½µ f i (x + v i t, t + t) = f i (x, t) + Q i (f)(x, t), 0 i 8,

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "½µ f i (x + v i t, t + t) = f i (x, t) + Q i (f)(x, t), 0 i 8,"

Väljavõte

1 ÇÒ ÒÙÑÖÐ ÖØ ÛÚ Ò ÐØØ ÓÐØÞÑÒÒ Ñ ÅºÅº ÌØ 1 ź ÓÙÞ º ÙÓ 1 3 Ò Èº ÄÐÐÑÒ 4 1 ÆÙÑÖÐ ÒÐÝ Ò ÈÖØÐ ÖÒØÐ ÕÙØÓÒ ÔÖØÑÒØ Ó ÅØÑØ ÈÖ ËÙ ÍÒÚÖ ØÝ ÇÖ Ý ÖÒº ÍÒÚÖ Ø ÐÖÑÓÒØ ¾ ÁºÍºÌº Úº º ÖÒ ¼ ½¼ ÅÓÒØÐÙÓÒ Ü ÖÒº 3 ÓÒ ÖÚØÓÖ ÆØÓÒÐ ÖØ Ø ÅØÖ ÈÖ ÖÒº 4 ÔÔÐØÓÒ ËÒØÕÙ Ù ÐÙÐ ÁÒØÒ ÇÖ Ý ÖÒº ¼¾ ÔÖÐ ¾¼¼ ØÖØ ÁÒ Ø ÓÒØÖÙØÓÒ Û ØÙÝ Ø ØÖÒ Ñ ÓÒ Ó ÑÓÒÓÑÒ ÓÒÐ ÓÙ Ø ÛÚ ¹ ØÛÒ ØÛÓ Ù Ñ ÛØ Ø Ð Ð ÐØØ ÓÐØÞÑÒÒ Ñº Ì ØÛÓ Ñ Ú Ø Ñ ÝÖÓÝÒÑ ÕÙØÓÒ ÙØ ÖÒØ ÕÙÐÖÙÑ ØÖÙØÓÒ º Ï Ø Ö Ø ÛÖ Ø ÒÒØ ÛÚ ÒÓÖÑÐ ØÓ Ø ÒØÖº Ì ØÓÖØÐ ÑÓÐ ØÙÝ Ó Ø ÔÖÓÐÑ ÓÛ Ø ÔÖ Ò Ó ÖØ ÛÚ Ò ÃÒÙ Ò ÑÓ ÐÓÐÞ Ø Ø ÒØÖº Ì ÒÐÝ Ð ØÓ Ö ÙÐØ Ò ÓÓ ÖÑÒØ ÛØ ÒÙÑÖÐ ÑÙÐØÓÒ º ÃÝÛÓÖ ÄØØ ÓÐØÞÑÒÒ ÓÙ Ø ÔÖÓÔØÓÒ ÓÙ Ø ÖØÓÒº ½ ÁÒØÖÓÙØÓÒ ÇÙÖ ÑÓØÚØÓÒ ØÓ ÑÓÒ ØÖØ ØØ ÖØÐ ÔÒÓÑÒ Ò ÓÙÖ Ø Ø ÒØÖ ØÛÒ ØÛÓ ÄØØ ÓÐØÞÑÒÒ Ù ØØ Ö Ù ØÓ ÑÙÐØ ÑÓѹѺØØÑØºÙ¹Ô ÙºÖ ÓÙÞ ºÖ ÖÒÓ ºÙÓ ÑØºÙ¹Ô ÙºÖ ÐÐÐÑÒ ºÖ ÈÖÓÖ Ò ÓÑÔÙØØÓÒÐ ÐÙ ÝÒÑ ÚÓÐÙÑ Ôº ¹ ¾¼¼º ½

2 ¾ ź ÌØ Åº ÓÙÞ º ÙÓ Ò Èº ÄÐÐÑÒ Ø Ñ ÔÝ Ð Ù Ò Ø ÐÖ Ð ÐÑغ Ï Ö Ø ÖÝ ÖÐÐ Ø ÄØØ ÓÐØÞÑÒÒ ÕÙØÓÒ Ù Ò ÑÓÑÒØ ØÒ Û ØÙÝ ØÓÖØÐÐÝ Ò ÒØÖ ØÛÒ ØÛÓ É9 Ѻ Ï Ò ØÖ ÑÐ Ó ÛÚ Ø ÓÙ Ø Ø ÃÒÙ Ò Ò Ø ØÖÒ ÚÖ ÓÒ º ÓÖ ÒÓÖÑÐ ÒÒ ØÖÒ ÚÖ Ò ÐÓÒØÙÒÐ ÛÚ ÓÙÔÐ Ò Û ØÖÑÒ Ø ÔØÐ ÚÓÙÖ Ó Ø ÖÒØ ÛÚ Ò Ú ÒÖÐÞØÓÒ Ó Ö ÒÐ ÓÖÑÙÐ ÓÖ Ø ÑÔÐ ½É ÑÓк ÁÒ ØÓÒ ÓÙÖ Û ÓÑÔÖ Ø ØÓÖØÐ Ö ÙÐØ ØÓ Ø ÒÙÑÖÐ ÓÒ Ò ÒÐÝÞ Ø ÃÒÙ Ò ÑÓ ÒÖØ Ø Ø ÒØÖº ¾ É9 Ñ Ï ÒÐÝÞ Ø Ä ÑÓÐ ½ ¾ ½µ f i (x + v i t, t + t) = f i (x, t) + Q i (f)(x, t), 0 i 8, ÛÖ Q i (f)(x, t) = 8 j=0 S i,j(f j f eq j )(x, t) Ò S Ø ÑØÖÜ ÓÐÐ ÓÒ Ù Ò ÑÓÑÒØ ÓÖ Ø ÓÐÐ ÓÒ ØÔº ÓÖ Ø ¾É ÑÓÐ Û ÓÒ Ö ÖÙÐÖ ÐØØ L ÔÖÑØÖÞ Ý Ô ØÔ x ÓÑÔÓ Ý Ø L 0 {x j ( xz) ( xz)} Ó ÒÓ ÓÖ ÚÖØ º Ï Ò t ÑÐÐ ØÑ ØÔ Ó Ø ÚÓÐÙØÓÒ Ó Ä Ò ÐØ Ø ÐÖØÝ λ x t º Ï ÓÓ x Ø ÚÐÓØ v i, i (0...8) Ù ØØ v i c i t = c iλ ÛÖ Ø ÑÐÝ Ó ÚØÓÖ c i Ò Ý (0, 0), i = 0, c i = (cos((i 1) π ), sin((i 1)π )), i = 1,..., 4, (cos((i 9) π 4 ), sin((i 9)π )), i = 5,..., 8. 4 Ï ÒÓØ ØØ Ø Ä Ñ ÚÒ Ý 1µ Ò ÛÖØØÒ ÓÐÐÓÛ ¾µ f i (x j, t + t) = f i (x j v i t, t), 0 i 8, ÛÖ Ø ÙÔÖ ÖÔØ ÒÓØ ÔÓ Ø¹ÓÐÐ ÓÒ ÕÙÒØØ º ÌÖÓÖ ÙÖÒ ØÑ ÒÖÑÒØ t ØÖ Ö ØÛÓ ÙÒÑÒØÐ ØÔ ÓÐÐ ÓÒ Ò ¹ ÚØÓÒº ÓÐÐÓÛÒ ³ÀÙÑÖ Ø ÓÐÐ ÓÒ ØÔ Ò Ò Ø Ô Ó ÑÓ¹ ÑÒØ º Ï ÓÒ Ö Ø ÑÓÑÒØ ÓØÒ Ý ÓÖØÓÓÒÐÞØÓÒ ÖÓÑ Ø

3 ÇÒ ÒÙÑÖÐ ÖØ ÛÚ Ò ÐØØ ÓÐØÞÑÒÒ Ñ ÓÒ ÖÚ ÑÓÑÒØ Ò ØÝ ρµ ÙÜ Ó ÐÒÖ ÑÓÑÒØÙÑ j x Ò j y µ Ò Ø ÒÓÒ¹ÓÒ ÖÚ ÑÓÑÒØ ÒÖÝ eµ ÕÙÖ Ó ÒÖÝ ǫµ ÓÑÔÓÒÒØ Ó Ø ØÖ ØÒ ÓÖ p xx Ò p xy µ Ò ÙÜ Ó ÒØ ÒÖÝ q x Ò q y µº Ì ÓÚ ÒÓÒ¹ÓÒ ÖÚ ÑÓÑÒØ ÖÐÜ ÓÐÐÓÛÒ m k = (1 s k )m k + s k m eq k, 3 k 8, ÛÖ s k t τ k Ø ÖÐÜØÓÒ ÖØÓ Ò τ k Ø ÖÐÜØÓÒ ØѺ Ì ÖÐÜØÓÒ ÖØ s k Ö ÒÓØ Ò ÖÐÝ ÒØÐ Ò Ø Ó ÐÐ Ã ¾ º Ì ÚØÓÒ ØÔ Ö Ø ÑÓØÓÒ Ó ÔÖØÐ Û ÓÐÐ ÓÒ Ò ÒÓ x j v i t ÚÒ Ø ÚÐÓØÝ v j Ò Ó ØÓ Ø j th ÒÓÙÖÒ ÒÓ x j º ÁÒØÖ ØÛÒ ØÛÓ É9 Ñ Ï ÓÒ Ö ØÛÓ ÓÑÒ Ω 1 {(x, y); x < 0} Ω {(x, y); x > 0} Ò Ø ÒØÖ Σ {(x, y); x = 0}º Ï ÙÔÔÓ ØØ Û Ú Ø ÓÐÐÓÛÒ Ð Ð ÓÙ Ø ÔÖÓÐÑ Ò ÓÑÒ ρ + divj = 0, t j x µ t + ρ c s x ζ (divj) ν j x = 0, x j y t + ρ c s y ζ (divj) ν j y = 0, y ÛÖ c s Ø ÐÖØÝ Ó ÓÙÒ Ò ζ, ν Ø ÙÐ Ò Ö ÒÑØ Ú ¹ Ó Ø Ò Û ÒÐØ ÒÝ ÒÓÒÐÒÖ Ø º ÌÓ ÑÙÐØ Ø ÕÙØÓÒ ÛØ Ä Û Ú ØÓ Ü Ø ÕÙÐÖÙÑ ÑÓÑÒØ ÓÐÐÓÛ e eq = ρ ǫ eq = α ǫ ρ q x = j x q y = j y p eq xx = 0 p eq xy = 0 Ò s pxx = s pxy º ÀÒ Û Ú Ø ÓÙÒ ÐÖØÝ c s = λ Ø ÙÐ Ú Ó ØÝ 3 ζ = λ t 3 ( 1 s ǫ 1 ) Ò Ö Ú Ó ØÝ ν = λ t 3 ( 1 s pxx 1 ) º Ï ÖÑÖ Ö ØØ Ø ÓÒØ α ǫ Ó Ø ÑÓÑÒØ ǫ ÕÙÐÖÙÑ ÚÐÙ Ó ÒÓØ ÔÔÖ Ò Ø ÝÖÓÝÒÑ ÕÙØÓÒ º ÌØ ÛÝ Û ÐÐ ØÙÝ Ø ØÖÒ Ñ ÓÒ Ó Ò ÓÙ Ø ÛÚ ØÛÒ Ø ØÛÓ Ñ Ω 1 Ò Ω ÛØ ÖÒØ Ó¹ ÒØ α ǫ º ÁÒØÙØÚÐÝ ÒÓ ÝÖÓÝÒÑ ÖØ ÛÚ ÓÙÖ º ËÓ Û Ø

4 ź ÌØ Åº ÓÙÞ º ÙÓ Ò Èº ÄÐÐÑÒ ǫ eq = α ǫ ρ Ò Ω 1 Ò ǫ eq = α ǫ ρ Ò Ω º ÌÓ ØÙÝ ØÓÖØÐÐÝ Ø ÔÖÓÐÑ Û ÔÖÓÖÑ ÑÓÐ ÒÐÝ Ó Ø Ä Ñ ÓÖ Ò ÖÑÓÒ ÓÐÙØÓÒº º½ ÅÓÐ ØÙÝ ÌÓ ÑÔÐÝ Ø ÒÐÝ Û ÓÒ Ö Ø Ó ÒÓÖÑÐ ÒÒ ØÓ Ø ÒØÖ Σº Ì ÛÚ ÒÙÑÖ k (k x, 0) ØÖÓÖ ÔÖÐÐÐ ØÓ Ø x¹ü º ÄØ f(x, t) = e i(ωt k.x) φ ÓÐÙØÓÒ Ó Ø Ä Ñº Ì ÕÙØÓÒ 1µ ØÒ ÓÑ Ò ÓÙÖÖ Ô µ f(x, t + t) = e iω t f(x, t) = A(I + M 1 CM)f(x, t), ÛÖ M Ø ÑÓÑÒØ ÑØÖÜ C Ø ÓÐÐ ÓÒ ÓÔÖØÓÖ Ò A Ø ÚØÓÒ ÓÔÖØÓÖ ÑØÖÜ ÖÔÖ ÒØ Ý Ø ÓÐÐÓÛÒ ÓÒÐ ÑØÖÜ A = diag(1, p, 1, 1 p, 1, p, 1 p, 1 p, p), where p eik x. ÆÓØ ØØ p Ô ØÓÖ ØØ ÙÒÒÓÛÒ ÛÒ ÑÙÐØÒ Ò ÓÙ Ø ØÙØÓÒº Ì ÓÚ ÕÙØÓÒ ÒØ ÖÒ ÕÙØÓÒ Û ÒÖÐ ÓÐÙØÓÒ Ø ØÑ t = n t µ φ(x = m x, t = n t) = K m z n φ 0, ÛÖ φ 0 Ø ÒØÐ Øغ ÕÙØÓÒ 4µ Ò ÛÖØØÒ µ z f(x, t) = G(p)f(x, t) ÛÖ z = e (iω t) Ò G(p) A(I + M 1 CM) Ø ÐÓÐ ÓÔÖØÓÖ Ó Ø Ä Ñº ÁÒ ÓÙÖ ÔÖÓÐÑ Ø ÖÕÙÒÝ ω ÑÔÓ Ó Û Ö p ÓÐÙØÓÒ Ó Ø ÓÐÐÓÛÒ ÔÖ ÓÒ ÕÙØÓÒ µ det(g(p) zi) = 0,

5 ÇÒ ÒÙÑÖÐ ÖØ ÛÚ Ò ÐØØ ÓÐØÞÑÒÒ Ñ Ì ÕÙØÓÒ ÔÓÐÝÒÓÑÐ ÙÒØÓÒ Ó Ö 3 Ò (p + 1 )º Ï ÒÓØ ØØ p Û Ù Ø ÑÓÑÒØ ÑØÖÜ M Ò Ý , ØÒ Ø ÑØÖÜ M(G(p) zi) M 1 ÐÓ ÓÒÐ ÑØÖÜ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ D 1 (p) ¼ ¼ ¼ M(G(p) zi) M 1 = ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ D (p) ¼ ¼ ¼ ÀÒ Û Ú Ø ÔÖÓÔÖØÝ det(g(p) zi) = det( M(G(p) zi) M 1 ) = det(d 1 (p))det(d (p)), Ó ØÓ ÓÐÚ 7µ Û Ú ØÓ ÓÐÚ det(d 1 (p)) = 0 Ò det(d (p)) = 0 Û Ö ÔÓÐÝÒÓÑÐ ÙÒØÓÒ Ó Ö Ò 1 Ò (p + 1 p ) Ö ÔØÚÐݺ Ï Ò Ø Ü ÓÐÙØÓÒ p + Ò p p K,1 Ò p K, p t,1 Ò p t, Û Ö ÙÒØÓÒ Ó z Ó Ø ÖÒØ ÔÖÑØÖ Ó Ø ÕÙÐÖÙÑ Ò Ó Ø ÖÐÜØÓÒ ÖØ Ó Ø ÒÓÒ¹ÓÒ ÖÚ ÑÓÑÒØ º Ï Ð Ó Ú Ø ÓÐÐÓÛÒ ÝÑÔØÓØ

6 ź ÌØ Åº ÓÙÞ º ÙÓ Ò Èº ÄÐÐÑÒ ÜÔÒ ÓÒ Ò ω µ µ ½¼µ ½½µ ½¾µ ½ µ p + = 1 + i ω + O(ω ), c s p = 1 i ω + O(ω ), c s p K,1 = α 1 + β 1 ω + O(ω ), where α 1 < 1, p K, = α + β ω + O(ω ), where 1 < α < 0, p t,1 = 1 + (α t,1 + iβ t,1 ) ω + iγ t,1 ω + O(ω ω), p t, = 1 + (α t, + iβ t, ) ω + iγ t, ω + O(ω ω). ÓÒ ÖÒ Ø ω¹ôòò Ó Ø ÔÖÚÓÙ ÓÐÙØÓÒ Û ÖÑÖ ØØ p + Ò p Ö ÓØ ØÓ ÓÙ Ø ÛÚ Û ÔÖÓÖ ÛØ Ô ±c s p K,1 Ò p K, Ö ÓØ ØÓ ÃÒÙ Ò ÑÓ º Ì ØÛÓ ÓÐÙØÓÒ p t,1 Ò p t, Ö ÓØ ÛØ ØÖÒ ÚÖ Ö ÛÚ Ò ØÝ ÛÐÐ ÔÐÝ ÒÓ ÖÓÐ ÓÖ Ø ÔÖØÙÐÖ ØÙØÓÒ Ó ÒÒØ ÓÙ Ø ÛÚ ÒÓÖÑÐ ØÓ Ø ÓÙÒÖÝ ØØ Ö ÓÒ Ö ÐØÖº ÓÖ Ø Ó ÓÑÔÐØÒ Û ÒØ ØØ (α t,1 + iβ t,1 ) = 1 ν (1 + i) Ò (α t, + iβ t, ) = 1 ν (1 + i). Ì ÜÔÖ ÓÒ Ó Ø Ö Ø ØÖÑ Ò Ø ÜÔÒ ÓÒ Ó Ø ÃÒÙ Ò Ô ØÓÖ p K,1 Ò p K, α 1 Ò α Ö ÓÑÔÐÜ ÙÒØÓÒ Ó ÖÐÜØÓÒ ÖØ s i Ò αº ÙØ Ò Ø ÔÖØÙÐÖ Ó ÕÙÐ ÖÐÜØÓÒ ÖØ º º s i = sµ Û Ú p K,1 = 1 s = (1 s) i(1 s)ω + O(ω ), z z p K, = 1 s = 1 1 s + i 1 1 s ω + O(ω ). ÖÓÑ ÒÓÛ ÓÒ Û ØÙÝ ÛÖ Ø ÛÚ ÚØÓÖ Ó Ø ÒÒØ ÛÚ k ÒÓÖÑÐ ØÓ Ø ÒØÖ Ó ØÖÒ ÚÖ ÛÚ Ó ÒÓØ ÓÒØÖÙØ Ò ØÙ ÛÐÐ ÒÓØ ÓÒ Ö ÒÝ ÑÓÖº ÆÓÛ Û Ò Ò Ø ÒÚØÓÖ φ p Ó Ø ÑØÖÜ G(p)º ÄØ φ + Ò φ Ø ÒÚØÓÖ ÓØ ØÓ p ± Ò φ K,1 Ò φ K, Ø ÒÚØÓÖ ÓØ ØÓ p K,1 Ò p K, º ÆÓØ ØØ ÓÖ ÒÖÐ

7 ÇÒ ÒÙÑÖÐ ÖØ ÛÚ Ò ÐØØ ÓÐØÞÑÒÒ Ñ ÖØÓÒ Ø ÑÔÐ ÔÖØÓÒ Ó ÐÓÒØÙÒÐ Ò ØÖÒ ÚÖ ÑÓ Ó ÒÓØ Ü Øº º¾ ÒÐÝ Ó Ø ÒØÖ ÔÖÓÐÑ Ì ÓÐÙØÓÒ f l ÓÖ Ø ÐØ Ò Ó Ø ÒØÖ Ò ÛÖØØÒ ÓÐÐÓÛ ½µ f l = z n p m + φ + + β 1 z n p m φ + η 1 z n p m K,1 φ K,1 + δ 1 z n p m K, φ K,, ÛØ ÒÒØ Ò ÖØ ÓÙ Ø ÛÚ º ÓÖ Ø ÖØ Ò Ó Ø ÒØÖ Û Ú ½µ f r = γ z n p m + φ + + η z n p m K,1 φ K,1 + δ z n p m K, φ K,. ÛØ ÓÒÐÝ ØÖÒ ÑØØ ÛÚ º Û ÓÙ ÓÒ Ò ÒØÖ ÐÓØ Ø x = 0 Û Ø η = 0 Ò δ 1 = 0 ØÓ ÔÖÚÒØ Ø Ü ØÒ Ó ÙÒÔÝ Ð ÖÓÛÒ ÃÒÙ Ò ÑÓ ÓÒ ØÖ Ó Ø ÓÙÒÖݺ Ï Ú Ø ÓÐÐÓÛÒ ÓÙÖ ÙÒÒÓÛÒ ÓÒØ β 1 γ Û ØÖÑÒ Ø ÓÒØ Ó ÖØÓÒ r = β 1 <φ,j x > <φ +,j x > Ò ØÖÒ Ñ ÓÒ t = γ < φ +,j x > <φ +,j x > º η 1 δ Û ØÖÑÒ Ø ÑÔÐØÙ Ó Ø ÃÒÙ Ò ÑÓ º Ì ÚÐÙ Ó Ø ÓÚ ÓÒØ ÛÐÐ ØÖÑÒ Ý ØÙÝÒ ÓÒ ØÔ Ó Ø Ä Ñ Ò Ø ÒÓ ÐÓ Ø ØÓ Ø ÒØÖ x l = x Ø ÒÓ ÓÒ Ø ÐØ Ò Ó Ø ÒØÖ Ò x r = x Ø ÒÓ ÓÒ Ø ÖØ Ò Ó Ø ÒØÖµº ËÓ Û ÛÖØ Ø ÚØÓÒ ÔÖØ Ó Ø Ä Ñ Û Ö Ý Ø ÕÙØÓÒ µ Ò Û Ù 14µ 15µ Ò zφ = A(I + M 1 CM)φ º º φ Ò ÒÚØÓÖµº Ì Ð ØÓ ÓÖ i = 3 Ò i = 6 Ò x l = x p+ φ β 1 p φ 3 + η 1 pk,1 φ K,1 3 = ½µ = γ p+ φ+ 3 + δ pk, φk, 3,

8 ź ÌØ Åº ÓÙÞ º ÙÓ Ò Èº ÄÐÐÑÒ p+ φ β 1 p φ 6 + η 1 pk,1 φ K,1 6 = ½µ = γ p+ φ+ 6 + δ pk, φk, 6. ÓÖ i = 1 Ò i = 5 Ò x r = x 1 φ β 1 1 φ 1 + η 1 1 φ K,1 p+ p pk,1 ½µ = γ 1 p+ φ+ 1 + δ 1 pk, φk, 1, 1 = 1 φ β 1 1 φ 5 + η 1 1 φ K,1 p+ p pk,1 ½µ = γ 1 p+ φ+ 5 + δ 1 pk, φk, 5. 5 = ËÓ Ø Ý ØÑ Ó ÕÙØÓÒ 16µ 17µ 18µ Ò 19µ ÔÖÓÚ Ø ÙÒÒÓÛÒ ÓÒØ β 1 γ η 1 Ò δ Û Ö ÙÒØÓÒ Ó Ø ÖÒØ ÒÚØÓÖ Ò Ô ØÓÖ pº Ì ÜÔÒ ÓÒ Ó β 1 γ η 1 Ò δ ÛØ Ö ÔØ ØÓ ω ÒÒÓØ ÐÙÐØ ÒÐÝØÐÐÝ Ò Ø ÒÖÐ ÓÖ ÅÙÐØÔÐ ÊÐÜØÓÒ ÌÑ ÅÊ̵ ÜÔØ ÓÖ ÓÑ ÔÐ º º à ÓÖ ÓÖ 1É3µº ÆÚ¹ ÖØÐ Û Ò Ò Ø ÜÔÒ ÓÒ ÛØ Ö ÔØ ØÓ ω ÓÖ Ü ÚÐÙ Ó Ø ÖÒØ ÔÖÑØÖ ÓÖ Ä Ñ º º ÖÐÜØÓÒ ÖØ ÕÙÐÖÙÑ ÑÓ¹ ÑÒØ º º º µ Ò Ý Ù Ò ÚÖÓÙ ÓÖÑÐ ÐÙÐØÓÒ ÓØÛÖº ÌÓ ÚÐØ ÓÙÖ ØÓÖØÐ ÐÙÐØÓÒ Û ÐÐ ÓÑÔÖ Ø ØÓ Ø ÒÙÑÖÐ Ö ÙÐØ ÓØÒ Ý ÐØØ ÓÐØÞÑÒÒ ÙØÓÑغ º ÁÒØÖ Ó ØÛÓ 1É3 Ñ ÄØ ÑÙÑ Ω 1 = {x R, x < 0} Ò ÑÙÑ Ω = {x R, x > 0} ØÛÓ ÓÑÒ ÛØ ÓÙÒ ÚÐÓØÝ Ò Ú Ó ØÝ c 1 ν 1 Ò c ν Ö ÔØÚÐݺ ËÓ Û Ú Ò ÒÒØ ÛÚ f i ÛØ ÛÚ ÒÙÑÖ k + Ò ÑÙÑ Ω 1 ØÒ ØÖ ÖØ ÛÚ f r ÛØ ÛÚ ÒÙÑÖ k Ò ØÖÒ ÑØØ ÓÒ f t ÛØ ÛÚ ÒÙÑÖ k + Ò ÑÙÑ Ω º Ì ØÓÖØÐ ÖØÓÒ ÓÒØ

9 ÇÒ ÒÙÑÖÐ ÖØ ÛÚ Ò ÐØØ ÓÐØÞÑÒÒ Ñ ÚÒ Ý Ø Ö ÒÐ ÓÖÑÙÐ r th = J r k + + k +º ÏØ Ø ÐÔ Ó Ø ÝÖÓÝÒÑ ÑÓ Ó 1É3 Ò Ø ØÙÝ Ó Ø Ä ÐÓÖØÑ Ò Ø ØÛÓ ÒÓ Ø ÐØ Ò ÖØ Ó Ø ÒØÖ Û ÓÒÙØ Ò ÒÐÝ ÑÐÖ ØÓ Ø ÓÒ ÓÒ ÓÚ ÓÖ É9 ÒØÖº Ï Ò Ø ÖØÓÒ ÓÒØ ¾¼µ r cal = p + p + 1 p + p +, J i = k + k + ÛÖ p + = e (ik+ x) Ò p + = e (i k + x) º ÁØ ÓÙÐ ÑÒØÓÒÒ ØØ Ò Ø 1É3 Ñ Ø ÔÖ ÓÒ ÕÙØÓÒ ÔÓÐÝÒÓÑÐ ÙÒØÓÒ Ó Ö 1 Ò (p+ 1 ) Ò ØÖ Ö ÓÒÐÝ ØÛÓ ÑÓ Ó p ÛÚ ÖØÖ Ø ÓÙ Ø ÛÚ µº ÀÒ Û Ò ÐÙÐØ Ø ÓÒØ Ó ÖØÓÒ Ò ØÖÒ Ñ ÓÒº Á Û Ó Ò ÝÑÔØÓØ ÚÐÓÔÑÒØ Ó p + Ò p + Ò ω Û Ò ØØ r th = r cal + O(ω ) = c 1 c + i(ν 1c ν c 1) c 1 + c c 1 c (c 1 + c ) ω + O(ω ). ÌÓÖØÐ ÐÙÐØÓÒ Ú ÒÙÑÖÐ Ö ÙÐØ ÁÒ Ø ØÓÒ Û ÓÑÔÖ Ø Ö ÙÐØ ÓØÒ Ý Ø ÑÓÐ ÒÐÝ ÑØÓ ÓÖ É9 Ñ Ö Ò ØÓÒ Ò Ø Ö ÙÐØ ÓØÒ Ý Ø ÒÙÑÖÐ Ø Ø Ó É9 Ä Ñº º½ ÆÙÑÖÐ Ø Ø Ï ÑÙÐØ Ø ØÖÒ Ñ ÓÒ Ó ÛÚ ØÛÒ ØÛÓ ÓÙ Ø ÓÑÒ Û Ö Ö Ý Ø Ñ ÑÖÓ ÓÔ ÔÖÓÐÑ 3µ Ò Ú ÖÒØ ÕÙ¹ ÐÖÙÑ ÑÓÑÒØ ØÖÙØÓÒ ÛØ Ø É9 Ä Ñº ËÓ ÐØ Ω = [0, l] [0, h] ÛÖ l = 4000 Ò h = 5 ÓÑÔÓ Ý Ω = [0, l ] [0, h] Ò Ω + = [ l, l] [0, h]º ÁÒ Ω Û Ø Ø ÓÐÐÓÛÒ ÓÒÙÖØÓÒ ÓÖ ÕÙÐÖÙÑ ÑÓÑÒØ e eq = ρ ǫ eq = α ǫ ρ q x = j x q y = j y p eq xx = 0 peq xy = 0º ÁÒ Ω + Û Ø Ø ÓÐÐÓÛÒ ÓÒÙÖØÓÒ ÓÖ ÕÙÐÖÙÑ ÑÓÑÒØ ẽ eq = ρ ǫ eq = α ǫ ρ q x = j x q y = j y p eq xx = 0 peq xy = 0º ÓÖ Ø ÚÖÓÙ ÖÐÜØÓÒ ÖØ s i Û Ö Ø Ø Ø Ñ ÚÐÙ Ò Ø ØÛÓ

10 ½¼ ź ÌØ Åº ÓÙÞ º ÙÓ Ò Èº ÄÐÐÑÒ ÓÑÒ º º s e = s e s ǫ = s ǫ s qx = s qy = s qx = s qy Ò s pxx = s pxy = s pxx = s pxy µº ÀÖ Û Ø ÔÖÓ ÓÙÒÖÝ ÓÒØÓÒ ÓÖ Ø y ÖØÓÒ Ò ÑÔÐ ÓÙÒ Ò Ø ÓÙØÖ Ò x = lº ÁÒ Ø ÒÐØ Ø x = 0 Û ÑÔÓ Ò ÖÑÓÒ ÛÚ J x = sin(ω t) ÛÖ ω = π ÑÔÐÑÒØ Ý 100 ÓÙÒ¹ Ò ÔÔÐØÓÒ Ó J x ÛØ ÔÔÖÓÔÖØ ÛØ ØÓÖ ÓÖ Ø ÚÐÓØ ÒÓÑÒ Ò Ø ÓÑÔÙØØÓÒÐ ÓÑÒµº Ï Ø Ù Ø Ö Ø ÓÖ ÒØÐ ÓÒØÓÒ Ò Ø ØÓØÐ ÙÖØÓÒ T = n t Ó Ø ÑÙÐØÓÒ Ó Ò Ù ØØ ÛÚ Ú ÒÓØ Ö Ø ÓÙØÐØ º ½µº ÌÓ ØÖÑÒ Ø ÖØ ÛÚ Ò Ø ÃÒÙ Ò ÑÓ Û ÔÖÓÖÑ Ò¹ 1 acoustic wave 0.5 longitudinal impulsion mesh points ÙÖ ½ J x Ú N x ÛÚ ØÖÒ Ñ ÓÒ ØÛÒ Ω = {x i, i ( )} ÛÖ α ǫ = 1 Ò Ω + = {x i, i ( )} ÛÖ α ǫ = 1 Ø ØÑ T = 6464º ÓØÖ ÑÙÐØÓÒ Ò Ø ÓÑÒ Ω R = [0, l] [0, h]º ÁÒ Ø ÓÑÒ Û Ø Ø Ñ ÓÒÙÖØÓÒ Ò Ø ÓÑÒ Ω ÛØ Ø Ñ ÓÙÒÖÝ ÓÒØÓÒ ÓÖ Ø ÒÐØ Ø x = 0º Ì ÑÙÐØÓÒ Ú Ù Ø ÖÖÒ ÓÐÙØÓÒº ÌÓ Ø ÖØ ÛÚ Ò Ø ÃÒÙ Ò ÑÓ Û ÖÛ Ø ÖÒ ØÛÒ Ø ÙÜ J x Ò Ω Ø Ø Ø µ Ò Ø ÙÜ J x Ò Ω R Ø ÖÖÒ µ ÓÖ Ø Ñ ÒÙÑÖ Ó ØÑ ØÔ = 6464º ÁØ ÓÙÐ ÒÓØ Ö ØØ Û Ú ÑÐÐ ÖØ ÛÚ ØÛÒ ØÛÓ ÝÖÓÝÒÑÐÐÝ ÕÙÚÐÒØ Äº ËÓ Ò º ÓÖ x i (1,, )µ Û ÖØ ÝÖÓÝÒÑ

11 ÇÒ ÒÙÑÖÐ ÖØ ÛÚ Ò ÐØØ ÓÐØÞÑÒÒ Ñ ½½ ÛÚ Û Ò ÑÔÐØÙ Ó Ø ÓÖÖ 10 6 º Ï Ð Ó ÒÓØ ØØ Jx ref Jx test ÒÓØ ÒÙÐÐ ÓÖ x > 000º ÁÒ ØÖ ÑÐÐ Ò Ò Ø ÐÖØÝ Ó ÓÙÒ Ó ÓÖÖ ω Ù ØÓ Ø Ò Ó α ǫ º ÀÒ Û Ú ÐØ ÖÒ ØÛÒ Ø ÔØÐ ÔÖÓ Ó Jx ref Ò Jx test Û Ò Ò Ø x > 000 Ò º ¾º Ï Ú Ø Ñ ÑÒØÙ Ó ÖØ ÛÚ ØÛÒ ØÛÓ Ó¹ ÑÒ Û Ú ÓÙÒ ÐÖØÝ ÚÖØÓÒ c s (c s c s ) = ÓÖ Ö Ú Ó ØÝ ÚÖØÓÒ ν (ν ν) = º 1.5e-05 Hydro-wave reflected at the interface 1e-05 longitudinal impulsion 5e e-06-1e e mesh points ÙÖ ¾ J x Ú N x ÖÒ ØÛÒ Ø Ø Ø Ò ÖÖÒ º ÌÓ Ø ÃÒÙ Ò ÑÓ Û ÓÙ ÓÒ Ø ÒØÖ Ø x = 000º Ì ÃÒÙ Ò ÑÓ Ö ÐÓÐÞ ÒÖ Ø ÒØÖ Ò Ý ÛØ Ó ÐÐØÓÒ ÓÖ Ù Ú Ô ØÔ x Ò Ò Ò º 3º ÇÚÓÙ ÐÝ Ø ÔÖÓÔ¹ ÖØÝ Ó ÃÒÙ Ò ÑÓ Ù ØÓ Ø Ö Ø ØÖÑ α 1 Ò α Ó Ø ÝÑÔØÓØ ÜÔÒ ÓÒ 10µ Ò 11µ Ó p K,1 Ò p K, º º¾ ÓÑÔÖ ÓÒ ØÛÒ ÒÙÑÖÐ Ò ØÓÖØÐ Ö ÙÐØ ÏØ Ø ØÓÖØÐ ÑØÓ ÒØÖÓÙ Ò ØÓÒ 1 Û Ú Ò ØÑØÓÒ Ó Ø ÖÒØ ÓÒØ Ó Ø ÖØ ØÖÒ ÑØØ Ò ÃÒÙ Ò ÑÓ º Ï ÓÑÔÖ Ø ÔÖØ ÚÐÙ ØÓ Ø Ö ÙÐØ ÓØÒ Ò Ø ÒÙÑÖÐ

12 ½¾ ź ÌØ Åº ÓÙÞ º ÙÓ Ò Èº ÄÐÐÑÒ 1.5e-05 Knudsen wave at the interface 1e-05 longitudinal impulsion 5e e-06-1e e mesh points ÙÖ ØÐ Ó º ÓÛÒ ÃÒÙ Ò ÑÓ º Ø Ø º ÁÒ º 4 Û ÔÐÓØ Ø ÃÒÙ Ò ÑÔÐØÙ Ú Ø ÓÒØ α ǫ Ó ÑÓÑÒØ ÕÙÐÖÙÑ ǫ eq Ò Ø ÓÑÒ Ω + ÓÖ α ǫ = 1 º º ǫ eq = ρ Ò Ø ÓÑÒ Ω µº Ì ÙÖÚ ÓÛ ØØ Ø ØÓÖØÐ ÑØÓ Ð ØÓ ØÑØ Ø ÃÒÙ Ò ÑÔÐØÙº Ï Ò ÓÛÒ Ò º 4 ØØ Ø ÃÒÙ Ò ÑÔÐØÙ η ÐÒÖ ÙÒØÓÒ Ó α ǫ (α ǫ α ǫ )º ÓÖ Ø ÔÖØÙÐÖ Ó ÕÙÐ ÖÐÜØÓÒ ÖØ Ø ÑÓÐ ÒÐÝ Ó Ø ÕÙØÓÒ (7) Ð ØÓ Ø ÓÐÐÓÛÒ ÃÒÙ Ò ÑÔÐØÙ η 1 = 1 s(α ǫ α ǫ ) tω + O(ω ) Ò δ = 1 s(α ǫ α ǫ ) tω + O(ω ). Ï Ú Ð Ó ØÙ Ø ÔÒÒ Ó Ø Ö Ø ØÖÑ α 1 Ò α Ó Ø ÝÑÔØÓØ ÜÔÒ ÓÒ 10µ Ò 11µ Ó p K,1 Ò p K, Ò ÖÐÜØÓÒ ÖØ s ǫ º º 5 ÔÐÓØ α 1 α Ú s ǫ Ò Ø ÛÖ ǫ eq = ρ º º α ǫ = 1µ Ò Ω Ò ǫ eq = ρ º º α ǫ = 1µ Ò Ω + º Ì ÙÖÚ ÓÛ ØØ Ø ØÓÖØÐ ÑØÓ Ú ÓÓ ØÑØ Ó Ø ÓÒØ α 1 Ò α º

13 ÇÒ ÒÙÑÖÐ ÖØ ÛÚ Ò ÐØØ ÓÐØÞÑÒÒ Ñ ½ Amplitude of the Knudsen wave as function of the alpha parameter of LBE model 4e-05 theoretical eta experimental eta e-05 eta coefficient 0 -e-05-4e alpha coefficient in the right domain ÙÖ ÃÒÙ Ò ÑÔÐØÙ η Ú α ǫ ÕÙÐÖÙÑ ÔÖÑØÖ ÓÖ Ä Ò Ω + ÐÙÐØ Ý ØÛÓ ÑØÓ º first terms of the asymptotic expansion of p_knudsen Parameters of the phase vector of Knudsen waves as a function of a LBE parameter theoretical alpha_1 experimental alpha_1 theoretical alpha_ experimental alpha_ s_epsilon parameter ÙÖ α 1, α Ú Ø ÖÐÜØÓÒ ÖØ s ǫ ÓÖ ǫ eq = ρ Ò Ω Ò ǫ eq = 1 ρ Ò Ω + ÐÙÐØ Ý ØÛÓ ÑØÓ º

14 ½ ź ÌØ Åº ÓÙÞ º ÙÓ Ò Èº ÄÐÐÑÒ ÓÒÐÙ ÓÒ ÁÒ Ø ÓÒØÖÙØÓÒ Û Ú ÒÐÝÞ Ø Ø Ó ÓÙÒÖÝ ØÛÒ ØÛÓ ÐØØ ÓÐØÞÑÒÒ ÑÓÐ ØØ Ö ÝÖÓÝÒÑÐÐÝ ÕÙÚÐÒØ Ò Ú ¹ ÖÒØ ÕÙÐÖÙÑ ØÖÙØÓÒº Ï ÓÛ ØØ Ø ØÖÒ Ñ ÓÒ Ó Ò ÓÙ Ø ÛÚ ØÛÒ Ø ØÛÓ Ñ ÒÖØ ÒÙÑÖÐ ÝÖÓÝÒÑ ÖØ ÛÚ Ò ÃÒÙ Ò ÑÓ º Ï Ú Ù ØÓÖØÐ ÑØÓ Ó ÒÐÝ Û ÓÒ ÒÒ ÔØÐ ÑÓ Ó Ø ÓÐØÞÑÒÒ Ñ Ò ØÐ ØÙÝ Ó Ø ÝÒѹ Ð ÕÙØÓÒ Ø ÐÓÐ ÐÚÐ Ø ÔÓÒØ ÐÓ ØÓ Ø ÒØÖº ÀÒ Û Ø ÓÒÒØÓÒ ÓÖÑÙк ÁÒ Ø ÑÔÐ Ó Ø 1É3 ÑÓÐ Û Ò Ø ÒÖ¹ ÐÞØÓÒ Ó Ø Ð Ð Ö ÒÐ ÓÖÑÙÐ ÛÖ Û ÖÔÐ Ø ÛÚ ÒÙÑÖ k Ý Ô ØÓÖ p = e ik x º ÓÖ É9 ÑÓÐ Û Ú ØÖØ ÓÒÐÝ Ò¹ ÒØ ÛÚ ÒÓÖÑÐ ØÓ Ø ÒØÖ ØØ Ó Ò ÔÖÐÐÐ ØÓ ÓÒ Ó Ø ÑÖÓ ÓÔ ÚÐÓØ Ó Ø ÑÓÐ Ò Û Ú ØÖÑÒ Ø ÑÔÐØÙ Ó ÖÒØ ÛÚ ÒÖØ Ø Ø ÒØÖº Ì ÜØÒ ÓÒ ÓÖ ÒÝ ÒÒ ÒÐ ÑÓÖ ÙÐØ Ù ØÓ Ø Ø ØØ Ø ÑÔÐ ÔÖØÓÒ Ó ÐÓÒØÙ¹ ÒÐ Ò ØÖÒ ÚÖ ÑÓ Ó ÒÓØ Ü Ø ÒÝ ÑÓÖº Ì Ö ÙÐØ ÓÛ ØØ ÖØ ÑÙÐØÓÒ Ó ÓÙ Ø ÔÒÓÑÒ ºº ÔÖÓÔ¹ ØÓÒ Ò ÒÓÑÓÒÓÙ Ñ ÓÒ Ò ÛÚ ÐÓÐÞØÓÒ ØÙ µ ÛØ Ä ØÝÔ ØÒÕÙ Ò ÖÓÙ ÐÝ Ø Ý ÔÖ Ø ÔÒÓÑÒº ÌÝ Ð Ó ÓÛ ØØ ÛÓÖ Ñ Ø ØÖÒ ÖÒ ØÓ Ä ØÒÕÙ ØØ Ö ÒØ Ò ÓÒØÒÙÓÙ ÑØÓ ÖÕÙÖ ØÐ ÒÓÛÐ Ó Ø ÚÓÙÖ Ó Ä ÑÓÐ º ÊÖÒ ½ ¾ ÒÞ Êº Ë٠˺ Ò ÎÖ ÓРź Ì ÐØØ ÓÐØÞÑÒÒ ÕÙØÓÒ ØÓÖÝ Ò ÔÔÐØÓÒ º ÈÝ º ÊÔº ÚÓк ¾¾¾ Ôº ½½ ½¾µº ÉÒ ºÀº ³ÀÙÑÖ º Ò ÄÐÐÑÒ Èº ÄØØ Ã ÑÓÐ ÓÖ ÆÚÖ¹ËØÓ ÕÙØÓÒ ÙÖÓÔÝ º ÄØغ ÚÓк ½ Ôº ½¾µº ÙÓ º ÕÙÚÐÒØ ÔÖØÐ ÖÒØÐ ÕÙØÓÒ Ó ÐØØ ÓÐØÞ¹ ÑÒÒ Ñ ÓÑÔÙØÖ Ò ÅØÑØ ÛØ ÔÔÐØÓÒ ØÓ ÔÔÖ ¾¼¼µº

15 ÇÒ ÒÙÑÖÐ ÖØ ÛÚ Ò ÐØØ ÓÐØÞÑÒÒ Ñ ½ ³ÀÙÑÖ º Ò ÊÖ ÝÒÑ ÌÓÖÝ Ò ËÑÙÐØÓÒ ÈÖÓº ØÖÓÒÙغ ÎÓк ½ Ø Ý ËÞÐ ºº Ò ÏÚÖ ºÈº Á Ï ÒØÓÒ º ½¾µº ÌØ ÅºÅº ÁÒØØÓÒ ÑÓÐ Ø ÔÖÑØÖ ÔÓÙÖ Ð Ñع Ó ÓÐØÞÑÒÒ ÙÖ Ö Ù Ì ÍÒÚÖ Ø ÈÖ ¹ËÙ ÇÖ Ý ÖÒ ¾¼¼º ÓÖÒÙÖØ Êº ³ÀÙÑÖ º Ò ÄÚÖÑÓÖ º ÃÒÙ Ò ÐÝÖ Ø¹ ÓÖÝ ÓÖ ÐØØ ÈÝ ÚÓк Ôº ¾½¾ ½½µº

SK-3MD

SK-3MD SK-MD KENWOOD CORPORATION COMPACT DIGITAL AUDIO TEXT B60-57-0 0 MA (J) FE 00 JA 57/0-/JA** Page.07.00, :6 amadobe PageMaker 6.5J/PPC JA JA 6 5 5 6 8 55 56 58 60 6 6 66 67 68 69 69 7 7 76 0 5 8 0 7 8 5

Rohkem

my_lauluema

my_lauluema Lauluema Lehiste toomisel A. Annisti tekst rahvaluule õhjal Ester Mägi (1983) Soran Alt q = 144 Oh se da ke na ke va de ta, ae ga i lust üü ri kes ta! üü ri kes ta! 3 Ju ba on leh tis lei na kas ke, hal

Rohkem

Funktsionaalne Programmeerimine

Funktsionaalne Programmeerimine Geomeetrilised kujundid Geomeetriliste kujundite definitsioon: data Shape = Rectangle Side Side Ellipse Radius Radius RtTriangle Side Side Polygon [Vertex] deriving Show type Radius = Float type Side =

Rohkem

Infix Operaatorid I Infix operaatorid (näiteks +) ja tüübid (näiteks ->) kirjutatakse argumentide vahele, mitte argumentide ette. Näiteks: 5 + 2, 2*pi

Infix Operaatorid I Infix operaatorid (näiteks +) ja tüübid (näiteks ->) kirjutatakse argumentide vahele, mitte argumentide ette. Näiteks: 5 + 2, 2*pi Infix Operaatorid I Infix operaatorid (näiteks +) ja tüübid (näiteks ->) kirjutatakse argumentide vahele, mitte argumentide ette. Näiteks: 5 + 2, 2*pi*r^2, Float -> Int Infixoperaatori kasutamiseks prefix-vormis

Rohkem

SQL

SQL SQL Kuues loeng 3GL inside 4GL Protseduurid Funktsioonid Tavalised Funktsioonid (üks väljund) Ilma väljundita Protseduurid Viitargumentide kasutamise võimalus Tabel-väljundiga Protseduurid Create function

Rohkem

Segamudelid2010.pdf

Segamudelid2010.pdf Peatükk 5 Dispersiooimaatriksi V hidamisest Üldistatud vähimruutude meetodit saame kasutada siis, kui teame vaatluste kovariatsiooimaatriksit V. Paraku eamasti pole uural sellist iformatsiooi. Seega tekib

Rohkem

Microsoft Word - 2. Tokio kriteerium

Microsoft Word - 2. Tokio kriteerium EESTI OLÜMPIAKOMITEE ESINDAJATE KOGU KOOSOLEK Tallinn 11. detsember 2018.a. Päevakorrapunkt EOK kvalifikatsioonikriteeriumide kinnitamine 2020.a. olümpiamängudeks Tokios Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK)

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Loeng2www.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Loeng2www.ppt [Compatibility Mode] Biomeetria 2. loeng Lihtne lineaarne regressioon mudeli hindamisest; usaldusintervall; prognoosiintervall; determinatsioonikordaja; Märt Möls martm@ut.ee Y X=x~ N(μ=10+x; σ=2) y 10 15 20 2 3 4 5 6 7 8

Rohkem

IMO 2000 Eesti võistkonna valikvõistlus Tartus, aprillil a. Ülesannete lahendused Esimene päev 1. Olgu vaadeldavad arvud a 1, a 2, a 3,

IMO 2000 Eesti võistkonna valikvõistlus Tartus, aprillil a. Ülesannete lahendused Esimene päev 1. Olgu vaadeldavad arvud a 1, a 2, a 3, IMO 000 Eesti võistkonna valikvõistlus Tartus, 19. 0. aprillil 000. a. Ülesannete lahendused Esimene päev 1. Olgu vaadeldavad arvud a 1, a, a 3, a 4, a 5. Paneme tähele, et (a 1 + a + a 3 a 4 a 5 ) (a

Rohkem

Image segmentation

Image segmentation Image segmentation Mihkel Heidelberg Karl Tarbe Image segmentation Image segmentation Thresholding Watershed Region splitting and merging Motion segmentation Muud meetodid Thresholding Lihtne Intuitiivne

Rohkem

Diskreetne matemaatika I Kevad 2019 Loengukonspekt Lektor: Valdis Laan 20. juuni a.

Diskreetne matemaatika I Kevad 2019 Loengukonspekt Lektor: Valdis Laan 20. juuni a. Diskreetne matemaatika I Kevad 2019 Loengukonspekt Lektor: Valdis Laan 20. juuni 2019. a. 2 Sisukord 1 Matemaatiline loogika 7 1.1 Lausearvutus.................................. 7 1.1.1 Põhimõistete meeldetuletamine....................

Rohkem

Microsoft Word - Sihver_Viljasoo.doc

Microsoft Word - Sihver_Viljasoo.doc 131 ELEKTROKLIIMA MÕJU INIMESE FÜÜSILISELE JA PSÜÜHILISELE TÖÖVÕIMELE L. Sihver 1, I. Tomson 1, V. Viljasoo 1, M. Pääsuke 2, J. Ereline 2, H. Gapeyeva 2 1 Eesti Maaülikool, 2 Tartu Ülikool ABSTRACT. The

Rohkem

3D mänguarenduse kursus (MTAT ) Loeng 3 Jaanus Uri 2013

3D mänguarenduse kursus (MTAT ) Loeng 3 Jaanus Uri 2013 3D mänguarenduse kursus (MTAT.03.283) Loeng 3 Jaanus Uri 2013 Teemad Tee leidmine ja navigatsioon Andmete protseduuriline genereerimine Projektijuhtimine Tee leidmine Navigatsiooni võrgustik (navigation

Rohkem

pkm_2010_ptk1_Sissejuh.dvi

pkm_2010_ptk1_Sissejuh.dvi Peatükk 1 Sissejuhatus ülevaade staatika, dünaamika ja tugevusõpetuse põhimõistetest, hüpoteesidest ja võrranditest 1 1.1. Mehaanika harud 1-2 1.1 Mehaanika harud Mehaanika on teadus, mis uurib tahkete

Rohkem

Millest mõtleb depressioon (ja kuidas temast aru saada?) Maarja-Liisa Oitsalu kliiniline psühholoog

Millest mõtleb depressioon (ja kuidas temast aru saada?) Maarja-Liisa Oitsalu kliiniline psühholoog Millest mõtleb depressioon (ja kuidas temast aru saada?) Maarja-Liisa Oitsalu kliiniline psühholoog Ma olen mõttetu Jälle ma ebaõnnestusin! See ülesanne ei tulnud mul hästi välja Küll ma olen vahest saamatu!

Rohkem

ISS0010_5osa_2018

ISS0010_5osa_2018 Süeemieooria ISS E 5 EP Juhiavu, jälgiavu, raendued hp://www.alab.ee/edu/i Eduard Pelenov eduard.pelenov@u.ee, TTÜ IT5b, el. 64 TTÜ rvuiüeemide iniuu ruae üeemide eu Juhiavu, jälgiavu Juharvui Süeem JUHITVUS!

Rohkem

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 0.02.2009 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 3.0.206 Avaldamismärge: Kiirgustegevuses tekkinud radioaktiivsete

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Finantsjuhilt personalijuhile.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Finantsjuhilt personalijuhile.ppt [Compatibility Mode] FINANTSJUHI KINGADES Finantsjuhtimise est personalijuhile Siiri Lahe ASTallinna Vesi Juhatuse liige, finantsdirektor Millest juttu tuleb Tallinna Vesi finantsjuhi vaatenurgast Finantsjuhi tööst Seosed

Rohkem

Lisa Viiratsi Vallavolikogu a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS Viiratsi 2012

Lisa Viiratsi Vallavolikogu a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS Viiratsi 2012 Lisa Viiratsi Vallavolikogu 27.09.2012.a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS 2013-2016 Viiratsi 2012 Sisukord 1. Sissejuhatus 3 2. Vallavalitsuse majandusliku olukorra analüüs ja

Rohkem

MergedFile

MergedFile spordihingeks juba noorelt eesti viimase kuue aasta parimas poiste korvpalliklubis - BC Tartu korvpallikoolis - treenib igapäevaselt 12 treeneri käe all üle 300 lapse vanuses 5-19 aastat. hooajal 2016/2017

Rohkem

Majandus- ja taristuministri a määrus nr 36 Nõuded energiamärgise andmisele ja energiamärgisele LISA 3 (muudetud sõnastuses) Kaalutud ener

Majandus- ja taristuministri a määrus nr 36 Nõuded energiamärgise andmisele ja energiamärgisele LISA 3 (muudetud sõnastuses) Kaalutud ener Majandus- ja taristuministri 30.04.2015. a määrus nr 36 Nõuded energiamärgise andmisele ja energiamärgisele LIS 3 (muudetud sõnastuses) Kaalutud energiaerikasutuse ja energiatõhususarvu klassi määramine

Rohkem

UUS COMBO LIFE Hinnakiri

UUS COMBO LIFE Hinnakiri UUS COMBO LIFE Hinnakiri 1.01.2019 Combo Life Käigukast kw Hj WLTP-CO 2 g/km Hind EUR koos KM-ga 20% ENJOY L1H1 1.2 Turbo ECOTEC Start/Stop 0DL26 EH61 / XIAA M6 81 110 157 18,500 1.5 DT ECOTEC Start/Stop

Rohkem

MÄEKÜNKA TEE 8

MÄEKÜNKA TEE 8 , PAIDE MUUSIKA- JA TEATRIMAJA, Pärnu 3, Paide 1 RUUMI NUMBER PLAANIL 2 RUUMI NIMETUS PLAANIL 3 RUUMI PINDALA, ÜHTLASI RUUMI PÕRANDAKATTE JA LAE VIIMISTLUSE MAHT M² tes 4 RUUMI LAE VIIMISTLUS, MATERJAL

Rohkem

lvk04lah.dvi

lvk04lah.dvi Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus. veebruaril 004. a. Lahendused ja vastused Noorem rühm 1. Vastus: a) jah; b) ei. Lahendus 1. a) Kuna (3m+k) 3 7m 3 +7m k+9mk +k 3 3M +k 3 ning 0 3 0,

Rohkem

(Microsoft Word - Turult k\365rvaldatud ohtlikud tooted_Juuli 2013.doc)

(Microsoft Word - Turult k\365rvaldatud ohtlikud tooted_Juuli 2013.doc) Terviseamet on kõrvaldanud turult mitmeid ohtlikke tooteid Turult kõrvaldatud tooted: 1. Hiinas toodetud Paiang meeste sõrmikud (EAN kood puudub), mis ei vasta toote nõuetele vastavuse seadusele, kuna

Rohkem

1. Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud kursus Algus OÜ 2. Õppekavarühm: võõrkeeled ja -kultuurid. Õppekava õp v lju d d sa skus

1. Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud kursus Algus OÜ 2. Õppekavarühm: võõrkeeled ja -kultuurid. Õppekava õp v lju d d sa skus 1 Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud kursus Algus OÜ 2 Õppekavarühm: võõrkeeled ja -kultuurid Õppekava õp v lju d d sa skus e kaupa: : Kuulamine -, (uudised, intervjuud, filmid,

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - seminar_6_n\365uded-ainemudel tagasiside.ppt [Compatibility Mode])

(Microsoft PowerPoint - seminar_6_n\365uded-ainemudel tagasiside.ppt [Compatibility Mode]) Tarkvara projekt seminar VI Eelmise iteratsiooni tagasivaade, testimine, installatsioonijuhend, järgmise iteratsiooni näited. Karel Kravik Administratiivset:protestid Probleem: protestide hulk ja kvaliteet

Rohkem

TT Electrolux integreeritava tehnika pakkumine

TT Electrolux integreeritava tehnika pakkumine EON 33100 X + EHC 60040 X Pliit: 4 highlight 1 muutuv suurus raam Ahi: 7 reziimi Jaehind 9 490.- EON 63100 X + EHC 60060 P Pliit: 4 highlight, 2 muutuvat suurust ilma raamita Ahi: 8 reziimi Jaehind 10

Rohkem

SÜSTEEMSELT ÕnnESTUB 2011 Tööriistad nõudlikule kasutajale

SÜSTEEMSELT ÕnnESTUB 2011 Tööriistad nõudlikule kasutajale SÜSTEEMSELT ÕnnESTUB 2011 Tööriistad nõudlikule kasutajale Akutrell Puurimine, kruvikeeramine Tnr: 564252 Plus-vers.* Hind 250 e sis. KM 20% Väike, aga võimas vaid 900 gr/1200 rpm. CXS Li 1,3 Set Aku pinge

Rohkem

Süsteemide modelleerimine: praktikum Klassiskeemid Oleg Mürk

Süsteemide modelleerimine: praktikum Klassiskeemid Oleg Mürk Süsteemide modelleerimine: praktikum Klassiskeemid Oleg Mürk Klassiskeem (class diagram) Klass (class) atribuut (attribute) meetod (method) Liides (interface) meetod (method) Viidatavus (visibility) avalik

Rohkem

Ruutvormid Denitsioon 1. P n Ütleme, et avaldis i;j=1 a ijx i x j ; kus a ij = a ji ; a ij 2 K ja K on korpus, on ruutvorm üle korpuse K muutujate x 1

Ruutvormid Denitsioon 1. P n Ütleme, et avaldis i;j=1 a ijx i x j ; kus a ij = a ji ; a ij 2 K ja K on korpus, on ruutvorm üle korpuse K muutujate x 1 Ruutvormid Denitsioon. P n Ütleme, et avaldis i;j= a ijx i x j ; kus a ij = a ji ; a ij K ja K on korus, on ruutvorm üle koruse K muutujate x ;;x n suhtes. Maatriksit =(a ij ) nimetame selle ruutvormi

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN :2000 This document is a preview generated by EVS Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist

EESTI STANDARD EVS-EN :2000 This document is a preview generated by EVS Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist EESTI STANDARD EVS-EN 10223-4:2000 Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist keevitatud võrkpiire Steel wire and wire products for fences - Part 4: Steel wire welded mesh fencing

Rohkem

Microsoft PowerPoint - K ja Kr L 16a.pptx

Microsoft PowerPoint - K ja Kr L 16a.pptx 6. Krüpteerimisealgoritmid ja meetodid. Sümmeetriline rüptisüsteem. Avaliu võtmega rüpteerimine 3. Digitaalne alliri (asümmeetrilise rüpteerimise alusel, lisas asutatase veel paisefuntsiooni adresseerimises)

Rohkem

Print\A4\QualifyReduced.pmt

Print\A4\QualifyReduced.pmt Sorted on Best time Treeningsõit + kvalifikatsioonisõit - 0 minutit.0.0 :00 Practice started at :0: Best Tm s In Nat Class Entrant 0.0 Vabaklass WD Mitsubishi Lancer Evo V 0.0 0. Esivedu....0 Lada 0..

Rohkem

LISA KINNITATUD õppeprorektori korraldusega nr 134 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 76 Võõrkeeleoskuse tõendamise tingimu

LISA KINNITATUD õppeprorektori korraldusega nr 134 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 76 Võõrkeeleoskuse tõendamise tingimu LISA KINNITATUD õppeprorektori 22.08.2017 korraldusega nr 134 MUUDETUD õppeprorektori 06.04.2018 korraldusega nr 76 Võõrkeeleoskuse tõendamise tingimused ja kord 1. Võõrkeeleoskuse tõendamine vastuvõtul

Rohkem

Kood LAMITEX KATALOOG * Kui te ei leidnud teid huvitanud bussimudeli esiklaasi - pöörduge meie poole teile sobival viisil, meie ettevõte võib teile va

Kood LAMITEX KATALOOG * Kui te ei leidnud teid huvitanud bussimudeli esiklaasi - pöörduge meie poole teile sobival viisil, meie ettevõte võib teile va Kood LAMITEX KATALOOG * Kui te ei leidnud teid huvitanud bussimudeli esiklaasi - pöörduge meie poole teile sobival viisil, meie ettevõte võib teile valmistada sobivates mõõtudes klaasi Brand ja Mudelid

Rohkem

Microsoft Word - XTOP026.doc

Microsoft Word - XTOP026.doc XTOP026 Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige kõiki juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks vajaduseks alles. MOOTORRATTA TÕSTUK Kasutusjuhend OLULINE! EST LUGEGE NEED JUHISED

Rohkem

Print\A4\RaceLandscape.pmt

Print\A4\RaceLandscape.pmt Heat laps. start //9 : Race ( ) started at :: th Last Tm rd Last Tm nd Last Tm Last Tm Joker Start Comment Mihhail SIMONOV RUS Peugeot TT Motorsport :.,..9. Arnis ODINS Lada Samara TT Motorsport :..,9

Rohkem

Microsoft Word - Referaat.docx

Microsoft Word - Referaat.docx Tartu Ülikool Andmeturve Referaat teemal: CVE-2016-1499 Koostaja: Sander Sats Kursus: Informaatika Tartu 2016 Sissejuhatus Käesolev referaat on kirjutatud seoses Tartu Ülikooli kursuse MTAT.03.134 Andmeturve

Rohkem

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biotsiidi omaduste kokkuvõte Biotsiidi nimi: Dismate PE Biotsiidi liik (liigid): Tooteliik 9 - Repellendid ja atraktandid (kahjuritõrje) Loa number: UK-06-08 Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande viitenumber:

Rohkem

Microsoft Word - polkaudio 2010 hinnakiri

Microsoft Word - polkaudio 2010 hinnakiri polkaudio 2010 hinnakiri HINNAKIRI 2010 Kirjeldus Viimistlus Hinna Hind EEK Hind ühik 20%km 20%km naturaalne LSi SEEERIA spoon LSi 15 Põrandakõlar või kirss tk. 11344 725 LSi 9 Riiulikõlar või kirss paar

Rohkem

elastsus_opetus_2005_14.dvi

elastsus_opetus_2005_14.dvi 7.4. Näiteid ümar- ja rõngasplaatide paindeülesannetest. 298 7.4 Näiteid ümar- ja rõngasplaatide paindeülesannetest. Rajatingimused: jäik kinnitus vaba toetus vaba serv w = 0, dw dr = 0; (7.43) w = 0,

Rohkem

pkm_2016_ptk7_olekuvõrrandid

pkm_2016_ptk7_olekuvõrrandid 1 Peatükk 7 Olekuvõrrandid 7.1 Sissejuhatus Vastavalt pideva keskkonna neljale põhiaksioomile oleme saanud põhivõrrandite süsteemi, mis koosneb kaheksast sõltumatust võrrandist 1. 1. Massi jäävuse seadus

Rohkem

elastsus_opetus_2013_ptk2.dvi

elastsus_opetus_2013_ptk2.dvi Peatükk 2 Pinge 1 2.1. Jõud ja pinged 2-2 2.1 Jõud ja pinged Kehale mõjuvad välisjõud saab jagada kahte rühma. 1. Pindjõud ehk kontaktjõud on põhjustatud keha kontaktist teiste kehade või keskkondadega.

Rohkem

Print\A4\RaceLandscape.pmt

Print\A4\RaceLandscape.pmt Heat laps. start..8 : Race ( ) started at :: Start BMW M E Samsonas Motorsport :. 8.98..8. Ligur Racing :.9.9.9 8... Opel Ascona Vändra TSK :9.8.8 :.8 8..8 9.9 :.9..8.9 8.99 8.9 BMW 8IS :.9..99.. :8.8

Rohkem

Print\A4\QualifyReduced.pmt

Print\A4\QualifyReduced.pmt Treeningsõit + kvalifikatsioonisõit - minutit /0/0 0: Sorted on Best time Practice started at 0:: Best Tm s In Class Entrant..0..... :0.0. I Optitrans Armin-Marlon MÄNGEL:0.0. Noored :0. 0. 0 Noored A

Rohkem

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor 1. 1) Iga tärnike tuleb asendada ühe numbriga nii, et tehe oleks õige. (Kolmekohaline arv on korrutatud ühekohalise arvuga ja tulemuseks on neljakohaline arv.) * * 3 * = 2 * 1 5 Kas on õige, et nii on

Rohkem

SafetyDataSheets

SafetyDataSheets OHUTUSKAART Lehekülg 1 / 7 OSA 1. AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis 1.1.1 Toote Kaubanduslik Nimetus 1.1.2 Toote kood 522 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud

Rohkem

12. Marek Kolk, Kõrgem matemaatika, Tartu Ülikool, Algfunktsioon ja määramata integraal Sisukord 12 Algfunktsioon ja määramata integraal 1

12. Marek Kolk, Kõrgem matemaatika, Tartu Ülikool, Algfunktsioon ja määramata integraal Sisukord 12 Algfunktsioon ja määramata integraal 1 2. Marek Kolk, Kõrgem matemaatika, Tartu Ülikool, 203-. 2 Algfunktsioon ja määramata integraal Sisukord 2 Algfunktsioon ja määramata integraal 9 2. Sissejuhatus................................... 50 2.2

Rohkem

elastsus_opetus_2017_ptk3

elastsus_opetus_2017_ptk3 1 Peatükk 3 Deformatsioon ja olekuvõrrandid 3.1. Siire ja deformatsioon 3-2 3.1 Siire ja deformatsioon 3.1.1 Cauchy seosed Vaatleme deformeeruva keha meelevaldset punkti A. Algolekusontemakoor- dinaadid

Rohkem

Valmis_aknad_78-2

Valmis_aknad_78-2 Alljärgnevalt müügis olevad valmis PVC-, puit-, alumiiniumaknad ja klaaspaketid.sobivusel võtke ühendust Teile lähima Aknakoda OÜ müügiesindusega või aknatehasega Pärnus Pärlimõisa tee 27(tel.44 56 238).

Rohkem

(loeng3-ohtlikud_koodiloigud)

(loeng3-ohtlikud_koodiloigud) #include int main (void) uint8_t arr[] = 0x11, 0x22 uint16_t *ptr; ptr = (uint16_t*)&arr[0]; printf ("arr: 0x%02x, 0x%02x\n", arr[0], arr[1]); printf ("ptr: 0x%04x\n", *ptr); /* vigane pointeri

Rohkem

Print\A4\QualifyReduced.pmt

Print\A4\QualifyReduced.pmt Kvalifiikatsioon - minutit.0.0 0:0 Sorted on Best time Qualifying started at :0: Best Tm Gap In s Nat Entrant Make Class 0 0 0 Leonid LUTER Hannes HANSMAN Khevin KALM Alexey TEPLOV Petri TUUKKANEN Raido

Rohkem

Microsoft Word - KodS-i menetlused EN lisa 2.rtf

Microsoft Word - KodS-i menetlused EN lisa 2.rtf aotleja foto 4 x 5 cm Siseministri 18.12.2015 määrus nr 74 Siseministri18.12.2015. aasta määruse n1-1/74 odakondsuse seaduses sätestatud menetlustes esitatavate odakondsuse seaduses sätestatud menetlustes

Rohkem

tul_lviruemv_ xls

tul_lviruemv_ xls Lääne-Virumaa E-klassi MV kergejõustikus 07.03.2013, Rakvere NB! sajandikega käsiaeg 1 Victoria Adonov 22.4.05 V-Maarja G 7,61 2 Anett Liister 2005 RRG 7,67 2 Getrin Raudsepp 4.8.05 V-Maarja G 7,67 4 Helena

Rohkem

ITK ettekande põhi

ITK ettekande põhi Kodade virvendusarütmia antitrombootiline ravi Heli Kaljusaar 2009 NB! Loeng on autori omand ja kaitstud autoriõiguse seadusega. Loengut võite kasutada isiklikukeks vajadusteks. Loengu reprodutseerimisel

Rohkem

У : Ш& illi ELEMENTAARMATEMAATIKA I 1986

У : Ш& illi ELEMENTAARMATEMAATIKA I 1986 У : Ш& illi ELEMENTAARMATEMAATIKA I 1986 TARTU RIIKLIK ÜLIKOOL ELEMENTAARMATEMAATIKA Algpraktikum Ülesannete kogu matemaatikateaduskonna üliõpilastele ja ettevalmistusosakonna kuulajatele Viies trükk TARTU

Rohkem

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06 Andmebaaside projekteerimine Erki Eessaar Esimene trükk Teadaolevate vigade nimekiri seisuga 24. juuni 2013 Lehekülg 37 (viimane lõik, teine lause). Korrektne lause on järgnev. Üheks tänapäeva infosüsteemide

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL MATEMAATIKA-INFORMAATIKATEADUSKOND MATEMAATILISE STATISTIKA INSTITUUT Astrid Haas Üldistatud lineaarne segamudel ESM-uuringu andmetele M

TARTU ÜLIKOOL MATEMAATIKA-INFORMAATIKATEADUSKOND MATEMAATILISE STATISTIKA INSTITUUT Astrid Haas Üldistatud lineaarne segamudel ESM-uuringu andmetele M TARTU ÜLIKOOL MATEMAATIKA-INFORMAATIKATEADUSKOND MATEMAATILISE STATISTIKA INSTITUUT Astrid Haas Üldistatud lineaarne segamudel ESM-uuringu andmetele Magistritöö (30 EAP) Finants- ja kindlustusmatemaatika

Rohkem

Renovation of Historic Wooden Apartment Buildings

Renovation of Historic Wooden Apartment Buildings Hoonete õhuleke ja selle mõõtmine Click to edit Master title style Endrik Arumägi Targo Kalamees Teadmistepõhine ehitus 26.04.2018 Piirdetarindite õhulekked Iseloomustavad suurused õhuvahetuvuskordsus

Rohkem

KM 1 Ülesannete kogu, 2018, s

KM 1 Ülesannete kogu, 2018, s MTMM.00.340 Kõrgem matemaatika 1 2018 sügis Ülesannete kogu 1. osa Põhiliste elementaarfunktsioonide tuletised (Const) = 0 (sinx) = cosx (arcsinx) = 1 1 x 2 (x α ) = α x α 1, α 0 (cosx) = sinx (arccosx)

Rohkem

Microsoft Word - Lisa1 , Eramu piirded _LK1-7_.doc

Microsoft Word - Lisa1 , Eramu piirded _LK1-7_.doc Lisa 1 Kasutatud sümbolite seletused: Sümbol :Max :Min :Average Seletus Pildil märgitud punkti(sp) temperatuur Pildil märgitud piirkonna (Ar) maksimaalne temperatuur Pildil märgitud piirkonna mnimaalne

Rohkem

Sorb_LC_Est.smu

Sorb_LC_Est.smu Meetod baseerub Põhjamaade Toiduanalüüsi Komitee (Nordic Committee of Food Analyses) standardil nr. 124(87) KASUTUSALA: Bensoehappe ja sorbiinhappe määramine, mis on lisatud toiduainetele konservandina.

Rohkem

Matemaatiline analüüs III 1 4. Diferentseeruvad funktsioonid 1. Diferentseeruvus antud punktis. Olgu funktsiooni f : D R määramispiirkond D R selles p

Matemaatiline analüüs III 1 4. Diferentseeruvad funktsioonid 1. Diferentseeruvus antud punktis. Olgu funktsiooni f : D R määramispiirkond D R selles p Matemaatiline analüüs III 4. Diferentseeruvad funktsioonid. Diferentseeruvus antud punktis. Olgu funktsiooni f : D R määramispiirkond D R selles paragravis mingi (lõplik või lõpmatu) intervall ning olgu

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri TARTU ÜLIKOOL Arvutiteaduse instituut Informaatika õppekava Siiri Saar Teek predikaatarvutuse väljendamisülesannete lahenduste kontrollimiseks Bakalaureusetöö (9 EAP) Juhendaja: Reimo Palm Tartu 2017 Teek

Rohkem

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 5. Loeng Anne Villems ATI Loengu plaan Sõltuvuste pere Relatsiooni dekompositsioon Kadudeta ühendi omadus Sõltuvuste pere säilitamine Kui jõuame, siis ka normaalkujud

Rohkem

Andmebaasid, MTAT loeng Normaalkujud

Andmebaasid, MTAT loeng Normaalkujud Andmebaasid, MTAT.03.264 6. loeng Normaalkujud E-R teisendus relatsiooniliseks Anne Villems Meil on: Relatsiooni mõiste Relatsioonalgebra Kus me oleme? Funktsionaalsete sõltuvuse pere F ja tema sulund

Rohkem

Andmeturve

Andmeturve CORBA Sissejuhatus IDL CORBA struktuur Serveri ehitus Objekti adapter Lisateenused MEELIS ROOS 1 CORBA sissejuhatus CORBA Common Object Request Broker Architecture Üldine Objektipäringute Vahendaja Arhitektuur:)

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL MATEMAATIKA-INFORMAATIKA TEADUSKOND Matemaatilise statistika instituut Cliona Georgia Dalberg Eesti elektritarbimise prognoos Magistritö

TARTU ÜLIKOOL MATEMAATIKA-INFORMAATIKA TEADUSKOND Matemaatilise statistika instituut Cliona Georgia Dalberg Eesti elektritarbimise prognoos Magistritö TARTU ÜLIKOOL MATEMAATIKA-INFORMAATIKA TEADUSKOND Matemaatilise statistika instituut Cliona Georgia Dalberg Eesti elektritarbimise prognoos Magistritöö finants- ja kindlustusmatemaatika erialal (30 EAP)

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 04.04.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 08.12.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

Print\A4\QualifyReduced.pmt

Print\A4\QualifyReduced.pmt Warm up - minutes 0.0.0 0: Sorted on Best time Practice started at :: Best Tm s In Class Entrant Make Mia-Mariette PANKRATOV 0. TARK Racing Birel 0 Reigo HUNT.0 0. Viljandi KEK Kosmic Marko LEOTOOTS..

Rohkem

TRIIN KERGE

TRIIN KERGE TRIIN KERGE GALERII POSITIIV TRIIN KERGE Kui kaugel on lähedus If / When / How Far is Close 20.11.-08.12.2017 TRIIN KERGE: Suur aitäh! Thank you! Marcin Teterycz Kalamaja poisid EKA fotograafia osakond

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS detsember 2017 nr. 11 (199) Tai vi Ve sik, abi val la va nem Mi da põ ne vat tõi lõp pev Kih nu kul tuu ri ka lend ri kohta ar mas tan öel da, et see on kir ju na gu Kih

Rohkem

H.Moora ettekanne

H.Moora ettekanne Segaolmejäätmete koostis sortimisuuringu tulemused Jäätmepäev 7. oktoober 2008 Harri Moora Säästva Eesti Instituut Segaolmejäätmete sortimisuuring Eesmärgiks analüüsida Eesti erinevates piirkondades ja

Rohkem

Microsoft Word - loeng8.doc

Microsoft Word - loeng8.doc Struktuurivõrrandite mudelid 16. detsember Struktuurivõrrandite mudelid piirid ja piiritagused alad Eeldatud jaotustest uuritavate tunnuste jaotus mtjus ML ja GLS hinnangute omadused asümptootiliselt efektiivne

Rohkem

CSS juhend

CSS juhend Lehekülg 1/5 31.12.2012 21:11 CSS (Cascading Style Sheets) CSS on keel kujunduse loomiseks veebidokumentidele. Tänases praktikumis rakendame CSS-i veebidokumendile, kasutades programmi Dreamweaver. Töö

Rohkem

Untitled

Untitled Hinnad ja varustused KANGOO EXPRESS hinnakiri alates 01.03.2019 VARUSTUSTASE MUDELI KOOD KERE MOOTOR KÜTUS KW/HJ KÄIGUKAST HIND (EUR) KX2-K1212 Kaubik STANDARD (L1) 1,2 TCe Bensiin 85/115 manuaal 15 890

Rohkem

Paroolide murdmine vastavate tabelitega (rainbow table). „Sool“ paroolide krüpteerimisel. Protokoll IPSec, võtmevahetus IKE protokolliga.

Paroolide murdmine vastavate tabelitega (rainbow table).  „Sool“ paroolide krüpteerimisel. Protokoll IPSec, võtmevahetus IKE protokolliga. Paroolide murdmine vastavate tabelitega (rainbow table). Sool paroolide krüpteerimisel. Protokoll IPSec, võtmevahetus IKE protokolliga. Erika Matsak, PhD 1 Brute-force ründed Kontrollitakse kõikvõimalikud

Rohkem