RAHVUSVAHELISTE LEPINGUTEGA LOODUD ORGANITE VASTU VÕETUD AKTID

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "RAHVUSVAHELISTE LEPINGUTEGA LOODUD ORGANITE VASTU VÕETUD AKTID"

Väljavõte

1 L 153/179 RAHVUSVAHELISTE LEPINGUTEGA LOODUD ORGANITE VASTU VÕUD AKTID Rahvusvahelise avaliku õiguse alusel on õiguslik toime ainult ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni originaaltekstidel. Käesoleva eeskirja staatust ja jõustumise kuupäeva tuleb kontrollida ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni staatusdokumendi TRANS/WP.29/343 viimasest versioonist, mis on kättesaadav internetis: Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Euroopa Majanduskomisjoni (UNECE) eeskiri nr 55: ühtsed sätted, mis käsitlevad autorongide mehaaniliste haakeseadiste osade tüübikinnitust [2018/862] Sisaldab kogu kehtivat teksti kuni: 01-seeria muudatuste 7. täiendus jõustumiskuupäev: 10. veebruar 2018 SISUKORD EESKIRI 1. Kohaldamisala 2. Mõisted 3. Mehhaanilise haakeseadise või -osa tüübikinnituse taotlemine 4. Üldised nõuded mehaanilistele haakeseadistele või -osadele 5. Mehhaanilise haakeseadise või -osaga varustatud sõiduki tüübikinnituse taotlemine 6. Üldised nõuded mehaanilise haakeseadise või -osaga varustatud sõidukitele 7. Märgistus 8. Tüübikinnitus 9. Mehhaanilise haakeseadise või -osa või sõiduki muudatused ning tüübikinnituse laiendamine 10. Tootmise nõuetele vastavus 11. Karistused tootmise nõuetele mittevastavuse korral 12. Tootmise lõpetamine 13. Üleminekusätted 14. Tüübikinnituskatsete eest vastutavate tehniliste teenistuste ja tüübikinnitusasutuste nimed ja aadressid LISAD 1. Teatis 2. Teatis 3. Tüübikinnitusmärkide kujundus 4. Iseloomulike väärtuste märgistuste kujunduse näidised

2 L 153/ Nõuded mehaanilistele haakeseadistele või -osadele 6. Mehaaniliste haakeseadiste või -osade katsetamine 7. Paigaldamine ja erinõuded Liide. Koormustingimused kuulpoldi kõrguse mõõtmisel 8. Sõidukile paigaldatud haakeseadiste vastavuskontroll 1. KOHALDAMISALA 1.1. Käesoleva eeskirjaga kehtestatakse nõuded, millele peavad vastama mehaanilised haakeseadised ja -osad selleks, et neid rahvusvaheliselt käsitletaks omavahel ühilduvatena Käesolevat eeskirja kohaldatakse haakeseadiste ja -osade suhtes, mis on ette nähtud mootorsõidukitele ja nende haagistele, mis on ette nähtud autorongi moodustamiseks ( 1 ); käesolevas eeskirjas tähendab eelik pukseerimishaagist, mis on projekteeritud ainult poolhaagise pukseerimiseks; mootorsõidukitele ja nende haagistele, mis on ette nähtud liigendsõidukite moodustamiseks, ( 1 ) kui mootorsõidukile haagise poolt rakendatav vertikaalkoormus ei ületa 200 kn Käesolevat eeskirja kohaldatakse punktis 2.3 määratletud standardseadiste ja -osade suhtes; punktis 2.4 määratletud mittestandardsete seadiste ja osade suhtes; punktis 2.5 määratletud muude mittestandardsete seadiste ja osade suhtes. 2. MÕISTED Käesolevas eeskirjas kasutatakse järgmisi mõisteid Mehaanilised haakeseadised ja -osad kõik need mootorsõiduki ja haagise raami, koormust kandvate keredetailide ja šassii elemendid, millega sõidukid on omavahel ühendatud, moodustades autorongi või liigendsõiduki. Siia kuuluvad ka kinnitatud või eemaldatavad osad haakeseadiste või -osade ühendamiseks või kasutamiseks Automaatse haakimise nõuded on täidetud, kui veduki tagurdamisest vastu haagist piisab haakeseadise täielikuks kinnitamiseks, selle automaatseks lukustumiseks ning märguandeks lukustusseadmete täielikust rakendumisest ilma igasuguse välise sekkumiseta. Konksu tüüpi haakeseadise korral on automaatse haakimise nõuded täidetud, kui haakimisseadise lukustusseadme avamine ja sulgemine toimub ilma välise sekkumiseta, kui veorõngas konksuga ühendatakse Standardsed mehaanilised haakeseadised ja -osad vastavad käesolevas eeskirjas esitatud standardsetele mõõtmetele ja iseloomulikele väärtustele. Need on oma klassi piires vahetatavad ega sõltu tootjast Mittestandardsed mehaanilised haakeseadised ja -osad ei vasta kõigi näitajate poolest käesolevas eeskirjas esitatud standardsetele mõõtmetele ja iseloomulikele väärtustele, kuid neid saab ühendada vastava klassi standardsete haakeseadiste ja -osadega Muud mittestandardsed haakeseadised ja -osad ei vasta käesolevas eeskirjas esitatud standardsetele mõõtmetele ja iseloomulikele väärtustele ning neid ei ole võimalik ühendada standardsete haakeseadiste ja -osadega. Need on seadised, mis ei vasta ühelegi punktis 2.6 loetletud klassidest A kuni L, T ja W ja mis on ette nähtud erivedudeks või suurveoste vedamiseks, või olemasolevatele riiklikele standarditele vastavad muud seadised. ( 1 ) Teeliikluse konventsiooni (Viin, 1968) artikli 1 punktide t ja u tähenduses.

3 L 153/ Mehaanilisi haakeseadiseid ja -osi liigitatakse vastavalt tüübile järgmiselt Klass A Kuulpoldid ja pukseerimisseadmed, mis koosnevad vedukile kinnitatud kerakujulisest seadmest läbimõõduga 50 mm ja kinnitusklambritest haagise ühendamiseks haakepea abil vt 5. lisa punkt Klassid A50-1 kuni 50 5 Standardsed 50 mm läbimõõduga kuulpoldid poltidega fikseeritava äärikkinnitusega Klass A50-X Mittestandardsed kuulpoldid ja pukseerimisseadmed läbimõõduga 50 mm Klass B Haakepead, mis on kinnitatud haagise veotiislile ühendamiseks veduki 50 mm läbimõõduga kuulpoldiga vt 5. lisa punkt Klass B50-X Mittestandardsed haakepead läbimõõduga 50 mm Klass C Hargi tüüpi haakeseade Haakeseadmed, mis on varustatud 50 mm läbimõõduga veopoldi ja haaratsi ning automaatselt sulguva ja lukustuva veopoldiga ning mis ühendavad veduki haagisega veorõnga abil vt 5. lisa punkt Klassid C50-1 kuni C50-7 Standardsed hargi tüüpi haakeseadmed poldi läbimõõduga 50 mm Klass C50-X Mittestandardsed hargi tüüpi haakeseadmed poldi läbimõõduga 50 mm Klass D Veorõngad, millel on poldile sobiv paralleelne ava läbimõõduga 50 mm ning mis on kinnitatud haagise veotiislile, ühendamaks seda automaatsete haakeseadmetega vt 5. lisa punkt Klass D50-A Standardsed veorõngad poldi läbimõõduga 50 mm keeviskinnituse jaoks Klass D50-B Standardsed veorõngad poldi läbimõõduga 50 mm keermestatud kinnituse jaoks Klassid D50-C ja 50-D Standardsed veorõngad poldi läbimõõduga 50 mm poltkinnituse jaoks Klass D50-X Mittestandardsed veorõngad poldi läbimõõduga 50 mm Klass E Mittestandardsed veotiislid, mis sisaldavad pealejooksumehhanisme ja muid samasuguseid seadmeid, mis on monteeritud haagise esiosale või sõiduki šassiile ja mis on ette nähtud haagise ühendamiseks vedukiga veorõngaste, haakepeade ja samasuguste haakeseadiste abil vt 5. lisa punkt 5. Veotiislid võivad olla liigendveotiislid, mis liiguvad vabalt vertikaalsuunas ja ei kanna vertikaalkoormust, või need võib ühendada liikumatult, nii et need kannavad vertikaalkoormust (jäigad veotiislid). Jäigad veotiislid võivad olla täiesti jäigad või olla paindlikult kinnitatud. Veotiislid võivad koosneda rohkem kui ühest osast, olla reguleeritavad või fikseeritud. Käesolevat eeskirja kohaldatakse veotiislite suhtes, mis moodustavad iseseisva seadme ning mis ei ole haagise šassii lahutamatu osa Klass F Mittestandardsed veotalad, mis koosnevad kõigist osadest ja seadmetest, mis on asetatud veduki haakeseadiste, nagu kuulpoldid või haakeseadmed, ning raami (nt raami tagumise risttala), koormust kandva kere või šassii vahele vt 5. lisa punkt Klass G Sadulseadmed on vedukile kinnitatud plaadi tüüpi haakeseadised, millel on automaatne haakelukusti ja mis ühendatakse sadulseadme veopoldiga, mille läbimõõt on 50 mm ja mis kinnitub poolhaagise külge vt 5. lisa punkt Klass G50 Standardsed sadulseadmed poldi läbimõõduga 50 mm Klass G50-X Mittestandardsed sadulseadmed poldi läbimõõduga 50 mm Klass H Sadulseadme veopoldid (läbimõõduga 50 mm) on seadised, mis kinnitatakse poolhaagisele, et ühendada see veduki sadulseadmega vt 5. lisa punkt Klass H50-X Mittestandardsed sadulseadme veopoldid läbimõõduga 50 mm.

