Laura Valgma LOODUSLIKU HÜBRIDISATSIOONI ROLLID JA TAGAJÄRJED TAIMERIIGIS. Bakalaureusetöö

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Laura Valgma LOODUSLIKU HÜBRIDISATSIOONI ROLLID JA TAGAJÄRJED TAIMERIIGIS. Bakalaureusetöö"

Väljavõte

1 Tartu Ülikool Loodus ja tehnoloogiateaduskond Ökoloogia ja Maateaduste Instituut Botaanika õppetool Laura Valgma LOODUSLIKU HÜBRIDISATSIOONI ROLLID JA TAGAJÄRJED TAIMERIIGIS Bakalaureusetöö Juhendaja: vanemteadur Tatjana Oja Tartu 2013

2 Sisukord Sissejuhatus...3 Looduslik hübridiseerumine...4 Hübriidide tuvastamine...7 Loodusliku hübridisatsiooni rollid taimeriigis...9 Loodusliku mitmekesisuse suurendamine...9 Loodusliku mitmekesisuse vähenemine Loodusliku hübridisatsiooni tagajärjed Hübriidide kohasuse muutumine Reproduktiivsete isolatsioonimehhanismide tugevdamine Hübriidide parve kujunemine Uue liigi teke Polüploidide moodustumine Allopolüploidide moodustumine Autopolüploidide moodustumine Homoploidide moodustumine Kokkuvõte Tänuavaldused Kasutatud kirjandus LISAD

3 Sissejuhatus Hübridiseerumine on erinevatest liikidest või geneetiliselt erinevatest populatsioonidest pärit isendite vaheline ristumine (Abbott et al, 2013). See on huvitanud paljusid teadlaseid alates 18. sajandi keskpaigast ning hoolimata sellest pikast uurimisajast, on jäänud palju küsimusi, millele vastamine on viimasel ajal muutunud võimalikuks seoses kiire molekulaarsete meetodite arenguga (Hochkirch, 2013). Ajalooliselt on liikidevahelist hübridiseerumist peetud pigem erandiks kui reegliks, aga nüüdseks on ilmne, et suur osa liikidest hübridiseerub sageli (Hockkirch, 2013). Arvatakse, et kuni 25% taimeliikidest on hübridiseerunud mingil ajahetkel ühe teise taimeliigiga (Mallet, 2007). Tuleks meeles pidada, et liikide süstematiseerimine on inimeste loodud ning ei ole selget tunnust, mis teeks liigist liigi (Judd et al, 2002). Seetõttu tuleks liikidest ning hübridiseerumisest mõelda pideva kontiinumina, mille lõpptulemuseks on mitmed erinevad stsenaariumid ning suur valik vahepealseid olukordi (Hochkirch, 2013). Käesoleva uurimistöö ülesandeks on anda lühiülevaade loodusliku hübridiseerumise rollidest ja tagajärgedest taimeriigis. Töö on jaotatud neljaks peatükiks: esimeses peatükis kirjeldatakse hübridiseerumist üldiselt, teises uuritakse, kuidas hübriide tuvastada, kolmandas arutletakse hübridiseerimise rollide üle ning neljandas vaadeldakse lähemalt hübridiseerumise tagajärgesid. 3

4 Looduslik hübridiseerumine Teaduslik hübridiseerumise uurimine sai alguse aastal, kui Karl von Linné ristas omavahel erinevaid Tragopogon liike. Saadud tulemustele tuginedes väitis ta, et selles on võimatu kahelda, et hübridiseerumise käigus moodustuvad uued liigid. Kümme aastat pärast seda avastati, et hübriidid ei pruugi olla viljakad ning on hoopis steriilsed ning arvati, et hübriidsed taimed moodustuvad suurte raskustega ning ei saa looduses hakkama ilma inimsekkumiseta. Ühed tuntuimad katsed taimede hübridiseerumisega tegi Gregor Mendel, kes ristas omavahel erinevaid herneid (Pisum sp). Saadud tulemused avaldas Mendel aastal enda teoses Experiments on Plant Hybridization, kus ta rõhutab moodustunud hübriidide olekut uute liikidena. Tänapäevani tehakse uusi katseid ja avastusi ning nende kaudu laienevad praegused teadmised (Rieseberg, 1997). Hübridiseerumine toimub piirkondades, kus kohtuvad ja ristuvad erinevatest liikidest pärit isendid (Nolte & Tautz, 2010). Liikidevahelise hübridiseerumise tõenäosus sõltub ökoloogilisest ja evolutsioonilisest faktorist: kui liigid on eristunud miljoneid aastaid tagasi, on ristumise tõenäosus väike, kui aga lähemas minevikus, on tõenäosus suurem. Ökoloogiline faktor on oluline lähedas suguluses olevatel liikidel, mille vahel esineb hübridiseerumine sagedamini. Inimtegevus ning kliimamuutused toovad kokku liigid, mis varem olid lahus, ning loovad võimaluse nendevaheliseks hübridiseerumiseks (Abbott & Rieseberg, 2012; Hegarty, 2012). Peale ökoloogilise ja evolutsioonilise faktori reguleerivad hübridisatsiooni sagedust elupaikade häiringud. Hübridiseerumist on tihti seostatud elupaikadega, mis on mõjutatud inimtegevusest. Üheks inimtegevuse tagajärjeks võib olla liigi introdutseerimine uude elukohta (Abbott & Rieseberg, 2012). 18. sajandi alguses toodi Sitsiiliast Suurbritanniasse liik Senecio squalidus (2n = 20), mida alguses kasvatati ilutaimena. Sajandi lõpuks muutus liik invasiivseks ning laiendas oma levikut üle terve Suurbritannia. Senecio squalidus hübridiseerub sagedaselt loodusliku liigiga S. vulgaris (2n = 40) ning selle tulemusena moodustub steriilne triploid (2n = 30) või väga harva viljakas tetraploid. Praeguste andmete põhjal on kindel, et nende kahe liigi omavahelisest hübridiseerumisest on 4

5 moodustunud kolm stabiilset hübriidide rühma: S. vulgaris var. hibernicus, allotetraploid S. eboracensis ja alloheksaploid S. cambrensis (Abbott et al, 2003). Teiseks inimtegevuse tagajärjeks, mis reguleerib hübridiseerumise sagedust, on liikide looduslike elupaikade häirimine. Põhja-Saksamaal läbi viidud uuringus leiti, et Rorippa perekonda kuuluvate liikide R. amphibia, R. palustris ning R. sylvestris vahel esineb sage hübridiseerumine kraavide äravoolukohtades (Bleeker & Hurka, 2001). Arvatakse, et häiringutest mõjutatud elupaikades on hübriididel kergem elada, sest on vähenenud konkurents teiste liikidega ning on tekkinud palju erinevaid elupaiku, mille hõivamine on hübriididel edukam (Abbott & Riseberg, 2012). Hübridiseerumise sagedus sõltub (Mallet, 2005): isolatsioonimehhanismidest. Erinevate liikide vahel esinevad reproduktiivsed isolatsioonimehhanismid, mis on moodustunud loodusliku valiku käigus, et takistada liikide segunemist; ajast, mil kaks liiki lahknesid. Kui liigid on lahknenud hiljuti, võivad isolatsioonimehhanismid olla mittetäielikud ning hübridiseerumine esineb sagedamini; taksonspetsiifilistest erinevustest: mõned taimerühmad hübridiseeruvad rohkem. Sagedaselt hübridiseeruvaid perekondi iseloomustab mitmeaastane eluviis, putuktolmlemine ja suguline paljunemine (Judd et al, 2002). Taimed, millel esineb iseviljastumist, hübridiseeruvad vähem kui need, mis paljunevad suguliselt. Peale selle on äärealade isendid ja populatsioonid palju enam avatumad võõrastele liikidele ning seetõttu on nendel suurem tõenäosus hübridiseerumiseks (Abbott & Rieseberg, 2012). Whitney et al (2010) uurisid andmeid kaheksa erineva regiooni floora kohta, mis hõlmas 282 sugukonda, 3212 perekonda ning liiki ja leiti, et liikidevahelisi hübriide esineb 40% sugukondadest ja 16% perekondadest. Erinevates regioonides oli hübridiseerumine ühtlaselt jaotunud, küll aga erines see sugukondades. Näiteks sugukondades Urticaceae, Santalaceae ja Hydrocharitaceae ei esinenud hübridiseerumist. Sugukonnad, milles hübridiseerumine esines sagedasti, olid Aspleniacea, Dennstaedtiaceae ja Phyllantaceae (Whitney et al, 2010). 5

6 Eelnevas uuringus on mainitud, et leitud hübridiseerumise ulatus on tegelikust olukorrast väiksem, sest kõiki hübridiseerumise juhuseid ei ole tuvastatud. Hetkel olemasolevaid protsesse on lihtsam avastada kui vanu ja kui moodustunud hübriid on vanemliikidest fenotüübiliselt väga erinev või üks vanemliikidest on välja surnud, siis ei kahtlustata hübridiseerumist (Whitney et al, 2010). Liikidevahelised hübriidid on looduses ühed huvipakkuvaimad organismid, sest nad ei vasta liigi definitsioonile, mille kohaselt üks liik ei ristu teise liigiga. Paljudel juhtudel on see tõsi, sest moodustunud hübriidid on steriilsed ning ei saa järglasi. Samas kui mõlemad vanemliigid on piisavalt sarnased, võivad tekkida viljakad hübriidid (Abbott & Rieseberg, 2012). 6

7 Hübriidide tuvastamine Ajalooliselt on hübriidliikide uurimisel vaadeldud isendi fenotüüpi, näiteks õite värvust ja sümmeetriat või seemnete idanevust, või uuriti mikroskoobis kromosoomide paardumist meioosis, kus hinnati hübridiseeruvate liikide erinevust: mida erinevamad liigid, seda halvemini kromosoomid paarduvad (Rieseberg et al, 2000; Hegarty & Hiscock, 2005). Enamus andmeid hübriididest pärinevad herbaariumi kollektsioonidest või looduslikest populatsioonidest. Hübriidide morfoloogiline vaatlus võib olla raskendatud, sest vanemliikidest päritud varieeruvus või mutatsioonid näiteks õite värvust muutvates geenides võivad luua välimuse, mis sarnaneb hübriidiga. Seetõttu on tänapäeval levinud molekulaarsed meetodid, mis võimaldavad täpsemat analüüsi (Mallet, 2005). Liikidevahelist geneetilist varieeruvust peetakse oluliseks erinevates populatsioonigeneetika uuringutes ja selleks kasutatakse laialdaselt molekulaarseid markereid. Ideaalsed markerid on neutraalsed ja piisavalt varieeruvad (Charlesworth, 2003). Varasemates uuringutes kasutati enamasti isosüüme (ensüümid, mis katalüüsivad sama reaktsiooni, kuid erinevad omavahel aminohappelise järjestuse poolest). Need on liigispetsiifilised markerid, mis esinevad vanemliikides, kui ka hübriidides (Hegarty & Hiscock, 2005). Isosüümide tehnika abil saab määrata erinevate populatsioonide liikidevahelist geneetilist mitmekesisust, heterosügootsuse taset, looduslike ja inimloodud populatsioonide erinevust ja inbriidingu depressiooni (Brown & Moran, 1981). Isosüümidega on hübriide tuvastatud näiteks perekonnas Rorippa, kus testiti hübridiseerumist liikide R. amphibia, R. palustris ja R. sylvestris vahel (Bleeker & Hurka, 2001). Nende abil on tuvastatud ka Carex flava erinevate populatsioonide vahelised hübriidid (Blackstock & Ashton, 2010), Senecio liikide hübridiseerumine (Abbott et al, 2003) ja Tolmiea menziesii autopolüploidne päritolu liigist T. diplomenziesii (Judd et al, 2007). Tänapäeval on isosüümid asendatud erinevate DNA markeritega. Nendeks võivad olla näiteks restriktsiooni fragmentide pikkuse polümorfismid (RFLP), mida on kasutatud liikide Tragopogon mirus ja T. miscellus hübriidse tekke tuvastamisel. Lisaks kasutatakse tuuma või kloroplasti mikrosatelliite ehk lühikesi tandeemseid järjestusi (SSR). Mikrosatelliite on kasutatud eukalüptide hübridiseerumise määramiseks (Pollock et al, 7

8 2012), Rosa mollis ja R. rugosa vahelise hübridisatsiooni tuvastamiseks (Kellner et al, 2012) ja Rhinanthus liikide puhul (Ducarme & Wesselingh, 2012). Peale selle kasutatakse DNA-DNA hübridisatsioonil põhinevaid markereid, näiteks cdna-sscp (üheahelalise DNA konformatsiooniline muutus) või cdna-aflp (amplifitseeritud fragmentide pikkuse polümorfismid). Hetkel on levinud veel mikrokiipide kasutamine ja in situ kromosoomide värvimine. Tavaliselt kasutatakse mitut molekulaarset markerit korraga, näiteks RFLP ning ITS järjestuse analüüsi, sest see võimaldab vahet teha väga lähedas suguluses olevate liike vahel (Hegarty & Hiscock, 2005). DNA-põhistest meetoditest kasutatakse veel RNA geeniklastrite sisemist transkribeeritavat speisserit (internal transcribed spacer- ITS) ning geenisisest speisserit (intergenic spacer- IGS). Geeniklastrid on head markerid, sest neid järjestusi transleeritakse, aga ei transkribeerita ning seetõttu muutuvad nad võrreldes geenidega kiiremini ning sisaldavad rohkem mutatsioone (Hegarty & Hiscock, 2005). ITS järjestuse abil on uuritud perekonda Viola, kus tuvastati hübridiseerumine V. jaubertiana ning J. alba subsp. dehnhardtii vahel (Conesa et al, 2008). 8

9 Loodusliku hübridisatsiooni rollid taimeriigis Looduslikul hübridisatsioonil on taimeriigis kaks vastandlikku rolli: see võib suurendada või hoopis vähendada looduslikku mitmekesisust (Abbott et al, 2013). Loodusliku mitmekesisuse suurendamine Hübriidide moodustumisel satuvad kokku kaks genoomi, mis on kohastunud erinevateks vajadusteks, ning seal tekkinud geenikombinatsioonid võivad olla kasulikud või kahjulikud (Hegarty, 2012). Uued geenikombinatsioonid, mis mõjutavad hübriidide kohasust, ei ole vanemliikide populatsioonides loodusliku valiku poolt läbi proovitud. On kaks erinevat mehhanismi, mis võivad mõjutada hübriidide kohasust. Esiteks võivad kokku sattuda erinevad alleelid võrreldes vanemliikide populatsioonidega ning mõni genotüüp on kohasem. Näiteks +++ ja + võivad luua ++++ ja. Teiseks võivad uued fenotüübid moodustuda omavahel sõltumatult fikseerunud alleelide koosmõjust erinevates populatsioonides (Abbott et al, 2013). Kohasuse muutumine võrreldes vanematega ning uued kombinatsioonid võimaldavad hübriididel kasvada ekstreemsemates kohtades ning suurendada sealset liigilist mitmekesisust. Põhja-Ameerikas on omavahel hübridiseerunud Helianthus annuus ja H. petiolaris ning tulemuseks on saadud kolm uut liiki: H. anomalus, H. deserticola ja H. paradoxus. Eelnimetatud liigid on moodustunud aastat tagasi ning on reproduktiivselt eristunud oma vanemliikidest nii kromosomaalsete kui ka ökoloogiliste barjääridega. Need kolm hübriidliiki asustavad elukohti, kus nende vanemad ei esine. Vanemliigid kasvavad keskmiselt savikatel ja kuivadel liivastel muldadel, hübriidid kasvavad moodustuvatel liivadüünidel, kõrbetes ja soolastel aladel (Abbott & Rieseberg, 2012; Abbott et al, 2010). Peale selle, et uued geenikombinatsioonid mõjutavad hübriidide võimet asustada erinevaid elupaiku, suurendab see nende morfoloogilist erinevust ja allosüümide mitmekesisust. Uuringus, kus vaadeldi hübridiseerumist liikide Cypripedium pubescens ja C. candidum 9

10 vahel, analüüsiti 44 morfoloogilist tunnust ja 21 allosüümi lookust populatsioonides, kus kasvasid kas C. pubescens või C. candidum ning populatsioonides, kus kasvasid mõlemad liigid korraga. Kõige suurem varieeruvus oli populatsioonides, kus esinesid mõlemad eelnimetatud liigid (Rieseberg & Wendel, 1993; Klier et al, 1991). Hübridiseerumise mõju looduslikule mitmekesisusele ulatub kaugemale kui vaid ühele liigile. Lisaks uudsetele kombinatsioonidele, mõjutab hübridiseerumine taimede ja herbivooride ning taimede ja patogeenide vahelisi suhteid (Soltis, 2013). Hübridisatsiooni omadust viia soovitud tunnuseid ühest liigist teise kasutatakse ära kultuurtaimede aretamisel. Kõrreliste sugukonda kuuluvad Aegilops ja Triticum perekonnad hübridiseeruvad omavahel sagedasti ning selle tulemusel on moodustunud eraldi nisu grupp. Sinna kuuluvad näiteks alloheksaploidne pehme nisu (T. aestivum), mille genoom on moodustunud kolmest erinevast liigist, ning allotetraploidne kõva nisu (T. durum) (Feldman & Levy, 2012). Loodusliku mitmekesisuse vähenemine Loodusliku mitmekesisuse vähenemine on eriti oluline haruldaste ja endeemsete taimede puhul. Haruldaste taimede hübridiseerumist laialt levinud sugulasliikidega soodustavad samade elupaikade eelistus, reproduktiivsete barjääride mittetäielik toimimine ning sugulasliigi arvuline ülekaal või suurem viljakus. Mitmekesisuse kaoks on mitu võimalust. Esiteks võib toimuda haruldase liigi geneetiline assimilatsioon laialt levinud sugulasliigi sisse, mille tõttu väheneb haruldase liigi genotüüpide ja fenotüüpide mitmekesisus. Teiseks võib haruldase liigi kohasus väheneda autbriidingu depressiooni tõttu. Sellest tulenevalt liigi reproduktiivne potentsiaal toota järglasi väheneb või on tekkivatel järglastel väike viljakus (Ellstrand, 1992; Arnold, 1997). Näiteks, Baleaari saartel kasvab endeemne liik Viola jaubertiana, mille populatsioonisuurused on piiratud elupaikade fragmenteerumise tõttu. Viola jaubertiana hübridiseerub laialt levinud liigiga V. alba subsp dehnhardtii ning on moodustunud hübriid V. x balearica, mis hõivab endeemse V. jaubertiana elukohti ( Conesa et al, 2008). Lisaks võib toimuda kahe liigi kokkusulamine, mille käigus võib kaduda üks liik. Kui moodustunud hübriidid on viljakad ja elujõulised ning esineb edasine võimalus 10

11 hübridiseerumiseks, võib ulatusliku geenivoolu tulemuseks olla ühe hübridiseeruva liigi kadumine teise liigi sisse (Chapman & Burke, 2007). Hübridiseerumisel toimuv kahe liigi ühte sulandumine võib esineda ka introdutseeritud liikide puhul. Näiteks, aastatel introdutseeriti Spartina alterniflora Põhja-Ameerika idarannikult läänerannikule ning taimeliik hübridiseerus seal kohaliku liigiga S. foliosa. Üks osa moodustunud hübriididest tõrjus välja kohaliku liigi, sest hübriidid hõivasid S. foliosa elupaigad, tootsid rohkem seemneid ning viljastasid enamuse taimedest. Hübridiseerumisel on moodustunud kaks hübriidliiki: S. x townsendii ja S. x neyrautii Lõpptulemuseks võib S. foliosa välja surra ning selle asemel kasvavad edasi hübriidid (Ayres et al, 2004; Abbott & Rieseberg, 2012). Hübridiseerumisel tuleb vahet teha hiljutistel populatsioonidel, kus võib veel esineda geenivool vanemliikidega, ning vanadel stabiliseerunud populatsioonidel, mis on vanemliikidest eristunud reproduktiivsete isolatsioonimehhanismidega. Stabiliseerunud populatsioonidel võib geenitriivi või populatsiooni pudelikaelade tõttu väheneda geneetiline varieeruvus võrreldes vanemliikidega. Näiteks eelpool kirjeldatud Helianthus liikidel on kolmel uuel hübriidsel liigil vähenenud polümorfsete lookuste arv: liigid H. deserticola ning H. paradoxus olid polümorfsed ühel lookusel seitseteistkümnest ning H. anomalus kolmel. Vanemliigid H. annuus ja H. petiolaris olid polümorfsemad ning lookused olid vastavalt neli ja seitse (Riesebeg & Wendel, 1993). 11

12 Loodusliku hübridisatsiooni tagajärjed Hübridisatsioon on keeruline protsess, millel on mitu erinevat tagajärge: see võib tugevdada reproduktiivseid isolatsioonimehhanisme, võib moodustuda stabiilne hübriidide parv, suurendada või vähendada hübriidi kohasust ning panna aluse uuele liigile (Judd et al, 2002). Hübriidide kohasuse muutumine Inbriidingu depressioon on hübriidide madalam kohasus võrreldes vanemliikidega, mis tuleneb populatsioonide geneetilisest sarnasusest. Inbriiding ei muuda alleelisagedusi, vaid suurendab homosügootsete genotüüpide osakaalu populatsioonis. Arvatakse, et kahjulikud retsessiivsed alleelid satuvad homosügootsesse olekusse ning nende mõju avaldub koheselt (Edmands, 2007). Peale selle väheneb järglaste viljakus (Charlesworth & Willis, 2009) ning muutub looduslik mitmekesisus: kõrge homosügootsuse tase vähendab populatsiooni efektiivset suurust ja rekombinatsiooni sagedust. Samuti suurendab isendite- ja populatsioonidevahelist eraldatust (Charlesworth, 2003). Uuringus, mis viidi läbi hariliku käoraamatu (Gymnadenia conopsea) kahe erineva suurusega populatsiooniga, leiti, et mõlemad populatsioonid kannatavad inbriidingu depressiooni käes: vähenenud oli nii seemnetoodang kui seemnete idanevus. Peale selle esines suuremal populatsoonil 1,6 km kaugemal asuva populatsiooniga ristumisel autbriidingu depressioon (Sletvold, 2012). Üheks viisiks, kuidas tõsta inbriidingu depressioonis oleva populatsiooni kohasust, on uue geneetilise materjali sissetoomine. Erinevatest populatsioonidest pärit isendite ristumisel tõuseb hübriidide kohasus ning selle fenomeni taga on heteroos. Heteroos ilmneb hübriididel, kui retsessiivsed kahjulikud alleelid on heterosügootses olekus (Pekkala et al, 2012). Kuid, väga erinevatest populatsioonidest pärit isendite ristumise tagajärjel võib tekkida ka autbriidingu depressioon, mis väljendub hübriidide madalamas kohasuses võrreldes 12

13 vanemliikidega. Populatsioonidevaheline ristumine lõhub välja kujunenud geenikompleksid või toob kokku kahjulikud alleelid (Pekkala et al, 2012). Autbriidingu depressiooni tõenäosus kahe populatsiooni vahel tõuseb, kui populatsioon omab vähemalt ühte alljärgnevatest omadustest (Frankham, 2011): liigid on erinevad; liikidel on fikseeritud kromosomaalsed erinevused; liik ei ole geneetilist materjali vahetanud viimase 500 aasta jooksul; asustavad erinevaid elukohti. Sellele vastupidiselt autbriidingu depressioon väheneb, kui populatsioonidel on sama karüotüüp, on vahetanud geneetilist materjali viimase 500 aasta jooksul ning asustavad sarnaseid elukohti (Frankham, 2011). Reproduktiivsete isolatsioonimehhanismide tugevdamine Hübridisatsiooni tulemusena võivad tugevneda reproduktiivsed isolatsioonimehhanismid, mis takistavad taimede omavahelist ristumist. Need barjäärid moodustuvad ajal, mil ruumilise isolatsiooni tõttu puudub kahe liigi vahel geenivool (Abbott et al, 2013). Isolatsioonimehhanisme liigitatakse vastavalt nende toimeajale ehk siis enne tolmendamist, pärast tolmendamist ja enne viljastamist ning pärast viljastamist. Enne tolmendamist võivad erineda taimede õitsemisajad, pärast tolmendamist on soositud geneetiliseselt sarnasema tolmutera areng. Pärast viljastamist peab taim jagu saama mitmetest takistustest (Judd et al, 2002): arenenud sügoot või embrüo võib surra juba emakas; hübriidid ei suuda elada nii kaua, et anda järglasi või puudub neile sobiv kasvukeskkond; hübriididel puuduvad sobivad tolmendajad; hübriidid võivad olla steriilsed ebaõnnestunud kromosoomide paardumise tõttu meioosis. Tulemuseks saadakse mittetoimivad gameedid; hilisemate põlvkondade hübriidid võivad olla kidurad või steriilsed. 13

14 Rootsis viidi läbi uurimus hariliku käoraamatu (Gymnadenia conopsea) mikrosatelliit järjestustega ning sealt selgus, et õitsemisaja järgi on eristunud mitu rühma: väga varajased, varajased keskmised, varajased hilised ning hilised õitsejad. Hilisel grupil on kujunenud tugev barjäär hübridisatsiooni vastu ja nad on geneetiliselt eraldiseisvad ning vähem mitmekesised (Lönn et al, 2006). Hübriidide parve kujunemine Hübriidide parv on hübriidide populatsioon, mis on säilinud kauem kui vaid esimene hübriidne põlvkond (Nolte & Tautz, 2010). Sellisel juhul on tegu introgressiooniga, mis on geneetilise materjali levik ühest liigist teise korduva tagasiristumise kaudu (Rieseberg & Wendel, 1993). Introgressiooni tulemusena moodustuvad isendid, mis meenutavad rohkem ühte vanemliiki, aga omavad kindlaid tunnuseid teiselt vanemliigilt. Kui hübriidsed geenikombinatsioonid fikseeruvad, tekivad stabiilsed hübriidid (Abbott & Rieseberg, 2012). Toimuv introgressioon võib olla ühesuunaline, kus vaid ühe liigi geneetiline materjal liigub teise, või kahesuunaline, kus mõlemad liigid vahetavad omavahel geneetilist materjali (Judd et al, 2002). Kahe orhideeliigi Cypropedium candidum ja C. pubescens hübridiseerumisel analüüsiti erinevaid allosüümide lookuseid ning avastati, et nende liikide kattuvates populatsioonides on kahesuunaline introgressioon (Klier et al, 1991). Uue liigi teke Hübridiseerumine võib aeglustada liikide eristumist, sest see laseb toimuda geenivoolul ning geenide ümberkombineerumisel, või kiirendada liigiteket adaptiivse introgressiooni ja peaaegu hetkelise polüploidide moodustumise teel. Hübridiseerumine aitab kaasa liigitekkele uute hübriidsete taksonite moodustamise kaudu, samal ajal kui mõne lookuse introgressioon soodustab kohastumuslikku erinemist ning lihtsustab liigiteket (Abbott et al, 2013). Hübriidne liigiteke saab toimuda kolmel erineval viisil, mida saab näha ka lisast nr 1. Homoploidne liigiteke toimub kahe erineva liigi hübridiseerumisel ning moodustunud 14

15 homoploidid on sama kromosoomide arvuga kui vanemliigid. Polüploidse liigitekke saab jagada kaheks: allo- ja autopolüploidne liigiteke. Allopolüploidid moodustuvad erinevatest liikidest pärist isendite hübridisatsioonil, millele järgneb geneetilise materjali kordistumine. Autopolüploidid tekivad sama liigi erinevatest populatsioonidest pärit isendite hübridisatsioonil, millele järgneb geneetilise materjali kordistumine (Soltis & Soltis, 2009). Hübriidne liigiteke võib toimuda korduvalt erineval ajal ning erinevas geograafilises piirkonnas, mille tõttu võivad samade taksonite hübridiseerumise tulemusena tekkida morfoloogiliselt erinevad isendid (Hegarty & Hiscock, 2005). Suurbritannias on omavahel hübridiseerunud kohalik liik Senecio vulgaris introdutseeritud liigiga S. squalidus vähemalt kahel korral ning on moodustunud kaks erinevat populatsiooni, mis kuuluvad liiki S. cambrensis (Abbott & Lowe, 1996). Peale selle on vähemalt kolmel korral moodustunud liik Helianthus anomalus (Schwarzbach & Rieseberg, 2002). Hübriidne liigiteke on võrreldes tavalise liigitekkega palju kiirem. Tavalisel viisil reproduktiivsete isolatsioonimehhanismide kaasabil moodustub uus liik mitme tuhande põlvkonna jooksul. Hübriidne polüploidne liik vajab aga ühte või kahte põlvkonda. Homoploidne liigiteke võib aega võtta 60 põlvkonda (Rieseberg & Willis, 2007). Hübriidid peavad ületama mitu takistust, enne kui saavad stabiliseeruda. Nendeks takistusteks võivad olla (Judd et al, 2002): elujõuetus: kui hübriidid ei ela piisavalt kaua, et anda järeltulijad; sobivate tolmeldajate puudus; steriilsus: kromosoomid ei paardu meioosis korralikult. Hübriidide stabiliseerumine sõltub kohasusest elada vanemliikidega samal või mujal elupaigas (Abbott & Rieseberg, 2012): 1. kui hübriidid on kohasemad kui vanemtaimed, asenduvad need peagi hübriididega; 2. kui hübriidid on vähem kohasemad kui vanemtaimed, surevad hübriidid välja; 3. kui hübriidi kohasus on piiratud kasvukeskkonnast, eksisteerivad nii hübriidid kui ka vanemtaimed. Wood et al (2009) uuringus hinnati polüploidide tekkesagedust. Kasutati teadaolevaid andmeid paljudest tsütogeneetilistest ja fülogeneetilistest andmebaasidest ning saadi teada, 15

16 et 15% õistaimede liigitekkest on seotud genoomi polüploidiseerumisega (Wood et al, 2009). Polüploidide moodustumine Polüploidide tekkeks on kolm peamist moodust (Abbott & Rieseberg, 2012; Mallet, 2007): 1. diploidse hübriidi somaatilise raku (2n) genoomi kahekordistumine, millele järgneb iseviljastumine ning tetraploidide (4n) moodustumine; 2. kahe redutseerimata (2n) gameedi ühinemine, moodustub tetraploid (4n); 3. normaalse haploidse (n) gameedi ühinemine redutseerimata (2n) gameediga, mille tulemusel moodustuvad triploidid (3n). Triploidid on harilikult steriilsed, aga moodustavad harva redutseerimata triploidseid gameete, mis ühinedes haploidse gameediga annavad tetraploidseid järglasi. Allopolüploidide moodustumine Allopolüploidide tekkeks läheb vaja diploidseid liike, millel on eraldiseisev genoom, nende liikide omavahelist hübridiseerumist ning mehhanismi, mis tõstaks hübriidide viljakust, et saada võimalikult palju allopolüploidseid isendeid. Kui üks neist eeldustest puudub, on allopolüploidide tekketõenäosus väga väike (Chapman & Burke, 2007). Allopolüploidne liigiteke on väga kiire ning selle kaudu on moodustunud viimase kahe sajandi jooksul mitu uut liiki (Abbott & Soltis, 2012). Euroopast introdutseeriti Põhja- Ameerikase kolm diploidset (2n = 12) liiki: Tragopogon dubius, T. pratensis ja T. porrifolius. Viimase 80 aasta jooksul on nende hübridiseerumise tulemusena moodustunud kaks uut allotetraploidset (2n = 24) liiki: T. mirus ja T. miscellus, mida saab näha lisas nr 2. Moodustunud liigid on eristunud vanemliikidest nii morfoloogiliselt kui ka reproduktiivsete isolatsioonimehhanismidega, sest ristumise tulemusel moodustuksid steriilsed triploidid (Judd et al, 2002; Soltis et al, 2004). Introdutseeritud liikide näitel saab jälgida reproduktiivsete isolatsioonimehhanismide mittetoimimist, sest uuele alale sisse viidud liigil puuduvad talle omased tolmendajad. Liigi ellujäämine sõltub teiste liikide tolmendajatest, millest mõned külastavad uut liiki ning soodustavad hübridiseerumist. Peale selle võib liigi introdutseerimine muuta liigi fenoloogiat, mis kajastub erinevas õitsemisajas ning võimaldab õitsemisaegade kattumist sugulasliikidega. Tragopogon liikide puhul on oluline veel see, et nende vanemliigid on 16

17 teada ja neid saab kasutada korduva ja hiljutise hübridiseerumise uurimisel (Soltis & Soltis, 2009). Genoomi ühinemine ning kahekordistumine toob allopolüploididel kaasa mitmeid muutusi (Abbott & Rieseberg, 2012): moodustub kohene reproduktiivne barjäär hübriidi ja vanemliikide vahel; võib kaasa tuua heteroosi püsimajäämise ka järgmistes põlvkondades; suurendab geneetilist mitmekesisust hübriidi ja vanemliigi vahel. Geneetilised muutused, mis toimuvad vanemliikide ja hübriidi vahel, võivad olla kromosoomide ja DNA aluspaaride ümberkorraldused, transposoonide ehk liikuvate DNA elementide hüppamine, epigeneetilised muutused, kahekordistunud geenide vaigistamine ja geeniekspressiooni muutus raku erinevates arengujärkudes. Need muutused mõjutavad taime biokeemilisi, morfoloogilisi ning arengulisi omadusi, mis suurendavad hübriidide elupaikade tolerantsust ning võimaldavad hübriididel asustada kohti, kus puuduvad mõlemad vanemad (Abbott & Rieseberg, 2012). Autopolüploidide moodustumine Autopolüploidid moodustuvad sama liigi erinevatest populatsioonidest pärit isendite vahel, millele järgneb genoomi kordistumine. Arvatakse, et allopolüploidid on looduses edukamad kui autopolüploidid, sest erinevatest liikidest pärit isendid loovad ekstreemsemaid geenikombinatsioone. See võib olla ehk põhjuseks, miks autopolüploidseid liike märgatakse vähem kui allopolüploide (Abbott & Rieseberg, 2012; Soltis & Soltis, 2009). Peale selle jäetakse autopolüploididel sama liiginimetus nagu on nende vanemliigil, kuigi nad on eristunud vanemliigist mitmel tunnusel (Soltis & Soltis, 2009). Siiski mõned autopolüploidid on tunnistatud oma vanemliikidest eraldiseisvateks. Üheks selliseks liigiks on Põhja-Ameerikas kasvav autotetraploidne Tolmiea menziesii (n = 28) ja diploidne T. diplomenziesii (n = 14) (Judd et al, 2007). Homoploidide moodustumine Homoploidne liigiteke on tunduvalt harvem kui polüploidne liigiteke, sest homoploidide ja nende vanemliikide vahel ei moodustu koheselt reproduktiivset barjääri (Abbott & Rieseberg, 2012). 17

18 Hetkel on maailmas umbes 20 kindlat homoploidset hübriidi, aga neid on raske märgata ning neid võib eksisteerida palju ulatuslikumalt. Üheks kõige uuritumaks näiteks on Põhja- Ameerikas Louisianas esinevad iirised. Omavahel hübridiseeruvad Iris fulva, I. hexagona ja I. brevicaulis ning selle tulemusel on moodustunud I. nelsonii. Iris fulva kasvab madalas vees ojade varjulistel kallastel, I. hexagona kasvab päikese käes ja sügavamas soovees ning I. brevicaulis kasvab kuivematel karjamaadel ja metsades. Hübriidne I. nelsonii elupaigad on kombineeritud kolmest vanemliigist ning suudab kasvada sügava veega varjulistes küpressi soodes (Gross & Rieseberg, 2005). 18

19 Kokkuvõte Käesoleva töö eesmärgiks oli anda lühiülevaade hübridiseerumisest: selle rollidest ja tagajärgedest taimeriigis. Hübridisatsioonil on taimede evolutsioonis tähtis roll, sest see panustab uute liikide moodustamisesse. Uued geneetilised kombinatsioonid, mis tekivad lühikese aja jooksul pärast nende moodustumist, tekitavad looduslikku mitmekesisust. Hübridisatsioonil on peale mitmekesisuse loomise ka seda vähendav roll, mille käigus võib toimuda ühe liigi geneetiline assimilatsioon laialt levinud teise liigi sisse. Eriti oluline on see haruldaste või endeemsete taimeliikide puhul. Peale oma mitmete rollide taimeriigis on hübridisatsioonil evolutsiooniliselt tähtsaid tagajärgesid, näiteks reproduktiivsete isolatsioonimehhanismide tugevnemine, mistõttu väheneb kahe liigi vaheline geenivool. Lisaks mõjutab hübridiseerumine moodustuva hübriidi kohasust: seda tõstab heteroos ning langetavad autbriigingu depressioon ning inbriidingu depressioon. Hübridisatsiooni uurimine on põnev, sest moodustuvad hübriidid ei allu liigi definitsioonile, mille kohaselt üks liik ei ristu teise liigiga. Peale selle on hübridiseerumine oluline kultuurtaimede aretamisel, kus soovitud tunnuseid saab ühest liigist teise üle kanda. 19

20 Summary The role and consequences of natural hybridization in plants Natural hybridization is mating between unrelated individuals. Hybridization has been seen as a rule rather than the exception and it is common in 25% of plant species. The frequency of hybridization may vary across different regions and plant families, and it depends on a variety of ecological and evolutionary factors. If species have diverged a long time ago, interspecific mating is unlikely to happen. Mating system has also an important effect: outcrossers hybridize more often compared to selfcrossers. Hybridization has two different roles. On the one hand, it may create diversity and on the other hand, it may destroy it. Diversity is created with new genetic combinations and it affects the fitness of hybrids. Hybridization is especially dangerous to rare and endemic species, because hybridization may contribute to their disappearing through genetic assimilation. Hybridization is followed by rapid genomic changes and they may occur in the hybrids after few generations. These rapid changes contribute to the the succesful establishment of hybrid lineages. Hybrids usually live in extreme habitats compared to their parents and they are more easily established in disturbed habitats. The most important consequence of hybridization is speciation. It may occur in three different ways. Homoploid speciation is interspecific hybridization without a change in ploidy, allopolyploid speciation is interspecific hybridization accompanied by ploidy increase and autopolyploid speciation is intraspecific hybridization followed by increase in ploidy. The purpose of this paper was to give a short overview of hybridization and discuss the roles and consequeces of hybridization in plant species. 20

21 Tänuavaldused Soovin tänada oma juhendajat Tatjana Oja, kes oli mulle töö kirjutamisel suureks abiks ning kelle asjakohaste nõuanneteta ei oleks ma hakkama saanud. 21

22 Kasutatud kirjandus: Abbott, R., Albach, D., Ansell, S., Arntzen, J. W., Baird, S. E. J., Bierne, N., Boughmann, J., Brelsford, A., Buerkle, C. A., Buggs, R., Butlin, R. K., Dieckmann, U., Eroukhmanoff, F., Grill, A., Cahan, S. H., Hermansen, J. S., Hewitt, G., Hudson, A. G., Jiggins, C., Jones, J., Keller, B., Marczewski, T., Mallet, J., Martinez- Rodriguez, P., Möst, M., Mullen, S., Nichols, R., Nolte, A. W., Parisod, C., Pfenning, K., Rice, A. M., Ritchie, M. G., Seifert, B., Smadja, C. M., Stelkens, R., Szymura, J. M., Väinöla, R., Wolf, J. B. W. & Zinner, D Hybridization and speciation.- Journal of Evolutionary Biology 26: Abbott, R. J., James, J. K., Milne, R. I. & Gillies, A. C. M Plant introductions, hybridization and gene flow.- Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences 358: Abbott, R. J. & Lowe, A. J A review of hybridization and evolution in British Senecio.- In: Hind, D. J. N. & Beentje, H. J (ed.), Compositae: systematics. Proceedings of the International Compositae Conference, Kew. Royal Botanic Gardens, Kew, pp Abbott, R. J. & Rieseberg, L. H Hybrid speciation.- Encyclopedia of Life Sciences. DOI: / a pub2. Arnold, M. L Natural Hybridization and Evolution.- Oxford University Press, New York. Ayres, D. R., Zaremba, K. & Strong, D. R Extinction of a common native species by hybridization with a invasive congener.- Weed Technology 18: Blackstock, N. & Ashton, P. A Genetic markers and morphometric analysis reveal past hybridization and introgression in putative Carex flava L. s.st. (Cyperaceae) hybrid populations.- Plant Systematics and Evolution 287: Bleeker, W. & Hurka, H Introgressive hybridization in Rorippa (Brassicaceae): gene flow and its consequences in natural and anthropogenic habitats.- Molecular Ecology 10:

23 Brown, A. H. D. & Moran, G. F Isozymes and the Genetic Resources of Forest Trees.- In: Conkle, M. T. (ed.), Proceedings of the Symposium on Isozymes of North American Forest Trees and Forest Insects. Pacific Southwest Forest and Range Experiment Station, California, pp Chapman, M. A. & Burke, J. M Genetic divergence and hybrid speciation.- Evolution 61: Charlesworth, D Effects of indreeding on the genetic diversity of populations.- Philosophical Transactions of the Royal Society B 358: Charlesworth, D. & Willis, J. H The genetics of inbreeding depression.- Nature Reviews Genetics 10: Conesa, M. À., Mus, M. & Roselló, J. A Hybridization between insular endemic and widespread species of Viola in non-disturbed environments assessed by nuclear ribosomal and cpdna sequences.- Plant Systematics and Evolution 273: Ducarme, V. & Wesselingh, R. A Outcrossing rates in two self-compatible, hybridising Rhinanthus species: implications for hybrid formations.- Plant Biology 15: Edmands, S Between a rock and a hard place: evaluating the relative risks of inbreeding and outbreeding depression for conservation and management.- Molecular Ecology 16: Ellstrand, N. C Gene flow by pollen: implications for plant conservation genetics.- Oikos 63: Feldman, M. & Levy, A. A Genome Evolution Due to Allopolyploidization in Wheat.- Genetics 192: Gross, B. L. & Rieseberg, L. H The Ecological Genetics of Homoploid Hybrid Speciation.- Journal of Heredity 96: Hegarty, M. J.& Hiscock, S. J Hybrid speciation in plants: new insights from molecular studies.- New Phytologist 165: Hegarty, M. J Invasion of the hybrids.- Molecular Ecology 21:

24 Hochkirch, A Hybridization and the origin of species.- Journal of Evolutionary Biology 26: Judd, W. S., Campbell, C. S., Kellogg, E. A., Stevens, P. F. & Donoghue, M. J The Evolution of Plant Diversity. In: Plant Systematics: A Phylogenetic Approach. Sinauer Assoc., Sunderland, pp Judd, W. S., Soltis, D. E., Soltis, P. S. & Ionta, G Tolmiea diplomenziesii: A new species from the Pacific Northwest and the diploid sister taxon of the autotetraploid T. menziesii (Saxifragaceae).- Brittonia 59: Kellner, A., Ritz, C. M. & Wissemann, V Hybridization with invasive Rosa rugosa threatens the genetic integrity of native Rosa mollis.- Botanical Journal of the Linnean Society 170: Klier, K., Leoschke, M. J. & Wendel, J. F Hybridization and introgression in white and yellow ladyslipper orchid (Cypripedium candidum and C. pubescens).- Journal of Heredity 82: Lönn, M., Alexandersson, R. & Gustafsson, S Hybrids and fruit set in a mixed flowering-time population of Gymnadenia conopsea (Orchidaceae).- Hereditas 143: Mallet, J Hybridization as an invasion of the genome.- Trends in Ecology and Evolution 20: Mallet, J Hybrid speciation.- Nature 466: Nolte, A. W. & Tautz, D Understanding the onset of hybrid speciation.- Trends in Genetics 26: Pekkala, N., Knott, K. E., Kotiaho, J. S., Nissinen, K. & Puurtinen, M The benefits of interpopulation hybridization diminish with increasing divergence of small populations.- Journal of Evolutionary Biology 25: Pollock, L. J., Bayly, M. J., Nevill, P. G. & Vesk, P. A Chloroplast DNA diversity associated with protected slopes and valleys for hybridizing Eucalyptus species on isolated ranges in south-eastern Australia.- Journal of Biogeography 40:

25 Rieseberg, L. H. & Wendel, J. F Introgression and Its Consequences in Plants.- In: Harrisson, R. (ed.), Hybrid Zones and the Evolutionary Process. Oxford University Press, New York, pp Rieseberg, L. H Hybrid origins of plant species.- Annual Review of Ecology and Systematics 28: Rieseberg, L. H., Baird, S. J. E. & Gardner, K. A Hybridization, introgression, and linkage evolution.- Plant Molecular Biology 42: Rieseberg, L. H. & Willis, J. H Plant Speciation.- Science 317: Schwarzbach, A. E. & Rieseberg, L. H Likely multiple origins of a diploid hybrid sunflower species.- Molecular Ecology 11: Sletvold, N., Grindeland, J. M., Zu, P. & Ågren, J Strong inbreeding depression and local outbreeding depression in the rewarding orchid Gymnadenia conopsea.- Conservational Genetics 13: Soltis, D. E., Soltis, P. S., Pires, J. C., Kovarik, A., Tate, J. A. & Mavrodiev, E Recent and recurrent polyploidy in Tragopogon (Asteraceae): cytogenetic, genomic and genetic comparisons.- Biological Journal of the Linnean Society 82: Soltis, P. S. & Soltis, D. E The Role of Hybridization in Plant Speciation.- Annual Review of Plant Biology 60: Soltis, P. S Hybridization, speciation and novelty.- Journal of Evolutionary Biology 26: Whitney, K. D., Ahern, J. R., Campbell, L. G., Albert, L. P. & King, M. S Patterns of hybridization in plants.- Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics 12: Wood, T. E., Takebayashi, N., Barker, M. S., Mayrose, I., Greenspoon, P. B. & L. H. Rieseberg The frequency of polyploid speciation in vascular plants.- Proceedings of the National Academy of Sciences 106:

26 LISAD Lisa nr 1. Hübriidne liigiteke. Homoploidne liigiteke: kahe erinevast liigist pärit isendite ristumisel moodustub uus, sama kromosoomide arvuga indiviid. Allopolüploidne liigiteke: kahe erinevast liigist pärit isendite ristumine koos genoomi kordistumisega. Autopolüpoloidne liigiteke: kahe sama liiki kuuluva isendite ristumine koos genoomi kordistumisega. Nii auto- kui allopolüploidsel liigitekkel tuleb silmas pidada, et geneetilise materjali kordistumine võib leida aset enne või pärast hübridiseerumist (Soltis & Soltis, 2009). 26

27 Lisa nr 2. Hiljuti moodustunud allopolüploidsed liigid Tragopogon miscellus ning T. mirus (Soltis & Soltis, 2009). 27

28 Lihtlitsents lõputöö reprodutseerimiseks ja lõputöö üldsusele kättesaadavaks tegemiseks Mina Laura Valgma (sünnikuupäev: ) 1. annan Tartu Ülikoolile tasuta loa (lihtlitsentsi) enda loodud teose Loodusliku hübridiserumise rollid ja tagajärjed taimeriigis, mille juhendaja on vanemteadur Tatjana Oja, 1.1. reprodutseerimiseks säilitamise ja üldsusele kättesaadavaks tegemise eesmärgil, sealhulgas digitaalarhiivi DSpace-is lisamise eesmärgil kuni autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemiseni; 1.2. üldsusele kättesaadavaks tegemiseks Tartu Ülikooli veebikeskkonna kaudu, sealhulgas digitaalarhiivi DSpace i kaudu kuni autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemiseni. 2. olen teadlik, et punktis 1 nimetatud õigused jäävad alles ka autorile. 3. kinnitan, et lihtlitsentsi andmisega ei rikuta teiste isikute intellektuaalomandi ega isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid õigusi. Tartus, 22. mai

geneetika layout.indd

geneetika layout.indd XXX. EVOLUTSIOONIGENEETIKA 1. EVOLUTSIOONITEOORIA Charles Darwin sündis üle 200 aasta tagasi (12.02.1809). Ta ei olnud teadlane klassikalises tähenduses, pigem oli ta loodusuurija (naturalist). Juba 22-aastaselt

Rohkem

Microsoft Word - Ott Kangur_Tavaliste taimeliikide olulisus ja kadumise eripärad_2012.doc

Microsoft Word - Ott Kangur_Tavaliste taimeliikide olulisus ja kadumise eripärad_2012.doc Tartu Ülikool Loodus- ja tehnoloogiateaduskond Ökoloogia ja maateaduste instituut Botaanika osakond Ott Kangur TAVALISTE TAIMELIIKIDE OHUSTATUS JA KADUMISE ERIPÄRAD Bakalaureusetöö Juhendaja: MSc Krista

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pitt-Hopkinsi sündroomi modelleerimine Drosophila melanogaster is Laura Tamberg Juhendajad: Mari Palgi, PhD ja Tõnis Timmusk, PhD 27.10.2014 Drosophila melanogaster Üks esimesi mudelorganisme Thomas Hunt

Rohkem

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 27001:2014 INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infoturbe halduse süsteemid Nõuded Information technology Security techniques Information security management systems Requirements (ISO/IEC

Rohkem

humana_A5_EST_2+2.indd

humana_A5_EST_2+2.indd ÜLESANNE NÄLJA PÕHJUSED Vanuserühm: 6. 12. klass Ülesande eesmärgiks on mõista, et hoolimata suurtest arengutest on miljonid inimesed siiski veel näljas ja kannatavad alatoitumuse all nad ei saa vajalikku

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Loodusteaduslik uurimismeetod.ppt

Microsoft PowerPoint - Loodusteaduslik uurimismeetod.ppt Bioloogia Loodusteaduslik uurimismeetod Tiina Kapten Bioloogia Teadus, mis uurib elu. bios - elu logos - teadmised Algselt võib rääkida kolmest teadusharust: Botaanika Teadus taimedest Zooloogia Teadus

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Evolutsioon.pptx

Microsoft PowerPoint - Evolutsioon.pptx Evolutsioon 12. klassile Triin Marandi 2012 2 tundi Evolutsiooni mõiste Evolutsiooni põhivormid Elu päritolu teooriad Evolutsioonitõendid 2 Evolutsiooni mõiste Evolutsioon süsteemi pöördumatu areng mitmekesisemaks

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Taimed ja sünteetiline bioloogia Hannes Kollist Plant Signal Research Group www.ut.ee/plants University of Tartu, Estonia 1. TAIMEDE roll globaalsete probleemide lahendamisel 2. Taimsete signaalide uurimisrühm

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

Microsoft PowerPoint - loeng2.pptx

Microsoft PowerPoint - loeng2.pptx Kirjeldavad statistikud ja graafikud pidevatele tunnustele Krista Fischer Pidevad tunnused ja nende kirjeldamine Pidevaid (tihti ka diskreetseid) tunnuseid iseloomustatakse tavaliselt kirjeldavate statistikute

Rohkem

Microsoft Word - tbk lk-red-green.doc

Microsoft Word - tbk lk-red-green.doc Hübridisatsioon ja heteroploidsus kui bioloogilise mitmekesisuse allikad hüüfe moodustavatel seentel Bellis Kullman Seentel on Maa toitumisahelates väga tähtis osa. On nii majanduslikult kasulikke liike,

Rohkem

Sõnajalad

Sõnajalad 1. Sõnajalgade eelised ja puudused võrreldes püsilillede ja kõrrelistega! Eelised: *Kahjurid ja haigused ei kahjusta; *Taluvad erinevaid kasvukoha tingimusi (kui kõrrelised eelistavad vaid kuiva kasvukohta,

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Tandeemsete korduste leidmise programme Triinu Kõressaar 10.11.2004 Kordusjärjestused (1): -Hajuskordusjärjestused SINE LINE LTR transposoonid pseudogeenid segmentide duplikatsioonid Kordusjärjestused

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tulelaps Süstemaatiline kuuluvus Puittaimede perekond,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - GM_ettekanne

Microsoft PowerPoint - GM_ettekanne MARMONI projekti tegevused ja oodatud tulemused Georg Martin TÜ Eesti Mereinstituut MARMONI põhisõnum General Objective of the project: The project aims at developing concepts for assessment of conservation

Rohkem

BIOLOOGIA GÜMNAASIUM

BIOLOOGIA GÜMNAASIUM Bioloogia ainekava. III. kursus Pärilikkus ja IV. kursus Evolutsioon ja ökoloogia. Õppe- ja kasvatuseesmärgid Gümnaasiumi bioloogiaõpetusega taotletakse, et õpilane: 1) arendab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

Sissejuhatus GRADE metoodikasse

Sissejuhatus GRADE metoodikasse Sissejuhatus GRADE metoodikasse Eriline tänu: Holger Schünemann ja GRADE working group www.gradeworkinggroup.org Kaja-Triin Laisaar TÜ peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut kaja-triin.laisaar@ut.ee

Rohkem

ARE KOOLI bioloogia ainekava Õpetaja Leelo Lusik BIOLOOGIA 7. klass (70 tundi) Õppesisu ja - tegevus 1. BIOLOOGIA UURIMISVALDKOND. (12 tundi) Mis on t

ARE KOOLI bioloogia ainekava Õpetaja Leelo Lusik BIOLOOGIA 7. klass (70 tundi) Õppesisu ja - tegevus 1. BIOLOOGIA UURIMISVALDKOND. (12 tundi) Mis on t BIOLOOGIA 7. klass (70 tundi) Õppesisu ja - tegevus 1. BIOLOOGIA UURIMISVALDKOND. (12 tundi) Mis on teadus? Uurimismeetodid. Mis on elu ja kuidas see avaldu erinevatel organismirühmadel? Miks ja kuidas

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Microsoft Word - Sepp Triin.doc

Microsoft Word - Sepp Triin.doc TARTU ÜLIKOOL FILOSOOFIATEADUSKOND Germaani-romaaani filoloogia osakond Triin Sepp INGLISE-EESTI BIOLOOGILISE MITMEKESISUSE VALIKSÕNASTIK Magistriprojekt Juhendajad dotsent Mart Külvik ja lektor Kaja Kährik

Rohkem

Welcome to the Nordic Festival 2011

Welcome to the Nordic Festival 2011 Lupjamine eile, täna, homme 2016 Valli Loide vanemteadur Muldade lupjamise ajaloost Eestis on muldade lupjamisega tegeletud Lääne-Euroopa eeskujul juba alates 1814 aastast von Sieversi poolt Morna ja Heimtali

Rohkem

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20 Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 2018 clafougere@girafood.com Tel: +(33) 4 50 40 24 00

Rohkem

loeng_01_2010

loeng_01_2010 SISSEJUHATUS Kursus on mõeldud tutvustamaks statistikutele tänapäeva geneetikas esilekerkinud probleeme ja nende lahendamiseks kasutatavaid statistilise analüüsi meetodeid. Valdkonna ulatuslikkuse ja kursuse

Rohkem

ANOVA Ühefaktoriline dispersioonanalüüs Treeningu sagedus nädalas Kaal FAKTOR UURITAV TUNNUS Mitmemõõtmeline statistika Kairi Osula 2017/kevad

ANOVA Ühefaktoriline dispersioonanalüüs Treeningu sagedus nädalas Kaal FAKTOR UURITAV TUNNUS Mitmemõõtmeline statistika Kairi Osula 2017/kevad ANOVA Ühefaktoriline dispersioonanalüüs Treeningu sagedus nädalas Kaal FAKTOR UURITAV TUNNUS Factorial ANOVA Mitmefaktoriline dispersioonanalüüs FAKTOR FAKTOR Treeningu sagedus nädalas Kalorite kogus Kaal

Rohkem

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06 Andmebaaside projekteerimine Erki Eessaar Esimene trükk Teadaolevate vigade nimekiri seisuga 24. juuni 2013 Lehekülg 37 (viimane lõik, teine lause). Korrektne lause on järgnev. Üheks tänapäeva infosüsteemide

Rohkem

Matemaatilised meetodid loodusteadustes. I Kontrolltöö I järeltöö I variant 1. On antud neli vektorit: a = (2; 1; 0), b = ( 2; 1; 2), c = (1; 0; 2), d

Matemaatilised meetodid loodusteadustes. I Kontrolltöö I järeltöö I variant 1. On antud neli vektorit: a = (2; 1; 0), b = ( 2; 1; 2), c = (1; 0; 2), d Matemaatilised meetodid loodusteadustes I Kontrolltöö I järeltöö I variant On antud neli vektorit: a (; ; ), b ( ; ; ), c (; ; ), d (; ; ) Leida vektorite a ja b vaheline nurk α ning vekoritele a, b ja

Rohkem

Kuidas hoida tervist töökohal?

Kuidas hoida tervist töökohal? Kuidas hoida tervist töökohal? Kristjan Port, TLU 25.04.2017 Tööinspektsiooni konverents Kas aeg tapab?. Mis on tervis? Teadmatus võib olla ratsionaalne. On olukordi milles teadmiste hankimise kulud ületavad

Rohkem

Microsoft PowerPoint - BPP_MLHvaade_juuni2012 (2)

Microsoft PowerPoint - BPP_MLHvaade_juuni2012 (2) Balti pakendi protseduur MLH kogemus Iivi Ammon, Ravimitootjate Liit Ravimiameti infopäev 13.06.2012 Eeltöö ja protseduuri algus Päev -30 MLH esindajad kolmes riigis jõuavad arusaamani Balti pakendi protseduuri

Rohkem

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 2017-04-12 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 2017-04-12 Tabel 1. Objekti üldandmed Lääne-Virumaa

Rohkem

Sisukord

Sisukord TARTU ÜLIKOOL BIOLOOGIA-GEOGRAAFIATEADUSKOND MOLEKULAAR- JA RAKUBIOLOOGIA INSTITUUT BIOINFORMAATIKA ÕPPETOOL Priit Palta Hübridiseerimisproovide disaini metoodika geeni koopiaarvu määramiseks Bakalaureusetöö

Rohkem

Title H1

Title H1 Programm LIFE 2014-2020 Üldine tutvustus 6. juuli 2015 Tiina Pedak Keskkonnaministeerium LIFE LIFE 1992-2013: enam kui 3100 projekti loodus ja bioloogiline mitmekesisus teised keskkonnavaldkonnad ja haldus

Rohkem

Image segmentation

Image segmentation Image segmentation Mihkel Heidelberg Karl Tarbe Image segmentation Image segmentation Thresholding Watershed Region splitting and merging Motion segmentation Muud meetodid Thresholding Lihtne Intuitiivne

Rohkem

Ppt [Read-Only]

Ppt [Read-Only] EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab varajast koolist väljalangemist ja selle vähendamist EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab madala haridustasemega noorte osakaalu vähendamist Madal

Rohkem

Microsoft Word - bakatöö viimane_.doc

Microsoft Word - bakatöö viimane_.doc Tartu Ülikool Loodus- ja tehnoloogiateaduskond Ökoloogia ja Maateaduste Instituut Botaanika õppetool Käpaliste petmise strateegiad ja paljunemisedukus Bakalaureusetöö Kadri Kangro Juhendaja: Ph.D. Tatjana

Rohkem

Millest mõtleb depressioon (ja kuidas temast aru saada?) Maarja-Liisa Oitsalu kliiniline psühholoog

Millest mõtleb depressioon (ja kuidas temast aru saada?) Maarja-Liisa Oitsalu kliiniline psühholoog Millest mõtleb depressioon (ja kuidas temast aru saada?) Maarja-Liisa Oitsalu kliiniline psühholoog Ma olen mõttetu Jälle ma ebaõnnestusin! See ülesanne ei tulnud mul hästi välja Küll ma olen vahest saamatu!

Rohkem

A Peet Üldiseid fakte diabeedi tekkemehhanismide kohta \(sealhulgas lühiülevaade

A Peet Üldiseid fakte diabeedi tekkemehhanismide kohta \(sealhulgas lühiülevaade Suhkurtõve esinemissagedus lastel Diabeedi tekkepõhjused Aleksandr Peet SA TÜK Lastekliinik Suhkruhaiguse tüübid 1. tüüpi suhkruhaigus (T1D) Eestis 99,9% juhtudest kõhunääre ei tooda insuliini 2. tüüpi

Rohkem

Söömishäired lastel ja noortel

Söömishäired lastel ja noortel Söömishäired lastel ja noortel Ere Vasli Lastepsühhiaater SA Tallinna Lastehaigla/ Laste Vaimse Tervise Keskus 24.aprill 2014.a. Söömishäired laste ja noortel Terve ja patoloogiline söömiskäitumine Söömishäired

Rohkem

Tallinna Lastehaigla eetikakomitee juubelikonverents 16.märts 2007 Varajase elu moraalsest staatusest Andres Soosaar

Tallinna Lastehaigla eetikakomitee juubelikonverents 16.märts 2007 Varajase elu moraalsest staatusest Andres Soosaar Tallinna Lastehaigla eetikakomitee juubelikonverents 16.märts 2007 Varajase elu moraalsest staatusest Andres Soosaar TLH EK -- 10 Palju õnne ja jaksu edaspidiseks! TLH EK on teinud olulise panuse Eesti

Rohkem

Microsoft Word - Naturalia_hunt_aruanne.doc

Microsoft Word - Naturalia_hunt_aruanne.doc METSAKAITSE- JA METSAUUENDUSKESKUS MTÜ NATURALIA TÖÖVÕTULEPINGU NR 2-24/TRT-12, 31.MÄRTS 2008 ARUANNE GENEETILISTE MEETODITE KASUTAMINE EESTI HUNDIPOPULATSIOONI DEMOGRAAFILISTES UURINGUTES VASTUTAV TÄITJA:

Rohkem

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: Mari Kooskora Sügis

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt:  Mari Kooskora Sügis Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: www.aaii.com Mari Kooskora Sügis 2013 1 Pisut taustast (EPL, H. Mets, nov 2005) Mari Kooskora

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Lühiülevaade Eesti teadus- ja arendustegevuse statistikast Haridus- ja Teadusministeerium Detsember 2014 Kulutused teadus- ja arendustegevusele mln eurot Eesti teadus- ja arendustegevuse investeeringute

Rohkem

Microsoft Word - Bio G kogu 2008_1

Microsoft Word - Bio G kogu 2008_1 BIOLOOGIA RIIGIEKSAMITE ÜLESANDEID Gümnaasiumi bioloogia riigieksamite 2000-2007 ülesannete koostamisel osalesid: Sirje Aher, Margus Harak, Helle Järvalt, Urmas Kokassaar, Lea Koppel, Saima Laos, Ene Lehtmets,

Rohkem

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 või Windows

Rohkem

Kai Haldre Kai Haldre MD PhD Ida-Tallinna Keskhaigla naistekliinik viljatusravi keskus Sel aastal saab dr Haldrel naistearstina töötamisest 30 aastat,

Kai Haldre Kai Haldre MD PhD Ida-Tallinna Keskhaigla naistekliinik viljatusravi keskus Sel aastal saab dr Haldrel naistearstina töötamisest 30 aastat, Kai Haldre Kai Haldre MD PhD Ida-Tallinna Keskhaigla naistekliinik viljatusravi keskus Sel aastal saab dr Haldrel naistearstina töötamisest 30 aastat, sellest 10 viimast aastat viljatusraviarstina Peamisteks

Rohkem

Microsoft PowerPoint - veinikaaritamine

Microsoft PowerPoint - veinikaaritamine Veini kääritamine Martin Sööt Käärimisprotsessi mõjutavad tegurid Temperatuur ja selle mõju veini kvaliteedile: Käärimine on eksotermiline protsess ja seetõttu eraldub käärimisel soojusenergiat punased

Rohkem

Materjaliõpetuse ja keemia lõimimine õppetöös.

Materjaliõpetuse ja keemia lõimimine õppetöös. Materjaliõpetuse ja keemia lõimimine õppetöös. Moonika Ints, Jelena Vill Tallinna Tööstushariduskeskus Õpiväljund Tunneb tekstiilkiudude liike, omadusi ja struktuuritüüpe ning tekstiilmaterjalide tootmisprotsessi.

Rohkem

BIOLOOGIA

BIOLOOGIA BIOLOOGIA (1) Bioloogial on oluline koht õpilaste loodusteadusliku maailmapildi kujunemises. Bioloogia õppimise kaudu kujunevad õpilastel loodusalased ja mitmed teised elutähtsad pädevused, omandatakse

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Miks liituda projektiga LIFE Fit for REACH? Karin Viipsi Henkel Balti OÜ (Henkel Makroflex AS) Infopäev ettevõtetele, 09.11.2016 Sisukord Ettevõtte tutvustus Ettevõtte eesmärk projektis Mida on varasemalt

Rohkem

Miks me armastame

Miks me armastame Helen Fisher, PhD < Miks me armastame? Romantilise armastuse olemus ja keemia Originaali tiitel: Why We Love: The Nature and Chemistry of Romantic Love Copyright 2004 by Helen E. Fisher. All rights reserved.

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

Plant extinctions and colonizations in European grasslands due to loss of habitat area and quality: a meta-analysis

Plant extinctions and colonizations in European grasslands due to loss of habitat area and quality: a meta-analysis Tagasivaade gümnaasiumi uurimistöö koostamisele Liina Saar Saaremaa Ühisgümnaasium, vilistlane Tartu Ülikool, doktorant Aasta oli siis 1999. o Uurimistööde koostamine ei olnud kohustuslik o Huvi bioloogia

Rohkem

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi infoleht on esildismenetluse tulemus. Vastavalt vajadusele

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir 1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 10.01.2017 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 24.10.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Ida-Virumaa

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Tallinna loomaaia aktiivõppeprogrammid koolidele 2018/19 õppeaastal I Kooliaste KODULOOMADE PÕNEV ELU UUS! Sihtgrupp: klass Aeg: aastaringselt K

Tallinna loomaaia aktiivõppeprogrammid koolidele 2018/19 õppeaastal I Kooliaste KODULOOMADE PÕNEV ELU UUS! Sihtgrupp: klass Aeg: aastaringselt K Tallinna loomaaia aktiivõppeprogrammid koolidele 2018/19 õppeaastal I Kooliaste KODULOOMADE PÕNEV ELU UUS! Kirjeldus: Koduloomi ja -linde on inimene pidanud juba aastatuhandeid. Kuidas ja miks neid aga

Rohkem

Lasteendokrinoloogia aktuaalsed küsimused

Lasteendokrinoloogia aktuaalsed küsimused Haigusjuht nooruki androloogiast lasteendokrinoloogi pilgu läbi Aleksandr Peet SA TÜK Lastekliinik aleksandr.peet@kliinikum.ee Neuroloogi jälgimisel vanuseni 13 a. Esmakordselt visiidil vanuses 7a Elu

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode] Anneli Rätsep TÜ Peremeditsiini õppetool vanemteadur 25.04.2013 Alates 2002. aastast "Haigete ravi pikkuse põhjendatus sisehaiguste profiiliga osakondades 3-5 auditit aastas Müokardiinfarkti haige käsitlus

Rohkem

Untitled-2

Untitled-2 Tervise Alkeemia Hiina meditsiin on aastatuhandete vanune tarkus sellest, mis on tervis ning kuidas seda luua ja hoida. Tervise Alkeemia keskuse eesmärgiks on aidata taastada harmoonia ja tasakaal inimese

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Solaariumisalongides UVseadmete kiiritustiheduse mõõtmine. Tallinn 2017

Solaariumisalongides UVseadmete kiiritustiheduse mõõtmine. Tallinn 2017 Solaariumisalongides UVseadmete kiiritustiheduse mõõtmine. Tallinn 2017 1. Sissejuhatus Solaariumides antakse päevitusseansse kunstliku ultraviolettkiirgusseadme (UV-seadme) abil. Ultraviolettkiirgus on

Rohkem

bio_2007_RE.indd

bio_2007_RE.indd 1.6. Kas tabelis antud protsess toimub mitoosi või meioosi teel? Märkige ristike õigesse lahtrisse. EKSMITÖÖ KOOD Viljastumisvõimeliste spermide teke Haava paranemine Protsess Mitoos Meioos 6 BIOLOOGI

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Strateegilise koostöö projekti eelarve Katriin Ranniku 17.02.2016 Millest tuleb juttu? Mis reguleerib Erasmus+ programmist rahastatavaid projekte? Millised on Erasmus+ strateegilise koostöö projekti eelarveread?

Rohkem

Microsoft Word - RVLi juhend.doc

Microsoft Word - RVLi juhend.doc KINNITATUD peadirektori 23. mai 2008.a käskkirjaga nr 32 I. ÜLDSÄTTED EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU RAAMATUKOGUDEVAHELISE LAENUTUSE JUHEND 1. Käesolev juhend sätestab raamatukogudevahelise laenutuse (edaspidi

Rohkem

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Kava Kuulame Annet Essed ja Felder Õppimise teooriad 5 Eduka õppe reeglit 5 Olulisemat oskust Anne Loeng Mida uut saite teada andmebaasidest?

Rohkem

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum 4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinumber E-posti aadress Telefoninumber Praktikatsükli läbimine.

Rohkem

01_loomade tundmaõppimine

01_loomade tundmaõppimine Tunnikava vorm Õppeaine ja -valdkond: Mina ja keskkond Klass, vanuse- või haridusaste: alusharidus Tunni kestvus: 30+15minutit Tunni teema (sh alateemad): Loomade tundmaõppimine, maal elavad loomad Tase:

Rohkem

5_Aune_Past

5_Aune_Past Kuidas kohaturundus suurendab ettevõtte kasumit? Aune Past Past ja Partnerid Kommunikatsioonibüroo aune@suhtekorraldus.ee 1 Miks inimesed teevad seda, mida nad teevad? Kuidas panna inimesed tegema seda,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - ainevahetus.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - ainevahetus.ppt [Compatibility Mode] Triin Marandi Tartu Forseliuse Gümnaasium EHK METABOLISM organismis toimuvad omavahel ja keskkonnaga seotud keemiliste reaktsioonide kogum erinevad orgaanilised ained väliskeskkonnast sünteesivad ise kehaomased

Rohkem

Sünteetiline bioloogia kui võimalus Eesti majanduse ja teaduse ühendamiseks

Sünteetiline bioloogia kui võimalus Eesti majanduse ja teaduse ühendamiseks Sünteetiline bioloogia: the next big thing Mart Loog Tehnoloogiainstituut Sünteetiline bioloogia Sünteetiline bioloogia on uus eluteaduse suund, mis kasutab insenertehnilisi printsiipe, et süstemaatiliselt

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 This document is a preview generated by EVS Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materi

EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 This document is a preview generated by EVS Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materi EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materials - Preformed road markings EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD Käesolev

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN :2000 This document is a preview generated by EVS Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist

EESTI STANDARD EVS-EN :2000 This document is a preview generated by EVS Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist EESTI STANDARD EVS-EN 10223-4:2000 Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist keevitatud võrkpiire Steel wire and wire products for fences - Part 4: Steel wire welded mesh fencing

Rohkem

EUPL v 1 1-all versions _4_

EUPL v 1 1-all versions _4_ Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents V.1.1 EUPL Euroopa Ühendus 2007 Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents ("EUPL") 1 kehtib allpool määratletud teose või tarkvara suhtes, mida levitatakse

Rohkem

Lüllemäe Põhikooli õppekava lisa 4 Lüllemäe Põhikooli ainekava Aine Tunde Bioloogia VII klassis 1 tund nädalas VIII klassis 2 tundi nädalas IX klassis

Lüllemäe Põhikooli õppekava lisa 4 Lüllemäe Põhikooli ainekava Aine Tunde Bioloogia VII klassis 1 tund nädalas VIII klassis 2 tundi nädalas IX klassis Lüllemäe Põhikooli ainekava Aine Tunde Bioloogia VII klassis 1 tund nädalas VIII klassis 2 tundi nädalas IX klassis 2 tundi nädalas 7. klassi õpitulemused Õppesisu ja tegevus Seos teiste ainetega BIOLOOGIA

Rohkem

tallinn arvudes 2003.indd

tallinn arvudes 2003.indd 15 16 Ilmastik ja keskkond 1. Õhutemperatuur, 2003... 18 2. Päikesepaiste, 2003.... 19 3. Sademed, 2003... 20 4. Keskmine tuule kiirus, 2003.. 21 5. Looduskaitse load, 2003..... 22 6. Õhusaaste paiksetest

Rohkem

Riikliku programmi “Põllumajanduslikud

Riikliku programmi “Põllumajanduslikud Riikliku programmi Põllumajanduslikud rakendusuuringud ja arendustegevus aastatel 2009 2014 lisa 4 Eesti Maaülikool Põllumajandusloomade aretusmeetmete ja kohalike ohustatud tõugude säilitusmeetmete täiustamine

Rohkem

Non-pharmacological treatment

Non-pharmacological treatment Siinusrütmi säilitava ravimi valik Kliiniline küsimus Kas siinusrütmi säilitavaks raviks tuleks eelistada mõnd konkreetset ravimirühma/ravimit: BBL vs Ic vs III? Olulised tulemusnäitajad Surm, ajuinfarkt,

Rohkem

Bioloogia - gümnaasium

Bioloogia - gümnaasium Gümnaasium BIOLOOGIA Õppe- ja kasvatuseesmärgid Gümnaasiumi bioloogiaõpetusega taotletakse, et õpilane: 1) arendab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust, loovust ning süsteemset mõtlemist; 2)

Rohkem

6

6 TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI ÕPPESUUNDADE KIRJELDUSED JA NENDE TUNNIJAOTUSPLAAN GÜMNAASIUMIS Õppesuundade kirjeldused Kool on valikkursustest kujundanud õppesuunad, võimaldades õppe kolmes õppesuunas. Gümnaasiumi

Rohkem

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses L 323/10 19.12.2018 KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/2019, 18. detsember 2018, millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/2031 artikli 42 tähenduses kõrge riskiga taimede, taimsete saaduste ja muude objektide

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc MEEPROOVIDE KESTVUSKATSED Tallinn 2017 Töö nimetus: Meeproovide kestvuskatsed. Töö autorid: Anna Aunap Töö tellija: Eesti Mesinike Liit Töö teostaja: Marja 4D Tallinn, 10617 Tel. 6112 900 Fax. 6112 901

Rohkem

E-õppe ajalugu

E-õppe ajalugu Koolituskeskkonnad MTAT.03.142 avaloeng Anne Villems September 2014.a. Põhiterminid Koolituskeskkonnad (Learning environments) IKT hariduses (ICT in education) E-õpe (e-learning) Kaugõpe (distance learning)

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode] Olavi-Jüri Luik Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL 21.veebruar 2014 i iseloomustab Robin Hood ilik käitumine kindlustus on rikas ja temalt raha võtmine ei ole kuritegu. Näiteks näitavad Saksamaal ja USA-s

Rohkem

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium Õpetaja: Eva Palk Õppeaine: Perekonnaõpetus Tundide arv: 1 nädalatund, 35 tundi õppeaastas Õpetaja töökava Tun Peateemad dide arv 5 PEREKOND Perekonna minevik, olevik ja tulevik. Kooseluvormid. Perekonna

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kas mehed ja naised juhivad erinevalt? Kuidas kaasata mitmekesiseid meeskondi? Ester Eomois, EBSi õppejõud, doktorand Organisatsioonide juhtimistreener Minu tänased mõtted Kas naised ja mehed on juhtidena

Rohkem

Inglise keele ainekava 5.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Räägib loomadest. Vaba aeg. Animals (Wild life 2. Kuula

Inglise keele ainekava 5.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Räägib loomadest. Vaba aeg. Animals (Wild life 2. Kuula Inglise keele ainekava 5.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Räägib loomadest. Vaba aeg. Animals (Wild life 2. Kuulab, loeb ja jutustab dialooge and pets) Sõnavara teemadel

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation LEOSTUMINE Transpiratsioon Leostumine Evaporatsioon Eestis on sademete hulk aastas umbes 1,5 korda aurumisest suurem. Keskmiselt on meil sademeid 550-800 mm ja aurub 320-440 mm aastas (. Maastik) Seniste

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

6

6 TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI ÕPPESUUNDADE KIRJELDUSED JA NENDE TUNNIJAOTUSPLAAN GÜMNAASIUMIS Õppesuundade kirjeldused Kool on valikkursustest kujundanud õppesuunad, võimaldades õppe kahes õppesuunas. Gümnaasiumi

Rohkem

Erasmus+: Euroopa Noored eraldatud toetused 2015 KA1 NOORTE JA NOORSOOTÖÖTAJATE ÕPIRÄNNE NOORTEVAHETUSED R1 1. taotlusvoor Taotleja Taotluse pealkiri

Erasmus+: Euroopa Noored eraldatud toetused 2015 KA1 NOORTE JA NOORSOOTÖÖTAJATE ÕPIRÄNNE NOORTEVAHETUSED R1 1. taotlusvoor Taotleja Taotluse pealkiri Erasmus+: Euroopa Noored eraldatud toetused 2015 KA1 NOORTE JA NOORSOOTÖÖTAJATE ÕPIRÄNNE NOORTEVAHETUSED Loomade Nimel Baltic Animal Rights Gathering 2015 13270 Xploreworld Health in Action 20682 Ahtme

Rohkem

P2P süsteemid

P2P süsteemid Gnutella Ajalugu Detsentraliseeritus Protokollist Paralleliseerimine Ujutamine Skaleeruvus Ultranoded Puuräsid DHT Muud MEELIS ROOS 1 Ajalugu Failivahetus P2P massidesse viija Napster tsentraalne süsteem

Rohkem

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biotsiidi omaduste kokkuvõte Biotsiidi nimi: Dismate PE Biotsiidi liik (liigid): Tooteliik 9 - Repellendid ja atraktandid (kahjuritõrje) Loa number: UK-06-08 Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande viitenumber:

Rohkem