridel esines kilede aeglane kasv, temperatuuri ja reaktsiooniaja kasv tõi kaasa kile kiirema kasvu perioodi, ent antud parameetrite edasise suurendamisega kaasnes uus aeglase kile kasvu periood. Lühemad reaktsiooniajad ning madalamad temperatuurid võimaldasid saavutada kõrgemaid erijuhtivusi, ent pindtakistused jäid sealjuures kõrgeks. Pikemad polümerisatsiooniajad ning kõrgemad temperatuurid tõid kaasa madalamad pindtakistused, ent ka veidi madalamad erijuhtivused ning oluliselt madalamad läbilaskvused. Veelgi pikematel reaktsiooniaegadel ning kõrgematel temperatuuridel kasvas ka kilede pindtakistus. Oluliseks teguriks kilede omaduste seisukohast osutus ka veeaur: madalad RH väärtused viisid õhemate ja halvemate erijuhtivustega PEDOTi kilede moodustumiseni. Esmakordselt mõõdeti VPP käigus kasvavate PEDOTi kilede takistust, kasutades uudset meetodit, milles PEDOTi kiled valmistati ITO elektroodide vahele. Tuvastati, et takistuse languse algus kasvu vältel ilmneb esimesena kontsentreeritumatest lahustest valmistatud kilede puhul. Antud meetodi abil määrati ka kilede takistuse muutust metanooliga pesemise mõjul ning kilede juhtivuse stabiilsust erinevates gaasikeskkondades. ITO elektroodide abil mõõdetud pestud kilede takistus oli võrreldav nelipunktsondi andmetest saadud pindtakistuse väärtusega. Täheldati, et metanooliga pesemise käigus langeb varases kasvuetapis olevate kilede takistus mitmeid suurusjärke. See seostati struktuuriliste muutustega, mis toimuvad noodulite parema kokkupuute saavutamisel mittejuhtiva materjali välja pesemisel. Määrati, et kuivades keskkondades on kilede pindtakistuse stabiilsus märkimisväärselt suurem kui niisketes keskkondades. UV-kiirgus kiirendas oluliselt kilede juhtivate omaduste halvenemist. Vaakum omas kilede stabiilsusele sarnast mõju niiskete keskkondadega. 34

35 Growth and stability of highly conductive poly(3,4- ethylenedioxythiophene) films prepared by base-inhibited vapor phase polymerization Jörgen Metsik 6. Summary Highly conductive (up to 1354 S/cm) and transparent (90% transmittance at 550 nm at a sheet resistance of 279 Ω/sq) PEDOT films were prepared using base-inhibited vapor phase polymerization at atmospheric pressure. The influence of reaction conditions, such as temperature and growth time, on the stages of film formation was investigated to achieve optimal sheet resistance and optical transmittance for practical applications. Both higher temperatures and longer polymerization times resulted in similar changes in film thickness and electrical conductivity. Initial slow growth of a PEDOT film was followed by a period of rapid growth and a final period of slow growth. Before the rapid growth, PEDOT films had high electrical conductivities and transmittances, but due to small thicknesses, the sheet resistance values were high. Following the rapid growth phase, films exhibited low sheet resistance values, lower transmittances and slightly lower electrical conductivities. The films obtained in the final stage of film formation had inferior properties characterized not only by significantly lower conductivities but also by higher sheet resistances and slightly poorer transmittances. A method based on ITO electrodes, which has not been previously employed for monitoring PEDOT growth, was used for in situ measurement of resistance to characterize the effects of the reaction chamber RH and the amount of oxidant on the PEDOT film growth process, as well as the influence of washing the PEDOT composite film with methanol following polymerization. Low humidity exerted a detrimental effect on film growth and conductivity. Washing the composite film in the early stages of film formation resulted in a large decrease in sheet resistance, which suggested that a large structural change occurs upon washing the PEDOT composite film. The PEDOT film stability in various gaseous environments was also investigated using in situ measurements of sheet resistance. Humid environments, vacuum and UV illumination increased the sheet resistance of the PEDOT films to the greatest extent. 35

36 7. Tänuavaldused Töö autor tänab juhendajaid Uno Mäeorgu ja Martin Timuskit abi ja suunamise eest töö teostamisel. Martin Timuskile kuulub ka tänu kiledega sooritatud AFMi mõõtmiste, substraatide valmistamise ning mitmekülgse töö eksperimentaalse poolega seonduva abi eest. Autor tänab Silver Leinbergi süsteemi koostamise ning programmeerimise eest ITO elektroodidega kilede takistuse mõõtmiseks ja AFMi ning läbilaskvuse mõõtmiste teostamise eest. Ühtlasi soovib autor tänada Kadri Savi täpsete paranduskordajate leidmise eest pindtakistuse arvutamiseks nelipunktsondi andmete põhjal ning läbilaskvuse mõõtmiste eest, samuti Aigi Salundit SiO 2 /TiO 2 kilede valmistamise eest. Autor tänab Kristjan Saali, Rünno Lõhmust ja Ilmar Kinki, tänu kellele on antud projekt võimalikuks osutunud. Autor tänab: Eesti Nanotehnoloogiate Arenduskeskus, Eesti Teadusfondi grandid nr ja 8428, teaduse tippkeskus Mesosüsteemid, Eesti Haridus- ja Teadusministeerium (sihtfinantseeritud teemad nr s12 ja IUT2-25) ning Euroopa Regionaalarengu Fondi projekt ( IRGLASS ). 36

37 8. Kasutatud kirjandus 1. Badre, C.; Marquant, L.; Alsayed, A. M.; Hough, L. A. Highly Conductive Poly(3,4- ethylenedioxythiophene):poly(styrenesulfonate) Films Using 1-Ethyl-3-methylimidazolium Tetracyanoborate Ionic Liquid. Adv. Funct. Mater. 2012, 22, Groenendaal, L.; Jonas, F.; Freitag, D.; Pielartzik, H.; Reynolds, J. R. Poly(3,4- ethylenedioxythiophene) and Its Derivatives: Past, Present, and Future. Adv. Mater. 2000, 12, Arshak, K.; Velusamy, V.; Korostynska, O.; Oliwa-Stasiak, K.; Adley, C. Conducting Polymers and Their Applications to Biosensors: Emphasizing on Foodborne Pathogen Detection. IEEE Sens. J. 2009, 9, Dubey, N.; Leclerc, M. Conducting Polymers: Efficient Thermoelectric Materials. J. Polym. Sci., Part B: Polym. Phys. 2011, 49, Kirchmeyer, S.; Reuter, K. Scientific importance, properties and growing applications of poly(3,4-ethylenedioxythiophene). J. Mater. Chem. 2005, 15, Kim, Y. H.; Sachse, C.; Machala, M. L.; May, C.; Müller-Meskamp, L.; Leo, K. Highly Conductive PEDOT:PSS Electrode with Optimized Solvent and Thermal Post-Treatment for ITO- Free Organic Solar Cells. Adv. Funct. Mater. 2011, 21, Kim, J.-Y.; Woo, H.-Y.; Baek, J.-W.; Kim, T.-W.; Song, E.-A.; Park, S.-C.; Ihm, D.-W. Polymer-dispersed liquid crystal devices using highly conducting polymers as electrodes. Appl. Phys. Lett. 2008, 92, / /3. 8. Levermore, P. A.; Chen, L.; Wang, X.; Das, R.; Bradley D. D. C. Highly Conductive Poly(3,4- ethylenedioxythiophene) Films by Vapor Phase Polymerization for Application in Efficient Organic Light-Emitting Diodes. Adv. Mater. 2007, 19, Frackowiak, E.; Khomenko, V.; Jurewicz, K.; Lota, K.; Béguin, F. Supercapacitors based on conducting polymers/nanotubes composites. J. Power Sources 2006, 153, Bäcklund, T. G.; Sandberg, H. G. O.; Österbacka, R.; Stubb, H.; Mäkela, T.; Jussila, S. Towards all-polymer field-effect transistors with solution processable materials. Synth. Met. 2005, 148, Ali, M. A.; Kim, H. H.; Jeong, K. H.; Soh, H. S.; Nam, H. S.; Lee, J. G.; Lee, E. G. Application of tosylate-doped poly(3,4ethylenedioxythiophene) (PEDOT) films into bottom contact pentacene organic thin film transistors. Thin Solid Films 2010, 518,

38 12. Hilder, M.; Winther-Jensen, B.; Clark, N. B. Paper-based, printed zinc-air battery. J. Power Sources 2009, 194, Fabretto, M.; Autere, J.-P.; Hoglinger, D.; Field, S.; Murphy, P. Vacuum vapour phase polymerised poly(3,4-ethyelendioxythiophene) thin films for use in large-scale electrochromic devices. Thin Solid Films 2011, 519, Wang, Y.; Jia, W.; Strout, T.; Ding, Y.; Lei, Y. Preparation, Characterization and Sensitive Gas Sensing of Conductive Core-sheath TiO 2 -PEDOT Nanocables. Sensors 2009, 9, Kros, A.; van Hövell, S. W. F. M.; Sommerdijk, N. A. J. M.; Nolte, R. J. M. Poly(3,4- ethylenedioxythiophene)-based Glucose Biosensors. Adv. Mater. 2001, 13, Lock, J. P.; Im, S. G.; Gleason, K. K. Oxidative Chemical Vapor Deposition of Electrically Conducting Poly(3,4-ethylenedioxythiophene) Films. Macromolecules 2006, 39, Fabretto, M.; Zuber, K.; Hall, C.; Murphy, P. High Conductivity PEDOT Using Humidity Facilitated Vacuum Vapour Phase Polymerisation. Macromol. Rapid Commun. 2008, 29, Zuber, K.; Fabretto, M.; Hall, C.; Murphy, P. Improved PEDOT Conductivity via Suppression of Crystallite Formation in Fe(III) Tosylate During Vapor Phase Polymerization. Macromol. Rapid Commun. 2008, 29, Kim, J.; Kim, E.; Won, Y.; Lee, H.; Suh, K. The preparation and characteristics of conductive poly(3,4-ethylenedioxythiophene) thin film by vapor-phase polymerization. Synth. Met. 2003, 139, Winther-Jensen, B.; West, K. Vapor-Phase Polymerization of 3,4-Ethylenedioxythiophene: A Route to Highly Conducting Polymer Surface Layers. Macromolecules 2004, 37, Winther-Jensen, B.; Chen, J.; West, K.; Wallace, G. Vapor Phase Polymerization of Pyrrole and Thiophene Using Iron(III) Sulfonates as Oxidizing Agents. Macromolecules 2004, 37, Winther-Jensen, B.; Breiby, D. W.; West, K. Base inhibited oxidative polymerization of 3,4- ethylenedioxythiophene with iron(iii)tosylate. Synth. Met. 2005, 152, Winther-Jensen, B.; Forsyth, M.; West, K.; Andreasen, J. W.; Bayley, P.; Pas, S.; MacFarlane, D. R. Order-disorder transitions in poly(3,4-ethylenedioxythiophene). Polymer 2008, 49, Pang, I.; Kim, S.; Lee, J. Di- and tri-aminosilane SAM-assisted patterning of highly pure poly(3,4-ethylenedioxythiophene) nanofilms robustly adhered to silicon oxide substrate. Surf. Coat. Technol. 2007, 201,