4 L 153/ Klass J Mittestandardsed kinnitusplaadid, mis sisaldavad kõiki osi ja seadmeid, mida kasutatakse sadulseadmete kinnitamiseks veduki raamile või šassiile. Kinnitusplaadid võivad olla horisontaalselt liikuvad, et moodustada libisev sadulhaagis vt 5. lisa punkt Klass K Standardsed konksu tüüpi haakeseadised, mis on ette nähtud kasutamiseks vastavate klassi L tüüpi toroidaalsete veorõngastega vt 5. lisa punkt Klass L Standardsed toroidaalsed veorõngad kasutamiseks vastavate klassi K konksu tüüpi haakeseadistega vt 5. lisa punkt Klass S Seadised ja osad, mis ei vasta ühelegi klassidest A kuni L, T ja W ning mida kasutatakse suurveoste vedamisel või mis on ainuomased teatavatele kindlatele riikidele ja mida reguleerivad olemasolevad riiklikud standardid Klass T Mittestandardsed, mitteautomaatsed veotiisli tüüpi spetsiaalhaakeseadised, mida on võimalik eraldada üksnes tööriistade abil ning mida tavaliselt kasutatakse autohaagiste puhul. Neile tuleb tüübikinnitus anda ühilduva paarina Klass W Mittestandardsed muud automaatsed hargi tüüpi haakeseadmed, sealhulgas nende kohandatud haagisepoolne osa, millel on sisseehitatud automaatne elektriline ja pneumaatiline haakeseadis veduki ja haagise vahel. Mõlemale mehaanilisele osale tuleb anda tüübikinnitus ühilduva paarina Roolimiskiilud on poolhaagisele kinnitatud seadmed või osad, mis koos sadulseadmega kontrollivad haagise aktiivset roolimist Kaugjuhtimissüsteemid on seadmed ja osad, mille abil saab haakeseadiseid ühendada sõiduki küljelt või juhikabiinist Kaugnäidikud on seadmed ja osad, mis näitavad, et haakeseadis on kinnitunud ja lukustusseadmed on rakendunud Haakeseadise või -osa tüüp seade või osa, mis ei erine järgmiste põhiliste näitajate poolest: tootja või tarnija kaubanimi või kaubamärk, punktis 2.6 määratletud haakeseadise klass, väliskuju, põhimõõtmed või olulised konstruktsioonierinevused, sealhulgas erinevused kasutatud materjalide osas, ning punktis 2.11 määratletud iseloomulikud väärtused D, D c, S, V ja U Iseloomulikke väärtusi D, D c, S, V ja A v määratletakse ja kontrollitakse järgmiselt Väärtused D ja D c on haakeseadise horisontaaljõu iseloomulikud jõudlusväärtused, mida kontrollitakse käesoleva eeskirja 6. lisas kirjeldatud viisil Väärtus U on sadulseadmele rakendatava vertikaalmassi iseloomulik jõudlusväärtus tonnides. Seda jõudlusväärtust kontrollitakse käesoleva eeskirja 6. lisas kirjeldatud viisil Väärtus S on staatilistes tingimustes kesktelghaagise poolt haakeseadisele rakenduva vertikaalmassi iseloomulik jõudlusväärtus kilogrammides. Seda jõudlusväärtust kontrollitakse käesoleva eeskirja 6. lisas kirjeldatud viisil Väärtus V on kesktelghaagise poolt haakeseadisele rakenduva vertikaalkoormuse amplituudi iseloomulik jõudlusväärtus. Seda jõudlusväärtust kontrollitakse käesoleva eeskirja 6. lisas kirjeldatud viisil Väärtus A v on liigendühendiga veotiislite iseloomulik jõudlusväärtus, millega määratakse kindlaks täishaagise eesmise juhitava teljerühma suurim lubatud teljemass tonnides. Seda jõudlusväärtust kontrollitakse käesoleva eeskirja 6. lisas kirjeldatud viisil Iseloomulike jõudlusväärtuste D, D c, U, V ja S puhul on olemas vastavad kasutusnõuete väärtused. Need nõuete väärtused määratakse kindlaks kooskõlas käesoleva eeskirja 8. lisaga.

5 L 153/ Käesoleva eeskirja 6. ja 8. lisas kasutatavad tähised ja mõisted A v = täishaagise eesmise juhitava teljerühma suurim lubatud teljemass tonnides vt punkt C = kesktelghaagise mass tonnides vt käesoleva eeskirja 8. lisa punkt 2.1. D = väärtus D (kn) vt käesoleva eeskirja punkt D c = väärtus D c (kn) kesktelghaagiste puhul vt käesoleva eeskirja punkt R = haagise mass tonnides vt käesoleva eeskirja 8. lisa punkt 2.1. T = veduki mass tonnides vt käesoleva eeskirja 8. lisa punkt 2.1. F a F h F s = staatiline tõstejõud (kn). = sõiduki pikitelje suunaline katsejõu horisontaalne komponent (kn). = katsejõu vertikaalne komponent (kn). S = staatiline vertikaalmass (kg). Vt käesoleva eeskirja punkt U = sadulseadmele mõjuv vertikaalmass tonnides. Vt käesoleva eeskirja punkt V = väärtus V (kn) vt käesoleva eeskirja punkt a = kesktelghaagise haakepunktile mõjuva vertikaalkiirenduse ekvivalent veduki tagatelje (-telgede) vedrustuse tüübist sõltuvalt vt käesoleva eeskirja 8. lisa punkt 2.2. e f = pikisuunaline kaugus eemaldatava kuulpoldi haakepunkti ja kinnituskohtade vertikaaltasandi vahel (mm) (vt joonised 20c 20f). = vertikaalne kaugus eemaldatava kuulpoldi haakepunkti ja kinnituskohtade horisontaaltasandi vahel (mm) (vt joonised 20c 20f). g = raskuskiirendus, arvutuslikult 9,81 m/s 2. L X = teoreetiline veotiisli pikkus veorõnga keskme ja telgede keskme vahel (m). = kesktelghaagise laadimisala pikkus (m). Allindeksid: O U A h p res s w = maksimaalne katsejõud = minimaalne katsejõud = staatiline jõud = horisontaalne jõud = pulseeriv jõud = resultantjõud = vertikaalne jõud = vahelduvjõud Kesktelghaagis haagis, mille veotiisel ei ole vertikaalselt liigutatav haagisest sõltumatult ning mille telg paikneb/teljed paiknevad ühtlaselt koormatud olukorras haagise raskuskeskme lähedal. Vedukile rakendatav vertikaalkoormus ei või ületada 10 % haagise täismassist või kg, olenevalt sellest, kumb on väiksem. Kesktelghaagise täismass on maksimaalselt koormatud ja vedukiga haagitud kesktelghaagise telje/telgede poolt maapinnale ülekantav kogumass ( 1 ) Juhuslikul käsitsemisel mitteavanev lukustusseade seadme ja selle osade konstruktsioon ja geomeetria on sellised, et seade ei avane ega eraldu jõudude või jõuelementide toimel, mis sellele tavalise kasutuse või katsetuste ajal rakenduvad. ( 1 ) Suurim tehniliselt lubatud täismass võib olla suurem kui siseriiklike õigusaktidega ette nähtud suurim lubatud täismass.

6 L 153/ Sõidukitüüp sõidukid, mis ei erine üksteisest oluliselt selliste peamiste omaduste poolest nagu nende piirkondade konstruktsioon, mõõtmed, kuju ja materjal, kuhu mehaaniline haakeseadis või -osa kinnitatakse. See kehtib nii veduki kui ka haagise suhtes Täiendav haakeseadis kett, tross vms, millele on paigaldatud haakeseadis ja mis on suuteline peamise haakeseadise eraldumise korral tagama, et haagis jääb vedukiga ühendatuks ning haagist on võimalik osaliselt juhtida. 3. MEHHAANILISE HAAKESEADISE VÕI -OSA TÜÜBIKINNITUSE TAOTLEMINE 3.1. Tüübikinnituse taotluse esitab kaubanime või kaubamärgi omanik või tema nõuetekohaselt volitatud esindaja Igat tüüpi mehaanilise haakeseadise või -osa kohta tuleb taotlusele lisada järgmine teave, näiteks 1. lisas esitatud teatise vormil: üksikandmed kõikide tootja või tarnija kaubanimede või kaubamärkide kohta, mida haakeseadise või -osa suhtes kohaldatakse; kolm komplekti jooniseid, mis on piisavalt detailsed seadise või osa määratlemiseks ning millel on üksikasjalikult näidatud, kuidas seade sõidukile kinnitatakse; joonistel peab olema näidatud tüübikinnitusnumbri ja muu punktis 7 sätestatud märgistuse asukoht ja nende jaoks ettenähtud pind; väärtused D, D c, S, V ja U vastavalt vajadusele ning nagu on määratletud punktis M 1 - või N 1 -kategooria sõidukite jaoks ette nähtud pukseerimisseadmete puhul veduki ja haagise suurim lubatud täismass ning pukseerimisseadmele rakendatav suurim lubatud vertikaalkoormus vastavalt veduki tootja soovitusele; kui veetava haagise täismass on null või sõiduki tootja ei ole seda teatanud, siis lükatakse tüübikinnituse taotlus tagasi; iseloomulikud väärtused peavad olema vähemalt võrdsed nendega, mida kohaldatakse veduki ja haagise täismassi ning autorongi täismassi suhtes; seadise või osa üksikasjalik tehniline kirjeldus, mis eelkõige sisaldab infot tüübi ja kasutatud materjalide kohta; piirangud sõidukite suhtes, millele haakeseadise võib kinnitada vt 1. lisa punkt 12 ning 5. lisa punkt 3.4; üks näidis ning tüübikinnitusasutuse või tehnilise teenistuse nõudmisel täiendavad näidised; kõik näidised peavad olema täielikult valmis ning pinnatöötlus peale kantud. Kui lõplikuks pinnatöötluseks kasutatakse värvimist või epoksüpulberkatet, tuleks lõplik töötlus siiski ära jätta; juhul kui mehaaniline haakeseadis või -osa on konstrueeritud kindlale sõidukitüübile, peab haakeseadise või -osa tootja esitama ka sõiduki tootja poolt esitatud paigaldusandmed vastavalt 2. lisa liitele. Tüübikinnitusasutus või tehniline teenistus võib nõuda, et tüübikinnituseks esitataks ka kõnealust tüüpi esindav sõiduk. 4. ÜLDISED NÕUDED MEHAANILISTELE HAAKESEADISTELE VÕI -OSADELE 4.1. Kõik näidised peavad vastama 5. ja 6. lisas sätestatud mõõdu- ja tugevusspetsifikatsioonidele. Pärast 6. lisas kirjeldatud katseid ei tohi neil olla pragusid, mõrasid ega liigseid püsivaid moonutusi, mis kahjustaksid seadise või osa rahuldavat funktsioneerimist Mehaanilise haakeseadise või -osa kõik osad, mille purunemine võiks põhjustada sõiduki ja haagise eraldumise, peavad olema valmistatud terasest. Muid materjale võib kasutada siis, kui tootja suudab käesolevat eeskirja kohaldava kokkuleppeosalise tüübikinnitusasutusele või tehnilisele teenistusele rahuldaval viisil tõendada, et need on terasega samaväärsed.

