Teadmiseks: 1) Maakondade veterinaarkeskused, Veterinaar- ja Toidulaboratoorium

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Teadmiseks: 1) Maakondade veterinaarkeskused, Veterinaar- ja Toidulaboratoorium"

Väljavõte

1 KÄSKKIRI Kuupäev digiallkirjas nr aasta riiklike loomatauditõrje programmide rakendusmeetmete kinnitamine Loomatauditõrje seaduse paragrahvi 43³ lõike 4 täitmiseks ning põllumajandusministri 13. juuni a määruse nr 91 Veterinaar- ja Toiduameti põhimäärus 8 lõike 2 alusel: 1. Kinnitan: 1.1 Riiklike loomatauditõrje programmide rakendusmeetmed aastal (lisatud). 2. Kehtestan rakendusmeetmete täitmiseks järgneva korra: 2.1 Loomatervishoiu, loomakaitse ja söötade osakonnal koostada riiklike loomatauditõrje rakendusmeetmete alusel nende jaotuskava maakondade veterinaarkeskustele ning edastada see maakondadele läbi dokumendihaldusprogrammi; 2.2 Jaotuskavas mitteplaneeritud uuringute teostamine tuleb maakonna veterinaarkeskusel eelnevalt kooskõlastada Veterinaar- ja Toiduametiga; 2.3 Plaanilised proovid võetakse ja saadetakse laboratooriumisse ajavahemikus 10. jaanuar 2017 kuni 30. november 2017 (välja arvatud TSE, SAKist tulenevad ning tapale saadetavate lindude uuringud salmonellooside suhtes); 2.4 Iga kord enne plaaniliste proovide võtmist kampülobakterioosi või salmonellooside uuringuteks (juhul kui proovide arv ületab 50) teavitab proovi võtja sellest Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi vähemalt üks tööpäev ette ning vähemalt 10 tööpäeva ette enne proovivõttu tuberkuloosi või paratuberkuloosi uuringuteks; 2.5 Proovide võtja saadab proovid Veterinaar- ja Toidulaboratooriumile koos nõuetekohaselt koostatud ja allkirjastatud proovide kaaskirjaga. Proovid peavad olema identifitseeritavad ja seostatavad kaaskirjal oleva tähistusega; 3. Käskkirja täitmise eest vastutavad loomatervishoiu, loomakaitse ja söötade osakonna osakonnajuhataja ning veterinaarkeskuste juhatajad. /allkirjastatud digitaalselt/ Katrin Reili Peadirektori asetäitja Teadmiseks: 1) Maakondade veterinaarkeskused, Veterinaar- ja Toidulaboratoorium

2 Kinnitatud VTA peadirektori asetäitja käskkirjaga nr 14 RIIKLIKE LOOMATAUDITÕRJE PROGRAMMIDE RAKENDUSMEETMED AASTAL I Diagnostilised uurimised 1. VEISED 1.1 Veiste tuberkuloos Uurimisele kuuluvad karja kõik üle 24 kuu vanused veised (v. a. nuumpullid eraldi asuvates epidemioloogilistes üksustes, keda ei kasutata aretuses ning kes viiakse peale üleskasvatamist tapale) Aastas uuritakse ligikaudu 1/4 veisekarjadest. Uurimise skeem peab tagama, et nelja aasta jooksul ( ) tuberkuliinitakse kõik veisekarjad. (uurimiste arv: 32654) Tuberkuliinile reageerinud veiste hulgas viiakse läbi kontrolltapmisi ja nende lümfisõlmedest tehakse bakterioloogiline külv tekitaja määramiseks (uurimiste arv: 30*) Kõik Kunstliku Seemenduse Keskuse (edaspidi KSK) pullid uuritakse üks kord aastas (Raplamaa 183 pulli uurimise arv on arvestatud koondarvus p 1.1.2) Maakond Üle 24kuuseid veiseid Tuberkuliinimiste arv aastal (1/4 üle 24kuuste veiste arvust) HARJUMAA HIIUMAA IDA-VIRUMAA JÕGEVAMAA JÄRVAMAA LÄÄNEMAA MAA PÕLVAMAA PÄRNUMAA RAPLAMAA SAAREMAA TARTUMAA VALGAMAA VILJANDIMAA VÕRUMAA KOKKU Veiste enzootiline leukoos Aastas uuritakse ligikaudu 1/5 veisekarjadest. Uurimise skeem peab tagama, et viie aasta jooksul ( ) uuritakse kõik veisekarjad. Valitud karjas uuritakse kõiki üle 24 kuu vanuseid veiseid. Lüpsilehmad uuritakse seroloogiliselt piimaproovidest (ELISA) (uurimiste 1

3 arv: 17147), ülejäänud veiseid uuritakse seroloogiliselt vereproovidest (ELISA) (uurimiste arv: 9214) Kõik KSK pullid uuritakse üks kord aastas seroloogiliselt vereproovidest (ELISA) (Raplamaa 183 pulli uurimise arv on arvestatud koondarvus p 1.3.1) Histoloogiliselt uuritakse tapajärgsel kontrollimisel leitud kasvajaid, mis võivad olla põhjustatud veiste enzootilisest leukoosist (uurimiste arv: 30) 1.3 Veiste brutselloos Aastatel uuriti ligikaudu 1/5 veisekarjadest. Uurimise skeem oli üles ehitatud põhimõttel, et viie aasta jooksul olid uuringutega kaetud kõik veisekarjad. Aastatel uuritakse brutselloosile kõiki veisekarju, mis sel ajavahemikul on hõlmatud leukoosiuuringutega Karja kõik üle 24 kuu vanused veised uuritakse seroloogiliselt (v.a nuumpullid eraldi asuvates epidemioloogilistes üksustes, keda ei kasutata aretuses ning kes viiakse peale üleskasvatamist tapale). Lehmade uurimine viiakse läbi seroloogiliselt (ELISA) leukoosi uurimiseks saadetud piimaproovidest (uurimiste arv: 17147), ülejäänud veiseid uuritakse seroloogiliselt vereproovidest (ELISA) (uurimiste arv: 9214) Brutselloosi kahtluse korral uuritakse bakterioloogiliselt aborteerunud looted (uurimiste arv: 30*) või aborteerunud emaslooma vereproov brutselloosi antikehadele (uurimiste arv: 100) Kõik KSK pullid uuritakse üks kord aastas seroloogiliselt vereproovidest (ELISA) (Raplamaa 183 pulli uurimise arv on arvestatud koondarvus p 1.3.2). Maakond Üle 24kuuseid veiseid Piimaproovide arv a uurimiseks brutselloosile ja leukoosile Vereproovide arv a uurimiseks brutselloosile ja leukoosile HARJUMAA HIIUMAA IDA-VIRUMAA JÕGEVAMAA JÄRVAMAA LÄÄNEMAA MAA PÕLVAMAA PÄRNUMAA RAPLAMAA SAAREMAA TARTUMAA VALGAMAA VILJANDIMAA VÕRUMAA KOKKU Leptospiroos Kõik KSK pullid uuritakse seroloogiliselt (mikroaglutinatsiooni reaktsiooniga (MAT)) üks kord aastas (uurimiste arv: 183) Raplamaa Trihhomonoos Kõikide KSK pullide spermat uuritakse üks kord aastas (mikrobioloogiline külv spermast tekitaja määramiseks) (uurimiste arv: 183) Raplamaa

4 1.6 Veiste kampülobakterioos Kõikide KSK pullide spermat uuritakse üks korda aastas (mikrobioloogiline külv spermast tekitaja määramiseks) (uurimiste arv: 183) Raplamaa Veiste viirusdiarröa Kõik KSK pullid uuritakse seroloogiliselt üks kord aastas (ag-elisa). Uuring toimub seerumist (uurimiste arv: 183) Raplamaa Veiste nakkav rinotrahheiit Kõik KSK pullid uuritakse seroloogiliselt üks kord aastas (ELISA) (uurimiste arv: 183) Raplamaa Veiste paratuberkuloos Kõik KSK pullid uuritakse seroloogiliselt üks kord aastas (ELISA) (uurimiste arv: 183) Raplamaa Kogutakse kudede proove ja koproproove bakterioloogilise külvi tegemiseks tekitaja määramiseks (diagnoosi täpsustamiseks) (uurimiste arv: 10*) 1.10 Veiste spongiformne entsefalopaatia Seire viiakse läbi juhindudes Euroopa Komisjoni rakendusotsuste nr 2009/719, 2011/358/EU suunistest ja OIE eeskirjadest Seire jaotus: a) Inimtoiduks tapetud loomade seire (hädatapetud ja tapaeelse kontrolli käigus ilmnenud haiguste kliiniliste tunnustega loomade seire) Aju proteaas-resistentse proteiini (PrPRes) määramiseks uuritakse: kõigi üle 48 kuu vanuste hädatapetud veiste piklikaju proovid (proove võtavad volitatud vetarstid); kõigi üle 48 kuu vanuste veiste piklikaju proovid, kui veiste suhtes on kohaldatud hädatapmine väljaspool tapamaja (terve loomaga juhtunud õnnetus, mis seoses looma heaoluga välistab tema transportimise tapamajja) ning seejärel loom tuuakse tapamajja (proov võetakse tapamajas); kõigi üle 48 kuu vanuste veiste piklikaju proovid, kui veistele on tehtud tapaeelse kontrolli käigus tähelepanekuid õnnetuste või tõsiste füsioloogiliste ja funktsionaalsete probleemide või märkide kohta (looma heaolu on ohus või looma seisund võib kahjustada inimeste või loomade tervist, tähelepanu pööratakse EL-i seadusandlusega hõlmatud zoonootiliste ja loomahaiguste avastamisele) (proov võetakse tapamajas). b) Muul põhjusel kui inimtoiduks tapetud loomade seire (surnud ja hukatud loomade seire) Aju proteaas-resistentse proteiini (PrPRes) määramiseks uuritakse: kõigi üle 48 kuu vanuste veiste piklikaju proovid, kes on surnud või hukatud farmis, transpordi ajal või tapamajas, kuid keda ei ole hukatud seoses epideemiaga, näiteks suu- ja sõrataudiga. (proove võtavad volitatud vetarstid või järelevalveametnikud). c) Veiste spongiformse entsefalopaatia (BSE) suhtes uuritakse veised, kes on sündinud, kasvanud või pärinevad Bulgaariast, Horvaatiast ja Rumeeniast või kolmandatest riikidest alljärgnevalt: kõigi üle 24 kuu vanuste riskiloomade piklikaju proovid (BSE riski loomade grupid on kirjeldatud punktis ); kõigi üle 30 kuu vanuste tervelt tapetud ja oma tarbeks tapetud veiste piklikaju proovid. (punktides a, b ja c toodud uurimiste arv: 4500) 3

