LUUA METSANDUSKOOLI a. tegevuskava täitmise tulemusaruanne

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "LUUA METSANDUSKOOLI a. tegevuskava täitmise tulemusaruanne"

Väljavõte

1 LUUA METSANDUSKOOLI a. tegevuskava täitmise tulemusaruanne 1. Hetkeolukord ja üldeesmärgi täitmine 1.1. Üldeesmärk ja indikaatorite seire Kooli üldeesmärk: Pakkuda tööturu vajadustele vastavas mahus ja struktuuriga metsandus- ja loodusvaldkonna õpet. Tabel 1. Sihttasemete saavutamine Indikaator Siht Tegelik Sihttase Üldeesmärgi indikaatorid 1. Õppetöö katkestajate osakaal kutsekeskhariduses I aastal, % 19,2% 11,9% 16,0% 15 % 13,5% 15 % 15 % 15 % 2. Õppetöö katkestajate osakaal kutseõppes keskhariduse baasil I aastal, % 29,3% 26,5% 3,6% 21% 22,2% 21 % 21 % 20 % 3. Õppetöö katkestajate osakaal kutsehariduses kokku, % 23,7% 20,2% 16,3% 18 % 18,4% 18 % 18 % 18 % 4. Kutsekeskhariduse nominaalajaga lõpetajate osakaal, % 42,9% 51,9% 66,7% 56 % 57,7% 57 % 58 % 59 % 5. Kutseeksami edukalt sooritanute osakaal lõpetajatest, % 32,1% 34,4% 14,2% 55 % 53,1% 65 % 75 % 85 % 6. Kutsehariduse lõpetanute keskmine töine sissetulek, eurot keskmiselt kuus Töökohapõhise õppe lõpetanud õpilaste osakaal 18,3% 11,8% 6,0% - 4,1% 10 % 12 % 15 % Eesmärkide täitmist toetavad taustamõõdikud 8. Õpilaste ja õpetajate ametikohtade suhtarv kutseõppeasutuses 16,3 15,9 14, , Kutseõppeasutuste pinnakasutus, m² õpilase kohta Põhitegevuskulud õpilase kohta kutseõppes Koolispetsiifilised indikaatorid 11. Pedagoogide kvalifikatsiooninõuetele vastavus, % Õppijate rahulolu täiendusõppega 4,49 4,50 4,55 4,5 4,5 5,5 13. Täiendusõppes osalenute arv Märkus: indikaatorite selgitused on kättesaadavad nii Haridussilmas (

2 1.2. Indikaatorite seire analüüs Katkestamine ja nominaalajaga lõpetamine (indikaatorid 1-4) Aastal 2017 oli õppetöö katkestajate osakaal Luua MKs kutsekeskharidusõppes I aastal 13,5 %, mis on sellele eelneva aastaga (2016 oli 16 %) vähenenud ning jääb arengukavas seatud eesmärgi 15 % piiridesse. Eesmärgi täitmisele aitasid kaasa järgmised tegevused: sisseastumisvestlus, et koguda infot noore senise elu- ja õpitee kohta, esimesel kuul karjääriõpetuse tundides esmakursuslaste õpioskuste väljaselgitamine, et teada saada nõrgema baasiga õppijaskond ning neile vajadusel täiendava abi võimaldamine. Samuti viis kursusejuhendaja läbi kõigi esmakursuslastega sisse-elamisvestlused ning kogus esimestel kuudel tagasisidet õpilaskodus ning koolielus toimuva kohta. Eesmärgiks oli võimalikult varakult avastada need noored, kellel võis täheldada tekkivaid õppimis- ja kohanemisraskusi. Õppevõlgadega õpilastele võimaldati täiendavat järele aitamist ning nõustamist, vajadusel kaasati Jõgeva Rajaleidja keskuse spetsialiste (psühholooge, karjäärispetsialisti). Alates 2017.aasta teisest poolest korraldati ümber mittestatsionaarsete kursuste juhendaja ametikoht ning moodustati kursusejuhataja kõrvale tugispetsialisti ametikoht, kelle ülesanneteks on töö erivajadustega õppijatega kui ka õpilaste tekkivate õpi- ja käitumisprobleemide ennetamine ja neisse sekkumine. Senisest suuremat rõhku pöörasime õppevõlgnevuste ennetamisele ja likvideerimisele, viisime sisse nn kohustusliku suvetööperioodi, et anda mahajääjatele võimalus uue õppeaasta alguses teistega võrdselt alustada ning rakendasime võimalust õppetoetuste peatamiseks kui õpilane ei täida koolikohustust. Kokkuvõtvalt võib öelda, et katkestamise peamisteks põhjusteks olid eriala mittesobivus (füüsilised tööd välitingimustes on rasked), majanduslikud probleemid (tööle minek ning kooli pooleli jätmine) ning vähesed õpioskused ja motivatsioon (I aasta lõpuks õppevõlad). Alustasime õppijate tugisüsteemi uuendamisega (koostasime lähteülesande, mis arvestab suurenevat vajadust õpilaste õpi- ja karjääriteemadega tegelemiseks, neile individuaalsete lahenduste loomiseks, ka päevase õppe õpilaste perede kaasamiseks, õpetajate toetamiseks jne). Eesmärgiks on tugevdada õppijate seotust valitud erialadega ning aidata neil õpingute alguses teadvustada oma õpitee koolis ning tulevane karjäär töömaailmas. Aastal 2017 katsetasime esmakordselt noortele kevadist sisseastumisperioodi SAISi keskkonnas, tulemuseks - ca 15 % päevase õppe kogumahust saime selle voorust, kuid paraku nii varase valiku puhul siiski osa õpilaskandidaate loobus üldhariduskoolide kasuks, mistõttu järgmise aasta vastuvõtuperioodi nii töömahukana ei planeeri. Keskhariduse järgses kutseõppes (5.taseme õppekavadel) oli aastal katkestajate osakaal oluliselt suurenenud võrreldes 2016.aastaga (so 3,6 %lt 22,2 %le), kuid jääb kokkuvõttes samasse suurusjärku, mida oleme planeerinud arengukavas sihiks 21 %. Pigem on selle sihtgrupi puhul tegemist kõrvalekalde aastaga, sest nendele eelnevatel aastatel on keskhariduse järgses õppijate katkestamine olnud vahemikus %. Tegemist on mittestatsionaarses õppevormi õppijatega, katkestamise põhjuseks peamiselt õppijate õppevõlad ning majanduslikud põhjused, sh töö- ning pereelu ühildamise probleemid. Selle lahenduseks viisime 2017.a. sisse muudatuse õppeperioodi alguses, so nii metsandusspetsialisti kui puittaimede hindaja õppekavadel (60 EKAP) ning alustasime nende õppeaga 1.novembrist (mitte 1.septembrist). Sel juhul saame korraldada õpet ka suvisel perioodil ning anda õppijatele võimaluse sõltuvalt eriala sessoonsusest sooritada praktikaid kevadest sügiseni ning pikendada suvepuhkuse arvelt iseseisvate õpingute ning kutseeksamiks ettevalmistuse perioodi. Mittestatsionaarsed õppijad moodustavad kogu kooli õppijatest ca 70 %, koolile on oluline koguda pidevalt sellelt sihtgrupilt tagasisidet ja leida täiskasvanud õppijate jaoks toimivaid lahendusi, sh viia õpet lähemale sihtgruppidele. Heaks näiteks on kahe maastikuhoolduse õppegrupi (60 EKAP) avamine sarnastel tingimustel lähipiirkondades Jõgeval ja Põltsamaal. Ligikaudu pool Luua MK õppijatest õpib 4.taseme kutseõppe õppekavadel, seetõttu mõjutavad nad ka enim koolis kutsehariduse katkestajate koondnäitajat, mis 2017.aastal oli 18,4 % ning mis on ca 2 % võrra suurenenud võrreldes 2016.aastaga, kuid samas suurusjärgus kooli arengukavalise sihttasemega 18%.

3 Kutsekeskhariduses nominaalajaga lõpetajate osakaal oli 2017.a. 57,7 % ning see näitaja püsib planeeritud sihil 56 %. Õppijad, eriti täiskasvanud tasemeõppijad, kasutavad õppeajal nii akadeemilise puhkuse kui ka õppeaja pikendamise võimalust ning selle lõppedes vajavad täiendavat tuge ning õppenõustamist, et õpingut edukalt lõpetada, selleks abistab koolis neid õppekorraldusspetsialist. Eelseisval aastal on kavas koguda rohkem tagasisidet õppijatelt eesmärgiga täiendada õppekorralduslikke meetmeid (sh väärtustada õppijate iseseisvaid õpinguid, arendada õpingute toetamiseks e-õpet ning kavandada õppesessioonidesse senisest enam praktilisi töid) Kutseeksamite sooritamine ja lõpetajate hõive (indikaatorid 5 ja 6) 2017.a. korrastusid kutseeksamiga lõpetamise võimalused koolis. Veel 2016.aastal lõpetati kool kutseeksamite tähenduses neljal erineval moel: 1) õppekavadel, millel ei olnud võimalik kutseeksamiga lõpetada; 2) uutel õppekavadel, mille lõpetamisel sooritati õppekavaga samal tasemel kutseeksam; 3) uutel õppekavadel, millel kutsestandardi järgi saab kutseeksamit teha alles töökogemuse olemasolul ning kutseeksam tehakse aasta jooksul ja 4) vanadel õppekavadel, millel ei saanud veel õppekavaga samal tasemel kutseeksamid teha ja lõpetati kooli lõpueksamiga, kuid õpingute ajal sooritati 3.taseme (madalamal) kutseeksamid aastal rakendus kutseeksamitega lõpetamise nõue metsandusvaldkonna õppekavadel (positiivselt sooritas eksami 89 % metsandusvaldkonna lõpetajatest) ning kogu kooli kutseeksamitega lõpetamise tulemuslikkus tõusis oluliselt 14,2 %lt 53,1 %ni. Arengukava järgne siht oli koolil seatud 55 % ning eeltoodud tulemus eesmärgi lähedane. Luua MK on Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu koostööpartner ning tegutseme ühtlasi ka terve metsandussektori kutseeksamikeskusena, see on viinud arenguteni, kus eksamite metoodika on üks nii koolilõpetajatele kui töömaailmast eksamitele tulijatele. See on ka põhjuseks, miks kutseeksamite tulemuslikkus ning õppe läbimine uutel õppekavadel on tõusnud metsandussektor ise väärtustab kutsetega töötajaid ning on viinud kutse nõude tööle saamise eeltingimuseks. Maastikuehituse valdkonnas muutus kutseandja (endise Eesti Aiandusliidu asemel sai vastava õiguse Eesti Maastikuehitajate Liit) ja nendel õppekavadel kutseeksamitega lõpetamise võimalus eelmisel aastal katkes, kuid aasta lõpuks uuendati kõik kutsestandardid ning 2018.a. saavad eksameid sooritada juba kõik lõpetajad. Kahjuks puudub loodusturismi valdkonnas senini kutseandja ning lõpetajatel pole võimalik kutseeksameid sooritada. Järgneval perioodil on eesmärgiks kutseeksamite sooritamise võimaluse loomine ka loodusturismis Töökohapõhise õppe lõpetanud õpilaste osakaal (indikaator 7) Luua MKs toimub töökohapõhine õpe (alates 2007.aastast) peamiselt arboristi 4.taseme kutseõppekaval, viimastel aastatel on töökohapõhise õppe lõpetajate arv sellel vähenenud, kuna kaks aastat tagasi lõime võimaluse arboristiks õppida ka mittestatsionaarses õppevormis. Põhjuseks asjaolu, et lisaks arboristidena töötavatele inimestele vajasid vastavat õpet teistes lähedastes valdkondades töötavad inimesed, nt linnaaednikud ja haljasttusspetsialistid jt aastal alustasime OSKA suunistest lähtuvalt metsamasinajuhtide töökohapõhise õppega, esimene PRÕM grupp (14 õppijat) lõpetas aasta novembris, kuid kahjuks ei kajastu nad veel käesolevas aruandes. Seega, oli töökohapõhise õppe lõpetanute osakaal koolis vaid 4,1 % ning edaspidiseks oleme plaaninud selle sihtnäitaja suurendamist a. detsembris alustas uus õppegrupp, kuhu kuulub 21 erialase hariduseta metsamasinajuhti, samuti on väljatöötamisel

4 metsaveoautojuhtide 4.taseme jätkuõppekava, millele planeerime töökohapõhise vastuvõtu 2018.a.sügisel Tõhususe näitajad (jooksevkulu, õpilaste ja õpetajate ametikohtade suhtarv, pinnakasutus jm) Õpilaste ja õpetajate ametikohtade suhtarv püsib aastal võrdsena eelmise aasta tulemusega, so 14,1 (arengukava siht on 16). Peamiseks põhjuseks on väikese õpilaste arvuga grupid eelkõige metsamasinaõppes, kus on palju individuaalseid praktikaid ning õppijate arvule seab piiri masinressursi olemasolu. Pinnakasutuse seisukohast on oluline märkida, et üldnäitaja jääb samasse suurusjärku olles a. 36 (2016.a. aga 33). Kooli õppijate üldarv on suurenenud 457 (2016.a. 448 ). Arvestades kooli õpilaskodude majutusvõimekust (tingimustes, kus üks õpilaskodu on endiselt renoveerimise ootel) võiks lähiaastatel Luua MK õppijate maksimaalne üldarv jääda vahemikku Koolispetsiifiliste indikaatorite täitmine (indikaatorid nr 10-12) Pedagoogide kvalifikatsiooninõuetele vastavuse sihid on erinevates õppevaldkondades väikese erinevusega, kuid üldeesmärgiks on, et 95 % õpetajatest/instruktoritest vastaksid nõuetele. Kooli 29 õpetajast (õpetajate üldarv oli 2016.a. 33) vastab üldkriteeriumites kvalifikatsiooninõuetele 84 %, 5 õpetajal puudub nõutav kvalifikatsioon. Mõõdik on languses, kuna õpetajate üldarv on vähenenud, põhjuseks koormuste optimeerimine ning mõnes valdkonnas hoopis õppeteenuse sisse ostmine. Praktiliste tööde õpetajatel/instruktoritel on erialane kutseharidus ning nõutud töökogemus, kuid kõrgharidusega inimeste leidmine sellesse valdkonda, kus on väga oluline erialane pädevus ja praktilised oskused (nt metsamasinajuhtidel), raskendatud. Edasiseks eesmärgiks on suunata esimeses järjekorras 5.taseme kutseõpetaja kutseomistamisele just see osa õppepersonalist, samuti on võimalik eesmärki saavutada, kui haridustaseme poolest vastavad kutseõpetajad suunata erialase kutse omistamisele. Kooli üldeesmärgi saavutamisel peame oluliseks jälgida täiendusõppe korraldamisel ja tulemuslikkuse mõõtmisel kahte indikaatorit aastal oli õppijate rahulolu (küsimustiku alusel, mis täidetakse iga koolituse lõpus) täiendusõppega 4,55 (arengukavaline siht 4,5, aastal oli see 4,49) ning sellele aitas saavutada heal tasemel koolituste läbi viimine ning personaalne suhtlus kursustel osalejatega ja ettevõtetega. Arvestades asjaolu, et täiendusõppe riikliku koolitustellimuse raames on sihtgrupid ette antud (nt aegunud oskustega isik vanuses 50+ või keskhariduseta), siis üha enam tuleb leida paindlikke võimalusi väljaspool neid kriteeriume, nt individuaalse õppe korraldamiseks Eesti Töötukassa klientidele ning ettevõtetele, kes soovivad oma töötajaid kutseeksamitele suunata, tellimuskoolituste läbiviimiseks. Eesmärgi täitmisele aitasid kaasa ka uutes piirkondades (nt Pärnu, Tallinn, Tartu) koolituste läbiviimine. Kokkuvõttes koolitati aastal 462 inimest (arengukava siht on 675 inimest), mis jagunes järgmiselt: metsanduses 314, aianduses 93, materjalitöötluses 46 ja muus valdkonnas 9. Koolitustel osalejate arv on küll eelmise aastatega võrreldes vähenenud, kuid see on tingitud asjaolust, et mõned koolitused on küll ajaliselt väga mahukad (160h), kuid koolitame koolituse eripära tõttu vaid kuni 4 inimest aastas (nt metsaveoautojuht). Samuti oleme tõstnud koolituste kvaliteeti sellega, et koolitame väiksemates gruppides. Väiksed grupid on vajalikud lisaks kvaliteedi hoidmisel ka ohutuse kaalutlustel (nt raietöölise kursused). Enamasti osaletakse töötukassa poolt kutseeksamiks ettevalmistavatel koolitustel. Töötukassa toel said koolitusi 12 inimest (nii grupi- kui individuaalkoolitustel osalejaid), lisaks on rahastanud ka kutseeksameid.

5 Järgneval perioodil on kavas vastavalt OSKA suundadele jätkata uutes valdkondades digitaalse metsahalduse teemadel (nt koolitus droonide kasutamine metsanduses) ja ettevõtete praktikajuhendajaid. Luua MK on Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu kutseeksamikeskus, 2017.aastal administreerisime ja korraldasime kokku 39 kutseeksamit (raietööline 2. ja 3.tase, harvesterija forvarderioperaator 4.tase, metsur 4.tase) kokku 180 tööturul tegutsevatele inimestele aastaga võrreldes on see number vähenenud ligi poole võrra, kuna aktiivsed metsa ülestöötajad on lepingutega rakendunud. Aastal 2020 võib oodata uut tõusu, kuna rakendub Metsaseaduse säte, mis nõuab harvesterijuhtidelt metsas töötamiseks kutsetunnistust. 1.3.Hinnang kooli panusele elukestva õppe strateegia eesmärkidesse, sh kokkuvõte arendustegevuste tulemuslikkusele: Elukestva Õppe Strateegia (EÕS) 5. eesmärk: Võrdsed võimalused elukestvaks õppeks ja õppes osaluse kasv (sh kaasav haridus, HEV õpilaste toetamine, tugisüsteemi arendus) Kavandatud tegevus ja oodatud Elluviidud tegevus ja saavutatud Kitsaskohad kooli Kitsaskohad ja soovitused haridussüsteemi Hariduslike erivajadustega õpilaste toetamine koostöös õpetajate ja Rajaleidja keskusega. Koolis töötab 2017.aasta teisest poolest täiskohaga tugispetsialist (senise 0,5 HEV koordinaatori asemel). Põhjuseks senisest suurem vajadus toetada erivajadustega õppijaid (koolis peamiselt õpi- ja kohanemisraskustega noored), abistada õpetajaid ning tegeleda õpiraskuste ennetamisega (sh kooli-sisene õppenõustamise). Senisest enam kaasasime sellel aastal Rajaleidja karjäärspetsialiste, kes töötasid peamiselt I kursuse õpilastega, kellel tekkisid motivatsiooniprobleemid. Tulemusena lahkus Keeruline on esimestel kuudel peale sisseastumist HEV õppijaid märgata, kuna eelmistest õppeasutustest ei tule sellekohane info kaasa. Õpetajatel vähene kogemus nendega töötamiseks. HEV õpilase haridustee rohkem jälgitavaks läbi erinevate haridusastmete. Ebaselge on nende edasine tööle saamine, tulevikus rohkem koostööd ja infot Töötukassa tööjõureformi rakendamiseks.

6 4 õpilast, kuna eriala ei sobinud. Õpilaste tervislikke eluviise edendavate tegevuste arendamine. Tervislike toitumisharjumuste tekkimiseks pakume kooli sööklas 2 x päevas sooja toitu: enne tundide algust hommikusööki ning päeval lõunasööki. Metsapraktikatel võetakse soe toit metsa kaasa, jälgime kaloraaži. Võimaldame õpilastel kord nädalas Kuremaa Ujulas käia ning korraldame tervisespordi üritusi (kooli meistrivõistluste sari jt). Kvaliteetse koolitervishoiuteenuse osutamiseks oleme sõlminud koostöölepingu Eldered OÜga, kooliõde nõustab õpilasi (eritähelepanu all on HEV õppijad ning infovahetus nende eri- ja perearstidega), oluliselt on paranenud haiguste ennetus (vaktsiinid, hügieeni abinõud jne). Maapiirkondades on kvaliteetset koolitervishoiu teenuse osutajat raske leida, võimalik kui mitu piirkonna kooli (sh koostöös KOVi koolidega) ühiselt teenust otsivad. Koolitoidu toetust peaksid saama kõik päevase koolipõhise õppe õpilased (praegune olukord on, et kui õppija saab 20 aastaseks, siis tal koolitoidutoetus kaob, kuigi tal jääb lõpetamiseni veel nt 0,5-1 aasta). Õppe- ja olmekorraldus muutmine eesmärgiga suurendada õpilaste ja töötajate enesevastutust). Õpilaskodudes on kaasajastatud õpilaste kasutuses olevad köögiboksid. Samuti on soetatud vaba aja veetmiseks jalgrattad, mille kasutamine on õpilaste seas populaarne. Õpilastele on kaasajastatud pesupesemise võimalused koos kaasaegsete - Kuna Luua MK asub eemal linnadest (kuid õpilased on õppima tulnud üle kogu Eesti) ning ühistranspordiga kooli tulemine põhjustab osadele õpilastele ebamõistlikku ajakulu, siis olukorda parandaks sõidutoetuse taastamine ka isikliku sõiduvahendiga kooli tulemisel.

7 kodumasinate kättesaadavusega EÕS 3. eesmärk: Elukestva õppe võimaluste ja töömaailma vajaduste vastavus (sh õppe vastavus tööturu vajadustele, ettevõtlusõpe, praktikakorralduse arendamine, töökohapõhise õppe laiendamine, OSKA raportite soovitustega seotud tegevused) Kavandatud tegevus ja oodatud Elluviidud tegevus ja saavutatud Kitsaskohad kooli vaates (kui on) Kitsaskohad ja soovitused haridussüsteemi PRÕM töökohapõhise õppe gruppide avamine Lõpetas esimene metsamasinaoperaatorite grupp 14 inimest (alustas 16) ning alustas uus 21 inimest. Hea koostöö on ettevõtetega Tähisväli OÜ, Metsasemu OÜ, Prenton OÜ, M&M Metsaveod OÜ, Arjadi Agro OÜ, Vilkest OÜ, Renlog OÜ, Balti Puumasin OÜ. Picea Grupp OÜ, Ruudi OÜ, Säilik OÜ, Parika MT OÜ, Hinsametsa OÜ, M&M Metsaveod OÜ, Karo Mets OÜ, Stora Enso OÜ jt. - - Metsandussektori teenindamine kutseeksamikeskusena. Koostöös Eesti Metsaja Puidutööstuse Liiduga kutsete andmisel tulemuseks ca 200 metsandusliku kutse omistamine ning hindamiskomisjonide administreerimine a.detsembris loobus kool õigusest kutseandjana tegutseda (vastav kokkulepe sündis koostöös metsandussektori kutseandjaga, et hoida lahus õpetamine ja hindamine ning tagada kutsesüsteemi jätkusuutlik areng). Alates tegutseb Kutseeksamite maksumuse ümberhindamine ning sellest tulenev eksamitasude vähendamine koolile ei kata arboristi eriala kutseeksami läbiviimise kulusid. Läbirääkida hinna kujunemise põhimõtted koostöös kutseandjaga ning leida lahendus.

8 kool EMPL poolt tunnustatud kutsekesamikeskusena, mille aluseks on haldusleping EMPLga. Metsaveoautojuhtide koolitustega alusta-mine (OSKA suunad). Kinnitati metsaveoautojuhi kutsestandard, koolituse piloteerimine täiendusõppe (3 kursust) on edukalt läbi ning alustati 4.taseme kutseõppe jätkuõppekava väljatöötamist, millele esimene vastuvõtt töökohapõhises õppes on planeeritud sügiseks. Vajaliku kvalifikatsioonija kogemusega koolitajate ja koostööpartnerite leidmine. Võimalikud koostöökohad uueks perioodiks teiste kutseõppeasutuste ja ettevõtetega. - Metsanduse õppekavade uuendamine (OSKA suund). Metsamasinaõppekavade ajakohastamine Uuendati ja kinnitati raietöölise (3.tase) kutsestandardid, töös on metsuri (4.tase) kutsestandardi muutmine ja ümbernimetamine metsandusspetsialistiks (4.tase). Põhjuseks metsandussektori vajaduses seniselt raietööde tegijalt (tehtav enamuses metsamasinatega), metsahindaja ja metsamajanduslike tööde korraldaja järele a. lõpus alustati paralleelselt kutsestandardite loomisele ka uute õppekavade väljatöötamist. Uuendati ja kinnitati harvesteri- ja forvarderioperaatorite (4.tase) kutsestandardid a. alustati sellest tulenevalt ka samade õppekavade uuendamist. Olulisemad muudatused B- ja T kategooria sõidu Analüüsida maamajanduslike erialade (metsandus, põllumajandus) õppekavades B- ja T-kategooria sõiduõppe mahtude ja kohta ning luua

9 Praktikasüsteemi edasiarendamine ja veebipõhise hindamiskeskkonna uuendamine. Ettevõtlusõppe arendamine kijuhi õpe põhiõpinguna rahastatakse kooli poolt (ülioluline, sest juba ettevõttepraktikate ajal tuleb õpilastel iseseisvalt metsas objektideni jõuda (sõiduõigus on eeldus, et üldse sellel eriala töötada) a. taotleti ja rahastati ESF programmist projekt ESF Luua Metsanduskooli praktikate veebipõhise hindamiskeskkonna uuendamine ja kasutuse hankimine ning praktikajuhendajate koolitamine Indikaatorid hindamiskeskkond ning 180 koolitatud ettevõttepoolset praktikajuhendajat saavutatakse 2018.aastal 2017.a. taotleti ja rahastati ESF programmist projekti Ettevõtlusõppe arendamine Luua MKs, mille tulemusena käisid esimeste kursuste õpilased töövarjudeks (Stora Enso OÜ, RMK, Imavere Saeveski jt) ettevõtetes ning tegutsesid õpilasfirmad (puidust dekoratsioonid, taimeseaded jms). Toimus ettevõtlusmäng Tehas klassiruumis, mille viis läbi Junior Achievemendi konsultant võimalused nendel erialadel sõiduõppe täiendavaks rahastamiseks (praegu kooliti erinevad lahendused).

10 EÕS 4. eesmärk: Digipööre elukestvas õppes (sh digioskuste arendamine, õppe digitaliseerimine jm) Kavandatud tegevus ja oodatud Elluviidud tegevus ja saavutatud Kitsaskohad kooli Kitsaskohad ja soovitused haridussüsteemi Digipöörde arengukava elluviimine Koolil on digipöörde arengukava (ning läbi digipeegli enesehindamise teadvustatud arendussuunad. - Kaardistada kutseõppeasutuste üleselt infotehnoloogiline taristu ning planeerida selleks toetusmeetmeid. Õppe tulemuslikkuse tõstmine läbi valdkonnaspetsiifiiste (OSKA) lahenduste kasutusele võtmise a. välja töötatud metoodilised ja tööturu vajadustest lähtuvad arendussuunad simulaatorite õppe suurendamine metsamasinajuhtide õppekavades ning metsandusliku infosüsteemi (MIS) loomine on saanud lõpuks toetuse HTMi poolt ning rakendumas. Läbi on viidud on riigihanked metsamasinate simulaatorite kasutusele võtmiseks ning 2018.a. alguses kasutusele võtmiseks. Oluliselt paranevad õppetingimused ja - keskkond. MIS väljaarendamise lähteülesanne on valmis ning arendusprotsess rakendub 2018 I pooles, mille tulemusena kaasajastuvad kogu praktikabaasi infosüsteem ja õppevõimalused. Pikaajaline ootus HTMi toetuse osas on saanud lahenduse. Anda kooli- ja erialaspetsiifiliste hangete läbiviimine kooli tasandile. Koolipere digipädevuste arendamine. Pilveteenuse (Portal Office) kasutusele võtmine terves koolis, ühistööd võimaldavate meetodite ja lahenduste Eesmärgi täitmist raskendas pilveteenusele ülemineku protsessi nõrk eestvedamine ning kasutajate oskuste -

11 kasutamine (isiklikud e-posti aadressid kõikidele õppijatele, remonditööde ja IT tööde e-register jms), tahvelarvutide klassi soetamine ning välitingimustes õppeks kasutusele võtmine. Hinnanguliselt realiseerus pilveteenusele üleminek 2017.aastal 50 % ulatuses ning jätkub 2018.aastal. arvatust madalam tase) - tegevused jätkuvad 2018.a. ning lisaks arendatakse välja pilveprindi lahendused EÕS 2. eesmärk: Pädevad ja motiveeritud õpetajad ja koolijuhid Kavandatud tegevus ja oodatud Elluviidud tegevus ja saavutatud Kitsaskohad kooli Kitsaskohad ja soovitused haridussüsteemi Õpetajad, töötajad ja kooli juhtkonnaliikmed on saanud tagasisidet oma tööle ning teadvustanud enesearenduse vajadused. Kõikide töötajatega on läbiviidud arenguvestlused ning kokkulepitud tulemuseesmärgid. Õpetajate eneseanalüüs ja tõenduspõhised töötulemused on esitatud e- arengumapis. Vastavalt töötulemustele on määratud tulemustasud. Olemasolev õpetajate palgasüsteem vajab uuendamist (eelmine jõustus 2013). Õpetajate palgatõusu jätkumine järgnevatel aastatel, et suudaksime konkureerida heade erialaspetsialistide värbamisel töömaailmaga ning motiveerida häid õpetajaid a. II pooles töötati välja uus ühendatud praktikabaasidega kooli toimemudel, mis rakendus Töötajate täiendkoolitused lähtuvad kooli eesmärkidest ja toetavad nende professionaalset arengut. Kaks korda aastas kinnitatakse personali koolituskavad ning läbitakse kokkulepitud koolitused. Sisekoolituste tellimisel arvestati kooli üldisi arengusuundi, milleks oli Kooli tasandil on probleemiks ajaline faktor, nt pikemaajalistele koolitustele, õpirännetesse või stažeerima saatmiste puhul ei ole võimalik suures ulatuses õppetööd

12 Töötajate tunnustussüsteem arvestab erinevaid tööpanuseid ning lähtub kooli põhiväärtustest aastal HEV õppija toetamine ja digipädevuste suurendamine. Läbiti HITSA Tulevikuõpetaja kaks moodulit, toimusid individuaalsed haridustehnoloogi nõustamised. Uuendati olemasolevaid töötajate tunnustamise põhimõtteid ja lisati uued kategooriad nagu Aasta meeskond ja aasta Tegu. Töötajaid esitati üleriigilistele tunnustamistele: haridustehnoloog R.Tralla ja metsnik J.Puussepp (Liivimaa õpetajate tänuõhtule). Koolijuhile omistati Balti ühtsuse medal pikaajalise koostöö eest Balti metsanduslike kutseõppeasutustega. ümber korraldada või asendajaid leida. Vajadus on luua süsteem, kus vähemalt 2 õpetajat saaks poolaastas võtta endale arendusperioodi (nn vaba semestri). - Rohkem tunnustamisvõimalusi kutsehariduse kategoorias EÕS 1. eesmärk: Muutunud õpikäsitus (sh planeeritud tegevused õppekavaarenduses) Kavandatud tegevus ja oodatud Elluviidud tegevus ja saavutatud Kitsaskohad kooli Kitsaskohad ja soovitused haridussüsteemi Ühiste aluste väljatöötamine ja kokkuleppimine õppekavaarenduses. Viidi sisse õppekava nõustaja roll ning kinnitati kooli õppekava arendusega tegelev töögrupp, õppekavadele kinnitati õppekavahoidjad, pooleli on õppekavade rakenduskavade analüüsimine ning valikainete Õpetajate ebapiisav koostöö ja ühine vastutus rakenduskavade koostamisel ja elluviimisel. Jätta koolidele suurem vabadus õppekavade koostamisel ja muutmisel (piisab alusdokumendina kutsestandardist ning rakenduskavad võiksid jääda koolikorralduslikeks dokumentideks).

13 mahtude suurendamine. Kutseeksamitega kooli lõpetamise protsessi parendamine eesmärgiga tagada lõpetajatele parem juurdepääs tööturule. Uutel õppekavadel mindi üle kutseeksamitega kooli lõpetamisele ning sellest lähtuvalt mõtestati ümber kõik õppekavad, kus see võimalik oli. Kitsaskohaks on kutseeksamite mitte läbimine, mis võib suurendada katkestamist. Lahenduseks on osadena kutse saamine (läbi õppe), kuid arvestada tuleb töömaailma eksamikomisjoni liikmete täiendava tasustamisega jms. Jätta õppijatele vabadus ise määrata kooli lõpetamise vorm kutseeksamiga (ka mädalamal tasemel vajadusel või kooli lõpueksamiga), elukestvas õppes on vajaduse tekkimisel inimestel alati võimalik töömaailma eksamitele minna Muu koostöö huvipooltega ja panus piirkonna arengusse Kavandatud tegevus ja oodatud Elluviidud tegevus ja saavutatud Kitsaskohad kooli Kitsaskohad ja soovitused haridussüsteemi Rahvusvaheline koostöö arendamine eesmärgiga õppida teiste riikide kogemustest ning avardada silmaringi. Jätkusid järgmised Erasmus+ projektid International Forestry ning Roheline õpiränne, - kokku toimus 29 õpilaste ja 19 õpetajate õpirännet Soome 15 õpilast, 8 õpetajat, Hollandisse 2 õpilast, 1 õpetaja, Belgiasse 1 õpilane, 1 õpetaja, Austriasse 7 õpilast, 5 õpetajat ja Ungarisse 5 õpilast ja 4 õpetajat. Osalesime rahvusvahelistel metsanduslikel kutsevõistlustel EUROPEAö Šveitsis ja korraldasime Balti metsanduskoolide kutsevõistlused Luual (I koht). Õpirännete puhul tuleb senisest enam soodustada õpilaste õpirändeid väikeste gruppidena koos õpetajaga ning integreerida välismaal pakutavad võimalused senisest tulemuslikumalt nende õpingutesse. Õpetajate lähetuste maksimaalne pikkus saab olla kuni 2 nädalat, vastasel korral on keeruline leida asendusi õpetajatele. - Võtsime vastu 60 välisõpilast ja 19 välisõpetajat. Enim olid esindatud

14 Koostöö arendamine teiste haridusasutustega eesmärgiga läbi viia erialast õpet. Koostöö arendamine eriala liitudega ja teiste asutustega eesmärgiga populariseerida metsandusharidust. järgmised riigid: Belgia, Holand, Soome, Rootsi, Austri, Sloveenia, Läti ja Saksamaa. Jätkus Horizontal Plus programmi raames rahvusvaheline koostööprojekt Eesti, Läti ja Soome kutseõppeasutuste ja ettevõtete vahel eesmärgiga arendada metsamasinaõpet. Sõlmiti koostöölepingu Ogre Tehnikumiga metsanduserialade õpilaste ja õpetajate vahetusteks ning raiespordi laagrite korraldamiseks ja võistlustel osalemiseks. Jätkus pikaajaline koostöö Olustvere TMKga, põllumajanduse eriala õpilased läbisid Luua MK (üle 30 õppija) metsandusmooduli (32 t). Samuti viisime läbi metsamasinate praktika (80 t) 10 Pärnu KHK metsanduse eriala õpilasele. Korraldasime koostöös Eesti Metsaseltsiga üle-eestilise metsandusviktoriini Noored Euroopa metsades finaalüritust Luual, samuti metsanduslikke raieja kutsevõistlusi Kevad Karikas, TOP 10 jpt. Korraldasime metsandussektori 49. kutsevõistlused (osales 300 osavõtjat) ning osalesime Metsanduse visioonikonverentsi

15 Suhtlemine avalikkusega ja turundustegevused läbiviimisel. Tulemuseks on kooli tuntuse kasv. Kokku osaleti 9 haridus- ja karjäärimessil (Intellektika, Oma Rada, Lingid Tulevikku, Vali Nutikalt!, Orientiir, Ideede Laat, Noor Meister, Võrumaa noorte karjääripäev, Jõgevamaa Gümnaasiumi karjääripäev) ja 7 erialamessil või sündmusel (Maamess, Türi Lillelaat, Pärnu taimelaat, Rakvere linnapäevad, Palamuse väljanäitus, Erametsaliidu metsapäev, Metsandushariduse päev). Külastati põhikoole ning Vao pagulaskeskust. Tulemuseks on kooli tuntuse kasv ning koolitustellimuse täitmine Teiste olulisemate arengute kirjeldus Ellu viies Luua MK arengukava jätkusid ka 2017.aastal muudatused kooli juhtimistruktuuris ning toimemudelis. Vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleri käskkirjale nr /106, tulid a. seisuga Luua MKi valdusesse Pärnu KHK Tihemetsa metskonna kinnistud ning sellega koondus kogu metsandusliku kutsehariduse praktikabaas (kokku ca 9000 ha) Luua Metsanduskooli. Sellest lähtuvalt uuendati veelkord kooli põhimäärust ning korrigeeriti toimemudelit, mille tulemuseks võib lugeda senisest efektiivsemat tööd ning ressursside kasutust metsandusliku kutseõppe arendamisel ja läbi viimisel. Seoses praktikabaaside ühendamisega valmistati ette ja viidi läbi järgmised kooli tegevuseks vajalikud hanked: metsamasinate, metsamaterjalide müügi- ja veohanked. Olulise tegevusena viidi läbi praktikabaasis metsade sertifitseerimiseks PEFC audit, mille tulemusena rakendub vastav sertifikaat, mis kinnitab, et kool majandab õppetegevuse käigus metsi keskkonnasõbralikult ja säästlikult ning täidab metsamajandamise standardit a. teises pooles valmistati ette seni kooli tegevuseks olnud Luua küla veemajanduse üleandmine piirkonna vee-ettevõttele AS Emajõe Veevärk, mis realiseerub 2018.a. I kvartali lõpuks aasta peamiseks eesmärgiks kooliga põhitegevusega mitteseotud funktsiooni soojamajanduse üleandmise Jõgeva vallale ettevalmistamine.

16 3. Kokkuvõte ja ettepanekud arengukava ja/või tegevuskava muutmiseks Kokkuvõtteks võib öelda, et Luua Metsanduskool on suures osas täitnud aastaks planeeritud tegevuseesmärgid. Esile tõstmist väärib kutsekeskharidusõppes esimesel aastal katkestanud õppijate vähenemistrend, kooli edukalt kutseeksamitega lõpetanute osakaalu tõus ning tööturu vajadustega arvestamine õppekavade arenduses ja õppetöö korralduses. Kooli eesmärkide täitmist mõõtvate indikaatorite ja tegevuskava muutmise vajadust ei ole.

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja kinnitamine 1. Kinnitan täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 14.03.2017 käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu 13.03.2017 protokoll nr 10 Õppekavarühm Õppekava nimetus Puitmaterjalide töötlus CNC

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool SA) korraldab koolituse "Täiskasvanud õppija õpioskuste

Rohkem

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht 10.11.2016 Eesti elukestva õppe strateegia üldeesmärk kõigile Eesti inimestele on loodud nende vajadustele

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Majutusette

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Majutusette Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es 134911 HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Hotel management Менеджер отеля ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3

Rohkem

8 Täiskasvanuhariduse programm docx

8 Täiskasvanuhariduse programm docx Lisa 8 Täiskasvanuhariduse programm 2019-2022 Sisukord 1. Programmi taust ja vajalikkuse põhjendus... 2 2. Programmi eesmärk ja mõõdikud... 3 3. Programmi meetmed ja tegevused... 3 3.1. Meede 1: Haridustee

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui vene keeles): Õppekavarühm: (täienduskoolituse standardi

Rohkem

Õppekorralduseeskirja lisa nr 9 Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitter

Õppekorralduseeskirja lisa nr 9 Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitter Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitteriiklike toetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord I Õppetoetused 1. Üldsätted 1.1. Kord põhineb õppetoetuste ja õppelaenuseadusel

Rohkem

Ppt [Read-Only]

Ppt [Read-Only] EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab varajast koolist väljalangemist ja selle vähendamist EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab madala haridustasemega noorte osakaalu vähendamist Madal

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi a Direktori käskkirjaga nr 1-2/6 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE K

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi a Direktori käskkirjaga nr 1-2/6 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE K I SISEHINDAMISE KORD Kord kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 78 lõike 3 alusel. 1. Üldsätted 1.1 Koolis sisehindamine on pidev protsess, mille eesmärk on tagada õpilaste arengut toetavad tingimused

Rohkem

RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning sa

RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning sa RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning saada kogemus teoreetiliste teadmiste rakendamisest töökeskkonnas;

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

Elukestva õppe strateegia täiskasvanuhariduse programm

Elukestva õppe strateegia täiskasvanuhariduse programm TARTU KUNSTIKOOLI 2016. a tegevuskava täitmise tulemusaruanne 1. Hetkeolukord ja üldeesmärgi täitmine 1.1. Üldeesmärk ja indikaatorite seire Kooli üldeesmärk: Disaini ja kunstide õppesuunal on loodud kvaliteetsed,

Rohkem

TALLINNA KOPLI AMETIKOOL (TKAK) ÕPPEKORRALDUSEESKIRI

TALLINNA KOPLI AMETIKOOL (TKAK) ÕPPEKORRALDUSEESKIRI TALLINNA KOPLI AMETIKOOL (TKAK) ÕPPEKORRALDUSEESKIRI KINNITATUD TKAK direktori 14.02.2006.a käskkirjaga nr 1-5/6 KINNITATUD direktori 05.11.2018 käskkirjaga nr 1-5/132 TALLINNA KOPLI AMETIKOOLI ÕPPEKORRALDUSEESKIRI

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

KA kord

KA kord KINNITATUD Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu 13.11.2017 otsusega nr 8 MTÜ EESTI LEIVALIIT KUTSE ANDMISE KORD Pagari ja kondiitri kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 Kutse andmise kord (edaspidi kord)

Rohkem

KINNITATUD Pärnumaa Kutsehariduskeskuse nõukogu protokoll nr 8 otsusega nr 2 ÕPPEKORRALDUSEESKIRI Pärnu

KINNITATUD Pärnumaa Kutsehariduskeskuse nõukogu protokoll nr 8 otsusega nr 2 ÕPPEKORRALDUSEESKIRI Pärnu KINNITATUD Pärnumaa Kutsehariduskeskuse nõukogu 27.09.2018 protokoll nr 8 otsusega nr 2 ÕPPEKORRALDUSEESKIRI Pärnu 1. Õppekorralduseeskirja reguleerimisala 1.1. Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õppekorralduseeskiri

Rohkem

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU 2030+ Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor 22.11.2018 ÜLEVAADE HARIDUSASUTUSTEST* Haridusvaldkond Haridusasutus Arv Märkused Alusharidus

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui vene keeles): Õppekavarühm: (täienduskoolituse standardi

Rohkem

RAKVERE AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Logistika Logistiku abi Logistic assistant Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EK

RAKVERE AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Logistika Logistiku abi Logistic assistant Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EK RAKVERE AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Logistika Logistiku abi Logistic assistant Õppekava kood EHIS-es 140918 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus Õppekava maht: 180

Rohkem

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu 12.06.2012. a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strateegia vajalikkuse põhjendus Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Rohkem

Kinnitatud Muudatustega kinnitatud Narva Kutseõppekeskuse Narva Kutseõppekeskuse Direktori a Direktori a käskkirjaga nr 1.1-7/85

Kinnitatud Muudatustega kinnitatud Narva Kutseõppekeskuse Narva Kutseõppekeskuse Direktori a Direktori a käskkirjaga nr 1.1-7/85 Kinnitatud Muudatustega kinnitatud Narva Kutseõppekeskuse Narva Kutseõppekeskuse Direktori 30.10.2014.a Direktori 12.12.2014.a käskkirjaga nr 1.1-7/85 käskkirjaga nr 1.1-7/107 Narva Kutseõppekeskuse KOOLI

Rohkem

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunikatsiooni korraldamine ning dokumentide korrektne ja

Rohkem

KINNITATUD Teeninduse Kutsenõukogu otsusega nr 19 EESTI HOTELLIDE JA RESTORANIDE LIIDU KUTSE ANDMISE KORD Toitlustus-ja majutusteeninduse k

KINNITATUD Teeninduse Kutsenõukogu otsusega nr 19 EESTI HOTELLIDE JA RESTORANIDE LIIDU KUTSE ANDMISE KORD Toitlustus-ja majutusteeninduse k KINNITATUD Teeninduse Kutsenõukogu 05.06.2019 otsusega nr 19 EESTI HOTELLIDE JA RESTORANIDE LIIDU KUTSE ANDMISE KORD Toitlustus-ja majutusteeninduse kutseala kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 Kutse andmise kord (edaspidi

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri E-ga edasi! Tiia Ristolainen Tartu Ülikooli elukestva õppe keskuse juhataja 26.09.2013 E-kursuste arv Tartu Ülikoolis BeSt programmi toel TÜ-s loodud e-kursuste arv ja maht BeSt programmi toel TÜ-s loodud

Rohkem

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatakse Muraste Kooli õpilaste õpitulemuste, käitumise ja hoolsuse, koostööoskuse ja -valmiduse, iseseisva töö oskuse

Rohkem

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas Tervise Arengu Instituudi tegevused koolitoidu vallas Anneli Sammel Tervise Arengu Instituudi mittenakkushaiguste ennetamise osakonna juhataja Kool - tervislike toitumisharjumuste oluline kujundaja Koolitoit

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

KINNITATUD Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu otsusega nr 13 SISEKAITSEAKADEEMIA KUTSE ANDMISE KORD pääste valdkonna kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1

KINNITATUD Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu otsusega nr 13 SISEKAITSEAKADEEMIA KUTSE ANDMISE KORD pääste valdkonna kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 KINNITATUD Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu 15.04.2019 otsusega nr 13 SISEKAITSEAKADEEMIA KUTSE ANDMISE KORD pääste valdkonna kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 Kutse andmise kord (edaspidi kord) reguleerib järgmiste

Rohkem

Lisa 2 Töökohapõhise õppe rakendamise kord Tallinna Lasnamäe Mehaanikakoolis 1. Üldsätted Õppekorralduseeskiri Kinnitatud dir kk 1-4/11 1.1

Lisa 2 Töökohapõhise õppe rakendamise kord Tallinna Lasnamäe Mehaanikakoolis 1. Üldsätted Õppekorralduseeskiri Kinnitatud dir kk 1-4/11 1.1 Lisa 2 Töökohapõhise õppe rakendamise kord Tallinna Lasnamäe Mehaanikakoolis 1. Üldsätted 1.1. Käesoleva korra aluseks on haridus- ja teadusministri 20.12.2013 määrus nr 39 Töökohapõhise õppe rakendamise

Rohkem

Lisa 1_õiend

Lisa 1_õiend Lisa 1 KINNITATUD Haridus- ja teadusministeeriumi kantsleri käskkirjaga Räpina Ühisgümnaasiumi haldusjärelevalve õiendi kinnitamine ÕIEND TEMAATILISE JÄRELEVALVE TEOSTAMISE KOHTA RÄPINA ÜHISGÜMNAASIUMIS

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA ) dokumentide menetlemise protsess ÕISis Koostanud: Ele Hansen Ele Mägi Tartu 2012 1. Aine ülekandmine-õppekavajärgne aine Varasemalt sooritatud aine

Rohkem

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: 21.01.2019 Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tabasalu Ühisgümnaasiumi direktor Martin Öövel ja hoolekogu

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012 HINDAMISKRITEERIUMID 01 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud.okt.01 üldkoosoleku otsuega nr (Lisa ) Hindamiskriteeriumid on avalikud

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Strateegilise koostöö projekti eelarve Katriin Ranniku 17.02.2016 Millest tuleb juttu? Mis reguleerib Erasmus+ programmist rahastatavaid projekte? Millised on Erasmus+ strateegilise koostöö projekti eelarveread?

Rohkem

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas?

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kasutamise eelised ja võimalused Biomass on peamine Euroopa Liidus kasutatav taastuva energia allikas, moodustades ligikaudu 70% taastuvenergia

Rohkem

Microsoft Word - Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.docx

Microsoft Word - Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.docx Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.-2016.õa aruanne. 1. Üldandmed õppeasutuse kohta 1.1 ÕPPEASUTUSE NIMETUS 1.1. Juht Ljudmila Smirnova 1.2. Õppeasutuse kontaktandmed aadress telefon e-post kodulehekülg

Rohkem

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond : 1) mõistab, kuidas ühiskonnas toimuvad muutused avaldavad mõju perekonna ja peresuhetega seotud

Rohkem

HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUS ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Puitmaterjalide töötlus CNC töötlemiskeskuse operaator CNC machine operator операто

HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUS ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Puitmaterjalide töötlus CNC töötlemiskeskuse operaator CNC machine operator операто HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUS ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Puitmaterjalide töötlus CNC töötlemiskeskuse operaator CNC machine operator оператор машины CNC Õppekava kood Ehises ESMAÕPPE ÕPPEKAVA

Rohkem

Väljaandja: Haridus- ja teadusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivu

Väljaandja: Haridus- ja teadusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivu Väljaandja: Haridus- ja teadusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.06.2016 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv Avaldamismärge: RT I, 25.06.2016,

Rohkem

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko KEHTESTATUD õppeprorektori 29.08.2016 korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori 18.09.2017 korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori 08.03.2018 korraldusega nr 54 Õpetajakoolituse erialastipendiumi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ õpirände projektide avaseminar Projekti elukaar 30.06.14 Tallinn Raja Lõssenko raja.lossenko@archimedes.ee Õpirände projekti elukaar PROJEKTI ELUKAAR: LEPING Enne lepingu sõlmimist: 1. Osalejaportaali

Rohkem

Euroopa Liidu struktuurifondide programmi Meede 2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 1.3 Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumisme

Euroopa Liidu struktuurifondide programmi Meede 2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 1.3 Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumisme KOGEMUSNÕUSTAJATE KOOLITUS Loov Ruum OÜ võitis hanke kogemusnõustajate koolitamiseks. Pakume koolitust inimestele, kes sooviksid saada tervisekahjustustest taastumise, lähedaste taastumise toetamise või

Rohkem

Seletuskiri eelnõu juurde

Seletuskiri eelnõu juurde SELETUSKIRI Haridus- ja teadusministri käskkirja Noorsootöötajate koolituste arendamine eelnõu juurde I. Sissejuhatus Eelnõu kehtestatakse Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuste seaduse 7 lõike 2 punkti

Rohkem

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs 2014 1. Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigieksam on alates 2014. a asendatud Goethe-Zertifikat

Rohkem

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 35 lg 2, põhikooli ja gümnaasiumiseaduse 66 lg 2 alusel.

Rohkem

(Microsoft Word - P4_FOP_karj\344\344riplaneerimine kutsekeskharidus )

(Microsoft Word - P4_FOP_karj\344\344riplaneerimine kutsekeskharidus ) MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: forvarderioperaatori 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 4 Mooduli vastutaja: Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused Veiko Belials

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus INNOVATSIOONI TOETAVAD AVALIKU SEKTORI HANKED 16.03.2016 Sigrid Rajalo majandusarengu osakond MIKS? Edukas hangib nutikalt Riigi ostujõud: ca 8 12% SKPst ehk ca 2 miljardit eurot. Euroopa Liidus keskmiselt

Rohkem

Rahvuskaaslaste programm rakendusplaan

Rahvuskaaslaste programm rakendusplaan Rahvuskaaslaste programm 214 22 RAKENDUSPLAAN aastateks 218 22 Lühendid: BHN = BaltHerNet, EAS = Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, EELK= Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Misjonikeskus, EINST = Eesti

Rohkem

VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA Lisa 1 Väike-Maarja Vallavolikogu määrusele nr 15

VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA Lisa 1 Väike-Maarja Vallavolikogu määrusele nr 15 VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA 2019-2021 Lisa 1 Väike-Maarja Vallavolikogu 25.04.2019 määrusele nr 15 SISUKORD 1. Üldandmed... 3 2. Õppeasutuse lühikirjeldus... 3 3. Arengukava koostamise põhimõtted...

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Toitlustuskorraldus Master Chef шеф-пова

Õppekavarühm Õppekava nimetus HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Toitlustuskorraldus Master Chef шеф-пова Õppekavarühm Õppekava nimetus HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Toitlustuskorraldus Master Chef шеф-повар Õppekava kood EHIS-es 134899 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR

Rohkem

Kinnitatud direktori käskkirjaga nr 4-1/35Ü Tabasalu Ühisgümnaasium Üldtööplaan Võtmeteemad kaasav haridus (seadus, arengukava) k

Kinnitatud direktori käskkirjaga nr 4-1/35Ü Tabasalu Ühisgümnaasium Üldtööplaan Võtmeteemad kaasav haridus (seadus, arengukava) k Kinnitatud direktori 31.08.2015 käskkirjaga nr 4-1/35Ü Tabasalu Ühisgümnaasium Üldtööplaan 2015-2016 Võtmeteemad kaasav haridus (seadus, arengukava) kujundav hindamine (seadus, arengukava) õppesuundade

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt AVALIK ARVAMUS EUROOPA LIIDU STRUKTUURITOETUSEST !"!!!!!!! "!" #! "!! $!!% & '! " ## (((! )!!!*! "#!" " $%!&!" $#! + " $ Kas olete kursis, et Eesti saab toetust Euroopa Liidust? jah ei Ei oska öelda 010

Rohkem

Tallinna Kesklinna Täiskasvanute Gümnaasiumi ÕPPEKAVA

Tallinna Kesklinna Täiskasvanute Gümnaasiumi   ÕPPEKAVA TALLINNA TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ÕPPEKAVA 1 ÜLDOSA Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium (edaspidi TTG) on üldhariduskool, kus päevakooliõpingud mingitel põhjustel katkestanud õpilastel on võimalik omandada

Rohkem

Faktileht-1.indd

Faktileht-1.indd eesti keelest erineva emakeelega täiskasvanute eesti keele õpe Uuringu terviktekst: www.sm.ee/et/uuringud-ja-analuusid Eesti keelest erineva emakeelega täiskasvanutest umbes pooled oskavad eesti keelt

Rohkem

MAAVANEMA KORRALDUS Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve õiendi kinnitamine 03. jaanuar 2017 nr 1-1/17/2 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 87 lõigete 1 ja

MAAVANEMA KORRALDUS Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve õiendi kinnitamine 03. jaanuar 2017 nr 1-1/17/2 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 87 lõigete 1 ja MAAVANEMA KORRALDUS Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve õiendi kinnitamine 03. jaanuar 2017 nr 1-1/17/2 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 87 lõigete 1 ja 4 alusel : 1. Kinnitan Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve

Rohkem

Taotleja Projekti "TEST täiskasvanud II voor" taotlus Euroopa Liidu struktuurivahenditest rahastamiseks Lehel saate sisestada projektile toetust taotl

Taotleja Projekti TEST täiskasvanud II voor taotlus Euroopa Liidu struktuurivahenditest rahastamiseks Lehel saate sisestada projektile toetust taotl Taotleja Projekti "TEST täiskasvanud II voor" taotlus Euroopa Liidu struktuurivahenditest rahastamiseks Lehel saate sisestada projektile toetust taotleva juriidilise isiku andmed ja kontaktisik(ud). Kõiki

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp Kooso

VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp Kooso VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr. 12 05.12.2016. Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp 18.50 Koosoleku toimumise koht: Vastseliina Gümnaasium Koosoleku

Rohkem

Programm Kutsehariduse sisuline arendamine Programmi tegevus Kutseõppeasutuste riikliku tunnustamise süsteemi väljatöötamin

Programm Kutsehariduse sisuline arendamine Programmi tegevus Kutseõppeasutuste riikliku tunnustamise süsteemi väljatöötamin Programm Kutsehariduse sisuline arendamine 2008-2013 1.1.0501.08-0005 Programmi tegevus Kutseõppeasutuste riikliku tunnustamise süsteemi väljatöötamine ja rakendamine EKKA Kutsehariduse Hindamisnõukogu

Rohkem

Microsoft Word - P6_metsamasinate juhtimine ja seadistamine FOP kutsekeskharidus statsionaarne

Microsoft Word - P6_metsamasinate juhtimine ja seadistamine FOP kutsekeskharidus statsionaarne MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: forvarderioperaatori 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 6 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad: Metsamasinate juhtimine ja seadistamine

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Sotsiaaltranspordi toetamise erinevad võimalused Kristiina Tuisk Hoolekande osakond Nõunik 12.10.2017 STT sihtgrupp Seaduse järgi Puudega isik, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ KA1 ÜKT Avaseminar 09.06.2015 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 09.06.2015 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti kirjeldus (taotlus) Lisa II, Projekti eelarve Lisa

Rohkem

Lisa 7 EÕS õppe- ja karjäärinõustamise programmi eelnõu lõplik.docx

Lisa 7 EÕS õppe- ja karjäärinõustamise programmi eelnõu lõplik.docx Õppe- ja karjäärinõustamise programm 01.04.2014-31.12.2019 Sisukord 1. Reguleerimisala... 2 2. Tulemusvaldkond: Haridus... 2 3. Programmi taust ja vajalikkuse põhjendus... 2 4. Programmi eesmärk ja mõõdikud:...

Rohkem

Mida me teame? Margus Niitsoo

Mida me teame? Margus Niitsoo Mida me teame? Margus Niitsoo Tänased teemad Tagasisidest Õppimisest TÜ informaatika esmakursuslased Väljalangevusest Üle kogu Ülikooli TÜ informaatika + IT Kokkuvõte Tagasisidest NB! Tagasiside Tagasiside

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

Microsoft Word - Indikaatorid_tabel_

Microsoft Word - Indikaatorid_tabel_ 1 Üldeesmärk Ettevõtlusorganisatsioonide haldussuutlikkuse tõstmine ettevõtjate osaluse suurendamiseks riigi tasandi otsustusprotsessis ja poliitikate kujundamisel, et laiendada poliitiliste otsuste kandepinda

Rohkem

Tartu 2016

Tartu 2016 Tartu 2016 Inspektori käsiraamat. Järelevalve korraldusest õppeasutustes. Käesoleva kogumiku eesmärgiks on koondada abimaterjal järelevalve korraldamiseks ja läbiviimiseks 2016/2017. õppeaastal. Järelevalve

Rohkem

LISA KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal Lõpeb eksternõ

LISA KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal Lõpeb eksternõ LISA KEHTESTATUD õppeprorektori 17.04.2019 korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal 19.08.2019 eksternõppesse astumise avalduste ja VÕTA taotluste esitamine. Algab

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

OSKA uuringutulemuste kasutusvõimalused karjääriõpetajate töös

OSKA uuringutulemuste kasutusvõimalused karjääriõpetajate töös OSKA uuringutulemuste kasutusvõimalused karjääriõpetajate töös Merit Luik Karjäärikoordinaator, inimeseõpetuse õpetaja Tartu Tamme Gümnaasium Info töömaailma kohta õpetaja kirstunael Töömaailma kohta käiv

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 37 lg 5 alusel. Mäetaguse Põhikooli

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

RKT Lisa.tabel

RKT Lisa.tabel Lisa KINNITATUD Haridus- ja teadusministri käskkirjaga Kutseõppe tasemeõppe riiklik koolitustellimus aastateks 2017-2019 Kutseõppe riiklik koolitustellimus aastateks 2017-2019 1 2017 sh HEV 2018 2019 Aiandus

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL RKAS korrashoiu hanked Keskkonna- ja tehnilise toe osakond Osakonna juhataja Allan Hani 2019 Riigi Kinnisvara AS Kinnisvarahalduse ja arenduse ettevõte Asutatud 2001. a riigi kinnisvara senisest tõhusamaks

Rohkem

Tallinna Muhu Lasteaia arengukava

Tallinna Muhu Lasteaia arengukava Tallinna Muhu Lasteaia arengukava 2014-2016 2 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Olukorra kirjeldus...3 3. Visioon, missioon ja väärtused...4 4. Sisehindamise kokkuvõte...5 5. Prioriteetsed arenguvaldkonnad

Rohkem

Tallinna Tööstushariduskeskuse arengukava

Tallinna Tööstushariduskeskuse arengukava KINNITATUD digitaalselt allkirjastatud Mart Laidmets Haridus- ja Teadusministeeriumi üld- ja kutsehariduse asekantsler TALLINNA TÖÖSTUSHARIDUSKESKUSE ARENGUKAVA 2016-2020 2016 SISUKORD 1. Kutseõppeasutuse

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx Mis on EstWin? Mis on EstWin Lairiba baasvõrgu ehitus asulatesse ja mobiili mastidesse, eesmärgiga luua sideettevõtetele võimalus tarbijatele kiire interneti pakkumiseks EstWin projekti käigus juurdepääsuvõrku

Rohkem

NOORED JA NOORSOOTÖÖ - KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA

NOORED JA NOORSOOTÖÖ - KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA NOORED JA NOORSOOTÖÖ KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA LINNADE JA VALDADE PÄEVAD 13.02.2019 TALLINN KAVA 12.30-12.40 12.40-13.00 13.00-13.20 13.20-13.40 13.40-14.00 14.00-14.40 14.40-15.00 Sissejuhatus

Rohkem

EBÜ Üldkoosolek

EBÜ Üldkoosolek EBÜ 20. aastapäeva koosviibimine Estonia Resort Hotel & Spa A.H. Tammsaare puiestee 4a/6, Pärnu, 04.05.2018. Ülo Kask 20 aastat Eesti Biokütuste Ühingut Asutamine Eesti Biokütuste Ühing - EBÜ (www.eby.ee)

Rohkem

Õppekava arendus

Õppekava arendus Õppekava arendus Ülle Liiber Õppekava kui kokkulepe ja ajastu peegeldus Riiklik õppekava on peegeldus sellest ajast, milles see on koostatud ja kirjutatud valitsevast mõtteviisist ja inimkäsitusest, pedagoogilistest

Rohkem