EUROOPA PARLAMENT. Istungidokument

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "EUROOPA PARLAMENT. Istungidokument"

Väljavõte

1 EUROOPA PARLAMENT 2004 ««««««««««««Istungidokument 2009 C6-0217/ /0126(COD) 12/07/2007 Ühisseisukoht Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. juuni aasta määrus kohtu- ja kohtuväliste dokumentide liikmesriikides kättetoimetamise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades ("dokumentide kättetoimetamine"), millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1348/2000 Dok /5/2007 KOM(2007)0400

2

3 EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 28. juuni 2007 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2005/0126 (COD) 8703/5/07 REV 5 JUSTCIV 96 CODEC 383 ÕIGUSAKTID JA MUUD DOKUMENDID Teema: Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. juuni aasta määrus kohtu- ja kohtuväliste dokumentide liikmesriikides kättetoimetamise kohta tsiviilja kaubandusasjades ("dokumentide kättetoimetamine"), millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1348/ /5/07 REV 5 MS/kes DG H 3

4 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) NR /2007,, kohtu- ja kohtuväliste dokumentide liikmesriikides kättetoimetamise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades ( dokumentide kättetoimetamine ), millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1348/2000 EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU, võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 61 punkti c ja artikli 67 lõike 5 teist taanet, võttes arvesse komisjoni ettepanekut, võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust 1, toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras ELT C 88, , lk 7. Euroopa Parlamendi 4. juuli aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata), nõukogu... ühine seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja Euroopa Parlamendi... seisukoht. 8703/5/07 REV 5 MS/kes 1 DG H 3

5 ning arvestades järgmist: (1) Euroopa Liit on seadnud eesmärgiks säilitada ning arendada liitu vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva alana, kus on tagatud isikute vaba liikumine. Sellise ala loomiseks peab ühendus muu hulgas võtma siseturu nõuetekohaseks toimimiseks vajalikud meetmed seoses õigusalase koostööga tsiviilasjades. (2) Siseturu nõuetekohaseks toimimiseks tuleb parandada ja kiirendada tsiviil- ja kaubandusasjades kättetoimetatavate kohtu- ja kohtuväliste dokumentide edastamist liikmesriikide vahel. (3) Nõukogu koostas 26. mai aasta aktiga 1 konventsiooni kohtu- ja kohtuväliste dokumentide Euroopa Liidu liikmesriikides kättetoimetamise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades ning soovitas liikmesriikidel see oma vastavate riigiõiguslike normide kohaselt vastu võtta. Nimetatud konventsioon ei ole jõustunud. Tuleks tagada konventsiooni sõlmimiseks peetud läbirääkimiste tulemuste jätkuvus. (4) 29. mail aastal võttis nõukogu vastu määruse (EÜ) nr 1348/2000 tsiviil- ja kaubandusasjade kohtu- ja kohtuväliste dokumentide Euroopa Liidu liikmesriikides kätteandmise [Termin on muutunud. Kasutusel on uus termin kättetoimetamine ] kohta 2. Kõnealuse määruse sisu tugineb põhiosas nimetatud konventsioonile. 1 2 EÜT C 261, , lk 1. Konventsiooni koostamise päeval võttis nõukogu teatavaks ka konventsiooni seletuskirja, mis on avaldatud eespool nimetatud EÜT leheküljel 26. EÜT L 160, , lk /5/07 REV 5 MS/kes 2 DG H 3

6 (5) 1. oktoobril aastal võttis komisjon vastu aruande määruse (EÜ) nr 1348/2000 kohaldamise kohta. Aruandes jõutakse järeldusele, et määruse (EÜ) nr 1348/2000 kohaldamine on alates selle jõustumisest aastal üldiselt parandanud ja kiirendanud dokumentide edastamist ja kättetoimetamist liikmesriikide vahel, kuid sellegipoolest ei ole teatavate sätete kohaldamine täielikult rahuldav. (6) Tõhus ning kiire tsiviilkohtumenetlus eeldab, et kohtu- ja kohtuvälised dokumendid edastatakse otse ning kiiresti liikmesriikide poolt määratud kohalikele asutustele. Liikmesriigid võivad siiski teatada, et kavatsevad määrata viieks aastaks vaid ühe edastava või vastuvõtva asutuse või ühe mõlemat ülesannet täitva asutuse. Määramist võib ka iga viie aasta järel uuendada. (7) Kiire edastamise huvides on tarvis kasutada kõiki kohaseid vahendeid, arvestades et järgitakse teatavaid kättesaadud dokumendi loetavuse ja usaldusväärsuse kohta kehtestatud tingimusi. Turvalise edastamise huvides tuleb edastatavale dokumendile lisada tüüpvorm, mis täidetakse kätteandmiskoha ametlikus keeles või ühes ametlikest keeltest või muus keeles, mille asjaomane liikmesriik on heaks kiitnud. (8) Käesolevat määrust ei kohaldata, kui dokument toimetatakse kätte poole ametlikule esindajale liikmesriigis, kus menetlus toimub, olenemata kõnealuse poole elu- või asukohast. 8703/5/07 REV 5 MS/kes 3 DG H 3

7 (9) Dokument toimetatakse kätte nii kiiresti kui võimalik ning igal juhul ühe kuu jooksul pärast seda, kui vastuvõttev asutus on selle kätte saanud. (10) Käesoleva määruse tõhususe tagamiseks tuleks dokumentide kättetoimetamisest keeldumist lubada üksnes erandjuhtudel. (11) Dokumentide edastamise lihtsustamiseks liikmesriikide vahel kasutatakse käesoleva määruse lisas esitatud tüüpvorme. (12) Vastuvõttev asutus peaks tüüpvormi kasutades adressaati kirjalikult teavitama, et isik võib keelduda kättetoimetatava dokumendi vastuvõtmisest kättetoimetamise ajal või tagastada dokumendi vastuvõtvale asutusele ühe nädala jooksul, kui dokument ei ole adressaadile arusaadavas keeles või kättetoimetamise koha ametlikus keeles või ühes ametlikest keeltest. Kõnealune kord peaks kehtima järgnevate kättetoimetamiste korral ka pärast seda, kui adressaat on juba korra kasutanud oma õigust keelduda. Keeldumise korda tuleks kohaldada ka kättetoimetamisel diplomaatiliste või konsulaaresindajate kaudu, postiteenuseid kasutades ning otse kättetoimetamise puhul. Tuleks sätestada, et dokumendi, mille vastuvõtmisest on keeldutud, kättetoimetamisel tehtud vea saab parandada adressaadile dokumendi tõlke kättetoimetamise teel. (13) Kiire edastamise huvides toimetatakse dokument kätte kättesaamisele järgnevate päevade jooksul. Kui kättetoimetamist ei ole ühe kuu jooksul toimunud, teavitab vastuvõtnud asutus sellest edastanud asutust. Selle tähtaja möödumine ei tohiks tähendada, et taotlus saadetakse selle edastanud asutusele tagasi, kui on selge, et kättetoimetamine on võimalik mõistliku aja jooksul. 8703/5/07 REV 5 MS/kes 4 DG H 3

8 (14) Vastuvõttev asutus jätkab dokumendi kättetoimetamiseks vajalike meetmete rakendamist ka siis, kui kättetoimetamine ei ole osutunud võimalikuks ühe kuu jooksul, näiteks kuna kostja viibis oma elukohast eemal puhkuse tõttu või ei viibinud töökohas ärireisi tõttu. Et vältida vastuvõtva asutuse tähtajatut kohustust rakendada meetmeid dokumendi kättetoimetamiseks, peaks edastav asutus siiski täpsustama tüüpvormis tähtpäeva, mille möödumisel kättetoimetamist enam ei nõuta. (15) Liikmesriikide menetlusnormide erinevuste tõttu on kättetoimetamise kuupäevana käsitatav päev liikmesriigiti erinev. Selliseid olukordi ning nendega seoses tekkida võivaid probleeme arvesse võttes tuleks käesoleva määrusega ette näha süsteem, mille kohaselt määratakse kättetoimetamise kuupäev adressaatliikmesriigi õiguse kohaselt. Kui vastavalt liikmesriigi õigusele tuleb dokument kätte toimetada teatava tähtaja jooksul, tuleks taotluse esitaja puhul lugeda arvesseminevaks kuupäevaks siiski liikmesriigi õigusega määratud kuupäev. Selline kahe kuupäeva süsteem esineb ainult vähestes liikmesriikides. Liikmesriigid, kes kõnealust süsteemi kohaldavad, peaksid teatama sellest komisjonile ning komisjon peaks avaldama selle teabe Euroopa Liidu Teatajas ning tegema kättesaadavaks tsiviil- ja kaubandusasju käsitlevas Euroopa kohtute võrgus, mis on loodud nõukogu otsusega 2001/470/EÜ 1. (16) Õiguskaitse kättesaadavuse lihtsustamiseks peaksid kohtuametniku ja adressaatliikmesriigi õiguse kohaselt pädeva ametiisiku võetavad tasud vastama kõnealuse liikmesriigi poolt eelnevalt kehtestatud kindlale määrale, milles on arvesse võetud proportsionaalsuse ja mittediskrimineerimise põhimõtteid. Ühtse kindla tasumäära nõue ei tohiks piirata liikmesriikide võimalust kehtestada erinevatele kättetoimetamisviisidele erinevaid määrasid, kui kehtestamisel järgitakse nimetatud põhimõtteid. 1 EÜT L 174, , lk /5/07 REV 5 MS/kes 5 DG H 3