39 25. Kim, S.; Pang, I.; Lee, J. Aminosilane SAM-Assisted Patterning of Poly(3,4- ethylenedioxythiophene) Nanofilm Robustly Adhered to SiO 2 Substrate. Macromol. Rapid Commun. 2007, 28, Im, S. G.; Yoo, P. J.; Hammond, P. T.; Gleason, K. K. Grafted Conducting Polymer Films for Nano-patterning onto Various Organic and Inorganic Substrates by Oxidative Chemical Vapor Deposition. Adv. Mater. 2007, 19, Truong, T. L.; Kim, D.-O.; Lee, Y.; Lee, T.-W.; Park, J. J.; Pu, L.; Nam, J.-D. Surface smoothness and conductivity control of vapor-phase polymerized poly(3,4-ethylenedioxythiophene) thin coating for flexible optoelectronic applications. Thin Solid Films 2008, 516, Ali, M. A.; Kim, H.; Lee, C.; Nam, H.; Lee, J. Effects of iron(iii) p-toluenesulfonate hexahydrate oxidant on the growth of conductive poly(3,4-ethylenedioxythiophene) (PEDOT) nanofilms by vapor phase polymerization. Synth. Met. 2011, 161, Kim, J.-Y., Kwon, M.-H.; Min, Y.-K.; Kwon, S.; Ihm, D.-W. Self-Assembly and Crystalline Growth of Poly(3,4-ethylenedioxythiophene) Nanofilms. Adv. Mater. 2007, 19, Kim, T.-W.; Woo, H.-Y.; Jung, W.-G.; Ihm, D.-W.; Kim, J.-Y. On the mechanism of conductivity enhancement in plasma-treated poly(3,4-ethylenedioxythiophene) films. Thin Solid Films 2009, 517, Fabretto, M.; Zuber, K.; Jariego-Moncunill, C.; Murphy, P. Measurement Protocols for Reporting PEDOT Thin Film Conductivity and Optical Transmission: A Critical Survey. Macromol. Chem. Phys. 2011, 212, Winther-Jensen, B.; Knecht, T.; Ong, C.; Vongsvivut, J.; Clark, N. Inhomogeneity Effects in Vapor Phase Polymerized PEDOT: A Tool to Influence Conductivity. Macromol. Mater. Eng. 2011, 296, Fabretto, M.; Müller, M.; Zuber, K.; Murphy, P. Influence of PEG-ran-PPG Surfactant on Vapour Phase Polymerised PEDOT Thin Films. Macromol. Rapid Commun. 2009, 30, Fabretto, M.; Müller, M.; Hall, C.; Murphy, P.; Short, R. D.; Griesser, H. J. In-situ QCM-D analysis reveals four distinct stages during vapor phase polymerization of PEDOT thin films. Polymer 2010, 51, Fabretto, M.; Jariego-Moncunill, C.; Autere, J.-P.; Michelmore, A.; Short, R. D.; Murphy, P. High conductivity PEDOT resulting from glycol/oxidant complex and glycol/polymer intercalation during vacuum vapour phase polymerisation. Polymer 2011, 52,

40 36. Evans, D.; Fabretto, M.; Mueller, M.; Zuber, K.; Short, R.; Murphy, P. Structure-directed growth of high conductivity PEDOT from liquid-like oxidant layers during vacuum vapor phase polymerization. J. Mater. Chem. 2012, 22, Fabretto, M. V.; Evans, D. R.; Mueller, M.; Zuber, K.; Hojati-Talemi, P.; Short, R. D.; Wallace, G. G.; Murphy, P. J. Polymeric Material with Metal-Like Conductivity for Next Generation Organic Electronic Devices. Chem. Mater. 2012, 24, Marciniak, S.; Crispin, X.; Uvdal, K.; Trzcinski, M.; Birgerson, J.; Groenendaal, L.; Louwet, F.; Salaneck, W. R. Light induced damage in poly(3,4-ethylenedioxythiophene) and its derivatives studied by photoelectron spectroscopy. Synth. Met. 2004, 141, Winther-Jensen, B.; West, K.; Stability of highly conductive poly-3,4-ethylene-dioxythiophene. React. Funct. Polym. 2006, 66, Madl, C. M.; Kariuki, P. N.; Gendron, J.; Piper, L. F. J.; Jones Jr., W. E. Vapor phase polymerization of poly(3,4-ethylenedioxythiophene) on flexible substrates for enhanced transparent electrodes. Synth. Met. 2011, 161, Logan, M. A. Sheet Resistivity Measurements On Rectangular Surfaces General Solution for Four Point Probe Conversion Factors. Bell Syst. Tech. J. 1967, 46, Abdou, M. S. A.; Orfino, F. P.; Son, Y.; Holdcroft, S. Interaction of Oxygen with Conjugated Polymers: Charge Transfer Complex Formation with Poly(3-alkylthiophenes). J. Am. Chem. Soc. 1997, 119, Jockusch, S.; Turro, N. J.; Thompson, E. K.; Gouterman, M.; Callis, J. B.; Khalil, G. E. Singlet molecular oxygen by direct excitation. Photochem. Photobiol. Sci. 2008, 7,

41 Lisa 1 AFMi abil saadud kujutised I temperatuuriseerias omandatud kiledest, mis valmistati kuumutusplaadi temperatuuril a) 50 C, b) 60 C, c) 70 C, d) 80 C ja e) 90 C. Ruutkeskmised karedused olid järgnevad: a) 1,55 nm, b) 2,04 nm, c) 3,50 nm, d) 2,90 nm ja e) 2,96 nm. 41

42 Lisa 2 AFMi abil saadud kujutised I reaktsiooniaja varieerimise seerias omandatud kiledest, mis valmistati reaktsiooniaegadel a) 15 min, b) 30 min, c) 45 min, d) 1 tund ja e) 1 tund ja 15 min. Ruutkeskmised karedused olid järgnevad: a) 1,21 nm, b) 1,60 nm, c) 5,06 nm, d) 5,99 nm ja e) 5,65 nm. 42

Keemia koolieksami näidistöö

Keemia koolieksami näidistöö PÕLVA ÜHISGÜMNAASIUMI KEEMIA KOOLIEKSAM Keemia koolieksami läbiviimise eesmärgiks on kontrollida gümnaasiumilõpetaja keemiaalaste teadmiste ja oskuste taset kehtiva ainekava ulatuses järgmistes valdkondades:

Rohkem

Keemia ainekava 8. klassile Õppe - ja kasvatuseesmärgid 1) tunneb huvi keemia ja teiste loodusteaduste vastu ning mõistab keemia rolli inimühiskonna a

Keemia ainekava 8. klassile Õppe - ja kasvatuseesmärgid 1) tunneb huvi keemia ja teiste loodusteaduste vastu ning mõistab keemia rolli inimühiskonna a Keemia ainekava 8. klassile Õppe - ja kasvatuseesmärgid 1) tunneb huvi keemia ja teiste loodusteaduste vastu ning mõistab keemia rolli inimühiskonna ajaloolises arengus, tänapäeva tehnoloogias ja igapäevaelus;

Rohkem

DE_loeng5

DE_loeng5 Digitaalelektroonika V loeng loogikalülitused KMOP transistoridega meeldetuletus loogikalülitused TTL baasil baaslülitus inverteri tunnusjooned ja hilistumine LS lülitus kolme olekuga TTL ja avatud kollektoriga

Rohkem

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 Biopuhasti tööprotsessi kirjeldus M-Bos biopuhastit kasutatakse puhastamaks reovett eramajades, koolides, hotellides ja teistes reovee puhastamist

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Hiiumaa Mesinike Seltsing Mesilasperede talvitumine, soojusrežiim ja ainevahetus talvel Uku Pihlak Tänast üritust toetab Euroopa Liit Eesti Mesindusprogrammi raames Täna räägime: Natuke füüsikast ja keemiast

Rohkem

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc MEEPROOVIDE KESTVUSKATSED Tallinn 2017 Töö nimetus: Meeproovide kestvuskatsed. Töö autorid: Anna Aunap Töö tellija: Eesti Mesinike Liit Töö teostaja: Marja 4D Tallinn, 10617 Tel. 6112 900 Fax. 6112 901

Rohkem

KEEMIA AINEKAVA põhikooli 8.klassile 1. Õpieesmärgid. 8. klassis keemiaõpetusega taotletakse, et õpilane: 1. tunneb huvi keemia ja teiste loodusteadus

KEEMIA AINEKAVA põhikooli 8.klassile 1. Õpieesmärgid. 8. klassis keemiaõpetusega taotletakse, et õpilane: 1. tunneb huvi keemia ja teiste loodusteadus KEEMIA AINEKAVA põhikooli 8.klassile 1. Õpieesmärgid. 8. klassis keemiaõpetusega taotletakse, et õpilane: 1. tunneb huvi keemia ja teiste loodusteaduste vastu ning moistab keemia rolli inimuhiskonna ajaloolises

Rohkem

IX klass

IX klass Keemia IX klassile Näidistöökava Õpik (Õ): Lembi Tamm, Heiki Timotheus Keemia õpik IX klassile, Avita, 2013 Töövihik (TV): Kontrolltööd (KT): Lembi Tamm, Eevi Viirsalu Keemia töövihik IX klassile I osa,

Rohkem

Microsoft Word - Magistritoo30.doc

Microsoft Word - Magistritoo30.doc TARTU ÜLIKOOL Füüsika-keemiateaduskond Materjaliteaduse instituut IRINA KÄRKKÄNEN ELEKTRONENERGIA ÜLEKANDE PROTSESSID POLÜVINÜÜLKARBASOOLIL PÕHINEVATES ORGAANILISTE VALGUSDIOODIDE MATERJALIDES Optika ja

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee

Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee IN-ECO, spol. s r.o. Radlinského 13 T +421 44 4304662 F +421 44 4304663 E info@in-eco.sk Õhufiltrid integreeritud

Rohkem

Microsoft PowerPoint - veinikaaritamine

Microsoft PowerPoint - veinikaaritamine Veini kääritamine Martin Sööt Käärimisprotsessi mõjutavad tegurid Temperatuur ja selle mõju veini kvaliteedile: Käärimine on eksotermiline protsess ja seetõttu eraldub käärimisel soojusenergiat punased

Rohkem

efo09v2pke.dvi

efo09v2pke.dvi Eesti koolinoorte 56. füüsikaolümpiaad 17. jaanuar 2009. a. Piirkondlik voor. Põhikooli ülesanded 1. (VÄRVITILGAD LAUAL) Ühtlaselt ja sirgjooneliselt liikuva horisontaalse laua kohal on kaks paigalseisvat

Rohkem

Solaariumisalongides UVseadmete kiiritustiheduse mõõtmine. Tallinn 2017

Solaariumisalongides UVseadmete kiiritustiheduse mõõtmine. Tallinn 2017 Solaariumisalongides UVseadmete kiiritustiheduse mõõtmine. Tallinn 2017 1. Sissejuhatus Solaariumides antakse päevitusseansse kunstliku ultraviolettkiirgusseadme (UV-seadme) abil. Ultraviolettkiirgus on

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

Materjaliõpetuse ja keemia lõimimine õppetöös.

Materjaliõpetuse ja keemia lõimimine õppetöös. Materjaliõpetuse ja keemia lõimimine õppetöös. Moonika Ints, Jelena Vill Tallinna Tööstushariduskeskus Õpiväljund Tunneb tekstiilkiudude liike, omadusi ja struktuuritüüpe ning tekstiilmaterjalide tootmisprotsessi.

Rohkem

P-PIPE Basic universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 ta

P-PIPE Basic universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 ta universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 tavaliselt lahtikäiv visuaalne pöördemomendi kontrollimine universaalselt

Rohkem

(10. kl. I kursus, Teisendamine, kiirusega, kesk.kiirusega \374lesanded)

(10. kl. I kursus, Teisendamine, kiirusega, kesk.kiirusega  \374lesanded) TEISENDAMINE Koostanud: Janno Puks 1. Massiühikute teisendamine Eesmärk: vajalik osata teisendada tonne, kilogramme, gramme ja milligramme. Teisenda antud massiühikud etteantud ühikusse: a) 0,25 t = kg

Rohkem

Antennide vastastikune takistus

Antennide vastastikune takistus Antennide vastastikune takistus Eelmises peatükis leidsime antenni kiirgustakistuse arvestamata antenni lähedal teisi objekte. Teised objektid, näiteks teised antennielemendid, võivad aga mõjutada antenni

Rohkem

lvk04lah.dvi

lvk04lah.dvi Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus. veebruaril 004. a. Lahendused ja vastused Noorem rühm 1. Vastus: a) jah; b) ei. Lahendus 1. a) Kuna (3m+k) 3 7m 3 +7m k+9mk +k 3 3M +k 3 ning 0 3 0,

Rohkem

Sorb_LC_Est.smu

Sorb_LC_Est.smu Meetod baseerub Põhjamaade Toiduanalüüsi Komitee (Nordic Committee of Food Analyses) standardil nr. 124(87) KASUTUSALA: Bensoehappe ja sorbiinhappe määramine, mis on lisatud toiduainetele konservandina.

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL Loodus- ja tehnoloogiateaduskond Keemia instituut Kolloid- ja keskkonnakeemia õppetool MERILIN VIKKISK HAPNIKU ELEKTROKATALÜÜTILINE REDU

TARTU ÜLIKOOL Loodus- ja tehnoloogiateaduskond Keemia instituut Kolloid- ja keskkonnakeemia õppetool MERILIN VIKKISK HAPNIKU ELEKTROKATALÜÜTILINE REDU TARTU ÜLIKOOL Loodus- ja tehnoloogiateaduskond Keemia instituut Kolloid- ja keskkonnakeemia õppetool MERILIN VIKKISK HAPNIKU ELEKTROKATALÜÜTILINE REDUTSEERUMINE N-DOPEERITUD GRAFEENIL JA N-DOPEERITUD SÜSINIKNANOTORUDEL

Rohkem

Tootmine_ja_tootlikkus

Tootmine_ja_tootlikkus TOOTMINE JA TOOTLIKKUS Juhan Lehepuu Leiame vastused küsimustele: Mis on sisemajanduse koguprodukt ja kuidas seda mõõdetakse? Kuidas mõjutavad sisemajanduse koguprodukti muutused elatustaset? Miks sõltub

Rohkem

2018/2019. õa keemiaolümpiaadi lõppvooru ülesanded klass 1. Maasika toit a) 2SO2 + O2 + 2H2O 2H2SO4 (0,5) H2SO4 + 2KCl = 2HCl + K2SO4 (0,5) b)

2018/2019. õa keemiaolümpiaadi lõppvooru ülesanded klass 1. Maasika toit a) 2SO2 + O2 + 2H2O 2H2SO4 (0,5) H2SO4 + 2KCl = 2HCl + K2SO4 (0,5) b) 2018/2019. õa keemiaolümpiaadi lõppvooru ülesanded 9. 10. klass 1. Maasika toit a) 2SO2 + O2 + 2H2O 2H2SO4 (0,5) H2SO4 + 2KCl = 2HCl + K2SO4 (0,5) b) oogivees on kloriidioonide kontsentratsioon 75 mg/dm

Rohkem

1 Aineklassid- õpitulemused

1 Aineklassid- õpitulemused Ainekava Keemia VIII Millega tegeleb keemia (Sissejuhatav osa) Õpitulemused: Õpilane 1. võrdleb ja liigitab aineid füüsikaliste omaduste põhjal: sulamis- ja keemistemperatuur, tihedus, kõvadus, elektrijuhtivus,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - ainevahetus.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - ainevahetus.ppt [Compatibility Mode] Triin Marandi Tartu Forseliuse Gümnaasium EHK METABOLISM organismis toimuvad omavahel ja keskkonnaga seotud keemiliste reaktsioonide kogum erinevad orgaanilised ained väliskeskkonnast sünteesivad ise kehaomased

Rohkem

Mee kvaliteet

Mee kvaliteet Milline peab olema hea mesi. Meekvaliteedi näitajad ja kuidas neid saavutada. 09.03.2019 Haapsalu Anna Aunap anna.aunap@gmail.com Mesinduskursuse korraldamist toetab Euroopa Liit Mesindusprogrammi 2017-2019

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation LEOSTUMINE Transpiratsioon Leostumine Evaporatsioon Eestis on sademete hulk aastas umbes 1,5 korda aurumisest suurem. Keskmiselt on meil sademeid 550-800 mm ja aurub 320-440 mm aastas (. Maastik) Seniste

Rohkem

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimisel on hea teada... 5 Vintsi hooldus... 6 Garantii...

Rohkem

Welcome to the Nordic Festival 2011

Welcome to the Nordic Festival 2011 Lupjamine eile, täna, homme 2016 Valli Loide vanemteadur Muldade lupjamise ajaloost Eestis on muldade lupjamisega tegeletud Lääne-Euroopa eeskujul juba alates 1814 aastast von Sieversi poolt Morna ja Heimtali

Rohkem

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc Termoülevaatus nr.57 (57/1. Märts 8) Hoone andmed Aadress Lühikirjeldus Karu 15, Tallinn Termopildid Kuupäev 6.1.8 Tuule kiirus Õhutemperatuur -1,1 o C Tuule suund Osalesid Kaamera operaator Telefoni nr.

Rohkem

Microsoft Word - magister22_Andrei.doc

Microsoft Word - magister22_Andrei.doc TARTU ÜLIKOOL Füüsika-keemiateaduskond Materjaliteaduse instituut ANDREI KÄRKKÄNEN FOTOINDUTSEERITUD MUUTUSED SÜSINIKU NANOTORUDEST VALMISTATUD KILEDE ELEKTRIJUHTIVUSES ERINEVATES GAASIKESKKONDADES Füüsikaline

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 3 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, 3. nimetage see ümber leheküljeks Praks3 ja

Rohkem

Tallinna Südalinna Kool Õppeaine: Keemia Klass: 10 Tundide arv nädalas: 2 I kursus Orgaanilised ühendid ja nende omadused 1. Alkaanid Õppesisu Süsinik

Tallinna Südalinna Kool Õppeaine: Keemia Klass: 10 Tundide arv nädalas: 2 I kursus Orgaanilised ühendid ja nende omadused 1. Alkaanid Õppesisu Süsinik Õppeaine: Keemia Klass: 10 Tundide arv nädalas: 2 I kursus Orgaanilised ühendid ja nende omadused 1. Alkaanid Süsiniku aatomi olekud molekulis. Süsinikuühendite nimetamise põhimõtted. Erinevad molekuli

Rohkem

TOIMIVUSDEKLARATSIOON Disboxid 464 EP-Decksiegel

TOIMIVUSDEKLARATSIOON Disboxid 464 EP-Decksiegel TOIMIVUSDEKLARATSIOON vastavalt EL määruse nr 305/2011 lisale III Disboxid 464 EP-Decksiegel 1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: EN 1504-2: ZA.1d, ZA.1f ja ZA.1g EN 13813: SR-B1,5-AR1-IR4 2.

Rohkem

Septik

Septik Septik Ecolife 2000 paigaldusjuhend 1. ASUKOHT Septiku asukoha valikul tuleb arvestada järgmiste asjaoludega: pinnase liik, pinnavormid, põhjavee tase, krundi piirid ja vahemaad veekogudeni. Asukoha valikul

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

loogikaYL_netis_2018_NAIDISED.indd

loogikaYL_netis_2018_NAIDISED.indd . Lihtne nagu AB Igas reas ja veerus peavad tähed A, B ja esinema vaid korra. Väljaspool ruudustikku antud tähed näitavad, mis täht on selles suunas esimene. Vastuseks kirjutage ringidesse sattuvad tähed

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

QUANTUM SPIN-OFF - Experiment UNIVERSITEIT ANTWERPEN

QUANTUM SPIN-OFF - Experiment UNIVERSITEIT ANTWERPEN 1 Kvantfüüsika Tillukeste asjade füüsika, millel on hiiglaslikud rakendusvõimalused 3. osa: PRAKTILISED TEGEVUSED Elektronide difraktsioon Projekti Quantum Spin-Off rahastab Euroopa Liit programmi LLP

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Galina Kapanen 15.11.18 Centre of Excellence in Health Promotion and Rehabilitation Haapsalu TERE KK ravimuda-mudaravi valdkonna ravimuda fookuse eesmärgid Eestis leiduva ja kaevandatava ravimuda klassifitseerimist

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID TÕHUSAKS JA ÜHTLASEKS VILJA KUIVATAMISEKS Mepu kõrgtehnoloogilised, pideva vooluga, sooja õhuga kuivatid kuivatavad vilja õrnalt,

Rohkem

Lüllemäe Põhikooli õppekava lisa 4 Lüllemäe Põhikooli ainekava Aine Tunde Keemia VIII klassis 2 tundi nädalas IX klassis 2 tundi nädalas 8. klassi õpi

Lüllemäe Põhikooli õppekava lisa 4 Lüllemäe Põhikooli ainekava Aine Tunde Keemia VIII klassis 2 tundi nädalas IX klassis 2 tundi nädalas 8. klassi õpi Lüllemäe Põhikooli ainekava Aine Tunde Keemia VIII klassis 2 tundi nädalas IX klassis 2 tundi nädalas 8. klassi õpitulemused Õppesisu ja tegevus Seos teiste ainetega MILLEGA TEGELEB KEEMIA? 1) võrdleb

Rohkem

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist ja hoidke see juhend alles.

Rohkem

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend G TECTA 4G mitme gaasi detektor Lühijuhend 2 Sisukord Ohutus- ning ettevaatusabinõud 2 Karbi sisu 3 Toote ülevaade 3 Toote omadused 3 Akude kontrollimine 4 Sisselülitamine 4 G-TECTA 4G käivitusprotsess

Rohkem

Microsoft Word - X Kvantomadused ja tehnoloogia.docx

Microsoft Word - X Kvantomadused ja tehnoloogia.docx Sild, mis ühendab teadust tänapäeva füüsikas ja ettevõtlust nanotehnoloogias Kvantfüüsika Tillukeste asjade füüsika, millel on hiiglaslikud rakendusvõimalused 2. osa Kvantomadused ja tehnoloogia X õppemoodul:

Rohkem

efo03v2pkl.dvi

efo03v2pkl.dvi Eesti koolinoorte 50. füüsikaolümpiaad 1. veebruar 2003. a. Piirkondlik voor Põhikooli ülesannete lahendused NB! Käesoleval lahendustelehel on toodud iga ülesande üks õige lahenduskäik. Kõik alternatiivsed

Rohkem

Microsoft PowerPoint - loeng2.pptx

Microsoft PowerPoint - loeng2.pptx Kirjeldavad statistikud ja graafikud pidevatele tunnustele Krista Fischer Pidevad tunnused ja nende kirjeldamine Pidevaid (tihti ka diskreetseid) tunnuseid iseloomustatakse tavaliselt kirjeldavate statistikute

Rohkem

Ruumipõhiste ventilatsiooniseadmete Click to edit toimivus Master title style korterelamutes Alo Mikola Tallinn Tehnikaülikool Teadmistepõhine ehitus

Ruumipõhiste ventilatsiooniseadmete Click to edit toimivus Master title style korterelamutes Alo Mikola Tallinn Tehnikaülikool Teadmistepõhine ehitus Ruumipõhiste ventilatsiooniseadmete Click to edit toimivus Master title style korterelamutes Alo Mikola Tallinn Tehnikaülikool Teadmistepõhine ehitus 2014 Peamised kortermajade ventilatsiooni renoveerimislahendused!

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa OTSUS Tallinn 20.06.2007 J.1-45/07/4 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine Elisa Eesti AS- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Tõstuksed Aiaväravad Tõkkepuud Automaatika KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tava

Tõstuksed Aiaväravad Tõkkepuud Automaatika KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tava KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tavalise või madala lävepakuga. Soovitav on ukse tellimise ajal käiguukse vajadus ning ning lävepaku

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Loodusteaduslik uurimismeetod.ppt

Microsoft PowerPoint - Loodusteaduslik uurimismeetod.ppt Bioloogia Loodusteaduslik uurimismeetod Tiina Kapten Bioloogia Teadus, mis uurib elu. bios - elu logos - teadmised Algselt võib rääkida kolmest teadusharust: Botaanika Teadus taimedest Zooloogia Teadus

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

Gyproc [Compatibility Mode]

Gyproc [Compatibility Mode] Gyproc Ardo Aolaid Saint-Gobain Ehitustooted AS 1 1. Roller Coating tehnoloogia 2. Gyproc 4 PRO 3. GypSteel teraskarkassid 4. AquaBead nurgakaitse 5. Gyproc tuuletõkked ja fassaadilahendused 6. Joonised

Rohkem

Andmed arvuti mälus Bitid ja baidid

Andmed arvuti mälus Bitid ja baidid Andmed arvuti mälus Bitid ja baidid A bit about bit Bitt, (ingl k bit) on info mõõtmise ühik, tuleb mõistest binary digit nö kahendarv kahe võimaliku väärtusega 0 ja 1. Saab näidata kahte võimalikku olekut

Rohkem

Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on

Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on vajalik. Sobib kuiva keskkonda. Kasutuskoha näited:

Rohkem

KEEMIA Aine üldkirjeldus ja õppe-eesmärgid Keemia kuulub loodusainete valdkonda ning sellel on oluline koht õpilaste loodusteadusliku ja tehnoloogiaal

KEEMIA Aine üldkirjeldus ja õppe-eesmärgid Keemia kuulub loodusainete valdkonda ning sellel on oluline koht õpilaste loodusteadusliku ja tehnoloogiaal KEEMIA Aine üldkirjeldus ja õppe-eesmärgid Keemia kuulub loodusainete valdkonda ning sellel on oluline koht õpilaste loodusteadusliku ja tehnoloogiaalase kirjaoskuse kujunemisel. Keemiaõpetus tugineb teistes

Rohkem

Sissejuhatus mehhatroonikasse MHK0120

Sissejuhatus mehhatroonikasse  MHK0120 Sissejuhatus mehhatroonikasse MHK0120 5. nädala loeng Raavo Josepson raavo.josepson@ttu.ee Pöördliikumine Kulgliikumine Kohavektor Ԧr Kiirus Ԧv = d Ԧr dt Kiirendus Ԧa = dv dt Pöördliikumine Pöördenurk

Rohkem

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 30.09.2004 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 31.12.2016 Avaldamismärge: RTL 2004, 108, 1724 Põletusseadmetest

Rohkem

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers)

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) aknasse ja looge kaks läbipaistvat kihti juurde. Pange

Rohkem

Word Pro - digiTUNDkaug.lwp

Word Pro - digiTUNDkaug.lwp / näide: \ neeldumisseadusest x w x y = x tuleneb, et neeldumine toimub ka näiteks avaldises x 2 w x 2 x 5 : x 2 w x 2 x 5 = ( x 2 ) w ( x 2 ) [ x 5 ] = x 2 Digitaalskeemide optimeerimine (lihtsustamine)

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

Tala dimensioonimine vildakpaindel

Tala dimensioonimine vildakpaindel Tala dimensioonimine vildakpaindel Ülesanne Joonisel 9 kujutatud okaspuidust konsool on koormatud vertikaaltasandis ühtlase lauskoormusega p ning varda teljega risti mõjuva kaldjõuga (-jõududega) F =pl.

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Elektrituru avanemine 2013 Priit Värk Koduomanike Liit Ajalugu Euroopa Liidu elektriturg avanes täielikult 2007 juuli Ühtse siseturu põhimõte kaupade vaba liikumine; Turu avanemine tuleneb liitumislepingust

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3. kopeerige

Rohkem

ins_selftec_est_1104_CC.cdr

ins_selftec_est_1104_CC.cdr E ELEKTRA SelfTec külmumisvastane süsteem ELEKTRA isereguleeruvad küttekaablid: kaablitel on Poola Elektriinseneride Ühingu B-ohutuskategooria märgistus kaablid toodetakse vastavalt ISO 9001 kvaliteedikinnituse

Rohkem

Microsoft Word - PKT_hindamine_soomullad_2011_LYHI

Microsoft Word - PKT_hindamine_soomullad_2011_LYHI Soostunud ja soomuldade orgaanilise süsiniku sisaldus ja vastavalt sellele 1:1 mullakaardi võimalik korrigeerimine Töö teostajad: Põllumajandusuuringute Keskuse Mullaseire büroo, kontaktisik Priit Penu

Rohkem

Microsoft Word - AINEKAVA KEEMIA põhikool.docx

Microsoft Word - AINEKAVA KEEMIA põhikool.docx KEEMIA AINEKAVA 8.KLASSILE MILLEGA TEGELEB KEEMIA? 1. võrdleb ja liigitab aineid füüsikaliste omaduste põhjal: sulamis- ja keemistemperatuur, tihedus, kõvadus, elektrijuhtivus, värvus jms (seostab varem

Rohkem

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06 Andmebaaside projekteerimine Erki Eessaar Esimene trükk Teadaolevate vigade nimekiri seisuga 24. juuni 2013 Lehekülg 37 (viimane lõik, teine lause). Korrektne lause on järgnev. Üheks tänapäeva infosüsteemide

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

ERM_plastik_168x240mm_250lk_SPREAD.indd

ERM_plastik_168x240mm_250lk_SPREAD.indd 4. PLASTMASSIDE VANANEMINE JA KAHJUSTUSED Plastmasside puhul on levinud arvamus, et need on igavesti säilivad ja seega ei ole vaja plastide konserveerimisele kuigivõrd tähelepanu pöörata. Vaadates aga

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

NR-2.CDR

NR-2.CDR 2. Sõidutee on koht, kus sõidavad sõidukid. Jalakäija jaoks on kõnnitee. Kõnnitee paikneb tavaliselt mõlemal pool sõiduteed. Kõige ohutum on sõiduteed ületada seal, kus on jalakäijate tunnel, valgusfoor

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor 1. 1) Iga tärnike tuleb asendada ühe numbriga nii, et tehe oleks õige. (Kolmekohaline arv on korrutatud ühekohalise arvuga ja tulemuseks on neljakohaline arv.) * * 3 * = 2 * 1 5 Kas on õige, et nii on

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/

EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/ EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/EÜ (põllumajandus- ja metsatraktorite mootoritest paisatavate

Rohkem

Microsoft Word - vundamentide tugevdamine.doc

Microsoft Word - vundamentide tugevdamine.doc 10 Vundamentide tugevdamine. 1. Vundamentide tugevdamise põhjused 2. Tugevdamisega seotud uuringud 3. Tugevdusmeetodid 3.1 Vundamendi süvendamine 3.2 Talla laiendamine 3.3 Koormuse ülekanne vaiadele 3.4

Rohkem

P2P süsteemid

P2P süsteemid Gnutella Ajalugu Detsentraliseeritus Protokollist Paralleliseerimine Ujutamine Skaleeruvus Ultranoded Puuräsid DHT Muud MEELIS ROOS 1 Ajalugu Failivahetus P2P massidesse viija Napster tsentraalne süsteem

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

Puitpõrandad

Puitpõrandad Vanajamaja koostöös Muinsuskaitseametiga Puitpõrandad Andres Uus ja Jan Varet Mooste 9 mai 2014 Puitpõrandad Talumajade põrandad toetuvad tihti otse kividele, liivale, kruusale. Vahed on täidetud kuiva

Rohkem

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier 09.02.2019 Miks on ülesannete lahendamise käigu kohta info kogumine oluline? Üha rohkem erinevas eas inimesi õpib programmeerimist.

Rohkem

Microsoft Word - QOS_2008_Tallinn_OK.doc

Microsoft Word - QOS_2008_Tallinn_OK.doc GSM mobiiltelefoniteenuse kvaliteet Tallinnas, juuni 2008 Sideteenuste osakond 2008 Kvaliteedist üldiselt GSM mobiiltelefonivõrgus saab mõõta kümneid erinevaid tehnilisi parameetreid ja nende kaudu võrku

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL LOODUS- JA TÄPPISTEADUSTE VALDKOND Tartu Ülikooli Tehnoloogiainstituut Materjaliteadus Paul Jaakson IOONSETE ELEKTROAKTIIVSETE POLÜMEER-

TARTU ÜLIKOOL LOODUS- JA TÄPPISTEADUSTE VALDKOND Tartu Ülikooli Tehnoloogiainstituut Materjaliteadus Paul Jaakson IOONSETE ELEKTROAKTIIVSETE POLÜMEER- TARTU ÜLIKOOL LOODUS- JA TÄPPISTEADUSTE VALDKOND Tartu Ülikooli Tehnoloogiainstituut Materjaliteadus Paul Jaakson IOONSETE ELEKTROAKTIIVSETE POLÜMEER-KOMPOSIITIDE KAPSELDAMINE Magistritöö (30 EAP) Juhendaja:

Rohkem

KORIKS-FIIBER Hinnakiri 2016 E-post: Tel:

KORIKS-FIIBER Hinnakiri 2016 E-post: Tel: KORIKS-FIIBER Hinnakiri 2016 E-post: info@koriks.ee Tel: +372 659 6442 www.koriks.ee KLAASPLASTIST KÜMBLUSTÜNNID Klaasplastist kümblustünnid on hügieenilised ning neid on väga lihtne puhastada ja hooldada.

Rohkem

Ecophon Master Rigid A Sobib klassiruumi ja kohtadesse, kus hea akustika ja kõnest arusaadavus on esmatähtsad ning avatavus vajalik. Ecophon Master Ri

Ecophon Master Rigid A Sobib klassiruumi ja kohtadesse, kus hea akustika ja kõnest arusaadavus on esmatähtsad ning avatavus vajalik. Ecophon Master Ri Ecophon Master Rigid A Sobib klassiruumi ja kohtadesse, kus hea akustika ja kõnest arusaadavus on esmatähtsad ning avatavus vajalik. Ecophon Master Rigid A on nähtava liistusüsteemiga. Plaadid kinnitatakse

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 24. september 2015 (OR. en) 12353/15 ADD 2 ENV 586 ENT 199 MI 583 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Eu

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 24. september 2015 (OR. en) 12353/15 ADD 2 ENV 586 ENT 199 MI 583 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Eu Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 24. september 2015 (OR. en) 12353/15 ADD 2 ENV 586 ENT 199 MI 583 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Euroopa Komisjon 23. september 2015 Nõukogu peasekretariaat

Rohkem

Suira käitlemine

Suira käitlemine Teabepäeva korraldamist toetab Euroopa Liit Eesti mesindusprogrammi 2017-2019 kaudu Suira käitlemine Tarmo Teetlok Tallinn 14.11.2017 Mis on suir? Suir on mesilaste poolt ümbertöötatud õietolm. Suira valmistamiseks

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TKM. Vastavusdeklaratsioon2.pptx

Microsoft PowerPoint - TKM. Vastavusdeklaratsioon2.pptx Toiduga kokkupuutuvad materjalid ja esemed. Vastavusdeklaratsioon. Külli Suurvarik Toidu üldnõuete büroo peaspetsialist 625 6570 Ettekandes tuleb juttu Toiduga kokkupuutuvate materjalide nõuete raamistikust

Rohkem

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaalselt konfigureerida, ning mis on äärmiselt kulumiskindlad. 1 2 3

Rohkem

HCB_hinnakiri2018_kodukale

HCB_hinnakiri2018_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.01.2018 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 73 87 75 89 C 12/15 77 92 79 94 C 16/20 79 94 81 96 C 20/25 82 98 84 100

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

Sihtuuring Joogivee kvaliteedi ja terviseohutuse hindamine salvkaevudes ja isiklikes veevärkides (Järvamaa ja Jõgevamaa) Sotsiaalministri

Sihtuuring Joogivee kvaliteedi ja terviseohutuse hindamine salvkaevudes ja isiklikes veevärkides (Järvamaa ja Jõgevamaa) Sotsiaalministri Sihtuuring Joogivee kvaliteedi ja terviseohutuse hindamine salvkaevudes ja isiklikes veevärkides (Järvamaa ja Jõgevamaa) Sotsiaalministri 06.02.2015. käskkirjaga nr 18 Sotsiaalministeeriumi osakondade

Rohkem

Microsoft Word - ref - Romet Piho - Tutorial D.doc

Microsoft Word - ref - Romet Piho - Tutorial D.doc Tartu Ülikool Andmetöötluskeel "Tutorial D" realisatsiooni "Rel" põhjal Referaat aines Tarkvaratehnika Romet Piho Informaatika 2 Juhendaja Indrek Sander Tartu 2005 Sissejuhatus Tänapäeval on niinimetatud

Rohkem