Üleujutusohupiirkonna ja üleujutusega seotud riskipiirkonna kaardid. Ajakohastamine

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Üleujutusohupiirkonna ja üleujutusega seotud riskipiirkonna kaardid. Ajakohastamine"

Väljavõte

1 Üleujutusohupiirkonna ja üleujutusega seotud riskipiirkonna kaardid Ajakohastamine Tallinn 2019

2 Üleujutusohupiirkonna ja üleujutusega seotud riskipiirkonna kaartide koostamise eest vastutav ametnik: Agne Aruväli Keskkonnaministeeriumi veeosakonna peaspetsialist (Tel: , e-post: Üleujutusohupiirkonna ja üleujutusega seotud riskipiirkondade kaartide koostamisel osalesid: 1) Keskkonnaagentuuri Hüdroloogiaosakond (tõenäosusstsenaariumite arvutamine) ja Andmehaldusosakond (üleujutusega seotud riskipiirkonna kaardikihtide jaoks andmete analüüs ja kaardikihtide moodustamine); 2) Maa-ameti Geoinformaatika osakonna Geoinfosüsteemide büroo (üleujutusohupiirkonna kaardikihi moodustamine, üleujutusega seotud riskipiirkonna kaardikihtide jaoks andmete analüüs ja kaardikihtide moodustamine, üleujutuse rakenduse ajakohastamine); 3) Tallinna Tehnikaülikooli Meresüsteemide Instituut (Tareste lahe veetasemete modelleerimine ning tõenäosusstsenaariumite arvutamine ja Haabersti ning Põhja- Tallinna linnaosade tõenäosusstsenaariumite ülevaatamine.); 4) Tallinna Ülikooli Ökoloogia keskus ja Tartu Ülikooli Geograafia osakond ( Raasiku alevikus Jõelähtme jõe üleujutuste tõenäosusstsenaariumide arvutamine ja kaardistamine). Täname üleujutusega seotud riskipiirkonna kaartide koostamiseks vajaminevate andmete eest Haridusministeeriumi, Politsei- ja Piirivalveametit, Päästeametit, Statistikaametit, Sotsiaalkindlustusametit ja Terviseametit.

3 Sisukord 1. Sissejuhatus Üleujutusohupiirkonna kaartide koostamine Tõenäosusstsenaariumite arvutamine riskipiirkondadele Tareste lahe (Kärdla linn) mereveetasemete modelleerimine ja tõenäosusstsenaariumite arvutamine ja veetasemete tõenäosusstsenaariumite hinnangu uuendamine Tallinna linna Haabersti, Põhja-Tallinna linnaosadele Raasiku alevikus Jõelähtme jõe üleujutuste tõenäosusstsenaariumite arvutamine Üleujutusohupiirkonna kaardikihi moodustamine maapinna kõrgusmudel (DEM) põhjal Kliimamuutused Prgnoositud muutused tulevikus Üleujutusega seotud riskipiirkonna kaartide koostamine Rahvaarvu andmed Kompleksloa käitised, reoveekäitised, pinnaveehaarded, suplusveekogud, tundlikud objektid, Looduskaitsealad, Natura 2000 alad, kultuurimälestised ja muinsuskaitsealad Kokkuvõte Viited Lisa 1. Kasutatud vaatlusandmeread ja jaotusfunktsioonid Lisa 2. Moodustatud Üleujutusohupiirkonna kaardid Lisa 3. Üleujutusaladel asuvad tundlikud objektid... 37

4 1. Sissejuhatus Üleujutustega seotud riskide hindamist ja maandamist alustati aastal. Samal aastal jõustus Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2007/60/EÜ üleujutusriski hindamise ja maandamise kohta (edaspidi üleujutuste direktiiv). Üleujutusega seotud maandamist korraldatakse kolmes etapis: üleujutusega seotud riskide hindamine, üleujutusohupiirkonna ja üleujutusega seotud riskipiirkondade kaartide koostamine ning üleujutusega seotud riskide maandamiskavade väljatöötamine ja rakendamine aastal ajakohastati üleujutusega seotud riskide hinnang. Hinnangu ajakohastamiseks kaardistati aastatel asetleidnuid üleujutused Eestis, eristati neist olulised üleujutused ja hinnati tulevaste üleujutuste võimalikke kahjulikke tagajärgi ning esinemise tõenäosust, samuti vaadati läbi eelmisel tsüklil tehtud otsused ja ajakohastati riskipiirkonnad. Üleujutusega seotud riskide hindamise ajakohastamise tulemusel määrati 16 olulist riskipiirkonda. Riskipiirkonnad Lääne-eesti vesikonnas: Pärnu linn; Tallinna linn (Haabersti, Põhja- Võiste alevik; Tallinn, Kesklinn ja Pirita); Häädemeeste alevik; Kiisa alevik ja Maidla küla; Virtsu alevik; Maardu linn; Kuresaare linn ja Nasva alevik; Paide linn; Kärdla linn; Sindi linn; Haapsalu linn; Raasiku alevik; Riskipiirkonnad Ida-Eesti vesikonnas: Tartu linn; Aardlapalu küla, Võru linn. Koiva (EE3) vesikonnas ei ole ühtegi riskipiirkonda. Käesoleva töö eesmärgiks on koostada üleujutusohupiirkonna ja üleujutusega seotud riskipiirkonna kaardid, mis näitavad veetasemete tõenäolist tõusu 10, 50, 100 ja 1000 aasta jooksul ning kirjeldavad võimalikke kahjulikke tagajärgi.

5 2. Üleujutusohupiirkonna kaartide koostamine Üleujutusohupiirkonna kaardid hõlmavad geograafilisi alasid, mis näitavad veetaseme tõenäolist tõusu 10; 50; 100 ja 1000 aasta lõikes. Iga stsenaariumi kohta esitatakse üleujutuse ulatus ja veetase Tõenäosusstsenaariumite arvutamine riskipiirkondadele Veetasemete tõenäosusstsenaariumite arvutamiseks valiti kõigepealt olemasolevate hüdrometeoroloogiliste vaatluste hulgast piisava representatiivsusega vaatlusandmeread. Arvutuste tegemisel kasutati Keskkonnaagentuuri kogutud andmeid. Tõenäosusstsenaariumite arvutamisel on järgitud Maailma Meteoroloogia Organisatsiooni ( WMO) juhendmaterjalidest ja soovitustest. Vaatlusandmete puudumisel valiti analoogpunkt. Analoogpunkti valimise kriteeriumid olid järgmised: valgla füüsilis-geograafline sarnasus; äravoolu tingimuste kujunemise homogeensus; pinnaseomaduste sarnasus; hüdrogeoloogiliste olude sarnasus; järvesuse, metsasuse, soisuse ja põllumaa osakaal valglast; äravoolu moonutavate faktorite olemasolu. Töös kasutatud vaatlusandmeread (Lisa 1), nii uuritavad kui ka analoog read, olid valdavalt enam kui 30 aastat pikad (maksimaalne 149 aastat). Vaatlusandmete põhjal koostati empiiriline ületustõenäosuskõver ja määrati teoreetilise ületustõenäosuskõvera parameetrid (vaadeldava parameetri aritmeetiline keskmine, assümmeetriakoefitsient, variatsioonikoefitsient). Teoreetilise ületustõenäosuskõvera parameetrite järgi leiti jaotusfunktsioon teoreetilise kõvera joonistamiseks. Kasutatud jaotusfunktsioonid on loetletud Lisas 1. Seejärel konstrueeriti teoreetiline ületustõenäosuskõver ja kõveralt leiti vajalikud ületustõenäosusega veetasemed (Lisa 1). Analoogpunkti vaatlusandmete põhjal koostati samuti empiiriline ja teoreetiline kõver, ning leiti vajalikud ületustõenäosusega veetasemed. Tulemused kanti üle uuritavasse punkti. Veetasemed on esitatud EH2000 kõrgussüsteemis. Kahel riskipiirkonnal (Maardu linn ja Kärdla linna jõe stsenaariumid) jäeti samaks. Nendes kahes piirkonnas puuduvad vaatlusandmeread aastal üleujutusohupiirkonna kaartide koostamise raames teostati nendes piirkondades rekognostseerimistööd, intervjueeriti kohalikke elanikke ja/või omavalitsustöötajaid ja Kärdla linnas Nuutri jõel teostati ka lisa mõõtmised tehnilise niveleerimise teel. Lisaks rekognostseerimistöödele töötati läbi ka arhiivi materjale, s.h. kaardimaterjale, episoodilisi vaatlus- ja mõõtmisandmeid. 6 aastat on piisavalt lühikene aeg, et antud tulemused kehtivad endiselt.

6 2.2. Tareste lahe (Kärdla linn) mereveetasemete modelleerimine ja tõenäosusstsenaariumite arvutamine ja veetasemete tõenäosusstsenaariumite hinnangu uuendamine Tallinna linna Haabersti, Põhja-Tallinna linnaosadele Minevikus on Kärdla linnas toimunud ainult jõe sängist väljumise tõttu üleujutusi. Ühes varasemas uuringus on välja toodud, et Kärdla linn võib tulevikus mõjutatud olla ka mereveetaseme üleujutustest (Kikas jt, 2008). Samas töös on hinnatud, et Kärdlas maksimaalne meretase ei ületa cm. Tareste lahel puuduvad ajaloolised mõõtmisandmed. Täpsustamaks eelnimetatud üleujutusriski ja hinnangut, hinnati Tareste lahe merevee taseme ekstreemumeid Kärdla linnaga piirneval merealal (Lagemaa jt, 2018). Meretasemete ruumiliseks modelleerimiseks kasutati kolmemõõtmelist hüdrodünaamilist tsirkulatsioonimudelit GETM, millega modelleeriti veetasemed kogu Läänemere ulatuses ajaperioodil a. Pikaajaliste veetasemete ekstreemumite hindamiseks on kasutatud modelleeritud veetasemeid. Mudeli veetasemeid on võrreldud mõõtmistega kolmes vaatlusjaamas - Landsortis, Dirhamis ja Narva-Jõesuus. Modelleeritud perioodil on ekstraheeritud perioodi keskmisele veetasemele taandatud päeva keskmised veetasemed ning leitud maksimaalsed veetasemed tormiste perioodide jaoks. Vaatlusperioodil esineb kaks juhust kui veetase on ületanud 1 m. Selleks olid juhtumid 1993 (1.14 m) ja 2005 (1.06 m) jaanuaris. Suurimad tormise perioodi maksimumide leidmiseks kasutati GEV jaotust. GEV jaotusel, võrreldes teistega jaotustega, on tunduvalt suurem usaldusnivoode ulatus. Analüüsi tulemused näitavad, et 95% tõenäosusega ei ületa Tareste lahe maksimaalne veetase 1000, 100, 50 ja 10 aastaste kordusintervallidega vastavalt 1.62, 1.55, 1.51 ja 1.37 meetrit EH2000 kõrgussüsteemis. Tallinna lahe Haabersti ja Põhja-Tallinna linnaosadele merepiirkondade veetasemete tõenäosusstsenaariumid on varasemalt eelmisel kaardistamise tsüklil hinnatud Lagemaa jt. (2013) poolt. Statistilise hindamise tulemusel leiti, et 95%-lise tõenäosusega ei ületa maksimaalne meretase Tallinna linna Haabersti ja Põhja-Tallinna linnaosades 138 cm 10 aasta jooksul, 175 cm 50 aasta jooksul, 190 cm 100 aasta jooksul ning 241 cm 1000 aasta jooksul (kõrgussüsteem BK77) (Lagemaa jt, 2013). Töö kokkuvõttes viidati vajadusele hinnangut uuendada regulaarselt 6 aastase perioodiga või kohe kui on tekkinud hinnangut oluliselt mõjutavad uut informatsiooni (nt ajalooliselt maksimaalse lähedase meretaseme esinemine, lainetuse mõjude täpsem teaduslik uuring, oluliselt parenenud arvutusmudel, jms). Aastatel on Tallinnas registreeritud kolmel korral meretase üle 80 cm sisaldades ühte 109 cm-ni ulatuvat meretaset. See on väga heas kooskõlas Lagemaa jt. (2013) varasemalt hinnatud

7 meretasemete tõenäosusstsenaariumitega, mistõttu sama metoodikat kasutades uus arvutus olemasolevast oluliselt erinevat tulemust ei annaks. Viimase viie aasta teadusarengute ülevaade näitab, et veetasemete ekstreemväärtuste hindamise temaatikat on suhteliselt intensiivselt uuritud. Progress on olnud märkimisväärne nii metoodikate kui lainetuse komponendi hindamise vallas. Kuid tulemused ei ole veel otseselt rakendatavad varem leitud veetasemete tõenäosusstsenaariumite (Lagemaa jt, 2013) oluliseks täpsustamiseks, mistõttu jäädakse varem esitatud tulemuste juurde: 95%-lise tõenäosusega ei ületa maksimaalne meretase Tallinna linna Haabersti ja Põhja-Tallinna linnaosades 1,62 m 10 aasta jooksul, 1,99 m 50 aasta jooksul, 2,14 m 100 aasta jooksul ning 2,65 m 1000 aasta jooksul (EH2000 kõrgussüsteemis). Täpsem informatsioon on aruandes Tareste lahe veetasemete aegridade modelleerimine ja tõenäosusstsenaariumide arvutamine ning Tallinna lahe veetasemete tõenäosustsenaariumite hinnangu uuendamine (Lagemaa jt, 2018) Raasiku alevikus Jõelähtme jõe üleujutuste tõenäosusstsenaariumite arvutamine Raasiku asulat läbival Jõelähtme jõel on veetasemeid seiratud Jõelähtme-Kostivere seirejaamas, asukohaga umbes 8 km Raasiku asulast allavoolu ja 6,7 km Jõelähtme suudmest ülesvoolu. Jõelähtme jõgi suubub Jägala jõkke esimese järgu lisajõena 4,2 km kaugusel Jägala jõe suudmest. Jõelähtme-Kostivere jaam on ainukene Jõelähtme jõel ajalooliselt toiminud veeseire jaam, mis aga oma asukoha tõttu sobib üsna hästi kõrgveetasemete analüüsimiseks ja mõjuanalüüside kirjeldamiseks ka Raasiku asulas. Jõelähtme-Kostivere andmerea pikkusest tulenevalt (jaama töötamise periood n=20 aastat; ) kuulub jaam lühikese vaatlusreaga jaamade hulka. Lähtudes hüdroloogiliste andmeridade töötluse üldistest põhimõtetest, mille eesmärgiks on pikendada lühikest andmerida vaatlusjaama analoogi alusel, viidi läbi ka võrdlev analüüs naabruses asuva ja seni töötava pika vaatlusreaga Jägala-Kehra seirejaama (n>50 aastat) ning hüdrotopoloogiliselt lähedal asuva, kuid suhteliselt lühikese (n=35 aastat) Leivajõgi-Pajupea seirejaama andmereaga. Olemasolevate andmeridade omavahelisi seoseid ning ka vooluveekogude taustinformatsiooni arvesse võttes, ei olnud antud andmestiku alusel soovitav Jõelähtme-Kostivere suhteliselt lühikest andmerida pikendada eelnevalt nimetatud jõgede andmeridade kaudu. Kordusaastate veetasemete leidmiseks kasutati algselt JMPPro12.1 keskkonda nii empiirilisele andmereale sobiva regressioonkõvera leidmiseks ning selle baasil vastavate tagatusväärtustega kõrgveetasemete leidmiseks. Parima tõepära funktsiooni valimise aluseks olid kõrgeimad teoreetilise regressioonkõvera korrelatsiooni r2 näitajad empiirilise andmereaga. Kõrgeima

8 korrelatsiooni näitajaga teoreetilise funktsiooni alusel modelleeriti prognoositavad kõrgveetasemed. Jõelähtme-Kostivere lävendile teatud tagatusega kõrgveetasemete prognoosimisel kasutati lisaks JMPPro12.1 tarkvarale laialdaselt kasutusel olevat empiirilist seost. Pikema perioodi sündmuste korral leiti kahe maksimaalse mõõdetud veetaseme vahe ja jagati see nende kahe sündmuse esinemise vahelise arvutusliku perioodi pikkusega, mille tulemusel saadi koefitsient. Tulevikusündmuste veetasemete tarvis korrutati konkreetse sündmuse tõenäosus koefitsiendiga K ja tuleviku sündmuse esinemise sageduse aasta ja viimase reaalselt toimunud sündmuse sageduse aasta vahelise perioodi pikkusega ning saadud tulemus liideti viimasele reaalselt toimunud sündmusele. Arvutuskäigu tulemusena leiti Jõelähtme-Kostivere lävendile vastavate tagatustega kõrgveetasemed: maksimaalne veetase 1000 aasta jooksul 36,72; 100 aasta jooksul 36,57; 50 aasta jooksul 36,49 ja 10 aasta jooksul (EH2000 kõrgussüsteemis). Veetasemete kordussageduste analüüsimisel püüti jälgida printsiipi, et ei 100 ega ka 1000 aasta korduvused ei muutuks ebarealistlikult kõrgeks, sest iga cm veetaseme tõusu jões tähendab veehulga eksponentsiaalset kasvu kuna see on Jõelähtme laadse jõe puhul valgla suurusega tugevalt piiratud. Täpsem informatsioon on aruandes Raasiku alevikus Jõelähtme jõe üleujutuste tõenäosusstsenaariumide arvutamine ja kaardistamine (Tõnisson jt, 2018) Üleujutusohupiirkonna kaardikihi moodustamine maapinna kõrgusmudel (DEM) põhjal Iga riskipiirkonna kohta moodustati üleujutusohupiirkonna kaardikiht vastavalt arvutatud veetaseme kõrgustele iga tõenäosusstsenaariumi kohta. Kuna iga riskipiirkonna kohta arvutati nii 1000-aasta, 100-aasta, 50-aasta ja 10-aasta ületustõenäosuse veetasemed, koostati igale riskipiirkonnale neli (4) kaardikihti, mis esitati vektor kujul. Erandi 1 moodustasid osa alasid, mis asetsesid kõrvuti ja mille stsenaariumite veetaseme väärtused loeti samaks. Kuna erinevused olid väikesed ja üleujutuse põhjustaja oli sama, siis lähtuti kaardikihi moodustamisel suuremast kõrgusväärtusest ja riskipiirkonnad liideti. Tallinna linnas moodustati 1 Kõrvuti asetsevate alade puhul arvestati kõrgemat veetaseme näitu (vt lisa 1). Erandi moodustasid: Tartu ja Aardlapalu; Pärnu sadama piirkond ja Audru jõe suue; Haapsalu linn, Paralepa alevik ja Uuemõisa alevik; Kuressaare linn ja Nasva alevik; Tamula järv ja Võhandu jõgi.

9 üleujutusohupiirkonna kaardikihte Kesklinna, Pirita, Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kakumäe riskipiirkondade kohta kokku 20 (iga piirkonna jaoks 4 stsenaariumit). Joonis 1. Näide Kuressaare ja Nasva aleviku riskipiirkonna alast (punasega viirutatud) ja tõenäosusstsenaariumite veetasemete põhjal arvutatud kihtide ulatusest (sinakates toonides). Üleujutusohupiirkonna kaardid moodustati ulatuslikemate alade (sh hajaasustusalad) kohta kui riskipiirkonnad. Modelleerimisel kasutati tõenäosuskõrguse väärtuseid EH2000 süsteemis aga kaasamata jäeti tõenäosust põhjustava nähtuse iseloomu: näiteks pinnase poorsus, sademete hulk, tuule suund jne. Seega näitab piiritletud üleujutus ala staatilist veeseisu, jättes teised loodulikud põhjused arvestamata. Modelleerimise aluseks võeti Maa- ameti poolt töödeldud aerolaserskaneerimise (ALS) andmeistikust moodustatud maapinna kõrgusmudel (DEM), mille piksli suuruseks on 1 meeter. Kaardikihtide arvutamiseks kasutati meetodit, kus DEM lõigati pinnaga, mis kujutab tõenäosusstsenaariumi veetaseme kõrgust (vt joonist 2).

10 Joonis 2. Illustratsioon maapinna kõrgusmudeli (DEM) lõikamisest tõenäosustsenaariumi veetaseme kõrgust kujutava pinnaga. Maapinnamudeli lõikamisel kindla kõrguskihiga jääb alles kiht, mis kujutab kui kaugele teoreetiliselt veepiir ulatuks, kui veetase tõuseks etteantud kõrguseni. Arvutatud alad puhastati väikestest aukudest, kasutades selleks ArcMap töövahendit Delete Vertex, ning alles jäeti ainult omavahel seotud olnud piirkonnad. Juhul, kui ala ulatus näiteks teisele poole teetammi, jäeti see alles juhul, kui teetammi alt läks läbi truup. Vastasel juhul ei loetud ala sidusaks ja see eemaldati (vt joonis 3). Joonis 3. Näidis Kuressaare riskipiirkonnast, kus sinisega on näidatud omavahel seotud olnud ala ning punasega mittesidus ala, mis eemaldati hilisemast andmetöötlusest. Eeldatud on, et vesi ei ulatu teisele poole teetammi.

11 Mere ääres paiknevate riskipiirkondade puhul võib eeldada, et antud metoodika annab küllaltki tõepärase tulemuse (metoodika kirjeldust vaata jooniselt 4). Sama meetodit kasutati ka siseveekogude ääres olevate riskipiirkondade puhul. Joonis 4. Andmete töötlemise skeem. Maapinnamudelist lõigatakse välja alad, mis jäävad alla poole etteantud referentspinda, tulemuseks on rasterfail. Rasterfaili konverteeritakse vektoriks, eemaldatakse sisemised augud, mis on alla 200 m2, muudetakse piirjooned sujuvamaks ning salvestatakse vektorfailiks, mis vaadatakse käsitis üle (eemaldatakse ebavajalikud alad). Tartus, Aardlapalus ning Kärdla riskipiirkonna jõe osas kasutati aga teistsugust metoodikat, kuna seal oli jõe langus märgatav. Jõe languse määramiseks kasutati vabavaralist programmi SAGA-GIS ja selle moodulit Vertical Distance to Channel Network. Mooduli eesmärgiks on eemaldada uuest maapinna kõrgusmudelist jõe lang ja määrata jõe ala kõrguseks 0. Selleks arvutatakse jõe osa kohta käivatest maapinna kõrgusmudeli väärtustest referentspind (arvestab jõe kallet), mis lahutatakse algsest maapinna kõrgusmudelist. Tulemuseks on uus maapinna kõrgusmudel, kus kõrgusväärtused on näidatud jõe osa suhtes (jõe ala on 0 väärtusega, väljaspool jõe ala on väärtused jõe suhtes 0-väärtusest ülespoole). Jõe keskmine kõrgusväärtus arvutatakse maapinna kõrgusmudelist (nt Emajõe puhul oli selleks väärtuseks m). Seega etteantud veetaseme tõenäosusstsenaariumite väärtused tuleb viia

12 kooskõlla jõe keskmise kõrgusväärtusega. Näiteks Emajõe puhul, kui võtta 1000-aastase stsenaariumi näide, siis tuleb meetrist lahutada jõe keskmine kõrgus ALS mõõdistuse hetkel (31.55 m) ja nii saadakse uus kõrgusväärtus, mis on 2.39 meetrit. Uue kõrgusväärtuse põhjal arvutatakse sarnaselt joonisel 4 toodud skeemile vektorkiht, mis kujutab veepiiri paiknemist tõenäosusstsenaariumi veetaseme korral. Moodustatud üleujutusohupiirkonna kaardid on nähtaval Maa-ameti geoportaali üleujutuste kaardirakenduses, kuhu pääseb ka Keskkonnaministeeriumi kodulehe kaudu ( Lisaks on moodustatud üleujutusohupiirkonna kaartide väljavõte Lisas Kliimamuutused Vabariigi Valitsus võttis 2.märtsil aastal vastu riikliku kliimamuutustega kohanemise arengukava aastani 2030 ja selle juurde kuuluv rakendusplaani. Teadusliku alusena kasutati Keskkonnaagentuuri koostatud aruannet Eesti tuleviku kliimastsenaariumid aastani Peamine Eesti kliimat mõjutav tegur on riigi geograafiline asend. Eesti kuulub parasvöötme atlantilise kontinentaalse regiooni segametsade allregiooni ning asub merelise ja mandrilise kliima vahelises üleminekutsoonis. Köppeni kliimaklassifikatsiooni kohaselt kuulub Eesti saarte lääneosa tsooni Cfb (mereline kliima maheda talvega), valdav osa territooriumist aga tsooni Dfb (niiske mandriline kliima külma talvega). Kohalikke erinevusi kliimas põhjustab eelkõige maismaaga piirnev Läänemeri, mis talvel rannikupiirkonda ja saari soojendab ning kevadel jahutab. Topograafial, eeskätt Eesti kaguosa kõrgendikel, on oluline roll lumikatte jaotuses ja kestuses. Kuigi Eestis pole kliimamuutused nii äärmuslikud kui paljudes teistes maailma ja Euroopa Liidu (EL) riikides, võib ka meil prognooside alusel 21. sajandi jooksul oodata järgmisi muutusi: temperatuuritõus, mis on Eestis 20. sajandi teises pooles olnud kiirem kui maailmas keskmiselt, sellest tulenevad jää- ja lumikatte vähenemine ning kuuma- ja põuaperioodid; sademete hulga suurenemine eriti talveperioodil ja sellest tulenevad üleujutused; merepinna tõus ja sellest tulenev kaldaerosioon, oht kaldarajatistele, surve ehitiste ümberpaigutamiseks jms; tormide sagenemine ning sellest tulenevad üleujutused.

13 Prgnoositud muutused tulevikus Kliimastsenaariumite eesmärk on prognoosida inimtegevusest tulenevate kliimat mõjutatavate tegurite ajalist ja ruumilist muutlikkust. Stsenaariumeid peab olema mitu, kuna ühiskonna areng tervikuna ja veel enam sellega kaasnevad keskkonnamõjud ei ole üheselt prognoositavad. Keskkonnaagentuuri koostatud aruandes Eesti tuleviku kliimastsenaariumid aastani 2100 kasutatud kliimaprojektsioonid on koostatud globaalsete kliimastsenaariumite RCP 4.5 ja RCP 8.5 põhjal. Põhiliste meteoroloogiliste parameetrite prognoositud muutused 21. sajandi lõpuks on kirjeldatud allpool. Õhutemperatuur Eestis 2m kõrgusel Temperatuuri suurim muutus on projektsioonide põhjal sajandi lõpuks suurema kasvuhoonegaaside kontsentratsiooni (RCP8.5) korral. Kõigi stsenaariumite ja perioodide kombinatsioonide korral on temperatuuri tõus suurim kevad- ja talvekuudel (Tabel 1). Periood Stsenaarium RCP4.5 RCP8.5 RCP4.5 RCP8.5 Talv (DJV) 2,3 C 2,9 C 3,1 C 4,9 C Kevad (MAM) 2,4 C 3,1 C 3,4 C 4,9 C Suvi (JJA) 1,6 C 2,2 C 2,2 C 3,8 C Sügis (SON) 1,7 C 2,2 C 2,2 C 3,6 C Aasta keskmine 2,0 C 2,6 C 2,7 C 4,3 C Tabel 1 2 m õhutemperatuuri projektsioonid Eestis 21. sajandi lõpuks EURO-CORDEX mudelansambli alusel. Temperatuuri absoluutne muutus võrreldes kontrollperioodiga Aastaaegade järgi sulgudes olevad lühendid tähistavad kuude esitähtesid. Keskmised sademed Vaadates kõigi aastaaegade ning mõlema stsenaariumi ja perioodi kombinatsioonide sademete hulga kasvu prognoose, on suurim sademete kasv RCP8.5 puhul täheldatav kevadel, RCP4.5 puhul suvel (Tabel 2). Periood Stsenaarium RCP4.5 RCP8.5 RCP4.5 RCP8.5 Talv (DJV) 9% 15% 16% 22% Kevad (MAM) 10% 16% 21% 24%

14 Suvi (JJA) 11% 18% 15% 19% Sügis (SON) 10% 8% 11% 12% Aasta keskmine 10% 14% 16% 19% Tabel 2 Muutus keskmises sademete hulgas aastaaegade ja terve aasta lõikes, mis on saadud eri kliimamudelite põhjal aastateks ja võrreldes kontrollperioodiga Eesti ala jaoks. Aastaaegade järgi sulgudes olevad lühendid tähistavad kuude esitähtesid. Sademed üle 30 mm päevas Mudelite põhjal prognoositakse äärmuslike sademete juhtumite hulga suurenemist, kuid arvestades selle väga väikest esinemise tõenäosust suuremal osal aastast, on see oluline vaid suvel (Tabel 3). Periood Stsenaarium RCP4.5 RCP8.5 RCP4.5 RCP8.5 Kontroll Sügis (SON) 188% 174% 184% 245% 0,16% Talv (DJV) 201% 231% 141% 435% 0,01% Kevad (MAM) 158% 209% 207% 244% 0,08% Suvi (JJA) 124% 139% 137% 165% 0,54% Tabel 3. Ööpäevas 30 mm ületavate sademete esinemise sageduse suhtelised muutused (võrreldes kontrollperioodiga) aastaaegade, stsenaariumite ja prognoositud perioodide kaupa. Kontroll näitab sündmuse esinemise tõenäosust kindlas punktis ühel päeval kontrollperioodil Aastaaegade järgi sulgudes olevad lühendid tähistavad kuude esitähtesid. Lumikatte muutus 21. sajandi lõpuks prognoositakse olulist lumikatte kahanemist. Kontrollperioodil on aprillis keskmiselt 1 6 päeva lund. Nii stsenaariumi RCP4.5 kui RCP8.5 kohaselt on aprillis lume võimalus väga väike. Märtsis on RCP4.5 lume hulk võrreldes kontrollperioodiga vähenenud rohkem kui 10 päeva, RCP8.5 korral kuni 15 päeva, ulatudes harva üle 5 päeva. Jaanuaris-veebruaris on RCP4.5 puhul lumikate samuti vähenenud vähemalt 10 päeva, ulatudes keskeltläbi 15 päevani, mis tähendab püsiva lumikatte puudumist. Rohkem kui pooltel päevadel võib lund kohata ainult üksikutes piirkondades Kirde-Eestis. RCP8.5 järgi on jaanuarisveebruaris lumikatte kestus reeglina alla 10 päeva.

15 Merejää Hiljutine AR5 stsenaariumitele vastav modelleerimine näitab, et stsenaariumi RCP4.5 kohaselt oleks aastate tüüpilisel talvel Läänemere jääga kaetus vähenenud. Soome lahe rannikualad, Väinameri ja Liivi laht on endiselt jääs, kuid jää paksus on kahanenud kaks kuni kolm korda aastateks on Läänemere jääga kaetus veelgi vähenenud Väinameri ja Liivi laht on peaaegu jäävabad, kuid Soome lahe rannikualad endiselt jääga kaetud. Stsenaariumi RCP8.5 järgi on aastate jääga kaetus pisut väiksem kui RCP4.5 puhul, kuid siiski üsna sarnane optimistlikuma stsenaariumiga aastate tüüpilisel talvel on aga enamik Läänemerest jäävaba. Jää tekiks ainult Botnia lahel paksusega cm ja Soome lahe kirdeosas paksusega 0 10 cm. Prognoositud jää ulatus Läänemerel aastaks 2085 on RCP4.5 korral km2 ( km2 kuni km2 ) ja RCP8.5 korral km2 ( km2 kuni km2 ), võrreldes praeguse keskmisega km2. Tuul Suurem osa allikaid viitab tuule keskmise kiiruse kasvule talvel ja osaliselt ka kevadel. Kasvu tõenäoline vahemik on 3 18% ning see on seotud Atlandilt meie aladele liikuvate tsüklonite arvu kasvuga. Suvised keskmised tuule kiirused suurenevad vähem või ei suurene üldse. Merevee temperatuur Meremudelit sisaldava regionaalse kliimamudeliga on saadud stsenaariumiga SRES-A1B (sarnane RCP6-ga, mis oma kiirgusliku mõjuga jääb RCP4.5 ja RCP8.5 vahele) järgmised tulemused: võrreldes perioodiga on perioodil merepinna temperatuurid Eesti rannikuvetes talvel ja kevadel 2,1 2,8 C kõrgemad ning suvel ja sügisel 1,0 2,0 C kõrgemad. Seejuures on soojenemine suurem Soome lahes. Siseveekogude temperatuur IPCC emissioonimudeli SRES-A2 stsenaariumi (sarnase, kuid natuke nõrgema kiirgusliku mõjuga kui RCP8.5) kohaselt prognoositakse aastaks Euroopa järvede, sh Eesti järvede, veetemperatuuri tõusu 2 7 C võrra. Merevee tase Keskmine maailmamere taseme tõus aastateks stsenaariumi RCP4.5 korral on cm ja RCP8.5 korral cm. Eesti läänerannikul asendub pikaajaline, jääajajärgsest kerkest tingitud suhteline meretaseme languse trend sel sajandil kliimamuutuste tõttu

16 tõusutrendiga, mis võib 21. sajandi lõpuks tähendada keskmise meretaseme tõusu Eesti rannikutel tulevikustsenaariumi RCP4.5 korral cm ning RCP8.5 korral ligi cm. Siseveekogude veetase Siseveekogude veetase on seotud jõgede äravooluga. Prognoositud lumikatte vähenemise tõttu on tuleviku jaoks modelleeritud praegusest väiksemad ja aasta jooksul ühtlasemalt jaotunud maksimaalsed äravoolud ja seega ka väiksemad maksimaalsed veetasemed. Kevade kõrval muutub oluliseks suurvee ajaks sügis. Suvise miinimumäravoolu perioodi pikemaks muutumise tõttu suureneb võimalus väikeste ojade ja jõgede ülemjooksude kuivamiseks.

17 3. Üleujutusega seotud riskipiirkonna kaartide koostamine Üleujutusohuga seotud riskipiirkondade kaartidega kirjeldatakse üleujutusega tekkivaid võimalikke kahjulikke tagajärgesid. Kaartidele lisati: kompleksloa käitised ja reoveekäitised, mis võiva põhjustada reostust üleujutavatel aladel; kahju kannatavate rahvaarv; pinnaveehaarded; suplusveekogud; tundlikud objektid, Looduskaitse ja Natura 2000 alad; kultuurimälestised ja muinsukaitsealad. Kaardile lisati objektid, mis asusid kuni 1000 aasta stsenaariumi üleujutuse ulatuse sees m Rahvaarvu andmed aastal hakkas Statistikaamet rahvastikuanalüüsi tegema uuel meetodil, kasutades algupäraselt välja töötatud residentsuse indeksi mõistet. Pärast eelmist rahva ja eluruumide loendust (REL 2011) oli Eestis kolm erinevat rahvaarvu. Kõige suurem oli rahvastikuregistri rahvaarv, vahepealne oli aasta rahvaloenduse põhjal jooksvalt arvutatud rahvaarv ja kolmas, kõige väiksem, oli viimase loenduse tulemusena saadud rahvaarv. Suurima ja väikseima hinnangu erinevus oli mitukümmend tuhat inimest, s.o keskmise maakonna jagu. Erinevuse põhjused olid küll selged, aga vigade suurus polnud teada. Rahvastikuregistri andmetel põhinev rahvaarv oli tegelikust suurem, sest osa väljarändest oli jäänud registreerimata. Statistikaamet arendas metoodika, millega nad parandavad rahvaarvu residentsuse indeksi alusel. Meetodi aluseks on idee, et igale Eesti potentsiaalsele elanikule omistatakse indeks, mis näitab, kui tõenäoliselt on inimene Eesti püsielanik ehk resident. See on nn residentsuse indeks, mille väärtus muutub 0 ja 1 vahel. Mida suurem on indeksi väärtus, seda tõenäolisemalt on inimene Eesti resident. Kui inimese residentsuse indeksi väärtus on 0, siis on inimene kindel mitteresident. Kui residentsuse indeksi väärtus on 1, siis on inimene kindel resident. Kui indeksi väärtus on vahepealne, siis kasutatakse otsuse langetamisel lävendit. Residentsuse indeks arvutatakse niihästi kõigile nendele inimestele, kes rahvastikuregistri järgi praegu Eestis elavad, aga ka neile, kes on siit lahkunud, kuid on jätkuvalt rahvastikuregistris kirjas (kusjuures nende elukoht võib olla Eestis või välismaal või koguni puududa ja nad võivad olla paigutatud rahvastikuregistri nn passiivsesse ossa). Indeksi arvutamisel kasutati 14 Eesti administratiivset registrit ja alamregistrit, sh Eesti Hariduse Infosüsteemi, riiklikku pensionikindlustuse registrit, ravikindlustuse andmekogu jne. Aktiivsust registrites mõõdetakse nn elumärkide abil. Iga toiming registris või alamregistris annab inimesele ühe elumärgi. Elumärke annavad näiteks kohtus tunnistajana esinemine, sotsiaaltoetuse saamine, ajateenistuses viibimine jne. Aasta jooksul võib iga Eesti isikukoodiga inimene saada maksimaalselt 27 elumärki, kuid võib juhtuda ka nii, et ei kogune ühtki elumärki. Uue metoodika elukohaandmete aluseks on rahvastikuregistris märgitud elukohad, mitte

18 rahvaloendusel märgitud elukohad. Seetõttu võivad rahvaarvu praeguse analüüsi ja 2013.aasta analüüsi vahel oluliselt erineda. Täpsem informatsioon uue metoodika kohta on leitav Statistikaameti kodulehel ( Rahva arvu (Tabel 1) leidmiseks kasutati Statistikaameti kaardirakendust (kaart.stat.ee), mis sisaldab kaardikihte rahvaarvu infoga uue residentsuse indeksi metoodika alusel. Statistikaameti kaardirakendusse laeti ülesse üleujutusohupiirkonna kaardid (iga riskipiirkonna kohta 4 stsenaariumiga ala) ja teostati päring, kui palju elanikke elab riskipiirkondades iga stsenaariumiga üleujutataval alal. Konfidentsiaalsuse tagamiseks on statistikaameti kaardirakenduses andmed ümardatud, kui piirkonna rahvaarv on väiksem kui 10. Riskipiirkond 0,1% (1000a.) 1% (100a.) 2% (50a.) 10% (10a.) Haapsalu linn Häädemeeste alevik Kiisa alevik ja Maidla küla Kuressaare linn ja Nasva alevik Kärdla linn Maardu linn <10 Paide linn 10 <10 <10 <10 Pärnu linn Raasiku alevik <10 <10 <10 <10 Sindi linn 10 < Tallinna 10 <10 <10 <10 linn_haabersti Tallinna linn_kakumäe Tallinna <10 <10 linn_kesklinn Tallinna linn_pirita 80 <10 <10 <10 Tallinna linn_põhja- 20 <10 <10 <10 Tallinn Tartu linn ja Aardlapalu küla Virtsu alevik <10 Võiste alevik Võru linn <10 Tabel 1. Rahvaarv iga riskipiirkonna stsenaariumi kohta

19 3.2. Kompleksloa käitised, reoveekäitised, pinnaveehaarded, suplusveekogud, tundlikud objektid, Looduskaitsealad, Natura 2000 alad, kultuurimälestised ja muinsuskaitsealad Kompleksloa -ja reoveekäitiste ning pinnaveehaarete leidmisel kasutati Keskkonnaagentuuri andmekogudes olevaid andmeid (Tabel 2, 3, 4). Käitaja KLIS number Põhitegevusala BLRT Grupp AS L.KKL.HA Muud tegevusvaldkonnad - Ainete, esemete või toodete pinnatöötlus orgaaniliste lahustite kasutamisega, näiteks viimistlemine, trükkimine, katmine jne või impregneerimine orgaaniliste ainete kuluga üle 50 tonni aastas või üle 150 kilogrammi tunni Vaggen AS L.KKL.HA Ohtlike jäätmete käitlemine - Füüsikalis-keemiline töötlus Scanfil OÜ KKL Metallide tootmine ja töötlemine - Metallide või plastide elektrolüütiline või keemiline pinnatöötlus, kus töötlemisvannide kogumaht ületab 30 m³ Ökoloog OÜ KKL/ Ohtlike jäätmete käitlemine - Füüsikalis-keemiline töötlus GREEN MARINE AS KKL/ Ohtlike jäätmete käitlemine - Segude koostamine või segamine enne mõne muu käesolevas lõikes ja lõikes 3 nimetatud toimingu rakendamist Skano Fibreboard OÜ KKL/ Muud tegevusvaldkonnad - Orienteeritud kihiga puitplaatide, puitkiud- või puitlaastplaatide tootmine mahuga üle 600 kuupmeetri ööpäevas Fortum Eesti AS KKL/ Energia tootmine - Kütuse põletamine käitises, mille Tabel 2. Üleujutusohupiirkondades asuvad kompleksloa käitised summaarne nimisoojusvõimsus on vähemalt 50 MW. Reoveepuhasti nimi Veekogu Veevärk Tartu RVP Emajõgi VEE TA0006 Tartu Kuressaare reoveepuhasti Laidunina - Roomassaare rand VEE SA0201 Kuressaare Pärnu linna heitveepuhasti Pärnu lahe lääneosa VEE PL0672 Pärnu

20 Tallinn Tallinna lahe osa VEE TL0687 Tallinna Vesi Tallinn Haapsalu Tagalaht VEE LA0670 Haapsalu Võru linna puhasti Vanajõgi VEE VO0654 Võru Lisa 3. Üleujutusohupiirkondades asuvad reoveepuhastid Pinnaveehaarde nimi Vee erikasutaja Viisnurk Pärnu Skano Fibreboard OÜ Riina Kalda Riina Kalda kalamajand CARPIO Esna jõgi, Paide tehisjärv Paide Linnavalitsus Anne Soojus jahutusvee pinnaveehaare Anne Soojus AS Pähkla, Pöhatu allikas Pähkla Vähi- ja Kalakasvatus OÜ Lisa 4. Üleujutusohupiirkondades asuvad pinnaveehaarded. Suplusveekogude andmekihi genereerimisel kasutati Terviseameti avalike supluskohtade nimestiku 2019.aasta seisuga ja riskipiirkondadesse jäi 18 suplusveekogu: Kakumäe rand, Pelgurand/Stroomi rand, Pikakari rand, Pirita rand, Kärdla supluskoht, Paide tehisjärv, Paralepa rand, Aafrika rand, Vasikaholmi supluskoht, Mai rand, Pärnu keskrand, Raeküla rand, Vana- Pärnu rand, Kuressaare supelrand, Anne kanal, Tartu Vabaujula, Tartu Linnaujula, Tamula järve rand. Tundlike objektidena (Lisa 3) kogu kokku ja kaardistas Maa-amet üleujutatavatele aladel jäävaid politsei, kiirabi, tuletõrje, haiglate, erihoolekande asutuste, lasteaedade, koolide ja kohalike omavalitsuste administratiivhoonete asukohad. Üleujutusaladele ei jäänud ühtegi kohalike omavalitsuste administratiivhoonet. Looduskaitse ja Natura 2000 alade kihid koostati juba varasemalt Maa-ameti, Keskkonnaministeeriumi ja Keskkonnaagentuuri koostöös Looduskaitse rakenduse loomisel. Üleujutuse rakenduses on nähtaval Natura 2000 alad ( linna ja loodusala), hoiualade, kaitsealade ja kohalikult kaitstavad objektide kaardikihid. Kultuurimälestiste kihid on ka koostatud juba varasemalt Maa-ameti ja Muinsuskaitseameti koostöös ning on seotud Kultuurimälestiste riikliku registriga. Üleujutuste rakendusse lisati kultuurimälestiste ja muinsuskaitsealade kaardikihid.

21 4. Kokkuvõte Üleujutusega seotud riskide hinnanguga määratud riskipiirkondade kohta ajakohastati põhjalikumad üleujutusohupiirkonna ja üleujutusohuga seotud riskipiirkonna kaardid, mis näitavad veetasemete tõenäolist tõusu 10, 50, 100 ja 1000 aasta jooksul ning kirjeldavad võimalikke kahjulikke tagajärgi. Iga stsenaariumi kohta esitati üleujutusohupiirkonna kaartidel järgmised andmed: üleujutuse ulatus ja veetase. Veetasemete tõenäosusstsenaariumite ajakohastamiseks kasutati olemasolevaid hüdrometeoroloogilisi vaatlusandmeridasid ja peaaegu kõikidel riskipiirkondadel ajakohastati tehtud arvutused. Kahel riskipiirkonnal (Maardu linn ja Kärdla linna jõe stsenaariumid) jäeti samaks. Nendes kahes piirkonnas puuduvad vaatlusandmeread aastal üleujutusohupiirkonna kaartide koostamise raames teostati nendes piirkondades rekognostseerimistööd, intervjueeriti kohalikke elanikke ja/või omavalitsustöötajaid ja Kärdla linnas Nuutri jõel teostati ka lisa mõõtmised tehnilise niveleerimise teel. Lisaks rekognostseerimistöödele töötati läbi ka arhiivi materjale, s.h. kaardimaterjale, episoodilisi vaatlus- ja mõõtmisandmeid. 6 aastat on piisavalt lühikene aeg, et antud tulemused kehtivad endiselt. Tallinna lahe Haabersti ja Põhja-Tallinna linnaosadele merepiirkondade veetasemete tõenäosusstsenaariumid hinnati eelmisel kaardistamise tsüklil Lagemaa jt. (2013) poolt. Töö kokkuvõttes viidati vajadusele hinnangut uuendada regulaarselt 6 aastase perioodiga või kohe kui on tekkinud hinnangut oluliselt mõjutavad uut informatsiooni (nt ajalooliselt maksimaalse lähedase meretaseme esinemine, lainetuse mõjude täpsem teaduslik uuring, oluliselt parenenud arvutusmudel, jms). Aastatel on Tallinnas registreeritud kolmel korral meretase üle 80 cm sisaldades ühte 109 cm-ni ulatuvat meretaset. See on väga heas kooskõlas Lagemaa jt (2013) varasemalt hinnatud meretasemete tõenäosusstsenaariumitega, mistõttu sama metoodikat kasutades uus arvutus olemasolevast oluliselt erinevat tulemust ei annaks. Viimase viie aasta teadusarengute ülevaade näitab, et veetasemete ekstreemväärtuste hindamise temaatikat on suhteliselt intensiivselt uuritud. Progress on olnud märkimisväärne nii metoodikate kui lainetuse komponendi hindamise vallas. Kuid tulemused ei ole veel otseselt rakendatavad varem leitud veetasemete tõenäosusstsenaariumite (Lagemaa jt, 2013) oluliseks täpsustamiseks, mistõttu jäädakse varem esitatud tulemuste juurde: 95%-lise tõenäosusega ei ületa maksimaalne meretase Tallinna linna Haabersti ja Põhja-Tallinna linnaosades 1,62 m 10 aasta jooksul, 1,99 m 50 aasta jooksul, 2,14 m 100 aasta jooksul ning 2,65 m 1000 aasta jooksul (EH2000 kõrgussüsteemis).

22 Iga riskipiirkonna kohta moodustati üleujutusohupiirkonna kaardikiht vastavalt arvutatud veetaseme kõrgustele iga tõenäosusstsenaariumi kohta. Kuna iga riskipiirkonna kohta arvutati nii 1000-aasta, 100-aasta, 50-aasta ja 10-aasta ületustõenäosuse veetasemed, koostati igale riskipiirkonnale neli (4) kaardikihti, mis esitati vektor kujul. Tallinna linnas moodustati üleujutusohupiirkonna kaardikihte Kesklinna, Pirita, Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kakumäe riskipiirkondade kohta kokku 20 (iga piirkonna jaoks 4 stsenaariumit). Erandi moodustasid osa alasid, mis asetsesid kõrvuti ja mille stsenaariumite veetaseme väärtused loeti samaks. Kuna erinevused olid väikesed ja üleujutuse põhjustaja oli sama, siis lähtuti kaardikihi moodustamisel suuremast kõrgusväärtusest ja riskipiirkonnad liideti. Kõrvuti asetsevate alade puhul arvestati kõrgemat veetaseme näitu (vt lisa 1). Erandi moodustasid: Tartu ja Aardlapalu; Pärnu sadama piirkond ja Audru jõe suue; Haapsalu linn, Paralepa alevik ja Uuemõisa alevik; Kuressaare linn ja Nasva alevik; Tamula järv ja Võhandu jõgi. Üleujutusega tekkivate võimalikke kahjulikke tagajärgede näitamiseks koostati ka üleujutusohuga seotud riskipiirkondade kaardid. Kaartidele lisati: kompleksloa käitised ja reoveekäitised, mis võiva põhjustada reostust üleujutavatel aladel; kahju kannatavate rahvaarvu; pinnaveehaarded; suplusveekogud; tundlikud objektid (politsei, kiirabi, tuletõrje, haiglate, erihoolekande asutuste, lasteaedade, koolide asukohad), Looduskaitsealad, Natura 2000 alad; kultuurimälestised ja muinsuskaitsealad.

23 5. Viited Kikas, T., Kull, A., Suursaar, Ü Läänemere Läänesaarte alamvesikonna piiresse jääva ranna ajuveeala piiride täpsustamine ja erinevate veeseisude kaartide ning meetmeprogrammi koostamine. Lagemaa, P., Raudsepp, U., Maljutenko, I Tareste lahe veetasemete aegridade modelleerimine ja tõenäosusstsenaariumide arvutamine ning Tallinna lahe veetasemete tõenäosustsenaariumite hinnangu uuendamine. Aruanne on kättesaadav aasta uuringute all. Lagemaa, P., Raudsepp, U., Kõuts, T., Allik, A., Elken, J Tallinna Linna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kakumäe Linnaosade Meretasemete Stsenaariumite Modelleerimine. Aruanne on kättesaadav aasta uuringute all. Tõnisson, H., Muru, M., Vainu, M., Lode, E., Rivis, R., Kapanen, G Raasiku alevikus Jõelähtme jõe üleujutuste tõenäosusstsenaariumide arvutamine ja kaardistamine. Aruanne on kättesaadav aasta uuringute all.

24 Lisa 1. Kasutatud vaatlusandmeread ja jaotusfunktsioonid Rsikipiirkonnad Koordinaadid Aasta kõrgeim veetase (m AS), Tõenäosusprotsent X Y 0,1% 1% 2% 10% Vaatlusandmerida, periood Analoogrida, periood Kasutatud tõenäosusjaotus Sindi linn , ,7 7,21 6,74 6,43 5,59 Oore AHJ ( ) Pearson type III(P3) Kiisa alevik ja Maidla küla Tartu linn Kasemetsa piirkond ,39 39,88 39,70 39,19 Keila AHJ ( ) Ardi HJ ( ) Normal(N) Saare piirkond , ,8 40,49 39,98 39,80 39,29 Tartu AHJ Tartu AHJ ( ) Pearson type III(P3) Asukoht ,04 34,59 34,35 33,94 Kärkna HJ ( ) Pearson type III(P3) Aardlapalu alevik Tartu HJ ( ) Pearson type III(P3) Pärnu linn Pärnu sadama piirkond Pärnu RMJ ( ) Gumbel II type(ev2)

25 Audru j. suudmes Audru HJ ( ) Pärnu RMJ ( ) Weibull(W) Gumbel II type(ev2) Virtsu alevik Virtsu RMJ ( , , ) Häädemeste alevik Kihnu RMJ ( ) Gumbel II type(ev2) Gumbel II type(ev2) Pärnu RMJ ( ) Võiste alevik Kihnu RMJ ( ) Gumbel II type(ev2) Pärnu RMJ ( ) Kuressaare linn ja Nasva alevik Kuressaare linn Roomassaare RMJ ( , 2005, ) Tori RMJ ( , , 2005) Gumbel I type(ev2) Nasva alevik Tori RMJ ( , , 2005) Gumbel I type(ev2)

26 Tallinna linn (Keskklinn ja Pirta) Tallinn RMJ ( , 2001, 2005) Haabersti ja Põhja Tallinn 2,65 2,14 1,99 1,62 Haapsalu linn Haapsalu linn Haapsalu RMJ ( , , 2005 Paralepa alevik Haapsalu RMJ ( , , 2005 Uuemõisa alevik Haapsalu RMJ ( , , 2005 Paide linn Põhjaka I HJ ( ), Võru linn Roomassaare RMJ ( , 2005, ) Rohuküla RMJ ( ) Rohuküla RMJ ( ) Rohuküla RMJ ( ) Vodja HJ ( ) Türi Alliku HJ ( ) Gumbel II type(ev2) Gumbel I type(ev2) Gumbel I type(ev2) Gumbel I type(ev2) Gumbel I type(ev2) Kritsky-Menkel(G) Pearson type III(P3) Tamula järv, parem kaldajoon Roosisaare HJ ( , 1978) Pearson type III(P3)

27 Võhandu j. Kirumpää alevik Kärdla linn Kirumpää HJ ( ) jõgi 4,4 4,25 4,2 4,07 meri 1,62 1,55 1,51 1,37 Maardu 34,72 34,26 34,11 33,73 Raasiku alevik 36,72 36,57 36, Roosisaare HJ ( , 1978) Räpina HJ ( ) Pearson type III(P3)

28 Lisa 2. Moodustatud Üleujutusohupiirkonna kaardid Pärnu linn Üleujutust põhjustavateks objektideks on meri ja Pärnu jõgi. Maapinna kõrgusmudel (DEM) on koostatud Maa-ameti ja aasta ALS andmetest, piksli suuruseks on 1 meeter. Kuna Audru ja Pärnu stsenaariumi väärtused olid ligilähedased, siis kaardi moodustamisel alad liideti ning kasutati Pärnu ala kohta arvutatud veetaseme väärtuseid. Kuressaare linn ja Nasva alevik Üleujutust põhjustav objekt on meri. Maapinna kõrgusmudel (DEM) on koostatud Maa-ameti ja aasta ALS andmetest, piksli suuruseks on 1 meeter. Kuna Kuressaare ja Nasva stsenaariumi väärtused olid ligilähedased, siis kaardi moodustamisel alad liideti ning kasutati Kuressaare ala kohta arvutatud veetaseme väärtuseid.

29 Haapsalu linn Üleujutust põhjustav objekt on meri. Maapinna kõrgusmudel (DEM) on koostatud Maa-ameti ja aasta ALS andmetest, piksli suuruseks on 1 meeter. Kuna Haapsalu, Paralepa ja Uuemõisa stsenaariumi väärtused olid ligilähedased, siis kaardi moodustamisel alad liideti ning kasutati Paralepa ala kohta arvutatud veetaseme väärtuseid. Tallinna linn Üleujutust põhjustav objekt on meri. Maapinna kõrgusmudel (DEM) on koostatud Maa-ameti ja aasta ALS andmetest, piksli suuruseks on 1 meeter. Kesklinn

30 Pirita Haabersti (Merimetsa)

31 Haabersti (Tiskre) Põhja-Tallinn

32 Tartu linn ja Haaslava vald (Aardlapalu küla) Üleujutust põhjustav objekt on Emajõgi. Maapinna kõrgusmudel (DEM) on koostatud Maaameti ja aasta ALS andmetest, piksli suuruseks on 1 meeter. Kuna Tartu ja Haaslava stsenaariumi väärtused olid ligilähedased, siis kaardi moodustamisel alad liideti ning kasutati Tartu ala kohta arvutatud veetaseme väärtuseid. Arvestati ka Emajõe langu. Paide linn Üleujutust põhjustav objekt on Pärnu jõgi. Maapinna kõrgusmudel (DEM) on koostatud Maaameti ja aasta ALS andmetest, piksli suuruseks on 1 meeter.

33 Kiisa alevik, Maidla küla Üleujutust põhjustav objekt on Keila jõgi. Maapinna kõrgusmudel (DEM) on koostatud Maaameti ja aasta ALS andmetest, piksli suuruseks on 1 meeter. Võiste alevik Üleujutust põhjustav objekt on meri. Maapinna kõrgusmudel (DEM) on koostatud Maa-ameti ja aasta ALS andmetest, piksli suuruseks on 1 meeter.

34 Häädemeeste alevik Üleujutust põhjustav objekt on meri. Maapinna kõrgusmudel (DEM) on koostatud Maa-ameti ja aasta ALS andmetest, piksli suuruseks on 1 meeter. Virtsu alevik Üleujutust põhjustav objekt on meri. Maapinna kõrgusmudel (DEM) on koostatud Maa-ameti ja aasta ALS andmetest, piksli suuruseks on 1 meeter.

35 Võru linn Üleujutust põhjustav objekt on Tamula järv ja Võhandu jõgi. Maapinna kõrgusmudel (DEM) on koostatud Maa-ameti ja aasta ALS andmetest, piksli suuruseks on 1 meeter. Kuna Tamula järve ja Võhandu jõe stsenaariumi väärtused olid ligilähedased, siis kaardi moodustamisel alad liideti ning kasutati Tamule järve ala kohta arvutatud veetaseme väärtuseid. Maardu linn Üleujutust põhjustav objekt on Maardu järv. Maapinna kõrgusmudel (DEM) on koostatud Maaameti ja aasta ALS andmetest, piksli suuruseks on 1 meeter.

36 Kärdla linn Üleujutust põhjustavateks objektideks on meri ja Nuutri jõgi. Maapinna kõrgusmudel (DEM) on koostatud Maa-ameti ja aasta ALS andmetest, piksli suuruseks on 1 meeter. Mere ja jõe alasid omavahel ei ühendatud, kuna kõrgusväärtused olid liialt erinevad. Nuutri jõe puhul arvestati jõe languga. Sindi linn Üleujutust põhjustavaks objektiks on Pärnu jõgi. Maapinna kõrgusmudel (DEM) on koostatud Maa-ameti ja aasta ALS andmetest, piksli suuruseks on 1 meeter. Jõe langu ei arvestatud, kuna ala on väike.

37 Lisa 3. Üleujutusaladel asuvad tundlikud objektid POI_ID NIMI NIMI GRUPP Pärnu päästekomando Riiklik paastekomando SA Kuressaare Hoolekanne segatüüpi hoolekandeasutus hoolekanne Häädemeeste Sotsiaalkeskus muu asutus (haigla osakond, hoolekanne töökeskus vms) SA Kuressaare Hoolekanne segatüüpi hoolekandeasutus hoolekanne SA Kuressaare Hoolekanne segatüüpi hoolekandeasutus hoolekanne Kuressaare Haigla SA üldhooldekodu hoolekanne Hooldekodu Samaaria Misjon varjupaik hoolekanne Kuressaare laste ja naiste varjupaik hoolekanne varjupaik Laurits Kuressaare Ametikool kutseõppeasutus haridus Pärnu Tammsaare Kool põhikool või gümnaasium haridus Tartu Raatuse Kool põhikool või gümnaasium haridus Kuressaare Gümnaasium põhikool või gümnaasium haridus Tahkuranna Lasteaed-Algkool põhikool või gümnaasium haridus Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž ülikool haridus Pärnu Kesklinna Lasteaed koolieelne lasteasutus haridus Pärnu Tammsaare Lasteaed koolieelne lasteasutus haridus Minilasteaed Lõvimeri koolieelne lasteasutus haridus Audru Lasteaed (Vikerkaare maja) koolieelne lasteasutus haridus Kuressaare Tuulte Roosi Lasteaed koolieelne lasteasutus haridus Kuressaare Pargi Lasteaed koolieelne lasteasutus haridus Eralasteaed Kõige Suurem Sõber koolieelne lasteasutus haridus Pärnu Waldorfkool põhikool või gümnaasium haridus Waldorflasteaed Pauliine koolieelne lasteasutus haridus Haapsalu kiirabibaas kiirabiteenus kiirabi Kuressaare kiirabibaas kiirabiteenus kiirabi Pärnu kiirabibaas kiirabiteenus kiirabi Kuressaare haigla üldhaigla haigla Haapsalu neuroloogiline muu haigla haigla rehabilitatsioonikeskus Lääne Prefektuur prefektuur politsei Pärnu politseijaoskond politseijaoskond politsei MTÜ Maarjakodu erihooldekodu hoolekanne OÜ Zunt Villa Mare Pansionaat üldhooldekodu hoolekanne OÜ Zunt Fööniks Pansionaat üldhooldekodu hoolekanne ProVida Kliinik OÜ erihooldekodu hoolekanne Pärnu arestimaja arestimaja politsei Pärnu Ülejõe Lasteaed koolieelne lasteasutus haridus

Kliimamuutustega kohanemise arengukava aastani 2030

Kliimamuutustega kohanemise arengukava aastani 2030 1. Sisukord 2. Sissejuhatus... 4 3. Olukorra analüüs... 5 3.1. Valdkondlikud probleemid... 5 3.2. Tulevikukliima Eestis... 6 3.2.1. Õhutemperatuur Eestis 2 m kõrgusel... 6 3.2.2. Keskmised sademed... 7

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KINNISVARATURU ÜLEVAADE JUUNI 217 Allikad: Maa-amet, city24, Eesti Pank, Statistikaamet Indeksi muutused võrreldes : -kaalutud keskmise m² muutus hinnatipuga (detsember 216): -1% -kaalutud keskmise m²

Rohkem

Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga KOV Kokku 112 Aegviidu vald Anija vald Harku vald Jõelähtme vald

Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga KOV Kokku 112 Aegviidu vald Anija vald Harku vald Jõelähtme vald Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga 01.01.2017 KOV Kokku 112 Aegviidu vald 716 140 Anija vald 5624 198 Harku vald 13966 245 Jõelähtme vald 6341 295 Keila vald 4906 296 Keila linn 9861 297 Kernu vald

Rohkem

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs Piirivalve väliõppekeskus

Rohkem

Microsoft PowerPoint - nema_linnud_KKM

Microsoft PowerPoint - nema_linnud_KKM NEMA merel peatuvate veelindudega seonduvad tegevused ja ajalooline ülevaade Leho Luigujõe rändepeatus, pesitsusala, rändepeatus ja talvitusala talvitusala,, Ida-Atlandi rändetee, Merealade linnustiku

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 2001

AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 2001 AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 21 LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Projektijuht: Kristjan Duubas AS Teede Tehnokeskus Leping 29.3.21 SISUKORD 1. Saateks

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

VL1_praks6_2010k

VL1_praks6_2010k Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht (Insert / Lisa -> Worksheet / Tööleht), nimetage

Rohkem

(Microsoft Word - Purgatsi j\344rve supluskoha suplusvee profiil l\374hike)

(Microsoft Word - Purgatsi j\344rve supluskoha suplusvee profiil l\374hike) PURGATSI JÄRVE SUPLUSKOHA SUPLUSVEE PROFIIL Harjumaa, Aegviidu vald Koostatud: 01.03.2011 Täiendatud 19.09.2014 Järgmine ülevaatamine: vastavalt vajadusele või veekvaliteedi halvenemisel 1 Purgatsi järve

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt AS Tallinna Vee väljakutsed ilmastikuga viimasel kümnendil 23/03/2011 Tallinna Vesi Eesti suurim vee-ettevõte teenindab üle 430 000 elaniku Tallinnas ja lähiümbruses ca 22 000 klienti (sh Maardu) Ca 290

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3.

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 3 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, 3. nimetage see ümber leheküljeks Praks3 ja

Rohkem

Eesti kõrgusmudel

Eesti kõrgusmudel Meie: 04.06.2002 nr 4-3/3740 Küsimustik Eesti maapinna kõrgusmudeli spetsifikatsioonide selgitamiseks Eestis on juba aastaid tõstatatud küsimus täpse maapinna kõrgusmudeli (edaspidi mudel) koostamisest

Rohkem

Project meeting Brussels, February 2013

Project meeting Brussels, February 2013 Jõgeva linna CO2 heitkoguste lähteinventuur ja SEAP 29.01.2014 Jaanus Uiga Tartu Regiooni Energiaagentuur Millest täna räägime? Linnapeade Paktist CO2-st Jõgeva linna energiakasutusest 2010 Võimalustest

Rohkem

Microsoft PowerPoint - KESTA seminar 2013

Microsoft PowerPoint - KESTA seminar 2013 Preventiivsed meetodid rannikukeskkonna kaitseks Bert Viikmäe KESTA TERIKVANT seminar, 7.märts 2013 1 Merereostus oht rannikule Läänemeri - üks tihedamini laevatatav (15% maailma meretranspordist) mereala

Rohkem

D vanuserühm

D vanuserühm Nimi Raja läbimise aeg Raja läbimise kontrollaeg on 2 tundi 30 min. Iga hilinenud minuti eest kaotab võistleja 0,5 punkti. Mobiiltelefoni ei tohi maastikuvõistlusel kaasas olla! Hea, kui saad rajale kaasa

Rohkem

1 Vabariigi Valitsuse korraldus Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.5 Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadu

1 Vabariigi Valitsuse korraldus Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.5 Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadu 1 Vabariigi Valitsuse korraldus Fondi meetme 2.5 Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks tegevuse 2.5.1 Erihoolekandeasutuste investeeringute kava kinnitamine

Rohkem

H.Moora ettekanne

H.Moora ettekanne Segaolmejäätmete koostis sortimisuuringu tulemused Jäätmepäev 7. oktoober 2008 Harri Moora Säästva Eesti Instituut Segaolmejäätmete sortimisuuring Eesmärgiks analüüsida Eesti erinevates piirkondades ja

Rohkem

Makett 209

Makett 209 Veerežiimi muutuste modelleerimine füüsilise ja arvutimudeli abil Karin Robam, Veiko Karu, Ingo Valgma, Helena Lind. TTÜ mäeinstituut Abstrakt Tänapäeval on mitmete keskkonnaprobleemide lahendamiseks ja

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ülevaade arengutest ruumiandmete valdkonnas Maa-ametis Tambet Tiits Maa-ameti peadirektor 08.05.2019 ESRI PÄEVAD 2019 Aeropildistamise ja aerolaserskaneerimise alad 2019-2022 Ruumiandmete ristkasutus

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Ettekanne_3Dprojekt_ESTGIS.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Ettekanne_3Dprojekt_ESTGIS.ppt [Compatibility Mode] Tallinna vanalinn - 3D Tallinna Linnaplaneerimise Amet Geoinformaatika osakond Ave Kargaja 21.10.2011 3D projekti eesmärgid Eesti, Tallinna, vanalinna teadvustus Detailsed 3D-andmed Tallinna Ruumiandmete

Rohkem

Esitlusslaidide kujundusest

Esitlusslaidide kujundusest Ülevaade Maa-ameti avaandmetest Tanel Hurt Maa-amet / Geoinformaatika osakond 9. mai 2019 Teemad Andmekogud Ruumiandmete / avaandmete uuendamine Eesti topograafia andmekogu andmed Andmete korraga allalaadimine,

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa OTSUS Tallinn 20.06.2007 J.1-45/07/4 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine Elisa Eesti AS- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs Austla (Karala) piirivalvekordon

Rohkem

Pakiautomaatide tühjendamise kellaajad Pakiautomaat Tühjendamine E R Tühjendamine L Ahtme Grossi pakiautomaat 17:00 17:00 Antsla Konsumi pakiautomaat

Pakiautomaatide tühjendamise kellaajad Pakiautomaat Tühjendamine E R Tühjendamine L Ahtme Grossi pakiautomaat 17:00 17:00 Antsla Konsumi pakiautomaat Pakiautomaat Tühjendamine E R Tühjendamine L Ahtme Grossi pakiautomaat 17:00 17:00 Antsla Konsumi pakiautomaat 14:00 11:00 Aruküla Konsumi pakiautomaat 18:00 14:00 Aseri Grossi pakiautomaat 10:00 10:00

Rohkem

Keskkonnaministri määruse lisa 1

Keskkonnaministri määruse lisa 1 Keskkonnaministri 27.12.2016 määrus nr 74 Õhusaasteloa taotlusele ja lubatud heitkoguste projektile esitatavad täpsustatud nõuded, loa taotluse ja loa vormid Lisa 1 ÕHUSAASTELOA TAOTLUS Loa taotluse esitamise

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3. kopeerige

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Maamaksu infosüsteem (MAKIS) Maksustamishind Talumistasud Andres Juss Maa-ameti kinnisvara hindamise osakonna juhataja 13.11.2018 MAKIS eesmärk Kõik omavalitsused kasutavad veebipõhist maamaksu infosüsteemi

Rohkem

5.klass Loodusõpetus ÕPPESISU JÕGI JA JÄRV. VESI KUI ELUKESKKOND Loodusteaduslik uurimus. Veekogu kui uurimisobjekt. Eesti jõed. Jõgi ja selle osad. V

5.klass Loodusõpetus ÕPPESISU JÕGI JA JÄRV. VESI KUI ELUKESKKOND Loodusteaduslik uurimus. Veekogu kui uurimisobjekt. Eesti jõed. Jõgi ja selle osad. V ÕPPESISU JÕGI JA JÄRV. VESI KUI ELUKESKKOND Loodusteaduslik uurimus. Veekogu kui uurimisobjekt. Eesti jõed. Jõgi ja selle osad. Vee voolamine jões. Veetaseme kõikumine jões. Eesti järved, nende paiknemine.

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx Maaeluministri 0.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. novembri 08 määruse nr 6 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste

Rohkem

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc MEEPROOVIDE KESTVUSKATSED Tallinn 2017 Töö nimetus: Meeproovide kestvuskatsed. Töö autorid: Anna Aunap Töö tellija: Eesti Mesinike Liit Töö teostaja: Marja 4D Tallinn, 10617 Tel. 6112 900 Fax. 6112 901

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Loodusteaduslik uurimismeetod.ppt

Microsoft PowerPoint - Loodusteaduslik uurimismeetod.ppt Bioloogia Loodusteaduslik uurimismeetod Tiina Kapten Bioloogia Teadus, mis uurib elu. bios - elu logos - teadmised Algselt võib rääkida kolmest teadusharust: Botaanika Teadus taimedest Zooloogia Teadus

Rohkem

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusinsener OÜ Tallinnas 14.04.2014 Uuring Energiamajanduse

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Galina Kapanen 15.11.18 Centre of Excellence in Health Promotion and Rehabilitation Haapsalu TERE KK ravimuda-mudaravi valdkonna ravimuda fookuse eesmärgid Eestis leiduva ja kaevandatava ravimuda klassifitseerimist

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill 2013. a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides üldkasutatava elektroonilise

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 0 Liis Grünberg Pärnu mnt, Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Keskkonnaministri määruse lisa 3

Keskkonnaministri määruse lisa 3 Keskkonnaministri 27.12.2016 määrus nr 74 Õhusaasteloa taotlusele ja lubatud heitkoguste projektile esitatavad täpsustatud nõuded, loa taotluse ja loa vormid Lisa 3 ÕHUSAASTELUBA Loa kehtivusaeg [ ] tähtajatu,

Rohkem

Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga (Lg 1), päringu aeg :36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inime

Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga (Lg 1), päringu aeg :36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inime Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga 01.02.2017 2 (Lg 1), päringu aeg 01.02.2017 13:36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse 2-1 lg 2 p 1 tähenduses

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Septik

Septik Septik Ecolife 2000 paigaldusjuhend 1. ASUKOHT Septiku asukoha valikul tuleb arvestada järgmiste asjaoludega: pinnase liik, pinnavormid, põhjavee tase, krundi piirid ja vahemaad veekogudeni. Asukoha valikul

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Microsoft Word - OceanLim_Notes05a.doc

Microsoft Word - OceanLim_Notes05a.doc 5a. Magevee juurdevool ja veevahetus ääremeredes 5.1. Aurumine ja sademed, magevee voog atmosfäärist Läänemeres on sademed ja aurumine ligikaudu tasakaalus. Läbi viidud täpsemad arvutused, arvestades ka

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation LEOSTUMINE Transpiratsioon Leostumine Evaporatsioon Eestis on sademete hulk aastas umbes 1,5 korda aurumisest suurem. Keskmiselt on meil sademeid 550-800 mm ja aurub 320-440 mm aastas (. Maastik) Seniste

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal

Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal CADrina 2016 võistlusülesannete näol on tegemist tekst-pilt ülesannetega, milliste lahendamiseks ei piisa ainult jooniste ülevaatamisest, vaid lisaks piltidele tuleb

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx 25.06.2014 Esitluse või esitleja nimi Ida-Virumaa rahvastikust Mihkel Servinski peaanalüütik Statistikaamet Sultsi küla, Mulgimaa Edise, 17. juuni 2014 Rahvaarvu suhteline muutus, 31.03.2000-31.12.2011

Rohkem

Microsoft Word - Korteriomandite turuülevaade 2017II

Microsoft Word - Korteriomandite turuülevaade 2017II Korteriomandite 2017 II poolaasta turuülevaade SISUKORD SISUKORD... 1 SISSEJUHATUS... 3 1. KORTERIOMANDITE TEHINGUTE ÜLDISED NÄITAJAD... 4 1.1 arv ja koguväärtus... 4 1.2 struktuur asukoha järgi... 5 1.3

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

HCB_hinnakiri2018_kodukale

HCB_hinnakiri2018_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.01.2018 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 73 87 75 89 C 12/15 77 92 79 94 C 16/20 79 94 81 96 C 20/25 82 98 84 100

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

SISSETULEKUTE DETAILSEM JAOTUS AMETIASUTUSTE LIKES

SISSETULEKUTE DETAILSEM JAOTUS AMETIASUTUSTE LIKES SISSETULEKUTE DETAILSEM JAOTUS AMETIASUTUSTE LÕIKES I lisa II lisa I Riigi II Riigi tulud, millega ei e Linnavolikogu Kantselei 180,0-43,0 18,9-5,0 150,9 139,4 sh tegevustulud 180,0-43,0 137,0 139,4 riigist

Rohkem

6

6 TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI ÕPPESUUNDADE KIRJELDUSED JA NENDE TUNNIJAOTUSPLAAN GÜMNAASIUMIS Õppesuundade kirjeldused Kool on valikkursustest kujundanud õppesuunad, võimaldades õppe kolmes õppesuunas. Gümnaasiumi

Rohkem

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs 2014 1. Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigieksam on alates 2014. a asendatud Goethe-Zertifikat

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

Tallinn

Tallinn Tallinna linna tegevused Läänemere väljakutse võrgustikus initsiatiivi toetamisel Gennadi Gramberg Tallinna Keskkonnaamet Keskkonnaprojektide ja hariduse osakonna juhataja Tallinna osalemine Läänemere

Rohkem

Sihtuuring Joogivee kvaliteedi ja terviseohutuse hindamine salvkaevudes ja isiklikes veevärkides (Järvamaa ja Jõgevamaa) Sotsiaalministri

Sihtuuring Joogivee kvaliteedi ja terviseohutuse hindamine salvkaevudes ja isiklikes veevärkides (Järvamaa ja Jõgevamaa) Sotsiaalministri Sihtuuring Joogivee kvaliteedi ja terviseohutuse hindamine salvkaevudes ja isiklikes veevärkides (Järvamaa ja Jõgevamaa) Sotsiaalministri 06.02.2015. käskkirjaga nr 18 Sotsiaalministeeriumi osakondade

Rohkem

Programme rules for the 2nd call

Programme rules for the 2nd call Programmi reeglid 5. taotlusvoor 7. märts 2019, Tartu 2. prioriteedi jaoks kokku 2,5 MEUR Toetatavad teemad Turism Veemajandus Keskkonnateadlikkus Turism Loodus- või kultuuripärandil põhineva turismitoote

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

Image segmentation

Image segmentation Image segmentation Mihkel Heidelberg Karl Tarbe Image segmentation Image segmentation Thresholding Watershed Region splitting and merging Motion segmentation Muud meetodid Thresholding Lihtne Intuitiivne

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Sotsiaaltranspordi toetamise erinevad võimalused Kristiina Tuisk Hoolekande osakond Nõunik 12.10.2017 STT sihtgrupp Seaduse järgi Puudega isik, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist

Rohkem

tallinn arvudes 2003.indd

tallinn arvudes 2003.indd 15 16 Ilmastik ja keskkond 1. Õhutemperatuur, 2003... 18 2. Päikesepaiste, 2003.... 19 3. Sademed, 2003... 20 4. Keskmine tuule kiirus, 2003.. 21 5. Looduskaitse load, 2003..... 22 6. Õhusaaste paiksetest

Rohkem

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Alates 2011. a. kevadest on alustanud koostööd Ühinenud Kinnisvarakonsultandid OÜ ja Adaur Grupp OÜ. Ühinenud Kinnisvarakonsultandid

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II  lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 Biopuhasti tööprotsessi kirjeldus M-Bos biopuhastit kasutatakse puhastamaks reovett eramajades, koolides, hotellides ja teistes reovee puhastamist

Rohkem

Eesti mereala planeering Lähteseisukohtade (LS) ja mõjude hindamise väljatöötamise kavatsuse (VTK) piirkondlik avalik arutelu. Merekultuuri ja selle v

Eesti mereala planeering Lähteseisukohtade (LS) ja mõjude hindamise väljatöötamise kavatsuse (VTK) piirkondlik avalik arutelu. Merekultuuri ja selle v Eesti mereala planeering Lähteseisukohtade (LS) ja mõjude hindamise väljatöötamise kavatsuse (VTK) piirkondlik avalik arutelu. Merekultuuri ja selle väärtuste kaardistamine Toimumise aeg: 05.06.2018 Toimumise

Rohkem

M (12)+lisa Mario Narbekov, Dmitri Tiško, Ingrid Leemet Liiklus- ja raudteemüra mõõtmised Vaksali 3 ja 11, Hurda 38, Tammsa

M (12)+lisa Mario Narbekov, Dmitri Tiško, Ingrid Leemet Liiklus- ja raudteemüra mõõtmised Vaksali 3 ja 11, Hurda 38, Tammsa 190687-M01-11242 1(12)+lisa Mario Narbekov, Dmitri Tiško, Ingrid Leemet 14.06.2019 Liiklus- ja raudteemüra mõõtmised Vaksali 3 ja 11, Hurda 38, Tammsaare 8, Tartu Tellija: Tartu Linnavalitsus Tellimus:

Rohkem

Esitlusslaidide kujundusest

Esitlusslaidide kujundusest ADS-iga liidestumine Andre Kaptein Maa-ameti aadressiandmete osakonna vanemspetsialist 22.11.2017 Aadressiandmete süsteemi (ADS) kasutamise kohustus tuleneb seadustest Ruumiandmete seadus 59 lg 1 - ADS-i

Rohkem

Welcome to the Nordic Festival 2011

Welcome to the Nordic Festival 2011 Lupjamine eile, täna, homme 2016 Valli Loide vanemteadur Muldade lupjamise ajaloost Eestis on muldade lupjamisega tegeletud Lääne-Euroopa eeskujul juba alates 1814 aastast von Sieversi poolt Morna ja Heimtali

Rohkem

Microsoft Word - P6_metsamasinate juhtimine ja seadistamine FOP kutsekeskharidus statsionaarne

Microsoft Word - P6_metsamasinate juhtimine ja seadistamine FOP kutsekeskharidus statsionaarne MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: forvarderioperaatori 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 6 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad: Metsamasinate juhtimine ja seadistamine

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx Hinnanguliselt on võimalik rajada kaugkütte baasil koostootmisjaamu võimsusega 2...3 MW Viljandis, Kuressaares, Võrus, Haapsalus, Paides, Rakveres, Valgas, Jõgeval, Tartuskokku ca 20 MW Tööstusettevõtete

Rohkem

Tartu Ülikool Loodus- ja täppisteaduskond Ökoloogia ja Maateaduste instituut Geograafia osakond Bakalaureusetöö loodusgeograafias (12 EAP) Kuumalained

Tartu Ülikool Loodus- ja täppisteaduskond Ökoloogia ja Maateaduste instituut Geograafia osakond Bakalaureusetöö loodusgeograafias (12 EAP) Kuumalained Tartu Ülikool Loodus- ja täppisteaduskond Ökoloogia ja Maateaduste instituut Geograafia osakond Bakalaureusetöö loodusgeograafias (12 EAP) Kuumalained Eestis aastatel 1951-2017 Triin-Merilyn Õispuu Juhendaja:

Rohkem

VL1_praks2_2009s

VL1_praks2_2009s Biomeetria praks 2 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik (see, mida 1. praktikumiski analüüsisite), 2. nimetage Sheet3 ümber

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 24. september 2015 (OR. en) 12353/15 ADD 2 ENV 586 ENT 199 MI 583 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Eu

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 24. september 2015 (OR. en) 12353/15 ADD 2 ENV 586 ENT 199 MI 583 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Eu Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 24. september 2015 (OR. en) 12353/15 ADD 2 ENV 586 ENT 199 MI 583 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Euroopa Komisjon 23. september 2015 Nõukogu peasekretariaat

Rohkem

Microsoft Word - Välisõhu abikalkulaatorite kasutamine infosüsteemis KOTKAS

Microsoft Word - Välisõhu abikalkulaatorite kasutamine infosüsteemis KOTKAS VÄLISÕHU ABIKALKULAATORITE KASUTAMINE INFOSÜSTEEMIS KOTKAS Õhusaaste abikalkulaator on vahend deklaratsioonide ja õhusaaste aastaaruande täitmise lihtsustamiseks. Kalkulaator võimaldab välja arvutada saasteainete

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Reovee kohtkäitluse korraldamine kohalikus omavalitsuses Marit Ristal Keskkonnaministeerium / peaspetsialist 16.08.2017 Raili Kärmas Keskkonnaministeerium / nõunik 15.08.2017 Veemajanduskavad ja reovee

Rohkem

Microsoft Word - essee_CVE ___KASVANDIK_MARKKO.docx

Microsoft Word - essee_CVE ___KASVANDIK_MARKKO.docx Tartu Ülikool CVE-2013-7040 Referaat aines Andmeturve Autor: Markko Kasvandik Juhendaja : Meelis Roos Tartu 2015 1.CVE 2013 7040 olemus. CVE 2013 7040 sisu seisneb krüptograafilises nõrkuses. Turvaaugu

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Mõttemõlgutus alkoholi ja seaduste teemal Ülle Laasner Rapla Maavalitsus Eesti Tervisedenduse Ühing Rapla maakonna koolinoorte uimastikasutuse uuring 2013 Öise alkoholimüügi piiramise kulg Raplamaal

Rohkem

Microsoft Word - MKM74_lisa2.doc

Microsoft Word - MKM74_lisa2.doc Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. oktoobri 2010. a määruse nr 74 Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks televisiooni ringhäälingusaadete ja -programmide digitaalse edastamise

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Hiiumaa Mesinike Seltsing Mesilasperede talvitumine, soojusrežiim ja ainevahetus talvel Uku Pihlak Tänast üritust toetab Euroopa Liit Eesti Mesindusprogrammi raames Täna räägime: Natuke füüsikast ja keemiast

Rohkem

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tulelaps Süstemaatiline kuuluvus Puittaimede perekond,

Rohkem

Solaariumisalongides UVseadmete kiiritustiheduse mõõtmine. Tallinn 2017

Solaariumisalongides UVseadmete kiiritustiheduse mõõtmine. Tallinn 2017 Solaariumisalongides UVseadmete kiiritustiheduse mõõtmine. Tallinn 2017 1. Sissejuhatus Solaariumides antakse päevitusseansse kunstliku ultraviolettkiirgusseadme (UV-seadme) abil. Ultraviolettkiirgus on

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Statistikaameti teabepäev REGREL teemal Tallinn 22.09.2015 Statistikaamet Diana Beltadze Registripõhine loendus Registripõhise loenduse (REGREL) puhul saadakse kogu teave loendatavate kohta registritest

Rohkem

PISA 2015 tagasiside koolile Tallinna Rahumäe Põhikool

PISA 2015 tagasiside koolile Tallinna Rahumäe Põhikool PISA 215 tagasiside ile Tallinna Rahumäe Põhi PISA 215 põhiuuringus osales ist 37 õpilast. Allpool on esitatud ülevaade i õpilaste testisoorituse tulemustest. Võrdluseks on ära toodud vastavad näitajad

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SUVISE RUUMITEMPERATUURI KONTROLL METOODIKA UUENDUSED Raimo Simson 23.04.19 MÕNED FAKTID Viimase 50 aastaga on Eesti suve keskmine temperatuur tõusnud ca 1.5K Aasta maksimumtemperatuurid on tõusnud ca

Rohkem

Ohtlike ainete sisaldus kalades

Ohtlike ainete sisaldus kalades Eesti Keskkonnauuringute Keskus Ohtlike ainete sisaldus kalades Marek Nurmik Keskkonna- ja analüütilise keemia osakond peaspetsialist 4. veebruar 2019 Tallinn Projekti üldinformatsioon Rahastusallikas:

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

Microsoft PowerPoint - loeng2.pptx

Microsoft PowerPoint - loeng2.pptx Kirjeldavad statistikud ja graafikud pidevatele tunnustele Krista Fischer Pidevad tunnused ja nende kirjeldamine Pidevaid (tihti ka diskreetseid) tunnuseid iseloomustatakse tavaliselt kirjeldavate statistikute

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem