KOMISJONI ARUANNE. Riigiabi tulemustabel. ELi liikmesriikide antud riigiabi käsitlev aruanne. Ajakohastatud aasta sügisel

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "KOMISJONI ARUANNE. Riigiabi tulemustabel. ELi liikmesriikide antud riigiabi käsitlev aruanne. Ajakohastatud aasta sügisel"

Väljavõte

1 EUROOPA KOMISJON Brüssel, KOM(2011) 848 lõplik KOMISJONI ARUANNE Riigiabi tulemustabel ELi liikmesriikide antud riigiabi käsitlev aruanne Ajakohastatud aasta sügisel {SEK(2011) 1487 lõplik}

2 KOMISJONI ARUANNE Riigiabi tulemustabel ELi liikmesriikide antud riigiabi käsitlev aruanne Ajakohastatud aasta sügisel ET 1 ET

3 SISUKORD Majanduskriisi tõttu antud riigiabi Riigiabi andmine aastal Liikmesriikides kriisiga mitteseotud abi andmise Suundumused ja reeglipärasused Tööstus- ja teenustesektoris antud kriisiga mitteseotud abi suuruse muutumine Kriisiga mitteseotud riigiabi andmine ühist huvi pakkuvate horisontaaleesmärkide täitmiseks Finants- ja majanduskriisi tõttu antud riigiabi Finantssektorile ettenähtud riigiabi meetmete heakskiitmise ja riigiabi andmise suundumused Heakskiidetud abi summa ja ajutise raamistiku kohaselt kasutatud summa Eri riigiabi meetmete kulude muutumine Abimeetmete arv Abisummad: tööstus- ja teenustesektoris anti ligikaudu 21 % abist grupierandi määruse kohaselt Riigiabi eeskirjade jõustamine LISA ET 2 ET

4 Aruande järelduste kokkuvõte aastal kogukulud kriisiga mitteseotud abile võrreldes eelmise aastaga eriti ei muutunud. Säilis liikmesriikides abi andmise vähendamise tendents ning mõned riigid suutsid riigiabi kulusid vähendada lausa märkimisväärselt. Kokkuvõttes näitasid aastail kriisiga mitteseotud abi kulud langustendentsi. Endiselt anti palju abi ühist huvi pakkuvate horisontaalsete eesmärkide saavutamiseks, kuid mõned liikmesriigid suutsid veelgi vähendada valdkondliku abi andmist. Võrreldes eelmiste aastatega suurenes aga abi andmine grupierandi määruse alusel. Üldiselt anti suurem osa abist grupierandi määruse kohaselt ja abikavade alusel, seevastu komisjoni otsuste põhjal antud üksikabi summad olid tagasihoidlikud. Jätkus ebaseaduslikult saadud riigiabi tagasinõudmine, kusjuures tagasisaadud ebaseadusliku abi summa suurenes. Mõnede juhtumite puhul algatati kohtuasi. Komisjon kiitis aastal heaks oluliselt vähem finantskriisist tingitud abimeetmeid kui kahel eelmisel aastal, kuid enamik neist varem heakskiidetud meetmetest on veel jõus. Lõviosa rekapitaliseerimise ja langenud väärtusega varade suhtes kohaldatavate toetusmeetmete raames aastal tegelikult kasutatud summadest langes mõne üksiku liikmesriigi arvele ning suur osa tagatiste ja likviidsusabi summadest on seni välja maksmata. Euroopa Liidu riigiabi meetmete ajutise raamistiku alusel algatati aastal vaid mõned üksikud uued abimeetmed. Enamik toimivatest abimeetmetest kiideti heaks juba aastal. Liidu riigiabi meetmete ajutise raamistiku alusel andsid liikmesriigid aastal palju vähem abi kuid aastal. Abi kasutati heakskiidetud abisummaga võrreldes oluliselt vähem eeskätt seetõttu, et majandusliku olukorra muutumise suund oli üsna ettearvamatu ning liikmesriigid andsid liidu ajutise raamistiku alusel abi ettevaatlikult ja rangetel tingimustel. ET 3 ET

5 2011. aasta sügisel ajakohastatud riigiabi tulemustabelis (edaspidi tulemustabel ) esitatakse kokkuvõte teabest, mille liikmesriigid esitasid käesoleval aastal oma aasta riigiabi kulude aruandes. Metoodikast tulenevatel põhjusel 1 ja selleks, et mitte moonutada pilti riigiabi kulude suundumustest, eristatakse tulemustabelis kriisiga mitteseotud abi (s.t ELi riigiabi eeskirjade alusel antavat abi) ja kriisiabi (s.t praeguses finants- ja majanduskriisis finantseerimisasutustele ja reaalmajandusele ajutise riigiabi meetmetena antavat abi) 2. Tulemustabelis esitatakse kriisiga mitteseotud abi kohta lisaks aasta kulude kokkuvõttele ka ülevaade tööstus- ja teenustesektoris antava riigiabi kulude suundumustest (võrreldes omavahel perioode ja ) ning abi andmist meetmeliikide kaupa, s.t grupierandi määruse alusel antud abi, abikavade raames antud abi ja üksikmeetmed (kavade alusel antud abi ja ad hoc otsustega antud abi). Kriisiabi kohta annab tulemustabel ülevaate ajavahemikul 1. oktoobrist 2008 kuni 1. oktoobrini 2011 heakskiidetud summadest ning ajavahemikul 1. oktoobrist 2008 kuni 31. detsembrini 2010 kasutatud summadest abivahendi liikide (rekapitaliseerimine, tagatis, toetuse andmine langenud väärtusega varadele, likviidsusmeetmed) kaupa. Lisaks sellele on aruandes esitatud teave (kinnitatud abisumma ja kasutatud abisumma) sellise liidu riigiabi meetmete ajutise raamistiku (edaspidi ajutine raamistik ) 3 kohase abi kohta, millega finantsja majanduskriisi ajal parandati juurdepääsu rahastamisele. Tulemustabelis on esitatud ka ajakohastatud andmed riigiabi eeskirjade jõustamise kohta. Tulemustabel koosneb kahest osast. Esimese osa moodustab volinike kolleegiumi koondaruanne, milles on esitatud peamised faktid, järeldused, suundumused ja väljakujunenud tavad liikmesriikide antud riigiabi kohta. Teine on aruandele lisatud komisjoni talituste töödokument Faktid ja arvud ELi liikmesriikides antud riigiabi kohta (edaspidi töödokument ), milles esitatakse faktilised taustandmed). Tuleb märkida, et Islandil, Liechtensteinis ja Norras antud riigiabi suuruse kohta avaldab igaaastasi tulemustabeleid 4 EFTA järelevalveamet Kui eelnevates sügisestes tulemustabelites väljendas abi absoluutset suurust ja suhtelist suurust (% SKPst) ühe arvuga, siis käesoleva aasta aruandes eristatakse kriisiga mitteseotud abi, finantseerimissektorile antud kriisiabi ja liidu ajutise raamistiku kohast abi ning nende absoluutse ja suhtelise suuruse kohta esitatakse eraldi andmed. Meetodit on põhjalikumalt kirjeldatud käesolevale aruandele lisatud komisjoni talituste töödokumendis. Vastavalt komisjoni talituste töödokumendile, mis käsitleb finants- ja majanduskriisi ajal vastu võetud ajutiste riigiabi eeskirjade mõju ( on tulemustabelis kriisiabi suuruse arvutamisel kasutatakse vaid kahte mõistet: kohustustega kaetud abisumma ja kasutatud abisumma. Kohustustega kaetud abisumma (võetud abi andmise kohustuste summa) väljendab kõikide liikmesriikides võetud ja komisjoni heakskiidetud riigiabi meetmete maksimumsummat. Kasutatud abisumma väljendab liikmesriikides rakendatud abimeetme tegelikku suurust. Kriisiabi arvutamise metoodikat on põhjalikumalt selgitatud komisjoni talituste töödokumendis. Nagu eelmistel aastatel on liikmesriigid kogu muu abi puhul andmekogude võrreldavuse huvides esitanud lisaks heakskiidetud summadele ja kasutatud summadele ka andmed abi osakaalu kohta. Kogukulud on esitatud nii absoluutse suurusena kui ka protsendina SKPst. Komisjoni teatis Ajutine ühenduse riigiabi meetmete raamistik praeguses finants- ja majanduskriisis rahastamisele juurdepääsu toetamiseks (konsolideeritud versioon) ELT C 83, , lk 1, muudetud teatistega, mis on avaldatud väljaannetes ELT C 261, , lk 1, ja ELT C 303, , lk 6. Vt ET 4 ET

