FORtech Hocheffizienz Heizungsumwälzpumpe. Heizungsumwälzpumpe ADAPT QUICK GUIDE

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "FORtech Hocheffizienz Heizungsumwälzpumpe. Heizungsumwälzpumpe ADAPT QUICK GUIDE"

Väljavõte

1 FORtech Hocheffizienz Heizungsumwälzpumpe FORtech Hocheffizienz Heizungsumwälzpumpe ADAPT QUICK GUIDE

2

3 IT L'installazione, manutenzione o riparazione dei circolatori deve essere effettuata da persone autorizzate e non è consentito l'uso di accessori e parti di ricambio non originali. Utilizzi delle pompe diversi da quelli indicati nelle istruzioni sono vietati e ritenuti usi impropri se non preventivamente concordati in forma scritta con Taco Italia s.r.l. ATTENZIONE: qualora l'imballaggio e/o il circolatore risultino visibilmente danneggiati, il circolatore non deve essere assolutamente utilizzato. EN The installation, maintenance or repair of the circulators must be carried out by authorized personnel and only original spare parts and accessories are to be used. Using the circulator for purposes other than those specified in the instructions is prohibited and considered inappropriate unless previously agreed to in writing with Taco Italia Ltd. ATTENTION: If the packaging and/or the circulator are visibly damaged, the circulator must absolutely not be used. BG Инсталирането, поддръжката или ремонтът на циркулационните помпи трябва да се извърши от оторизирани лица и не се разрешава използването на аксесоари и резервни части, които не са оригинални. Използването на помпи за цели, различни от упоменатите в инструкциите, е забранено и се счита за неправилно, освен ако не е предварително съгласувано в писмена форма с Taco Italia s.r.l. ВНИМАНИЕ! Ако опаковката и/или циркулационната помпа са видимо повредени, в никакъв случай не трябва да се използва циркулационната помпа. CZ Instalaci, údržbu i opravy cirkulátorů musí provádět autorizované osoby. Není dovoleno použití jiného než originálního příslušenství a náhradních dílů. Používejte čerpadla. Nejsou povolena žádná, která nejsou uvedena v příručce. Za nevhodné použití se považuje každé, které předem neschválí společnost Taco Italia s.r.l. UPOZORNĚNÍ: pokud je viditelné poškození balení či cirkulátoru, nesmí se cirkulátor v žádném případě používat. 3

4 DA Installation, vedligeholdelse eller reparation af cirkulatorerne bør kun udføres af autoriseret personale og anvendelse af tilbehør og reservedele, som ikke er originale, er ikke tilladt. Anden anvendelse af pumperne end den, som angives i brugsanvisningen er forbudt og anses som uhensigtsmæssig, medmindre det er aftalt på forhånd og skriftligt med Taco Italia s.r.l. ADVARSEL: hvis emballagen og/eller cirkulatoren er tydeligt beskadiget, må cirkulatoren ikke anvendes på nogen måde. DE Die Installation, Wartung oder Reparatur der Pumpen darf nur von autorisiertem Personal durchgeführt werden. Es dürfen nur Orginal-Zubehör oder Originalersatzteile eingesetzt werden. Jegliche Nutzung der Pumpen, die von der Gebrauchsanweisung abweicht, ist verboten und wird als Missbrauch betrachtet, sofern nicht vorab schriftlich mit Taco Italia s.r.l. vereinbart. ACHTUNG: sollten die Verpackung und/oder die Pumpe sichtbar beschädigt sein, darf die Pumpe auf keinen Fall zum Einsatz kommen. EL Η εγκατάσταση, συντήρηση και επιδιόρθωση των κυκλοφορητών θα πρέπει να διενεργείται από εξουσιοδοτημένο [τεχνικό] προσωπικό. Η χρήση μη γνήσιων αξεσουάρ ή ανταλλακτικών απαγορεύεται. Απαγορεύεται, τέλος, η χρήση των αντλιών, με τρόπο διαφορετικό από εκείνον που υποδεικνύεται από τις οδηγίες χρήσης εκτός κι αν έχει προηγηθεί συννενόηση και έχει δοθεί έγγραφη εξουσιοδότηση από πλευράς της Taco Italia s.r.l. ΠΡΟΣΟΧΗ: απαγορεύεται η χρήση του κυκλοφορητή στην περίπτωση που η συσκευασία ή/και ο κυκλοφορητής είναι εμφανώς κατεστραμμένοι. ES La instalación, la reparación y el mantenimiento de los circuladores deben ser efectuados por personas autorizadas y no está permitido utilizar accesorios o piezas de repuesto no originales. El uso de las bombas con fines distintos de los indicados en las instrucciones está prohibido y debe considerarse como uso impropio si no ha sido acordado previamente por escrito con Taco Italia s.r.l. ATENCIÓN: en caso de que el embalaje o el circulador presenten daños visibles, no utilice el circulador por ningún motivo. 4

5 ET Tsirkulatsioonipumpade paigalduse, hoolduse ja remondi peab teostama selleks volitatud personal ning kasutada on võib vaid originaalvaruosi ja -tarvikuid. Kasutamine muul otstarbel, kui juhistes märgitud, on keelatud ja seda peetakse sobimatuks, välja arvatud juhul, kui selleks on eelnev kirjalik kokkulepe ettevõttega Taco Italia Ltd.TÄHELEPANU: kui pakend ja/või tsirkulatsioonipump on nähtavalt kahjustatud, ei tohi tsirkulatsioonipumpa mitte mingil juhul kasutada. FR L'installation, la maintenance ou la réparation des circulateurs doit être effectuée par des personnes autorisées et l'usage d'accessoires et de pièces de rechange non originaux n'est pas permis. Des utilisations des pompes différentes de celles indiquées dans les insctructions sont interdites et considérées comme utilisations abusives si elles n'ont pas été convenues au préalable avec Taco Italia sarl. ATTENTION: Si l'emballage et/ou le circulateur sont visiblement endommagés, le circulateur ne doit absolument pas être utilisé. FI Kiertoelimet saa asentaa, huoltaa tai korjata ainoastaan valtuutetut henkilöt. Muiden kuin alkuperäisten lisävarusteiden ja varaosien käyttö on kiellettyä. Suosittelemme käyttämään pumppuja. Muiden kuin ohjeissa mainittujen pumppujen käyttö on kiellettyä ja niiden käyttöä pidetään virheellisenä ellei niiden käytöstä ole sovittu etukäteen kirjallisesti Taco Italia s.r.l:n kanssa. HUOMIO: Kun pakkaus ja/tai kiertoelin on selkeästi vaurioitunut, kiertoelintä ei saa misään tapauksessa käyttää. HR Montažu, održavanje i popravak cirkularnih pumpi trebaju obavljati isključivo ovlaštene osobe. Dopušteno je korištenje isključivo originalnih zamjenskih rezervnih dijelova i dodatne opreme. Korištenje pumpi suprotno načinu navedenom u uputama zabranjeno je i nepropisno osim ako drugačije nije dogovoreno u pisanom obliku s tvrtkom Taco Italia s.r.l. OPREZ: ako su pakiranje i/ili cirkularna pumpa vidno oštećeni, zabranjeno je korištenje pumpe. 5

6 HU A keringető szivattyú összeszerelését, karbantartását és javítását csak erre felhatalmazott személyek végezhetik és nem megengedett a nem eredeti tartozékok és pótalkatrészek használata. Az útmutatóban meghatározottól eltérő szivattyúk, úgy mint az szivattyúk használata tilos és visszaélésnek tekintendő, amennyiben használatukról nem születik előzetes írásos megállapodás a Taco Italia s.r.l. társasággal. FIGYELEM: amennyiben a csomagolás és/vagy a keringető szivattyú láthatóan sérültnek bizonyul, szigorúan tilos a keringető szivattyú használata. IS Uppsetning, viðtal eða viðgerðir á hringtengjunum verður að vera framkvæmd af viðurkenndu starfsfólki þar sem aðeins upprunalegir varahlutir og aukahlutir eru notaðir. Notkun á í öðrum tilgangi en sem tilgreind er í leiðbeiningunum er bönnuð og fellur undir óleyfilega notkun, nema annað hafi verið sammælst um skriflega við Taco Italia Ltd. ATHUGIÐ: Ef umbúðirnar og/eða hringtengin eru sýnilega skemmd má alls ekki nota hringtengin. LT Cirkuliacinius siurblius montuoti, atlikti jų techninę priežiūrą ar remontą gali tik įgalioti darbuotojai naudodami tik originalias dalis ir priedus. Draudžiama naudoti įrangą kitai nei nurodyta instrukcijose paskirčiai. Toks naudojimas ne pagal paskirtį laikomas netinkamu, nebent dėl to raštu susitarta su Taco Italia Ltd. DĖMESIO: jei pakuotė ir (arba) cirkuliacinis siurblys yra su matomais pažeidimais, cirkuliacinį siurblį naudoti griežtai draudžiama. LV Cirkulācijas sūkņu uzstādīšanu, apkopi un remontu jāveic pilnvarotam personālam, izmantojot vienīgi oriģinālās rezerves daļas un piederumi. Izmantošana citiem mērķiem, nekā norādīts instrukcijās, ir aizliegts, un tas uzskatāms par neatbilstošu lietošanu, ja vien iepriekš nav saņemta rakstiska atļauja no Taco Italia Ltd. UZMANĪBU: ja iepakojumam un/vai cirkulācijas sūknim ir manāmi bojājumi, cirkulācijas sūkni nekādā gadījumā nedrīkst izmantot. 6

7 NL De installatie, het onderhoud of de reparatie van de verspreiders moet toevertrouwd worden aan geautoriseerd personeel. Het gebruik van nietoriginele accessoires en wisselonderdelen is niet toegestaan. Het gebruik van pompen verschillend van die aangegeven in de instructies is verboden. Indien niet vooraf schriftelijk overeengekomen met Taco Italia s.r.l., wordt dit dan ook beschouwd als oneigenlijk gebruik. OPGELET: indien de verpakking en/of de verspreider zichtbare schade vertonen, dient de verspreider in geen geval in gebruik genomen te worden. NO Installasjon, vedlikehold og reparasjon av sirkulatorer må utføres av godkjente personer og bruk av tilbehør og reservedeler som ikke er originale er ikke tillatt. Bruk av pumpene forskjellig fra de som er indikert i instruksjonene er forbudt og anses som uegnet bruk hvis bruken ikke har blitt avtalt på forhånd i skriftlig form med Taco Italia s.r.l. ADVARSEL: hvis emballasjen og/eller sirkulatoren har tydelige skader, må sirkulatoren absolutt ikke tas i bruk. PL Instalacja, konserwacja czy naprawa pomp cyrkulacyjnych powinna być przeprowadzana przez osoby do tego upoważnione. Nie jest dozwolone używanie nieoryginalnych akcesoriów lub części zamiennych. Jest zabronione używanie pomp niezgodnie z instrukcją obsługi. Korzystanie z pomp odbiegające od normy powinno być uprzednio uzgodnione pisemnie z Taco Italia s.r.l. UWAGA: W razie widocznych uszkodzeń opakowania i/lub pompy cyrkulacyjnej, nie powinna być ona absolutnie używana. PT A instalação, manutenção ou reparação dos circuladores deve ser realizada por pessoal autorizado e não é permitida a utilização de acessórios e peças sobresselentes não originais. Utilizações das bombas contrárias às indicadas nas instruções são proibidas e consideradas impróprias salvo previamente acordado por escrito com Taco Italia s.r.l. ATENÇÃO: caso a embalagem e/ou o circulador estejam visivelmente danificados, o circulador não deve ser de todo usado. 7

8 RU Монтаж, техническое обслуживание и ремонт циркуляционных насосов должны производиться персоналом, имеющим допуск к выполнению указанных работ. Запрещено использование неоригинальных приспособлений и запасных частей. Применение насосов отличное от применения, указанного в инструкциях, запрещено и считается непредназначенным использованием, если оно не было предаварительно согласовано с компанией Taco Italia s.r.l. в письменной форме. ВНИМАНИЕ! Если циркуляционный насосии/или его упаковка имеют видимые повреждения, категорически запрещено использовать такой циркуляционный насос. RO Instalarea, întreținerea și repararea pompelor de circulație va fi efectuată de către persoane autorizate. Nu se admite utilizarea de accesorii și piese de schimb care nu sunt de origine. Utilizarea pompelor altele decât cele indicate în instrucțiuni, este interzisă și considerată ca necorespunzătoare, în lipsa acordului scris prealabil al societății Taco Italia s.r.l. ATENȚIE: dacă ambalajul sau/și pompa de circulație sunt vizibil deteriorate, pompa nu va fi, în niciun caz, utilizată. SV Installation, underhåll eller reparation av cirkulatorer ska utföras av auktoriserade personer och det är inte tillåtet att använda icke originaltillbehör och -reservdelar. För pumparna är det förbjudet att använda dem för andra syften än de som indikeras i instruktionerna och alla typer av användning som inte på förhand avtalats skriftligen med Taco Italia s.r.l anses vara olämpliga. OBSERVERA! Om förpackningen och/eller cirkulatorn visar sig vara skadad vid en visuell kontroll, får cirkulatorn på inga villkor användas. SK Montáž, údržbu alebo opravu obehových čerpadiel musí vykonať oprávnená osoba, nie je povolené používanie neoriginálneho príslušenstva a náhradných dielov. Používanie iných čerpadiel než sú uvedené v pokynoch je zakázané a považované za nevhodné používanie, ak nebolo vopred so spoločnosťou Taco Italia s.r.l. písomne dohodnuté inak. UPOZORNENIE: v prípade, ak obal a/alebo čerpadlo nesú viditeľné známky poškodenia, čerpadlo nesmie byť uvedené do používania. 8

9 SL Obtočne črpalke sme namestiti, vzdrževati in popravljati izključno usposobljeno osebje. Uporaba neoriginalnih priključkov in nadomestnih delov je prepovedana. Uporaba črpalk ki je različna od tiste, ki je navedena v uporabniškem priročniku, je prepovedana in neprimerna, razen če ni predhodno in pisno dogovorjena z družbo Taco Italia s.r.l. POZOR: v primeru, da sta embalaža in/ali obtočna črpalka vidno poškodovani, se slednje ne sme uporabljati. TR Pompaların kurulum, bakım ya da onarım işlemleri yetkili kişiler tarafından gerçekleştirilmelidir. Orijinal olmayan yedek parça ve aksesuarların kullanımı yasaktır. Taco Italia s.r.l'den önceden yazılı izin alınmadığı sürece, talimatlarda belirtilenler dışında pompa kullanımı yasaktır ve uygunsuz olarak kabul edilecektir. DİKKAT: Ambalajda ve/veya dış muhafazasında gözle görülür hasar mevcutsa, pompa kesinlikle kullanılmamalıdır. AR تركيب أو صيانة أو إصالح املضخات يجب أن يقوم به األشخاص املرصح لهم بذلك وغري مسموح باستخدام اكسسوارات وقطع غيار غري أصلية. يحظر استخدم مضخات مخالفة لتلك املشار إليها يف التعليامت ويعد استخداما غري الئق لها إال إذا تم الحصول عىل موافقة مكتوبة مسبقا من رشكة.Taco Italia s.r.l مالحظة: يف حالة تلف الغالف و / أو وحدة التدوير بشكل واضح ال يجب أن تستخدم املضخة عىل اإلطالق. 9

10 EEI ENERGY EFFICIENCY INDEX FORtech Hocheffizienz Umwälzpumpe 60 EEI 0,20 - Part 2 FORtech Hocheffizienz Umwälzpumpe ADAPT 10

11 IT Il parametro di riferimento per i circolatori più efficienti è IEE 0,20 EN The benchmark for the most efficient circulators is EEI 0.20 BG Базовата стойност за сравнение за най-ефективните циркулационни помпи е ИЕЕ 0,20 CZ Referenční hodnota nejúčinnějších oběhových čerpadel je EEI 0,20 DA Referenceværdien for de mest effektive cirkulationspumper er EEI 0,20 DE Referenzwert für die effizientesten Umwälzpumpen IST EEI 0,20 EL Το κριτήριο συγκριτικής αξιολόγησης για τους αποδοτικότερους κυκλοφορητές είναι EEI 0,20 ES El índice de referencia de los circuladores más eficientes es IEE 0,20 ET Kõige tõhusamate ringluspumpade energiatõhususe indeks: EEI 0,20 FR Le critère de référence pour les circulateurs les plus efficaces est IEE 0,20 FI Tehokkaimpien kiertovesipumppujen viitearvo on EEI 0,20 HR Mjerilo za najučinkovitijih Circulators je EEI 0,20 HU A leghatékonyabb keringetőszivattyúkra vonatkozó referenciaérték EEI 0,20 IS Viðmiðin fyrir mestu skilvirkni hringrásadæla er EEI 0.20 LT Veiksmingiausiųapytakiniųsiurbliųenergijos vartojimo efektyvumo koeficiento etalonas yra 0,20 LV Efektīvāko cirkulācijas sūkņu kritērijs ir EEI 0,20 NL De benchmark voor de meeste efficiënte circulatiepompen is EEI 0,20 NO Referanseverdi for de mest effektive sirkulasjonspumpene er en EEI 0,20 PL Kryterium odniesienia dla najbardziej energooszczędnych pomp cyrkulacyjnych wynosi EEI 0,20 PT Parâmetro de referência para as bombas de circulação mais eficientes: IEE 0,20 RU Базовое значение для самых эффективных циркуляционных насосов составляет EEI 0,20 RO Valoarea de referinţăpentru cele mai eficiente pompe de circulaţie este EEI 0,20 SV Riktmärket för de mest effektiva cirkulationspumparna är EEI 0,20 SK Referenčná hodnota pre najúčinnejšie obehové čerpadlá je EEI 0,20 SL Merilo uspešnosti za najučinkovitejše črpalke je EEI 0,20 TR En verimli sirkülasyon pompalarıiçin referans değeri EEI 0,20 AR وه هايملا قفدت طبض تاعزومل ةءافك رثكألا رشؤملا نإ EEI

12 FORtech Hocheffizienz Umwälzpumpe MAX 0.6 MPa (6 bar) Glycol max 30% MIN 0.03 MPa (0.3 C 0.10 MPa (1.0 C Max. 95% RH IP44 < 43 db(a) 12

13 Min. +2 C / +36 F Max. +95 C / +203 F Min. +0 C / +32 F Max. +40 C / +104 F MIN [ C] MAX [ C] [ C]

14 FORtech Hocheffizienz Umwälzpumpe ADAPT MAX 1.0 MPa (10 bar) Glycol max 30% MIN 0.03 MPa (0.3 C 0.10 MPa (1.0 C 0.15 MPa (1.5 C Max. 95% RH IP44 < 43 db(a) 14

15 Min. +2 C / +36 F Max C / +230 F Min. +0 C / +32 F Max. +40 C / +104 F MIN [ C] MAX [ C] [ C]

16 FORtech Hocheffizienz Umwälzpumpe ADAPT 16

17 17

18 1 2 3 G1 PA 66 GF Max. 50 Nm G1 EN-GJL-200 Max. 85 Nm G1½ EN-GJL-200 Max. 125 Nm G2 EN-GJL-200 Max. 165 Nm 18

19 ,3 ± 0,5 Nm 19

20

21 3.5 PH 3 A min. Ø 5 mm max. Ø 10 mm B 5 mm 12 mm 21

22 C D E 22

23 F G 23

24 H 1x230 V (±10%), 50 Hz min 3 mm L N 24

25 Further product documentation 25

26 min 26

27 Further product documentation 27

28 IT LED ROSSO ATTENZIONE! Il circolatore è in stato di blocco ma è ancora sotto tensione. Vedi Problemi: cause e soluzioni nel manuale istruzioni su EN RED LED WARNING! The circulator is blocked, but is still power supplied. See Troubleshooting in the instruction manual on BG ЧЕРВЕН СВЕТО- ДИОД ВНИМАНИЕ! Циркулационната помпа е в спряло състояние, но още е под напрежение. Виж Проблеми - причини и начини за отстраняване в ръководството за употреба на CZ ČERVENÁ LED UPOZORNĚNÍ! Oběhové čerpadlo je ve stavu zablokování, ale je stále pod napětím. Viz Problémy: příčiny a řešení v návodu na DA RØD KONTROL- LAMPE ADVARSEL! Cirkulationspumpen er blokeret men er fortsat spændingsførende. Se Fejlfinding i instruktionsmanualen på 28

29 DE LEUCHT- FARBE ROT VORSICHT! Die Umwälzpumpe ist im Blockierungszustand, aber noch unter Spannung. Siehe Störungen : Ursachen und Lösungen in der Betriebsanleitung auf EL LED ΚΌΚΚΙΝΟ ΠΡΟΣΟΧΗ! Ο κυκλοφορητής βρίσκεται σε κατάσταση εμπλοκής αλλά ακόμα είναι υπό τάση. Βλέπε Προβλήματα: αίτια και λύσεις, στο εγχειρίδιο οδηγιών στη ES LED ROJO ATENCIÓN! La bomba de circulación se encuentra en estado de bloqueo pero aún bajo tensión. Ver Problemas, causas y soluciones en el manual de instrucciones en ET PUNANE LED-TULI HOIATUS! Tsirkulatsioonipump on blokeeritud, kuid toide on olemas. Vt kasutusjuhendist tõrkeotsingu jaotist FR LED ROUGE ATTENTION! Le circulateur est en état de blocage mais il est encore sous tension. Voir Problèmes : causes et solutions dans le manuel d'instructions est 29

30 FI PUNAINEN MERK- KIVALO VAROITUS! Kiertoelin on lukkiutuneessa tilassa, mutta edelleen jännitteen alainen. Katso Ongelmat: syyt ja ratkaisut käyttöoppaassa on HR CRVENO LED SVJETLO PAŽNJA! Cirkulacijska pumpa je u stanju blokade, ali i dalje pod naponom. Vidi Problemi: uzroci i rješenja u priručniku s uputama je HU PIROS LED FIGYELEM! A keringető szivattyú le van tiltva, de még mindig feszültség alatt van. Lásd a Rendellenességek: okok és megoldások a kezelési kézikönyvben Ez IS RAUTT LED-LJÓS VIÐVÖRUN! Hringrásardælan er stífluð en er enn að taka inn raforku. Sjá Bilanaleit í notendahandbókinni er LT RAUDO- NAS ŠVIESOS DIODAS ĮSPĖJIMAS! Energija tiekiama, nors cirkuliatorius užblokuotas. Žr. naudojimo instrukcijos skyrių Trikčių šalinimas 30

31 LV SARKANĀ LED BRĪDINĀJUMS! Cirkulācijas sūknis ir bloķēts, taču strāva vēl ir pieslēgta. Skatīt nodaļu "Kļūmju novēršana" lietošanas instrukcijā ir NL RODE LED WAARSCHUWING! De circulatiepomp is geblokkeerd maar staat nog onder spanning. Zie Problemen: oorzaken en oplossingen in de handleiding is NO RØD LED ADVARSEL! Sirkulasjonspumpen er låst, men fremdeles under spenning. Se Problemer: Årsaker og løsninger i bruksanvisningen er PL PT DIODA CZERWO- NA LED VERMEL- HO UWAGA! Pompa cyrkulacyjna jest zablokowana, ale zasilanie jest nadal podłączone. Zob. Usterki: przyczyny i środki zaradcze w instrukcji obsługi is ATENÇÃO! O circulador está bloqueado, mas ainda se encontra alimentado. Consultar "Problemas: causas e soluções" no manual de instruções é 31

32 RU КРАСНЫЙ СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР ThВНИМАНИЕ! Циркуляционный насос заблокирован, но продолжает находиться под напряжением. См. "Проблемы: причины и устранение" в инструкции RO LED ROŞU ATENŢIE! Aparatul este blocat, dar este încă sub tensiune. Depanare: cauze şi soluţii în manualul de instrucţiuni este SV RÖD LYSDIOD VARNING! Cirkulationspumpen är blockerad men är fortfarande under spänning. Se Felsökning i bruksanvisningen är SK ČERVENÁ LED UPOZORNENIE! Obehové čerpadlo je zablokované, ale je stále pod napätím. Viď Problémy: príčiny a riešenia v návode je SL RDEČA LED LUČKA POZOR! Cirkulator je blokiran, a je še vedno pod napetostjo. Glejte Težave: vzroki in rešitve v priročniku z navodili je 32

33 TR KIRMIZI LED UYARI! Sirkülatör engellenmiş, ancak hala güç sağlanıyor. Kullanım kılavuzundaki Sorun Giderme bölümüne bakın AR ءارمح ةراشإ هيبنتلل!هيبنت لولحلاو بابسألا :لكاشملا رظنا.طغض تاميلعتلا بيتك يف ةدراو 33

34 IT DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ Noi Taco Italia S.r.l. dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che i prodotti FORtech ai quali questa dichiarazione si riferisce sono conformi alle Direttive del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri CE relative a: EN DECLARATION OF CONFORMITY We Taco Italia S.r.l. declare under our sole responsibility that the family of products FORtech to which this declaration relates are in conformity with the Council Directives on the approximations of the laws of the EC Member State relating to: BG ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ Ние, Taco Italia S.r.l., декларираме на наша изключителна отговорност, че изделията от серия FORtech, за които се отнася настоящата декларация, са в съответствие с директивите на Съвета относно сближаването на законодателствата на държавите-членки на ЕО, отнасящи се до: CZ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ My, firma Taco Italia S.r.l., prohlašujeme na svou výhradní odpovědnost, že výrobky série FORtech na které se toto prohlášení vztahuje, jsou ve shodě se směrnicemi Rady ohledně sblížení legislativ členských států ES, které se týkají: 34

35 DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Taco Italia S.r.l. erklærer på eget ansvar, at produkterne i FORtech serien, der er omfattet af denne erklæring, opfylder kravene i Rådets direktiver om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om: DE KONFORMITÄTSERKLÄRUNG Wir Taco Italia S.r.l. erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte FORtech auf die sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden Richtlinien des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der EG- Mitgliedstaaten übereinstimmen: EL ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Εμείς της Taco Italia S.r.l. δηλώνουμε υπεύθυνα ότι τα προϊόντα της σειράς FORtech στα οποία αναφέρεται η παρούσα δήλωση είναι σύμφωνα με τοις Οδηγίες του Συμβουλίου αναφορικά με τη σύγκλιση των νομοθεσιών των Κρατών μελών της ΕΚ σχετικά με: ES DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Nosotros Taco Italia S.r.l. declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que los productos FORtech los cuales esta declaración se refiere están conformes a las Directivas del Consejo concerniente el acercamiento de las legislaciones de los Estados miembros CE relativas a: 35

36 ET VASTAVUSDEKLARATSIOON Taco Italia S.r.l. deklareerib oma ainuvastutusel, et tootepere FORtech, mille kohta see deklaratsioon on välja antud, vastab nõukogu direktiivile ELi liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta, mis puudutavad: FR DÉCLARATION DE CONFORMITÉ Nous Taco Italia S.r.l.nous déclarons sous notre responsabilité exclusive que les produits FORtech auxquels cette déclaration se réfère sont conformes aux Directives du Conseil concernant le rapprochement des législations des états membres CE relatives à: FI VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS Taco Italia S.r.l. vakuuttaa omalla yksinomaisella vastuullaan, että tämän ilmoituksen kohteena olevat sarjan FORtech tuotteet täyttävät vaatimukset Neuvoston direktiiveissä, jotka koskevat EY:n jäsenmaiden lainsäädännön lähentämistä seuraavien aiheiden osalta: HR IZJAVA O SUKLADNOSTI Naša tvrtka Taco Italia S.r.l. daje izjavu isključivo pod vlastitom odgovornošću da su proizvodi serije FORtech, na koje se odnosi ova izjava, sukladni Direktivama Vijeća o usklađivanju zakonodavstva država članica EZ o: 36

37 HU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT Az Taco Italia S.r.l. kijelenti a kizárólagos felelőssége alatt, hogy az FORtech termékcsalád termékei, melyekre ez a nyilatkozat vonatkozik, megfelelnek az EKtagállamok törvényeit egymáshoz közelítő alábbi tanácsi irányelveknek: IS SAMRÆMISYFIRLÝSING Við, Taco Italia S.r.l., lýsum því yfir og ábyrgjumst að fullu að vörulínan FORtech, sem þessi yfirlýsing á við um, samræmist tilskipunum ráðs Evrópubandalaganna um samræmingu laga aðildarríkja Evrópubandalaganna að því er varðar: LT ATITIKTIES DEKLARACIJA Mes, Taco Italia S.r.l., prisiimdami visą atsakomybę skelbiame, kad FORtech grupės gaminiai, kuriems taikoma ši deklaracija, atitinka Tarybos direktyvas dėl ES valstybių narių įstatymų, susijusių su toliau nurodytais aspektais, suderinimo reikalavimų: LV AATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA Mēs, uzņēmuma Taco Italia S.r.l. pārstāvji, kā vienīgie atbildīgie apliecinām, ka FORtech izstrādājumu sērija, uz kuru attiecas šī deklarācija, atbilst Eiropas Padomes direktīvu prasībām par tās dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu saistībā ar: 37

38 NL VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING Wij, Taco Italia S.r.l., verklaren onder eigen verantwoordelijkheid, dat de producten van de FORtech serie waar deze verklaring betrekking op heeft, overeenstemmen met de Richtlijnen van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke voorschriften der lidstaten inzake: NO SAMSVARSERKLÆRING Taco Italia S.r.l. erklærer på eget ansvar at produktene i serien FORtech, som denne erklæringen refererer til, er i samsvar med Rådsdirektivene om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning vedrørende: PL DEKLARACJA ZGODNOŚCI My, Taco Italia S.r.l., oświadczamy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że produkty serii FORtech, do których odnosi się niniejsza deklaracja są zgodne z Dyrektywami Rady w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących: PT DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE Nós, Taco Italia S.r.l., declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que os produtos da série FORtechaos quais se refere esta declaração estão em conformidade com as Diretivas do Conselho que harmonizam as legislações dos Estados-Membros CE em matéria de: 38

39 RU ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ Мы, компания Taco Italia S.r.l., со всей ответственностью заявляем, что продукция серии FORtech, в отношении которой предоставляется настоящая декларация, соответствует требованиям Директивы Совета по вопросам сближения национальных законодательств стран-членов ЕС: RO DECLARAŢIE DE CONFORMITATE Noi, Taco Italia S.r.l., declarăm pe propria răspundere că produsele din seria FORtech, la care face referire această declaraţie, sunt conforme cu Directiva Consiliului cu privire la armonizarea legislaţiilor statelor membre ale CE cu privire la: SV FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE Vi, Taco Italia S.r.l., försäkrar under eget ansvar att produktfamiljen FORtech som omfattas av denna försäkran uppfyller rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagar rörande: SK VYHLÁSENIE OZHODE My, Taco Italia S.r.l., vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že produkty FORtech, ktorých sa toto vyhlásenie týka, sú v zhode s týmito smernicami Rady pre harmonizáciu právnych predpisov členského štátu ES: 39

40 SL IZJAVA O SKLADNOSTI Mi, Taco Italia S.r.l. z izključno lastno odgovornostjo izjavljamo, da so izdelki iz serije FORtech, na katere se nanaša ta izjava, skladni z direktivami Evropskega sveta v zvezi s približevanjem zakonodaje Držav članic EU v zvezi z: TR UYUMLULUK BEYANI Biz, Taco Italia S.r.l. olarak yalnızca kendi sorumluluğumuz altında bu beyanın ilgili olduğu FORtech ürün ailesinin AT Üye Devletlerin şunlarla ilgili yasalarının yakınlaştırılmasına yönelik Konsey Direktiflerine uyumlu olduğunu beyan ederiz: AR ةقباطم نالعإ بجومب S.r.l." "Taco Italia م.م.ذ ياس لوكسأ ةكرش نحن نلعن FORTECH ةعومجم نم تاجتنملا نأ ةيرصحلا انتيلوئسم نأشب سلجملا تاهيجوتل ةقباطم نالعإلا اذه اهب قلعتملاو ةقلعتملاو يبوروألا داحتالا يف ءاضعألا لودلا نيناوق بيرقت :يلاتلاب 40

41

42 EMCD Directive (2014/30/EU) Standard used: EN :2014, EN :2013,EN :2006, EN :2015 (amendments included) LVD Directive (2014/35/EU) Standard used: EN 62233:2008, EN :2012, EN :2003 (including amendments) Ecodesign Directive (2009/125/EC and 2012/27/EU) Commission Regulation n. 641/2009 and n. 622/2012. Applies only to circulators marked with the energy efficiency index EEI. See the pump nameplate. Standards used: EN :2012 and EN :2012 RoHS II Directive (2011/65/EU) Sandrigo, 31/05/2018 Luca Bolcati General Manager & Managing Director Taco Italia S.r.l. Via Galileo Galilei, 89/91 - Sandrigo (VI) - Italy Person authorized to compile technical file and empowered to sign the EC declaration of Conformity. This EC declaration of conformity is only valid when published and distributed as part of the Taco installation and operating instructions.

43

44 DESCRIPCIÓN DESCRIPTION DESCRIPTION Modalidad activeadapt Mode activeadapt ActiveADAPT mode Modalidad P (Δp-v) Diferencia de presión proporcional Mode P ( p-v) Différence de pression proportionnelle P mode ( p-v) - Proportional differential pressure Modalidad C (Δp-c) Diferencia de presión constante Mode C ( p-c) - Différence de pression constante C mode ( p-c) - Constant differential pressure Modalidad min-max Velocidad fija Mode min-max Vitesse fixe Min-max mode - Fixed speed Detección automática de aire en el sistema. Proceder con la rutina de purga Détection automatique de présence d air - Purge de l installation. Effectuer une purge Air detected. Proceed with the vent routine Eventuales anomalías que impiden el correcto funcionamiento Anomalie ou dysfonctionnement Pannes, dégâts et solutions Fault: Rotor blocked, Insufficient supply voltage, Electrical fault

45 DESCRIZIONE BESCHREIBUNG LED Modalità activeadapt ActiveADAPT Betriebsmodus Modalità P ( p-v) - Differenza di pressione proporzionale P Betriebsmodus (Δp-v) - Differenzdruck variabel Modalità C ( p-c) - Differenza di pressione costante Modalità min-max - Velocità fissa Rilevazione di aria. Procedere con la routine di sfiato C Betriebsmodus (Δp-c) - Differenzdruck konstant min max Betriebsmodus - Festgelegte Geschwindigkeit Lufterkennung. Mit Entlüftungsroutine fortfahren FORTECH HOCHEFFIZIENZ UMWÄLZPUMPE ADAPT FORTECH HOCHEFFIZIENZ UMWÄLZPUMPE Anomalie: Rotore bloccato, Tensione di alimentazione insufficiente, Anomalia elettrica Störungen: Rotor blockiert, Unzureichende Versorgungsspannung, Elektro-Störung

46 Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH EDE Platz 1 D Wuppertal Service:

my_lauluema

my_lauluema Lauluema Lehiste toomisel A. Annisti tekst rahvaluule õhjal Ester Mägi (1983) Soran Alt q = 144 Oh se da ke na ke va de ta, ae ga i lust üü ri kes ta! üü ri kes ta! 3 Ju ba on leh tis lei na kas ke, hal

Rohkem

D1003_EXTERIOR_DOOR_UK_SE_NO_DK_FI_EE_LV_LT_RU_02_NEUTRAL_WEB

D1003_EXTERIOR_DOOR_UK_SE_NO_DK_FI_EE_LV_LT_RU_02_NEUTRAL_WEB UK SE NO DK FI EE LV LT RU EXTERIOR DOORS INSTALLATION INSTRUCTION MONTERINGSANVISNING YTTERDÖRRAR MONTERINGSANVISNING YTTERDØRER MONTAGEVEJLEDNING YDERDØRE ULKO-OVEN ASENNUSOHJE VÄLISUSTE PAIGALDUSJUHEND

Rohkem

ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU

ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU000003 ACU000005 ACU000006 ACU000012 ACU000014 ACU000016 ACU000017 ACU000019 ACU000020 ACU000024 ACU000025 ACU000026 ACU000028 ACU000029 ACU000035 ACU000037 ACU000038 ACU000040 ACU000041 ACU000043 ACU000046

Rohkem

D1003_EXTERIOR_DOOR_UK_SE_NO_DK_FI_EE_LV_LT_RU_02_WEB

D1003_EXTERIOR_DOOR_UK_SE_NO_DK_FI_EE_LV_LT_RU_02_WEB UK SE NO DK FI EE LV LT RU EXTERIOR DOORS INSTALLATION INSTRUCTION MONTERINGSANVISNING YTTERDÖRRAR MONTERINGSANVISNING YTTERDØRER MONTAGEVEJLEDNING YDERDØRE ULKO-OVEN ASENNUSOHJE VÄLISUSTE PAIGALDUSJUHEND

Rohkem

GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS MAGNA, Relay Module Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS MAGNA, Relay Module Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS MAGNA, Relay Module Installation and operating instructions 2 GRUNDFOS MAGNA, Relay Module Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung 13 Notice

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN :2000 This document is a preview generated by EVS Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist

EESTI STANDARD EVS-EN :2000 This document is a preview generated by EVS Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist EESTI STANDARD EVS-EN 10223-4:2000 Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist keevitatud võrkpiire Steel wire and wire products for fences - Part 4: Steel wire welded mesh fencing

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 This document is a preview generated by EVS Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materi

EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 This document is a preview generated by EVS Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materi EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materials - Preformed road markings EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD Käesolev

Rohkem

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad koos AMV(E) 335, AMV(E) 435 ja AMV(E) 438 SU täiturmootoritega.

Rohkem

Targocid Art 30 - CHMP Opinion

Targocid Art 30 - CHMP Opinion I lisa Ravimi te, ravimvormide, tugevuste, manustamisviiside, taotlejate, müügiloa hoidjate loetelu liikmesriikides 1 Belgia Belgia Bulgaaria Tšehhi GmbH, Targocid 100 mg Leonard-Bernstein-Straße Trockenstechampullen

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

Title

Title LTX6G271E ET Kasutusjuhend 2 Pesumasin EL Οδηγίες Χρήσης 28 Πλυντήριο ρούχων USER MANUAL 2 www.aeg.com SISUKORD 1. OHUTUSINFO... 3 2. OHUTUSJUHISED...4 3. TOOTE KIRJELDUS...5 4. JUHTPANEEL...6 5. PROGRAMMITABEL...

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Lühiülevaade Eesti teadus- ja arendustegevuse statistikast Haridus- ja Teadusministeerium Detsember 2014 Kulutused teadus- ja arendustegevusele mln eurot Eesti teadus- ja arendustegevuse investeeringute

Rohkem

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 0.02.2009 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 3.0.206 Avaldamismärge: Kiirgustegevuses tekkinud radioaktiivsete

Rohkem

VRG 2, VRG 3

VRG 2, VRG 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) 2-tee ventiil, väliskeermega 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehhaaniline snepperühendus täiturmootoriga MV(E) 335,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Miks liituda projektiga LIFE Fit for REACH? Karin Viipsi Henkel Balti OÜ (Henkel Makroflex AS) Infopäev ettevõtetele, 09.11.2016 Sisukord Ettevõtte tutvustus Ettevõtte eesmärk projektis Mida on varasemalt

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

VRB 2, VRB 3

VRB 2, VRB 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 6) VR - tee ventiil, sise- ja väliskeere 3-tee ventiil, sise- ja väliskeere Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehaaniline snepperühendus täiturmootoriga

Rohkem

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 27001:2014 INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infoturbe halduse süsteemid Nõuded Information technology Security techniques Information security management systems Requirements (ISO/IEC

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.11.2015 COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides 2013. aastal püügivõimsuse ja kalapüügivõimaluste vahel püsiva tasakaalu saavutamiseks

Rohkem

ReportS412

ReportS412 Lessentabel opleiding 1GL bi Biologie Ja Ja Nee 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 ckv CKV Ja Ja Nee 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 en Engels Ja Ja Nee 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 fa Frans Ja Ja Nee 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2013) 4035 final KOMISJONI ARUANNE Aruanne, milles käsitletakse direktiivi 96/82/EÜ (ohtlike ainetega seotud suu

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2013) 4035 final KOMISJONI ARUANNE Aruanne, milles käsitletakse direktiivi 96/82/EÜ (ohtlike ainetega seotud suu EUROOPA KOMISJON Brüssel, 28.6.213 C(213) 435 final KOMISJONI ARUANNE Aruanne, milles käsitletakse direktiivi 96/82/EÜ (ohtlike ainetega seotud suurõnnetuste ohu ohjeldamise kohta) kohaldamist liikmesriikides

Rohkem

rp_ IS_3

rp_ IS_3 Page 1 of 5 Üldine informatsioon Kummelitee Exemption Flags Toote nimi Exempt from Artwork Exempt from NEP Reporting Country Lipton Brand Name CAMOMILE Product Name Legal Description Country Kummelitee

Rohkem

EL-i vastavusdeklaratsioon Me, tootja, Emerson Process Management Fisher Controls International LLC 205 South Center Street Marshalltown, Iowa U

EL-i vastavusdeklaratsioon Me, tootja, Emerson Process Management Fisher Controls International LLC 205 South Center Street Marshalltown, Iowa U EL-i vastavusdeklaratsioon Me, tootja, Emerson Process Management Fisher Controls International LLC 205 South Center Street Marshalltown, Iowa 50158 USA kinnitame ainuvastutajana, et järgmised tooted,

Rohkem

Eksamen FSP5936/PSP5590 Estisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål

Eksamen FSP5936/PSP5590 Estisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Eksamen 19.05.2014 FSP5936/PSP5590 Estisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Oppgåve 1 Svar på spørsmålet nedanfor med fem seks setningar på estisk. Mida sa tegid eelmisel

Rohkem

Title H1

Title H1 Programm LIFE 2014-2020 Üldine tutvustus 6. juuli 2015 Tiina Pedak Keskkonnaministeerium LIFE LIFE 1992-2013: enam kui 3100 projekti loodus ja bioloogiline mitmekesisus teised keskkonnavaldkonnad ja haldus

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2010, 18, 90 Eesti Vabarii

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2010, 18, 90 Eesti Vabarii Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 04.06.2010 Avaldamismärge: RT II 2010, 18, 90 Eesti Vabariigi ja Soome Vabariigi viisaküsimustes esindamise kokkulepete

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS detsember 2017 nr. 11 (199) Tai vi Ve sik, abi val la va nem Mi da põ ne vat tõi lõp pev Kih nu kul tuu ri ka lend ri kohta ar mas tan öel da, et see on kir ju na gu Kih

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3529. istung (põllumajandus ja kalandus) Luxembourg

Rohkem

SK-3MD

SK-3MD SK-MD KENWOOD CORPORATION COMPACT DIGITAL AUDIO TEXT B60-57-0 0 MA (J) FE 00 JA 57/0-/JA** Page.07.00, :6 amadobe PageMaker 6.5J/PPC JA JA 6 5 5 6 8 55 56 58 60 6 6 66 67 68 69 69 7 7 76 0 5 8 0 7 8 5

Rohkem

1Hinnakiri_Suvi2015.xlsx

1Hinnakiri_Suvi2015.xlsx HINNAKIRI SUVI 2015 Jätame endale õiguse muuta hindasid Kristiine Rehvi ja Autohooldus Tel 56336609 E-post info@kristiinerehvid.ee www.kristiinerehvid.ee Mõõt Indeksid Märkused Tootja Mudel Hind Rehvimärgise

Rohkem

untitled

untitled detsember 2018 / nr. 11 (210) 2 Kih nu pi dut ses ma ja PUAEK KÕR GÕ, VAL GÕ NA GU JUÕES, NÄÜ TÄB KÄ DE, KUS OND KUÕES. LAE VAD, ET KÕIK JÕ VAKS RAN DA PAE LU NÄIN, KÕIK TULN TAL KAN DA! Män ni El me Vee

Rohkem

untitled

untitled Pioneering for You Wilo-Star-Z NOVA et Paigaldus- ja kasutusjuhend 4 168 684-Ed.03 / 2014-10 Ülevaade 1 Ülevaade Paigaldus- ja kasutusjuhend Mootoripea keeramine või eemaldamine Lehekülg 9 Ühendused Lehekülg

Rohkem

Järelevalvetasutegurite kogumise eesmärgil kasutatavate varade koguväärtuse ja koguriskipositsiooni vormide täitmise juhised

Järelevalvetasutegurite kogumise eesmärgil kasutatavate varade koguväärtuse ja koguriskipositsiooni vormide täitmise juhised Järelevalvetasutegurite kogumise eesmärgil kasutatavate varade koguväärtuse ja koguriskipositsiooni vormide täitmise juhised Aprill 2019 1 Üldised juhised mõlema vormi täitmiseks 1 Nimi, Rahaloomeasutuse

Rohkem

Print\A4\RaceLandscape.pmt

Print\A4\RaceLandscape.pmt Heat laps. start //9 : Race ( ) started at :: th Last Tm rd Last Tm nd Last Tm Last Tm Joker Start Comment Mihhail SIMONOV RUS Peugeot TT Motorsport :.,..9. Arnis ODINS Lada Samara TT Motorsport :..,9

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS detsember 2012 nr. 10 (143) TÄNA LEHES Lõp pev aas ta val la ma ja poolt vaa da tes Kih nu uus pe rearst Kat rin Sih ver teeks mee lel di väi ke lae va - kap te ni pa be

Rohkem

untitled

untitled Nr. 2 (175) / veebruar 2011 Tõstamaa valla 2011. aasta vapimärgi kavalerid Eili Oks tub li ja töö kas va nae ma, kes on suu re pa nu se and nud seits me oo tama tult va ne mad kao ta nud lap se lap se

Rohkem

Slide 1

Slide 1 TÖÖTUBA: ÕPIRÄNDE TUNNISTUSE TÄITMINE Margit Paakspuu 5163 Töötoa ülesehitus 1. Kellele ja milleks me õpirände tunnistusi väljastame? 2. Õpirände tunnistuse väljastamise protseduur 3. Õpirände tunnistuse

Rohkem

Microsoft Word - i08_605.etw

Microsoft Word - i08_605.etw IP/08/605 Brüssel, 18. aprill 2008 Komisjoni IKT eduaruanne: rohkem kui 2 miljonit eurooplast kasutab igapäevaselt Internetti Üle poolte eurooplaste on nüüd igapäevased Interneti-kasutajad, neist 80 %

Rohkem

"Amoxil, INN-amoxicillin"

Amoxil, INN-amoxicillin Lisa I Nimede loetelu, ravimvormid, ravimite tugevused, manustamisviisid, müügilubade hoidjad liikmesriikides 1 Belgia Belgia Belgia Belgia 1g Dispergeeritav tablett N/A Kapsel, kõva N/A 125 mg 125 mg/5

Rohkem

untitled

untitled TÄNA LEHES Kih nu tu letorn saab ka su tus loa Viiu li fes ti va li raa mes toi mub gur mee nä dal Va na Rand ma ajal oli nii! Mee leo lu kas reis folk loo rifes ti va li le Kree kas se Eve lin Il ves

Rohkem

untitled

untitled Nr. 3 (176) / märts 2011 Palju õnne, lauluvõistlus! 18. märt sil toimus Tõs ta maa rah va ma jas to re juu be li hõn guli ne 15. val la noor te so listi de kon kurss Muu si ka meid kõi ki seob... Laul

Rohkem

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 5. Loeng Anne Villems ATI Loengu plaan Sõltuvuste pere Relatsiooni dekompositsioon Kadudeta ühendi omadus Sõltuvuste pere säilitamine Kui jõuame, siis ka normaalkujud

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS märts 2011 nr. 3 (125) TÄNA LEHES Kihnlased, tulge üldkogule Saare preemia sai Reene Leas Pillilaagris alustati lõõtsaõppega Kihnu on taas meretagune maa Muuseumis koolitati

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS oktoober 2011 nr. 9 (131) TÄNA LEHES Pil di võist lu se Kih nu aas ta rin pa re mi kust sai sü dam lik ka len der Val la va nem sel gi tab pi ka le ve ni nud tee dee hi tu

Rohkem

Microsoft Word - EB 75.2 Synthèse analytique Bénévolat_ET

Microsoft Word - EB 75.2 Synthèse analytique Bénévolat_ET Kommunikatsiooni peadirektoraat Kodanikega suhtlemise direktoraat Avaliku arvamuse jälgimise üksus Euroopa Parlamendi Eurobaromeetri eriuuring nr Vabatahtlik töö Brüssel, 27. juuni 2011 KOKKUVÕTE Katvus:

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_10204;2004_et.doc

Microsoft Word - EVS_EN_10204;2004_et.doc EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: juuli 2013 Jõustunud Eesti standardina: jaanuar 2005 METALLMATERJALID Järelevalvedokumentide tüübid Metallic materials Types of inspection documents EESTI STANDARDI

Rohkem

Стальной кубик находится под действием сил, создающих плоское напряженное состояние (одно из трех главных напряжений равно нул

Стальной кубик находится под действием сил, создающих плоское напряженное состояние (одно из трех главных напряжений равно нул Surutud varda abiisus (nõtke) Enamai varda otsad kinnitatakse ühe (Joon.1) näidatud neja viisi. Üejäänud kinnitusviiside puhu on kriitii jõudu võimaik määrata üdiatud Eueri vaemiga kp EImin, (1) kus -

Rohkem

raja pikkus 166,00 Tallinn kiirus 3,50 kohtunik: Marianne Fernström (SWE) ideaalaeg 48,00 V8 Agilityrada AG3 max.aeg 96,00 MINI koerajuht k

raja pikkus 166,00 Tallinn kiirus 3,50 kohtunik: Marianne Fernström (SWE) ideaalaeg 48,00 V8 Agilityrada AG3 max.aeg 96,00 MINI koerajuht k raja pikkus 166,00 Tallinn 13.08.2011 kiirus 3,50 kohtunik: Marianne Fernström (SWE) ideaalaeg 48,00 V8 Agilityrada AG3 max.aeg 96,00 MINI koerajuht koer aeg kiirus ajavead rajavead tulemus koht 52 EST

Rohkem

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc Enne seadme kasutamist loe tähelepanelikult läbi kasutusjuhend ning seadet kasutades järgi kõiki loetud juhiseid. Hoia kasutusjuhend hilisemaks vajaduseks alles. SOOJAPUHUR Kasutusjuhend Originaaljuhendi

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS juuni 2015 nr. 6 (170) Õpe ta ja Er le Oad ja tä na vu sed lõ pe ta ja jad Lo vii sa Laa rents, Me ri lin Saa re, Kel li Mä tas, Car men Laos, Ar let Tam mik, San der Saa

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 17. mai 2017 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2011/0103 (NLE) 11984/16 ADD 2 REV 1 AVIATION 174 USA 51 RELEX

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 17. mai 2017 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2011/0103 (NLE) 11984/16 ADD 2 REV 1 AVIATION 174 USA 51 RELEX Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 17. mai 2017 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2011/0103 (NLE) 11984/16 ADD 2 REV 1 AVIATION 174 USA 51 RELEX 722 ETTEPANEK Komisjoni dok nr: COM(2016) 552 final/2

Rohkem

Lääne-Virumaa noorte kergejõustiku lõppvõistlus Jõuluvõistlus Rakveres Tulemused Tüdrukud m Koht Nimi Sünniaeg Kool Tulemus 1 Laura O

Lääne-Virumaa noorte kergejõustiku lõppvõistlus Jõuluvõistlus Rakveres Tulemused Tüdrukud m Koht Nimi Sünniaeg Kool Tulemus 1 Laura O Lääne-Virumaa noorte kergejõustiku lõppvõistlus Jõuluvõistlus 13.12.13 Rakveres Tulemused Tüdrukud 2000 1 Laura Ong 8.4.00 RRG 8,60 2 Kirke Külmhallik 5.1.00 Kadrina KK 8,66 3 Elisabeth Eiche 22.2.00 RRG

Rohkem

4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, STORACELL SK 12

4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, STORACELL SK 12 4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, 200...89 STORACELL SK 120-5ZB, SK 160-5ZB, SK 200-5ZB...90 STORACELL SK 300-5ZB,

Rohkem

Sorb_LC_Est.smu

Sorb_LC_Est.smu Meetod baseerub Põhjamaade Toiduanalüüsi Komitee (Nordic Committee of Food Analyses) standardil nr. 124(87) KASUTUSALA: Bensoehappe ja sorbiinhappe määramine, mis on lisatud toiduainetele konservandina.

Rohkem

LogiQ 200

LogiQ 200 LogiQ 200 Serienr.: Serial no.: Valmistenumero: Serie nr.: Numéro de série: Numero di serie: Serie nr.: Número de serie: Serienummer: Serien-Nr.: Seria Nr: N. de série: Seeria Nr.: 序列号 Type / Typ Modell

Rohkem

Ref. Ares(2018) /01/2018 Ш Republic of Estonia Ministry of Economic Affairs and Communications Mr Keir Fitch European Commission DG Mobility a

Ref. Ares(2018) /01/2018 Ш Republic of Estonia Ministry of Economic Affairs and Communications Mr Keir Fitch European Commission DG Mobility a Ref. Ares(2018)152596-10/01/2018 Ш Republic of Estonia Ministry of Economic Affairs and Communications Mr Keir Fitch European Commission DG Mobility and Transport Directorate C - Land B-1049, Brussels

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS juuni 2011 nr. 5 (127) TÄNA LEHES Üks õige ja hää tradistioon sai loodud Pillilapsed kesk Kaunase festivalimelu Kihnu Jõnn jäi Pärnu jahtklubisse ankrusse Laulupeole ja II

Rohkem

untitled

untitled 20 aastat Tõstamaa valda ERI Nr. 5 (187) / juuni 2012 Armastatud koduvallale mõeldes juu nil 2012 möö dub 20 aas tat Tõs ta maa 17. val la oma va lit sus liku staa tu se taas kehtes ta mi sest. Aja loos

Rohkem

Microsoft Word - E4 Damer

Microsoft Word - E4 Damer Results U6 Cycle Tour 2014-07-10 Stage 4 Trimtex Criterium Class Damer Distance: 14 laps x 2,3 kms = 32,2 kms., Average speed: 38,0 kms/h. Plc No Name Club Time Diff Po 1 564 Nina Schultz Team Rytger 50:47

Rohkem

untitled

untitled NR 3 2019 (305) Nr 3/4 (116) 2019 Ajakiri Meremees on Eesti Mereakadeemia, merendusettevõtete ja -organisatsioonide toel ilmuv ajakiri. Sisukord Meremees on Eesti merendusajakiri, mida antakse välja 1989.

Rohkem

IP C&C koostöö ja lähenemine Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) Saavutuste aasta Aasta on olnud koostööfondi ja lähe

IP C&C koostöö ja lähenemine Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) Saavutuste aasta Aasta on olnud koostööfondi ja lähe IP C&C koostöö ja lähenemine Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) Saavutuste aasta Aasta on olnud koostööfondi ja lähenemisprogrammi jaoks tõeliselt edukas. 2012. aasta

Rohkem

EUROOPA PARLAMENT Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teada

EUROOPA PARLAMENT Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teada EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell 15.00 17.00 1. Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teadaanded PÄEVAKORRA PROJEKT Koosolek Esmaspäev, 26. märts

Rohkem

Microsoft PowerPoint - EMCS13

Microsoft PowerPoint - EMCS13 EMCS piloot-projekt Raigo Veisberg Maksu- ja Tolliameti kaudsete maksude ja aktsiiside talitus TEEMAD Mis on EMCS EMCS käivitumine EMCS kasutamine ja selle võimalused E-saateleht Info edastamine EMCS infosüsteemi

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_1317_5;2007+A2;2012_et

Microsoft Word - EVS_EN_1317_5;2007+A2;2012_et EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: jaanuar 2013 Jõustunud Eesti standardina: mai 2012 TEEPIIRDESÜSTEEMID Osa 5: Sõidukipiirdesüsteemidele esitatavad tootenõuded ja vastavushindamine Road restraint

Rohkem

MOVIMOT® MM..D

MOVIMOT® MM..D Ajamitehnika \ Ajami automatiseerimine \ Süsteemi integreerimine \ Teenused *23583509_0817* Korrektuur Detsentraalsed ajamisüsteemid MOVIMOT MM..D Väljund 08/2017 23583509/ET SEW-EURODRIVE Driving the

Rohkem

_DCF6201_ET+RU.indd

_DCF6201_ET+RU.indd 372002-59 EST Originali instrukcija DCF6201 Eesti keel (Originaaljuhend) 5 Русский язык (Перевод с оригинала инструкции) 10 2 Joonis / Рисунок 1 b f g e c a d h Joonis / Рисунок 2 h g Joonis / Рисунок

Rohkem

Microsoft Word - Lisa1 , Eramu piirded _LK1-7_.doc

Microsoft Word - Lisa1 , Eramu piirded _LK1-7_.doc Lisa 1 Kasutatud sümbolite seletused: Sümbol :Max :Min :Average Seletus Pildil märgitud punkti(sp) temperatuur Pildil märgitud piirkonna (Ar) maksimaalne temperatuur Pildil märgitud piirkonna mnimaalne

Rohkem

Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CU

Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CU Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CULT 115 AUDIO 129 SPORT 84 Euroopa Liidu Nõukogu 3502.

Rohkem

CAROL (i-swing)

CAROL (i-swing) Carol IMP-577.00.L2/043MR.. Toode vastab standardile EN 71 ja Direktiivile 2009/48/EÜ. The product complies with standard EN 71 & Directive 2009/48/EC. Der Artikel erfüllt die Normen EN 71 & Richtlinie

Rohkem