5 Järelevalveametniku poolt looma käitumuslike või neuroloogiliste tunnuste alusel BSE kahtlaseks tunnistatud veise aju (BSE kliiniline kahtlus) uuritakse histopatoloogilise (uurimiste arv: 10*) ja immuunohistokeemilise meetoditega (uurimiste arv: 10*) Esmase kiirtestiga kahtlaseks või positiivseks osutunud loomade aju uuritakse täiendavalt immuunohistokeemilise meetodiga (uurimiste arv: 10*) 1.11 Salmonelloosid Koproproovid bakterioloogiliseks külviks tekitaja määramiseks kogutakse: a) kõikidelt pullidelt enne seemendusjaama või sperma kogumise eesmärgil kasvatatavasse aretuskarja viimist (uurimiste arv: 100) b) aastas uuritakse 1/5 veisekarjadest. Uurimise skeem peab tagama, et viie aasta jooksul ( ) uuritakse kõiki karju, mille piima soovitakse turustada väljaspool farmi (farmile on antud veterinaartõend 8P), sealhulgas toorpiima otseturustavad veisekarjad uuritakse igal aastal (vt lisa 3) (uurimiste arv: 3864) Proovide jaotust vaata lisa 1 tabelis! Veisekarjast kogutakse proovid vastavalt tabelis toodud skeemile. Loomade arv karjas Võetavate proovide arv Alla 20 Võrdne loomade arvuga karjas üle Bluetongue Seire viiakse läbi juhindudes 26. oktoobri aasta Komisjoni määruse 1266/2007 I lisa suunistest a uuritakse Eestis kokku ligikaudu 5% veisekarjadest, kus peetakse vähemalt 10 veist. Seireproove kogutakse perioodil veebruarist novembrini ning karjade valikul tuleb eelistada karju, mis asuvad võimalike vektorite paljunemiskohtade läheduses (soisemad, vesisemad ja niiskemad piirkonnad). Käesoleval aastal uuringutega hõlmatud karjade arvud ning uuritavate proovide prognoositavad arvud maakonniti on järgmised: Maakond Veisekarjad, kus peetakse vähemalt 10 veist Uuritavate karjade arv (minimaalne) Proovide arv 2017 HARJUMAA HIIUMAA IDA-VIRUMAA JÕGEVAMAA JÄRVAMAA LÄÄNEMAA MAA PÕLVAMAA PÄRNUMAA RAPLAMAA SAAREMAA TARTUMAA VALGAMAA VILJANDIMAA VÕRUMAA KOKKU

6 Loomadelt kogutakse proovid vastavalt tabelis toodud skeemile, et tagada haiguse 20% levimuse avastamine 95%-se tõenäosusega. Loomade arv karjas Uuritavate loomade arv ja rohkem 14 Veiseid uuritakse seroloogiliselt (ELISA) leukoosi uurimiseks saadetud vereproovidest (uurimiste arv: 1470) 1.13 Suu- ja sõrataud 10% Bluetongue uuringuteks toodud vereproovidest uuritakse suu- ja sõrataudi kolme serotüübi (A, O ja Asia-1) antikehade esinemisele. Proovid võetakse VTL poolt juhuvalimi printsiibi alusel: iga kümnes proov uuritakse SSTle. (uurimiste arv: 147) 1.14 Schmallenbergi haigus Uuritakse viroloogiliselt (PCR) surnud väärarenguga looted või vasikad, mille puhul on tegemist Schmallenbergi viiruse kahtlusega. (uurimiste arv: 25) 2. SEAD 2.1 Sigade tuberkuloos Kõik KSK ja paarituses kasutatavad kuldid uuritakse allergiliselt üks kord aastas (uurimiste arv: 312) Maakond Tuberkuliinitavate kultide arv a HARJUMAA 15 HIIUMAA 1 IDA- VIRUMAA 5 JÕGEVAMAA 28 JÄRVAMAA 7 LÄÄNEMAA 17 MAA 38 PÕLVAMAA 8 PÄRNUMAA 5 RAPLAMAA - SAAREMAA 23 TARTUMAA 59 VALGAMAA 10 VILJANDIMAA 79 VÕRUMAA 17 KOKKU Tuberkuliinile reageerinud sigade hulgast tehakse bakterioloogiline külv lümfisõlmedest tekitaja määramiseks (uurimiste arv: 20*) 5

7 2.2 Brutselloos, leptospiroos, sigade klassikaline katk, sigade vesikulaarhaigus, reproduktiiv-respiratoorne sündroom (PRRS) ja Aujeszky haigus Brutselloosi, leptospiroosi, sigade klassikaline katku, sigade vesikulaarhaiguse, reproduktiiv-respiratoorne sündroomi (PRRS) ja Aujeszky haiguse seroloogiliseks uurimiseks võetakse 2 korda aastas (minimaalselt 4-kuulise vahega) proovid kõikidest karjadest, kus on vähemalt 10 emist või 100 nuumikut. Loomadelt kogutakse proovid vastavalt tabelis toodud skeemile, et tagada haiguse 10% levimuse avastamine 95%-se tõenäosusega (proovide arv: 2367 proovi kaks korda aastas, kokku 4734 proovi) Kõik KSK kuldid uuritakse seroloogiliselt üks kord aastas (uurimiste arv: 104) Käesoleval aastal on uuringutega hõlmatud sigade põhikarjade arvud ning võetavate proovide prognoositavad arvud maakonniti järgmised (punkt punkt 2.2.2): Maakond Uuritavaid karju Proove a HARJUMAA HIIUMAA 0 0 IDA-VIRUMAA 2 57 JÕGEVAMAA JÄRVAMAA 2 55 LÄÄNEMAA 2 57 MAA PÕLVAMAA PÄRNUMAA 3 82 RAPLAMAA 2 58 SAAREMAA TARTUMAA VALGAMAA 2 52 VILJANDIMAA VÕRUMAA KOKKU Täpsem proovide jaotus on lisas Brutselloosi kahtluse korral uuritakse bakterioloogiliselt aborteerunud looted (uurimiste arv: 30*) või aborteerunud emaslooma vereproov brutselloosi antikehadele (uurimiste arv: 100) 2.3 Sigade Aafrika katk metssigadel Sigade Aafrika katku uuringud kitsendustega aladel. Euroopa Komisjoni rakendusotsuse 2014/709 lisa II ja III osas loetletud piirkondadest kütitud metssead uuritakse kõik sigade Aafrika katkule. Rakendusotsuse lisa I osas loetletud piirkondades kütitud metssigadest uuritakse ligikaudu 30% kütitud metssigadest ning lisaks need, keda soovitakse I tsoonist välja viia (olenemata sihtkoha tsoonist/tervisestaatusest). Proove uuritakse viroloogiliselt (PCR) ning juhtudel, kui antud piirkonnas on juba sigade Aafrika katk diagnoositud siis lisaks ka seroloogiliselt (ELISA) Hukkunud metssigade uurimine Sigade Aaafrika katkule uuritakse viroloogiliselt (PCR) ja vajadusel seroloogiliselt (ELISA) (seroloogiliselt uuritakse juhul kui antud piirkonnas on juba sigade Aafrika katku diagnoositud) kõik surnuna leitud metssead. Värsketelt korjustelt võetakse organmaterjal (tonsillid, põrn, lümfisõlmed, neer), lagunenud korjustelt võetakse toruluu (reieluu). (punktides ja toodud prognoositav uurimiste arv kokku: ) 6

8 2.4 Sigade Aafrika katk kodusigadel Sigade Aafrika katku uuringud seakarjades Viroloogiliselt (PCR) testitakse sigade Aafrika katku suhtes: a) karjast leitud värsked seakorjused b) sigade Aafrika katku kahtlusega sead Sigade Aafrika katku uuringud kitsendustega aladel Kaks korda aastas kontrollitakse Euroopa Komisjoni rakendusotsuse 2014/709 lisa I, II ja III osas loetletud piirkondadesse jäävaid kõrgete bioohutusmeetmetega seafarme ning võetakse proovid viroloogiliseks (PCR) uurimiseks. Proovivõtt ühendatud punktis võetavate proovidega lähtuvalt lisas 2 olevale jaotusele Euroopa Komisjoni rakendusotsuse 2014/709 lisa II ja III osas loetletud piirkondadesse jäävaid seakarju tuleb viroloogiliselt (PCR) uurida juhul kui karjast (mis ei kuulu uurimise alla punkti kohaselt) soovitakse elussigu liigutada nii piirkonna siseselt kui ka piirkonnast välja (sh ka tapamajja veetavate loomade uuringud). Uurimine peab toimuma 15 päeva jooksul enne loomade transporti. (punktis 2.4 toodud prognoositav uurimiste arv kokku: ) 2.5 Sigade klassikaline katk metssigadel Sigade klassikalise katku suhtes uuritakse seroloogiliselt (ELISA) kõik kütitud metssead (uurimiste arv: ) Hukkunud metssigade uurimine Sigade klassikalisele katkule uuritakse organeid viroloogiliselt (PCR) ja vajadusel verd seroloogiliselt (ELISA) kõik surnuna leitud metssead. Värsketelt korjustelt võetakse organmaterjal (tonsillid, põrn, lümfisõlmed, neer) (uurimiste arv: 150) 2.6 Brutselloos, Aujeszky haigus, PRRS, sigade epideemiline diarröa (PED) ja sigade gripp metssigadel Proovid võetakse VTLi poolt juhuvalimi printsiibi alusel SAK analüüsideks toodud kütitud SAK negatiivsete metssigade vereproovidest (uurimiste arv: 1000) 2.7 Salmonelloosid Kogutakse koproproovid bakterioloogiliseks külviks tekitaja määramiseks. Aastas uuritakse ligikaudu 1/5 seakarjadest. Uurimise skeem peab tagama, et viie aasta jooksul ( uuritakse kõik seakarjad, kus loomi soovitakse turustada väljapoole farmi ning kus peetakse vähemalt 10 siga (uurimiste arv: 392) Proovide jaotust vaata lisa 1 tabelis! Proovid kogutakse vastavalt tabelis toodud skeemile. Loomade arv karjas Uuritavate loomade arv ja rohkem 14 Nuumsigadelt võetakse ametlikud koproproovid vanuserühmade või pidamisrühmade kaupa arvestusega üks koproproov liitproovina 5 10 looma kohta. Karjast võetavate proovide üldarv võrdub tabelis toodud uuritavate loomade arvuga. 7

9 3. LAMBAD; KITSED 3.1 Brutselloos Ametlikult brutselloosivaba riigi staatuse säilitamiseks uuritakse aastas ca 10% juhuslikult valitud lamba- ja kitsekarjadest. Seire hõlmab karju kus on 50 ja rohkem looma. Selliste lambaja kitsekarjade üldarvud ning käesoleval aastal uuringute hõlmatud karjade arvud maakonniti on järgmised: Maakond Karjade arv, kus peetakse vähemalt 50 lammast/kitse aastal uuritavate karjade arv Uuritavate loomade arv HARJUMAA HIIUMAA IDA-VIRUMAA JÕGEVAMAA JÄRVAMAA LÄÄNEMAA MAA PÕLVAMAA PÄRNUMAA RAPLAMAA SAAREMAA TARTUMAA VALGAMAA VILJANDIMAA VÕRUMAA KOKKU Valitud karjades uuritakse üle 6 kuu vanuseid loomi. Loomadelt kogutakse proovid vastavalt tabelis toodud skeemile, et tagada haiguse 20% levimuse avastamine 95%-se tõenäosusega (proovide arv: 714). Loomade arv karjas Uuritavate loomade arv ja rohkem Bakterioloogiliselt uuritakse kõik aborteerunud looted, mille puhul on tegemist brutselloosi kahtlusega.* 3.2 Skreipi Muul eesmärgil kui inimtoiduks tapetud lammaste ja kitsede seire Aju proteaas-resistentse proteiini (PrPRes) määramiseks uuritakse: Valimi alusel üle 18 kuu vanuste (või neil peab olema enam kui kaks igemest väljunud jäävlõikehammast) surnud või hukatud lammaste ja kitsede piklikaju, kuid keda ei tapetud inimtoiduks ega loomataudi likvideerimise käigus. (Lammaste uurimiste arv: 500, kitsede uurimiste arv: 100) Järelevalveametniku poolt looma kliiniliste tunnuste alusel skreipi kahtlaseks tunnistatud looma aju uuritakse histopatoloogilise (uurimiste arv: 10*) ja immuunohistokeemilise meetoditega (uurimiste arv: 10*) PrP geeni genotüüpide määramiseks juhuvalimiga kogu lambapopulatsioonis võetakse vereproovid (täisveri!) elusloomadelt või inimtoiduks tapetud loomadelt. Uurimisele kuuluvate loomade (karjade) nimekirjad koostavad veterinaarkeskused. Uurimisteatele märgitakse proovi võtmise eesmärk (juhuvalim). Proovid transporditakse Veterinaar- ja

10 Toidulaboratooriumisse (Kreutzwaldi 30, Tartu). Uurimisi teostab EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi geneetikalaboratoorium. (uurimiste arv: 100) Punkt 3.2 proovide jaotus 2017 Maakond Lammaste arv seisuga Skreipi uurimine lammastelt (ajuproove) Kitsede arv seisuga Skreipi uurimine kitsedelt (ajuproove) PrP geeni genotüüpide määramine lammastelt (vereproove) HARJUMAA HIIUMAA IDA-VIRUMAA JÕGEVAMAA JÄRVAMAA LÄÄNEMAA MAA PÕLVAMAA PÄRNUMAA RAPLAMAA SAAREMAA TARTUMAA VALGAMAA VILJANDIMAA VÕRUMAA KOKKU Salmonelloosid Aastas uuritakse ligikaudu 1/5 lamba- ja kitsekarjadest. Uurimise skeem peab tagama, et viie aasta jooksul ( ) uuritakse kõik lamba- ja kitsekarjad (v.a. karjad, milles peetakse loomi oma tarbeks). Toorpiima otseturustavad lamba- ja kitsekarjad (4 karja, vt lisa 3) uuritakse igal aastal. Karjade valikul peab jälgima, et viiele aastale jaotatud kontrollprogramm hõlmaks kõiki lambaja kitsekarju, mille saadusi soovitakse turustada väljaspool farmi ja milles peetakse vähemalt 50 lammast (uurimiste arv: 1148). Proovid kogutakse vastavalt tabelis toodud skeemile. Eraldi tuleb pidada arvestust lambakarjade, kitsekarjade ning segakarjade (lambad/kitsed koos) uurimiste kohta. Loomade arv karjas Uuritavate loomade arv ja rohkem 14 Proovide jaotust vaata lisa 1 tabelis! 3.5 Schmallenbergi haigus Uuritakse viroloogiliselt (PCR) surnud väärarenguga looted või talled, mille puhul on tegemist Schmallenbergi viiruse kahtlusega. (uurimiste arv: 25) 9

11 4. LINNUD 4.1 Põllumajandusindude salmonelloosid Proovid kogutakse: - vähemalt 250 täiskasvanud linnust koosnevast sugukarjast; o 5 paari sokiproove (või 2 koproproovi liitproovina) võetakse nelja nädala möödumisel lindude karja toomisest ning teist korda 2-3 nädalat enne lindude tapale viimist - vähemalt 50 täiskasvanud linnust koosnevast munakarjast: o liigi Gallus gallus munakarjast võetakse 2 koproproovi liitproovina nädala vanustelt lindudelt o teistelt põllumajanduslindudelt võetakse 2 koproproovi liitproovina nädala vanustelt lindudelt ning teist korda 2 nädalat enne lindude tapamajja viimist - muna- või aretuskarja viimise eesmärgil peetavatelt üle 72 tunni vanustelt noorlindudelt: o koproproovid võetakse esimest korda 4 nädala vanustelt lindudelt ning teist korda 2 nädalat enne nende viimist sugu- või munakarja. - vähemalt 50 linnust koosnevast broilerikarjast: o liigi Gallus gallus broilerikarjadest uuritakse 1/3 tapmisele viidavatest karjadest. 2 paari sokiproove võetakse 2-3 nädala jooksul enne tapamajja viimist o teiste põllumajanduslindude korral võetakse kõikidest karjadest 2 paari sokiproove 2-3 nädala jooksul enne tapamajja viimist. Haudejaamas võetakse iga 16 nädala tagant proov igast sugukarjast pärinevate lindude koorumiskapist. Sugu- ja munakarja toodud igast partiist võetakse kümnest erinevast juhuslikult valitud tibukarbist nõrku ja surnud tibusid, tibutolmu, allapanu. Proovid võib ühendada üheks koondprooviks (uurimiste arv:1098) Proovide jaotust vaata lisa 1 tabelis! 4.2 Lindude gripp Teostatakse seroloogiline uuring. Seireprogrammi koostamisel juhinduti Komisjoni Otsuse 2010/367 EÜ I lisas sätestatud suunistest. Representatiivse proovivõtu aluseks on võetud munakanakarjad alates 50 linnust (kokku 117 lindlat). Ühel territooriumil ühele loomapidajale kuuluvad lindlad on loetud üheks lindlaks (kokku 102 lindlat). Valimisse valiti igast maakonnast ligikaudu 50% lindlatest. Proovid kogutakse vastavalt tabelis toodud skeemile. Lindude arv farmis Võetavate proovide arv ja rohkem 9 Antud skeemi kohaselt uurides on haiguse 30%-ne levimus karjas avastatav 95%-se tõenäosusega. Kui linnufarmis peetakse linde mitmes erinevas lindlas, võetakse iga lindla kohta 5 proovi. (uurimiste arv: 477) Kütitud või püütud metslindudelt (70% proovidest veelindudelt ja 30% muudelt metslindudelt) kogutakse rändeperioodil kloaagi või hingetoru/suu/neelu tampooniproove viroloogiliseks uurimiseks. Surnud metslindudelt (eelistatavalt veelindudelt) kogutakse kloaagi või hingetoru/suu/neelu tampooniproove või organproove viroloogiliseks uurimiseks (uurimiste arv: 200) Kogutakse organproove viiruse isoleerimiseks kanaembrüotes (uurimiste arv: 70*) Vereseerumist HAI (uurimiste arv: 70*) 10

12 Punkti proovide jaotus aastal Maakond Kodulindude uurimine Uuritavate linnufarmide arv Võetavate proovide arv HARJUMAA 5 45 HIIUMAA 1 9 IDA-VIRUMAA 2 18 JÕGEVAMAA 2 18 JÄRVAMAA 2 18 LÄÄNEMAA 2 18 MAA 3 27 PÕLVAMAA 2 18 PÄRNUMAA 7 63 RAPLAMAA 4 32 SAAREMAA 4 32 TARTUMAA 7 63 VALGAMAA 4 32 VILJANDIMAA 6 54 VÕRUMAA 2 18 KOKKU HOBUSED Vastavalt piiripunktide proovivõtu kavale, uuritakse imporditavad hobused INANle, kargtaudile ja malleusele (10 proovi / 30 analüüsi). 6. KALAD Seireprogrammi koostamisel tuleb juhinduda Komisjoni Otsuses 2001/183/EÜ ja Komisjoni Rakendusotsuses (EL) 2015/1554 sätestatud suunistest. 6.1 Viiruslik hemorraagiline septitseemia (VHS) ja kalade vereloomeorganite infektsioosne nekroos (IHN) Igast tegevusloaga kalakasvandusest võetakse kaks korda aastas (kevadel ja sügisel) eelkõige vikerforellidest (või teistest liikidest, mis on VHSi või IHNi viirusele vastuvõtlikud) 30 kala haigusetekitaja määramiseks. Proovivõtmise skeem: 30 kala (kokku) : 10 kala (ühes proovis)= 3 koondproovi Antud skeemi kohaselt uurides on haiguse 10%-ne kontroll-levimus kasvanduses avastatav 95%- se tõenäosusega. Viiruse isoleerimine (uurimiste arv: 15 x 3 x 2 = 90 koondproovi) 6.2 Karpkala herpesviroos Igast tegevusloaga kalakasvandusest võetakse üks kord aastas 30 karpkala haigusetekitaja määramiseks. Proovivõtmise skeem: 30 kala (kokku): 2 kala (ühes proovis) = 15 koondproovi Antud skeemi kohaselt uurides on haiguse 5%-ne kontroll-levimus kasvanduses avastatav 95%- se tõenäosusega. Viiruse isoleerimine (uurimiste arv: 3 x 6 = 18 koondproovi) 11

13 Kalade proovid (punktid 6.1 ja 6.2) Maakond Kalade proove uurimiseks VHSile ja IHNile Kalade proove karpkala herpesviroosile HARJUMAA 0 0 HIIUMAA 0 0 IDA-VIRUMAA 6 0 JÕGEVAMAA 6 15 JÄRVAMAA 12 0 LÄÄNEMAA 0 0 MAA 30 0 PÕLVAMAA 12 0 PÄRNUMAA 0 0 RAPLAMAA 6 0 SAAREMAA 12 0 TARTUMAA 0 15 VALGAMAA 0 0 VILJANDIMAA 0 0 VÕRUMAA 6 0 KOKKU Läänemere kalade uuringud Traallaevade lossimisel Miiduranna ja Dirhami sadamates kogutakse proovid merekaladest (kilu ja räim) uurimiseks viirusliku hemorraagilise septitseemia suhtes (uurimiste arv: 30 koondproovi aastas) Kaaskirjale märgitakse kalade (kilu ja räime) püügipiirkond ja püügiruut, veetemperatuur, mis peab olema alla 14º C ja viroloogiline uuringuliik. Terved kalad mähitakse imavasse paberisse ja pannakse plastkottidesse, mis asetatakse soojusisolatsiooniga konteinerisse. Proovid saadetakse laborisse jahutatuna, koos piisava koguse jääga või muu jahutusainega. Proovi temperatuur transpordi ajal ei tohi tõusta üle 10º C. Enne proovide saatmist tuleb võtta ühendust Veterinaarja Toidulaboratooriumiga Tartus tel Proovivõtmise skeem: Maakond Sadam Proovivõttude arv aastas Kalade arv valimis(¹) Läänemaa Dirhami 1 (kevadel) Harjumaa Miiduranna 1 (sügisel) ¹ Kalade arv koondproovis: KARUSLOOMAD Koondproovide arv Karusloomade seire liigisisesel söötmisel Komisjoni määruse (EL) nr 142/2011 (16 Lisa, III peatükk, IV jagu) nõuete täitmiseks uuritakse laboratoorselt neuroloogiliste sümptomitega aretusloomi TSE esinemise suhtes. PrPRes määramine. (uurimiste arv: 3) 8. KODU- JA METSLOOMAD 8.1 Marutaud Kogutakse pea- või ajuproovid kõigilt marutaudikahtlastelt kodu- ja metsloomadel uurimiseks marutaudi viiruse esinemise suhtes immuunofluoresentsmeetodil (IFM). (uurimiste arv: 250) 12

14 II Söötade uurimine 1. Salmonella spp Söödaproove võetakse bakterioloogiliseks uurimiseks. Proovid võetakse 5%-st riigi söödaregistrisse kantud 3301 söödakäitleja/loomapidaja juurest. Riskihindamise alusel tehakse valik söödakäitlejatest/loomapidajatest, kelle ettevõttest proovid võetakse. Salmonella spp on söödas ebaühtlaselt jaotunud ja selleks, et hinnata sööda ohutust tuleb võtta ühest söödapartiist teatud arv lõpp-proove (proove, mis saadetakse laborisse). Proovide arv sõltub söödapartii suurusest ning võetakse vastavalt proovivõtujuhendile. Sööda impordil võetakse proovid 10%-st eelmisel aastal imporditud partiide arvust (315). Proovi võtavad söötade valdkonna järelevalveametnikud: a) söödakäitleja juurest, kes tegeleb sööda tootmisega müügi eesmärgil või turuleviimisega ning sööda impordiga (partiide arv: 20 söödakäitlejatelt ja 30 impordil ning prognoositav lõpp-proovide arv kokku: 100) b) loomapidaja juurest, kes tegeleb oma tarbeks sööda tootmisega ja loomade söötmisega (partiide arv: 100 ja prognoositav lõpp-proovide arv: 130 ) 2. Loomne proteiin Söödaproovid võetakse uurimiseks Euroopa Nõukogu määruse (EÜ) nr 999/2001 alusel. Proovid võetakse ligikaudu 2%-st riigi söödaregistrisse kantud söödakäitleja/loomapidaja (3301) juurest. Järelevalveametnikud teevad riskihindamise alusel valiku söödakäitlejatest/loomapidajatest, kelle ettevõttest võetakse proovid vastavalt proovivõtujuhendile. Proovi võtavad söötade valdkonna järelevalveametnikud: a) söödakäitleja juurest, kes tegeleb sööda tootmisega müügi eesmärgil või turuleviimisega ning sööda impordiga (proovide arv: 15) b) loomapidaja juurest, kes tegeleb omatarbeks sööda tootmisega ja loomade söötmisega (proovide arv: 60) Tabel: Söödapartiide jaotus maakonniti Maakond Salmonella spp uuritavate söödapartiide arv söödakäitlejate juurest (p 1a) Salmonella spp uuritavate söödapartiide arv loomapidaja juurest (p 1b) 8 Loomse proteiini proovid söödakäitlejate juurest (p 2a) Loomse proteiini proovid loomapidaja juurest (p 2b) HARJUMAA 4 HIIUMAA RAPLAMAA 6 4 IDA-VIRUMAA 5 4 JÄRVAMAA 8 4 JÕGEVAMAA MAA 11 6 LÄÄNEMAA 4 3 PÄRNUMAA 10 5 SAAREMAA VILJANDIMAA 6 4 PÕLVAMAA 6 4 TARTUMAA 10 4 VALGAMAA VÕRUMAA 6 4 KOKKU

15 III Loomsed kõrvalsaadused Proovid loomsetest kõrvalsaadustest võetakse uurimiseks komisjoni määruse (EL) nr 142/2011 alusel, eelkõige selle määruse XVI Lisa Ametlik kontroll täitmiseks. Proovide arv ja jaotus lähtub järgmistest põhimõtetest: I ja II kategooria loomsete kõrvalsaaduste töötlemisettevõttest, kus tooted märgistatakse püsimärgistusainega (glütserooltriheptanaadiga), võetakse lõpp-tootest (lihakondijahust) aastas üks kord järelevalve raames proov püsimärgistusaine sisalduse uurimiseks; komposti, (karusloomade) söödamaterjali, mullaparandusainet, biogaasi ja/või töödeldud sõnnikut käitlevast ettevõttest võetakse lõpp-tootest (biogaasi puhul käärimisjääkidest) aastas üks kord järelevalve raames proov Salmonella spp esinemise uurimiseks; lemmikloomatoitu tootvast ettevõttest võetakse lõpp-tootest aastas üks kord järelevalve raames proov Salmonella spp esinemise ja enterobakterite arvukuse uurimiseks. Proovid Salmonella spp esinemise ja enterobakterite arvukuse uurimiseks võetakse alati 5st osaproovist koosneva proovina; proovid püsimärgistusaine uurimiseks võetakse ühe proovina. Proovide arv kokku: 1. Püsimärgistusaine (glütserooltriheptanaat) sisaldus 1.1 I kategooria lihakondijahust (proovide arv: 1). 1.2 II kategooria lihakondijahust (proovide arv: 2) Kokku proovide arv: 3 2. Salmonella spp esinemine 25 grammis 5-s osaproovis 2.1 söödamaterjalist/mullaparandusainest (proovide arv: 5; osaproovide arv 5 x 5 = 25) 2.2 biogaasi käärimisjääkidest (proovide arv: 5; osaproovide arv: 5 x 5 = 25) 2.3 kompostist/töödeldud sõnnikust (proovide arv: 7; osaproovide arv: 7 x 5 = 35) 2.4 lemmikloomatoidust (proovide arv: 10; osaproovide arv: 10 x 5 = 50) Kokku proovide arv: 27 Kokku osaproovide arv: 27 x 5 = Enterobakterite arvuline määramine 5-s osaproovis 3.1 lemmikloomatoidust (proovide arv: 10; osaproovide arv: 10 x 5 = 50) Kokku proovide arv: 5 Kokku osaproovide arv: 10 x 5 = 50 14

16 Tabel: Proovide arvud maakondade ja käitlemisettevõtete kaupa: Maakond Proovivõtu koht Proovivõtu objekt Proovide arv aastas (Osa-) proovide arv Analüüsitavad näitajad Tuhala Bio OÜ kompost/ töödeldud sõnnik 1 5 x Tallinna Jäätmete kompost/ töödeldud sõnnik 1 5 x Taaskasutuskeskus AS Harjumaa Ragn-Sells AS kompost/ töödeldud sõnnik 1 5 x HKScan Estonia AS, lemmikloomatoit 1 5 x x lemmikloomatoidu tootmine HKScan Estonia AS karusloomasööt 1 5 x Oisu Biogaas OÜ biogaasi käärimisjääk 1 5 x Järvamaa Aravete Biogaas OÜ biogaasi käärimisjääk 1 5 x Väätsa Prügila AS kompost/ töödeldud sõnnik 1 5 x Läänemaa OÜ Preemia lemmikloomatoit 1 5 x x AS Vireen I kategooria lihakondijahu 1 1 x II kategooria lihakondijahu 1 1 x HKScan Estonia AS, karusloomasööt/ mullaparandusaine 1 5 x töötlemisettevõte Vinni Biogaas OÜ biogaasi käärimisjääk 1 5 x OÜ Pandivere LT lemmikloomatoit 1 5 x x Lääne- AS OG Elektra tootmine, lemmikloomatoit 1 5 x x Virumaa külmhoone AS OG Elektra tootmine, lemmikloomatoit 1 5 x x kulinaariatsehh OÜ Lihakarn lemmikloomatoit 1 5 x x HKScan Estonia AS, lemmikloomatoidu tootmine lemmikloomatoit 1 5 x x AS Pomes Feeds söödamaterjal 1 5 x Matogard OÜ kompost/ töödeldud sõnnik 1 5 x Pärnumaa Paikre OÜ kompost/ töödeldud sõnnik 1 5 x OÜ Lahekala lemmikloomatoit 1 5 x x OÜ Karjamõisa lemmikloomatoit 1 5 x x Raplamaa AS Balti Karusnahk karusloomasööt 1 5 x Saaremaa Saaremaa Lihatööstus OÜ lemmikloomatoit 1 5 x x AS Kuressaare Veevärk biogaasi käärimisjääk 1 5 x Tartumaa Tartu Biogaas OÜ biogaasi käärimisjääk 1 5 x AS Keskkonnateenused kompost/ töödeldud sõnnik 1 5 x II kategooria lihakondijahu 1 1 x Valgamaa Atria Eesti AS karusloomasööt/ mullaparandusaine 1 5 x Salmonella spp Enterobakter Püsimärgistusaine 15

17 IV Vaktsineerimised 1. Marutaud Profülaktiliselt koerad ja kassid vastavalt põllumajandusministri 20. novembri a määruses nr 67 Marutaudi tõrje eeskiri sätestatule Põllumajanduslooma(de) kohustuslik vaktsineerimine ohustatud loomakasvatusettevõttes (ehitises) juhul, kui mõni loom antud ehitises on olnud otseses kontaktis marutaudi haige või marutaudikahtlase loomaga. *Uurimised tuleb eelnevalt kooskõlastada VTA ja VTLiga Lisad: Lisa 1: Salmonellooside proovid 2017 Maakond Veised Sead Lambad, kitsed Põllumajanduslinnud Uuritavate karjade arv Võetavate proovide arv Uuritavate karjade arv Võetavate proovide arv Uuritavate karjade arv Võetavate proovide arv Uuritavate karjade arv Võetavate proovide arv HARJUMAA HIIUMAA IDA-VIRUMAA JÕGEVAMAA JÄRVAMAA LÄÄNEMAA LÄÄNE- VIRUMAA PÕLVAMAA PÄRNUMAA RAPLAMAA SAAREMAA TARTUMAA VALGAMAA VILJANDIMAA VÕRUMAA KOKKU

18 Lisa 2 Sigade ehitised ja uuritavate loomade arv punktide 2.2.1, ja täitmiseks TEGEVUS- KOHA REG NUMBER NUUM- SIGADE ARV EMISTE ARV KULTIDE ARV PROOVE 2017 Tegevuskoha maakond EE HARJU KUUSALU VALD EE HARJU KOSE VALD EE HARJU KUUSALU VALD Tegevuskoha vald/ linn Tegevuskoha registreerija ärinimi TULUNDUSÜHISTU KÜÜNI-SF VALDEREKS HINNU SEAFARM EE HARJU KIILI VALD OÜ PIHLAKA FARM EE HARJU KOSE VALD EE IDA-VIRU LÜGANUSE VALD OÜ TRIIGI SEAKASVATUS SIGWAR EE IDA-VIRU KOHTLA VALD OÜ ONTIKA TALU EE JÕGEVA PUURMANI VALD EE JÕGEVA PÕLTSAMAA VALD MARKILO SAIMRE SEAKASVATUSE EE JÕGEVA PÕLTSAMAA VALD PAJU SIGALA OÜ EE JÕGEVA PALAMUSE VALD ATRIA FARMID OÜ EE JÕGEVA PUURMANI VALD OÜ KÄRO AGRO EE JÄRVA AMBLA VALD PÄIDLA EE JÄRVA KOIGI VALD EE LÄÄNE LÄÄNE-NIGULA VALD EE LÄÄNE MARTNA VALD EE EE EE EE EE EE EE EE EE EE EE EE EE EE TAMSALU VALD TAMSALU VALD KOIGI MÕIS OÜ LINNAMÄE PEEKON FAZENDA HANVAL GRUPP MARKILO RAKKE VALD KÕPSTA SEAFARM RAKKE VALD OÜ PIIBE PIG TAPA VALD ERMO SEPA TALU VINNI VALD VINIMEX SÕMERU VALD VINIMEX VINNI VALD VINIMEX VINNI VALD KUPNA MÕIS TAMSALU VALD OÜ FAMULOR VINNI VALD TAPA VALD VIHULA VALD VINNI VALD KUPNA MÕIS TUNGALTERA OLEG GROSSI TALU KARMO JÜRGENSON 17

19 EE EE EE EE KADRINA VALD HELENI LASTEKAUBAD OÜ KADRINA VALD RAIT KAASIK LAEKVERE VALD MÄIDU MAURUS VINNI VALD VINIMEX EE PÕLVA PÕLVA VALD EE PÕLVA MOOSTE VALD 18 RAKVERE FARMID AKTSIASELTS RAKVERE FARMID AKTSIASELTS EE PÕLVA VALGJÄRVE VALD ATRIA FARMID OÜ EE PÕLVA KANEPI VALD JÄRELVANKER EE PÕLVA VERIORA VALD HAAMERI TALU EE PÕLVA PÕLVA VALD EE PÕLVA RÄPINA VALD RAKVERE FARMID AKTSIASELTS KÕNNU PEEKON OÜ EE PÕLVA RÄPINA VALD PUNNI AGRO OÜ EE PÕLVA KANEPI VALD NIPI SEAFARM OÜ EE PÄRNU KOONGA VALD EE PÄRNU AUDRU VALD LÕPE AGRO LÕPE AGRO EE PÄRNU TÕSTAMAA VALD TIIT EENSALU EE RAPLA RAIKKÜLA VALD RAIKKÜLA SEAKASVATUS EE RAPLA KEHTNA VALD URRA ASSETS OÜ EE SAARE ORISSAARE VALD EE SAARE EE SAARE LÄÄNE-SAARE VALD LÄÄNE-SAARE VALD EE SAARE PIHTLA VALD EE SAARE LÄÄNE-SAARE VALD VALJALA SEAKASVATUSE SAARE PEEKON SAARE PEEKON ÄÄRE SEAKASVATUS ÄÄRE SEAKASVATUS EE SAARE LEISI VALD OSS EE SAARE LEISI VALD EE SAARE VALJALA VALD VALJALA SEAKASVATUSE VALJALA SEAKASVATUSE EE TARTU RÕNGU VALD ATRIA FARMID OÜ EE TARTU ALATSKIVI VALD OÜ FRIENDSLAND EE TARTU TARTU VALD JAMPO SEAKASVATUSE OÜ EE TARTU VARA VALD OÜ VARNJA FARMID EE TARTU RANNU VALD OÜ KÄRSS-JORSS EE TARTU LAEVA VALD EE TARTU TARTU VALD VIRU AGRO JAMPO SEAKASVATUSE OÜ EE TARTU TARTU VALD MADIS REMBEL

20 EE TARTU TARTU VALD EE VALGA HELME VALD 19 EESTI TÕUSIGADE ARETUSÜHISTU TULEVIK EE VALGA OTEPÄÄ VALD EDA KUHI EE VILJANDI VILJANDI VALD EE VILJANDI TARVASTU VALD EE VILJANDI ABJA VALD EE VILJANDI VILJANDI VALD EE VILJANDI ABJA VALD EE VILJANDI TARVASTU VALD EE VILJANDI TARVASTU VALD EE VILJANDI ABJA VALD RAKVERE FARMID AKTSIASELTS SAIMRE SEAKASVATUSE KIVISALU CAPITAL OÜ SAIMRE SEAKASVATUSE TEMPO PÕLLUMAJANDUS OÜ SAIMRE SEAKASVATUSE RAKVERE FARMID AKTSIASELTS TEMPO PÕLLUMAJANDUS OÜ EE VILJANDI KOLGA-JAANI VALD TÄSSI TALU EE VILJANDI KOLGA-JAANI VALD VADI TALU EE VILJANDI VILJANDI VALD RAKVERE FARMID AKTSIASELTS EE VÕRU VÕRU VALD JAAGUMÄE TALU EE VÕRU ANTSLA VALD RAKVERE FARMID AKTSIASELTS EE VÕRU MÕNISTE VALD OÜ TÖMBU EE VÕRU MISSO VALD ARVI UMBLEJA SIBERI TALU EE VÕRU VÕRU VALD JAAGUMÄE TALU Lisa 3. Piima otseturustajad Tegevuskoha nr Maakond Tegevuskoha asukoht Omanik, piimafarmi nimi EE12231 Harjumaa Haiba küla, Kernu vald AS Ferax Haiba EE11792 Hiiumaa Emmaste vald Andres Niit, Niidi talu EE11898 Hiiumaa Kerema küla Pühalepa vald Andruse-Jürna talu - Tiiu Alas EE12482 Ida-Virumaa Sinimäe, Vaivara vald Fie Raissa Pavlova EE15447, EE15442 Ida-Virumaa Konju küla, Toila vald R.Capital OÜ* EE15200 Ida-Virumaa Revino farm, Jõhvi vald Savala Masinaühistu EE13844 Jõgevamaa Rääbise küla, Torma vald Ruth Klaos EE13231 Järvamaa Albu vald, Albu Aare Lippasaar Rande talu EE16351 Järvamaa Paide vald Ingrid Metsla EE30480 Järvamaa Sagevere küla, Türi vald 7 KITSETALLE OÜ* EE15655 Läänemaa Ridala vald Mihkli Talu Pansionaat EE10065 Lääne-Virumaa Rägavere küla, Tapa vald Piret Pihel Hoogla talu EE10725 Lääne-Virumaa Viru-Jaagupi küla, Vinni vald OÜ Voore Mõis Paatna küla, Uue-Kangru, EE10752 Lääne-Virumaa Rakvere vald Kangru Talumix OÜ EE15254 Põlvamaa Nooritsmetsa küla, Põlva vald OÜ Metsküla Piimamees, Rae talu EE27770 Põlvamaa Rasina küla, Mooste vald Üvasi talu OÜ *

21 EE12341 Pärnumaa Oiderma küla, Koonga vald OÜ Mätiku Talu, Aivar Pikkmets EE8850 Pärnumaa Jõõpre küla, Audru vald FIE Jaan Nahku EE932 Pärnumaa Oara küla, Audru vald FIE Anne Puusild EE12914 Pärnumaa Oara küla, Audru vald Popi Varad OÜ, Aivar Popp EE15830 Pärnumaa Jõõpre küla, Audru vald FIE Tiina Edvand EE12437 Pärnumaa Kildemaa küla, Tori vald Massu Talu OÜ EE1866 Pärnumaa Koonga vald, Pikavere küla Sepa Mahetalu OÜ EE14632 Pärnumaa Seljametsa küla, Paikuse vald Männituka Farm OÜ EE19853 Raplamaa Pahkla küla, Kohila vald Pahkla Camphilli Küla Farmi OÜ (EE19853) EE13913 Saaremaa Kipi küla, Lääne-Saare vald Vatsliku Talu (EE13913) EE11565 Saaremaa Vaivere küla, Lääne-Saare vald Riido talu EE12750 Tartumaa Majala küla, Palu talu, Konguta vald Pajuste Peeter, Jaani-Palu talu EE11931 Valgamaa Möldre küla, Helme vald Allan Ilisson, Upruse talu (EE11931) EE12670 Viljandimaa Abja-Vanamõisa küla, Abja vald Arvo Veidenberg, Pajumäe talu EE10256 Võrumaa Kärina küla, Misso vald, Tsiistre Tiit Niilo, Nopri talu piimafarm EE25697 Võrumaa Kimalasõ küla, Misso vald Andri-Peedo talu OÜ * EE10316 Võrumaa Mõniste küla, Mõniste vald OÜ Lõunapiim Keskuse piimafarm *Kitsepiima otseturustaja 20

Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga KOV Kokku 112 Aegviidu vald Anija vald Harku vald Jõelähtme vald

Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga KOV Kokku 112 Aegviidu vald Anija vald Harku vald Jõelähtme vald Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga 01.01.2017 KOV Kokku 112 Aegviidu vald 716 140 Anija vald 5624 198 Harku vald 13966 245 Jõelähtme vald 6341 295 Keila vald 4906 296 Keila linn 9861 297 Kernu vald

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

3. Eesti riigi veterinaarteenistuse struktuur ja ülesanded

3. Eesti riigi veterinaarteenistuse struktuur ja ülesanded 3. Eesti riigi veterinaarteenistuse struktuur ja ülesanded Arvo Viltrop Arenemislugu Eesti Vabariigi veterinaaria valitsus Praeguse riigiteenistuse eellane: Nõukogude liidu aegne Põllumajandusministeeriumi

Rohkem

Käimasolevad KOV-ide ühinemismenetlused ja piiride muutmise ettepanekud ( ) Ülevaade ühinemismenetluste, piiride muutmise ja konsultatsioonid

Käimasolevad KOV-ide ühinemismenetlused ja piiride muutmise ettepanekud ( ) Ülevaade ühinemismenetluste, piiride muutmise ja konsultatsioonid Käimasolevad KOV-ide ühinemismenetlused ja piiride muutmise ettepanekud (26.08.2016) Ülevaade ühinemismenetluste, piiride muutmise ja konsultatsioonide algatamistest ja keeldumistest, mille osas on tehtud

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Avald

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Avald Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 18.02.2003 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Avaldamismärge: Eesti Energia Aktsiaseltsi aktsiakapitali

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Joogivesi Tartu regioonis nov08

Microsoft PowerPoint - Joogivesi Tartu regioonis nov08 Joogivee kvaliteedist Tartu regioonis Kea Kiidjärv, Tartu TKT juhtivinspektor Ettekande sisu Tartu regioon Tartu TKT ülesanne seoses joogiveega Ühisveevärgid arvudes Joogivee kvaliteet regioonis (2007)

Rohkem

Microsoft PowerPoint - nema_linnud_KKM

Microsoft PowerPoint - nema_linnud_KKM NEMA merel peatuvate veelindudega seonduvad tegevused ja ajalooline ülevaade Leho Luigujõe rändepeatus, pesitsusala, rändepeatus ja talvitusala talvitusala,, Ida-Atlandi rändetee, Merealade linnustiku

Rohkem

Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga (Lg 1), päringu aeg :36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inime

Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga (Lg 1), päringu aeg :36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inime Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga 01.02.2017 2 (Lg 1), päringu aeg 01.02.2017 13:36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse 2-1 lg 2 p 1 tähenduses

Rohkem

(Microsoft Word aasta kutsehaigestumiste ja t\366\366st p\365hjustatud haigestumiste anal%FC%FCs.doc)

(Microsoft Word aasta kutsehaigestumiste ja   t\366\366st p\365hjustatud haigestumiste anal%FC%FCs.doc) KUTSEHAIGUSED JA TÖÖST PÕHJUSTATUD HAIGUSED. AASTAL. aastal diagnoositi uut kutsehaiguse ja tööst põhjustatud haiguse esmasjuhtu. Nii kutsehaiguste kui tööst põhjustatud haiguste diagnoosimine on võrreldes.

Rohkem

AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 2001

AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 2001 AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 21 LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Projektijuht: Kristjan Duubas AS Teede Tehnokeskus Leping 29.3.21 SISUKORD 1. Saateks

Rohkem

EESTI ZOONOOSIDE ARUANNE 2013

EESTI ZOONOOSIDE ARUANNE 2013 ZOONOOSIDE ARUANNE 2013 Veterinaar- ja Toiduamet Juuni 2014 ASUTUSED JA LABORATOORIUMID 2 SISSEJUHATUS 2 LOOMADE ARV EESTIS 3 SALMONELLOOS 4 KAMPÜLOBAKTERIOOS 7 RAVIMRESISTEENTSUSE SEIRE 9 LISTERIOOS 12

Rohkem

2015 aasta veebruari tulumaksu laekumise lühianalüüs aasta veebruari lühianalüüs pole eriti objektiivne, sest veebruari lõpuks polnud tuludeklar

2015 aasta veebruari tulumaksu laekumise lühianalüüs aasta veebruari lühianalüüs pole eriti objektiivne, sest veebruari lõpuks polnud tuludeklar 2015 aasta i tulumaksu laekumise lühianalüüs. 2015 aasta i lühianalüüs pole eriti objektiivne, sest i lõpuks polnud tuludeklaratsioonid laekunud veel üle 2500 ettevõttelt. Rahandusministeerium püüdis küll

Rohkem

Vabariigi Valitsuse 8. septembri a korraldus nr 301 Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.4 tegevuse Investeeringute toetamine esmatasand

Vabariigi Valitsuse 8. septembri a korraldus nr 301 Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.4 tegevuse Investeeringute toetamine esmatasand Vabariigi Valitsuse 8. septembri 2016. a korraldus nr 301 Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.4 tegevuse 2.4.2 Investeeringute toetamine te infrastruktuuri tõmbekeskustes, tagades kättesaadavad ja mitmekülgsed

Rohkem

Läkaköha toksiini vastaste IgG tüüpi antikehade tase läkaköhaga patsientide hulgas ning kolme aasta jooksul pärast haiguse põdemist

Läkaköha toksiini vastaste IgG tüüpi antikehade tase läkaköhaga patsientide hulgas ning kolme aasta jooksul pärast haiguse põdemist Läkaköha toksiini vastaste IgG tüüpi antikehade tase läkaköhaga patsientidel ning kolme aasta jooksul pärast haiguse põdemist Piia Jõgi 1,2,3, Marje Oona 4, Tanel Kaart 5, Karolin Toompere 4, Tereza Maskina

Rohkem

m

m Teraviljafoorum 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Raul Rosenberg Maaelu Edendamise Sihtasutus 21. märts 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Riskijuhtimine on mitmetahuline Riskid ettevõtte välised

Rohkem

OTSUS nr 8-4/ Tegevusloa andmine, tegevusloa kõrvaltingimuste kehtestamine ja tüüptingimuste kooskõlastamine 1. Haldusmenetluse alu

OTSUS nr 8-4/ Tegevusloa andmine, tegevusloa kõrvaltingimuste kehtestamine ja tüüptingimuste kooskõlastamine 1. Haldusmenetluse alu OTSUS 09.09.2019 nr 8-4/2019-005 Tegevusloa andmine, tegevusloa kõrvaltingimuste kehtestamine ja tüüptingimuste kooskõlastamine 1. Haldusmenetluse alustamine AS Eesti Post (edaspidi Eesti Post) omab kehtivat

Rohkem

Microsoft Word - Koordinatsioonikogu materjal printimiseks

Microsoft Word - Koordinatsioonikogu materjal  printimiseks Alaealiste komisjonide tegevuse analüüs Eesti Noorsootöö Keskus 1.02.2010 Helen Kereme 1 Sisukord 1 ALAEALISTE KOMISJONIDE TEGEVUSE ANALÜÜS LÄBI AASTATE... 3 1.1 Alaealiste komisjonid Eestis... 3 1.2 Alaealiste

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KINNISVARATURU ÜLEVAADE JUUNI 217 Allikad: Maa-amet, city24, Eesti Pank, Statistikaamet Indeksi muutused võrreldes : -kaalutud keskmise m² muutus hinnatipuga (detsember 216): -1% -kaalutud keskmise m²

Rohkem

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/716, 10. aprill 2017, millega

Rohkem

Ülevaade_MTÜ_Eesti_Taaskasutusorganisatsioon_tegevusest_2016

Ülevaade_MTÜ_Eesti_Taaskasutusorganisatsioon_tegevusest_2016 Keskkonnaministeerium Narva maantee 7a Tallinn e-post: keskkonnaministeerium@enviree 31072017 nr 17-12-16 Ülevaade MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsiooni tegevusest aastal 2016 Käesolevaga esitame ülevaate

Rohkem

Valikpakkumise teade

Valikpakkumise teade Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) annab kirjaliku enampakkumise korras tasu eest kasutamiseks RMK valduses olevaid põllu- ja rohumaid. Kasutusse antakse järgmised maatükid: 1) Harju maakonnas Anija vallas

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Biogaasi tootmise ressurss Saaremaa loomafarmide ja toiduainetööstuse biolagunevate jäätmete baasil Peep Pitk, Tallinna Tehnikaülikool peep,pitk@ttu,ee + 372 55604106 Kes ja kust? TTÜ Keemiainstituudi

Rohkem

Pakiautomaatide tühjendamise kellaajad Pakiautomaat Tühjendamine E R Tühjendamine L Ahtme Grossi pakiautomaat 17:00 17:00 Antsla Konsumi pakiautomaat

Pakiautomaatide tühjendamise kellaajad Pakiautomaat Tühjendamine E R Tühjendamine L Ahtme Grossi pakiautomaat 17:00 17:00 Antsla Konsumi pakiautomaat Pakiautomaat Tühjendamine E R Tühjendamine L Ahtme Grossi pakiautomaat 17:00 17:00 Antsla Konsumi pakiautomaat 14:00 11:00 Aruküla Konsumi pakiautomaat 18:00 14:00 Aseri Grossi pakiautomaat 10:00 10:00

Rohkem

Eesti lihatöötlemise sektori aasta 3 kuu kokkuvõte Lühikokkuvõte Lihatöötlemise sektori majandusnäitajad on 3 kuu arvestuses püsinud varasemaga

Eesti lihatöötlemise sektori aasta 3 kuu kokkuvõte Lühikokkuvõte Lihatöötlemise sektori majandusnäitajad on 3 kuu arvestuses püsinud varasemaga Eesti lihatöötlemise sektori 2016. aasta 3 kuu kokkuvõte Lühikokkuvõte Lihatöötlemise sektori majandusnäitajad on 3 kuu arvestuses püsinud varasemaga võrreldes üpris stabiilsel tasemel, vaatamata asjaolule,

Rohkem

1 Vabariigi Valitsuse korraldus Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.5 Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadu

1 Vabariigi Valitsuse korraldus Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.5 Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadu 1 Vabariigi Valitsuse korraldus Fondi meetme 2.5 Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks tegevuse 2.5.1 Erihoolekandeasutuste investeeringute kava kinnitamine

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Sotsiaaltranspordi toetamise erinevad võimalused Kristiina Tuisk Hoolekande osakond Nõunik 12.10.2017 STT sihtgrupp Seaduse järgi Puudega isik, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx 25.06.2014 Esitluse või esitleja nimi Ida-Virumaa rahvastikust Mihkel Servinski peaanalüütik Statistikaamet Sultsi küla, Mulgimaa Edise, 17. juuni 2014 Rahvaarvu suhteline muutus, 31.03.2000-31.12.2011

Rohkem

Ohtlike ainete sisaldus kalades

Ohtlike ainete sisaldus kalades Eesti Keskkonnauuringute Keskus Ohtlike ainete sisaldus kalades Marek Nurmik Keskkonna- ja analüütilise keemia osakond peaspetsialist 4. veebruar 2019 Tallinn Projekti üldinformatsioon Rahastusallikas:

Rohkem

Microsoft Word - utt_kits_abiks.rtf

Microsoft Word - utt_kits_abiks.rtf Ute ja kitse kasvatamise toetus Toetust on õigus taotleda äriühingutel, füüsilisest isikust ettevõtjatel ja põllumajandusministri poolt nimetatud põllumajanduslikku haridust andvatel õppeasutustel, kellel

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PAHKLA CAMPHILLI KÜLA Kaasav talupidamine 1992.aastast Pärnumaa Kutsehariduskeskus Go Green &Care projekti lõppseminar 30. 08. 2016 1 Camphill maailmas Ülemaailmselt on meie küla osa Camphilli liikumisest,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Maakondlike bussiliinidega rahulolu uuring Juuli 2018 2 Uuringu metoodika ja valim Uuringu läbiviimise meetodiks oli telefoniküsitlus. Küsitlusperiood 18. 25. nädal 2018. Uuringu üldkogumiks oli vähemalt

Rohkem

RKT Lisa.tabel

RKT Lisa.tabel Lisa KINNITATUD Haridus- ja teadusministri käskkirjaga Kutseõppe tasemeõppe riiklik koolitustellimus aastateks 2017-2019 Kutseõppe riiklik koolitustellimus aastateks 2017-2019 1 2017 sh HEV 2018 2019 Aiandus

Rohkem

Microsoft Word - Sigade klassikaline katk_ _3

Microsoft Word - Sigade klassikaline katk_ _3 Sigade klassikalise katku riskiprofiil Eestis Tartu 10.12.2011 0 Sisukord Koostajad:... 3 Sissejuhatus... 4 Kokkuvõte... 5 Summary... 7 1. Kirjanduse ülevaade... 9 1.1 Sissejuhatus... 9 1.2 SKK viiruse

Rohkem

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem

H.Moora ettekanne

H.Moora ettekanne Segaolmejäätmete koostis sortimisuuringu tulemused Jäätmepäev 7. oktoober 2008 Harri Moora Säästva Eesti Instituut Segaolmejäätmete sortimisuuring Eesmärgiks analüüsida Eesti erinevates piirkondades ja

Rohkem

Malevakorraldajad 2018 tulemus

Malevakorraldajad 2018 tulemus 18. aasta malevakorraldajad: 1 Noortemaleva korraldaja Alutaguse Huvikeskus 60 2 Anija Vallavalitsus Tartu Noorsootöö Keskus (vana nimi Anne 3 Noortekeskus) 401 4 5 6 Haljala Noortekeskus MTÜ 30 Hiiumaa

Rohkem

Mälumäng Vol 3.

Mälumäng  Vol 3. Mälumäng Vol 3. 1. Mis linnu pilti on kujutatud 1993. aasta Soome 10-margasel metallmündil? a. Teder b. Lumekakk c. Laululuik d. Metsis Õige vastus d. Metsis 2. Millega kogus tuntust Külli Kersten Tartumaalt

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Sihtuuring Joogivee kvaliteedi ja terviseohutuse hindamine salvkaevudes ja isiklikes veevärkides (Järvamaa ja Jõgevamaa) Sotsiaalministri

Sihtuuring Joogivee kvaliteedi ja terviseohutuse hindamine salvkaevudes ja isiklikes veevärkides (Järvamaa ja Jõgevamaa) Sotsiaalministri Sihtuuring Joogivee kvaliteedi ja terviseohutuse hindamine salvkaevudes ja isiklikes veevärkides (Järvamaa ja Jõgevamaa) Sotsiaalministri 06.02.2015. käskkirjaga nr 18 Sotsiaalministeeriumi osakondade

Rohkem

EBÜ Üldkoosolek

EBÜ Üldkoosolek EBÜ 20. aastapäeva koosviibimine Estonia Resort Hotel & Spa A.H. Tammsaare puiestee 4a/6, Pärnu, 04.05.2018. Ülo Kask 20 aastat Eesti Biokütuste Ühingut Asutamine Eesti Biokütuste Ühing - EBÜ (www.eby.ee)

Rohkem

(Microsoft Word - Purgatsi j\344rve supluskoha suplusvee profiil l\374hike)

(Microsoft Word - Purgatsi j\344rve supluskoha suplusvee profiil l\374hike) PURGATSI JÄRVE SUPLUSKOHA SUPLUSVEE PROFIIL Harjumaa, Aegviidu vald Koostatud: 01.03.2011 Täiendatud 19.09.2014 Järgmine ülevaatamine: vastavalt vajadusele või veekvaliteedi halvenemisel 1 Purgatsi järve

Rohkem

KARU

KARU Keskkonnakorraldus ja järelevalvej Valgamaa kohalike omavalitsuste koostöö öös MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liit keskkonnaosakonna juhataja Riho Karu 5156955, valgamaaovl@valgamv.ee 15. veebruar 2012 Tallinn

Rohkem

DIPLOM Uhtna Põhikooli 2. klassi õpilane Janno Bauman osales edukalt Pranglimise Eesti MV 2017 I etapis ja saavutas 2805 punktiga LÄÄNE-VIRUMAA koolid

DIPLOM Uhtna Põhikooli 2. klassi õpilane Janno Bauman osales edukalt Pranglimise Eesti MV 2017 I etapis ja saavutas 2805 punktiga LÄÄNE-VIRUMAA koolid Uhtna Põhikooli 2. klassi õpilane Janno Bauman saavutas 2805 punktiga LÄÄNE-VIRUMAA koolide 1. koha Väike-Maarja Gümnaasiumi 2.a klassi õpilane Kaspar Liivak saavutas 2378 punktiga LÄÄNE-VIRUMAA koolide

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt Pneumokokknakkuse esinemine ja immuunprofülaktika Eestis Tervisekaitseinspektsioon Streptococcus pneumoniae avastatud 1881. aastal (dr.george Miller Sternberg ning keemik ja mikrobioloog Louis Pasteur)

Rohkem

Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates

Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates Tervise Arengu Instituut Tervisestatistika osakond Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates Tallinn 2016 Tervisestatistika

Rohkem

Lääne-Virumaa noorte kergejõustiku lõppvõistlus Jõuluvõistlus Rakveres Tulemused Tüdrukud m Koht Nimi Sünniaeg Kool Tulemus 1 Laura O

Lääne-Virumaa noorte kergejõustiku lõppvõistlus Jõuluvõistlus Rakveres Tulemused Tüdrukud m Koht Nimi Sünniaeg Kool Tulemus 1 Laura O Lääne-Virumaa noorte kergejõustiku lõppvõistlus Jõuluvõistlus 13.12.13 Rakveres Tulemused Tüdrukud 2000 1 Laura Ong 8.4.00 RRG 8,60 2 Kirke Külmhallik 5.1.00 Kadrina KK 8,66 3 Elisabeth Eiche 22.2.00 RRG

Rohkem

maamangud2007_kr-ro_maadlus.xls

maamangud2007_kr-ro_maadlus.xls kg kg MAREK LAINELA (RAPLAMAA MK JUHAN) MARGUS UDEKÜLL (L.-VIRUMAA SK TAPA) KARRO KUUSBERG (RAPLAMAA MK JUHAN) ARGO MITT (PÄRNUMAA SK LEO) FRED HEIMVELL (LÄÄNEMAA MARTNA) ALEKSANDR RUDÕK (L.-VIRUMAA SK

Rohkem

DIPLOM Rapla Ühisgümnaasiumi 10. klassi õpilane Kristin Düüna osales edukalt Pranglimise Eesti MV 2017 II etapis ja saavutas punktiga NEIDUDE ar

DIPLOM Rapla Ühisgümnaasiumi 10. klassi õpilane Kristin Düüna osales edukalt Pranglimise Eesti MV 2017 II etapis ja saavutas punktiga NEIDUDE ar Rapla Ühisgümnaasiumi 10. klassi õpilane Kristin Düüna saavutas 15825 punktiga 1. koha Hugo Treffneri Gümnaasiumi 11.a klassi õpilane Maret Sõmer saavutas 15094 punktiga 2. koha Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi

Rohkem

esl-2018.xlsx

esl-2018.xlsx Kuld Hõbe Pronks VÕISTKONDLIK PAREMUSJÄRJESTUS Individuaalsete punktide jaotus Osalejaid Koht Maakonnad Kokku Arvesse läheb 10 paremat Mehi Naisi Kokku Võite Medaleid 1 I-Viru 93 10 10 10 10 9 9 9 9 9

Rohkem

Äge B-viirushepatiit (B16)

Äge B-viirushepatiit (B16) Nakkushaiguste esinemine, immunoprofülaktika ja järelevalve tulemused Eestis 2017. aastal Terviseamet Sisukord Soolenakkushaigused... 3 Kõhutüüfus ja paratüüfused (A01.0; A01.1-A01.4)... 6 Salmonelloosid

Rohkem

AFTOVAXPUR DOE -O1 Manisa, O1 BFS, O Taiwan 3/97, A22 Iraq, A24 Cruzeiro, A Turkey 14/98, Asia 1 Shamir

AFTOVAXPUR DOE -O1 Manisa, O1 BFS, O Taiwan 3/97, A22 Iraq, A24 Cruzeiro, A Turkey 14/98, Asia 1 Shamir LISA I RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS AFTOVAXPUR DOE süsteemulsioon veistele, lammastele ja sigadele 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Iga 2 ml doosi emulsiooni sisaldab:

Rohkem

DIPLOM Väike-Maarja Gümnaasiumi 1.b klassi õpilane Reino Kallas saavutas Pranglimise Eesti MV 2017 II etapil 3229 punktiga Lääne-Virumaa koolide 1. KL

DIPLOM Väike-Maarja Gümnaasiumi 1.b klassi õpilane Reino Kallas saavutas Pranglimise Eesti MV 2017 II etapil 3229 punktiga Lääne-Virumaa koolide 1. KL Väike-Maarja Gümnaasiumi 1.b klassi õpilane Reino Kallas 3229 punktiga 1. koha Vinni-Pajusti Gümnaasiumi 1.a klassi õpilane Karlis Kütt 2845 punktiga 2. koha Jäneda Kooli 1. klassi õpilane Harri Saareoks

Rohkem

Result Lists|FINISH PROTOCOL AG

Result Lists|FINISH PROTOCOL AG 04.06.2017, Laekvere Põhikool Korraldaja - Muuga spordiklubi, Vaimar Abel Rada: asfalt. Ilm: temperatuur +16 kraadi C, tuule kiirus 3-5 m/s, kohati pilves, kuiv Ajamõõtmise tehnika ja korraldus: ANTROTSENTER

Rohkem

Folie 1

Folie 1 Mäletsejalised: pole probleem. Küsimus on pigem selles, kas ratsioonis on suure proteiinisisaldusega söötasid (nagu sojakook) üldse vaja kasutada. Lindude söötmine on keerulisem kui sigade söötmine. Lindude

Rohkem

LVMVujumises2015.xls

LVMVujumises2015.xls Lääne - Virumaa meistrivõistlused ujumises Osales 60 inimest 12.detsember 2015.a. Tamsalus used 50m vabalt 12.12.15 Lääne-Viru MV 1 Anette Hallik 2000 Vinni 28,86 2 Carmen Kuntro 2001 Rakvere 29,11 3 Laura

Rohkem

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“ jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“  jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Lugu sellest, kuidas me Murdepunktini jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Elu enne Murdepunkti Mõjutusvahendid vähetulemuslikud (Riigikontroll 2010) Programmide nappus alaealiste

Rohkem

AJAKAVA Reede, 6. märts :00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muus

AJAKAVA Reede, 6. märts :00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muus AJAKAVA Reede, 6. märts 2015 13:00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muusik NELJAD-VIIED juhendaja Anu Lõhmus 2 Kuressaare Gümnaasiumi

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Määruse kavand

Määruse kavand Riigihalduse ministri käskkirja Piirkondlike algatuste tugiprogrammide elluviimiseks toetuse andmise tingimused Harju, Ida-Viru, Jõgeva, Lääne-Viru, Põlva, Tartu, Valga, Viljandi maakondade osas eelnõu

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

DIPLOM Miina Härma Gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Oliver Tennisberg saavutas Pranglimise eelvõistluse I etapil 7954 punktiga 8. klassi arvestuses 1. k

DIPLOM Miina Härma Gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Oliver Tennisberg saavutas Pranglimise eelvõistluse I etapil 7954 punktiga 8. klassi arvestuses 1. k Miina Härma Gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Oliver Tennisberg 7954 punktiga 1. koha Pärnu Mai Kooli 8.b klassi õpilane Krethel Tiits 7443 punktiga 2. koha Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Marie

Rohkem

Microsoft Word - MKM74_lisa1.doc

Microsoft Word - MKM74_lisa1.doc Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. oktoobri 2010. a määruse nr 74 Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks televisiooni ringhäälingusaadete ja -programmide digitaalse edastamise

Rohkem

MAAPARANDUSÜHISTUTE (maaparandusseaduse alusel) NIMESTIK seisuga a. Ümber- Liikmete arv Tegevuspiirkonnas Jrk. Ühistu Vald Registri Registr

MAAPARANDUSÜHISTUTE (maaparandusseaduse alusel) NIMESTIK seisuga a. Ümber- Liikmete arv Tegevuspiirkonnas Jrk. Ühistu Vald Registri Registr MAAPARANDUSÜHISTUTE (maaparandusseaduse alusel) NIMESTIK seisuga 02.01.2018.a. Ümber- Liikmete arv Tegevuspiirkonnas Jrk. Ühistu Vald Registri Registrisse regist- sh sh sh asuvate reguleeriva on riigi

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL RKAS korrashoiu hanked Keskkonna- ja tehnilise toe osakond Osakonna juhataja Allan Hani 2019 Riigi Kinnisvara AS Kinnisvarahalduse ja arenduse ettevõte Asutatud 2001. a riigi kinnisvara senisest tõhusamaks

Rohkem

5L_ELTL_4et.XLSX

5L_ELTL_4et.XLSX BALTECO EESTI 2018/2019 VÕISTKONDLIKUD MEISTRIVÕISTLUSED L A U A T E N N I S E S 4. mängupäev: Suure-Jaanis, 23. märtsil 2019 4. mängupäeva kohtumiste protokollid - 5. LIIGA mehed Match no 1 LTK KALEV

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

Slide 1

Slide 1 SA Põhja-Eesti Turism nõukogu koosolek 08. september 2016 Purtse kindluses Karmen Paju juhatuse liige Päevakord: EASi ja SA Põhja-Eesti Turism koostööst, EASi ootused regionaalsetele turismiorganisatsioonidele.

Rohkem

CL2005R0183ET _cp 1..1

CL2005R0183ET _cp 1..1 2005R0183 ET 23.04.2016 004.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 183/2005, 12. jaanuar 2005,

Rohkem

Nr

Nr Protokoll nr 65 LISA Siseministeeriumi juurde moodustatud regionaalsete investeeringutoetuste programmi komisjoni 07.11.2012 koosoleku (protokoll nr 65, päevakorrapunkt nr 5) OTSUS: Teha 2012. aasta II

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VILJANDI LINNAVALITSUSE

Rohkem

EHL_märts 2019_TEHIK

EHL_märts 2019_TEHIK Ülevaade projektist üleriigiline digiregistratuur märts 2019 Millest juttu tuleb 1. Ülevaade üleriigilise digiregistratuuri senistest tulemustest 2. Mis tööd on kesküsteemi poolt veel teha I kvartalis?

Rohkem

Microsoft PowerPoint - lnheestis.ppt

Microsoft PowerPoint - lnheestis.ppt Lindude nakkushaigustealane olukord Eestis Arvo Viltrop Kuidas mõõta epizootilist olukorda? Haiguse esinemissageduse näitajad (samuti suremuse ja infitseerituse näitajad) Absoluutarvud, Proportsioonid,

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx Maaeluministri 0.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. novembri 08 määruse nr 6 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Jäätmete liigiti kogumine KOVides. aastal Keskkonnaamet Reet Siilaberg.9. Tartu Sissejuhatus Käimas on Riigi jäätmekava rakendamine Riigi jäätmekava eesmärkideks on jäätmetekke vähendamine, ringlussevõtu

Rohkem

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest Välisvahendite teabepäev Kultuuriministeeriumi haldusala asutustele Tallinn, 26.05.2014 Kavandatavad regionaalarengu meetmed EL struktuurivahendite perioodil 2014-2020 Regionaalpoliitika büroo Siseministeerium

Rohkem

(Microsoft Word - Ulukij\344lgede ruutloendus 2011.doc)

(Microsoft Word - Ulukij\344lgede ruutloendus 2011.doc) Keskkonnateabe Keskus Ulukiseireosakond ULUKITE 2011. AASTA RUUTLOENDUSE ANDMETE ANALÜÜS Koostaja: Rauno Veeroja TARTU 2011 SISUKORD SISSEJUHATUS... 2 1. RUUTLOENDUSTE LÄBIVIIMINE 2011. AASTAL... 3 2.

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

XXV Raplamaa Suvemängude kergejõustik Märjamaa P kuul (4 kg) Kehtna MTK Koht Nimi Vald Aeg/tulemus Punktid 1 Gunnar Atso Kohila

XXV Raplamaa Suvemängude kergejõustik Märjamaa P kuul (4 kg) Kehtna MTK Koht Nimi Vald Aeg/tulemus Punktid 1 Gunnar Atso Kohila XXV Raplamaa Suvemängude kergejõustik Märjamaa 11.06.2016 P kuul (4 kg) 1 Gunnar Atso Kohila 11.85 31 2 Markus Aleks Trofimov Rapla 11.13 29 3 Markus Sepp Järvakandi 11.02 28 4 Rauno Smirnov Kaiu 10.90

Rohkem

Microsoft Word - 4. Haiguse mõõtmine.doc

Microsoft Word - 4. Haiguse mõõtmine.doc HAIGUSE ESINEMISSAGEDUSE NÄITAJAD "Epidemioloogia on (murru) nimetajate teadus ning sellena kasulik vastukaal kliinilisele orientatsioonile, mida peamiselt valitsevad (murru) lugejad. Nimetajate sissetoomine

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) annab valikpakkumise korras tasu eest kasutamiseks RMK valduses olevaid poollooduslikke kooslusi sisaldavaid kinni

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) annab valikpakkumise korras tasu eest kasutamiseks RMK valduses olevaid poollooduslikke kooslusi sisaldavaid kinni Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) annab valikpakkumise korras tasu eest kasutamiseks RMK valduses olevaid poollooduslikke kooslusi sisaldavaid kinnisasju Kasutamiseks andmise lisatingimuseks on kasutaja

Rohkem

Lihaveisekasvatus aastal 2011

Lihaveisekasvatus aastal 2011 Lihaveiste käitlemine Targo Pikkmets OÜ Talu ja tulu juhatuse liige 16. - 30. märts 2017 OÜ Talu ja tulu mahetootja, maad kasutuses 125 ha, sellest omandis 97 ha, kõik püsirohumaad heinaküün 300 m 2, kiletunnel

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc MEEPROOVIDE KESTVUSKATSED Tallinn 2017 Töö nimetus: Meeproovide kestvuskatsed. Töö autorid: Anna Aunap Töö tellija: Eesti Mesinike Liit Töö teostaja: Marja 4D Tallinn, 10617 Tel. 6112 900 Fax. 6112 901

Rohkem

BTVPUR AlSap 1, Bluetongue Virus Serotype 1 antigen

BTVPUR AlSap 1, Bluetongue Virus Serotype 1 antigen LISA I RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS BTVPUR AlSap 1, süstesuspensioon lammastele ja veistele 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Iga 1 ml doos sisaldab: Toimeained: Lammaste

Rohkem

Eestimaa Spordiliit Jõud 2018 Võistluste tulemused Kalenderplaan 2019

Eestimaa Spordiliit Jõud 2018 Võistluste tulemused Kalenderplaan 2019 Eestimaa Spordiliit Jõud 2018 Võistluste tulemused Kalenderplaan 2019 Eestimaa Spordiliidu Jõud 2018./2019. aasta infoteatmik Koostajad: Priit Karjane, Helen Mast, Arvo Saal, Tarmo Volt Fotod: erakogud

Rohkem

Mesila bioohutus ja selle hindamine.

Mesila bioohutus ja selle hindamine. Teabepäeva korraldamist toetab Euroopa Liit Eesti mesindusprogrammi 2017-2019 kaudu Mesila bioohutus ja selle hindamine. Arvi Raie 24.03.2019, Rakveres Eesti mesinike teabepäev 1 Mesilaste haigus aprillis

Rohkem

3. Laskevõistlus "Aasta lühim päev" ÕHKRELVADEST LASKMISES Toetajad: OÜ Masinateenus ja Laskur.ee Ülenurme Õhupüss 20l Poisid Koht Nimi

3. Laskevõistlus Aasta lühim päev ÕHKRELVADEST LASKMISES Toetajad: OÜ Masinateenus ja Laskur.ee Ülenurme Õhupüss 20l Poisid Koht Nimi Õhupüss 20l Poisid Sünd. Klubi Seeriad Kokku 10* I Karel UDRAS 2003 Ülenurme GSK 89 86 175 II Manfred KUKK 2003 Ülenurme GSK 80 87 167 III Markus Jasper LASSEN 2004 Ülenurme GSK 71 75 146 4 Kalev KIVIOJA

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD PÕLEVKIVI Niiskuse määramine Oil shale Determination of moisture EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi EVS 668:1996 uustöötlus; jõustunud sellekohase teate avaldamisega

Rohkem

Microsoft Word - MKM74_lisa2.doc

Microsoft Word - MKM74_lisa2.doc Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. oktoobri 2010. a määruse nr 74 Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks televisiooni ringhäälingusaadete ja -programmide digitaalse edastamise

Rohkem

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemiseks Tellija: Maksu- ja Tolliamet Teostaja: Alarmtec AS

Rohkem

Jvtasu_2017_en0612

Jvtasu_2017_en0612 Rahandusministeerium Meie: 07.12.2016 nr 1.4-3/2257 Ministri määruse eelnõu kooskõlastamiseks esitamine Austatud minister Maaeluministeerium esitab Teile kooskõlastamiseks maaeluministri määruse Toidu-

Rohkem

Bovela, BVDV-1 and BVDV-2

Bovela, BVDV-1 and BVDV-2 I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS Bovela süstesuspensiooni lüofilisaat ja lahusti veistele 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Iga doos (2 ml) sisaldab: Lüofilisaat:

Rohkem

TOIMIVUSDEKLARATSIOON Disboxid 464 EP-Decksiegel

TOIMIVUSDEKLARATSIOON Disboxid 464 EP-Decksiegel TOIMIVUSDEKLARATSIOON vastavalt EL määruse nr 305/2011 lisale III Disboxid 464 EP-Decksiegel 1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: EN 1504-2: ZA.1d, ZA.1f ja ZA.1g EN 13813: SR-B1,5-AR1-IR4 2.

Rohkem

Lasteendokrinoloogia aktuaalsed küsimused

Lasteendokrinoloogia aktuaalsed küsimused Haigusjuht nooruki androloogiast lasteendokrinoloogi pilgu läbi Aleksandr Peet SA TÜK Lastekliinik aleksandr.peet@kliinikum.ee Neuroloogi jälgimisel vanuseni 13 a. Esmakordselt visiidil vanuses 7a Elu

Rohkem