AS PRFoods. 2019/2020. majandusaasta 1. kvartali ja 3 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "AS PRFoods. 2019/2020. majandusaasta 1. kvartali ja 3 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne"

Väljavõte

1 AS PRFoods 2019/2020. majandusaasta 1. kvartali ja 3 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne 2019/2020. majandusaasta 1. kvartali ja 3 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne 1

2 Ärinimi AS PRFoods Registrikood Aadress Pärnu mnt 141, Tallinn, Eesti Telefon Kodulehekülg Põhitegevusalad prfoods.ee Kalatoodete tootmine ja müük Kalakasvatus Aruandlusperiood 1. juuli september /2020. majandusaasta 1. kvartali ja 3 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne 2

3 SISUKORD ETTEVÕTTE TUTVUSTUS... 4 JUHATUSE TEGEVUSARUANNE... 7 ÜLEVAADE MAJANDUSTEGEVUSEST... 7 JUHATUS JA NÕUKOGU AKTSIA JA AKTSIONÄRID RAAMATUPIDAMISE LÜHENDATUD VAHEARUANNE KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANDE LISAD LISA 1. KOKKUVÕTE OLULISEMATEST ARVESTUSPRINTSIIPIDEST LISA 2. RAHA JA RAHA EKVIVALENDID LISA 3. NÕUDED JA ETTEMAKSED LISA 4. VARUD LISA 5. BIOLOOGILISED VARAD LISA 6. MATERIAALNE PÕHIVARA LISA 7. IMMATERIAALNE PÕHIVARA LISA 8. KAPITALIRENT LISA 9. VÕLAKOHUSTUSED LISA 10. VÕLAD JA ETTEMAKSED LISA 11. OMAKAPITAL LISA 12. SEGMENDIARUANDLUS LISA 13. MÜÜDUD KAUPADE KULU LISA 14. TEHINGUD SEOTUD OSAPOOLTEGA LISA 15. ÄRIÜHENDUSED LISA 16. SIDUSETTEVÕTJAD LISA 17. TINGIMUSLIKUD KOHUSTUSED JA VARAD LISA 18. BILANSIPÄEVAJÄRGSED SÜNDMUSED JUHATUSE KINNITUS VAHEARUANDELE /2020. majandusaasta 1. kvartali ja 3 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne 3

4 ETTEVÕTTE TUTVUSTUS AS PRFoods (edaspidi Grupp ) on alates 5. maist 2010 NASDAQ Tallinna börsi põhinimekirjas noteeritud kala kasvatamise, töötlemise ja müügiga tegelev ettevõte. Grupi põhiturg on Soome, kus oleme üks kolmest suuremast kalatöötlemisettevõttest. Pärast John Ross Jr. ja Coln Valley Smokery omandamist aasta suvel on ettevõttel müügikogemus 37 riiki Euroopas, Põhja- ja Lõuna-Ameerikas ning Aasias. Grupi põhitegevus on kalatoodete valmistamine, mida tehakse neljas moodsas tehases Renkos ja Kokkolas (Soome), Saaremaal (Eesti) ning Aberdeenis (Suurbritannia). Grupp plaanib suurendada tootmisvõimsust kasvatamaks toodangu müügimahtusid. Ettevõtte toodete põhivalikus on lõhe- ja vikerforellitooted. Ligi 2/3 vikerforelli töötlemisel tarbitavast kalast kasvatatakse oma kalakasvandustes Rootsi järvedes, Turu saarestikus Soomes ja Saaremaa rannikuvetes Eestis, mis tagab kala kõrge kvaliteedi ja kindlad tarned. Ülejäänud vajamineva toorkala ostab Grupp valdavalt Norrast ja Taanist. Väiksemas mahus valmistame tooteid ka siiast ja räimest. Lisaks toodame oma kasvanduste kaladest märkimisväärses koguses punast kalamarja. Grupi ettevõtete tooteid müüme tunnustatud brändidena meie tegutsemisriikides ja peamine fookus on kõrgema lisandväärtusega premium-toodetel, läbi mille suurendada ettevõtte kasumlikkust. Grupp tegutseb aktiivselt uute toodete väljatöötamisega, et avada uusi eksportturge. Oma brändi kujundamine on algusjärgus nii Skandinaavias kui ka mujal maailmas, mistõttu juhatus eeldab, et ettevõtte kasvuaeg on veel ees. TOOTMISE JA MÜÜGI GEOGRAAFIA Kasvatus Toorkala ost Tootmine Soome Rootsi Eesti Soome Rootsi Norra Taani Eesti Soome Suurbritannia Müük Soome Suurbritannia Eesti 2019/2020. majandusaasta 1. kvartali ja 3 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne 4

5 GRUPI STRUKTUUR SEISUGA AS PRFoods Grupi valdusfirma Saaremere Kala AS Kalaettevõtete valdusfirma 100% Heimon Kala OY Kalakasvatus, tootmine ja müük 100% Trio Trading Ab Oy 1) Tootmine ja müük 100% Vettel OÜ Tootmine 100% Redstorm OÜ 2) Kalakasvatus 51% JRJ & PRF Ltd UK kalaettevõtete valdusfirma 85% Avamere Kalakasvatus OÜ 4) Kalakasvatus 50% Överumans Fisk AB Kalakasvatus 100% John Ross Jr (Aberdeen) Ltd Tootmine ja müük 100% Coln Valley Smokery Ltd 3) Müük 100% 1) Konsolideeritud alates ; ühinemine Heimon Kala Oy ga ) Konsolideeritud alates ) 64% Coln Valley Smokery Ltd osadest on JRJ & PRF Ltd omanduses ja 36% on John Ross Jr (Aberdeen) Ltd omanduses 4) Grupp Avamere Kalakasvatus OÜ d ei konsolideeri, kuna ei oma sidusettevõtja üle ei valitsevat ega olulist mõju AS PRFoods omab lisaks 20%-list osalust ettevõttes AS Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus. Grupi olulisimad kaubamärgid on Heimon Gourmet ja Saaristomeren. Grupi muude kaubamärkide hulgas on Gurmé ja Polar Fish, mida müüakse Balti riikide turgudel. Uute lisandunud ettevõtete olulisemaks kaubamärgiks on John Ross Jr Aberdeen ja Coln Valley Smokery ning Fishk. 2019/2020. majandusaasta 1. kvartali ja 3 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne 5

6 JUHATUSE TEGEVUSARUANNE 2019/2020. majandusaasta 1. kvartali ja 3 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne 6

7 JUHATUSE TEGEVUSARUANNE ÜLEVAADE MAJANDUSTEGEVUSEST JUHTKONNA KOMMENTAAR Hea meel on tõdeda, et käesoleva finantsaasta esimese kvartali (2019. aasta 3. kvartal) põhjal võime öelda, et eelmisel majandusaastal Grupis alustatud ümberkorraldused on andnud positiivseid tulemusi. Aruandeperioodi iseloomustas üldine kalatoodete tooraine hindade langus, millest tulenevalt langesid nii kalaja kalafilee kui suitsutatud toodete hinnad. Vaatamata Grupi põhitoodete ca 5%-lisele hinnalangusele, suutsime kogukäibe hoida eelmise aastaga pea samal tasemel aasta 3. kvartali müügikäive oli 19,33 miljonit eurot (3. kv 2018: 19,39 miljonit eurot). Grupi konsolideeritud EBITDA aruandeperioodil oli 1,47 miljonit eurot, kasvades 31% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, mida mõjutas enim bioloogiliste varade ümberhindlusest tulenev kasum summas 0,85 miljonit eurot. Äritegevuse EBITDA (s.o enne ühekordseid tulusid-kulusid ja kalavarude ümberhindlust) oli 0,73 miljonit eurot (3. kv 2018: 1,06 miljonit eurot). Puhaskasum oli 0,57 miljonit eurot, mis on pea neli korda kõrgem eelmise aasta sama perioodi puhaskasumist (3. kv 2018: 0,14 miljonit eurot). Grupi tootmis- ja müügiettevõtted (Heimon Kala, John Ross Jr, Coln Valley Smokery, Trio Trading, Vettel) parandasid oluliselt oma äritulemust võrreldes eelmise aasta sama kvartaliga; sh ületades planeeritut kokku ca 0,3 miljoni euro võrra. Äritegevuse EBITDA langus võrreldes eelmise aastaga oli tingitud Rootsi kalakasvatuse üksuse (Överumans Fisk) madalamast tulemusest seoses kala turuhinna langusega, mille taastumist viimase kolme aasta madalaimalt tasemelt on juba märgata. Kalakasvatuse osas oleme lootusrikkad, et saame juba aastal täiendavaid kasvatusmahte. Jätkame selleks vajalike ettevalmistuste tegemist, mille tulemusel saaksime suurendada oma Eesti kalakasvandustest tulevat kvaliteetset toorainet. PRFoodsi fookus on olnud äritegevuse rahavoogude parandamisel, mis kajastub 3. kvartali aasta äritegevuse positiivses rahavoos summas 1,3 miljonit eurot võrreldes 0,1 miljoni euroga eelmise aasta samas perioodis. Ettevõtte netovõlgnevus oli 19,9 miljonit eurot seisuga ( : 21,9 miljonit eurot), mis aasta lõpus väheneb investeerimislaenude tagasimaksete ning jõulumüükidest tuleneva kõrgema rahasaldo võrra. Grupi käibekapital oli seisuga negatiivne 3,0 miljoni euro võrra kuna lühiajalised kohustused sisaldavad kohustusi seotud osapooltele summas 4,1 miljonit eurot, mis oma olemuselt on pikaajalised, kuid raamatupidamise arvestuspõhimõtete tõttu tuleb näidata lühiajalistena. Jätkame Eesti ja Soome ettevõtete äritegevuste ühendamist ning sünergiate loomist, eriti tootearenduses ja müügis nii koduturul kui ka eksportturgudel. Soome tütarettevõtete äriline liitmine üheks ettevõtteks edeneb plaanipäraselt ja Trio Trading Oy ja Heimon Kala Oy liidetakse üheks ettevõtteks, mis jätkab Heimon Kala Oy nime all. Eestis oleme lansseerinud Soome-Eesti ühisbrändi Heimon Kala ning ajaloos esimest korda sisenesime Saaremaal kasvatatud forelliga edukalt kohalikule jaeturule. Eesti kalatööstust tabanud listeeria puhangu taustal võime kinnitada, et PRFoodsi ettevõtted on läbinud kõik täiendavad kontrollid edukalt. Suurimat rolli mängib siin meie ettevõtete sisemine kvaliteedijuhtimine sh oma laboratooriumites igapäevaselt läbiviidavad kontrollid alates tooraine ostust kuni toote tehasest väljastamiseni. 2019/2020. majandusaasta 1. kvartali ja 3 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne 7