7 L 153/ Mehaanilised haakeseadised ja -osad peavad olema kasutamisel ohutud ning ühel inimesel peab tööriistu kasutamata olema võimalik sõidukeid ohutult haakida ja lahti haakida. Selliste haagiste puhul, mille täismass ületab 3,5 tonni, tohib haakimiseks kasutada ainult haakeseadiseid, mis võimaldavad täisautomaatset haakimist, välja arvatud klassi T haakeseadised Mehaanilised haakeseadised või -osad tuleb konstrueerida ja valmistada nii, et tavalisel kasutamisel ja õige hoolduse juures ning kuluvate osade väljavahetamisega töötavad need rahuldavalt edasi ja säilitavad käesoleva eeskirjaga ettenähtud omadused Kõik mehaanilised haakeseadised või -osad peavad olema konstrueeritud nii, et neil on juhuslikul käsitsemisel mitteavanev lukustusseade, ja kui 5. lisas ei ole esitatud lisatingimusi, siis peab kinnitus haagitud asendis olema fikseeritav vähemalt ühe täiendava juhuslikul käsitsemisel mitteavaneva lukustusseadmega. Seadise terviklikkuse tagamiseks võib alternatiivina kasutada kaht või enamat eraldi lukustussüsteemi, aga iga süsteem tuleb konstrueerida nii, et sellel oleks juhuslikul käsitsemisel mitteavanev lukustusseade, ja seda tuleb katsetada eraldi kõikide 6. lisas esitatud nõuete suhtes. Juhuslikul käsitsemisel mitteavanev lukustusseade peab vastama punkti 2.14 määratlusele. Vedrujõudu võib kasutada üksnes seadise sulgemiseks ning vältimaks seadise osade liikumist vibratsiooni toimel asenditesse, milles see võib avaneda või eralduda. Üksiku vedru purunemine või puudumine ei tohi teha võimalikuks kogu seadise avanemist või eraldumist Igale haakeseadisele või -osale peavad olema lisatud paigaldus- ja kasutusjuhendid, mis annavad igale kompetentsele isikule piisavalt informatsiooni, et see veatult sõidukile paigaldada ja seda õigesti kasutada vt ka 7. lisa. Juhendid peavad olema vähemalt selle riigi keeles, kus seadmeid müügiks pakutakse. Kui haakeseadised ja -osad on originaalvarustuse paigaldamiseks toimetatud sõiduki või kere tootja juurde, ei ole paigaldamisjuhendeid vaja lisada, kuid sõiduki või selle kere tootja vastutab selle eest, et sõiduki kasutaja oleks varustatud vajaliku informatsiooniga haakeseadise või -osa õige kasutamise kohta Klassi A, K või S seadiste ja osade korral, mis on ette nähtud kasutamiseks haagistega, mille täismass ei ületa 3,5 tonni, ning mille on tootnud tootjad, kellel puudub igasugune side sõiduki tootjaga, ning kui seadised ja osad on ette nähtud kasutamiseks järelturul, peab tüübikinnitusasutus või tehniline teenistus vastavalt 7. lisa punktile 1 kõikidel juhtudel kontrollima haakeseadise või -osa kõrgust ja teisi paigalduse üksikasju Kuni 3,5 t massiga haagiste vedamiseks mõeldud pukseerimisseadmetel/veotaladel peavad olema kinnituspunktid, mille külge saab kinnitada täiendavaid haakeseadiseid või seadiseid, mis võimaldavad haagist juhtida ja/või peatada see automaatselt, kui peamine haakeseadis avaneb. Kui tegemist ei ole eemaldatavate seadmetega, siis võib kinnituspunkti lisada ka pukseerimisseadmele/veotalale paigaldatavale haakedetailile. Punktis 4.6 märgitud paigaldus- ja kasutusjuhendid peavad sisaldama kogu teavet, mida on vaja nende kinnituspunktide nõuetekohaseks kasutamiseks Kinnituspunktid täiendava haakeseadise ja/või turvatrossi jaoks peavad paiknema selliselt, et kasutamisel ei piiraks täiendav haakeseadis või turvatross haakeseadise liigendi normaalset liikumist ega häiriks pealejooksupidurdussüsteemi normaalset tööd. Üksik kinnituspunkt peab paiknema kõige rohkem 100 mm kaugusel haagise liigendi vertikaalsest kesktasandist. Kui see ei ole teostatav, tuleb seadis varustada kahe kinnituspunktiga, mis asetsevad kummalgi pool vertikaalset keskjoont, sellest võrdsel kaugusel, mis ei ületa 250 mm. Kinnituspunkt(id) peavad olema praktilise teostatavuse piires võimalikult taga ja kõrgel Kinnituspunktid peavad eelkõige vastama 6. lisa punktis esitatud nõuetele Piduriteta O 1 -kategooria haagise ühendamiseks ette nähtud haakepea/veorõngas peab olema varustatud täiendava haakeseadisega või vähemalt kinnituspunkti(de)ga täiendava(te) haakeseadis(t)e ühendamiseks Kinnituspunkt(id) peab/peavad olema paigutatud selliselt, et kasutamisel ei piiraks täiendav(ad) haakeseadis(ed) haakeseadise normaalset liikumist Kinnituspunkt(id) peab/peavad eelkõige vastama 6. lisa punktis esitatud nõuetele.

8 L 153/ Suurveoste vedamiseks ja muuks otstarbeks ettenähtud ning klasside S ja T muude mittestandardsete haakeseadiste ja -osade puhul tuleb kasutada asjakohaseid nõudeid 5., 6., ja 7. lisas lähima standardse või mittestandardse seadise või osa suhtes. 5. MEHHAANILISE HAAKESEADISE VÕI -OSAGA VARUSTATUD SÕIDUKI TÜÜBIKINNITUSE TAOTLEMINE 5.1. Kui sõiduki tootja taotleb mehaanilise haakeseadise või -osaga varustatud sõiduki tüübikinnitust või lubab sõiduki kasutamist igat tüüpi haagiste vedamiseks, siis peab mehaanilise haakeseadise või -osa võimaliku tüübikinnituse heauskse taotleja või ka kokkuleppeosalise tüübikinnitusasutuse või tehnilise teenistuse soovi korral sõiduki tootja sellise päringu esitajale või asutusele või tehnilisele teenistusele tegema hõlpsasti kättesaadavaks 2. lisa liites sätestatud informatsiooni, võimaldamaks haakeseadise või -osa tootjal vastava sõiduki jaoks nõuetekohaselt konstrueerida ja valmistada mehaaniline haakeseadis või -osa. Mehaanilise haakeseadise või -osa võimaliku tüübikinnituse heauskse taotleja soovi korral tuleb igasugune 2 lisa liites sätestatud ja tüübikinnitusasutuse käsutuses olev informatsioon avaldada kõnealusele taotlejale Taotluse sõidukitüübi kinnituseks seoses mehaanilise haakeseadise või -osa paigaldamisega peab esitama sõiduki tootja või tema nõuetekohaselt volitatud esindaja Sellele peab olema lisatud järgmine informatsioon, mis võimaldab tüübikinnitusasutusel täita 2. lisas esitatud teatise vormi Sõidukitüübi üksikasjalik kirjeldus vastavalt 2. lisa liitele ja mehaanilise haakeseadise või -osa üksikasjalik kirjeldus ning tüübikinnitusasutuse või tehnilise teenistuse nõudmisel seadise või osa tüübikinnituse vormi koopia Välja jäetud Välja jäetud Kolm komplekti jooniseid, mis on piisavalt üksikasjalikud seadise või osa eristamiseks ning millel on näidatud, kuidas see tuleb sõidukile kinnitada; joonistel peab olema näidatud tüübikinnitusnumbri ja muu punktis 7 sätestatud märgistuse asukoht ja nende jaoks ettenähtud pind; Seadise või osa üksikasjalik tehniline kirjeldus, mis eelkõige sisaldab infot tüübi ja kasutatud materjalide kohta Iseloomulikud jõudlusväärtused D, D c, S, V ja U vastavalt vajadusele ning nagu on määratletud punktis Sõidukile paigaldatud haakeseadiste iseloomulikke jõudlusväärtusi kontrollitakse vastavalt käesoleva eeskirja 8. lisale, lähtuvalt veduki ja haagise täismassist ning autorongi täismassist Kinnitatavat tüüpi esindav sõiduk, millele on kinnitatud mehaaniline haakeseadis, esitatakse tüübikinnitusasutusele või tehnilise teenistusele, kes võivad nõuda ka täiendavaid seadise või osa näidiseid Sõidukit, millel ei ole kõiki tüübile vastavaid osi, võib vastu võtta eeldusel, et taotleja suudab tüübikinnitusasutusele või tehnilisele teenistusele rahuldaval viisil näidata, et käesoleva eeskirja nõuete osas ei avalda osade puudumine ülevaatuse tulemustele mitte mingisugust mõju. 6. ÜLDISED NÕUDED MEHAANILISE HAAKESEADISE VÕI -OSAGA VARUSTATUD SÕIDUKITELE 6.1. Sõidukile kinnitatud mehaaniline haakeseadis või -osa peab saama tüübikinnituse vastavalt käesoleva eeskirja punktidele 3 ja 4 ning 5. ja 6. lisale Mehaanilise haakeseadise või -osa paigaldamine peab vastama käesoleva eeskirja 7. lisa nõuetele.

9 L 153/ Haakeseadise või -osa kasutamiseks peab sellele olema lisatud kasutusjuhend, mis peab sisaldama erijuhiseid kasutuseks, mis erineb kõnealust tüüpi haakeseadise või -osa tavapärasest kasutusest, ning juhiseid haakimiseks ja lahtihaakimiseks erinevates töötingimustes, näiteks juhuks, kui veduk ja haagis on teineteise suhtes erinevate nurkade all. Igale sõidukile peab olema lisatud kasutusjuhend, mis peab olema vähemalt selle riigi keeles, kus sõidukit müügiks pakutakse. 7. MÄRGISTUS 7.1. Kinnitamiseks esitatavad mehaaniliste haakeseadiste ja -osade tüübid peavad kandma tootja, tarnija või taotleja kaubanime või kaubamärki Punktis 8.5 viidatud ja 3. lisas näidatud tüübikinnitusmärgi paigaldamiseks peab olema piisavalt suur pind. See pind peab olema näidatud punktis viidatud joonistel Punktides 7.2 ja 8.5 viidatud tüübikinnitusmärgi juures peavad mehaanilisel haakeseadisel või -osal olema näidatud punktis 2.6 määratletud haakeseadise klass ning asjakohased iseloomulikud väärtused, nagu määratletud punktis 2.11 ning näidatud 4. lisas. Nende märgistuste asukoht on näidatud punkti joonistel. Iseloomulikke väärtusi ei ole vaja märgistusel esitada juhtudel, mil need väärtused on määratletud käesolevas eeskirjas esitatud klassifikatsioonis, näiteks klassid A50-1 kuni A Kui mehaaniline haakeseadis või -osa on saanud tüübikinnituse sama haakeseadiste või -osade klassi piires alternatiivsete iseloomulike väärtustega, märgitakse seadisele või osale maksimaalselt kaks alternatiivset väärtust Kui mehaanilise haakeseadise või -osa kasutamine on mingil moel piiratud, näiteks kui seda ei tohi kasutada roolimiskiiludega, peab kõnealune piirang olema märgitud seadisele või osale Kõik märgistused peavad olema kustutamatud ja selgelt loetavad, kui seadis või osa on sõidukile paigaldatud. 8. TÜÜBIKINNITUS 8.1. Kui mehaanilise haakeseadise või -osa tüübi näidis(ed) vastab/vastavad käesoleva eeskirja nõuetele, antakse tüübikinnitus, juhul kui punkti 10 nõuded on rahuldavalt täidetud Igale kinnitatud tüübile antakse tüübikinnitusnumber. Selle kaks esimest numbrikohta (praegu 01) näitavad tüübikinnituse andmise ajaks käesolevasse eeskirja viimati tehtud peamisi tehnilisi muudatusi hõlmavat muudatusteseeriat. Üks ja seesama kokkuleppeosaline ei või anda sama numbrit ühelegi teisele käesolevas eeskirjas viidatud seadise või osa tüübile Teade mehaanilise haakeseadise või -osa tüübile käesoleva eeskirja kohase tüübikinnituse andmise, laiendamise, andmata jätmise, tühistamise või tootmise lõpetamise kohta esitatakse käesolevat eeskirja kohaldavatele aasta kokkuleppe osalistele käesoleva eeskirja 1. või 2. lisas esitatud näidisele vastaval teatisevormil Lisaks punktis 7.1 sätestatud märgile tuleb igale käesoleva eeskirja kohaselt kinnitatud mehaanilisele haakeseadise või -osa punktis 7.2 viidatud pinnale kinnitada tüübikinnitusmärk, nagu on kirjeldatud punktis Tüübikinnitusmärk on rahvusvaheline märk, mis koosneb järgmisest: ringjoonega ümbritsetud E-täht, millele järgneb tüübikinnituse andnud riigi tunnusnumber ( 1 ); ( 1 ) aasta kokkuleppe osalisriikide tunnusnumbrid on esitatud sõidukite ehitust käsitleva konsolideeritud resolutsiooni (R.E.3) 3. lisas, dokument ECE/TRANS/WP.29/78/Rev. 3

10 L 153/ punktis 8.2 sätestatud tüübikinnitusnumber; tüübikinnitusmärk ja -number peavad olema paigutatud vastavalt 3. lisas esitatud näidisele. 9. MEHHAANILISE HAAKESEADISE VÕI -OSA VÕI SÕIDUKI MUUDATUSED NING TÜÜBIKINNITUSE LAIENDAMINE 9.1. Igast muudatusest, mis on tehtud mehaanilise haakeseadise või -osa või sõiduki tüübis, nagu määratletud punktis 2.10, tuleb anda teada tüübikinnitusasutusele või tehnilisele teenistusele, mis tüübikinnituse andis. Seejärel võib tüübikinnitusasutus või tehniline teenistus kas leida, et tõenäoliselt ei kahjusta tehtud muudatused märgatavalt nõuetele vastavust ja et igal juhul vastab seadis, osa või sõiduk endiselt nõuetele, või nõuda täiendava katseprotokolli esitamist Tüübikinnituse andmisest või andmata jätmisest teatatakse käesolevat eeskirja kohaldavatele kokkuleppeosalistele punktis 8.3 kindlaks määratud korras, näidates ära muudatused Tüübikinnituse laienduse väljastanud tüübikinnitusasutus või tehniline teenistus peab sellisele laiendusele andma seerianumbri ning teatama sellest teistele käesolevat eeskirja kohaldavatele kokkuleppeosalistele punktis 8.3 sätestatud korras. 10. TOOTMISE NÕUELE VASTAVUS Tootmise nõuetele vastavus peab olema kooskõlas kokkuleppe 2. lisas sätestatud korraga (E/ECE/324 - E/ECE/TRANS/505/Rev.2), arvestades järgmisi nõudeid Tüübikinnituse omanik tagab, et tootmise nõuetele vastavuse kontrolli tulemused dokumenteeritakse ning et lisatud dokumendid jäävad kättesaadavaks ajavahemiku jooksul, mis määratakse kindlaks kokkuleppel tüübikinnitusasutuse või tehnilise teenistusega. See ajavahemik ei ületa kümmet aastat tootmise lõpetamise hetkest alates Tüübikinnituse andnud tüübikinnitusasutus või tehniline teenistus võib igal ajal kontrollida igas tootmisüksuses rakendatavaid vastavuskontrollimeetmeid. Nende kontrollide tavaline sagedus on kord iga kahe aasta järel. 11. KARISTUSED TOOTMISE NÕUELE MITTEVASTAVUSE KORRAL Mehaanilisele haakeseadisele või -osale käesoleva eeskirja kohaselt antud tüübikinnituse võib tühistada, kui nõudeid ei täideta või kui tüübikinnitusmärki kandev seadis või osa ei vasta kinnitatud tüübile Kui käesolevat eeskirja kohaldav kokkuleppeosaline tühistab tüübikinnituse, mille ta on eelnevalt andnud, teatab ta sellest kohe teistele käesolevat eeskirja kohaldavatele kokkuleppeosalistele, kasutades käesoleva eeskirja 1. või 2. lisas esitatud näidisele vastavat teatisevormi. 12. TOOTMISE LÕPAMINE Kui tüübikinnituse omanik lõpetab täielikult käesoleva eeskirja kohaselt kinnitatud mehaanilise haakeseadise või -osa tüübi tootmise, teatab ta sellest tüübikinnituse andnud tüübikinnitusasutusele või tehnilisele teenistusele. Kui tüübikinnitusasutus või tehniline teenistus sellise teatise saab, teatab ta sellest teistele käesolevat eeskirja kohaldavatele aasta kokkuleppe osalistele, kasutades käesoleva eeskirja 1. või 2. lisas esitatud näidisele vastavat teatisevormi. 13. ÜLEMINEKUSÄTTED Kuni Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretärile ei ole teatatud teisiti, deklareerivad käesolevat eeskirja kohaldavad Euroopa Liidu liikmesriikidest kokkuleppeosalised, et mehaaniliste haakeseadiste ja -osade suhtes on nad seotud kohustustega, mis tulenevad kokkuleppest, millele käesolev eeskiri on lisatud, üksnes selliste seadiste ja osade puhul, mis on ette nähtud kinnitamiseks M 1 -kategooriasse mittekuuluvatele sõidukitele.

11 L 153/ Alates käesoleva eeskirja 01-seeria muudatuste 5. täienduse ametlikust jõustumiskuupäevast ei tohi ükski käesolevat eeskirja kohaldav kokkuleppeosaline keelduda tüübikinnituse andmisest või selle tunnustamisest 01-seeria muudatuste 5. täienduse alusel Käesolevat eeskirja kohaldavad kokkuleppeosalised võivad jätkata tüübikinnituste andmist käesoleva eeskirja 01-seeria muudatustega muudetud versiooni alusel, võtmata arvesse 5. täienduse sätteid, 12 kuu jooksul alates 01-seeria muudatuste 5. täienduse jõustumisest. 14. TÜÜBIKINNITUSKATSE EEST VASTUTAVATE TEHNILISTE TEENISTUSTE JA TÜÜBIKINNITUSASUTUSTE NIMED JA AADRESSID Käesolevat eeskirja kohaldavad aasta kokkuleppe osalised edastavad Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni sekretariaadile tüübikinnituskatsete eest vastutavate tehniliste teenistuste nimed ja aadressid ning nende tüübikinnitusasutuste nimed ja aadressid, kes annavad tüübikinnitusi ja kellele tuleb saata teistes riikides välja antud tõendid tüübikinnituse andmise, laiendamise, andmata jätmise, tühistamise või tootmise lõpetamise kohta.

12 L 153/ LISA

13 L 153/191

14 L 153/ LISA

15 L 153/193

16 L 153/ Liide (*) Konkreetse sõidukitüübi jaoks konstrueeritud mehaanilise haakeseadise või -osa paigaldusandmete loetelu 1. Sõidukitüübi kirjeldus: 1.1. Sõiduki kaubanimi või kaubamärk: 1.2. Sõidukite sõidukitüübile vastavad mudelid või kaubanimed, kui need on olemas: 2. Veduki ja haagiste massid: 2.1. veduki ja haagiste suurimad lubatud täismassid; 2.2. veduki täismassi jaotumine telgede vahel; 2.3. veduki kuulpoldile/haakekonksule rakenduv suurim lubatud vertikaalkoormus; 2.4. koormus, mille juures tuleb mõõta M 1 -kategooria sõidukite haakekuuli kõrgust vt 7. lisa liite punkt Kinnituskohtade andmed: 3.1. Täiendavate tugevdusplaatide, lisakonksude ja muude mehaanilise haakeseadise või -osa usaldusväärseks vedukile kinnitamiseks vajalike seadiste või osade kinnituskohtade üksikandmed ja/või joonised Sõiduki tootja esitab teabe järgmise kohta: a) mootorsõiduki haakeseadise kinnituskohtade arv ja asukoht; b) haakepunkti suurim lubatud ülend; c) haakepunkti kõrgus maanteepinna kohal, nagu on ette nähtud 7. lisa punktis 1.1.1, ning haakepunkti kõrgus haakeseadise kinnituskohtadega võrreldes Iga kinnituskoha puhul tuleb märkida andmed järgmise kohta (kui see on kohaldatav): a) iga sõiduki šassiisse või keresse puuritava augu asukoht (märkida puuritav maksimaalne läbimõõt); b) eelnevalt puuritud aukude asukoht ja suurus (märkida augu läbimõõt); c) keremutrite või poltide asukoht ja suurus (andmed keerme suuruse ja omaduste kohta); d) kinnitamiseks kasutatavad vahendid (näiteks kinnituspoldid, seibid jne); e) haakeseadiste kinnitamiseks kasutatav täiendav kinnituspunkt (näiteks pukseerimissilmus); f) mõõtmed tuleb esitada vähemalt ± 1 mm täpsusega; g) sõiduki tootja võib määrata kindlaks muid spetsifikatsioone haakeseadise paigaldamise kohta (näiteks tagaplaatide suurus ja paksus). 4. Sõiduki tootja nimi ja aadress. (*) Konkreetse sõidukitüübi jaoks konstrueeritud mehaanilise haakeseadise või -osa taotleja(te) soovil esitab sõiduki tootja teabe kas otse või 2. lisas loetletud tüübikinnitusasutuse kaudu, kes on andnud tüübikinnituse vastavalt eeskirjale nr 55, kui see teave on saadaval. Viimati nimetatud juhul teatab sõiduki tootja eelnevalt haakeseadise tootjale tema taotlusele vastava tüübikinnitusnumbri. Seda teavet antakse üksnes seoses eeskirja nr 55 kohaste tüübikinnitustega.

17 L 153/ LISA TÜÜBIKINNITUSMÄRKIDE KUJUNDUS a = min 8 mm Mehaaniline haakeseadis või -osa või sõiduk, mis kannab ülalpool näidatud tüübikinnitusmärki, on seadis või osa, mis on saanud tüübikinnituse Madalmaades (E 4) tüübikinnitusnumbri 2439 all ning vastab käesoleva eeskirja 01-seeria muudatuste nõuetele. Märkus. Tüübikinnitusnumber ja lisatähised paigutatakse ringjoone lähedale ja tähe E kohale või alla või tähest paremale või vasakule. Tüübikinnitusnumbri numbrid peavad olema tähe E suhtes samal pool ja sellega samas suunas. Rooma numbrite kasutamist tüübikinnitusnumbrites tuleks vältida, et hoida ära nende segiajamist teiste tähistega.

18 L 153/ LISA ISELOOMULIKE VÄÄRTUSTE MÄRGISTUSTE KUJUNDUSE NÄIDISED 1. Kõikidele mehaanilistele haakeseadistele ja -osadele peab olema märgitud seadise või osa klass. Lisaks sellele peab neil olema märgistus, mis näitab toimivust iseloomulike väärtuste põhjal, nagu on määratletud käesoleva eeskirja punktis Kõikide tähtede ja numbrite kõrgus ei tohi olla väiksem kui tüübikinnitusnumbri numbrite kõrgus, seega a/3, kus a on vähemalt 8 mm Iga seadise või osa suhtes kohaldatavad iseloomulikud väärtused tuleb märgistada nii, nagu näidatud alljärgnevas tabelis vt ka käesoleva eeskirja punkt 7.3. Tabel 1 Haakeseadistele või -osadele märgitavad asjakohased iseloomulikud väärtused Mehaanilise haakeseadise või -osa kirjeldus Kuulpoldid ja pukseerimisseadmed vt käesoleva eeskirja 5. lisa punkt 1 Märgitavad asjakohased iseloomulikud väärtused Klass D D c S U V Haakepead Haakeseadmed Veorõngad (**) Veotiislid (*) Veotalad Sadulseadmed Sadulseadme veopoldid Sadulseadme kinnitusplaadid Konksu tüüpi haakeseadised (*) Liigendiga veotiislite tüübiplaadile tuleb lisaks märkida A v -väärtus (**) Rohkem kui ühte klassi kuuluvate haakeseadiste või -osade puhul tuleb märkida iga klassi iseloomulikud väärtused. Näited: C50-X D130 D c 90 S1000 V35 tähistaks mittestandardset klassi C50-X kuuluvat haakeseadet, mille suurim D väärtus on 130 kn, suurim lubatud D c väärtus on 90 kn, suurim lubatud rakenduv staatiline vertikaalmass on kg ning suurim lubatud V väärtus on 35 kn. A50-X D20 S120 tähistaks standardset klassi A50-X kuulhaakega pukseerimisseadet, mille suurim D väärtus on 20 kn ja suurim lubatud rakenduv staatiline vertikaalmass on 120 kg.

19 L 153/ LISA NÕUDED MEHAANILISTELE HAAKESEADISTELE VÕI -OSADELE 1. Kuulpoldid ja pukseerimisseadmed Käesoleva lisa punktides esitatud nõudeid kohaldatakse kõikide klassi A kuuluvate kuulpoltide ja pukseerimisseadmete suhtes. Punktis 1.6 on toodud täiendavad nõuded, millele peavad vastama standardsed 50 mm läbimõõduga kuulpoldid, millel on poltidega fikseeritavad äärikkinnitused Klassi A kuulpoldid peavad väliskuju ja välismõõtmete osas vastama joonisele 2. Joonis 2 Klassi A kuulpolt 1/ Ühendav kaar haakekuuli ja kaela vahel peab puutuma nii kaela ennast kui ka kuulpoldi madalamat horisontaaltasandit. 2/ Vt ISO/R 468 ja ISO 1302, pinnakaredusaste N9 vastab Ra väärtusele 6,3 μm Pukseerimisseadmete kuju ja mõõtmed peavad vastama nõuetele, mille sõiduki tootja on esitanud kinnituskohtade ja täiendavate kinnitusseadmete või -osade kohta, vt 2. lisa liide Eemaldatavad kuulpoldid Eemaldatavate kuulpoltide või komponentide korral, mis ei ole poltidega kinnitatud, näiteks need, mis kuuluvad klassi A50-X, peavad kinnituspunkt ja lukustussüsteem olema konstrueeritud juhuslikul käsitsemisel mitteavaneva lukustusseadmena Eemaldatava kuulpoldi või komponendi korral, millele võib anda iseseisva tüübikinnituse kasutamiseks teatavat tüüpi pukseerimisseadmega erinevateks haakerakendusteks, näiteks need, mis kuuluvad klassi A50-X, peab kliirens sellise kuulpoldi pukseerimisseadmele paigaldamisel vastama 7. lisas joonisel 25 näidatule Liigutatavad haakeseadised (haakeseadised, mida saab liigutada, ilma et need eralduksid) Liigutatavad haakeseadised konstrueeritakse viisil, mis võimaldab neil kasutusasendis toimida juhuslikul käsitsemisel mitteavaneva lukustusseadmena. Käsitsi liigutamise puhul ei tohi kasutatav jõud ületada 20 dan. Liikumist peavad piirama mehaanilised piirajad.

20 L 153/ Kuulpoldid ja pukseerimisseadmed peavad vastavalt tootja valikule vastu pidama 6. lisa punktis 3.1 või punktis 3.10 esitatud katsetele. Punktides ja esitatud nõuded on aga alati kehtivad Erinõuded klassidesse A50-1 kuni A50-5 kuuluvatele standardsetele kuulpoldist ja äärikust koosnevatele pukseerimisseadmetele Klassi A50-1 kuulpoldist ja äärikust koosnevate pukseerimisseadmete mõõtmed peavad vastama joonisele 3 ja tabelile Klasside A50-2, A50-3, A50-4 ja A50-5 kuulpoldist ja äärikust koosnevate pukseerimisseadmete mõõtmed peavad vastama joonisele 4 ja tabelile Klassidesse A50-1 kuni A50-5 kuuluvad kuulpoldist ja äärikust koosnevad pukseerimisseadmed peavad vastama tabelis 3 antud iseloomulikele väärtustele ning olema nende suhtes katsetatud. Joonis 3 Standardse klassi A50-1 kuuluva ääriku tüüpi haakekuuli mõõtmed (vt tabel 2) Joonis 4 Klassidesse A50-2 kuni A50-5 kuuluvate standardsete haakekuulide mõõtmed (vt tabel 2) Tabel 2 Standardsete ääriku tüüpi haakekuulide mõõtmed (mm) (vt joonised 3 ja 4) Klass A50-1 A50-2, A50-4 A50-3, A50-5 Märkused e ± 0,5 e ± 0,5

21 L 153/199 Klass A50-1 A50-2, A50-4 A50-3, A50-5 Märkused d ,5 15 H13 f ,0 0 g ,0 0 c ülemmäär l ± 5,0 h ± 5,0 Tabel 3 Standardsete ääriku tüüpi haakekuulide iseloomulikud miinimumväärtused Klass A50-1 A50-2 A50-3 A50-4 A50-5 D S D S = D väärtus (kn) = staatiline mass (kg) 1.7. Tootjad, kes toodavad kuulpolte ja pukseerimisseadmeid järelturu tarbeks ja kellel puudub igasugune kontakt vastava sõiduki tootjaga, peavad olema teadlikud käesoleva lisa punktis 2 esitatud nõuetest haakeseadise liikumisulatusele ning peavad kinni pidama käesoleva eeskirja 7. lisa asjakohastest nõuetest. 2. Haakepead 2.1. Klassi B50 haakepead peavad olema konstrueeritud nii, et neid saaks ohutult kasutada käesoleva lisa punktis 1 kirjeldatud kuulpoltidega, säilitades seejuures ettekirjutatud omadused. Haakepead peavad olema konstrueeritud nii, et oleks tagatud ohutu haakimine, võttes arvesse ka haakeseadise kulumist Haakepead peavad vastu pidama 6. lisa punktis 3.2 esitatud katsetele Ühelgi lisaseadmel (nt piduritel, stabilisaatoritel jne) ei tohi olla kahjulikku mõju mehaanilisele ühendusele Kui haakepea ei ole sõidukiga ühendatud, peab see horisontaaltasandil pöörduma vähemalt 90 mõlemale poole käesoleva lisa punktis 1 kirjeldatud kuulpoldi keskteljest ja kinnitusest. Samal ajal peab horisontaaltasandist ülesja allapoole jääma vähemalt 20 vaba vertikaalsuunalist liikumisruumi. Samuti peab koos 90 horisontaalse pöördenurgaga olema võimalik 25 keerdumine mõlemas suunas ümber horisontaaltelje. Kõikide horisontaalsete pöördenurkade all peavad olema võimalikud järgmised liikumiskombinatsioonid: a) vertikaalne kalle ± 15 koos teljekaldega ± 25 ; b) teljekalle ± 10 koos vertikaalse kaldega ± 20.

22 L 153/ Haakeseadmed Käesoleva lisa punktides esitatud nõudeid kohaldatakse kõikide klassi C 50 haakeseadmete suhtes. Käesoleva lisa punktis 3.7 on toodud täiendavad nõuded, millele peavad vastama klasside C50-1 kuni C50-6 standardsed haakeseadmed Jõudlusnõuded kõik haakeseadmed peavad vastu pidama 6. lisa punktis 3.3 esitatud katsetele Sobivad veorõngad klassi C 50 haakeseadmed peavad sobima kõikide klassi D 50 veorõngaste ja kindlaks määratud omadustega haakeseadistega Haarats Klassi C50 haakeseadmed peavad olema varustatud haaratsiga, mis juhiks sobivad veorõngad haakeseadisesse. Kui haarats või haaratsit toetav osa võib pöörduda ümber vertikaaltelje, peab see end ise automaatselt õigesse asendisse seadma ja lahtiste veopoltide korral peab see niisuguses asendis püsima selleks, et juhtida veorõngas korralikult haakeseadisesse. Kui haarats või haaratsit toetav osa võib pöörduda ümber horisontaalse risttelje, peab lukustusmehhanismi moment kinnitama pöördumist võimaldava liigendi selle tavalisse asendisse. See moment peab olema piisav, et takistada haaratsi ülemisele otsale suunatud 200 N suurust vertikaaljõudu kallutamast haakeseadist normaalasendist kõrvale. Lukustusjõud peab olema suurem kui käsikangi rakendamisel tekkiv jõud, nagu kirjeldatud käesoleva lisa punktis 3.6. Haaratsit peab olema võimalik käsitsi normaalasendisse viia. Haarats, mis võib pöörduda ümber horisontaalse risttelje, võib tüübikinnituse järgi kanda kuni 50 kg vertikaalkoormust S ja näitaja V väärtus võib olla maksimaalselt 5 kn. Kui haarats või haaratsit toetav osa võib pöörduda ümber pikitelje, peab pöördumine olema peatatav lukustusmehhanismiga, mille moment on vähemalt 100 Nm. Haaratsi minimaalne suurus sõltuvalt haakeseadisele lubatud D väärtusest: D väärtus 18 kn D väärtus > 18 kn 25 kn D väärtus > 25 kn laius: 150 mm, kõrgus: 100 mm; laius: 280 mm, kõrgus: 170 mm; laius: 360 mm, kõrgus: 200 mm. Haaratsi välisnurgad võivad olla ümardatud. Klassi C50-X haakeseadmete korral on lubatud väiksemate haaratsite kasutamine, kui nende kasutamine on lubatud üksnes kuni 3,5-tonnise täismassiga kesktelghaagistega või kui ülalolevas tabelis esitatud haaratsite kasutamine on tehnilistel põhjustel võimatu ning kui lisaks on tagatud eritingimused, nagu automaatse haakimisprotseduuri ohutust kindlustavad visuaalsed abivahendid ning kui kasutusala on tüübikinnituses piiratud vastavalt 1. lisas näidatud teatise vormil seadise tootja poolt antud informatsioonile Haagitud veorõnga minimaalne vaba liikumisulatus Haakeseadmele haagitud, kuid sõidukile paigaldamata veorõngal peavad olema alljärgnevad liikumisulatused. Kui liikuvus on osaliselt tagatud spetsiaalse liigendiga (ainult klassi C50-X haakeseadme puhul), peab 1. lisa teatise vormil esitatud kasutusala piirduma 7. lisa punktis määratud juhtudega.

23 L 153/ Sõiduki pikitelje suhtes horisontaalselt ± 90 ulatuses ümber veorõnga vertikaaltelje vt joonis 5. Joonis 5 Haagitud veorõnga horisontaalne pöördumine Sõiduki horisontaaltasandi suhtes vertikaalselt ± 20 ulatuses ümber veorõnga risttelje vt joonis 6. Joonis 6 Haagitud veorõnga vertikaalne pöördumine Aksiaalne pöördumine ± 25 ulatuses sõiduki horisontaaltasandi suhtes ümber veorõnga pikitelje vt joonis 7. Joonis 7 Haagitud veorõnga aksiaalne pöördumine 3.5. Lukustamine tahtmatu lahtihaakimise vältimiseks Suletud asendis peab veopolt olema fikseeritud kahe juhuslikul käsitsemisel mitteavaneva lukustusseadmega, millest kumbki peab teise rikke korral tagama tõhusa lukustumise.

24 L 153/ Mehaaniliselt seadmelt peab väljastpoolt olema selgelt näha, et haakeseadis on suletud ja kinnitatud asendis. Vastavate tunnuste asend peab olema määratav puutumise teel, näiteks pimedas. Mehaaniline signaalseade peab näitama mõlema lukustusseadme seisundit (tingimus JA). Kui ühe lukustusseadme rakendumine on kindlustatud seadme konstruktsiooniga, siis on selles olukorras siiski piisav ka see, et näidatakse vaid teise lukustusseadme seisukorda Avamisseadised Käsikangid Käsikangid peavad olema konstrueeritud selliselt, et neid oleks mugav kasutada, ja neil peavad olema ümardatud servad. Haakeseadisel ei tohi käsikangi lähedal olla teravaid servi ega takerdumisohtlikke kohti, mis võiksid haakeseadise käsitsemisel põhjustada vigastusi. Haakeseadise vabastamiseks vajalik käsikangiga risti mõjuv jõud, mis on mõõdetud ilma veorõngata, ei tohi kangi töösuunas ületada 250 N Kaugjuhtimisseadmed Kaugjuhtimisega seadmete suhtes kohaldatakse 5. lisa punkti Erinõuded klasside C50-1 kuni C50-6 standardsetele haakeseadmetele Veorõnga pöördumise ümber risttelje peab põhjustama veopoldi kerataoline kuju (ja mitte liigend) Veopoldi ja veorõnga vahelisest kaugusest tingitud tõuked ja löökkoormused pikiteljel peavad olema summutatud vedrude ja/või summutusseadmetega (v.a klass C 50 1) Mõõtmed peavad vastama joonisele 8 ja tabelile Haakeseadised peavad vastama tabelis 5 esitatud iseloomulikele väärtustele ja olema nende suhtes katsetatud. Joonis 8 Standardsete haakeseadmete mõõtmed (mm) (vt tabel 4)

25 L 153/203 Tabel 4 Standardsete haakeseadmete mõõtmed (mm) (vt joonis 8) Klass C50-1 C50-2 C50-3 C50-4 C50-5 C50-6 C50-7 Märkused e ± 0,5 e ± 0,5 d ülemmäär d2 10,5 10, H13 f ,0 0 g ± 3,0 a ,0 0 b ,0 0 c ülemmäär h ülemmäär l ülemmäär l ülemmäär l ± 20,0 T ülemmäär Tabel 5 Standardsete haakeseadmete iseloomulikud miinimumväärtused Klass C50-1 C50-2 C50-3 C50-4 C50-5 C50-6 C50-7 D D c S V D D c S V = D väärtus (kn) = D väärtus (kn) kesktelghaagiste puhul = haakeseadisele rakenduv staatiline vertikaalkoormus (kg) = V väärtus (kn)

26 L 153/ Veorõngad 4.1. Üldnõuded klassi D50 veorõngastele Kõik klassi D50 veorõngad peavad vastu pidama 6. lisa punktis 3.4 esitatud katsetele. Klassi D50 veorõngad on ette nähtud kasutamiseks koos klassi C50 haakeseadmetega. Veorõngad ei tohi pöörduda aksiaalselt (kuna vastavad haakeseadised võivad pöörduda). Kui klassi D50 veorõngad on varustatud puksidega, peavad nende mõõtmed vastama joonisele 9 (ei ole lubatud klassi D50-C puhul) või joonisele 10. Pukse ei tohi veorõnga külge keevitada. Klassi D50 veorõngad peavad vastama punktis 4.2 esitatud mõõtmetele. Klassi D50-X veorõnga varre kuju ei ole kindlaks määratud, kuid veorõnga keskmest 210 mm kaugusel peavad kõrgus h ja laius b jääma tabelis 6 esitatud piiridesse. Joonis 9 Klassi D50 veorõngaste lõhikuga puks Joonis 10 Klassi D50-C veorõngaste lõhikuta puks

27 L 153/205 Tabel 6 Veorõngaste D50-A ja D50-X mõõtmed (vt joonis 11) Klass h (mm) b (mm) D50-A / / 1 D50-X ülemmäär 80 ülemmäär 62 Tabel 7 Standardsete veorõngaste iseloomulikud miinimumväärtused Klass D D c S V D50-A D50-B D50-C D50-D Erinõuded klassi D50 veorõngastele Klasside D50-A ja D50-X veorõngad peavad olema joonisel 11 esitatud mõõtmetega. Joonis 11 Klasside D50-A ja D50-X veorõngaste mõõtmed (vt tabel 6)

CL2012R1230ET bi_cp 1..1

CL2012R1230ET bi_cp 1..1 02012R1230 ET 27.07.2017 001.001 1 Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/

EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/ EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/EÜ (põllumajandus- ja metsatraktorite mootoritest paisatavate

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimisel on hea teada... 5 Vintsi hooldus... 6 Garantii...

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

28 29

28 29 28 29 CARGO TIPPER KÕRGE VÕIMEKUS MADAL RASKUSKESE Iga BJT haagis on konstrueeritud ühte eesmärki silmas pidades - pakkuda teile parimat. Haagised on valmistatud vastavalt klientide tagasisidele, lähtudes

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) 2. KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRATLETUD PIIRKOND KUULUB: 3. GEOGRAAFILISE TÄHISE TÜÜP:

Rohkem

Microsoft Word - Raudhobu eestikeelne tootekataloog.doc

Microsoft Word - Raudhobu eestikeelne tootekataloog.doc RAUDHOBU Produktinformation Tootekataloog 2008 Utgåva 1 Nr. 2 2008 1 IH 2055 Std. 5,5 Hj. Art. Nr. 968 74 35-5,5 hj võimsusega Honda 4 takti mootor. Juhtimine käepidemelt käepidemel gaas ja pidur. Edasi

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määru

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määru EUROOPA KOMISJON Brüssel, 17.5.2018 COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse uute raskeveokite CO2-heite

Rohkem

efo09v2pke.dvi

efo09v2pke.dvi Eesti koolinoorte 56. füüsikaolümpiaad 17. jaanuar 2009. a. Piirkondlik voor. Põhikooli ülesanded 1. (VÄRVITILGAD LAUAL) Ühtlaselt ja sirgjooneliselt liikuva horisontaalse laua kohal on kaks paigalseisvat

Rohkem

Tõstuksed Aiaväravad Tõkkepuud Automaatika KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tava

Tõstuksed Aiaväravad Tõkkepuud Automaatika KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tava KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tavalise või madala lävepakuga. Soovitav on ukse tellimise ajal käiguukse vajadus ning ning lävepaku

Rohkem

VANASÕIDUKIKS TUNNUSTAMISE AKT Nr 62 Sõiduki olulised andmed Sõiduki mark Husqvarna Vanasõiduki klass Mudel ja modifikatsioon 282E Silverpil Värvus hõ

VANASÕIDUKIKS TUNNUSTAMISE AKT Nr 62 Sõiduki olulised andmed Sõiduki mark Husqvarna Vanasõiduki klass Mudel ja modifikatsioon 282E Silverpil Värvus hõ VANASÕIDUKIKS TUNNUSTAMISE AKT Nr 62 Sõiduki olulised andmed Sõiduki mark Husqvarna Vanasõiduki klass Mudel ja modifikatsioon 282E Silverpil Värvus hõbehall Tehasetähis (VINkood) Valmistajamaa Rootsi Esmane

Rohkem

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

Manuals Generator

Manuals Generator Sooritage asendamine järgnevas järjekorras: 1 Vahetage vedrud paarikaupa. Pingutage seisupiduri hooba. 2 3 Asetage tõkiskingad tagumiste rataste taha. Lõdvendage ratta kinnituspolte. 4 5 Tõstke esimest

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Sissejuhatus mehhatroonikasse MHK0120

Sissejuhatus mehhatroonikasse MHK0120 Sissejuhatus mehhatroonikasse MHK0120 5. nädala loeng Raavo Josepson raavo.josepson@ttu.ee Pöördliikumine Kulgliikumine Kohavektor Ԧr Kiirus Ԧv = d Ԧr dt Kiirendus Ԧa = dv dt Pöördliikumine Pöördenurk

Rohkem

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

Kuidas vahetada esimesi suspensiooni vedrusid autol VOLKSWAGEN TOURAN 1

Kuidas vahetada esimesi suspensiooni vedrusid autol VOLKSWAGEN TOURAN 1 Sooritage asendamine järgnevas järjekorras: 1 Vahetage Volkswagen Touran 1 vedrud paarikaupa. 2 Pingutage seisupiduri hooba. 3 Asetage tõkiskingad tagumiste rataste taha. Lõdvendage ratta kinnituspolte.

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad koos AMV(E) 335, AMV(E) 435 ja AMV(E) 438 SU täiturmootoritega.

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 Biopuhasti tööprotsessi kirjeldus M-Bos biopuhastit kasutatakse puhastamaks reovett eramajades, koolides, hotellides ja teistes reovee puhastamist

Rohkem

Septik

Septik Septik Ecolife 2000 paigaldusjuhend 1. ASUKOHT Septiku asukoha valikul tuleb arvestada järgmiste asjaoludega: pinnase liik, pinnavormid, põhjavee tase, krundi piirid ja vahemaad veekogudeni. Asukoha valikul

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

Ecophon Master Rigid A Sobib klassiruumi ja kohtadesse, kus hea akustika ja kõnest arusaadavus on esmatähtsad ning avatavus vajalik. Ecophon Master Ri

Ecophon Master Rigid A Sobib klassiruumi ja kohtadesse, kus hea akustika ja kõnest arusaadavus on esmatähtsad ning avatavus vajalik. Ecophon Master Ri Ecophon Master Rigid A Sobib klassiruumi ja kohtadesse, kus hea akustika ja kõnest arusaadavus on esmatähtsad ning avatavus vajalik. Ecophon Master Rigid A on nähtava liistusüsteemiga. Plaadid kinnitatakse

Rohkem

laoriiulida1.ai

laoriiulida1.ai LAORIIULID LAORIIULID KAUBAALUSTE RIIULID , arhiiviriiulid - Lk.3 Liikuvad arhiiviriiulid - Lk.5 Laiad laoriiulid - Lk.11 Kaubaaluste riiulid - Lk.13 Drive-in riiulid - Lk.14 Konsool- ehk harudega riiulid

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

HCB_hinnakiri2018_kodukale

HCB_hinnakiri2018_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.01.2018 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 73 87 75 89 C 12/15 77 92 79 94 C 16/20 79 94 81 96 C 20/25 82 98 84 100

Rohkem

Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on

Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on vajalik. Sobib kuiva keskkonda. Kasutuskoha näited:

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TKM. Vastavusdeklaratsioon2.pptx

Microsoft PowerPoint - TKM. Vastavusdeklaratsioon2.pptx Toiduga kokkupuutuvad materjalid ja esemed. Vastavusdeklaratsioon. Külli Suurvarik Toidu üldnõuete büroo peaspetsialist 625 6570 Ettekandes tuleb juttu Toiduga kokkupuutuvate materjalide nõuete raamistikust

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

Information Technology Solu- Ühe kaanega suitsueemalduse valgusluugid SUITSUEEMALDUSLUUGID EUROOPA STANDARD EN Suitsu ja kuumust eemaldavate v

Information Technology Solu- Ühe kaanega suitsueemalduse valgusluugid SUITSUEEMALDUSLUUGID EUROOPA STANDARD EN Suitsu ja kuumust eemaldavate v Information Technology Solu- Ühe kaanega suitsueemalduse valgusluugid SUITSUEEMALDUSLUUGID EUROOPA STANDARD EN 12101-2 Suitsu ja kuumust eemaldavate ventilatsioonisüsteemide ehk suitsueemaldusluukide eesmärk

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.06.2002 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 22.06.2002 Avaldamismärge: RT I 2000, 49, 314 Meditsiinilisel

Rohkem

Microsoft Word - FV Steine - Keramik_Eesti

Microsoft Word - FV Steine - Keramik_Eesti Tõlge saksa keelest Austria Majanduskoja kivi- ja keraamikatööstuse erialaliidu töörühm Looduslikud ehitusmaterjalid puit Wiedner Hauptstraße 63 1045 Viin Erialaliit Kivid keraamika 16. nov. 2005 Kaust:

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

Peugeot Boxer eriversioonid Hinnad ja varustused Diisel Mootor ja kere Käigukast Võimsus (kw/hj) Keskmine kütusekulu (l/100km) VARUSTUSTASE Varustusta

Peugeot Boxer eriversioonid Hinnad ja varustused Diisel Mootor ja kere Käigukast Võimsus (kw/hj) Keskmine kütusekulu (l/100km) VARUSTUSTASE Varustusta Peugeot Boxer eriversioonid Hinnad ja varustused Diisel Mootor ja kere Käigukast Võimsus (kw/hj) Keskmine kütusekulu (l/100km) VARUSTUSTASE Varustustaseeuro 3.5t BlueHDi 140 Chassis Double Cab L2 Pro 23

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7

T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7 T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7 PE-materjal on 100% taaskasutatav Talub põhjamaist kliimat Hea keemiline vastupidavus Ohutu hooldada Vastupidav mehaanilistele

Rohkem

VRB 2, VRB 3

VRB 2, VRB 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 6) VR - tee ventiil, sise- ja väliskeere 3-tee ventiil, sise- ja väliskeere Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehaaniline snepperühendus täiturmootoriga

Rohkem

CL2013R0167ET _cp 1..1

CL2013R0167ET _cp 1..1 02013R0167 ET 26.06.2018 004.001 1 Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide

Rohkem

est_002575_DM-FC indd

est_002575_DM-FC indd (Estonian) DM-FC0001-00 Edasimüüja juhend FC-M820 / FC-M825 SM-BB71 / SM-CR82 OLULINE MÄRKUS See edasimüüja juhend on mõeldud eelkõige professionaalsetele jalgrattamehaanikutele. Kasutajad, kes ei ole

Rohkem

VRG 2, VRG 3

VRG 2, VRG 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) 2-tee ventiil, väliskeermega 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehhaaniline snepperühendus täiturmootoriga MV(E) 335,

Rohkem

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA ) dokumentide menetlemise protsess ÕISis Koostanud: Ele Hansen Ele Mägi Tartu 2012 1. Aine ülekandmine-õppekavajärgne aine Varasemalt sooritatud aine

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Microsoft Word - XTOP026.doc

Microsoft Word - XTOP026.doc XTOP026 Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige kõiki juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks vajaduseks alles. MOOTORRATTA TÕSTUK Kasutusjuhend OLULINE! EST LUGEGE NEED JUHISED

Rohkem

loogikaYL_netis_2018_NAIDISED.indd

loogikaYL_netis_2018_NAIDISED.indd . Lihtne nagu AB Igas reas ja veerus peavad tähed A, B ja esinema vaid korra. Väljaspool ruudustikku antud tähed näitavad, mis täht on selles suunas esimene. Vastuseks kirjutage ringidesse sattuvad tähed

Rohkem

Lisa 3-Ametikiri_UUS.doc

Lisa 3-Ametikiri_UUS.doc Nõuetele vastavuse tõendamise protseduur Nõuetele vastavuse tõendamisel (toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimisel) lähtutakse majandus- ja kommunikatsiooniministri 26. juuli 2013. a määruses nr 49

Rohkem

Microsoft Word - DB2_TECEfloor Raumthermostat Analog_EN_est

Microsoft Word - DB2_TECEfloor Raumthermostat Analog_EN_est 1 TECEfloori toatermostaat Analog (RT-A ja RT-A HK) TECEfloori toatermostaat Analog on kvaliteetne toatermostaat ruumi temperatuuri registreerimiseks ja muuutmiseks ning pakub maksimaalset kasutusmugavust.

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk. 6-20 ET TEHNILINE LEHT/KASVUHOONE «DELTA»! Kasvuhoone paigaldamisel ja kasutamisel pidage rangelt kinni

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

Ülaveeris

Ülaveeris SÕIDUKI PILDISTAMISE JUHEND Sõiduki pildistamisel tuleb järgida allpool esitatud nõudeid. Nõutavate fotode näidised on juhendis. 1. Üldnõuded 1.1. Peale sõiduki tuleb fotol jäädvustada ka fotode saatmise

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

ANNEX B

ANNEX B 9. OSA Sõidukite ehitust ja kasutusluba puudutavad nõuded - 641 - PEATÜKK 9.1 REGULEERIMISALA, DEFINITSIOONID JA SÕIDUKITELE KASUTUSLOA ANDMISE NÕUDED 9.1.1 Reguleerimisala ja definitsioonid 9.1.1.1 Reguleerimisala

Rohkem

Ø ,3 mm SYSTEM KAN-therm Inox EST 2018/ Parimad materjalid Lugematud võimalused EDU TEHNOLOOGIA ISO 9001

Ø ,3 mm SYSTEM KAN-therm Inox EST 2018/ Parimad materjalid Lugematud võimalused EDU TEHNOLOOGIA ISO 9001 Ø 12 168,3 mm SYSTEM KAN-therm Inox EST 2018/2019-1.2 Parimad materjalid Lugematud võimalused EDU TEHNOLOOGIA Sisukord System KAN-therm Inox - sortiment...109 Tööriistad Inox liidete jaoks...121 108 SÜSTEEM

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks lähtub järgmistest põhimõtetest. a. Hinnastamismaatriks

Rohkem

Control no:

Control no: Smart Access Driftsprocedure A. Eeltingimused... 2 1. Nutitelefoni ühilduvus... 2 2. Kaabli valik... 2 a. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 4/4S)... 2 b. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 5/5c/5s)...

Rohkem

Majandus- ja kommunikatsiooniministri a määrus nr 49 Riiklikele registreerimismärkidele ja nende valmistamisele esitatavad nõuded Lisa 3 (

Majandus- ja kommunikatsiooniministri a määrus nr 49 Riiklikele registreerimismärkidele ja nende valmistamisele esitatavad nõuded Lisa 3 ( Majandus- ja kommunikatsiooniministri 21.06.2011. a määrus nr 49 Riiklikele registreerimismärkidele ja nende valmistamisele esitatavad nõuded Lisa 3 (majandus- ja taristuministri 27.08.2014.a määruse nr

Rohkem

Tegevusjuhend Kuupäev Täitmiseks Sisu Kere ja raami kahjustuste kontrollimine ülevaatusel Õiguslik alus Liiklusseaduse 73 lg 6 j

Tegevusjuhend Kuupäev Täitmiseks Sisu Kere ja raami kahjustuste kontrollimine ülevaatusel Õiguslik alus Liiklusseaduse 73 lg 6 j Tegevusjuhend Kuupäev 30.04.2019 Täitmiseks 01.07.2019 Sisu Kere ja raami kahjustuste kontrollimine ülevaatusel Õiguslik alus Liiklusseaduse 73 lg 6 ja halduslepingu punkt 4.1. Sisukord 1. Sissejuhatus...

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M "KERTTU" 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31

KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M KERTTU 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31 KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M "KERTTU" 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31 TEHNILINE PASS/KASVUHOONE KERTTU! Kasvuhoone KERTTU kokkupanekul ja kasutamisel tuleb rangelt

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Test_Pub

Test_Pub Esirinnas: InnoTech Atira sahtlisüsteem Kiirelt põhiargumendid InnoTech Atira: esirinnas InnoTech Atira on sahtlisüsteem individualistidele. Selle puhtad defineeritud kontuurid loovad karismaatilise disaini

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

PowerPoint-Präsentation

PowerPoint-Präsentation TJ SOLAR 7 head omadust ühes kollektoris TJ SOLAR INFOLEHT TJ SOLAR toote head omadused TJ SOLAR kollektori spetsifikatsioon Kasutegur Konstruktsioon Paigaldamine ja kinnitamine TJ SOLAR pakend TJ SOLAR

Rohkem

Technology Esimene PowerSense tehnoloogiaga elektromehaaniline tööriist

Technology Esimene PowerSense tehnoloogiaga elektromehaaniline tööriist www.klauke.com Technology Esimene PowerSense tehnoloogiaga elektromehaaniline tööriist Ajad muutuvad. Kompaktne ja maksimaalselt tõhus Kõikjal kus vaja kiiret, kergekaalulist ja effektiivset tööriista

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

Eesti kõrgusmudel

Eesti kõrgusmudel Meie: 04.06.2002 nr 4-3/3740 Küsimustik Eesti maapinna kõrgusmudeli spetsifikatsioonide selgitamiseks Eestis on juba aastaid tõstatatud küsimus täpse maapinna kõrgusmudeli (edaspidi mudel) koostamisest

Rohkem

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemiseks Tellija: Maksu- ja Tolliamet Teostaja: Alarmtec AS

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Avaandmed Urmas Sinisalu Mis on avaandmed? Alus vs. Kohustus Avaandmed on kõigile vabalt ja avalikult kasutamiseks antud masinloetaval kujul andmed, millel puuduvad kasutamist ning levitamist takistavad

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

Mehaanilised seemnekülvikud Mehaanilised seemnekülvikud EcoLine, ProfiLine i ja MasterLine Moving agriculture ahead

Mehaanilised seemnekülvikud Mehaanilised seemnekülvikud EcoLine, ProfiLine i ja MasterLine Moving agriculture ahead Mehaanilised seemnekülvikud Mehaanilised seemnekülvikud EcoLine, ProfiLine i ja MasterLine Moving agriculture ahead EcoLine Kergekaaluline ja täpne Ideaalne tööriist väikese ja keskmise suurusega farmidele.

Rohkem

efo03v2pkl.dvi

efo03v2pkl.dvi Eesti koolinoorte 50. füüsikaolümpiaad 1. veebruar 2003. a. Piirkondlik voor Põhikooli ülesannete lahendused NB! Käesoleval lahendustelehel on toodud iga ülesande üks õige lahenduskäik. Kõik alternatiivsed

Rohkem

Microsoft Word - EVS-ISO doc - pdfMachine from Broadgun Software, a great PDF writer utility!

Microsoft Word - EVS-ISO doc - pdfMachine from Broadgun Software,  a great PDF writer utility! EESTI STANDARD TOORNAFTA JA VEDELAD NAFTATOOTED HORISONTAALSETE SILINDRILISTE MAHUTITE KALIBREERIMINE Osa 2: Elektro-optiline sisemiste kauguste mõõtemeetod Petroleum and liquid petroleum products Calibration

Rohkem

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaalselt konfigureerida, ning mis on äärmiselt kulumiskindlad. 1 2 3

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

Tuustep

Tuustep TUUSTEPP Eesti tants segarühmale Tantsu on loonud Roland Landing 2011. a. Pärnus, kirjeldanud Erika Põlendik. Rahvalik muusika, esitab Väikeste Lõõtspillide Ühing (CD Kui on kuraasi ). Tantsus on käed

Rohkem

Ülevaataja atesteerimise küsimused Maanteeamet Versioon 1.10 Atesteerimise küsimused Tehnonõuetele vastavuse kontrollijale Versioon Kuupäev Muudatused

Ülevaataja atesteerimise küsimused Maanteeamet Versioon 1.10 Atesteerimise küsimused Tehnonõuetele vastavuse kontrollijale Versioon Kuupäev Muudatused Atesteerimise küsimused Tehnonõuetele vastavuse kontrollijale Versioon Kuupäev Muudatused 1.04 19.02.2015 1.05 27.04.2015 Muudetud ülevaatuse vormistamise küsimused 1.06 06.05.2015 204. 1.07 11.05.2015

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem