Ester Tee AKTIVEERIMISE MÕJU RÄNIKARBIIDIST SÜNTEESITUD SÜSINIKU FÜÜSIKALISTELE KARAKTERISTIKUTELE

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Ester Tee AKTIVEERIMISE MÕJU RÄNIKARBIIDIST SÜNTEESITUD SÜSINIKU FÜÜSIKALISTELE KARAKTERISTIKUTELE"

Väljavõte

1 TARTU ÜLIKOOL LOODUS- JA TEHNOLOOGIATEADUSKOND Keemia instituut Ester Tee AKTIVEERIMISE MÕJU RÄNIKARBIIDIST SÜNTEESITUD SÜSINIKU FÜÜSIKALISTELE KARAKTERISTIKUTELE Bakalaureusetöö Juhendajad: MSc Indrek Tallo PhD Thomas Thomberg Tartu 2013

2 SISUKORD 1. Sissejuhatus Kirjanduse ülevaade Suure eripinnaga süsinik ja selle kasutusvõimalused Superkondensaatorid Karbiidset päritolu süsinik CDC sünteesimine Halogeenimine ja sünteesijärgne töötlus Hüdrotermiline meetod Termiline lagundamine Süsinikmaterjali aktiveerimine Füüsikaline aktiveerimine Keemiline aktiveerimine Adsorptsiooniteooriad Süsiniku pindala ja poorsus Adsorptsiooni/desorptsiooni isotermid Brunauer-Emmett-Telleri (BET) teooria ja eripinna leidmine Summaarne pooriruumala ning keskmise pooriraadiuse leidmine Poorijaotus ja mesopoorid materjalides Mittelokaalse tihedusfunktsionaali (NLDFT) teooria Struktuuranalüüsi meetodid Röntgendifraktsioonanalüüs Raman spektroskoopia Läbivalgustav elektronmikroskoopia Eksperimentaalne osa Süsinikmaterjalide süntees ja järelaktiveerimine Süsinikmaterjalide uurimismeetodid Katsete tulemused Temperatuuri mõju Adsorptsioonanalüüs Struktuuranalüüs Röntgendifraktsioonanalüüs Raman spektroskoopia analüüs

3 Läbivalgustava elektronmikroskoopia analüüs Kokkuvõte Summary Kasutatud kirjandus Lisad

4 1. Sissejuhatus Tehnoloogia kiire areng on viinud olukorrani, kus järjest rohkem on vaja unikaalseid spetsiifiliste omadustega materjale. Neist üks levinumaid on poorne süsinik, kuna ta leiab rakendust väga paljudes valdkondades. Eriti aktuaalne on selle kasutamine energiasalvestusseadmetes, millele tänapäeva kiirelt arenevas maailmas esitatakse järjest kõrgemaid nõudmisi ning nende nõuete täitmisel on süsinikmaterjalide uurimisel ja arendamisel oluline roll. Poorsete süsinikmaterjalide valmistamisel on lähteainete valik küllaltki lai. Kasutada saab nii looduslikke orgaanilisi lähteaineid, sünteetilisi polümeere kui ka karbiide. Sõltuvalt lähtematerjalist on kasutusel mitmed erinevad süsiniku sünteesi meetodid, milledest üks on karbiidide kloreerimine. Ränikarbiid paistab karbiidide seast silma oma odava hinna poolest, mistõttu on selle kasutamine majanduslikust aspektist igati perspektiivne. Sellest sünteesitud süsinik jääb aga oma omadustelt (poorsus, poorijaotus ja eripind) teistest karbiididest sünteesitud süsinikele alla. Lihtsasti teostatava ning küllaltki odava järelaktiveerimisega on siiski võimalik saavutada väga heade karakteristikutega materjal, mille eripind võib küündida üle 2000 m 2 g -1. Käesoleva töö eesmärgiks oli optimeerida ränikarbiidist sünteesitud süsiniku süsinikdioksiidiga järelaktiveerimise parameetreid ning uurida nende mõju saadud süsinikmaterjalide füüsikalistele omadustele. Materjalide karakteriseerimiseks kasutati madalatemperatuurse lämmastiku sorptsioonanalüüsi, röntgendifraktsioonanalüüsi, Raman spektroskoopia ning läbivalgustava elektronmikroskoopia meetodeid. Valmistatud süsinikmaterjale on plaanis kasutada peamiselt superkondensaatori elektroodimaterjalidena, aga ka gaaside salvestamisel. 4

5 2. Kirjanduse ülevaade 2.1. Suure eripinnaga süsinik ja selle kasutusvõimalused Suure eripinnaga süsinikeks nimetatakse materjale, millel võib tänu oma poorsusele olla ülisuur eripind, mis võib küündida üle 2000 m 2 g -1. Kommertsiaalse süsiniku tootmisel lähtutakse odavamatest ja looduslikest lähteainetest: erinevatest koortest ja kestadest, puidust, söest, turbast ja suhkrust [1-6]. Lisaks looduslikele lähteainetele kasutatakse ka sünteetilisi polümeere [2, 7]. Lähteaine valiku juures on oluline selle kättesaadavus, hind ning võimalikult väike anorgaaniliste lisandite sisaldus [8]. Enamus poorsest süsinikust toodetakse pürolüüsi teel orgaanilistest materjalidest [9-10]. Sellisel juhul toimub lähtematerjali karboniseerimine kõrgel temperatuuril inertgaasi atmosfääris, mille käigus orgaaniline ühend laguneb ning järgi jääb mittelenduv süsinik [1]. Tavaliselt on enne pürolüüsi vajalik lähtematerjali eeltöötlus. Materjal tuleb peenestada ja sõeluda, et saada vajaliku suurusega osakesed. Mõnikord on vajalik lähtematerjali vee või happega töötlemine, et eemaldada lisandeid ja vähendada mineraalsete ainete sisaldust [8]. Suletud pooride tekkimise korral kasutatakse nende avamiseks ning eripinna suurendamiseks vajadusel järelaktiveerimist [9-10]. Lisaks orgaanilistele lähteainetele on poorset süsinikku võimalik toota karbiididest. Sellist süsinikku nimetatakse karbiidset päritolu süsinikuks (carbide derived carbon CDC). CDC peamised eelised orgaanilistest materjalidest sünteesitud süsinike ees on suurem puhtus ja kitsam poorijaotus [9, 11-13]. Poorsetel süsinikel on tänu nende muudetavale mikrostruktuurile, kõrgele elektri- ja soojusjuhtivusele ning erinevatele vormidele (pulbrid, fiibrid, vahud, jne) [14] mitmeid potentsiaalseid rakendusi: katalüsaatorikandja, filtermaterjal vee- ja õhufiltrites, sorbent kromatograafias, elektroodimaterjal Li-ioon akudes ja superkondensaatorites, gaaside eraldamine, vesiniku ja metaani salvestamine, molekulaarsõelad, jne. Sõltuvalt rakendusest on vaja peamiselt kas mikro-, meso- või makropoorset süsinikku [1, 8-10, 12-13, 15-20] Superkondensaatorid Superkondensaatoreid ehk elektrilise kaksikkihi kondensaatoreid (EKKK) uuritakse laialdaselt, kuna tänapäeva kiirelt arenevas maailmas on nõudlus uut liiki 5

6 elektrienergiasalvestite järele, millel oleks pikk eluiga (10 6 tsüklit), kiire täis- ning tühjakslaadimise aeg ja suur erivõimsus (rohkem kui 10 kw kg -1 ) [14, 16, 21-25]. EKKK on seade, mis koosneb elektrolüüti sukeldatud polariseeritavatest elektroodidest ja elektroode eraldavast poorsest membraanist, kust ioonid saavad läbi difundeeruda [8, 16, 24]. Energia salvestamine EKKK-s põhineb laengu kogunemisel elektrilisse kaksikkihti ilma, et toimuks laenguülekandega ehk faradi reaktsioone. Kuna elektroodi mahtuvus sõltub elektrood/elektrolüüt piirpinna omadustest [14, 24], siis mõjutavad poorse süsiniku eripind, mikrostruktuur, funktsionaalrühmad, pooride suurused, jne EKKK elektrilisi omadusi [11, 21, 23, 26]. Oma elektrilistelt omadustelt asuvad EKKK-d akude ja tavaliste dielektriliste kondensaatorite vahel. EKKK-del on palju suurem energiatihedus kui tavalistel kondensaatoritel tänu elektroodimaterjali (poorse süsiniku) suurele eripinnale [8, 11, 24]. Selline elektrienergia salvestussüsteem on väga kasulik näiteks hübriidautodes, digitaalsetes telekommunikatsiooni süsteemides, UPS-ides arvutite jaoks, impulss-laserite tehnoloogias, jne. Poorset süsinikku kasutatakse superkondensaatorite elektroodimaterjalina tema suure eripinna, keemilise stabiilsuse ja odava hinna tõttu [5, 8, 11, 21, 23-24, 26]. Orgaanilist päritolu aktiveeritud süsiniku puuduseks on lai poorijaotus, kuna liiga suured poorid ei ole efektiivsed energia salvestamiseks. Ideaalne elektroodimaterjal peab sisaldama nii mikropoore, mis on olulised ioonide adsorptsioonil, kui ka mesopoore, mis on vajalikud ioonide kiireks transpordiks materjali sees [14, 16, 22] Karbiidset päritolu süsinik Karbiidset päritolu süsinikuks nimetatakse erinevate meetoditega karbiididest saadud süsinikku. CDC seas esineb nii ebakorrapärase kui ka väga korrapärase struktuuriga süsinikmaterjale. Süsiniku struktuur sõltub sünteesi meetodist ning lähtekarbiidist, kusjuures üldjuhul säilib lähteaine osakese algupärane kuju ja suurus. Struktuuri mõjutab oluliselt ka sünteesitemperatuur ja kõrgematel temperatuuridel tekib pigem grafiitsem ja suuremate pooridega süsinik. Seega on võimalik töötluse tingimusi varieerides saada erineva eripinna ja poorijaotusega materjale [16-18]. Käesolevas uurimustöös kasutatakse laialtlevinud lähtekarbiid-cdc terminoloogiat, kuna see näitab selgelt, millist lähtekarbiidi on kasutatud. Kirjandusest võib leida ka teisi variante, 6

7 kusjuures ränikarbiidist (SiC) sünteesitud süsinikku on nimetatud SiC-CDC, SiC-DC, Si-CDC või SiCDC. Viimased kaks ei kajasta lähteainete erinevaid stöhhiomeetrilisi koefitsiente ning ei ole kasutatavad karbonitriididest ja teistest kompleksühenditest sünteesitud süsinike korral, mistõttu ei ole soovitatav neid kasutada [17] CDC sünteesimine Halogeenimine ja sünteesijärgne töötlus Halogeenimine, eriti kloreerimine, on kujunenud üheks peamiseks meetodiks CDC valmistamisel [17]. Süsinik moodustub metalli aatomite selektiivsel eemaldamisel karbiidi kristallvõrest, mille tulemusena jääb järgi süsinikuskelett (lisa 1) [17, 27-29]. Ränikarbiidi (SiC) kloreerimist kasutati algselt ränitetrakloriidi (SiCl 4 ) tootmiseks ning süsinikku peeti soovimatuks kõrvalsaaduseks. Alles hiljem mõisteti, et poorne CDC omab suurt väärtust. Gaasilise kloori ja SiC reageerimisel moodustub SiCl 4 ja süsinik ning seda reaktsiooni kirjeldab võrrand: SiC (t) + 2 Cl 2(g) SiCl 4(g) + C (t). (1) CDC sünteesiks saab kasutada mitmesuguseid binaarseid ja ternaarseid karbiide: Al 4 C 3, BaC 2, CaC 2, Cr 3 C 2, Fe 3 C, Mo 2 C, MoC, Nb 2 C, SiC, SrC 2, ZrC, Ta 2 C, TaC, Ti 2 AlC, Ti 3 AlC 2, TiC, Ti 3 SiC 2, VC, W 2 C, WC [16-18, 29]. Kloreerimisel säilib CDC moodustumisel lähtekarbiidi osakeste algne kuju ja suurus [16-18, 28-29]. Mõnel juhul esineb süsiniku struktuuri osalist kokkuvarisemist väga suure poorsuse ning lähtekarbiidi võreparameetrite eripära tõttu [17]. CDC struktuur, poorijaotus ja eripind sõltuvad lähtekarbiidist ja halogeenimise temperatuurist [13, 16-18, 28-29]. Temperatuuri tõustes muutub ebakorrapärane amorfne süsinik pikkamööda korrapärasemaks ning grafiitsemaks. CDC-st võib lisaks amorfsele süsinikule leida ka mitmesuguseid teisi nanostruktuure: sibulalaadseid struktuure, nanoteemante, nanotorusid, fullereeni sarnaseid struktuure, jne (lisa 2) [17-18, 28]. Teisi reaktsioonisaadusi, näiteks metallkloriide, mis võivad jääda pooridesse, saab eemaldada sünteesijärgse töötlusega, millest levinumaid on argooni ja vesinikuga töötlemine kõrgel temperatuuril. Vesinikuga võrreldes on argoonil väiksem potentsiaal kloori eemaldamiseks, kuna vesinik on võimeline klooriga keemiliselt reageerima, moodustades vesinikkloriidi 7

8 (HCl), mida saab kergelt pooridest eemaldada väiksema molekuli diameetri tõttu. Saadava süsiniku lõplikud omadused sõltuvad lisaks lähtekarbiidile ja sünteesitemperatuurile ka järeltöötlusest [17] Hüdrotermiline meetod Lisaks kloreerimisele saab karbiididest süsinikku toota hüdrotermilise lagundamise teel. See meetod põhineb karbiidide lagundamisel superkriitilistes vedelikes kõrge rõhu ja temperatuuri koosmõjul. Lisaks süsinikule tekivad protsessi käigus metallioksiidid (MO x ), metaan (CH 4 ), süsinikdioksiid (CO 2 ), süsinikoksiid (CO) ja vesinik (H 2 ) [16-18, 30]. Peamised sünteesi mõjutavad faktorid on temperatuur, rõhk ja vee-karbiidi stöhhiomeetria [16-18]. Hüdrotermilise meetodiga on võimalik saada nii amorfset, grafiitsemat kui ka varieeruva struktuuriga süsinikku [17] Termiline lagundamine SiC ja mitmed teised karbiidid lagunevad kõrgetel temperatuuridel. Sellise termilise lagundamisega vaakumis või inertses keskkonnas kaasneb süsiniku moodustumine ja karbiidi moodustava metalli aurustumine [16-18]. Lihtsustatult kulgeb protsess järgnevalt: SiC välimiselt kihilt aurustub räni ära ning järele jääb süsiniku mikropoorne kiht, räni difundeerub sisemistest kihtidest välispinnale ja aurustub. Räni aatomite liikumine sisekihtidest välispinnale soodustab mõningal määral ka süsiniku aatomite reorganiseerumist [16]. Struktuurne reorganiseerumine kulgeb lihtsamini kõrgematel temperatuuridel, kuna siis on süsiniku aatomite liikuvus suurem. Süsiniku sünteesimiseks termilise lagundamise meetodil loetakse minimaalseks temperatuuriks 800 C, mille korral on vajalik ka alandatud rõhk. SiC anisotroopsuse tõttu on võimalik saada mitmesuguseid süsiniku nanostruktuure [17], näiteks nanotorusid, grafiiti, turbostraatset ning sibulalaadse struktuuriga süsinikku [16-18]. 8

9 2.3. Süsinikmaterjali aktiveerimine Sünteesi käigus võib poorse süsiniku sisse jääda suletud poore, mille avamiseks ning eripinna suurendamiseks kasutatakse aktiveerimist. Aktiveerimisprotsessid jagatakse tihti kirjanduses kaheks: füüsikaline ja keemiline aktiveerimine [1, 3]. Traditsiooniliselt nimetatakse füüsikaliseks aktiveerimiseks, vaatamata asjaolule, et selle käigus toimuvad keemilised reaktsioonid, meetodeid, mis põhinevad kõrgematel temperatuuridel süsinikmaterjalide töötlusel erinevate gaasidega. Keemilisel aktiveerimisel segatakse lähtematerjal kokku tahke või vedela keemilise reagendiga ning kuumutatakse [1, 31]. Aktiveeritud süsiniku tootmisel on kaks etappi: lähtematerjalist süsiniku sünteesimine ja saadud produkti aktiveerimine [32]. Saadava materjali omadused sõltuvad suuresti aktiveerimise protsessist. Isegi väikesed muutused reaktsioonitingimustes (temperatuur, aeg) võivad muuta oluliselt pooride struktuuri, pinna keemiat ja morfoloogiat [19, 31]. Aktiveeritud süsinike rakendusvõimalusi mõjutab oluliselt nende pinnakeemia. Sõltuvalt sünteesimeetodist esineb süsinikmaterjalide pinnal erinevaid funktsionaalrühmi, millest kõige levinumad on hapnikku sisaldavad funktsionaalrühmad. Molekulaarne hapnik võib dissotsieeruda aatomiteks, mis reageerivad keemiliselt süsiniku aatomitega, moodustades pinnaühendeid. Lisaks hapniku ühenditele võib leida veel lämmastiku ühendeid või vesinikku. Pinna funktsionaalrühmad mõjutavad oluliselt seda, kuidas erinevad adsorbendid süsinikuga interakteeruvad [8] Füüsikaline aktiveerimine Füüsikalise aktiveerimise käigus oksüdeeritakse süsinikmaterjali enamasti veeauru, hapniku või süsinikdioksiidiga [1, 8, 19]. Toimub selektiivne süsiniku aatomite eemaldamine: oksüdeeriv gaas reageerib süsiniku aatomitega, mille tulemusena moodustub CO x ja suureneb poorsus [1, 27, 33]. Füüsikaline aktiveerimine on lihtne, odav, keskkonnasõbralik ning erinevalt keemilisest aktiveerimisest, kus süsinikku võib jääda metalli ioone, ei teki reaktsiooni käigus materjali lisandeid [3, 19, 21, 26]. Aktiveerimise kiirus kasvab temperatuuri tõstmisel. Kui aktiveerimine on liiga ulatuslik, siis süsiniku struktuur kollapseerub ja eripind hakkab jälle vähenema [3]. 9

10 CO 2 on küllaltki mõõdukas oksüdeerija võrreldes O 2 -ga ning võimaldab aktiveerimise jooksul paremat kontrolli mikropoorse struktuuri üle. O 2 -ga aktiveerimine vajab tänu suuremale reaktiivsusele madalamat temperatuuri võrreldes CO 2 või veeauruga aktiveermise puhul ning protsessi on raskem kontrollida. Nii O 2 kui CO 2 puhul on mikropooride ruumala enamasti suurim lühikestel aktivatsiooni aegadel ja aja pikenedes see väheneb. Esialgu tekib mikropoore juurde, mis siis aja jooksul laienevad mesopoorideks. Mikropooride tekkeks on soodne madal aktiveerimise temperatuur ja pikk aeg. Kõrgematel temperatuuridel ja lühematel aegadel on tekkivate pooride ruumala suur ning mikropooride teke on ebasoodne. Poorsuse kasv võib toimuda kahes etapis: 1) uute mikropooride teke, 2) olemasolevate pooride laienemine suuremateks poorideks pikematel aegadel, suurendades summaarset pooride ruumala [19, 21, 27] Keemiline aktiveerimine Lisaks füüsikalisele aktiveerimisele kasutatakse tihti keemilist aktiveerimist. Lähtematerjal immutatakse või segatakse reagendiga ning seejärel kuumutatakse. Saadud produkt tuleb pesta, et eemaldada reagendi jääke. Termotöötluse temperatuuri valik sõltub kasutatavast reagendist [8]. Enim kasutatavad reagendid keemilisel aktiveerimisel on NaOH, KOH, HNO 3, H 2 SO 4 ja H 3 PO 4 [19]. Keemiline aktiveerimine KOH-ga on kasutusel alates aastatest ja kommertsiaalselt kasutatav alates 1980 [32]. Keemilisel aktiveerimisel on mitmed eelised võrreldes füüsikalise aktiveerimisega. Aktiveerimise läbiviimise seisukohalt on eelisteks madalam aktiveerimistemperatuur ja lühem reaktsiooniaeg ning tulemuste poolest kõrgem saagis ja suurem poorsuse teke. Olulisteks puudusteks on aga kallid ja korrodeerivad reagendid võrreldes veeauru või CO 2 -ga ning lisaks on vajalik saadud produkti pesemine, mille käigus tekib reovesi [3, 6, 7, 34]. Keemilise aktiveerimisega saab suurema eripinna ja rohkem ühesuguseid poore, kuid see viib süsinikku metalli ioone, mida on raske ja kulukas pärast eemaldada [21, 26]. Eripinnale avaldab märkimisväärset mõju süsinikmaterjali-reagendi suhe, aktiveerimise temperatuur ning mõningal määral ka aktiveerimise aeg [6]. Aktiveerimistemperatuuri tõustes kasvab saadava materjali mesopooride pind, mikropooride ruumala ja summaarne pooride ruumala. Poorsus võib kasvada olemasolevate pooride laienemise ja uute pooride tekkimise tõttu [32]. 10

11 2.4. Adsorptsiooniteooriad Süsiniku pindala ja poorsus Suure eripinnaga süsinikmaterjalid omavad keerukat pooride võrgustikku, mis koosneb erineva suurusega pooridest. IUPAC-i klassifikatsiooni järgi jaotatakse poorid järgnevalt: Mikropoorid (nanopoorid): diameeter alla 2 nm; Mesopoorid: diameeter 2 50 nm; Makropoorid: diameeter üle 50 nm [8, 35]. Mikropoorid võib omakorda jagada veel supermikropoorideks (0,7 2 nm) ning ultramikropoorideks (<0,7 nm). Poore võib jaotada ka nende oleku järgi kas avatud või suletud poorideks. Süsinikmaterjali pooride struktuuri karakteriseerimiseks kasutatakse erinevate gaaside füüsikalist adsorptsiooni. Enim kasutatakse madalatemperatuurset (T = 77 K) vedela lämmastiku sorptsioonanalüüsi meetodit [8] Adsorptsiooni/desorptsiooni isotermid Adsorptsiooni isoterm on sõltuvus adsorbeerunud gaasi koguse ja osarõhu vahel konstantsel temperatuuril. Adsorptsioonil tõstetakse järk-järgult osarõhku, desorptsiooni korral seda langetatakse. Adsorbeerumise käigus molekulid lihtsalt ei lähe pooridesse ja ei jää sinna, vaid liiguvad keskmiselt korda sekundis poori sisse-välja. Mõõtmispunkti saamiseks peab süsteem olema tasakaaluolekus, kus sisenevate ja väljuvate molekulide hulk on võrdne. Saadud isotermi kuju sõltub materjali poorsusest ning pooride kujust. IUPAC-i jaotuse järgi on vastavalt kujule kuus erinevat isotermi tüüpi (lisa 3): I tüüpi isoterm on iseloomulik mikropoorsele materjalile. Kujult on see p/p 0 telje suhtes väiksematel väärtustel kumer ning suurematel väärtustel läheneb piirväärtusele. Võib esineda ka hüsterees. II tüüpi isoterm on iseloomulik makropoorsele või mittepoorsele materjalile. p/p 0 > 0,1 piirkonnas isoterm käändub, kõrgetel suhtelistel rõhkudel p/p 0 > 0,9 adsorptsioonimäär kasvab järsult. Adsorptsiooni ja desorptsiooni harud langevad kokku ja hüsterees puudub. Käänupunkt (punkt B) näitab etappi, kus monokiht on täidetud ja algab polükihi adsorptsioon. 11

12 III tüüpi isoterm on nõgus, mis on tingitud sellest, et adsorbaadi enda molekulidevahelised tõmbejõud on tugevamad kui adsorbaadi ja adsorbendi vahelised interaktsioonid. Adsorptsiooni ja desorptsiooni harud langevad kokku ja hüsterees puudub. Vastav isoterm on harva esinev. IV tüüpi isoterm on iseloomulik mesopoorsele materjalile, kus toimub kapillaarne kondensatsioon, millele enamasti viitab hüstereesi esinemine. V tüüpi isoterm tekib madala adsorptsioonienergiaga mesopoorsete materjalide korral. Kondensatsiooni tõttu esineb samuti hüsterees. VI tüüpi isoterm esineb harva. Vastav isoterm iseloomustab kiht-kihilist adsorptsiooni protsessi ning esineb väga homogeensel ja/või mittepoorsel pinnal [1, 35-36]. Kui isotermi adsorptsiooni ja desorptsiooni harud ei kattu, siis nende harude vahele jääb ala, mida nimetatakse hüstereesi silmuseks. Hüstereesi silmuse kuju annab informatsiooni pooride kuju kohta. IUPAC-i järgi on neli hüstereesi silmuse tüüpi (lisa 4): H1 tüüpi hüstereesi silmusel esinevad paralleelsed ja peaaegu vertikaalsed harud. Seda tüüpi hüsterees iseloomustab silindrilise kujuga poore, mis on omavahel hästi seotud ning poorijaotus on väga ühtlane. H2 tüüpi hüstereesi silmus on kolmnurkse kujuga ning järsu desorptsiooniharuga. See on iseloomulik kitsa poorijaotusega materjalile, kus esinevad valdavalt pudeli kaela kujulised poorid. H3 tüüpi hüsterees iseloomustab pilukujulisi poore. H4 tüüpi hüstereesi silmusel on paralleelsed ja peaaegu horisontaalsed harud. See tüüp iseloomustab kitsaid pilukujulisi poore [8, 35-36]. Erinevate materjalide võrdlemiseks on vajalik isotermide kvantitatiivne tõlgendus. Selleks kasutatakse mitmeid meetodeid, millest levinumaid on Brunauer-Emmett-Telleri (BET), Dubinin-Radushkevichi (D-R), Langmuiri ja mittelokaalse tihedusfunktsionaali teooria (NLDFT) mudelid [8, 35] Brunauer-Emmett-Telleri (BET) teooria ja eripinna leidmine BET teooria on üks kasutatavamaid meetodeid poorsete materjalide eripinna arvutamiseks, mis põhineb monokihi mahtuvuse määramisel (adsorbeerunud molekulide arv monokohis materjali pinnal). BET valem on järgnev: 12

13 ( ), (2) kus W on adsorbeerunud gaasi mass suhtelisel rõhul p/p 0 ja W m monokihis oleva adsorbaadi mass. C on BET võrrandi konstant, mis on seotud esimese adsorbeerunud kihi adsorptsioonienergiaga [1, 8, 35-36]. BET võrrandi puhul on tehtud järgnevad eeldused: pind on sile, kõik adsorptsioonikohad omavad sama adsorptsioonienergiat, adsorbeerunud molekulide vahel ei esine lateraalseid interaktsioone, adsorptsioonienergia kõikide molekulide jaoks on võrdne veeldumise energiaga, välja arvatud esimese kihi omadel ning saab moodustuda lõpmatu arv kihte. Aktiveeritud süsinike puhul kõik need eeldused ei kehti. Näiteks on pinnad geomeetriliselt ja energeetiliselt ebaühtlased ning adsorbeerunud molekulide vahel esinevad lateraalsed interaktsioonid. Vaatamata nendele probleemidele on BET teooria kujunenud standardiks mikropoorsete materjalide eripinna leidmisel [8] Summaarne pooriruumala ning keskmise pooriraadiuse leidmine Summaarse pooriruumala leidmiseks peab suhteline rõhk olema võimalikult lähedal ühele, kuna sellisel juhul võib eeldada, et kõik poorid on vedela adsorbaadiga täidetud. Kui tahkes materjalis ei ole makropoore, siis on isoterm praktiliselt horisontaalne ja läheneb konstantsele väärtusele, kuid makropooride sisalduse korral suhtelise rõhu lähenedes ühele tekib isotermil suur tõus. Pooridesse adsorbeerunud vedela lämmastiku koguse saab leida järgmise valemi abil: V liq =, (3) kus P on rõhk, V ads adsorbeerunud lämmastiku ruumala, V m lämmastiku molaarruumala, R universaalne gaasikonstant ja T temperatuur. Silindrikujuliste pooride korral saab pooride keskmist suurust hinnata summaarse pooride ruumala kaudu valemiga:, (4) kus r p on keskmine poori raadius, V liq on võrrandist (3) saadud vedela lämmastiku ruumala ning S on BET teooria põhjal leitud materjali eripind [35]. 13

14 Poorijaotus ja mesopoorid materjalides Poorijaotuseks nimetatakse pooride ruumala jaotust vastavalt pooride suurusele. Enamasti kasutatakse poorijaotuse leidmiseks desorptsiooni isotermi, kuna sellisel juhul on süsteem lähedal tõelisele termodünaamilisele tasakaaluolekule. Lämmastik on üks enim kasutatavaid adsorbaate ning seetõttu kehtib järgnev lämmastikuga saadud isotermide kohta. Mesopooride raadiuse leidmiseks, mille eelduseks on silindrikujulised poorid, kasutatakse Kelvini võrrandit:, (5) ( ) kus γ on lämmastiku pindpinevus tema keemistemperatuuril, V m vedela lämmastiku molaarruumala, R universaalne gaasikonstant, T lämmastiku keemistemperatuur, p/p 0 lämmastiku suhteline rõhk. r K on pooride raadius, milles kondensatsioon leiab aset suhtelisel rõhul p/p 0. Lisaks kondensatsioonile toimub poorides aga ka adsorptsioon ning seetõttu r K ei kirjelda pooride tegelikku raadiust. Desorptsiooniprotsessi ajal, kui toimub lämmastiku aurustumine, adsorbeerunud kiht ei muutu. Tegelikku pooride raadiust väljendab võrrand: r p = r k + t, (6) kus t on adsorbeerunud kihi paksus. Viimase saab leida valemist: t = 3,54 V ads /V m, (7) kus 3,54 on lämmastiku monokihi paksus (Å) ning V ads /V m on adsorbeerunud lämmastiku ruumala suhe monokihi lämmastiku ruumalasse samal suhtelisel rõhul mittepoorsel pinnal. Adsorbeerunud kihi paksust saab leida ka de Boeri valemiga [8, 35-36]: t(å) = [ ( ) ] (8) Mittelokaalse tihedusfunktsionaali (NLDFT) teooria Mittelokaalse tihedusfunktsionaali (NLDFT) teooria sobib hästi mikro- ja mesopooride suuruste analüüsiks. See mudel kirjeldab objektiivselt lokaalset vedeliku struktuuri kumerate tahkete pindade läheduses. Adsorptsiooniisotermide kuju mudelpooride korral määravad vedelik-vedelik ning vedelik-tahkis molekulidevahelised vastastikmõjud. Molekulaarsete 14

15 jõudude ning adsorptsiooniisotermide kuju vahelist seost saab kirjeldada üldistatud adsorptsiooniisotermi (GAI) võrrandiga: ( ) ( ) ( ) (9) kus N(p/p 0 ) on punkt adsorptsiooniisotermis, W poori laius, N(p/p 0,W) vastava laiusega W poorile vastav punkt ja f(w) poorijaotuse funktsioon. Antud võrrand eeldab, et kogu isoterm koosneb mitmest individuaalsest üksiku poori isotermist, mis on korrutatud nende suhtelise jaotusega f(w) üle kogu pooride jaotuse. N(p/p 0,W) isotermid saadakse DFT meetodist arvuti abil ning poori jaotust kasutatakse GAI võrrandi lahendamiseks [35-36] Struktuuranalüüsi meetodid Röntgendifraktsioonanalüüs Üks enim kasutatavaid meetodeid kristalsete ainete struktuuride uurimiseks ja kvantitatiivseks analüüsiks on röntgendifraktsioonanalüüs (XRD). Pulbriliste karbiidset päritolu süsinikmaterjalide difraktogrammidel esineb tavaliselt neli difraktsiooni maksimumi: 002 (2θ~26 ) ja 004 (2θ~54 ) vastavad paralleelselt orienteeritud grafiidi kihtidele ning 100 (2θ~43 ) ja 110 (2θ~78 ) iseloomustavad grafiidi kihi suurust. Struktuuri karakteriseerimiseks määratakse kihtidevaheline kaugus d, kristalliidi kõrgus L c ja kristalliidi diameeter L a. Kristalliidi diameetri ja kõrguse saab leida Scherreri valemi abil: L a,c = Kλ / βcosθ, (10) kus λ on röntgenkiirguse lainepikkus, β vastava piigi laius poolel kõrgusel radiaanides 2θ skaalas, θ piigi asukoht radiaanides ja K konstant, mis sõltub peegeldustasandist (L c ja L a jaoks vastavalt 0,91 ja 1,84). L a arvutamiseks kasutatakse piigi 100 väärtust ja L c jaoks 002 või 004 piigi väärtust. CDC iseloomustamiseks XRD abil kasutatakse ka spektri tõusunurka α, mis näitab amorfse süsiniku osakaalu materjalis. Suhtelise grafiitsuse saab leida valemiga:, (11) 15

16 kus I 002 ja I 100 on vastavate piikide integreeritud intensiivsused ja C emp empiiriline konstant [37-39] Raman spektroskoopia Raman spektroskoopia on standardne mittedestruktiivne analüüsimeetod, mis on üheks peamiseks vahendiks kristallilise ja amorfse süsiniku karakteriseerimiseks [37, 40-42]. Lähi-infrapuna ja nähtava valguse alas omavad süsinikmaterjalide Raman spektrid kahte piiki, mida nimetatakse D-(disordered) ja G-(graphitic) piigiks. Mõlema piigi kuju sõltub põhiliselt sp 2 -sidemete korrapärast ja kaudselt sp 3 -sidemetest. Korrapäraselt orienteeritud pürolüütilises grafiidis esineb ainult G-piik, mis asub ~1580 cm -1 juures [41, 43]. Spektri G-piik tuleneb tasapinnalistest süsinik-süsinik sp 2 valentsvõnkumistest, omab E 2g sümmeetriat ning kuna see võnkumine esineb kõikide sp 2 sidemete korral, siis ei ole 6-lülilise aromaatse tsükli olemasolu G-piigi tekkimiseks vajalik [37, 41-42, 44]. G-piigi kõrgus iseloomustab grafeeni kihtide korrapära. Piigi laienemine näitab sidemetevaheliste nurkade korrapäratuse kasvu [41]. D-piik asub ~1350 cm -1 juures ning kuna ideaalses grafiidis seda piiki ei esine ja see tekib ainult korrapäratuse esinedes, siis saab tema intensiivsust kasutada amorfse materjali korrastatuse iseloomustamiseks. Spektri D-piik tuleneb 6-lüliliste aromaatsete süsiniku tsüklite sp 2 võnkumistest ja omab A 1g sümmeetriat [37, 41-42, 44]. Lisaks võib ~2700 cm -1 juures esineda D-piigi teist järku piik, mida nimetatakse 2D-piigiks. See piik iseloomustab grafeeni kihtide kahedimensionaalset korrapära [45]. D- ja G-piigi esinemine ja positsioon, nende intensiivsuste suhe (I D /I G ) ja laius poolel kõrgusel (full width at half maximum - FWHM) annavad informatsiooni materjali struktuuri kohta. D- ja G-piigi intensiivsuste suhe (I D /I G ) iseloomustab materjali grafiitsuse astet. Mida väiksem on see suhe, seda grafiitsem on süsinik ja seda suurem on kristalliidi läbimõõt. Kristalliidi keskmise läbimõõdu L a saab leida Tuinstra ja Koenig (TK) võrrandi abil : ( ), (12) kus I D ja I G on vastavalt D- ja G-piigi pindalad või intensiivsused. Parameeter C sõltub lainepikkusest ja seda kirjeldab järgmine võrrand:, (13) 16

17 kus C 0 = -12,6 nm ja C 1 = 0,033. Selle valemi puhul on eeldatud, et kristalliidid on suuremad kui 2 nm ja kõik C-C sidemed on sp 2 hübridisatsioonis. Amorfsemate materjalide korral kasutatakse Ferrari-Robertsoni (F-R) valemit, mis kehtib 2 nm-st väiksemate kristalliitide korral: I D /I G = C (λ)l 2 a, (14) kus C (λ=514 nm) = 4,362, mis on lainepikkusest sõltuv konstant. Mida kõrgemal temperatuuril on süsinikmaterjal sünteesitud, seda kitsamaks muutuvad D- ja G-piigid, vähenevad laius poolel kõrgusel väärtused ja suurenevad I D /I G suhte väärtused, kuna korrastatus kasvab [41-43] Läbivalgustav elektronmikroskoopia Läbivalgustav ehk transmissioon elektronmikroskoopia (TEM) on üks võimsamaid vahendeid materjalide mikro- ja nanoskaalas visuaalseks uurimiseks, mis võimaldab saavutada aatomlahutust ning uurida õhukeste objektide struktuurseid omadusi ja keemilist koostist [46-50]. Kõrglahutusega TEM (High-resolution transmission electronmicroscopy HRTEM) võimaldab näha üksikuid aatomeid ja defekte, mistõttu on see väärtuslik vahend kristalliliste materjalide omaduste uurimiseks nanotasandil [48-50]. Kaks peamist nõuet, mida TEM-i puhul tuleb järgida, on töökeskkond ja objekti paksus. TEM töötab vaakumis, kuna isegi hõrendatud gaasides on elektronide hajumine liiga suur ning objekt peab olema nii õhuke (enamasti 10 nm kuni 1 μm), et elektronid läbiksid selle ilma energiakadudeta [48-50]. TEM aparatuur koosneb kolmest osast: valgustussüsteem, proovihoidja ning pildi kujutamise süsteem. Valgustussüsteem koosneb elektronkahurist ning kahest või enamast kondensorläätsest, mis fokusseerivad elektronkiire proovile ligilähedaselt paralleelse kimbuna, millega saavutatakse objekti maksimaalne valgustatus. Proovihoidja võimaldab proovi statsionaarselt hoidmist, kuid vajadusel ka selle liigutamist ning selle mehaaniline stabiilsus mõjutab TEM-i lahutusvõimet. Pildi kujutamise süsteem koosneb vähemalt kolmest läätsest, mis koos annavad suurendatud pildi proovist fluorestsentsekraanile [48]. TEM-i lahutusvõime sõltub peamiselt läätsede aberratsioonidest [48-50]. TEM võimaldab saada pilte suurendusega 10 3 kuni 10 6 [48]. 17

18 Elektronide kiirendamise pinge on tavaliselt suurusjärgus kv, mõningatel juhtudel võib aga olla kuni 3 MV [48-50]. Kiirendatud elektronide sisenemisel proovi toimub elektronide hajumine. Siseneva kiirendatud elektroni ja aatomi tuuma vahelise vastasmõju korral toimub elastne hajumine, mille korral elektron muudab oma suunda, aga energiat ei kaota. Kiirendatud elektroni ja aatomi elektronide vahelise vastasmõju korral toimub mitteelastne hajumine ning elektron kaotab märkimisväärselt oma energiat. Elastselt hajunud elektrone kasutatakse TEM-i piltide saamiseks ja elektrondifraktsioonis, mitteelastselt hajunud elektrone kasutatakse elektronide energiakadude spektroskoopias (Electron Energy- Loss Spectroscopy EELS). Kvantitatiivseks analüüsiks kasutatakse energiahajumise röntgenspektroskoopiat (Energy-dispersive X-ray spectroscopy EDS/EDX) [48]. Poorse süsinikmaterjali TEM-i piltidel paistavad tühimikud heledad, kuna elektronkiir läheb neist läbi ning aatomid tumedad, kuna seal toimub elektronide hajumine [8]. 18

19 3. Eksperimentaalne osa Käesolevas töös sünteesiti ränikarbiidist süsinikku (SiC-CDC) kahel erineval temperatuuril (1000 C ja 1100 C), mida järelaktiveeriti CO 2 -ga kahel erineval temperatuuril (900 C ja 950 C) varieerides aktiveerimise aegasid vahemikus 1-16 tundi ning uuriti aktiveerimise mõju saadud materjalide poorsusele ja struktuurile. Sünteesitud süsinikmaterjalide eripinna ja pooride omaduste iseloomustamiseks kasutati madalatemperatuurse lämmastiku adsorptsiooni/desorptsiooni mõõtmisi. Struktuuranalüüsi teostamiseks kasutati röntgendifraktsioonanalüüsi, Raman spektroskoopia ning läbivalgustava elektronmikroskoopia meetodeid Süsinikmaterjalide süntees ja järelaktiveerimine Süsiniku sünteesil ja järelaktiveerimisel kasutati järgnevaid kemikaale: α-ränikarbiid (Alfa Aesar, 98,5%, 320 grit, peamised lisandid Si, SiO 2, C) Kloor Cl 2 (AGA gaas, 99,99%) Argoon Ar (AGA gaas, 99,999%) Vesinik H 2 (Elektrolüüser, 99,9999%) Süsinikdioksiid CO 2 (AGA gaas, 99,99%) Kaaliumhüdroksiidi (KOH) küllastatud lahus Ränikarbiidist süsiniku sünteesimist kirjeldab järgmine reaktsioonivõrrand: SiC (t) + 2Cl 2(g) SiCl 4(g) + C (t). (15) Ränikarbiid asetati kvartslaevukeses horisontaalsesse toruahju ning õhu eemaldamiseks voolutati süsteemi argooniga (1000 ml min -1 ). Seejärel kuumutati süsteem argooni voolus sünteesitemperatuurini, misjärel alustati gaasilise kloori juhtimist süsteemi (100 ml min -1 ). Sünteesil tekkiv ränitetrakloriid ja kloorijäägid juhiti neutralisaatorisse, mille esimeses osas oli destilleeritud vesi ja teises KOH lahus. Peale kloreerimist jahutati süsteem argooni voolus toatemperatuurini. Kloreerimise aeg sõltus sünteesitemperatuurist, kuna kõrgematel temperatuuridel kulgeb reaktsioon kiiremini. Reaktsiooni lõpuni kulgemist hinnati reaktsiooniastme w põhjal, mis arvutati valemi (16) järgi:, (16) 19

20 kus m MC on lähtekarbiidi mass, m C saadava süsiniku teoreetiline mass ning m saadud süsiniku tegelik mass. Peale kloreerimist järeltöödeldi saadud SiC-CDC vesinikuga 900 C juures 2 tundi, et eemaldada SiCl 4 ja kloori jäägid materjalist. Süsiniku sünteesi põhimõtteline skeem: 1 kloori voolukiiruse mõõtja, 2 argooni voolukiiruse kontroller, 3 vesiniku voolukiiruse kontroller, 4 neljakäiguline kraan, 5 proov kvartsist laevukeses, 6 kvartsist toru, 7 toruahi, 8 neutralisaator. CO 2 -ga järelaktiveerimise protsess viidi läbi analoogiliselt kloreerimisele. Saadud SiC-CDC asetati kvartslaevukeses horisontaalsesse toruahju. Süsteemi voolutati õhu eemaldamiseks argooniga ning seejärel kuumutati argooni voolus aktiveerimistemperatuurini. Vastava temperatuuri saavutamisel alustati CO 2 juhtimist süsteemi kiirusega 50 ml min -1. Peale aktiveerimisprotsessi lõppu lasti süsteemil argooni voolus jahtuda toatemperatuurini. Kõik süsteemist väljuvad gaasid juhiti läbi vesiluku. Aktiveerimise käigus toimuvat massikadu hinnati valemi (17) järgi:, (17) kus m c on süsiniku algne mass ning m akt süsiniku mass peale aktiveerimist. Aktiveerimise süsteemi põhimõtteline skeem: 1 süsinikdioksiidi voolukiiruse mõõtja, 2 argooni sissevool, 3 kraan, 4 proov kvartsist laevukeses, 5 kvartsist toru, 6 toruahi, 7 vesilukk. 20

21 3.2. Süsinikmaterjalide uurimismeetodid Madalatemperatuurse lämmastiku sorptsiooni mõõtmised teostati ASAP 2020 (Micromeritics) süsteemiga. Enne mõõtmist kuumutati proovi 350 C juures 12h vaakumis. Eripinna arvutamiseks kasutati BET mitme punkti meetodit lämmastiku suhteliste rõhkude vahemikus 0,05-0,15. Pooride koguruumala arvutati lämmastiku suhtelisel rõhul 0,97 ning pooride keskmine raadius arvutati valemi (4) järgi. Röntgendifraktsioonanalüüs viidi läbi toatemperatuuril Bruker D8 Advance difraktomeetriga (Bruker corporation) kasutades CuKα kiirgust sammuga 0,01 ja loendusajaga 2 sekundit ning positsioonitundlikku LynxEye detektorit. Proovid uhmerdati enne mõõtmisi, kuna sünteesitud materjal ei olnud homogeenne ning sisaldas suuremaid grafiidi lehti või helbeid. Kristallilise ja amorfse faasi sisalduse modelleerimiseks süsinikmaterjalis kasutati Topaz 4.0 tarkvara, kus faaside suhe arvutati Rietveldi meetodil. Süsinikmaterjalide suhtelise grafiitsuse hindamiseks mõõdeti amorfse süsiniku maksimumide integraalset intensiivsust (pindala) võrdluses grafitiseerunud faasiga eeldusel, et esimene on proportsionaalne amorfse süsiniku sisaldusega. Kuna mõlemad on süsinikud, siis võib oletada, et integraalsete intensiivsuste suhe vastab ka sisalduste suhtele. Raman spektroskoopia mõõtmised viidi läbi Renishaw invia micro-raman spektromeetriga kasutades Ar laserit (λ = 514 nm). D- ja G-piigi modelleerimiseks kasutati Gaussi ja Lorentzi liitfunktsiooni. Saadud andmete põhjal leiti Ramani esimest järku spektri D- ja G-piikide intensiivsuste suhe, mille järgi arvutati ka kristalliidi suurus L a kasutades Ferrari-Robertsoni valemit (14). Läbivalgustava elektronmikroskoopia mõõtmised teostati Aalto Ülikoolis Tecnai 12 mõõtmissüsteemiga kiirenduspingel 120 kv. Mõõtmiste teostamiseks valmistati süsinikmaterjali suspensioon etanoolis, mis kanti vaskvõrgust alusele. 21

22 4. Katsete tulemused 4.1. Temperatuuri mõju Antud töös leiti, et sünteesitemperatuur mõjutab oluliselt reaktsiooniaega ja -kiirust. Mida kõrgemal temperatuuril SiC-CDC kloreerimine läbi viidi, seda kiiremini süsiniku süntees kulges. Olenevalt sünteesitemperatuurist oli minimaalseks reaktsiooniajaks 8 tundi ning maksimaalseks 16 tundi. Reaktsiooniastme arvutuste järgi (valem 16) võib öelda, et mõlemal temperatuuril (1000 C ja 1100 C) kulgesid reaktsioonid täielikult lõpuni, kuid madalamatel temperatuuridel ei läinud reaktsioon mõistliku aja jooksul lõpuni ning sisse jäi reageerimata karbiidi osakesi. SiC-CDC aktiveerimine CO 2 -ga kulges samuti kõrgemal temperatuuril kiiremini. Tabelis (lisa 5) on toodud SiC-CDC töötluse tulemusena toimunud massikaod, mis esinesid aktiveerimisel eri temperatuuridel ning kestvustel. Kõige suuremad massikaod saadi 950 C juures 3 ja 16 tunni jooksul tehtud aktiveerimiste korral. Väikseim massikadu saadi katse korral, mis viidi läbi 900 C juures 2 tunni jooksul. Madalamal temperatuuril kulges reaktsioon märgatavalt aeglasemalt ning suuremate massikadude saavutamine võttis kauem aega. Kõrgematel temperatuuridel oli suuri massikadusid võimalik saavutada oluliselt lühemate aegade jooksul. Samadel tingimustel ja sama kaua aktiveeritud materjalide puhul esines mõnel juhul suuri erinevusi massikadudes, mida võib seletada temperatuuri ja õhuvoolu kõikumisega tõmbekapis. Süsinikmaterjalide karakteriseerimisel selgus siiski, et ei ole oluline, mis temperatuuril või aja jooksul massikadu saavutati, vaid määravaks osutus massikao ulatus Adsorptsioonanalüüs Süsinikmaterjalide madalatemperatuurse lämmastiku sorptsiooni mõõtmiste tulemusena saadud isotermid on toodud lisades (lisa 6-9) C ja 1100 C juures sünteesitud SiC- CDC-de isotermid on vastavalt IUPAC-i klassifikatsioonile I tüüpi, millest saab järeldada, et tegu on mikropoorsete materjalidega. Järelaktiveeritud materjalide korral on isotermid kas I või IV tüüpi. I tüüpi isotermid saadi väiksemate massikadudega aktiveeritud materjalide korral, millest võib järeldada, et need sarnanesid lähtesüsinikule ning olid jätkuvalt mikropoorsed. IV tüüpi isotermid esinesid suuremate massikadudega materjalide korral, 22

23 millest saab järeldada, et suurema massikao korral saadi mesopoorsemad materjalid. Seda tüüpi isotermidel esinesid mõnel juhul ka hüstereesid, mis viitavad adsorbaadi kapillaarsele kondensatsioonile mesopoorides. Saadud süsinikmaterjalide N 2 sorptsiooni mõõtmiste tulemustest arvutatud karakteristikud on toodud tabelites (lisa 10 ja 11). Leiti, et kahel erineval temperatuuril sünteesitud SiC-CDC-de sorptsiooni karakteristikud ei erine üksteisest märkimisväärselt C juures sünteesitud SiC-CDC omas mõnevõrra suuremat eripinda, kuid selle materjali keskmine poori laius oli veidi väiksem. Järelaktiveeritud materjalidel leiti selge korrelatsioon massikao ning sorptsiooni karakteristikute vahel. Massikao suurenemisel muutusid eripind, pooride koguruumala ja keskmine poori laius suuremaks. Kõige suurem eripind (2330 m 2 g -1 ) saadi SiC-CDC 1100 C materjali korral, mida järelaktiveeriti CO 2 -ga 950 C juures 3 tunni vältel ning mille korral oli massikadu ligi 60%. Mittelokaalse tihedusfunktsionaali (NLDFT) meetodil arvutatud poorijaotused on toodud lisades (lisa 12-15). Leiti, et 1000 C ja 1100 C juures sünteesitud SiC-CDC-d on valdavalt mikropoorsed (lisa 10). Graafikuid võrreldes võib öelda, et süsiniku sünteesi ja aktiveerimise temperatuur ei mõjutanud oluliselt saadud materjalide poorijaotusi. Selgeid trende poorijaotuse muutumisel saab välja tuua ainult massikao ulatusega. Järelaktiveeritud materjalide puhul suurenes oluliselt mesopoorsus ning vähenes mikropoorsus. Mida suurem oli aktiveerimisel massikadu, seda mesopoorsemaks materjal muutus Struktuuranalüüs Röntgendifraktsioonanalüüs Saadud süsinikmaterjalide XRD difraktogrammid on toodud lisades (lisa 16 ja 17). Materjali ebahomogeensuse tõttu esineb kõikides difraktogrammides topelt 002 piik (2θ~26 ), millest esimene on lame ning teine kitsas piik. Massikao suurenedes lameda 002 piigi intensiivsus mõnevõrra vähenes ning suurenes kitsa terava piigi intensiivsus. Kuna lame piik iseloomustab amorfsema süsiniku osa ja kitsas piik grafiitsema süsiniku osa, siis saab järeldada, et aktiveerimise käigus reageeris CO 2 pigem amorfsema süsinikmaterjali osaga ning grafitiseerunud süsiniku osakaal aktiveerimise ajal kõrgel temperatuuril kasvas veelgi. Lisaks topelt 002 piigile esinevad difraktogrammil veel 004 piik (2θ~54 ) ning 100 piik (2θ~43 ), kuid nende intensiivsused on väikesed ning ei muutu märgatavalt. 23

24 Saadud andmete põhjal arvutatud materjalide suhteline grafiitsus ja amorfsus on toodud tabelites (lisa 18). Tulemused kinnitavad, et materjal on enamjaolt amorfne ning sisaldab vähesel määral grafiitseid osasid. Siiski on kasutatud arvutusmeetod uuritud materjalide puhul liialt suure määramatusega, et välja tuua korrelatsioone aktiveerimise mõju kohta tekkiva süsinikmaterjali struktuurile Raman spektroskoopia analüüs Saadud süsinikmaterjalide Raman spektroskoopiaga saadud spektrid on toodud lisades (lisa 19 ja 20). Spektrites esineb 3 piiki: D-piik ~1350 cm -1, G-piik ~1580 cm -1 ning ~2700 cm -1 juures 2D-piik. Kõikide materjalide spektrid langevad väga hästi kokku, millest võib järeldada, et aktiveerimise käigus süsiniku struktuur ja morfoloogia märkimisväärselt ei muutunud ning CO 2 -ga aktiveerimisel eelistatult massikadu amorfsemast või grafiitsemast osast üldiselt ei toimu. Kuigi struktuurilised muutused on minimaalsed, saab siiski tuvastada väikseid trende ning mida suurem on massikadu, seda kitsamaks muutuvad piigid. See viitab korrapära kasvamisele materjalis aktiveerimise tõttu, mis on kooskõlas XRD tulemustega. Raman spektroskoopia tulemuste põhjal arvutati Ferrari-Robertsoni valemi (14) abil kristalliidi keskmine läbimõõt L a, kasutades arvutustes piikide pindalasid. Antud valem on sobilikum kui Tuinstra-Koenigi oma, kuna kristalliidid on väiksemad kui 2 nm. Saadud tulemused on toodud tabelis (lisa 21). Nende tulemuste põhjal keskmine kristalliidi läbimõõt märkimisväärselt ei muutu ning suureneb I D /I G suhe, mis viitab korrastatuse kasvamisele. See kinnitab samuti eelnevat järeldust, et kõrgel temperatuuril süsinikmaterjale aktiveerides grafiitne osa korrapärastub veelgi ja massikadu toimub pigem amorfsest osast Läbivalgustava elektronmikroskoopia analüüs TEM-i pildid on esitatud lisades (lisa 22). Toodud piltidelt on näha, et sünteesitud süsinikmaterjalid sisaldavad lisaks amorfsele süsinikule ka grafiidilaadseid struktuure, mis on peamiselt osakeste äärealadel. Saadud süsinikmaterjalide TEM-i pilte uurides selgus, et materjal sisaldab lisandit (lisa 23). Selle lisandi väljaselgitamiseks kasutati energiahajumise röntgenspektroskoopia (EDS) analüüsi, mille põhjal selgus, et materjalis leidub peale süsiniku veel alumiiniumoksiidi (lisa 24), mis tõenäoliselt esineb lisandina juba lähtekarbiidis. TEM-i 24

25 piltidelt saadud informatsioon on kooskõlas teiste analüüsimeetoditega saadud tulemustega, millest järeldub, et enamus materjalist on amorfne, kuid leidub ka tunduvalt grafiitsemaid alasid. 25

26 Aktiveerimise mõju ränikarbiidist sünteesitud süsiniku füüsikalistele karakteristikutele Ester Tee Kokkuvõte Käesoleva töö eesmärgiks oli optimeerida ränikarbiidist sünteesitud süsiniku (SiC-CDC) süsinikdioksiidiga järelaktiveerimise parameetreid ning uurida nende mõju saadud süsinikmaterjalide füüsikalistele omadustele. Antud töös sünteesiti ränikarbiidi reaktsioonil gaasilise klooriga 1000 C ja 1100 C juures süsinikmaterjalid, mida järelaktiveeriti CO 2 -ga 900 C ja 950 C juures varieerides aktiveerimise aega. Saadud materjalide uurimiseks kasutati madalatemperatuurse lämmastiku sorptsioonanalüüsi, röntgendifraktsioonanalüüsi, Raman spektroskoopia ja läbivalgustava elektronmikroskoopia meetodeid. Valmistatud mikropoorsed SiC-CDC-d olid osaliselt ebahomogeensed materjalid - valdavalt amorfsed, kuid sisaldasid ka grafiidilaadseid struktuure. Energiahajumise röntgenspektroskoopia analüüsiga tehti kindlaks, et materjalis leidub peale süsiniku veel alumiiniumoksiidi, mis tõenäoliselt esineb lisandina juba lähtekarbiidis. Peamiseks SiC-CDC sünteesi kui järelaktiveerimise reaktsiooni kiirust mõjutavaks faktoriks oli temperatuur, sest nii SiC-CDC sünteesi kui aktiveerimise reaktsioon kulges kõrgemal temperatuuril kiiremini. Aktiveeritud süsinikmaterjalide karakteriseerimisel selgus, et ei ole oluline, mis temperatuuril või aja jooksul massikadu saavutati, vaid määravaks osutus massikao ulatus. Adsorptsioonanalüüsi põhjal kasvas süsinikmaterjalidel aktiveerimise käigus massikao suurenedes mesopoorsus ja vähenes mikropooride hulk ning suurenes oluliselt eripind, küündides kuni 2330 m 2 g -1. Samuti kasvas massikao suurenedes pooride koguruumala ja keskmine poori laius. Röntgendifraktsiooni ja Raman spektroskoopia analüüsi põhjal saab järeldada, et struktuurilised muutused on väga minimaalsed, kuid massikadu toimub siiski pigem amorfsest osast ning korrapära materjalis mõnevõrra kasvab. Samas keskmine kristalliidi läbimõõt aktiveerimise käigus märkimisväärselt ei muutunud. Läbivalgustava elektronmikroskoopia analüüs näitab, et materjal on valdavalt amorfne ning sisaldab mõningal määral grafiidilaadseid struktuure, mis on peamiselt osakeste äärealadel. Antud töö tulemustest järeldub, et CO 2 -ga aktiveerimine ei mõjuta märkimisväärselt süsinikmaterjalide grafiitsust ega kristalliitide läbimõõtu, kuid massikao suurenedes kasvavad süsinikmaterjalide eripind, pooride keskmine läbimõõt ja koguruumala. Tänu neile muutustele võib saadud materjale pidada sobilikuks kasutamaks superkondensaatori elektroodi materjalidena ning gaaside salvestamiseks. 26

27 The Influence of Activation on the Physical Characteristics of Silicon Carbide Derived Carbons Ester Tee Summary The main aim of this study was to optimize the activation parameters for silicon carbide derived carbon (SiC-CDC) and analyze their influence on the carbon materials physical characteristics. SiC-CDC materials were synthesized from SiC by reaction with gaseous chlorine at 1000 C and 1100 C. The SiC-CDC-s were activated with CO 2 at 900 C and 950 C, varying the activation duration. The obtained materials were characterized by low-temperature N 2 sorption, X-ray diffraction, Raman spectroscopy and transmission electron microscopy methods. The synthesized microporous SiC-CDC-s were partly non-homogeneous consisting mainly of amorphous carbon, but more graphitized structures were also present. Energy-dispersive X- ray spectroscopy (EDS) analyzis revealed that the materials contain in addition to carbon also some aluminium oxide, which probably exists already in the initial carbide. The main factor influencing the reaction rate was temperature. Both the synthesis and activation reactions proceed faster at higher temperatures. While characterizing the carbon materials it became evident that it is not the temperature or duration of the activation that is important, but only the extent of the burn-off. Based on low-temperature N 2 sorption measurements it was found that the mesoporosity of the SiC-CDC increases and the amount of micropores decreases with the increase of extent of burn-off. During activation the specific surface area of SiC-CDC-s increased, reaching values up to 2330 m 2 g -1. There was also a growth in total pore volume and average pore width. X- ray diffraction and Raman spectroscopy studies indicated that there is a minimal change in the materials stucture. The burn-off of carbon takes place preferrably from the amorphous parts of the material. During the activation the average crystallite sizes do not change. Transmission electron microscopy revealed that the materials are mostly amorphous, but contain some graphite-like layers. From the results of this study it was found that activation of SiC-CDC with CO 2 does not change significally the structure and average crystallite diameter of the carbon material. 27

28 However, the specific surface area, total pore volume and the average pore width increase along with the extent of burn-off. Due to these changes the obtained materials could be applicable as electrode materials in supercapacitors and for storage of various gases. 28

29 7. Kasutatud kirjandus 1. H. Marsh, F. Rodriguez-Reinoso, Activated Carbon, Elsevier, Oxford, T. Zhang, W. P. Walawender, L. T. Fan, M. Fan, D. Daugaard, R. C. Brown, Preparation of activated carbon from forest and agricultural residues through CO 2 activation. Chem. Eng. J. 105 (2004) W. Su, L. Zhou, Y. Zhou, Preparation of Microporous Activated Carbon from Raw Coconut Shell by Two-step Procedure. Chinese J. Chem. Eng. 14 (2) (2006) J. F. Gonzalez, S. Roman, J. M. Encinar, G. Martinez, Pyrolysis of various biomass residues and char utilization for the production of activated carbons. J. Anal. Appl. Pyrol. 85 (2009) P. Guo, Y, Gu, Z. Lei, Y. Cui, X. S. Zhao, Preparation of sucrose-based microporous carbons and their application as electrode materials for supercapacitors. Micropor. Mesopor. Mat. 156 (2012) Y. Gao, Q. Yue, B. Gao, Y. Sun, W. Wang, Q. Li, Y. Wang, Preparation of high surface area-activated carbon from lignin of papermaking black liquor by KOH activation for Ni(II) adsorptsion. Chem. Eng. J. 217 (2013) M. T. Kartel, N. V. Sych, M. M. Tsyba, V. V. Strelko, Preparation of porous carbons by chemical activation of polyethyleneterephthalate. Carbon 44 (2006) T. J. Bandosz, Activated Carbon Surfaces in Environmental Remediation, Elsevier, Oxford, R. K. Dash, G. Yushin, Y. Gogotsi, Synthesis, structure and porosity analysis of microporous and mesoporous carbon derived from zirconium carbide. Micropor. Mesopor. Mat. 86 (2005) T. Morishita, Y. Soneda, T. Tsumura, M. Inagaki, Preparation of porous carbons from thermoplastic precursors and their performance for electric double layer capacitors. Carbon 44 (2006) Y. Zhao, W. Wang, D. B. Xiong, G. Shao, W. Xia, S. Yu, F. Gao, Titanium carbide derived nanoporous carbon for supercapacitor applications. Int. J. Hydrogen. Energ. XXX (2011) H. Jin, R. Zhang, Q. Liu. First principles study of surface properties for silicon carbidederived carbon. Mater. Lett. 64 (2010)

30 13. G. N. Yushin, E. N. Hoffman, A. Nikitin, H. Ye, M. W. Barsoum, Y. Gogotsi, Synthesis of nanoporous carbide-derived carbon by chlorination of titanium silicon carbide. Carbon 43 (2005) C. Vix-Guterl, E. Franckowiak, K. Jurewicz, M. Friebe, J. Parmentier, F. Beguin, Electrochemical energy storage in ordered porous carbon materials. Carbon 43 (2005) F. Stoeckli, T. A. Centeno, On the determination of surface areas in activated carbons. Carbon 43 (2005) Y. Gogotsi, Nanomaterials Handbook, CRC Taylor & Francis, Boca Raton, 2009, p V. Presser, M. Heon, Y. Gogotsi, Carbide-derived carbons - From Porous Networks to Nanotubes and Graphene. Adv. Funct. Mater. 21 (2011) A. Nikitin, Y. Gogotsi, Nanostructured Carbide-Derived Carbon. Encyclopedia of Nanoscience and Nanotechnology 7 (2004) S. Osswald, C. Portet, Y, Gogotsi, G. Laudisio, J. P. Singer, J. E. Fischer, V. V. Sokolov, J. A. Kukushkina, A. E. Kravchik, Porosity control in nanoporous carbide-derived carbon by oxidation in air and carbon dioxide. J. Solid State Chem. 182 (2009) S. H. Yeon, S. Osswald, Y. Gogotsi, J. P. Singer, J. M. Simmons, J. E. Fischer, M. A. Lillo- Rodenas, A. Linares-Solano, Enhanced methane storage of chemically and physically activated carbide-derived carbon. J. Power Sources 191 (2009) L. Wei, G. Yushin, Electrical double layer capacitors with sucrose derived carbon electrodes in ionic liquid electrolytes. J. Power Sources 196 (2011) O. Barbieri, M. Hahn, A. Herzog, R. Kötz, Capacitance limits of high surface area activated carbons for double layer capacitors. Carbon 43 (2005) Y. Zhang, H. Feng, X. Wu, L. Wang, A. Zhang, T. Xia, H. Dong, X. Li, L. Zhang, Progress of electrochemical capacitor electrode materials: A review. Int. J. Hydrogen. Energ. 34 (2009) R. Kötz, M. Carlen, Principles and applications of electrochemical capacitors. Electrochim. Acta 45 (2000) A. Lewandowski, M. Galinski, Practical and theoretical limits for electrochemical doublelayer capacitors. J. Power Sources 173 (2007) L. Wei, G. Yushin, Electrical double layer capacitors with activated sucrose-derived carbon electrodes. Carbon 49 (2011)

31 27. M. Kormann, N. Popovska, Processing of carbide-derived carbons with enhanced porosity by activation with carbon dioxide. Micropor. Mesopor. Mat. 130 (2010) S. Welz, M. J. McNallan, Y. Gogotsi, Carbon structures in silicon carbide derived carbon. J. Mater. Process. Tech. 179 (2006) B. Rufino, S. Mazerat, M. Couvrat, C. Lorrette, H. Maskrot, R. Pailler, The effect of particle size on the formation and structure of carbide-derived carbon on β-sic nanoparticles by reaction with chlorine. Carbon 49 (2011) B. Basavalingu, J. M. Calderon Moreno, K. Byrappa, Y. G. Gogotsi, M. Yoshimura, Decomposition of silicon carbide in the presence of organic compounds under hydrothermal conditions. Carbon 39 (2001) C. F. Chang, C. Y. Chang, W. T. Tsai, Effects of Burn-off and Activation Temperature on Preparation of Activated Carbon from Corn Cob Agrowaste by CO 2 and Steam. J. Colloid Interf. Sci. 232 (2000) Z. Hu, M. P. Srinivasan, Preparation of high-surface-area activated carbons from coconut shell. Micropor. Mesopor. Mat. 27 (1999) K. Okada, N. Yamamoto, Y. Kameshima, A. Yasumori, Porous properties of activated carbons from waste newspaper prepared by chemical and physical activation. J. Colloid Interf. Sci. 262 (2003) J. A. Macia-Agullo, B. C. Moore, D. Cazorla-Amoros, A. Linares-Solano, Activation of coal tar pitch carbon fibres: Physical activation vs. chemical activation. Carbon 42 (2004) S. Lowell, J. E. Shields, M. A. Thomas, M. Thommes, Characterization of porous solids and powders: surface area, pore size and density, Springer, Dordrecht, J. B. Condon, Surface area and porosity determinations by physisorption. Elsevier, Oxford, 2006, p G. A. Zickler, B. Smarsly, N. Gierlinger, H. Peterlik, O. Paris, A reconsideration of the relationship between the crystallite size L s of carbons determined by X-ray diffraction and Raman spectroscopy. Carbon 44 (2006) A. Sharma, T. Kyotani, A. Tomita, Comparison of structural parameters of PF carbon from XRD and HRTEM techniques. Carbon 38 (2000) M. Inagaki, New Carbons control of structure and functions. Elsevier, Amsterdam, 2000, p

32 40. D. Roy, M. Chhowalla, H. Wang, N. Sano, I. Alexandrou, T. W. Clyne, G. A. J. Amaratunga, Characterisation of carbon nano-onions using Raman spectroscopy. Chem. Phys. Lett. 373 (2003) S. Urbonaite, L. Hälldahl, G. Svensson, Raman spectroscopy studies of carbide derived carbons. Carbon 46 (2008) A. C. Ferrari, J. Robertson, Interpretation of Raman spectra of disordered and amorphous carbon. Phys. Rev. B 61 (2000) A. Cuesta, P. Dhamelincourt, J. Laureyns, A. Martinez-Alonso, J. M. D. Tascon, Raman microprobe studies on carbon materials. Carbon 32 (1994) A. C. Ferrari, B. Kleinsorge, G. Adamopoulos, J. Robertson, W. I. Milne, V. Stolojan, L. M. Brown, A. LiBassi, B. K. Tanner, Determination of bonding in amorphous carbons by electron energy loss spectroscopy, Raman scattering and X-ray reflectivity. J. Non-Cryst. Solids (2000) P. Delhaes, M. Couzi, M. Trinquecoste, J. Dentzer, H. Hamidou, C. Vix-Guterl, A comparison between Raman spectroscopy and surface characterizations of multiwall carbon nanotubes. Carbon 44 (2006) S. J. Yoo, C.-Y. Kim, J. W. Shin, S.-G. Lee, J.-M. Jeong, Y.-J. Kim, S.-H. Lee, J.-G. Kim, Characterization of an amorphous carbon film covering a Mo grid during in situ heating TEM study. Mater. Charact. 78 (2013) H. Schultrich, B. Schultrich, TEM-simulation of amorphous carbon films: influence of supercell packaging. Ultramicroscopy 88 (2011) R. F. Egerton, Physical Principles of Electron Microscopy. Springer, New York, 2007, p B. Fultz, J. M. Howe, Transmission Electron Microscopy and Diffractometry of Materials. Springer, Berlin Heidelberg, 2008, p P. E. J. Flewitt, R. K. Wild, Physical methods for materials characterisation. IOP Publishing Ltd, London, 2003, p

33 8. Lisad Lisa 1. SiC atomaarne struktuur ja vastava CDC struktuur peale halogeenimist [17]. Lisa 2. TEM pildid erinevatest CDC struktuuridest: a) amorfne süsinik, b) turbostraatne süsinik, c) fullereenid, d) nanoteemant, e) sibulalaadne struktuur, f) nanobarrelid, g) mesopoorne süsinik, h) nanotorud, i) grafeen, j) grafiit [17]. 33

34 Lisa 3. Sorptsiooni isotermid IUPAC-i klassifikatsiooni järgi [35]. Lisa 4. Hüstereesi silmused IUPAC-i klassifikatsiooni järgi [35]. 34

35 Lisa 5. Aktiveerimis- Aktiveerimis- Lähtematerjal SiC-CDC 1000 C Lähtematerjal SiC-CDC 1100 C temperatuur aeg massikadu massikadu ( C) (tundi) (%) (%) 2 5,6 6,7 900 C 4 6,9 14,8 6 15,2 19,1 1 9,7 12,2 2 20,6 34,9 / 14,8 3 29,6 58,8 / 28,6 950 C 4 28,8 28,7 8 48,4 45, , ,4 Sünteesitud süsinikmaterjalide massikaod ja aktiveerimise ajad erinevatel aktiveerimistemperatuuridel. 35

36 Adsorbeerunud gaasi kogus (cm 3 g -1 ) Lisa Suhteline rõhk (p/p 0 ) lähtematerjal SiC-CDC 1000 C SiC-CDC 1000 C, CO2 900 C 2h (5,6%) SiC-CDC 1000 C, CO2 900 C 4h (6,9%) SiC-CDC 1000 C, CO2 900 C 6h (15,2%) 1000 C juures sünteesitud SiC-CDC ning 900 C juures CO 2 -ga järelaktiveeritud süsinikmaterjalide sorptsiooni isotermid. 36

37 Adsorbeerunud gaasi kogus (cm 3 g -1 ) Lisa Suhteline rõhk (p/p 0 ) lähtematerjal SiC-CDC 1000 C SiC-CDC 1000 C, CO2 950 C 1h (9,7%) SiC-CDC 1000 C, CO2 950 C 2h (20,6%) SiC-CDC 1000 C, CO2 950 C 3h (29,6%) SiC-CDC 1000 C, CO2 950 C 8h (48,4%) 1000 C juures sünteesitud SiC-CDC ning 950 C juures CO 2 -ga järelaktiveeritud süsinikmaterjalide sorptsiooni isotermid. 37

38 Adsorbeerunud gaasi kogus (cm 3 g -1 ) Lisa Suhteline rõhk (p/p 0 ) lähtematerjal SiC-CDC 1100 C SiC-CDC 1100 C, CO2 900 C 2h (6,7%) SiC-CDC 1100 C, CO2 900 C 4h (14,8%) SiC-CDC 1100 C, CO2 900 C 6h (19,1%) 1100 C juures sünteesitud SiC-CDC ning 900 C juures CO 2 -ga järelaktiveeritud süsinikmaterjalide sorptsiooni isotermid. 38

39 Adsorbeerunud gaasi kogus (cm 3 g -1 ) Lisa SiC-CDC 1100 C, CO2 950 C 1h (12,2%) SiC-CDC 1100 C, CO2 950 C 2h (14,8%) SiC-CDC 1100 C, CO2 950 C 3h (28,6%) SiC-CDC 1100 C, CO2 950 C 2h (34,9%) SiC-CDC 1100 C, CO2 950 C 3h (58,8%) SiC-CDC 1100 C, CO2 950 C 16h (68,4%) Suhteline rõhk (p/p 0 ) 1100 C juures sünteesitud SiC-CDC ning 950 C juures CO 2 -ga järelaktiveeritud süsinikmaterjalide sorptsiooni isotermid. 39

40 Lisa 10. Aktiveerimistemperatuur Aktiveerimisaeg Massikadu BET eripind Pooride koguruumala Keskmine poori laius ( C) (tundi) (%) (m 2 g -1 ) (cm 3 g -1 ) (nm) Lähtematerjal SiC-CDC 1000 C ,440 1, , ,499 1, , ,612 1, , ,814 1, , ,999 2, , ,475 1, , ,510 1, , ,602 1, C juures sünteesitud SiC-CDC ning kahel eri temperatuuril CO 2 -ga järelaktiveeritud süsinikmaterjalide sorptsiooni karateristikud. 40

41 Lisa 11. Aktiveerimistemperatuur Aktiveerimisaeg Massikadu BET eripind Pooride koguruumala Keskmine poori laius ( C) (tundi) (%) (m 2 g -1 ) (cm 3 g -1 ) (nm) Lähtematerjal SiC-CDC 1100 C ,434 1, , ,566 1, ,9 / 14, / ,826 / 0,589 1,98 / 1, ,8 / 28, / ,150 / 0,772 2,25 / 1, , ,124 2, , ,499 1, , ,681 1, , ,623 1, C juures sünteesitud SiC-CDC ning kahel eri temperatuuril CO 2 -ga järelaktiveeritud süsinikmaterjalide sorptsiooni karateristikud. 41

42 Diferentsiaalne poori ruumala (cm 3 g -1 ) Lisa lähtematerjal SiC-CDC 1000 C SiC-CDC 1000 C, CO2 900 C 2h (5,6%) SiC-CDC 1000 C, CO2 900 C 4h (6,9%) SiC-CDC 1000 C, CO2 900 C 6h (15,2%) Poori laius (nm) 1000 C juures sünteesitud SiC-CDC ning 900 C juures CO 2 -ga järelaktiveeritud süsinikmaterjalide poorijaotused. 42

43 Diferentsiaalne poori ruumala (cm 3 g -1 ) Lisa lähtematerjal SiC-CDC 1000 C SiC-CDC 1000 C, CO2 950 C 1h (9,7%) SiC-CDC 1000 C, CO2 950 C 2h (20,6%) SiC-CDC 1000 C, CO2 950 C 3h (29,6%) SiC-CDC 1000 C, CO2 950 C 8h (48,4%) Poori laius (nm) 1000 C juures sünteesitud SiC-CDC ning 950 C juures CO 2 -ga järelaktiveeritud süsinikmaterjalide poorijaotused. 43

44 Diferentsiaalne poori ruumala (cm 3 g -1 ) Lisa Poori laius (nm) lähtematerjal SiC-CDC 1100 C SiC-CDC 1100 C, CO2 900 C 2h (6,7%) SiC-CDC 1100 C, CO2 900 C 4h (14,8%) SiC-CDC 1100 C, CO2 900 C 6h (19,1%) 1100 C juures sünteesitud SiC-CDC ning 900 C juures CO 2 -ga järelaktiveeritud süsinikmaterjalide poorijaotused. 44

45 Diferentsiaalne poori ruumala (cm 3 g -1 ) Lisa SiC-CDC 1100 C, CO2 950 C 1h (12,2%) SiC-CDC 1100 C, CO2 950 C 3h (28,6%) SiC-CDC 1100 C, CO2 950 C 2h (34,9%) SiC-CDC 1100 C, CO2 950 C 3h (58,8%) SiC-CDC 1100 C, CO2 950 C 16h (68,4%) Poori laius (nm) 1100 C juures sünteesitud SiC-CDC ning 950 C juures CO 2 -ga järelaktiveeritud süsinikmaterjalide poorijaotused. 45

46 Suhteline intensiivsus Lisa * lähtematerjal SiC-CDC 1000 C SiC-CDC 1000 C, CO2 900 C 2h (5,6%) SiC-CDC 1000 C, CO2 900 C 4h (6,9%) SiC-CDC 1000 C, CO2 950 C 1h (9,7%) SiC-CDC 1000 C, CO2 900 C 6h (15,2%) SiC-CDC 1000 C, CO2 950 C 2h (20,6%) SiC-CDC 1000 C, CO2 950 C 3h (29,6%) SiC-CDC 1000 C, CO2 950 C 8h (48,4%) θ / 1000 C juures sünteesitud SiC-CDC ning kahel eri temperatuuril CO 2 -ga järelaktiveeritud süsinikmaterjalide XRD difraktogrammid. 46

47 Suhteline intensiivsus Lisa * lähtematerjal SiC-CDC 1100 C SiC-CDC 1100 C, CO2 900 C 6h (19,1%) SiC-CDC 1100 C, CO2 950 C 3h (28,6%) SiC-CDC 1100 C, CO2 950 C 3h (58,8%) SiC-CDC 1100 C, CO2 950 C 16h (68,4%) θ / 1100 C juures sünteesitud SiC-CDC ning kahel eri temperatuuril CO 2 -ga järelaktiveeritud süsinikmaterjalide XRD difraktogrammid. 47

48 Lisa 18. Sünteesitingimused Grafiitne (%) Amorfne (%) SiC-CDC 1000 C 1,1 98,9 SiC-CDC 1000 C, CO C 2h (5,6%) 1,0 / 1,2 99,0 / 98,9 SiC-CDC 1000 C, CO C 4h (6,9%) 1,1 98,9 SiC-CDC 1000 C, CO C 1h (9,7%) 0,8 99,3 SiC-CDC 1000 C, CO C 6h (15,2%) 0,8 99,2 SiC-CDC 1000 C, CO C 2h (20,6%) 1,1 / 1,3 98,9 / 98,7 SiC-CDC 1000 C, CO C 3h (29,6%) 0,9 99,1 SiC-CDC 1000 C, CO C 8h (48,4%) 0,9 99,1 Sünteesitingimused Grafiitne (%) Amorfne (%) SiC-CDC 1100 C 1,2 98,8 SiC-CDC 1100 C, CO C 6h (19,1%) 1,5 98,5 SiC-CDC 1100 C, CO C 3h (28,6%) 0,8 99,2 SiC-CDC 1100 C, CO C 3h (58,8%) 1,4 98,6 SiC-CDC 1100 C, CO C 16h (68,4%) 1,4 98,6 XRD andemetest Rietveldi meetodil arvutatud süsinikmaterjalide suhteline grafiitsus ja amorfsus. 48

49 Suhteline intensiivsus Lisa 19. D G SiC-CDC 1000 C SiC-CDC 1000 C, CO2 900 C 2h (5,6%) SiC-CDC 1000 C, CO2 900 C 4h (6,9%) SiC-CDC 1000 C, CO2 950 C 1h (9,7%) SiC-CDC 1000 C, CO2 900 C 6h (15,2%) SiC-CDC 1000 C, CO2 950 C 2h (20,6%) SiC-CDC 1000 C, CO2 950 C 3h (29,6%) SiC-CDC 1000 C, CO2 950 C 8h (48,4%) 2D Lainearv (cm -1 ) 1000 C juures sünteesitud SiC-CDC ning kahel erineval temperatuuril CO 2 -ga järelaktiveeritud süsinikmaterjalide Raman spektrid. 49

50 Suhteline intensiivsus Lisa 20. D G SiC-CDC 1100 C SiC-CDC 1100 C, CO2 900 C 6h (19,1%) SiC-CDC 1100 C, CO2 950 C 3h (28,6%) SiC-CDC 1100 C, CO2 950 C 3h (58,8%) SiC-CDC 1100 C, CO2 950 C 16h (68,4%) 2D Lainearv (cm -1 ) 1100 C juures sünteesitud SiC-CDC ning kahel erineval temperatuuril CO 2 -ga järelaktiveeritud süsinikmaterjalide Raman spektrid. 50

51 Lisa 21. Sünteesitingimused Massikadu (%) I D /I G L a (nm) SiC-CDC 1000 o C - 2,579 0,769 SiC-CDC 1000 o C, CO o C 2h 5,6 2,278 0,723 SiC-CDC 1000 o C, CO o C 4h 6,9 2,454 0,750 SiC-CDC1000 o C, CO o C 1h 9,7 2,473 0,753 SiC-CDC 1000 o C, CO o C 6h 15,2 2,468 0,752 SiC-CDC 1000 o C, CO o C 2h 20,6 2,413 0,744 SiC-CDC 1000 o C, CO o C 3h 29,6 2,729 0,791 SiC-CDC 1000 o C, CO o C 8h 48,4 3,358 0,877 SiC-CDC 1100 o C - 2,398 0,741 SiC-CDC 1100 o C, CO o C 6h 19,1 2,596 0,771 SiC-CDC 1100 o C, CO o C 3h 28,6 2,682 0,784 SiC-CDC 1100 o C, CO o C 3h 58,8 2,677 0,783 SiC-CDC 1100 o C, CO o C 16h 68,4 2,708 0,788 Raman spektroskoopia tulemustest leitud karakteristikud. 51

52 Lisa 22. A B SiC-CDC-de TEM-i pildid, kus pildil A on SiC-CDC 1000 C ja pildil B SiC-CDC 1100 C, mis on CO 2 -ga järelaktiveeritud 950 C juures 2 tundi. Pildil A on lisaks amorfsele osale näha ka grafiidi kihte ning pildil B on täielikult amorfne materjal. 52

53 Lisa 23. A B Lisandid SiC-CDC-s TEM-i pildil. Mõlemal pildil on SiC-CDC 1100 C, mis on CO 2 -ga järelaktiveeritud 950 C juures 2 tundi. 53

Keemia koolieksami näidistöö

Keemia koolieksami näidistöö PÕLVA ÜHISGÜMNAASIUMI KEEMIA KOOLIEKSAM Keemia koolieksami läbiviimise eesmärgiks on kontrollida gümnaasiumilõpetaja keemiaalaste teadmiste ja oskuste taset kehtiva ainekava ulatuses järgmistes valdkondades:

Rohkem

Liina MsC, OM ja JL kommid.doc

Liina  MsC, OM ja JL kommid.doc TARTU ÜLIKOOL Füüsika-keemiateaduskond Füüsikalise keemia instituut LIINA PERMANN TITAANKARBIIDIST SÜNTEESITUD NANOPOORSETE SÜSINIKMATERJALIDE ELEKTRILISE KAKSIKKIHI KARAKTERISTIKUD Magistritöö Juhendajad:

Rohkem

QUANTUM SPIN-OFF - Experiment UNIVERSITEIT ANTWERPEN

QUANTUM SPIN-OFF - Experiment UNIVERSITEIT ANTWERPEN 1 Kvantfüüsika Tillukeste asjade füüsika, millel on hiiglaslikud rakendusvõimalused 3. osa: PRAKTILISED TEGEVUSED Elektronide difraktsioon Projekti Quantum Spin-Off rahastab Euroopa Liit programmi LLP

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL Loodus- ja tehnoloogiateaduskond Keemia instituut Kolloid- ja keskkonnakeemia õppetool MERILIN VIKKISK HAPNIKU ELEKTROKATALÜÜTILINE REDU

TARTU ÜLIKOOL Loodus- ja tehnoloogiateaduskond Keemia instituut Kolloid- ja keskkonnakeemia õppetool MERILIN VIKKISK HAPNIKU ELEKTROKATALÜÜTILINE REDU TARTU ÜLIKOOL Loodus- ja tehnoloogiateaduskond Keemia instituut Kolloid- ja keskkonnakeemia õppetool MERILIN VIKKISK HAPNIKU ELEKTROKATALÜÜTILINE REDUTSEERUMINE N-DOPEERITUD GRAFEENIL JA N-DOPEERITUD SÜSINIKNANOTORUDEL

Rohkem

Microsoft PowerPoint - CNT_konkurss [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - CNT_konkurss [Compatibility Mode] Sissejuhatus süsinik- nanotorude maailma Kristel Kosk Juhendaja: Jevgeni Šulga, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut Eesti Nanotehnoloogiate Arenduskeskus 1 1. Sissejuhatus nanomaailma 2. Süsinik 3. Süsinik-nanotorud

Rohkem

Microsoft PowerPoint - ainevahetus.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - ainevahetus.ppt [Compatibility Mode] Triin Marandi Tartu Forseliuse Gümnaasium EHK METABOLISM organismis toimuvad omavahel ja keskkonnaga seotud keemiliste reaktsioonide kogum erinevad orgaanilised ained väliskeskkonnast sünteesivad ise kehaomased

Rohkem

Microsoft Word - magister22_Andrei.doc

Microsoft Word - magister22_Andrei.doc TARTU ÜLIKOOL Füüsika-keemiateaduskond Materjaliteaduse instituut ANDREI KÄRKKÄNEN FOTOINDUTSEERITUD MUUTUSED SÜSINIKU NANOTORUDEST VALMISTATUD KILEDE ELEKTRIJUHTIVUSES ERINEVATES GAASIKESKKONDADES Füüsikaline

Rohkem

Keemia ainekava 8. klassile Õppe - ja kasvatuseesmärgid 1) tunneb huvi keemia ja teiste loodusteaduste vastu ning mõistab keemia rolli inimühiskonna a

Keemia ainekava 8. klassile Õppe - ja kasvatuseesmärgid 1) tunneb huvi keemia ja teiste loodusteaduste vastu ning mõistab keemia rolli inimühiskonna a Keemia ainekava 8. klassile Õppe - ja kasvatuseesmärgid 1) tunneb huvi keemia ja teiste loodusteaduste vastu ning mõistab keemia rolli inimühiskonna ajaloolises arengus, tänapäeva tehnoloogias ja igapäevaelus;

Rohkem

2018/2019. õa keemiaolümpiaadi lõppvooru ülesanded klass 1. Maasika toit a) 2SO2 + O2 + 2H2O 2H2SO4 (0,5) H2SO4 + 2KCl = 2HCl + K2SO4 (0,5) b)

2018/2019. õa keemiaolümpiaadi lõppvooru ülesanded klass 1. Maasika toit a) 2SO2 + O2 + 2H2O 2H2SO4 (0,5) H2SO4 + 2KCl = 2HCl + K2SO4 (0,5) b) 2018/2019. õa keemiaolümpiaadi lõppvooru ülesanded 9. 10. klass 1. Maasika toit a) 2SO2 + O2 + 2H2O 2H2SO4 (0,5) H2SO4 + 2KCl = 2HCl + K2SO4 (0,5) b) oogivees on kloriidioonide kontsentratsioon 75 mg/dm

Rohkem

DE_loeng5

DE_loeng5 Digitaalelektroonika V loeng loogikalülitused KMOP transistoridega meeldetuletus loogikalülitused TTL baasil baaslülitus inverteri tunnusjooned ja hilistumine LS lülitus kolme olekuga TTL ja avatud kollektoriga

Rohkem

IX klass

IX klass Keemia IX klassile Näidistöökava Õpik (Õ): Lembi Tamm, Heiki Timotheus Keemia õpik IX klassile, Avita, 2013 Töövihik (TV): Kontrolltööd (KT): Lembi Tamm, Eevi Viirsalu Keemia töövihik IX klassile I osa,

Rohkem

KEEMIA AINEKAVA põhikooli 8.klassile 1. Õpieesmärgid. 8. klassis keemiaõpetusega taotletakse, et õpilane: 1. tunneb huvi keemia ja teiste loodusteadus

KEEMIA AINEKAVA põhikooli 8.klassile 1. Õpieesmärgid. 8. klassis keemiaõpetusega taotletakse, et õpilane: 1. tunneb huvi keemia ja teiste loodusteadus KEEMIA AINEKAVA põhikooli 8.klassile 1. Õpieesmärgid. 8. klassis keemiaõpetusega taotletakse, et õpilane: 1. tunneb huvi keemia ja teiste loodusteaduste vastu ning moistab keemia rolli inimuhiskonna ajaloolises

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3. kopeerige

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation LEOSTUMINE Transpiratsioon Leostumine Evaporatsioon Eestis on sademete hulk aastas umbes 1,5 korda aurumisest suurem. Keskmiselt on meil sademeid 550-800 mm ja aurub 320-440 mm aastas (. Maastik) Seniste

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 3 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, 3. nimetage see ümber leheküljeks Praks3 ja

Rohkem

Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee

Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee IN-ECO, spol. s r.o. Radlinského 13 T +421 44 4304662 F +421 44 4304663 E info@in-eco.sk Õhufiltrid integreeritud

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3.

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Hiiumaa Mesinike Seltsing Mesilasperede talvitumine, soojusrežiim ja ainevahetus talvel Uku Pihlak Tänast üritust toetab Euroopa Liit Eesti Mesindusprogrammi raames Täna räägime: Natuke füüsikast ja keemiast

Rohkem

Matemaatiline analüüs IV 1 3. Mitme muutuja funktsioonide diferentseerimine 1. Mitme muutuja funktsiooni osatuletised Üleminekul ühe muutuja funktsioo

Matemaatiline analüüs IV 1 3. Mitme muutuja funktsioonide diferentseerimine 1. Mitme muutuja funktsiooni osatuletised Üleminekul ühe muutuja funktsioo Matemaatiline analüüs IV 1 3. Mitme muutuja funktsioonide diferentseerimine 1. Mitme muutuja funktsiooni osatuletised Üleminekul üe muutuja funktsioonidelt m muutuja funktsioonidele, kus m, 3,..., kerkib

Rohkem

Sorb_LC_Est.smu

Sorb_LC_Est.smu Meetod baseerub Põhjamaade Toiduanalüüsi Komitee (Nordic Committee of Food Analyses) standardil nr. 124(87) KASUTUSALA: Bensoehappe ja sorbiinhappe määramine, mis on lisatud toiduainetele konservandina.

Rohkem

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc MEEPROOVIDE KESTVUSKATSED Tallinn 2017 Töö nimetus: Meeproovide kestvuskatsed. Töö autorid: Anna Aunap Töö tellija: Eesti Mesinike Liit Töö teostaja: Marja 4D Tallinn, 10617 Tel. 6112 900 Fax. 6112 901

Rohkem

VL1_praks6_2010k

VL1_praks6_2010k Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht (Insert / Lisa -> Worksheet / Tööleht), nimetage

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

efo09v2pke.dvi

efo09v2pke.dvi Eesti koolinoorte 56. füüsikaolümpiaad 17. jaanuar 2009. a. Piirkondlik voor. Põhikooli ülesanded 1. (VÄRVITILGAD LAUAL) Ühtlaselt ja sirgjooneliselt liikuva horisontaalse laua kohal on kaks paigalseisvat

Rohkem

Microsoft PowerPoint - veinikaaritamine

Microsoft PowerPoint - veinikaaritamine Veini kääritamine Martin Sööt Käärimisprotsessi mõjutavad tegurid Temperatuur ja selle mõju veini kvaliteedile: Käärimine on eksotermiline protsess ja seetõttu eraldub käärimisel soojusenergiat punased

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Rutherfordi tagasihajumise spektroskoopia (RBS)

Microsoft PowerPoint - Rutherfordi tagasihajumise spektroskoopia (RBS) Rutherfordi tagasihajumise spektroskoopia (RBS) Professor Jüri Krustok krustok@staff.ttu.ee http://staff.ttu.ee/~krustok Rutherford Backscattering Spectrometry (RBS) RBS sai alguse 1911. a. RBS-i "isa"

Rohkem

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 Biopuhasti tööprotsessi kirjeldus M-Bos biopuhastit kasutatakse puhastamaks reovett eramajades, koolides, hotellides ja teistes reovee puhastamist

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

Tootmine_ja_tootlikkus

Tootmine_ja_tootlikkus TOOTMINE JA TOOTLIKKUS Juhan Lehepuu Leiame vastused küsimustele: Mis on sisemajanduse koguprodukt ja kuidas seda mõõdetakse? Kuidas mõjutavad sisemajanduse koguprodukti muutused elatustaset? Miks sõltub

Rohkem

Antennide vastastikune takistus

Antennide vastastikune takistus Antennide vastastikune takistus Eelmises peatükis leidsime antenni kiirgustakistuse arvestamata antenni lähedal teisi objekte. Teised objektid, näiteks teised antennielemendid, võivad aga mõjutada antenni

Rohkem

KEEMIA Aine üldkirjeldus ja õppe-eesmärgid Keemia kuulub loodusainete valdkonda ning sellel on oluline koht õpilaste loodusteadusliku ja tehnoloogiaal

KEEMIA Aine üldkirjeldus ja õppe-eesmärgid Keemia kuulub loodusainete valdkonda ning sellel on oluline koht õpilaste loodusteadusliku ja tehnoloogiaal KEEMIA Aine üldkirjeldus ja õppe-eesmärgid Keemia kuulub loodusainete valdkonda ning sellel on oluline koht õpilaste loodusteadusliku ja tehnoloogiaalase kirjaoskuse kujunemisel. Keemiaõpetus tugineb teistes

Rohkem

Lüllemäe Põhikooli õppekava lisa 4 Lüllemäe Põhikooli ainekava Aine Tunde Keemia VIII klassis 2 tundi nädalas IX klassis 2 tundi nädalas 8. klassi õpi

Lüllemäe Põhikooli õppekava lisa 4 Lüllemäe Põhikooli ainekava Aine Tunde Keemia VIII klassis 2 tundi nädalas IX klassis 2 tundi nädalas 8. klassi õpi Lüllemäe Põhikooli ainekava Aine Tunde Keemia VIII klassis 2 tundi nädalas IX klassis 2 tundi nädalas 8. klassi õpitulemused Õppesisu ja tegevus Seos teiste ainetega MILLEGA TEGELEB KEEMIA? 1) võrdleb

Rohkem

efo03v2pkl.dvi

efo03v2pkl.dvi Eesti koolinoorte 50. füüsikaolümpiaad 1. veebruar 2003. a. Piirkondlik voor Põhikooli ülesannete lahendused NB! Käesoleval lahendustelehel on toodud iga ülesande üks õige lahenduskäik. Kõik alternatiivsed

Rohkem

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc Termoülevaatus nr.57 (57/1. Märts 8) Hoone andmed Aadress Lühikirjeldus Karu 15, Tallinn Termopildid Kuupäev 6.1.8 Tuule kiirus Õhutemperatuur -1,1 o C Tuule suund Osalesid Kaamera operaator Telefoni nr.

Rohkem

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimisel on hea teada... 5 Vintsi hooldus... 6 Garantii...

Rohkem

Microsoft Word - A-mf-7_Pidev_vorr.doc

Microsoft Word - A-mf-7_Pidev_vorr.doc 7. PIDEVUE VÕRRAND, LIANDITE DIFUIOON 7.1. Põhivalemi tuletamine Pidevuse võrrand kirjeldab liikuva vedeliku- või gaasimassi jäävust ruumielementi sisseja väljavoolava massi erinevus väljendub ruumiühikus

Rohkem

Matemaatiline analüüs III 1 4. Diferentseeruvad funktsioonid 1. Diferentseeruvus antud punktis. Olgu funktsiooni f : D R määramispiirkond D R selles p

Matemaatiline analüüs III 1 4. Diferentseeruvad funktsioonid 1. Diferentseeruvus antud punktis. Olgu funktsiooni f : D R määramispiirkond D R selles p Matemaatiline analüüs III 4. Diferentseeruvad funktsioonid. Diferentseeruvus antud punktis. Olgu funktsiooni f : D R määramispiirkond D R selles paragravis mingi (lõplik või lõpmatu) intervall ning olgu

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7

T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7 T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7 PE-materjal on 100% taaskasutatav Talub põhjamaist kliimat Hea keemiline vastupidavus Ohutu hooldada Vastupidav mehaanilistele

Rohkem

P-PIPE Basic universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 ta

P-PIPE Basic universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 ta universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 tavaliselt lahtikäiv visuaalne pöördemomendi kontrollimine universaalselt

Rohkem

VRG 2, VRG 3

VRG 2, VRG 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) 2-tee ventiil, väliskeermega 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehhaaniline snepperühendus täiturmootoriga MV(E) 335,

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 0.02.2009 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 3.0.206 Avaldamismärge: Kiirgustegevuses tekkinud radioaktiivsete

Rohkem

(10. kl. I kursus, Teisendamine, kiirusega, kesk.kiirusega \374lesanded)

(10. kl. I kursus, Teisendamine, kiirusega, kesk.kiirusega  \374lesanded) TEISENDAMINE Koostanud: Janno Puks 1. Massiühikute teisendamine Eesmärk: vajalik osata teisendada tonne, kilogramme, gramme ja milligramme. Teisenda antud massiühikud etteantud ühikusse: a) 0,25 t = kg

Rohkem

Sissejuhatus GRADE metoodikasse

Sissejuhatus GRADE metoodikasse Sissejuhatus GRADE metoodikasse Eriline tänu: Holger Schünemann ja GRADE working group www.gradeworkinggroup.org Kaja-Triin Laisaar TÜ peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut kaja-triin.laisaar@ut.ee

Rohkem

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20 Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 2018 clafougere@girafood.com Tel: +(33) 4 50 40 24 00

Rohkem

Sissejuhatus mehhatroonikasse MHK0120

Sissejuhatus mehhatroonikasse  MHK0120 Sissejuhatus mehhatroonikasse MHK0120 5. nädala loeng Raavo Josepson raavo.josepson@ttu.ee Pöördliikumine Kulgliikumine Kohavektor Ԧr Kiirus Ԧv = d Ԧr dt Kiirendus Ԧa = dv dt Pöördliikumine Pöördenurk

Rohkem

Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener

Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener Robert Mägi o Õpingud: Riga Technical University o Haridus: MSc (Electrical Engineering) MSc (Automatic Telecommunications)

Rohkem

Puitpõrandad

Puitpõrandad Vanajamaja koostöös Muinsuskaitseametiga Puitpõrandad Andres Uus ja Jan Varet Mooste 9 mai 2014 Puitpõrandad Talumajade põrandad toetuvad tihti otse kividele, liivale, kruusale. Vahed on täidetud kuiva

Rohkem

Eesti kõrgusmudel

Eesti kõrgusmudel Meie: 04.06.2002 nr 4-3/3740 Küsimustik Eesti maapinna kõrgusmudeli spetsifikatsioonide selgitamiseks Eestis on juba aastaid tõstatatud küsimus täpse maapinna kõrgusmudeli (edaspidi mudel) koostamisest

Rohkem

Matemaatilised meetodid loodusteadustes. I Kontrolltöö I järeltöö I variant 1. On antud neli vektorit: a = (2; 1; 0), b = ( 2; 1; 2), c = (1; 0; 2), d

Matemaatilised meetodid loodusteadustes. I Kontrolltöö I järeltöö I variant 1. On antud neli vektorit: a = (2; 1; 0), b = ( 2; 1; 2), c = (1; 0; 2), d Matemaatilised meetodid loodusteadustes I Kontrolltöö I järeltöö I variant On antud neli vektorit: a (; ; ), b ( ; ; ), c (; ; ), d (; ; ) Leida vektorite a ja b vaheline nurk α ning vekoritele a, b ja

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

Tartu Ülikool Loodus- ja tehnoloogiateaduskond Füüsika instituut Marti Laast Temperatuuri määramine spektraalsel meetodil argooni atmosfäärirõhulises

Tartu Ülikool Loodus- ja tehnoloogiateaduskond Füüsika instituut Marti Laast Temperatuuri määramine spektraalsel meetodil argooni atmosfäärirõhulises Tartu Ülikool Loodus- ja tehnoloogiateaduskond Füüsika instituut Marti Laast Temperatuuri määramine spektraalsel meetodil argooni atmosfäärirõhulises kõrgsagedusplasmas Bakalaureusetöö Juhendaja: Jüri

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Eesti pensionisüsteem võrdluses teiste Euroopa riikidega: olukord, väljakutsed ja kesksed valikud Lauri Leppik 7.06.2019 Pension kui vanadusea sissetulek Pension on ühiskondliku tööjaotuse kaasanne tekkis

Rohkem

Loeng101.PDF

Loeng101.PDF IVA ja IIIA mittemetallid Süsinik (carbon, hiili), räni (silicon, pii), boor C Si B Z 6 14 5 A r 12.0107(8) 28.0855(3) 10.811(7) El. neg. 2.5 1.8 2.0 T s, C 3527 1414 2076 T k, C 4027 2900 3927 ρ 0, g/cm

Rohkem

Microsoft Word - essee_CVE ___KASVANDIK_MARKKO.docx

Microsoft Word - essee_CVE ___KASVANDIK_MARKKO.docx Tartu Ülikool CVE-2013-7040 Referaat aines Andmeturve Autor: Markko Kasvandik Juhendaja : Meelis Roos Tartu 2015 1.CVE 2013 7040 olemus. CVE 2013 7040 sisu seisneb krüptograafilises nõrkuses. Turvaaugu

Rohkem

Tala dimensioonimine vildakpaindel

Tala dimensioonimine vildakpaindel Tala dimensioonimine vildakpaindel Ülesanne Joonisel 9 kujutatud okaspuidust konsool on koormatud vertikaaltasandis ühtlase lauskoormusega p ning varda teljega risti mõjuva kaldjõuga (-jõududega) F =pl.

Rohkem

EESTI STANDARD EVS 927:2017 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade EHITUSLIK PÕLETATUD PÕLEVKIVI Spetsifikatsioon, toimivus ja vastavus Burnt sha

EESTI STANDARD EVS 927:2017 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade EHITUSLIK PÕLETATUD PÕLEVKIVI Spetsifikatsioon, toimivus ja vastavus Burnt sha EESTI STANDARD EHITUSLIK PÕLETATUD PÕLEVKIVI Spetsifikatsioon, toimivus ja vastavus Burnt shale for building materials Specification, performance and conformity EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard

Rohkem

Füüsika

Füüsika Füüsika Elektrostaatika Elektriväli dielektrikus Dielektrikud ja elektrijuhid Aine koosneb aatomitest, aatomid aga negatiivselt ja positiivselt laetud osakestest. Positiivne tuum on ümbritsetud negatiivse

Rohkem

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 30.09.2004 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 31.12.2016 Avaldamismärge: RTL 2004, 108, 1724 Põletusseadmetest

Rohkem

Materjaliõpetuse ja keemia lõimimine õppetöös.

Materjaliõpetuse ja keemia lõimimine õppetöös. Materjaliõpetuse ja keemia lõimimine õppetöös. Moonika Ints, Jelena Vill Tallinna Tööstushariduskeskus Õpiväljund Tunneb tekstiilkiudude liike, omadusi ja struktuuritüüpe ning tekstiilmaterjalide tootmisprotsessi.

Rohkem

Welcome to the Nordic Festival 2011

Welcome to the Nordic Festival 2011 Lupjamine eile, täna, homme 2016 Valli Loide vanemteadur Muldade lupjamise ajaloost Eestis on muldade lupjamisega tegeletud Lääne-Euroopa eeskujul juba alates 1814 aastast von Sieversi poolt Morna ja Heimtali

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Loodusteaduslik uurimismeetod.ppt

Microsoft PowerPoint - Loodusteaduslik uurimismeetod.ppt Bioloogia Loodusteaduslik uurimismeetod Tiina Kapten Bioloogia Teadus, mis uurib elu. bios - elu logos - teadmised Algselt võib rääkida kolmest teadusharust: Botaanika Teadus taimedest Zooloogia Teadus

Rohkem

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad koos AMV(E) 335, AMV(E) 435 ja AMV(E) 438 SU täiturmootoritega.

Rohkem

Andmed arvuti mälus Bitid ja baidid

Andmed arvuti mälus Bitid ja baidid Andmed arvuti mälus Bitid ja baidid A bit about bit Bitt, (ingl k bit) on info mõõtmise ühik, tuleb mõistest binary digit nö kahendarv kahe võimaliku väärtusega 0 ja 1. Saab näidata kahte võimalikku olekut

Rohkem

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers)

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) aknasse ja looge kaks läbipaistvat kihti juurde. Pange

Rohkem

Vulkan Lokring kliimasüsteemi remondi tarvikud. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik vooliku jätkamiseks. L

Vulkan Lokring kliimasüsteemi remondi tarvikud. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik vooliku jätkamiseks. L Vulkan Lokring kliimasüsteemi remondi tarvikud. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik vooliku jätkamiseks. L13001393 Ø 8 mm 7.- L13001443 Ø 9,53 8 mm 7.- L13004219

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Roosimaa.ppt

Microsoft PowerPoint - Roosimaa.ppt ENERGEETILISES METABOLISMIS OSALEVATE GEENIDE EKSPRESSIOON MÜOKARDIS JA HL-1 RAKULIINIS Mart Roosimaa TÜ arstiteaduskond EESTI TEADUSTE AKADEEMIA ÜLIÕPILASTÖÖDE KONKURSI VÕITJATE KONVERENTS 2008 Südamelihas

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title MAASTIKE TALITUS Maastike üldkursus ja tüploogia Kaija Käärt Maastike talitus määratakse kui kõigi ainete ja energia ümberpaiknemise, vahetuse ja muundumise protsesside kogust maastikes. Maastike talitus

Rohkem

Microsoft PowerPoint - KESTA seminar 2013

Microsoft PowerPoint - KESTA seminar 2013 Preventiivsed meetodid rannikukeskkonna kaitseks Bert Viikmäe KESTA TERIKVANT seminar, 7.märts 2013 1 Merereostus oht rannikule Läänemeri - üks tihedamini laevatatav (15% maailma meretranspordist) mereala

Rohkem

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusinsener OÜ Tallinnas 14.04.2014 Uuring Energiamajanduse

Rohkem

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID TÕHUSAKS JA ÜHTLASEKS VILJA KUIVATAMISEKS Mepu kõrgtehnoloogilised, pideva vooluga, sooja õhuga kuivatid kuivatavad vilja õrnalt,

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/

EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/ EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/EÜ (põllumajandus- ja metsatraktorite mootoritest paisatavate

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

1 Aineklassid- õpitulemused

1 Aineklassid- õpitulemused Ainekava Keemia VIII Millega tegeleb keemia (Sissejuhatav osa) Õpitulemused: Õpilane 1. võrdleb ja liigitab aineid füüsikaliste omaduste põhjal: sulamis- ja keemistemperatuur, tihedus, kõvadus, elektrijuhtivus,

Rohkem

Esitlusslaidide kujundusest

Esitlusslaidide kujundusest Radar hüdrometeoroloogilises seires Tanel Voormansik Riigi Ilmateenistus / Radarmeteoroloogia peaspetsialist 09.11.2017 Ettekande kava Radari tööpõhimõtted Rahvusvaheline koostöö Andmete kvaliteet Radariandmetest

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 24. september 2015 (OR. en) 12353/15 ADD 2 ENV 586 ENT 199 MI 583 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Eu

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 24. september 2015 (OR. en) 12353/15 ADD 2 ENV 586 ENT 199 MI 583 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Eu Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 24. september 2015 (OR. en) 12353/15 ADD 2 ENV 586 ENT 199 MI 583 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Euroopa Komisjon 23. september 2015 Nõukogu peasekretariaat

Rohkem

Solaariumisalongides UVseadmete kiiritustiheduse mõõtmine. Tallinn 2017

Solaariumisalongides UVseadmete kiiritustiheduse mõõtmine. Tallinn 2017 Solaariumisalongides UVseadmete kiiritustiheduse mõõtmine. Tallinn 2017 1. Sissejuhatus Solaariumides antakse päevitusseansse kunstliku ultraviolettkiirgusseadme (UV-seadme) abil. Ultraviolettkiirgus on

Rohkem

VRB 2, VRB 3

VRB 2, VRB 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 6) VR - tee ventiil, sise- ja väliskeere 3-tee ventiil, sise- ja väliskeere Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehaaniline snepperühendus täiturmootoriga

Rohkem

4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, STORACELL SK 12

4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, STORACELL SK 12 4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, 200...89 STORACELL SK 120-5ZB, SK 160-5ZB, SK 200-5ZB...90 STORACELL SK 300-5ZB,

Rohkem

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor 1. 1) Iga tärnike tuleb asendada ühe numbriga nii, et tehe oleks õige. (Kolmekohaline arv on korrutatud ühekohalise arvuga ja tulemuseks on neljakohaline arv.) * * 3 * = 2 * 1 5 Kas on õige, et nii on

Rohkem

Polünoomi juured Juure definitsioon ja Bézout teoreem Vaadelgem polünoomi kus K on mingi korpus. f = a 0 x n + a 1 x n a n 1 x

Polünoomi juured Juure definitsioon ja Bézout teoreem Vaadelgem polünoomi kus K on mingi korpus. f = a 0 x n + a 1 x n a n 1 x 1 5.5. Polünoomi juured 5.5.1. Juure definitsioon ja Bézout teoreem Vaadelgem polünoomi kus K on mingi korpus. f = a 0 x n + a 1 x n 1 +... + a n 1 x + a n K[x], (1) Definitsioon 1. Olgu c K. Polünoomi

Rohkem

EELNÕU

EELNÕU Keskkonnaministri 4. jaanuari 2007. a määruse nr 2 Vääriselupaiga klassifikaator, valiku juhend, vääriselupaiga kaitseks lepingu sõlmimine ja vääriselupaiga kasutusõiguse arvutamise täpsustatud alused

Rohkem

Microsoft Word - AINEKAVA KEEMIA põhikool.docx

Microsoft Word - AINEKAVA KEEMIA põhikool.docx KEEMIA AINEKAVA 8.KLASSILE MILLEGA TEGELEB KEEMIA? 1. võrdleb ja liigitab aineid füüsikaliste omaduste põhjal: sulamis- ja keemistemperatuur, tihedus, kõvadus, elektrijuhtivus, värvus jms (seostab varem

Rohkem

Septik

Septik Septik Ecolife 2000 paigaldusjuhend 1. ASUKOHT Septiku asukoha valikul tuleb arvestada järgmiste asjaoludega: pinnase liik, pinnavormid, põhjavee tase, krundi piirid ja vahemaad veekogudeni. Asukoha valikul

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

H.Moora ettekanne

H.Moora ettekanne Segaolmejäätmete koostis sortimisuuringu tulemused Jäätmepäev 7. oktoober 2008 Harri Moora Säästva Eesti Instituut Segaolmejäätmete sortimisuuring Eesmärgiks analüüsida Eesti erinevates piirkondades ja

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

Image segmentation

Image segmentation Image segmentation Mihkel Heidelberg Karl Tarbe Image segmentation Image segmentation Thresholding Watershed Region splitting and merging Motion segmentation Muud meetodid Thresholding Lihtne Intuitiivne

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

ITI Loogika arvutiteaduses

ITI Loogika arvutiteaduses Predikaatloogika Predikaatloogika on lauseloogika tugev laiendus. Predikaatloogikas saab nimetada asju ning rääkida nende omadustest. Väljendusvõimsuselt on predikaatloogika seega oluliselt peenekoelisem

Rohkem

lvk04lah.dvi

lvk04lah.dvi Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus. veebruaril 004. a. Lahendused ja vastused Noorem rühm 1. Vastus: a) jah; b) ei. Lahendus 1. a) Kuna (3m+k) 3 7m 3 +7m k+9mk +k 3 3M +k 3 ning 0 3 0,

Rohkem

Tartu Ülikool

Tartu Ülikool Tartu Ülikool Code coverage Referaat Koostaja: Rando Mihkelsaar Tartu 2005 Sissejuhatus Inglise keelne väljend Code coverage tähendab eesti keeles otse tõlgituna koodi kaetust. Lahti seletatuna näitab

Rohkem

ins_selftec_est_1104_CC.cdr

ins_selftec_est_1104_CC.cdr E ELEKTRA SelfTec külmumisvastane süsteem ELEKTRA isereguleeruvad küttekaablid: kaablitel on Poola Elektriinseneride Ühingu B-ohutuskategooria märgistus kaablid toodetakse vastavalt ISO 9001 kvaliteedikinnituse

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL LOODUS- JA TEHNOLOOGIATEADUSKOND Ökoloogia ja Maateaduste instituut Geoloogia osakond Morten Jõgi GEOPOLÜMEERIDE VALMISTAMISE VÕIMALIKKU

TARTU ÜLIKOOL LOODUS- JA TEHNOLOOGIATEADUSKOND Ökoloogia ja Maateaduste instituut Geoloogia osakond Morten Jõgi GEOPOLÜMEERIDE VALMISTAMISE VÕIMALIKKU TARTU ÜLIKOOL LOODUS- JA TEHNOLOOGIATEADUSKOND Ökoloogia ja Maateaduste instituut Geoloogia osakond Morten Jõgi GEOPOLÜMEERIDE VALMISTAMISE VÕIMALIKKUS EESTI SOOJUSELEKTRIJAAMADE PÕLEVKIVITUHAST Bakalaureusetöö

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Galina Kapanen 15.11.18 Centre of Excellence in Health Promotion and Rehabilitation Haapsalu TERE KK ravimuda-mudaravi valdkonna ravimuda fookuse eesmärgid Eestis leiduva ja kaevandatava ravimuda klassifitseerimist

Rohkem