6 Majanduskriisi tõttu antud riigiabi ELi SKP kasv, mis aastal oli negatiivne, muutus aastal positiivseks, kuigi jäi aeglaseks (keskmiselt alla 1 %). Finantssektori kriisi tõttu jätkasid liikmesriigid abi andmist pankadele, et suurendada usaldust terve sektori suhtes, ja võimaldasid pankadel jätkata reaalmajandusele laenude andmist. Paljude ettevõtete majandusolukord hakkas aastal järk-järgult paranema ning liikmesriigid said reaalmajandusele kriisiabi andmist vähendada. Komisjoni riigiabi kontrolli poliitika oli üks peamisi tegureid, mis võimaldas tagada, et enneolematu ulatusega päästmisabi andmine oli koordineeritud ning seejuures välditi põhjendamatuid konkurentsimoonutusi siseturul. 1. RIIGIABI ANDMINE AASTAL aastal andsid liikmesriigid kokku umbes 73,7 miljardit eurot kriisiga mitteseotud abi, mis moodustas 0,6 % ELi 5 SKPst 6. Kriisimeetmed (finantssektori rekapitaliseerimismeetmed ja langenud väärtusega varade suhtes võetud meetmed) ulatusid 121,3 miljardi euroni (1 % ELi SKPst), kuid kasutamata tagatiste ja likviidsusabi summa oli 983,9 miljardit eurot (8 % ELi SKPst). Ajutise raamistiku alusel abi andmiseks kasutati aastal ligikaudu 11,7 miljardit eurot ehk 0,9 % ELi SKPst. 1. oktoobri aasta seisuga 7 oli komisjon heaks kiitnud kõigi EL 15 liikmesriigi 8 ning Küprose, Läti, Leedu, Poola, Slovakkia, Sloveenia ja Ungari meetmed finantskriisi ohjeldamiseks ning kõigi liikmesriikide (peale Küprose) ajutise raamistiku meetmed. Kriisiga mitteseotud abi võib jagada tööstus- ja teenustesektoris antud abiks, mille suurus oli kokku ligikaudu 61 miljardit eurot ehk 0,5 % ELi aasta SKPst, 9 põllumajandusabiks (10,3 miljardit eurot ehk 0,08 % ELi SKPst), kalandusabiks (ligikaudu 0,18 miljardit eurot ehk 0,001 % ELi SKPst) ning transpordiabiks (ligikaudu 3,2 miljardit eurot ehk 0,02 % ELi SKPst). Liikmesriikide esitatud andmete kohasel anti raudteele 10 moodustab 0,2 % 11 ELi aasta SKPst 12. abi 27,2 miljardit eurot, mis EL = kõik ELi liikmesriigid. Abi kogusumma hõlmab tootmis-, teenindus-, söe-, põllumajandus- ja kalandussektorile ning osale transpordisektorist antud abi, kuid selle hulka ei ole arvestatud raudteesektorile ja üldhuviteenuste eest hüvitise maksmiseks antud abi, kuna nende kohta puuduvad võrreldavad andmed. Kui ei ole märgitud teisiti (üksikasjalikumad andmed sisalduvad komisjoni talituste töödokumendis esitatud riigiabi arvutamise metoodikas), väljendab abisumma abi osakaalu riigiabimeetmes (tagatiste ja laenude puhul brutoekvivalenti). Kriisiabist tervikliku ülevaate andmiseks kasutatakse aruande selles osas vaatlusperioodina ajavahemikku alates komisjoni kriisimeetmete vastuvõtmise kuupäevast kuni uue perioodi alguskuupäevani (1. oktoober 2011). EL 15 hõlmab enne aastat ühinenud liikmesriike. Kivisöele anti 2,9 miljardit eurot valdkondlikku abi. See abi on arvestatud tööstus- ja teenuste sektoris antud abi hulka, millest see abi moodustas 4,9 %. Teavet tööstuse ja teenuste sektorile antud abi kohta kogutakse liikmesriikidelt vastavalt komisjoni määruse (EÜ) nr 794/2004 (ELT L 140, , lk 1) lisale III A, kuid teavet raudteele antud abi ET 5 ET

7 Kogu kriisiga mitteseotud abist langes ligikaudu kaks kolmandikku (45,7 miljardit eurot) viie suurima abiandja arvele. Saksamaa andis kriisiga mitteseotud abi ligikaudu 15,9 miljardi eurot (21,6 % kogu kriisiga mitteseotud abist), Prantsusmaa 15,4 miljardit eurot (ligikaudu 20,8 %), Hispaania 5 miljardit eurot (6,8 %), Ühendkuningriik 4,8 miljardit eurot (6,5 %) ja Itaalia 4,6 miljardit eurot (6,2 %). Kui aga vaadelda abi suurust võrreldes SKP suurusega, on järjestus teistsugune: Ungari andis abi peaaegu 2,3 %, Malta 1,4 %, Soome 1,1 %, Sloveenia 1,1 % ja Iirimaa 1,0 % SKPst. 2. LIIKMESRIIKIDES KRIISIGA MITTESEOTUD ABI ANDMISE SUUNDUMUSED JA REEGLIPÄRASUSED Joonis Riigiabi (kriisiga mitteseotud abi) protsendina SKPst (EL 27, alates aastast) Riigiabi kokku (ilma raudteedeta), % EL 27 SKPst alates aastast 1,4 1,2 1 % SKPst 0,8 0,6 EL 27 0,4 0, Pikaajalist perspektiivi silmas pidades on riigiabi andmine alates 1980ndatest aastatest pidevalt vähenenud. 1980ndatel moodustas see umbes 2 % ELi SKPst, langes 1990ndatel umbes 1 %ni ja aastatel isegi ligikaudu 0,5 0,6ni % ELi SKPst (erandiks on vaid tõus aastal). Alates aastast on riigiabi määr hakanud vähehaaval suurenema ja moodustas aastal ligikaudu 0,6 % ELi SKPst. Riigiabi kulude vähenemise põhjuseid on selgitatud eelmistes tulemustabelites 14. Lühiajalises perspektiivis on riigiabi kulud püsinud enam-vähem stabiilsena alates aastast, mida kinnitab aluseks olev suundumus: riigiabi on püsinud ligikaudu vahemikus 0,062 % 15 kuni 0,60 % 16 ELi SKPst. Andmed annavad tunnistust sellest, et kuigi liikmesriigid kohta saadakse erineva meetodiga ja seetõttu ei ole võimalik andmeid raudtee kohta lisada abi kogusummadele. Käesoleva aruande koostamise ajaks olid raudteele antud toetuse kohta andmed esitanud Austria, Belgia, Eesti, Hispaania, Itaalia, Leedu, Luksemburg, Läti, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Soome ja Taani. Transpordisektoris antud abi kohta on rohkem andmeid esitatud töödokumendi punktis Allikas: konkurentsi peadirektoraat; SKP andmed: Eurostat aasta sügisel ja aasta sügisel ajakohastatud tulemustabelid (KOM(2010) 701 ja KOM (2009) 661 (lõplik). Tulemustabelid saab alla laadida konkurentsi peadirektoraadi veebilehelt aadressil Aastail ET 6 ET

8 on üldiselt suutnud riigiabi andmist ohjes hoida, on finants- ja majanduskriisiga seotud abi andmine aastal veidi suurenenud võrreldes kriisiga mitteseotud abiga. Lisaks annavad kriisiga mitteseotud abi meetmed tunnistust sellest, et liikmesriikide riigiabi poliitika on endiselt otstarbekohane ja tasakaalustatud. Kuna põllumajandusele, kalandusele ja transpordile antaval abil on omad iseärasused, käsitletakse järgmistes punktides (2.1 ja 2.2) ainult kriisiga mitteseotud abi andmist tööstus- ja teenustesektoris Tööstus- ja teenustesektoris antud kriisiga mitteseotud abi suuruse muutumine Selleks et vältida väära ettekujutuse tekkimist tööstus- ja teenustesektoris antud abi kohta, ei ole selle abi puhul arvesse võetud kriisiabimeetmeid. Viimaseid on käsitletud 3. peatükis. Kriisiabimeetmete väljajätmist põhjendab lisaks ka see, et finantseerimisasutustele antud abi suuruse arvutamisel kasutati erinevat metoodikat. ELis tööstus- ja teenustesektoris antud abi kulude suurus on aastail mõõdukalt kasvanud võrreldes aastatega Abikulud moodustasid keskmiselt ligikaudu 59,9 miljardit eurot ehk 0,49 % ELi SKPst, kuid eelmisel perioodil olid need näitajad 52,8 miljardit eurot ehk 0,43 % ELi SKPst. Sellest võib järeldada esiteks seda, et finants- ja majanduskriis on avaldanud teatavat mõju kriisiga mitteseotud abi meetmetele, kuna liikmesriigid suurendasid toetust eelkõige regionaalarengule ja samuti teadus- ja arendustegevusele ning innovatsioonile. Praeguses etapis on liiga vara järeldada, kas see muutus, mis pealegi ilmnes pärast riigiabi andmise langust, on pikaajalise suundumuse algus või kajastab finants- ja majanduskriisi, mille ajal tavaliselt suurendataksegi abi lühikeseks ajaks. Seisukohta, et liikmesriigid on suutnud hoida abi andmist üldiselt kontrolli all, toetab ka asjaolu, et 11 liikmesriigis abi andmine vähenes võrreldes ELi keskmise näitajaga 17. Neis liikmesriikides, kes suurendasid abi andmist, suurendati eelkõige abi andmist horisontaaleesmärkide täitmiseks, kuid valdkondlikku abi anti aastal vähem kui eelmistel aastatel. Võrreldes aastaga langesid aastal pisut (0,01 %) tööstus- ja teenustesektoris antud riigiabi kulud. See on tingitud peamiselt regionaalarengule ja muude horisontaaleesmärkide täitmiseks antava abi suurendamisest. Nii näiteks suurendati regionaalabi andmist Kreekas, Leedus ja Rumeenias. Luksemburg, Prantsusmaa ja Ühendkuningriik aga eraldasid rohkem abi muude horisontaaleesmärkide täitmiseks. Praegu on veel liiga vara järeldada, kas tööstusja teenustesektoris antava abi vähenemine lühemas perspektiivis tähistab pikaajalise suundumuse muutmist. Selge on aga see, et liikmesriigid on suutnud muutuvale majandusolukorrale reageerida paindlikult. Kuna liikmesriigid suurendavad abi andmist grupierandi määruse alusel, 18 kuid jätkavad ka abikavade rakendamist, võib järeldada, et need vahendid võimaldavad liikmesriikidel anda abi paljudele ettevõtetele, ilma et neil tuleks sellest eraldi teatada komisjonile Aastail Vt komisjoni talituste töödokumendi joonis 6. Rohkem andmeid on esitatud 4. peatükis. ET 7 ET

9 2.2. Kriisiga mitteseotud riigiabi andmine ühist huvi pakkuvate horisontaaleesmärkide täitmiseks Tasub meenutada, et horisontaalabi määratlus on esitatud aluslepingus ja see hõlmab abi, mis ei ole ette nähtud konkreetsetele majandussektoritele 19. See jätab komisjonile võimaluse teha ühiste poliitikaeesmärkide toetamise raames poliitikavalikuid küsimuses, kas pidada riigiabi siseturuga kokkusobivaks. Kõige silmatorkavamad neist on teadus- ja arendustegevusele ning innovatsioonile ettenähtud riigiabi, keskkonnakaitseks antav riigiabi ning energia säästmise ja taastuvate energiaallikate kasutamise edendamiseks antav riigiabi. Nimetada tuleb ka regionaalabi, VKEdele antavat abi ning töökohtade loomiseks ja koolituseks ettenähtud abi aastal anti horisontaalsete eesmärkide täitmiseks ettenähtud abi kokku umbes 51,9 miljardit eurot ehk 0,42 % ELi SKPst, mis moodustas 85 % kogu tööstus- ja teenustesektoris antud abist. Kaks kolmandikku kogu tööstus- ja teenustesektoris antud abist nähti ette kolmele peamisele eesmärgile: regionaalareng (24,3 % kogu tööstus- ja teenustesektoris antud abist), keskkonnakaitse (23,7 %) ning teadus- ja arendustegevus ning innovatsioon (17,4 %). Seega eraldati horisontaalabi andmiseks suuri summasid, mis on kooskõlas üldise suundumusega: ajavahemikul suurenes sellise abi andmine umbes 2,2 % võrreldes aastatega Horisontaaleesmärkide täitmiseks eraldatud vahendid ületasid ELi keskmist 19 liikmesriigis, aga vähem kui 50 % ELi keskmisest moodustasid need vaid kahes liikmesriigis. Valdkondlik abi, mis hõlmab päästmis- ja ümberkorraldamisabi, moodustas aastal 15 % kogu tööstus- ja teenustesektoris antud abist. Valdkondliku abi andmine vähenes 9,1 miljardi euroni (0,07 % ELi SKPst), kuna vähenes abi andmine tootmis- ja muudes tööstussektorites. Tegemist on pikaajalise suundumusega, mis näitab, et liikmesriigid annavad üha suurema osa abist ühist huvi pakkuvate horisontaaleesmärkide saavutamiseks. 3. FINANTS- JA MAJANDUSKRIISI TÕTTU ANTUD RIIGIABI 3.1. Finantssektorile ettenähtud riigiabi meetmete heakskiitmise ja riigiabi andmise suundumused aasta finantskriisi ajal tabas rahaturge vapustus ning kõigi Euroopa riikide valitsused olid sunnitud sekkuma, et vältida suurema kahju tekkimist. Usalduse taastamiseks finantssektoris ja süsteemse kriisi tõrjumiseks tuli finantseerimisasutustele anda riigiabi. Ajavahemikus 1. oktoobrist kuni 1. oktoobrini 2011 kiitis komisjon heaks finantssektorile ettenähtud abi meetmeid kokku 4 506,5 miljardi euro (36,7 % ELi SKPst) ulatuses. Suurem osa abist kiideti heaks aastal, mil kiideti heaks peamiselt pankade võlakirjade ja lühiajaliste kohustuste tagatisi kogusummas miljardit eurot (27,7 % ELi SKPst). Pärast aastat on liikmesriigid esitanud komisjonile heakskiitmiseks üha vähem abimeetmeid ning enamik pärast aastat heakskiidetud meetmetest ei käsitle enam tagatisi, vaid pankade rekapitaliseerimist ja langenud väärtusega varasid Näiteks artikli 107 lõike 3 punkt a (regionaalabi) ja artikli 107 lõike 3 punkt b (üleeuroopalist huvi pakkuva tähtsa projekti elluviimine) aasta andmed sisaldavad aastal panga Northern Rock rekapitaliseerimiseks heakskiidetud eelarvet. ET 8 ET

10 Aastatel andsid liikmesriigid abi kokku miljardit eurot, 22 mis moodustas 13,1 % ELi SKPst. Tagatiste ja likviidsusmeetmete kogusumma oli miljardit eurot ehk 9,8 % ELi SKPst. Ülejäänud abi (kogusummas 409 miljardit eurot ehk 3,3 % ELi SKPst) kasutati rekapitaliseerimiseks ja meetmete võtmiseks langenud väärtusega varade suhtes. Finantskriisi lahendamiseks aastal heakskiidetud ja kasutatud abi Komisjoni poolt aastal heakskiidetud abi kogusumma ulatus 383,8 miljardi euroni, mis moodustas 3,1 % ELi SKPst. Uus abi, mida andsid vaid teatavad üksikud riigid, hõlmas rekapitaliseerimismeetmeid (183,9 miljardit eurot), tagatisi (55,4 miljardit eurot), langenud väärtusega varade suhtes võetavaid meetmeid (77,9 miljardit eurot) ja likviidsusabi (66,7 miljardit eurot). Kokku kasutati aastal rekapitaliseerimiseks ja langenud väärtusega varade toetamiseks 121,3 miljardit eurot (1 % ELi SKPst). Kapitalisüste tehti kokku 87,8 miljardit eurot (0,7 % ELi SKPst) ning langenud väärtusega varasid toetati 33,6 miljardi euroga (0,3 % ELi SKPst). Tagatiste ja likviidsusmeetmete kasutamata summa oli aastal keskmiselt 983,9 miljardit eurot (8 % SKPst), millest 922 miljardit eurot (7,5 % ELi SKPst) oli seotud tagatiste ja 61,9 miljardit eurot (0,5 % ELi SKPst) likviidsusmeetmetega Heakskiidetud abi summa ja ajutise raamistiku kohaselt kasutatud summa Taust ja kohaldamisala Selleks et leevendada finantskriisist tingitud ettevõtjate krediidikitsikust, võttis komisjon 17. detsembril 2008 vastu ajutise raamistiku. Esiteks tagab see ettevõtjatele pideva juurdepääsu rahastamisele ja teiseks paneb see investeeringuid toetades aluse pikaajalisele säästvale majanduskasvule. Lisaks lihtsustati kehtivaid eeskirju, näiteks suurendati riskikapitali investeeringute suhtes kehtivat ülemmäära. Ajutise raamistiku alusel toetatakse kõiki majandussektoreid, kuid ajutine raamistik ei hõlma varasemate struktuuriliste probleemide lahendamiseks antavat abi ja seega ei kohaldata seda selliste ettevõtjate suhtes, kes olid raskustes juba enne kriisi. Ajutine raamistik on osa Euroopa majanduse elavdamise kavast, 23 laiaulatuslikumast tegevusest majanduskriisi leevendamiseks. s.o komisjoni Võttes arvesse finantsturgude suurt kõikumist ja majandusväljavaadete ebakindlust, otsustas komisjon aasta lõpus pikendada teatavaid ajutise raamistiku meetmeid aasta võrra. Lisaks otsustati järk-järgult kaotada võimalus anda äriühingu kohta euro suurust piiratud mahus ühisturuga kokkusobivat abi ja muuta liikmesriikidele rangemaks ajutise raamistiku alusel abi andmise tingimused 24. Ajutise raamistiku alusel heakskiidetud meetmed aasta andmed sisaldavad aastal panga Northern Rock rekapitaliseerimise eelarvet. Sealhulgas uus abi ning kasutamata abi keskmine summa. Vastu võetud aasta novembris. Komisjoni teatis Euroopa Liidu riigiabi meetmete ajutine raamistik praeguses finants- ja majanduskriisis rahastamisele juurdepääsu toetamiseks (ELT C 6, , lk 5). ET 9 ET

11 2010. aastal andis komisjon loa viia ellu kuus uut kava ja ühe sihtotstarbelise meetme ning pikendas 10 kava ajutise raamistiku alusel 25. Kokku kiitis komisjon heaks abi andmist 1,6 miljardi euro eest (0,01 % ELi SKPst), sealhulgas ühe kava, mille alusel lubati anda kuni eurot abi ühe ettevõtte kohta (ühes liikmesriigis), ühe subsideeritud tagatiskava (ühes liikmesriigis), ühe riskikapitali kava (ühes liikmesriigis) ja kolm ekspordikrediidi kava ekspordi toetamiseks (kolmes liikmesriigis). Lisaks eraldati põllumajandustootjatele kümme uut ajutise raamistiku kohast abimeedet. Lisaks pikendati kolme kava (kolmes liikmesriigis), kahte subsideeritud tagatismeedet (kahes liikmesriigis), kahte intressitoetusega laenu kava (kahes liikmesriigis) ja kolme ekspordi soodustamise kava. Komisjon on ajutise raamistiku alusel alates selle jõustumisest heaks kiitnud ligikaudu 82,9 miljardit eurot abi aastal kasutatud abisumma Ajutise raamistiku alusel aastal kasutatud abi summa ulatus umbes 11,8 miljardi euroni (0,09 % ELi SKPst). Liikmesriigid kasutasid enim võimalust anda piiratud abi, mille kogusumma moodustas ligikaudu 5,3 miljardit eurot. Summa suuruse poolest järgnesid subsideeritud tagatised (2,9 miljardit eurot), subsideeritud intressimääraga laenud (2,7 miljardit eurot) ja riskikapitaliabi (0,77 miljardit eurot). Kasutamata jäeti võimalus anda subsideeritud intressimääraga laenu keskkonnasäästlike toodete tootmiseks. Alates ajutise raamistiku jõustumisest on kasutatud 32,8 miljardit eurot selle alusel ettenähtud abist. Ajutise raamistiku alusel antud abi üksikasjad on esitatud töödokumendi peatükis ERI RIIGIABI MEETMETE KULUDE MUUTUMINE 4.1. Abimeetmete arv aastal võeti liikmesriikides grupierandi määruse alusel koguni peaaegu poole võrra vähem uusi abimeetmeid kui aastal, kuigi grupierandi määruse alusel antud abi ja üksikmeetmetena antud abi suhe ei muutunud. Abi vähenemise peamine põhjus peitub selles, et liikmesriigid on hakanud abi andma vastavalt üldise grupierandi määrusele, mis jõustus aasta septembris ning millega asendati suurel määral senise grupierandi määruse alusel võetud tööhõiveabi, koolitusabi, VKEdele antava abi ning osaliselt ka regionaalabi meetmed, mis kuulusid järkjärgulisele lõpetamisele. Lisaks ei soovinud liikmesriigid grupierandi määruse alusel võtta uusi abimeetmeid aastal kehtinud eelarvepiirangute tõttu Abisummad: tööstus- ja teenustesektoris anti ligikaudu 21 % abist grupierandi määruse kohaselt Grupierandi määruse kohaselt antud abi summa suurenes umbes 1 miljardi euro võrra ligikaudu 12,6 miljardi euroni (0,1 % ELi SKPst) ning moodustas 21 % kogu tööstus- ja Rohkem andmeid on esitatud töödokumendi punktis 3.2. Kuni 1. oktoobrini ET 10 ET

12 teenustesektoris aastal antud abist. Grupierandi määruse alusel antud abi suurenes aastal eelkõige seetõttu, et rohkem anti regionaalabi, abi teadus- ja arendustegevusele ning innovatsioonile, samuti tööhõiveabi. Kuigi samal ajal vähenes grupierandi määruse alusel VKEdele ettenähtud abi ja koolitusabi andmine, ei tasakaalustanud see grupierandi määruse alusel antud abi kogusumma suurenemist. Tuleb meenutada, et liikmesriigid lõpetavad järkjärgult valdkondlike grupierandi määruste alusel varem antud abi andmist ja on senised abimeetmed asendanud üldise grupierandi määruse kohaste meetmetega, kusjuures paljudel juhtudel on meetme kohaldamisvaldkonda laiendatud kooskõlas üldise grupierandi määrusega. 5. RIIGIABI EESKIRJADE JÕUSTAMINE Ebaseaduslik abi 27 Ajavahemikul võttis komisjon vastu otsuse 980 ebaseadusliku abi andmise juhtumis. Ligikaudu 22 %-l ebaseadusliku abi juhtumitest 28 tegi komisjon negatiivse otsuse, st kuulutas abimeetme ühisturuga kokkusobimatuks. Tavaliselt nõutakse niisuguse otsusega ebaseaduslikult antud abi asjaomaselt liikmesriigilt tagasi. 3 % ebaseadusliku abi juhtude puhul 29 lisas komisjon otsusele tingimusi. Komisjon pidi sekkuma 25 %-l ebaseadusliku abi juhtudest ja see on ligikaudu kümme korda suurem kui negatiivsete ja tingimustega seotud otsuste määr nõuetekohaselt teatatud juhtumite puhul. Enam kui pool sekkumistest toimus seoses tööstus- ja teenustesektoris, veidi alla veerandi põllumajandussektoris ja ülejäänud seoses kalanduse, transpordi ja söetööstuse valdkonnas antud abiga. Abi tagasinõudmine Abi tagasinõudmise otsuste täitmisel tehti edusamme. Lõpetamata tagasinõudmisjuhtumeid oli kokku 55 (võrreldes 94 juhtumiga aasta lõpus). Alates aastast tagasinõutud ebaseadusliku ja ühtse turuga kokkusobimatu abi summa on veelgi suurenenud ja ulatus 30. juuni aasta seisuga rohkem kui 11,5 miljardi euroni. Seega on tagastamata ebaseadusliku ja ühtse turuga kokkusobimatu abi määr vähenenud 75 %-lt aasta lõpus ligikaudu 18,6 %-le 30. juunil Koostöö liikmesriikide kohtutega riigiabi käsitlevate õigusaktide täitmisel Pärast liikmesriikide kohtute poolt riigiabi reguleerivate õigusaktide täitmise tagamist käsitleva teatise 30 vastuvõtmist aastal on astutud samme selle seisukohtade levitamiseks. Konkurentsi peadirektoraadi veebisaidil avaldati teatmepake 31 ja laialdaselt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 108 lõike 3 kohaselt on liikmesriigid kohustatud teatama komisjonile riigiabimeetmest enne selle rakendamist, teatatud meedet ei tohi aga rakendada enne, kui komisjon on lõpule viinud selle uurimise. Kui üks neist tingimustest ei ole täidetud, loetakse riigiabimeede ebaseaduslikuks. 217 juhtumit. 31 juhtumit. Komisjoni teatis riigiabi reguleerivate õigusaktide täitmise tagamise kohta liikmesriikide kohtute poolt (ELT C 85, , lk 1). ET 11 ET

13 levitati brošüüri, 32 mille eesmärk on aidata kohtunikke nende igapäevatöös. Korraldatud on liikmesriikide kohtute kohtunike erikoolitust 33. Järelkontroll Pärast üldise grupierandi määruse jõustumist suureneb nende abimeetmete arv, millest komisjonile eraldi teatada ei tule. Kogemus näitab, et see riigiabi andmise kord, mille kohaselt komisjon kiidab heaks abikavad ja liikmesriigid rakendavad neid üldise grupierandi määruse või muude grupierandi määruste alusel, on üldiselt tõhus. Siiski tuvastati üksik- ja horisontaalprobleeme, mille suhtes tuleb koos liikmesriikidega võtta järelmeetmeid Liikmesriikide kohtunikud on kontaktaadressi kaudu esitanud mitu teabetaotlust ja arvamust. ET 12 ET

14 LISA Komisjoni talituste töödokument Faktid ja arvud ELi liikmesriikides antud riigiabi kohta ET 13 ET

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt Konjunktuur 3 (194) 1. Majanduse üldolukord 2015. a septembris ja 6 kuu pärast (L. Kuum) 2. Konjunktuuribaromeetrid: september 2015 2.1. Tööstusbaromeeter (K. Martens) 2.2. Ehitusbaromeeter (A. Vanamölder)

Rohkem

Selgitavad märkused, mis on lisatud üldise grupierandi määruse sihtotstarbelist läbivaatamist puudutavale ettepanekule Käesoleva dokumendi eesmärk on

Selgitavad märkused, mis on lisatud üldise grupierandi määruse sihtotstarbelist läbivaatamist puudutavale ettepanekule Käesoleva dokumendi eesmärk on Selgitavad märkused, mis on lisatud üldise grupierandi määruse sihtotstarbelist läbivaatamist puudutavale ettepanekule Käesoleva dokumendi eesmärk on selgitada üldise grupierandi määruse läbivaatamist

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Majandusarengud maailmas lähiaastatel Ülo Kaasik Eesti Panga asepresident Maailma majandusaktiivsus on vähenenud Probleemid on tööstuses, kus eksporditellimused on jätkuvalt vähenemas Majanduskasv püsib

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.11.2015 COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides 2013. aastal püügivõimsuse ja kalapüügivõimaluste vahel püsiva tasakaalu saavutamiseks

Rohkem

Microsoft Word - n doc

Microsoft Word - n doc EUROOPA KOMISJON Brüssel, 10.6.2010 K(2010) 3604 Teema: Riigiabi - Eesti - Abi nr N 115/2010 - Eesti maaelu arengukava 2007 2013 meetme 1.1 Koolitus ja teavitustegevus metsanduslikud tegevused Lugupeetud

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus RIIGIKOHTU ESIMEHE 2011. A ETTEKANNE RIIGIKOGULE LISA 4 Eesti kohtusüsteem Euroopas Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee on ellu kutsunud Tõhusa õigusemõistmise Euroopa komisjoni (CEPEJ), mis koosneb 47

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande v

Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande v Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande vorm Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artiklis

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni dok nr: Teema: Euroopa

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

Euroopa Liidu L 187 Teataja Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 57. aastakäik 26. juuni 2014 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjoni

Euroopa Liidu L 187 Teataja Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 57. aastakäik 26. juuni 2014 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjoni Euroopa Liidu L 187 Teataja Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 57. aastakäik 26. juuni 2014 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjoni määrus (EL) nr 651/2014, 17. juuni 2014, ELi aluslepingu

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 21.2.2018 A8-0016/47 47 Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy Artikkel 8aaa lõige 1 1. Iga

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/ 948, juuni 2016, - ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/ 2016/ 16)

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/ 948, juuni 2016, - ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/ 2016/ 16) L 157/28 EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/948, 1. juuni 2016, ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/2016/16) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

Esialgsed tulemused

Esialgsed tulemused Eesti toiduainetööstuse plaanid konkurentsivõime tõstmiseks Toiduainetööstus Käive 1,7 miljardit - üks olulisemaid sektoreid Eesti tööstuses! Eksport 660 miljonit eurot ~14 500 töötajat 1 Kõrged tööjõukulud

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

Euroopa Liidu C 249 Teataja 57. aastakäik Eestikeelne väljaanne Teave ja teatised 31. juuli 2014 Sisukord II Teatised EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE,

Euroopa Liidu C 249 Teataja 57. aastakäik Eestikeelne väljaanne Teave ja teatised 31. juuli 2014 Sisukord II Teatised EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, Euroopa Liidu C 249 Teataja 57. aastakäik Eestikeelne väljaanne Teave ja teatised 31. juuli 2014 Sisukord II Teatised EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED Euroopa Komisjon 2014/C

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

TA

TA 8.3.2019 A8-0009/ 001-024 MUUDATUSTEPANEKUD 001-024 Transpordi- ja turismikomisjon Raport Karima Delli A8-0009/2019 Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust

Rohkem

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas?

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kasutamise eelised ja võimalused Biomass on peamine Euroopa Liidus kasutatav taastuva energia allikas, moodustades ligikaudu 70% taastuvenergia

Rohkem

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/716, 10. aprill 2017, millega

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroo

Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroo Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroopa Ülemkogu kohtumine (21. ja 22. märts 2019) Järeldused

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

Tootmine_ja_tootlikkus

Tootmine_ja_tootlikkus TOOTMINE JA TOOTLIKKUS Juhan Lehepuu Leiame vastused küsimustele: Mis on sisemajanduse koguprodukt ja kuidas seda mõõdetakse? Kuidas mõjutavad sisemajanduse koguprodukti muutused elatustaset? Miks sõltub

Rohkem

Microsoft Word - ET_ _final

Microsoft Word - ET_ _final JUHTKIRI nõukogu tegi 2011. aasta 6. oktoobri istungil korraliste majandus- ja monetaaranalüüside põhjal otsuse jätta baasintressimäärad muutmata. Inflatsioon on jätkuvalt kõrge ja saadud teave on kinnitanud,

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Lühiülevaade Eesti teadus- ja arendustegevuse statistikast Haridus- ja Teadusministeerium Detsember 2014 Kulutused teadus- ja arendustegevusele mln eurot Eesti teadus- ja arendustegevuse investeeringute

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius_Uus_Maailm_alusvara_\374levaadeToim.ppt)

(Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius_Uus_Maailm_alusvara_\374levaadeToim.ppt) 02 6 Investeerimishoius Uus Maailm Aktsiainvesteeringu tootlus, hoiuse turvalisus 1 Investeerimishoius UUS MAAILM Müügiperiood 07.05.2008 02.06.2008 Hoiuperiood 03.06.2008 14.06.2011 Hoiuvaluuta Eesti

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist  Erik Puura  Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 4. juuni 2019 (OR. en) Institutsioonidevahelised dokumendid: 2015/0270(COD) 2016/0360(COD) 2016/0361(COD) 2016/0364(COD

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 4. juuni 2019 (OR. en) Institutsioonidevahelised dokumendid: 2015/0270(COD) 2016/0360(COD) 2016/0361(COD) 2016/0364(COD Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 4. juuni 2019 (OR. en) Institutsioonidevahelised dokumendid: 2015/0270(COD) 2016/0360(COD) 2016/0361(COD) 2016/0364(COD) 2016/0362(COD) 2018/0060(COD) 2018/0063(COD) 9729/19

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Balti riikide majanduse ülevaade Mõõdukas kasv ja suuremad välised riskid Martins Abolins Ökonomist 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2013) 4035 final KOMISJONI ARUANNE Aruanne, milles käsitletakse direktiivi 96/82/EÜ (ohtlike ainetega seotud suu

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2013) 4035 final KOMISJONI ARUANNE Aruanne, milles käsitletakse direktiivi 96/82/EÜ (ohtlike ainetega seotud suu EUROOPA KOMISJON Brüssel, 28.6.213 C(213) 435 final KOMISJONI ARUANNE Aruanne, milles käsitletakse direktiivi 96/82/EÜ (ohtlike ainetega seotud suurõnnetuste ohu ohjeldamise kohta) kohaldamist liikmesriikides

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS EESTI STANDARD RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine Railway applications Acoustics Measurement of noise inside railbound vehicles EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Eesti kinnisvaraturg Mihkel Eliste Arco Vara kinnisvaraanalüütik 26.04.2019 Tartu Tänased teemad Eesti kui tervik Tallinn, Tartu, Pärnu ja ülejäänud Eesti Elukondliku kinnisvara turg Mõningal määral muud

Rohkem

Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht

Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht 2 Keskkonnanõuete muutumine ajas Eesti saab EL liikmeks koos regulatsiooniga + leevendused LCPD nõuded peamistele suurtele käitistele NECD

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 19. juuni 2019 (12.30) 1. Päevakorra

Rohkem

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU 18.04.2017 1. Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragrahvi 1 lõikest 2 jäetakse välja sõna rahaliste ; 2)

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 6 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE NING EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE Te

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 6 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE NING EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE Te EUROOPA KOMISJON Brüssel, 19.1.2018 COM(2018) 6 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE NING EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE Teine aruanne, milles käsitletakse nõukogu direktiivi

Rohkem

EN

EN ET ET ET EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Ettepanek: Brüssel 23.9.2009 KOM(2009) 491 lõplik 2009/0132 (COD) EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2003/71/EÜ väärtpaberite üldsusele

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ ( EUROOPA KOMISJON Strasbourg, 10.1.2017 COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (teenuste kohta siseturul) jõustamise kohta, millega

Rohkem

m

m Teraviljafoorum 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Raul Rosenberg Maaelu Edendamise Sihtasutus 21. märts 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Riskijuhtimine on mitmetahuline Riskid ettevõtte välised

Rohkem

PA_Legam

PA_Legam EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Rahvusvahelise kaubanduse komisjon 7.10.2013 2013/0089(COD) ARVAMUS Esitaja: rahvusvahelise kaubanduse komisjon Saaja: õiguskomisjon Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi

Rohkem

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke 15.11.2014 L 330/1 I (Seadusandlikud aktid) DIREKTIIVID EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/95/EL, 22. oktoober 2014, millega muudetakse direktiivi 2013/34/EL seoses mitmekesisust käsitleva teabe

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Targocid Art 30 - CHMP Opinion

Targocid Art 30 - CHMP Opinion I lisa Ravimi te, ravimvormide, tugevuste, manustamisviiside, taotlejate, müügiloa hoidjate loetelu liikmesriikides 1 Belgia Belgia Bulgaaria Tšehhi GmbH, Targocid 100 mg Leonard-Bernstein-Straße Trockenstechampullen

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MKarelson_TA_ ppt

Microsoft PowerPoint - MKarelson_TA_ ppt Teaduspoliitikast Eestis kus me asume maailmas Mati Karelson 5/18/2006 1 TEADMISTEPÕHINE EESTI TEADUS TEHNOLOOGIA INNOVATSIOON 5/18/2006 2 TEADUS INIMRESSURSS INFRASTRUKTUUR KVALITEET 5/18/2006 3 TEADUSARTIKLITE

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/

EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/ EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/EÜ (põllumajandus- ja metsatraktorite mootoritest paisatavate

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt AVALIK ARVAMUS EUROOPA LIIDU STRUKTUURITOETUSEST !"!!!!!!! "!" #! "!! $!!% & '! " ## (((! )!!!*! "#!" " $%!&!" $#! + " $ Kas olete kursis, et Eesti saab toetust Euroopa Liidust? jah ei Ei oska öelda 010

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

Investment Agency

Investment Agency Taristuprojektide mõju Eesti majandusele ja ettevõtete väärtustele Illar Kaasik Investment Agency OÜ Sisukord Majanduskeskkonna stimulaatorid Valik suurematest Eesti taristuprojektidest Kokkuvõte Majanduskeskkonna

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri SELETUSKIRI Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse seaduse alusel kehtestatud haridus- ja teadusministri määruste muutmise eelnõu juurde I. SISSEJUHATUS Määrust muudetakse perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse

Rohkem

ET.DOC

ET.DOC ET Ühenduse suunised riigiabieeskirjade kohaldamiseks seoses lairibavõrkude kiire kasutuselevõtuga 1. SISSEJUHATUS (1) Lairibaühenduse olemasolu on info- ja sidetehnoloogiate väljatöötamise, kasutuselevõtu

Rohkem

Euroopa Liidu C 2 Teataja 62. aastakäik Eestikeelne väljaanne Teave ja teatised 4. jaanuar 2019 Sisukord IV Teave TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE

Euroopa Liidu C 2 Teataja 62. aastakäik Eestikeelne väljaanne Teave ja teatised 4. jaanuar 2019 Sisukord IV Teave TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE Euroopa Liidu C 2 Teataja 62. aastakäik Eestikeelne väljaanne Teave ja teatised 4. jaanuar 2019 Sisukord IV Teave TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT Euroopa Komisjon 2019/C

Rohkem

Title H1

Title H1 Programm LIFE 2014-2020 Üldine tutvustus 6. juuli 2015 Tiina Pedak Keskkonnaministeerium LIFE LIFE 1992-2013: enam kui 3100 projekti loodus ja bioloogiline mitmekesisus teised keskkonnavaldkonnad ja haldus

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt Pneumokokknakkuse esinemine ja immuunprofülaktika Eestis Tervisekaitseinspektsioon Streptococcus pneumoniae avastatud 1881. aastal (dr.george Miller Sternberg ning keemik ja mikrobioloog Louis Pasteur)

Rohkem

ESRNi aastaaruanne 2016

ESRNi aastaaruanne 2016 Aastaaruanne 2016 Sisukord Eessõna 2 3 Sisukord 1 Eessõna Mario Draghi, Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu eesistuja Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu (ESRN) kuues aastaaruanne hõlmab ajavahemikku 1.

Rohkem

Euroopa Ülemkogu Brüssel, 23. oktoober 2014 (OR. en) SN 79/14 MÄRKUS Teema: Euroopa Ülemkogu ( oktoober 2014) Kliima- ja energiapoliitika raami

Euroopa Ülemkogu Brüssel, 23. oktoober 2014 (OR. en) SN 79/14 MÄRKUS Teema: Euroopa Ülemkogu ( oktoober 2014) Kliima- ja energiapoliitika raami Euroopa Ülemkogu Brüssel, 23. oktoober 2014 (OR. en) SN 79/14 MÄRKUS Teema: Euroopa Ülemkogu (23. 24. oktoober 2014) Kliima- ja energiapoliitika raamistik 2030 I. KLIIMA- JA EERGIAPOLIITIKA RAAMISTIK 2030

Rohkem

Microsoft PowerPoint - EK TEUK ppt

Microsoft PowerPoint - EK TEUK ppt Eesti energiamajanduse riikliku arengukava aastani 2020 eelnõu Einari Kisel Energeetika asekantsler Jutupunktid Veidi statistikat Energiamajanduse arengu indikaatorid ja meetmed eesmärkide saavutamiseks

Rohkem

Eesti Pank - blankett

Eesti Pank - blankett Eesti Panga presidendi 17. jaanuari 2017. a määruse nr 2 Riikliku programmi Eesti Panga tööde loetelu lisa Riikliku programmi EESTI PANGA STATISTIKATÖÖDE LOETELU 2017 2021 1/7 Eesti Panga seadus, 2 lg

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.7.2017 C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, 11.7.2017, milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohtade ning töökohataotluste ja CVde omavahelist sobitamist

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS 12. juuli 1990 * Sotsiaalkindlustus Fonds national de solidarité lisatoetus Sissemaksetest sõltumatute hüvitiste eksporditavus Kohtuasjas C-236/88, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindajad:

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

EGESIF_15_ final 09/02/2016 EUROOPA KOMISJON Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid Suunised liikmesriikidele raamatupidamisarvestuse ettev

EGESIF_15_ final 09/02/2016 EUROOPA KOMISJON Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid Suunised liikmesriikidele raamatupidamisarvestuse ettev EGESIF_15_0018-02 final 09/02/2016 EUROOPA KOMISJON Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid Suunised liikmesriikidele raamatupidamisarvestuse ettevalmistamise, kontrolli ja heakskiitmise kohta VASTUTUSE

Rohkem

Communication from the Commission

Communication from the Commission EUROOPA KOMISJON Brüssel, 24.8.2016 COM(2016) 544 final 2013/0141 (COD) KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, mis on esitatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõike 6 alusel ning milles käsitletakse

Rohkem

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 9.1.2019 A8-0475/36 36 Põhjendus BG BG. arvestades, et kahjuks ei leidnud see vastuolu erikomisjonis lahendust; 9.1.2019 A8-0475/37 37 Põhjendus BI BI. arvestades, et niinimetatud Monsanto dokumendid ja

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 16. oktoober 2012 (23.10) (OR. en) 14790/12 Institutsioonidevaheline dokume nt: 2012/0065 (COD) MAR 123 TRANS 327 SOC 816 CODEC 2348 ARUANNE Saatja: Peasekretariaat Saaja:

Rohkem

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) 2. KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRATLETUD PIIRKOND KUULUB: 3. GEOGRAAFILISE TÄHISE TÜÜP:

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (viies koda laiendatud koosseisus) 30. aprill 1998 * Tühistamishagi Õhutransport Riigiabi Väike summa Konkurentsi kahjustami

ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (viies koda laiendatud koosseisus) 30. aprill 1998 * Tühistamishagi Õhutransport Riigiabi Väike summa Konkurentsi kahjustami ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (viies koda laiendatud koosseisus) 30. aprill 1998 * Tühistamishagi Õhutransport Riigiabi Väike summa Konkurentsi kahjustamine Mõju liikmesriikidevahelisele kaubandusele Põhjendused

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 30. mai 2012 (04.06) (OR. en) 8876/12 SOC 287 ENV 293 EDUC 93 RECH 119 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Alaliste esindajate komitee (COREPER I) / nõukogu (tööhõive,

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast aastat

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast aastat 9.2.2012 Euroopa Liidu Teataja C 35/1 I (Resolutsioonid, soovitused ja arvamused) ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise

Rohkem

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS tsükkel on Euroopa Liidu

Rohkem