QAASUITSUP KOMMUNIA. Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq Offentligt bekendtgjort den Tapiliut nr. 43 Tillæg nr.

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "QAASUITSUP KOMMUNIA. Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq Offentligt bekendtgjort den Tapiliut nr. 43 Tillæg nr."

Väljavõte

1 QAASUITSUP KOMMUNIA Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq Offentligt bekendtgjort den Tapiliut nr. 43 Ilulissanut Kommunip Pilersaarutaa tapiliutit ilanngullugit Tillæg nr.43 Kommuneplan for Ilulissat med tillæg -mut immikkoortortap ilaanut pilersaarut Delområdeplan for område ILU1200 Tapiliut nr. 43 Tillæg nr. 43

2 IMARISAI INDHOLD IMARISAI ILITSERSUUT... 2 MALITTARISASSIAT PINGAARNERIT Immikkoortortap killeqarfia Atorneqarnera Sanaartukkat suussusaat, annertussusaat inissiffiilu Inissaqassutsip sinnera Eqqissisimatitat imlt. Eriagisariallit Isumannaallisaaviit Angallannermut tunngasut Illoqarfimmik nutarsaaneq aamma piiaanerit Sanaartukkat pilersititerneri Malittarisassat immikkut ittut... 6 MALITTARISASSAT ANNIKITSORTALERSUKKAT Siunertaq Sanaartukkat annertussusaat inissisimaffiilu Sanaartukkat silatimikkut isikkui Aqqusernit aqquteeqqallu Sanaartorfiunngitsut sunngiffimmilu sukisaarsarfiit Ledningit attaveqarfii Sanaartorfiunngitsut biilinullu inissiisarfiit Sanaartukkanik eriaginninneq Pinngortitap eriagineranut pissutsit itsarsuarnitsallu Ataatsimut aamma teknikkimut ingerlatsiviit Peqatigiiffiit aningaasaqarnermilu pissutsit Avatangiisinut tunngasut Sanaartukkat nutaat atugaalernissaannut piumasaqaatit Aalajangersakkap atsiorneqarnera NASSUIAAT Tunuliaqut Ullumikkut immikkoortortap ilaa Imm. ilaata avatangiisui Kommunip pilersaarutaanut tapiliutip siunertaa Kommunip pilersaarutaanut tapiliutip imai Pilersaarusiornernut allanut attaviit Teknikkikkut pilersuineq Inatsisitigut sunniutit ILANNGUSSAQ 1 Atuuffia Imm. ilaa ILANNGUSSAQ 2 Isumannaallisaaviit S Indhold VEJLEDNING... 2 OVERORDNEDE BESTEMMELSER Områdets afgrænsning Anvendelse Bebyggelsens art, omfang og placering Restrummelighed Fredede eller bevaringsværdige træk Sikkerhedszoner Trafikbetjening Byfornyelse og sanering Udbygningstakt Særlige bestemmelser... 6 DETALJEREDE BESTEMMELSER Formål Bebyggelsens placering Bebyggelsens ydre fremtræden Vej- og stiforhold Friarealer og fritidsanlæg Ledningsforhold Ubebyggede arealer og parkering Bevaring af bebyggelse Naturbeskyttelsesforhold og fortidsminder Fællesanlæg og tekniske anlæg Foreninger og økonomiske forhold Miljøforhold Betingelser for ibrugtagning af ny bebyggelse 12 Vedtagelsespåtegning REDEGØRELSE Baggrund Delområdet idag Delområdets omgivelser Kommuneplantillæggets formål Kommuneplantillæggets indhold Forhold til anden planlægning Teknisk forsyning Retsvirkninger BILAG 1 Anvendelse Delområde BILAG 2 Sikkerhedszoner S ILU 1200 TAPILIUT NR. 43 TILLÆG NR. 43 -MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR OMRÅDE 1

3 ILITSERSUUT VEJLEDNING ILITSERSUUT Kommunip pilersaarutaa suua? Kommunimi siunissami ineriartuaarnermik kommunip pilersaarutai aqutsisuussapput, pilersaarusiornermullu tamakkiisumut ataqatigiissumik pissusiviusutut iliuuserisassanik innuttaasut Kommunalbestyrelsillu naliliinissaannut periarfississallugit. Kommunip pilersaarutaani immikkoortortap aalajangersimasup iluani nunaminertat, illut nutaat, aqqusernit, aqquteeqqat il.il. qanoq inissinneqarlutillu ilusilersornissaannik Kommunalbestyrelsi aalajangersaasarpoq. Kommunip pilersaarutaa makkuninnga imaqarpoq: Kommunip ineriartornissaanut kommunip pilersaarutaata tunngavigisaanik anguniagaanillu nassuiaat. Kommunimut tamarmut, kiisalu kommunimi illoqarfinnut, nunaqarfinnut assigisaannullu ataasiakkaanut pingaarnertut ilusiliussaasunut pingaarnertut ilusiliussaq. Aalajangersakkanik makkuninnga aalajangersaavik: nunaminertat atorneqarnerinut immikkoortortallu ilaannut ataasiakkaanut sanaartukkanut malittarisassat pingaarnerit, aamma nunaminertat atorneqarnerinut immikkoortortallu ilaannut ataasiakkaanut annikitsortalersukkatut malittarisassat. Qaqugukkut kommunip pilersaarutaa suliaasarpa? Kommunini qinersisarfiusup affaata siullermi kommunimi pineqartumi kommunip pilersaarusiornissaanut periusissamik Kommunalbestyrelsip pissarsinissaanik Inatsisartut peqqussutaat nr. 11, 5. december 2008-meersoq aalajangersaavoq. Periusaasussap makku aalajangersassavai: kommunip pilersaarutaa tamakkiisumik nutarsarneqassaaq, imaluunniit kommunip pilersaarutaata sammisanik immikkoortuinik ataatsimik arlalinnilluunniit nutarsaasoqassaaq, imaluunniit kommunimi nunap immikkoortorisaanik nutarsaasoqassaaq, imaluunniit ukiunut sisamanut piffissarisassamut nutaamut kommunip pilersaarutaa akuersissutigineqassaaq. Kommunip pilersaarutaata atuuttuulersinneqarnissaanut isumannaarinissaq pisariaqalerpat immikkoortortap ilaanut annikitsortalikkatut malittarisassiornissaminut Kommunalbestyrelsip pisussaatitaanera Inatsisartut peqqussutaat aalajangersaavoq. Aammalu illulianut imlt. sanaartukkanut annertunerusunut nunaminertamik atugassiisoqarneq aamma sanaartukkamik annertuumik imlt. pingaarutilimmik piiaaneq sioqqullugit immikkoortortap ilaanut annikitsortalersukkanik malittarisassiornissaminut Kommunalbestyrelse pisussaatitaavoq. Kommunip pilersaarutaanut tapiliut suua? Assersuutigalugu kommunip pilersaarutaata malittarisassartaanut naapertuutinngitsumik illuliornermut atatillugu kommunip pilersarutaa allanngortinneqarsinnaavoq. Tamanna kommunip pilersaarutaanut tapiliutip akuersissutigineratigut pisinnaavoq. VEJLEDNING Hvad er en kommuneplan? Kommuneplaner skal styre den fremtidige udvikling i kommunen og give borgerne og Kommunalbestyrelsen mulighed for at vurdere konkrete tiltag i sammenhæng med planlægningen som helhed. I en kommuneplan fastlægger Kommunalbestyrelsen bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, veje, stier osv. skal placeres og udformes inden for et bestemt område. Kommuneplanen består af: En redegørelsesdel for kommuneplanens forudsætninger og mål for Kommunens udvikling. En hovedstrukturdel for Kommunen under ét samt hovedstrukturer for Kommunens enkelte byer, bygder og lignende. En bestemmelsesdel, hvori der fastlægges overordnede bestemmelser for arealanvendelse og bebyggelse for de enkelte delområder, og detaljerede bestemmelser for arealanvendelse og bebyggelse for de enkelte delområder Hvornår laves der en kommuneplan? Landstingsforordning nr. 11 af 5. december 2008 bestemmer, at Kommunalbestyrelsen i den første halvdel af den kommunale valgperiode tilvejebringer en strategi for kommuneplanlægningen i den pågældende kommune. Strategien skal fastlægge om; der skal foretages en fuld revision af kommuneplanen, eller der skal foretages en revision af en eller flere af kommuneplanens tematiske dele, eller der skal foretages en revision af geografiske områder i kommunen, eller kommuneplanen vedtages for en ny 4-års periode. Landstingsforordningen fastlægger, at Kommunalbestyrelsen har pligt til at udarbejde detaljerede bestemmelser for et delområde, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens gennemførelse. Endvidere har Kommunalbestyrelsen pligt til at udarbejde detaljerede bestemmelser for et delområde, inden der gives arealtildeling til større eller væsentlige bygge- eller anlægsarbejder og inden nedrivning af større eller væsentlig bebyggelse. Hvad er et kommuneplantillæg? Kommuneplanen kan ændres f.eks. i forbindelse med opførelsen af et byggeri, der ikke er i overensstemmelse med kommuneplanens bestemmelsesdel. Dette kan ske ved vedtagelse af et kommuneplantillæg. ILU 1200 TAPILIUT NR. 43 TILLÆG NR. 43 -MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR OMRÅDE 2

4 ILITSERSUUT VEJLEDNING Kommunalbestyrelse kommunip pilersaarutaanut tapiliutissatut siunnersuusioreeruni sivikinnerpaamik sap. akunnerini arfinilinni tamanut saqqummiunneqassaaq, taamaalillutik soqutiginnittut isummersinnaallutillu siunnersuummut oqaaseqaateqarsinnaassammata. Tamanut saqqummiussivik naappat akerliussutaasinnaasunik aamma allannguutissatut siunnersuutaasinnaasunik qanoq annertutigisumik akuersaassanerlutik Kommunalbestyrelse naliliissaaq. Tamatuma kingornatigut kommunip pilersaarutaanut tapiliut inaarutaasumik akuersissutigineqassaaq. Kommunalbestyrelse akerliussutaasut takkuttut, imaluunniit nammineq kissaatigisani tunuliaqutaralugit ima annertutigisunik allannguuteqarusussaguni pissusiviusuni pilersaarutitut siunnersuut nutaaq pineqalerluni aqqusaagassat aallaqqaataanik aallartissapput, tassalu kommunip pilersaarutaanut tapiliummut siunnersuutip nutaap tamanut saqqummiunneqarneratigut. Kommunip pilersaarutaanut tapiliut inaarutaasoq Kommunalbestyrelsip kommunip pilersaarutaanut tapiliut inaarutaasumik akuersissutigalugulu nuna tamakkerlugu pilersaarutinut nittartaavikkut nalunaarutigereerpagu kommunip pilersaarutaanut tapiliutip immikkoortortaata iluanut pigisaasunut pituttuisuulissaaq. Pissutsinik pilersaarutip malittarisassaanut akerliusunik pilersitaqartoqassannginneranik isumaqarpoq. Kommunip pilersaarutaanut tapiliummut siunnersuutip tamanut saqqummiunneqarnera sioqqullugu inatsisit naapertorlugit sanaartukkat imaluunniit inatsisit naapertorlugit atugaasussanngorlugit pilersitaasimasut, naak aamma piginnittut allamik taarserneqarnerisa kingornatigut kommunip pilersaarutaanut tapiliummut akerliugaluarlutik, taamatut atugaaneri ingerlaannarsinnaapput. Pilersaarummi nassuiarneqartutut sanaartukkat imaluunniit ingerlatsiviit naammassinissaannut kommunip pilersaarutaanut tapiliut pisussaassuseqarnermik nassataqartitsinngilaq. Kommunip pilersaarutaanut tapiliut nr. 43 Ilulissat Kommunianut Kommunip pilersaarutaa mut Kommunip pilersaarutaanut tapiliut nr. 43, Immikkoortortap ilaa Qoororsuup Aqqusernata eqqaani inuussutissarsiutinut immikkoortortaq tamanut saqqummiunneqarpoq Annermik paasissutissiisinnaasoq: Hanne Holm Når Kommunalbestyrelsen har udarbejdet et forslag til et kommuneplantillæg, skal det offentliggøres i mindst 6 uger, så interesserede har mulighed for at tage stilling og komme med bemærkninger til forslaget. Når offentlighedsperioden er slut, vurderer Kommunalbestyrelsen, i hvilken udstrækning man vil imødekomme eventuelle indsigelser og ændringsforslag. Herefter vedtages kommuneplantillægget endeligt. Hvis Kommunalbestyrelsen, på baggrund af de indkomne indsigelser eller efter eget ønske, vil foretage så omfattende ændringer, at der reelt er tale om et nyt planforslag, starter proceduren forfra med offentliggørelse af et nyt forslag til kommuneplantillæg. Det endelige kommuneplantillæg Når Kommunalbestyrelsen har vedtaget kommuneplantillægget endeligt og bekendtgjort det på den landsdækkende planportal er det bindende for de ejendomme, der ligger inden for kommuneplantillæggets område. Det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med planens bestemmelser. Lovligt eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, som er etableret, før forslag til kommuneplantillægget blev offentliggjort, kan fortsætte som hidtil, selvom det er i strid med kommuneplantillægget - også efter ejerskifte. Kommuneplantillægget medfører ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen. Kommuneplantillæg nr. 43 Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan for Ilulissat Kommune Delområde Erhvervsområde ved Qoororsuup Aqquserna er offentliggjort den Yderligere information: Hanne Holm ILU 1200 TAPILIUT NR. 43 TILLÆG NR. 43 -MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR OMRÅDE 3

5 MALITTARISASSIAT PINGAARNERIT OVERORDNEDE BESTEMMELSER MALITTARISASSIAT PINGAARNERIT Inatsisartut peqqussutaa nr. 11, 5. december meersumut aamma Kommunini pilersaarusiorneq nunaminertanillu atuineq pillugit Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 7, 26. februar 2009-meersoq naapertorlugit kommunip pilersaarutaanut tapiliummut matumani immikkoortortap ilaanut tunngasunik kommunalbestyrelsip tullinnguuttuni malittarisassat pingaarnerit annikitsortalersukkallu aalajangersarpai. Oqaasertat uingasunik ilusillit malittarisassanik nassuiaanermik takussutissiinermillu siunertaqarput. Oqaasertat uingasunik allassimasut malittarisassatut paasineqassanngillat taamaattumillu unioqqutinneqartussaanngitsutut isigineqassanatik. 1 Immikkoortortap killeqarfia 1.1 Ilanngussaq 1-imi takutinneqartutut immikkoortortaq killeqarfeqarpoq. Immikkoortortamiippoq nunaminertaq m 2 -inik annertussusilik. 1.2 Immikkoortortaq Ilanngussaq 1-imi takutinneqartutut annikitsortalersukkatut immikkoortunut.1- imut.2-mullu agguataarneqarpoq. 2 Atorneqarnera 2.1 Immikkoortortap atugaanera makkununnga aalajangiunneqarpoq: Inuussutissarsiutitut siunertat, makkutut ittut: allaffissorneq, sanaartugassanik suliffeqarfiit, suliffissuaqarfiit, toqqorsiviit, assassorluni suliffiit, sannaviit, tunisassiorneq, angallassineq, takornariaqarneq, aalisarneq aamma pisortani suliassanik siunertat. Ilioqqakkat (immersuiffiunngitsoq, eqqaaviunngitsoq ass.) Transformerstationisut ittunik teknikkikkut ingerlatsiviit. 3 Sanaartukkat suussusaat, annertussusaat inissiffiilu 3.1 Illut portussusaat qaliap qaavanut annerpaamik 12 meteriussapput. 12 Sanaartukkat inissisimaffii -ni annikitsortalersukkatut malittarisassani illup inissisimassusaa pillugu malittarisassat annertunerit nassaassaapput. OVERORDNEDE BESTEMMEL- SER Kommunalbestyrelsen fastlægger i det efterfølgende overordnede og detaljerede bestemmelser i henhold til Landstingsforordning nr. 11 af 5. december 2008 og Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 26. februar 2009 om kommuneplanlægning og arealanvendelse for det delområde, der er omfattet af dette kommuneplantillæg. Tekst i kursiv har til formål at forklare og illustrere bestemmelserne. Tekst skrevet i kursiv er altså ikke bestemmelser og er således ikke bindende. 1 Områdets afgrænsning 1.1 Området afgrænses som vist på Bilag 1. Området omfatter et areal på m Området opdeles i detailområderne.1 og.2 som vist på Bilag 1. 2 Anvendelse 2.1 Områdets anvendelses fastlægges til: Erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, industri, lager, håndværk, værksted, produktion, transport, turisme, fiskeri og og offentlige formål. Oplag (ikke fyldplads, losseplads o.l.). Tekniske anlæg såsom transformerstationer. 3 Bebyggelsens art, omfang og placering 3.1 Bygningshøjden må maksimalt være 12 m til kip. Yderligere bestemmelser vedrørende bebyggelsens placering findes i de detaljerede bestemmelser i 12 "Bebyggelsens placering". ILU 1200 TAPILIUT NR. 43 TILLÆG NR. 43 -MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR OMRÅDE 4

6 MALITTARISASSIAT PINGAARNERIT OVERORDNEDE BESTEMMELSER 4 Inissaqassutsip sinnera 4.1 Ann. imm..1-mi 14-it atugassiaapput, taaneqartut 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13 aamma Ann. imm..2-mi sanaartorfissat 14-it atugassiaapput, taaneqartut 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14 aamma Sanaartorfissani taakkunani sanaartortoqareerpat immikkoortortami allanik sanaartortoqaqqissinnaanngilaq. 5 Eqqissisimatitat imlt. Eriagisariallit 5.1 Immikkut ittunik malittarisassaqanngilaq. 6 Isumannaallisaaviit 6.1 Ilanngussaq 1-imi takutinneqartutut immikkoortortap kangia tungaa immikkut ittumik killeqarfeqartitamik ilaqarpoq. Ilulissani imissarsiorfiusumut S1 pallitsaaliuiffimmik killeqarfimmik aalajangersaavoq. Nunap imissaqarfiusup avataani 30 meterini killeqarfik inissinneqarpoq. Taassuma iluani illoqassanngilaq, qimmit pituffeqassanngillat, inuussutissarsiutinik, sullissivinnik assingisaannillu ingerlassisoqassanngilaq, imaluunnik imermik mingutsitsisinnaasunik atortussianik ilioqqaasoqassanani. Imissarsiornermulli ingerlatsiviit pisariaqartut tamatumani pineqanngillat. 6.2 Ilanngussaq 2-imi takutinneqartutut immikkoortortaq isumannaallisaavimmut S 17-imut ilaavoq. Naleqqerfik 73-ip qulaani illut ingerlatsiviillu allat sanaartoqqusaanngillat. 7 Angallannermut tunngasut 7.1 Immikkoortortaq Qoororsuup Aqqusernanit aqqusersugaassaaq. 7.2 Ilanngussaq 1-imi takutinneqartutut aqquserngup qeqqanit uuttorlugu 12 meterimik aqqusinermut sanaartorfissamik (immikkut ittumik killeqarfeqartitaq) Qoororsuup Aqquserna atugaqarfiuvoq. 7.3 Immikkut ittumik killeqarfeqartitaq teknikkikkut pilersuinermut atugassiaavoq, taassumalu iluani arlaannilluunniit sanaartortoqaqqusaanngilaq. Angallannermut tunngasunut annermik malittarisassiat 14 Aqqusernit aqquteeqqallu -mi annikitsortalersukkatut malittarisassianiipput. 4 Restrummelighed 4.1 I detailområde.1 er der udlagt 14 byggefelter, benævnt 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13 og I detailområde.2 er der udlagt 14 byggefelter, benævnt 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13,2.14 og Når der er opført bebyggelse på disse byggefelter, kan der ikke opføres yderligere bebyggelse i området. 5 Fredede eller bevaringsværdige træk 5.1 Ingen særlige bestemmelser. 6 Sikkerhedszoner 6.1 Den østlige del af området er omfattet af den klasulerede zone S1 som vist på Bilag 1. S1 fastsætter en spærrezone omkring vandindvindingsområdet i Ilulissat. Grænsen er placeret 30 m uden for vandoplandsgrænse. Inden for området må der ikke findes bygninger, hundehold, drives erhvervsvirksomheder, institutioner og lignende, eller findes oplag af stoffer, der kan forurene vandet. Anlæg, der er nødvendige for vandindvindig, er dog undtaget. 6.2 Området er omfattet af sikkerhedszonen S 17, som vist på Bilag 2. Bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote Trafikbetjening 7.1 Området skal vejbetjenes fra Qoororsuup Aqquserna. 7.2 Qoororsuup Aqquserna er omfattet af en 12 m vejbyggelinie (en klausuleret zone) målt fra vejmidten, som vist på Bilag Den klausulerede zone er forbeholdt teknisk forsyning, og inden for den må der ikke opføres nogen form for bebyggelse. Yderligere bestemmelser vedrørende de trafikale forhold findes i de detaljerede bestemmelser i 14 "Vej- og stiforhold". ILU 1200 TAPILIUT NR. 43 TILLÆG NR. 43 -MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR OMRÅDE 5

7 MALITTARISASSIAT PINGAARNERIT OVERORDNEDE BESTEMMELSER 8 Illoqarfimmik nutarsaaneq aamma piiaanerit 8.1 Immikkut ittunik malittarisassaqanngilaq. 9 Sanaartukkat pilersititerneri 9.1 Sanaartorfissat ann. imm..2-mi taaneqartut 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14 aamma 2.15 aatsaat imermut pallitsaaliukkap atorunnaarsinneratigut atorneqalersinnaapput. 10 Malittarisassat immikkut ittut 10.1 Immikkut ittunik malittarisassaqanngilaq. 8 Byfornyelse og sanering 8.1 Ingen særlige bestemmelser. 9 Udbygningstakt 9.1 Byggefelterne benævnt 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14 og 2.15 i detailområde.2 kan først ibrugtages, når vandspærrezonen er ophævet. 10 Særlige bestemmelser 10.1 Ingen særlige bestemmelser. ILU 1200 TAPILIUT NR. 43 TILLÆG NR. 43 -MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR OMRÅDE 6

8 MALITTARISASSIAT ANNIKITSORTALERSUKKAT DETALJEREDE BESTEMMELSER MALITTARISASSAT ANNIKITSORTA- LERSUKKAT 11 Siunertaq 11.1 Kommunip pilersaarutaanut tapiliutip siunertarai; immikkoortortap inuussutissarsiutinut siunertanut atugaanissaata aalajangersornissaa sanaartorfissat annertussusaat inissisimaffiilu, aamma sanaartukkat isikkuinut malittarisassat aalajangersornissaat. 12 Sanaartukkat annertussusaat inissisimaffiilu 12.1 Sanaartorfissat 14-it taaneqartut 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13 aamma 1.14 ann. imm..1-imi atugassiissutaapput. Ilanngussani 1-imi sanaartorfissat inissisimaffii takuneqarsinnaapput Sanaartorfissat 14-it taaneqartut 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14 aamma 2.15 ann. imm. B2.2-mi atugassiissutaapput. Ilanngussani 1-imi sanaartorfissat inissisimaffii takuneqarsinnaapput Ilanngussaq 1-imi takutinneqartutut sanaartorfissat iluiniinnaq sanaartortoqaqqusaavoq. Sanilerisamut sanaartorfissamut sanaartukkat sanaartorfssap killingisaanut minnerpaamik 5 meterinik ungasissuseqassaaq, aqquserngullu qeqqaniit 7,5 meterinik Sanaartukkap portussusaa nunaannarmit illup qalianut 12 meterinit portunerussanngilaq. Pujoorfiup, antennit, teknikkikkut ivertitikkat assigisaallu naleqqerfik 73 qaangersimassanngilaat. Qaasuitsup Kommuniata akuerisaanik illup inissisimaffissaanut aalajangiussaq aallaavigalugu illup portussusaa nunaannartamit illup qaliata qaavanut uuttugaasutut aalajangerneqassaaq Qaasuitsup Kommunianit akuersissut naapertorlugu containerinik assigisaannillu inissiisoqarneq pisinnaasoq imm. ilaanut tamarmut atuuttuuvoq. 13 Sanaartukkat silatimikkut isikkui Illut angissutsimikkut, qaliap silatillu ilusilersornerisigut, atortunik qalipaatinillu toqqagaqarnikkut imatut ilusilersorneqassapput avatangiisinu naleqqiullugu illulioriaatsikkut avatangiisinullu pitsaasumik ataqatigiissuusutut sunniuteqassallutik Qaliat qinngornermik utertitsinngitsunik atortunik, qernertumik imlt. qasertoq taartumik qalipaatilinnik qallersorneqassapput. DETALJEREDE BESTEMMEL- SER 11 Formål 11.1 Kommuneplantillæggets formål er; at fastlægge områdets anvendelse til erhvervsformål at fastlægge bestemmelser for byggefelternes omfang og placering, samt bebyggelsens udseende. 12 Bebyggelsens placering 12.1 I detailområde.1 udlægges 14 byggefelter, benævnt 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13 og Byggefelterne er vist på Bilag I detailområde B2.2 udlægges 14 byggefelter, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13,2.14 og Byggefelterne er vist på Bilag Bebyggelse må kun opføres inden for byggefelterne, som er vist på Bilag 1. Bebyggelse skal holde en mindsteafstand på 5 m til byggefeltets grænse til nabobyggefelt og 7,5 m fra vejmidte Bebyggelsens højde må ikke overstige 12 m fra terræn til kip. Skorsten, antenner, tekniske installationer o.l. må ikke overstige kote 73. Bygningshøjden fastsættes som en højde målt fra terræn til kip ud fra en fastsat niveauplan for bygningen, som er godkendt af Qaasuitsup Kommunia Inden for hele delområdet gælder det, at opstilling af containere og lignende kun må ske efter godkendelse af Qaasuitsup Kommunia. 13 Bebyggelsens ydre fremtræden Bygninger skal med hensyn til proportioner, tag- og facadeudformning, materiale- og farvevalg udformes på en sådan made, at der opnås en arkitektonisk og miljømæssig god helhedsvirkning i forhold til omgivelserne Tage skal beklædes med ikkereflekterende materiale i farverne sort eller mørkegråt. ILU 1200 TAPILIUT NR. 43 TILLÆG NR. 43 -MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR OMRÅDE 7