8 John Ross Jr i uuendatud brändi lansseerimine algas kvartali lõpus ning eeldame järgnevates kvartalites käibe märkimisväärset kasvu Suurbritannia turul. Järgnevate perioodide eesmärkide saavutamiseks on Grupp kaasanud tugevdatud juhtkonna oma ala professionaalidest. Meie kollektiiv on teinud tulemusrikast tööd ettevõtte arendamisel ja kasumlikkuse parandamisel. PRFoodsi bilanss, tootmis- ja kliendibaas on tugev ning vaatame ootusrikkalt tuleviku poole. Suurte muutuste läbiviimine on alati keeruline ettevõtte töötajatele ning ma olen väga tänulik, et meie kollektiiv on entusiastlikult kaasa tulnud muudatustega ja andnud endast parima. Lugupidamisega, Indrek Kasela 2019/2020. majandusaasta 1. kvartali ja 3 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne 8

9 AS PRFOODS AUDITEERIMATA MAJANDUSTULEMUSED: 2019/2020. MAJANDUSAASTA 1. KVARTAL (S.O EDASPIDI AASTA 3. KVARTAL) VÕRRELDES AASTA 3. KVARTALIGA Auditeerimata konsolideeritud käive 19,33 miljonit eurot (3. kvartal 2018: 19,39 miljonit eurot), muutus -0,3% Brutomarginaal 13,4% (3. kvartal 2018: 15,2%); puhaskasumi marginaal 2,9% (3. kvartal 2018: 0,7%) Bioloogiliste varade õiglase väärtuse ümberhindluse positiivne mõju 0,85 miljonit eurot (3. kvartal 2018: positiivne mõju 0,07 miljonit eurot) Ühekordsete kulude negatiivne mõju tulemusele 0,11 miljonit eurot (3. kvartal 2018: negatiivne mõju 0,02 miljonit eurot) EBITDA äritegevusest 0,73 miljonit eurot (3. kvartal 2018: 1,06 miljonit eurot) EBITDA 1,47 miljonit eurot, kasv 0,35 miljonit eurot (ilma ühekordsete kulude mõjuta EBITDA 1,58 miljonit eurot, kasv 0,44 miljonit eurot) Ärikasum 0,96 miljonit eurot, suurenemine 0,39 miljonit eurot (ilma ühekordsete kulude mõjuta ärikasum 1,07 miljonit eurot, kasv 0,48 miljonit eurot) Puhaskasum 0,57 miljonit eurot, kasv 0,43 miljonit eurot (ilma ühekordsete kulude mõjuta puhaskasum 0,68 miljonit eurot, kasv 0,52 miljonit eurot) MAJANDUSTULEMUSED: 3. KVARTAL 2019 VÕRRELDES 3. KVARTALIGA 2018 mln EUR 3kv kv 2018 Muutus, mln EUR 3kv 19 vs 3kv 18 Mõju Müügitulu 19,33 19,39-0,06-0,3% Brutokasum 2,58 2,96-0,37-12,7% EBITDA äritegevusest* 0,73 1,06-0,33-31,0% EBITDA 1,47 1,12 0,35 31,0% Ärikasum (-kahjum) 0,96 0,57 0,39 67,2% Puhaskasum (-kahjum) 0,57 0,14 0,43 301,4% * enne ühekordseid tulusid-kulusid ja kalavarude ümberhindlust 2019/2020. majandusaasta 1. kvartali ja 3 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne 9

10 VÕTMENÄITAJAD - KASUMIARUANNE mln EUR v.a kui on näidatud teisiti 3kv kv kv 2019 Müügitulu 19,3 21,5 18,1 26,7 19,4 22,1 22,7 32,0 18,0 Brutokasum 2,6 2,1 2,1 4,7 3,0 1,8 2,4 6,6 2,5 EBITDA äritegevusest 0,7 0,3 0,2 2,4 1,1-0,2 0,7 4,3 1,2 EBITDA 1,5 0,3-0,5 0,8 1,1 0,3 0,6 1,6 2,0 EBIT 1,0-0,3-1,0 0,2 0,6-0,2 0,1 1,0 1,5 EBT 0,8-0,4-1,2 0,0 0,4-0,5-0,2 0,8 1,3 Puhaskasum (-kahjum) 0,6-0,6-1,2 0,2 0,1-1,1-0,2 1,2 1,1 Brutomarginaal 13,4% 9,8% 11,7% 17,7% 15,2% 7,9% 10,6% 20,5% 13,6% Äritegevuse EBITDA marginaal 3,8% 1,4% 1,1% 9,1% 5,4% -1,1% 3,1% 13,4% 6,7% EBITDA marginaal 7,6% 1,4% -2,5% 2,9% 5,8% 1,2% 2,5% 4,9% 11,1% EBIT marginaal 5,0% -1,2% -5,6% 0,9% 3,0% -1,1% 0,2% 3,1% 8,5% EBT marginaal 3,9% -2,0% -6,5% 0,1% 1,8% -2,3% -0,9% 2,5% 7,3% Puhaskasumi marginaal 2,9% -3,0% -6,6% 0,8% 0,7% -5,1% -1,0% 3,9% 6,2% Tegevuskulude suhtarv 13,4% 11,7% 14,1% 11,2% 13,5% 12,0% 10,5% 9,3% 11,1% 4kv kv kv kv kv kv 2017 EBITDA äritegevusest = kasum (kahjum) enne ühekordseid tulusid-kulusid ja kalavarude ümberhindlust EBITDA = kasum (kahjum) enne finants-, maksu-, ning põhivara kulumi- ja väärtuse languse kulusid EBIT = ärikasum (kahjum) EBT = kasum (kahjum) enne tulumaksu Brutomarginaal = brutokasum / müügitulu Äritegevuse EBITDA marginaal = EBITDA äritegevusest / müügitulu EBITDA marginaal = EBITDA / müügitulu EBIT marginaal = EBIT / müügitulu EBT marginaal = EBT / müügitulu Puhaskasumi marginaal = puhaskasum / müügitulu Tegevuskulude suhtarv = tegevuskulud / müügitulu VÕTMENÄITAJAD - BILANSS mln EUR v.a kui näidatud teisiti Netovõlgnevus 19,9 20,5 18,7 20,0 21,9 18,1 16,7 16,6 Omakapital 22,8 21,9 23,3 24,2 24,1 23,3 24,3 24,7 Käibekapital -3,0-3,1-1,6 1,0 2,0 2,8 4,6 5,3 Varad 62,4 62,5 63,5 65,5 64,5 65,5 66,4 68,6 Likviidsuskordaja 0,9x 0,9x 0,9x 1,0x 1,1x 1,1x 1,2x 1,2x Omakapitali suhtarv 36,5% 35,0% 36,7% 37,0% 37,4% 35,6% 36,6% 36,0% Finantsvõimendus 46,6% 48,3% 44,5% 45,2% 47,6% 43,7% 40,7% 40,1% Võlakordaja 0,6x 0,7x 0,6x 0,6x 0,6x 0,6x 0,6x 0,6x Netovõlg / EBITDA 5,4x 5,1x 5,4x 5,1x 3,8x 3,1x 2,6x 3,1x Omakapitali tootlus -4,5% -6,5% -8,2% -4,0% 0,1% 0,2% 8,6% 5,8% Varade tootlus -1,6% -2,3% -3,0% -1,5% 0,0% 0,1% 4,1% 2,7% Netovõlgnevus = lühiajalised võlakohustused + pikaajalised võlakohustused raha Käibekapital = käibevara lühiajalised kohustused Likviidsuskordaja = käibevara / lühiajalised kohustused Omakapitali suhtarv = omakapital / varad Finantsvõimendus = netovõlg / (omakapital + netovõlg) Võlakordaja = kohustused / kogukapital Netovõlg / EBITDA = netovõlg / viimase 12 kuu EBITDA äritegevusest Omakapitali tootlus (ROE) = viimase 12 kuu puhaskasum / keskmine omakapital Varade tootlus (ROA) = viimase 12 kuu puhaskasum / keskmine varade maht 2019/2020. majandusaasta 1. kvartali ja 3 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne 10

11 BILANSS PRFoods konsolideeritud bilansimaht oli seisuga 62,4 miljonit eurot. Aasta varem sama perioodi lõpus oli bilansimaht 64,5 miljonit eurot. Ettevõtte käibevarade maht oli seisuga 24,4 miljonit eurot ( : 26,6 miljonit eurot). Grupi põhivarad olid kokku 38,1 miljonit eurot ( : 37,9 miljonit eurot). Lühiajalised kohustused olid 27,4 miljonit eurot ( : 24,7 miljonit eurot). Pikaajalised kohustused kokku olid kokku 12,3 miljonit eurot ( : 15,7 miljonit eurot). PRFoods omakapital oli 22,8 miljonit eurot ( : 24,1 miljonit eurot). Varad Kapital 100% 90% Põhivarad 39% Käibevarad 41% 100% 90% Võõrkapital Omakapital 80% 80% 36% 37% 70% 70% 60% 50% 61% 59% 60% 50% 40% 40% 30% 30% 64% 63% 20% 20% 10% 10% 0% % RAHAVOOD PRFoodsi raha ja ekvivalendid olid aruandeperioodi alguses 2,6 miljonit eurot ja lõpus 2,3 miljonit eurot, perioodi rahavoog oli -0,3 miljonit eurot. Aruandeperioodi rahavoog äritegevusest oli +1,3 miljonit eurot ja aasta varem samal perioodil oli ettevõtte rahavoog äritegevusest +0,1 miljonit eurot. Investeerimistegevuse rahavoog oli aruandeperioodil -0,5 miljonit eurot ja aasta varem -3,1 miljonit eurot. Finantseerimistegevuse rahavoog oli kokku -1,0 miljonit eurot käesoleval aruandeperioodil võrreldes -0,2 miljoni euroga eelmise aasta samal perioodil. RAHAVOO MUUTUS 3 KUUD 2019/2020 VÕRRELDES 3 KUUD 2018/ ,0 2019/ /2019 6,0 6,0 2,0 2,6 1,3 0,1 2,3 2,8-2,0-0,5-1,0-0,2-3,1-6,0 Algsaldo Äritegevuse rahavoog Investeerimistegevuse rahavoog Finantseerimistegevuse rahavoog Lõppsaldo /2020. majandusaasta 1. kvartali ja 3 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne 11

12 MÜÜGITULU Grupi põhitoodanguks on lõhe- ja vikerforellitooted. Ettevõte on peamiselt tuntud värske kala ja kalatoodete müüjana Soomes ja kvaliteetsete suitsutatud kalatoodete müüjana Suurbritannias. Eestis on ettevõte tuntud värske kala müüjana ning samuti suurima kalamarja tarnijana Eesti kauplustes. Grupi 2019/2020. majandusaasta esimese 3 kuu müügikäive 19,3 miljonit eurot oli võrreldes eelmise majandusaasta esimese 3 kuuga samas suurusjärgus. 68,1% 14,4% SUUR- BRITANNIA 7,5% GEOGRAAFILISED SEGMENDID mln EUR 3k 19/20 Osakaal, % 3k 18/19 Osakaal, % Muutus, mln EUR 3k 19/20 vs 3k 18/19 Soome 13,2 68,1% 13,8 71,1% -0,6-4,6% Suurbritannia 2,8 14,4% 2,9 14,8% -0,1-2,9% Eesti 1,5 7,5% 1,1 5,7% 0,3 30,7% Muud regioonid 1,9 10,0% 1,6 8,4% 0,3 18,9% Kokku 19,3 100,0% 19,4 100,0% -0,1-0,3% Mõju Grupi kõige suuremaks turuks on Soome, mille müük summas 13,2 miljonit eurot moodustas kogukäibest ca 70%. Grupi suuruselt teisel turul, Suurbritannias oli majandusaasta 3 kuu käive 2,8 miljonit eurot ja see moodustas 14,4% kogukäibest. Müük Eestis oli 1,5 miljonit eurot ning see moodustas 7,5% kogukäibest. Soome ja Suurbritannia müügikäibed vähenesid perioodide võrdluses vastavalt 4,6% ja 2,9%. Müük Eestis kasvas 30,7%. TOOTESEGMENDID mln EUR 3k 19/20 Osakaal, % 3k 18/19 Osakaal, % Muutus, mln EUR 3k 19/20 vs 3k 18/19 Kuum- ja külmsuitsutooted 8,1 41,9% 8,6 44,5% -0,5-6,3% Kala ja kalafilee 8,1 41,7% 8,6 44,2% -0,5-6,1% Muud kalatooted 3,1 16,3% 2,1 10,8% 1,0 50,1% Muu 0,0 0,2% 0,1 0,4% -0,1-58,6% Kokku 19,3 100,0% 19,4 100,0% -0,1-0,3% Mõju Majandusaasta esimese kolme kuu kokkuvõttes on kaks tootegruppi praktiliselt sama suure osakaaluga tooteportfellist: kuum- ja külmsuitsutoodete grupp, mille müük oli aruandeperioodil 8,1 miljonit eurot moodustas 41,9% kogumüügist ning kala ja kalafilee toodete tootegrupp, mille müük oli samuti 8,1 miljonit eurot, moodustas 41,7% kogumüügist. Muude kalatoodete müük oli 3,1 miljonit eurot ja moodustas 16,3% kogumüügist. 2019/2020. majandusaasta 1. kvartali ja 3 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne 12

13 KLIENDISEGMENDID mln EUR 3k 19/20 Osakaal, % 3k 18/19 Osakaal, % Muutus, mln EUR 3k 19/20 vs 3k 18/19 Jaeketid 7,5 39,0% 8,5 43,7% -0,9-11,0% Hulgimüük 6,1 31,8% 6,1 31,3% 0,1 1,3% HoReCa 5,2 26,9% 4,5 23,4% 0,7 14,5% Muu 0,5 2,3% 0,3 1,7% 0,1 39,8% Kokku 19,3 100,0% 19,4 100,0% -0,1-0,3% Mõju Kõige suurema osakaaluga müügist klientide lõikes moodustab müük jaekettidele, mille müük oli perioodi jooksul 7,5 miljonit eurot moodustades 39,0% kogumüügist. Veidi alla kolmandiku müügist moodustas 6,1 miljoni euroga müük hulgimüügi klientidele. HoReCa sektori käive oli 5,2 miljonit eurot ning see moodustas Grupi käibest 26,9%. KULUD Müüdud kaupade kulu moodustas 86,6% (3. kvartal 2018: 84,8%) müügikäibest ja tegevuskulud 13,4% (3. kvartal 2018: 13,5%) müügikäibest. 3k 19/20 3k 18/19 Muutus Mõju 3k 19/20 3k 18/19 Muutus mln EUR mln EUR mln EUR % käibest % käibest %-punkt Mõju Käive 19,33 19,39-0,06 100,00% 100,00% Müüdud kaupade kulu -16,75-16,44-0,31 86,64% 84,76% 1,88% materjalid tootmises ja müüdud kaupade kulu -13,14-12,91-0,23 67,97% 66,59% 1,38% tööjõukulud -1,72-1,74 0,02 8,91% 8,98% -0,07% amortisatsioon -0,39-0,43 0,04 2,02% 2,24% -0,22% muu müüdud kaupade kulu -1,50-1,36-0,14 7,74% 6,95% 0,79% Tegevuskulud -2,60-2,62 0,02 13,44% 13,53% -0,09% tööjõukulud -0,96-0,91-0,05 4,97% 4,68% 0,29% transpordi- ja logistikateenused -0,84-0,84 0,00 4,37% 4,34% 0,03% amortisatsioon -0,12-0,11-0,01 0,60% 0,57% 0,03% reklaam, turundus ja tootearendus -0,10-0,10 0,00 0,49% 0,54% -0,05% muud tegevuskulud -0,58-0,66 0, % 3,40% -0,39% Muud äritulud/-kulud 0,13 0,17-0,04 0,66% 0,86% -0,20% sh ühekordsed -0,11-0,02-0,09 0,68% 0,11% 0,57% Finantstulud/-kulud -0,20-0,22 0,02 1,21% 1,35% -0,14% MÜÜDUD KAUPADE KULU Müüdud kaupade kulud suurenesid võrreldes eelmise aasta 3. kvartaliga 0,3 miljoni euro võrra, moodustades 86,6% müügikäibest (3. kvartal 2018: osakaal käibest 84,8%). Kulugrupi materjalid tootmises ja müüdud kaupade kuludest suurima osa (ca 80%) moodustavad kulud toorainele (toorkala). Ülejäänud osa moodustavad peamiselt pakendite ning kalade söödakulud. Tootmistööliste ja kalakasvanduste personali palgakulu summas 1,7 miljonit eurot moodustas käibest 8,9%, jäädes eelmise aasta 3. kvartaliga samale tasemele. Muu müüdud kaupade kulu oli 1,5 miljonit eurot ja selle osakaal müügikäibest oli 7,7% (3. kvartal 2018: 7,0%). Muu müüdud kaupade kulu sisaldab kulutusi sooja- ja elektrienergiale, rendile, kommunaalkuludele ning kalakasvatuse ja -tootmisega seotud abitegevuskulusid. 2019/2020. majandusaasta 1. kvartali ja 3 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne 13

14 TEGEVUSKULUD Aruandeperioodi tegevuskulud (2,6 miljonit eurot) jäid samale tasemele võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ning moodustasid 13,4% müügikäibest. Tegevuskuludest suurima osakaaluga on tööjõukulud (3. kv 2019: 0,96 miljonit eurot; 3.kv 2018: 0,91 miljonit eurot) ning transpordi- ja logistikateenused (3. kv 2019: 0,84 miljonit eurot; 3.kv 2018: 0,84 miljonit eurot). Tööjõukulud kasvasid 5,5 % ning logistikakulud jäid samale tasemele võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. PERSONAL aasta 3. kvartalis töötas PRFoodsis keskmiselt 340 inimest. Grupi tööjõukulud olid aasta 3. kvartalis kokku 2,7 miljonit eurot. 3kv kv kv 2019 Keskmine töötjate arv Soome Eesti Suurbritannia Rootsi Tööjõukulud, tuh EUR Kuu keskmine tööjõukulu töötaja kohta, tuh EUR 2,63 2,45 2,43 2,72 2,40 2,37 2,32 2,41 2,26 4kv kv kv kv kv kv 2017 Töötajad tegevusalade lõikes Kalakasvatus Tootmine Logistika Müük Administratsioon Töötajad riikide lõikes Eesti Soome Rootsi Suurbritannia 3k 19/ k 19/ k 18/ k 18/ k 17/ k 17/ k 16/ k 16/ k 15/ k 15/ /2020. majandusaasta 1. kvartali ja 3 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne 14

15 KALAKASVATUS Grupi konkurentsieeliseks on vertikaalne integratsioon kalakasvatus, tootmine ja müük. Ligikaudu 2/3 Grupi vikerforelli toorainest tuleb ettevõttele kuuluvatest kalakasvandustest Rootsi järvedes, Turu piirkonna arhipelaagis Soomes ja Saaremaa rannikuvetes Eestis, mis tagab kiired ja usaldusväärsed tarned. Grupp kasvatab peamiselt vikerforelli, vähesel määral ka siiga. Vertikaalne integratsioon võimaldab ettevõttel vähendada kulutusi teatud kalakasvatuse etappidel ja ka suurendada kontrolli kalatöötlemise ja turustamise osas. Kala puhul tuleb arvestada, et tegemist on elusorganismiga ja seetõttu on vajalik tehnoloogilises protsessis toodangu kvaliteedi tagamiseks pöörata suurt tähelepanu toote kogu elutsükli jälgimisele. Lisaks kulude optimeerimisele võimaldab vertikaalne integreerumine vähendada riske kalakasvatuses, mis võivad tekkida sööda või asustusmaterjali halvast kvaliteedist ning tagada töötlemiseks vajaliku tooraine mahu ja hinna stabiilsuse. KALA HIND Överumans Fisk AB kalakasvandus Rootsis Kalasektor on äärmiselt sõltuv toorkala kättesaadavusest ja kala hinnast. Suurtootjad fikseerivad tootmisplaanid kolmeks aastaks ette, kuna lühiajalisemalt on kalakasvatuses tootmistsüklit keeruline ja kallis turuvajadustest lähtuvalt kohandada. Seetõttu on kalapakkumine maailmaturul lühiajaliselt suhteliselt jäik, samas turunõudlus nihkub mõnevõrra sõltuvalt hooajast. Pakkumise ja nõudluse pideva muutumise tõttu on toorkala hind pidevas muutumises. Grupp tasakaalustab väliskeskkonna mõju ja kala hinna volatiilsust muudatuste kaudu ettevõtte tootmis- ja müügistrateegias. KALA TURUHIND EUR/kg vs vs vs Lõhe 4,22 6,01-29,8% 5,91-28,6% 5,99-29,5% Vikerforell 4,97 5,72-13,2% 6,25-20,5% 5,94-16,4% Aruandeperioodi lõpu seisuga on lõhe turuhind võrreldes aastatagusega langenud 29,8% ja vikerforelli hind 13,2%. Kahe aasta taguse hinnaga võrreldes on lõhe hind langenud 28,6% ja forell läinud 20,5% odavamaks. Võrreldes perioodi lõpu hinda kolm aastat tagasi on lõhe hind langenud 29,5% ja forelli hind 16,4%. 2019/2020. majandusaasta 1. kvartali ja 3 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne 15

16 Allolevad tabelid illustreerivad lõhe ja vikerforelli keskmisi hindu nädalate lõikes aastast NORRA LÕHE EKSPORDIHIND EUR/kg ,5 7,5 6,5 5,5 4,5 3,5 NÄDAL Allikas: Nasdaq Salmon price NORRA VIKERFORELLI EKSPORDIHIND EUR/kg 9, ,5 7,5 6,5 5,5 4,5 3,5 NÄDAL Allikas: akvafakta.no KESKMINE KALA TURUHIND EUR/kg 3k 19/20 3k 18/19 3k 19/20 vs 3k 18/19 3k 17/18 3k 19/20 vs 3k 17/18 3k 16/17 3k 19/20 vs 3k 16/17 Lõhe 4,94 5,72-13,6% 6,00-17,7% 6,40-22,8% Vikerforell 5,15 5,97-13,6% 6,91-25,5% 6,15-16,2% Nii keskmine lõhe hind kui forelli hind langes aruandeperioodil võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 13,6%. Võrreldes 3 kuu keskmiste hindadega samal perioodil kaks aastat tagasi on lõhe ja forelli keskmised hinnad langenud vastavalt 17,7% ja 25,5% ning võrrelduna hindadega kolm aastat tagasi langenud vastavalt 22,8% ja 16,2%. 2019/2020. majandusaasta 1. kvartali ja 3 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne 16

17 BIOLOOGILISED VARAD Bioloogilisteks varadeks on PRFoodsi kalakasvandustes eluskaalus arvele võetud kalavarud, mille hulka kuuluvad vikerforell (Oncorhynchus mykiss) ja siig (Coregonus lavaretus). Grupp lähtub vikerforelli kalavarude hindamisel Norra vikerforelli ekspordi statistikast. Siia kalavarude hindamisel võetakse aluseks Soome Kalakasvatajate Liidu igakuine turuhinna uuring. Kui toorkala turuhind tõuseb või langeb, siis suureneb või väheneb vastavalt ka Grupi kalakasvandustes kasvatatavate kalade väärtus ning see avaldab vastavalt positiivsest või negatiivset mõju ettevõtte majandustulemustele. BIOLOOGILISTE VARADE MUUTUS TONNIDES 3k 19/20 3k 18/19 Muutus, tonnid 3k 19/20 vs 3k 18/19 Muutus, % 3k 19/20 vs 3k 18/19 Biomass perioodi algul ,6% Biomass perioodi lõpul ,5% Toodangu arvele võtmine laos (eluskaalus) ,4% Seisuga oli ettevõttel bioloogilisi varasid tonni. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvasid bioloogilised varad koguseliselt 113 tonni ehk 6,5%. Majandusaasta 3 kuuga võeti toodangut arvele 384 tonni, mis on võrrelduna sama perioodiga aasta varem 40 tonni e 9,4% vähem. BIOMASSI MAHT JA KESKMINE HIND, EUR/KG 3k 19/20 3k 18/19 Muutus, mln EUR 3k 19/20 vs 3k 18/19 Muutus, % 3k 19/20 vs 3k 18/19 Bioloogilised varad perioodi lõpul, mln EUR 7,05 7,83-0,78-9,9% Biomassi maht perioodi lõpul, tonnid ,5% Keskmine hind, EUR/kg 3,82 4,52-0,70-15,4% Bioloogiliste varade ümberhindlus, mln EUR 0,85 0,07 0, ,9% Bioloogilised varad õiglases väärtuses olid seisuga 7,0 miljonit eurot võrreldes 7,8 miljoni euroga Majandusaasta 3 kuu biomassi keskmine hind oli 3,82 eurot kilo kohta võrrelduna 4,52 euroga kilo kohta võrreldava perioodi jooksul. Biomassi maht, tonnid Keskmine hind, EUR/kg ,3% 12,0% -1,7% ,1% ,5% 3,40-5,4% 4,44 4,50 4,52 30,5% 1,4% 0,4% 3,82-15,4% 3k 15/16 3k 16/17 3k 17/18 3k 18/19 3k 19/20 3k aastane muutus, % 3k 15/16 3k 16/17 3k 17/18 3k 18/19 3k 19/20 3k aastane muutus, % Omakasvatatud kala töödeldakse Heimon Kala Oy Soomes ja Vettel OÜ le Eestis kuuluvates tootmishoonetes. 2019/2020. majandusaasta 1. kvartali ja 3 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne 17

18 TOODANGU MAHT 3k 19/20 3k 18/19 Muutus, mln EUR 3k 19/20 vs 3k 18/19 Muutus, % 3k 19/20 vs 3k 18/19 Müügitulu, mln EUR 19,3 19,4-0,1-0,3% EBITDA äritegevusest*, mln EUR 0,7 1,1-0,3-31,0% Arvele võetud toodang, tonnid ,4% EBITDA äritegevusest* / arvele võetud toodang, EUR/kg * enne ühekordseid tulusid-kulusid ja kalavarude ümberhindlust 1,91 2,51-0,60-23,9% Arvele võetud toodang, tonnid 541 Äritegevuse EBITDA / arvele võetud toodang, EUR/kg 4, ,4% ,22 2,51 1, ,5% 56,3% -21,6% -9,4% -1,09 3k 15/16 3k 16/17 3k 17/18 3k 18/19 3k 19/20 3k aastane muutus, % 3k 15/16 3k 16/17 3k 17/18 3k 18/19 3k 19/ /2020. majandusaasta 1. kvartali ja 3 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne 18

19 JUHATUS JA NÕUKOGU AS PRFoods juhatus on üheliikmeline, vastavalt nõukogu otsusele tegutseb alates juhatuses ainukese liikmena Indrek Kasela. Ettevõtte juhatus on igapäevases juhtimises iseseisev ja lähtub kõikide aktsionäride parimatest huvidest, tagades seeläbi ettevõtte jätkusuutliku arengu vastavalt seatud eesmärkidele ja strateegiale. Samuti tagab ettevõtte juhatus sisekontrolli ja riskijuhtimise protseduuride toimimise ettevõttes. AS PRFoods nõukogu valib juhatuse liikmed kolmeks aastaks. Aktsiaseltsi põhikirja alusel kuulub juhatusse üks kuni neli liiget. 15. novembril 2017 toimunud nõukogu koosolekul otsustas nõukogu pikendada senise juhatuse liikme Indrek Kasela ametiaega 3 aasta võrra, kuni Indrek Kasela (sündinud 1971) omab LL.M kraadi õigusteaduses New York University st (1996) ja bakalaureusekraadi Tartu Ülikoolist (1994). Lisaks PRFoodsi juhatuse liikme positsioonile kuulub ta juhatustesse peaaegu kõigis Grupi äriühingutes ning ka Gruppi mitte-kuuluvates äriühingutes (Lindermann, Birnbaum & Kasela OÜ, ManageTrade OÜ ja Noblessneri Jahtklubi OÜ, jne). Ta kuulub nõukogudesse järgmistes äriühingutes: AS Toode, ELKE Grupi AS, ELKO Grupa AS, EPhaG AS, Salva Kindlustuse AS, Ridge Capital AS, AS Ekspress Grupp, Elering AS, SA Avatud Eesti Fond, Tulundusühistu Tuleva. Lisaks on ta tegev mitmetes äriühingutes ja mittetulundusühingutes väljaspool Eestit. AS PRFoods nõukogu on hetkel kuueliikmeline. Nõukogu tööd juhib nõukogu esimees Lauri Kustaa Äimä, nõukogu liikmeteks on Aavo Kokk, Harvey Sawikin, Vesa Jaakko Karo, Arko Kadajane ja Kuldar Leis. Aktsiaseltsi kõrgeim juhtorgan on aktsionäride üldkoosolek. Seaduse kohaselt on üldkoosolekud korralised või erakorralised. Vastavalt seadusele on aktsiaseltsi nõukogu järelevalveorgan, mis vastutab ettevõtte tegevuse planeerimise, selle juhtimise korraldamise ja juhatuse tegevuse järelevalve eest. ASi PRFoods põhikirja kohaselt kuulub nõukogusse kolm kuni seitse liiget, kelle valib üldkoosolek kolmeks aastaks. Informatsioon nõukogu liikmete haridus- ja teenistuskäigu kohta ning nende kuuluvus äriühingute juhtorganitesse on AS PRFoods kodulehel JUHATUSE JA NÕUKOGU LIIKMETELE NING NENDEGA SEOTUD ISIKUTELE JA ÄRIÜHINGUTELE KUULUVAD PRFOODS AKTSIAD SEISUGA : Aktsionär aktsiate arv osalus Juhatuse liige Indrek Kasela ,15% Nõukogu liige Kuldar Leis ,16% Nõukogu esimees Lauri Kustaa Äimä ,32% Nõukogu liige Vesa Jaakko Karo ,23% Nõukogu liige Arko Kadajane ,02% Nõukogu liige Harvey Sawikin 0 - Nõukogu liige Aavo Kokk 0 - Kokku juhatuse ja nõukogu liikmetele kuuluvad aktsiad ,89% 2019/2020. majandusaasta 1. kvartali ja 3 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne 19

20 AKTSIA JA AKTSIONÄRID PRFoodsi registreeritud aktsiakapitali suurus on eurot, mis on jagatud nimiväärtuseta lihtaktsiaks. Kõik aktsiad on vabalt võõrandatavad ja üheliigilised, s.o omavad võrdset hääle- ja dividendiõigust. PRFoods aktsiad on noteeritud Nasdaq Tallinna Börsi põhinimekirjas alates 5. maist Aktsial ei ole ametlikku turutegijat. PRFoodsi aktsia kuulub OMX Tallinna üldindeksi ja OMX Baltikumi üldindeksi koosseisu. PRFoods on kahel korral vähendanud aktsiate nimiväärtust väljamaksete tegemisega aktsionäridele: aastal vähendati nimiväärtust 10 eurosendi võrra ja aastal 30 eurosendi võrra. 26. mail 2016 toimunud aktsionäride üldkoosoleku otsuste alusel kanti 30. juunil 2016 äriregistrisse ASi PRFoods nimiväärtusega aktsiate asemel nimiväärtuseta aktsiate kasutuselevõtt. Aktsia arvestuslik nimiväärtus on 0,20 eurot (nimiväärtus kuni 13. aprillini Eesti krooni, kuni 3. septembrini ,60 eurot ning kuni 2. oktoobrini ,50 eurot). PRFOODSI AKTISAHIND, INDEKSID JA KAUPLEMISAKTIIVSUS OMX Baltikumi võrldusindeks tõusis aasta jooksul 2,1%, Tallinna Börsi üldindeks tõusis 1,4% ning PRFoods aktsiahind langes 37,7%. Indeks / aktsia Tähis Muutus PRFoods aktsia, EUR PRF1T 0,430 0,690-37,68% OMX Baltic Benchmark võrdlusindeks OMXBBGI 968,47 948,29 2,13% OMX Tallinn üldindeks OMXTGI 1 233, ,84 1,45% PRFoods aktsia hind, võrdlusindeksid ja kaubeldud aktsiate kogus nädalas 0,75 0,70 0,65 0,60 0,55 0,50 0,45 0,40 sept 18 okt 18 nov 18 dets 18 jaan 19 veebr 19 märts 19 apr 19 mai 19 juuni 19 juuli 19 aug Kaubeldud aktsiate arv PRF1T OMXTGI, = 0,69 OMXBBGI, = 0,69 Allikas: Nasdaq Tallinn, PRFoods KAUPLEMISSTATISTIKA Hind (EUR) 3kv kv kv kv kv kv kv kv kv 2017 Avamishind 0,502 0,590 0,610 0,695 0,740 0,770 0,600 0,530 0,390 Kõrgeim 0,534 0,590 0,670 0,695 0,780 0,855 0,795 0,600 0,600 Madalaim 0,430 0,490 0,550 0,530 0,675 0,710 0,600 0,520 0,366 Viimane 0,430 0,534 0,550 0,610 0,690 0,740 0,770 0,599 0,522 Kaubeldud aktsiaid, tuh tk Käive, mln 0,14 0,07 0,18 0,47 0,71 0,47 0,57 0,42 0,84 Turuväärtus, mln 16,63 20,66 21,28 23,60 26,69 28,63 29,79 23,17 20, /2020. majandusaasta 1. kvartali ja 3 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne 20

21 2019. aasta 3. kvartalis tehti PRFoodsi aktsiatega kokku 235 tehingut. Kokku vahetas perioodi jooksul omanikku aktsiat, mis moodustab 0,8% ettevõtte aktsiatest. Keskmine tehingu maht oli aktsiat. Käesoleva aasta 3. kvartali käive PRFoods aktsiatega oli 0,14 miljonit eurot võrrelduna 0,07 miljoni euroga eelmises kvartalis aasta 3. kvartali kõrgeim hind oli 0,534 eurot ja madalaim 0,430 eurot. Aktsia sulgemishind seisuga oli 0,430 eurot ja ettevõtte turuväärtus oli 16,63 miljonit eurot. TURUKORDAJAD Suhtarvud Valem Ettevõtte väärtuse käibe kordaja (EV/Sales) Ettevõtte väärtuse äritegevuse EBITDA kordaja Ettevõtte väärtuse EBITDA kordaja (EV/EBITDA) Hinna äritegevuse EBITDA kordaja Hinna EBITDA kordaja (Hind/EBITDA) (Turuväärtus + Netovõlg) / Müügitulu (Turuväärtus + Netovõlg) / EBITDA äritegevusest (Turuväärtus + Netovõlg) / EBITDA Turuväärtus / EBITDA äritegevusest Turuväärtus / EBITDA 0,43 0,48 0,48 9,98 10,30 11,09 17,47 23,59 15,90 4,54 5,18 6,00 7,96 11,85 8,60 Hinna kasumi kordaja (P/E) Turuväärtus / Puhaskasum neg neg neg Hinna omakapitali suhtarv (P/B) Turuväärtus / Omakapital 0,73 0,94 0,97 Turuväärtus, netovõlg ja omakapital seisuga ; müügitulu, EBITDA ja puhaskasum/-kahjum viimase 12 kuu jooksul RFOODS AKTSIA HINNA JA INDEKSITE DÜNAAMIKA 5. MAIST 2010 KUNI 30. SEPTEMBRINI 2019: 150% Aktsia hinna ja indeksite muutus, % mai 10 nov 10 mai 11 nov 11 mai 12 nov 12 mai 13 nov 13 mai 14 nov 14 mai 15 nov 15 mai 16 nov 16 mai 17 nov 17 mai 18 nov 18 mai % 50% 0% -50% -100% PRFoods korrigeeritud aktsiahind PRFoods aktsia hind OMXTGI OMXBBGI PRFoods aktsiakapitali väljamaksetega korrigeeritud aktsiahinna langus alates aktsia noteerimisest aastal on 6,6%. Balti võrdlusindeks on alates PRFoods aktsia noteerimisest Börsil kasvanud 120,2% ja Tallinna Börsi üldindeks 106,1%. PRFoodsi aktsia nominaalväärtuse vähendamisega ja augustis kokku 40 eurosenti aktsia kohta korrigeerimata aktsiahind on langenud 51,7%. PRFoods alates aktsiate noteerimisest dividendina ja aktsiakapitali vähendamiskannetena aktsionäridele välja maksnud kokku 17,3 miljonit eurot. 2019/2020. majandusaasta 1. kvartali ja 3 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne 21

22 AKTSIONÄRIDE STRUKTUUR AS PRFOODS AKTSIONÄRID Aktsiate arv Osalus Aktsiate arv Osalus Muutus ING Luxembourg S.A. (Esindajakonto) ,71% ,71% - Lindermann, Birnbaum & Kasela OÜ ,15% ,12% Ambient Sound Investments OÜ ,58% ,58% - Firebird Republics Fund Ltd ,30% ,30% - OÜ Rododendron ,15% ,15% - Compensa Life Vienna Insurance Group SE ,94% ,94% - Firebird Avrora Fund, Ltd ,89% ,89% - OÜ Iskra Investeeringud ,98% ,98% - Suurimad aktsionärid kokku ,70% ,67% Ülejäänud väikeaktsionärid ,71% ,74% Oma aktsiad ,59% ,59% - Kokku ,00% ,00% - AKTSIONÄRID RESIDENTSUSE LÕIKES AKTSIONÄRID KATEGOORIATE LÕIKES Eesti 30,5% Kaimanisaared 5,2% 30,4% Muud riigid 1,6% 5,2% 1,7% 62,7% Eraisikud 8,8% Ettevõtted 15,2% Finantsinstitutsio onid 9,5% 9,6% 8,8% 15,0% Oma aktsiad 2,6% 2,6% 64,0% Luksemburg 62,7% Esindajakontod 64,0% AKTSIONÄRIDE STRUKTUUR KATEGOORIATE JÄRGI, Aktsiate arv Aktsionäride arv % aktsionäridest Aktsiate arv % aktsiatest ,8% ,9% ,2% ,6% ,3% ,3% ,7% ,0% üle ,0% ,2% Kokku ,0% ,0% 2019/2020. majandusaasta 1. kvartali ja 3 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne 22

23 RAAMATUPIDAMISE LÜHENDATUD VAHEARUANNE 2019/2020. majandusaasta 1. kvartali ja 3 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne 23

24 RAAMATUPIDAMISE LÜHENDATUD VAHEARUANNE KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE EUR '000 Lisa VARAD Raha ja ekvivalendid (Lisa 2) Nõuded ja ettemaksed (Lisa 3) Varud (Lisa 4) Bioloogilised varad (Lisa 5) Käibevara kokku Edasilükkunud tulumaksuvara Pikaajalised finantsinvesteeringud Materiaalne põhivara (Lisa 6) Immateriaalne vara (Lisa 7) Põhivara kokku VARAD KOKKU KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL Võlakohustused (Lisa 8, 9) Võlad ja ettemaksed (Lisa 10) Sihtfinantseerimine Lühiajalised kohustused kokku Võlakohustused (Lisa 8, 9) Võlad ja ettemaksed (Lisa 10) Edasilükkunud tulumaksukohustus Sihtfinantseerimine Pikaajalised kohustused kokku KOHUSTUSED KOKKU Aktsiakapital Ülekurss Oma aktsiad Kohustuslik reservkapital Realiseerimata kursivahed Jaotamata kasum (-kahjum) Ettevõtte aktsionäridele kuuluv osa Väikeaktsionäridele kuuluv osa OMAKAPITAL KOKKU (Lisa 11) OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU /2020. majandusaasta 1. kvartali ja 3 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne 24

25 KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE EUR '000 Lisa 1kv 2019/2020 1kv 2018/ k 2018/2019 Müügitulud (Lisa 12) Müüdud kaupade kulu (Lisa 13) Brutokasum Tegevuskulud Turundus- ja müügikulud Üldhalduskulud Muud äritulud/-kulud Bioloogiliste varade ümberhindlus (Lisa 5) Ärikasum (-kahjum) Finantstulud/kulud Maksustamiseelne kasum (-kahjum) Tulumaks Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) Aruandeperioodi puhaskasumi (-kahjum) jaotus: Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa Mittekontrolliv osalus Aruandeperioodi puhaskasumi (-kahjum) kokku Muu koondkasum (-kahjum), mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse: Valuutakursi vahed Kokku koondkasum (-kahjum) Aruandeperioodi koondkasumi (-kahjum) jaotus: Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa Mittekontrolliv osalus Aruandeperioodi koondkasum (-kahjum) kokku Tava puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (EUR) (Lisa 11) 0,02 0,00-0,04 Lahustatud puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (EUR) (Lisa 11) 0,02 0,00-0, /2020. majandusaasta 1. kvartali ja 3 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne 25

26 KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE EUR '000 Lisa 3k 2019/2020 3k 2018/ k 2018/2019 Rahavoog äritegevusest Puhaskasum (-kahjum) Korrigeerimised: Põhivara kulum (Lisa 6, 7) Kasum põhivara müügist ja mahakandmisest Muud mitterahalised muutused Muutused nõuetes ja ettemaksetes Muutused varudes (Lisa 4) Muutused bioloogilistes varades (Lisa 5) Muutused kohustustes ja ettemaksetes Makstud ettevõtte tulumaks Rahavoog äritegevusest kokku Rahavoog investeerimistegevusest Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük (Lisa 6, 7) Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamine (Lisa 6, 7) Sihtfinantseerimine varade soetuseks (Lisa 7) Muude finantsinvesteeringute ost ja müük Tütarettevõtete soetus, miinus saadud raha Saadud intressid Rahavoog investeerimistegevusest kokku Rahavoog finantseerimistegevusest Arvelduskrediidi muutus Laenude tagasimaksed Saadud laenud (Lisa 9) Faktooringnõuete muutus (Lisa 9) Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed (Lisa 8) Makstud dividendid Makstud intressid Rahavoog finantseerimistegevusest kokku Rahajäägi kogumuutus Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses (Lisa 2) Raha ja raha ekvivalentide muutus Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus (Lisa 2) /2020. majandusaasta 1. kvartali ja 3 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne 26

27 KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE EUR '000 Aktsiakapital Ülekurss Oma aktsiad Kohustuslik reservkapital Kursivahed Jaotamata kasum (-kahjum) Kokku Mittekontrolliv osalus Omakapital kokku Saldo seisuga Kohustuslik reservkapital Mittekontrolliv osalus tütarettevõtete soetusel Tehingud omanikega kokku Aruandeperioodi puhaskahjum Dividendid Muu koondkahjum Aruandeperioodi koondkahjum kokku Saldo seisuga Aruandeperioodi puhaskasum Muu koondkasum Aruandeperioodi koondkasum kokku Saldo seisuga Täiendav informatsioon Lisas /2020. majandusaasta 1. kvartali ja 3 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne 27

28 KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANDE LISAD LISA 1. KOKKUVÕTE OLULISEMATEST ARVESTUSPRINTSIIPIDEST AS PRFoods on Eestis registreeritud äriühing. Seisuga koostatud raamatupidamise vahearuanne hõlmab ASi PRFoods (edaspidi Emaettevõte) ning tema otseses ja kaudses osaluses olevaid ettevõtteid: Saaremere Kala AS, Redstorm OÜ ja Vettel OÜ Eestis, Heimon Kala Oy ja Trio Trading Ab Oy Soomes, Överumans Fisk AB Rootsis ning JRJ & PRF Ltd, John Ross Jr. (Aberdeen) Ltd, Coln Valley Smokery Ltd Suurbritannias (edaspidi ka Grupp). Grupil on osalus sidusettevõtjates AS Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus (TFTAK) ja Avamere Kalakasvatus OÜ. JRJ & PRF Ltd, John Ross Jr (Aberdeen) Ltd, Coln Valley Smokery Ltd on konsolideeritud alates , Trio Trading Ab Oy alates ja Redstorm OÜ alates AS PRFoods on noteeritud NASDAQ OMX Tallinna börsil alates 5. maist Grupi 30. juunil 2019 lõppenud majandusaasta auditeeritud konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne on kättesaadav ettevõtte koduleheküljelt detsembril 2017 toimunud aktsionäride erakorralisel üldkoosolekul otsustati muuta Grupi majandusaasta algust. Alates 1. juulist 2018 algab majandusaasta 1. juulil ja lõppeb 30. juunil. Käesolev aruandeperiood algas 1. juulil 2019 ja lõppeb 30. juunil VASTAVUSE KINNITUS Käesolev konsolideeritud vahearuanne on koostatud vastavuses Rahvusvahelise raamatupidamisstandardi IAS 34 Interim Financial Reporting nõuetega lühendatud vahearuannete kohta (Condensed Interim Financial Statements). Vahearuande koostamisel on kasutatud samu arvestusmeetodeid nagu lõppenud majandusaasta aastaaruandes. Aruanne ei sisalda kogu informatsiooni, mis tuleb esitada täielikus raamatupidamise aastaaruandes, mistõttu tuleb seda lugeda koos Grupi lõppenud majandusaasta auditeeritud konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandega, mis on kooskõlas rahvusvahelise finantsaruandluse standarditega (IFRS), nagu need on vastu võetud Euroopa Liidu poolt. Juhatuse hinnangul kajastab ASi PRFoods 2019/2020. majandusaasta 3 kuu vahearuanne õigesti ja õiglaselt Grupi majandustulemust vastavalt jätkuvuse printsiibile. Käesolev vahearuanne ei ole auditeeritud ega muul moel kontrollitud audiitorite poolt ja sisaldab ainult Grupi konsolideeritud aruandeid. KOOSTAMISE ALUSED Aruandevaluuta on euro. Konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne on koostatud tuhandetes eurodes ja kõik arvnäitajad on ümardatud lähima tuhandeni, kui pole osutatud teisiti. Tuhande euro tähisena on aruandes kasutatud lühendit EUR 000. LISA 2. RAHA JA RAHA EKVIVALENDID EUR ' Sularaha kassas Pangakontod Raha ja pangakontod kokku /2020. majandusaasta 1. kvartali ja 3 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne 28

29 LISA 3. NÕUDED JA ETTEMAKSED EUR ' Nõuded ostjatelt Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded Muud debitoorsed võlad Ettemakstud kulud Maksude ettemaksed Muud ettemaksed Nõuded ja ettemaksed kokku Aruandeperioodil nõudeid alla ei hinnatud. Laenutagatiseks seatud kommertspant katab ka nõudeid (vt Lisa 9). LISA 4. VARUD EUR Tooraine ja materjal Lõpetamata toodang Valmistoodang Ostetud kaubad müügiks Varud kokku Aruandeperioodil kanti varusid maha summas 5 tuhat eurot. Laenutagatiseks seatud kommertspant katab ka varusid (vt Lisa 9). LISA 5. BIOLOOGILISED VARAD EUR ' Kalamaimud Noorkalad Püügikõlbulikud kalad Bioloogilised varad kokku Grupp kasvatab oma Soomes ja Rootsis asuvates kalakasvandustes peamiselt vikerforelli (Oncorhynchus mykiss), vähesel määral kasvatatakse ka siiga (Coregonus lavaretus). 2019/2020. majandusaasta 1. kvartali ja 3 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne 29

30 BIOLOOGILISTE VARADE MUUTUS EUR 000 3k 2019/2020 3k 2018/ k 2018/2019 Bioloogilised varad perioodi algul Ostetud Juurdekasv Toodangu arvele võtmine Maha kantud Müüdud kalamaimud ja eluskala Kokku Korrigeerimised: Õiglase väärtuse muutus Kursivahe Korrigeerimised kokku Bioloogilised varad perioodi lõpul Bioloogiliste varade kogukasv, mis koosneb bioloogiliste varade juurdekasvust ja bioloogiliste varade õiglase väärtuse muutusest, oli 2019/2020. majandusaasta 3 kuu jooksul 3,4 miljonit eurot. Majandusaasta 2018/2019 esimese kolme kuu jooksul oli vastav näitaja 2,1 miljonit eurot. Real Juurdekasv kajastuvad kapitaliseeritud kulud, mis on tehtud seoses noorkalade püügikõlblikeks kaladeks kasvatamisega, mistõttu kasumiaruandes kajastub eraldi reana vaid kasum (-kahjum) bioloogiliste varade õiglase väärtuse muutusest. Grupp hindab bioloogilisi varasid õiglases väärtuses või soetusmaksumuses. LISA 6. MATERIAALNE PÕHIVARA EUR ' Maa ja ehitised Soetusmaksumus Akumuleeritud kulum Maa ja ehitised jääkmaksumuses Masinad ja seadmed Soetusmaksumus Akumuleeritud kulum Masinad ja seadmed jääkmaksumuses Muu põhivara Soetusmaksumus Akumuleeritud kulum Muu põhivara jääkmaksumuses Lõpetamata ehitised, ettemaksed Materiaalne põhivara kokku Lisainformatsioon kapitalirendi tingimustel soetatud vara kohta on toodud lisas /2020. majandusaasta 1. kvartali ja 3 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne 30

31 LISA 7. IMMATERIAALNE PÕHIVARA EUR ' Firma väärtus Kaubamärgid, patendid Soetusmaksumus Akumuleeritud kulum Kaubamärgid, patendid jääkmaksumuses Load ja liitumistasud Soetusmaksumus Akumuleeritud kulum Load ja liitumistasud jääkmaksumuses Tarkvara litsentsid Soetusmaksumus Akumuleeritud kulum Tarkvara litsentsid jääkmaksumuses Ettemaksed immateriaalse põhivara eest Immateriaalne põhivara kokku LISA 8. KAPITALIRENT KAPITALIRENDI TINGIMUSTEL SOETATUD PÕHIVARA EUR ' Masinad ja seadmed Soetusmaksumus Akumuleeritud kulum Masinad ja seadmed jääkmaksumuses Transpordivahendid Soetusmaksumus Akumuleeritud kulum Transpordivahendid jääkmaksumuses Materiaalne põhivara kokku Grupp rendib kapitalirendi tingimustel kalatööstuse tootmisvahendeid, kalakasvatusseadmeid, töölaeva, traktorit, sõiduautosid ja arvuteid. 2019/2020. majandusaasta 1. kvartali ja 3 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne 31

Krediidireiting

Krediidireiting Aastaaruande põhiaruanded 2015 Reg. kood: 00000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn, Harjumaa Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Põhinäitajad 2015 Müügitulu: sh eksport: Ärikasum: Puhaskasum /(-kahjum):

Rohkem

AS PRFoods aasta 2. kvartali ja 6 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne aasta 2. kvartali ja 6 kuu konsolideeritud audi

AS PRFoods aasta 2. kvartali ja 6 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne aasta 2. kvartali ja 6 kuu konsolideeritud audi AS PRFoods 2016. aasta 2. kvartali ja 6 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne 19.08.2016 1 Ärinimi AS PRFoods Registrikood 1150713 Aadress Viru 19, 10140 Tallinn, Eesti EE Telefon +372 603 3800

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

Microsoft Word Premia Foods 2012 Q3 vahearuanne.docx

Microsoft Word Premia Foods 2012 Q3 vahearuanne.docx 2012. aasta 3. kvartali ja 9 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne Ärinimi: Reg. kood 11560713 Aadress: Betooni 4, Tallinn, 11415 Telefon: +372 603 3800 Faks: +372 603 3801 E-post: premia@premia.ee

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

Microsoft Word - PRFoods cons est - templite ja allkirjadega

Microsoft Word - PRFoods cons est - templite ja allkirjadega AS PRFOODS 214. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne Ärinimi: AS PRFOODS Reg. kood 1156713 Aadress: Betooni 4, Tallinn, 11415 Telefon: +372 63 38 Faks: +372 63 381 Kodulehekülg: Põhitegevusalad:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

Aruanne_ _ pdf

Aruanne_ _ pdf MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80004940 tänava/talu nimi, Paasiku tn 4-75 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2010 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2010 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80352842 tänava/talu nimi, Arkna mõis maja ja korteri number: küla: Arkna küla vald: Rakvere vald

Rohkem

AS Eesti Post aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp:

AS Eesti Post aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: 2018. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: 01.01.2018 30.09.2018 Kontserni lühiiseloomustus ja kontaktandmed on rahvusvaheline

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing ABC Kindlustusmaaklerid registrik

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing ABC Kindlustusmaaklerid registrik KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 10590020 tänava nimi, Keemia tn 4 maja number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Microsoft Word - SFG IV kvartali ja 12 kuu 2018 vahearuanne

Microsoft Word - SFG IV kvartali ja 12 kuu 2018 vahearuanne AS Silvano Fashion Group 2018. aasta IV kvartali ja 12 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus 1. jaanuar 2018 Aruandeperioodi lõpp 31. detsember 2018 Ärinimi AS Silvano Fashion

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: OÜ Kindlustusmaakler Tiina Naur registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: OÜ Kindlustusmaakler Tiina Naur registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 11529005 tänava/talu nimi, Juhkentali tn 52 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80139404 tänava/talu nimi, Kesk 6 maja ja korteri number: alevik: Laatre alevik vald: Tõlliste vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80071250 tänava/talu nimi, Laki tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Microsoft Word - SFG III kvartali ja 9 kuu 2018 vahearuanne vesr

Microsoft Word - SFG III kvartali ja 9 kuu 2018 vahearuanne vesr AS Silvano Fashion Group 2018. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus 1. jaanuar 2018 Aruandeperioodi lõpp 30. september 2018 Ärinimi AS Silvano Fashion

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2011 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2011 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

Microsoft Word - SFG II kvartali ja 6 kuu 2018 vahearuanne (with comments) ( )

Microsoft Word - SFG II kvartali ja 6 kuu 2018 vahearuanne (with comments) ( ) AS Silvano Fashion Group 2018. aasta II kvartali ja 6 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus 1. jaanuar 2018 Aruandeperioodi lõpp 30. juuni 2018 Ärinimi AS Silvano Fashion

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80188897 tänava/talu nimi, Lillgordi maja ja korteri number: küla: Rälby küla vald: Vormsi vald maakond:

Rohkem

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2009. a. I kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) Bilanss 31.03.09 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5809.7 5810.3 1503 2. Kauplemiseks

Rohkem

Aruanne_ _

Aruanne_ _ ANNUAL REPORT beginning of financial year: 01.01.2015 end of the financial year: 31.12.2015 business name: register code: 90010442 street, building, apartment, farm: Telliskivi 60a linn: Tallinn county:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ registrikood: täna

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ registrikood: täna MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 12304194 tänava/talu nimi, Pärnu mnt 141 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Olympic Entertainment Group AS aasta II kvartali ja I poolaasta konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algu

Olympic Entertainment Group AS aasta II kvartali ja I poolaasta konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algu 2012. aasta II kvartali ja I poolaasta konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus 1. jaanuar 2012 Aruandeperioodi lõpp 30. juuni 2012 Ärinimi Äriregistri kood 10592898

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2008. a. II kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) SEB Pank, bilanss 30.06.08 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5242.0 5242.0

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only] Fundamentaalne analüüs Sten Pisang Tartu 2008 Täna tuleb juttu Fundamentaalse analüüsi olemusest Erinevatest meetoditest Näidetest 2 www.lhv.ee Mis on fundamentaalne analüüs? Fundamentaalseks analüüsiks

Rohkem

AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, Eesti Vabariik Äriregistri nr:

AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, Eesti Vabariik Äriregistri nr: AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne 01.01.2018-31.12.2018 Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, 10412 Eesti Vabariik Äriregistri nr: 14118923 Telefon: +372 644 5100 E-mail: tuleva@tuleva.ee Audiitor:

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne 6 kuud 2017.docx

Microsoft Word - Vahearuanne 6 kuud 2017.docx Vahearuanne 6 kuud 2017 Sisukord TEGEVUSARUANNE... 3 Finantstulemuste kokkuvõte... 4 Kapitaliseeritus... 5 KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE... 6 Konsolideeritud koondkasumi aruanne... 6 Konsolideeritud

Rohkem

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK MTÜ TALLINNA NAISTE KRIISIKODU MAJANDUSAASTA ARUANNE Majandusaasta 01.01.2008 31.12.2008 ETTEVÕTTE NIMI MITTETULUNDUSÜHING TALLINNA NAISTE KRIISIKODU REGISTRI KOOD 80191735 AADRESS Wismari 37 4 Tallinn,

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80391523 tänava nimi, maja number: Telliskivi tn 60a linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80330728 tänava/talu nimi, Vaksali tn 17a maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu

Rohkem

Microsoft Word - HE_12kuud2011.doc

Microsoft Word - HE_12kuud2011.doc 2011. aasta IV KVARTALI ja 12 KUU VAHEARUANNE Ärinimi: Põhitegevusala: elektrijaotusseadmete ja juhtaparatuuri tootmine; metalltoodete tootmine; hulgi- ja vahenduskaubandus, valgustite ja elektritarvete

Rohkem

Microsoft Word - HE_H12011_est.doc

Microsoft Word - HE_H12011_est.doc 2011. aasta II KVARTALI VAHEARUANNE Ärinimi: Põhitegevusala: elektrijaotusseadmete ja juhtaparatuuri tootmine; metalltoodete tootmine; hulgi- ja vahenduskaubandus, valgustite ja elektritarvete jaemüük;

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 10092256 tänava/talu nimi, Taevavärava tee 1 maja ja korteri number: küla: Lehmja küla vald: Rae

Rohkem

INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016

INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016 INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016 Inbank AS Üldine teave Ärinimi Inbank AS Aadress Niine 11, 10414 Tallinn Registreerimise kuupäev 5.10.2010 Registrikood 12001988 (EV äriregister) Juriidilise isiku identifikaator

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Allier Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava/

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Allier Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava/ MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 12043500 tänava/talu nimi, Udeselja tn 4-1 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80326129 tänava/talu nimi, Trummi tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Vahear IIIkv_2014

Vahear IIIkv_2014 2014. aasta III KVARTALI ja 9 KUU VAHEARUANNE Ärinimi: Põhitegevusala: elektrijaotusseadmete ja juhtaparatuuri tootmine; metalltoodete tootmine; hulgi- ja vahenduskaubandus, valgustite ja elektritarvete

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne 12 kuud 2017.docx

Microsoft Word - Vahearuanne 12 kuud 2017.docx Vahearuanne 12 kuud 2017 1 Sisukord Sisukord... 2 Tegevusaruanne... 3 Finantstulemuste kokkuvõte... 4 Kapitaliseeritus... 5 Konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne... 6 Konsolideeritud koondkasumi

Rohkem

Microsoft Word - BORSITEATED 2010.doc

Microsoft Word - BORSITEATED 2010.doc BÖRSITEATED 2010 05.11. OLULISE OSALUSE MUUTUS 04.11 KONTSERNI MAJANDUSTULEMUSED, 1-9/2010 05.08. KONTSERNI MAJANDUSTULEMUSED, 1-6/2010 15.06. TÜTARETTEVÕTTE ASUTAMINE ROOTSI KUNINGRIIGIS 09.06. SIDUSETTEVÕTE

Rohkem

Tallinna Lennujaam AS I kvartali aruanne

Tallinna Lennujaam AS I kvartali aruanne Tallinna Lennujaam AS I kvartali aruanne 01.01.2019-31.03.2019 2 Tallinna lennujaama läbis esimeses kvartalis üle 630 tuhande reisija Reisijate arv Tallinna lennujaamas jätkuvalt kasvab, märtsis teenindati

Rohkem

Report

Report Krediidireiting Reg. kood: 11727171 Kadaka tee 63 12915 Tallinn, Harjumaa Tel: 6064350 info@bestair.eu, www.bestair.ee > Üldinfo Staatus: Registrisse kantud Registreeritud Äriregistris: 30.09.2009 Registreeritud

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus registrikood: 900

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus registrikood: 900 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: registrikood: 90000096 tänava nimi ja maja number: Keskuse 18 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

EST_9M2018 [Compatibility Mode]

EST_9M2018 [Compatibility Mode] Harju Elekter Grupp Esitlus 1-9/2018 Koostöö kindlustab edu! Kinnistud tööstusparkides Eestis (Keilas, Harkus, Haapsalus), Soomes (Ulvila, Kerava, Kurikka) ja Leedus (Panevežys), kokku 46 ha Tootmis-,

Rohkem

Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupi

Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupi Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupidamise aruandes kajastatud andmete esitamine äri- ja

Rohkem

Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood märtsil 201

Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood märtsil 201 Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, 10116 Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood 74000240 30. märtsil 2012 MAJANDUSAASTA ARUANNE 2011 Majandusaasta algus Majandusaasta

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Microsoft Word - GFC aastaaruanne 2014 VD IS lyplik.doc

Microsoft Word - GFC aastaaruanne 2014 VD IS lyplik.doc 2014. A MAJANDUSAASTA ARUANNE Juriidiline aadress: Juhkentali tn 15-14 Tallinna linn, Harju maakond, 10132 Eesti Vabariik Registrikood: 12423254 Telefon: +372 6290050 E-mail: info@gfc.ee Põhitegevusala:

Rohkem

Microsoft Word LHV Varahaldus I poolaasta aruanne autogrammidega.doc

Microsoft Word LHV Varahaldus I poolaasta aruanne autogrammidega.doc AS LHV Varahaldus I poolaasta aruanne 2009 I poolaasta aruanne 01.01.2009-30.06.2009 Ärinimi AS LHV Varahaldus Äriregistri number 10572453 Juriidiline aadress Tartu mnt. 2, Tallinn 10145 Telefon (372)

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEK 23 MAI 2019 AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORD 1. 2018 majandusaasta aruande kinnitamine 2. Kasumi jaotamise otsustamine 3. Põhikirja muutmine 4. Aktsiakapitali vähendamine 5.

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2006.doc

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2006.doc AS SEB ÜHISPANGA ELUKINDLUSTUS 2006. aasta III kvartali vahearuanne SISUKORD Sissejuhatus...3 Kindlustusseltsi üldandmed...3 Tegevusaruanne...4 Juhatuse deklaratsioon...5 Bilanss...6 Kasumiaruanne 3. kvartal

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2012 aruandeaasta lõpp: 31.12.2012 nimi: registrikood: 80096043 tänava/talu nimi, Majakovski 14-3 maja ja korteri number: linn: Sillamäe linn maakond: Ida-Viru

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2013 aruandeaasta lõpp: 31.12.2013 ärinimi: registrikood: 10092256 tänava/talu nimi, Taevavärava 1 maja ja korteri number: küla: Lehmja küla vald: Rae vald

Rohkem

Microsoft Word - AS Kawe Kapital 2007 aruanne.doc

Microsoft Word - AS Kawe Kapital 2007 aruanne.doc MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2007 aruandeaasta lõpp: 31.12.2007 ärinimi: AS KAWE KAPITAL registrikood: 10179365 tänava nimi/maja number: Pärnu mnt. 15 linn: Tallinn postisihtnumber:

Rohkem

Lisa 15 - RTJ

Lisa 15 - RTJ Rahandusministri 22. detsembri 2017. a määruse nr 105 Raamatupidamise Toimkonna juhendite kehtestamine muutmine Lisa 15 (muudetud sõnastuses) RTJ 15 LISADES AVALIKUSTATAV INFORMATSIOON SISUKORD punktid

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Herbert Hahni Selts registrikood: tänava/talu nimi,

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Herbert Hahni Selts registrikood: tänava/talu nimi, MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80342051 tänava/talu nimi, Ringi tn 10 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn maakond:

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

Microsoft Word - arco vara vahearuanne EST II kvartal 2007 ver doc

Microsoft Word - arco vara vahearuanne EST II kvartal 2007 ver doc 1 Arco Vara AS Registrikood: 10261718 Aadress: Jõe 2b, 10151 Tallinn, Eesti Vabariik Telefon: +372 6 144 630 Fax: +372 6 144 631 E-mail: Korporatiivne interneti kodulehekülg: info@arcovara.ee www.arcorealestate.com

Rohkem

Report

Report Krediidireiting NÄIDIS OÜ Reg. kood: 10000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Krediidihinnang > Üldinfo AAA 1.3% C 1.2% Staatus: Registrisse kantud Registreeritud

Rohkem

AS TALLINK GRUPP

AS TALLINK GRUPP AS TALLINK GRUPP 2016 majandusaasta esimese kvartali auditeerimata konsolideeritud vahearuanne 01. jaanuar 2016 31. märts 2016 Majandusaasta algus 1. jaanuar 2016 Majandusaasta lõpp 31. detsember 2016

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne1kvartal2008.doc

Microsoft Word - Vahearuanne1kvartal2008.doc AS SEB ELU- JA PENSIONIKINDLUSTUS 2008. aasta 1. kvartali vahearuanne SISUKORD Sissejuhatus...3 Tegevusaruanne...4 Juhatuse deklaratsioon...5 Bilanss...6 Kasumiaruanne...7 Rahavoogude aruanne...8 Omakapitali

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2007.doc

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2007.doc AS SEB ÜHISPANGA ELUKINDLUSTUS 2007. aasta 3. kvartali vahearuanne SISUKORD Sissejuhatus...3 Tegevusaruanne...4 Juhatuse deklaratsioon...5 Bilanss...6 Kasumiaruanne...7 Kasumiaruanne 3. kvartal...8 Rahavoogude

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Talendikeskus registrikood: tänava nimi, m

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Talendikeskus registrikood: tänava nimi, m MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80403108 tänava nimi, maja ja korteri number: Pikk tn 84-64 linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

AS TALLINNA VESI aasta 2. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. juuli 2019

AS TALLINNA VESI aasta 2. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. juuli 2019 AS TALLINNA VESI 2019. aasta 2. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. juuli 2019 Valuuta tuhandetes eurodes Aruandlusperioodi algus 1. jaanuar 2019 Aruandlusperioodi lõpp 30. juuni 2019 Aadress Juhatuse

Rohkem

Konsolideeritud poolaasta aruanne EfTEN Kinnisvarafond AS Registrikood: Aruandeaasta algus: Aruandeaasta lõpp: Aadress:

Konsolideeritud poolaasta aruanne EfTEN Kinnisvarafond AS Registrikood: Aruandeaasta algus: Aruandeaasta lõpp: Aadress: Konsolideeritud poolaasta aruanne AS Registrikood: 11505393 Aruandeaasta algus: 01.01.2014 Aruandeaasta lõpp: 30.06.2014 Aadress: A. Lauteri 5, 10114 Tallinn E-posti aadress: info@eften.ee Veebilehe aadress:

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc Ettevõtte tegevusaruanne 2017 1. Sissejuhatus AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Bondora AS registrikood: tänava n

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Bondora AS registrikood: tänava n KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 11483929 tänava nimi, maja number: A. H. Tammsaare tee 47 linn: Tallinn maakond:

Rohkem

Microsoft Word - LHV Varahaldus _templitega_ est.docx

Microsoft Word - LHV Varahaldus _templitega_ est.docx AS LHV Varahaldus Majandusaasta aruanne 2010 Majandusaasta aruanne 01.01.2010-31.12.2010 Ärinimi AS LHV Varahaldus Äriregistri number 10572453 Juriidiline aadress Tartu mnt. 2, Tallinn 10145 Telefon (372)

Rohkem

AS TALLINNA VESI aasta 1. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. aprill 2019

AS TALLINNA VESI aasta 1. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. aprill 2019 AS TALLINNA VESI 2019. aasta 1. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. aprill 2019 Valuuta tuhandetes eurodes Aruandlusperioodi algus 1. jaanuar 2019 Aruandlusperioodi lõpp 31. märts 2019 Aadress Juhatuse

Rohkem

2018 RTJ yldkontrollleht.docx

2018 RTJ yldkontrollleht.docx majandusaasta aruanne KONTROLL-LEHT RTJ AASTAARUANDE KOOSTAMISEKS Käesoleva kontroll-lehe nõuded on kohustuslikud raamatupidamise aastaaruannetele, mida koostatakse 1.01.2018 ja hiljem algavate aruandeperioodide

Rohkem

Lisa 2 - RTJ

Lisa 2 - RTJ Rahandusministri 22. detsembri 2017. a määruse nr 105 Raamatupidamise Toimkonna juhendite kehtestamine muutmine Lisa 2 (muudetud sõnastuses) RTJ 2 NÕUDED INFORMATSIOONI ESITUSVIISILE RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDES

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: TALLINNA INVASPORDIÜHING registrikood: tänava/talu n

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: TALLINNA INVASPORDIÜHING registrikood: tänava/talu n MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80064793 tänava/talu nimi, Endla tn 59 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Microsoft Word - majandusaruanne09

Microsoft Word - majandusaruanne09 MAJANDUSAASTA ARUANNE ÄRINIMI KORTERIÜHISTU KADAKA TEE 161 ÄRIREGISTRI KOOD 80242378 ETTEVÕTLUSE VORM MITTETULUNDUSÜHISTU AADRESS KADAKA TEE 161 12615 TALLINN MAJANDUSAASTA ALGUS 01.01.2009 MAJANDUSAASTA

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: NB Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: NB Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 11701510 tänava nimi, Väike-Kuke tn 8-27 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: AS Levira registrikood: tänava ni

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: AS Levira registrikood: tänava ni KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 10203566 tänava nimi: Kloostrimetsa tee 58a linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

ET

ET ET LISA IFRSide 2010. 2012. aasta tsükli iga-aastased edasiarendused 1 1 Paljundamine on lubatud Euroopa Majanduspiirkonnas. Väljaspool EMPd on kõik olemasolevad õigused kaitstud, v.a õigus paljundada

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Finantsjuhilt personalijuhile.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Finantsjuhilt personalijuhile.ppt [Compatibility Mode] FINANTSJUHI KINGADES Finantsjuhtimise est personalijuhile Siiri Lahe ASTallinna Vesi Juhatuse liige, finantsdirektor Millest juttu tuleb Tallinna Vesi finantsjuhi vaatenurgast Finantsjuhi tööst Seosed

Rohkem

(Microsoft Word - ESL\ aastaaruanne_2_.doc)

(Microsoft Word - ESL\ aastaaruanne_2_.doc) Juriidiline aadress: Vana-Kalamaja 20, Tallinn 10414 Äriregistri kood: 80103010 Telefon: 53 994 731 Faks: 62 72 132 E-post: info@saksalambakoer.ee Aruandeaasta algus ja lõpp: 01.01.2007-31.12.2007 Põhitegevusalad:

Rohkem

AASTA- ARUANNE 2016 EESTI GAAS 1 AASTAARUANNE 2016

AASTA- ARUANNE 2016 EESTI GAAS 1 AASTAARUANNE 2016 AASTA- ARUANNE 2016 1 AASTAARUANNE 2016 AASTAARUANNE 2016 Sisukord Ärinimi: AS Eesti Gaas Äriregistri kood: 10178905 Aadress: Liivalaia 9, Tallinn 10118 Telefon: +372 6 303 004 Faks: +372 6 313 070 E-post:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80007111 tänava/talu nimi, Mäealuse tn 2/1 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Komisjoni määrus (EÜ) nr 494/2009, 3. juuni 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamat

Komisjoni määrus (EÜ) nr 494/2009, 3. juuni 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamat L 149/6 Euroopa Liidu Teataja 12.6.2009 KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 494/2009, 3. juuni 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid

Rohkem

Esialgsed tulemused

Esialgsed tulemused Eesti toiduainetööstuse plaanid konkurentsivõime tõstmiseks Toiduainetööstus Käive 1,7 miljardit - üks olulisemaid sektoreid Eesti tööstuses! Eksport 660 miljonit eurot ~14 500 töötajat 1 Kõrged tööjõukulud

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: osaühing Rail Baltic Estonia registrikood: tänava

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: osaühing Rail Baltic Estonia registrikood: tänava MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12734109 tänava nimi, maja number: Narva mnt 5 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2008, 57, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica

Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2008, 57, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2008, 57, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica Liit majandusaasta aruanne 2007 TEADE «Riigi Teataja

Rohkem

AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatu

AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatu AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatult AS Silvano Fashion Group (edaspidi Aktsiaselts).

Rohkem

Aruande vaatamine

Aruande vaatamine MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: 31.12.2011 sihtasutuse nimi: registrikood: 90007098 tänava nimi, maja number: Rüütli 25 linn: Paide linn maakond: Järva maakond postisihtnumber:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Evangeelne Luterlik Kirik registrikood: tänava

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Evangeelne Luterlik Kirik registrikood: tänava MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80208720 tänava/talu nimi, Kiriku plats 3 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

m

m Teraviljafoorum 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Raul Rosenberg Maaelu Edendamise Sihtasutus 21. märts 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Riskijuhtimine on mitmetahuline Riskid ettevõtte välised

Rohkem

Pagaritööstuse aasta 9 kuu ülevaade

Pagaritööstuse aasta 9 kuu ülevaade 13.01.2016 turu arendamise büroo Marje Mäger Lühikokkuvõte Konkurentsivõime ja kasumlikkuse säilitamiseks otsustas Fazer konsolideerida oma tegevuse Baltikumis. Sellest tulenevalt lõpetas ettevõte aprillis

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Tallinna Hoiu-Laenuühistu registrikood: tänava/ta

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Tallinna Hoiu-Laenuühistu registrikood: tänava/ta MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 11961369 tänava/talu nimi, Narva mnt 2 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem