Hooldajatoetuse taotlemisega seonduvate dokumentide kinnitamine

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Hooldajatoetuse taotlemisega seonduvate dokumentide kinnitamine"

Väljavõte

1 Väljaandja: Tamsalu Vallavalitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2009, 73, 1064 Hooldajatoetuse taotlemisega seonduvate dokumentide kinnitamine Vastu võetud nr 5 Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 30 lõike 1 punkti 2, Tamsalu Vallavolikogu 23. novembri 2005 määruse nr 1 «Tamsalu valla põhimäärus» 34 lõike 1 punkti 2 Tamsalu Vallavolikogu 04.märtsi 2009 määruse nr 6 «Hooldajatoetuse maksmise kord» 2 lg 7 ja 3 lg 4 alusel. 1. Kinnitada puudega isiku hooldajaks määramise taotluse vorm vastavalt määruse lisale 1 (lisa 1 2 lehel). 2. Kinnitada hindamistest hooldusvajaduse ja sotsiaalteenuste määramiseks vastavalt määruse lisale 2 (lisa 2 13 lehel). 3. Kinnitada hooldusvajaduse ja sotsiaalteenuse hindamise akt vastavalt määruse lisale 3 (lisa 3 ühel lehel). 4. Määrus jõustub 28. märts 2009.a TAMSALU VALLAVALITSUSELE. (ees- ja perekonnanimi). (isikukood või sünniaeg)... (aadress). (telefon) Vallavanem Toomas UUDEBERG Vallasekretäri abivallasekretäri ülesannetes Ursula SAAR Lisa 1 Tamsalu Vallavalitsuse amääruse nr 5 juurde TAOTLUS Palun määrata mind puudega isiku hooldajaks. (puudega isiku nimi) (puudega isiku isikukood) Hooldajatoetuse taotlemisega seonduvate dokumentide kinnitamine Leht 1 / 20

2 (puudega isiku elukoht) (hooldaja nimi) (hooldaja elukoht) (hooldaja isikukood) Hooldusvajaduse põhjendus: Lapsevanema (hooldaja) allkiri Kuupäev * Hooldaja kinnitab omakäeliselt allkirjaga, et lapse puue takistab töötamist. Laps vajab hoolt ja järelevalvet 24 tundi ööpäevas. Hooldaja on teadlik oma kohustustest. Avaldusele on lisatud järgmised dokumendid: Hooldatav: 1. Isikut tõendava dokumendi koopia 2. Arstliku ekspertiisi otsus/hindamistest Hooldaja: 1. Isikut tõendava dokumendi koopia 2. Tööraamat või muu dokument mittetöötamise kohta 3. Tööraamat või muu dokument töötamise kohta Hooldajatoetus: Palun määrata mulle hooldajatoetus. Hooldajatoetus palun kanda minu arvele pangas, Leht 2 / 20 Hooldajatoetuse taotlemisega seonduvate dokumentide kinnitamine

3 arveldusarve number Hooldaja allkiri: Kuupäev Lisa 2 Tamsalu Vallavalitsuse amääruse nr 5 juurde HINDAMISTEST HOOLDUSVAJADUSE JASOTSIAALTEENUSTE MÄÄRAMISEKS nr.. Tõmba alla sobiv vastusevariant või kirjuta joonele või kasti vajalik informatsioon. Paremal serval olevad kastikesed täidetakse juhul, kui esineb sotsiaaltöötaja poolt lahendamist vajav probleem. Märgikastikesesse 0, kui antud valdkonnas probleeme ega riski nende tekkeks ei ole, 1- kui on risk probleemi tekkimiseks ja 2- kui esineb lahendamist vajav probleem. A. ÜLDANDMED Hindamine: Kuupäev, alguse ja lõpu kellaaeg Esmane E Korduv K Hindaja nimi Soovitav ümberhindamise aeg Pöörduja kontaktandmed, pöördumise kuupäev; Hindamise eesmärk A-2 Kliendi isikuandmed Ees- ja perekonnanimi: Sugu (M/N): Vanus: Sünniaeg: Tegelik elukoht: (märkida, kui erineb registreeritust elukohast või üldse puudub) Registreeritud elukoht: Kontakttelefon(id): Rahvus: eestlane, venelane, muu (täpsusta) Suhtluskeel: eesti, vene, muu (täpsusta) Kodakondsus: eesti, vene, muu (täpsusta) Hooldajatoetuse taotlemisega seonduvate dokumentide kinnitamine Leht 3 / 20

4 Andmed saadud: kliendilt, põhihooldajalt, teiseselt hooldajalt, kelleltki teiselt, dokumentidest (täpsusta) Perekonnaseis:vallaline, abielus või vabaabielus, lahutatud või elab lahus, lesk Kliendi elukorraldus: elab üksinda; elab koos:abikaasaga, vabaabielukaaslasega, alaealise lapse või lastega, täisealise lapse või lastega, õe või vennaga, vanema või vanematega, muude sugulastega, muu (täpsusta) Lisainfo Sotsiaalne seisund: töötaja, töötu, kodune, pensionär, koolieelik, õpilane, üliõpilane, muu (täpsusta) Huvitegevused(loetle olulisemad): Kuulumine organisatsioonidesse(nimeta): Puude raskusaste: keskmine, raske, sügav, puudub Puude kehtivusaeg Töövõimetuse %: Kehtivuse aeg : Rehabilitatsiooniplaani olemasolu: jah, ei Muud hindamisdokumendid: Eelneva hoolduskorralduse kirjeldus: Kes tegeles hooldamisega? Kuidas see toimis? *samuti märkida info ametlikult vormistatud hooldaja kohta, kui erineb tegelikust hooldajast Kellelt/kust on info saadud? B. KLIENDI MAJANDUSLIK TOIMETULEK Kliendi hinnang oma majanduslikule olukorrale (0 - võin endale kõike normaalseks, luksuseta eluks vajalikku lubada, 1- tulen ots-otsaga kokku, kuid raha jätkub ainult kõige hädavajalikuma jaoks; 2- raha ei jätku isegi hädavajaliku toidu jaoks) Kliendi majanduslik iseseisvus(0-sõltumatu, 1- risk, 2-sõltuv) Kliendi hinnang enda hooldusega seotud majanduslikule olukorrale (0 - raha jätkub hooldusega seotud kulutusteks, 1- tulen praegu toime, aga seisundi halvenedes jään hätta, 2- raha ei jätku hooldusega seotud hädavajalike kulutuste tegemiseks) Leht 4 / 20 Hooldajatoetuse taotlemisega seonduvate dokumentide kinnitamine

5 *Täita probleemide korral B -1. Kliendi ja/või leibkonna sissetulek Riiklikud ja omavalitsuse rahalised toetused kliendile(märgi suurus kroonides) pension (id) toimetulekutoetus peretoetus (ed) puudega inimese sotsiaaltoetus(ed) muu (täpsusta) sh töötu abiraha, ravikindlustushüvitis Mitterahalised toetused kliendile:(täpsusta) Kliendi peamised sissetulekuallikad: Kliendi keskmine viimase poole aasta jooksul kätte saadud kuusissetulek krooni *Täita kui klient elab koos leibkonnaga Leibkonnaliikmete arv: Leibkonnakeskmine viimase poole aasta jooksul kätte saadud kuusissetulekkokku: krooni. Kommentaarid: (Kokkuvõte peab olema hooldusplaanis- see on aluseks toetuse maksmisel:kui vajab rahalist abi hooldusvahendite ostuks, ravimite ostuks, meditsiiniliseks või sotsiaalseks transpordiks, huvitegevuseks, missugusteks muudeks teenusteks?) B-2 Kulutused Keskmiselt kulutatav summa kuus(kas kliendi või leibkonna oma või mõlemad) (0- raha piisab, 1- raha napib, 2- ei saa endale lubada) Eluasemele: klient krooni leibkond krooni (üür, küte, elekter, vesi,, gaas, kanalisatsioon, maamaks, kindlustus, prügi jne...) Toidule: klient krooni leibkond krooni Rõivastele-jalatsitele, hügieeni- ja majapidamistarvetele: klient krooni leibkond krooni Erivajadustega seonduvale (kliendi keskmine kulutus kuus): Ravimitele krooni Hooldajatoetuse taotlemisega seonduvate dokumentide kinnitamine Leht 5 / 20

6 Hooldusvahenditele krooni Taastusravile (täpsusta) krooni Muud erivajadustega seotud(täpsusta) krooni Transpordile(täpsusta) krooni Huvitegevusele, raamatutele, ajakirjadele krooni (täpsusta) Muule, sh puhkusele telefon, interneti teenus jt (täpsusta) kokku krooni Kui suur osa kliendi sissetulekutest läheb teiste leibkonnaliikmete ülalpidamiseks (%)? Kulutused kokku kuus krooni C. KLIENDI ELUKESKKOND(0-probleemi pole, 1-risk, 2- probleem esineb) (hinnata keskkonnast, mitte suutlikkusest lähtudes Kui märgite 2, siis läheb see probleemina hooldusplaani. Keskkonnas esinev probleem, mis vajab lahendamist) C-1 Eluase Kuulub: kliendile, tema pereliikmetele/sugulastele, üüritakse eraisikult/omavalitsuselt, sotsiaaleluruum Eluruumi tüüp: maja, talu, osa peremajast, korter, korteri osa, ühiselamu Korrus (kui lifti ei ole) Eluaseme üldine (ehituslik ja sanitaarne) seisukord: hea, rahuldav, halb C-2 Elutingimused: Elamispind m2, tubade arv, inimeste arv Kas kliendil on oma tuba? (jah, ilmajäämise risk, ei) Põhihooldajal oma tuba (kui elab samas) (jah, ilmajäämise risk, ei) Kütmine:keskküte, ahiküte, pliit, elektriküte, muu (täpsusta) Pesemisvõimalused: Külm vesi, soe vesi, vesi koridoris, vesi kaevus, kanalisatsioon, dušš, vannituba, saun Saab vett kätte/ei saa ise kätte Puhkamis-/ magamisvõimalused: Eraldumise võimalus puhkamiseks; sobiv voodi magamiseks; vajaliku funktsionaalse voodi olemasolu Sidepidamise võimalused: telefon (k.a. mobiil, kui see on kliendi käsutuses), muu abi kutsumise võimalus (täpsusta) Majapidamistoimingute tegemise võimalus Pesupesemisvõimalused/ pesumasina kasutamine; toidusäilitamise võimalus/ külmkapp, toidu valmistamise võimalused/vahendid, muu Kommentaarid: Meelelahutuse ja huvitegevuste võimalus: TV, raadio Leht 6 / 20 Hooldajatoetuse taotlemisega seonduvate dokumentide kinnitamine

7 Muud võimalused: Juurdepääs kodule: C-3 Elamispiirkonna tingimused, mis oluliselt võivad raskendada kliendi toimetulekut Kliendile oluliste teenindusasutuste juurdepääsetavus või kättesaadavus, kaugus elukohast Abivajadus 0- ei 1- osaliselt 2- jah Kaugus km Abistaja Teostatud täielikult hooldaja poolt (T) Abistatud hooldaja poolt osaliselt (0) Vajab korraldamist ST poolt 0- ei 1- risk 2- jah Kauplus Postiside Apteek Perearst Raviasutus Valla- või linnavalitsus, päevakeskus, kirik, kalmistu, kultuurimaja või rahvamaja, bussipeatus, raamatukauplus, -kogu, toitlustusasutus Muu Kliendi elukorralduseks vajalikud kohad Abivajadus 0- ei 1- osaliselt 2- jah Kaugus km Abistaja Teostatud täielikult hooldaja poolt ( T) Abistatud hooldaja poolt osaliselt (O) Vajab korraldamist ST poolt 0-ei 1-risk 2- jah Kool Töökoht Meelelahutuseks vajalikud kohad(täpsusta) Hooldajatoetuse taotlemisega seonduvate dokumentide kinnitamine Leht 7 / 20

8 Abivajadus 0- ei 1- osaliselt 2- jah Kaugus km Abistaja Teostatud täielikult hooldaja poolt ( T) Abistatud hooldaja poolt (O) Vajab korraldamist ST poolt 0-ei 1-risk 2- jah Missugust transporti saab klient kasutada?oma sõiduvahend, ühistransport, omavalitsuse transport, pereliikmete/ sugulaste, naabrite transpordiabi, invatakso, muu (täpsusta) (0-jah, saab kasutada probleemideta, 1- saab kasutada, aga on või võib tekkida probleeme, 2-ei ole sobivat transpordivõimalust) C-4 Kliendi tervisliku seisundi ja sooritusvõimega seotud riskid (0- ei, 1- jah, arvestatud, 2- ei ole arvesse võetud, vajab korraldamist) Liikumispiirang (täpsusta), ebastabiilne kõnnak, muu liikumisega seonduv probleem (täpsusta), Liikumispiirangud kukkumishirmu tõttu (täpsusta) Kukkumine (kukkumiste arv viimase1 (...)aasta/3(...)kuu jooksul) ( )/ ( ) Kus kukkus? Kommentaar: Muud õnnetused (traumade, põletused jne arv viimase 3 kuu jooksul) Allergia (olmekeskkonnast pärinevad allergeenid) Muud riskifaktorid (täpsusta) C-5 Turvalisus* Kui on voodihaige, siis... Turvalisus ja vastavus erivajadusele 0- jah, 1-risk 2-ei Kas on Abiva-hendi, kompensee-ritud kohanda-mise jne poolt hooldaja poolt T, O, ei T, O ei, ST abi vajadus 0- ei, 1- risk, 2-jah (N, K, A) Kommentaarid (Kompenseeritud kelle poolt) (N- nõustamise järgi K -kohandmise järgi A- abistaja määramise) Leht 8 / 20 Hooldajatoetuse taotlemisega seonduvate dokumentide kinnitamine

9 Voodi turvalisus* (voodihaigele) WC kasutamine Vannituba, pesemine Liikumine toas Liikumine treppidel Liikumine õues Eluaseme valgustus (k.a. õhtul) Juurdepääs kodule Põrandakattematerjal ja vaibad Küte, kütmine Köök, sooja toidu valmistamine, gaasipliit Kodumasinate kasutamine Ravimite hoidmine/ kasutamine Ohtlike kodukemikaalide hoidmine/ kasutamine Isiklik turvalisus (sh vägivallakartus) Koduloomad Muu Muu Muu (alkohol, elektrisüsteem,,, auto juhtimine, suitsetamine jne) *Kui teatud valdkonnas hindamise vajadust ei ole, märkida - (viitab sellele, et nimetatud vldk-s erivajadust ei ole) D.IGAPÄEVATOIMINGUD JA INSTRUMENTAALSED IGAPÄEVATOIMINGUD D-1 Funktsionaalne seisund (FS) 0- Täiesti iseseisev (abi ei vaja) 1- Kergelt häiritud (madal abivajadus, vajab abi või järelvalvet vaid ettevalmistamisel või abi harvem kui iganädalaselt) 2- Mõõdukalt häiritud (keskmine abivajadus, vajab abi iganädalaselt, 1-4 päeva nädalas) 3- Raskelt häiritud (kõrge abivajadus, vajab igapäevast abi, 5-7 korda nädalas) 4- Võimetu täitma või osalema (äärmuslik abivajadus, vajab abi mitmeid kordi päevas) Hooldajatoetuse taotlemisega seonduvate dokumentide kinnitamine Leht 9 / 20

10 1-O Igapäevaelutoimingud(Eneseteenindus) FS Kompenseeritud ADL jah Kompenseeritud abistaja poolt (kes?) tunde? Kompenseeritud abivahendi toel (missuguse?) Vajab teenuse korraldust 0-ei 1- risk Vannis või duši all käimine (üle keha pesemine) Isiklik hügieen Riietumine Liikuvus voodis Liikuvus toas pindade vahel (ühest asendist teise, v.a. tualett, vann) Liikumine eluruumis, ümberpaiknemine (sh ka ratastoolis liikumine) Tualeti kasutamine Uriini- ja rooja pidamine Söömine ADL Indeks 2-ei 2-jah Kommentaarid ja muu, ei soovi täita või ei mõista vajadust Instrumentaalsed igapäevaelutoimingud IADL FS jah, Kompenseeritud Kompenseeritud abistaja poolt Kompenabivahendi toel (millise?) Vajab teenuse korraldust 0-ei, 1- risk, 1-risk, (kes?) 2-jah Igapäevased majapidamistööd (sh aed, pesu pesemine) Toidu valmistamine Ravimite kasutamine (sh süstid) Telefoni kasutamine/ muul viisil oma vajadustest teada andmine Poes käimine Rahaga arvestamine Transpordi kasutamine IADL indeks 2-ei Leht 10 / 20 Hooldajatoetuse taotlemisega seonduvate dokumentide kinnitamine

11 Kommentaarid JA MUU: Raviprotseduuride tegemine, ülalpeetavate eest hoolitsemine, koduloomade eest hoolitsemine D-2 Abivahendite olemasolu või vajadus Abivahendid, mis on olemas või määratud või mida vajab O= on olemas M= määratud, aga pole veel olemas V= vajadus, vajab määramist Pane loetelu elektroonilisse + hambaproteesid 0= O 1= M 2= V Vajab teenuse korraldamist 0- ei 1- risk 2- jah Märkused Võiks joosta hooldusplaani E. PSÜÜHILINE SEISUND(0- ei, 1- risk, 2- jah) E-1 Vaimsed, emotsionaalsed ja kognitiivsed probleemid Mälu probleemid ja kognitiivsed oskused Mini-mental testi tulemus Häiritud otsuste tegemine igapäevelu organiseerimiseks, häiritud orientatsioon, ekslemine, sotsiaalselt ebakohane käitumine, vastupanu hooldusele, muu (täpsusta) Häiritud orientatsioon ja segasus, meelepetted Ennast ja/või teisi kahjustav käitumine Vastupanu hooldusele Ärevus(paanikahood, ängistus, ahastus, hirmud jt)test Traumeerivate sündmuste üleelamine viimase kahe aasta jooksul, kriisiseisund MeeleoluDepressiooni test Äkilised muutused meeleolus, püsiv kurvameelsus, depressioon, suitsiidi/surma mõtted, muutused aktiivsuse tasemes, muu (täpsusta) Ainete või ravimite kuritarvitamine(täpsusta) Viimane hospitaliseerimine/ravi vaimsete/emotsionaalsete probleemide puhul Hooldajatoetuse taotlemisega seonduvate dokumentide kinnitamine Leht 11 / 20

12 Kliendi tugevad/nõrgad küljed, eluhoiak JÄRELVALVE (Tuleneb nii füüsilistest (n. kukkumise oht) kui psüühilistest probleemidest (n. kognitiivne suutlikkus) Milles vajab järelvalvet Sagedus Kas hooldaja poolt täidetud, millise? 0-T 1-O 2-ei Vajab korraldamist 0-ei 1-jälgimise vajadus 2-jah Kommentaar F. KLIENDI SOTSIAALNE TOIMETULEK/FUNKTSIONEERIMINE F-1 Suhted Sotsiaalse võrgustiku liikmed: leibkonnaliikmed, pereliikmed, sugulased (need, kellega klient põhiliselt suhtleb), sh põhihooldaja Seos kliendiga. Pärija? Sotsiaalne staatus T-töötab Õ- õpib ET - ei tööta Elab kliendi suhtes K- koos E eraldi, kaugus km Kontakti sagedus kordi nädalas (n), kuus (k), aastas (a) Hinnang suhtele Väga hea, hea, rahuldav, halb, väga halb Prob-leeme 0-ei, 1-risk, 2- jah Nimi ja vanus P- pensionär Leht 12 / 20 Hooldajatoetuse taotlemisega seonduvate dokumentide kinnitamine

13 Eraldielavad ja/või abistamises ja hoolduses mitteosalevad Formaalse võrgustiku liikmed Nimi Ametikoht Kontaktandmed Kontaktide sagedus kordi nädalas (n), kuus (k), aastas (a) Hinnang suhtele; Väga hea, hea, rahuldav, halb, väga halb Probleeme 0-ei, 1-risk, 2- jah F-2Sotsiaalne aktiivsusvõrreldes seisundiga 6 kuud tagasi. (0- probleemi pole, 1- risk, 2- probleem esineb ) Sotsiaalne aktiivsus on tõusnud, ei ole tõusnud ega langenud, on langenud, kuid see ei häiri klienti, on langenud ja on tinginud kliendil stressi. Ressursid: Tegevused, milles klient osaleb koduses keskkonnas: Väljaspool kodu: Missugustes tegevustes sooviks osaleda, kui see oleks võimalik? Lisainfo: F-3 Isolatsioon(0- probleem puudub, 1-risk, 2- probleem esineb) Ajavahemik, mille kestel klient on üksinda (mitte kunagi või väga harva, mõned tunnid, pikad ajavahemikud või enamus ajast, muu (täpsusta) Klient ütleb või annab mõista, et tunneb end üksildasena: jah, ei Hooldajatoetuse taotlemisega seonduvate dokumentide kinnitamine Leht 13 / 20

14 Lisainfo Lisainfo (kliendi suutlikkus/eelistused/takistused suhete loomisel ja säilitamisel) G MEDITSIINILISED PROBLEEMID, MIS VAJAVAD KORRALDAMIST Probleem Põiepidamine Soolepidamine Stoomi hooldus Naha seisund/ Lamatised Ravimite võtmine Veetustumine Suhkruhaigus Palliatiivne hooldus Valu Suu ja hambad Alatoitluse risk Isu Uni Tasakaal ja liikumine Kuulmine Nägemine Eneseväljendamine Arusaamise võime Nõustumine raviga Hingamine C/v süsteem Tursed Tervisliku seisundi kirjeldus: 0- ei, 1-jah, korraldatud, 2- jah, korraldamata Kommentaar (TBC jt haigused) Kliendi või kliendi hooldaja nimi/allkiri: HINDAMISVORMI NR... juurde KLIENDI PÕHIHOOLDAJA(TE) ANDMED Hindamise kuupäev, alguse ja lõpu kellaaeg Esmane E Korduv K Soovitatav ümberhindamine Hindamise eesmärk Hindaja nimi Leht 14 / 20 Hooldajatoetuse taotlemisega seonduvate dokumentide kinnitamine

15 H. PÕHIHOOLDAJA Ees- ja perekonnanimi Telefon, aadress Seotus kliendiga Elab kliendi suhtes: koos kliendiga, eraldi, kaugus km-tes Sünniaeg või isikukood Mis toimingutes abistab klienti Abi sagedus: mitu korda päevas nädalas kuus Abi ulatus: tööpäevadel tundides t, nädalalõppudel tundides t. Põhihooldaja võimalus/soov suurendada vajadusel hoolduskoormust: (0-jah, 1-mujalt abi lisandumisel, 2- ei) Kui põhihooldaja on valmis rohkem abistama, siis milles ja kui palju Põhihooldaja probleemid: Põhihooldaja abivajadus/suutlikkus hooldada ( 0-oluliste probleemideta, suudab jätkata, 1- risk probleemide tekkeks, oht läbipõlemiseks, 2- olulised probleemid, vajab abi või ei suuda üldse jätkata)täita kõige lõpuks. Plaani saab allatõmmatud asjad Hooldaja kehaline võimekus/tervis: 0-3 palli 0-väga hea või hea 1- mõned tervisehädad, mis ei sega hooldamist 2- tervisehädad segavad hooldamist vähesel määral 3- segavad tugevasti. (Peamised segavad probleemid) Hooldaja vaimne stress.test ( Pinge indeks ) Mida peab enda jaoks stresseerivaimateks? Hooldaja depressioon Testi nr. Sõltuvusprobleemid: jah, oht tekkeks, ei, (täpsusta) Hooldaja koormus Hooldajatoetuse taotlemisega seonduvate dokumentide kinnitamine Leht 15 / 20

16 Testi tulemus: füüsiline sotsiaalne, emotsionaalne arengut takistav, ajaline Kommentaarid: Hooldaja peamised probleemid kliendi hooldamisel, ka.rahalised: Teadmiste ja hoolduseks vajaliku info puudus: Ei, risk, jah Mis osas vajab täiendavat infot või koolitust? Põetustoimingud: igapäevane pesu, üldpesu, toitmine, jootmine, eritamistoimingutes abistamine, riietamine, muu (täpsusta) Abistajat säästvad tõstmis- ja ümberpaigutamisvõtted, liikumisel abistamine Hooldatava aktiveerimine ja tegevustele motiveerimine Suhtlemisprobleemide lahendamiseks Ravimite manustamine ja raviprotseduurid (täpsusta) Kellelt ja mis osas saab hooldaja abi? Hooldajalt saadud info kliendi kohta (kui see erineb kliendilt saadud infost): Lisainfo mitteametliku hoolduse kohta TEISENE HOOLDAJA VAJADUSEL KOLMAs JNE Hindaja nimi/allkiri: Kliendi hooldaja nimi/allkiri: J. SOTSIAALTÖÖTAJALE VAJALIK INFO JA HOOLDUSPLAAN VÄGIVALD JA/VÕI VÄÄRKOHTLEMINE(0- kliendi juures ei ole nimetatud väärkohtlemise tunnus täheldatav, 1- risk, 2- tunnus esineb) (Tõmmata alla, kui esineb midagi alljärgnevatest:) Klient kardab pereliiget või põhihooldajat, klienti koheldakse lapsena/vastutusvõimetuna või muul viisil alavääristavalt, esineb psüühilist vägivalda, esineb füüsilist vägivalda, esineb majandusliku vägivalla ilminguid, esineb väärkohtlemist õiguslikes küsimustes, kliendil esineb põhjendamatuid vigastusi, luumurde või põletusi vms, kliendi liikumisvabadust on füüsiliselt piiratud, kliendi juures ilmneb hooletusse jätmise tunnused (alatoitumus, halb hügieen jne) Leht 16 / 20 Hooldajatoetuse taotlemisega seonduvate dokumentide kinnitamine

17 HETKEL KLIENDILE OSUTATAV FORMAALNE ABI, TEENUSED Abi liik ja teenused Maht : (sagedus nädalas, kuus, aastas) Klienti teenindav isik (asutus, telefon) Abi vastavus kliendi vajadustele K. HOOLDUSPLAAN K-1 OLEMASOLEVAD RESSURSID Kliendi psühhosotsiaalsed ja sotsiaalmajanduslikud ressursid (kliendi motivatsioon, huvi, oskused, võimed; toimetulekuoskused; sh kliendi huvi teatud eluvaldkondade parendamise, arendamise vastu) Võrgustiku tugevad küljed Kogukonna ressursid (vabatahtlike kaasamise võimalus jmt) Muu K-2 PROBLEEMID JA TEENUSTE VAJADUS Hooldajatoetuse taotlemisega seonduvate dokumentide kinnitamine Leht 17 / 20

18 Rahalise toetuse vajadus: Milleks? Summa Allikad KOV Hooldusvahendite ostuks Ravimite ostuks Ravi- ja rehabilitatsiooniasutusse transpordiks Sotsiaalsetes tegevustes osalemiseks transport Huvitegevuseks Muu teenuse korraldamiseks Tuleneb osa B kokkuvõttest Koduse hooldaja hooldustegevus ja koormus Hooldaja nimi Teostatavad tegevused ja sagedus Koormus Tuleneb turvalisusest, transpordil ja asjaajamistel abistamisest, ADL-st IADL-st, järelevalvest (meditsiinilistes probleemides abistamisest?) ST poolt algatatavad teenused või muud tegevused, k.a. nõustamine, konsulteerimine jt. Koduse hooldaja probleemid tulevad ka siia, kui vajavad ST poolt lahendamist Probleem. Mis osas vajab abi? Osutatava abi iseloom, ulatus ja sagedus.missugust abi vajab? Märkused (+ )saab lahendada(läheb kohe sekkumisse) (-) ei saa momendil lahendada, vajab lisaressursse, mida? jääb lahendamata ja jääb jätkuvalt üles - põhjendus Antakse üle kellelegi Siin peavad olema kajastatud kõik, mis instrumendis on teenuse vajaduseks saanud 1 või 2 ST poolt algatamist vajavad toimingud, vajalik sagedus ning kestvus Nii hooldaja kui hooldatava probleemid, mis vajavad ST sekkumist Leht 18 / 20 Hooldajatoetuse taotlemisega seonduvate dokumentide kinnitamine

19 K-3 KLIENDI ENDA SOOVID JA OOTUSED SAADAVA ABI JA/VÕI PROBLEEMI LAHENDUSTE OSAS: K-4 SEKKUMISED Vajalik teenus või nõustamine Aeg ühekordsel Sagedus korduval Teenuse hind Kliendi omaosalus OV poolt finantseeritud Teenuse nimetus Siia ka ümberhindamise vajadus Selle ja nimetuse võiks juba allaolevasse tabelisse edasi anda. ST tegevused probleemide lahendamiseks. Teenus / jne Kuupäevad Sissekanded, märkused kuupäevaliselt/sisu kirjeldus jne L. ARSTI, ÕE JT SPETSIALISTIDE SOOVITUSED Meditsiinilised probleemid ning sellest tulenev abi saamise ettekirjutus. 1. Arstlikud ettekirjutusedja soovitused, kes ja kuidas neid lahendab. 2. Õe poolt olulisemad õendusdiagnoosid, kes ja kuidas neid lahendab. 3. Teiste meditsiini- ja mittemeditsiinispetsialistide soovitused probleemide lahendamiseks (täpsusta, kelle soovitused ning kes ja kuidas neid lahendab). Lisa 3 Tamsalu Vallavalitsuse amääruse nr 5 juurde Hooldajatoetuse taotlemisega seonduvate dokumentide kinnitamine Leht 19 / 20

20 HOOLDUSVAJADUSE HINDAMISE AKT Kliendi isikuandmed: Ees- ja perekonnanimi: Isikukood: Elukoht: Kontakttelefon: Määratud puue ja/või teovõime kirjeldus: Puudeaste: Teovõime kirjeldus: Kliendi elukorralduse kirjeldus: Kliendi majandusliku toimetuleku kirjeldus: Hooldusvajaduse kirjeldus: Hinnang hooldusvajadusele Hindamise kuupäev Hindamise koht: Hindamise viis läbi: (ametniku nimi, allkiri, ametinimetus) Leht 20 / 20 Hooldajatoetuse taotlemisega seonduvate dokumentide kinnitamine

Lisa- hoolekandeasutusse hooldamisele suunamine

Lisa- hoolekandeasutusse hooldamisele suunamine LISA 1 Lääne-Nigula Vallavolikogu 29.05.2014 määruse nr 29 juurde HINDAMISINSTRUMENT HOOLDUSVAJADUSE JA SOTSIAALTEENUSTE MÄÄRAMISEKS 1. ÜLDANDMED Hindamise eesmärk Esmane E Korduv K Kuupäev Hindaja nimi

Rohkem

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse 08.03.2018 määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hooldaja/kontaktisiku üldandmed Ees ja perekonnanimi Isikukood

Rohkem

3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui is

3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui is 3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui isikukood ei ole teada Ees- ja perekonnanimi Sugu Vanus

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja Sotsiaalministri 17. septembri 2008. a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord Lisa 2 Statsionaarse epikriisi andmekoosseis

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

Siseministri määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama p

Siseministri määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama p Siseministri 30.10.2018 määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama peab kõigile küsimustele. Järgige vastamisel etteantud

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE ILVE-TEISI REMMEL JUHATAJA OÜ KODUÕDE KODUÕENDUS (HOME NURSING CARE) - KVALIFITSEERITUD ÕENDUSTEENUS, MIDA OSUTATAKSE ÄGEDA HAIGUSE PARANEMISPERIOODIS OLEVA, KROONILIST HAIGUST

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

Microsoft Word - KodS-i menetlused EN lisa 2.rtf

Microsoft Word - KodS-i menetlused EN lisa 2.rtf aotleja foto 4 x 5 cm Siseministri 18.12.2015 määrus nr 74 Siseministri18.12.2015. aasta määruse n1-1/74 odakondsuse seaduses sätestatud menetlustes esitatavate odakondsuse seaduses sätestatud menetlustes

Rohkem

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond : 1) mõistab, kuidas ühiskonnas toimuvad muutused avaldavad mõju perekonna ja peresuhetega seotud

Rohkem

STAR andmeregistri koolitusmaterjal Juhtumimenetluse läbiviimine ja juhtumiplaani haldamine 1

STAR andmeregistri koolitusmaterjal Juhtumimenetluse läbiviimine ja juhtumiplaani haldamine 1 STAR andmeregistri koolitusmaterjal Juhtumimenetluse läbiviimine ja juhtumiplaani haldamine 1 Sisukord 1. Üldinfo... 3 2. Juhtumimenetluse algatamine... 4 3. Kliendi nõusoleku sisestamine... 11 4. Kliendi

Rohkem

K O R R A L D U S

K O R R A L D U S SEITSMENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 20. juuni 2014 nr Eelnõu Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse 8 p 2, 23 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

Tallinna patsient valikute ristmikul

Tallinna patsient valikute ristmikul Tallinna patsient valikute ristmikul Dr. Vassili Novak Konverents õpitud abitus 27 märts 2013 kiirabi 20613 80787 muul viisil saabunud 60174 25,52% 74,48% LV1 LV2 LV3 LV4 EMO saal + isolaatorid IR saal

Rohkem

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc PUHJA VALLA 2015.a LISAEELARVE Lisa 1 Puhja Vallavolikogu 1. juuli 2015 määruse nr 7 juurde KOONDEELARVE 27.02.2015 LISA- EELARVE 01.07.2015 I osa PÕHITEGEVUSE TULUD 2 143 312 49 005 2 192 317 30 Maksutulud

Rohkem

Microsoft Word - Kinnisvara. Elukoht.doc

Microsoft Word - Kinnisvara. Elukoht.doc 1 Arutle pinginaabriga järgmistel teemadel. Kirjuta naabri vastused üles. Kus sa elad? Missuguses majas sa elad? Kirjelda oma praeguse elukoha plusse ja miinuseid. Kas sa eelistaksid elada maal või linnas?

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.06.2002 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 31.12.2007 Avaldamismärge: RT I 2002, 8, 44 Riigisaladusele

Rohkem

Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014

Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014 Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014 Teema on reguleerimata (13-aastane ajalugu) tundlik Propaganda, PR? Lubada või keelata? õigus

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Paindlikud töövormid töötaja ja tööandja vaatenurgast Marre Karu Poliitikauuringute Keskus Praxis Kas töö teeb õnnelikuks? See sõltub... - inimese (ja tema pere) soovidest - inimese (ja tema pere) vajadustest

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uue eakuse rahvakogu Hetkeseis 19. septembril uuseakus.rahvaalgatus.ee Aastal 2050 võiks: Uue eakuse visioon elukvaliteet eakana sõltuda pigem inimese valikutest, mitte riigist; 70aastastest täis- või

Rohkem

JEH Presentation ppt [Read-Only] [Compatibility Mode]

JEH Presentation ppt [Read-Only] [Compatibility Mode] Jõgeva Elamu Halduse AS 1 Üldandmed Ettevõtte asutamisaasta - 1997 Sertifikaadid Tegevusalad - ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimissüsteem ja - ISO 14001:2015 keskkonnajuhtimissüsteem kinnisvara haldamises

Rohkem

Väljaandja: Narva Linnavalitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 40, 476 Narva linna koolide 1. ja 10. klassidesse vas

Väljaandja: Narva Linnavalitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 40, 476 Narva linna koolide 1. ja 10. klassidesse vas Väljaandja: Narva Linnavalitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 40, 476 Narva linna koolide 1. ja 10. klassidesse vastuvõtmise korra kinnitamine Vastu võetud 08.02.2006

Rohkem

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 37 lg 5 alusel. Mäetaguse Põhikooli

Rohkem

TAI programm „Tervem ja kainem Eesti“ SA PERH Psühhiaatriakliinikus

TAI programm „Tervem ja kainem Eesti“ SA PERH Psühhiaatriakliinikus Kainem ja tervem Eesti (KTE) programm SA PERH psühhiaatriakliinikus Eerik Kesküla Teenusele pöördumine Saatekirjata Registreerumine tel 6172545 ja e-mail KTE@regionaalhaigla.ee Esmane hindamine 3 tööpäeva

Rohkem

Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12

Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12 Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12. veebruar 2009 TÖÖSTRESS on pingeseisund, mille on

Rohkem

1

1 IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 13 13 Sisukord 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 2 2. Andmete analüüs... 2 3. Uuringu valim... 3 3.1. Vastanute iseloomustus: sugu,

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS

Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS Tõenduspõhine praktika 2 Teadlik, läbimõeldud ja mõistlik olemasolevate teaduslikult

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium Õpetaja: Eva Palk Õppeaine: Perekonnaõpetus Tundide arv: 1 nädalatund, 35 tundi õppeaastas Õpetaja töökava Tun Peateemad dide arv 5 PEREKOND Perekonna minevik, olevik ja tulevik. Kooseluvormid. Perekonna

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Tootmine_ja_tootlikkus

Tootmine_ja_tootlikkus TOOTMINE JA TOOTLIKKUS Juhan Lehepuu Leiame vastused küsimustele: Mis on sisemajanduse koguprodukt ja kuidas seda mõõdetakse? Kuidas mõjutavad sisemajanduse koguprodukti muutused elatustaset? Miks sõltub

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

MTÜ Iseseisev Elu tugikeskuste tegevused

MTÜ Iseseisev Elu tugikeskuste tegevused MTÜ Iseseisev Elu päevakeskuste tegevused 1. TARTU HEA PÄEVA KESKUS Jr k Päev Kellaaeg Tegevus Tegevuse lühikirjeldus Juhendaja 1. E-R 9:15-9:45 Tere hommikust! 2. E-N 10:00-12:00 Toidugrupp 3. E-R 13:00-14:00

Rohkem

Vabariigi Valitsuse määrus Hädaolukorra lahendamise juhtimise, lahendamisel osalevate asutuste ja isikute koostöö, avalikkuse teavitamise ja asutustev

Vabariigi Valitsuse määrus Hädaolukorra lahendamise juhtimise, lahendamisel osalevate asutuste ja isikute koostöö, avalikkuse teavitamise ja asutustev Vabariigi Valitsuse määrus Hädaolukorra lahendamise juhtimise, lahendamisel osalevate asutuste ja isikute koostöö, avalikkuse teavitamise ja asutustevahelise teabevahetuse ning ulatusliku evakuatsiooni

Rohkem

Õppekorralduseeskirja lisa nr 9 Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitter

Õppekorralduseeskirja lisa nr 9 Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitter Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitteriiklike toetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord I Õppetoetused 1. Üldsätted 1.1. Kord põhineb õppetoetuste ja õppelaenuseadusel

Rohkem

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10 Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK 14.03.2019 nr 1-2/10 1 Üldalused 1.1. Käesolev isikuandmete töötlemise kord (edaspidi kord) sätestab isikuandmete töötlemise põhimõtted,

Rohkem

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi infoleht on esildismenetluse tulemus. Vastavalt vajadusele

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Sotsiaaltranspordi toetamise erinevad võimalused Kristiina Tuisk Hoolekande osakond Nõunik 12.10.2017 STT sihtgrupp Seaduse järgi Puudega isik, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist

Rohkem

Iluteenused_A5.indd

Iluteenused_A5.indd Tarbija meelespea KASUTA TARGALT! KOSMEETIKATOODETE kasutamise eesmärk on inimese keha kaitsmine, muutmine, heas seisus hoidmine või lõhnastamine. Enne järjekordse kosmeetikatoote ostmist anname sulle

Rohkem

Share wave 5: 50+ in Europe - Coverscreenwizard version IF SKIP_INTROPAGE = 0 CoverscreenWizardIntroPage Järgnev sissejuhatus sisaldab üldküsimu

Share wave 5: 50+ in Europe - Coverscreenwizard version IF SKIP_INTROPAGE = 0 CoverscreenWizardIntroPage Järgnev sissejuhatus sisaldab üldküsimu Share wave 5: 50+ in Europe - Coverscreenwizard version 5.4.2 IF SKIP_INTROPAGE = 0 CoverscreenWizardIntroPage Järgnev sissejuhatus sisaldab üldküsimusi vastaja leibkonna kohta. Lugege tekst kõvasti ette.

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.06.2002 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 22.06.2002 Avaldamismärge: RT I 2000, 49, 314 Meditsiinilisel

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

Rahulolu_uuring_2010.pdf

Rahulolu_uuring_2010.pdf Rahulolu raport Kuressaare Haigla SA Käesolev uuring viidi läbi 2010. aastal. Uuriti ambulatoorse ravi patsientide rahulolu raviteenusega. Ankeetide arv ja tagastusprotsent Struktuuriüksus Väljastatud

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

TAI_meta_99x148_EST.indd

TAI_meta_99x148_EST.indd METADOONASENDUSRAVI Narkootikumide süstimine seab Sind ohtu nakatuda HI- või hepatiidiviirusega, haigestuda südamehaigustesse (nt endokardiit) või põdeda muid haigusi. Kuna narkootikumide süstimine on

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015 2015 Sisukord: Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015... 1 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 3 2. Andmete analüüs...

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 0 Liis Grünberg Pärnu mnt, Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

Väljaandja: Ambla Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2007, 81, 989 Ambla valla eelarvest kultuuri-, noorsooja sp

Väljaandja: Ambla Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2007, 81, 989 Ambla valla eelarvest kultuuri-, noorsooja sp Väljaandja: Ambla Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 27, 81, 989 Ambla valla eelarvest kultuuri-, noorsooja spordiprogrammide, elukeskkonna arendamise ja kohaliku

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimisel on hea teada... 5 Vintsi hooldus... 6 Garantii...

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 22.03.2017 Tallinnas

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

Microsoft Word - Kliendiandmete töötlemise põhimõtted

Microsoft Word - Kliendiandmete töötlemise põhimõtted Kliendiandmete töötlemise kord Kehtiv alates 25.05.2018. a 1. Mõisted Klient on füüsiline isik, kes kasutab, on kasutanud või plaanib kasutada Panga poolt osutatavaid teenuseid. Kliendiandmed on kõik Pangale

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE (käsimüügiravim*) IMODIUM, 2 mg kõvakapslid Loperamiidvesinikkloriid Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet. Ehkki seda ravimit on võimalik

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIVALLAST MILLES SEISNEB NIMETATUD KONVENTSIOONI EESMÄRK?

Rohkem

Monitooring 2010f

Monitooring 2010f Lõimumiskava monitooring 2010 Raivo Vetik, TLÜ võrdleva poliitika professor Kohtumine Rahvuste Ümarlauas 24. september, 2010 Uuringu taust TLÜ uurimisgrupp: Raivo Vetik, Jüri Kruusvall, Maaris Raudsepp,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PAHKLA CAMPHILLI KÜLA Kaasav talupidamine 1992.aastast Pärnumaa Kutsehariduskeskus Go Green &Care projekti lõppseminar 30. 08. 2016 1 Camphill maailmas Ülemaailmselt on meie küla osa Camphilli liikumisest,

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Eutanaasia. Arsti pilk Katrin Elmet katrin.elmet@kliinikum.ee 24. november 2010 Eutanaasia surma saabumise Aktiivne eutanaasia Passiivne eutanaasia kiirendamine Soovitud (voluntary) Soovimatu (non-voluntary)

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd TÖÖKOHA KAOTUS Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK-20161 Helista meile numbril 777 1211 IFI TÖÖKOHA KAOTUSE KINDLUSTUSE TINGIMUSED TTK - 20161 1 Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK

Rohkem

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE LÖÖGE KAASA > kui olete õpetaja või sotsiaaltöötaja ja sooviksite korraldada oma kogukonnas üritust, kus osaleb mõni eeskujuks olev inimene > kui soovite osaleda

Rohkem

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc TARTU NOTAR TIINA TOMBERG BÜROO ASUKOHT TARTU SOOLA 8 Notariaalakt ametitoimingute raamatus 2003.a. nr Täna, üheteistkümnendal augustil kahetuhande kolmandal aastal (11.08.2003.a.) pöördus Ellen Tohvri,

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

Lisa 1 KVÜÕA sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse 2018 I poolaastal planeeritud kursused 2. nädal SMBK II osa Infektsioonhaigused ja v

Lisa 1 KVÜÕA sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse 2018 I poolaastal planeeritud kursused 2. nädal SMBK II osa Infektsioonhaigused ja v Lisa 1 KVÜÕA sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse 2018 I poolaastal planeeritud kursused 2. nädal 08. 10.01.2018 SMBK II osa Infektsioonhaigused ja välihügieen Kaitseväes 2. nädal 11. 12.01.2018 SMBK

Rohkem

1 Vabariigi Valitsuse korraldus Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.5 Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadu

1 Vabariigi Valitsuse korraldus Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.5 Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadu 1 Vabariigi Valitsuse korraldus Fondi meetme 2.5 Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks tegevuse 2.5.1 Erihoolekandeasutuste investeeringute kava kinnitamine

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: informatsioon kasutajale Duphalac 667 mg/ml suukaudne lahus Lactulosum Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Võtke seda ravimit alati täpselt

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

KINNITATUD Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu otsusega nr 13 SISEKAITSEAKADEEMIA KUTSE ANDMISE KORD pääste valdkonna kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1

KINNITATUD Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu otsusega nr 13 SISEKAITSEAKADEEMIA KUTSE ANDMISE KORD pääste valdkonna kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 KINNITATUD Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu 15.04.2019 otsusega nr 13 SISEKAITSEAKADEEMIA KUTSE ANDMISE KORD pääste valdkonna kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 Kutse andmise kord (edaspidi kord) reguleerib järgmiste

Rohkem

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA ) dokumentide menetlemise protsess ÕISis Koostanud: Ele Hansen Ele Mägi Tartu 2012 1. Aine ülekandmine-õppekavajärgne aine Varasemalt sooritatud aine

Rohkem

Määruse Meetme Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord seletuskiri I Sissejuhatus Eu

Määruse Meetme Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord seletuskiri I Sissejuhatus Eu Määruse Meetme Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord seletuskiri I Sissejuhatus Euroopa Sotsiaalfondi vahendite kasutamise perioodil

Rohkem

Sotsiaalkaitseministri määruse Sotsiaalkaitseministri 7. juuni a määruse nr 44 Meetme Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused elluviimise

Sotsiaalkaitseministri määruse Sotsiaalkaitseministri 7. juuni a määruse nr 44 Meetme Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused elluviimise Sotsiaalkaitseministri määruse Sotsiaalkaitseministri 7. juuni 2016. a määruse nr 44 Meetme Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord muutmine

Rohkem

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 Projekti eesmärk 1. Laps saab teadmisi tervislikest

Rohkem

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012 HINDAMISKRITEERIUMID 01 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud.okt.01 üldkoosoleku otsuega nr (Lisa ) Hindamiskriteeriumid on avalikud

Rohkem

Majandus- ja taristuministri 19. juuni a määrus nr 67 Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja taotluste

Majandus- ja taristuministri 19. juuni a määrus nr 67 Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja taotluste Majandus- ja taristuministri 19. juuni 2015. a määrus nr 67 Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja taotluste esitamise kord Lisa 7 Esitatud.. a. 1 KASUTUSTEATIS

Rohkem

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing Lääne-Harju Koostöökogu stateegia 2014-2020 08. veebruar 2018 Kerli Lambing Mis see LEADER lähenemine on? Piirkonnapõhine lähenemine Altpoolt tulev algatus Avaliku ja erasektori partnerlus Uuenduslikkuse

Rohkem

Politsei Hädaabi 112, infotelefon E-R Keila, Keskväljak 8a E-R : 09:00-17:00, Lääne-Harju politsei korrapidaja 24/7, Turvat

Politsei Hädaabi 112, infotelefon E-R Keila, Keskväljak 8a E-R : 09:00-17:00, Lääne-Harju politsei korrapidaja 24/7, Turvat Politsei Hädaabi 112, infotelefon E-R 612 3000 Keila, Keskväljak 8a E-R : 09:00-17:00, 612 4510 Lääne-Harju politsei korrapidaja 24/7, 612 5710 Turvatunne algab meist enestest ;.politsei.ee Mart Meriküll

Rohkem

Lisa 3-Ametikiri_UUS.doc

Lisa 3-Ametikiri_UUS.doc Nõuetele vastavuse tõendamise protseduur Nõuetele vastavuse tõendamisel (toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimisel) lähtutakse majandus- ja kommunikatsiooniministri 26. juuli 2013. a määruses nr 49

Rohkem

Present enesejuhtimine lühi

Present enesejuhtimine lühi ENESEJUHTIMINE 11. osa ELUKVALITEET SELF-MANAGEMENT 2009, Mare Teichmann, Tallinna Tehnikaülikool ELUKVALITEET NB! Elukvaliteet Kas raha teeb õnnelikuks? Kuidas olla eluga rahul? Elukvaliteet Maailma Terviseorganisatsioon

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

liigtarvitamine_A5.indd

liigtarvitamine_A5.indd ALKOHOLI LIIGTARVITAMINE MIS SEE ON JA KUST SAAB ABI Hoiad käes vihikut, mis räägib alkoholi liigtarvitamisest. Seda lugedes saad ülevaate sellest, mis on alkoholi liigtarvitamine, mida tähendab alkoholitarvitamise

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem