HTS Eestikeelne kasutusjuhend. Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "HTS Eestikeelne kasutusjuhend. Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil"

Väljavõte

1 Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil HTS 3020 Külastage Philipsit internetis: Eestikeelne kasutusjuhend

2 KEELTE KOODID 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V. Kõik õigused kaitstud. 2 35

3 1 TÄHTSAMAD TERMINID SISUKORD Külgede suhtarv Kuvatava pildi vertikaal- ja horisontaalpikkuste suhtarv. Tavalistel televiisoritel on horisontaalvertikaalsuhtarv 4:3 ja laiekraanidel 16:9. Kirjakast võimaldab Teil standardsel 4:3 ekraanil nautida laiemat pilti. DivX DivX kood, mis põhineb patentidega kaitstud MPEG-4 failipakkimistehnoloogial, on välja töötatud DivX Networks Inc. poolt. Selle abil on digitaalseid videofaile võimalik pakkida kokku nii väikseks, et neid saab transportida üle interneti, samas säilitades kõrge kvaliteedi. Dolby Digital Pro Logic II Moodne maatrikstehnoloogia, mis laiendab kahekanalilise heli (CD plaadid, stereoheliga videokassetid, videomängud, teleülekanded) viiekanaliliseks täisulatusheliks eesmiste, tagumiste, keskmise kõlarite ja subwooferi kaudu, tagades nii ruumhelielamuse. JPEG Väga levinud digitaalpildi formaat. Pildiandmete kokkupakkimissüsteem on loodud Joint Photographic Expert Group'i poolt, see garanteerib suure kokkupakkimismäära juures minimaalse kao pildikvaliteedis. Neil faile tunneb ära laiendite 'JPG või JPEG' järgi. MP3 Failiformaat heliandmete kokkupakkimissüsteemiga. 'MP3' on lühend sõnadest Motion Picture Experts Group 1 (või MPEG 1) Audio Layer 3. Kasutades MP3 formaati võimaldab üks CD-R või CD-RW plaat mahutada 10 korda rohkem andmemahtu kui tavaline CD plaat. MPEG Motion Picture Experts Group. Kokkupakkimissüsteemide kogum digitaalse heli ja video jaoks. PBC Taasesituse kontroll. Video CD/Super VCD navigeerimise süsteem plaatidele salvestatud kuvari menüüde abil. Saate kasutada interaktiivset taasesitust ja otsingut. PCM Pulsskoodmodulatsioon. Digitaalne helikodeerimise süsteem. WMA Windows Media Audio. Viitab helipakkimise tehnoloogiale, mille on välja arendanud Microsoft Corporation. WMA andmeid on võimalik lahti kodeerida Windows Media Player 9. versiooni või Windows XP jaoks mõeldud Windows Media Playeri abil. Faile on võimalik ära tunda nende faililaiendi järgi WMA. Oluline informatsioon...4 Ohutusinfo ja teated...4 kaubamärkide kohta...5 Teie kodukinosüsteem...6 Funktsioonide ülevaade...6 Seadme ülevaade Ühendused...9 Sobiva asukoha leidmine kodukinosüsteemile...9 Videokaablite ühendamine...9 Kõlarite ja subwooferi ühendamine...10 Raadioantennide ühendamine...11 Helikaablite / lisaseadmete ühendamine...11 Voolujuhtme ühendamine Alustamine...13 Patareide sisestamine kaugjuhtimispulti...13 Sobiva kanali leidmine...13 Menüükeele valimine...14 Kõlariseadete muutmine...14 Soovitud taasesitusallika valimine Taasesitamine...16 Plaatide taasesitamine...16 Video taasesitamine Helifunktsioonide seadistamine...23 Helitugevuse reguleerimine...23 Ruumheli valimine...23 Eelseadistatud heliefektide valimine Seadete reguleerimine...24 Üldine seadistamine...24 Heli seadistamine...25 Video seadistamine...26 Eelistuste seadistamine Lisainformatsioon...29 Tarkvara uuendamine...29 Hooldus Toote tehnilised andmed Probleemide lahendamine Tähtsamad terminid...34 Muusika taasesitamine...19 Pildifailide taasesitamine...20 Taasesitamine USB lisaseadmelt...21 Raadio

4 OLULINE INFORMATSIOON Ohutusinfo ja teated Hoiatus! Ülekuumenemise oht. Ärge paigaldage seadet väikesesse kinnisesse ruumi (näiteks riiulisse). Jätke seadme ümber alati vähemalt 4 tolli jagu ventilatsiooniruumi. Veenduge, et kardinad ei kataks kinni seadme ventilatsiooniavasid. Ärge asetage seda seadet, kaugjuhtimispulti ega patareisid otsese päikesevalguse kätte ega küttekolde vahetusse lähedusse. Kasutage oma seadet ainult sisetingimustes. Ärge hoidke seda seadet niisketes tingimustes, ärge tilgutage seadmele vett ega asetage selle peale veega täidetud esemeid. Ärge asetage seda seadet teiste elektriseadmete peale. Ärge kasutage seda seadet äikesetormide ajal. Kui te kasutate voolupistikus jagajat, jääb jagajasse elektrivool alles, kui lülitate selle seadme välja Nähtava ja nähtamatu laserkiirguse oht. Vältige kokkupuudet laserkiirega. Informatsioon ümbertöötlemise kohta Teie seade koosneb kõrgekvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida on võimalik taaskasutada ja ümber töödelda. See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile 2002/96/EC. Palun toimige vastavate regulatsioonide kohaselt ja ärge hävitage seadet hariliku majapidamisprügi hulgas. Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektri- ja elektroonikaseadmete ümbertöötlemise kohta. Korrektne seadmete hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele. Teie seade sisaldab patareisid, mida ei tohi samuti majapidamisprügi hulgas hävitada. Selle kohta käib Euroopa Direktiiv 2006/66/EC Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vana patareide hävitamise osas. Korrektne patareide hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.... PROBLEEMIDE LAHENDAMINE DivX subtiitreid ei kuvata õigesti USB mälupulga sisu ei ole loetav Veenduge, et subtiitrifaili nimetus oleks sama, mis filminimetuski. Valige subtiitritele vastav fonditüüp. 1) Vajutage klahvile SETUP. 2) Valige menüüs [Preferences] (eelistused), seejärel vajutage klahvile. 3) Valige menüüs [DivX Subtitle] (DivX subtiitrid), seejärel vajutage klahvile OK. 4) Valige sobiv fonditüüp. USB mälupulga draiveri formaat ei ühildu käesoleva seadmega. Draiverit formatitud erineva failisüsteemi jaoks, mida käesolev seade ei toeta (nt. NTFS). Võimalik on toetada mäluseadet suurusega kuni 160 GB. See seade vastab Euroopa Ühenduse raadiosageduse nõuetele. See toode vastab järgnevate direktiividele ja nõuetele: <raadiosagedusdirektiiv>. 4 33

5 1 PROBLEEMIDE LAHENDAMINE... OLULINE INFORMATSIOON HOIATUS! Elektriðoki oht! Ärge eemaldage seadme korpust! Mitte ühelgi tingimusel ei tohi te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii. Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne, kui viite seadme parandusse. Kui te ei ole võimeline lahendama tekkinud probleemi neid vihjeid järgides, registreerige oma seade internetis meie koduleheküljel Kui te võtate Philipsiga ühendust, küsitakse teilt DVD mängija mudeli ja seerianumbrit. Need andmed on toodud teie DVD mängija tagumisel küljel või põhja all. Kirjutage need numbrid endale siia üles: Mudeli number: Seerianumber: Peaseade Klahvid ei tööta Pilt Eemaldage seade mõneks minutiks vooluvõrgust, seejärel taasühendage see. Puudub pilt Lugege oma televiisori kasutusjuhendist, kuidas valida Video In sisendkanalit. Muutke telekanalit, kuni leiate üles DVD ekraani. Vajutage klahvile DISC. Kui te olete muutnud televiisoriekraani seadeid [TV Display], lülitage sisse algne reþiim: 1) Plaadiliuguri avamiseks vajutage klahvile. 2) Vajutage klahvile. 3) Vajutage klahvile SUBTITLE Heli Heli ei kostu Veenduge, et helikaablid oleks ühendatud ning vajutage allika klahvile (näiteks, AUDIO SOURCE, USB), et valida seade, mida soovite kuulata. See kodukinosüsteem ei toeta DTS ruumheli. Veenduge, et taasesitatav helivoog ei oleks DTS helivoog. Telekanalite edastamisel ei kostu heli Ühendage selle seadme AUDIO sisendist helikaabel televiisori AUDIO väljundiga. Seejärel vajutage korduvalt klahvile AUDIO SOURCE, et valida soovitud helisisend. Kõlaritest ei kostu ruumheli Vajutage klahvile SURR ning valige õiged ruumheliseaded. Vajutage klahvile AUDIO SYNC, et valida mõni muu helisisend. Veenduge, et taasesitatavale plaadile on salvestatud ruumheliseaded (Dolby Digital vms). Taasesitamine DivX filmide esitamine ei ole võimalik Veenduge, et faililaiend oleks korrektne ning kodeeritud vastavalt selle seadme standarditele. Kontrollige, et allalaetud DivX fail oleks terviklik. Ekraani külgede suhtarvu ei ole võimalik muuta Ekraani külgede suhtarv on DVD plaadil fikseeritud. kopeerimiskaitse kohta OLGE VASTUTUSTUNDLIK! AUSTAGE AUTORIÕIGUSI! Käesolev toode sisaldab autoriõiguse kaitse tehnoloogiat, mille metoodikale on USA-s seatud patendid ja muud tööstusomandi kaitse õigused, mis on registreeritud Macrovision Corporation'i ja teiste patendi ja tööstusomandi omanike kasuks.. Autoriõiguse kaitse tehnoloogiat tohib kasutada üksnes Macrovision Corporation volitusel ja selle kasutamiseesmärgiks on kodukasutus või muul viisil piiratud vaadatavusega kasutus, kui Macrovision Corporation'iga ei ole teisiti kokku lepitud. Omavoliline seadistuste muutmine või lahtivõtmine on keelatud. kaubamärkide kohta Toodetud Dolby Laboratories'e litsentsi alusel. Märgid Dolby, Pro-Logic ja kahekordne D märk on Dolby Laboratories'e kaubamärgid. DivX, DivX Ultra Certified ja nendega seotud logod on äriühingule DivX, Inc. kuuluvad kaubamärgid, mida kasutatakse litsentsi alusel. Ametlikud DivX Ultra sertifikaadiga seadmed taasesitavad kõiki DivX video formaate (kaasa arvatud DivX 6). Kõiki DivX videofaile on võimalik taasesitada koos menüüde, subtiitrite, heliga. Windows Media ja Windows logod on Microsoft Corporation'ile kuuluvad kaubamärgid, mis on USAs ja/või teistes riikides registreeritud kaubamärgid. USB-IF Logos on äriühingule Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. kuuluv kaubamärk. ENERGY STAR ja ENERGY STAR logo on USA-s registreeritud kaubamärgid. ESIMESE KLASSI LASERTOODE 32 5

6 TEIE KODUKINOSÜSTEEM Õnnitleme teid Philips toote soetamise puhul ja tervitame Philipsi kasutajate hulka. Philipsi kasutajatoest võimalikult palju kasu saamiseks registreerige oma toode internetis Funktsioonide ülevaade Kokkupakkimata rikkalik multikanaliline ruumheli See kodukinosüsteem toetab 5.1-kanalilist kokkupakkimata heli, mis tagab tõetruu kuulamiskogemuse, justkui kuulaksite heli otse allikast. USB ühendus MP3 / WMA / JPEG / DivX failide taasesitamiseks selle seadme kõlarite abil piisab vaid sellest, kui ühendate seadme USB pessa oma USB mäluseadme. Heliväljundi sünkroniseerimine videoga Teil on võimalik määrata heliväljundile viivitus, kui televiisorisse minevad videosignaalid on aeglasemad kui helisignaalid kõlarites. Ekraanile sobivus Filmi vaatamine täisekraanil kõikidel televiisoritel. Piirkonnakoodid DVD plaadid ning DVD mängijad on välja antud piirkonnast sõltuvate piirangutega. Selle DVD mängijaga on võimalik taasesitada järgneva piirkonnakoodiga tähistatud DVD plaate. DVD piirkonnakood Piirkond Euroopa Venemaa Seadme ülevaade Kaugjuhtimispult... TOOTE TEHNILISED ANDMED Laseri andmed Tüüp: pooljuhtlaser GaAIAs (CD) Lainepikkus: nm (DVD), nm (CD) Väljundi võimsus: 6 mw (DVD), 7 mw (VCD/CD) Kiire kalle: 60 kraadi 6 31

7 10. TOOTE TEHNILISED ANDMED... TEIE KODUKINOSÜSTEEM Toote tehnilised andmed võivad muutuda ilma etteteatamiseta. Taasesitamiseks sobivad andmekandjas Võimendi andmed Plaadi andmed DVD-Video, DVD+R / +RW, DVD-R / -RW, DVD+R DL, CD-R / CD-RW, Audio CD, Video CD/SVCD, Picture CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX-CD, USB mäluseadmed. Väljundi koguvõimsus: Kodukinoreþiimis: 200 W Sageduse vastuvõtt : 63 Hz~14 khz / ±3 db Müra tase signaalis: > -60 db (A-kaaluline) Sisendi tundlikkus: AUX: 500 mv SCART TO TV: 500mV Laseri tüüp: pooljuhtlääts Plaadi diameeter: 12cm / 8cm Video dekodeerimine: MPEG1/ MPEG2 / DivX / DivX Ultra Video DAC: 12 bitti, 108 MHz Signaali vastuvõtt: PAL / NTSC Video S/N: 56 db Heli DAC: 24 bits / 96 khz Sageduse vastuvõtt: 4 Hz 20 khz (44.1 khz) 4 Hz 22 khz (48 khz) 4 Hz 44 khz (96 khz) PCM: IEC Dolby Digital : IEC 60958, IEC DTS: IEC 60958, IEC Raadio andmed USB andmed Peaseade Kõlarid Subwoofer 26 db vaigistamistundlikkus: FM 22 dbf IF peegeldusmäär: FM 50 db Müra tase signaalis: FM 30 db Harmooniline moonutus: FM 3% Sageduse vastuvõtt: FM 180 Hz~10 khz / ±3dB Stereoeraldus: FM 26 db (1 khz) Stereolävi: FM 23.5 db Sobivus: Hi-Speed USB (0) Klass: Toetab UMS klassi salvestusseadmeid Failisüsteemid: FAT12, FAT16, FAT32 Voolunäitajad: 220~240 V; ~50 Hz Voolutarbimine: 50 W Voolutarbimine puhkereþiimis: < 1 W Mõõtmed (l x k x d): 360 x 48 x 332 (mm) Kaal: 64 kg Süsteem: täisulatus-satelliit Kõlarite takistus: 8 oomi (keskmine), 4 oomi (eesmine / tagumine) Kõlarite draiverid: 3 täisulatus Sageduse vastuvõtt: 150 Hz - 20 khz Mõõtmed (l x k x d): Keskmine: 100 x 100 x 75 (mm) Eesmine / tagumine: 100 x 100 x 75 (mm) Kaal: Keskmine: 0.38 kg Eesmine / tagumine: 0.38 kg Takistus: 8 oomi Kõlarite draiverid: 165 mm (6.5 ) woofer Sageduse vastuvõtt: 45 Hz ~ 150 Hz Mõõtmed (l x k x d): 126 x x 369 (mm) Kaal: 3.54 kg (Standby-On) (Open/Close) 3. Allikaklahvid 4. SETUP 5. (nooleklahvid) 6. INFO 7. (Play/Pause) 8. (Stop) 9. SURR (ruumheli) Seadme lülitamine sisse ja puhkereþiimi. Plaadiliuguri avamine / sulgemine. AUDIO SOURCE: helisisendallika valimine. RADIO: raadioreþiimi sisenemine FM lainepikkusel. USB: USB reþiimi sisenemine. DISC: plaadireþiimi sisenemine. Plaadimenüüsse sisenemine / väljumine. Ekraanimenüüdes liikumine. Vajutus vasakule või paremale: kiire otsing edasi- või tagasisuunas. Raadioreþiimis: vajutus üles või alla: raadiosageduse muutmine. Raadioreþiimis: vajutus vasakule või paremale: automaatne kanaliotsing. Plaadiinformatsiooni või plaadi tegevuse kuvamine ekraanile. Slaidiesituse ajal kuvatakse ekraanile fotode pisipiltide vaade. Plaadi taasesitamise alustamine / katkestamine / jätkamine. Raadioreþiimis: raadiojaamade automaatne salvestamine seadme esmakordsel sisselülitamisel. Plaadi taasesitamise lõpetamine. Raadioreþiimis: valitud raadiojaama kustutamine mälust. Valib toetatud ruumheli või stereoheli. 10. AUDIO SYNC 1 Numbriklahvid 1 SUBTITLE 13. SCREEN FIT 14. ZOOM 15. SLEEP 16. OK 17. BACK 18. / (Previous/Next) 19. (Mute) 20. VOL +/- Helikeele / - kanali valimine. Vajutage ja hoidke all heli viivituse seadistamiseks. Viivitusaja sisestamiseks kasutage klahve VOL +-. Soovitud elemendi valimine. Subtiitrite keele valimine plaatide puhul. Ekraanipildi formaadi mahutamine televiisoriekraanile. Ekraanipildi suurendamine või vähendamine. Ajaintervalli määramine, peale mida kodukinosüsteem lülitub puhkereþiimi. Sisestuse või valiku kinnitamine. Eelmise menüütasemele tagasi pöördumine. DVD plaadi puhul pealkirjade menüüs liikumine. VCD (versioon 0) ning SVCD plaadi puhul, millele on taasesituse kontrolli funktsioon sisse lülitatud eelmisele menüüsse tagasi liikumine. Eelmise või järgmise pealkirja, peatüki või pala valimine. Heli vaigistamine ja taastamine. Helitugevuse reguleerimine. 30 7

8 ... TEIE KODUKINOSÜSTEEM 8. LISAINFORMATSIOON 2 SOUND 2 ANGLE 23. REPEAT/ PROGRAM 24. REPEAT A-B Eelseadistatud heliefekti valimine. Video kuvamine erinevate kaameranurkade alt. Kordus- või segaminiesitusreþiimide valimine, välja lülitamine. Raadioreþiimis: salvestatud raadiojaamade nimekirja uuestisalvestamine. Käsitsi ümbersalvestamiseks vajutage klahvile üks kord, automaatseks ümbersalvestamiseks vajutage klahvile ja hoidke seda all. Soovitud lõigu tähistamine kordusesituse jaoks. Kordusreþiimi välja lülitamine. Peaseade (Standby-on) Plaadiliugur 3. OPEN CLOSE 4. PLAY PAUSE 5. (STOP) Seadme lülitamine sisse ja puhkereþiimi. Plaadiliuguri avamine / sulgemine. Plaadi taasesitamise alustamine / katkestamine / jätkamine. Raadioreþiimis: raadiojaamade automaatne salvestamine seadme esmakordsel sisselülitamisel. Plaadi taasesitamise lõpetamine. Tarkvara uuendamine Kontrollimaks viimaste tarkvara uuenduste olemasolu või võrdlemaks käesolevas seadmes olevat tarkvara Philipsi kodulehel oleva uusima tarkvaraga külastage aeg-ajalt Philipsi kodulehekülge. Vajutage klahvile SETUP. Valige [Preference Setup] (eelistuste seadistamine) > [Version Info] (teave versiooni kohta), seejärel vajutage klahvile OK. 3. Kirjutage üles versiooni number, seejärel vajutage menüüst lahkumiseks klahvile SETUP. 4. Külastage Philipsi kodulehte et kontrollida viimaste tarkvara uuenduste olemasolu, mis sobivad käesolevale seadmele. Hooldus Ettevaatust! Ärge kasutage lahusteid nagu benseen, vedeldaja, jaemüügis olevad puhastusvedelikud ning antistaatilised pihustid, mis on mõeldud sarnastele esemetele. Plaatide puhastamine Kui plaat on muutunud mustaks, puhastage seda mikrofiibrist puhastuslapiga. Pühkige plaati suunaga keskelt väljapoole, ainult ühes suunas. Seadme korpuse ekraani puhastamine Puhastage ekraanipinda mikrofiibrist puhastuslapiga. 6. SOURCE 7. Ekraan 8. VOLUME 9. (USB) Raadioreþiimis: valitud raadiojaama kustutamine mälust. Soovitud heliallika või ühendatud lisaseadme valimine. Helitugevuse suurendamine / vähendamine. USB lisaseadme ühendamine. 5. Kui saadaval olev tarkvara versioon on kõrgem käesoleva seadme omast, laadige see alla ja salvestage CD-R plaadile või USB mälupulgale. 6. Sisestage CD-R plaat plaadiliugurisse või USB mälupulk USB pessa. 7. Vajutage klahvile DISC või USB ja järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid ning kinnitage uuendamisvalik. Kui uuendamine on lõpetatud, siis lülitab seade end automaatselt välja. 8. Uuendamise ajal ei tohi USB seadet ega CD-R plaati seadmest eemaldada. Kui tarkvara on uuendatud, eemaldage seade korraks vooluvõrgust ja seejärel taasühendage see. 8 29

9 ... SEADETE REGULEERIMINE 3. ÜHENDUSED [PBC] (taasesituse kontroll) Taasesituse kontrolli funktsioon on võimalik ainult VCD / SVCD plaatidel, millele see on eraldi salvestatud. See funktsioon võimaldab teil videoplaate taasesitada interaktiivselt, järgides ekraanil olevat menüüd. [On] (sees) Ekraanile kuvatakse sisukorramenüü, kui te sisestate plaadi. [Off] (väljas) Menüüd ei kuvata ja plaadi taasesitamine algab peale esimesest pealkirjast. [MP3/JPEG Display] (MP3/JPEG navigaator) Valige siit, kas soovite, et andmekandja sisestamisel kuvataks kaustade või failide nimekirja. [View Folders] (kaustade kuvamine) MP3/WMA faile sisaldavate kaustade kuvamine. [View Files] (failide kuvamine) Kõikide failide kuvamine. [Password] (parool) Siin on teil võimalik määrata ja muuta parooli, mille abil saate plaate lukustada ning taasesitusõigusi piirata. Järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid. 1) Sisestage numbriklahvide abil oma 6-kohaline parool reale at [Old Password] (vana parool). 2) Sisestage uus parool reale [New Password] (uus parool). 3) Sisestage uuesti uus parool reale [Confirm Password] (parooli kinnitamine). 4) Menüüst väljumiseks vajutage klahvile OK. [DivX Subtitle] (DivX subtiitrid) Te saate valida fonditüübi, mis toetab salvestatud DivX subtiitreid. [Standard] [Central Eurpoe] [Cyrillic] [Greek] Inglise, iiri, taani, eesti, soome, prantsuse, saksa, itaalia, portugali, luksemburgi, norra (Bokmol ja Nynorsk), hispaania, rootsi, türgi keeled. Poola, tðehhi, slovakkia, albaania, ungari, sloveenia, horvaatia, serbia (ladina tähed), rumeenia keeled. Valgevene, bulgaaria, ukraina, makedoonia, vene, serbia keeled. Kreeka keel [Version Info] (teave versiooni kohta) Antud funktsioon annab ülevaate käesolevasse seadmesse paigaldatud tarkvara kohta. Veenduge, et subtiitrifail oleks salvestatud sama failinimega nagu filmifailgi. Kui filmifail on näiteks 'Movie.avi', siis peab subtiitrifail olema nimega 'Movie.sub' või 'Movie.srt'. Seda informatsiooni läheb teil vaja, kui te soovite uuema tarkvara olemasolu kontrollida Philipsi koduleheküljelt. Teil on võimalik uuem versioon alla laadida ja oma seadmele installeerida. Siin peatükis kirjeldatakse ühendusi, mille peate sooritama enne selle kodukinosüsteemi kasutuselevõttu. Peamised ühendused: Videokaablite ühendamine. Kõlarite ja subwooferi ühendamine. Voolujuhtme ühendamine. Valikulised ühendused: Raadioantenni ühendamine. Heli ühendamine. Heli ühendamine televiisorist. Heli ühendamine digiboksist / salvestajast / mängukonsoolist. Muude seadmete ühendamine. USB mäluseadme ühendamine. Seadme tehnilised näitajad ja lubatud vooluvõimsus on toodud tüübiplaadile seadme põhja all. Enne ühenduste sooritamist või muutmist veenduge, et kõik seadmed oleksid vooluvõrgust eemaldatud. Kodukinosüsteemile asukoha leidmine Asetage kodukinosüsteem kohta, kus seda ei saaks maha ega ümber lükata. Ärge asetage seda kinnisesse ruumi (näiteks riiulisse). Veenduge, et voolujuhtmele on võimalik kiiresti ligi pääseda ja vajadusel saate selle kergesti vooluvõrgust eemaldada. Tagumine vasakpoolne 3. Asetage DVD kodukinosüsteem televiisori lähedale. Asetage kõlarid kuulaja kõrva kõrgusele, paralleelselt kuulamispositsiooniga. Paigaldage subwoofer ruumi nurka või vähemalt kolme jala (1 meetri) kaugusele televiisorist. Ühendage DVD mängija televiisoriga, millelt saate vaadata DVD plaatide taasesitamist. Sooritage televiisoriga parim võimalik videoühendus. Magnethäirete vältimiseks ärge asetage kõlareid televiisorile või muudele kiirgusallikatele liiga lähedale. Videokaablite ühendamine Valik 1: Ühendage scart pesa kaudu (hariliku televiisori puhul). Valik 2: Ühendage VIDEO pesa kaudu (hariliku televiisori puhul). Tagumine parempoolne Eesmine vasakpoolne Keskmine Te peate ühendama selle kodukinosüsteemi otse televiisoriga. Eesmine parempoolne Subwoofer Kui te unustate oma 6-kohalise koodi, sisestage vana parooli kohale '136900'. [Default] (originaalseaded) Kõikide originaalseadete taastamine. [Disc Lock] (plaadilukk), [Password] (parool) ja [Parental Control] (lapsevanemakontroll) seadeid ei muudeta. 28 9

10 ... ÜHENDUSED... SEADETE REGULEERIMINE Valik 1: Ühendage scart pesa kaudu Ühendage selle süsteemi SCART TO TV väljund scart ühenduskaabli abil (ei kuulu komplekti) televiisori scart sisendpesaga. Videosisendpesad televiisoril võivad olla tähistatud: A/V IN, VIDEO IN, COMPOSITE või BASEBAND. Need ühendused tagavad hariliku pildikvaliteedi. Kõlarite ja subwooferi ühendamine Subwoofer Eelistuste seadistamine ed Enne eelistuste seadistamise menüüsse sisenemist peate taasesitamise peatama. [Disc Menu] (plaadimenüü) Eelistatud plaadimenüü keele seadistamine DVD plaatide jaoks. Kui valitud keel ei ole sisestatud plaadi puhul saadaval, kasutatakse plaadil määratud keelt. Mõnede plaatide puhul on heli ja subtiitrite keelt võimalik muuta ainult plaadimenüüs. Kui soovitud keel ei ole menüüs toodud, valige selle valimiseks menüüs [Others] (muud). Seejärel otsige soovitud keele kood üles selle kasutusjuhendi lõpus toodud keelekoodide tabelis ja sisestage see. Scart ühendus võimaldab heli kuulamist televiisori kõlarite kaudu. Vajutage korduvalt klahvile AUDIO SOURCE, kuni ekraanile kuvatakse kiri 'SCART IN'. Selline ühendus tagab hea pildikvaliteedi. Valik 2: Ühendage Video (CVBS) pesa kaudu Eesmine Eesmine Keskmine parempoolne vasakpoolne Ühendage tagumised kõlarid ning subwoofer vastavate pesadega kodukinosüsteemil. Tagumine Tagumine parempoolnevasakpoolne Veenduge, et kõlarijuhtmete ning pesade märgistamiseks kasutatud värvid oleksid samad. Vajutage klahvile SETUP. Ekraanile kuvatakse üldise seadistamise menüü [General Setup]. Vajutage klahvile, et valida menüüst [Preference Setup] (eelistuste seadistamine), seejärel vajutage klahvile. 3. Valige soovitud menüüelement, seejärel vajutage klahvile OK. 4. Tehke oma valik, seejärel vajutage klahvile OK. Eelmisele menüütasemele tagasi pöördumiseks vajutage klahvile BACK. Menüüst väljumiseks vajutage klahvile SETUP. ed Menüüelementide kirjeldused on toodud järgnevatel lehekülgedel. [Audio] (heli) Eelistatud keele seadistamine DVD plaatide jaoks. [Parental Control] (lapsevanema kontroll) Piirab lastele mittemõeldud DVD plaatide vaatamist. See funktsioon toimib DVD plaatidel, millele on lapsevanema kontrolli tase salvestatud. 1) Alustamiseks vajutage klahvile OK. 2) Määrake menüüs eatase, seejärel vajutage klahvile OK. 3) Sisestage numbriklahvide abil oma ligipääsukood. ed Määratust kõrgema eatasemega DVD plaate ei taasesitata enne, kui sisestate oma 6-kohalise koodi. Eatasemed võivad riigiti erineda. Kõigi plaatide taasesitamiseks valige menüüs '8'. Mõned DVD plaadid ei ole tasemetega kodeeritud, kuigi eatase on plaadi kaanele kirjutatud. Lapsevanema kontrolli funktsioon ei keela selliste plaatide taasesitamist. Ühendage selle süsteemi VIDEO väljund ühendvideokaabli abil televiisori video sisendpesaga. [Subtitle] (subtiitrid) Eelistatud subtiitrite keele seadistamine DVD plaatide jaoks. Parooli muutmiseks valige menüüst [Preference Setup] (eelistuste seadistamine) > [Password] (parool)

11 ... SEADETE REGULEERIMINE... ÜHENDUSED Video seadistamine [TV Display] (televiisori ekraan) Siin on teil võimalik valida oma televiisoriekraanile soovitud formaat. Raadioantenni ühendamine Heli ühendamine televiisorist [4:3 Pan Scan] Hariliku televiisori jaoks. Täiskõrguses pilt, millelt on küljed kärbitud. Vajutage klahvile SETUP. Ekraanile kuvatakse üldise seadistamise menüü [General Setup]. Vajutage klahvile, et valida menüüst [Video Setup] (video seadistamine), seejärel vajutage klahvile. 3. Valige soovitud menüüelement, seejärel vajutage klahvile OK. 4. Tehke oma valik, seejärel vajutage klahvile OK. Eelmisele menüütasemele tagasi pöördumiseks vajutage klahvile BACK. Menüüst väljumiseks vajutage klahvile SETUP. Menüüelementide kirjeldused on toodud järgnevatel lehekülgedel. [4:3 Letter Box] Hariliku televiisori jaoks. Laiekraan-formaadis pilt mustade ribadega üleval ja all. [16:9 Wide Screen] Laiekraan televiisoritele (külgede suhtarv 16:9). [Picture Settings] (Pildiseaded) Siin on teil võimalik valida kolme eelseadistatud pildi värviseade ja ühe personaalse seadistuse vahel. [Standart] Etteantud värviseadistus. [Bright] Ere värviseadistus. [Soft] Soojatooniline värviseadistus. [Personal] Valige see, et muuta pildi värve vastavalt oma soovidele. Te saate ise määrata ereduse, kontrastsuse, värvitoonid ja värviküllastuse, seejärel vajutage klahvile OK. Ühendage FM antenn kodukinosüsteemi FM75Ω pessa (osade mudelite puhul on see kaabel juba eelnevalt ühendatud). Tõmmake FM antenn sirgeks ja kinnitage selle ots seinale. Parema stereosignaali püüdmiseks kinnitage süsteemiga väline FM antenn. Helikaablite / lisaseadmete ühendamine Selles osas kirjeldatakse, kuidas teil on võimalik teiste koduste seadmete heli selle DVD süsteemi multikanaliliste kõlarite kaudu kuulata. Ühendage kodukinosüsteemi AUDIO IN-AUX1 pesad helikaabli abil (ei kuulu komplekti) televiisori AUDIO pesadega. Heliväljundi kuulamiseks, vajutage korduvalt klahvile AUDIO SOURCE, kuni ekraanile kuvatakse kirje 'AUX1'. Heli ühendamine kaabliplokist / salvestajast / mängukonsoolist [TV System] (televiisori tüüp) Muutke seda seadistust ainult juhul, kui videopilti ei kuvata õigesti. Vaikimisi on selle seadistuse väärtus teie riigis laialt levinud televiisorite seadistus. [PAL] PAL süsteemis televiisorile. [NTSC] NTSC süsteemis televiisorile. [Multi] Televiisorile, mis on ühilduv nii PAL kui ka NTSC süsteemiga

12 ... ÜHENDUSED... SEADETE REGULEERIMINE Ühendage kodukinosüsteemi AUDIO IN-AUX2 pesa helikaabli abil (ei kuulu komplekti) ühendatava lisaseadme AUDIO pesaga. Heliväljundi kuulamiseks, vajutage korduvalt klahvile AUDIO SOURCE, kuni ekraanile kuvatakse kirje 'AUX USB mäluseadme ühendamine Vooluvõrku ühendamine Hoiatus Seadme rikkumise oht! Veenduge, et vooluvõrgu elektripinge vastaks seadme tagaküljele või alumisele poolele märgitud pingele. Ühendage DVD kodukinosüsteemi voolujuhe vooluvõrku alles siis, kui kõik vajalikud ühendused on tehtud. Kodukinosüsteem on kasutamiseks valmis. [Sleep Timer] (unetaimer) Unetaimer võimaldab seadme automaatset lülitumist puhkereþiimi pärast eelmääratud aja möödumist. [15/ 30/ 45/ 60 min] Valige eelmääratud aeg, mille möödumisel lülitatakse seade automaatselt puhkerežiimi. [Off] Unetaimeri funktsiooni välja lülitamine. [DivX VOD Code] (DivX VODregistreerimiskood) Ekraanile kuvatakse DivX VODregistreerimiskood. Menüüelementide kirjeldused on toodud järgnevatel lehekülgedel. [Speakers Volume] (kõlarite helitugevus) Kui kõik kõlarid ei asu kuulajast sama kaugel, saate siin muuta iga kõlari helitugevust, nii et helilähemalasuvatest kõlaritest ei oleks liiga vali. 1) Alustamiseks vajutage klahvile OK. 2) Valige menüüst soovitud kõlar, selle helitugevuse muutmiseks kasutage klahve. 3) Kinnitamiseks ja menüüst väljumiseks vajutage klahvile OK. Ühendage USB lisaseade selle seadme (USB) pesaga. Selle DVD kodukinosüsteemi abil on võimalik taasesitada ainult MP3, WMA, DivX (Ultra) ning JPEG formaadis faile. Heliväljundi kuulamiseks, vajutage klahvile USB. Philips annab teile DivX(SYMBOL) VOD (Video on Demand) registratsioonikoodi, mis võimaldab teil laenata ja osta videofilme DivX(SYMBOL) VOD teenuse kaudu koduleheküljel Kõiki DivX VOD teenuse kaudu allalaetud videofilme saab taasesitada ainult selle seadmega. Heli seadistamine Peale helitugevuse muutmist kostub kõlarist testsignaal. [Speakers Delay] (kõlarite viivitus) Kui keskmine või tagumised kõlarid asuvad kuulajale lähemal kui eesmised kõlarid, saate muuta nende kõlarite heli viivitust, nii et heli jõuaks kuulajani samal ajal. 1) Alustamiseks vajutage klahvile OK. 2) Valige menüüst soovitud kõlar, selle viivitusaja muutmiseks kasutage klahve. 3) Kinnitamiseks ja menüüst väljumiseks vajutage klahvile OK. Vajutage klahvile SETUP. Ekraanile kuvatakse üldise seadistamise menüü [General Setup]. 1ms seadistamisel tähendab umbes 30 cm vahemaad kuulaja ja kõlari vahel. Vajutage klahvile, et valida menüüst [Audio Setup] (heli seadistamine), seejärel vajutage klahvile. 3. Valige soovitud menüüelement, seejärel vajutage klahvile OK. 4. Tehke oma valik, seejärel vajutage klahvile OK. Eelmisele menüütasemele tagasi pöördumiseks vajutage klahvile BACK. [Night Mode] (ööreþiim) Muudab kõrged helitugevused pehmemaks ning madalad helitugevused pareminikuuldavaks, nii et teil on võimalik vaadata filme madalal helitugevusel ilma teisi häirimata. [On] (sees) ööreþiimi sisse lülitamine. [Off] (väljas) ruumheli nautimine selle täies ulatuses. 12 Menüüst väljumiseks vajutage klahvile SETUP. See kehtib ainult Dolby Digital plaatide puhul. 25

13 7. SEADETE REGULEERIMINE 4. ALUSTAMINE Selles osas kirjeldatakse seadistusmenüü valikuid. Tähis Menüü General Setup (üldine seadistamine) Audio Setup (heli seadistamine) Video Setup (video seadistamine) Preferences (eelistuste seadistamine) Kui seadistamismenüü elemendid on tähistatud halliga, tähendab see, et antud hetkel ei ole seda võimalik valida. Üldine seadistamine (General Setup) Vajutage klahvile SETUP. Ekraanile kuvatakse üldise seadistamise menüü [General Setup]. 3. Vajutage klahvile. Valige soovitud menüüelement, seejärel vajutage klahvile OK. 4. Tehke oma valik, seejärel vajutage klahvile OK. Eelmisele menüütasemele tagasi pöördumiseks vajutage klahvile BACK. [Disc Lock] (lapselukk) Taasesituspiirangute määramine teatud plaatidele. Asetage plaadiliugurisse soovitud plaat (lukustada on võimalik kuni 40 plaati). [Lock] (lukus) Valitud plaadi taasesitamine on piiratud. Järgmisel korral, kui te selle plaadi plaadiliugurisse panete, peate selle taasesitamiseks sisestama koodi. [Unlock] (lukustamata) Valitud plaati on võimalik piiranguteta taasesitada. Menüüelementide kirjeldused on toodud järgnevatel lehekülgedel. Koodi muutmisest lugege lähemalt peatükist [Preferences] (eelistuste seadistamine) > [Password] (kood). [Display Dim] (ekraani heledustase) Seadme ekraanipaneeli heleduse valimine vastavalt ruumi valgustuse tasemele. [100%] Täisheledus [70%] Keskmine heledus [40%] Tumedaim ekraan. See lülitab välja kõik indikaatortuled ja ikoonid seadme esipaneelilt. [OSD Language] (ekraanimenüü keel) Ekraanimenüü keele valimine. [Screen Saver] (ekraanisäästja) Ekraanisäästja sisse ja välja lülitamine. See funktsioon aitab kaitsta televiisori ekraani kahjustamise eest, hoides ära staatilise pildi püsimajäämise liiga pikaks ajaks. [On] (sees) Valige see, kui soovite välja lülitada televiisori ekraani, kui taasesitus on peatatud või katkestatud rohkemaks kui 5 minutiks. [Off] (väljas) Ekraanisäästja välja lülitamine. Patareide sisestamine kaugjuhtimispulti 3. Eemaldage patareikarbi kaas. Sisestage patareipessa kaks R03 või AAA tüüpi patareid (kuuluvad komplekti). Jälgige, et sisestatud patareid vastaks märgitud polaarsustele (+-). Sulgege patareikarbi kaas. Ettevaatust! Ärge kasutage segamini erinevaid patareisid (vanu ja uusi, eri tüüpi jne). Eemaldage patareid, kui need on saanud tühjaks või te ei kasuta pikema aja jooksul kaugjuhtimispulti. Patareid sisaldavad keemilisi aineid ja need tuleb hävitada vastavalt regulatsioonidele. Heliallika juhtimine Soovitud heliallika valimiseks vajutage vastavale klahvile: RADIO, USB või DISC. Valige soovitud funktsioon (näiteks, ). Menüüs liikumine Klahv OK Sobiva kanali leidmine Suunake kaugjuhtimispult peaseadme infrapunasensori suunas ja vajutage soovitud funktsiooni klahvile. Järgmiste kaugjuhtimispuldi klahvide abil on teil võimalik ekraanimenüüdes liikuda. Tegevus Üles või alla liikumine Vasakule või paremale liikumine Valiku kinnitamine. Numbrite sisestamine Seadme sisselülitamiseks vajutage klahvile. Plaadireþiimi sisenemiseks vajutage kaugjuhtimispuldi klahvile DISC. 3. Lülitage sisse televiisor ja valige õige video-in kanal. Võite valida oma televiisori kõige kaugema kanali, seejärel liikuda kanalivaliku klahvidega, kuni leiate Video In kanali. Võite oma televiisori kaugjuhtimispuldil vajutada korduvalt SOURCE klahvile. Harilikult asub see kanal väikseima ja suurima kanali vahel ja selle märgistus võib olla FRONT, A/V IN, VIDEO, jne. Menüüst väljumiseks vajutage klahvile SETUP

14 ... ALUSTAMINE 6. HELIFUNKTSIOONIDE SEADISTAMINE Menüükeele valimine Kõlariteseadete reguleerimine Ideaalselt peaks kaugus kuulajast ning kõikide kõlarite vaheline kaugus olema sama. Kui see nii ei ole, saate te muuta kõlarite seadeid vastavalt sellele, kuidas nad kuulaja suhtes asuvad. Nii on teil võimalik tagada parim ruumheli. Helitugevuse reguleerimine Helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks kasutage klahve VOL +/-. Heli vaigistamiseks vajutage klahvile. Heli taastamiseks vajutage uuesti klahvile või vajutage helitugevuse klahvile VOL +. Eelseadistatud heliefektide valimine Ruumheliseadete valimine Vajutage korduvalt klahvile SOUND ning valige eelseadistatud heliefekt, mis sobib teie video- ja muusikaeelistustega kõige paremini. Vajutage klahvile DISC. Vajutage klahvile SETUP. Ekraanile kuvatakse üldise seadistamise menüü [General Setup] Vajutage klahvile. Kasutage klahve ja valige menüüs [OSD Language] (ekraanimenüü keel), seejärel vajutage klahvile. Erinevates riikides on võimalikud keelevalikud erinevad ja ei pruugi kokku langeda pildiga selles kasutusjuhendis. 5. Soovitud keele valimiseks kasutage klahve, seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile OK. Vaikimisi seatud keele valimisest DVD plaadi plaadimenüü jaoks lugege lähemalt peatükist 'Seadete muutmine' - [Disc Menu] (plaadimenüü). Vajutage klahvile DISC. Vajutage klahvile SETUP. 3. Kasutage klahve ja valige menüüs [Audio Setup] (heli seadistamine), seejärel vajutage klahvile. Kõlarite seadistamise menüüsse ei ole võimalik siseneda, kui taasesitamine kodukinosüsteemil ei ole täielikult peatatud. Sellisel juhul vajutage kaks korda klahvile. Vajutage korduvalt klahvile SURR, et valida ruumheliväljund, mis sobiks kõige paremini teie muusikaeelistustega. Valik 5 CH STEREO MULTI-CHANNEL Kirjeldus Võimendab stereokanaliväljundit kahekordistades heliväljundit keskmisest ning tagumistest kõlaritest. Sobib ideaalselt peomuusika kuulamiseks. Multikanaliline ruumheliväljund: DTS (Digital Theater Systems), Dolby Digital, ja Dolby Pro Logic II. Video / Muusika ACTION/ ROCK DRAMA/ JAZZ CONCERT/ CLASSIC Kirjeldus Rõhutatud kõrged ja madalad helid, et saada täielikku kinoelamust. Sobib kõige paremini action-filmide vaatamiseks ja rock / pop muusika kuulamiseks. Ühtlane ja puhas helitoon. Sobib kõige paremini livekontserdiplaatide vaatamiseks ja klassikalise muusika kuulamiseks. Selged keskmised ja kõrged helid. Tekitatakse mulje klubis viibimisest, kus artist on teie ees. Sobib kõige paremini draamade vaatamiseks ja jazz muusika kuulamiseks. Kõlarite helitugevuse muutmine Valige menüüst [Speakers Volume] (kõlarite helitugevus) seejärel vajutage klahvile. STEREO Stereoheli kahe eesmise kõlari kaudu. SPORTS NIGHT Mõõdukas helitase, ruumheliefekt, saavutamaks selget kõne ning spordiväljakutel valitsevat atmosfääri. Dünaamiliselt piiratud helireþiim, mis sobib kasutamiseks filmide vaatamiseks öösel või pealetükkimatu taustamuusika esitamiseks

15 ... TAASESITAMINE... ALUSTAMINE Parimaks setereosignaalide vastuvõtuks ühendage süsteemi väline antenn (ei kuulu komplekti). Asetage antenn võimalikult kaugele televiisorist, videomakist ja teistest kiirgusallikatest, et ei tekiks soovimatuid häireid. Klahv Tegevus Eelsalvestatud raadiojaama valimine. Raadiosageduse kerimine üles / alla. Vajutage ja hoidke all, et valitud raadiojaama seadme mälust kustutada. Teiste salvestatud raadiojaamade järjekorranumbrid ei muutu. Kõikide raadiojaamade salvestamine uuesti Helitugevuse reguleerimiseks kasutage klahve, seejärel vajutage klahvile OK. Kuulete valitud kõlarist testsignaali. Korrake kirjeldatud tegevust teiste kõlarite jaoks, kuni kõikide kõlarite väljundid on tasakaalus. Menüüst väljumiseks vajutage klahvile SETUP. Viivitusaja seadistamine (ainult keskmine ja tagumised kõlarid) Heliallika valimine Peaseadmel Vajutage korduvalt klahvile SOURCE ning valige soovitud heliallikas: DISC > USB > FM > AUX 1 > AUX 2 > SCART IN > DISC... Kaugjuhtimispuldil Vajutage klahvile RADIO. Esmakordne häälestamine Esmakordsel raadio häälestamisel 'RADIO' reþiimis on teil võimalik kuuldelolevaid raadiojaamu häälestada järgnevalt. Vajutage klahvile RADIO. Ekraanile kuvatakse kirje: 'AUTO INSTALL... PRESS PLAY' (automaatne häälestamine vajutage klahvile PLAY). Vajutage klahvile. Salvestatakse kõik kuuldelolevad raadiojaamad. Kui häälestamine on lõppenud, hakkab mängima esimene raadiojaam. Automaatse häälestamise lõpetamiseks vajutage klahvile. 22 Teil on võimalik salvestada kuni 40 raadiojaama. Kui automaatset häälestamist ei alustata või selle käigus salvestatakse vähem kui 5 raadiojaama, pakub seade uuesti häälestamise võimalust, kui te seadme järgmisel korral raadioreþiimi lülitate. Raadio kuulamine Vajutage klahvile RADIO. Raadio funktsioonide valimiseks kasutage kaugjuhtimispulti. Vajutage ja hoidke 5 sekundi jooksul all klahvi PROGRAM. Kõik mälus olnud raadiojaamad kustutatakse. Kontrollige antenniühendust, kui stereosignaali ei tuvastata või häälestamise käigus leitakse alla 5 raadiojaama. Raadiojaamade otsimine ja salvestamine Vajutage klahvile RADIO. Vajutage klahvile /. Raadiosageduse näit hakkab muutuma, kuni leitakse järgmine raadiosagedus. 3. Korrake punktis 2 kirjeldatud tegevust, kuni leiate soovitud raadiojaama. Raadiojaama täpishäälestuseks kasutage klahve /. 4. Vajutage klahvile PROGRAM. Raadiojaama järjekorranumber hakkab vilkuma. Kui 20 sekundi jooksul ei vajutata klahvidele, väljub seade automaatselt jaamade otsimise reþiimist. 5. Raadiojaamale järjekorranumbri valimiseks kasutage klahve / (või numbriklahve). 6. Vajutage kinnitamiseks klahvile PROGRAM. Valige menüüst [Speakers Delay] (kõlarite viivitus), seejärel vajutage klahvile. Viivitusaja seadistamiseks kasutage klahve, seejärel vajutage klahvile OK. Korrake kirjeldatud tegevust teiste kõlarite jaoks, kuni kõikide kõlarite heli jõuab kuulajani samaaegselt. Menüüst väljumiseks vajutage klahvile SETUP. Määrake pikem viivitusaeg, kui keskmine või tagumised kõlarid on kuulajale lähemal kui eesmised kõlarid. 1ms seadistamisel tähendab umbes 30 cm (1 jalg) vahemaad kuulaja ja kõlari vahel. SCART IN AUX1 AUX2 Ühendatud helisisendi valimiseks vajutage korduvalt klahvile AUDIO SOURCE. Kirje ekraanil Lisaseadme ühendamiseks kasutatav pesa SCART TO TV pesa AUDIO IN-AUX1 pesad AUDIO IN-AUX2 pesad FM lainepikkuse valimiseks vajutage klahvile RADIO. USB reþiimi sisenemiseks vajutage klahvile USB. Plaadireþiimi sisenemiseks vajutage klahvile DISC. 15

16 5. TAASESITAMINE... TAASESITAMINE Plaadi taasesitamine Pealkirja funktsioonid Funktsioonid taasesitamisel 3. Ettevaatust! Video taasesitamine Ärge asetage kunagi plaadiliugurisse kõrvalisi esemeid. Ärge puutuge plaadipesa sees olevat läätse. Plaadiliuguri avamiseks vajutage klahvile. Sisestage plaat kirjaga ülespoole. Kahepoolsete plaatide puhul asetage ülespoole see külg, mida soovite esitada. Plaadiliuguri sulgemiseks vajutage uuesti klahvile. Plaadi taasesitamiseks televiisoriekraanil lülitage televiisor sobivale kanalile. Taasesitamise lõpetamiseks vajutage klahvile. Taasesitamiseks sobivate plaaditüüpide nimekiri on toodud kasutusjuhendi lõpus (lugege lähemalt peatükki 'Toote tehnilised andmed' > 'Taasesitamiseks sobivad andmekandjad'. Kui ekraanile kuvatakse koodi sisestamise menüü, tuleb teil sisestada vastav kood, enne kui plaati on võimalik taasesitada. Kui plaadi taasesitamine on peatunud rohkem kui 5 minutiks, lülitub automaatselt sisse ekraanisäästja. Ekraanisäästja välja lülitamiseks vajutage klahvile DISC. Kui 15 minuti jooksul peale plaadi taasesitamise lõppemist ei vajutata ühelegi klahvile, lülitub see seade automaatselt puhkereþiimi. Video taasesitamine jätkub alati kohast, kust see viimati katkestati. Video taasesitamiseks plaadi algusest, vajutage klahvile, kui ekraanile on kuvatud infoteade. Klahv Alustage pealkirja taasesitamist. Erinevaid funktsioone on teil võimalik valida kaugjuhtimispuldi klahvide abil. Tegevus Taasesitamise alustamine / katkestamine / jätkamine. Taasesitamise lõpetamine. Järgmise pealkirja / peatüki valimine. Valitud pealkirja / peatüki kordamine, eelmise pealkirja / peatüki valimine. Eelmise pealkirja / peatüki valimiseks vajutage sellele klahvile kaks korda. / Kiire otsing (vasakule). Otsingukiiruse muutmiseks vajutage sellele klahvile korduvalt. Kui taasesitamine on peatatud, saate nende klahvidega määrata aegluubis taasesitamise kiirust edasi- või tagasisuunas. / Aegluubis taasesitamine edasi- (alla) või tagasisuunas (üles). Taasesitamise kiiruse muutmiseks vajutage sellele klahvile korduvalt. VCD plaatide puhul on aegluubis taasesitamine võimalik ainult edasisuunas. Funktsioonid video taasesitamisel Alustage pealkirja taasesitamist. Erinevaid funktsioone on teil võimalik valida kaugjuhtimispuldi klahvide abil. Klahv ZOOM Tegevus Piltide ja muusika taasesitamine samaaegselt Alustage slaidiesituse taasesitamist. Kaugjuhtimispuldi abil on teil võimalik taasesitamisel funktsioone valida. Eelmise pildi valimine. Järgmise pildi valimine. Pildi pööramine päripäeva. Pildi pööramine vastupäeva. Pildi suurendamine / vähendamine. Taasesitamise katkestamine suurendusreþiimis. Taasesitamise lõpetamine Teil on võimalik taasesitada pilte ja muusikafaile samal ajal, nii et piltide vaheldumist ekraanil saadab muusika. MP3 / WMA muusikafailid ning JPEG pildifailid peavad olema salvestatud samale plaadile või USB mäluseadmele. Alustage MP3 / WMA muusikafailide taasesitamist. Valige soovitud pildifailide kaust / album ja vajutage selle kuvamiseks klahvile OK. Algab slaidiesitus, mis kestab kuni albumi / kausta lõpuni. Heli taasesitatakse kuni plaadi lõpuni. Slaidiesituse peatamiseks vajutage klahvile. Muusika taasesitamise peatamiseks vajutage uuesti klahvile. Taasesitamine USB mäluseadmelt Selle seadmega on võimalik taasesitada järgmistele USB mäluseadmetele salvestatud MP3, WMA, DivX ning JPEG faile: mälupulgad mälukaardilugejad välised kõvakettad (vajalik voolujuhtme ühendus) Ühendage seadme (USB) pessa USB mäluseade. Vajutage klahvile USB. Ekraanile kuvatakse sisukorra menüü. 3. Valige taasesitamiseks soovitud fail. Taasesitamine algab peale. Taasesitamise lõpetamiseks vajutage klahvile või eemaldage USB seade USB pesast. Raadio Kui mäluseade ei mahu USB ühenduspessa, peate seadme ühendamisel kasutama kaablit. Kui te ühendate mitme mälukaardi jaoks mõeldud kaardilugeja, kuvatakse ekraanile ainult ühe kaardi sisu. Digikaameraid, mille jaoks läheb vaja eraldi tarkvara või mis kasutavad PTP protokolli, ei toetata. Veenduge, et FM antenn on subwooferiga korralikult ühendatud. Kui see nii ei ole, ühendage komplektisolev FM antenn subwooferi FM75Ω pessa ning kinnitage selle teine ots seinale

17 ... TAASESITAMINE... TAASESITAMINE Klahv Tegevus DVD plaadi menüüsse sisenemine Kui CD plaadile on salvestatus mitu salvestussessiooni, taasesitatakse ainult esimene sessioon. Selle seadme abil ei ole võimalik taasesitada MP3PRO heliformaadis faile. Kui MP3 faili või albumi nimi (ID3 tähis) sisaldab spetsiaalseid tähemärke, võib juhtuda, et neid ei kuvata õigesti, kuna süsteem ei tunne neid ära. Mõned WMA failid on kopeerimise vastu kaitstud DRM süsteemi abil. Selliseid faile ei ole selle seadme abil võimalik taasesitada. Kui failide koguarv või nende suurus ületab lubatud määra, ei ole neid võimalik taasesitada. Andmeplaadile salvestatud informatsiooni nimekirja kuvamisest ilma kaustadeta lugege lähemalt peatükist 'Heliseaded' - [Preferences] (eelistused) > [MP3/JPEG Display] (MP3 /JPEG kuvamine). Pildifailide taasesitamine Piltide taasesitamine slaidiesitusena Selle seadme abil on võimalik taasesitada JPEG pildifaile (faililaiendiga.jpeg või.jpg). Sisestage plaadiliugurisse plaat või ühendage USB mäluseade, millele on salvestatud JPEG pildifailid. Vajutage klahvile DISC või USB. Automaatselt hakkab peale slaidiesitus (Kodak pildiplaadi puhul) või kuvatakse ekraanile pildimenüü (JPEG plaadi puhul). 3. Valige soovitud kaust / album seejärel vajutage klahvile OK. Kausta salvestatud piltide eelvaatamiseks vajutage klahvile INFO. 4. Eelmisele / järgmisele leheküljele liikumiseks vajutage klahvile /. Pildifaili valimiseks kasutage nooleklahve. Ainult valitud pildifaili kuvamiseks vajutage klahvile OK. Slaidiesituse alustamiseks vajutage klahvile. Menüüsse tagasi pöördumiseks vajutage klahvile BACK. ed Plaadi sisu kuvamiseks võib kuluda päris pikk aeg, eriti kui plaadile on salvestatud palju palasid / pilte. Kui JPEG pildifaili ei ole salvestatud 'exif' failitüüp, ei kuvata selle pildi eelvaadet pisipiltide hulgas. Selle asemel kuvatakse süsteemi vaikimisi pilt. Selle seadme abil on võimalik kuvada digikaameratest pärit pilte ainult sel juhul, kui need on JPEG-EXIF formaadis. Seda formaati kasutavad enamus digitaalseid kaameraid. Motion JPEG ning muudes formaatides pilte ei ole võimalik kuvada, samuti ei ole võimalik taasesitada piltidega seostuvaid heliklippe. Kui failide koguarv või nende suurus ületab lubatud määra, ei ole neid võimalik taasesitada. AUDIO SYNC SUBTITLE REPEAT ZOOM INFO SCREEN FIT Heli keele või kanali muutmine. Subtiitrite keele muutmine. Erinevate kordus- ning segaminiesitusreþiimide vahel valimine, välja lülitamine. Kordusreþiimid on eri plaaditüüpide puhul erinevad. VCD plaatide puhul on kordusesitus võimalik ainult juhul, kui taasesituse kontrolli funktsioon on sisse lülitatud. Ekraanipildi suurendamine / vähendamine. Suurendatud pildil liikumiseks kasutage nooleklahve. Taasesituse hetkestaatuse või plaadiinformatsiooni kuvamine. Siin on teil võimalik muuta video taasesitamise seadeid ilma plaadiesitust katkestamata. Ekraanipildi mahutamine televiisoriekraanile. Selle klahviga on teil võimalik sobitada pilt televiisoriekraanile. Mõned funktsioonid ei pruugi kõikide plaatide puhul toimida. Täpne info on kirjas plaadiga kaasasoleval infolehel. Plaadimenüüsse sisenemiseks vajutage klahvile DISC. Valige soovitud taasesitusfunktsioon, seejärel vajutage klahvile OK. Osades menüüdes saate oma valiku sisestamiseks kasutada numbriklahve. Pealkirjade menüüsse tagasi liikumiseks taasesitamise ajal vajutage klahvile BACK. VCD plaadi või tutvustusmenüüsse sisenemine Taasesituse kontrolli funktsioon on VCD /plaatide jaoks vaikimisi sisse lülitatud. Kui te sisestate VCD plaadi, kuvatakse ekraanile plaadimenüü. Taasesitusfunktsiooni valimiseks kasutage klahve, taasesitamise alustamiseks vajutage klahvile OK. 3. Kui taasesituse kontrolli funktsioon on välja lülitatud, ei kuvata menüüd ekraanile ja taasesitamine algab peale esimesest pealkirjast. Menüüsse tagasi pöördumiseks taasesitamise ajal vajutage klahvile BACK (kui taasesituse kontrolli funktsioon on sisse lülitatud). Plaadi eelvaatemenüü kuvamiseks vajutage klahvile DISC. Menüüst väljumiseks vajutage klahvile DISC. Valige soovitud tutvustava taasesitamise tüüp seejärel vajutage klahvile OK. Taasesituse kontrolli funktsiooni seadete muutmisest lugege lähemalt peatükist 'Seadete muutmine - [Preferences] (eelistused) > [PBC]

18 ... TAASESITAMINE... TAASESITAMINE Heliväljundi sünkroniseerimine video taasesitamisega Kui video taasesitamine on aeglasem kui heli taasesitamine (heli ei lähe pildiga kokku), on teil võimalik seadistada heliväljundile viivitus, nii et see läheks kokku videoväljundiga. Vajutage ja hoidke all klahvi AUDIO SYNC, kuni ekraanile kuvatakse 'AUDIO SYNC XXX'. XXX' tähistab viivituse aega. Viivituse aja seadistamiseks vajutage viie sekundi jooksul klahvile VOL +/-. Teatud lõigu korduv taasesitamine 3. DVD plaadi taasesitamine erinevate vaatenurkade alt Kui 5 sekundi jooksul ei vajutata nendele klahvidele, taastatakse nende helitugevuse reguleerimise funktsioon. Soovitud lõigu alguspunkti määramiseks vajutage klahvile REPEAT A-B. Selle lõigu lõpp-punkti määramiseks vajutage uuesti klahvile REPEAT A-B. Algab lõigu korduv taasesitamine. Selle funktsiooni tühistamiseks vajutage klahvile REPEAT A-B. Lõigu märgistamine on võimalik ainult ühe pala / pealkirja piires. Vajutage taasesitamise ajal korduvalt klahvile ANGLE. Taasesitamine jätkub valitud vaatenurga alt. Taasesitamise alustamine soovitud alguspunktist Vajutage taasesitamise ajal klahvile INFO. Ekraanile kuvatakse plaadi toimingute hetkeolukord. Informatsiooni sirvimiseks kasutage klahve, seejärel vajutage klahvile OK. [TT Time] (aeg pealkirja piires) [Ch Time] (aeg peatüki piires) [Disc Time] (aeg plaadi piires) [Track Time] (aeg pala piires) 3. Valige numbriklahvidega ajahetk, millest soovite alustada, seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile OK. See funktsioon toimib ainult juhul, kui plaadile on salvestatud kaadrid erinevate vaatenurkade alt. Selle menüü valikud sõltuvad plaaditüübist. DivX videoplaatide taasesitamine DivX video on digitaalne videoformaat, mis säilitab kõrge kvaliteedi ka kõrge kokkupakkimismäära juures. See seade on märgistatud DivX Certified logoga, see tähendab, et teil on võimalik taasesitada DivX videofaile. Sisestage plaadiliugurisse DivX failidega plaat või ühendage USB mäluseade. Vajutage klahvile DISC või USB. Ekraanile kuvatakse sisukorra menüü. 3. Valige taasesitamiseks soovitud pealkiri, seejärel vajutage klahvile. Klahv AUDIO SYNC SUBTITLE INFO Tegevus Heli keele / kanalite muutmine. Subtiitrite keele muutmine. Taasesitamise lõpetamine. DivX Ultra videoplaadi puhul vajutage sisukorramenüü kuvamiseks sellele klahvile veel teist korda. DivX Ultra videoplaadi informatsiooni kuvamine. Selle seadme abil on võimalik taasesitada ainult DivX faile, mille olete rentinud või ostnud selle seadme DivX registratsioonikoodi abil (lugege lähemalt peatükist 'Seadete muutmine' > [General Setup] (üldine seadistamine) > [DivX(R) VOD Code] (DivX VOD registratsioonikood). Selle seadmega on võimalik taasesitada DivX faile suurusega kuni 4GB. Kui subtiitreid ei kuvata korralikult, peate subtiitrite keelt muutma (lugege lähemalt peatükist 'Seadete muutmine' > [Preference Setup] (eelistuste seadistamine) > [DivX Subtitle] (DivX subtiitrid). Ekraanile kuvatakse subtiitritest kuni 45 tähemärki. Muusika taasesitamine Pala funktsioonid Alustage valituid pala taasesitamist. Pala funktsioonide juhtimiseks kasutage kaugjuhtimispulti. Klahv REPEAT Tegevus Taasesitamise alustamine / katkestamine / jätkamine. Taasesitamise lõpetamine. Järgmise pealkirja / peatüki valimine. Valitud pealkirja / peatüki kordamine, eelmise pealkirja / peatüki valimiseks vajutage klahvile kaks korda. Pala järjekorranumbri sisestamine / Kiire otsing edasi- (paremale) või tagasisuunas (vasakule). Otsingukiiruse muutmiseks vajutage sellele klahvile korduvalt. Erinevate kordus- ja segaminiesitusreþiimide vahel valimine, välja lülitamine. MP3 / WMA failide taasesitamine MP3 / WMA tüüpi failid on kokkupakitud helifailid (faililaienditega.mp3 või.wma). Sisestage plaadiliugurisse plaat või ühendage USB mäluseade, millele on salvestatud MP3 / WMA muusikafailid. Vajutage klahvile DISC või USB. Ekraanile kuvatakse sisukorra menüü. 3. Valige soovitud kaust ja vajutage klahvile OK. 4. Valige soovitud pala, seejärel vajutage klahvile. Peamenüüsse tagasi pöördumiseks vajutage klahvile BACK või, kuni ekraanil tähistatakse eelmine kaust (Previous) ning seejärel vajutage klahvile OK. 4. Erinevate funktsioonide valimiseks kasutage kaugjuhtimispulti

HTS8140_8150 estonian.cdr

HTS8140_8150 estonian.cdr DVD Kodukino süsteem Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil www.philips.com/welcome HTS HTS 8140 8150 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend

Rohkem

DVP3580 estonian.cdr

DVP3580 estonian.cdr Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil www.philips.com/welcome DVP 3580 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend OLULINE INFORMATSIOON KEELTE

Rohkem

HTS9810 estonian.cdr

HTS9810 estonian.cdr DVD Kodukino süsteem HTS 9810 Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil www.philips.com/welcome Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend INFORMATSIOON

Rohkem

HTS7500_7520_7540 estonian.cdr

HTS7500_7520_7540 estonian.cdr Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil www.philips.com/welcome HTS HTS HTS 7500 7520 7540 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

DVP3950_58 estonian.cdr

DVP3950_58 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome DVP3950/58 Eestikeelne kasutusjuhend Enne DVD-mängija kasutamist lugege ja saage aru kõikidest kaasasolevatest juhenditest. DivX video: DivX

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

BDP7500MKII estonian.cdr

BDP7500MKII estonian.cdr Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil: www.philips.com/welcome BDP7500 MK II (BDP7500S2/BDP7500B2) Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend

Rohkem

AJ3123_12 estonian.cdr

AJ3123_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome AJ3123 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend 8. ed Kõik muudatused ja modifikatsioonid, mis pole

Rohkem

DVP3260_3264 estonian.cdr

DVP3260_3264 estonian.cdr DVD VIDEOMÄNGIJA Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome DVP3260 DVP3264 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend OLULINE INFORMATSIOON

Rohkem

HTR5204 estonian.cdr

HTR5204 estonian.cdr Digitaalne AV vastuvõtja süsteem HTR5204 Täname teid, et valisite Philipsi Vajate kiirelt abi? Lugege oma kasutusjuhendist 'Kiirete nõuannete' osa, mis muudavad selle Philipsi toote kasutamise tunduvalt

Rohkem

DVP5990 estonian.cdr

DVP5990 estonian.cdr DVD videomängija Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome DVP5990 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelene kasutusjuhend OLULINEINFORMATSIOON

Rohkem

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutisse laadida ja redigeerida erinevatest analoogvideo

Rohkem

HTS8100 estonian.cdr

HTS8100 estonian.cdr DVD KODUKINO SÜSTEEM HTS8100 Täname, et valisite Philipsi. Vajate kiiresti abi? Lugege eelnevalt Kiiresti Alustamise Juhendit ja/või kasutusjuhendit kiirete nõuannete saamiseks, mis teevad Philipsi toote

Rohkem

PET946D_12 estonian.cdr

PET946D_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome PET 946D Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...3 Olulised ohutusnõuded...3

Rohkem

HTS5560_5580_5590 estonian.cdr

HTS5560_5580_5590 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome HTS HTS HTS 5560 5580 5590 Külastage Philipsit internetis http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD MÄRKUSED...3

Rohkem

HTS7140_12 estonian.cdr

HTS7140_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome HTS 7140 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1...3 Autoriõigused...3 Vastavus...3

Rohkem

PET7432 estonian.cdr

PET7432 estonian.cdr Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt Www.philips.com/welcome PET 7432 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...4 Ohutus...4 Märkus...6

Rohkem

BDP2600_12 estonian.cdr

BDP2600_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi internetist www.philips.com/welcome BDP2600 Külastage Philipsit internetis http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend Enne blu-ray plaadimängija kasutamist lugege

Rohkem

HTB9550D_12 estonian.cdr

HTB9550D_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome HTB9550D Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Abi ja tugi...3 Elektroonilise

Rohkem

HTB3510_3540_3570_12 estonian...

HTB3510_3540_3570_12 estonian... Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga HTB3510 HTB3540 HTB3570 HTB3510 HTB3540 HTB3570 Eestikeelne kasutusjuhend

Rohkem

BTM2280_12 estonian1.cdr

BTM2280_12 estonian1.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga BTM2280/12 Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Oluline...3 Tundke

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Sisukord 1 Oluline 3 Ohutus 3 Toote hooldamine 4 Keskkonna kaitsmine 4 Vastavus

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Sisukord 1 Oluline 3 Ohutus 3 Märkus 4 Vastavuse deklaratsioon 4 2 Teie muusikakeskus

Rohkem

AS851_10 estonian.cdr

AS851_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome AS851 Rohkem infot Philipsi toodete kohta saate aadressilt: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 7. PROBLEEMIDE

Rohkem

MCM138D estonian.cdr

MCM138D estonian.cdr ipodiga ühendatav meelelahutuskeskus MCM138D Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend ETTEVAATUST Siin kasutusjuhendis mittekirjeldatud toimingud võivad lõppeda

Rohkem

PD7030_12 estonian.cdr

PD7030_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge aadressil www.philips.com/welcome PD 7030 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...3 Olulised ohutusalased

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

BDP3280_12 estonian.cdr

BDP3280_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi internetist www.philips.com/welcome BDP3280 Külastage Philipsit internetis http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend Enne blu-ray plaadimängija kasutamist lugege

Rohkem

DCM2068_12 estonian.cdr

DCM2068_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome DCM2068 Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Oluline...3 2. Teie

Rohkem

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容)

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容) KASUTUSJUHEND SIIRDATAV KDITSIEER KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND AM-5PR(N) Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

MCM394 estonian.cdr

MCM394 estonian.cdr Mikro Hi-Fi süsteem MCM394 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend PROBLEEMIDE LAHENDAMINE Probleem Puudub heli või moonutatud heli Parempoolne ja vasakpoolne heliväljund

Rohkem

PD9122_12 estonian.cdr

PD9122_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge aadressil www.philips.com/welcome PD 9122 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1. Oluline...3 Olulised ohutusalased

Rohkem

BTM2056_12 estonian.cdr

BTM2056_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome BTM2056 Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Oluline...3 2. Teie

Rohkem

DCM2260_12 estonian.cdr

DCM2260_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga DCM2260/12 Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Ohutus...3 Tundke neid

Rohkem

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend Programmi AnimatorDV Simple+ esmane kasutusjuhend Programm AnimatorDV Simple+ on mõeldud animatsioonide loomiseks. Tegemist on tasuta tarkvaraga, mis töötab videoseadmetega (videokaamera, veebikaamera).

Rohkem

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx Bose SoundLink Around- ear II Kõrvaklapid ETTEVAATUSABINÕUD Pikaajaline vali heli võib kahjustada Teie kõrvakuulmist. Vältige kõrvaklappide kasutamist autoga sõitmise ajal. Kõrvaklappide ohutuimaks kasutamiseks

Rohkem

BDP5180_12 estonian.cdr

BDP5180_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge aadressil www.philips.com/welcome BDP5180 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend LASER ETTEVAATUST JUHTIMISSEADMETE VÕI KOHANDUSTE

Rohkem

E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Sisukord

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx HEOS 1 Seadistamise kiirjuhend http://www.denon.ee/?op=body&id=169 http://www.tophifi.ee/ https://www.facebook.com/tophifi.ee ENNE, KUI ALUSTATE Veenduge, et kõik alljärgnev on töökorras: 1. SAMM: LAHTIPAKKIMINE

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

PET988 estonian.cdr

PET988 estonian.cdr Kaasaskantav DVD mängija PET 988 Registreerige oma toode ja saage tuge: Www.philips.com/welcome Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend TEHNILISED ANDMED Õnnitleme

Rohkem

PD7000B_C_S estonian.cdr

PD7000B_C_S estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi veebilehelt: www.philips.com/welcome PD PD PD 7000B 7000C 7000S Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1. Oluline...3

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

MCD900_12 estonian.cdr

MCD900_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome MCD 900 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 12. PROBLEEMIDE LAHENDAMINE 1 Oluline...3

Rohkem

Häälestusutiliit Kasutusjuhend

Häälestusutiliit Kasutusjuhend Häälestusutiliit Kasutusjuhend Autoriõigus 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationi USAs registreeritud kaubamärk. Käesolevas dokumendis sisalduvat teavet

Rohkem

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

Microsoft Word - SCD38USB

Microsoft Word - SCD38USB SCD-38 USB KAASASKANTAV RAADIO/CD/MP3- MÄNGIJA USB-GA Kasutusjuhend Lenco soovitab lugeda juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist. Rohkem informatsiooni www.lenco.eu Hea klient, Täname Teid,e t olete

Rohkem

MCM726 estonian.cdr

MCM726 estonian.cdr Mikro Hi-Fi süsteem MCM726 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend PROBLEEMIDE LAHENDAMINE Vana seadme hävitamine Teie seade koosneb kõrgekvaliteedilistest materjalidest

Rohkem

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite lisamine... 6 Uue dokumendi loomine Dokumendi salvestamine

Rohkem

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB Kasutusjuhend RVT 64 DC, RVT 354 DC, RVT 54 DC, RVT 684 DC Kasutusjuhend Üldteave Siseseadet saab hõlpsalt kasutada infrapunakaugjuhtimispuldiga. Siseseade annab õigest andmeedastusest teada helisignaaliga.

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

untitled

untitled Eesti Mudeli nr TX-40AX630E TX-48AX630E TX-55AX630E Kasutusjuhend LCD televiisor Täpsemate suuniste saamiseks vt [espikker] (sisseehitatud kasutusjuhend). Kuidas kasutada [espikker] (lk 17) Täname, et

Rohkem

Control no:

Control no: Smart Access Driftsprocedure A. Eeltingimused... 2 1. Nutitelefoni ühilduvus... 2 2. Kaabli valik... 2 a. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 4/4S)... 2 b. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 5/5c/5s)...

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

DS9000_10 estonian.cdr

DS9000_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi veebilehelt www.philips.com/welcome DS 9000 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...3 Turvalisus...3 Märkus...5

Rohkem

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 või Windows

Rohkem

PD9060_12 estonian.cdr

PD9060_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi veebilehelt www.philips.com/welcome PD 9060 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 7. PROBLEEMIDE LAHENDAMINE 1 Oluline...3

Rohkem

Document number:

Document number: WNR Kiirpaigaldusjuhend Lisateavet, juhised ja uuendused saab leida internetist aadressil http://www.a-link.com Kiirpaigaldusjuhend Komplekt sisaldab: - WNR repiiter - Paigaldusjuhend Ühendused / Ports:

Rohkem

LFH0615_0625_0635_00 estonian...

LFH0615_0625_0635_00 estonian... Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome Digitaalne diktofon LFH0615 LFH0625 LFH0635 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD

Rohkem

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega.

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Eestvaade - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rohkem

User Manual

User Manual Register your product and get support at 4900 series www.philips.com/welcome Kasutusjuhend 43PUH4900 43PUK4900 43PUT4900 43PUT4900 49PUH4900 49PUK4900 49PUT4900 49PUT4900 55PUH4900 55PUK4900 55PUT4900

Rohkem

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista on Microsoft Corporationi USA-s registreeritud kaubamärgid.

Rohkem

Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support 2 EE Sisukord 1 Olulised ohutusalased juhendid 4 Kuulamisohutus 4 Üldine informatsioon

Rohkem

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd Kiirjuhend Tervita oma MacBooki. Alustame. Maci käivitamiseks vajuta toitenuppu ning rakendus Setup Assistant annab sulle mõned lihtsad juhised, kuidas arvuti töökorda seada. See aitab sul Wi-Fi võrku

Rohkem

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööaknas leia Windows Update 4.Lase arvutil kontrollida

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

20_23PFL5122_5322 estonian.cdr

20_23PFL5122_5322 estonian.cdr 20/23PFL5122 20/23PFL5322 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend MÄRKUSED 27 MÄRKUSED Taaskasutamine Toote pakend on mõeldud ümbertöötlemiseks. Õigeks hävitamiseks

Rohkem

DVP3100V estonian.cdr

DVP3100V estonian.cdr DVD-MÄNGIJA / VIDEOMAKK Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend MÄRKUSED OHUTUSNÕUDED ETTEVAATUST ELEKTRIÐOKI OHT MITTE AVADA ETTEVAATUST: ELEKTRIÐOKI OHU VÄHENDAMISEKS

Rohkem

AU581 Kasutusjuhend

AU581 Kasutusjuhend 1 Meelespea Hoiatuseks Vältimaks elektrišoki või teisi vigastusi ärge võtke seadet, akut või toiteadapterit lahti. Vältimaks tulekahju, elektrišoki või seadme vigastusi ärge kasutage seadet märjas keskkonnas,

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

SA5DOT02BN_12 estonian.cdr

SA5DOT02BN_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga GoGEAR SA5DOT Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Oluline ohutusinformatsioon...3

Rohkem

SA32xx estonian.cdr

SA32xx estonian.cdr Digitaalne audio video mängija SA3214 SA3215 SA3216 SA3224 SA3225 SA3226 SA3244 SA3245 SA3246 SA3265 SA3285 Õnnitleme teid ostu puhul ning tere tulemast Philipsisse! Saamaks kogu tuge, mida Philips pakub,

Rohkem

AU350 kasutusjuhend

AU350 kasutusjuhend 1 Meelespea Hoiatuseks Vältimaks elektrišoki või teisi vigastusi ärge võtke seadet, akut või toiteadapterit lahti. Vältimaks tulekahju, elektrišoki või seadme vigastusi ärge kasutage seadet märjas keskkonnas,

Rohkem

EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut

EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut sooritada. Andmebaasid on temaatilised. Koolitööde

Rohkem

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend G TECTA 4G mitme gaasi detektor Lühijuhend 2 Sisukord Ohutus- ning ettevaatusabinõud 2 Karbi sisu 3 Toote ülevaade 3 Toote omadused 3 Akude kontrollimine 4 Sisselülitamine 4 G-TECTA 4G käivitusprotsess

Rohkem

SA2ARA_04_08_16 estonian.cdr

SA2ARA_04_08_16 estonian.cdr Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt: www.philips.com/welcome SA2ARA04 SA2ARA08 SA2ARA16 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend MÄRKUSED MÄRKUSED

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET EasyFit Touch aktiivsusmonitor kasutusjuhend Puuteekraaniga aktiivsusmonitor - randmevõru Funktsioonid Kellaaeg Sammulugemine Läbitud vahemaa Kalorid Äratuskell Unejälgimise režiim Märguanne liikumiseks

Rohkem

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND VERIFONE Vx610 GSM Kliendiabi: (0) 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: (0) 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: (0) 6711 420 Email: posgrupp@estcard.ee

Rohkem

-,.%'/,012)301#0)43(/15641.,/1'3##)0/15/!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, 7%6,*5189:;1?@1AB CDEF>G;CH I5'3/3'J3$,64 Sisukord 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Alustamine 3 Teleri ülevaade 3 Paigaldamine 7

Rohkem

ipod nano Kasutusjuhend

ipod nano Kasutusjuhend ipod nano Kasutusjuhend Sisukord 1. peatükk 4 Põhiinfo ipod nano kohta 5 ipod nano lühiülevaade 5 ipod nano nuppude kasutamine 7 Pikkade nimistute kiire sirvimine 7 Muusikaga seotud menüüosade otsimine

Rohkem

SA2SPK_04_08_16 estonian.cdr

SA2SPK_04_08_16 estonian.cdr Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt: www.philips.com/welcome SA2SPK04 SA2SPK08 SA2SPK16 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend MÄRKUSED MÄRKUSED

Rohkem

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plugina ikoon on kadunud Outlooki kasutajad saavad dokumente

Rohkem

Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017

Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017 Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017 Sissejuhatus Raadiosidest üldiselt Tarkvaraline raadio Kuidas alustada 2 Raadioside Palju siinussignaale õhus Info edastamiseks moduleerid

Rohkem

Smart Choice_ATV_ET.pdf

Smart Choice_ATV_ET.pdf Register your product and get support at www.philips.com/welcome 19PFL3405/12 22PFL3405/12 26PFL3405/12 Kasutusjuhend www.philips.com/support Model Serial Österreich 0810 000 205 0.07 pro Minute België/Belgique

Rohkem

eUM S30-S40_12_60

eUM S30-S40_12_60 Register your product and get support at www.philips.com/welcome PFL30x7H PFL30x7T PFL30x7K PFL31x7H PFL31x7K PFL32x7H PFL33x7H PFL35x7H PFL35x7T PFL35x7K PFL38x7H PFL38x7T PFL38x7K ET Kasutusjuhend Sisu

Rohkem

VOIP121 estonian.cdr

VOIP121 estonian.cdr USB ADAPTER VOIP121 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend MÄRKUSED MÄRKUSED SISUKORD 3 Sisukord 4 Oluline informatsioon 5 Mis on karbis kaasas 6 Teie telefoniadapter

Rohkem

KASUTUSJUHEND Mini Hi-Fi Süsteem Palun lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi ning hoidke see alles hilisemaks vaatamis

KASUTUSJUHEND Mini Hi-Fi Süsteem Palun lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi ning hoidke see alles hilisemaks vaatamis KASUTUSJUHEND Mini Hi-Fi Süsteem Palun lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi ning hoidke see alles hilisemaks vaatamiseks. MUDEL CK4 (CKS4F) MFL7082767 www.lg.com Copyright

Rohkem

Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com

Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara 2 Seadistamise etapid 1. Laadige alla ja installeerige Qlik Sense Desktop. 2. Laadige

Rohkem

SISUKORD

SISUKORD Copyright 2011 myphone. All rights reserved. 1 myphone 1030 SISUKORD Telefoni info... 3 Telefoni kasutuselevõtt... 5 SIM kaardi ja aku paigaldus... 5 Aku laadimine... 7 Telefoni sisse ja välja lülitamine...

Rohkem

7008

7008 Register your product and get support at www.philips.com/welcome 7000 series Smart LED TV 42PFL7008 42PFL7108 47PFL7008 47PFL7108 55PFL7008 55PFL7108 Kasutusjuhend Sisukord 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7

Rohkem

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx HOTSEC Tarkvara kasutusjuhend v. 1.9 1 Sisukord Käivitamine:... 3 Programmi kasutamine... 4 Kasutajate lisamine ja eemaldamine:... 6 Jooksev logi:... 9 Häired:... 9 2 HOTSEC põhioperatsioonide kirjeldus

Rohkem

User Manual

User Manual Register your product and get support at 5303 series www.philips.com/welcome Kasutusjuhend 22PFS5303 22PFT5303 24PFS5303 24PFT5303 Sisukord 1 Otsige kasutajatuge 3 1.1 Tuvastage ja registreerige oma teler

Rohkem