9 MALITTARISASSIAT ANNIKITSORTALERSUKKAT DETALJEREDE BESTEMMELSER 13.2 Teknikkikkut ivertitat sapinngisamik toqqorsimasuussapput imaluunniit sanaartukkami illup ilusilersugaanerani eqqarsaataasutut ilanngussimaneqassallutik Sanaartukkani silatit qisuttut, saviminertut, betonngisut igalaaminertullu iluseqarsinnaapput, annikitsortat atortussiatut allatut iluseqarsinnaallutik. Silatimi iikkanut atortussiat qillertut qinngornernillu utertitsisut atugaassanngillat. Taamaattorli sisaat pladit ukiup ataatsip ingerlanerani qillarlertarpata atorsinnaapput Silatimi iikkat qisuusut tamakkiisumik qalliisumik qalipanneqassapput Kalaallini qalipaatinik atorneqartartunik silatimi iikkat qalipaateqassapput, imaluunniit qalipaatinik asingasunik qinnguamik uterteqqinngitsunik qallersorsimassallutik. Qalipaatit toqqakkat tamarmik ataasiakkaat Qaasuitsup Kommunianit akuerineqassapput Illut minnerusut, soorlu illuaqqiat, quit assigisaallu qisunnik sananeqassapput, kalaallini qalipaatinik atorneqartartunik silatimi iikkat qalipaateqassapput, imaluunniit qalipaatinik asingasunik qinnguamik uterteqqinngitsunik qallersorsimassallutik, illu pingaarnertut illutik. Qalipaatit toqqakkat tamarmik ataasiakkaat Qaasuitsup Kommunianit akuerineqassapput Pisariaqanngitsumik toqqaviit annerusumik portussuseqassanngillat, isumaqarluni nunaannartavimmit 1 m sinnerlugu toqqaviit appasinnerpaamik portussuseqassanngillat Allagartat illup silataanut naleqqussagaassapput, illumullu ilusiliussaasumut ilaatinneqassallutik. Allagartanik ivertiterineq Ilulissat Kommuniata akuersissuteqarneranik pisariaqartitsivoq Allagartani taakkualu qaavinut qaammaqqusiinerit angallannerut sanilerisanullu sutigulluunniit akornusersuissanngillat Containerit querisat imlt. toqqorsiveeqqatut atugaasut mi malittarisassat naapertorlugit illutut iluseqalersillugit qalipanneqarlutilluunniit qallersorneqassapput Containerit qaavini ilioqqakkat torersumik inissinneqassapput aammalu eqqaani angallannermut aarleqquteqarunnaarsillugit aalajangersorneqarsimassallutik Tekniske installationer skal så vidt muligt være skjult eller indgå bevidst som arkitektoniske elementer i bebyggelsen Bebyggelsens facader må fremstå i træ, metal, beton og glas, mindre dele kan fremstå i andre materialer. Blanke og reflekterende materialer til ydervægge må ikke anvendes. Blanke stålplader kan dog accepteres, hvis de er af en type, der patinerer i løbet af et års tid Ydervægge i træ skal males med heldækkende maling Ydervæggene skal fremstå med farver, der er traditionelle grønlandske farver, eller fremstå med ikke-reflekterende beklædning i afdæmpede farver. Farvevalget skal i hvert enkelt tilfælde godkendes af Qaasuitsup Kommunia Mindre bygninger som skure, udhuse og lignende skal opføres i træ og males med heldækkende maling i traditionelle grønlandske farver, eller fremstå med ikke-reflekterende beklædning i afdæmpede farver svarende til hovedbygningen. Farvevalget skal i hvert enkelt tilfælde godkendes af Qaasuitsup Kommunia Fundamenter må ikke gives en større højde end nødvendigt, dvs. fundamentets mindstehøjde må ikke overstige 1 m over oprindeligt terræn Skilte skal indpasses i bygningsfacaden og indgå som en del af bygningens samlede arkitektoniske udtryk. Opsætning af skilte kræver Ilulissat Kommunes tilladelse Belysning i og på skilte må ikke være til gene for færdsel og naboer Containere, som anvendes som skure eller mindre lagerbygninger, skal males eller beklædes, så de fremstår som en bygning, jf. bestemmelserne i Oplag oven på containere skal placeres ryddeligt og fastgjort så forsvarligt, at det ikke medfører fare for færdsel i området. ILU 1200 TAPILIUT NR. 43 TILLÆG NR. 43 -MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR OMRÅDE 8

10 MALITTARISASSIAT ANNIKITSORTALERSUKKAT DETALJEREDE BESTEMMELSER Imm. ilaani avatangiisinut naleqqussagaagunik illut mikinerusut, soorlu transformerstationit, teknikkikkut ingerlatsiviit assigisaallu sanaartorneqarsinnaapput. 14 Aqqusernit aqquteeqqallu 14.1 Ilanngussaq 1-imi takutinneqartutut nutaamik aqqusinissamut atugassiisoqarpoq. Aqquserngit 7 m-inik silissusilissapput, aqquserngullu qeqqanit uuttorneqartumik aqqusinniorfimmit (immikkut ittumik malittarisassalimmit) malittarisassaqarfiuvoq Immikkut ittumik killeqarfillit teknikkikkut pilersuinermut atugassiaapput, iluinilu sunilluunniit sanaartortoqaqqusaananilu ilioqqaasoqaqqusaanngilaq. 15 Sanaartorfiunngitsut sunngiffimmilu sukisaarsarfiit 15.1 Immikkut ittunik malittarisassaqanngilaq. 16 Ledningit attaveqarfii 16.1 Sanaartukkat nutaat pisortat ingerlataannut innaallagissamut, imermut, kussineqarfimmut attavilissapput, kiisalu aalajangersimasumik innaallagissamit kiassarneq imlt. avataanit kiassarneq, imlt. nukissiorfiit avatangiisinut ajoqusiinngitsut qinigassat allat, soorlu seqinermit kiassaanerit, nunap iluanit kiassaaffiit il.il. Pisortanit akuersissutit pisariaqartut, soorlu qaqugumulluunniit kiassaariaatsimut atuuttumut attaviliinissamut akuersissummik pissarsiniarneq sanaartortitsisup / nunaminertamik atugaqarnissamut piginnaaffeqartup nammineq akisussaaffigaa Errorfinnit anartarfinnillu imikoorutit tamarmik kusserngit aqqutigalugit kuutsinneqassapput. Imeq saqqumiinnartoq qalianeersorlu kussinniakkuussanngilaq, imatulli kuutsinneqassaaq sanaartukkanut, aqqusinernut, aqquteeqqanut aamma sanaartorfiunngitsunut avatangiisunut akornusiinngitsumik, soorlu kussianut kuutsitsinikkut Pisortat kussernginut attaviliisoqarfiunngiffiani Kommunalbestyrelsip tungaanit tankiliisoqarnissaq pillugu piumasaqaateqartoqarsinnaavoq, tassunga errorfinnit anartarfinnillu imikoorutinut katersuivissamik, imaluunniit imikoorutinik anartarfiillu imaannik piiaanissamut qaqugumulluunniit avatangiisinut malittarisassiat najoqqutarisassallu atuuttuusut naapertorlugit allatut imikoorutinik suliarinniffiliortoqassalluni Mindre bygninger som transformerstationer, tekniske anlæg og lignende kan opføres inden for delområdet, såfremt de tilpasses omgivelserne. 14 Vej- og stiforhold 14.1 Der udlægges nye veje som vist på Bilag 1. Vejene udlægges i en bredde af 7 m, og er omfattet af en vejbyggelinie (klausuleret zone) på 7,5 m målt fra vejmidte De klausulerede zoner er forbeholdt teknisk forsyning, og inden for dem må der ikke opføres nogen form for bebyggelse eller placeres oplag. 15 Friarealer og fritidsanlæg 15.1 Ingen særlige bestemmelser. 16 Ledningsforhold 16.1 Ny bebyggelse skal tilsluttes offentlig el, vand, kloaknet samt fast elvarme eller fjernvarme eller andre alternative miljørigtige energikilder som solvarme, jordvarme m.m. Det er bygherrens / arealrettighedshaverens eget ansvar at indhente den nødvendige myndighedstilladelse, f.eks. tilslutningstilladelse til den til enhver tid gældende opvarmningsform Alt gråt og sort spildevand skal afledes via kloak. Overfladevand og tagvand må ikke ledes til kloakken, men skal bortledes således, at der ikke opstår gener for omkringliggende bebyggelse, veje, stier og ubebyggede arealer, f.eks. ved afledning til grøfter I tilfælde hvor det endnu ikke er muligt at tilslutte til offentlig kloak, kan der fra Kommunalbestyrelsens side stilles krav om etablering af tank til opsamling af gråt og sort spildevand, eller at der etableres anden spildevandsbehandling i henhold til de til enhver tid gældende miljøbestemmelser og regler for bortskaffelse af spildevand og latrin. ILU 1200 TAPILIUT NR. 43 TILLÆG NR. 43 -MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR OMRÅDE 9

11 MALITTARISASSIAT ANNIKITSORTALERSUKKAT DETALJEREDE BESTEMMELSER 16.4 Teknikkikkut pilersuinerit, soorlu kussinniat, kallerup-innera, imeq, avataaniit kiassaaneq assigisaallu taamaallaat assallugit ingerlatsivitsigut pisassapput Pilersuivittut ledningit sapinngisamik mianersuunneqassapput, qaavisigullu sanaartortoqaranilu aalaakkaasuliortoqassanngilaq. Ledningeqarfinnik avataaneersup allanngortiterisinnaanera ledningimik piginnittumut aningaasartuutassaanngilaq, taamaallaallut ledningimik piginnittorlu isumasioqateqarluni pissalluni, aammalu ledningimik piginnittup ilitsersuutai malittarisassalu naapertorlugit pissalluni. 17 Sanaartorfiunngitsut biilinullu inissiisarfiit 17.1 Nunaminertat atugassiissutit annerpaamik 1,8 meterimik portussusilimmik ungaluukkerneqarsinnaapput. Ungaluugaq qaqugumulluunniit isumannaatsuutinneqassaaq Sanaartorfigissaanerup sanaartornerullu nalaani nunaannarsaq sapinngisamik mianersuutissaaq. Nunaannarsaq aserugaq iluarsaateqqissaaq, immikkoortortamilu qaartiterinikkut imaluunniit assartuussinikkut siammartersimasat qaartiternerlukutat piiarneqassapput Qaartiterinermut sanaartorfigissaanermullu atatillugu issoq naasimasullu pioreersut sapinngisamik eriagineqassapput, imaluunniit suliaralugillu toqqorneqassallutik sanaartukkat naammassineranut atatillugu inissinneqaqqissinnaasunngorlugit Sanaartukkat eqqaanni nunaminertat saligaatsuutillugillu eqqiluitsuutissapput Angallatinik inissiinerit taamaallaat Qaasuitsup Kommuniata akuersissuteqareerneratigut pissapput Nutaanik sanaartornerni aamma atugaqarnerit allanngortinnerini quleriit annertussusaanni 100 m 2 - ikkaani minnerpaamik ataatsimik biilinut inissiisarfiliortoqassaaq. Namminersuutigisamik inuussutissarsiorfiliornermi piviusunik atugaqarnerit sulisullu amerlassusaat tunuliaqutaralugit pisuni ataasiakkaani biilinik inissiisarfinnik pisariaqartitsinerit nalilerneqartassapput Sanaartorfissatut atugassiat iluini biilinik inissiiviliortoqassaaq, aqquserngullu sinaanut minnerpaamik 5 m-inik ungasissuseqartinneqassapput Ulloq unnuarlu tamaat immikkoortortap aqquserngini sutigulluunniit biilinik inissiisoqaqqusaanngilaq. Tassani pineqanngillat qatserutit biilillu allat sulinermut atatillugu suliaqartuusut Teknisk forsyning, såsom kloak, elektricitet, vandforsyning, fjernvarme o.l. må kun fremføres via nedgravede anlæg Forsyningsledninger skal så vidt muligt respekteres og må ikke overbygges eller befæstes. En evt. tredjeparts omlægning af ledningsanlæg er uden udgifter for ledningsejer, og må kun ske i samråd med ledningsejer og skal følge ledningsejers anvisninger og regler. 17 Ubebyggede arealer og parkering 17.1 Tildelte arealer må indhegnes med hegn i højst 1,8 m. Hegnet skal til enhver tid holdes i forsvarlig stand Terrænet skal skånes mest muligt under byggemodning og byggeriet. Beskadiget terræn skal retableres, og området skal renses for sprængstykker, der måtte være spredt ved sprængning eller transport I forbindelse med brydning og byggemodning skal den eksisterende muld og flora, så vidt det er muligt, bevares eller behandles og opmagasineres på en måde, så det kan lægges tilbage i forbindelse med afslutning af byggeri Arealet omkring bebyggelser skal holdes rene og ryddelige Oplag af både må kun finde sted efter godkendelse af Qaasuitsup Kommunia Ved nybyggeri og ændret anvendelse skal der anlægges minimum 1 parkeringsplads pr. 100 m 2 etageareal. Ved etablering af liberalt erhverv vil parkeringsbehovet blive vurderet i hvert enkelt tilfælde på baggrund af den konkrete anvendelse og antallet af ansatte Parkering skal etableres inden for de udlagte byggefelter og skal holde en afstand til vejkant på min. 5 m Der må ikke ske nogen former for parkering på områdets veje i hele døgnet. Undtaget herfra er kun brandkøretøjer og andre køretøjer i tjenestepligtigt ærinde. ILU 1200 TAPILIUT NR. 43 TILLÆG NR. 43 -MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR OMRÅDE 10

12 MALITTARISASSIAT ANNIKITSORTALERSUKKAT DETALJEREDE BESTEMMELSER 18 Sanaartukkanik eriaginninneq 18.1 Immikkut ittunik malittarisassaqanngilaq. 19 Pinngortitap eriagineranut pissutsit itsarsuarnitsallu 19.1 Immikkut ittunik malittarisassaqanngilaq. 20 Ataatsimut aamma teknikkimut ingerlatsiviit 20.1 Immikkoortortami najugaqarfiit pilersornerinut teknikkimut ingerlatsiviit, tassani transformerstationit ilanngullugit immikkoortortap iluani inissinneqarsinnaapput. Transformerstationip inissinneqarfissaa Nukissiorfiit isumasioqatigalugit nassaarineqassaaq, aammalu immikkoortortamut tamakkiisumut takussunarsaanngitsuutillugu inissinneqassalluni. 21 Peqatigiiffiit aningaasaqarnermilu pissutsit 21.1 Immikkoortortami sanaartukkat pisortat kussineqarfianut aamma imermik pilersuinerannut attavilerneqassapput, sanaartorfigissaanermilu aningaasartuutit siunissami nunaminertamik atuisinnaatinneqartut akornanni akiliinissamik ileqqoreqqusaq naapertorlugu agguataarneqassapput Nunaminertamik atugassiinermut atatillugu kommuni sanaartorfigissaassappat Qaasuitsup Kommuniata akiliinissamik ileqqureqqusaa naapertorlugu sanaartorfigissaanermut akiligassaq akiliutigineqassaaq. Allatut qinigassaq tassaavoq sanaartortitsisoq namminersuutigisaminik sanaartorfigissaanera. 22 Avatangiisinut tunngasut 22.1 Nunaannartap immerneqarnera iluarsaateqqinneralu taamaallaat atortussanik uumassuseqanngitsunik pissaaq, imaluunniit atortussat imermik mingutsitsisinnaasunik akuutissanik imaqassanatik. Immiutaasut soorlu betonngitaqarpata qullersaqarfimmi pineqartumut akisussaasumi akuersissummik pissarsisoqaqqaassaaq Immikkoortortaq Qaasuitsup Kommuniata qaqugumulluunniit eqqaavilerinermik aaqqissuussiffigisaanut atuuttunut atavoq Suliffeqarfiit tamaasa eqqaanni eqqaaviit puuinik ivertitsivinnik atugaqartoqassaaq imaluunniit kommmunip eqqaaveqarnermut maleruaqqusaa naapertorlugu containerinut eqqakkanik immiisarfinnut inissamik inniminniisoqassalluni. 18 Bevaring af bebyggelse 18.1 Ingen særlige bestemmelser. 19 Naturbeskyttelsesforhold og fortidsminder 19.1 Ingen særlige bestemmelser. 20 Fællesanlæg og tekniske anlæg 20.1 Inden for området kan der placeres tekniske anlæg, herunder transformerstationer til områdets lokale forsyning. Placering af transformerstationer skal ske i samråd med Nukissiorfiit, Grønlands Energiforsyning, og de placeres, så de ikke kommer til at virke skæmmende for området som helhed. 21 Foreninger og økonomiske forhold 21.1 Bebyggelse i området skal tilsluttes offentlig kloak- og vandforsyning, og byggemodningsudgifter skal fordeles blandt de fremtidige arealrettighedsindehavere på grundlag af betalingsvedtægt Såfremt der sker en kommunal byggemodning i forbindelse med arealtildeling, skal der betales byggemodningsandel i henhold til Qaasuitsup Kommunias betalingsvedtægt. Alternativt foretager bygherren selv en privat byggemodning. 22 Miljøforhold 22.1 Opfyldning og retablering af terræn må kun ske med uorganisk materiale eller materiale, som ikke indeholder stoffer, der kan forurene vandet. Indeholder opfyldningsmateriale f.eks. beton, må godkendelse indhentes hos relevante myndighed Området er omfattet af Qaasuitsup Kommunias til enhver tid gældende renovationsordninger Ved alle erhverv skal der anvendes affaldsstativer eller afsættes plads til affaldscontainere i henhold til kommunens affaldsregulativ. ILU 1200 TAPILIUT NR. 43 TILLÆG NR. 43 -MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR OMRÅDE 11

13 MALITTARISASSIAT ANNIKITSORTALERSUKKAT DETALJEREDE BESTEMMELSER 23 Sanaartukkat nutaat atugaalernissaannut piumasaqaatit 23.1 Piumasaqaatit makku atuutilinnginnerini sanaartukkat nutaat atugaalissanngillat: Suliat avatangiisinut peqqussummi kapitali 5 napertorlugu akuerisariallit akuersissuteqarfigineqarsimassapput. Naammassillugit nunap qaani suliat suliarineqarsimassapput, 17.2 inn. Malittarisassaq 17.6 naapertorlugu biilinik inissiiviit pisariaqartut sanaartorsimassapput. Malittarisassaq 21.2 naapertorlugu sanaartorfigissaanermut akiliutissat akilerneqarsimassapput. 23 Betingelser for ibrugtagning af ny bebyggelse 23.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før følgende betingelser er opfyldt: Aktiviteter, der kræver godkendelse i henhold til miljøforordningens kapitel 5, skal have opnået godkendelse. Afsluttende terrænarbejder skal være udført, jf De nødvendige parkeringspladser skal være etableret, jvf. bestemmelse Byggemodningsandele skal være indbetalt, jvf. bestemmelse ILU 1200 TAPILIUT NR. 43 TILLÆG NR. 43 -MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR OMRÅDE 12

14 AALAJANGERSAKKAP ATSIORNEQARNERA VEDTAGELSESPÅTEGNING AALAJANGERSAKKAP ATSIORNEQARNERA Kommunalbestyrelsimi mi Kommunip pilersaarutaanut tapiliut nr. 43 inaarutaasumik VEDTAGELSESPÅTEGNING Kommuneplantillæg nr. 43 er endeligt vedtaget i Kommunalbestyrelsen den Jess Svane Henrik Rafn Borgmesteri Borgmester Kommunemi pisortaaneq Kommunaldirektør TAMANUT SAQQUMMIUSSINEQ Kommunip pilersaarutaanut tapiliut nr. 43 inaarutaasumik akuersissutigisaq tamanut saqqummiunneqareerpoq. OFFENTLIGGØRELSE Endeligt vedtaget Kommuneplantillæg nr.43 er offentliggjort. Ilulissat, ulloq Ilulissat den ILU 1200 TAPILIUT NR. 43 TILLÆG NR. 43 -MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR OMRÅDE 13

15 NASSUIAAT REDEGØRELSE NASSUIAAT TUNULIAQUT Kommunip pilersaarutaanut tapiliutip suliarineranut tunuliaqutaasoq tassaavoq ilioqqaavittut, illorsuarnut assigisaannullu nunaminertanik angisuunik pisariaqartitsisunut inuussutissarsiuteqarfinnut sanaartorfissanik alliliinissamullu periarfissanik pissarsiaqarnissap kissaatiginera. Tassunga ilanngullugu tamaani angallannerit sianigalugit immikkoortortap allineqarnerata isumannaarnissaa. ULLUMIKKUT IMMIKKOORTORTAP ILAA Qoororsuup Aqquserngata eqqaani immikkoortortaq illoqarfiup kujammut-kangiata tungaaniippoq, nunaminertaq 10 ha-t missingalugu. Immikkoortortaq ullumikkut inuussutissarsiutinut atorneqarpoq, soorlu sanaartorluni suliffeqarfinnut, ilioqqaavittut, ujaqqanik aserorterivimmut asfaltiliorfimmullu. Ilioqqakkat, containerit illullu, tassalu naammassereersimasat sulilu naammassinngisat qimaannakkallu annertoorsuartut iluasaanneqarsimanngitsutut akulerussimasuupput. Immikkoortortap sutigulluunniit qanoq isikkoqassasutut imaluunniit iluarsaanneqassasutut pilersaarusiornagu sanaartorfiusimanera erseqqippoq. Tamaani iluartunik aqqusineqanngilaq, aammalu imeq, kussinniaq imaluunniit innaallagiaq aqqutissiuunneqaratik. Taamaattumik tamaani suliffeqarfiit ilarparujussui namminneq imikoorutinut tankinik ivertiterisimapput. REDEGØRELSE BAGGRUND Baggrunden for kommuneplantillæggets udarbejdelse er et ønske om at tilvejebringe byggefelter og udbygningsmuligheder for erhvervsvirksomheder, som har brug for store arealer til oplag, haller o.l. Samtidig skal det sikres, at udbygningen af området sker under hensyntagen til, at færdsel og trafik skal være mulig i området. DELOMRÅDET IDAG Området ved Qoororsuup Aqquserna ligger i den sydøstlige del af byen ud mod Qoororsuup Aqquserna og udgør et areal på ca. 10 ha. Området anvendes i dag til erhverv som entreprenørvirksomhed, oplag, stenknuseplads og asfaltværk. Oplag, containere og bygninger, såvel færdige som ufærdige og forladte, ligger i en stor og ustruktureret blanding. Det er tydeligt, at området er etableret uden nogen form for planlægning for, hvordan det skal se ud eller indrettes. Der er ingen ordentlige veje i området, og der er ikke fremført vand, kloak eller el. Derfor har en lang række af de virksomheder, der er i området, etableret egne slamtanke. Immikkoortortap ilaa ullumi Delområdet i dag IMM. ILAATA AVATANGIISUI Avannamut kujammullu immikkoortortaq inissiaqarfinnit nutaanerusunit killeqarpoq. Kangimut immikkoortortaq nunaannartamut sammivoq, tamaanilu qimmit pitussimasat qulit missaanniipput. Qoororsuup Aqqusernanit immikkoortortaq erseqqippallaanngilaq. KOMMUNIP PILERSAARUTAANUT TAPI- LIUTIP SIUNERTAA Kommunip pilersaarutaanut tapiliutip siunertarisaa tassaavoq immikkoortortami maannakkut siunissamilu suliffeqarfiusut pitsaanerpaanik pilersitsinermut ineriartortitsinermullu atugassaqarnissaat. DELOMRÅDETS OMGIVELSER Mod nord og syd er området afgrænset af nyere boligområder. Mod øst grænser området op til det åbne land, hvor der står ca. 10 hundehold. Fra Qoororsuup Aqquserna er området ikke særligt synligt. KOMMUNEPLANTILLÆGGETS FORMÅL Kommuneplantillæggets formål er at sikre, at nuværende og fremtidige erhvervsvirksomheder i området får bedst mulige vilkår for etablering og udvikling. ILU 1200 TAPILIUT NR. 43 TILLÆG NR. 43 -MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR OMRÅDE 14

16 NASSUIAAT REDEGØRELSE Kommunip pilersaarutaanut tapiliutikkut inuussutissarsiorfioreersoq kangimut allineqarpoq, tamatumuunakkullu inuussutissarsiutinut nunaminertanik pissarsisoqarsinnaalerpoq. Alliliinerup kingorna immikkoortortaq tamakkiisoq katillugit 10 ha-nik angissuseqalissaaq. Maannakkut immikkoortortap killeqarfianut naleqqiullugu immikkoortortaq 4 ha-t missaannik allineqassaaq, taamaalilluni alliliisoqareernerata kingorna immikkoortortaq tamakkiisoq katillugit 10 ha-nik angissuseqalissalluni. Immikkoortortap iluani imeqarfimmut pallitsaaliukkamik Nunamut namminermut, Pinngortitamut Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfik atorunnaarsitsereerpat immikkoortortap allineqarfiani aatsaat sanaartortoqarsinnaalissaaq. Med dette kommuneplantillæg udvides det nuværende erhvervsområde mod øst, og herved kan der tilvejbringes nye erhvervsarealer. Området vil blive udvidet med ca. 4 ha. i forhold til områdets nuværende afgrænsning, så det samlede område efter udvidelsen vil omfatte et område på i alt 10 ha. Der vil først kunne opføres bebyggelse i den udvidede del af området, når Departementet for Indenrigsanliggende, Natur og Miljø har ophævet vandspærrezonen inden for området. Immikkoortortap ilaa Delområdet med rødt markerer udvidelsen af området KOMMUNIP PILERSAARUTAANUT TAPI- LIUTIP IMAI Atorneqarnera Kommunip pilersaarutaanut tapiliutip immikkoortortap inuussutissarsiutinut siunertanut makkununnga atugaalersinnaaneranut periarfissiivoq: allaffeqarneq, sanaartorluni suliffeqarneq, suliffissuaqarneq, toqqorsiviit, assassorluni suliffeqarfiit, sannaviit, tunisassiorneq (taamaattorli taakkunani pineqaratik inuussutissanik nerisassianillu suliffeqarfiit), assartuineq, takornariaqarneq, aalisarneq aamma pisortani siunertat soorlu sanaartorluni suliffeqarfeqarfeqarfik. KOMMUNEPLANTILLÆGGETS INDHOLD Anvendelse Kommuneplantillægget åbner mulighed for, at området kan anvendes til erhvervsformål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, industri, lager, håndværk, værksted, produktion (undtaget herfra er levnedsmiddel eller fødevarevirksomheder), transport, turisme, fiskeri og offentlige formål som entreprenørplads. ILU 1200 TAPILIUT NR. 43 TILLÆG NR. 43 -MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR OMRÅDE 15

17 NASSUIAAT REDEGØRELSE Sanaartukkat suussusaat Kommunip pilersaarutaanut tapiliutip imarai atortussanik qalipaataasussanillu malittarisassat, immikkoortortap pingaarnerutillugu umiarsualiveqarfimmut atasunik inuussutissarsiuteqarfittut siunertanut ilusaa, sanaartukkani angissutsinik assorsuaq assigiinngiaartoqarfiusoq tunuliaqutaralugu aalajangersaavigineqarsimasut. Avatangiisinut naleqqiullugit immikkut ittumik naleqqussaanissaq pillugu erseqqinnerusunik piumasaqaatitaqanngitsunik illut mikinerusut, avatangiisinut naleqqiullutik pingaaruteqanngitsuusut sananeqarsinnaapput, illulli ingerlatsiviillu anginerusut, ataatsimuussusermut assorsuaq pingaaruteqartut, aammalu avatangiisunik isigisatigut sunniuteqartut imatut ilusilersussapput illulioriaatsikkut avatangiisitigullu avatangiisinut pitsaasumik ataatsimut isigalugit sunniuteqarluassallutik. Bebyggelsens art Kommuneplantillægget indeholder bestemmelser om materiale- og farveholdning, der er fastsat på baggrund af områdets karakter som erhvervsområde. Mindre bygninger, der er ubetydelige i forhold til omgivelserne, kan således opføres uden nærmere krav om særlig tilpasning i forhold til omgivelserne, mens størrre bygninger og anlæg, der har væsentlig betydning for helheden og den visuelle påvirkning af omgivelserne, skal udformes på en sådan måde, at der opnås en arkitektonisk og miljømæssig god helhedsvirkning i forhold til omgivelserne. Imm. ilaa, ann. immikkoortortat aamma sanaartorfissallu Delområdet, detailområder og byggefelter Immikkoortortap atugaanera Immikkoortortaq annikitsortalersukkanut immikkoortortanut,.1-imut aamma.2-mut agguataarneqarpoq..1 tassaavoq immikkoortortap ilaa ullumikkut atorneqartoq..1-imiipput sanaartorfissat atugaareersut 14-it. Ann. imm..2 imeqarfimmut pallitsaaliukkap iluaniippoq. Immikkoortortap ilaani tassani sanaartorfissat nutaat 15-it atugassiissutaapput, aatsaat imeqarfimmut pallitsaaliukkap maannakkut killeqarfia nuunneqarpat atugaalersinnaasut. Tamatuma saniatigut alliliiffissap iluaniipput Områdets disponering Området omdeles i to detailområder;.1 og.2..1 er den del af området, som i dag anvendes. I.1 ligger 14 allerede udnyttede byggefelter. Detailområde.2 ligger inden for vandspærrezonen. I denne del af området udlægges 15 nye byggefelter, som først kan ibrugtages, når den nuværende grænse for ILU 1200 TAPILIUT NR. 43 TILLÆG NR. 43 -MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR OMRÅDE 16

18 NASSUIAAT REDEGØRELSE qimmit pituttorsimaffii inissiivissamut nutaamut innersuunneqartussat, sanaartorfissat nutaat atorneqarsinnaalersinnagit. Angallannikkut attaveqarfiit Immikkoortortaq Qoororsuup Aqqusernanit aqqusineqarfeqassaaq. Sanaartorfiginngisat Sanaartorfigissaanermi sanaartornermullu nunaannartami sulinermut atatillugu sapinngisamik issortaq naasimasullu pioreersut attanneqassapput, imaluunniit suliarineqarlutillu toqqortarineqassapput taamaalillutik sanaartornerup naammassineranut atatillugu uterteqqinneqarsinnaallutik. Taamaattumik sanaartorfigissaanerup sanaartornerullu nalaani nunaannartaq sapinngisamik mianersuutissaaq. Nunaannartaq ajortissimasaq iluarseqqissaaq, qaartiterinermilu imlt. assartuussinerni qaartiternerlukutat immikkoortortamiittut piiarneqarsimassapput. PILERSAARUSIORNERNUT ALLANUT AT- TAVIIT Nunami tamarmi pilersaarusiorneq Kommunip pilersaarutaanut tapiliutip matuma nunami tamarmi pilersaarusiornermut toqqaannartumik attuumassuteqanngilaq. Kommunip pilersaarutaa Ilulissanut Kommunip pilersaarutaa mi pingaarnertut ilusiliussamut kommunip pilersaarutaanut tapiliut manna naapertuuppoq. Kommunip pilersaarutaanut tapiliummiipput imm. ilai aamma B9. Kommunip pilersaarutaanut tapiliutikkut imm. ilaa B9 -mut nuunneqarpoq, taamaalilluni B9 atorunnaarluni. Ilutigalugu kangimut allissaaq, taamaalilluni illoqarfiup ilaata iluani sanaartorfiunngitsup ilaa -mut nuunneqarluni. Immikkoortortap ilaa -mut Kommunimut pilersaarusiorneq aamma nunaminertat atorneqarnerat pillugit Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 7, 26. februar 2009-meersoq naapertorlugu nutaanik pingaarnernik annikitsortalersukkanillu malittarisassiortoqassaaq. Kommunip pilersaarutaanut tapiliutikkut matumuuna manna tikillugu immikkoortortaq -mut aamma B9-mut killissarisani malittarisassat atuussimasut atorunnaarput, kommunip pilersaarutaanut tapiliummit matuminnga taarserneqarlutik. vandspærrezonen er flyttet. Derudover er der placeret hundehold inden for udvidelsesområdet, som skal anvises en ny placering, før de nye byggefelter kan ibrugtages. Trafikbetjening Området skal vejbetjenes fra Qoororsuup Aqquserna. Ubebyggede arealer I forbindelse med terrænarbejder ved byggemodning og byggeri skal den eksisterende muld og flora i størst muligt omfang bevares eller behandles og opmagasineres på en måde, så det kan lægges tilbage i forbindelse med afslutning af byggeri. Derfor skal terrænet skånes mest muligt under byggemodning og byggeriet. Beskadiget terræn skal retableres, og området skal renses for sprængstykker, der måtte være spredt ved sprængning eller transport. FORHOLD TIL ANDEN PLAN- LÆGNING Landsplanlægning Dette kommuneplantillæg berører ikke direkte landsplanlægningen. Kommuneplan Dette kommuneplantillæg er i overensstemmelse med hovedstrukturen for Kommuneplan for Ilulissat. Kommuneplantillægget omfatter to delområder; og B9. Med dette kommuneplantillæg overføres delområde B9 til, hvorved delområde B9 udgår. Samtidig udvides mod øst, så en del af det friholdte område inden for byzonen overgår til. For delområde udarbejdes der nye overordnede og detaljerede bestemmelser, i henhold til Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 26. februar 2009 om kommuneplanlægning og arealanvendelse. Med nærværende kommuneplantillæg udgår de indtil nu gældende rammebestemmelser for område og B9 og erstattes af dette kommuneplantillæg. ILU 1200 TAPILIUT NR. 43 TILLÆG NR. 43 -MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR OMRÅDE 17

19 NASSUIAAT REDEGØRELSE Imm. ilaasa -p B9-llu maannakkut killeqarfigisaat Eksisterende afgrænsning af delområde og B9 Itsarsuarnitsat Immikkoortortap iluani itsarsuarnitsaqarneranik Qaasuitsup Kommunia ilisimasaqanngilaq, tamannali immikkoortortami sutigulluunniit misissuisoqarsimannginneranik patsiseqartuuvoq. Kommunip pilersaarutaanut tapiliutip immikkoortortaata iluani nunamik suliaqarnerit Kulturikkut eriagisassat eqqissisimatitaanerat pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 18, 19. november 2007-imeersumut atapput. Nunamik suliaqarnerup nalaani nunami aalaakkaasumik itsarsuarnitsamik nassaartoqarpat suliap itsarsuarnitsamut attuumasortaa unitsinneqassaaq. Kingornatigullu Ilulissat Imm. ilaata -p nutaamik killeqarfigiligaa Ny afgrænsning af delområde Fortidsminder Qaasuitsup Kommunia er ikke bekendt med, at der ligger fortidsminder inden for området, men dette skyldes udelukkende, at der ikke er foretaget nogen form for undersøgelse af området. Jordarbejder inden for kommuneplantillæggets område er underlagt Landstingslov nr. 18 af 19. november 2007 om fredning af kulturminder. Hvis der under jordarbejder findes et jordfast fortidsminde, skal arbejdet standses i det omfang, det berører fortidsmindet. Der- ILU 1200 TAPILIUT NR. 43 TILLÆG NR. 43 -MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR OMRÅDE 18

20 NASSUIAAT REDEGØRELSE Katersugaasiviat saaffigineqassaaq. Nunatta Katersugaasiviata suliamik isumaginnittuusoq piaarnerpaamik nalunaarfigissavaa suliap ingerlateqqissinnaaneranik, imaluunniit misissuinerup naammassinissaata tungaanut unitsinneqassaneranik imaluunniit eqqissisimatitsinissamik suliap aallartinneqassaneranik. Pigisat nassaarisat Namminersorlutik Oqartussat pigaat, qinnuigineqarnikkullu erniinnaartumik tunniunneqassapput. TEKNIKKIKKUT PILERSUINEQ Kiassarneq Immikkoortortaq kiassarnermik pilersorneqassaaq. Imeq Immikkoortortaq imermik pilersorneqassaaq. Innaallagissamik pilersuineq Immikkoortortaq innaallagissamik pilersorneqassaaq. Imikoq Immikkoortortaq kommunip kussinniaqarfianut attaveqarpoq. Imikoorutit tamarmik kussinniamut kuutsinneqassapput. Nunap qaani imeq qalianeersorlu kussinniamut kuutsinneqassanngillat, imatulli kuutsinneqarlutik immikkoortortami sanaartukkat sinnerinut, aqqusinernut, aqquteeqqanut, sanaartorfiunngitsunullu akornutaatinnagit, soorlu kussianut kuutsinneqarnerisigut. Pisortat kussinniaannut suli attaviliisoqarsinnaasoqanngippat imikoorutit tamaasa katersornissaannut tankimik atuisoqarnissaanik, imaluunniit imikunit tamanik piiaanissamut qaqugumulluunniit avatangiisinut malittarisassianut malittarisassanullu atuuttuusunut naleqqiullugu imikup suliarineqarnissaanik allamik Kommunalbestyrelsip tungaanit piumasaqaateqartoqarsinnaavoq. Eqqaavilerineq Immikkoortortaq Qaasuitsup Kommuniata qaqugumulluunniit atuutsitaanik eqqaavilerinermik aaqqissuussinerinut atasuuvoq. Inuussutissarsiutini tamani kommunip eqqaavilerinermut maleruaqqusaa naapertorlugu eqqakkat puuinut ivertitsiviit atugaassapput, imaluunniit eqqakkanut containerit inissiveqartinneqassallutik. efter skal der rettes henvendelse til Ilulissat Museum. Landsmuseet meddeler snarest den, der udfører arbejdet, om arbejdet kan fortsætte, eller om det skal indstilles, indtil der er foretaget en undersøgelse, eller der er taget stilling til, om fredningssag skal rejses. De fundne genstande tilhører Grønlands Selvstyre og skal efter anmodning straks afleveres. TEKNISK FORSYNING Varme Området vil blive forsynet med varme. Vand Området vil blive forsynet med vand. El-forsyning Området vil blive forsynet med el. Spildevand Området er tilsluttet det kommunale kloaknet. Alt gråt og sort spildevand skal afledes via kloak. Overfladevand og tagvand må ikke ledes til kloakken, men skal bortledes således, at der ikke opstår gener for omkringliggende bebyggelse, veje, stier og ubebyggede arealer, f.eks. ved afledning til grøfter. I tilfælde hvor det endnu ikke er muligt at tilslutte til offentlig kloak, kan der fra Kommunalbestyrelsens side stilles krav om etablering af tank til opsamling af gråt og sort spildevand, eller at der etableres anden spildevandsbehandling i henhold til de til enhver tid gældende miljøbestemmelser og regler for bortskaffelse af spildevand og latrin. Renovation Området er omfattet af Qaasuitsup Kommunias til enhver tid gældende renovationsordninger. Ved alle erhverv skal der anvendes affaldsstativer eller afsættes plads til affaldscontainere i henhold til Kommunens affaldsregulativ. ILU 1200 TAPILIUT NR. 43 TILLÆG NR. 43 -MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR OMRÅDE 19

21 NASSUIAAT REDEGØRELSE INATSISITIGUT SUNNIUTIT Inaarutaasumik inatsisitigut sunniutit Kommunalbestyrelsimit pilersaarut inaarutaasumik akuersissutigineqarluni tamanut saqqummiunneqareerpat pilersaarummi ilaasut nunaminertat, illut ingerlatsiviillu taamaallaat ima atorneqassapput imaluunniit sanaartorneqassapput pilersaarummi malittarisassanut naapertuuttuugunik. Taamaattorli pissutsit aalajangersimasut atuunnerisigut allannguutit annikinnerusut immikkut akuerineqarsinnaapput, tassalu pilersaarutip pingaarnerusutut tunngavigisaanut unioqqutitsinngikkaangata. Allannguutit annertunerusut nutaamik pilersaarusiortoqassaneranik pisariaqartitsipput. Nunaminertat, illut ingerlatsiviillu pilersaarummi ilaasut suliarisariaqarnerinik pilersaarut imminermini nassataqartitsinngilaq. Nunaminertat, illut ingerlatsiviillu inatsisit naapertorlugit pioreersut ingerlanneqaannarsinnaapput. Ilaatigut isumaqarpoq nunaminertat, illut ingerlatsiviillu manna tikillugu inatsisit naapertorlugit ingerlanneqaannarsinnaasut, taamaattorli soorlu nutaamik sanaartukkamik allanngortitamik atugaqarneq imaluunniit sanaartorneq pilersaarummut akerliusussaanani. RETSVIRKNINGER Endelige retsvirkninger Når planen er endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen og offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af planen, kun udnyttes eller bebygges på en måde, som er i overensstemmelse med planens bestemmelser. Under visse omstændigheder kan der dog dispenseres for mindre afvigelser, såfremt de ikke er i uoverensstemmelse med planens hovedprincipper. Mere betydelige afvigelser kræver, at der tilvejebringes en ny plan. Planen medfører ikke i sig selv, at arealer, bygninger og anlæg, som er indeholdt i planen, skal etableres. Eksisterende lovlig anvendelse af arealer, bygninger og anlæg kan fortsætte som hidtil. Det betyder bl.a., at den hidtidige lovlige anvendelse af arealer, bygninger og anlæg kan fortsætte, hvorimod f.eks. ændret anvendelse eller opførelse af ny bebyggelse ikke må være i strid med planen. ILU 1200 TAPILIUT NR. 43 TILLÆG NR. 43 -MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR OMRÅDE 20

22 ILANNGUSSAQ BILAG ILANNGUSSAQ 1 ATUUFFIA IMM. ILAA BILAG 1 ANVENDELSE DELOMRÅDE Imm. ilaata killinga Delområdegrænse Sanaartorfissaq Byggefelt Aqquserngit nutaat Nye veje 1.12 Annikitsortalersukkatut killeqarfik Detailområdegrænse Aqqusineqarfik Vejadgang Aqqusinermut sanaartorfissaq (Immikkut ittumik malittarisassalik) Vejbyggelinie (Klausuleret zone) Imeqarfimmut pallitsaaliukkamut killeqarfik Vandspærrezonegrænse ILU 1200 TAPILIUT NR. 43 TILLÆG NR. 43 -MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR OMRÅDE 21 Ulloq Den Uuttuut Mål 1:2.500

Microsoft Word - KPT - Offshore - END_sig.docx

Microsoft Word - KPT - Offshore - END_sig.docx UPERNAVIK Upernavik TAPILIUT NR. 1 UPERNAVIK KOMMUNIP PILERSAARUTAA 2008-2015 TAPILIUTIT ILANNGULLUGIT TILLÆG NR. 1 KOMMUNEPLAN 2008-2005 FOR UPERNAVIK MED TILLÆG Imm. ilaanut pilersaarutit pingaarnertut

Rohkem

Microsoft Word - KPT - Offshore - END_sig.docx

Microsoft Word - KPT - Offshore - END_sig.docx AASIAAT Aasiaat TAPILIUT NR. 17 AASIANNUT KOMMUNIP PILERSAARUTAA 1993-2005 TAPILIUTIT ILANNGULLUGIT TILLÆG NR. 17 KOMMUNEPLAN 1993-2005 FOR AASIAAT MED TILLÆG Imm. ilaanut pilersaarutit pingaarnertut annikitsortalersukkanillu

Rohkem

Microsoft Word - KPT - Offshore - END_sig.docx

Microsoft Word - KPT - Offshore - END_sig.docx UPERNAVIK Upernavik TAPILIUT NR. 1 UPERNAVIK KOMMUNIP PILERSAARUTAA 2008-2015 TAPILIUTIT ILANNGULLUGIT TILLÆG NR. 1 KOMMUNEPLAN 2008-2005 FOR UPERNAVIK MED TILLÆG Imm. ilaanut pilersaarutit pingaarnertut

Rohkem

Microsoft Word - ILU1200_KPT-38_A26_ENDELIG.docx

Microsoft Word - ILU1200_KPT-38_A26_ENDELIG.docx QAASUITSUP KOMMUNIA Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 10.05.2010 Offentligt bekendtgjort den 10.05.2010 Tapiliut nr.38 Ilulissanut Kommunip Pilersaarutaa 1994-2004 tapiliutit ilanngullugit Tillæg nr.

Rohkem

Microsoft Word - AAS1000_KPT_16_A21_OB.docx

Microsoft Word - AAS1000_KPT_16_A21_OB.docx QAASUITSUP KOMMUNIA Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 30.06.2011 Offentligt bekendtgjort den 30.06.2011 Tapiliut nr. 16 Aasiaanut Kommunip Pilersaarutaa 1993-2005 tapiliutit ilanngullugit Tillæg nr.

Rohkem

QNQ 1700-E08 KPT QNQ 1700 E08 "Eqqaaveqarfik", Qaanaaq Qaasuitsup Kommuniani kommunimut pilersaarutip p tapiata normua 38. Immikkoortortaq QNQ

QNQ 1700-E08 KPT QNQ 1700 E08 Eqqaaveqarfik, Qaanaaq Qaasuitsup Kommuniani kommunimut pilersaarutip p tapiata normua 38. Immikkoortortaq QNQ QNQ 1700-E08 KPT QNQ 1700 E08 "Eqqaaveqarfik", Qaanaaq Qaasuitsup Kommuniani kommunimut pilersaarutip 2014-26-p tapiata normua 38. Immikkoortortaq QNQ 1700 E08-ip pilersaarutaa. Immikkoortoq teknikkimut

Rohkem

ILU 1200-C26 KPT ILU 1200-C26 "Ivigaasanik arsaattarfissaq nutaaq", Ilulissat Qaasuitsup Kommuniani kommunimut pilersaarutaata p tapiata normu

ILU 1200-C26 KPT ILU 1200-C26 Ivigaasanik arsaattarfissaq nutaaq, Ilulissat Qaasuitsup Kommuniani kommunimut pilersaarutaata p tapiata normu ILU 1200-C26 KPT ILU 1200-C26 "Ivigaasanik arsaattarfissaq nutaaq", Ilulissat Qaasuitsup Kommuniani kommunimut pilersaarutaata 2014-26-p tapiata normua 54. Immikkoortortap ILU 1200-C26-ip pilersaarutaa.

Rohkem

Forslag til Lokalplan A26.1

Forslag til Lokalplan A26.1 A26.1 Pilersaarusiaq Aasiaat Kommuneat Killeqarfik nutaaq A26 Aasiaat Kujataani inissiaqarfik Lokalplan Aasiaat Kommune Nyt rammeområde A26 Boligområde i Aasiaat Syd Illoqarfiup ilaanut pilersaarut A26.1

Rohkem

ILU 1200-C21 KPT ILU 1200-C21 "Sermermiut aqqutaa", Ilulissat KPT ILU 1200-C21 "Sermermiut aqqutaa", Ilulissat Qaasuitsup Kommuniani kommunimut pilers

ILU 1200-C21 KPT ILU 1200-C21 Sermermiut aqqutaa, Ilulissat KPT ILU 1200-C21 Sermermiut aqqutaa, Ilulissat Qaasuitsup Kommuniani kommunimut pilers ILU 1200-C21 KPT ILU 1200-C21 "Sermermiut aqqutaa", Ilulissat KPT ILU 1200-C21 "Sermermiut aqqutaa", Ilulissat Qaasuitsup Kommuniani kommunimut pilersaarutip 2014- Kommuneplantillæg nr. 48 til Qaasuitsup

Rohkem

KPT ILU 1200-C17.6 " Ilulissani illoqarfiup qeqqa Marralinnquaq", Ilulissat KPT ILU 1200-C17.6 "Ilullissat Bymidte Marralinnquaq", Ilulissat. Qaasuits

KPT ILU 1200-C17.6  Ilulissani illoqarfiup qeqqa Marralinnquaq, Ilulissat KPT ILU 1200-C17.6 Ilullissat Bymidte Marralinnquaq, Ilulissat. Qaasuits KPT " Ilulissani illoqarfiup qeqqa Marralinnquaq", Ilulissat KPT "Ilullissat Bymidte Marralinnquaq", Ilulissat. Qaasuitsup Kommuniani kommunimut pilersaarutaata 2014-26-p tapiata normua 59. Immikkoortortamut

Rohkem

ILU 1200-C12 KPT ILU 1200-C12 "Kangiata illorsua", Ilulissat KPT ILU 1200-C12 "Isfjordscenter", Ilulissat Qaasuitsup Kommuniani kommunip pilersaarutaa

ILU 1200-C12 KPT ILU 1200-C12 Kangiata illorsua, Ilulissat KPT ILU 1200-C12 Isfjordscenter, Ilulissat Qaasuitsup Kommuniani kommunip pilersaarutaa ILU 1200-C12 KPT ILU 1200-C12 "Kangiata illorsua", Ilulissat KPT ILU 1200-C12 "Isfjordscenter", Ilulissat Qaasuitsup Kommuniani kommunip pilersaarutaanut 2014- Kommuneplantillæg nr. 41 til Qaasuitsup 26-imut

Rohkem

Microsoft Word - LPC17_OB.doc

Microsoft Word - LPC17_OB.doc C17.1 Pilersaarusiaq Ilulissat Kommuneat Ilulissani illoqarfiup qeqqa Lokalplan Ilulissat Kommune Ilulissat bymidte Illoqarfiiup ilaanut pilersaarut C17.1 28.05 2008-imi tamanut nalunaarutigineqarpoq Lokalplan

Rohkem

untitled

untitled A15c Pilersaarusiaq Immikkoortoq inissiaqarfik, ilinniartut inaat ulluuneranilu paaqqinnittarfimmut Lokalplan Område til boligformål, kollegie og daginstitution A15c Kommunip pilersaarutaanut 1992-2005

Rohkem

Eksamen FSP5936/PSP5590 Estisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål

Eksamen FSP5936/PSP5590 Estisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Eksamen 19.05.2014 FSP5936/PSP5590 Estisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Oppgåve 1 Svar på spørsmålet nedanfor med fem seks setningar på estisk. Mida sa tegid eelmisel

Rohkem

my_lauluema

my_lauluema Lauluema Lehiste toomisel A. Annisti tekst rahvaluule õhjal Ester Mägi (1983) Soran Alt q = 144 Oh se da ke na ke va de ta, ae ga i lust üü ri kes ta! üü ri kes ta! 3 Ju ba on leh tis lei na kas ke, hal

Rohkem

Nuummi Katersortarfimmi / Nuuk Forsamlingshus Sapaammi septembarip ulluisa 30-ianni 2018 / Søndag den 30. september 2018

Nuummi Katersortarfimmi / Nuuk Forsamlingshus Sapaammi septembarip ulluisa 30-ianni 2018 / Søndag den 30. september 2018 Nuummi Katersortarfimmi / Nuuk Forsamlingshus Sapaammi septembarip ulluisa 30-ianni 2018 / Søndag den 30. september 2018 2 Inuussutissarsiornermut Nukissiuteqarnermullu Naalakkersuisoq Aqqalu Jerimiassen

Rohkem

Allagaq ammasoq Oqaatigineqartartut timitalerneqartariaqalerput! Asseq toqqorsivimmit Ukiut sisamat qaangiuppata Qaqortumi mittarfissaq atuutilertussa

Allagaq ammasoq Oqaatigineqartartut timitalerneqartariaqalerput! Asseq toqqorsivimmit Ukiut sisamat qaangiuppata Qaqortumi mittarfissaq atuutilertussa Allagaq ammasoq Oqaatigineqartartut timitalerneqartariaqalerput! Asseq toqqorsivimmit Ukiut sisamat qaangiuppata Qaqortumi mittarfissaq atuutilertussatut pilersaarutaavoq, ukiullu tulliuttut pissanganartut

Rohkem

Katsorsaaneq pillaatigalugu Asseq toqqorsivimmit Kinguaassiuutitigut atornerluineq akuerinngilarput, akiortuarnissaanullu periarfissarsiortuassaagut.

Katsorsaaneq pillaatigalugu Asseq toqqorsivimmit Kinguaassiuutitigut atornerluineq akuerinngilarput, akiortuarnissaanullu periarfissarsiortuassaagut. Katsorsaaneq pillaatigalugu Asseq toqqorsivimmit Kinguaassiuutitigut atornerluineq akuerinngilarput, akiortuarnissaanullu periarfissarsiortuassaagut. Ilaatigut pinaveersaartitsinermik sulinermik annertusaajuarnikkut.

Rohkem

29. maj 2018 Nr. 623 Erhvervsstyrelsimi nalunaaruteqarneq, nalunaarsuineq, akitsuutit kiisalu tamanut saqqummiussisarneq pillugit Kalaallit Nunaannut

29. maj 2018 Nr. 623 Erhvervsstyrelsimi nalunaaruteqarneq, nalunaarsuineq, akitsuutit kiisalu tamanut saqqummiussisarneq pillugit Kalaallit Nunaannut 29. maj 2018 Nr. 623 Erhvervsstyrelsimi nalunaaruteqarneq, nalunaarsuineq, akitsuutit kiisalu tamanut saqqummiussisarneq pillugit Kalaallit Nunaannut nalunaarut Aktie- aamma anpartsselskabit pillugit inatsimmi

Rohkem

(rb

(rb EQQARTUUSSISOQARFIK SERMERSUUMI EQQARTUUSSISUT SULIAANNIK ALLASSIMAFFIUP ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF RETSBOGEN FOR SERMERSOOQ KREDSRET Den 4. november 2016 kl. 9.00 holdt Sermersooq Kredsret i Nuuk offentligt

Rohkem

Ass.: Kommune Kujalleq Matumuuna nalunaarutigissavarput Kommune Kujallermi Kommunalbestyrelsemut qinigaaffimmi Partii Siumut aamma Partii At

Ass.: Kommune Kujalleq Matumuuna nalunaarutigissavarput Kommune Kujallermi Kommunalbestyrelsemut qinigaaffimmi Partii Siumut aamma Partii At Ass.: Kommune Kujalleq Matumuuna nalunaarutigissavarput Kommune Kujallermi Kommunalbestyrelsemut qinigaaffimmi 2017-2021 Partii Siumut aamma Partii Atassut suleqatigiinnissamik isumaqatigiissusioratta.

Rohkem

Narsarsuaq pillugu suleqatigiissitaq Januaarip qaammataani 2019 Kommune Kujallermi Borgmesterip Kiista P. Isaksenip aamma Ine-qarnermut Attaveqaqatigi

Narsarsuaq pillugu suleqatigiissitaq Januaarip qaammataani 2019 Kommune Kujallermi Borgmesterip Kiista P. Isaksenip aamma Ine-qarnermut Attaveqaqatigi Narsarsuaq pillugu suleqatigiissitaq Januaarip qaammataani 2019 Kommune Kujallermi Borgmesterip Kiista P. Isaksenip aamma Ine-qarnermut Attaveqaqatigiinneermullu Naalakkersuisup Karl Frederik Danielsenip

Rohkem

Imigassaq pillugu oqaloqatigiinnissamut ilitsersuut Samtalevejledning om alkohol

Imigassaq pillugu oqaloqatigiinnissamut ilitsersuut Samtalevejledning om alkohol Imigassaq pillugu oqaloqatigiinnissamut ilitsersuut Samtalevejledning om alkohol MANU imigassaq pillugu oqaloqatigiinnissamut ilitsersuut. MANU samtalevejledning om alkohol. Atortussiat suliarineqarput

Rohkem

D1003_EXTERIOR_DOOR_UK_SE_NO_DK_FI_EE_LV_LT_RU_02_NEUTRAL_WEB

D1003_EXTERIOR_DOOR_UK_SE_NO_DK_FI_EE_LV_LT_RU_02_NEUTRAL_WEB UK SE NO DK FI EE LV LT RU EXTERIOR DOORS INSTALLATION INSTRUCTION MONTERINGSANVISNING YTTERDÖRRAR MONTERINGSANVISNING YTTERDØRER MONTAGEVEJLEDNING YDERDØRE ULKO-OVEN ASENNUSOHJE VÄLISUSTE PAIGALDUSJUHEND

Rohkem

QINERSINEQ VALG

QINERSINEQ VALG QINERSINEQ VALG 2013 1 ioqatitsinnit sammi Nunarput silarsuarm iaqatigiittut nunarneqaraluttuinnarmat inu ssaassuseqarluta suarmioqataasullu akisu ut. pissuseqartariaqarpug aqatigiit kissaatitaamaammat

Rohkem

Dombog

Dombog QEQQA EQQARTUUSSISOQARFIA EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR QEQQA KREDSRET Ulloq 15. november 2018 Qeqqata Eqqartuussisoqarfianit suliami sul.nr. QEQ-MAN-KS 0141-2018

Rohkem

ILINNIARTITAANERMUT, KULTUREQARNERMUT, ILAGEEQARNERMULLU NAALAKKERSUISOQARFIK DEPARTEMENTET FOR UDDANNELSE, KULTUR OG KIRKE ILINNIARTUT INAAT PILLUGIT

ILINNIARTITAANERMUT, KULTUREQARNERMUT, ILAGEEQARNERMULLU NAALAKKERSUISOQARFIK DEPARTEMENTET FOR UDDANNELSE, KULTUR OG KIRKE ILINNIARTUT INAAT PILLUGIT ILINNIARTITAANERMUT, KULTUREQARNERMUT, ILAGEEQARNERMULLU NAALAKKERSUISOQARFIK DEPARTEMENTET FOR UDDANNELSE, KULTUR OG KIRKE ILINNIARTUT INAAT PILLUGIT IMMIKKOORTUMUT PILERSAARUT SEKTORPLAN FOR KOLLEGIER

Rohkem

Imm

Imm Inatsisartut Allattoqarfiat Bureau for Inatsisartut UKA 2016-mi ullormut oqaluuserisassat qulequtaat Titler på dagsordenspunkter til EM 2016 Immikkoortup normua: Punktnummer: Suliarineqarnissaata ullua:

Rohkem

E Q Q A R T U U S S U T oqaatigineqarpoq Eqqartuussisoqarfimmit Sermersuumit ulloq 16. oktober 2018 Eqqaartuussiviup no. 962/2017 Politiiit no

E Q Q A R T U U S S U T oqaatigineqarpoq Eqqartuussisoqarfimmit Sermersuumit ulloq 16. oktober 2018 Eqqaartuussiviup no. 962/2017 Politiiit no E Q Q A R T U U S S U T oqaatigineqarpoq Eqqartuussisoqarfimmit Sermersuumit ulloq 16. oktober 2018 Eqqaartuussiviup no. 962/2017 Politiiit no. 5505-98610-00097-17 Unnerluussisussaatitaasut illuatungeralugu

Rohkem

Den blev af Grønlands Landsret i sagen

Den  blev af Grønlands Landsret i sagen NUNATTA EQQORTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Ulloq 12. februar 2019 blev Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiani suliami sul.nr.

Rohkem

Sivdlek' Nr. 26

Sivdlek' Nr. 26 DLEK' Siut aviisiat ASIATISK BUFFET PÅ FARS DAG Ukiut 28-iat Nr. 22-30. maj 2018 28. årgang Bordbestilling TEL: 864700 5. JUNI Nal. 18-/ 245 kr. Mittarfiit Kangerlussuarlu oqallisaajuarsinnarput Lufthavnspakken

Rohkem

Den blev af Grønlands Landsret i sagen

Den  blev af Grønlands Landsret i sagen NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Ulloq 18. september 2017 Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianit suliami sul.nr. K

Rohkem

Rb til dom

Rb til dom 1 EQQARTUUSSISOQARFIMMI QAASUITSUMI EQQARTUUSSISUT SULIAANNIK ALLASSIMAFFIUP ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF RETSBOGEN FOR QAASUITSUP KREDSRET Den 4. december 2017 kl. 09.00 holdt Qaasuitsup Kredsret i Aasiaat

Rohkem

Imigassaq pillugu angajoqqaanut paasissutissat - naartuneq, milutsitsineq ilaqutariinngorlaallu. Information om alkohol til forældre - graviditet, amn

Imigassaq pillugu angajoqqaanut paasissutissat - naartuneq, milutsitsineq ilaqutariinngorlaallu. Information om alkohol til forældre - graviditet, amn Imigassaq pillugu angajoqqaanut paasissutissat - naartuneq, milutsitsineq ilaqutariinngorlaallu. Information om alkohol til forældre - graviditet, amning og den nye familie. MANU imigassaq pillugu angajoqqaanut

Rohkem

Report

Report Inuit Pisinnaatitaaffiinut Kalaallit Nunaata Siunnersuisoqatigiivi Grønlands Råd for Menneskerettigheder KALAALLIT NUNAANNI INUIT PISINNAATITAAFFII KILLIFFIK 2016 KALAALLIT NUNAANNI INUIT PISINNAATITAAFFII

Rohkem

ukiaq efterår 2010 Ilaqutariinnut atuagassiaq Familiemagasinet Sammisaq Inooqatigiiaani peqqissutsikkut naligiinngissuseq Tema Social ulighed i sundhe

ukiaq efterår 2010 Ilaqutariinnut atuagassiaq Familiemagasinet Sammisaq Inooqatigiiaani peqqissutsikkut naligiinngissuseq Tema Social ulighed i sundhe ukiaq efterår 2010 Ilaqutariinnut atuagassiaq Familiemagasinet Sammisaq Inooqatigiiaani peqqissutsikkut naligiinngissuseq Tema Social ulighed i sundhed Kalaallit Nunaanni inooqatigiiaani peqqissutsikkut

Rohkem

Den blev af Grønlands Landsret i sagen

Den  blev af Grønlands Landsret i sagen NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Ulloq 4. januar 2018 Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianit suliami sul.nr. K 007/17

Rohkem

University of Southern Denmark Social ulighed i sundhed i Grønland Pedersen, Cecilia Petrine Published in: SILA Publication date: 2010 Document versio

University of Southern Denmark Social ulighed i sundhed i Grønland Pedersen, Cecilia Petrine Published in: SILA Publication date: 2010 Document versio University of Southern Denmark Social ulighed i sundhed i Grønland Pedersen, Cecilia Petrine Published in: SILA Publication date: 2010 Document version Indsendt manuskript Citation for pulished version

Rohkem

D1003_EXTERIOR_DOOR_UK_SE_NO_DK_FI_EE_LV_LT_RU_02_WEB

D1003_EXTERIOR_DOOR_UK_SE_NO_DK_FI_EE_LV_LT_RU_02_WEB UK SE NO DK FI EE LV LT RU EXTERIOR DOORS INSTALLATION INSTRUCTION MONTERINGSANVISNING YTTERDÖRRAR MONTERINGSANVISNING YTTERDØRER MONTAGEVEJLEDNING YDERDØRE ULKO-OVEN ASENNUSOHJE VÄLISUSTE PAIGALDUSJUHEND

Rohkem

Kolofoni Qulequtaa: Inuit Innarluutillit Pisinnaatitaaffii pillugit Naalagaaffiit Peqatigiit Isumaqatigiissutaat Atuaruminarsagaq. Oplag: 1000 ISBN 97

Kolofoni Qulequtaa: Inuit Innarluutillit Pisinnaatitaaffii pillugit Naalagaaffiit Peqatigiit Isumaqatigiissutaat Atuaruminarsagaq. Oplag: 1000 ISBN 97 Kolofoni Qulequtaa: Inuit Innarluutillit Pisinnaatitaaffii pillugit Naalagaaffiit Peqatigiit Isumaqatigiissutaat Atuaruminarsagaq. Oplag: 1000 ISBN 978-87-970915-0-0 Allaaserisaq Inuit innarluutillit illersuisoqarfianit

Rohkem

Den 31. juli 2018 kl holdt Sermersooq Kredsret offentlig retsmøde i retsbygningen Kredsdommer Virna Kromann behandlede sagen. [ ] og [ ] var do

Den 31. juli 2018 kl holdt Sermersooq Kredsret offentlig retsmøde i retsbygningen Kredsdommer Virna Kromann behandlede sagen. [ ] og [ ] var do Den 31. juli 2018 kl. 09.00 holdt Sermersooq Kredsret offentlig retsmøde i retsbygningen Kredsdommer Virna Kromann behandlede sagen. og var domsmænd. var tolk. Reglerne i retsplejelovens 42 og 52, stk.

Rohkem

(rb

(rb EQQARTUUSSISOQARFIK SERMERSUUMI EQQARTUUSSISUT SULIAANNIK ALLASSIMAFFIUP ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF RETSBOGEN FOR SERMERSOOQ KREDSRET Den 15. november 2016 kl. 08.15 holdt Sermersooq Kredsret i Nuuk offentligt

Rohkem

ReportS412

ReportS412 Lessentabel opleiding 1GL bi Biologie Ja Ja Nee 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 ckv CKV Ja Ja Nee 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 en Engels Ja Ja Nee 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 fa Frans Ja Ja Nee 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

Rohkem

Eqqakkanik ikuallaavittaassat 400 millionit koruunit pallillugit akeqassasut Asseq toqqorsivimmit Kommunit eqqaavilernermut tunngatillugu mumisitsinia

Eqqakkanik ikuallaavittaassat 400 millionit koruunit pallillugit akeqassasut Asseq toqqorsivimmit Kommunit eqqaavilernermut tunngatillugu mumisitsinia Eqqakkanik ikuallaavittaassat 400 millionit koruunit pallillugit akeqassasut Asseq toqqorsivimmit Kommunit eqqaavilernermut tunngatillugu mumisitsiniarput". Sanaartornermullu aningaasartuutigineqartussat

Rohkem

Den blev af Grønlands Landsret i sagen

Den  blev af Grønlands Landsret i sagen NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA Naqqiut UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Berigtiget Ulloq 4. juli 2017 Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianit suliami

Rohkem

1 Siunnersuut Kalaallit Nunaanni sulitilluni ajoqusersinnaanermut isumannaarineq pillugu inatsisip allanngortinnera pillugu inatsit (Inuk pillugu paas

1 Siunnersuut Kalaallit Nunaanni sulitilluni ajoqusersinnaanermut isumannaarineq pillugu inatsisip allanngortinnera pillugu inatsit (Inuk pillugu paas 1 Siunnersuut Kalaallit Nunaanni sulitilluni ajoqusersinnaanermut isumannaarineq pillugu inatsisip allanngortinnera pillugu inatsit (Inuk pillugu paasissutissanik nunamut allamut nuussineq) 1 Kalaallit

Rohkem

(rb

(rb 9 Den 1. september 2016 kl. 1015 holdt Qeqqata Kredsret i Sisimiut offentligt retsmøde. Retten behandlede sagl.nr. QEQ-SIS-KS 0020-2016 Anklagemyndigheden mod T/U Cpr.nr. 3920 Qaqortoq V2/I2 forklarede

Rohkem

UDSKRIFT AF RETSBOGEN

UDSKRIFT   AF   RETSBOGEN EQQARTUUSSISOQARFIK KUJALLERMI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR KUJALLEQ KREDSRET Ulloq 21. februar 2017 Eqqartuussisoqarfik Kujallermit suliami sul.nr. KUJ-NAR-KS-0122-2016

Rohkem

KUJATAA-niit nunap ilaanni nunalerinermi kultur pillugu nutaarsiassat august 2019 KUJATAA pillugu Kalaallit Nunaata kujataani UNESCO-p kingornutassiar

KUJATAA-niit nunap ilaanni nunalerinermi kultur pillugu nutaarsiassat august 2019 KUJATAA pillugu Kalaallit Nunaata kujataani UNESCO-p kingornutassiar KUJATAA-niit nunap ilaanni nunalerinermi kultur pillugu nutaarsiassat august 2019 KUJATAA pillugu Kalaallit Nunaata kujataani UNESCO-p kingornutassiarfiit KUJATAA nunaminertat tallimaasut nunalerinermik

Rohkem

Den blev af Grønlands Landsret i sagen

Den  blev af Grønlands Landsret i sagen NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Ulloq 7. april 2017 Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianit suliami sul.nr. K 244/16

Rohkem

E Q Q A R T U U S S U T oqaatigineqartoq Sermersuup Eqqartuussivianit ulloq 11. juuli 2018 Eqqartuussiviup no. 54/2017 Politiit no

E Q Q A R T U U S S U T oqaatigineqartoq Sermersuup Eqqartuussivianit ulloq 11. juuli 2018 Eqqartuussiviup no. 54/2017 Politiit no E Q Q A R T U U S S U T oqaatigineqartoq Sermersuup Eqqartuussivianit ulloq 11. juuli 2018 Eqqartuussiviup no. 54/2017 Politiit no. 5508-98610-00104-14 Unnerluussisussaatitaasut illuatungeralugu U1 in.no.

Rohkem

ILINNIARTITAANERUP AAQQISSUUSSAANERA EQAATSOQ ATAQATIGIITTORLU NALILERSUINERMIK INERIARTORTITSINERMILLU SULINIUT - OQALLISISSIAQ ET SAMMENHÆNGENDE OG

ILINNIARTITAANERUP AAQQISSUUSSAANERA EQAATSOQ ATAQATIGIITTORLU NALILERSUINERMIK INERIARTORTITSINERMILLU SULINIUT - OQALLISISSIAQ ET SAMMENHÆNGENDE OG ILINNIARTITAANERUP AAQQISSUUSSAANERA EQAATSOQ ATAQATIGIITTORLU NALILERSUINERMIK INERIARTORTITSINERMILLU SULINIUT - OQALLISISSIAQ ET SAMMENHÆNGENDE OG FLEKSIBELT UDDANNELSESSYSTEM ANALYSE- OG UDVIKLINGSPROJEKTET

Rohkem

Ulloq 12. juni 2018 Eqqartuussisoqarfik Sermersuumit suliami sul.nr. K 37/2018 Unnerluussisussaatitaasut illuatungeralugu U Cpr.nr. [ ] Unnerluussisus

Ulloq 12. juni 2018 Eqqartuussisoqarfik Sermersuumit suliami sul.nr. K 37/2018 Unnerluussisussaatitaasut illuatungeralugu U Cpr.nr. [ ] Unnerluussisus Ulloq 12. juni 2018 Eqqartuussisoqarfik Sermersuumit suliami sul.nr. K 37/2018 Unnerluussisussaatitaasut illuatungeralugu U Cpr.nr. [ ] Unnerluussisussaatitaasut journaliata nr. 5517-97431-00515-17 oqaatigineqarpoq

Rohkem

SK-3MD

SK-3MD SK-MD KENWOOD CORPORATION COMPACT DIGITAL AUDIO TEXT B60-57-0 0 MA (J) FE 00 JA 57/0-/JA** Page.07.00, :6 amadobe PageMaker 6.5J/PPC JA JA 6 5 5 6 8 55 56 58 60 6 6 66 67 68 69 69 7 7 76 0 5 8 0 7 8 5

Rohkem

Title

Title UDSKRIFT AF RETSBOGEN FOR QAASUITSUP KREDSRET Den 6. marts 20181c1. 09.00 holdt Qaasuitsup Kredsret offentlig retsmøde i retsbygningen i Upernavik Kredsdommer Elisabeth Kruse behandlede sagen. Reglerne

Rohkem

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad koos AMV(E) 335, AMV(E) 435 ja AMV(E) 438 SU täiturmootoritega.

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Miks liituda projektiga LIFE Fit for REACH? Karin Viipsi Henkel Balti OÜ (Henkel Makroflex AS) Infopäev ettevõtetele, 09.11.2016 Sisukord Ettevõtte tutvustus Ettevõtte eesmärk projektis Mida on varasemalt

Rohkem

Eesti seenioride meistrivõistlus 09. dets Rapla 40l Õhupüstol Meesveteranid I (55-64) Sise- Koht Eesnimi Perenimi S.a. Klubi Seeriad Σ

Eesti seenioride meistrivõistlus 09. dets Rapla 40l Õhupüstol Meesveteranid I (55-64) Sise- Koht Eesnimi Perenimi S.a. Klubi Seeriad Σ Eesti seenioride meistrivõistlus 09. dets. 2018 Rapla 40l Õhupüstol Meesveteranid I (55-64) 1954-1963 Sise- I Heldur KURIG 1958 Elva LSK 89 92 92 94 367 10 II II Vello KARJA 1960 KL MäLK 93 93 89 89 364

Rohkem

VRB 2, VRB 3

VRB 2, VRB 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 6) VR - tee ventiil, sise- ja väliskeere 3-tee ventiil, sise- ja väliskeere Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehaaniline snepperühendus täiturmootoriga

Rohkem

Title

Title Eqqartuussisoqarfik Qaasuitsup EQQARTUUSSUT Nalunaarutigineqartoq Eqqartuussisociarfik Qaasuitsup ulloq 15. februar 2018 Eqqaartuussiviup no. 790/2017 Politiets nr. 5511-97377-00144-16 Unnerluussisussaatitaasut

Rohkem

untitled

untitled detsember 2018 / nr. 11 (210) 2 Kih nu pi dut ses ma ja PUAEK KÕR GÕ, VAL GÕ NA GU JUÕES, NÄÜ TÄB KÄ DE, KUS OND KUÕES. LAE VAD, ET KÕIK JÕ VAKS RAN DA PAE LU NÄIN, KÕIK TULN TAL KAN DA! Män ni El me Vee

Rohkem

1Hinnakiri_Suvi2015.xlsx

1Hinnakiri_Suvi2015.xlsx HINNAKIRI SUVI 2015 Jätame endale õiguse muuta hindasid Kristiine Rehvi ja Autohooldus Tel 56336609 E-post info@kristiinerehvid.ee www.kristiinerehvid.ee Mõõt Indeksid Märkused Tootja Mudel Hind Rehvimärgise

Rohkem

MÄEKÜNKA TEE 8

MÄEKÜNKA TEE 8 , PAIDE MUUSIKA- JA TEATRIMAJA, Pärnu 3, Paide 1 RUUMI NUMBER PLAANIL 2 RUUMI NIMETUS PLAANIL 3 RUUMI PINDALA, ÜHTLASI RUUMI PÕRANDAKATTE JA LAE VIIMISTLUSE MAHT M² tes 4 RUUMI LAE VIIMISTLUS, MATERJAL

Rohkem

Title H1

Title H1 Programm LIFE 2014-2020 Üldine tutvustus 6. juuli 2015 Tiina Pedak Keskkonnaministeerium LIFE LIFE 1992-2013: enam kui 3100 projekti loodus ja bioloogiline mitmekesisus teised keskkonnavaldkonnad ja haldus

Rohkem

Print\A4\RaceLandscape.pmt

Print\A4\RaceLandscape.pmt Heat laps. start //9 : Race ( ) started at :: th Last Tm rd Last Tm nd Last Tm Last Tm Joker Start Comment Mihhail SIMONOV RUS Peugeot TT Motorsport :.,..9. Arnis ODINS Lada Samara TT Motorsport :..,9

Rohkem

Dombog

Dombog QEQQA EQQARTUUSSISOQARFIA EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR QEQQA KREDSRET Ulloq 4. oktober 2018 Eqqartuussisoqarfik Qeqqatamit suliami sul.nr. QEQ-MAN-KS 0110-2017

Rohkem

Islandimiit nunatta kujataanut tikeraat Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut, Ilageeqarnermut Nunanullu Allanut Naalakkersuisoq Ane Lone Bagger aamma

Islandimiit nunatta kujataanut tikeraat Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut, Ilageeqarnermut Nunanullu Allanut Naalakkersuisoq Ane Lone Bagger aamma Islandimiit nunatta kujataanut tikeraat Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut, Ilageeqarnermut Nunanullu Allanut Naalakkersuisoq Ane Lone Bagger aamma Islandimi nunanut allanut tunngasunut naalakkersuisoq

Rohkem

Microsoft Word - hctallinn_teams_schedule_thc16.docx

Microsoft Word - hctallinn_teams_schedule_thc16.docx HC Tallinna võistkonnad, ajakava ja treenerid Tallinn Handball Cup 2016 (alustades tüdrukutest ja vanematest vanustest): TÜDRUKUD: 2003 Tüdrukud - HC Tallinn Treener: Mari Helstein 50 59 603 13:00 HC Tallinn

Rohkem

UDSKRIFT AF RETSBOGEN

UDSKRIFT   AF   RETSBOGEN 1 EQQARTUUSSISOQARFIK QAASUITSUMI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR QAASUITSUP KREDSRET Ulloq 20. september 2016 Qaasuitsup Eqqartuussisoqarfik Kangaatsiaq suliami

Rohkem

untitled

untitled TÄNA LEHES Kih nu tu letorn saab ka su tus loa Viiu li fes ti va li raa mes toi mub gur mee nä dal Va na Rand ma ajal oli nii! Mee leo lu kas reis folk loo rifes ti va li le Kree kas se Eve lin Il ves

Rohkem

(rb

(rb 1 UDSKRIFT AF RETSBOGEN FOR QAASUITSUP KREDSRET Den 7. marts 2017 kl. 9.00 holdt Qaasuitsup Kredsret i Ilulissat offentligt retsmøde på Hotel Icefjord mødelokale. Kredsdommer var Nicolaj Geisler. Domsmænd

Rohkem

ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU

ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU000003 ACU000005 ACU000006 ACU000012 ACU000014 ACU000016 ACU000017 ACU000019 ACU000020 ACU000024 ACU000025 ACU000026 ACU000028 ACU000029 ACU000035 ACU000037 ACU000038 ACU000040 ACU000041 ACU000043 ACU000046

Rohkem

Et sundt sexliv.indd

Et sundt sexliv.indd PEQQISSUUNEQ PILLUGU SAMMISAQ ANGISOOQ / STORT SUNDHEDSTEMA Usuup puua atortaruk På med kondomet Aviisi paasissutissiissut Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfimmit saqqummersinneqartoq Informationsavis udgivet

Rohkem

E Q Q A R T U U S S U T Nalunaarutigineqartoq Eqqartuussisoqarfik Qeqqata ulloq 19. juni 2018 Eqqaartuussiviup no. 1124/2017 Politiets nr

E Q Q A R T U U S S U T Nalunaarutigineqartoq Eqqartuussisoqarfik Qeqqata ulloq 19. juni 2018 Eqqaartuussiviup no. 1124/2017 Politiets nr E Q Q A R T U U S S U T Nalunaarutigineqartoq Eqqartuussisoqarfik Qeqqata ulloq 19. juni 2018 Eqqaartuussiviup no. 1124/2017 Politiets nr. 5508-97431-00132-17 aamma 5508-98610-00274-17 Unnerluussisussaatitaasut

Rohkem

Kujataa ilisimatusarfigineqartussanngorpoq Asseq toqqorsivimmit Danmarks Nationalmuseum aamma Nunatta Katersugaasivia suleqatigiillutik Sisimiut eqqaa

Kujataa ilisimatusarfigineqartussanngorpoq Asseq toqqorsivimmit Danmarks Nationalmuseum aamma Nunatta Katersugaasivia suleqatigiillutik Sisimiut eqqaa Kujataa ilisimatusarfigineqartussanngorpoq Asseq toqqorsivimmit Danmarks Nationalmuseum aamma Nunatta Katersugaasivia suleqatigiillutik Sisimiut eqqaanni kujataanilu najugaqarfiusimasunik ilisimatusartussanngorput.

Rohkem