9 (17) Igal liikmesriigil peaks olema õigus saata dokument postiteenuseid kasutades teises liikmesriigis elavale isikule otse kätte tähtkirjaga, mis antakse üle vastuvõtuteatise või muu võrdväärse dokumendi vastu. (18) Igal kohtumenetlusest huvitatud isikul peaks olema võimalik toimetada dokument kätte otse adressaatliikmesriigi kohtuametniku, ametiisiku või muu pädeva isiku kaudu, kui otse kättetoimetamine on asjaomase liikmesriigi õiguse kohaselt lubatud. (19) Komisjon peaks koostama käsiraamatu, mis sisaldab asjakohast teavet käesoleva määruse kohaldamise kohta ning mis tuleks teha kättesaadavaks tsiviil- ja kaubandusasju käsitleva Euroopa kohtute võrgu kaudu. Komisjon ja liikmesriigid teevad kõik endast oleneva selleks, et tagada kõnealuse teabe, eriti vastuvõtvate ja edastavate asutuste kontaktandmete ajakohasus ja terviklikkus. (20) Käesolevas määruses sätestatud tähtaegade ja tähtpäevade arvestamisel tuleb kohaldada nõukogu 3. juuni aasta määrust (EMÜ, Euratom) nr 1182/71, millega määratakse kindlaks ajavahemike, kuupäevade ja tähtaegade suhtes kohaldatavad eeskirjad 1. (21) Käesoleva määruse rakendamiseks vajalikud meetmed tuleks vastu võtta vastavalt nõukogu 28. juuni aasta otsusele 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused EÜT L 124, , lk 1. EÜT L 184, , lk 23. Otsust on muudetud otsusega 2006/512/EÜ (ELT L 200, , lk 11). 8703/5/07 REV 5 MS/kes 6 DG H 3

10 (22) Eelkõige tuleks komisjonile anda volitused, et uuendada lisas esitatud tüüpvorme ja teha nendesse tehnilisi muudatusi. Kuna need on üldmeetmed ja nende eesmärk on muuta / jätta välja käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, tuleb need vastu võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetlusele. (23) Käesolev määrus on ülimuslik liikmesriikide vahel sõlmitud sama reguleerimisalaga kahevõi mitmepoolsete lepingute või kokkulepete suhtes, eelkõige 27. septembri aasta Brüsseli konventsioonile lisatud protokolli 1 ja 15. novembri aasta Haagi konventsiooni 2 suhtes nendega ühinenud liikmesriikide vaheliste suhete puhul. Käesolev määrus ei takista liikmesriike säilitamast või sõlmimast lepinguid või kokkuleppeid, mille eesmärk on kiirendada ja hõlbustada dokumentide edastamist, kui need lepingud ja kokkulepped on käesoleva määrusega kooskõlas. (24) Käesoleva määruse kohaselt edastatav teave peaks olema nõuetekohaselt kaitstud. See küsimus kuulub Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri aasta direktiivi 95/46/EÜ (üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta) 3 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. juuli aasta direktiivi 2002/58/EÜ (mis käsitleb isikuandmete töötlemist ja eraelu puutumatuse kaitset elektroonilise side sektoris (eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet käsitlev direktiiv) 4 reguleerimisalasse septembri aasta Brüsseli konventsioon kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (EÜT L 299, , lk 32; konsolideeritud versioon EÜT C 27, , lk 1). 15. novembri aasta Haagi konventsioon tsiviil- ja kaubandusasjade kohtu- ja kohtuväliste dokumentide välismaal kättetoimetamise kohta. EÜT L 281, , lk 31. Direktiivi on muudetud määrusega (EÜ) nr 1882/2003 (ELT L 284, , lk 1). EÜT L 201, , lk 37. Direktiivi on muudetud direktiiviga 2006/24/EÜ (ELT L 105, , lk 54). 8703/5/07 REV 5 MS/kes 7 DG H 3

11 (25) Hiljemalt 1. juuniks 2011 ja edaspidi iga viie aasta järel peaks komisjon käesoleva määruse rakendamise läbi vaatama ning vajaduse korral muutmisettepanekuid tegema. (26) Kuna käesoleva määruse eesmärke ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada ning meetmete ulatuse ja mõju tõttu on neid parem saavutada ühenduse tasandil, võib ühendus võtta meetmeid kooskõlas asutamislepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus nimetatud eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale. (27) Et teha asjaomased õigusnormid kergemini kättesaadavaks ja loetavaks, tuleks nõukogu määrus (EÜ) nr 1348/2000 tunnistada kehtetuks ja asendada käesoleva määrusega. (28) Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud Ühendkuningriigi ja Iirimaa seisukohta käsitleva protokolli artikli 3 kohaselt osalevad Ühendkuningriik ja Iirimaa käesoleva määruse vastuvõtmisel ja kohaldamisel. (29) Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud Taani seisukohta käsitleva protokolli artiklite 1 ja 2 kohaselt ei osale Taani käesoleva määruse vastuvõtmisel ja seega see ei ole tema suhtes siduv ega kohaldatav, 8703/5/07 REV 5 MS/kes 8 DG H 3

12 ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE: I PEATÜKK ÜLDSÄTTED Artikkel 1 Reguleerimisala 1. Käesolevat määrust kohaldatakse tsiviil- ja kaubandusasjades, kui kohtu- või kohtuväline dokument tuleb kättetoimetamiseks edastada ühest liikmesriigist teise. See ei laiene eelkõige maksu-, tolli- või haldusasjadele ega ka riigi vastutusele, mis tuleneb riigi tegevusest või tegevusetusest riigivõimu teostamisel (acta iure imperii). 2. Käesolevat määrust ei kohaldata, kui isiku, kellele tuleb dokument kätte toimetada, aadress ei ole teada. 3. Käesolevas määruses tähendab mõiste liikmesriik liikmesriike, välja arvatud Taani. Artikkel 2 Edastavad ja vastuvõtvad asutused 1. Iga liikmesriik määrab ametiisikud, asutused või muud isikud, edaspidi edastavad asutused, kes on pädevad edastama teises liikmesriigis kättetoimetatavaid kohtu- või kohtuväliseid dokumente. 8703/5/07 REV 5 MS/kes 9 DG H 3

13 2. Iga liikmesriik määrab ametiisikud, asutused või muud isikud, edaspidi vastuvõtvad asutused, kes on pädevad teisest liikmesriigist edastatud kohtu- ja kohtuväliseid dokumente vastu võtma. 3. Liikmesriik võib määrata ühe edastava asutuse ja ühe vastuvõtva asutuse või ühe asutuse, kes täidab mõlemat ülesannet. Liitriigil, mitme õigussüsteemiga riigil ja autonoomsete territoriaalüksustega riigil on õigus määrata rohkem kui üks selline asutus. Määramine jääb jõusse viieks aastaks ja seda võib iga viie aasta järel uuendada. 4. Iga liikmesriik saadab komisjonile järgmised andmed: a) lõigetes 2 ja 3 osutatud vastuvõtvate asutuste nimed ja aadressid; b) nende territoriaalne pädevus; c) nende käsutuses olevad dokumentide vastuvõtmise viisid; d) keeled, mida võib kasutada I lisas esitatud tüüpvormi täitmiseks. Liikmesriigid teatavad komisjonile kõnealuste andmete kõigist muutustest. 8703/5/07 REV 5 MS/kes 10 DG H 3

14 Artikkel 3 Keskasutus Iga liikmesriik määrab keskasutuse, kellel on järgmised ülesanded: a) anda teavet edastavatele asutustele; b) lahendada kättetoimetatavate dokumentide edastamisel tekkivaid probleeme; c) saata erandjuhul edastava asutuse palvel pädevale vastuvõtvale asutusele edasi kättetoimetamistaotlus. Liitriigil, mitme õigussüsteemiga riigil ja autonoomsete territoriaalüksustega riigil on õigus määrata rohkem kui üks keskasutus. II PEATÜKK KOHTUDOKUMENDID 1. JAOTIS KOHTUDOKUMENTIDE EDASTAMINE JA KÄTTOIMAMINE Artikkel 4 Dokumentide edastamine 1. Kohtudokumente edastatakse otse ja võimalikult kiiresti artikli 2 kohaselt määratud asutuste vahel. 8703/5/07 REV 5 MS/kes 11 DG H 3

15 2. Dokumente, taotlusi, kinnitusi, vastuvõtuteatisi, tunnistusi ja muid ametlikke pabereid võib edastavate ja vastuvõtvate asutuste vahel edastada mis tahes sobival viisil, tingimusel et vastuvõetud dokumendi sisu vastab täpselt edastatud dokumendi sisule ning et kogu selles sisalduv teave on loetav. 3. Edastatavale dokumendile lisatakse taotlus, mis on koostatud I lisas esitatud tüüpvormi kasutades. Tüüpvorm täidetakse selle liikmesriigi keeles, kelle poole pöördutakse, või kui liikmesriigis on mitu ametlikku keelt, kättetoimetamiskoha ametlikus keeles või ühes selle ametlikest keeltest või mõnes muus keeles, mille aktsepteerimisest on liikmesriik teatanud. Iga liikmesriik teatab Euroopa Liidu institutsioonide selle ametliku keele või need ametlikud keeled, mis ei ole tema ametlikud keeled, kuid milles täidetud vormi ta aktsepteerib. 4. Dokumente võib edastada legaliseerimise või muu samalaadse formaalsuseta. 5. Kui edastav asutus soovib dokumendi ühe eksemplari tagastamist koos artiklis 10 osutatud teatisega, saadab ta dokumendi kahes eksemplaris. Artikkel 5 Dokumentide tõlkimine 1. Edastav asutus, kellele taotluse esitaja edastatava dokumendi edasi saadab, teavitab taotluse esitajat, et adressaat võib keelduda taotlust vastu võtmast, kui see ei ole koostatud ühes artiklis 8 sätestatud keeltest. 8703/5/07 REV 5 MS/kes 12 DG H 3

16 2. Taotluse esitaja kannab kõik tõlkekulud enne dokumendi edastamist, ilma et see piiraks kohtul või pädeval asutusel hilisema otsuse tegemist selliste kulude kandmise kohta. Artikkel 6 Dokumentide kättesaamine vastuvõtva asutuse poolt 1. Pärast dokumendi kättesaamist saadab vastuvõttev asutus võimalikult kiiresti ja igal juhul seitsme päeva jooksul edastavale asutusele kättesaamisteatise kõige kiirema edastusvahendi abil, kasutades I lisas esitatud tüüpvormi. 2. Kui kättetoimetamistaotlust ei saa edastatud teabe või dokumentide põhjal täita, võtab vastuvõttev asutus ühendust edastava asutusega kõige kiiremal viisil, et saada puuduv teave või puuduvad dokumendid. 3. Kui kättetoimetamistaotlus on selgelt väljaspool käesoleva määruse reguleerimisala või kui kättetoimetamine ei ole võimalik vorminõuete täitmata jätmise tõttu, tagastatakse taotlus ja edastatud dokument kohe pärast kättesaamist tüüpvormi kasutades edastavale asutusele koos I lisas esitatud tagastamisteatisega. 8703/5/07 REV 5 MS/kes 13 DG H 3

17 4. Vastuvõttev asutus, kes saab kättetoimetamiseks dokumendi, kuid kellel puudub territoriaalne pädevus seda kätte toimetada, edastab nimetatud dokumendi ja taotluse sama liikmesriigi territoriaalselt pädevale vastuvõtvale asutusele, kui taotlus vastab artikli 4 lõike 3 tingimustele, ning teavitab sellest edastavat asutust, kasutades I lisas esitatud tüüpvormi. Vastuvõttev asutus teavitab edastavat asutust dokumendi kättesaamisest lõikes 1 sätestatud viisil. Artikkel 7 Dokumentide kättetoimetamine 1. Vastuvõttev asutus toimetab dokumendi ise kätte või korraldab selle kättetoimetamise kas adressaatliikmesriigi õiguse kohaselt või edastava asutuse nõutud konkreetsel viisil, kui selline viis ei ole vastuolus kõnealuse liikmesriigi õigusega. 2. Vastuvõttev asutus rakendab kõiki vajalikke meetmeid, et toimetada dokument kätte võimalikult kiiresti, ja igal juhul ühe kuu jooksul alates dokumendi kättesaamisest. Kui dokumenti ei ole olnud võimalik kätte toimetada ühe kuu jooksul selle saamisest, peab vastuvõttev asutus a) viivitamata teavitama edastavat asutust, kasutades I lisas esitatud tüüpvormis teatist, mis koostatakse vastavalt artikli 10 lõikes 2 osutatud tingimustele; b) jätkama kõigi dokumendi kättetoimetamiseks vajalike meetmete võtmist, kui edastav asutus ei ole ette näinud teisiti ja kui ilmneb, et dokumendi kättetoimetamine on mõistliku tähtaja jooksul võimalik. 8703/5/07 REV 5 MS/kes 14 DG H 3

18 Artikkel 8 Dokumendi vastuvõtmisest keeldumine 1. Vastuvõttev asutus teavitab adressaati, kasutades selleks II lisas esitatud tüüpvormi, et ta võib keelduda kättetoimetatava dokumendi vastuvõtmisest vastuvõtmise ajal või tagastades dokumendi vastuvõtvale asutusele ühe nädala jooksul, kui see ei ole koostatud ühes järgmistest keeltest või kui sellele ei ole lisatud tõlget ühte järgnevatest keeltest: a) keel, millest adressaat aru saab, või b) adressaatliikmesriigi ametlik keel, või kui nimetatud liikmesriigis on mitu ametlikku keelt, kättetoimetamiskoha ametlik keel või üks selle ametlikest keeltest. 2. Kui vastuvõttev asutus saab teada, et adressaat keeldub lõike 1 kohaselt dokumendi vastuvõtmisest, teavitab ta artiklis 10 sätestatud teatisega sellest viivitamata edastavat asutust ning tagastab taotluse ja dokumendid, mille tõlkimist nõutakse. 8703/5/07 REV 5 MS/kes 15 DG H 3

19 3. Kui adressaat on keeldunud lõike 1 kohaselt dokumendi vastuvõtmisest, võib dokumendi kättetoimetamisel tehtud vea parandada, toimetades vastavalt käesoleva määruse sätetele adressaadile kätte dokumendi, millele on lisatud tõlge ühte lõikes 1 sätestatud keeltest. Sellisel juhul on dokumendi kättetoimetamise kuupäev see kuupäev, millal dokument koos tõlkega toimetatakse kätte vastavalt adressaatliikmesriigi õigusele. Kui liikmesriigi õiguse kohaselt tuleb dokument kätte toimetada kindla tähtaja jooksul, loetakse taotluse esitaja suhtes arvessevõetavaks kuupäevaks algdokumendi kättetoimetamise kuupäeva, mis määratakse kindlaks vastavalt artikli 9 lõikele Lõikeid 1, 2 ja 3 kohaldatakse ka 2. jaotises sätestatud kohtudokumentide edastamise ja kättetoimetamise viiside suhtes. 5. Lõike 1 kohaldamisel tuleb diplomaatilisel või konsulaaresindajal, kui dokument toimetatakse kätte vastavalt artiklile 13, või pädeval asutusel või isikul, kui dokument toimetatakse kätte vastavalt artiklile 14, teavitada adressaati sellest, et tal on õigus dokumendi vastuvõtmisest keelduda ning et keeldumise korral tuleb dokument nimetatud esindajatele, asutusele või isikule tagasi saata. 8703/5/07 REV 5 MS/kes 16 DG H 3

20 Artikkel 9 Kättetoimetamise kuupäev 1. Dokumendi kättetoimetamise kuupäev on artikli 7 kohaselt kuupäev, mil see toimetatakse kätte vastavalt adressaatliikmesriigi õigusele, ilma et see piiraks artikli 8 kohaldamist. 2. Kui vastavalt liikmesriigi õigusele tuleb dokument kätte toimetada kindla tähtaja jooksul, määratakse taotluse esitaja suhtes arvessevõetav kuupäev liikmesriigi õiguse kohaselt. 3. Lõikeid 1 ja 2 kohaldatakse ka 2. jaotises sätestatud kohtudokumentide edastamise ja kättetoimetamise viiside suhtes. Artikkel 10 Kättetoimetamisteatis ja kättetoimetatud dokumendi koopia 1. Kui dokumendi kättetoimetamisega seotud vorminõuded on täidetud, koostatakse nende täitmise kohta I lisas esitatud tüüpvormi kasutades teatis ning saadetakse see edastavale asutusele ning juhul, kui kohaldatakse artikli 4 lõiget 5, lisatakse kättetoimetatud dokumendi koopia. 8703/5/07 REV 5 MS/kes 17 DG H 3

21 2. Teatis täidetakse päritoluliikmesriigi ametlikus keeles või ühes selle ametlikest keeltest või muus keeles, mille kohta päritoluliikmesriik on teatanud, et ta seda aktsepteerib. Iga liikmesriik teatab ühe või mitu Euroopa Liidu institutsioonide ametlikku keelt, mis ei ole tema ametlik keel, kuid milles täidetud vormi ta aktsepteerib. Artikkel 11 Kättetoimetamiskulud 1. Teisest liikmesriigist pärinevate kohtudokumentide kättetoimetamine ei anna alust adressaatliikmesriigi osutatud teenustega seotud maksude või kulude kandmiseks või hüvitamiseks. 2. Taotluse esitaja kannab või hüvitab kulud, mis on seotud: a) kohtuametniku või adressaatliikmesriigi õiguse kohaselt pädeva ametniku poole pöördumisega; b) konkreetse kättetoimetamisviisi kasutamisega. Kohtuametniku või adressaatliikmesriigi õiguse kohaselt pädeva ametniku poole pöördumisel võetavad tasud peavad vastama kõnealuse liikmesriigi poolt eelnevalt kehtestatud ühtsele kindlale tasumäärale, milles on arvesse võetud proportsionaalsuse ja mittediskrimineerimise põhimõtteid. Liikmesriigid edastavad kõnealused kehtestatud tasumäärad komisjonile. 8703/5/07 REV 5 MS/kes 18 DG H 3

22 2. JAOTIS MUUD KOHTUDOKUMENTIDE EDASTAMISE JA KÄTTOIMAMISE VIISID Artikkel 12 Edastamine konsulaar- või diplomaatiliste kanalite kaudu Erandjuhul on igal liikmesriigil õigus kasutada konsulaar- või diplomaatilisi kanaleid kohtudokumentide edasisaatmiseks teise liikmesriigi artikli 2 või 3 alusel määratud asutustele eesmärgiga need adressaadile kätte toimetada. Artikkel 13 Kättetoimetamine diplomaatiliste või konsulaaresindajate kaudu 1. Igal liikmesriigil on õigus toimetada teises liikmesriigis asuvale isikule kohtudokumendid kätte sundi rakendamata otse oma diplomaatilise või konsulaaresindaja kaudu. 2. Iga liikmesriik võib kooskõlas artikli 23 lõikega 1 teatada, et ta ei luba oma territooriumil sellist kättetoimetamist, välja arvatud juhul, kui dokumendid tuleb kätte toimetada selle liikmesriigi kodanikule, kust dokumendid edastatakse. 8703/5/07 REV 5 MS/kes 19 DG H 3

23 Artikkel 14 Kättetoimetamine postiteenuseid kasutades Igal liikmesriigil on õigus toimetada kohtudokumendid postiteenuseid kasutades teises liikmesriigis elavale isikule otse kätte tähtkirjaga, mis antakse üle vastuvõtuteatise või muu võrdväärse dokumendi vastu. Artikkel 15 Otse kättetoimetamine Iga kohtumenetlusest huvitatud isik võib toimetada kohtudokument kätte otse adressaatliikmesriigi kohtuametniku, ametiisiku või muu pädeva isiku kaudu, kui otse kättetoimetamine on lubatud asjaomase liikmesriigi õigusega. III PEATÜKK KOHTUVÄLISED DOKUMENDID Artikkel 16 Edastamine Kohtuväliseid dokumente võib teises liikmesriigis kättetoimetamiseks edastada vastavalt käesoleva määruse sätetele. 8703/5/07 REV 5 MS/kes 20 DG H 3

24 IV PEATÜKK LÕPPSÄTTED Artikkel 17 Rakenduseeskirjad Meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähem olulisi sätteid ning mis käsitlevad I ja II lisas esitatud tüüpvormide ajakohastamist ja nende tehnilisi muudatusi, võetakse vastu vastavalt artikli 18 lõikes 2 osutatud kontrolliga regulatiivkomitee menetlusele. Artikkel 18 Komitee 1. Komisjoni abistab komitee. 2. Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 4 ja artiklit 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid. 8703/5/07 REV 5 MS/kes 21 DG H 3

25 Artikkel 19 Kohtusse ilmumata jätnud kostja 1. Kui kohtukutse või sellega võrdväärne dokument tuli kättetoimetamiseks edastada teisele liikmesriigile käesoleva määruse sätete alusel ning kostja ei ole ilmunud kohtusse, ei tehta kohtuotsust, kuni on tõendatud, et: a) dokument on toimetatud kätte korras, mis on adressaatliikmesriigi õiguses ette nähtud dokumentide kättetoimetamiseks riigisisese kohtuasja puhul tema territooriumil asuvatele isikutele või b) dokument on tegelikult kostjale isiklikult üle antud või toimetatud tema elu- või asukohta muul käesolevas määruses ettenähtud viisil ning et kummalgi juhul on dokument kätte toimetatud piisavalt aegsasti, et anda kostjale kaitsevõimalus. 2. Iga liikmesriik võib kooskõlas artikli 23 lõikega 1 teatada, et olenemata lõike 1 sätetest võib kohtunik teha otsuse ka siis, kui puudub dokumendi kättetoimetamisteatis, juhul kui on täidetud järgmised tingimused: a) dokument on edastatud käesoleva määrusega ettenähtud viisil; b) dokumendi edastamisest on möödunud vähemalt kuus kuud ning asja arutav kohtunik loeb selle piisavaks; 8703/5/07 REV 5 MS/kes 22 DG H 3

26 c) ei ole saadud ühtegi teatist, ehkki on võetud tarvitusele kõik mõistlikud abinõud selle saamiseks adressaatliikmesriigi pädevate asutuste või ametiisikute kaudu. 3. Olenemata lõigetest 1 ja 2 võib kohtunik kiireloomulistel juhtudel anda korralduse võtta ajutisi või kaitsemeetmeid. 4. Kui kohtukutse või sellega samaväärne dokument tuli kättetoimetamiseks edastada teisele liikmesriigile käesoleva määruse sätete alusel ning ilmumata jätnud kostja vastu on tehtud tagaseljaotsus, on kohtunikul õigus ennistada otsuse edasikaebamise tähtaeg, kui on täidetud järgmised tingimused: a) kostja ei saanud temast olenemata põhjustel dokumendist teada piisavalt aegsasti, et kaitseks valmistuda, või ei saanud kohtuotsusest teada õigel ajal, et edasi kaevata, ning b) kostja vastuväited ei ole selgelt alusetud. Tähtaja ennistamise avalduse võib esitada üksnes mõistliku aja jooksul pärast seda, kui kostja on kohtuotsusest teada saanud. 8703/5/07 REV 5 MS/kes 23 DG H 3

27 Iga liikmesriik võib kooskõlas artikli 23 lõikega 1 teatada, et avaldust ei vaadata läbi, kui see esitatakse pärast teatises nimetatud tähtpäeva möödumist, mis peab olema vähemalt aasta alates kohtuotsuse tegemise kuupäevast. 5. Lõiget 4 ei kohaldata kohtuotsuste suhtes, mis käsitlevad isikute õiguslikku seisundit või teovõimet. Artikkel 20 Seos muude lepingute või kokkulepetega, mille osalised liikmesriigid on 1. Käesolev määrus on selle reguleerimisalasse kuuluvates küsimustes ülimuslik liikmesriikide poolt sõlmitud teiste kahe- või mitmepoolsete lepingute või kokkulepete, eelkõige aasta Brüsseli konventsiooni IV artikli ja 15. novembri aasta Haagi konventsiooni suhtes. 2. Käesolev määrus ei takista liikmesriike säilitamast või sõlmimast lepinguid või kokkuleppeid, mille eesmärk on dokumente kiiremini ja hõlpsamini edastada, kui need lepingud ja kokkulepped on käesoleva määrusega kooskõlas. 3. Liikmesriigid edastavad komisjonile: a) liikmesriikide vahel sõlmitud lõikes 2 osutatud lepingute või kokkulepete koopiad ning asjaomaste kavandatavate lepingute või kokkulepete eelnõud; ja b) kõik nende lepingute või kokkulepete denonsseerimised või muudatused. 8703/5/07 REV 5 MS/kes 24 DG H 3

28 Artikkel 21 Õigusabi Käesolev määrus ei mõjuta 17. juuli aasta tsiviilkohtumenetluse konventsiooni artikli 23, 1. märtsi aasta tsiviilkohtumenetluse konventsiooni artikli 24 ega 25. oktoobri aasta rahvusvahelise õiguskaitse kättesaadavuse konventsiooni artikli 13 kohaldamist liikmesriikide vahel, kes on nimetatud konventsioonide osalised. Artikkel 22 Edastatud teabe kaitse 1. Käesoleva määruse alusel edastatud teavet, seal hulgas eelkõige isikuandmeid, võib vastuvõttev asutus kasutada üksnes eesmärgil, milleks see on edastatud. 2. Vastuvõtvad asutused tagavad sellise teabe konfidentsiaalsuse kooskõlas oma õigusega. 3. Lõiked 1 ja 2 ei mõjuta liikmesriigi õigusakte, mille kohaselt on isikutel, kelle kohta andmed käivad, õigus olla teavitatud määruse alusel edastatud teabe kasutamisest. 4. Käesoleva määruse kohaldamine ei piira direktiivide 95/46/EÜ ja 2002/58/EÜ kohaldamist. 8703/5/07 REV 5 MS/kes 25 DG H 3

29 Artikkel 23 Teatamine ja avaldamine 1. Liikmesriigid edastavad komisjonile artiklites 2, 3, 4, 10, 11, 13, 15 ja 19 osutatud teabe. Liikmesriigid teavitavad komisjoni, kui nende õiguse kohaselt antakse dokument kätte kindla tähtaja jooksul, nagu on osutatud artikli 8 lõikes 3 ja artikli 9 lõikes Komisjon avaldab lõike 1 alusel esitatud teabe Euroopa Liidu Teatajas, välja arvatud asutuste ja keskasutuste ning nende jurisdiktsiooni alla kuuluvate geograafiliste piirkondade aadressid ja muud kontaktandmed. 3. Komisjon koostab lõikes 1 osutatud teavet sisaldava käsiraamatu ja ajakohastab seda regulaarselt ning teeb käsiraamatu elektrooniliselt kättesaadavaks eelkõige tsiviil- ja kaubandusasju käsitlevas Euroopa kohtute võrgu kaudu. Artikkel 24 Läbivaatamine Komisjon esitab Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele hiljemalt 1. juuniks 2011 ja pärast seda iga viie aasta järel aruande käesoleva määruse rakendamise kohta, pöörates erilist tähelepanu artikli 2 kohaselt määratud asutuste töö tõhususele ning artikli 3 punkti c ja artikli 9 praktilisele kohaldamisele. Aruandele lisatakse vajaduse korral teabeedastussüsteemide arengust tulenevad ettepanekud käesoleva määruse muutmise kohta. 8703/5/07 REV 5 MS/kes 26 DG H 3

30 Artikkel 25 Kehtetuks tunnistamine 1. Määrus (EÜ) nr 1348/2000 tunnistatakse kehtetuks alates käesoleva määruse kohaldamise kuupäevast. 2. Kõiki viiteid kehtetuks tunnistatud määrusele käsitatakse viidetena käesolevale määrusele ning neid tuleks lugeda vastavalt III lisas esitatud vastavustabelile. Artikkel 26 Jõustumine Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas. Seda kohaldatakse alates... *, välja arvatud artikkel 23, mida kohaldatakse alates... **. Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides kooskõlas Euroopa Ühenduse asutamislepinguga., Euroopa Parlamendi nimel president Nõukogu nimel eesistuja * ** Kaksteist kuud pärast käesoleva määruse vastuvõtmist. Üheksa kuud pärast käesoleva määruse vastuvõtmist. 8703/5/07 REV 5 MS/kes 27 DG H 3

31 I LISA DOKUMENTIDE KÄTTOIMAMISE TAOTLUS (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr /... (kohtu- ja kohtuväliste dokumentide liikmesriikides kättetoimetamise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades) artikli 4 lõige 3) + Viitenumber: EDASTAV ASUTUS 1.1. Nimi: 1.2. Aadress: Tänav ja maja number/postkast: Linn/vald ja sihtnumber Riik: 1.3. Telefon: 1.4. Faks * : 1.5. E-post * : + * Väljaannete talitus: palun sisestada käesoleva määruse number ning joonealusesse märkusesse avaldamisviide. Ei ole kohustuslik. 8703/5/07 REV 5 MS/kes 1 I LISA DG H 3

32 2. VASTUVÕTTEV ASUTUS 2.1. Nimi: 2.2. Aadress: Tänav ja maja number/postkast: Linn/vald ja sihtnumber: Riik: 2.3. Telefon: 2.4. Faks * : 2.5. E-post * : 3. TAOTLEJA 3.1. Nimi: 3.2. Aadress: Tänav ja maja number/postkast: Linn/vald ja sihtnumber: Riik: * Ei ole kohustuslik. 8703/5/07 REV 5 MS/kes 2 I LISA DG H 3

33 3.3. Telefon * : 3.4. Faks * : 3.5. E-post * : 4. ADRESSAAT 4.1. Nimi: 4.2. Aadress: Tänav ja maja number/postkast: Linn/vald ja sihtnumber: Riik: 4.3. Telefon * : 4.4. Faks * : 4.5. E-post * : 4.6. Isikukood / sotsiaalkindlustusnumber / registrikood / muu samalaadne tunnus * : * Ei ole kohustuslik. 8703/5/07 REV 5 MS/kes 3 I LISA DG H 3

34 5. KÄTTOIMAMISVIIS 5.1. Adressaatliikmesriigi õiguse kohaselt 5.2. Järgmisel konkreetsel viisil: Kui nimetatud viis on vastuolus adressaatliikmesriigi õigusega, tuleb dokument (dokumendid) kätte toimetada selle liikmesriigi õiguse kohaselt: jah ei 6. KÄTTOIMATAV DOKUMENT 6.1. Dokumendi liik kohtudokument kohtukutse kohtuotsus edasikaebus muu 8703/5/07 REV 5 MS/kes 4 I LISA DG H 3

35 6.1.2.kohtuväline dokument 6.2. Kuu- või tähtpäev, pärast mida kättetoimetamine ei ole enam nõutav * :.(päev) (kuu).(aasta) 6.3. Dokumendi keel: originaal BG, ES, CS, DE,, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV või muu: tõlge * BG, ES, CS, DE,, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV või muu: 6.4. Lisade arv: 7. KOOS KÄTTOIMAMISTEATISEGA TAGASTADA DOKUMENDI KOOPIA (määruse (EÜ) nr / + artikli 4 lõige 5) 7.1. Jah (sellisel juhul saata kättetoimetatavast dokumendist kaks eksemplari) 7.2. Ei 1. Määruse EÜ nr / + artikli 7 lõike 2 kohaselt olete kohustatud tegema kõik dokumendi kättetoimetamiseks vajalikud toimingud nii kiiresti kui võimalik ja igal juhul ühe kuu jooksul alates dokumendi kättesaamisest. Kui dokumenti ei ole võimalik ühe kuu jooksul alates dokumendi kättesaamisest kätte toimetada, tuleb sellest igal juhul teavitada asjaomast asutust vastava märkega dokumentide kättetoimetamise või kättetoimetamata jätmise teatise punktis 13. * + + Ei ole kohustuslik. Väljaannete talitus: palun sisestada käesoleva määruse number. Väljaannete talitus: palun sisestada käesoleva määruse number. 8703/5/07 REV 5 MS/kes 5 I LISA DG H 3

36 2. Kui Te ei saa käesolevat kättetoimetamistaotlust edastatud teabe või dokumentide põhjal täita, olete määruse EÜ nr / + artikli 6 lõike 2 kohaselt kohustatud asjaomase asutusega võimalikult kiiresti ühendust võtma, et saada puuduv teave või puuduvad dokumendid. Koht: Kuupäev: Allkiri ja/või pitser: Edastava asutuse viitenumber: Vastuvõtva asutuse viitenumber: KÄTTESAAMISTEATIS (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr /... (kohtu- ja kohtuväliste dokumentide Euroopa Liidu liikmesriikides kättetoimetamise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades) artikli 6 lõige 1) ++ See kinnitus tuleb saata võimalikult kiiresti ja igal juhul seitsme päeva jooksul pärast dokumendi kättesaamist kõige kiirema edastusvahendi abil Väljaannete talitus: palun sisestada käesoleva määruse number. Väljaannete talitus: palun sisestada käesoleva määruse number ning joonealusesse märkusesse avaldamisviide. 8703/5/07 REV 5 MS/kes 6 I LISA DG H 3

37 8. KÄTTESAAMISE KUUPÄEV: Koht: Kuupäev: Allkiri ja/või pitser: Edastava asutuse viitenumber: Vastuvõtva asutuse viitenumber: TAOTLUSE JA DOKUMENDI TAGASTAMISE TEATIS (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr /... (kohtu- ja kohtuväliste dokumentide Euroopa Liidu liikmesriikides kättetoimetamise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades) artikli 6 lõige 3) + Taotlus ja dokument tuleb kättesaamisel tagastada. 9. TAGASTAMISE PÕHJUS: 9.1. Taotlus on selgelt väljaspool määruse reguleerimisala: dokument ei kuulu tsiviil- või kaubandusõiguse valdkonda tegemist ei ole liikmesriikidevahelise kättetoimetamistaotlusega + Väljaannete talitus: palun sisestada käesoleva määruse number ning joonealusesse märkusesse avaldamisviide. 8703/5/07 REV 5 MS/kes 7 I LISA DG H 3

38 9.2. Kättetoimetamine ei ole võimalik vorminõuete täitmata jätmise tõttu: dokument ei ole selgelt loetav tüüpvormi täitmiseks kasutatud keel ei ole õige saadud dokument ei ole tõestatud koopia muu põhjus (täpsustada): 9.3. Kättetoimetamisviis on vastuolus asjaomase adressaatliikmesriigi õigusega (määruse EÜ nr / + artikli 7 lõige 1) Koht: Kuupäev: Allkiri ja/või pitser: Edastava asutuse viitenumber: Vastuvõtva asutuse viitenumber: + Väljaannete talitus: palun sisestada käesoleva määruse number. 8703/5/07 REV 5 MS/kes 8 I LISA DG H 3

39 TEATIS TAOTLUSE JA DOKUMENDI EDASISAATMISE KOHTA ASJAKOHASELE VASTUVÕTVALE ASUTUSELE (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr /... (kohtu- ja kohtuväliste dokumentide Euroopa Liidu liikmesriikides kättetoimetamise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades) artikli 6 lõige 4) + Taotlus ja dokument on edastatud järgmisele vastuvõtvale asutusele, kellel on territoriaalne pädevus see kätte toimetada: 10. ASJAKOHANE VASTUVÕTTEV ASUTUS Nimi: Aadress: Tänav ja maja number/postkast: Linn/vald ja sihtnumber: Riik: Telefon: Faks * : E-post * : + * Väljaannete talitus: palun sisestada käesoleva määruse number ning joonealusesse märkusesse avaldamisviide. Ei ole kohustuslik. 8703/5/07 REV 5 MS/kes 9 I LISA DG H 3

40 Koht: Kuupäev: Allkiri ja/või pitser: Edastava asutuse viitenumber: Vastuvõtva asutuse viitenumber: TERRITORIAALSELT PÄDEVA VASTUVÕTVA ASUTUSE KÄTTESAAMISTEATIS EDASTAVALE ASUTUSELE (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr /... (kohtu- ja kohtuväliste dokumentide Euroopa Liidu liikmesriikides kättetoimetamise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades) artikli 6 lõige 4) + See teatis tuleb saata võimalikult kiiresti ja igal juhul seitsme päeva jooksul pärast dokumendi saamist kõige kiirema edastusvahendi abil. 11. KÄTTESAAMISE KUUPÄEV: Koht: Kuupäev: Allkiri ja/või pitser: + Väljaannete talitus: palun sisestada käesoleva määruse number ning joonealusesse märkusesse avaldamisviide. 8703/5/07 REV 5 MS/kes 10 I LISA DG H 3

41 Edastava asutuse viitenumber: Vastuvõtva asutuse viitenumber: TEATIS DOKUMENTIDE KÄTTOIMAMISE VÕI KÄTTE TOIMAMATA JÄTMISE KOHTA (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr /... (kohtu- ja kohtuväliste dokumentide Euroopa Liidu liikmesriikides kättetoimetamise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades) artikkel 10) + Dokumendid toimetatakse kätte nii kiiresti kui võimalik. Kui dokumente ei ole pärast nende vastuvõtmist olnud võimalik ühe kuu jooksul alates nende vastuvõtmisest kätte toimetada, teavitab vastuvõttev asutus sellest edastavat asutust (vastavalt määruse (EÜ) nr / ++ artikli 7 lõikele 2) + ++ Väljaannete talitus: palun sisestada käesoleva määruse number ning joonealusesse märkusesse avaldamisviide. Väljaannete talitus: palun sisestada käesoleva määruse number. 8703/5/07 REV 5 MS/kes 11 I LISA DG H 3

42 12. KÄTTOIMAMINE 12.1.Kättetoimetamise kuupäev ja aadress: 12.2.Dokument on toimetatud kätte adressaatliikmesriigi õiguse kohaselt, nimelt toimetatud kätte adressaadile isiklikult muule isikule Nimi: Aadress: Tänav ja maja number/postkast: Linn/vald ja sihtnumber: Riik: Seos adressaadiga: pereliige töötaja muu adressaadi aadressil 8703/5/07 REV 5 MS/kes 12 I LISA DG H 3

43 postiteenuseid kasutades vastuvõtuteatiseta lisatud vastuvõtuteatisega, mis saadi adressaadilt muult isikult Nimi: Aadress Tänav ja maja number/postkast: Linn/vald ja sihtnumber: Riik: Seos adressaadiga: pereliige töötaja muu kätte toimetatud muul viisil (palun täpsustada): kätte toimetatud järgmisel konkreetsel viisil (palun täpsustada): Dokumendi adressaadile on kirjalikult teatatud, et ta võib keelduda selle vastuvõtmisest, kui see ei ole talle arusaadavas keeles ega kättetoimetamiskoha ametlikus keeles või ühes ametlikest keeltest või kui dokumendile ei ole lisatud tõlget ühte nimetatud keeltest. 8703/5/07 REV 5 MS/kes 13 I LISA DG H 3

44 13. MÄÄRUSE (EÜ) NR / + ARTIKLI 7 LÕIKE 2 KOHANE TEAVE Dokumenti ei olnud ühe kuu jooksul alates selle kättesaamisest võimalik kätte toimetada. 14. DOKUMENDI VASTUVÕTMISEST KEELDUMINE Kasutatud keele tõttu keeldus adressaat dokumenti vastuvõtmisest. Dokument on lisatud käesolevale teatisele. 15. DOKUMENDI KÄTTE TOIMAMATA JÄTMISE PÕHJUS Aadress teadmata Adressaadi elu- või asukoht teadmata Dokumenti ei olnud võimalik kätte toimetada enne punktis 6.2 määratud kuu- või tähtpäeva Muu (täpsustada): Dokument on lisatud käesolevale teatisele. Koht: Kuupäev: Allkiri ja/või pitser: + Väljaannete talitus: palun sisestada käesoleva määruse number. 8703/5/07 REV 5 MS/kes 14 I LISA DG H 3

45 II LISA ADRESSAADI TEAVITAMINE TEMA ÕIGUSEST JÄTTA DOKUMENT VASTU VÕTMATA (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr /... (kohtu- ja kohtuväliste dokumentide Euroopa Liidu liikmesriikides kättetoimetamise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades ) artikli 8 lõige 1) + BG: ES:... CS:... DE: + Väljaannete talitus: palun sisestada käesoleva määruse number ning joonealusesse märkusesse avaldamisviide. 8703/5/07 REV 5 MS/kes 1 II LISA DG H 3

46 : Lisatud dokument toimetatakse kätte vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr / + kohtu- ja kohtuväliste dokumentide Euroopa Liidu liikmesriikides kättetoimetamise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades. Te võite keelduda dokumenti vastu võtmast, kui see ei ole koostatud Teile arusaadavas keeles või kättetoimetamiskoha ametlikus keeles või ühes ametlikest keeltest või kui dokumendile ei ole lisatud tõlget ühte nimetatud keeltest. Kui Te soovite nimetatud õigust kasutada, peate keelduma dokumendi vastuvõtmisest vahetult selle kättetoimetamise ajal, tagastades dokumendi seda kättetoimetavale isikule, või tagastama dokumendi allpool esitatud aadressile ühe nädala jooksul, märkides, et Te keeldute selle vastuvõtmisest. AADRESS: 1. Nimi: 2. Aadress: + Väljaannete talitus: palun sisestada käesoleva määruse number. 8703/5/07 REV 5 MS/kes 2 II LISA DG H 3

47 2.1. Tänav ja maja number/postkast: 2.2. Linn/vald ja sihtnumber: 2.3. Riik: 3. Tel: 4. Faks * : 5. E-post * : ADRESSAADI AVALDUS Keeldun lisatud dokumendi vastuvõtmisest, kuna see ei ole kirjutatud ei mulle arusaadavas keeles ega kättetoimetamiskoha ametlikus keeles või ühes ametlikest keeltest ning dokumendile ei ole lisatud tõlget ühte nimetatud keeltest. Saan aru järgmis(t)est keel(t)est: bulgaaria leedu hispaania ungari tšehhi malta saksa hollandi * Ei ole kohustuslik. 8703/5/07 REV 5 MS/kes 3 II LISA DG H 3

48 eesti poola kreeka portugali inglise rumeenia prantsuse slovaki iiri sloveenia itaalia soome läti rootsi muu (palun täpsustada): Koht: Kuupäev: Allkiri ja/või pitser: EL: EN:... FR:... GA: /5/07 REV 5 MS/kes 4 II LISA DG H 3

49 IT:... LV:... LT:... HU: MT:... NL:... PL: /5/07 REV 5 MS/kes 5 II LISA DG H 3

50 PT:... RO:... SK:... SL:... FI:... SV:... * * Kui määrust Taanis kohaldataks, oleks käesolevas lisas sisalduv teave taani keeles järgnev: 8703/5/07 REV 5 MS/kes 6 II LISA DG H 3

51 III LISA VASTAVUSTABEL Määrus (EÜ) nr 1348/2000 Artikli 1 lõige 1 Käesolev määrus Artikli 1 lõike 1 esimene lause Artikli 1 lõike 1 teine lause Artikli 1 lõige 2 Artikli 1 lõige 2 Artikli 1 lõige 3 Artikkel 2 Artikkel 2 Artikkel 3 Artikkel 3 Artikkel 4 Artikkel 4 Artikkel 5 Artikkel 5 Artikkel 6 Artikkel 6 Artikli 7 lõige 1 Artikli 7 lõige 1 Artikli 7 lõike 2 esimene lause Artikli 7 lõike 2 teine lause Artikli 7 lõike 2 esimene lause Artikli 7 lõike 2 teine lause (sissejuhatav lause) ja artikli 7 lõike 2 punkt a Artikli 7 lõike 2 punkt b Artikli 7 lõike 2 kolmas lause Artikli 8 lõike 1 sissejuhatav lause Artikli 8 lõike 1 sissejuhatav lause 8703/5/07 REV 5 MS/kes 7 III LISA DG H 3

52 Artikli 8 lõike 1 punkt a Artikli 8 lõike 1 punkt b Artikli 8 lõike 1 punkt b Artikli 8 lõike 1 punkt a Artikli 8 lõige 2 Artikli 8 lõige 2 Artikli 8 lõiked 3-5 Artikli 9 lõiked 1 ja 2 Artikli 9 lõiked 1 ja 2 Artikli 9 lõige 3 Artikli 9 lõige 3 Artikkel 10 Artikkel 10 Artikli 11 lõige 1 Artikli 11 lõige 1 Artikli 11 lõige 2 Artikli 11 lõike 2 esimene lõik Artikli 11 lõike 2 teine lõik Artikkel 12 Artikkel 12 Artikkel 13 Artikkel 13 Artikli 14 lõige 1 Artikkel 14 Artikli 14 lõige 2 Artikli 15 lõige 1 Artikkel 15 Artikli 15 lõige 2 Artikkel 16 Artikkel /5/07 REV 5 MS/kes 8 III LISA DG H 3

53 Artikli 17 sissejuhatus Artikkel 17 Artikli 17 lõiked a-c Artikkel 18, lõiked 1 ja 2 Artikkel 18, lõiked 1 ja 2 Artikkel 19 Artikkel 19 Artikkel 20 Artikkel 20 Artikkel 21 Artikkel 21 Artikkel 22 Artikkel 22 Artikli 23 lõige 1 Artikli 23 lõike 1 esimene lause Artikli 23 lõike 1 teine lause Artikli 23 lõige 2 Artikli 23 lõige 2 Artikli 23 lõige 3 Artikkel 24 Artikkel 24 Artikkel 25 Artikkel 25 Artikkel 26 Lisa I lisa II lisa III lisa 8703/5/07 REV 5 MS/kes 9 III LISA DG H 3

54

55 EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 28. juuni 2007 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2005/0126 (COD) 8703/5/07 REV 5 ADD 1 JUSTCIV 96 CODEC 383 NÕUKOGU PÕHJENDUSED Teema: Nõukogu 28. juuni aasta ÜHINE SEISUKOHT eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus tsiviil- ja kaubandusasjade kohtu- ja kohtuväliste dokumentide Euroopa Liidu liikmesriikides kätteandmise kohta ("dokumentide kätteandmine") ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1348/2000 kehtetuks tunnistamise kohta NÕUKOGU PÕHJENDUSED 8703/5/07 REV 5 ADD 1 es/or/aa 1 DG H 3A

56 I. Sissejuhatus Komisjon esitas aasta juulis Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ettepaneku nõukogu määruse (EÜ) nr 1348/2000 muutmise kohta. Pärast nõukogu asjaomases komitees asetleidnud ettepaneku põhjalikku arutelu võttis nõukogu oma juuni aasta istungil vastu üldise lähenemisviisi. Üldise lähenemisviisi väljatöötamise ajal toimusid kontaktid Euroopa Parlamendiga ning jõuti kokkuleppele määruses (EÜ) nr 1348/2000 tehtavate muudatuste osas. Mõlema institutsiooni seisukoht oli, et kvaliteetse õigusloome huvides tuleks määrust (EÜ) nr 1348/2000 muutmise asemel kodifitseerida. Sellest tulenevalt tegi Euroopa Parlament oma aasta juulis esitatud arvamuses mitmeid muudatusettepanekuid, mis vastasid nõukoguga kokkulepitud muudatustele ning palus ametlikult komisjonil esitada määruse (EÜ) nr 1348/2000 kodifitseeritud versioon muudetud ettepaneku kujul. Kooskõlas nimetatud palvega esitas komisjon seejärel 4. detsembril aastal määruse muudetud ettepaneku tsiviil- ja kaubandusasjade kohtu- ja kohtuväliste dokumentide Euroopa Liidu liikmesriikides kätteandmise kohta ("dokumentide kätteandmine"), mis sisaldab Euroopa Parlamendi ja nõukogu poolt vastuvõetud muudatusi määruses (EÜ) nr 1348/2000 ning millega kõnealune määrus tunnistatakse kehtetuks. Nõukogu kiitis oma aprilli aasta istungil ühehäälselt heaks kõnealuse teksti veidi muudetud versiooni ning seejärel koostati nõukogu ühine seisukoht. Nõukogu võttis kõnealuse ühise seisukoha ametlikult vastu ühehäälselt 28. juunil II. Ühise seisukoha analüüs Nõukogu ühine seisukoht järgib Euroopa Parlamendi ja nõukogu poolt heakskiidetud teksti ning seega suures osas ka komisjoni muudetud ettepanekut. Muudatusi tehti üksnes kohtades, kus muudetud ettepaneku tekst erines heakskiidetud tekstist või kus need olid vajalikud muudel põhjustel. Peamised muudatused on esitatud järgnevalt. 8703/5/07 REV 5 ADD 1 es/or/aa 2 DG H 3A

57 Muudatused, mida nõukogu ei ole heaks kiitnud Artikli 1 lõike 2 punkt b Euroopa Parlament ja nõukogu kiitsid heaks uue põhjenduse lisamise (Euroopa Parlamendi muudatusettepanek 7). Komisjon on oma muudetud ettepanekus kõnealuse uue põhjenduse nõuetekohaselt lisanud (põhjendus 8), kuid on sellekohase sätte lisanud ka artikli 1 lõike 2 punkti b. Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu ei ole sellist uut sätet heaks kiitnud, jättis nõukogu lisatud sätte välja. Seeläbi järgib ühine seisukoht heakskiidetud lähenemisviisi. Artikkel 19 Komisjoni muudetud ettepaneku artikli 19 sõnastus erines veidi määruse (EÜ) nr 1348/2000 artikli 19 sõnastusest selles osas, et enam ei mainitud dokumendi kostjale "kohale toimetamist". Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu ei ole artikli 19 muutmist heaks kiitnud, pöördus nõukogu oma ühises seisukohas tagasi esialgse teksti juurde. Muudatused, mida nõukogu on heaks kiitnud Euroopa Parlament ja nõukogu kiitsid heaks uue artikli 15a lisamise (Euroopa Parlamendi muudatusettepanek 25). Komisjon kiitis oma muudetud ettepanekus kõnealuse muudatusettepaneku sisu heaks, kuid kasutas erisätte lisamise asemel sellist lahendust, et lisas artiklisse 8 kaks uut lõiget ja artiklisse 9 ühe uue lõike. Nõukogu leiab, et kõnealune lahendus on täielikult kooskõlas kvaliteetse õigusloome põhimõttega ning on selle seetõttu lisanud oma ühisesse seisukohta. 8703/5/07 REV 5 ADD 1 es/or/aa 3 DG H 3A

58 Määruse (EÜ) nr 1348/2000 kehtetuks tunnistamine Kuna nõukogu ja Euroopa Parlament on teinud otsuse kodifitseerida määruse (EÜ) nr 1348/2000, lisas komisjon oma muudetud ettepanekusse vajalikud sätted kõnealuse määruse kehtetuks tunnistamise kohta (põhjendus 27, artikkel 25 ja III lisas esitatud vastavustabel). Kvaliteetse õigusloome eesmärgil on nõukogu lisanud kõnealused sätted ja vastavustabeli oma ühisesse seisukohta. Nõukogu tehtud muudatused Kui määrus (EÜ) nr 1348/ aasta mais vastu võeti, ei olnud veel väljakujunenud tava, kuidas käsitleda tõsiasja, et vastavalt Taani seisukohta käsitlevale protokollile ei osale Taani Euroopa Ühenduse asutamislepingu IV jaotise alusel ettepandud meetmete võtmisel ning et nimetatud meetmed ei ole Taani suhtes siduvad ja Taanis neid ei kohaldata. Seetõttu ei sisaldanud määrus (EÜ) nr 1348/2000 nüüdseks tavapärast sätet "liikmesriigi" mõiste kohta. Selle puuduse parandamiseks on nõukogu lisanud oma ühise seisukoha artiklisse 1 uue lõike 3. Taani mitteosalemise tulemusel on nõukogu samuti teinud asjakohased kohandused määruse lisades. III. Kokkuvõte Nõukogu on arvamusel, et tema ühine seisukoht, mis käsitleb määrust dokumentide kätteandmise kohta, on täielikus kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu muudatusettepanekutega ning kooskõlas komisjoni muudetud ettepanekuga, millesse need muudatusettepanekud on inkorporeeritud. 8703/5/07 REV 5 ADD 1 es/or/aa 4 DG H 3A

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 16. oktoober 2012 (23.10) (OR. en) 14790/12 Institutsioonidevaheline dokume nt: 2012/0065 (COD) MAR 123 TRANS 327 SOC 816 CODEC 2348 ARUANNE Saatja: Peasekretariaat Saaja:

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

ASML KOHTUJURISTI ETTEPANEK PHILIPPE LÉGER esitatud 28. septembril Käesolev eelotsusemenetlus käsitleb nõukogu määruse (EÜ) nr 44/2001 artik

ASML KOHTUJURISTI ETTEPANEK PHILIPPE LÉGER esitatud 28. septembril Käesolev eelotsusemenetlus käsitleb nõukogu määruse (EÜ) nr 44/2001 artik ASML KOHTUJURISTI ETTEPANEK PHILIPPE LÉGER esitatud 28. septembril 2006 1 1. Käesolev eelotsusemenetlus käsitleb nõukogu määruse (EÜ) nr 44/2001 artikli 34 punkti 2,2 mis näeb ette, millistel tingimustel

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.7.2017 C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, 11.7.2017, milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohtade ning töökohataotluste ja CVde omavahelist sobitamist

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

JAI CNC ET#4.indd

JAI CNC ET#4.indd ET Praktiline juhend uue Brüsseli II määruse kohaldamiseks www.europa.eu.int/civiljustice Sissejuhatus Euroopa Liidu vabadusel, julgeolekul ja õiglusel põhinev ala aitab inimesi nende igapäevaelus, kui

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

CODE2APC

CODE2APC EUROOPA PARLAMENT 2004 Istungidokument 2009 C6-0324/2008 2004/0209(COD) 22/09/2008 Ühisseisukoht Nõukogu 15. septembri 2008. aasta ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv,

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

JM_ _m46lisa

JM_ _m46lisa Justiitsministri 30.12.2014 määrus nr 46 Vabadusekaotuse tunnistuse vormi kehtestamine Lisa VABADUSEKAOTUSE TUNNISTUS( 1 ) Viidatud nõukogu raamotsuse 2008/909/JSK artiklis 4 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 23.11.2007 KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kohandatakse

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) 2. KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRATLETUD PIIRKOND KUULUB: 3. GEOGRAAFILISE TÄHISE TÜÜP:

Rohkem

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/716, 10. aprill 2017, millega

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 19. juuni 2019 (12.30) 1. Päevakorra

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ ( EUROOPA KOMISJON Strasbourg, 10.1.2017 COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (teenuste kohta siseturul) jõustamise kohta, millega

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS 12. juuli 1990 * Sotsiaalkindlustus Fonds national de solidarité lisatoetus Sissemaksetest sõltumatute hüvitiste eksporditavus Kohtuasjas C-236/88, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindajad:

Rohkem

CL2009R1072ET bi_cp 1..1

CL2009R1072ET bi_cp 1..1 2009R1072 ET 01.07.2013 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1072/2009, 21. oktoober 2009,

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ET

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ET Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ETTEPANEK Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosü

EUROOPA KOMISJON Brüssel, KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosü EUROOPA KOMISJON Brüssel, 29.8.2011 KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosüsteemi kaudu tehtava halduskoostöö kohta (IMI määrus)

Rohkem

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses L 323/10 19.12.2018 KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/2019, 18. detsember 2018, millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/2031 artikli 42 tähenduses kõrge riskiga taimede, taimsete saaduste ja muude objektide

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 28. veebruar 2019 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2018/0107(COD) 6946/19 JAI 226 COPEN 80 CYBER 62 ENFOPOL

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 28. veebruar 2019 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2018/0107(COD) 6946/19 JAI 226 COPEN 80 CYBER 62 ENFOPOL Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 28. veebruar 2019 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2018/0107(COD) 6946/19 JAI 226 COPEN 80 CYBER 62 ENFOPOL 105 DROIPEN 28 JAIEX 31 DAPIX 82 EJUSTICE 32 MI 209

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3529. istung (põllumajandus ja kalandus) Luxembourg

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

Microsoft PowerPoint - EMCS13

Microsoft PowerPoint - EMCS13 EMCS piloot-projekt Raigo Veisberg Maksu- ja Tolliameti kaudsete maksude ja aktsiiside talitus TEEMAD Mis on EMCS EMCS käivitumine EMCS kasutamine ja selle võimalused E-saateleht Info edastamine EMCS infosüsteemi

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.11.2015 COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides 2013. aastal püügivõimsuse ja kalapüügivõimaluste vahel püsiva tasakaalu saavutamiseks

Rohkem

c_ et pdf

c_ et pdf 7.1.2009 C 2/7 Euroopa Andmekaitseinspektori arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ettepaneku kohta, mis käsitleb üldsuse juurdepääsu Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (2009/C

Rohkem

TA

TA 8.3.2019 A8-0009/ 001-024 MUUDATUSTEPANEKUD 001-024 Transpordi- ja turismikomisjon Raport Karima Delli A8-0009/2019 Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust

Rohkem

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3 ET ET ET EUROOPA KOMISJON Brüssel 4.6.2010 KOM(2010)298 lõplik 2010/0156 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, geneetiliselt muundatud maisi Bt11 (SYN-BTØ11-1) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1)

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) L 95/56 Euroopa Liidu Teataja 29.3.2014 EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) (2014/179/EL) EUROOPA

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2013) 4035 final KOMISJONI ARUANNE Aruanne, milles käsitletakse direktiivi 96/82/EÜ (ohtlike ainetega seotud suu

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2013) 4035 final KOMISJONI ARUANNE Aruanne, milles käsitletakse direktiivi 96/82/EÜ (ohtlike ainetega seotud suu EUROOPA KOMISJON Brüssel, 28.6.213 C(213) 435 final KOMISJONI ARUANNE Aruanne, milles käsitletakse direktiivi 96/82/EÜ (ohtlike ainetega seotud suurõnnetuste ohu ohjeldamise kohta) kohaldamist liikmesriikides

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

CODE2APC

CODE2APC EUROOPA PARLAMENT 2004 ««««««««««««Istungidokument 2009 C6-0261/2007 2005/0211(COD) 06/09/2007 Ühisseisukoht Nõukogu 23. juuli 2007 ühine seisukoht, mis on vastu võetud eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast aastat

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast aastat 9.2.2012 Euroopa Liidu Teataja C 35/1 I (Resolutsioonid, soovitused ja arvamused) ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise

Rohkem

Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CU

Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CU Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CULT 115 AUDIO 129 SPORT 84 Euroopa Liidu Nõukogu 3502.

Rohkem

265-78

265-78 EUROOPA KOHTU OTSUS 5. märts 1980 [...] Kohtuasjas 265/78, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel College van Beroep voor het Bedrijfsleven Haagi (Madalmaad) esitatud taotlus,

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald 8.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 155/11 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU SOOVITUS, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECV) loomise kohta (EMPs kohaldatav tekst)

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163 Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163 FREMP 202 COMIX 456 CODEC 1279 MÄRKUS Saatja: Saaja:

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 443/2009, 23. aprill 2009, millega kehtestatakse uute sõiduautode heitenormid väikesõidukite süsinikdioks

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 443/2009, 23. aprill 2009, millega kehtestatakse uute sõiduautode heitenormid väikesõidukite süsinikdioks 5.6.2009 ET Euroopa Liidu Teataja L 140/1 I (EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik) MÄÄRUSED EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ)

Rohkem

EN

EN ET ET ET EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Ettepanek: Brüssel 23.9.2009 KOM(2009) 491 lõplik 2009/0132 (COD) EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2003/71/EÜ väärtpaberite üldsusele

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa OTSUS Tallinn 20.06.2007 J.1-45/07/4 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine Elisa Eesti AS- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

Kasutusjuhend Euroopa väiksemate nõuete menetlus Lühike ülevaade määrusel põhineva menetluse kasutamise peamistest praktilistest aspektidest Õigus- ja

Kasutusjuhend Euroopa väiksemate nõuete menetlus Lühike ülevaade määrusel põhineva menetluse kasutamise peamistest praktilistest aspektidest Õigus- ja Kasutusjuhend Euroopa väiksemate nõuete menetlus Lühike ülevaade määrusel põhineva menetluse kasutamise peamistest praktilistest aspektidest Õigus- ja Tarbijaküsimused Kasutusjuhend Euroopa väiksemate

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega 14.12.2010 Euroopa Liidu Teataja C 338/119 ARUANNE Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega (2010/C 338/21) SISUKORD Punktid Lk SISSEJUHATUS...........................................................

Rohkem

ja 51-86

ja 51-86 Liidetud kohtuasjad 358/85 ja 51/86 [...] Euroopa Parlamendi tegevuskohad Resolutsioon Brüsselis vajaminevate ruumide kohta Õiguspärasus Paralleelmenetluste välistamine [...] EUROOPA KOHTU OTSUS 22. september

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande v

Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande v Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande vorm Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artiklis

Rohkem

59-85

59-85 EUROOPA KOHTU OTSUS 17. aprill 1986 * [ ] Selle töötaja vabaabielupartneri, kes on teise liikmesriigi kodanik, õigus elada vastava riigi territooriumil [ ] Kohtuasjas 59/85, mille esemeks on Euroopa Kohtule

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

Euroopa Andmekaitseinspektor — Teade Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja vaba ametikoha kohta — COM/2014/10353

Euroopa Andmekaitseinspektor — Teade Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja vaba ametikoha kohta — COM/2014/10353 28.5.2014 ET Euroopa Liidu Teataja C 163 A/1 V (Teated) HALDUSMENETLUSED EUROOPA KOMISJON Euroopa Andmekaitseinspektor Teade Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja vaba ametikoha kohta COM/2014/10353

Rohkem

PA_Legam

PA_Legam EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Rahvusvahelise kaubanduse komisjon 7.10.2013 2013/0089(COD) ARVAMUS Esitaja: rahvusvahelise kaubanduse komisjon Saaja: õiguskomisjon Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi

Rohkem

Kirjaplank

Kirjaplank VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/15/1585 Otsuse tegija Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Helina- Aleksandra Lettens Otsuse tegemise aeg ja koht 12.10.2015 Tallinnas Vaide esitamise aeg 31.08.2015

Rohkem

TASUTA ÕIGUSABI TAOTLUSE VORM

TASUTA ÕIGUSABI TAOTLUSE VORM 30.11.2018 L 306/61 KODU- JA TÖÖKORRAD ÜLDKOHUS TASUTA ÕIGUSABI TAOTLUSE VORM Igal füüsilisel või juriidilisel isikul olenemata sellest, kas teda esindab advokaat, kes soovib taotleda tasuta õigusabi Üldkohtusse

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 4. juuni 2019 (OR. en) Institutsioonidevahelised dokumendid: 2015/0270(COD) 2016/0360(COD) 2016/0361(COD) 2016/0364(COD

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 4. juuni 2019 (OR. en) Institutsioonidevahelised dokumendid: 2015/0270(COD) 2016/0360(COD) 2016/0361(COD) 2016/0364(COD Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 4. juuni 2019 (OR. en) Institutsioonidevahelised dokumendid: 2015/0270(COD) 2016/0360(COD) 2016/0361(COD) 2016/0364(COD) 2016/0362(COD) 2018/0060(COD) 2018/0063(COD) 9729/19

Rohkem

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta Keskkonnaministeerium Teie 18.11.2010 nr 1-7/8769-1 Meie 10.12.2010 nr R-10-1/120 Maareformi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu Eesti Maaomavalitsuste Liit,

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2018/ 1807, november 2018, - mis käsitleb isikustamata andmete Euroopa Liidus vaba

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2018/ 1807, november 2018, - mis käsitleb isikustamata andmete Euroopa Liidus vaba 28.11.2018 L 303/59 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2018/1807, 14. november 2018, mis käsitleb isikustamata andmete Euroopa Liidus vaba liikumise raamistikku (EMPs kohaldatav tekst) EUROOPA PARLAMENT

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Sotsiaalministeerium: kontrollkäigu kokkuvõte

Sotsiaalministeerium: kontrollkäigu kokkuvõte Kokkuvõte kontrollkäigust Sotsiaalministeeriumi Õiguskantsleri nõunikud teostasid õiguskantsleri seaduse 33 ja 34 lõike 1 alusel 04.04.2007 kontrollkäigu Sotsiaalministeeriumi. Kontrollkäigu raames kontrolliti

Rohkem

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 9.1.2019 A8-0475/36 36 Põhjendus BG BG. arvestades, et kahjuks ei leidnud see vastuolu erikomisjonis lahendust; 9.1.2019 A8-0475/37 37 Põhjendus BI BI. arvestades, et niinimetatud Monsanto dokumendid ja

Rohkem

Microsoft Word - n doc

Microsoft Word - n doc EUROOPA KOMISJON Brüssel, 10.6.2010 K(2010) 3604 Teema: Riigiabi - Eesti - Abi nr N 115/2010 - Eesti maaelu arengukava 2007 2013 meetme 1.1 Koolitus ja teavitustegevus metsanduslikud tegevused Lugupeetud

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 27.3.2014 COM(2014) 186 final 2014/0108 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS isikukaitsevahendite kohta (EMPs kohaldatav tekst) {SWD(2014) 118 final} {SWD(2014)

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus RIIGIKOHTU ESIMEHE 2011. A ETTEKANNE RIIGIKOGULE LISA 4 Eesti kohtusüsteem Euroopas Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee on ellu kutsunud Tõhusa õigusemõistmise Euroopa komisjoni (CEPEJ), mis koosneb 47

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS EESTI STANDARD RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine Railway applications Acoustics Measurement of noise inside railbound vehicles EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA

Rohkem