EESTI SOTSIAALUURING 2007

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "EESTI SOTSIAALUURING 2007"

Väljavõte

1 Lisa rahandusministri 14. juuni a määrusele nr 40 "Riiklike statistiliste aruannete vormide kinnitamine" KÜSITLUSJUHI PIIRKOND EESTI SOTSILUURING 2007 Isikuküsitlus OS Küsitleja osa... 2 OS S Taustandmed... 2 OS D Õpingud... 3 OS G Igapäevategevus... 4 OS H Sissetulek OS I Tervis Küsitleja osa (järg) Leibkonna number Leibkonnaküsitlus 5 Leibkonnaliikme number Veeru number (X1) Küsitluspiirkond Küsitleja number Tallinn 2007

2 OS. KÜSITLEJ OS KÜSITLUSE KUUPÄEV PÄEV KUU KÜSITLUSE LGUSEG TUND MINUTID JÄTKU KUUPÄEV PÄEV KUU KTKEMISE KORRL JÄTKU LGUSEG TUND MINUTID S01 Millal olete sündinud? OS S. TUSTNDMED S02 Päev Kuu asta MÄRKIGE KÜSITLETV SUGU 1 MEES 2 NINE KONTROLLIGE S01 J S02 ESITTUD NDMEID LEIKONNKÜSITLUSEG (02 J 03). 2

3 OS D. ÕPINGUD Järgmised küsimused on õpingute, omandatud hariduse ja erialade kohta D1 Öelge palun, kas Te õpite praegu õppeasutuses? 1 JH! D12 D05 D2 D06a D1 D2 D3 D4 Millisel tasemel praegu õpite? klassis! D klass! D klass! D12 04 Kutseõpe 07 Kutsekeskharidus põhihariduse baasil 08 Kutsekeskharidus keskhariduse baasil 11 Kutsekõrgharidusõpe 17 Rakenduskõrgharidusõpe 12 Diplomiõpe 13 akalaureuseõpe 18 Integreeritud õpe 14 Magistriõpe (sh internatuuris) 15 Doktoriõpe (sh residentuuris) 16 MUU [KIRJUTGE]... Öelge kooli täielik nimi Millisel erialal õpite? KÜSITLEJ SUUNKÜSIMUS. KS ISIK KUULU UUDE LEIKOND? (VT LEIKONNKÜSITLUS X) 1 JH! D12 KÜSITLEJ SUUNKÜSIMUS. KS ISIK ON UUS LIIGE LEIKONNS? (VT LEIKONNKÜSITLUS 1) 1 JH! D12 Kas olete pärast viimast küsitlust lõpetanud mõne tasemeharidust andva õppeasutuse? N! VIIMSE KÜSITLUSE KUU J ST ON KIRJS VLIMILEHEL. KUI ISIK POLE KUNGI VREM VSTNUD, SIIS JÄTK D12! 1 JH! G01 Mis aastal Te selle hariduse omandasite? D5 Palun nimetage haridustase, mille omandasite. 01 lgharidus! G01 02 Põhiharidus! G01 03 Keskharidus! G01 04 Kutseharidus 07 Kutsekeskharidus põhihariduse baasil 08 Kutsekeskharidus keskhariduse baasil 12 Kutsekõrgharidus 17 Rakenduskõrgharidus 12 Diplomiõpe 13 akalaureuseõpe 18 Integreeritud õpe 14 Magistriõpe (sh internatuuris) 15 Doktoriõpe (sh residentuuris) 16 MUU [KIRJUTGE]... 3

4 D6 Öelge kooli täielik nimi, kus Te selle hariduse omandasite D7 D12 " Millisel erialal õppisite? JÄTKKE! G01 Milline on Teie kõrgeim lõpetatud kutse-, ameti- või erialaharidus? 01 Ei oma kutse-, ameti- ega erialaharidust! omandatud üldharidus (D13) 02 Kutseharidus, õppeaeg alla 3 aasta 09 Keskeri-/tehnikumiharidus pärast keskharidust 03 Kutseharidus, õppeaeg 3 aastat või rohkem 11 Rakenduskõrgharidus 04 Kutseharidus koos põhihariduse omandamisega 10 Kutsekõrgharidus 05 Kutseharidus koos keskhariduse omandamisega 15 Diplomiõpe (alates aastast 1992) 06 Kutsekeskharidus põhihariduse baasil 12 akalaureus (sh kõrgharidus kuni aastani 1992) 07 Kutsekeskharidus keskhariduse baasil 13 Magister 08 Keskeri-/tehnikumiharidus pärast põhiharidust 14 Doktor (teaduskandidaat) D3 Omandamise aasta Öelge kooli täielik nimi, kus Te selle hariduse omandasite D06b Millisel erialal õppisite? D13 " Millise hariduse omandasite üldhariduskoolis (või teist liiki õppeasutuses üldhariduse õppekava raames)? 1 Keskharidus 2 Põhiharidus (mittetäielik keskharidus) 3 lgharidus 4 lghariduseta! F01 Omandamise aasta OS G. IGPÄEVTEGEVUS F01 " F02 " Kui vana Te olite esimesele regulaarsele töökohale asudes? N! Esimene regulaarne töö on täis- või osaajatöö, mis kestis vähemalt 6 kuud. rvesse ei tule juhutööd, õpipoisiks oleku aeg, kursustel osalemine. 1 -aastane 2 Ei ole kunagi regulaarselt töötanud! G01 Mitu täisaastat olete töötanud alates sellest ajast? N! Rasedus- ja sünnituspuhkus tuleb lugeda töötatud aja hulka, lapsehoolduspuhkus aga mitte. Täisaastate arv G.. IGPÄEVTEGEVUS EELMISEL NÄDLL Järgmised küsimused on eelmise nädala (küsitlusnädalale eelnenud nädala) kohta. See on nädal, mis algas esmaspäeval (kuupäeval) ja lõppes pühapäeval (kuupäeval). G01 G02 G03 Öelge palun, kas töötasite eelmisel nädalal vähemalt ühe tunni ja saite (saate) selle eest tasu? 1 JH! G13 Kas tegelesite eelmisel nädalal ettevõtlusega, talupidamisega, äri- või vahendustegevusega, individuaaltööga, tegutsesite vabakutselisena, maksuametis või äriregistris registreeritud ettevõtjana ja saite (saate) sellest tulu? 1 JH! G13 Kas töötasite eelmisel nädalal ilma otsese tasuta pereettevõttes või talus, mille tuludest Te saate osa? 1 JH! G13 4

5 G04 G05 G06 G07 G08 G09 G10 G11 G12 G13 G14 G15 G16 Kas tegelesite eelmisel nädalal põllumajandussaaduste tootmisega müügiks? 1 JH! G13 Kas Teil on töökoht, kust puudusite eelmisel nädalal, või ettevõtlus, millega te ajutiselt ei tegelnud? 1 JH! G10 Mis põhjusel Te eelmisel nädalal töölt puudusite? 01 Puhkus 07 Rasedus- või sünnituspuhkus 12 Streik, töösulg 02 Sundpuhkus 08 Lapsehoolduspuhkus 13 Tellimuste või töö vähesus 03 Riigipühad 09 Vajadus hoolitseda laste eest 14 Remont, rike, materjali või 04 Õpingud 10 Vajadus hoolitseda teiste tooraine vähesus 05 Täiendus- või ümberõpe pereliikmete eest 15 Ilmastik 06 Enda haigus või vigastus 11 Töögraafik, töövaba hooaeg 16 MUU [KIRJUTGE].. Kas olete kindel, et saate sellele töökohale hiljem tagasi pöörduda? 1 JH! G10 Kui kaua sellelt töölt ajutiselt puudute (arvestades juba puudutud aega ja aega, mil veel puudute)? 1 Kuni 3 kuud! G13 2 Üle 3 kuu Kas saate (osalist) tasu eelmisel nädalal töölt puudutud aja eest? 1 JH! G13 Kas tegelesite eelmisel nädalal eluruumide ehitamisega endale? 1 JH Tavaline tundide arv nädalas Kas tegelesite eelmisel nädalal põllumajandustoodete tootmisega endale? 1 JH Tavaline tundide arv nädalas Kas tegite eelmisel nädalal vabatahtlikku tööd, mille eest Te tasu ei saa ja mille tulemuseks oli kaupade tootmine (nt eluruumide, kiriku või muude objektide ehitamine)? N! Kui vabatahtliku tegevuse tulemuseks on teenuste osutamine (nt hooldus- ja koristustööd), siis seda mitte arvestada. 1 JH Tavaline tundide arv nädalas JÄTKKE G32 G.. PÕHITÖÖKOHT Milline oli Teie põhitöökoht eelmisel nädalal? Tööandja (ettevõtte/asutuse) täielik nimi. llüksuse nimi. Mis on selle ettevõtte/asutuse põhitegevusala?. Mis on allüksuse tegevusala? [MÄRGITKSE, KUI ERINE PÕHITEGEVUSLST]. Kui palju on selles ettevõttes/asutuses/allüksuses töötajaid? N! Kui allüksuse tegevusala erines ettevõtte/asutuse põhitegevusalast, siis märkida allüksuse töötajate arv. Küsitletav lugeda töötajate arvu hulka. 1 1 kuni 10 (täpsustage) 3 20 kuni 49 5 Ei tea täpselt, kuid vähem kui kuni või rohkem 6 Ei tea täpselt, kuid rohkem kui 10 Mis on Teie amet? Milles töö seisneb? 5

6 G17 G18 G3 G8 G19 G4 G5 G7 G9 G10 G11 Millisesse järgmistest rühmadest kuulute? 1 Palgatöötaja 2 Palgatöötaja(te)ga ettevõtja, palgatööjõuga talupidaja! G20 3 Üksikettevõtja, palgatööjõuta talupidaja, vabakutseline! G20 4 Palgata töötaja pereettevõttes, talus! G20 5 MUU [KIRJUTGE] Mitu töötajat on Teie otseses alluvuses? Kas töötate töölepingu, töövõtulepingu, avaliku teenistuse seaduse, suulise kokkuleppe või muud tüüpi lepingu alusel? 1 Tööleping 2 Töövõtuleping 3 valiku teenistuse seadus või teenistusleping 4 Käsundusleping 5 Leping tööjõudu rentiva firmaga 6 Suuline tööleping või kokkulepe Kes on selle ettevõtte/asutuse omanik? 1 Riik (Eesti Vabariik) 2 Kohalik omavalitsus 3 Eesti eraõiguslik isik 4 Välismaa eraõiguslik isik 5 Eesti ja välismaa eraõiguslik isik 6 Muu [KIRJUTGE] Kas see on alaline või ajutine töö? 1 laline töö 2 jutine töö! G7 Kas Teil on praegu katseaeg? 1 JH! G20 Kas Teie töö on osa väljaõppest, st kas Te olete õpipoiss, praktikant vms? 1 JH JÄTKKE! G20 Kui pikaks ajaks on Teie tööleping / töötamise kokkulepe sõlmitud? 1 Vähem kui üheks aastaks 2 Üheks aastaks või kauemaks Kui suur on Teie keskmine netokuupalk sellel töökohal? Kas Teie tööandja maksab Teie töötasult Jah, Jah, Ei EI täiel kuid mitte maksnud TE määral täiel määral üldse sotsiaalmaksu (33%)? töötuskindlustusmaksu (0,6%)? tulumaksu (22%)? KUI KÕIK VSTTI 1, 3 VÕI 4! G20 Kas oskate öelda, kui suurelt summalt kuus tööandja eelnimetatud makse maksab? 1 JH Summa, millelt tööandja kuus makse maksab 6

7 G20 G1 G2 G21 G22 G23 G24 G25 Mitu tundi nädalas teete seda tööd tavaliselt? N! Peetakse silmas tegelikult töötatud tunde. tundi Kas peate võimalikuks, et järgmise aasta jooksul kaotate oma praeguse töökoha? 1 Jah, kindlasti 2 Tõenäoliselt jah 3 Tõenäoliselt mitte 4 Kindlasti mitte 5 Raske öelda Kui kaotaksite oma praeguse töökoha, mis Te arvate, kas Teil õnnestuks leida oma ametioskustele ja kogemustele vastav töökoht? 1 Jah, kindlasti 2 Tõenäoliselt jah 3 Tõenäoliselt mitte 4 Kindlasti mitte 5 Raske öelda G.. KÕRVLTÖÖKOHD Kas Teil oli eelmisel nädalal peale põhitöökoha ka mõni kõrvaltöökoht, kus töötasite või ajutiselt töölt puudusite? 1 JH! G23 Mitu tundi nädalas tavaliselt kõrvaltöökohtadel töötate? N! Peetakse silmas tegelikult töötatud tunde. tundi Kas Te töötate põhi- ja kõrvaltöökohtadel kokku N! Peetakse silmas tegelikult töötatud tunde. 1 tavaliselt vähem kui 30 tundi nädalas? 2 tavaliselt 30 ja rohkem tundi nädalas?! G25 Palun öelge peamine põhjus, miks Te töötate vähem kui 30 tundi nädalas? 1 Õpingud, täiendus- või ümberõpe 7 Minu tööl loetakse täisajatööks vähem kui 30-tunnist 2 Enda haigus, vigastus või töövõimetus töönädalat 3 Soovin töötada 30 ja rohkem tundi nädalas, 5 Vajadus hoolitseda laste ja/või teiste pereliikmete kuid ei ole leidnud sobivat tööd eest, teha koduseid majapidamistöid 4 Ma ei soovi kauem töötada 6 MUU [KIRJUTGE] Kas tegelesite eelmisel nädalal peale põhitöö endale eluruumi ehitamisega, põllumajandustoodete oma tarbeks tootmisega ja/või vabatahtliku tööga, mille eest Te tasu ei saa ja mille tulemuseks oli kaupade tootmine (nt eluruumide, kiriku või muude objektide ehitamine)? 1 JH Tavaline tundide arv nädalas G32 G33 G.E. TÖÖOTSINGUD Kas Te olete nelja viimase nädala (k.a eelmise) jooksul tööd otsinud? 1 JH! G35 N! Tööotsingud on ka ettevalmistus ettevõtluse alustamiseks / talu rajamiseks ja varem kokkulepitud töö alguse ootamine. Oletagem, et Teile pakutakse tööd. Kas saaksite kahe järgmise nädala jooksul tööle asuda? N! Kui inimene ootab varem kokkulepitud töö algust, mis teostub järgmise kolme kuu kestel, vastata JH 1 JH 7

8 G35 G36 G34 G.F. SOTSIL-MJNDUSLIK SEISUND Milline järgmistest seisunditest Teid eelmise kalendriaasta igas kuus põhiliselt iseloomustas? N! Töölt puudumisi rasedus- ja sünnituspuhkuse, haiguse, vigastuse jt selliste põhjuste tõttu arvestage töötamiseks. 01 Täisajaga palgatöötaja 05 Töötu 02 Osaajaga palgatöötaja 06 (Üli)õpilane 03 Täisajaga ettevõtja-tööandja,üksikettevõtja, 07 Vanaduspensionär palgatööjõuta talupidaja, vabakutseline, 08 Töövõimetuspensionär palgata töötaja pereettevõttes (talus) 09 Kodune, lapsehoolduspuhkusel 04 Osaajaga ettevõtja-tööandja, üksikettevõtja, 10 jateenija palgatööjõuta talupidaja, vabakutseline, 12 MUU [KIRJUTGE].. palgata töötaja pereettevõttes (talus) KUI KSUTTKSE VRINTI MUU (12), TULE LISD K SELGITUS. Jaanuar... G Juuli... Veebruar... H ugust... Märts... I September... D prill... J Oktoober... E Mai... K November... F Juuni... L Detsember... Milline eespool loetletud seisunditest Teid selle aasta jaanuarist kuni eelmise kuuni põhiliselt iseloomustas? N! Töölt puudumisi rasedus- ja sünnituspuhkuse, haiguse, vigastuse jt selliste põhjuste tõttu arvestage töötamiseks. KUI KSUTTKSE VRINTI MUU (12), TULE LISD K SELGITUS. Jaanuar... Veebruar... Märts... D prill... E Mai... F Juuni... G Juuli... Milline järgmistest seisunditest Teid praegu põhiliselt iseloomustab? N! Töölt puudumisi rasedus- ja sünnituspuhkuse, haiguse, vigastuse jt selliste põhjuste tõttu arvestage töötamiseks. Ka juhutööd on töötamine! 01 Täisajaga palgatöötaja 05 Töötu 02 Osaajaga palgatöötaja 06 (Üli)õpilane 03 Täisajaga ettevõtja-tööandja,üksikettevõtja, 07 Vanaduspensionär palgatööjõuta talupidaja, vabakutseline, 08 Töövõimetuspensionär palgata töötaja pereettevõttes (talus) 09 Kodune, lapsehoolduspuhkusel 04 Osaajaga ettevõtja-tööandja, üksikettevõtja, 10 jateenija palgatööjõuta talupidaja, vabakutseline, 12 MUU [KIRJUTGE].. palgata töötaja pereettevõttes (talus) KUI VSTUS 5 12! GS1 GE1 Kas võrreldes eelmise sotsiaaluuringu küsitlusega (kui ei osalenud, siis 12 viimase kuu jooksul) olete vahetanud töökohta või lõpetanud töötamise? 1 JH! H01 GE2 Mis oli töökoha vahetamise või töötamise lõpetamise peamine põhjus? (MÄRKID INULT ÜKS!) 1 Tahtsin või pakuti paremat tööd / tahtsin ise ettevõtlust alustada 2 Tähtajalise töölepingu lõppemine 3 Tööandja tõttu (vallandamine või varasem pensionile minek tööandja algatusel, koondamine, ettevõtte/asutuse likvideerimine/reorganiseerimine/pankrotistumine/erastamine) 4 Ettevõtluse/talumajapidamise lõpetamine 5 Vajadus hoolitseda laste või teiste pereliikmete eest, sh lapsehoolduspuhkus 6 bikaasa/elukaaslase töö sundis elukohta vahetama, abiellumine 7 MUU [KIRJUTGE] JÄTKKE! H01 8

9 GS1 GS2 GS3 GS4 G26 G27 GD1 G28 G29 G30 GD2 GD3 G.D. VIIMNE TÖÖKOHT KÜSITLEJ SUUNKÜSIMUS. KS ISIK KUULU UUDE LEIKOND? (VT LEIKONNKÜSITLUS X) 1 JH! G26 KÜSITLEJ SUUNKÜSIMUS. KS ISIK ON LEIKONNS UUS LIIGE? (VT LEIKONNKÜSITLUS 1) 1 JH! G26 KÜSITLEJ SUUNKÜSIMUS. KS ISIK ON PÄRST EELMISE ST KÜSITLUST LÕPETNUD TÖÖTMISE? (VT G35 J G36) 1 JH! G27 KÜSITLEJ SUUNKÜSIMUS. KS ISIK VSTS EELMISEL STL ISIKUKÜSITLUSELE? (VT VLIMILEHELT) 1 JH! H01 Kas olete kunagi töötanud? 1 JH! H01 Mis aastal ja kuul töötasite viimati? asta Kuu Mis oli tööandja (ettevõtte/asutuse) täielik nimi?. llüksuse nimi. Mis oli selle ettevõtte/asutuse põhitegevusala?. Mis oli allüksuse tegevusala? [MÄRGITKSE, KUI ERINE PÕHITEGEVUSLST]. Mis oli Teie amet? Milles töö seisnes? Millisesse järgmistest rühmadest kuulusite? 1 Palgatöötaja 2 Palgatöötaja(te)ga ettevõtja, palgatööjõuga talupidaja! G31 3 Üksikettevõtja, palgatööjõuta talupidaja, vabakutseline! G31 4 Palgata töötaja pereettevõttes, talus! G31 5 MUU [KIRJUTGE] Mitu töötajat oli Teie otseses alluvuses? Kas see oli alaline või ajutine töö? 1 laline töö! G31 2 jutine töö GD4 Kui pikaks ajaks oli Teie tööleping / töötamise kokkulepe sõlmitud? 1 Vähem kui üheks aastaks 2 Üheks aastaks või kauemaks G31 Mitu tundi nädalas tegite seda tööd tavaliselt? N! Peetakse silmas tegelikult töötatud tunde. tundi 9

10 OS H. SISSETULEK H.. RHLINE SISSETULEK PLGTÖÖST Järgmised küsimused on Teie eelmise kalendriaasta sissetuleku kohta. Selles uuringus on see info väga oluline, kuna võimaldab paremini analüüsida vaesuse ja rikkuse jagunemist Eestis. Palume Teil järgmistele küsimustele vastata võimalikult ausalt. Kogu Teie antud teavet käsitletakse nii, et seda ei saa Teie või Teie leibkonnaga otseselt seostada. Palume teil võimaluse korral vastamisel aluseks võtta eelmise aasta kohta esitatud tuludeklaratsioon. H01 Kas Teil on olnud eelmise kalendriaasta jooksul sissetulekut palgatööst? 1 JH! H22 N! KONTROLLI! H01 PE OLEM 1, KUI ON EELMISEL KLENDRISTL OLNUD PLGTÖÖTJ (G35 = 1 VÕI 2) H02 Kuidas on Teil lihtsam nimetada kogu eelmise aasta palgatöö sissetulek, kas... 1 kuukeskmise töötasuna või 2 aasta kohta tervikuna?! H3 EI TE VÕI EI SOOVI OM TÖÖTSU VLDD! H5 H1 Kuidas on Teil lihtsam nimetada oma kuukeskmist palgatöö sissetulekut, kas... H03 1 koos töötasult makstavate maksudega (brutona) või 2 summana, mille saite puhtalt kätte (netona)?! H2 Nimetage, kui suur oli Teie eelmise kalendriaasta kuukeskmine brutosissetulek palgatööst. Kui Teil oli peale põhitöö ka kõrvaltöö, kust saite samuti töötasu, siis palume ka need summad meelde tuletada ja arvesse võtta. Palun nimetage eelmisel kalendriaastal saadud kuukeskmine brutotöötasu (kõigilt töökohtadelt kokku) Mitmel kuul Te töötasu saite? Kuude arv H2 JÄTKKE!H05 Nimetage, kui suur oli Teie eelmise kalendriaasta kuukeskmine netosissetulek palgatööst. Kui Teil oli peale põhitöö ka kõrvaltöö, kust saite samuti töötasu, siis palume ka need summad meelde tuletada ja arvesse võtta. Palun nimetage eelmisel kalendriaastal saadud kuukeskmine netotöötasu (kõigilt töökohtadelt kokku) Mitmel kuul Te töötasu saite? Kuude arv JÄTKKE!H05 H3 Kuidas on Teil lihtsam nimetada oma kalendriaasta palgatöö sissetulekut, kas... H04 H4 1 koos töötasult makstavate maksudega (brutona) või 2 summana, mille saite puhtalt kätte (netona)?! H4 Nimetage, kui suur oli Teie eelmise kalendriaasta brutosissetulek palgatööst. Kui Teil oli peale põhitöö ka kõrvaltöö, kust saite samuti töötasu, siis palume ka need summad meelde tuletada ja arvesse võtta. Nimetage eelmisel kalendriaastal saadud aasta brutotöötasu (kõigilt töökohtadelt kokku) Mitmel kuul Te töötasu saite? Kuude arv JÄTKKE!H05 Nimetage, kui suur oli Teie eelmise kalendriaasta netosissetulek palgatööst. Kui Teil oli peale põhitöö ka kõrvaltöö, kust saite samuti töötasu, siis palume ka need summad meelde tuletada ja arvesse võtta. Nimetage eelmisel kalendriaastal saadud aasta netotöötasu (kõigilt töökohtadelt kokku) Mitmel kuul Te töötasu saite? Kuude arv 10

11 H05 D E F G H I J K L M H06 H07 H5 Peale regulaarse töötasu on võimalik saada lisatasusid. Meenutage, kas saite eelmisel kalendriaastal ka järgmisi tasusid? JH EI Puhkusetoetus 1 2 Jõulutoetus 1 2 Muud pühadetasud ja toetused 1 2 Lisatasu, tulemustasu 1 2 Ületunnitasu 1 2 sendustasu 1 2 Lähetuskulude kulutamata ja endale kättejäänud osa 1 2 astapreemia 1 2 Rahas saadud tulu kasumi jaotamisest 1 2 Töötasuna saadud osaku- või aktsiaoptsiooni realiseerimisest saadud tulu 1 2 Komisjonitasu 1 2 Jootraha 1 2 Muud tasud [KIRJUTGE] 1 2 KUI KÕIK VSTTI 2!H08 Kas arvestasite kõik need tasud eespool nimetatud töötasude hulka? 1 JH! H08 Nimetage arvestamata jäänud tasude summa. astas saadud netotasu (kõigilt töökohtadelt kokku) JÄTKKE! H08 Palun öelge, millisesse järgmistest vahemikest jäi Teie kuukeskmine netosissetulek palgatööst eelmisel kalendriaastal. 1 Kuni 2000 krooni krooni krooni krooni krooni krooni krooni või enam Mitmel kuul Te töötasu saite? Kuude arv Tuletage meelde, kas ja kui palju maksite Teie ja/või Teie tööandja eelmisel kalendriaastal pensionifondidesse ja muudesse kindlustusskeemidesse. H08 H09 H10 H11 Kas Teie tööandja maksis Teie töötasult eelmisel kalendriaastal Jah, Jah, Ei EI täiel kuid mitte maksnud TE määral täiel määral üldse sotsiaalmaksu (33%)? töötuskindlustusmaksu (0,6%)? tulumaksu (23%)? KUI KÕIK VSTTI 1, 3 VÕI 4!H10 Kas oskate öelda, kui suurelt summalt tööandja eelnimetatud makse maksis? 1 JH Summa, millelt tööandja eelmisel aastal makse maksis Kas olete liitunud pensionikindlustuse II sambaga? 1 JH! H18 Nimetage, kui palju peeti kinni Teie töötasult eelmisel kalendriaastal pensionikindlustuse II sambasse (2%). KUI LLES LIITUS J EELMISEL STL VEEL EI MKSNUD, SIIS MÄRKID 0! Eelmise kalendriaasta makse pensionikindlustuse II sambasse 11

12 H.. MITTERHLINE SISSETULEK PLGTÖÖST Järgmised küsimused on palgatööst saadava mitterahalise sissetuleku kohta. H18 H19 Kas tööandja võimaldas Teil eelmisel kalendriaastal kasutada autot või furgoonautot ka isiklikul otstarbel? 1 JH! H1 Öelge selle sõiduki tüüp, mark ja väljalaskeaasta. H20 H1 H2 H21 N D E F G H I J K L M H22 H3 H4 H27 Sõiduki tüüp (sõiduauto, buss jms)... Sõiduki mark ja mudel (Nissan lmera, Ford Focus jms)... Sõiduki väljalaskeaasta Mitu kuud Te eelmisel kalendriaastal seda sõidukit kasutasite? Kuude arv Kas tööandja maksis Teile eelmisel kalendriaastal isikliku sõiduautoauto kasutamise hüvitist (kompensatsioon isikliku auto tööotstarbel kasutamise eest)? 1 JH Saadud netosumma eelmisel kalendriaastal Mitu kuud seda saite?! H21 Kas arvestasite selle hüvitise eespool nimetatud töötasude hulka? 1 JH Kas Teie tööandja võimaldas Teile eelmisel kalendriaastal allpool loetletud mitterahalise sissetuleku liike? Kui JH, hinnake nende ligikaudne väärtus. N! Tööga seonduvate kulutuste kompenseerimist mitte arvestada. JH. Ligikaudne EI (soodusosa) väärtus eelmisel kalendriaastal Tööandja tasutud autokütus 1 2 Tööandja tasutud ühissõiduki kasutamine 1 2 Tasuta või soodushinnaga toit töökohal 1 2 Tööandja tasutud kommunaalmaksed 1 2 metikorteri kasutamine tasuta või soodustingimustel 1 2 Tööandja tasutud (mobiil)telefoni- ja postiteenused 1 2 Tööandja tasutud raviteenused 1 2 Tööandja tasutud tööga mitteseotud koolitus 1 2 Tasuta või soodushinnaga sportimisvõimalused 1 2 Tööandja tasutud puhkusereis 1 2 Toiduained 1 2 Liising või laen soodusintressiga 1 2 Seadmete ja/või muude töövahendite kasutamine (nt mootorsaag, muruniiduk jms) 1 2 MUU [KIRJUTGE] H.. TULU REGISTREERITUD ETTEVÕTLUSEST Kas tegutsesite eelmisel aastal füüsilisest isikust ettevõtjana? N! Muust registreeritud ettevõtlusest (osaühing, täisühing, usaldusühing, tulundusühing, aktsiaselts) saadud sissetulek märkida omanditulu alla H49. 1 JH! H34 Mitu kuud Te olite eelmisel aastal füüsilisest isikust ettevõtjana registreeritud? Kuude arv Kas Teie ettevõtlus oli seotud eluruumide või maa rentimisega? 1 JH Kas saite eelmisel kalendriaastal kasumit või kahjumit? 1 Kasumit! H5 2 Kahjumit, öelge summa! H30 3 JÄI NULLI! H30 12

13 H5 Kuidas on Teil lihtsam nimetada oma ettevõtluse kasumit, kas... H28 H29 H1 H30 H31 H32 H33 D N E F G H I J K L M H2 1 koos makstavate maksudega (brutona) või 2 summana, mille saite puhtalt kätte (netona)?! H29 Nimetage eelmisel kaldendriaastal saadud kasum enne maksustamist. Kasum enne maksustamist!h30 EI SOOVI KSUMIT VLDD! H1 Kui suur oli Teie ettevõtluse puhaskasum eelmisel kalendriaastal? Puhaskasum (kasum pärast maksustamist)!h30 EI SOOVI KSUMIT VLDD! H1 Palun öelge, millisesse järgmistest vahemikest jäi Teie puhaskasum ettevõtlusest eelmisel kalendriaastal. 1 Kuni 1500 krooni krooni krooni krooni krooni või enam Kas võimaldasite endale eelmisel kalendriaastal ettevõtluse kaudu auto, furgoonauto või muu mootorsõiduki (nt mootorratas, mopeed, paat, traktor) kasutamist isiklikul otstarbel? 1 JH! H33 Öelge selle sõiduki tüüp, mark ja väljalaskeaasta. Sõiduki tüüp (sõiduauto, buss jms)... Sõiduki mudel (Nissan lmera, Ford Focus jms)... Sõiduki väljalaskeaasta Mitu kuud Te eelmisel kalendriaastal seda sõidukit kasutasite? Kuude arv Kas Te ettevõtjana võimaldasite endale eelmisel kalendriaastal allpool loetletud mitterahalise sissetuleku liike ettevõtluse kaudu (kandes need ettevõtluse kuludesse)? Kui JH, siis hinnake ka nende ligikaudne väärtus. N! Tööga seonduvate kulutuste kompenseerimist mitte arvestada. JH. Ligikaudne EI (soodusosa) väärtus eelmisel kalendriaastal Isiklikku tarbimisse võetud vara 1 2 Ettevõtluse kaudu tasutud autokütus 1 2 Ettevõtluse kaudu tasutud ühissõiduki kasutamine 1 2 Tasuta või soodushinnaga toit töökohal 1 2 Ettevõtluse kaudu tasutud kommunaalmaksed 1 2 Korteri kasutamine tasuta või soodustingimustel 1 2 Ettevõtluse kaudu tasutud (mobiil)telefoni- ja postiteenused 1 2 Ettevõtluse kaudu tasutud raviteenused 1 2 Ettevõtluse kaudu tasutud ettevõtlusega mitteseotud koolitus 1 2 Ettevõtluse kaudu tasuta või soodushinnaga sportimisvõimalused 1 2 Ettevõtluse kaudu tasutud puhkusereis 1 2 Toiduained 1 2 Seadmete ja/või muude töövahendite kasutamine (nt mootorsaag, muruniiduk jms) 1 2 MUU [KIRJUTGE] Kas saite eelmisel kalendriaastal autoriõiguse tasu, autorihonorari või lepingutasu loomingulise või teadusliku tegevuse (kirjutised, uuringud jms) eest, mida Te ei arvanud ettevõtlusest saadud tulu/kahjumi hulka? 1 JH! H35! H36 13

14 H34 H35 H36 Kas saite eelmisel kalendriaastal autoriõiguse tasu, autorihonorari või lepingutasu loomingulise või teadusliku tegevuse (kirjutised, uuringud jms) eest? 1 JH! H36 Kui suur oli Teie sissetulek loomingulise või teadusliku tegevuse eest eelmisel kalendriaastal? Netosissetulek eelmisel kalendriaastal Mitu kuud seda sissetulekut saite? Kuude arv KÜSITLEJ SUUNKÜSIMUS KS TEGELES EELMISEL STL REGISTREERITUD ETTEVÕTLUSEG J NDIS SELLE KOHT INFOT (vt H22 = 1) VÕI SI SISSETULEKUT LOOMINGULISE VÕI TEDUSLIKU TEGEVUSE EEST (vt H34 = 1)? 1 JH! H6 Tuletage meelde, kas ja kui palju maksite eelmisel kalendriaastal makse. H37 Kas maksite enese eest eelmisel kalendriaastal järgmisi avansilisi makse JH. Makstud summa EI eelmisel kalendriaastal sotsiaalmaksu (33%)? 1 2 tulumaksu (23%)? 1 2 H38 Kas olete liitunud pensionikindlustuse II sambaga? 1 JH! H6 H39 Nimetage, kui palju maksite eelmisel kalendriaastal pensionikindlustuse II sambasse ettevõtlustuludest. KUI LLES LIITUS J EELMISEL STL VEEL EI MKSNUD, SIIS MÄRKID 0! Eelmise kalendriaasta makse pensionikindlustuse II sambasse H6 H7 D N E F G H I J K L M Kas Te olite eelmisel aastal mõne osaühingu, aktsiaseltsi, täisühingu, osaühingu või tulundusühingu omanik? 1 JH! H46 Kas Te ettevõtjana võimaldasite endale eelmisel kalendriaastal allpool loetletud mitterahalise sissetuleku liike ettevõtluse kaudu kandes need ettevõtluse kuludesse? Kui JH, siis hinnake nende ligikaudne väärtus. N! Tööga seonduvate kulutuste kompenseerimist mitte arvestada. JH. Ligikaudne EI (soodusosa) väärtus eelmisel kalendriaastal Isiklikku tarbimisse võetud vara 1 2 Ettevõtluse kaudu tasutud autokütus 1 2 Ettevõtluse kaudu tasutud ühissõiduki kasutamine 1 2 Tasuta või soodushinnaga toit töökohal 1 2 Ettevõtluse kaudu tasutud kommunaalmaksed 1 2 Korteri kasutamine tasuta või soodustingimustel 1 2 Ettevõtluse kaudu tasutud (mobiil)telefoni- ja postiteenused 1 2 Ettevõtluse kaudu tasutud raviteenused 1 2 Ettevõtluse kaudu tasutud ettevõtlusega mitteseotud koolitus 1 2 Ettevõtluse kaudu tasuta või soodushinnaga sportimisvõimalused 1 2 Ettevõtluse kaudu tasutud puhkusereis 1 2 Toiduained 1 2 Seadmete ja/või muude töövahendite kasutamine (nt mootorsaag, muruniiduk jms) 1 2 MUU [KIRJUTGE]

15 H.D. TULU REGISTREERIMT ETTEVÕTLUSEST Järgmised küsimused on registreerimata ettevõtluse kohta. Tuletage meelde, kui palju Teie ise saite tulu registreerimata ettevõtlusest. Kui sellega on seotud mitu leibkonnaliiget, jagage saadud tulu liikmete vahel vastavalt panusele. KUI TULU ON JGTUD LIIKMETE VHEL, KONTROLLIGE, KS KÕIK LIIKMED ON VSTUSED SELLELE OSLE NDNUD. H46 D E F H47 Kas Te saite eelmisel kalendriaastal rahalist tulu järgmistest tegevustest? N! Tuludest tuleb tootmise kulud maha arvestada. JH. Tulu eelmisel EI kalendriaastal Eraviisiline tasuliste teenuste osutamine teistele isikutele või leibkondadele (nt lapsehoidmine, koduabi, põlluharimine jne) 1 2 Tulu omavalmistatud tarbekaupade müügist (nt käsitööesemed, suveniirid jm) 1 2 Tulu omatoodetud toidukaupade müügist (nt pirukad, vahvlid, šašlõkk jm) 1 2 Tulu vahendustegevusest 1 2 Sissetulek leibkonna põllu- ja metsamajanduslikust tegevusest (nt aia- ja põllusaaduste, elusloomade ja -lindude, looma- ja linnukasvatussaaduste, mesindussaaduste, metsamaterjali, metsaandide jms müügist saadud tulu) 1 2 MUU [KIRJUTGE] Kas saite eelmisel kalendriaastal registreerimata ettevõtlusest ka mitterahalist tulu (nt heinte vedamise eest saadud kütus, metsategemise eest saadud küttepuud jms)? N! Tuludest tuleb tootmise kulud maha arvestada. JH [KIRJUTGE]. Ligikaudne väärtus EI eelmisel kalendriaastal H.E. OMNDITULU Järgmised küsimused on Teie eelmise kalendriaasta omanditulu kohta. Kui tegelesite registreeritud ettevõtlusega (välja arvatud FIE-d): osaühing, täisühing, usaldusühing, tulundusühing, aktsiaselts ja võtsite teenitud kasumi välja, siis märkige siia saadud sissetulek. H49 Kas saite eelmisel kalendriaastal järgmist tulu? Märkida netotulu! JH. Summa eelmisel EI kalendriaastal E H50 HE1 Tulu võlakirjade intressidest 1 2 Tulu väärtpaberite dividendidest (st aktsiad, osakud) 1 2 MUU [KIRJUTGE] 1 2 KUI KÕIK VSTTI 2!HE1 Kui palju maksite saadud tuludelt eelmisel kalendriaastal makse? Eelmisel kalendriaastal omanditulult makstud tulumaks Kas mõni pank maksis Teile Teie arveldus- või hoiukontol olevalt summalt eelmisel aastal intresse? 1 JH Saadud summa 2 JH, KUID EI TE TÄPSET SUMMT 3 EI! HK1! HK1 15

16 HE2 Palun öelge vahemik, kuhu Teile makstud intresside summa jääb. 1 Kuni 50 krooni krooni krooni krooni krooni või enam HK1 HK2 HK3 HK4 HK5 HK6 HK7 HK8 HK9 H.K. KINDLUSTUS Kas olete liitunud pensionikindlustuse III sambaga? 1 JH! HK3 Palun nimetage, kui palju maksite eelmisel kalendriaastal pensionikindlustuse III sambasse. Eelmise kalendriaasta makse pensionikindlustuse III sambasse Kas saite eelmisel kalendriaastal makseid pensionikindlustuse III sambast? 1 JH Saadud summa eelmisel kalendriaastal Makstud tulumaks Kas olete end kindlustanud ja liitunud mõne muu kogumiskindlustussüsteemiga? 1 JH! HK6 Kui palju maksite enese kogumiskindlustuse eest eelmisel kalendriaastal? Eelmise kalendriaasta makse enese kogumiskindlustuse eest Kas saite eelmisel kalendriaastal makseid kogumiskindlustusest? 1 JH Saadud summa eelmisel kalendriaastal Makstud tulumaks Kas olete end veel kindlustanud ja teete makseid muudesse erakindlustusskeemidesse (nt tervisekindlustus, elukindlustus jms, välja arvatud kogumiskindlustus)? 1 JH! HK9 Nimetage, kui palju maksite enese lisakindlustuse eest eelmisel kalendriaastal. Eelmise kalendriaasta makse enese lisakindlustuse eest Kas Teie tööandja on Teid kindlustanud või olete end oma ettevõtte kaudu kindlustanud ja maksate muudesse erakindlustusskeemidesse (nt tervisekindlustus, elukindlustus jms)? 1 JH! H51 HK10 Kui palju on makstud lisakindlustuse eest eelmisel kalendriaastal? Tehtud makse eelmisel kalendriaastal H51 H.F. SIIRDED Kas saite eelmisel kalendriaastal vanaduspensioni või muid vanadusega seotud hüvitisi (sh puudetoetus pensioniealisel, rahvapension, eripension, pensionikindlustuse II sambast või muudest kohustuslikest kindlustusskeemidest saadud maksed jms, v.a tööandja makstav ühekordne hüvitis pensionile jäämisel)? HF3 1 JH Saadud netosumma eelmisel kalendriaastal Mitu kuud seda saite?! HF4 Kas saadud vanadusega seotud hüvitistelt peeti kinni tulumaks? kuud HF4 1 JH Kas saite eelmisel kalendriaastal või enne seda tööandjalt ühekordset hüvitist pensionile jäämisel? 1 JH Saadud summa! H52 16

17 HF5 D H52 Kui palju Te saadud hüvitisest eelmisel kalendriaastal ära kasutasite? 1! JÄRGMINE KÜSIMUS (H52) OSK ÖELD Mis aastal ja kuul Te selle summa saite? aastal kuul Mitme kuu palgaga see hüvitis võrdne oli? Kuude arv Kas saite eelmisel kalendriaastal töövõimetuspensioni või puudega seotud hüvitisi (puudega lapse toetus, puudega 16-aastase ja vanema inimese toetus, puudega inimese õppetoetus, hooldajatoetus jms)? H53 1 JH Saadud summa eelmisel kalendriaastal Mitu kuud seda saite? Kas saite eelmisel kalendriaastal toitjakaotuspensioni? kuud H54 HF6 1 JH Saadud summa eelmisel kalendriaastal Mitu kuud seda saite? kuud Kas saite eelmisel kalendriaastal kas Teie enda või lapse haiguse ajal makstud haigushüvitist? Ärge arvestage sünnitushüvitist ja lapsendamishüvitist (leibkonnaküsitlus D11). SED HÜVITIST VÕI SD INULT SEL JL TÖÖTV ISIK (vt G35) 1 JH Saadud summa eelmisel kalendriaastal Mitu päeva seda saite? päeva Kas saite eelmisel kalendriaastal töötuskindlustushüvitist, mida maksab Eesti Töötukassa? H56 1 JH Saadud netosumma eelmisel kalendriaastal Mitu kuud seda saite? Kas saite eelmisel kalendriaastal ettevõtluse alustamise toetust? 1 JH Saadud summa eelmisel kalendriaastal kuud H55 HF1 HF2 D Kas saite eelmisel kalendriaastal Tööturuameti makstavat töötutoetust, töötule makstavat stipendiumi või sõidu- ja majutustoetust?ärge arvestage koondamishüvitist, töötushüvitist ja tööturutoetust ettevõtluse alustamiseks. 1 JH Saadud summa eelmisel kalendriaastal Mitu kuud seda saite? kuud Kas saite või aastal koondamishüvitist? 1 JH Saadud summa! H57 Kui palju Te saadud koondamishüvitisest eelmisel kalendriaastal ära kasutasite? 1! JÄRGMINE KÜSIMUS (H57) OSK ÖELD Mis aastal ja kuul Te selle summa saite? aastal kuul Mitme kuu palgaga see hüvitis võrdne oli? Kuude arv 17

18 H57 G D H H58 Kas saite eelmisel kalendriaastal järgmisi õppimisega seotud hüvitisi? JH. Saadud summa EI eelmisel kalendriaastal Õppetoetus 1 2 Riiklik õppestipendium 1 2 Eestis asuva fondi või organisatsiooni stipendium või grant 1 2 Välisriigi stipendium või grant 1 2 Mingis ulatuses kustutatud õppelaen 1 2 MUU [KIRJUTGE] Kas saite eelmisel kalendriaastal veel mõnda toetust/ hüvitist/pensioni, mida eespool ei nimetatud (kinnipidamiskohast vabanenu toetus, kriminaalkuriteoohvrile makstav kahjuhüvitis, elluastumistoetus lastekodulapsele jms)? JH [KIRJUTGE]. Saadud summa EI eelmisel kalendriaastal H.G. MKSUD SISSETULEKULT H59 Kas maksite aastal saadud sissetulekult tulumaksu juurdemakset (juurdemakse tehti aastal)? H60 H61 H62 H63 H64 1 JH! H64 Kes ja kelle eest tulumaksu juurdemakse maksis? 1 Maksin tulumaksu juurdemakse ainult enda eest! H63 2 Maksin tulumaksu juurdemakse nii enda kui ka teiste leibkonnaliikmete eest! H62 3 Tulumaksu juurdemakse maksis teine leibkonnaliige, kattes nii minu kui enese sissetuleku Palun öelge selle leibkonnaliikme nimi, kes Teie eest tulumaksu juurdemakse maksis. Nimi... Sünniaasta JÄTKKE! H64 Öelge selle leibkonnaliikme / nende leibkonnaliikmete nimed, kelle eest Teie tulumaksu juurdemakse maksite. Nimi... Sünniaasta Nimi... Sünniaasta Nimi... Sünniaasta Kui suur oli eelmisel kalendriaastal sissetulekult makstud tulumaksu juurdemakse kogusumma? Eelmise kalendriaasta sissetulekult tasutud tulumaksu juurdemakse Kas saite aasta sissetulekult tulumaksu tagastust (tulumaksu tagastus saadi aastal) (laenuintresside, koolituskulude, suurema maksuvaba miinimumiga seotud)? N! Tulumaksu tagastus tasutud koolituskulutuste ja õppelaenu intresside eest arvestada siia hulka. 1 JH Tulumaksu tagastus eelmise kalendriaasta sissetulekult 18

19 OS I. TERVIS Lõpetuseks esitan paar küsimust Teie tervise kohta. I01 I02 I03a Milliseks hindate oma tervist üldiselt? 1 Väga hea 3 Ei hea ega halb 2 Hea 4 Halb 5 Väga halb Kas Teil on mõni pikaajaline (krooniline) haigus või terviseprobleem? N! Hooajalised (nt heinanohu) või korduvad terviseprobleemid lugege samuti pikaajalisteks. KÜSID LTI, SÕLTUMT EELMISEST VSTUSEST! 1 JH Kas mõni terviseprobleem on Teie igapäevategevusi pikka aega (vähemalt viimased 6 kuud) piiranud? KÜSID LTI, SÕLTUMT EELMISTEST VSTUSTEST! I03 I04 I05 I06 I07 1 Jah, väga palju 2 Jah, mõningal määral 3 Ei, üldse mitte N! Kui terviseprobleem on hooajaline või korduv, tuleks mõelda möödunud aastale. Kui terviseprobleem on just tekkinud, tuleks mõelda tulevale aastale. Kas mõni terviseprobleem on Teid järgmistes tegevustes pikka aega (vähemalt viimased 6 kuud) piiranud? KÜSID LTI, SÕLTUMT EELMISTEST VSTUSTEST! Jah, Jah, Ei, väga palju mõningal määral üldse mitte Töötamine ja õppimine (sh täiendus- või ümberõppekursuse alustamine või jätkamine) Ringiliikumine kodus ja väljas (sh ühissõidukite kasutamine) Suhtlemine ja vaba aja veetmine (sh klubides või teistes asutustes käimine) N! Kui terviseprobleem on hooajaline või korduv, tuleks mõelda möödunud aastale. Kui terviseprobleem on just tekkinud, tuleks mõelda tulevale aastale. Kas 12 viimase kuu jooksul oli olukordi, kus Te vajasite abi või konsultatsiooni perearstilt, kuid ei saanud seda? 1 JH! I06 Mis oli peamine põhjus, miks Te perearsti abi või konsultatsiooni ei saanud? INULT ÜKS VRINT! 01 Ma ei saanud seda endale lubada majanduslikel põhjustel 06 Liiga pikk vahemaa, sõiduraskused 02 Mul ei olnud aega töö, laste või teiste hooldamise tõttu 07 Liiga pikk ootejärjekord 03 Kartsin (arsti, haiglat, uurimist, ravimist) 08 Mul ei olnud kehtivat ravikindlustust 04 Ma ei teadnud ühtki head arsti, kelle juurde minna 09 Mul ei olnud saatekirja 05 Tahtsin oodata ja vaadata, kas terviseprobleem 10 Mõni muu põhjus kaob iseenesest [KIRJUTGE] Kas 12 viimase kuu jooksul oli olukordi, kus Te vajasite abi või konsultatsiooni hambaarstilt, kuid ei saanud seda? N! rvestada ka proteesiarste ja ortodonte. 1 JH! I08 Mis oli peamine põhjus, miks Te hambaarsti abi või konsultatsiooni ei saanud? INULT ÜKS VRINT! 01 Ma ei saanud seda endale lubada majanduslikel põhjustel 06 Liiga pikk vahemaa, sõiduraskused 02 Mul ei olnud aega töö, laste või teiste hooldamise tõttu 07 Liiga pikk ootejärjekord 03 Kartsin (arsti, haiglat, uurimist, ravimist) 08 Mul ei olnud kehtivat ravikindlustust 04 Ma ei teadnud ühtki head arsti, kelle juurde minna 09 Mul ei olnud saatekirja 05 Tahtsin oodata ja vaadata, kas terviseprobleem 10 Mõni muu põhjus kaob iseenesest [KIRJUTGE] 19

20 I08 I09 I10 I11 Kas 12 viimase kuu jooksul oli olukordi, kus Te vajasite abi või konsultatsiooni eriarstilt, kuid ei saanud seda? 1 JH! I10 Mis oli peamine põhjus, miks Te eriarsti abi või konsultatsiooni ei saanud? INULT ÜKS VRINT! 01 Ma ei saanud seda endale lubada majanduslikel põhjustel 06 Liiga pikk vahemaa, sõiduraskused 02 Mul ei olnud aega töö, laste või teiste hooldamise tõttu 07 Liiga pikk ootejärjekord 03 Kartsin (arsti, haiglat, uurimist, ravimist) 08 Mul ei olnud kehtivat ravikindlustust 04 Ma ei teadnud ühtki head arsti, kelle juurde minna 09 Mul ei olnud saatekirja 05 Tahtsin oodata ja vaadata, kas terviseprobleem kaob 10 Mõni muu põhjus iseenesest [KIRJUTGE] Kui pikk Te olete? cm Kui palju Te kaalute? kg LÕPULUSE: OLEMEGI JÕUDNUD KÜSITLUSE LÕPPU. SUUR TÄNU KOOSTÖÖ EEST! 20

21 KÜSITLEJ OS (JÄRG) D E F E KÜSITLUSE LÕPUEG KTKEMISE KORRL JÄTKU LÕPUEG TUND TUND MINUTID MINUTID KÜSITLUSE KEEL 1 EESTI 2 VENE KES VEEL VIIISID KÜSITLUSE JUURES? [VÕI OLL MITU VSTUST] 1 MITTE KEEGI 2 5-STSED J NOOREMD LPSED 3 6-STSED J VNEMD LPSED 4 IKS (ELUKSLNE) 5 MUUD SUGULSED 6 MUUD TÄISKSVNUD (MITTESUGULSED) KÜSITLUS KULGES... 1 VÄG HÄSTI 4 RSKUSTEG [ SELGITGE 10s] 2 HÄSTI 5 SUURTE RSKUSTEG [ SELGITGE 10s] 3 RHULDVLT KUIDS ON TÄIDETUD ISIKUKÜSITLUSE NKEET? 1 KÜSITLUSINTERVJUU 2 TELEFONIINTERVJUU 3 KÜSITLETV ISE TÄITIS NKEEDI 5 MUU [KIRJUTGE].. VSTS 1 KÜSITLETV ISE 2 KÜSITLETV ISE, KEEGI ISTS 3 KEEGI TEINE VSTNUD LIIKME NUMER KS KÜSITLETV EL LEIKONNST ERLDI? 1 JH KÜSITLEMISE KOHT 1 KÜSITLETV ELUKOHT 2 KÜSITLETV TÖÖKOHT 3 KÜSITLEJ TÖÖKOHT/ELUKOHT 4 MÕNI MUU KOHT (KIRJUTGE, KUS?)... MÄRKUSED KÜSITLUSE KOHT [KIRJUTGE KÕIGIST SEGVTEST SJOLUDEST] KUI OLETE KONTROLLINUD, ET NKEEDI KÜSIMUSTE JÄRGNEVUSEST ON KINNI PEETUD J KÕIGILE SELLES JÄRGNEVUSES KÜSIMUSTELE VSTUSED KIRJUTTUD, KINNITGE SED OM LLKIRJG.... KÜSITLEJ LLKIRI 21

EE_Questionnaire_ EE_Ahm2007

EE_Questionnaire_ EE_Ahm2007 Lisa rahandusministri määrusele nr Riiklike statistiliste aruannete vormide kinnitamine KÜSITLUSJUHI PIIRKOND EESTI TÖÖJÕU-UURING 2007 Küsimustik OS Küsitleja osa...3 OS Leibkonna üldandmed...3 OS Töötamine

Rohkem

EE_Questionnaire_LFS2008_EE

EE_Questionnaire_LFS2008_EE EESTI TÖÖJÕU-UURING 2008 Küsimustik OS Küsitleja osa 3 OS Leibkonna üldandmed... 3 OS Töötamine uuringunädalal... 6 OS D Põhitöö... 6 OS E Kõrvaltööd. 10 OS F Vaeghõive. 11 OS G Mittetöötava viimane töökoht..

Rohkem

Microsoft Word - ank2003_naidis.doc

Microsoft Word - ank2003_naidis.doc Lisa rahandusministri 28. novembri 2002. a määrusele nr 141 Riiklike statistiliste aruandevormide kinnitamine PIIRKON MKON NKEEI NUMER EESTI TÖÖJÕU-UURING 2003 Küsimustik OS Küsitleja osa... 3 OS Leibkonna

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

OSA Y

OSA Y EESTI TÄISKASVANUTE KOOLITUS 2011 ANKEET OSA A Küsitleja osa...2 OSA YA Leibkonna ja leibkonnaliikmete üldandmed... 3 OSA YB Suhted leibkonnas... 4 OSA YC Demograafilised andmed... 5 OSA JN Vanemate haridus...

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

EE LFS 2009 IntManual Est

EE LFS 2009 IntManual Est EESTI TÖÖJÕU-UURING 2009 Küsitleja juhend Tallinn 2008 SISUKORD 1. TÖÖJÕU-UURINGU EESMÄRK... 1 2. VALIM... 2 3. PÕHIMÕISTED... 2 4. KÜSITLEJA OSA... 3 5. LEIBKONNAKÜSITLUS... 5 5.1 OSA YA. Leibkonna ja

Rohkem

SAF 6.0

SAF 6.0 SAF 6.9 SEMINAR veebruar, 2015 AS Sysdec sysdec@sysdec.ee Peeter Maipuu Madis Lukk 1 PÄEVAKAVA 09:30 kogunemine, kohvi 10:00 loeng 11:30 kohvipaus 11:45 loeng 12:30 küsimused vastused 13:00 lõpp 2 1. Maksumäärade

Rohkem

Mõned mõtted maksudest

Mõned mõtted maksudest Edukas ettevõtja on aus ettevõtja Tallinna Ettevõtluspäev 2012 Jaan Krinal Näide palgast Millest räägime Miks me makse maksame Mida me saame maksude eest Tulumaks ja tuludeklaratsioon. Sotsiaalmaks. Ettevõtlusest,

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSDlisa_2_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSDlisa_2_juhend_2015 TSD lisa 2 täitmise juhend I osa Mitteresidendile tehtud väljamaksete ja maksukohustuste deklareerimine täitmine 1. Vormi TSD lisa 2 I osas deklareeritakse mitteresidendist juriidilistele isikutele kalendrikuul

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Eesti pensionisüsteem võrdluses teiste Euroopa riikidega: olukord, väljakutsed ja kesksed valikud Lauri Leppik 7.06.2019 Pension kui vanadusea sissetulek Pension on ühiskondliku tööjaotuse kaasanne tekkis

Rohkem

3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui is

3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui is 3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui isikukood ei ole teada Ees- ja perekonnanimi Sugu Vanus

Rohkem

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd TÖÖKOHA KAOTUS Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK-20161 Helista meile numbril 777 1211 IFI TÖÖKOHA KAOTUSE KINDLUSTUSE TINGIMUSED TTK - 20161 1 Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc Ettevõtte tegevusaruanne 2017 1. Sissejuhatus AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele

Rohkem

m24-Lisa

m24-Lisa Lisa Viimsi Vallavalitsuse 22.12.2015 määrusele nr 24 Viimsi valla 2015.aasta lisaeelarve artiklite jaotus 1. Eelarve põhitegevuse tulude jaotus tululiikide lõikes: Suurendamine Vähendamine TULU NIMETUS

Rohkem

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko KEHTESTATUD õppeprorektori 29.08.2016 korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori 18.09.2017 korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori 08.03.2018 korraldusega nr 54 Õpetajakoolituse erialastipendiumi

Rohkem

Siseministri määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama p

Siseministri määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama p Siseministri 30.10.2018 määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama peab kõigile küsimustele. Järgige vastamisel etteantud

Rohkem

Krediidireiting

Krediidireiting Aastaaruande põhiaruanded 2015 Reg. kood: 00000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn, Harjumaa Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Põhinäitajad 2015 Müügitulu: sh eksport: Ärikasum: Puhaskasum /(-kahjum):

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uue eakuse rahvakogu Hetkeseis 19. septembril uuseakus.rahvaalgatus.ee Aastal 2050 võiks: Uue eakuse visioon elukvaliteet eakana sõltuda pigem inimese valikutest, mitte riigist; 70aastastest täis- või

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tul

Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tul 10.4.1 Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk 195 197 Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tuleb sõna pank?... 2. Miks hoiustati kulda kullassepa

Rohkem

Microsoft Word - FITD11A.rtf

Microsoft Word - FITD11A.rtf Rahandusministri 14.06.2011. a määruse nr 30 Residendist füüsilise isiku tulu deklareerimine lisa 1 Vorm A RESIDENDIST FÜÜSILISE ISIKU TULUDEKLARATSIOON (eurodes sendi täpsusega). Periood a I ÜLDANDMED

Rohkem

FITD02A

FITD02A Rahandusministri 14.06.2011. a määruse nr 30 Residendist füüsilise isiku tulu deklareerimine lisa 1 (muudetud sõnastuses) RESIDENDIST FÜÜSILISE ISIKU TULUDEKLARATSIOON (eurodes sendi täpsusega) Periood

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Pealkiri / Headline

Pealkiri / Headline Eesti pensionisüsteemi reformide põlvkondadevaheliste efektide analüüs simulatsioonimeetodi abil Magnus Piirits Tartu Ülikool/PRAXIS magnuspiirits@gmail.com Juhendaja Andres Võrk Ettekande kava Aktuaalsus

Rohkem

Microsoft Word - ESTONIA 8report 2013 ET

Microsoft Word - ESTONIA 8report 2013 ET ARUANNE Aruanne hõlmab ajavahemikku 01.07.12 30.06.13 Koostatud Eesti Vabariigi Valitsuse poolt meetmete kohta, millega jõustuvad Eesti Vabariigi Valitsuse poolt 24. jaanuaril 2000 alla kirjutatud Euroopa

Rohkem

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc Lisa rahandusministri 17. detsembri 2008. a määrusele nr 48 "Riiklike statistiliste aruannete vormide kinnitamine" LNIKKONN MOOUL-UURING OS Küsitleja osa...2 OS Y Leibkonna ja liikmete üldandmed......2

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Tulumaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus 1.1 Sisukokkuvõte Eelnõuga võetakse üle nõuk

Tulumaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus 1.1 Sisukokkuvõte Eelnõuga võetakse üle nõuk Tulumaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus 1.1 Sisukokkuvõte Eelnõuga võetakse üle nõukogu direktiiv (EL) 2017/952, millega muudetakse direktiivi

Rohkem

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse 08.03.2018 määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hooldaja/kontaktisiku üldandmed Ees ja perekonnanimi Isikukood

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

TSD lisa 7 täitmise kord alates Sisukord I. osa Maksustatavad dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist, varjatud kasum

TSD lisa 7 täitmise kord alates Sisukord I. osa Maksustatavad dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist, varjatud kasum TSD lisa 7 täitmise kord alates 01.01.2019 Sisukord I. osa Maksustatavad dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist, varjatud kasumieraldised, välismaiste kontrollitavate äriühingute

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80139404 tänava/talu nimi, Kesk 6 maja ja korteri number: alevik: Laatre alevik vald: Tõlliste vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

Õppekorralduseeskirja lisa nr 9 Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitter

Õppekorralduseeskirja lisa nr 9 Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitter Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitteriiklike toetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord I Õppetoetused 1. Üldsätted 1.1. Kord põhineb õppetoetuste ja õppelaenuseadusel

Rohkem

Rahulolu_uuring_2010.pdf

Rahulolu_uuring_2010.pdf Rahulolu raport Kuressaare Haigla SA Käesolev uuring viidi läbi 2010. aastal. Uuriti ambulatoorse ravi patsientide rahulolu raviteenusega. Ankeetide arv ja tagastusprotsent Struktuuriüksus Väljastatud

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80188897 tänava/talu nimi, Lillgordi maja ja korteri number: küla: Rälby küla vald: Vormsi vald maakond:

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc PUHJA VALLA 2015.a LISAEELARVE Lisa 1 Puhja Vallavolikogu 1. juuli 2015 määruse nr 7 juurde KOONDEELARVE 27.02.2015 LISA- EELARVE 01.07.2015 I osa PÕHITEGEVUSE TULUD 2 143 312 49 005 2 192 317 30 Maksutulud

Rohkem

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK MTÜ TALLINNA NAISTE KRIISIKODU MAJANDUSAASTA ARUANNE Majandusaasta 01.01.2008 31.12.2008 ETTEVÕTTE NIMI MITTETULUNDUSÜHING TALLINNA NAISTE KRIISIKODU REGISTRI KOOD 80191735 AADRESS Wismari 37 4 Tallinn,

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Eesti Haigekassa töökorralduse muudatustest ja EPIKoja esindamisest Ulvi Tammer-Jäätes EPIK juhatuse liige Eesti Haigekassa Nõukogu liige EHK Soodusravimikomisjoni liige Eesti Diabeediliidu juhataja Organisatsioon

Rohkem

Microsoft Word - EST_3rd_report.doc

Microsoft Word - EST_3rd_report.doc ARUANNE Aruanne hõlmab ajavahemikku 01.07.07 30.06.08 Koostatud Eesti Vabariigi Valitsuse poolt meetmete kohta, millega jõustuvad Eesti Vabariigi Valitsuse poolt 24. jaanuaril 2000 alla kirjutatud Euroopa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80326129 tänava/talu nimi, Trummi tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Paindlikud töövormid töötaja ja tööandja vaatenurgast Marre Karu Poliitikauuringute Keskus Praxis Kas töö teeb õnnelikuks? See sõltub... - inimese (ja tema pere) soovidest - inimese (ja tema pere) vajadustest

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

Aruanne_ _ pdf

Aruanne_ _ pdf MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80004940 tänava/talu nimi, Paasiku tn 4-75 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

(Microsoft Word - P4_FOP_karj\344\344riplaneerimine kutsekeskharidus )

(Microsoft Word - P4_FOP_karj\344\344riplaneerimine kutsekeskharidus ) MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: forvarderioperaatori 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 4 Mooduli vastutaja: Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused Veiko Belials

Rohkem

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja Sotsiaalministri 17. septembri 2008. a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord Lisa 2 Statsionaarse epikriisi andmekoosseis

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Majandusarengud maailmas lähiaastatel Ülo Kaasik Eesti Panga asepresident Maailma majandusaktiivsus on vähenenud Probleemid on tööstuses, kus eksporditellimused on jätkuvalt vähenemas Majanduskasv püsib

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

Labisoit 2004 aruanne.doc

Labisoit 2004 aruanne.doc INSENERIBÜROO STRATUM Mootorsõidukite 2003.a. läbisõidu ankeetküsitluse läbiviimine TALLINN 2004 Seletuskiri Mootorsõidukite 2003.a. läbisõidu ankeetküsitluse läbiviimine Sissejuhatus Eestis on rea aastate

Rohkem

Ppt [Read-Only]

Ppt [Read-Only] EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab varajast koolist väljalangemist ja selle vähendamist EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab madala haridustasemega noorte osakaalu vähendamist Madal

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

MergedFile

MergedFile Koolituse kava Koolitus: Erisoodustused ja muudatused erisoodustuse maksustamisel Toimumiskoht: Tallinn, Hotell Euroopa, Paali 5, Ida-Euroopa saal Toimumisaeg: 16. oktoober 2017, kell 10.00-12.00 Koolitaja:

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

KINNITATUD Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu otsusega nr 13 SISEKAITSEAKADEEMIA KUTSE ANDMISE KORD pääste valdkonna kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1

KINNITATUD Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu otsusega nr 13 SISEKAITSEAKADEEMIA KUTSE ANDMISE KORD pääste valdkonna kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 KINNITATUD Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu 15.04.2019 otsusega nr 13 SISEKAITSEAKADEEMIA KUTSE ANDMISE KORD pääste valdkonna kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 Kutse andmise kord (edaspidi kord) reguleerib järgmiste

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ registrikood: täna

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ registrikood: täna MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 12304194 tänava/talu nimi, Pärnu mnt 141 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uued generatsioonid organisatsioonis: Omniva kogemus Kadi Tamkõrv / Personali- ja tugiteenuste valdkonnajuht Omniva on rahvusvaheline logistikaettevõte, kes liigutab kaupu ja informatsiooni Meie haare

Rohkem

AMETINIMETUSE JA TÖÖKOHA AADRESSI LISAMINE TÖÖTAMISE REGISTRISSE ANDMETE KOGUMISE EESMÄRK Koguda tõhusamalt palga ja tööjõu andmeid, et teha senisest

AMETINIMETUSE JA TÖÖKOHA AADRESSI LISAMINE TÖÖTAMISE REGISTRISSE ANDMETE KOGUMISE EESMÄRK Koguda tõhusamalt palga ja tööjõu andmeid, et teha senisest AMETINIMETUSE JA TÖÖKOHA AADRESSI LISAMINE TÖÖTAMISE REGISTRISSE ANDMETE KOGUMISE EESMÄRK Koguda tõhusamalt palga ja tööjõu andmeid, et teha senisest täpsemat palga- ja tööturustatistikat. Töötamise andmed

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

Share wave 5: 50+ in Europe - Coverscreenwizard version IF SKIP_INTROPAGE = 0 CoverscreenWizardIntroPage Järgnev sissejuhatus sisaldab üldküsimu

Share wave 5: 50+ in Europe - Coverscreenwizard version IF SKIP_INTROPAGE = 0 CoverscreenWizardIntroPage Järgnev sissejuhatus sisaldab üldküsimu Share wave 5: 50+ in Europe - Coverscreenwizard version 5.4.2 IF SKIP_INTROPAGE = 0 CoverscreenWizardIntroPage Järgnev sissejuhatus sisaldab üldküsimusi vastaja leibkonna kohta. Lugege tekst kõvasti ette.

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

897FCEA9

897FCEA9 Hr Tõnis Lukas Haridus- ja teadusminister Munga 18 50088 TARTU Teie 13.02.2008 nr 8-4/27 Õiguskantsler 03.2008 nr 6-2/080120/00801824 Seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta Austatud härra minister Tänan

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode] Olavi-Jüri Luik Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL 21.veebruar 2014 i iseloomustab Robin Hood ilik käitumine kindlustus on rikas ja temalt raha võtmine ei ole kuritegu. Näiteks näitavad Saksamaal ja USA-s

Rohkem

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 5. Loeng Anne Villems ATI Loengu plaan Sõltuvuste pere Relatsiooni dekompositsioon Kadudeta ühendi omadus Sõltuvuste pere säilitamine Kui jõuame, siis ka normaalkujud

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

LISA KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal Lõpeb eksternõ

LISA KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal Lõpeb eksternõ LISA KEHTESTATUD õppeprorektori 17.04.2019 korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal 19.08.2019 eksternõppesse astumise avalduste ja VÕTA taotluste esitamine. Algab

Rohkem

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx ORCA SWIM CLUB MTÜ ÜLDTINGIMUSED 1. LEPING 1.1. Leping sõlmitakse ORCA SWIM CLUB MTÜ (edaspidi Ujumisklubi) ja täisealise Ujuja või alaealise Ujuja (edaspidi ühiselt nimetatud Ujuja) lapsevanema või muu

Rohkem

Tootmine_ja_tootlikkus

Tootmine_ja_tootlikkus TOOTMINE JA TOOTLIKKUS Juhan Lehepuu Leiame vastused küsimustele: Mis on sisemajanduse koguprodukt ja kuidas seda mõõdetakse? Kuidas mõjutavad sisemajanduse koguprodukti muutused elatustaset? Miks sõltub

Rohkem

Väljaandja: Riigikogu Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 1996, 42, 172 Eesti Vabariigi valit

Väljaandja: Riigikogu Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 1996, 42, 172 Eesti Vabariigi valit Väljaandja: Riigikogu Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 24.12.1996 Avaldamismärge: RT II 1996, 42, 172 Eesti Vabariigi valitsuse ja Ukraina valitsuse vaheline tulu- ja kapitalimaksuga

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80391523 tänava nimi, maja number: Telliskivi tn 60a linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

„Minu konto“

„Minu konto“ PENSIONIKESKUS AS Iseteenindusportaal Minu Konto funktsionaalsus ja kasutusjuhend Aprill 2019 Sisukord 1. Sissejuhatus... 2 2. Mõisted... 2 3. Identifitseerimine... 2 4. Isiku andmed, andmete kontrollimine

Rohkem

ARUANDE

ARUANDE ELANIKKONNA SUHTUMINE E-VALIMISTESSE Ülevaade üle-eestilise arvamusküsitluse tulemustest Tallinn märts 2005 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1 METOODIKA KIRJELDUS... 4 Valim... 4 Küsitlus... 7 Andmetöötlus ja

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2006.doc

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2006.doc AS SEB ÜHISPANGA ELUKINDLUSTUS 2006. aasta III kvartali vahearuanne SISUKORD Sissejuhatus...3 Kindlustusseltsi üldandmed...3 Tegevusaruanne...4 Juhatuse deklaratsioon...5 Bilanss...6 Kasumiaruanne 3. kvartal

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80071250 tänava/talu nimi, Laki tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS 12. juuli 1990 * Sotsiaalkindlustus Fonds national de solidarité lisatoetus Sissemaksetest sõltumatute hüvitiste eksporditavus Kohtuasjas C-236/88, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindajad:

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Maksukäitumine, mille tulemusel saavad petta tarbija, ettevõtja ja riik Marek Helm maksu- ja tolliameti peadirektor Levinumad petuskeemid» Levinumad pettused kasutatud sõidukite turul on:» fiktiivsed komisjonimüügid»

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

TÖÖKORRALDUSE REEGLID

TÖÖKORRALDUSE REEGLID KINNITATUD H. Elleri nim. Tartu Muusikakooli direktori 26.06.2017 käskkirjaga nr 1-1/69 H. ELLERI NIM. TARTU MUUSIKAKOOLI TÖÖKORRALDUSE REEGLID 1. Üldsätted. 1.1.1. Töökorralduse reeglid (edaspidi tööreeglid)

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 0 Liis Grünberg Pärnu mnt, Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

saantood_rmt_est.indd

saantood_rmt_est.indd Regina Rohula Saan tööd! VÄIKE KÄSIRAAMAT TÖÖ OTSIJALE Kuriteoennetuse Sihtasutus 2006 Koostaja: Regina Rohula Konsultandid: Maire Adamberg Helga Kitsing Kerstin Peterson Annika Soodla Kristel Varm Eriline

Rohkem