Elva vallas. kaheksa kodu tuleohutuks LK 4. Elva valla leht. Foto: TÜ eetikakeskus

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Elva vallas. kaheksa kodu tuleohutuks LK 4. Elva valla leht. Foto: TÜ eetikakeskus"

Väljavõte

1 Suletakse lühinumber 110 LK 3 Elva vallas sai kaheksa kodu tuleohutuks LK 4 Valla pöördumine seoses Jõulutunneliga LK 6 Elva valla leht 20. DETSEMBER 2019, NR 64 facebook.com/elvavald Palupera Põhikool sai Hea kooli teerajaja tiitli Palupera Põhikooli tunnustati Tartu Ülikooli eetikakeskuse 12. väärtuskonverentsil Hea kooli rajaja 2019 tiitliga. MERILYN SÄDE KOMMUNIKATSIOONIJUHT 9. detsembril toimus Tartus 12. väärtuskasvatuse konverents Harjutades kujuneb iseloom, kus selgusid koolid, kus tehakse väärtuskasvatusega eeskujuväärivat tööd. Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja professor Margit Sutrop andis üle väärtuskasvatuse rändkarikad ja tiitlid. Peale Palupera Põhikooli pälvisid tiitli veel kaheksa kooli. Palupera Põhikool sai tiitli põnevate ja kooliväliste tegevuste, väärtuspõhise organisatsioonikultuuri TIITLI VÕTTIS VASTU PALUPERA PÕHIKOOLI DIREKTOR SVETLANA VARIKU. loomise ning kooli omanäolisuse hoidmise eest. Suure töö tulemus Palupera Põhikooli direktor Svetlana Variku ütles, et põnevate ja kooliväliste tegevuste all on silmas peetud erinevatest projektidest osavõtmist, õpilaste väljasõitude korraldamist, õppekava toetavaid tegevusi, huviringide tööd jne. Selle tunnustuse alla koondub Foto: TÜ eetikakeskus kõik kokku. Oleme suutnud anda kõikidele erinevatele lastele vastavalt nende vajadustele oskused ja teadmised, et minna ellu ja leida seal oma koht. Direktor ütles, et tiitli saamiseks esitas oma taotluse üle 50 kooli üle Eesti. Ka meile saadeti kolm korda analüüs tagasi, käidi kohapeal paikvaatlust tegemas see kõik oli pikk ja suur protsess. Meile on oluline, et objektiivne asjatundjatest koosnenud komisjon andis meile seesuguse tunnustuse. Direktori sõnul on nii tema kui ka kogu õpetajaskonna jaoks tunnustuse saamine väga oluline. See võtab kokku meie töö ja on töö tulemus. Tunnustuse saamine annab meile veel rohkem motivatsiooni edasi tegutsemiseks, lisas Variku. Tiitel kolmeks aastaks Hea kooli teerajaja tiitel antakse koolile kolmeks aastaks. Tunnen koolijuhina, et oleme väga palju tööd teinud ja soovime selle tööga jätkata. Variku lisas, et on Palupera Põhikoolis töötanud 13 aastat ning ta tunneb, et meeskonnaga koostöötamine on andnud tõelise tulemuse. Hea kooli teerajaja tiitli ja logoga tunnustatakse kooli, mis teeb kogu organisatsiooni arendamisel väärtuspõhist tööd, pöörates tähelepanu iga õpilase individuaalse arengu toetamisele koostöös eri osapooltega. Tunnustatud koolid hindavad oma tegevusi eneseanalüüsi vormis. Tiitlile kandideerimise ja logo kasutamise alus on tunnustusprogrammi Hea kool kui väärtuspõhine kool mõlemasse vooru esitatud kirjalik eneseanalüüs. Tunnustusprogrammis osalemiseks tuli TÜ eetikakeskusele esitada põhjalik eneseanalüüs. LÜHIDALT LAPSE TOIDURAHA KATMISE TOETUS Lapse toiduraha katmise toetuse taotluste esitamise tähtaeg on 20. jaanuar. Lapse toiduraha katmise toetuse eesmärk on vähekindlustatud peredele toetuse andmine koolieelses lasteasutuses (sh lastehoius), üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses käiva lapse toitlustamise kulude katteks. Toetusega hüvitatakse üldhariduskooli ja kutseõppeasutuse õpilase toidupäeva maksumuse ja riigi poolt eraldatud koolilõuna toetuse vahe. Toetuse taotlemiseks esitab lapsevanem, hooldaja, eestkostja ning vajadusel pedagoog või sotsiaaltöötaja vallavalitsusele veebilehel e-taotluste rubriigis avalduse või saadab vormikohase taotluse e-aadressil (leitav elva.ee/ blanketid) koos lisadokumentidega. Lapse toiduraha katmise toetus on sissetulekust sõltuv toetus. Loe rohkem valla kodulehelt elva.ee. Ootame tunnustuste kandidaate Spordivaldkonna tunnustusi on võimalik esitada 31. detsembrini SPO- KU-keskkonnas (elva.ee/e-taotluste-valik) või tulles Elva Vallavalitsusse kohapeale. Spordivaldkonnas tunnustatakse aasta parimaid sportlasi erinevates vanuseklassides: 1) Aasta noormees; 2) Aasta neiu; 3) Aasta naisjuunior; 4) Aasta meesjuunior; 5) Aasta meesveteran; 6) Aasta naisveteran; 7) Aasta meessportlane; 8) Aasta naissportlane; 9) Aasta võistkond; 10) Aasta treener. Peale selle valitakse komisjoni ja rahvahääletuse tulemusel aasta spordisõber, aasta spordihing ning aasta sporditegu. Sportlaste tunnustamine toimub jaanuari lõpus. 10. jaanuarini saab esitada Aasta tegu ja Aasta tegija nominente. Aasta Tegu/Aasta Tegija aunimetus määratakse tunnustusena isikule või ühendusele, kes on oma tööalase või ühiskondliku tegevusega paistnud aasta jooksul silma erilise tulemuslikkusega majanduse, kultuuri, hariduse, spordi, sotsiaalelu, kohaliku omaalgatuse või muus valdkonnas, mille läbi on rikastanud kogukonnaelu ja toonud vallale tuntust. 15. jaanuarini saab esitada Aasta kultuuritegu ja Aasta kultuuritoetaja nominente. Aasta kultuuritegija aunimetus antakse isikule, kelle töö ja saavutused on oluliselt kaasa aidanud kultuuriväärtuste loomisele, hoidmisele ja edasikandmisele Elva vallas. Aasta kultuuritoetaja aunimetus antakse isikule või organisatsioonile, kes on olulisel määral Elva valla kultuurielu edendamisse panustanud. Aunimetused antakse üle vabariigi aastapäeval.

2 2 Elva valla leht 20. detsember 2019 Nr 64 ELVA VALLA INFO Otsused 3.12 ja istungitel Avalikud üritused Lubada Ulila Suveaed MTÜ-l korraldada kell Ulila Suveaias avalik üritus Tulepidu 2020 vastavalt esitatud taotlustele. Ürituste korraldaja vastutav isik on Ülari Toots, telefon , Hanked Korraldada avatud hankemenetlusega riigihange Elva vallas Peedu tee, J. Kärneri tn ja Lootuse tn ning Pika tänava põhiprojekti koostamine. Sõlmida Melior-M OÜ-ga hankeleping lumetõrjeteenuse teostamiseks Konguta piirkonnas talveperioodidel maksumusega 65 /töötunni eest (ilma käibemaksuta). Maa Määrata Toominga kinnisasja ( :0107) uueks sihtotstarbeks maatulundusmaa. Määrata Elva linnas, Mahlamäe tn 2 katastriüksuse (17009:001:0033) sihtotstarbeks 55% kaitsealune maa ja 45% elamumaa. Määrata Elva linnas, Vambola tn 1 katastriüksuse (17001:002:0022), sihtotstarbeks üldkasutatav maa; Palu tee 9a katastriüksuse (17001:002:0021) sihtotstarbeks üldkasutatav maa; Palu tee 9 katastriüksuse (17001:002:0020) sihtotstarbeks üldkasutatav maa. Määrata Mäe kinnistu (60801:002:0320) jagamisel kaheks katastriüksuseks uutele moodustavatele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed alljärgnevalt: Elva vald, Aakre küla, Mäe, sihtotstarve maatulundusmaa; Elva vald, Aakre küla, Mäepõllu, sihtotstarve maatulundusmaa. Määrata Sahko kinnistu (60801:001:0651) jagamisel kaheks katastriüksuseks uutele moodustavatele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed alljärgnevalt: Elva vald, Pühaste küla, Sahko, sihtotstarve maatulundusmaa; Elva vald, Pühate küla, Sahkopõllu, sihtotstarve maatulundusmaa. Määrata Väike-Koidu katastriüksuse (17101:001:0530) ja Hellenurme-Päidla kergliiklustee L1 katastriüksuse (17101:001:0529) piiride muutmisel uutele moodustavatele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed alljärgnevalt: Elva vald, Hellenurme küla, Väike-Koidu, sihtotstarve elamumaa; Elva vald, Hellenurme küla, Hellenurme-Päidla kergtee L1, sihtotstarve transpordimaa. Seada sundvaldus MTÜ Eesti Andmesidevõrk kasuks Elva vallas, Elva linnas, Pikk tn 75 katastriüksusele (17002:002:0010) ja Pikk tn 71 katastriüksusele (17002:002:0023), Käärdi alevikus, Rukki tn 7 katastriüksusele (69403:004:0250). Muud Algatada Elva linnas H. Raudsepa tn 3 kinnistu detailplaneeringu koostamine ning kinnitada detailplaneeringu lähteseisukohad. Muuta Elva valla huvihariduse ja tegevuse kava aastateks Kinnitada Aakre Lasteaed-Algkooli hoolekogu 2019/2020 õppeaastaks. Eraldada Elva valla aasta eelarve reservfondist Puhja Kooli üldkulude eelarvesse tõhustatud või erituge saavate õpilaste eest makstava tegevustoetuse aasta kasutamata jääk. Muuta Elva Vallavalitsuse aasta hangete tööplaani. Muuta Elva Vallavalitsuse määrust nr 6 Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine järgmiselt: määruse paragrahv 2 punkt 1 sõnastatakse üür kuni 6 eurot ühe ruutmeetri eest kuus. Osta MTÜ-lt Tõusvad Tähed Rannu eakate päevakeskuses eakate tegevuse korraldamise teenust maksumusega 370 kuus. Eraldada projektitoetus MTÜ-le Rakke Külaselts summas 150 eurot projektiks Jõulumeeleolu loomine metsas. Salle Ritso vallasekretär Algatati H. Raudsepa tn 3 kinnistu detailplaneering Elva Vallavalitsus algatas 3. detsembri istungil Elva linnas H. Raudsepa tn 3 kinnistu detailplaneeringu. Koostamise eesmärk on krundile ehitusõiguse saamine ridaelamu ehitamiseks. Planeeringuala asub Verevi järve läheduses, mistõttu jääb osa krundist järve ehituskeeluvööndisse. Kinnistul on kehtiv detailplaneering, mille kohaselt võib krundile ehitada üksikelamu. Algatatava planeeringuga tehakse ettepanek kehtiva detailplaneeringu muutmiseks. Detailplaneeringu koostamine on kooskõlas Elva linna üldplaneeringuga, mille kohaselt võib piirkonda ehitada nii üksik-, kaksik- kui ka ridaelamuid. Detailplaneeringu algatamise otsuse ja lähteseisukohtadega on võimalik tutvuda valla kodulehel: elva.ee/et/detailplaneeringud. LILLA VÄRVIGA ON MÄRGITUD PLANEERINGUALA. Noorte omaalgatusfondist taotleti raha üheksale projektile Elva valla noorte omaalgatusfondist taotleti raha väga erinevateks projektideks: kogemusreisideks, koolitusteks, üritusteks, aga ka ekstreemsete kogemuste saamiseks. Toetust said kõik projektid. Komisjon hindas muuhulgas rahakasutuse mõistlikkust, misttõttu otsustati osasid projekte toetada osaliselt. Kokku toetatakse noorte omaalgatusprojekte 4380 euroga. Uue aasta veebruaris toimub järgmine projektivoor, kuhu saavad noored oma projekte esitada. Oodatud on eelkõige projektid, kus on kasusaajateks peale projektikirjutaja ka teised kohalikud noored. Noorte omaalgatusfondi eesmärk on noorte ettevõtlikkuse kasv, parem kaasatus kogukonda ning oma elukeskkonna kujundamisse, noorte aktiivsuse ja juhtimissuutlikkuse tõus ning suurem koostöövõime noorsootöö edendamisel. Projekti saavad esitada kõik 7-26aastased Elva vallas elavad noored. Alla 18aastasel isikul peab olema täisealine esindaja. Kas oled end elanikuks registreerinud? Kõikide nende vahel, kes registreerivad end ajavahemikul 23. september kuni 27. detsember 2019 Elva valla elanikuks, osalevad 3x500 eurot loosis. Loe rohkem: elva.ee.

3 Nr detsember 2019 Elva valla leht 3 Järgmise aasta märtsist saab politseid kutsuda vaid numbrilt 112 LÜHIDALT Jõuluootus lasteaed Murumuna südameis Elva Lasteaed Murumuna lapsed ja õpetajad on olnud sel aastal väga tublid ja tegusad ning võivad rõõmsalt hakata jõuluvana ootama. Kõik olulised toimetused on tehtud. Enne jõuluaega valmis koostöös lastega helkuriaed, mis valgustab oma helgiga lasteaia sissesõiduteed. Meie lapsed on usinad helkurikandjad ning suunavad ka vanemaid helkuriaialt endale helkuri külge riputama. Aia külge sai ligi 200 helkurit koostöös sponsoritega: Elva vald, Enics Eesti AS, FC Elva, Global Soccer Store, Olerex AS, Baltic Agro Macinery, Elva Tarbijate Ühistu, Politsei- ja Piirivalveamet, Marepleks, jpt abiga. Oleme koostöö eest väga tänulikud! Jõuluaeg lähenes kiirelt, tulid usinad päkapikud ja ehtisid meie maja muinasjutuliseks jõulumaaks. Jõulutulede kuma, mida võib kohata igas nurgas, kuuse sära, piparkookide lõhn ja üllatused saadavad meid iga päev. Esimesel advendil käisid lauluringi lapsed koos muusikaõpetajaga Elva Kultuurikeskuse ees esinemas. Advendiaja esimesel esmaspäeval toimus muinasjutuhommik, kus lapsed said kuulda jõuluteemalist muinasjuttu headusest. Mesimummide rühm riputas Elva valla jõulukuusele päkapikud, kes piiluvad nüüd lasteaia poole ning peale selle hoolitsevad rühmad usinalt, et lasteaias oleks koguaeg tunda piparkoogilõhna. Toimekas Murumuna Lasteaia pere soovib kõigile rahulikku jõulu aega ja soovide täitumist! Liis Org Elva Lasteaed Murumuna terviseedendaja ABI KUTSUMISEKS TASUB VALIDA 112, SEST SELLE ABIL ON VÕIMALIK HELISTAJA POSITSIONEERIDA. Järgmise aasta 29. veebruaril suletakse riikliku otsusega jäädavalt seni politsei kutsumiseks kasutusel olnud lühinumber 110. HEIKO LEESMENT HÄIREKESKUSE KOMMUNI- KATSIOONIOSAKOND Kuni sulgemiseni informeerib automaatteavitus helistajaid nende kõne suunamisest hädaabinumbrile 112. Alates 1. märtsist 2020 kõnesid ei suunata ja automaatteavitus informeerib helistajat, et number on suletud ja valida tuleks 112. Politsei lühinumbri sulgemine lõpetab riikliku projekti ühtse hädaabiteenuse loomiseks ja selle tulemusel jääb Eestis kasutusele üks hädaabinumber 112, kust saab kutsuda appi nii politseid, päästet kui ka kiirabi. See lahendus on ai- danud muuta inimeste abistamist süsteemsemaks ja kiiremaks. Helistajaid saab positsioneerida vaid 112 valides Üks oluline põhjus, miks abivajajatel tuleb eelistada numbrit 112 on kahtlemata kiirus. Hädaabinumbrile 112 tehtud kõne tuleb meie süsteemi ilma suunamise ja automaatteavituseta. Teine ja veelgi olulisem põhjus on see, et helistajate täpsem positsioneerimine on võimalik vaid hädaabinumbrile 112 valides, kirjeldas Häirekeskuse Lõuna keskuse juhataja asetäitja Katrin Mikson. Tema sõnul on oluline, et teadmine 112 kui ainsast hädaabinumbrist jõuaks kõikide inimesteni. Proovime omalt poolt teha kõik, et probleeme tekiks võimalikult vähe. Politseid saab numbrilt 112 kutsuda juba aastast ja enamik abivajajatest on selle muudatuse omaks võtnud. Viie aastaga on lühinumbri 110 valijate hulk langenud 2% kõikidest kõnedest, mis Häirekeskusele tehakse. Kuigi protsentuaalselt on see Häirekeskusel tehtavast miljonist kõnest väike hulk, räägime me hinnanguliselt siiski kõnest, kirjeldab Mikson probleemi tõsidust. Olukorda jälgitakse Foto: Bigstock Olukorra leevendamiseks ja veendumaks, et kõik hädasolijad saavad abi, jälgib ja kogub Häirekeskus alates 1. märtsist infot, kas vale numbri valinud siiski pöörduvad 112 numbrile. Peame olema kindlad, et keegi ei jää abita ja selleks proovime veenduda selles, et kõned jõuaksid siiski abiandjateni. Ühtlasi paneb Häirekeskus inimestele südamele, et üle vaadataks erinevad teavitusmaterjalid majutusasutustes ja avalikes infokanalites, kus peab olema kirjas hädaabinumber 112, mitte muud numbrid. Pöörake tähelepanu, et erinevad stendid, voldikud, bülletäänid, reisi- ja matkajuhid, turismitaludes ning hotellides olevad meelespead oleks kaasajastatud. Vale info võib maksta halvimal juhul kellegi elu, ütles Mikson. Elva Eakate Päevakeskuse Pühajärve Spa külastused Pühajärve Spa külastused toimuvad 8. ja 22. jaanuaril. Buss väljub Arbimäe bussipeatusest kell 9 ja kesklinna kaubanduskeskuse parklast kell Vahepeatused Eha-Kirde nurgal ja Noortekeskuse (Pikk 8) ees. Lisainfo: Anu Uudelt, tel Elva Haigla teeb koostööd insuldiravi arendusprojektis E lva Haigla juhatuse liikmed ja TÜ Kliinikumi Insuldikeskuse meeskonna liikmed kohtusid novembris Elvas. Kokku saadi, et arutleda haigekassa ühe pilootprojekti insuldiravi etapiviisilise rahastamise arendusprojekti eesmärkide ja koostöövõimaluste osas. Aredusprojekti pikaajaline eesmärk on sujuv osapoolte vaheline koostöö ja raviteekond, kus on kasutusel uuenduslikud inimkesksed lahendused, millel on positiivne mõju patsiendile. Eelkõige on eesmärk parandada ravi kvaliteeti, lahti sõnastada ravi eesmärgid nii patsiendile kui ka tema omastele. Insult on haigus, millesse haigestuvad nii nooremad kui ka eakamad. Kahjuks on sageli selle haiguse tagajärjeks eluaegne puue, mis tugevalt vähendab inimese võimekust osaleda nii tava- kui ka tööelus. Elva haiglas on juba aastaid tehtud insuldihaigete taastusravi pärast ägedat perioodi ja välja on kujunenud kogenud meeskond. See oli ka põhjuseks, miks Elva haigla on selles projektis TÜ Kliinikumi partnerhaigla. Projekti mõjul muutuks insuldipatsiendi raviteekond sujuvaks ja arusaadavaks ning vajalik abi on inimestele kättesaadavam.

4 4 Elva valla leht 20. detsember 2019 Nr 64 KOGUKOND Projekti raames tehti tule ohutuks kaheksa kodu LÜHIDALT 15. oktoobril sai Elva Vallavalitsuse ja Päästeameti koostööprojekti 500 kodu tuleohutuks raames valmis viimane ehk kaheksas kodu. EVA KUSLAP SOTSIAALNÕUNIK Päästeameti projekt kestis kaks aastat ning projekti eesmärk on vähendada elumajade tulekahjude arvu ja piirkonna tuleohutuse tagamist. Projekti raames tehti korda eakate, puuetega inimeste ja lasterikaste perede eluohtlikud küttekolded ja elektrisüsteemid. Projekti kogumaksumus oli ning sellesse panustasid nii Elva Vallavalitsus kui ka Päästeamet. Elva vallas sai kõige suurema toetuse Rõngu lähistel elav perekond üksikema, kes kasvatab viite last. Perekonnas on kõik lapsed alaealised, kellest kõige väiksem saab jaanuarikuus aastaseks. Elva vald panustas peale Päästeameti toetuse lisaks ligi eurot, et perekond saaks turvaliselt ning tuleohutult oma kodus elada. Rahastuse abiga rekonstrueeriti kõik Ettevõtlikkuspädevuse arendamine Valguta Lasteaed-Algkoolis Valguta Lasteaed-Algkoolis on olulisel kohal ettevõtlikkuspädevuse arendamine. Peale ainetundides toimuvate arutelude on õpilastel võimalus tutvuda ametitega ning planeerida tulevasi karjäärivalikuid eri ettevõtteid külastades. Sel sügisel käisime Nopri Talumeiereis ja Rõngu plastikdetailide tehases Promens. Nopri Talumeiereid külastasime kooliga 17. septembril. Kitlite, kilesusside ja võrkmütsikestega varustatult tutvusime ladude ja erinevate piimatoodete valmimise protsessiga ning nägime, kuidas teevad meierei töötajad oma igapäevast tööd. Teiseks käisime laudas, lapsed said lehmi silitada, kuulsid nende elu kohta ning nägid moodsat lüpsirobotit. Peremees Tiit Niilo rõhutas puhta, lisaaineteta ja kodumaise toidu tähtsust. Lõpuks saime erinevaid tooteid degusteerida ja kaasa osta. Promensi tehase külastus toimus ettevõtlusnädala raames, 9. oktoobril ja seal käisid kooli vaelektriseadmed ning lammutati ja ehitati uued kütteseadmed: ahi, pliit, korsten ja kaks soojamüüri. Pere vahetas oma jõududega selle aasta suvel välja aknad ning nüüd plaanivad nad jõudumööda panustada sellesse, et oma kodus oleks hea elada. Üle Eesti on korda tehtud 582 kodu Projekt 500 kodu korda on üle-eestiline projekt, mille eesmärk oli saada tuleohutuks 500 kodu. Päästeameti andmetel on üle Eesti koostöös kohalike omavalitsustega saadud kahe aasta jooksul korda 582 kodu aasta alguses projekt jätkub, kuid seda uue nime all: Kodud tuleohutuks. Projekti abikõlbulikeks kuludeks oli varasemalt elektrisüsteemide uuendamine ja kütteseadmete korrastamine. Uuel aastal lisanduvad nimekirja ka gaasi seadmed. Täpsem info jätkuprojekti kohta tuleb lähiajal. PILDID ÜHE KODU OLUKORRAST ENNE JA PÄRAST KOHANDAMIST. Paku abi või julge abi küsida Kui sinu või sinu lähedase kodu võib olla tuleohtlik (näiteks katkised küttekolded, puudub elekter või suitsuandur, katkised korstnad), paku abi või julge abi küsida. Samuti on Päästeamet alati valmis tulema kohale ja nõustama kodus. Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu ütles, et kindlasti tasub vaadata ringi oma kodus, astuda läbi lähedaste juurest ning LAPSED SAID AIMU, KUIDAS KÄIB TÖÖ MEIEREIS. nimad õpilased: 4. ja 5. klass. Kõik uudistajad said jalga turvasaapad ja selga helkurvestid. Lapsed avastasid, et eelkõige peavad Promensi töötajad oskama väga hästi lugeda: iga masina juurde kuulub põhjalik juhendiraamat. Mitmel Valguta veenduda, et on olemas töökorras suitsuandur. Oluline on, et oleks kontrollitud küttekolded ja et elektrisüsteemid oleks korras. Lahtist tuld ei tohi jätta järelevalveta, eriti praegusel jõuluajal. Ahju tuleb kütta targalt. Kui kodus on kamin, ahi või gaasiseade, peab olema paigaldatud ka vingugaasiandur. Elva valla piirkonnas on kontaktisik Elva komandopealik Andres Smirnov. Telefon: , andres. Lasteaed-Algkooli õpilasel on isiklik seos Promensi tehasega, sest nende sugulased töötavad seal. Martiina Viil Valguta Lasteaed-Algkooli klassiõpetaja AUTOGRAMMIDE JAGAMINE. Foto: Jaak Jänes MAAILMAMEISTER MARTIN JÄRVEOJA VÕETI SOOJALT VASTU Kõikidel huvilistel oli võimalus kohtuda autoralli maailmameistri Martin Järveojaga 9. detsembril Elva Kultuurikeskuses, kus toimus maailmameistri pidulik vastuvõtmine. Üritusel anti Martin Järveojale üle esimene Elva valla saadiku tiitel ja unikaalne valla sümboolikaga pusa. SA Elva Kultuur ja Sport kinkis maailmameistrile kahe-aastase priipääsme kultuurisündmustele ning valmiva spordihoone võimaluste kasutamise. Maailmameistrit tänasid kinkekaartidega ka AS Maxilla ja Waksal Wabrik. Tartumaa Spordiliit andis Järveojale üle Tartumaa aasta sporditäht 2019 tiitli ja karika. Saal oli rahvast täis Maailmameister jagas üritusel oma mõtteid rallisõidust ning sellega kaasnevast ning vastas ka publiku seast küsitud fännide küsimustele. Martin ütles üritusel, et tema südant soojendas väga see, et kogu kultuurikeskuse saal oli täis fänne, kelle seas oli ka palju tuttavaid nägusid. Peale selle astus üllatusesinejana üritusel üles Martin Järveoja üks lemmikartiste, Ott Lepland, kelle etteaste võeti publiku seas soojalt vastu. Õhtut juhtis Margus Kiiver. Pärast piduliku osa lõppu said kõik soovijad maailmameistrilt auto grammi küsida ja pilti teha.

5 Nr detsember 2019 Elva valla leht 5 Elva valla noorteinfotöö arendamine saab hoo sisse Noorteinfo ja noorteinfoteenus on praegu kaks väga kuuma ja päevakajalist sõna noorsootöömaastikul. MARI-LIIS VANAISAK NOORTEINFO ARENDAJATE TÖÖRÜHMA LIIGE Noorteinfotöö on valdkond, millega kohalikud omavalitsused, kes pakuvad noorsootöö teenust, peavad järjest enam tegelema. Riiklikul tasandil on noorteinfotöö erilise luubi alla võtnud Eesti Noorsootöö Keskus (ENTK), kes selle valdkonna arengusse on järjest enam panustamas. Hea noorteinfotöö moodustab suure osa noorsootöö kvaliteedist ja sisust. Noorteinfotöö peamine eesmärk on pakkuda noortele ümbritsevast elust teavet, toetada nende iseseisvust ning suurendada teadlikkust erinevatest võimalustest ja valikutest oma elu paremaks korraldamiseks. Selleks, et noorteinfotööd oleks võimalik kohalikul tasandil arendama asuda, on oluline, et kõikidel selle valdkonna eestvedajatel NOORSOOTÖÖTAJAD JA HUVIJUHID SOOVIVAD PANUSTADA NOORTEINFOTÖÖ ARENDAMISSE. ja sellesse panustajatel oleks ühtne alus. Seda eelkõige teadmiste, sisu ja mõju osas. Noorteinfotöö peaks olema igapäevane osa noorsootööst. Noored kaasatumaks teinföö arendamise projekt. Projekt on lähteinfo saanud just meie valla erinevatest piirkondadest ja keskendub valla noorteinfo ja noorsootöö arenguvajadustele. Elva valla noorteinfotöö arendamise projekti esimene samm astuti 28. novembril. Esimese ettevalmistava seminari eesmärk oli kokku viia projektis aastal osalevad Elva valla noorsootöötajad ja huvi juhid. Seminaril tehti põhjalik sisse juhatus teemasse ja kaardistati noorteinfotöö probleemid ning Kui valdkonnavälised inimesed näevad infopuudust, siis valdkonnas iga päev toimetavad inimesed vaevlevad tihti hoopis info üle külluses. Elva vald soovib järgnevatel aastatel sellesse valdkonda panustada, sest selle kaudu on kõige reaalsem võimalus jõuda meie valla noorteni ning mõjutada nende kaasatust ja aktiivsust kohalikus kogukonnas. Selleks korraldatakse aastane noorkitsaskohad valla mastaabis ja oma tegevuspiirkonnas. Läbi sai räägitud põhimõtted ja ootused, millega iga osaleja aastasesse projekti siseneb. Päeva modereeris pika aegne noortevaldkonna koolitaja Hannes Sildnik, kes rääkis üldiselt noorteinfotöö põhimõtetest ja noorsootöö teenusest, mida pakub KOV. Hannes on ühtlasi koostöös ENTKga panustamas noorteinfotöö arengusse riiklikul tasandil. Igaühe roll on oluline Erinevate rühmatööde ja aruteluringide abil said kõik osalejad taaskord tükkideks lahti võtta noorsootöö valdkonna ja mõtestada lahti noorteinfotöö olemuse ja vajalikkuse. Kui valdkonnavälised inimesed näevad infopuudust, siis valdkonnas iga päev toimetavad inimesed vaevlevad tihti info ülekülluses. Samuti tekivad info levitamisel küsimused: kellele, kui palju, kuidas ja miks? Kõlama jäi noorsootöötajate ja huvijuhtide ühine soov osaleda ja panustada sellesse aastasesse projekti. Tunnistati selle vajalikkust, et arendada üldiselt noorsootööd kui teenust Elva vallas. Eelkõige oodatakse seda noorteinfotöö tööriistakasti põhiteadmisi, et iga noorsootöötaja/huvijuht suudaks oma piirkonnas seda teenust pakkuda ja anda oma panus Elva vallas selle valdkonna arengusse. Oluline on teadmine, et igaühel on väga oluline roll arendustegevuses. Lõppkokkuvõttes on noored see märksõna, mis kõiki ühendab ja liidab. Playback 20 ehk Muusikaga narkovaba maailma eest! Konguta Kooli õpilasesinduse algatusest sündinud traditsiooniline staarijäljendusvõistlus toimus 29. novembril puupüsti täis rahvamajas juba 20. korda. Zürii (Margit Kink, Elva valla kultuurispetsialist; Merit Täht, RN Studio juht; Tiit Treial, piirkonna konstaabel; Anu Anniki Tuulmets, Elva valla noortevolikogu esimees) ette astus 13 staari, kes püüdsid kõik laval tõestada vaatajatele, et noored ei vaja rõõmsa meeleolu loomiseks ei narkootikume ega teisi mõnuaineid, vaid muusikat, tantsu ja pealtvaatajaid! Ja pealtvaatajaid oli LAVAL SAI NÄHA NII KODUMAISED KUI KA VÄLISMAISEID ARTISTE. palju vanuseklass oli esindatud ning kohal oli ligi 300 inimest Vastseliinast Tallinnani. Võitjaks tuli 5. klass Laval sai näha nii kodumaiseid kui ka välismaiseid, alles alustavaid või juba minevikust tuntud artiste. Sellel Playbackil oli kohal palju lapsevanemaid, kes lustisid lastega koos tantsulaval. Rõõm on nakkav aitäh teile! Zürii tunnustas mitmeid silmapaistva esitusega üksik esinejaid ja valis võitjaks 5. klassi, kes jäljendasid Rudy Mancuso laulu Everything Is Alright. Publiku lemmiku tiitli said seekord hoopiski lasteaialapsed Oravakesed esitasid meeldejäävalt Tones and I populaarset lugu Dance Monkey. Playbacki korraldajad tänavad Tartumaa Arendusseltsi, SA Tartu Ärinõuandlat, Eesti Leader Liitu, Tartumaa Noorsootöötajate Ühendust, Tartumaa Noortekogu, Elva valda, Konguta Kooli, Konguta Rahvamaja, Konguta Kooli toetajaid Göran Wedini ja Jaan Truuväärti Rootsimaalt. Liina Tamm Konguta Kooli direktor

6 6 Elva valla leht 20. detsember 2019 Nr 64 KOGUKOND Vanad asjad räägivad Kord aastas korraldame Aakre koolis ja lasteaias traditsioonilise vana asja näituse, mille teema on sel aastal vana aja kirjatarbed, kaardid, ümbrikud ühesõnaga kõik, mis on seotud kirjavahetuse ja posti saatmisega. Uurisime üksteise toodud esemeid, proovisime hanesulega kirjutada ja lõime alla ka vanaaegse pitseri. Postitööst rääkis Aare Topsi Kutsusime vana aja postitööst rääkima Aakre kandi postipoisi Aare Topsi. Ta rääkis postiljoni tööst, arvepidamisest ja naljakatest juhtumistest. Tööpäev algas posti jagamisega Aakre sidejaoskonnas koos juhataja Kaja Linderiga. Eriti kiire aeg oli pensionipäevadel, mil oli vastutusrikas sõita külateedel taskud paksult raha täis. Päevas tuli raske postikotiga sõita jalgrattal maha km ja seda iga ilmaga. See teeb tänastele spordihuvilistele silmad ette. Kui algusajal andis Eesti Post postiljonidele kasutamiseks jalgratta, siis autokütust ei kompenseeritud pikka aega. Aare tegi nalja, et kui kuus päeva sai oma autoga mööda auklikke teid sõidetud, siis seitsmendal päeval, pühapäe- LAPSED UURISID ÜKSTEISE TOODUD ESEMEID. val, tuli puhata autot remontides. Huvitava päeva lõpetasid vana aja ringmängud ja vana aja toit odrakarask. Täname Aaret meiega vana aja mälestusi jagamast! Liikumine on kõige looduslikum ravim Tänavu pöörati Valguta kogukonnas enim tähelepanu kõige lihtsamale tervist turgutavale tegevusele liikumisele. Aprillis, südamekuul, matkati Rõngu alevis, Paluperas ja Puhjas. Nende kohtade ajalugu ja tänapäev sai tuttavaks tänu kohalikele giididele. TÜ õppejõu sügisene koolitus Liikumise võlu ja valu andis teadmisi ning rohkesti mõtte- ja jutuainet. Septembris ja oktoobris korraldati trimmikõnd, et ergutada inimesi liikuma üksikult ja grupiviisi neile sobival ajal. Soovisime, et kujuneks rutiin igapäevaseks liikumiseks. Üle 20 inimese nõustusid kirja panema oma värskes õhus viibitud aja. Kokkuvõtteks võis eristada mitut rühma: eakad, kes jalutavad hommikuti, tööealised käivad päris pikki kilomeetreid õhtuti ning on ka visad jalgrattaga töölekäijad. Suure rühma moodustavad koeraomanikud, kes teevad kõnniringe oma lemmikuga mitu korda päevas. Võime tõdeda, et liikumine on kõige looduslikum ravim, mis oli ka Valguta nais seltsi KOP-ile kirjutatud projekti nimi. Lea Pung projektijuht Täname peresid näituse korraldamisele aktiivse kaasaaitamise eest! Liina Laaser Aakre Lasteaed-Algkooli direktori kt KOERAOMANIKUD TEEVAD KÕNNIRINGE. Foto: Bigstock LÜHIDALT Elva Vallavalitsus saatis ERR-ile Peedu ravikodu kommunikatsiooni osas pöördumise Elva Vallavalitsus saatis 9. detsembril Eesti Rahvusringhäälingule pöördumise, milles paluti Jõulutunneli kommunikatsioonis pöörata tähelepanu sellele, et Vapramäe 9 // 11 // 13 kinnistu planeeringuprotsess on alles alguses ning seetõttu ei ole võimalik väita, et kõne all olev ravikodu rajatakse kindlasti Peedule. Elva Vallavalitsus selgitas oma pöördumises planeeringuprotsessi ning kinnitas, et vald on kindlasti ravikodu rajamise idee poolt, kuid vallavalitsuse seisukoht on, et ravikodu rajamisel tuleb kaasata kohalikku kogukonda ning järgida planeerimise seadusandlust. Elva vald on projekti partner seekaudu, et toetab antud protsessi sujuva planeeringumenetluse korraldamisega. Elva Vallavalitsuseni jõudis taotlus detailplaneeringu algatamiseks Vapramäe 9 // 11 // 13 kinnistu osas detsembri alguses. Kuna praegu on kehtiva üldplaneeringu järgi tegemist väikeelamu maaga, siis saab miljööteraapiakeskust antud kinnistule rajada ainult tingimusel, et detailplaneeringuga muudetakse Elva linna üldplaneeringut. Üldplaneeringu muutmine on vallavolikogu pädevuses. Kirjas selgitati, et planeeringuprotsess kestab minimaalselt üks aasta ja selle tulemusi ei ole võimalik ette ennustada. See tähendab sealhulgas, et planeeringuprotsessi käigus võib selguda, et sellele kinnistule ei ole võimalik vastava otstarbega hoonet rajada. Samuti on võimalik, et seesuguse otstarbega hoone rajamine on võimalik. Vallavalitsus rõhutas oma kirjas, et planeeringuprotsessi oluline osa on naabrite ja piirkonna elanike kaasamine ning nendega kokkuleppele jõudmine antud objekti rajamise osas. Elva Vallavalitsus kinnitab, et ravikodu rajamise osas toimub planeerimisseadust järgiv planeerimisprotsess, mis tähendab, et juhul kui ravikodu soovitakse rajada Peedule, saab ka kohalik kogukond sel teemal kindlasti oma arvamust avaldada. Eesti Rahvusringhäälingu kommunikatsioonijuht Pille-Mai Helemäe vastas 10. detsembril Elva Vallavalitsuse pöördumisele, kus selgitas, et Jõulutunneli kõige olulisem eesmärk on probleemi ja selle lahenduste teadvustamine avalikkusele. Samuti öeldi kirjas, et ERR-il on plaanis avalikkusele lahti seletada projekt ja idee taust ning tulevikuvisioonid. Samuti paluvad nad partneritel täiendada peedukodu.ee leheküljel olevat informatsiooni. Loe pikemat vastust valla kodulehelt elva.ee. Veneetsia arhitektuuribiennaal ootab fotosid Elva uuest keskväljakust Järgmise aasta kevadel toimub Veneetsias 17. arhitektuuribiennaal, mille Eestit esindava ekspositsiooni autorid kutsuvad kõiki saatma näituse jaoks fotosid Elva uuest keskväljakust. Loe rohkem: avalikruum.ee/veneetsia2020.

7 Nr 64 Elva valla leht 20. detsember 2019 KUULUTUSED Müüa kuivi küttepuid, tel Ostan vanemat eesti kunsti. Sobivusel maksan ausat hinda. Tel või info. SA Elva Haigla TM pakub tööd Müüa kvaliteetset puitbriketti ja pelletit. Info ja tellimine mob Korvtõstuki teenused Elva vallas. Ohtlike puude lõikus, katuste lumetõrje jne. Tel , Teavita infolehe kandeprobleemist Elva valla leht peab jõudma kõikidesse Elva valla post kastidesse kahe tööpäeva jooksul pärast ilmumist. Teavita murest: PUHASTUSTEENINDAJALE (0,8 ametikohta) Tööle asumine esimesel võimalusel Lisainfo tel: või või e-post: KOKALE (1,0 ametikohta) Tööle asumine alates veebruar 2020 Lisainfo tel: või või e-post: CV palume saata e-postile: AIA - JA METSATEHNIKA MÜÜK HOOLDUS RENT HOOLDAME JA TURGUTAME SINU SÜGISVIIRUSEST NAKATUNUD TUBLIT KODUABILIST! ÄRA OOTA KEVADENI, TULE TOO TA MEIE JUURDE JUBA TÄNA! VÕI KÜSI NÕU VANA VÄLJAVAHETAMISEKS SAAG24 ELVA ESINDUSES ON MÜÜGIL ECHO SAED JA TRIMMERID. TULE UUDISTAMA! Avalda kuulutus Elva valla lehes Reklaami suuruste ja hinnakirja kohta SAAG24 ELVA - PUIESTEE 1A, INFO: loe lähemalt valla kodulehelt: elva.ee/infoleht. 7

8 8 Elva valla leht 20. detsember 2019 Nr 64 TEATED Elva valla sündmuste kalender KUUPÄEV SÜNDMUS ASUKOHT PILETI HIND 24. detsembril kell detsember kell detsember kell detsember kell detsember kell detsember kell detsember kell jaanuar kell 0.30 Jõuluõhtu jumalateenistus. Teenib õp Timo Šedko, laulab Valguta segakoor Viisiratas Rannu kirik I jõulupüha jumalateenistus armulauaga Rannu kirik Aastalõpupidu, ansambel Onud. Elva Kultuurikeskus eelmüügist 10, kohapeal 15 Puhja 25. jõuluturniir korvpallis Puhja kooli võimla pealtvaatajatele Muinasjututeemaline aastalõpupidu ansambliga Sinu Naine Aastalõpupidu ansambliga James Werts World Projecy Aakre Rahvamaja külaseltsi liikmetele 10, teistele 15 Rannu Rahvamaja eelmüügist 12, kohapeal 15 Vana-aasta ärasaatmise disko Ulilas Ulila Suveaed Uusaasta pidu. Bänd: Evald Raidma, Tarmo Külaots, Marko Must, Anti Mehine, Meelis Külaots Konguta Rahvamaja 1. jaanuar kell 11 Uusaasta jumalateenistus Elva kirik 4. jaanuar kell 16 Kontsert "Rütmikalt uude aastasse" Elva Gümnaasiumi aula (Tartu mnt 3) jaanuar kell Elva Open. Info: Nõo Spordihoone pealtvaatajatele 11. jaanuar kell 12 Elva Muuseumisõprade Klubi: Kalju Toim jaanuar kell 15 Linnuliikide fotonäituse "Hetked lindudega" avamine Elva Linnaraamatukogu kaminasaal Rõngu Rahvamaja 11. jaanuar kell 17 Jaan Pehk ja Cätlin Mägi talvekontsert Rõngu Rahvamaja 10 / jaanuar kell jaanuar kell 19 kuni 31. jaanuarini Suur puhkpillimuusika pidu Rõngu Rahvamaja Elva Lendteatri etendus "Kadrill maksuametiga" Tiina Ojaste maalinäitus Puhja Seltsimaja 5 / 7 Elva Kultuurikeskus LISAINFO ELVA.EE/KALENDER VÕI ELVA VALLA ÄPIST Elva Muuseumisõprade klubi kutsub: Kalju Toim 95 Kalju tähtsus Eesti kultuuris on suur, kuna ta säilitas Tartu Ülikoolis aastate alguses psühholoogia aastate lõpus taastati ülikoolis psühholoogia osakond. Toim töötas ülikoolis aastal ning elas samal ajal Elvas. Teda tunti kui armastatud õppejõudu ja eestimeelset meest. Tema sünnikoht on Palupera vald. Üritus toimub 11. jaanuaril kell 12 Elva Linnaraamatukogu kaminasaalis. Konguta Kool kutsub oma Hooandja projekti toetama Konguta Kooli ainulaadsel Taska kultuurilooklassil on avanenud erakordne võimalus tuua kooli Saksamaal Heidel bergis asuvast köitekojast väga heas korras papikäärid, sest nende klassis on seesugune masin puudu. Hooandja toetust vajatakse seadme maksumuse ja transpordikulude tasumiseks. Projekt Hooandjas: Eduard Taska kultuurilooklassi antiiksed papikäärid Tervitame uusi ilmakodanikke! Eliise Rajasalu sündis Oskar Pihlap sündis Olev Prisko Helju Roonurm Remi Ilinkov sündis Rander Hurt sündis Elva vald mälestab Harri Mandre Aino Purik Puhja 25. jõuluturniir Joel Kask sündis Ruudi Lehtveer sündis Aet Allik Lembit Lehtveer KORVPALLIS kell Puhja Kooli võimlas Osavõtumaks 20 /team Info: Kaul Karja ; Töökuulutus Elva Varahalduse OÜ võtab tööle välihooldustöötaja, kelle ülesanne on kinnistute välise heakorra tagamine. Kandideerimiseks esitada CV e-aadressile või aadressile Kesk tn 21, Elva linn Tööle asumise aeg: jaanuar 2020 Asukoht: Elva linn Tööaeg: Osaline tööaeg (varahommikune) Isikuomadused: kohusetundlikkus, töökus, hea tervis Lisainfo telefonil Elva Vallavalitsus soovib kõigile rahulikke jõulupühi! Elva valla leht Väljaandja: Elva Vallavalitsus Toimetaja: M. Säde ja T. Paas Küljendus: Taivo Org Trükk: AS Printall Kojukanne: Omniva Tiraaž: 6550 Kontakt: Järgmine leht ilmub Kaastöö esitamise soovist teatada kell 15

(Microsoft PowerPoint - Võrgupunumine Tartumaal 2017)

(Microsoft PowerPoint - Võrgupunumine Tartumaal 2017) TERVISEDENDUSEST TARTUMAAL VÕRGUPUNUMINE on VÕTI 16.08.2017 Käsmus Lea Saul Tartu Maavalitsus tervisedenduse peaspetsialist Eesti Tervisedenduse Ühing juhatuse liige Tervise edendamine = tervise turundus

Rohkem

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing Lääne-Harju Koostöökogu stateegia 2014-2020 08. veebruar 2018 Kerli Lambing Mis see LEADER lähenemine on? Piirkonnapõhine lähenemine Altpoolt tulev algatus Avaliku ja erasektori partnerlus Uuenduslikkuse

Rohkem

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc PUHJA VALLA 2015.a LISAEELARVE Lisa 1 Puhja Vallavolikogu 1. juuli 2015 määruse nr 7 juurde KOONDEELARVE 27.02.2015 LISA- EELARVE 01.07.2015 I osa PÕHITEGEVUSE TULUD 2 143 312 49 005 2 192 317 30 Maksutulud

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Elukohajärgse koolikoha määramisest 2017 Viivi Lokk Tallinna Haridusamet Olulised tähtajad 2017. aastal 1.-15. märtsil toimub taotluse esitamine ekoolis või Tallinna Haridusametis; hiljemalt 20. mail teavitab

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Eesti Vabariik 100 EV 100 korraldustoimkond, Riigikantselei Eesti Vabariik 100 programmi ülesehitus ja korraldus Eesti Vabariik 100 2018 mõõdetakse välja 100 aastat Eesti riigi loomisest. EV 100 tähistamiseks:

Rohkem

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU ISTUNGI PROTOKOLL Põltsamaa Kultuurikeskuses 20. september 2011 nr 23 Algus kell 15.00, lõpp kell 17.35 Juhatas linnavolikogu esimees Margi Ein. Protokollis õigusnõunik Marit Seesmaa. Osa võtsid linnavolikogu

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, 2015. a. Töökirjeldus. Rühma vanus: 5-6 aastased lapsed. Peo teema: Vastlapäev.

Rohkem

Elva Vallavalitsus

Elva Vallavalitsus ELVA VALLAVALITSUS KORRALDUS Elva 12. märts 2019 nr 2-3/268 Elva vallas Elva linnas Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 ehitusloa muutmisega mittenõustumine 1. Asjaolud 1.1. Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 krundid

Rohkem

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev (

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev ( SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused (1.-12. klass). 04.09. Lastevanemate koosolek (eelkool) kell 17.00 kooli aulas. 07.09. Tervisepäev (1.-12. klass). 10.-14.09 Lastevanemate üldkoosolekud

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

EBÜ Üldkoosolek

EBÜ Üldkoosolek EBÜ 20. aastapäeva koosviibimine Estonia Resort Hotel & Spa A.H. Tammsaare puiestee 4a/6, Pärnu, 04.05.2018. Ülo Kask 20 aastat Eesti Biokütuste Ühingut Asutamine Eesti Biokütuste Ühing - EBÜ (www.eby.ee)

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees Pärnu 1 C Toimetus Klienditugi Kolmapäev, 6. detsember 2017 POSTIMEES PÄRNU POSTIMEES UUDISED ARVAMUS KULTUUR VABA AEG TARBIJA PAB Pärnumaa Video Galerii Sport Krimi Elu Kool Ajalugu Ettevõtluslood Maa

Rohkem

Vabariigi Valitsuse määrus Hädaolukorra lahendamise juhtimise, lahendamisel osalevate asutuste ja isikute koostöö, avalikkuse teavitamise ja asutustev

Vabariigi Valitsuse määrus Hädaolukorra lahendamise juhtimise, lahendamisel osalevate asutuste ja isikute koostöö, avalikkuse teavitamise ja asutustev Vabariigi Valitsuse määrus Hädaolukorra lahendamise juhtimise, lahendamisel osalevate asutuste ja isikute koostöö, avalikkuse teavitamise ja asutustevahelise teabevahetuse ning ulatusliku evakuatsiooni

Rohkem

Vilistlaste esindajate koosolek

Vilistlaste esindajate koosolek 13.04.2012 VILISTLASKOGU ÜLDKOGU ÕPILASTE KÜSITLUSE TULEMUSTEST UURING Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska Küsimustiku

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUS KORRALDUS Viimsi 16. mai 2017 nr 322 Randvere küla, kinnistu Aiaotsa tee 20 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Lisa 2. Ettevõtlus ja turism Lisa 2. Ettevõtlus ja turism Ettevõtlus Elva vallas on kujunenud atraktiivne ettevõtluskeskkond, mis pakub töökohti mitte

Lisa 2. Ettevõtlus ja turism Lisa 2. Ettevõtlus ja turism Ettevõtlus Elva vallas on kujunenud atraktiivne ettevõtluskeskkond, mis pakub töökohti mitte Ettevõtlus Elva vallas on kujunenud atraktiivne ettevõtluskeskkond, mis pakub töökohti mitte ainult Elva valla elanikele, vaid ka laiemas ümbruskonnas elavatele inimestele. Enim arenenud ja töökohti pakkuvateks

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Uve Poom & Jaan Urb Copyright Rahastuse leidmine & annetuste kogumine

Uve Poom & Jaan Urb Copyright Rahastuse leidmine & annetuste kogumine Uve Poom & Jaan Urb Copyright Rahastuse leidmine & annetuste kogumine Uve Poom Uvel on mitme aasta jagu vabaühenduste juhtimiskogemusi nii Eestist kui Ukrainast. Tööalaselt on ta alati üht- või teistpidi

Rohkem

ELVA XXXII TRIATLON Sprint, laste ja noorte Eesti MV, EKV VIII Laupäeval, 17. augustil 2019 VÕISTLUSKESKUS Elvas Verevi järve ääres VANUSEKLASSID JA D

ELVA XXXII TRIATLON Sprint, laste ja noorte Eesti MV, EKV VIII Laupäeval, 17. augustil 2019 VÕISTLUSKESKUS Elvas Verevi järve ääres VANUSEKLASSID JA D ELVA XXXII TRIATLON Sprint, laste ja noorte Eesti MV, EKV VIII Laupäeval, 17. augustil 2019 VÕISTLUSKESKUS Elvas Verevi järve ääres VANUSEKLASSID JA DISTANTSID: I START kell 12:00, stardid on vanuste kaupa

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Sotsiaaltranspordi toetamise erinevad võimalused Kristiina Tuisk Hoolekande osakond Nõunik 12.10.2017 STT sihtgrupp Seaduse järgi Puudega isik, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist

Rohkem

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx Saaremaa Ühisgümnaasium 1 Koostaja, toimetaja ning kujundaja: Hedi Larionov Artiklite autorid: Viljar Aro, Marek Schapel, Indrek Peil, Anne Teigamägi, Marika Pärtel, Merle Prii, Kersti Truverk, Paavo Kuuseok,

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

Raasiku Vallavalitsuse a korralduse nr 44 LISA Riigihange Hankemenetlu se liik Hankelepin gu orienteeruv hind km-ga Hanke läbiviimise aeg H

Raasiku Vallavalitsuse a korralduse nr 44 LISA Riigihange Hankemenetlu se liik Hankelepin gu orienteeruv hind km-ga Hanke läbiviimise aeg H Raasiku Vallavalitsuse 23.02.2016.a korralduse nr 44 LISA Riigi Hankemenetlu se liik Hankelepin gu orienteeruv hind km-ga Hanke läbiviimise aeg Hankeleping u eeldatav täitmise aeg veebruardetsember 1 Toiduainete

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülek

Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülek Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülekülluses, ei ole Te leidnud veel seda OMA KODU! Meil

Rohkem

Tallinn

Tallinn Tallinna linna tegevused Läänemere väljakutse võrgustikus initsiatiivi toetamisel Gennadi Gramberg Tallinna Keskkonnaamet Keskkonnaprojektide ja hariduse osakonna juhataja Tallinna osalemine Läänemere

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse

Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse aktus kell 12.00 kooli võimlas 12 Hoolekogu 14 Tervisepäev

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II  lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

AJAKAVA Reede, 6. märts :00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muus

AJAKAVA Reede, 6. märts :00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muus AJAKAVA Reede, 6. märts 2015 13:00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muusik NELJAD-VIIED juhendaja Anu Lõhmus 2 Kuressaare Gümnaasiumi

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus INNOVATSIOONI TOETAVAD AVALIKU SEKTORI HANKED 16.03.2016 Sigrid Rajalo majandusarengu osakond MIKS? Edukas hangib nutikalt Riigi ostujõud: ca 8 12% SKPst ehk ca 2 miljardit eurot. Euroopa Liidus keskmiselt

Rohkem

Arstiüliõpilaste visioonid tulevikust aastatel ja 2016.

Arstiüliõpilaste visioonid tulevikust aastatel ja 2016. Arstiüliõpilaste visioonid tulevikust aastatel 1990. ja 2016. Siim Rinken ja Ivo Valter Stud. med V ja Stud. med XXX Tulevikust minevikus 1988-1990 fosforiit, muinsuskaitse, öölaulupidu, EV aegsete seltside

Rohkem

MTÜ Iseseisev Elu tugikeskuste tegevused

MTÜ Iseseisev Elu tugikeskuste tegevused MTÜ Iseseisev Elu päevakeskuste tegevused 1. TARTU HEA PÄEVA KESKUS Jr k Päev Kellaaeg Tegevus Tegevuse lühikirjeldus Juhendaja 1. E-R 9:15-9:45 Tere hommikust! 2. E-N 10:00-12:00 Toidugrupp 3. E-R 13:00-14:00

Rohkem

HEA PRAKTIKA NÄIDE

HEA PRAKTIKA NÄIDE Liikluskasvatus Liiklusohutuse päev ja liikluspidu Pallipõnnis Autorid: Helgi Palm, Katrin Rõõmusoks, Heddi Reinsalu, Liisi Pikpoom Tallinna Lasteaed Pallipõnn Taustinformatsioon Sellel sügisel sidusime

Rohkem

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED PONIDE TAKISTUSSÕIDUS 2005

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED PONIDE TAKISTUSSÕIDUS 2005 Lagedi Treeningvõistlus ja Ülikerge Derby JUHEND Toimumise aeg ja koht: Harjumaa 30.07.2016 Lagedi Ratsaspordikooli võistlusväljak, Lagedi, Võistlustingimused: Võistlusväljak Parkuur nr. 1-4 - liivaplats;

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

Euroopa Liidu struktuurifondide programmi Meede 2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 1.3 Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumisme

Euroopa Liidu struktuurifondide programmi Meede 2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 1.3 Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumisme KOGEMUSNÕUSTAJATE KOOLITUS Loov Ruum OÜ võitis hanke kogemusnõustajate koolitamiseks. Pakume koolitust inimestele, kes sooviksid saada tervisekahjustustest taastumise, lähedaste taastumise toetamise või

Rohkem

Heli Ainjärv

Heli Ainjärv Kohaliku omavalitsuse roll rahvusliku liiklusohutusprogrammi elluviimisel Heli Ainjärv Liiklusohutuse lektor Liiklusseadus 3. Liiklejate turvalisuse tagamine Kohalik omavalitsus korraldab liiklusohutusalase

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Lisa Türi valla arengukavale MUUDETUD nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO -

Lisa Türi valla arengukavale MUUDETUD nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO - Lisa Türi valla arengukavale 2013-2018 MUUDETUD 30.01.2013 nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO - sotsiaalosakond TASA Türi Arengu Sihtasutus TSKL -

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Maakatastriseaduse muudatused Triinu Rennu Maa-amet sügis 2018 Katastri pidamise eesmärk on maa-andmete registreerimine ja säilitamine, et tagada avalikkusele maa kohta ajakohased alusandmed kinnisasja

Rohkem

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva 01.06.2018 nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastriüksuse ja osaliselt Tedre katastriüksuse ning lähialade

Rohkem

NOORED JA NOORSOOTÖÖ - KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA

NOORED JA NOORSOOTÖÖ - KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA NOORED JA NOORSOOTÖÖ KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA LINNADE JA VALDADE PÄEVAD 13.02.2019 TALLINN KAVA 12.30-12.40 12.40-13.00 13.00-13.20 13.20-13.40 13.40-14.00 14.00-14.40 14.40-15.00 Sissejuhatus

Rohkem

Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste

Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste Eesti keele ja kultuuri välisõpe Välisõppe kaks suunda: akadeemiline välisõpe rahvuskaaslased välismaal Ees$ keel välismaa ülikoolis

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit Elektri ostmine avatud elektriturult Sten Argos müügi- ja teenindusdirektor Eesti Energia AS 25.09.12 Eesti Energia elektritooted (1) Pakett Kindel = täielik hinnakindlus Hind, mis sõltub kliendi tarbimisest*

Rohkem

Vaba aja sisustamise ümbermõtestamine?

Vaba aja sisustamise ümbermõtestamine? Vaba aja sisustamise ümbermõtestamine? EGGA teabepäev Tallinnas, 21. mail 2019 Reeli Sirotkina Alustuseks Meeste Garaaž https://www.youtube.com/watch?v=ulyghzh 2WlM&list=PLBoPPphClj7l05PQWJQklXpATfd8 D_Vki&index=2&fbclid=IwAR1_QO2DVxE59E1

Rohkem

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr 7 22.03.2018.a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KORD 1. Toetusmeetmete taotlemise ja hindamise korra

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012 HINDAMISKRITEERIUMID 01 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud.okt.01 üldkoosoleku otsuega nr (Lisa ) Hindamiskriteeriumid on avalikud

Rohkem

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: 21.01.2019 Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tabasalu Ühisgümnaasiumi direktor Martin Öövel ja hoolekogu

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Kronoloogia Omavalitsuspäeva otsus Arenduskeskuse asutamise kohta 14.10.2002 Järvamaa Omavalitsuste Liidu Volikogu otsus Järvamaa Arenduskeskuse asutamise kohta 14.02.2003 Järvamaa Arenduskeskusega ühineb

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PAHKLA CAMPHILLI KÜLA Kaasav talupidamine 1992.aastast Pärnumaa Kutsehariduskeskus Go Green &Care projekti lõppseminar 30. 08. 2016 1 Camphill maailmas Ülemaailmselt on meie küla osa Camphilli liikumisest,

Rohkem

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU P R O T O K O L L Algus kell 18.00 Lõpp kell 19.30 Koosolekust võttis osa 17 klubi esindajat (nimekiri lisatud) Koosoleku juhataja: Jüri Ellram Protokollija: Piret Maaring Hääli luges Kristi Rohtla. PÄEVAKORD:

Rohkem

ESL murdmaasuusatamise alakomitee juhatuse koosoleku protokoll Eesti Maaülikooli spordihoone, algus 9.35, lõpp Osalesid alakomitee j

ESL murdmaasuusatamise alakomitee juhatuse koosoleku protokoll Eesti Maaülikooli spordihoone, algus 9.35, lõpp Osalesid alakomitee j ESL murdmaasuusatamise alakomitee juhatuse koosoleku protokoll 18.09.2018 Eesti Maaülikooli spordihoone, algus 9.35, lõpp 13.30. Osalesid alakomitee juhatuse liikmed Kaupo Tammemäe, Avo Sambla, Margus

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

Kokku Nimi jrk Võistkond Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkt

Kokku Nimi jrk Võistkond Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku Nimi jrk Võistkond Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK 1 Ägedad 13 186.6 7 172.60 188.93

Rohkem

Alatskivi Vallavalitsus

Alatskivi Vallavalitsus PEIPSIÄÄRE VALAVOLIKOGU OTSUS Alatskivi 30. november 2017 nr 22 Alatskivi alevikus asuva Päiksi tee 2c maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Vabariigi Valitsuse 22.06.2017

Rohkem

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapoolsete tervitus- ja hüvastijätufraasidega. Saab arutleda,

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis

Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis Anne Maalman Roela kool Roela kool asub Rakvere-Mustvee mnt 26. kilomeetril Kooliga ühes majas asuvad lasteaed, raamatukogu ja osavalla kontor Meie

Rohkem

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Muraste veemajandusprojekt Infopäev Meelis Härms, Strantum OÜ juhataja 16.04.19 Taust Projekti eesmärk- Muraste küla põhjaosa ja Eeriku tee kanaliseerimine ja veevarustuse väljaehitamine, Aida ja Sauna

Rohkem

Liin nr 31 PÄÄRDU TEENUSE VÄLJUMIS VÄLJUMIS E AEG PEATUSE NIMI E AEG VÄLJUMIS E AEG VÄLJUMISE AEG KIRIKUVÄRAV A 67,8 6:48 16:13 8:

Liin nr 31 PÄÄRDU TEENUSE VÄLJUMIS VÄLJUMIS E AEG PEATUSE NIMI E AEG VÄLJUMIS E AEG VÄLJUMISE AEG KIRIKUVÄRAV A 67,8 6:48 16:13 8: Liin nr 31 PÄÄRDU TEENUSE 3101 3102 3103 3104 PEATUSE NIMI KIRIKUVÄRAV A 67,8 6:48 16:13 8:58 18:13 0,0 0,0 9:00 18:15 0,9 0,9 MÄRJAMAA 66,9 6:47 16:12 9:02 18:17 7 0,8 LEMMIKU 66,1 6:46 16:11 9:05 18:20

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri E-ga edasi! Tiia Ristolainen Tartu Ülikooli elukestva õppe keskuse juhataja 26.09.2013 E-kursuste arv Tartu Ülikoolis BeSt programmi toel TÜ-s loodud e-kursuste arv ja maht BeSt programmi toel TÜ-s loodud

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Raigo Iling, MKM

Microsoft PowerPoint - Raigo Iling, MKM Kiire interneti ühenduste ( viimase miili ) rajamise analüüs ja ettepanekud Raigo Iling Sideosakond / nõunik 1.04.2016 Eesti infoühiskonna arengukava 2020 eesmärgid 30 Mbit/s kiirusega interneti kättesaadavus

Rohkem

hedgehogs

hedgehogs Siilipere seiklused I osa Siilipere seiklused algasid 1. septembril, siis kui viimane aeg endale talvevarusid otsida. Siilitüdrukud Eliise (4 a.) ja Marie (2 a.) koos vanematega võtsid suuna Hellenurme

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Maamaksu infosüsteem (MAKIS) Maksustamishind Talumistasud Andres Juss Maa-ameti kinnisvara hindamise osakonna juhataja 13.11.2018 MAKIS eesmärk Kõik omavalitsused kasutavad veebipõhist maamaksu infosüsteemi

Rohkem

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ARCA NOVA ELEMENT OÜ on... Arca Nova Gruppi kuuluv majatehas mis asub Juuru vallas, Raplast 12 km kaugusel Kose suunas asuva Juuru aleviku ääres.

Rohkem

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas Tervise Arengu Instituudi tegevused koolitoidu vallas Anneli Sammel Tervise Arengu Instituudi mittenakkushaiguste ennetamise osakonna juhataja Kool - tervislike toitumisharjumuste oluline kujundaja Koolitoit

Rohkem

VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp Kooso

VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp Kooso VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr. 12 05.12.2016. Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp 18.50 Koosoleku toimumise koht: Vastseliina Gümnaasium Koosoleku

Rohkem

Microsoft Word - istungi_ylevaade_

Microsoft Word - istungi_ylevaade_ Ülevaade Pärnu Linnavalitsuse 15. augusti istungist 1. Pärnu Linnavalitsuse 03.12.2010 määruse nr 17 Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolidesse vastuvõtu üldtingimused kehtetuks tunnistamine Tunnistati

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

ÜLERIIGILISE TÖÖÕPETUSE ÕPILASKONKURSI JUHEND

ÜLERIIGILISE TÖÖÕPETUSE ÕPILASKONKURSI JUHEND ÜLERIIGILISE KÄSITÖÖ, KODUNDUSE JA TEHNOLOOGIAÕPETUSE ÕPILASKONKURSI JUHEND 2014/2015. õ.-a. 17. aprillil 2015.a. korraldab Tallinna Ülikooli Tööõpetuse kond üldhariduskoolide õpilastele üleriigilise käsitöö-,

Rohkem

Powerpointi kasutamine

Powerpointi kasutamine RMK IDA-VIRUMAA KÜLASTUSALA KÜLASTUSKORRALDUSLIKUD TÖÖD ALUTAGUSE RAHVUSPARGIS TÖÖRÜHMA KOHTUMINE Heinar Juuse 13. veebruar 2019 Iisaku Külastuskorralduse ja loodushariduse tegevusvaldkonna eesmärgiks

Rohkem

Mascus - Jatiina esitlus 2017

Mascus - Jatiina esitlus 2017 Veebruar 2017 Kuidas müüa kasutatud tehnikat? Annika Amenberg Mascus Eesti Mis on Mascus? 2 Maailma suurim kasutatud rasketehnika portaal 30 esindust 58 veebilehte 42 keelt 3 Esindused Veebilehed Mascuse

Rohkem

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE ILVE-TEISI REMMEL JUHATAJA OÜ KODUÕDE KODUÕENDUS (HOME NURSING CARE) - KVALIFITSEERITUD ÕENDUSTEENUS, MIDA OSUTATAKSE ÄGEDA HAIGUSE PARANEMISPERIOODIS OLEVA, KROONILIST HAIGUST

Rohkem

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE Riigihanke projekti AS Rakvere Haigla õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine

Rohkem

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“ jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“  jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Lugu sellest, kuidas me Murdepunktini jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Elu enne Murdepunkti Mõjutusvahendid vähetulemuslikud (Riigikontroll 2010) Programmide nappus alaealiste

Rohkem

Huvitegevus

Huvitegevus PÕLTSAMAA KULTUURIKESKUS J. Kuperjanovi 1 Põltsamaa INFO: tel.: 7762270 www.kultuurikeskus.eu ja FB -s 1. TAIMESEADERING ÕPILASTELE Aeg: teisipäev 15.00 17.00, kolmapäev kell 14.00 17.00 Juhendaja: Eha

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem