VISIONÄÄRIDE VÕIM. ehk mõningaid aspekte. sajandi kontekstis. Maris Laanpere ILMALIK NAISPÜHAKLUS

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "VISIONÄÄRIDE VÕIM. ehk mõningaid aspekte. sajandi kontekstis. Maris Laanpere ILMALIK NAISPÜHAKLUS"

Väljavõte

1 VISIONÄÄRIDE VÕIM ehk mõningaid aspekte naismüstika teemal xiii xiv sajandi kontekstis Maris Laanpere See artikkel on pühendatud keskaja naispühakluse ja naismüstika fenomeni mõnedele tahkudele. Käsitlemist leiavad eelkõige teatud ajaloolis-kultuurilised aspektid: keskaja pühade naiste võimuvahendid alates XII sajandi teisest poolest vähehaaval muutuma hakanud sotsiaalne staatus, kirjandusmaastikule pääsemine ja sellest johtuv uuenduslik keelekasutus. Artikkel on jaotatud neljaks osaks: esimeses kahes vaadeldakse põhjuseid, mis tingisid sellise suure paradigma nihke: ilmaliku naispühakluse ja naismüstika fenomeni. Kolmandas ja neljandas osas käsitletakse naismüstikute kirjutiste keele eripära ning nende loominguga seonduvaid hagiograafilisi ja autobiograafilisi aspekte. Artikli soovitatav maht ei võimalda siinkohal konkreetseid tekstinäiteid analüüsida, kuid eesmärgiks ongi pigem üldpildi andmine ja järgnevat võib lugeda kui üht võimalikku sissejuhatust teemasse. ILMALIK NAISPÜHAKLUS Kirikuajaloo kontekstis on üldteada, et aastal siirdusid paavstid Itaalia poliitiliste sisepingete tõttu Roomast Avignoni. Paljud ajastu ühiskonna- ja kultuuritegelased panustasid plaani tuua paavsti institutsioon tagasi koju. Sellele protsessile lisasid meeste kõrval värvi ka naised iseäranis kaks tuntud naismüstikut ja hili-

2 Laanpere 45 semat kanoniseeritud pühakut rootslanna Birgitta Gudmarsson ( ) ja itaallanna Caterina da Siena ( ). Autorit huvitabki kaudselt sellise tähelepanuväärse nähtuse tagapõhi: miks naisi nii tähtsates usu- ja poliitikaküsimustes üldse kuulda võeti? Et sellele keerulisele küsimusele kuidagi vastata, tuleb järgnevalt lähemalt vaadelda potentsiaalseid eelfaktoreid, mis sellise asjade käigu võimalikuks tegid. 1 Ilmselt sai kõik alguse XIII sajandi esimesel poolel tekkinud ja XIV sajandi keskpunktiks väljaarenenud ja kõrgpunkti jõudnud naispühakluse fenomenist. Lääne- ja Lõuna-Euroopa majanduslikult jõukamates piirkondades kerkis esile palju vagasid naisi, kes ei läinud nunnakloostrisse, vaid käisid jumalakartlikult oma eluja usuteed ilmikuna. Muutuse peamiseks põhjuseks oli kerjusmungaordude tekkimine XIII sajandi algul, mis ajendas paljusid naisi valima alternatiivina perekonnaelule elamise pooleldi ilmalikus, pooleldi vaimulikus ümbruskonnas peamiselt ordude juures. 2 Nad tegelesid põhiliselt karitatiivse tegevusega, hoolitsedes vaeste ja haigete eest, ning nende eeskujuks oli Assisi Franciscus. Märkimisväärne on asjaolu, et õigupoolest olid kõik tolle ajastu ilmaliku pühakluse fenomeniga seotud inimesed naised. 3 1 Selles artiklis toetun eelkõige oma bakalaureusetöös ja osalt ka magistritöös esitatud uurimusele: Maris Laanpere, Naismüstika fenomenist XIII sajandi kontekstis. Psühho-füüsiline aspekt: püha paast ja müstiline abielu. Bakalaureusetöö (Eesti Humanitaarinstituut, 2004); Maris Laanpere, Caterina da Siena ja Marguerite Porete i tekstid müstilise ja mittemüstilise müstika piiril. Magistritöö (Tallinn: Tallinna Ülikooli Eesti Humanitaarinstituut, 2006). 2 Tuntuimaks ühiselu kommuunide või ka eraldiseisvate konventide rajamise näiteks on iseäranis Flandria aladel aktiivselt tegutsenud begiinide töö. Vt nt Herbert Grundmann, Movimenti religiosi nel medioevo (Bologna: Il Mulino, 1970; orig Religiöse Bewegungen im Mittelalter [Berlin, 1935]), Raamatu 6. ptk on pühendatud begiinidele XIII sajandil. See teos on tänini keskaja religioosse naisliikumise seisukohast üks põhjapanevamaid uurimusi. Sisukate ja põhjalike üldkäsitlustena vastava teema kohta ja keskaja naismüstika kontekstis üldiselt võib esile tõsta järgmised teosed: Peter Dinzelbacher, Dieter R. Bauer, Religiöse Frauenbewegung und mystische Frömmigkeit im Mittelalter (Köln: Böhlau Verlag & Cie, 1988); Kurt Ruh, Geschichte der abendländischen Mystik. II. Frauenmystik und Franziskanische Mystik der Frühzeit (München: Beck sche Verlagsbuchhandlung, 1993); Bernard McGinn, The Presence of God: A History of Western Christian Mysticism 3. The Flowering of Mysticism. Men and Women in the New Mysticism, (New York: Crossroad Publishing, 1998). 3 Põhjuseid selleks on mitmeid. Vähemalt tänapäeva retrospektiivsest vaatepunk-

3 46 Laanpere Võib tõdeda, et kõrg- ja hiliskeskaja piiril (XIII XIV sajandil) muutus olulisel määral naiste sotsiokultuuriline ja religioosne staatus ühiskonnas. 4 Samuti saab väita, et sel perioodil algas naiste tegelik religioosne ajalugu. Seda ajajärku võib nimetada ka naiste esimeseks suureks ärkamisajaks. Kuigi enamik tänapäeva medieviste on sellise arvamusega nõus, rõhutab osa (eelkõige feministlikest) uurijaist, et tegemist on siiski mõnevõrra idealistlik-illusoorse oletuse või tõdemusega. 5 Viimase seisukoha pooldajad leiavad, et naise marginaalsuse vähenemine ei anna alust unustada paralleelset misogüünia süvenemist, näiteks erinevates teostes ja dekreetides avalduvat kiriku tugevat vastasseisu muutustele ning skolastilist teoloogiat, mis naistemaatikat otsesemalt või kaudsemalt ignoreeris või koguni alavääristas. 6 Siiski ei suutnud ühiskonna tist lähtudes võiks öelda, et taolise poolilmaliku liini valimine oli naise jaoks ainus ühiskonnas aktsepteeritud alternatiiv abielule ja pereelule laiemalt. Seejuures ei tulnud naisel maisest-ilmalikust elust range kloostrielu kasuks päriselt loobuda. Tänapäeva keskaja naisuurimuse käsitluse kohaselt said naised siis esimest korda suurema valikuvabaduse oma identiteedi otsimiseks-leidmiseks ning kitsamalt ka võimaluse oma seksuaalsuse üle ise otsustada seda paremini mõista ja/või ületada. XIII sajand on aeg, mil mitte üksnes naised, vaid paljud sotsiaalsed grupid, kes polnud seni avalikkuses mõju avaldanud, said end ühiskondlikul tasandil mõningal määral väljendama hakata. 4 Need muutused juhatas sisse XII sajandil tekkinud ja jõudsalt levinud kurtuaasse kultuuri traditsioon ja Maarja kultus, mis aitas naise väärtustamisele oluliselt kaasa. Selle algatajaks peetakse tsistertslasest mõtlejat Clairvaux Bernardi, kes mõjutas väidetavalt suuresti ka naismüstikat. Lisaks andsid oma panuse juba mainitud kerjusmungaordud ja erinevad hereetilised liikumised. Kõik need tegurid tingisid selle, et naised omandasid ühiskondlik-avalikus elus rolle, mida nad kunagi varem polnud täitnud (kui üksikud erandid varakristlikust perioodist välja arvata). 5 Sellist suhtumist võib üldisel tasandil välja lugeda näiteks järgmistest feministlikust perspektiivist kirjutatud teostest: Christiane Klapisch-Zuber, M. De Giorgio. Ed., Storia del matrimonio (Roma-Bari: Laterza, 1996); Paulette l Hermite- Leclercq, L eglise et les femmes dans l occident chrétien des origins à la fin du Moyen Age (Paris: Brepols, 1997); Maria Consiglia De Matteis. Ed., Donna nel medioevo. Aspetti culturali e di vita quotidiana (Bologna: Patron, 1986); Enrica Guerra, Donne medievali. Un percorso storico e metodologico (Ferrara: Edizioni Nuovecarte, 2006). 6 Paradoksaalselt langes ilmaliku naispühakluse nähtus tõepoolest ühte ajaga, mil ühiskonnas leidis ennekõike skolastika võidukäigust johtuvalt aset paljude positiivsete muudatuste kõrval ka suurem kaldumine misogüüniasse ning katoliikluses üritati erinevate kirikureformidega omandada usklike üle senisest suuremat kontrolli. Selle taustal anti juba alates XI sajandist välja palju dekreete, millest mitmed olid otseselt seotud naistega, eriti klausuuris elavate nunnadega. Näi-

4 Laanpere 47 naistevaenulik suhtumine ei profaansel ega klerikaalsel tasandil naiste usulist entusiasmi kaotada. Veel üks oluline märksõna, mis muutis ilmaliku naispühakluse leviku nii ulatuslikuks, oli arvatavasti vabatahtliku valiku võimalus. Kõrgkeskaja inimesele üldse, aga iseäranis naisele, oli iseseisva vahendajata usulise kogemuse saavutamine ja ühiskonna nõusolek sellega vähemalt osaliselt uus kogemus. Varakristluses oli inimesi korduvalt haaranud idee kõigi usklike nii maisest kui taevasest võrdsusest, kuid käsitletav ajastu tähistab (kristliku) Euroopa naiste iseseisva religioosse otsingu algust, mille peamiseks sihiks oli leida hingelunastust. XIII XIV sajand Euroopas on vaieldamatult personaalse seesmise vagaduse kõrgaeg, mil just isikliku lunastuse saavutamine Jeesuse järgimise (sequela Christi) abil oli inimeste jaoks äärmiselt oluline. Ka selle suunitluse sünd seostub XIII sajandi esimestel teks reguleerisid nunnade elu rangelt II Lateraani kirikukogu (1139) otsused ja anonüümne didaktiline raamat Speculum virginum, u Misogüüniliste teostena võib esile tuua Burchardi Decretumi, u 1010, eriti selle XIX raamatu Corrector Burchardi ja Gratianuse Decretumi, u Bonifacius VIII bulla Periculoso aastast on üks kuulsamaid, mis seadustas nunnadele range klausuurinõude, vt (Jean Verdon, Le fonti per una storia della donna in Occidente nei secoli X-XIII Donna nel medioevo. Ed. De Matteis, ). Rääkides naisest interpreteerivad käsitletava perioodi teoloogid traditsiooniliselt Pühakirja, eriti 1. Moosese raamatut, Pauluse kirju ja kirikuisade tekste, iseäranis Augustinust. (Marie-Térèse D Alverny, Come vedono la donna i teologi ed i filosofi Donna nel medioevo. Ed. De Matteis, ). Keskaja teoloogiast refereeritakse enim Thomase Summa Theologiae t, eriti selle I. osa, kus keskendutakse muu hulgas inimese loomisele ja kaitstakse jõuliselt seisukohta Eeva allumisest Aadamale; (vt Kari Elisabeth Børresen, L ordine della creazione Donna nel medioevo. Ed. De Matteis, ). Teisalt, sekulaarkirjandus võis olla veel antifeministlikum kui kirikuisade tekstid, heaks näiteks on fabliood, kus naiste kavalus ja patusus on pidev jutuaines. (Nt Eileen Power, Le idee medievali sulla donna Donna nel medioevo. Ed. De Matteis, 61). Üleüldse olid naised keskajal kõikides sfäärides määratletud (vähemalt feministliku teoloogia seisukohast) läbi kehalise prisma ja üldjuhul aktsepteerisid nad oma subordineeritud staatust seaduslikul, poliitilisel ja ideoloogilisel tasandil ka ise. Seda enam pidi n-ö semikloostri eluviisi võimalus mõjuma uuenduslikult ka naistele endile. Siin kirjutaja meelest on iseküsimus, kui palju nad seda endale teadvustada võisid. Mitmed naisuurijad on välja pakkunud huvitava hüpoteesi seoses keskaja kontekstis üldteada tõigaga, et suur hulk hereetilistes liikumistes osalejatest olid naised: nimelt seostavad nad ketserluse populaarsust naiste hulgas eelkõige ühiskonnas valitsenud misogüüniaga ja asjaoluga, et neile oldi pidevalt alamat staatust peale surutud. (Power, Le idee medievali sulla donna, 63; Guerra, Donne medievali, 64).

5 48 Laanpere kümnenditel loodud kerjusmungaordudega, mis rõhutasid indiviidi siseelu ja seesmise puhtuse vajalikkust ning propageerisid puhta ja siira õpetusena algkristluse tõdesid. Paljud naistest, keda ajalugu mäletab kui pühakuid või müstikuid, elasidki just XIII XIV sajandil taolises sotsiokultuurilises situatsioonis uudses modus vivendi s, mis oli ühtaegu endisest enam kollektiivne, kuivõrd haaras paljusid inimesi, aga samas oluliselt individuaalsem ja privaatsem, kuivõrd usuti isiklikku suhtesse Jeesusega, kelle läbi lunastatust pälvida. 7 NAISMÜSTIKA FENOMENIST Neile, kes soovisid saada Jeesuse müstiliseks mõrsjaks ja saavutada hingelunastust, seati eeltingimuseks moraalne eluviis ja pühaks saamine. 8 Individuaalse hingepuhtuse omandamine nõu- 7 Peale Jeesuse oli äärmiselt oluline Neitsi Maarja figuur eeskuju, keda kõik naised pidid järgima, sest neitsitel oli palju rohkem lootust lunastusele. Võiks ka öelda, et naise võim oli vooruses ja üleolek neitsilikkuses. Maarjat vastandati jõuliselt Eeva aktiivsele patustamisele. Tundub aga, et selle jäiga dialektilisuse mahendamiseks muutus alates XII XIII sajandist üha olulisemaks kolmnurk Eeva, Maarja ja Magdaleena. Kahe esimese vahel oli inimeste ja kiriku silmis suur lõhe, kolmas Maarja Magdaleena aga tõestab ehedalt, et patukahetsus on suur voorus ja annab oma eeskujuga teatud lootuse kõigile naistele. Nimetatud kontseptsioon näib vastavat ka samal ajal juurdunud kolmesele printsiibile: Põrgu Purgatoorium Paradiis. See näitab, et dualism on asendumas üha enam triaadiga Maarja Magdaleena ja Purgatoorium toimivad kui vahelülid äärmuste vahel ja muudavad sajandeid juurdunud stambid inimlikumaks. 8 Selleks et saavutada pühaku seisust, tuli valida tee, mida naised praktiseerisid juba algkristluses, kuid mis oli vahepealsetel sajanditel soiku jäänud nn müstitsismi tee, kus ühtsus Jumalaga ei tulnud mitte niivõrd raamatute vahendusel, vaid otsesemalt palvetest, meditatsioonist ja visioonidest. Üldiselt julgustati naisi müstitsismi teed käima, sest usuti, et ühendus Jumalaga muudab naisele loomuomaseks peetava maise ja patuse seksuaalsuse pühamaks. Skolastikud oletasid, et naine, arvestades tema mitteratsionaalset ja naiivset loomust, võib olla isegi avatum, võtmaks vastu afektiivset tüüpi kontakti Jumalaga. Samuti leiti positiivse faktorina, et naise loomupärane alandlikkus ja kannatlikkus muutsid ta mehest altimaks sellist tüüpi vaimsusele, mida peeti ühele vagale usklikule kohaseks. Nii et tänu traditsioonilistele naissoo omadustele ja vigadele oli naistel viis, kuidas teenida välja staatus, tunnetus ja mõjuvõim. Bonnie S. Anderson, Judith P. Zinsser, Le donne in Europa 1. Nei campi e nelle chiese (Roma: Laterza, 1992), 322j.

6 Laanpere 49 dis aga ajastu veendumuste kohaselt karmilt kasinat eluviisi. 9 Neid vagasid naisi ei olnud just vähe, kes sõna otseses mõttes nälgisid pikki aastaid, magasid vaid mõned tunnid ööpäevas, end päevast päeva peksid ja keelasid endale ükskõik milliseid muid maise elu loomulikke sunde, rõõmudest rääkimata. Nende rõõm ja õnn olid Jeesuse ilmutuslikud ilmumised visioonides unenägudes ja ärkvel olles. 10 Visionäärid ise uskusid, et karm eluviis aitab neil kergemini jõuda ühinemiseni Kristusega, sest see hoiab vaimu kergema ja patust puhtama. Nad uskusid kahtlematult, et Kristus hindab nende kehalisi piinasid, kuna olevat neid ju isegi inimesena nii palju tundnud. Teisisõnu, nad olid veendunud kannatuse ja naudingu vastastikuses toimimises ühte ei saanud olla ilma teiseta, sest need olid müstilise abielu loomulikud elemendid Askees ja paastukultus on teadupärast olnud läbi aegade üks olulisemaid pühakluse elemente paljudes religioonides. Kristluses on sellel kaks suuremat lainet või äärmuslikumat vormi: hilisantiigi perioodil põhines see peamiselt kõrbe-eremiitlusel ning kõrg- ja hiliskeskaja piiril iseäranis just käsitletava naispühakluse fenomenil. Kindlasti olid III V sajandi askeedid kümmekond sajandit hiljem elanud XIII XIV aastasaja paastujatele eeskujuks. 10 Keskajast ei ole palju täpseid teateid visioonide, unenägude, ilmutuste, nägemuste eristamise kohta. Tundub, et nad on sageli segunenud ja läbi põimunud, mille tulemusena on keeruline öelda, kuivõrd on need autentsed ja/või kultuuriliselt konstrueeritud kogemused (nt Jeesuse, Maarja ilmutused-ilmumised). Ka visioon ise võib olla mõistetud ja käsitletud mitmeti. Ühe võimalusena võib visiooni nimetada seisundiks, kus hing hülgab keha ja viibib kehavälises kogemuses teispoolsuses, ka ekstaasis ehk väljaspool meeli. See peaks toimuma erilisel tasandil une ja ärkveloleku piiril, kui hing on sügavas kontemplatsioonis. Jean Verdon, La notte nel Medioevo (Milano: Baldini & Castoldi, 2000), 248. Ühes müstikaterminite nimestikus on visiooni kohta öeldud: üleloomuliku päritoluga psüühiline fenomen, mis juhib jumaliku tõe tundmiseni. Visioon võib olla väline, kui ilmutus on tajutav nägemismeele abil; imaginaarne, kui avaldub fantaasia või kujutluspildina; ning intellektuaalne, kui on tajutav passiivselt vaid intellektiga, ilma välise või kujutletava impulsita. Giovanni Pozzi, Claudio Leonardi, Scrittrici mistiche italiane (Genova: Casa Editrice Marietti, 1988), 746. Lähemalt selle teema kohta vt nt Dyan Elliott, The Physiology of Rapture and Female Spirituality Medieval Theology and the Natural Body. Ed. P. Biller, A. J. Minnis (York: Medieval Press, 1997), Vähemalt alates XIII sajandist pidasid naismüstikud ise end otseselt Jeesuse pruudiks (sponsa Christi) ning see polnud enam mitte niivõrd religiooniajalooli ne metafoor kui personaalne kogemus. Pühad naised samastasid end Kristusega tema keha ja kannatustega. (Nt E. Ann Matter, Il matrimonio mistico Donne e fede. Santità e vita religiosa in Italia. Ed. L. Scaraffia, G. Zarri (Roma-Bari: Laterza, 1994), 50 52). Müstilise abielu kogemus tähendab eelkõige intensiiv-

7 50 Laanpere Eriliseks naiste pärusmaaks oli just nimelt müstika afektiivne, tundeline pool, mis rajas isikliku emotsionaalse suhte Jeesusega. 12 Kuna neid peeti intellektuaalselt nõrgemaks ja kirglikumaks, olevat naised suutnud mõista paremini Jeesuse elu sügavalt inimlikke aspekte, nagu sünd, kannatus ja surm. 13 Müstikud hoidsid elus kristluse kontemplatiivset ja prohvetlikku külge. Nende kirjeldused eneseleidmisest läbi Jumala muutusid palvetamise mudeleiks vagadele usklikele, soost olenemata. Nende vahendatud visioonid said eeskujuks paljudele usklikele ja neid peeti üldjuhul prohvetlikeks. Naine, kellel oli au kanda tiitlit pühak, oli üldjuhul oma perega vaenujalal, läbi teinud äärmusset visiooni või ekstaasi. Jumalaga ühinemine toimub visio Dei kaudu, müstik on armuühenduses kindlasti passiivne ja Jumal aktiivne osapool. Vt nt Gertrud Jaron Lewis, By Women, for Women, about Women The Sister-Books of Fourteenth- Century Germany (Toronto: Pontificial Institute of Medieval Studies, 1996) ). Sageli tundubki, et visioonid ja ekstaas on naismüstikas sünonüümid. Keskaja vastavas kontekstis eksisteerib kindlasti tihe seos askeetlikust eluviisist tingitud psühhofüüsiliste tundmuste ja visioonide nägemise vahel, kas või juba seetõttu, et askeesi peeti vajalikuks eeltingimuseks, et Jumalaga ühinemine saaks üldse olla võimalik, ja teiseks naismüstikud soovisid ja soosisid vägagi igasuguseid visioonidepõhiseid seisundeid. Psühhoanalüütiliselt võib ka tõdeda, et teatud mõttes on siinkohal siiski tegemist ihade sublimatsiooniga ja ka sublimeeritud emaduse vajadusega. Feministlikust perspektiivist on naismüstikute kogemus valdavalt sooline oma ajastu sooliselt konstrueeritud vagaduse valguses. See tähendab, et naismüstik kui Jeesuse pruut aktsepteerib täielikult naisele ühiskonna omistatud ideaalomadusi nagu vooruslikkus, kuulekus, passiivsus ja allaheitlikkus. Vahe on üksnes selles, et maise abikaasa asemel on temal taevane teine pool. Tundub aga, et feministliku teoloogia pooldajad tahavad naismüstika fenomeni taga näha ennekõike naiste teadvustatud ja teadlikku vastuhakku sotsiaalsele-soolisele ebavõrdsusele ja isikliku vabaduse leidmise vajadust nii inimesena kui naisena. Võimalik, et see võis mingi piirini isegi nii olla, kuigi tänapäeva vastavasisulises teaduskirjanduses võib pigem kohata liialdatult erapoolikut suhtumist naise rolli ja olukorda. 12 Väga oluline on märkida, et naismüstika fenomen kuulub eksklusiivselt afektiivse müstika alla. Nii keskaja kontekstis kui ka laiemalt kristluse ja samuti kõigi teiste organiseeritud religioonide puhul on oluline eristada kahte peamist müstika suunda: afektiivne ehk tundemüstika ja spekulatiivne ehk intellektuaalne müstika. Viimast on nimetatud ka olemise müstikaks, mille puhul on oluline filosoofiline refleksioon Absoluudi üle ja seeläbi saavutatav ühinemine Vaimus, mitte kehalised-imelised läbielamised. 13 Siinkohal väärib veel kord mainimist, et naised ei leiutanud oma religioosseid mudeleid siiski päris ise, vaid arendasid edasi peaasjalikult seda suunda, mille neile oli pärandanud Assisi Franciscus, kes samastas end kannatava Kristusega. Just kerjusmungad olid need, kes avasid naistele avaramad religioossed võimalused. Franciscus mõjutas enim itaalia naismüstikuid.

8 Laanpere 51 likud füüsilised katsumused ja lõputud vaimset laadi harjutused kontemplatsioonis. Kuid alati sellest ei piisanud; mõnedel naistel tuli isegi kirikuringkondades võidelda inimestega, kes oleks pidanud neid kaitsma ja toetama, näiteks pihiisad, kes seadsid vahetevahel kahtluse alla nende visioonide autentsuse, uurides liialt põhjalikult ja kiuslikult kirjeldatud nägemuste allikaid. Ent kord juba aktsepteeritud ja tunnustatud jumaliku ilmutuse vahendajatena sai naismüstikutele osaks peaaegu samaväärne võim kui autoriteetsetele kirikutegelastele ja mõjukatele abtissidele ning nad võisid end anda usuekstaasi valdusesse ilma kahtluse ja hirmuta, et kleerikud neid ketseritena hukka mõistaksid. Igal juhul evisid kujutlused ja sõnad, mida peeti jumalikeks, kiriku silmis kaalu, seda isegi ülikoolide ja skolastika kõrgajal, nagu käsitletav ajajärk seda oli. Kuigi enamikku neist naistest ametlikult ei kanoniseeritud, olid nad rahva hulgas siiski austatud kui pühakud nii oma elu ajal kui ka pärast surma. 14 Viimase lõigu taustal oleks oluline peatuda naispühakluse ja naismüstika nähtuse samasustel ja erisustel. Pühaklus ja müstika ei ole kahtlemata sünonüümid, kuid prefiks nais- nende mõiste te ees kõrg- ja hiliskeskaja kontekstis muudab need fenomenid paljus ki sarnaseks. Tundub, et nende kahe nähtuse vahele võiks tõm mata mõttelise võrdusmärgi, vähemalt tehakse seda nende termi ni te kasutamisel tänapäeva teaduskirjanduses. 15 Millest on tingitud, et neid mõisteid saab paralleelselt kasutada? Võib öelda, et kuna enamik neist naistest olevat näinud visioone, peeti neid müstilise abielu tõttu Jeesusega prohvetiteks või vähemalt omamoodi tõekuulutajateks. Nii kirikutegelased, lihtrahvas 14 Anderson, Zinsser, Le donne in Europa, 322j. Vt ka Peter Dinzelbacher, Mistica e profezia femminile nel medioevo europeo. Una panoramica Donna. Potere e profezia. Ed. Adriana Valerio (Napoli: M. D Auria, 1995). 15 Tegelikult on keeruline öelda, millise piirini sellise levinud tõlgendusega saab nõustuda, kuna pühaklus on pigem seotud välimise-kehalise ja müstika sisemise-vaimse või hingelise kogemusega. Tõsi, naismüstika fenomenis nii kogemuses kui keeles on kehalisus äärmiselt oluline. Oletan, et see võib olla üks põhjuseid, miks neid mõisteid paralleelselt kasutatakse. Veel on vajalik mainida, et keskajal mõisted müstika ega müstik käibel ei olnud, kasutati üksnes adjektiivi müstiline. Seetõttu on ka naismüstik(a) pigem hilisem teadustermin.

9 52 Laanpere kui ka naismüsti kud ise uskusid, et nad on vahendajad Jumala ja inimeste vahel ning et see, mida nemad ütlevad, on Jumala sõnad, nõu ja tahtmine. 16 Seega võib tõdeda, et visionääridest naismüstikuid peeti autentsete sõnumite edastajateks, kes Jumala armu läbi näevad ka teiste inimeste kõige salajasematesse hingesoppidesse ning neile on antud n-ö selgeltnägijavõime nii mineviku, oleviku kui ka tuleviku sündmuste mõistmiseks. Juba see võime ise enesest tundus imena, mida tavalised inimesed ei mõistnud, ja see oli ka üks põhjuseid, miks neid peeti pühakuteks. 17 Paradoksaalselt on see samas põhjus, miks nii mõndagi kahtlustati ketseriks või nõiaks olemises. Puudutades otsesemalt artikli pealkirja ehk võimu küsimust, saab konstateerida, et olles oma kogukondade vaimsed liidrid ja juhid, konventide rajajad ja usu-uuendajad, omasid mitmed mainekad visionäärid religioosses sfääris võimu, mis polnudki nii vähene. Just see, et neid peeti vahetu jumalakogemuse vahendajateks, lubas naistel edastada prohvetlikke sõnumeid, manitseda ja nõu anda. Paljud neist jagasid kirikumeestele spirituaalset ja teoloogilist õpetust, kuigi naistel oli keelatud õpetada. Mis võis aga veel paremini edasi anda või tõendada autoritaarsust, kui mitte nägemus Jumalalt? Viimane kahandas ühtlasi vaimuliku hariduse ja positsiooni olulisust ning andis ikkagi õiguse õpetada, ja neid 16 Oluline on, et Kolmainu Jumalast suhtlesid nad aktiivselt üksnes Jumal-Pojaga, sest usuti, et just Jeesuse inimlik loomus on see, mille läbi inimene suudab saada kontakti ka Jeesuse jumaliku loomusega ehk Jumalaga. Jeesuse kahetine loomus ei olnud nende jaoks kindlasti vastuoluline, vaid loomulik ja paljuski vabastav ning lootustandev ja lohutav nii maises elus kui ka tulevast võimalikku taevast elu silmas pidades. Ka visioonides nähti peamiselt ikka Kristust. 17 Kohati võis neid isegi nimetada pigem religioosseteks objektideks. Nad olid otsekui elavad ikoonid või reliikviad. Ka müstikute enda maailm oli pühalik ja tugevalt hingestatud: pühapildid nutsid ja rääkisid ning Ristilöödu altaril veritses. Daniel Bornstein, Donne e religione nell Italia tardomedievale Mistiche e devote nell Italia tardomedievale. Ed. D. Bornstein, R. Rusconi (Napoli: Liguori, 1992), 245. Võiks lisada, et alates XIII sajandist muutus imekesksus pühakluses vähem oluliseks. Hagiograafiates lasus rõhk nüüd pigem didaktilisel eesmärgil, st pühak kui jumalateener, kes on oma elu ja tegevusega teistele eeskujuks. André Vauchez, Il santo L uomo medievale. Ed. J. Le Goff (Roma-Bari: Laterza, 2000), 383. On oluline, et me ei tea täpselt, mida pidasid keskaja inimesed imeks. Ei tohi unustada, et kleerikute ülesanne oli kindlustada sidet ime ja ühe või teise inimese pühakluse vahel. Kuulaja-lugejani jõudis lugu paratamatult juba läbi tõlgendusfiltri.

10 Laanpere 53 väheharituid karismaatilisi isiksusi kahtlemata ka kuulati. 18 Keeruline on öelda, kas naismüstika/naispühakluse fenomen oli pigem sotsiokultuuriline nähtus või isiklik-individualistlik jumalaotsing. Laiemalt kehtib sama ka küsimuse puhul, kas nii meeste kui naiste massiline ja palavikuline religioossus XII XIV sajandil oli pigem ühise nimetaja alla mahtuv spirituaalne nähtus, mis vaimustus algkristluse ideedest või oli selle fenomeni taga tugev sotsiaalmajanduslik taust. Mõlema seisukoha poolt ja vastu on rohkesti argumente ning paljuski sõltus see ilmselt konkreetsest isikust ja situatsioonist. 19 Kindlalt saab aga tõdeda, et naised, kes usutee valisid, tõid selle epohhi lääne kristlusesse hoopis uut tüüpi alternatiivse spirituaalse traditsiooni, mille keskmeks oli valdavalt irratsionaalne kogemus senise normatiivse, valdavalt ratsionaalse intellektualismi asemel. Feminiinsus tõi maskuliinsesse maailma isikliku ja eraviisilise tunnetuse emotsiooni ja intuitsiooni. See muutis paratamatult ka verbaalset keelekasutust. 18 Grace M. Jantzen, Power, Gender and Christian Mysticism (Cambridge: Cambridge University Press, 1995), 168j. 19 Üldtasandil tundub, et sotsiaal-majanduslikud põhjused hakkasid prevaleerima alates XIV sajandist, mil oli palju sõdu, katku ja näljahädasid. Enne seda olid olulisemad religioossed motiivid. Vt Edith Ennen Le donne nel medioevo (Roma- Bari: Laterza, 1990; orig Frauen im Mittelalter, 1984), ja ka Grundmann, (Movimenti religiosi nel medioevo, ) väidab, et naiste religioosset aktiivsust ei saa näha kui majanduslik-sotsiaalsetest põhjustest ajendatud liikumist, nagu seda on sageli tehtud. Ka levinud arvamus, nagu oleksid naised valinud usutee meeste puudusel, ei pidavat paika. Ta leiab, et see on vastuolus allikatega ega hinda religioossuse tähendust inimese elus. Ta toob näiteid tsistertslaste ja premonstraatlaste kroonikatest XIII sajandist, mille järgi neisse ordudesse kuulusid iseäranis elanikkonna kesk- ja kõrgkihtidest pärinevad naised. Sama tendents näib tol perioodil valdavat ka kerjusmungaordude ja begiinide hulgas. Samas kõrgkeskajal oli nunnakloostreid vähe ja sinna pääsesidki ainult kõrgklassist pärinevad naised. Artikli autor töötas läbi kuueteistkümne XIII XV sajandi tuntuima itaalia naismüstiku elulood: kaheksa neist pärines teadaolevate andmete järgi aadliperekonnast või vähemalt jõuka kaupmehe perest; kolm, kelle vanemate kohta ei saa kindlaid järeldusi teha, olid olnud abielus aadlisoost mehega; ülejäänud viis, kelle kohta samuti ei saa öelda, milline oli täpselt nende vanemate majanduslik-sotsiaalne staatus, olid olnud kas kõrgaadlike-valitsejate spirituaalsed nõuandjad, abtissid vms, kuid igal juhul mõjukad isiksused. (Peamine allikas: Pozzi, Leonardi, Scrittrici mistiche italiane; Ka Rudolph M. Bell, La santa anoressia (Roma-Bari: Laterza, 1998; orig Holy Anorexia, 1985) ja Raffaella Tonacchera, Mistiche cristiane del Medioevo (Como: Red Edizioni, 1996). Seega, vähemalt itaalia kontekst näib viitavat eelistusele näha religioosset entusiasmi enne sotsiaal-majanduslikke tegureid.

11 54 Laanpere ERIPÄRANE JA ALGUPÄRANE KEEL Ülikoolide teke soodustas ilmselt paljuski teoloogia lahknemist religioosse kogemuse keelest ning sai seega ka naiste ja meeste kogemuse keele eristumise põhjuseks. 20 Naised teadupärast ülikooliharidust ei saanud. Nii oligi nende valikuks arendada tasapisi välja oma isikliku usulise kogemuse keel, mis oli erinev keerukast skolastilisest keelekasutusest. Naiste omapärane uut tüüpi verbaalne keel ületas oma kujundirikkuses tavakeelt ja sellest tulenevaid barjääre usulise kogemuse edastamisel, mitte ainult oma pihtimusliku intiimsuse ja märgatava erootilise varjundiga, vaid ka uut tüüpi lihtsuse ja keerulisusega väljenduselt lihtne võis osutuda mõistmiseks märkimisväärselt keeruliseks. 21 Seega said kõrgkeskajal tuntuks mitmed olulised naismüstikud, kellel lisaks muule oli privileeg siseneda alale, mis oli siiani olnud vaid meeste pärusmaa kirjandusmaastik. Need pidid olema julged ja kindlameelsed naised, et söandada ületada kirja ja sõna kohta kehtivaid reegleid, ühiskonna tavapärased hierarhiaid ja normatiive. Enamik neist ei osanud kirjutada, vähemalt kirikukeeles mitte, ja et edasi 20 Naismüstika keele temaatikaga on süvenenult tegelenud prantsuse nais uurija Danielle Regnier-Bohler. Kasutangi selles peatükis orientiirina peamiselt tema artiklit: Voci letterarie, voci mistiche Storia delle donne in Occidente. Il Medioevo. Ed. Klapisch-Zuber (Roma-Bari: Laterza, 1998), Vt ka Peter Dronke, Women Writers of the Middle Ages. A critical Study of Texts from Perpetua ( 203) to Marguerite Porete ( 1310) (Cambridge: Cambridge University Press, 1984). 21 Raske on öelda, kas sisemise müstilise abielu kogemust, mis torkab nende kirjutistes tihti silma oma tugeva erootilise alatooniga, tuleks võtta pigem kui metafoori, mida ei saa liigitada ega otseselt defineerida, või siiski kui kirjeldust otsestest müstilis-seksuaalsetest läbielamistest. On väidetud, et naismüstikute seksuaalsus on eksplitsiitne, aga seda ei saa võtta täht-tähelt ega ka täieliku allegooriana. Kuigi nende visioonide erootilisus on spirituaalsuse allegooria, tundub, et nad ise võtsid neid enam kui allegoorilistena pigem reaalsetena. Seega, valdavalt on naistele Jumalaga üheks-saamine konkretiseerunud erootiline kogemus. Vt nt Elizabeth Robertson, Medieval Medical Views of Women and Female Spirituality Feminist Approaches to the Body in Medieval Literature. Ed. Linda Lomperis, Sarah Stanbury (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1993), Siinkohal tuleb lisada, et edastamaks müstilist kogemust on paljud müstikud läbi aegade kasutanud erootilist keelt kõikides religioonides, soost olenemata. Seega ei ole see kindlasti omane üksnes kristlastest keskaja naismüstikutele, kuid nende tekstide puhul on otseselt seksuaalsele viitav väljenduslaad silmanähtavalt jõulisem ja konkreetsem.

12 Laanpere 55 anda oma nägemusi (eelistatult heas ladina keeles) pidid nad end usaldama oma pihiisast kirjutaja hoolde. Me ei tea, kas ja kuivõrd need naised oma potentsiaalsele kuulajas- ja lugejaskonnale mõtlesid, aga ainuüksi võimalus oma tunnistust avalikkusele esitada oli iseenesest revolutsiooniline, sest n-ö kirjalikule territooriumile pääsemine on keskaja naisele vaieldamatult eriliselt suur saavutus. Paljud kirjutised tõestavad nende naiste teoloogilist ja kirjanduslikku kultuursust ning kirjanikuannet. Nad rajasid uue spirituaalse žanri, et väljendada ekstaase, visioone, hinge alastiolekut ning ühtsust Jumalaga, et integreerida seeläbi hiliskeskaja teoloogiasse spirituaalsed kogemused. Enamik neist olid just käsitletaval perioodil ilmaliku pühakluse fenomeniga seotud naised. Enne seda oli naise staatus kirjasõnas olnud keeruline, et mitte öelda pea olematu neil puudus väljund ilmalikus ja vaimulikus kirjanduses. Kloostrites tõlgiti vaid tekste ja kirjutati ümber käsikirju. 22 Nii nende keskaja naismüstikute kui ka laiemalt müstikute lahendada oli (julgeksin öelda, et kultuurist ja ajastust suhteliselt sõltumatu) probleem kuidas öelda tegelikult väljendamatut!? Kuigi oldi teadlik oma sõna võimust ja väest, tunnetati samal ajal keele võimetust seesmise kogemuse edasiandmisel. Kirikukeelest ei piisanud, tavakeele vahendid jäid lahjaks ja puudulikuks. Just taolise pinge all ja dilemma ees saigi alguse naiste omapärane ja algupärane, kujundirikas keel, mis näis kandvat endas unistust algkeelest, n-ö esimesest sõnast, mida nad innukalt otsisid. Ladina keelde tõlgituna muutusid need tekstid paratamatult hägusamaks, kuna mõtete tõlkimisel (eriti kui seda teeb teine inimene) emakeelest võõrkeelde kaob teadagi mahlaka autentse keele võlu ja siirus. Õnneks kirjutavad naismüstikud ka ise ja peaasjalikult 22 Üksikutel oli siiski ka kirjavahetus kirikutegelastega, näiteks Bingeni Hildegardil (u 300 kirja kogutud teostesse Liber epistolarum ja Analecta sacra). See näitab, et vähemalt mingi osa neist naistest pidi tundma küllaldaselt ladina keelt. Seda oletust toetab üks olulisemaid allikaid keskaja käsikirjade kohta (kuni XVI sajandini) neljaköiteline kogumik Colophon. Selle järgi teame ka naiste kohta, kes kopeerisid käsikirju. Üllatuslikult selgub, et naisi, kes oskasid mitte ainult lugeda, vaid ka kirjutada, polnudki nii vähe. Nimekirjadest nähtub, et nende hulgas oli kümneid nunnasid, aga ka mõningad ilmalikud naised, kellest kõik polnud isegi aadlikud. Vt nt Régine Pernoud, La donna al tempo delle cattedrali (Milano: BUR, 1995, orig La femme au temps des Cathedrales [Paris: Éditions Stock, 1980]),

13 56 Laanpere rahvakeeles. 23 Spontaansem ja vahetum keelekasutus võimaldas tekstide suuremat levikut ning võimalust kirjeldada ilma vahendajateta oma kogemust otsekontaktist Jumalaga. Kohati saavutatakse tekstides ka üsna individualistlik-intiimne tasand, mis lubab heita pilgu naiste keerulisse siseellu. Näib, et nad on ka iseenesest ehk oma minast vägagi teadlikud. Neil oli ka kindel teadmine, et ollakse Jumala väljavalitud. Naine kui Jumala tahte kandja, väljendaja ja edasiandja tundis end privilegeerituna ning seetõttu ka julgena rääkima ja kirjutama, jäädes seejuures ometi omal moel tagasi hoidlikuks ning alandlikuks Jumala ja inimeste ees. 24 See tähendas, et sündinud oli uut liiki spirituaalsete ja müstiliste tekstide corpus, mis erines suuresti endisaegsetest meeste väljendusvahendite omast. Kindlasti pole põhjust arvata, nagu tahtnuks naiste sõna olla meeste omaga võrdne, see polnud eesmärk. Nad tundusid üritavat hoopis iga hinna eest tõestada, et nende sõna tuleb otse taevast ja on ennekõike käsk prohvetlikult inimesi teavitada ning et nad ütlevad vaid seda, mida Jumal neile määrab öelda. Seega võib julgelt oletada, et nende eesmärk polnud taotleda meestega võrdset staatust, vaid seda paljuski ületada just oma jumaliku väega, mis andis neile senitundmatu võimu. Iha ja armastus sundisid neid otsima uusi väljundeid nad asetasid end meeste ringist, sõna- ja keelekasutusest, kirjandusest ning ladina keelest väljapoole, distantseerides end teadlikult senistest traditsioonilistest kultuurikoodidest. 25 Nende kirjutistes ilmnes just 23 Iseäranis saksa, hollandi, flaami ja prantsuse rahvakeeled saavad sisemise kogemuse edastajateks. Vulgaarkeelsed tekstid on iseäranis väärtuslikud ka hilisemate lugejate-tõlgendajate perspektiivist. Olulistena võiks siinkohal mainida järgmiste begiinide teoseid: Antwerpeni Hadewijchi Visioonid (Visoenen), Nazarethi Beatrijsi Traktaadid ja Magdeburgi Mechtildi Jumalikkuse voolav valgus (Das Fliessende Licht der Gottheit), mis on esimene suur saksakeelne religioosse proosa teos. 24 Tagasihoidlikkus näib nende hulgas olevat üldse levinud karakteristik ja võrdlemisi raske on tagantjärele öelda, kui palju oli tegemist topos e, kuivõrd tegeliku alaväärsuskompleksiga, sest nad kordasid pidevalt, et on nõrgad, õrnad, saamatud, rumalad ja väheharitud. Näiteks tegi seda XII sajandil Bingeni Hildegard, XIII sajandil Magdeburgi Mechtild, XIV sajandil Caterina da Siena jt. Võib oletada, et pigem on tegemist siiski üldiselt keskajale iseloomuliku tagasihoidlikkuse väljendamisega. 25 Väga harva ületasid naised aga n-ö neile lubatud keelepiire. Meeste keelt peeti normiks ja naiste oma defektseks, puudulikuks. See, kes julges neid piire üle-

14 Laanpere 57 naistele omane väljendus ja eripärane fraseoloogia oma religioosse elu valikutest ja müstilise uniooni suurest annist. Tekstide keel on delikaatne, poeetiline ning loomulikult kehaline ekstaasid, imepärased eemalviibimised, hinge kehast väljumised jms. Naiste puhul on iseäranis oluline ekstaatiline visioon kui isiklik kogemus ning samuti ka toidu ja keha seos. Võiks öelda, et nende kogemus või pühendumus oli euharistilis-ekstaatiline või ekstaatilis-euharistiline. Osalt kindlasti ka seetõttu, et teoloogid olid väga kaua seostanud naisi kehalisusega, oli nende pühendumus nii füüsiline. Erinevalt meestest on naiste puhul just keha (jumalikkuse) hääle kandja. 26 Sünnib seega oma keel, uudne süntaks, kus kehalised ja afektiivsed sümptomid segunevad sõnadega ning kehast saab seeläbi häälekandja ehk privilegeeritud kommunikatsioonivahend. 27 Omal tada, võis (kuni XV sajandini) harvadel juhtudel maksta ka eluga. Näiteks tabas selline saatus prantsuse müstik Marguerite Porete i, kes põletati koos oma teosega Lihtsate hinge peegel aastal hereetikuna tuleriidal. Siinkohal on siiski tarvis märkida, et Porete i julge keelekasutus oli vaid üks tegur teose hukkamõistmisel, raamatu sisu oli kindlasti vormist mõjusam. Aga ka laiemalt, naiste novaatorlik karismaatiline lähenemine spirituaalsusele näis vastassugupoole esindajatele sageli küllaltki ohtlik, sest tegemist oli ju ikkagi eevatütardega ja nende hulgast kuuldus tihtipeale kahtlusi naismüstikute visioonide autentsuse suhtes. (Nt Regnier-Bohler, Voci letterarie, voci mistiche, ). Samas, jõuline naismüstika fenomen mõjutas kindlasti ka meesmüstikute kirjutisi, nii nagu naised olid kahtlemata palju õppinud ja üle võtnud meeste loomingust. Usun, et sellised tuntud meesmüstikud nagu Meister Eckhart ega Ruysbroek poleks kirjutanud nii, nagu nad seda tegid, kui naised enne neid poleks välja kujundanud kindlat kirjanduslikku stiili väljendamaks müstilist kogemust. Eriti mõjutasid saksa müstikat begiinide kirjutised. 26 Märkimisväärseim teos, mis käsitleb naise ja toidu suhet keskajal: Caroline Walker Bynum Holy Feast and Holy Fast: The Religious Significance of Food to Medieval Women (Berkeley; Los Angeles; London: University of California Press, 1987). 27 Naismüstikute väidetavaid uskumusi Jumala ja enda kohta võib pidada üsna keerukaiks ja hermeetiliseks. Väga üldistatult võiks öelda, et nad uskunud, et kõrgem teadmine tuleb Jumalalt ja et sellest on võimalik Jumalaga suheldes vahetult osa saada sel viisil, et Jumal valgustab meie mõtteid ja lubab end kehalisel tasandil tunnetada. Nad arvasid, et keha on vaatamata patususele Jumala anniks ja tema saadetavate sõnumite lugemise kohaks ning et kehaliselt tunnetatavate ekstaaside kaudu suhtlebki Jumal inimestega. Seega võib öelda (toetudes müstikauurijale Michel de Certeau le), et religioossete naiste fabula mistica st rääkides tulekski silmas pidada mitte niivõrd verbaalset, kui just keha(list) keelt. Viimane omakorda mõjutas oma intensiivsuses loomulikult esimest. De Certeau teost La fable mystique, 1. XVI XVII siècle refereerib Anna Scattigno, L esperienza reli-

15 58 Laanpere ajal tähendas see midagi suurt ja revolutsioonilist, erilist ja enneolematut. Keeles avaldub jumalakogemus metafooride ja allegooriate kujul ehk laiemalt figuratiivse keelekasutusena. Näib, et tihtipeale ongi just nimetatud omadused vajalikud vahendid edastamaks või väljendamaks varjatult vahetut kogemust Jumalast ehk ütlemaks öeldamatut. Igal juhul on naismüstika kontekstis jumalakogemuse verbaalsena esitamise aluseks üldiselt kehalisus ja meelelisus. 28 See oli alati esiplaanil, sest ei tuntud muud liiki registreid. See tendents avaldub selgesti nii naispühakute hagiograafilistes lugudes kui ka naismüstikute autobiograafilistes teostes. HAGIOGRAAFILISTE LUGUDE PROBLEMAATIKA: AUTOBIOGRAAFIA ASEMEL AUTOHAGIOGRAAFIA Peale Jumala sõna vahendamise oli naismüstikutel ka väga oluline pedagoogilis-didaktiline roll inimeste religioossel harimisel ja suunamisel. Võib oletada, et nad ajendasid suuremat hulka inimesi palvetama, pihtima ja heategusid sooritama, kui ametlike usuorganite teenistuses olijad seda tavapäraselt oleksid suutnud. Uudsest tähtsast didaktilisest rollist johtuvalt tekkis lausa uut tüüpi hagiograafiline kirjandusžanr naismüstikute visioonide üles tähendamine. Peamised allikad visionääride elu ja tegevuse kohta on hagiograafilised lood ehk vita d ning spirituaalset loomingut kajastavad usunaiste nii-öelda autohagiograafilised ekstaatilised elamused, mis on suuremalt jaolt säilinud ladina keelde ümberpanduna, kirja panijaiks reeglina kirikuvõimude poolt järelevaatajateks ja kontgiosa. Discussioni e ricerche Donne sante sante donne (Torino: Rosenberg & Sellier, 1996), Kehalisus ja meelelisus ei ole siiski olulised üksnes naistele; need aspektid ei puudu ka skolastilisest filosoofiast. Näiteks Aquino Thomase, nagu paljude teistegi skolastikute jaoks, on religioosse kogemuse puhul olulised meelelised komponendid, metafoorid ja allegooriad, ning ta usub, et Jumala tundmiseks vajab inimene sõna vahendust; nt vt Summae Theologiae (First part Q.1. Art. 9), kus Thomas arutleb küsimuse üle, kas Pühakiri peaks kasutama metafoore. Thomas Aquinas, The Summa Theologica of Saint Thomas Aquinas, vol. 1 (Chicago; London; Toronto: The University of Chicago, 1952). Selle väite puhul on kasutatud ka Dominique Courcelle i teost: Il dialogo di Caterina da Siena (Milano: Jaca Book, 1997), 32.

16 Laanpere 59 rollijateks määratud pihiisad. 29 Seega, suhe naismüstiku ja kuulajas-lugejaskonna vahel ei toimunud üldjuhul päris otsest teed pidi visionääri müstilise kogemuse jutustamise järgi, vaid pigem erinevate biograafiate ja visioonikogumike kaudu. Nende kaudu jõudis müstik laia kuulajaskonnani ühtlases, pidevas tekstis, mis on kirja pandud võimalikult arusaadavas ja igapäevases keeles, seega publikule tabatav ja mõistetav. 30 Kui tulla esmalt hagiograafiliste lugude juurde keskaja kontekstis laiemalt, siis on raske öelda, kui palju on niisugustes vita des siiski originaalset lähenemist ja ausaid ülestunnistusi. Oma tegelikke soove ja mõtteid ei julgenud ilmselt siiski paljud avaldada, pigem oldi ideoloogia ja religioosse poliitika surve all. Küll aga meeldis ka keskaja publikule inimlikkus ning hagiograafiliste lugude kangelasi võib võtta kui prominente tänapäeva meedias. Tagantjärele tundub (eriti varakeskaja ja varasema kõrgkeskaja kontekstis), et reeglina olid pühakute lood vähe isikupärased, klišeelikud ja stereotüüpsed kõik paistsid silma sarnaste voorustega. Kahetsuse ja vagaduse voorus justkui surutakse peale vastavate askeesi ja müstika vormelitena. Valitsema kipuvad ühed ja samad skeemid ehk kultuuri määratud hegemoonia. Teatud mõttes tingib see asjaolu nende lugude piiratud väärtuse, ent teisalt annavad 29 Sageli olid biograafiad ja visionääri omalooming ühes ja samas teoses koos, kuid eriti tuntumate ja viljakamate autorite puhul võis olla tegemist erinevate raamatutega. Näiteks Caterina da Siena puhul on olemas kolm peamist informatsiooniallikat. Tema elukäigust annab ülevaate sekretär-pihiisa Raimondo da Capua Suur legend (Legenda maior) ja kaks on temalt endalt teistele sekretäridele dikteeritud Dialoog jumalikust ettenägelikkusest (Dialogo della divina provvidenza) ja Kirjad (Lettere). 30 Oluline on see, et müstik on inimeste endi kaasaegne. Iga vaga hing tahab maagilist kohtumist Jumalaga, isiklikku kontakti pühaga. Seetõttu sünnivad inimeste tunnistused isiklikust imest, sest oma kohtumine on kõige tähtsam. Ja nagu Maarja oli vahendajaks Jeesuse ja inimeste vahel, nii on seda nüüd naispühak, kelle eluaja imede tõttu olid nad post mortem määratud saama lunastatud. Rahvale olid eeskujuks kujutised naismüstikutest, kes üksinduses risti ees palvetavad. Arvatavasti inimestele meeldis, et keegi oli suutnud ületada suure distantsi inimese ja Jumala vahel. Chiara Frugoni, La mistica femminile nell iconografia delle visioni Temi e problemi nella mistica femminile Trecentesca Todi, (Università degli studi di Perugia: Centro di studi sulla spiritualità medievale, 1983), 177j.

17 60 Laanpere need hästi edasi ideed ajastu moraaliväärtustest. 31 Samas, alates XII sajandist hakkab hagiograafiline valdkond muutuma. Kanoniseerimine muudeti lihtsamaks ja sagedamaks, didaktiline eesmärk teostes oli mõeldud eelkõige kleerikute hüvanguks. Hagiograafid leidsid üha enam, et pühakuks saamiseks pole vaja tingimata maailmast kloostrisse irduda. Varakeskajal oli pühak püha juba lapsest peale, hiljem võis pühakuks saada ka siis, kui oldi enne patust elu elatud. Pühaklus on nüüdsest saavutatav pärast usku pöördumist, jumaliku impulsi ajel, ja võib öelda, et sedasi tulid pühakud taevast maa peale. XII sajandi lõpust kuni XIII sajandi alguseni umbes poole aastasaja jooksul toimub hagiograafias suur sõnumi muutus ja vita d muutuvad täiesti. XIII sajandil ja eriti Vahemere maades on levinud vita tüüp, kus tegelasteks on ühiskondlikult aktiivsed kaasaja usuinimesed, kes tegelevad aktuaalsete sotsiaalsete ja inimlike probleemide lahendamisega. Ajaloolise kallakuga hagiograafilised lood on osutunud aja jooksul siiski vähem edukaks kui fantaasiarikkad ja imelisemad. Aga hagiograaf polegi ajaloolane, muidu tema jutu mõju väheneks ja eesmärk teiseneks. Keskaja viimaste sajandite hagiograafia kohta ei saa siiski öelda, nagu oleks see liikunud üha suurema pühakute imiteerimise ja nende üleloomulike võimete imetlemise suunas. Samas saab öelda, et XIII sajandist alates vallutab üleloomulik komponent ekstaasidest stigmadeni usulise kogemuse sfääri ja müstilised fenomenid saavad kindlaks osaks Euroopa pühaklusest. Iseäranis esines erilisi juhtumeid Vahemere maades, eelkõige tänu Franciscuse lugudele, aga samal ajal näitavad need, et pühak jääb eriliseks. Siiski on XII XIII sajandi uut tüüpi vita d vähem ülistavad kui varasemad, neis on vähem juttu kannatusest ja märterlusest ning rohkem usu suurusest ja armastusest Jumala ja inimeste vastu. Pühak on näide eeskujulikust inimesest, keda võiks järgida, ja ime element ei ole siiski kadunud Siin on toetutud konverentsijärgsele diskussioonile: Reginald Grégoire, Il matrimonio mistico Il matrimonio nella società altomedievale, Spoleto, (Spoleto: Centro italiano di studi sull Alto Medioevo, 1977), Pühakluse muutumise analüüsimisel XII XIII sajandil on toetutud eelkõige André Vauchez teosele: Santi, profeti e visionari. Il soprannaturale nel medioevo

18 Laanpere 61 Kuna naispühakluse/naismüstika fenomeniga ilmuvad nii sisu kui keele tasandil uued originaalsed väljendusvormelid, tähendab see ka seda, et vanade hagiograafiliste teemade peale ehitatakse ka siinses kontekstis üles uus kontseptsioon. Naismüstika kirjandusmaastiku põhižanriks võib kindlasti pidada autobiograafiat, mis on vita dest põnevam ja millega koos sünnib ka uus kirjanduslik väljendusviis tüüpiliselt naiselik, millel pole kristlikus traditsioonis sellisel kujul eelkäijaid. 33 Nii võib julgelt öelda, et paljuski ka tänu naismüstikute/pühakute loomingule pole hagiograafiline kirjandus elanud kunagi, ei käsitletavast perioodist varem ega hiljem, üle sellist (sõnumi) muutust. 34 Huvitav on kahtlemata küsimus, kuivõrd autentne võis aga olla naiste sõna, mille oli siiski enamasti kirja pannud pihiisa? Niisugune meeste ja naiste koostöö on iseenesest huvitav fenomen. Igal juhul mulier religiosa, kes väidetavalt on loomu poolest ignorantne, leiab endas võime teravaid intuitsioone tajuda ja teda aitab eneseanalüüsil pihiisa, kellega müstikut seob vaimne sõprus. Ühtaegu oli pihiisa ilmselt tulvil imetlust ja kahtlust ning samas pidi olema ustav nii müstikute sõnadele kui dogmadele. 35 Igal juhul jääb fakt, et meeste kiri sei- (Bologna: Il Mulino Saggi, 2000, orig Saints, prophètes et visionnaires. Le pouvoir surnaturel au Moyen Age [Paris: Éditions Albin Michel, 1999)], Autobiograafiliste sugemetega teoseid on iseenesest kirjutatud ka varem. Näiteks XII sajandist on pärit üks kuulsamaid keskaja autobiograafilisi epistulaariumeid: Abélardi ja Héloïse i kirjavahetus; samuti on tuntud benediktiini munga Guibert de Nogent i De vita sua, 1115, mis on oluliseks allikaks nii autori enda elu kui kloostri elukorralduse kohta. Mõlemad teosed on ilmselgelt mõjutatud Augustinuse Pihtimustest. Vt nt artiklikogumikku L autobiografia nel medioevo. Atti del XXXIV Convegno storico internazionale, Todi, (Spoleto: Centro italiano di studio sull Alto Medioevo, 1998). 34 Isegi kui tegu polnud klassikalise autobiograafiaga, sai müstik kuuldavale tuua oma hääle. Stambid ja dogmad muidugi varjutasid tihti autentset kogemust, aga see oli ikkagi uus ja innovatiivne enesest teadaandmise võimalus. Nende vahetu kogemus experientia pole pelgalt intellektuaalne inspiratsioon, vaid otsene, füüsiline ja intiimne kontakt Jumalaga Kristuse südamega. Experientia paljastas ka esimest korda tavapärase hagiograafilise ja teoloogilise keele piiratuse. Antonella Degl Innocenti, La mistica femminile tra agiografia e autoagiografia L autobiografia nel Medioevo, Naismüstiku ja pihiisa suhet võib näha ka nagu vaimse ema ja õpilase oma, sest otsene side Jumalaga andis naisele kõrgema teadmise, kui kiriklik seda oli. Seega pole juhus, et kirik kui institutsioon teeb XIII XIV sajandil palju ära, et defineerida sõltuvussuhet usunaise ja pihiisa vahel, kes saab üha enam vaimseks järele-

19 62 Laanpere sab meie kui lugejate ja naismüstikute kogemuse vahel. Mulle tundub, et naismüstika keele puhul (tekstide analüüsimisel) oleks kindlasti oluline eristada ühest küljest biograafilise ja autobiograafilise kallakuga teoseid ning teisalt omakorda ladina keeles ja/või rahvakeeles kirja pandud tekste, sest need tingivad erinevad lähenemisviisid. Esiteks on muidugi oluline, et naistel tuli end oma kirjaoskamatuse tõttu usaldada täielikult pihiisade hoolde, kes, nagu eespool öeldud, nende sõnad kirja panid ja reeglina ladina keeles avaldasid. Ladinakeelsed biograafiad ei pruugi aga olla märkimisväärselt autentsed või elutruud, kuna neil oli paljuski didaktiline eesmärk. 36 Omaette küsimus on see, kuivõrd publik neid hagiograafilisi tekste ladinakeelsetena mõistis ning tegelikult kuulnud või lugenud oli. Enamiku naismüstikute või pühakute kogemusi on kirjutanud algul siiski pihiisa vulgaarkeeles ja tõlkinud seejärel vahetult või hiljem ladina keelde. Tavaliselt ühendavad need endas nii müstiku elu ja tegevuse kui ka visioonid ja tema sõnumi laiemalt. Autobiograafiliste teoste puhul tõuseb kahtlemata autentsuse ja eheda kogemuse tõenäosus juhul, kui need on pannud kirja rahvakeeles kirjutada ja lugeda oskav naine ehk kui tegemist on autograafiliste teostega, aga neid leidub vähe. Loomulikult on juba iseküsimus, kuivõrd need kirjutised vastavad tänapäevasele arusaamale autobiograafilisusest. Neid sellisena määratledes peetakse silmas müstiku enese isiklikku usukogemuse kajastamist. 37 Julgeksin siiski naispühaku-pihiisa ühisloomingu autobiovaatajaks ja täielikuks kontrollijaks naise elu üle. Lucetta Scaraffia, Gabriella Zarri, Donne e fede, XIV XV. 36 Esimeseks müstiliseks biograafiaks õhtumaises ajaloos peetakse prantsuse vaimuliku Jacques de Vitry a kirjutatud vita t begiini Maria d Oignies kohta ( 1213). Selles ühes kuulsamaks osutunud keskaja biograafias (Vita beatae Mariae Ogniacensis) tahab autor lugejale näidata, kuidas üks naine on võimeline oma imetletava mõjujõuga hoiduma ketserlusest ja hoidma eemale hereetikutest ka teisi, eelkõige religioosselt meelestatud naisi. 37 Medievist Mariateresa Fumagalli Beonio Brocchieri tõdeb käsitletava teema puhul, et kuigi on võimalik, et biograafia pole tingimata objektiivne, on kindel, et iga autobiograafia on subjektiivne. Ta pakub välja, et autobiograafilistest teostest oleks naismüstika kontekstis mõistlikum rääkida kui autobiograafilistest lehekülgedest või autobiograafilisest pilgust. Appunti su due autobiografie femminili del XII secolo L autobiografia nel medioevo,

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse pakutavast päästest rääkimine ongi see, mida nimetatakse evangeeliumi

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Konverents Terve iga hinna eest, 07.03.2013 Tervis ja haigus muutuvas maailmas Andres Soosaar Mis on meditsiin? Meditsiin on pikka aega olnud ruum, mille koordinaattelgedeks on tervise-haiguse eristus

Rohkem

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIVALLAST MILLES SEISNEB NIMETATUD KONVENTSIOONI EESMÄRK?

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond : 1) mõistab, kuidas ühiskonnas toimuvad muutused avaldavad mõju perekonna ja peresuhetega seotud

Rohkem

Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata?

Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata? Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata? Tiina Merkuljeva superviisor coach, ISCI juhataja tiina.merkuljeva@isci.ee www.isci.ee Töötajate kaasamispraktika areng Inspireeriv

Rohkem

Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014

Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014 Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014 Tunneme nimepidi oma allikasilmi ja suuremaid puid, jõekäärusid ja moreeninõlvu, mida nõudlikult mägedeks

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

Täiskasvanute koolitajaks kujunemine BIOGRAAFILINE PERSPEKTIIV LARISSA JÕGI MARIN JOHNSON

Täiskasvanute koolitajaks kujunemine BIOGRAAFILINE PERSPEKTIIV LARISSA JÕGI MARIN JOHNSON Täiskasvanute koolitajaks kujunemine BIOGRAAFILINE PERSPEKTIIV LARISSA JÕGI MARIN JOHNSON 2008-2010 BAEA, GRUNDTVIG programm Becoming Adult Educators in European Area. BABAR, Nordplus programm Becoming

Rohkem

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv eesmärk Vestluse skeem vestluse läbiviijale Millel tähelepanu

Rohkem

Hommikune kordus / Taevas TV7 33 nädala kordus - Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede

Hommikune kordus / Taevas TV7 33 nädala kordus -   Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Hommikune kordus / Taevas TV7 33 nädala kordus - www.tv7.ee 08:00 Derek Prince: Kas mõistad, kui väärtuslik sa oled? 3/3 08:30 Vabaduseks kutsutud: Kuidas valmistuda lahinguks? 09:00 Vabastav uuestisünd:

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis ajab inimesed segadusse. Järgnevalt on ülevaade mõningatest

Rohkem

Narva Õigeusu Humanitaarkooli õppekava kinnitan erakooli pidaja MTÜ Õigeusu Hariduse Ühing Ülestõusmine. Protokoll 27, a. VALIKAINE LITURGI

Narva Õigeusu Humanitaarkooli õppekava kinnitan erakooli pidaja MTÜ Õigeusu Hariduse Ühing Ülestõusmine. Protokoll 27, a. VALIKAINE LITURGI VALIKAINE LITURGIKA gümnaasiumis 1 LITURGIKA ÜLDOSA Liturgika gümnaasiumis Leitoyrgia «avalik teenistus» kõige tähtsam jumalateenistus, mille suhtes kõik teised ööpäevaringi jumalateenistused (vt. Jumalateenistuste

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

N O V E E N Püha Josemaria eestkostel TÖÖ

N O V E E N Püha Josemaria eestkostel TÖÖ N O V E E N Püha Josemaria eestkostel TÖÖ PALVE Püha Josemaria Escrivá Opus Dei asutaja Jumal, kes sa Pühima Neitsi Maarja kaudu lasksid pühale preestrile Josemariale osaks saada lugematuid armuande, valides

Rohkem

David the King Part 1 Estonian CB

David the King Part 1 Estonian CB Piibel Lastele Esindab Kuningas Taavet (1. osa) Kirjutatud: Edward Hughes Joonistused: Lazarus Muudatud: Ruth Klassen Tõlkitud: Jaan Ranne Tekitatud: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Rohkem

Kuidas kehtestada N&M

Kuidas kehtestada N&M Kehtestav suhtlemine Kuidas ennast kehtestada, kui Su alluv on naine/mees? Tauri Tallermaa 15. mai 2019 Suhtlemine Kui inimene suhtleb teise inimesega keele vahendusel, leiab aset miski, mida me mujal

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation MUUD KIRJAD Veljo Kaptein HEEBREA KIRI JAAKOBUSE KIRI 1PEETRUSE KIRI 2PEETRUSE KIRI 1 JOHANNESE KIRI 2 JOHANNESE KIRI 3 JOHANNESE KIRI JUUDA KIRI MUUD KIRJAD HEEBREA KIRI OLUKORD: SUUNATUD HEEBREALASTELE

Rohkem

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs 2014 1. Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigieksam on alates 2014. a asendatud Goethe-Zertifikat

Rohkem

Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015

Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015 Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015 Curriculum vitae Edgar Volkov Sündinud 1992 Tallinnas edgar.volkov@hotmail.com Haridus Tallinna Kunstigümnaasium (2009-2012) Eesti Kunstiakadeemia Ehte- ja

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Koolist väljalangenute endi vaatenurk (...) see et ma ei viitsind õppida. (...) oli raskusi midagi tunnis teha ka, kui keegi seal seljataga midagi möliseb Sul seal. Helen Toming Et jah kui klassiga nagu

Rohkem

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 9.2.2015 B8-0098/7 7 Punkt 4 4. kutsub Ameerika Ühendriike üles uurima LKA üleviimise ja salajase kinnipidamise programmide käigus korda saadetud mitmeid inimõiguste rikkumisi ja esitama nende kohta süüdistusi

Rohkem

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium Õpetaja: Eva Palk Õppeaine: Perekonnaõpetus Tundide arv: 1 nädalatund, 35 tundi õppeaastas Õpetaja töökava Tun Peateemad dide arv 5 PEREKOND Perekonna minevik, olevik ja tulevik. Kooseluvormid. Perekonna

Rohkem

Hommikune kordus / Taevas TV7 26 nädala kordus - Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede

Hommikune kordus / Taevas TV7 26 nädala kordus -   Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Hommikune kordus / Taevas TV7 26 nädala kordus - www.tv7.ee 08:00 Derek Prince: Ülistus 1/3 08:30 Kohtumine Messiaga: Marion Wells 08:40 Ärka!: Võrratu Jumala armastus 09:00 Danny Silk - Austuse kultuur:

Rohkem

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA JA KORDA Inglise keel 1 Koostanud Kaidi Peets Teksti lugenud Sheila Süda (eesti keel) Michael Haagensen (inglise keel) Kujundanud Kertu Peet OÜ Adelante Koolitus, 2018

Rohkem

Vaba aja sisustamise ümbermõtestamine?

Vaba aja sisustamise ümbermõtestamine? Vaba aja sisustamise ümbermõtestamine? EGGA teabepäev Tallinnas, 21. mail 2019 Reeli Sirotkina Alustuseks Meeste Garaaž https://www.youtube.com/watch?v=ulyghzh 2WlM&list=PLBoPPphClj7l05PQWJQklXpATfd8 D_Vki&index=2&fbclid=IwAR1_QO2DVxE59E1

Rohkem

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PAHKLA CAMPHILLI KÜLA Kaasav talupidamine 1992.aastast Pärnumaa Kutsehariduskeskus Go Green &Care projekti lõppseminar 30. 08. 2016 1 Camphill maailmas Ülemaailmselt on meie küla osa Camphilli liikumisest,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode] Olavi-Jüri Luik Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL 21.veebruar 2014 i iseloomustab Robin Hood ilik käitumine kindlustus on rikas ja temalt raha võtmine ei ole kuritegu. Näiteks näitavad Saksamaal ja USA-s

Rohkem

Kus on Jumal algus.indd

Kus on Jumal algus.indd Kus on Jumal? Kirjutanud ja joonistanud Leia A. Stinne Originaaltiitel: Where Is God? Avaldatud lepingu alusel kirjastusega Light Technology Publishing Eesti keelde tõlkinud Lembe Rohuväli Toimetanud Riina

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

10. peatükk Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vä

10. peatükk Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vä Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vägivalla aktid, mis leiavad aset perekonnas. Tunni eesmärgid Teada

Rohkem

Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi

Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi 22.02.2019 Rasmus Kask SA Eesti Vabaõhumuuseum teadur Mis on väärtus? 1) hrl paljude inimeste, eriti asjatundjate (püsiv) hinnang asja, nähtuse või olendi

Rohkem

6

6 TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI ÕPPESUUNDADE KIRJELDUSED JA NENDE TUNNIJAOTUSPLAAN GÜMNAASIUMIS Õppesuundade kirjeldused Kool on valikkursustest kujundanud õppesuunad, võimaldades õppe kolmes õppesuunas. Gümnaasiumi

Rohkem

my_lauluema

my_lauluema Lauluema Lehiste toomisel A. Annisti tekst rahvaluule õhjal Ester Mägi (1983) Soran Alt q = 144 Oh se da ke na ke va de ta, ae ga i lust üü ri kes ta! üü ri kes ta! 3 Ju ba on leh tis lei na kas ke, hal

Rohkem

Keeleruum, sõnaenergia ja kasvataja hääl

Keeleruum, sõnaenergia ja kasvataja hääl Sõnaenergia ja ümbritsev keskkond Maria Tilk Tallinna Ülikool Keeleruum Tants Rütm Laul Loodus - Energia - Heli - Inimene - Loits - Sakraalsus Sõna Energia ei hävi ega kao, vaid ainult muudab oma kuju

Rohkem

“MÄLUKAS”

“MÄLUKAS” Hiiumaa Arenguseminar 2016 Mälu ja mõtlemine Juhi tähelepanu Tauri Tallermaa 27.oktoober 2016 Edu 7 tunnust Allikas: Anthony Robbins. Sisemine jõud 1. Vaimustus 2. Usk e veendumus 3. Strateegia 4. Väärtushinnangute

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uued generatsioonid organisatsioonis: Omniva kogemus Kadi Tamkõrv / Personali- ja tugiteenuste valdkonnajuht Omniva on rahvusvaheline logistikaettevõte, kes liigutab kaupu ja informatsiooni Meie haare

Rohkem

Tööplaan 9. kl õpik

Tööplaan 9. kl õpik Mõttest tekstini Eesti keele ja tekstiõpetuse õpik 9. klassile Näidistööplaan Aeg Teema Põhimõisted Õppematerjal Tegevused Õppetulemus Hindamine 1. nädal I. Suhtlemine rühmas Ptk 1 Sissejuhatuseks 2. nädal

Rohkem

NÄIDIS

NÄIDIS AINEKAART Ainevaldkond: Sotsiaalained Õppeaine: ajalugu Klass: esimene kursus Üldajalugu 10. klass Õpetaja: Jaan Nõmmik Ainetüüp: kohustuslik aine gümnaasiumis Õpetamise aeg: 2017/2018. õppeaasta Õppekirjandus:

Rohkem

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: Mari Kooskora Sügis

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt:   Mari Kooskora Sügis Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: www.aaii.com Mari Kooskora Sügis 2013 1 Pisut taustast (EPL, H. Mets, nov 2005) Mari Kooskora

Rohkem

Õppekava arendus

Õppekava arendus Õppekava arendus Ülle Liiber Õppekava kui kokkulepe ja ajastu peegeldus Riiklik õppekava on peegeldus sellest ajast, milles see on koostatud ja kirjutatud valitsevast mõtteviisist ja inimkäsitusest, pedagoogilistest

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

vv05lah.dvi

vv05lah.dvi IMO 05 Eesti võistkonna valikvõistlus 3. 4. aprill 005 Lahendused ja vastused Esimene päev 1. Vastus: π. Vaatleme esiteks juhtu, kus ringjooned c 1 ja c asuvad sirgest l samal pool (joonis 1). Olgu O 1

Rohkem

Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukor

Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukor Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukorrad, mis tekitavad viha; oskab ära tunda kehalisi reaktsioone,

Rohkem

(Microsoft Word - Lisa5_L\344bivad teemad kooliastmeti.docx)

(Microsoft Word - Lisa5_L\344bivad teemad kooliastmeti.docx) Läbivate teemade käsitlemine kooliastmeti Elukestev õpe ja karjääri planeerimine Õppimisse positiivse hoiaku Esmaste õpioskuste omandamine. Iseenda tundma õppimine. Lähiümbruse töömaailma tundma õppimine.

Rohkem

5_Aune_Past

5_Aune_Past Kuidas kohaturundus suurendab ettevõtte kasumit? Aune Past Past ja Partnerid Kommunikatsioonibüroo aune@suhtekorraldus.ee 1 Miks inimesed teevad seda, mida nad teevad? Kuidas panna inimesed tegema seda,

Rohkem

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE LÖÖGE KAASA > kui olete õpetaja või sotsiaaltöötaja ja sooviksite korraldada oma kogukonnas üritust, kus osaleb mõni eeskujuks olev inimene > kui soovite osaleda

Rohkem

Antennide vastastikune takistus

Antennide vastastikune takistus Antennide vastastikune takistus Eelmises peatükis leidsime antenni kiirgustakistuse arvestamata antenni lähedal teisi objekte. Teised objektid, näiteks teised antennielemendid, võivad aga mõjutada antenni

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Kas minna \374heskoos v\365i j\344\344da \374ksi - \334histegevuse arendamise t\344nane tegelikkus Rando V\344rni

(Microsoft PowerPoint - Kas minna \374heskoos v\365i j\344\344da \374ksi - \334histegevuse arendamise t\344nane tegelikkus Rando V\344rni Kas minna üheskoos või v i jääj ääda üksi? Ühistegevuse arendamise tänane t tegelikkus Eesti Maaülikool Majandus- ja sotsiaalinstituut Maamajanduse ökonoomika vastutusvaldkonna juht Professor Rando Värnik

Rohkem

Monitooring 2010f

Monitooring 2010f Lõimumiskava monitooring 2010 Raivo Vetik, TLÜ võrdleva poliitika professor Kohtumine Rahvuste Ümarlauas 24. september, 2010 Uuringu taust TLÜ uurimisgrupp: Raivo Vetik, Jüri Kruusvall, Maaris Raudsepp,

Rohkem

KOOLIEKSAM AJALUGU Ajaloo koolieksam on kirjalik töö, mis annab maksimaalselt 100 punkti ning kestab 3 tundi ( 180 minutit ). Eksamil on võimalik kasu

KOOLIEKSAM AJALUGU Ajaloo koolieksam on kirjalik töö, mis annab maksimaalselt 100 punkti ning kestab 3 tundi ( 180 minutit ). Eksamil on võimalik kasu KOOLIEKSAM AJALUGU Ajaloo koolieksam on kirjalik töö, mis annab maksimaalselt 100 punkti ning kestab 3 tundi ( 180 minutit ). Eksamil on võimalik kasutada Gümnaasiumi ajaloo atlast. TEEMAD : I EESTI AJALUGU

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Ott Ojaveer.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Ott Ojaveer.ppt [Compatibility Mode] "Kooliolümpiamängud kooli identiteedi kandjana kõrvalseisja seisukohalt." Kool täna vastuvõtt katsete tulemuste põhjal õpilasi 541 noormehi 225 neide 316 töötjid54 töötajaid õpetajaid 45 Kuulsamad vilistlased

Rohkem

Kuidas ärgitada loovust?

Kuidas ärgitada loovust? Harjumaa ettevõtluspäev äriideed : elluviimine : edulood : turundus : eksport Äriideede genereerimine Harald Lepisk OPPORTUNITYISNOWHERE Ideed on nagu lapsed Kas tead kedagi, kelle vastsündinud laps on

Rohkem

1-69_.pdf

1-69_.pdf Aasta advokaat Gerli Kilusk: mulle tundub, et minu jaoks on parim aeg just praegu ! " #! " $ $ # % &! $! $ % $ ' ( & )! Aina enam teevad kõrgeid panuseid ärimaailmas just õrnema soo esindajad. Tunnustuse

Rohkem

KOOLIEKSAMI ERISTUSKIRI LISA 1 EKSAMITEEMAD ja NÄIDISÜLESANDED AJALUGU Eksamil on võimalik kasutada Gümnaasiumi ajaloo atlast. TEEMAD : I EESTI AJALUG

KOOLIEKSAMI ERISTUSKIRI LISA 1 EKSAMITEEMAD ja NÄIDISÜLESANDED AJALUGU Eksamil on võimalik kasutada Gümnaasiumi ajaloo atlast. TEEMAD : I EESTI AJALUG KOOLIEKSAMI ERISTUSKIRI LISA 1 EKSAMITEEMAD ja NÄIDISÜLESANDED AJALUGU Eksamil on võimalik kasutada Gümnaasiumi ajaloo atlast. TEEMAD : I EESTI AJALUGU 1. Eesti üleminekul esiajast keskaega Läti Henriku

Rohkem

untitled

untitled IDA-VIRUMAA PÕLEVKIVI TÖÖSTUSSE SUHTUMISE UURINGU ARUANNE IDA-VIRUMAA ELANIKKONNA TELEFONIKÜSITLUS Oktoober 2006 www.saarpoll.ee SISUKORD 1. Sissejuhatus ja metoodika........... 3 2. Põhijäreldused....

Rohkem

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum 4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinumber E-posti aadress Telefoninumber Praktikatsükli läbimine.

Rohkem

TOYOTA KATA Mike Rother

TOYOTA KATA Mike Rother Kuidas saavutada paremaid tulemusi ja õnnestuda ettevõtmistes? Anu Virovere, Phd ELU KOLMANDAL AASTATUHANDEL (PATRICK DIXON) See aastatuhat annab meile teaduse ja tehnoloogia, milleni ei küüni meie julgeimadki

Rohkem

2006 aastal ilmus vene keeles kaks raamatut: KUNSTITERAAPIA ALBUM LASTELE ja KUNSTITERAAPIA ALBUM TÄISKASVANUTELE. Raamatu autorid on E. Vasina. Psühh

2006 aastal ilmus vene keeles kaks raamatut: KUNSTITERAAPIA ALBUM LASTELE ja KUNSTITERAAPIA ALBUM TÄISKASVANUTELE. Raamatu autorid on E. Vasina. Psühh 2006 aastal ilmus vene keeles kaks raamatut: KUNSTITERAAPIA ALBUM LASTELE ja KUNSTITERAAPIA ALBUM TÄISKASVANUTELE. Raamatu autorid on E. Vasina. Psühholoog - nõustaja, kunstiteraapia ühenduse liige Moskvas

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

lvk04lah.dvi

lvk04lah.dvi Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus. veebruaril 004. a. Lahendused ja vastused Noorem rühm 1. Vastus: a) jah; b) ei. Lahendus 1. a) Kuna (3m+k) 3 7m 3 +7m k+9mk +k 3 3M +k 3 ning 0 3 0,

Rohkem

Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12

Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12 Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12. veebruar 2009 TÖÖSTRESS on pingeseisund, mille on

Rohkem

Microsoft Word - essee_CVE ___KASVANDIK_MARKKO.docx

Microsoft Word - essee_CVE ___KASVANDIK_MARKKO.docx Tartu Ülikool CVE-2013-7040 Referaat aines Andmeturve Autor: Markko Kasvandik Juhendaja : Meelis Roos Tartu 2015 1.CVE 2013 7040 olemus. CVE 2013 7040 sisu seisneb krüptograafilises nõrkuses. Turvaaugu

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

14413_124_Notice-25-Oct-2016.indd

14413_124_Notice-25-Oct-2016.indd Teatis Kuupäev: 25. oktoober 2016 Kellele: Üldjuhtidele, piirkonna seitsmekümnetele, vaia-, misjoni- ja ringkonna juhatajatele, piiskoppidele ja koguduse juhatajatele, vaia ja koguduse nõukogu liikmetele

Rohkem

Politsei Hädaabi 112, infotelefon E-R Keila, Keskväljak 8a E-R : 09:00-17:00, Lääne-Harju politsei korrapidaja 24/7, Turvat

Politsei Hädaabi 112, infotelefon E-R Keila, Keskväljak 8a E-R : 09:00-17:00, Lääne-Harju politsei korrapidaja 24/7, Turvat Politsei Hädaabi 112, infotelefon E-R 612 3000 Keila, Keskväljak 8a E-R : 09:00-17:00, 612 4510 Lääne-Harju politsei korrapidaja 24/7, 612 5710 Turvatunne algab meist enestest ;.politsei.ee Mart Meriküll

Rohkem

Polünoomi juured Juure definitsioon ja Bézout teoreem Vaadelgem polünoomi kus K on mingi korpus. f = a 0 x n + a 1 x n a n 1 x

Polünoomi juured Juure definitsioon ja Bézout teoreem Vaadelgem polünoomi kus K on mingi korpus. f = a 0 x n + a 1 x n a n 1 x 1 5.5. Polünoomi juured 5.5.1. Juure definitsioon ja Bézout teoreem Vaadelgem polünoomi kus K on mingi korpus. f = a 0 x n + a 1 x n 1 +... + a n 1 x + a n K[x], (1) Definitsioon 1. Olgu c K. Polünoomi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kas mehed ja naised juhivad erinevalt? Kuidas kaasata mitmekesiseid meeskondi? Ester Eomois, EBSi õppejõud, doktorand Organisatsioonide juhtimistreener Minu tänased mõtted Kas naised ja mehed on juhtidena

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode] Tööõnn läbi mitmekülgse hariduse Tiina Saar, Äripäeva Tööjõuturg toimetaja ja karjäärinõustaja 15.10.2010 Tiina Saar - Aaretesaar.ee 1 Tähelepanekud kogemusest Ettevõtetes, kus ei keskenduta pehmetele

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 9.1.2019 A8-0475/36 36 Põhjendus BG BG. arvestades, et kahjuks ei leidnud see vastuolu erikomisjonis lahendust; 9.1.2019 A8-0475/37 37 Põhjendus BI BI. arvestades, et niinimetatud Monsanto dokumendid ja

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Tartu Ülikool

Tartu Ülikool Tartu Ülikool Code coverage Referaat Koostaja: Rando Mihkelsaar Tartu 2005 Sissejuhatus Inglise keelne väljend Code coverage tähendab eesti keeles otse tõlgituna koodi kaetust. Lahti seletatuna näitab

Rohkem

ELADA LIGIMESE SUHTES KAASATUNDVALT TARMO KULMAR EESTI A K A D EEM ILISE O RIEN TA A LSELTSI PR ESID EN T Tema Pühadus XIV dalai-laama Tendzin Gyatso

ELADA LIGIMESE SUHTES KAASATUNDVALT TARMO KULMAR EESTI A K A D EEM ILISE O RIEN TA A LSELTSI PR ESID EN T Tema Pühadus XIV dalai-laama Tendzin Gyatso ELADA LIGIMESE SUHTES KAASATUNDVALT TARMO KULMAR EESTI A K A D EEM ILISE O RIEN TA A LSELTSI PR ESID EN T Tema Pühadus XIV dalai-laama Tendzin Gyatso kuulub kahtlemata tänapäeva maailma autoriteetsemate

Rohkem

Matemaatiline analüüs IV 1 3. Mitme muutuja funktsioonide diferentseerimine 1. Mitme muutuja funktsiooni osatuletised Üleminekul ühe muutuja funktsioo

Matemaatiline analüüs IV 1 3. Mitme muutuja funktsioonide diferentseerimine 1. Mitme muutuja funktsiooni osatuletised Üleminekul ühe muutuja funktsioo Matemaatiline analüüs IV 1 3. Mitme muutuja funktsioonide diferentseerimine 1. Mitme muutuja funktsiooni osatuletised Üleminekul üe muutuja funktsioonidelt m muutuja funktsioonidele, kus m, 3,..., kerkib

Rohkem

Present enesejuhtimine lühi

Present enesejuhtimine lühi ENESEJUHTIMINE 11. osa ELUKVALITEET SELF-MANAGEMENT 2009, Mare Teichmann, Tallinna Tehnikaülikool ELUKVALITEET NB! Elukvaliteet Kas raha teeb õnnelikuks? Kuidas olla eluga rahul? Elukvaliteet Maailma Terviseorganisatsioon

Rohkem

N O V E E N GUADALUPE ORTIZ Autor Francisco Faus TÖÖTAMISE, SÕPRUSE JA ELURÕÕMU EESKUJU

N O V E E N GUADALUPE ORTIZ Autor Francisco Faus TÖÖTAMISE, SÕPRUSE JA ELURÕÕMU EESKUJU N O V E E N GUADALUPE ORTIZ Autor Francisco Faus TÖÖTAMISE, SÕPRUSE JA ELURÕÕMU EESKUJU Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu Sinu nimi, Sinu riik tulgu, Sinu tahtmine sündigu nagu Taevas, nõnda

Rohkem

E-õppe ajalugu

E-õppe ajalugu Koolituskeskkonnad MTAT.03.142 avaloeng Anne Villems September 2014.a. Põhiterminid Koolituskeskkonnad (Learning environments) IKT hariduses (ICT in education) E-õpe (e-learning) Kaugõpe (distance learning)

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Eesti pensionisüsteem võrdluses teiste Euroopa riikidega: olukord, väljakutsed ja kesksed valikud Lauri Leppik 7.06.2019 Pension kui vanadusea sissetulek Pension on ühiskondliku tööjaotuse kaasanne tekkis

Rohkem

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Kava Kuulame Annet Essed ja Felder Õppimise teooriad 5 Eduka õppe reeglit 5 Olulisemat oskust Anne Loeng Mida uut saite teada andmebaasidest?

Rohkem

13 EAÕK Kirjastus Tallinn

13 EAÕK Kirjastus Tallinn 13 EAÕK Kirjastus Tallinn 2015 1 Sisukord 4 Saateks Toimetus 5 Õigeusu kirik väljakutsete ees. Pariisi II raamatumess 25. 26. aprillini 2014 Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Stefanus Tõlkinud Marje Kuusmik

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key Kellele ja miks on strateegiat vaja? Ragnar Siil Milleks strateegiline planeerimine? Miks me teeme asju, mida me teeme? Miks me teeme seda, mitte hoopis midagi muud? Mida me soovime saavutada järgmiseks

Rohkem

ES

ES Keiu Kärt Tammeaid Tartu ülikooli bakalaureus Eesti keele riigieksami kajastamisest ajakirjanduses 2012. aastal sooritasid gümnaasiumilõpetajad esimest korda kaheosalise eesti keele riigieksami. Kuidas

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

Sügis 2018 Kõrgema matemaatika 2. kontrolltöö tagasiside Üle 20 punkti kogus tervelt viis üliõpilast: Robert Johannes Sarap, Enely Ernits, August Luur

Sügis 2018 Kõrgema matemaatika 2. kontrolltöö tagasiside Üle 20 punkti kogus tervelt viis üliõpilast: Robert Johannes Sarap, Enely Ernits, August Luur Sügis 2018 Kõrgema matemaatika 2. kontrolltöö tagasiside Üle 20 punkti kogus tervelt viis üliõpilast: Robert Johannes Sarap, Enely Ernits, August Luure, Urmi Tari ja Miriam Nurm. Ka teistel oli edasiminek

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc) ALGKLASSILAPSED 1 MINU NIMI ON MINA OLEN PRAEGU TÄNA ON 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED KIRJUTA VÕI JOONISTA SIIA KAKS KÄRNERI TÖÖRIISTA KIRJUTA SIIA SELLE TAIME 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST NIMI MIDA ISTUTASID MÕISTA,

Rohkem

Kivid ja horoskoop.

Kivid ja horoskoop. Milline kivi sobib horoskoobiga JÄÄR Jäära isikupärale ja tugevale tahtejõule vastab teemant. See on number üks nagu jäär, ikka esimesena kohal. Punased kivid rubiin ja granaat iseloomustavad hoogsust

Rohkem

Kuldõpetus: Õpetuse ja Lepingute ning Kiriku ajaloo õpetaja materjal

Kuldõpetus: Õpetuse ja Lepingute ning Kiriku ajaloo õpetaja materjal Kuldõpetus: Õpetuse ja Lepingute ning Kiriku ajaloo õpetaja materjal Välja andnud Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik Salt Lake City, Utah' osariik, Ameerika Ühendriigid Ootame teie kommentaare ja

Rohkem