religioossuse võrdlus

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "religioossuse võrdlus"

Väljavõte

1 Eestis elavate eesti ja vene keelt kõnelevate inimeste religioossuse võrdlus Kaido Soom Abstrakt Eesti ühiskond on kahekultuuriline ja kaks suurimat rahvust siinses ühiskonnas on eestlased ja venelased. Artikkel otsib rahvaloenduse ning küsitluse Elust, usust ja usuelust tulemusi analüüsides vastust küsimusele, milline on Eestis elavate eesti keelt kõnelevate inimeste religioossus võrreldes vene keelt kõnelevate inimeste religioossusega. Artiklis leitakse, et eesti ja vene keelt kõnelevad inimesed erinevad tugevalt institutsionaalsesse kirikusse kuulumise alusel. Siin mängib suurt rolli õigeusu kirik kui venekeelse rahvuse kultuuriline sidustaja. Muus on aga kahe rahvusgrupi suhtumine nii kristluse õpetustesse, kristluse praktiseerimisse kui ka uude vaimsusesse küllaltki sarnane. Ei saa öelda, et eesti keelt kõnelevad inimesed oleksid mittereligioossed ja vene keelt kõnelevad inimesed religioossed. Mõlemal rahvusgrupil on oma religioossus ühes oma rõhuasetustega. Märksõnad Religioossus, kirik, uus vaimsus E esti elanike religioossuse teema on ühiskonnas oluline. Nii näiteks küsib Eesti Päevalehe artiklis Ave Tampere Kas Eesti on kõige vähem usklik riik maailmas? (Tampere 2014). Vaadates Tampere artikli kommentaaride hulka, torkab silma, et tegu on aktuaalse teemaga. Ka kirikutes arutatakse teema üle, kuivõrd religioossed on eesti elanikud. Küllalt tihti on oletatud, et religioossus sõltub palju ka elaniku rahvusest. Vahel

2 Soom Eesti erinevate rahvuste religioossuse võrdlus 69 on kuulda väidet, et eestlased on vähem religioossed ja vene keelt kõnelevad inimesed on religioossemad. Tegu on arvamusega, mis väärib analüüsi. Hoolimata sellistest oletustest on teemavaldkonda küllaltki vähe analüüsitud. Kõige mahukam analüüs on Raigo Liimanil (Liiman 2001), kelle uurimuse andmestik on kogutud aastal Sellest ajast on möödunud 20 aastat ja nüüd on taas põhjust analüüsida religioossuse arengujooni Eesti ühiskonnas, lähtudes rahvuslikust perspektiivist. Ühiskonnas kõneldakse küll integratsioonist, kuid küsimus on, mil määral toimub see religiooni valdkonnas. Eestis juurutatavat integratsioonimudelit analüüsides leiab Iiris Pettai, et ühelt poolt eeldatakse, et muulased õpivad ära eesti keele ja suudavad eestlastega võrdväärselt osaleda kohalikus kultuuri- ja poliitikaelus. Teisalt eeldab integratsioon Pettai hinnangul seda, et muulased säilitavad rahvusliku eripära ja keele (Pettai 2002: 218). Religioon on põimunud kultuuriväärtuste ja tavadega, nii et selle kaudu säilitavad ja taastavad sisserändajad oma kultuuri paljusid aspekte enda ja oma laste jaoks. Kollektiivsed mälestused ja sümboolse tähendusega rituaalid on olulised kultuuriväärtuste, normide ja tavade säilitamiseks ja edasiandmiseks. Ameerika Ühendriikide kogemus osutab, et sisserändajate puhul asendas usuline identiteet tihti etnilise identiteedi ja usuline identiteet muutus uues riigis kohanemise protsessi käigus olulisemaks kui kodumaal. Ka pakkusid religioossed institutsioonid sisserännanutele sobivaid kooskäimiskohti (Ebaugh 2003: ). Samuti võib Ameerika Ühendriikides märgata seda, et sisserännanute teine põlvkond pole enam nii huvitatud etnilises koguduses osalemisest (Ebaugh 2003: 235). See tähendab etnilise koguduse rolli olulisuse kahanemist ja religioosse koguduse rolli kasvu. Kuna Eesti puhul on tegu sisserännanute teise ja sageli ka kolmanda põlvkonnaga, võib oletada, et siin on venekeelse elanikkonna puhul vähenenud nende oma usu mõju ja seda Eesti ühiskonda integreerumise tõttu. Käesolev artikkel püüab välja selgitada, kas see oletus peab paika või mitte. Aastal 2014 läbiviidud uuring Mina. Maailm. Meedia (Vihalemm, P. et al. 2017) näitab, et rahvus moodustab Eesti inimeste kollektiivse identiteedi empiirilises struktuuris eraldi kategooria ja rahvuslik identiteet on olemuslikult eristav. Etnilise eristumise ja hingelise solidaarsuse orientatsioon on selle uuringu põhjal rohkem levinud just Eesti venekeelse vähemuse seas ning seda nähtust võib pidada ka rahvakeelse mõiste vene hing

3 70 Usuteaduslik Ajakiri 2/2018 (73) avaldumiseks. See orientatsioon on tugevasti seotud religioossusega (Kalmus, Vihalemm 2017: ). Religioon tähendab seega midagi rohkemat kui vaid uskumusi, see tähendab inimese identiteeti, ning inimeste identiteedi mõistmiseks on oluline uurida nende religioossust. Uuring Mina. Maailm. Meedia näitab, et niihästi enamus- kui vähemusrühma rahvuslik identiteet ei rajane mitte poliitilistel, vaid kultuurilis-religioossetel sümbolitel, väärtustel ja praktikatel. Eesti venekeelses elanikkonnas on reaktsioonina ühiskonna nende jaoks negatiivsetele arengusuundadele välja kujunenud tugev etnokultuuriline, religioossete juurtega väärtustel põhinev etnilise eristumise ja hingelise solidaarsuse orientatsioon (Kalmus, Vihalemm 2017: 134). Sellele aitab kaasa Vene Õigeusu Kiriku traditsioonide rõhutamine. Näiteks patriarh Kirill ja Vene Õigeusu Kirik soovivad võtta endale moraalse autoriteedi ning vene ühiskonna ja riiklike organite ühenduslüli rolli (Jarzyńska 2014: 89). See roll toimib traditsioonilisi ja konservatiivseid väärtusi järgides, mis aitab etniliselt eristuda muust Eesti ühiskonnast. Selline uurimuse tulemus annab põhjuse arvata, et venekeelne elanikkond on enamuse moodustavast eestikeelsest elanikkonnast religioossem. Kahtlemata mõjutab Eestis elavaid eestlasi peamiselt luterlik kultuurikontekst ja vene rahvusest inimesi peamiselt õigeusu kultuurikontekst. Samas on mõlemal rahvusel selja taga Nõukogude Liidu aeg oma ateistliku propagandaga. Lisaks mõjutab kõiki Eestis elavaid rahvusi veel tänapäevane sekulariseerumine. Teisalt on vene keelt kõnelevate inimeste puhul tegu siiski võõras kultuurikontekstis elava vähemusrahvusega, kellele usk võib olla üks rahvusliku identiteedi alustalasid. Seega ei saa Eestis elavate rahvuste religioossuse küsimusele läheneda lihtsustatult, vaid seda tuleb analüüsida teemavaldkonniti, käsitledes nii traditsioonilist kristlikku usku, traditsioonilist kristlikku religioosset praktikat kui ka uut vaimsust. Võib oletada, et teatud küsimustes on eesti keelt kõnelevad ja vene keelt kõnelevad inimesed küllaltki sarnastel ja teatud küsimustes erinevatel seisukohtadel. Samuti võib uuringu Mina. Maailm. Meedia tulemuste põhjal oletada, et religioon mängib venelaste identiteedis olulisemat rolli kui eestlaste puhul. Käesoleva artikli ülesanne on analüüsida uusimate küsitluste põhjal, kuidas sõltub Eesti elaniku usk tema rahvusest. Selleks analüüsin nii traditsioonilist kristlikku usku, traditsioonilist kristlikku religioosset praktikat kui ka uut vaimsust.

4 Soom Eesti erinevate rahvuste religioossuse võrdlus 71 Seotus institutsionaalse kristlusega rahvuslikust perspektiivist lähtudes On olemas mitu andmebaasi, mille põhjal võib hinnata Eestis elavate rahvuste usklikkust, usulist maailmapilti ja seotust religioossete liikumistega. Rahvaloendus näitab seda, kuivõrd peavad eri rahvuste esindajad omaks mõnd usku. Kui vaadata rahvuslikku koosseisu, siis aastal 2011 loendatud st Eesti elanikust oli eestlasi (70%), teisele kohale jäid vene rahvusest elanikud, keda oli (25%). Ülejäänud rahvuste esindajaid oli 5% elanikkonnast. Lisaks eestlastele ja venelastele olid olulisel kohal veel ukrainlased, keda oli (2% elanikkonnast), ja valgevenelased, keda oli (1% elanikkonnast) (Rahvaloenduse andmebaas). Rahvaloenduses küsiti vastanutelt, kas nad peavad omaks mõnd usku. Jaatava vastuse korral paluti see usk ära märkida. Vastanud täiskasvanud elanikust pidas mõnd usku omaks (29% rahvastikust), kusjuures suuremalt oli esindatud kaks usulist liikumist: õigeusk (16% rahvastikust) ja luterlus (10% rahvastikust) (Rahvaloenduse andmebaas). Vaadates usulist pilti rahvuslikust vaatenurgast lähtudes, selgub, et eestlasest peab mõnd usku omaks (19% eestlastest) ja st vene rahvusest loendatust pidas mõnd usku omaks (51% venelastest). Seejuures usku omaks pidavatest eestlastest olid 72% luterlased ja usku omaks pidavatest venelastest olid 94% õigeusklikud (Rahvaloenduse andmebaas). Seega võib rahvaloenduse põhjal tõdeda, et eestlased peavad mõnd usku omaks olulisel määral vähem kui vene rahvusest inimesed. Samuti, kui eestlased end usuliselt määratlevad, siis pigem luterlastena ja venelased pigem õigeusklikena. Kuid usulise enesemääratlemise kõrval on väga oluline ka see, milline on selle usu roll inimese elus, mil määral usk mõjutab tema maailmapilti ja ellusuhtumist. Selles valdkonnas aitab küsimustele vastata Eesti Kirikute Nõukogu tellimusel uuringufirma Saar Poll läbiviidud küsitlus Elust, usust ja usuelust. See uurimus aitab analüüsida usu sisu detailides. Uurimus viiakse läbi iga viie aasta järel ja aasta tulemusi on

5 72 Usuteaduslik Ajakiri 2/2018 (73) rahvuslikust perspektiivist lähtudes analüüsinud Ringo Ringvee (2014) ühes oma artiklis. Nüüd on saadaval värskema, aasta uurimuse tulemused (Elust, usust ja usuelust 2015), mida kasutan käesolevas artiklis Eestis elavate eri rahvaste usulise maailmapildi analüüsimisel. Selle uuringu valimiks oli 1002 vastanut. Siinse artikli kirjutamise peaprobleem on see, et vastanute rahvuse puhul oli kaks määratlust, kas eestlane või mitte-eestlane (Elust, usust ja usuelust 2015, küsimus D 3). Küsitlusest ei selgu, mis rahvusest on need mitte-eestlased. Kui vaadata küsitluse läbiviimise keelt, siis end eestlastena määratlenutel oli see 100% eesti keel ja end mitte-eestlastena määratlenutel oli see 96% vene keel (4% eesti keel). Eestlastest kasutas kodus peamise keelena eesti keelt 99% ja mitte-eestlastest kasutas peamise koduse keelena 96% muud keelt kui eesti keelt (Elust, usust ja usuelust 2015, küsimused D 3 ja D 4). Seega võib tulemuste põhjal väita, et valdav enamik mitte-eestlastest oli vene rahvusest. Ka rahvaloenduse tulemus kinnitab, et eesti rahvusest inimeste järel on teisel kohal vene rahvusest inimesed ning seejärel ukrainlased ja valgevenelased (Rahvaloenduse andmebaas), mis lubab oletada, et ka nemad võivad vastata vene keeles. Religioosselt kuuluvad need rahvused suures osas õigeusu kiriku mõjusfääri nagu vene rahvusest inimesedki. Seega võib siinse artikli peaülesande täitmisel olla abi küsitlusele vastamise keelest lähtumisel. Nii võrdlen järgnevalt eesti ja vene keelt kõnelevate inimeste religioossust Elust, usust ja usuelust uuringu tulemusi analüüsides. Teine probleem on seotud valimi väiksusega: 1002 vastanust vastas eesti keeles 690 (69%) ja vene keeles 312 (31%). es vastanute hulk on liiga väike, et teha statistiliselt pädevat analüüsi. Küll aga on see piisav, et protsentuaalse võrdluse põhjal järeldada mingeid üldisi suundumusi. Seda meetodit ka järgnevalt rakendan. Eesti ja vene keelt kõnelevate inimeste suhtumine traditsioonilisse kristlusse Kristlus on Eestis püsinud alates 13. sajandist. Mil määral on kristlik identiteet ja maailmapilt tänase Eestimaa elaniku maailmapildiks, kuidas suhtuvad inimesed tänapäeval kesksetesse kristlikesse väidetesse ja

6 Soom Eesti erinevate rahvuste religioossuse võrdlus 73 mil määral mõjutab inimeste kultuuritaust nende väidetega nõustumist? Uuring Elust, usust ja usuelust selgitas põhjalikult inimeste suhtumist kristliku dogmaatika kesksetesse väidetesse, nagu nt isikulise Jumala olemasolu (Elust, usust ja usuelust 2015, küsimus K 10.4), Olen tundnud Jumala juhatust ja mõju oma elus (Elust, usust ja usuelust 2015, küsimus K 10.18), Usun, et on olemas Püha Vaim (Elust, usust ja usuelust 2015, küsimus K 10.12) ja Usun, et Jeesus Kristuse ristisurm lunastas inimkonna patud (Elust, usust ja usuelust 2015, küsimus K 10.15). Nendes väidetes on kokku võetud kristliku õpetuse kõige olulisem sisu. Tabel 1 kirjeldab inimeste nõustumist nende kristliku usu kõige olulisemate väidetega ja seda ka vastajate keelt silmas pidades. Tabel 1. Elust, usust ja usuelust küsitlusele vastanute suhtumine kristliku dogmaatika põhiõpetustesse Väide Täiesti nõus Pigem nõus Pigem ei ole nõus Üldse ei ole nõus Raske öelda On olemas isikuline Jumal Olen tundnud Jumala juhatust ja mõju oma elus Usun, et on olemas Püha Vaim Usun, et Jeesus Kristuse ristisurm lunastas inimkonna patud 9% 8% 15% 28% 24% 38% 40% 13% 12% 13% 9% 8% 13% 33% 20% 34% 52% 17% 6% 8% 11% 14% 18% 41% 16% 25% 44% 10% 11% 10% 9% 15% 12% 32% 23% 27% 44% 12% 12% 14% Tabelist 1 selgub, et isikulise Jumala olemasoluga on nii eesti kui ka vene keeles andnutest täiesti nõus veidi alla kümnendiku, mis näitab, et mõlema keele rühma seas on väike hulk isikulisse Jumalasse uskuvaid vastanuid. Seevastu on märgatav, et eesti keeles vastanute seas on isikulise Jumala olemasoluga mittenõustuvaid 40%, sellal kui vene keeles

7 74 Usuteaduslik Ajakiri 2/2018 (73) vastanute seas on see protsent vaid 13, mis näitab venekeelse elanikkonna positiivsemat suhtumist kiriku õpetusse. See võib tuleneda sellest, et kirikut nähakse rahvusliku identiteedi kandjana. Moskva patriarh Kirill propageerib vene maailma kontseptsiooni, mis tähistab ruumi, kus enamik rahvastikust on õigeusklikud (Jarzyńska 2014: 92). Ilmselt on selle kontseptsiooni mõju tunda ka Eestis, kus kirikut nähakse osaliselt vene rahvusliku identiteedi kandjana ja sidustajana. Sarnaselt isikulisse Jumalasse uskumisega võib tõdeda, et ka Jumala juhtimist oma elus on kogenud väike osa nii eesti kui ka vene keeles le vastanutest. Samas on eesti keeles vastanute seas selgelt suurem protsent neid, kes pole oma elus kogenud Jumala juhatust ja mõju. Püha Vaimu olemasolu uskujate hulk on küll väike, kuid siiski suurem kui isikulise Jumala olemasolu uskujate hulk. Ilmselt on tegu selgema väitega kui usuga isikulise Jumala olemasollu, mis võib jääda terminoloogiliselt segaseks. Selle väitega täiesti nõustujaid oli vene keeles andnute seas veidi rohkem kui eesti keeles andnute seas. Sarnaselt eelnenud väidetega oli ka siin mittenõustujaid eesti keeles andnute seas tunduvalt rohkem kui vene keeles andnute seas. Vaadates nõustumist väitega Usun, et Jeesus Kristuse ristisurm lunastas inimkonna patud, selgub, et eesti keelt kõnelevad inimesed usuvad seda, et Kristuse ristisurm lunastas inimkonna patud, oluliselt vähem kui vene keelt kõnelevad inimesed. See tulemus on kummaline, sest Kristuse toodud lunastus on üks luterliku kiriku põhiõpetusi, ja kui eesti keelt kõnelevatest inimestest kirikuga seotud olevad inimesed kuuluvad ennekõike luterlikku kirikusse, siis võiks eeldada, et eesti keelt kõnelevate inimeste seas oleks selle väitega nõustuvate inimeste hulk suurem. Selline tulemus osutab, et luterlust pooldatakse eestikeelse elanikkonna seas, tundmata selle usulise liikumise põhilisi alustalasid või nendest aru saamata. Kokkuvõttes võib tõdeda, et nii eesti keelt kõnelevate kui vene keelt kõnelevate inimeste seas on umbes kümnendik neid, kes nõustuvad täiesti kristliku teoloogia põhiõpetustega Jumalast ja usust. Neid inimesi võib nimetada traditsioonilisteks usklikeks. Samas on nende kesksete kristlike õpetustega mittenõustuvate vastanute hulk eesti keelt kõnelevate inimeste seas ligi kolm korda suurem kui vene keelt kõnelevate inimeste seas. Seega on usklike hulk üldjoontes sama nii eesti kui ka vene keelt kõnelejate seas,

8 Soom Eesti erinevate rahvuste religioossuse võrdlus 75 kuid vene keelt kõnelevad inimesed suhtuvad kesksetesse kristlikesse usulistesse väidetesse eesti keelt kõnelevate inimestega võrreldes positiivsemalt. Kui eesti keelt kõnelevad inimesed ei ole kristlike väidetega sageli üldse nõus, siis vene keelt kõnelevate inimeste puhul tulevad rohkem esile vastusevariandid pigem nõus ja pigem ei ole nõus. Eesti ja vene keelt kõnelevate inimeste kristlik usuline praktika Luterlik kirik on oma leeritööd planeerides seadnud üldeesmärgi Aidata inimesel uskuda Kolmainu Jumalasse ning aidata tal kasvada usus ja koguduse osaduses nii, et usk oleks inimese elu kandev jõud (Leeritöö EELK-s), millest järeldub kiriku ootus, et usk peaks inimese elus väljenduma ja igapäevasesse ellu rakenduma, mis toimub usulise praktika kaudu. Usulise praktika alla võib klassifitseerida nii koguduse üritustel ja jumalateenistustel osalemise, palvetamise kui ka kogu muu usulise tegevuse. Käesolevas alapeatükis vaatleme, mil viisil sõltub usulise praktika aktiivsus küsitlusele vastanud inimese keelest. Usulise praktika seisukohalt on oluline kiriku tegevuses osalemise aktiivsus, mida samuti uuriti (Elust, usust ja usuelust 2015, küsimus K 2.B). Tabel 2 kirjeldab vastajate usu- või kirikuorganisatsioonides osalemise aktiivsust. Lisaks tabelis olevatele variantidele oli välja pakutud ka vastuse võimalus raske öelda, kuid kuna seal oli väga vähe vastuseid, on see jäetud tabelist välja. Tabel 2. Usu- või kirikuorganisatsioonides osalemise aktiivsus es es Osalen aktiivselt Osalen mõõdukalt Üldse ei osale 5% 11% 84% 3% 14% 83% Tabelist järeldub, et eesti keelt kõnelevate ja vene keelt kõnelevate inimeste osalemisaktiivsus usu- või kirikuorganisatsioonides on vastanute hinnangul väga sarnane. Tulemus on üllatav, sest uuringu Mina.

9 76 Usuteaduslik Ajakiri 2/2018 (73) Maailm. Meedia tulemuste põhjal eristab kodanikuklastrit ja diasporaaklastrit just viimase tugev etnokultuuriline identiteet ja religioossus. Selles uuringus väidab 49% diasporaaklastrisse kuuluvatest, et on usklik ja käib kirikus, s.t. on suhestunud kiriku kui institutsiooniga (Vihalemm, Leppik 2017: ) ja on haaratud kiriku vahendatud heategevusse (Vihalemm, Leppik 2017: 572). Võimalik, et venekeelne elanikkond peab seda pigem rahvuslikuks-kultuuriliseks tegevuseks kui kirikuga seotud tegevuseks. Jumalateenistus on kristlase elus üks Jumalaga kohtumise kohti. On loomulik, et kristlane osaleb jumalateenistusel piisavalt sageli. Jumalateenistused on aga lisaks sellele ka rahvusliku identiteediga seotud. Uuringu Mina. Maailm. Meedia analüüsis tõdetakse, et rituaalide käigus luuakse tähendusi ja identiteete ning see annab põhjuse katkestada argirutiin ja teha paus. Ka on oluline grupiidentiteet, sest suurem osa teisi inimesi teeb samu tegevusi samal ajal (Vihalemm, Harro-Loit 2017: 456). Ilmselt oli eestlaste jaoks Nõukogude Liidu ajal üks selliseid rahvusliku grupiidentiteedi tunnuseid jõuluõhtul kirikus käimine. Võib oletada, et ka vene rahvusest inimestel on jumalateenistus oma grupiidentiteeti loov tegur. Seepärast ongi oluline võrrelda jumalateenistustel osalemise aktiivsust rahvuslikust perspektiivist lähtudes. Jumalateenistusel osalemise sagedust mõõtis küsitluses Elust usust ja usuelust küsimus Kui sageli Te võtate osa jumalateenistusest?, mida kajastab tabel 3 (Elust, usust ja usuelust 2015, küsimus K 33). Lisaks tabelis olevatele variantidele oli võimalik pakkuda ka raske öelda, mille jätsin ebamäärasuse ja vastuste vähesuse tõttu tabelist välja. Tabel 3. Jumalateenistusest osavõtu sagedus es es Üldse mitte 1-2 korda aastas 3-4 korda aastas Kord-paar kuus Igal nädalal 56% 31% 4% 4% 5% 44% 28% 14% 8% 5%

10 Soom Eesti erinevate rahvuste religioossuse võrdlus 77 Mõlemat keelt kõnelevate inimeste seas on sama protsent (5%) igapühapäevaseid kirikulisi, mis näitab, et aktiivseid usklikke on mõlema rahva seas sama palju. Teisalt on eesti keelt kõnelevate inimeste seas neid (56%), kes üldse jumalateenistust ei külasta, veidi rohkem kui vene keelt kõnelevate inimeste seas (44%). Siin on tegu märgiga eestlaste väiksemast religioossusest. Teisalt võib tulemus mingil määral osutada ka sellele, et eesti keelt kõnelevate inimeste jaoks on lisaks kirikule veel muid rahvusliku grupiidentiteedi loomise kohti. Kui võrrelda Eesti venekeelse elanikkonna iganädalast osalemist jumalateenistusel Venemaal elava elanikkonna osalemisega jumalateenistusel, siis võib panna tähele, et Eestis elav venekeelne elanikkond osaleb jumalateenistusel iga nädal veidi vähem kui Venemaal, kus oli iganädalasi kirikulisi 7%, Eestis aga 5%. Samas oli Venemaal nende hulk, kes üldse jumalateenistusel ei osale, tunduvalt suurem kui Eesti venekeelse elanikkonna seas. Venemaal ei osale üldse jumalateenistustel 61% elanikkonnast, Eesti venekeelsest elanikkonnast ei osale teenistustel üldse aga 44% (Religious Belief and National Belonging in Central and Eastern Europe). Venemaal üldse mitte jumalateenistusel osalevate inimeste arv on pigem sarnane Eestis eesti keelt kõneleva põliselanikkonnaga, mis näitab, et põliselanikkonna jaoks pole jumalateenistustel osalemine nii oluline kui vähemusrahvuse jaoks. Ka uuring Mina. Maailm. Meedia tõdes, et eestlaste seas on tugevaima rütmistava toimega eeskätt riiklikud pühad, vene rahvuse jaoks aga nõukogude aja pühad (Vihalemm, Harro-Loit 2017: 463), mis seletab ära selle, miks mõlema rahvuse puhul on nii palju neid, kes üldse jumalateenistustel ei osale. Venekeelse elanikkonna suuremad jumalateenistusel osalemise arvud kategooriates 3-4 korda aastas ja Kord-paar kuus võivad osutada rahvuslikule kirikuga seotud identiteedile, mida kinnitab ka uuringu Mina. Maailm. Meedia tulemus. Selle kohaselt tähistab venekeelne elanikkond rohkem kirikukalendriga seotud pühi, mida on vene tähtpäeva kalendris rohkem kui eesti luterlikus kalendris (Vihalemm, Harro-Loit 2017: 463). Siiski võib tõdeda, et mõlemat keelt kõnelevatest inimestest pooled ei külasta jumalateenistusi, mis osutab ühest küljest usulisele passiivsusele, teisalt sellele, et kiriklikud pühad ei ole enam grupiidentiteedi loomisel eriti olulise tähendusega.

11 78 Usuteaduslik Ajakiri 2/2018 (73) Kui vaadata ühiskonna arengutendentse, siis aastal läbiviidud uurimuse kohaselt käis jumalateenistusel vähemalt korra kuus 6% eestlastest ja 12% venelastest (Liiman 2001: 64). Kui võrrelda seda aasta tulemustega, mil vähemalt korra kuus käis jumalateenistusel 9% eesti keeles le vastanutest ja 13% vene keeles le vastanutest, võib tõdeda, et jumalateenistusel osalemine on kasvanud mõlemas rühmas, kusjuures eesti keelt kõnelevas rühmas veidi rohkem. See osutab kirikute töö positiivsele tulemusele mõlemas rahvusgrupis. t kõneleva rühma seas kasvas väga vähesel määral nende hulk, kes jumalateenistusel üldse ei käinud, 54%-lt aastal 56%-le aastal. es kõnelejate seas oli areng aga vastupidine: üldse mitte jumalateenistusel käijate arv kahanes 54%-lt aastal 44%-le aastal (Liiman 2001: 64). Tulemus võib osutada sellele, et venekeelse elanikkonna jaoks on õigeusu kiriku jumalateenistus kultuuriidentiteedi kandja ja kiriku roll sellena pigem kasvanud kui kahanenud. Lisaks jumalateenistusele on oluline ka armulaud. Armulaual käimise sagedust uuriti des küsimusega Kui sageli Te käite armulaual? (Elust, usust ja usuelust 2015, küsimus K 34) ning selle vastuseid kajastab tabel 4. Tabelis on ära toodud aktiivselt armulaual osalevad inimesed ning välja on jäetud vastusevariandid harvem ja raske öelda. Tabel 4. Armulaual käimise sagedus es es Sagedamini kui kord kuus Umbes kord kuus Umbes kord kolme kuu jooksul Umbes kord poole aasta jooksul 6% 6% 3% 4% 1% 4% 8% 17% Vastustest järeldub, et eesti keelt kõnelevate inimeste osalemine armulaual on sagedasem kui vene keelt kõnelevatel inimestel. Ilmselt tähendab see seda, et kui eesti keelt kõnelev inimene läheb tavalisele jumalateenistusele, siis läheb ta ka armulauale, mida ei tee aga vene keelt kõnelev inimene. Kuigi mõlemad Eesti suuremad kirikud, nii õigeusu kirik kui ka luterlik kirik, väärtustavad armulauda, on vene keelt kõnelevate inimeste

12 Soom Eesti erinevate rahvuste religioossuse võrdlus 79 vähesema armulaual osalemise puhul tegu ilmselt kirikliku praktikaga, mis sõltub vastavast kultuurikontekstist. Artikli autor on märganud, et õigeusu kirikus ei viibi inimesed sageli pikal jumalateenistusel algusest lõpuni, vaid on seal üksnes lühikest aega see võib seletada vähem armulaual käimist, sest osa inimestest on armulaua ajaks juba kirikust lahkunud. Luterlikus kultuurikontekstis aga peetakse oluliseks jumalateenistusel viibimist algusest lõpuni ja sellega kaasneb ka armulaual osalemine. Luterlik kirik on viimasel ajal rõhutanud armulaua rolli üha rohkem ja ilmselt selle tulemusel on luterlikus kultuurikontekstis hakatud armulauda rohkem tähtsustama. Usulise praktika aktiivsust näitab ka palvetamine. Palvetamise kohta esitati s küsimus Kui tihti Te palvetate väljaspool jumalateenistust? (Elust, usust ja usuelust 2015 küsimus K 32) ja vastuseid kajastab tabel 5. Vastusevariant raske öelda on sellest välja jäetud. Tabel 5. Palvetamine väljaspool jumalateenistust es es Iga päev Umbes kord nädalas Kord-paar aastas Veelgi harvem Üldse mitte 8% 6% 6% 7% 73% 17% 13% 13% 12% 45% Vastuseid analüüsides võib märgata, et vene keelt kõnelevad inimesed palvetavad tunduvalt sagedamini kui eesti keelt kõnelevad inimesed. Eesti keelt kõnelevatest inimestest ei palveta kolmveerand mitte kunagi ja vene keelt kõnelevatest inimestest ei palveta ligi pooled üldse, mis osutab vähesele usulisele aktiivsusele. Võrreldes aastal läbiviidud uuringuga, võib märgata palvetamises suuri muutuseid mõlema rahvusgrupi puhul. Kuigi küsimused olid sõnastatud erinevalt, on neid siiski võimalik võrrelda aastal küsiti, kui sageli vastaja palvetab, pakkudes välja vastused sageli, mõnikord, vaid kriisihetkedel ja mitte kunagi. Vastusevariant sageli on väga ebamäärane ega ole seetõttu võrreldav aasta tulemustega. Kuid vastusevariant mitte kunagi kattub variandiga üldse mitte ja seetõttu

13 80 Usuteaduslik Ajakiri 2/2018 (73) võrreldav. Kui 1998 ei palvetanud mitte kunagi 44% eestlastest, siis aastal ei palvetanud üldse mitte 73% eesti keeles vastanutest. Kui 1998 ei palvetanud mitte kunagi 26% venelastest, siis 2015 ei palvetanud üldse mitte 45% vene keeles vastanutest (Liiman 2001: 67). Võime märgata, et mõlemas rahvusgrupis on järsult kasvanud nende hulk, kes ei palveta üldse. Tulemust saab osaliselt seletada sellega, et kui aastal küsiti palvetamist üldiselt, milles sisaldus ilmselt ka jumalateenistusel palvetamine, siis aastal küsiti palvetamist väljaspool jumalateenistust. Tulemus võib osutada sellele, et inimesed palvetavad sageli üksnes kirikus jumalateenistusel. Samas võib tulemus osutada ühiskonna heaolu üldisele kasvule, mistõttu inimestel on vähem muresid, mille pärast palvetada. Kindlasti aga osutab tulemus ka sekulariseerumisele, mis toob endaga kaasa vähesema palvetamise. Oluline usulise praktika aktiivsuse näitaja on ka pühakirja lugemine, mille kohta esitati intervjueeritavatele küsimus Kui tihti Te loete Piiblit? (Elust, usust ja usuelust 2015, küsimus K 31), mille vastuseid kajastab tabel 6. Ka siin on jäetud välja vastusevariant raske öelda. Tabel 6. Piibli lugemise sagedus Iga päev Kord nädalas Harvem Üldse mitte es es 3% 3% 20% 74% 3% 7% 24% 66% Piibli lugemise sageduses on eesti ja vene keelt kõnelevad vastanud küllaltki sarnased ja mõlema grupi puhul domineerivad selgelt need, kes seda ei tee. Samuti on usulise aktiivsuse näitaja peresisene religioosne kommunikatsioon, sest religioosse sotsialisatsiooni teooria kohaselt kandub just peresisese sotsialisatsiooni kaudu usk edasi järgmistele põlvkondadele. Selle teema kohta esitati s küsimus Kui sageli olete rääkinud oma pereliikmetega religiooni, usu teemadel? (Elust, usust ja usuelust 2015, küsimus K 23A) ning vastuseid kajastab tabel 7.

14 Soom Eesti erinevate rahvuste religioossuse võrdlus 81 Tabel 7. Religioonist ja usust rääkimine pere liikmetega es es Mitte kunagi Mõned korrad aastas Vähemalt kord kuus Pea igal nädalal 56% 31% 8% 5% 49% 36% 8% 6% Pereliikmetega usust kõnelemine näitab nii inimese usulist aktiivsust kui ka religioosset sotsialisatsiooni ehk usu kandumist vanematelt lastele, mis toimub ennekõike usulistel teemadel vestlemise ja kasvatamise kaudu. Selle küsimuse puhul pole vahet, kas tegu on eesti- või venekeelse elanikkonnaga, mõlema puhul vesteldakse kodus usulistel teemadel vähe. Mõlemas keeles andnute seas ei kõnele umbes pooled vastanutest oma pere liikmetega mitte kunagi usust, mis näitab religioosse sotsialisatsiooni katkemisele nii eesti kui vene keeles vastanute seas. Kokkuvõtteks võib võrreldes eesti ja vene keelt kõnelevate inimeste kristlikke usulisi praktikaid tõdeda, et eriti suuri erinevusi pole. Mõlemas keeles kõnelevad inimesed on ühtviisi küllaltki passiivsed kristliku usu praktiseerijad. t kõnelevad inimesed käivad vene keelt kõnelevate inimestega võrreldes veidi sagedamini armulaual ja vene keelt kõnelevad inimesed palvetavad rohkem kui eesti keelt kõnelevad inimesed, kuid muudes küsimustes ei ole eriti suuri erinevusi: nii pühakirja lugemine, usust kõnelemine kui ka jumalateenistuste külastamine on mõlemal keelegrupil küllaltki sarnane. Eesti ja vene keelt kõnelevate inimeste seotus uue vaimsusega Lea Altnurme defineerib uue vaimsuse ehk new age i kui subkultuuri, mille info- ja suhtlusvõrgustike kaudu levivad uskumused ja praktikad. Uue vaimsuse kõige iseloomulikumaks tunnuseks on Altnurme hinnangul sünkretism ning uus vaimsus saab toitu peamiselt viiest allikast: (1) psühholoogiast ja alternatiivmeditsiinist, (2) esoteerikast ja okultismist,

15 82 Usuteaduslik Ajakiri 2/2018 (73) (3) ida usunditest, (4) loodusteadustest ja ulmest ning (5) loodusrahvaste usunditest (Altnurme 2016: ). Kuna tegu on olulise tänapäevase religioosse suundumusega, uuris ka küsitlus Elust, usust ja usuelust mitme küsimuse abil vastanute suhtumist uude vaimsusesse. Selle artikli ülesannet silmas pidades on oluline vaadelda, milline on eesti keelt kõnelevate inimeste ja vene keelt kõnelevate inimeste suhtumine uude vaimsusesse. Klassikalised uue vaimsuse olemasolu mõõtvad väited olid küsitluses Elust, usust ja usuelust järgmised: Ma ei pea ennast usklikuks, kuid mul on suur huvi erinevate religioonide, meditatsiooni, vaimsete otsingute ja spirituaalsete tegevuste vastu (Elust, usust ja usuelust 2015, küsimus K 10.19), Inimese iseloomu ja saatust mõjutab tähtede ja planeetide seis tema sünnihetkel (Elust, usust ja usuelust 2015, küsimus K 10.3), Teatud maagiliste toimingute või rituaalidega on võimalik mõjutada sündmuste käiku ja teisi inimesi (Elust, usust ja usuelust 2015, küsimus K 10.5) ja On tõenäoline, et inimese hing sünnib pärast surma siia maailma uuesti kellegi teisena (reinkarnatsioon) (Elust, usust ja usuelust 2015, küsimus K 10.11). Nende väidetega nõustumist kirjeldab tabel 8. Tabel 8. Väide Täiesti nõus Pigem nõus Pigem ei ole nõus Üldse ei ole nõus Raske öelda Ma ei pea ennast usklikuks, kuid mul on suur huvi erinevate religioonide, meditatsiooni, vaimsete otsingute ja spirituaalsete tegevuste vastu 9% 3% 21% 20% 30% 44% 36% 29% 4% 4%

16 Soom Eesti erinevate rahvuste religioossuse võrdlus 83 Väide Täiesti nõus Pigem nõus Pigem ei ole nõus Üldse ei ole nõus Raske öelda Inimese iseloomu ja saatust mõjutab tähtede ja planeetide seis tema sünnihetkel Teatud maagiliste toimingute või rituaalidega on võimalik mõjutada sündmuste käiku ja teisi inimesi On tõenäoline, et inimese hing sünnib pärast surma siia maailma uuesti kellegi teisena (reinkarnatsioon) 11% 8% 39% 53% 27% 25% 17% 9% 6% 5% 9% 2% 31% 37% 31% 38% 22% 17% 7% 6% 13% 6% 29% 45% 20% 23% 26% 16% 12% 10% Analüüsitud uue vaimsuse väidete põhjal võib väita, et uus vaimsus on kinnitanud kanda nii eesti kui ka vene keelt kõnelevate inimeste seas. Kui vaadata väidetega täiesti nõustuvaid vastanuid, siis on eestlaste seas neid umbes 10% ja vene keelt kõnelevate inimeste seas umbes 5%. Tulemus on võrreldav kristliku dogmaatika väidetega nõustumisega, kus samuti oli nendesse kindlalt uskuvate inimeste hulk umbes 10%. Samas nõustusid vene keelt kõnelevad inimesed kristliku dogmaatika väidetega veidi rohkem kui eesti keeles vastanud. Uue vaimsuse koha pealt on tulemused aga vastupidised. Uue vaimsuse järgijaid on eesti keeles vastanute seas rohkem kui vene keeles vastanute seas. Võimalik, et eestikeelsed vastajad soosivad uut vaimsust rohkem kui venekeelsed vastajad, sest Pekko ja Koppeli uurimuse kohaselt on luterlaste usuline maailm ja uskumuste sisu sünkretistlik ja just new age i uskumustest palju mõjutatud ning EELK liikmeskonda kuuluvate inimeste maailmapilt on võrdlemisi heterogeenne (Pekko, Koppel 2013: ). Siiski jääb ka uue vaimsuse veendunud

17 84 Usuteaduslik Ajakiri 2/2018 (73) kandjate hulk eestikeelsete inimeste seas küllaltki väikeseks, olles umbes 10%. Kui võrrelda eesti ja vene keelt kõnelevate inimeste suhtumist uue vaimsuse väidetesse, siis torkab silma, et eesti keelt kõnelevate inimeste seas on nende väidetega üldse mitte nõustuvate vastajate hulk samuti tunduvalt suurem kui vene keelt kõnelevate inimeste seas. See osutab võimalusele, et eesti keelt kõnelevad inimesed on vene keeles vastanutest uue vaimsuse puhul selgemate valikute tegijad, olles kas selle toetajad või mitte. Analüüsides vastuseid uue vaimsuse väidetele, paistab silma seegi, et vene keeles vastanud on väga tugeval määral eelistanud olla nende väidetega pigem nõus, mis tähendab seda, et tegu pole veendunud uue vaimsuse järgijatega, vaid uude vaimsusesse soosivalt suhtuvate vastajatega. Nii näiteks oli vene keeles vastanutest suur hulk pigem nõus väitega, et inimese iseloomu ja saatust mõjutab tähtede ja planeetide seis tema sünnihetkel (53%), ja samuti oli 45% vene keeles vastanutest pigem nõus sellega, et inimese hing sünnib pärast surma siia maailma uuesti kellegi teisena (reinkarnatsioon). es vastanutel olid vastavad protsendid küllaltki kõrged (39% ja 29%), kuid siiski oluliselt madalamad kui vene keeles vastanutel. See võib näidata, et kuigi vene keeles vastanute seas on vähem uut vaimsust veendunult järgivaid vastanuid kui eesti keeles vastanute seas, on nad samas uut vaimsust rohkem soosivad kui eesti keeles vastanud. Kokkuvõte Eesti ühiskond on kahekultuuriline ning kaks suurimat rahvust siinses ühiskonnas on eestlased ja venelased. Artikkel otsib vastust küsimusele, milline on Eestis elavate eesti keelt kõnelevate inimeste religioossus võrreldes vene keelt kõnelevate inimeste religioossusega. Kui a rahvaloendusel pidas eestlastest mingit usku omaks 19% vastanutest, siis vene rahvusest vastanute puhul oli see protsent 51%. Usku omaks pidavatest eestlastest olid 72% luterlased ja usku omaks pidavatest venelastest olid 94% õigeusklikud. Seega võime näha, et vene rahvusest vastanud on institutsionaalse kristlusega selgelt tugevamini seotud kui eestlastest vastanud. Luterlus on eestlaste usk ja õigeusk venelaste usk. Ilmselt on venekeelse elanikkonna tunduvalt suurema kirikusse kuulumise põhjuseks

18 Soom Eesti erinevate rahvuste religioossuse võrdlus 85 nende rahvuslik identiteet, mis on tugevalt seotud õigeusuga. Õigeusk on Eesti ühiskonnas tugev vähemuskultuuri kandja ja vähemusrahvust sidustav. Eestikeelse elanikkonna jaoks on luterlus küll oluline identiteedi kandja, kuid poliitilise vabaduse ajal on sekulaarne ühiskond ja sekulaarne kultuur Eesti rahvuskultuuri ja identiteeti soosiv, mis seletab eestlaste väiksemat seotust kirikuga. Võrreldes eesti ja vene keelt kõneleva elanikkonna suhtumist traditsioonilisse kiriku õpetusse tuleb esile, et mõlema keelegrupi puhul nõustub täiesti vaid väike osa (umbes 10%) kiriku kõige olulisemate õpetustega. Usklike hulk on üldjoontes sama nii eesti kui ka vene keelt kõnelejate seas, kuid vene keelt kõnelevad inimesed suhtuvad kesksetesse kristlikesse usulistesse väidetesse eesti keelt kõnelevate inimestega võrreldes positiivsemalt. See kõneleb venekeelse elanikkonna veidi tugevamast seotusest kirikuga, mis tuleneb ilmselt vähemusrahvuse tugevamast seotusest kiriku kui oma identiteedi kandjaga. Teisalt võib ka venekeelse elanikkonna seas märgata küllaltki vähest poolehoidu kristliku dogmaatika väidetele, mis on ilmselt märk integreeritusest Eesti ühiskonnaga. Ka eesti ja vene keelt kõnelevate inimeste usu praktiseerimist kirikus võrreldes võib tõdeda, et siingi pole eriti suuri erinevusi. Mõlemas keeles kõnelevad inimesed on ühtviisi küllaltki passiivsed kristliku usu praktiseerijad. t kõnelevad inimesed käivad vene keelt kõnelevate inimestega võrreldes veidi sagedamini armulaual ja vene keelt kõnelevad inimesed palvetavad tunduvalt rohkem kui eesti keelt kõnelevad inimesed, kuid muudes küsimustes ei ole suuri erinevusi. Erinevused kahe rahvusrühma vahel tulenevad ilmselt kultuurist. Luterluses on armulaua väärtustamise roll aja jooksul kasvanud ja õigeusus on palvetamine alati olnud olulisel kohal, seda tõestab ka see, et Venemaa õigeusklikest palvetab iga päev 18%, mis on sarnane eesti venekeelse kogukonna palvetamise aktiivsusega (17%) (Religious Belief and National Belonging in Central and Eastern Europe). Uus vaimsus on levinud nii eesti kui ka vene keelt kõnelevate inimeste seas, kusjuures uue vaimsuse aktiivseid toetajaid on eesti keeles vastanute seas rohkem kui vene keeles vastanute seas. Samas on eesti keeles vastanute seas oluliselt rohkem kui vene keeles vastanute seas neid, kes uue vaimsuse väidetega üldse ei nõustu. Ka uue vaimsuse kindlaid toetajaid oli siiski vähe, nii umbes 10%.

19 86 Usuteaduslik Ajakiri 2/2018 (73) Kokkuvõttes võib tõdeda, et eesti ja vene keelt kõnelevad inimesed erinevad tugevalt institutsionaalse kirikusse kuulumise alusel. Siin mängib suurt rolli õigeusu kirik kui venekeelse rahvuse kultuuriline sidustaja. Muus on aga nende kahe rahvusgrupi suhtumine nii kristluse õpetustesse, kristluse praktiseerimisse kui ka uude vaimsusesse küllaltki sarnane. Ei saa öelda, et eesti keelt kõnelevad inimesed oleksid mittereligioossed ja vene keelt kõnelevad inimesed oleksid religioossed. Mõlemal rahvusgrupil on oma religioossus ühes oma rõhuasetustega. Võrreldes muu Euroopa kultuurikontekstiga on Eesti teises olukorras, sest meile sisserännanud on pärit kristlikust kultuurikontekstist ja seetõttu küllaltki sarnased kohaliku elanikkonnaga. Summary A Comparison of the Religiousness of Estonian and Russian-Speaking People Living in Estonia The Estonian society is bicultural, and two of the largest ethnicities in the society are Estonians and Russians. The article seeks to answer the question of the religiousness of Estonian-speaking people living in Estonia in comparison to the Russian-speaking people. The population census of 2011 showed that only 19% of Estonians embrace some kind of faith, but for the ethnic Russians that percentage was 51%. From the Estonians who embraced some kind of faith 72% were Lutherans and 94% of ethnic Russians were Orthodox Christians. Thus, we can see that the Russian-speaking respondents are clearly more strongly associated with institutional Christianity than the Estonianspeaking respondents. Lutheranism is the faith of the Estonians, Orthodoxy the faith of the Russians. Orthodoxy is a bearer of minority culture and a binder of a minority ethnicity. Comparing the Estonian-speaking and Russian-speaking population s attitude towards the teaching of the classical Church, the analysis of the study Life, faith and religious life highlights that for both language groups, only a small part (about 10%) agrees completely with the most important teachings of the church. The number of believers is broadly the same among the speakers of both Estonian and Russian, but the Russian speakers have a more positive attitude towards Christian religious statements than the Estonian speakers.

20 Soom Eesti erinevate rahvuste religioossuse võrdlus 87 The New Age spirituality is widespread among both Estonian and Russian speakers, while there are more active supporters of the New Age spirituality among Estonian respondents than among Russian respondents. Meanwhile, there are significantly more Estonian-speaking respondents than Russian-speaking respondents, who completely disagree with the claims of the New Age spirituality. There are not very many strong supporters of New Age spirituality, only about 10%. Also, by comparing the practice of religion in the church by Estonianspeaking and Russian-speaking people, it can be concluded that there are no particularly large differences. The speakers of both languages are equally passive practitioners of the Christian faith. The Estonian-speaking people go to the chapel a bit more often than the Russian-speaking people, and the Russian-speaking people pray much more than the Estonian-speaking people, but there are no major differences on other issues. Bibliograafia Kasutatud kirjandus Altnurme, Lea Uus vaimsus kui missioloogiline võimalus. Kuhu lähed, Maarjamaa? Quo vadis Terra Mariana?, toim. Eerik Jõks: Tallinn: Eesti Kirikute Nõukogu. Ebaugh, Helen Rose Religion and the New Immigrants. Handbook of the Sociology of Religion, ed. Michele Dillon: Cambridge: Cambridge University Press. Kalmus, Veronika; Vihalemm, Triin Väärtused ja identiteedid, Eesti ühiskond kiirenevas ajas. Uuringu Mina. Maailm. Meedia tulemused, toim. Peeter Vihalemm, Marju Lauristin, Veronika Kalmus, Triin Vihalemm: Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus. Liiman, Raigo Usklikkus muutuvas Eesti ühiskonnas. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus. Pekko, Indrek; Koppel, Katre Püha kolmainsus kui ema-isa-laps: uus vaimsus ja luteri kirik, Mitut usku Eesti III. Uue vaimsuse eri, toim. Marko Uibu: Tartu: Tartu Ülikool kirjastus Pettai, Iiris Eestlaste ja mitte-eestlaste vastastikune sallivus. Eesti ja eestlased võrdlevas perspektiivis, toim. Aune Valk: Tartu: TÜ Euroopa kolledž. Vihalemm, Peeter; Lauristin, Marju; Kalmus, Veronika; Vihalemm, Triin.

21 88 Usuteaduslik Ajakiri 2/2018 (73) Eesti ühiskond kiirenevas ajas. Uuringu Mina. Maailm. Meedia tulemused. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus. Vihalemm, Triin; Harro-Loit, Halliki Tähtpäevad kui igapäevarütmide katkestus. Eesti ühiskond kiirenevas ajas. Uuringu Mina. Maailm. Meedia tulemused, toim. Peeter Vihalemm, Marju Lauristin, Veronika Kalmus, Triin Vihalemm: Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus. Vihalemm, Triin; Leppik, Marianne Eesti ja venekeelse elanikkonna lõimumise viisid ja muutustega kohanemise praktikad. Eesti ühiskond kiirenevas ajas. Uuringu Mina. Maailm. Meedia tulemused, toim. Peeter Vihalemm, Marju Lauristin, Veronika Kalmus, Triin Vihalemm: Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus. Veebiviited Jarzyńska, Katarzyna The Russian Orthodox Church as Part of the State and Society. Russian Politics and Law 52: 87 97: ( ) Leeritöö EELK-s. EELK intranet: html ( ). Religious Belief and National Belonging in Central and Eastern Europe. Pew Research Center, May 10, 2017, 70: sites/11/2017/05/ /ceup-full-report.pdf ( ) Ringvee, Ringo Religion: Not declining but changing. What do the population censuses and surveys say about religion in Estonia?. Religion 44: ( ) Tampere, Ave Kas Eesti on kõige vähem usklik riik maailmas?. Eesti Päevaleht: ( ). Andmebaasid Rahvaloenduse andmebaas - Statistikaameti koduleht ( ). Elust, usust ja usuelust küsitlus 2015 EKN andmebaas. Autori käsutuses

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse pakutavast päästest rääkimine ongi see, mida nimetatakse evangeeliumi

Rohkem

Monitooring 2010f

Monitooring 2010f Lõimumiskava monitooring 2010 Raivo Vetik, TLÜ võrdleva poliitika professor Kohtumine Rahvuste Ümarlauas 24. september, 2010 Uuringu taust TLÜ uurimisgrupp: Raivo Vetik, Jüri Kruusvall, Maaris Raudsepp,

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

1

1 IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 13 13 Sisukord 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 2 2. Andmete analüüs... 2 3. Uuringu valim... 3 3.1. Vastanute iseloomustus: sugu,

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

untitled

untitled IDA-VIRUMAA PÕLEVKIVI TÖÖSTUSSE SUHTUMISE UURINGU ARUANNE IDA-VIRUMAA ELANIKKONNA TELEFONIKÜSITLUS Oktoober 2006 www.saarpoll.ee SISUKORD 1. Sissejuhatus ja metoodika........... 3 2. Põhijäreldused....

Rohkem

Tartu Ülikool Usuteaduskond Praktilise usuteaduse õppetool Iti-Liis Orro Kristlusesisese konfessioonivahetuse põhjustest ning mõjuritest intervjuude n

Tartu Ülikool Usuteaduskond Praktilise usuteaduse õppetool Iti-Liis Orro Kristlusesisese konfessioonivahetuse põhjustest ning mõjuritest intervjuude n Tartu Ülikool Usuteaduskond Praktilise usuteaduse õppetool Iti-Liis Orro Kristlusesisese konfessioonivahetuse põhjustest ning mõjuritest intervjuude näitel Eesti kodanikega Bakalaureusetöö Juhendaja dr

Rohkem

5_Aune_Past

5_Aune_Past Kuidas kohaturundus suurendab ettevõtte kasumit? Aune Past Past ja Partnerid Kommunikatsioonibüroo aune@suhtekorraldus.ee 1 Miks inimesed teevad seda, mida nad teevad? Kuidas panna inimesed tegema seda,

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

Ppt [Read-Only]

Ppt [Read-Only] EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab varajast koolist väljalangemist ja selle vähendamist EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab madala haridustasemega noorte osakaalu vähendamist Madal

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

Narva Õigeusu Humanitaarkooli õppekava kinnitan erakooli pidaja MTÜ Õigeusu Hariduse Ühing Ülestõusmine. Protokoll 27, a. VALIKAINE LITURGI

Narva Õigeusu Humanitaarkooli õppekava kinnitan erakooli pidaja MTÜ Õigeusu Hariduse Ühing Ülestõusmine. Protokoll 27, a. VALIKAINE LITURGI VALIKAINE LITURGIKA gümnaasiumis 1 LITURGIKA ÜLDOSA Liturgika gümnaasiumis Leitoyrgia «avalik teenistus» kõige tähtsam jumalateenistus, mille suhtes kõik teised ööpäevaringi jumalateenistused (vt. Jumalateenistuste

Rohkem

ARUANDE

ARUANDE ELANIKKONNA SUHTUMINE E-VALIMISTESSE Ülevaade üle-eestilise arvamusküsitluse tulemustest Tallinn märts 2005 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1 METOODIKA KIRJELDUS... 4 Valim... 4 Küsitlus... 7 Andmetöötlus ja

Rohkem

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015 2015 Sisukord: Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015... 1 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 3 2. Andmete analüüs...

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 0 Liis Grünberg Pärnu mnt, Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Informeeritus ja meediakasutus.doc

Informeeritus ja meediakasutus.doc Informeeritus ja meediakasutus Peeter Vihalemm 1. Hinnang enda informeeritusele eri tasanditel Integratsiooni monitooringu küsimustikus paluti vastajail hinnata enda informeeritust eri tasandeil kodukohast

Rohkem

Seft 12.indd

Seft 12.indd Õigeusk kaasaegses komi külas Piret Koosa Õigeusk kaasaegses komi külas TARTU ÜLIKOOLI KIRJASTUS 2010 Studia Ethnologica et Folkloristica Tartuensia 12 Sarja toimetajad: Tiiu Jaago, Ene Kõresaar Toimetuskolleegium:

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - e-maits08_aruanne.pptx

Microsoft PowerPoint - e-maits08_aruanne.pptx Kvaliteedimärkide uuring EPKK CAPI-bussi aruanne oktoober 2008 Sisukord Eesmärk ja metoodika 3 Kokkuvõte 4 Uuringu tulemused graafiliselt 6 Lisad 14 Uuringu metoodika, tulemuste usalduspiirid Projekti

Rohkem

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond : 1) mõistab, kuidas ühiskonnas toimuvad muutused avaldavad mõju perekonna ja peresuhetega seotud

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

Present enesejuhtimine lühi

Present enesejuhtimine lühi ENESEJUHTIMINE 11. osa ELUKVALITEET SELF-MANAGEMENT 2009, Mare Teichmann, Tallinna Tehnikaülikool ELUKVALITEET NB! Elukvaliteet Kas raha teeb õnnelikuks? Kuidas olla eluga rahul? Elukvaliteet Maailma Terviseorganisatsioon

Rohkem

Hommikune kordus / Taevas TV7 33 nädala kordus - Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede

Hommikune kordus / Taevas TV7 33 nädala kordus -   Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Hommikune kordus / Taevas TV7 33 nädala kordus - www.tv7.ee 08:00 Derek Prince: Kas mõistad, kui väärtuslik sa oled? 3/3 08:30 Vabaduseks kutsutud: Kuidas valmistuda lahinguks? 09:00 Vabastav uuestisünd:

Rohkem

Mida me teame? Margus Niitsoo

Mida me teame? Margus Niitsoo Mida me teame? Margus Niitsoo Tänased teemad Tagasisidest Õppimisest TÜ informaatika esmakursuslased Väljalangevusest Üle kogu Ülikooli TÜ informaatika + IT Kokkuvõte Tagasisidest NB! Tagasiside Tagasiside

Rohkem

Päevakajalised sündmused ja erinevad infokanalid

Päevakajalised sündmused ja erinevad infokanalid PÄEVAKAJALISED SÜNDMUSED JA ERINEVAD INFOKANALID Tellija: Avatud Eesti Fond TALLINN September www.saarpoll.ee SISUKORD UURINGU TAUST... Uuringu metoodika... UURINGU PÕHITULEMUSED... 7. Uudiste jälgimine

Rohkem

EESTI KUNSTIAKADEEMIA

EESTI KUNSTIAKADEEMIA HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS in Estonia (1990-2011) Estonian ENIC/NARIC 2012 1 The current document comprises a list of public universities, state professional higher education institutions, private higher

Rohkem

Microsoft PowerPoint - loeng2.pptx

Microsoft PowerPoint - loeng2.pptx Kirjeldavad statistikud ja graafikud pidevatele tunnustele Krista Fischer Pidevad tunnused ja nende kirjeldamine Pidevaid (tihti ka diskreetseid) tunnuseid iseloomustatakse tavaliselt kirjeldavate statistikute

Rohkem

Veebipõhised andmebaasid ja otsi(ngu)mootorid Internet on Oluline, peagi peamine andmeallikas! 2/3 Eesti aktiivsest elanikkonnast kasutab;! 90% arvuti

Veebipõhised andmebaasid ja otsi(ngu)mootorid Internet on Oluline, peagi peamine andmeallikas! 2/3 Eesti aktiivsest elanikkonnast kasutab;! 90% arvuti Veebipõhised andmebaasid ja otsi(ngu)mootorid on Oluline, peagi peamine andmeallikas! 2/3 Eesti aktiivsest elanikkonnast kasutab;! 90% arvutikasutajatest kasutab ka ti;! 40% Eesti kodudest on vähemalt

Rohkem

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem

Keeleruum, sõnaenergia ja kasvataja hääl

Keeleruum, sõnaenergia ja kasvataja hääl Sõnaenergia ja ümbritsev keskkond Maria Tilk Tallinna Ülikool Keeleruum Tants Rütm Laul Loodus - Energia - Heli - Inimene - Loits - Sakraalsus Sõna Energia ei hävi ega kao, vaid ainult muudab oma kuju

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation MUUD KIRJAD Veljo Kaptein HEEBREA KIRI JAAKOBUSE KIRI 1PEETRUSE KIRI 2PEETRUSE KIRI 1 JOHANNESE KIRI 2 JOHANNESE KIRI 3 JOHANNESE KIRI JUUDA KIRI MUUD KIRJAD HEEBREA KIRI OLUKORD: SUUNATUD HEEBREALASTELE

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

Tervislik toitumine ja tootearenduse uued suunad TAP Sirje Potisepp

Tervislik toitumine ja tootearenduse uued suunad TAP Sirje Potisepp Tervislik toitumine ja tootearenduse uued suunad TAP-1 20.09.2012 Sirje Potisepp 21.09.2012 93% vastajate jaoks on toit tervislik, kui see on Eesti päritolu Tervislikkuse tähendus protsentides vastajatest,

Rohkem

Inglise keele ainekava 9.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Kasutab Present Simple, Present Mina ja teised. Inimese

Inglise keele ainekava 9.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Kasutab Present Simple, Present Mina ja teised. Inimese Inglise keele ainekava 9.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Kasutab Present Simple, Present Mina ja teised. Inimesed Continuous küsimustes, jaatavas ja Adventure eitavas

Rohkem

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium Õpetaja: Eva Palk Õppeaine: Perekonnaõpetus Tundide arv: 1 nädalatund, 35 tundi õppeaastas Õpetaja töökava Tun Peateemad dide arv 5 PEREKOND Perekonna minevik, olevik ja tulevik. Kooseluvormid. Perekonna

Rohkem

Õppekava arendus

Õppekava arendus Õppekava arendus Ülle Liiber Õppekava kui kokkulepe ja ajastu peegeldus Riiklik õppekava on peegeldus sellest ajast, milles see on koostatud ja kirjutatud valitsevast mõtteviisist ja inimkäsitusest, pedagoogilistest

Rohkem

Microsoft Word - Indikaatorid_tabel_

Microsoft Word - Indikaatorid_tabel_ 1 Üldeesmärk Ettevõtlusorganisatsioonide haldussuutlikkuse tõstmine ettevõtjate osaluse suurendamiseks riigi tasandi otsustusprotsessis ja poliitikate kujundamisel, et laiendada poliitiliste otsuste kandepinda

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

DVD_8_Klasteranalüüs

DVD_8_Klasteranalüüs Kursus: Mitmemõõtmeline statistika Seminar IX: Objektide grupeerimine hierarhiline klasteranalüüs Õppejõud: Katrin Niglas PhD, dotsent informaatika instituut Objektide grupeerimine Eesmärk (ehk miks objekte

Rohkem

Kuidas hoida tervist töökohal?

Kuidas hoida tervist töökohal? Kuidas hoida tervist töökohal? Kristjan Port, TLU 25.04.2017 Tööinspektsiooni konverents Kas aeg tapab?. Mis on tervis? Teadmatus võib olla ratsionaalne. On olukordi milles teadmiste hankimise kulud ületavad

Rohkem

Tartu Ülikool

Tartu Ülikool Tartu Ülikool Code coverage Referaat Koostaja: Rando Mihkelsaar Tartu 2005 Sissejuhatus Inglise keelne väljend Code coverage tähendab eesti keeles otse tõlgituna koodi kaetust. Lahti seletatuna näitab

Rohkem

Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014

Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014 Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014 Tunneme nimepidi oma allikasilmi ja suuremaid puid, jõekäärusid ja moreeninõlvu, mida nõudlikult mägedeks

Rohkem

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 27001:2014 INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infoturbe halduse süsteemid Nõuded Information technology Security techniques Information security management systems Requirements (ISO/IEC

Rohkem

ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames va

ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames va ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL 10.12.2013 Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames valmis väga rikas andmebaas, mis annab võimaluse uurida

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL Majandusteaduskond Dmitri Birjukov RELIGIOONI JA RELIGIOOSSUSE ROLL INDIVIIDI SOTSIAALKAPITALI KUJUNEMISEL Bakalaureusetöö Juhendaja: do

TARTU ÜLIKOOL Majandusteaduskond Dmitri Birjukov RELIGIOONI JA RELIGIOOSSUSE ROLL INDIVIIDI SOTSIAALKAPITALI KUJUNEMISEL Bakalaureusetöö Juhendaja: do TARTU ÜLIKOOL Majandusteaduskond Dmitri Birjukov RELIGIOONI JA RELIGIOOSSUSE ROLL INDIVIIDI SOTSIAALKAPITALI KUJUNEMISEL Bakalaureusetöö Juhendaja: dotsent Anneli Kaasa Tartu 2016 Soovitan suunata kaitsmisele..

Rohkem

Eesti elanike teadlikkus ja hoiakud pagulasküsimustes 2010

Eesti elanike teadlikkus ja hoiakud pagulasküsimustes 2010 Euroopa Pagulasfond EESTI ELANIKE TEADLIKKUS JA HOIAKUD PAGULASKÜSIMUSTES Kvantitatiiv- ja kvalitatiivuuringu aruanne Tellija: Siseministeerium TALLINN September 2010 www.saarpoll.ee 2 SISUKORD LÜHIKOKKUVÕTE...

Rohkem

Inglise keele ainekava 5.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Räägib loomadest. Vaba aeg. Animals (Wild life 2. Kuula

Inglise keele ainekava 5.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Räägib loomadest. Vaba aeg. Animals (Wild life 2. Kuula Inglise keele ainekava 5.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Räägib loomadest. Vaba aeg. Animals (Wild life 2. Kuulab, loeb ja jutustab dialooge and pets) Sõnavara teemadel

Rohkem

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 5. Loeng Anne Villems ATI Loengu plaan Sõltuvuste pere Relatsiooni dekompositsioon Kadudeta ühendi omadus Sõltuvuste pere säilitamine Kui jõuame, siis ka normaalkujud

Rohkem

untitled

untitled 2. RELIGIOON JA POLIITIKA RELIGIOON AMEERIKA ÜHENDRIIKIDE POLIITIKAS Sissejuhatus Lääneriikide all mõeldakse tavaliselt Lääne-Euroopa riike, Ameerika Ühendriike ja Kanadat. Teinekord lisatakse juurde ka

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Konverents Terve iga hinna eest, 07.03.2013 Tervis ja haigus muutuvas maailmas Andres Soosaar Mis on meditsiin? Meditsiin on pikka aega olnud ruum, mille koordinaattelgedeks on tervise-haiguse eristus

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus RIIGIKOHTU ESIMEHE 2011. A ETTEKANNE RIIGIKOGULE LISA 4 Eesti kohtusüsteem Euroopas Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee on ellu kutsunud Tõhusa õigusemõistmise Euroopa komisjoni (CEPEJ), mis koosneb 47

Rohkem

Kommunikatsioonisoovitused

Kommunikatsioonisoovitused Meediaülevaade - AEG Riigikantselei 2018 05:30-05:45 06:00-06:15 06:30-06:45 07:00-07:15 07:30-07:45 08:00-08:15 08:30-08:45 09:00-09:15 09:30-09:45 10:00-10:15 10:30-10:45 11:00-11:15 11:30-11:45 12:00-12:15

Rohkem

ANOVA Ühefaktoriline dispersioonanalüüs Treeningu sagedus nädalas Kaal FAKTOR UURITAV TUNNUS Mitmemõõtmeline statistika Kairi Osula 2017/kevad

ANOVA Ühefaktoriline dispersioonanalüüs Treeningu sagedus nädalas Kaal FAKTOR UURITAV TUNNUS Mitmemõõtmeline statistika Kairi Osula 2017/kevad ANOVA Ühefaktoriline dispersioonanalüüs Treeningu sagedus nädalas Kaal FAKTOR UURITAV TUNNUS Factorial ANOVA Mitmefaktoriline dispersioonanalüüs FAKTOR FAKTOR Treeningu sagedus nädalas Kalorite kogus Kaal

Rohkem

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs 2014 1. Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigieksam on alates 2014. a asendatud Goethe-Zertifikat

Rohkem

UA indd

UA indd KONFLIKTIST OSADUSENI JA OIKUMEENILINE LIIKUMINE LUTERLIKUST VAATEPUNKTIST 1 Tiit Pädamile 60. sünnipäevaks Thomas-Andreas Põder Abstrakt Luterlaste ja katoliiklaste üleilmse ühiskomisjoni uurimisraport

Rohkem

IBS-integratsiooni-monitooringute-analüüs

IBS-integratsiooni-monitooringute-analüüs Lõimuv Eesti 2000-2011 Lõimuv Eesti 2000-2011 Integratsiooni monitooringute analüüs Kristina Kallas, Ingi Mihkelsoo, Kaarin Plaan 2012 SISUKORD SISSEJUHATUS...4 I OSA: LÕIMUMISE KONTSEPTSIOONI KUJUNEMINE

Rohkem

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis ajab inimesed segadusse. Järgnevalt on ülevaade mõningatest

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Koolist väljalangenute endi vaatenurk (...) see et ma ei viitsind õppida. (...) oli raskusi midagi tunnis teha ka, kui keegi seal seljataga midagi möliseb Sul seal. Helen Toming Et jah kui klassiga nagu

Rohkem

Sissejuhatus GRADE metoodikasse

Sissejuhatus GRADE metoodikasse Sissejuhatus GRADE metoodikasse Eriline tänu: Holger Schünemann ja GRADE working group www.gradeworkinggroup.org Kaja-Triin Laisaar TÜ peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut kaja-triin.laisaar@ut.ee

Rohkem

Microsoft Word - VV191_lisa.doc

Microsoft Word - VV191_lisa.doc Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (Vabariigi Valitsuse 23.12.2010. a määruse nr 191 sõnastuses) Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrgharidustaseme

Rohkem

OIKUMEENILISE LIIKUMISE KAJASTAMINE EESTI KIRIKUELUS Ingm ar Kurg Käesoleva artikli eesmärgiks on anda ülevaade Eesti kirik

OIKUMEENILISE LIIKUMISE KAJASTAMINE EESTI KIRIKUELUS Ingm ar Kurg Käesoleva artikli eesmärgiks on anda ülevaade Eesti kirik OIKUMEENILISE LIIKUMISE KAJASTAMINE EESTI KIRIKUELUS 1910-1940 Ingm ar Kurg i.kurg@online.ee Käesoleva artikli eesmärgiks on anda ülevaade Eesti kirikuelus kajastuvatest peamistest rahvusvahelistest kristlikest

Rohkem

14413_124_Notice-25-Oct-2016.indd

14413_124_Notice-25-Oct-2016.indd Teatis Kuupäev: 25. oktoober 2016 Kellele: Üldjuhtidele, piirkonna seitsmekümnetele, vaia-, misjoni- ja ringkonna juhatajatele, piiskoppidele ja koguduse juhatajatele, vaia ja koguduse nõukogu liikmetele

Rohkem

Pöördumine Eesti Valitususe ja Europa Nõukogu Inimõiguste Komissari hr. Hammarbergi poole Appeal to the Government of the Republic of Estonia and the

Pöördumine Eesti Valitususe ja Europa Nõukogu Inimõiguste Komissari hr. Hammarbergi poole Appeal to the Government of the Republic of Estonia and the Pöördumine Eesti Valitususe ja Europa Nõukogu Inimõiguste Komissari hr. Hammarbergi poole Appeal to the Government of the Republic of Estonia and the Council of Europe Commissioner of Human Rights Mr.

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode] Anneli Rätsep TÜ Peremeditsiini õppetool vanemteadur 25.04.2013 Alates 2002. aastast "Haigete ravi pikkuse põhjendatus sisehaiguste profiiliga osakondades 3-5 auditit aastas Müokardiinfarkti haige käsitlus

Rohkem

Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi

Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi 22.02.2019 Rasmus Kask SA Eesti Vabaõhumuuseum teadur Mis on väärtus? 1) hrl paljude inimeste, eriti asjatundjate (püsiv) hinnang asja, nähtuse või olendi

Rohkem

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ Tõhusa ja kaasahaarava õppe korraldamine kõrgkoolis 1. Teema aktuaalsus 2. Probleemid 3. Küsitlusleht vastustega 4. Kämmal 5. Õppimise püramiid 6. Kuidas edasi? 7. Allikad 1. Vene keele omandamine on

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Ott Ojaveer.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Ott Ojaveer.ppt [Compatibility Mode] "Kooliolümpiamängud kooli identiteedi kandjana kõrvalseisja seisukohalt." Kool täna vastuvõtt katsete tulemuste põhjal õpilasi 541 noormehi 225 neide 316 töötjid54 töötajaid õpetajaid 45 Kuulsamad vilistlased

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx 25.06.2014 Esitluse või esitleja nimi Ida-Virumaa rahvastikust Mihkel Servinski peaanalüütik Statistikaamet Sultsi küla, Mulgimaa Edise, 17. juuni 2014 Rahvaarvu suhteline muutus, 31.03.2000-31.12.2011

Rohkem

Kuldõpetus: Õpetuse ja Lepingute ning Kiriku ajaloo õpetaja materjal

Kuldõpetus: Õpetuse ja Lepingute ning Kiriku ajaloo õpetaja materjal Kuldõpetus: Õpetuse ja Lepingute ning Kiriku ajaloo õpetaja materjal Välja andnud Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik Salt Lake City, Utah' osariik, Ameerika Ühendriigid Ootame teie kommentaare ja

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Alameede 1.1.7.6 Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus Projekt Tehnoloogiaõpetuse õpetajate täienduskoolitus, Moodul A1 Ainevaldkond Tehnoloogia Marko Reedik, MSc füüsikas

Rohkem

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv eesmärk Vestluse skeem vestluse läbiviijale Millel tähelepanu

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Kas minna \374heskoos v\365i j\344\344da \374ksi - \334histegevuse arendamise t\344nane tegelikkus Rando V\344rni

(Microsoft PowerPoint - Kas minna \374heskoos v\365i j\344\344da \374ksi - \334histegevuse arendamise t\344nane tegelikkus Rando V\344rni Kas minna üheskoos või v i jääj ääda üksi? Ühistegevuse arendamise tänane t tegelikkus Eesti Maaülikool Majandus- ja sotsiaalinstituut Maamajanduse ökonoomika vastutusvaldkonna juht Professor Rando Värnik

Rohkem

Untitled-1

Untitled-1 SALEMI KUUKIRI jaanuar 2019 ÕNNISTATUD 2019. AASTAT! A l u st a m e a a st a t h e a d e soovidega. Olgu Jumala arm ja heldus ka sellel aastal värsked meile! Me oleme tänulikud eelmise a a s t a e e s

Rohkem

E-õppe ajalugu

E-õppe ajalugu Koolituskeskkonnad MTAT.03.142 avaloeng Anne Villems September 2014.a. Põhiterminid Koolituskeskkonnad (Learning environments) IKT hariduses (ICT in education) E-õpe (e-learning) Kaugõpe (distance learning)

Rohkem

MISA ja integratsioonitegevused Tatjana Muravjova Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed juhataja Head siinviibijad, Minu nimi on Ta

MISA ja integratsioonitegevused Tatjana Muravjova Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed juhataja Head siinviibijad, Minu nimi on Ta MISA ja integratsioonitegevused Tatjana Muravjova Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed juhataja Head siinviibijad, Minu nimi on Tatjana Muravjova, olen Integratsiooni ja Migratsiooni

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

vv05lah.dvi

vv05lah.dvi IMO 05 Eesti võistkonna valikvõistlus 3. 4. aprill 005 Lahendused ja vastused Esimene päev 1. Vastus: π. Vaatleme esiteks juhtu, kus ringjooned c 1 ja c asuvad sirgest l samal pool (joonis 1). Olgu O 1

Rohkem

Rahvuskaaslaste programm rakendusplaan

Rahvuskaaslaste programm rakendusplaan Rahvuskaaslaste programm 214 22 RAKENDUSPLAAN aastateks 218 22 Lühendid: BHN = BaltHerNet, EAS = Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, EELK= Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Misjonikeskus, EINST = Eesti

Rohkem

KAASAV ELU RÜHM “TAKTIILNE“

KAASAV ELU RÜHM “TAKTIILNE“ KAASAV ELU RÜHM HEV ÕPPEVAHEND 17.05.2018 Grupp: Terje Isok Gerli Mikk Veronika Vahi, Merit Roosna, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool Juhendajad: Jana Kadastik ja Tiia Artla PROJEKTI EESMÄRK Luua õppetööd

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

KOOLIEKSAMI ERISTUSKIRI LISA 1 EKSAMITEEMAD ja NÄIDISÜLESANDED AJALUGU Eksamil on võimalik kasutada Gümnaasiumi ajaloo atlast. TEEMAD : I EESTI AJALUG

KOOLIEKSAMI ERISTUSKIRI LISA 1 EKSAMITEEMAD ja NÄIDISÜLESANDED AJALUGU Eksamil on võimalik kasutada Gümnaasiumi ajaloo atlast. TEEMAD : I EESTI AJALUG KOOLIEKSAMI ERISTUSKIRI LISA 1 EKSAMITEEMAD ja NÄIDISÜLESANDED AJALUGU Eksamil on võimalik kasutada Gümnaasiumi ajaloo atlast. TEEMAD : I EESTI AJALUGU 1. Eesti üleminekul esiajast keskaega Läti Henriku

Rohkem

Hommikune kordus / Taevas TV7 26 nädala kordus - Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede

Hommikune kordus / Taevas TV7 26 nädala kordus -   Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Hommikune kordus / Taevas TV7 26 nädala kordus - www.tv7.ee 08:00 Derek Prince: Ülistus 1/3 08:30 Kohtumine Messiaga: Marion Wells 08:40 Ärka!: Võrratu Jumala armastus 09:00 Danny Silk - Austuse kultuur:

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title SUURTE KORTERMAJADE PIIRKONNAD EUROOPAS: SOTSIAALSED TRENDID JA PLANEERIMISLÄHENEMISED Tiit Tammaru ja Kadri Leetmaa TÜ Rände- ja linnauuringute keskus 14 linna Euroopas Large Housing Estates in Europe:

Rohkem

KOOLIEKSAM AJALUGU Ajaloo koolieksam on kirjalik töö, mis annab maksimaalselt 100 punkti ning kestab 3 tundi ( 180 minutit ). Eksamil on võimalik kasu

KOOLIEKSAM AJALUGU Ajaloo koolieksam on kirjalik töö, mis annab maksimaalselt 100 punkti ning kestab 3 tundi ( 180 minutit ). Eksamil on võimalik kasu KOOLIEKSAM AJALUGU Ajaloo koolieksam on kirjalik töö, mis annab maksimaalselt 100 punkti ning kestab 3 tundi ( 180 minutit ). Eksamil on võimalik kasutada Gümnaasiumi ajaloo atlast. TEEMAD : I EESTI AJALUGU

Rohkem

Microsoft PowerPoint IntroRiskAnal.ppt

Microsoft PowerPoint IntroRiskAnal.ppt SISSEJUHATUS RISKIANALÜÜSI VETERINAARSES RAHVATERVISHOIUS Arvo Viltrop EMÜ VLI 1 Kasutatud allikad Woolridge ja Kelly Risk Analysis Course (2000) Vose Consulting Quantitative Risk Assessment for Animal

Rohkem

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) [RT I , 17 jõust ] Õppe

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) [RT I , 17 jõust ] Õppe Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) [RT I 05.07.2011, 17 jõust. 08.07.2011] Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrgharidustaseme

Rohkem

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrg

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrg Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrgharidustaseme õpet läbiviivad õppeasutused ning nende

Rohkem

Microsoft Word - KK doc

Microsoft Word - KK doc KIRIKUKAJA 15. - 22. märts 2013 EESTI UUDISED Mustamäele kiriku rajamiseks korraldatakse arhitektuurivõistlus 19.03.2013 Delfi Mustamäele - Kiili tn 9 kinnistule, on plaanis rajada Maarja Magdaleena kiriku

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem