Tartu Ülikool. Psühholoogia instituut

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Tartu Ülikool. Psühholoogia instituut"

Väljavõte

1 Tartu Ülikool Psühholoogia instituut Teili Toms STOPP-SIGNAALI ÜLESANNE SEOSTUB KEHAMASSIINDEKSIGA, KUID EI MÕJUTA ŠOKOLAADITUNGI REGULEERIMISVÕIMET Uurimistöö Juhendaja: Uku Vainik Läbiv pealkiri: Stopp-signaal ja söömiskäitumine Tartu 2015

2 Stopp-signaal ja söömiskäitumine 2 Kokkuvõte Käesoleva uurimistöö eesmärk oli uurida lähemalt stopp-signaali ülesannet kui pidurdusvõime mõõdikut ning sealt saadava pidurdusvõime indeksi seoseid erinevate söömiskäitumise näitudega, nagu kehamassiindeks ja šokolaadile orienteeritus. Samuti uuriti pidurdusvõime võimalikku mõju šokolaadi tarbimisele. Uurimuses osales 66 naist, kellele meeldib šokolaadi süüa. Stopp-signaali ülesanne koosnes kahest blokist: neutraalsete piltidega ja šokolaadipiltidega blokist. Lisaks viidi katseisikutega läbi šokolaadi maitsmistest. Töös leiti, et kõrgem kehamassiindeks seostub kehvema pidurdusvõimega. Olulist seost pidurdusvõime ja šokolaadile orienteerituse vahel aga ei ilmnenud. Leitud seos viitab stopp-signaali ülesande olulisusele toitumiskäitumise kontekstis. Märksõnad: stopp-signaali ülesanne, pidurdusvõime, kehamassiindeks, söömiskäitumine Abstract Stop-signal task correlates with Body Mass Index, but doesn t affect regulation of chocolate craving The purpose of this study was to examine Stop-Signal task as a measure of response inhibition and its relations with Body Mass Index and orientation to chocolate. Also it was investigated whether response inhibition affects chocolate eating behavior. There were altogether 66 female participants, who like to eat chocolate. Participants performed both a Stop-Signal task with neutral stimuli and a Stop-Signal task with food-specific pictures. Additionally, there was a chocolate intake test. Present study found that a higher BMI was associated with decreased response inhibition. There was no significant relation between response inhibition and orientation to chocolate. Current results indicate that stop-signal task is a relevant measurement task in the context of eating behaviour. Keywords: Stop-Signal task, response inhibition, Body Mass Index, eating behaviour

3 Stopp-signaal ja söömiskäitumine 3 Sissejuhatus Toidu ületarbimine on maailmas kasvav probleem. Uurimused näitavad, et kehamassiindeksi tõus on ülemaailmne (Finucane et al., 2011), kusjuures võrreldes aastaga on rasvumus maailmas kahekordistunud ( WHO Obesity and overweight, n.d.). Ka Eesti ei ole antud probleemi osas erandlik Tervise Arengu Instituudi andmetel on Eestis ülekaalus mehi 35,9% ja ülekaalus naisi 25,6% (Tekkel & Veideman, 2013). Veelgi enam, mullu Tartu Ülikoolis kaitstud doktoritöös selgus, et rohkem kui kolmandikul täiskasvanud eestlastest ületab kehamassiindeks 30, mis viitab rasvumisele (Eglit, 2014). Eelnevast tulenevalt on igati selge, et söömiskäitumise regulatsiooni ja selle taga olevate mehhanismide uurimine ning võimalike sekkumiste kaalutlemine on asjakohane ja vajalik. Eneseregulatsioon Kognitiivne neuroteadus on teinud viimastel aastakümnetel suuri pingutusi, mõistmaks söömiskäitumise tagamaid ja nende omavahelisi seoseid. Tuginedes ülekaalu ja söömiskäitumist käsitlevatele artiklitele, võib kaheks peamiseks toitumiskäitumise mehhanismiks pidada toidumotivatsiooni ja eneseregulatsiooni (Vainik, Dagher, Dubé, & Fellows, 2013). On üsnagi eeldatav, et toitumis- ja kaaluprobleemidega inimestel on raskusi oma toidutungi reguleerimisega. Toidutungi on nimetatud intensiivseks tugevaks ihaks kindlat tüüpi toidu järgi (White, Whisenhunt, Williamson, Greenway, & Netemeyer, 2002), mis seostub suurema kalorihulga tarbimise ja rasvumisega (Lafay et al., 2001). Eneseregulatsiooni alla kuuluvad täidesaatvad funktsioonid, mida saab jagada kolme gruppi: aktiveeritud tegevuse pidurdamine, töömälu info töötlemine ja mitme tegevuse vahel ümber lülitumine (Miyake et al., 2000). Kuivõrd pidurdusvõime mõõdikud on seni kõige järjepidevamalt toitumiskäitumise ja kehamassiindeksiga olulisi seoseid näidanud (Vainik et al., 2013), võib eeldada, et pidurdusvõime on oluline tegur toidutungiga hakkama saamisel. Seetõttu keskendub käesolev uurimistöö ühele pidurdusvõime levinumale mõõdikule, stoppsignaali ülesandele (edaspidi SST). Stopp-signaali ülesanne Pidurdusvõime kontekstis kasutatakse sageli ka impulsiivsuse terminit, mille täpse tähenduse osas pole veel konsensusele jõutud. Logan ja kolleegid on seejuures seisukohal, et impulsiivsus kui puudulik võime mõelda, kontrollida ja planeerida sõltub suuresti pidurdusvõimest (1997).

4 Stopp-signaal ja söömiskäitumine 4 Reaktsiooni pidurdamise paradigma aitabki hinnata, kui kiiresti suudab inimene juba algatatud tegevust pidurdada. SST-s esitatakse katseisikule motoorset reaktsiooni nõudvaid go-stiimuleid, millest osade puhul esitatakse lühikese aja pärast ka stopp-stiimul, mis aktiveeritud reaktsiooni teostamist keelab (Logan & Cowan, 1984). SST kaudu ilmneva pidurdusvõime hindamine põhineb võidujooksu (horse-race) mudelil, mille kohaselt võistlevad üksteisest sõltumatud go- ja stopprotsessid omavahel, otsustamaks, kas reaktsioon teostatakse või tühistatakse (Logan, Cowan, & Davis, 1984). Eduka pidurdusega on tegemist juhul, kui stop-protsess jõuab lõpule enne go-protsessi. Go-protsessi ehk stiimulile reageerimiseks kuluvat aega väljendab reaktsiooniaeg (RT reaction time), ent pidurdusprotsess ja sellele kuluv aeg on pealtnäha latentne. Pidurdamisele kuluva aja (SSRT stop signal reaction time) välja arvutamiseks on välja pakutud mitmeid meetodeid (Band, van der Molen, & Logan, 2003). Lihtsustatult võib öelda, et SSRT on aeg stop-protssessi alguse ja lõpu vahel. Pidurdusprotsessi algust märgib stopp-stiimuli viivis (SSD stop signal delay), mis on ajaintervall, mille võrra go-stiimulist hiljem stop-signaal esitatakse. Varasemad uurimused näitavad, et normaalkaaluliste ja ülekaaluliste grupid eristuvad SST soorituse edukuses (Nederkoorn, Smulders, Havermans, Roefs, & Jansen, 2006). Seejuures seostatakse madalamat pidurdusvõimet enama toidu tarbimisega ja ülesöömisega (Houben, 2011; Guerrieri, Nederkoorn, Stankiewicz, et al., 2007). Ometi on mõnedes uurimustes märgitud, et seos ebatõhusa pidurdusvõime ja ülekaalulisuse vahel ei ole alati otsene. Leitud on, et kehv SST sooritus seostub rohkema toidu tarbimisega vaid juhul, kui ka enesekohase impulsiivsuse küsimustiku üldskoor on kõrge (Guerrieri, Nederkoorn, & Jansen, 2007). Oluline on seejuures välja tuua, et antud uurimuse valimisse kuulusid terved, s.t toitumishäireteta indiviidid. Sarnase probleemi ees on oldud ka teistes uurimustes (Lijffijt et al., 2004). Probleem võib viidata asjaolule, et SST kui impulsiivsuse mõõdik ei pruugi olla piisavalt tundlik, avastamaks erinevusi n-ö mittekliinilises populatsioonis. Lisaks on mitmed uurimused näidanud, et seos SST soorituse ja toidutarbimise vahel ilmneb ainult olukorras, kus samal ajal kogetakse ka intensiivset toidutungi s.t ollakse näljased, eelistatakse tarbida kõrgekalorilist toitu mida üritatakse maha suruda (Hofmann, Friese, & Roefs, 2009; Nederkoorn, Guerrieri, Havermans, Roefs, & Jansen, 2009; Nederkoorn, Houben, Hofmann, Roefs, & Jansen, 2010). Samuti on välja toodud, et SST sooritus koos

5 Stopp-signaal ja söömiskäitumine 5 toitumisstiiliga (piirav vs lubav) mõjutab toidu tarbimise kogust. Siin on oluline silmas pidada, et kehvem SST sooritus ja piirav toitumisstiil ei tähenda ilmtingimata ülesöömist, vaid suurendab ülesöömise riski (Jansen et al., 2009). Eelnevad uurimistulemused võivad viidata asjaolule, et ülekaalulistel, kellel on eeldatavasti tavalisest kõrgem toidutung ja piirav toitumisstiil, on eriti raske oma toiduga seotud tunge pidurdada. Teisisõnu, ülekaalulisus võib olla seotud eeskätt just ebatõhusa toiduga seotud pidurdusreaktsiooniga. Eristamaks toiduga seotud pidurdusvõimet ja üldist pidurdusvõimet, on stopp-signaali ülesandes kasutusele võetud lisaks neutraalsetele stiimulitele ka toiduspetsiifilisi stiimuleid. Sellisel juhul koosneb SST kahest osast: neutraalsete stiimulitega ülesande blokk ja toiduspetsiifiliste stiimulitega ülesande blokk. Säärase ülesehitusega uurimustes on leitud, et kõrgem KMI on seotud madalama toiduspetsiifilise pidurdusvõimega enam kui üldise pidurdusvõimega (Houben, Nederkoorn, & Jansen, 2014). Ühtlasi on uurimistulemused viidanud, et toidustiimulite puhul on pidurdus häiritud, mistõttu tehakse nende puhul rohkem vigu kui neutraalsete stiimulite puhul (Svaldi, Naumann, Trentowska, & Schmitz, 2014). Seejuures on aga oluline märkida, et võrreldes söömishäirega katseisikuid tervete katseisikutega, teevad söömishäirega katseisikud toidustiimulite puhul märkimisväärselt rohkem vigu, samas kui neutraalsete stiimulitega SST sooritusvead grupiti oluliselt ei erine. Inimestel, kelle jaoks on šokolaad oluline ja meeldiv stiimul, on toiduspetsiifilises SST-s raske pidurdada, kuna šokolaadistiimul püüab tähelepanu, takistades seeläbi ülesande korralikult täitmist (Piech, Pastorino, & Zald, 2010). Eelnev viitab asjaolule, et söömishäirega ja/või kõrge kehamassiindeksiga inimesi eristab tervisliku toitumiskäitumisega inimestest suutmatus pidurdada edukalt toidustiimulitega keskkonnas, mitte niivõrd üleüldine kehvem pidurdusvõime. Üha enam uurimusi seostab tõhusa eneseregulatsiooniga meditatsiooni ja teadvelolekut (Larson, Steffen, & Primosch, 2013). Ollakse seisukohal, et teadvelolek koosneb kahest komponendist, kus esimene neist hõlmab tõhusat tähelepanu kontrolli, sh tähelepanu säilitamise võimet, ümberlülitamise võimet ja liigselt üksikasjaliku töötlemise pidurdamist (Bishop et al., 2004). See tähendab, et teadvelolek aitab uusi kogemusi töödelda varasematest ülearu sõltumata, vähendades rumineerimist. Teiseks komponendiks peetakse kogemusele orienteeritust, mis tähendab uutesse kogemustesse hinnanguvabalt, avatult ja aktsepteerimisega suhtumist. Võttes arvesse teadveloleku tähelepanu kontrolli komponenti, võib järeldada, et teadvelolek võib parandada eneseregulatsiooni, mis omakorda mõjutab toitumiskäitumist. Uuringud on tõepoolest näidanud, et teadveloleku järjekindel praktiseerimine vähendab

6 Stopp-signaal ja söömiskäitumine 6 toidutungi (Alberts, Mulkens, Smeets, & Thewissen, 2010) ja aitab ülekaalulistel kaalu langetada (Tapper et al., 2009). Eelnevast tulenevalt viiakse käesoleva töö raames tehtavas eksperimendis katseisikutega läbi teadvelolekul põhinev tungil surfamise harjutus (täpsemalt Kond, 2015). Uurimistöö eesmärk ja hüpoteesid Selleks, et aidata inimestel paremini toidutungiga toime tulla, soovib uurimus, millesse kuulub ka käesolev uurimistöö, testida teadvelolekul põhineva lühisekkumise efektiivsust toidutungi muutmisele (Kond, 2015). Seejuures soovitakse võtta kontrolli alla individuaalseid erinevusi, mis võivad teadveloleku harjutuse efektiivsust mõjutada. Sellest lähtuvalt on antud uurimistöö eesmärk uurida eeskätt stopp-signaali ülesannet kui pidurdusvõime käitumuslikku mõõdikut, otsides seoseid erinevate toitumiskäitumisega seotud näitude vahel, nagu KMI, hoiakud ahvatleva toidu suhtes ja ahvatleva toidu tarbimine. Ühtlasi on küsimuse all, kuivõrd usaldusväärne on stopp-signaali ülesandest saadav pidurdusvõime indeks SSRT indiviidi toitumiskäitumise hindamiseks ja ennustamiseks. Tungi tekitava toiduainena kasutatakse uurimuses šokolaadi. Viimast on hinnatud enim ihaldatumaks toiduaineks ning muuhulgas on leitud, et naistele mõjub šokolaad enam tungitekitavamalt ning seda nii sageduse kui ka intensiivsuse osas (Hormes, Orloff, & Timko, 2014). Naised tajuvad šokolaadi samal ajal nii naudingut pakkuva kui ka keelatud toiduainena. Säärane ambivalentsus šokolaadi suhtes on arvatud olevat seotud naiste puhul häirunud söömiskäitumisega ja tugevama šokolaaditungiga (Cartwright & Stritzke, 2008). Sellest lähtuvalt on antud uurimuse valimis ainult naised. Tuginedes viimaste aastate stopp-signaali käsitlevatele uurimustele (Houben et al., 2014; Svaldi et al., 2014), uurib uurimistöö nii tavalist kui toiduspetsiifilist pidurdusvõimet. On oodatav, et stopp-signaali ülesande tüüp (tavaline vs toiduspetsiifiline) mõjutab erineva kehamassiindeksiga inimeste sooritust erineval määral. Lisaks eeldame, et ka šokolaadile orienteeritus (Orientation to Chocolate Questionnaire, OCQ; Cartwright & Stritzke, 2008) mõjutab pidurdusvõime edukust, täpsemalt öeldes kõrgema šokolaadile orienteeritusega inimesed on toiduspetsiifilises SST-s oodatavalt vähemedukad. Kuivõrd järjest kasvav uurimuste hulk rõhutab erinevate tegurite koosmõju toitumiskäitumisele, uurib antud töö ka mitme tunnuse (sh KMI, šokolaadile orienteeritus) koosmõju pidurdusvõimele. Muuhulgas on pidurdusvõime ise eelduste kohaselt oluliseks mõjuteguriks toidu tarbimisel mida kehvem toiduspetsiifiline pidurdusvõime, seda rohkem šokolaadi katses süüakse.

7 Stopp-signaal ja söömiskäitumine 7 Meetod Käesolev uurimistöö on valminud suurema uurimuse raames, mille viisid läbi Uku Vainik, Helen Kond ja Teili Toms. Uurimus viidi läbi Tartu Ülikooli eksperimentaalpsühholoogia laboris. Nagu ülalpool mainitud, oli uurimuse fookuseks uurida teadvelolekul põhineva lühisekkumise mõju toidutungi reguleerimisvõimele, uurides samal ajal ka teisi söömiskäitumise konstrukte. Uurimuse teostamiseks saadi luba TÜ inimuuringute eetika komiteelt. Valim Katses osales 119 erineva kehamassiindeksiga naist, kellele meeldib šokolaadi süüa. Kehamassiindeks varieerus vahemikus 18,5-39,3, keskmine KMI oli 23,83 (SD=4,01). Osalejate vanus varieerus vahemikus aastat (M=28,56; SD=8,51). Uuringus osalemine oli vabatahtlik. Osalemise kutse avaldati ERR ja TÜ teadusuuringute portaalis Novaator ja TÜ psühholoogia instituudi kodulehel, samuti levitati kutset tudengilistide ja sotsiaalmeedia kaudu. Katsesse said tulla füüsiliselt ja vaimselt terved naised, muuhulgas välistati lapseootel ja imetavad naised, jooga ja teiste meditatsiooniga seotud alade professionaalid. Selleks, et katses osaleda, täitsid soovijad esmalt lühiküsimustiku (Lisa 1). Registreerimisprotsessi haldamiseks töötati välja süsteem, kus sobivad osaleda soovijad said meiliaadressile automaatselt info katsesse registreerimise kohta koos informeeritud nõusolekulehe ja Doodle i lingiga, kus soovija end sobivale ajale registreerida sai. Olles registreerunud, sai katseisik katses osalemise info (Lisa 2). Ühtlasi suunati katseisikut Kaemuse keskkonda eelküsimustiku komplekti toidukäitumise, tervise ja isiksuse kohta täitma. Vahetult enne katse toimumist saadeti katseisikule ka meeldetuletuskiri katse toimumise kohta. Mõõtmisvahendid Stopp-signaali ülesanne (SST) Nagu ülal mainitud, mõõdab SST võimet maha suruda juba alustatud käitumist, mis ei ole enam kohane. Käesolevas uurimistöös fookuse all olev SST viidi läbi kahes blokis: tavalise ja toiduspetsiifilise ülesandena. Mõlema bloki puhul kasutati go-stiimulitena pilte. Kui enamasti kasutatakse go-protsessi ülesandena noolte suuna, erinevate märkide-ikoonide (X ja O; # pildi asetuse (vasakul vs paremal pool ekraanil) ja pildi formaadi (landscape vs portrait) eristamist (nt Houben et al., 2014; Guerrieri, Nederkoorn, Stankiewicz, et al., 2007; Hofmann

8 Stopp-signaal ja söömiskäitumine 8 et al., 2009), siis antud uurimuses seisnes katseisiku ülesanne erinevalt eeltoodud uurimustest pildi sisul vahet tegemisel. Ülesande valiku põhjuseks oli eeskätt soov, et katseisik aduks seda, mis on pildil ning vastamine ei muutuks automatiseerituks. Säärase pildi sisu eristamisega stopp-signaali ülesannet on läbi viinud ka Meule, Lutz, Vögele, & Kübler (2014). Stiimulitena kasutati toiduspetsiifilise SST puhul 4 šokolaadi assortiikommide ja 4 šokolaaditahvli pilti, mis pärinevad Liis Arrase uurimistöö raames tehtud katsest (2014). Selleks, et tavaline ja toiduspetsiifiline SST oleksid omavahel paremini võrreldavad, kasutati tavalises SST-s samuti pilte. Neutraalsete stiimulpiltide otsingul osutusid valituks käe- ja seinakella pildid (kogus samuti 4 ja 4). Pildid pärinevad Google i pildiotsingust. Mõlema bloki stiimulpiltide näited on toodud Joonisel 1. Joonis 1. Näited stiimulpiltidest. Esimeses kahes veerus on toiduspetsiifilisesse SST blokki kuuluvad pildid (šokolaaditahvel vs šokolaadi assortiikommid) ja viimases kahes veerus on neutraalsesse SST blokki kuuluvad pildid (seina- vs käekellad). Stopp-signaalina kasutati antud töös visuaalset stiimulit pildile ilmuvat punast risti. Katseisikul tuli vastavalt instruktsioonile vajutada vasakut või paremat hiireklahvi ning stoppsignaali esitamise korral motoorset vastust pidurdada. Järgnevalt on välja toodud juhis, mis katseisikutele ekraanil esitati: Selles katses ilmuvad ekraanile šokolaaditahvlite ja šokolaadiassortii kommide pildid. Sinu ülesanne on vajutada võimalikult kiiresti paremat hiireklahvi, kui ekraanile ilmub šokolaadikommide pilt, ning vasakut hiireklahvi, kui ekraanile ilmub šokolaaditahvli pilt. Kui pildi peale ilmub punane rist, püüa vastamist vältida. Mõlemad eesmärgid - võimalikult kiire reageerimine pildile ja reageerimata jätmine punase ristiga pildile - on võrdselt olulised. Enne igat pilti märgib väike rist asukohta ekraanil, kuhu peaksid fikseerima pilgu.

9 Stopp-signaal ja söömiskäitumine 9 Stopp-signaali ülesande visualiseerimiseks ja toimima panemiseks võeti aluseks Kadi Tulveri uurimistöö raames (2011) loodud Matlabi kood, mida käesoleva uurimuse tarbeks osaliselt modifitseeriti. Katseparadigma koostamisel lähtuti suuremalt jaolt Houbeni ja kolleegide uurimusest (2014). Pildid esitati SST-s 8 pildi kaupa randomiseeritult. Piltide esitamise protsess käis järgnevalt: stiimulpilti näidati ekraanil 1 s vältel, stiimulite vahepeal oli ekraanil fiksatsioonirist. Pidurduskatsekorral esitati punane rist pildist SSD võrra hiljem. Nii tavalises kui ka toiduspetsiifilises stopp-signaali ülesandes esitati stopp-signaal 25%-l kõikidest katsekordadest, kusjuures katsekordi oli mõlemas blokis 72, s.t mõlemas blokis oli 18 korral katseisiku ülesandeks motoorse vastuse pidurdamine. Ühtlasi eelnes mõlemale katseblokile harjutusblokk, kus katseisik sai ülesannet harjutada 8 pildiga. Stopp-signaali ilmumise kiirust varieeriti, kasutades dünaamilist jälgimisprotseduuri (dynamic tracking procedure), mis tähendab, et viivitusaeg muutus katse vältel vastavalt katseisiku vastustele. Mida lühem on stopp-signaali viivis (SSD), seda suurema tõenäosusega suudab katseisik vastust pidurdada. Peale edukat pidurdamist suurendati viivitusaega 50 ms võrra, peale ebaõnnestunud pidurdamist vähendati viivitusaega 50 ms võrra. Seejuures peaks jälgimisprotseduur tagama selle, et 50% katsekordadest suudab katseisik edukalt pidurdada. Stopp-stiimuli esmaseks viiviseks valiti antud katse jaoks Houbeni jt aasta uurimuse eeskujul 250 ms. Šokolaadile orienteeritus Selleks, et hinnata šokolaaditungi, kasutati šokolaadile orienteerituse küsimustikku (Orientation to Chocolate Questionnaire, OCQ; Cartwright & Stritzke, 2008). Tegemist on 14 šokolaadi hoiakut mõõtva küsimusega, millele vastates tuleb lähtuda viimase kuu jooksul kogetust (Lisa 3). Iga küsimuse puhul tuli 9-pallisel skaalal otsustada, kuivõrd väitega nõustutakse (1 - Mitte üldse, 9 - Väga tugevalt ). Küsimustik sisaldab 3 alaskaalat: süütunne, vältimine, lähenemine. Küsimustiku tõlkimine eesti keelde toimus antud uurimuse käigus, luba selleks saadud originaalskaala loojate käest. Šokolaadi degusteerimine Lisaks eelnevale toimus katses šokolaadi degusteerimise etapp, kus katseisikutel tuli 5 minuti jooksul maitsta ja hinnata kolme erinevat šokolaadi. Ekraanile ilmus järgnev instruktsioon, mida eksperimentaator ka suuliselt selgitas: Nüüd algab šokolaadi eelistuste uuring. Palun maitse ja hinda kolme šokolaadi vastates alljärgnevatele küsimustele. Me oleme huvitatud sellest, milline šokolaad maitseb Sulle kõige rohkem ja kui palju Sa tahaksid seda süüa. Palun

10 Stopp-signaal ja söömiskäitumine 10 söö julgelt iga šokolaadi niipalju kui soovid. Ole hea proovi kõiki kolme šokolaadi, et saaksid anda hinnangu kõikide šokolaadide kohta. Taldrikutel oli igat šokolaadi väikesteks tükkideks lõigutuna kaks riba 100-grammisest tahvlist (~40g). Degusteerimise käigus mõõdeti osalejate tarbitud šokolaadi kogust ja osalejate hinnanguid šokolaadi magususastmele, naturaalsusele, pakendi välimusele ja subjektiivsele meeldivusele. Degusteerimise eesmärk oli mõõta teadveloleku harjutuse mõju šokolaadieelistustele. Käesoleva uurimistöö jaoks on šokolaadi maitsmise etapp põnev selleks, et leida võimalikke seoseid pidurdusvõime ja söödud šokolaadi vahel. Šokolaad kaaluti enne ja pärast katset. Kui enamikes katsetes varjatakse šokolaadi maitsmise tõelist eemärki kaaluda söödud šokolaadi, siis käesolevas seda ei tehtud, kuna pilootkatses selgus, et varjatud eesmärk on katseisikute jaoks läbinähtav (eeskujuks Dalton, Blundell, & Finlayson, 2013). Niisamuti on ka teised uurimisrühmad leidnud, et varjamata katseparadigma läheb kokku reaalse toidu tarbimisküsimustikuga (Graham Finlayson, isiklik kommunikatsioon). Protseduur Enne katsesse tulekut täitsid kõik katseisikud Kaemuse keskkonnas katse-eelse küsimustike komplekti, millesse kuulusid Söömishäireid Hindav Skaala (SHS; Akkermann, K., Herik, M., Aluoja, A. & Järv, A., 2010), Toidu Jõu Skaala eesti keelde adapteeritud versioon (Power of Food Scale, PFS; Aarlaid, 2013; Vainik, Neseliler, Konstabel, Fellows, & Dagher, 2015) isiksusetest S5 (Konstabel, Lönnqvist, Walkowitz, Konstabel, & Verkasalo, 2012), söömise kompetentsust mõõtva ecsatteri küsimustiku eesti keelne versioon (Panov, 2014), Tähelepaneliku Teadlikkuse skaala (MAAS; Brown & Ryan, 2003), Emotsionaalse enesetunde küsimustik (EEK-2; Aluoja, Shlik, Vasar, Luuk, & Leinsalu, 1999), Negatiivse ja positiivse afekti skaala lühendatud vormi eesti versioon (PANAS-20; Allik & Realo, 1997) ning eelnevalt mainitud šokolaadile orienteerituse küsimustik (Cartwright & Stritzke, 2008). Lisaks küsiti katses osalejatelt nende demograafilise tausta ja üldise tervisekäitumise kohta. Eelnevaist kasutati antud uurimistöös šokolaadile orienteerituse küsimustiku andmeid. Katsed toimusid E-L algusega kell 8.30 ja Katseisikud olid instrueeritud eelnevalt 24 h šokolaadi mitte sööma ning tol hommikul hommikusöögi vahele jätma. Katsesse saabudes said katseisikud veelkord üle lugeda informeeritud nõusolekulehe ning olles nõus, sellele alla kirjutada. Vähendamaks katseisikute näljatunnet, said katseisikud pärast katse sissejuhatust süüa belvita hommikusöögiküpsiseid. Katseisikul paluti neljasest pakist süüa täpselt nii palju, kuni ta tunneb, et ei ole enam näljane.

11 Stopp-signaal ja söömiskäitumine 11 Katse esimeses etapis sooritas katseisik stopp-signaali ülesande. Selleks, et algav ülesanne selge oleks, näidati nii tavalise kui ka toiduspetsiifilise bloki alguses katseisikule ekraanile ilmuvaid pilte paberkandjal ning katseisikul tuli öelda, millist hiireklahvi ta vajutaks. Harjutus kestis kokku ligikaudu 10 minutit. SST algas alati neutraalse stiimulblokiga, millele järgnes šokolaadistiimulite blokk. Pilootkatses neutraalsete stiimulitena nooli kasutades leidsime, et esmalt tuleks katseisikul sooritada tavaline SST, kuivõrd šokolaadipiltidega SST oleks olnud katseisikutele esmajärjekorras tehtavana liiga raske ülesanne. Katseblokkide järjekorra otsustasime jätta kõigile katseisikutele fikseerituks selleks, et ei tekiks ebavõrdset olukorda, kus pooltel katseisikutel on esimeseks ülesandeks kognitiivselt keerulisem ülesanne eristada šokolaadipiltidel olevaid šokolaade ning teistel lihtsam reageerimisülesanne. Peale SST-d tuli katseisikul valida endale kolme šokolaadi hulgast endale meelepäraseim. Edasi instrueeriti katseisikut ühe minuti jooksul šokolaad paberist välja võtma, käes hoidma, kuid mitte sööma. Algas teadveloleku harjutuse etapp, mille puhul oli tegemist 15 minutit kestva heliklipiga. Katseisikud jagunesid siinkohal kahte gruppi: pooltele katseisikutele esitati teadveloleku tungil surfamise harjutus, teistele aga tähelepanu eemale viiv kujutlus jalutuskäigust metsas (täpsemalt Kond, 2015). Osalejate harjutusgruppi jaotamine toimus topeltpimeda katseplaani kohaselt, s.t eksperimentaator ei olnud teadlik, kumba heliklippi katseisikule esitati. Harjutuse ajaks läks eksperimentaator ruumist välja. Peale harjutust tuli katseisikul oma kogemust hinnata, vastates Toronto teadveloleku skaalale (Lau et al., 2006) ja lisaküsimustele instruktsioonist arusaamise kohta. Lisaküsimuste hulgas oli ka teadveloleku kogemuse küsimusi, mis pärinesid küsimustikust Kentucky Inventory of Mindfulness Skills (KIMS; Baer, Smith, & Allen, 2004).

12 Stopp-signaal ja söömiskäitumine 12 Eelküsimustiku täitmine n=302 Katsesse registeerumine n=143 Taustaküsimustike täitmine (20-25 min) n=122 Tung1+ nälg1 Informeeritud nõusolek Söömine (10 min) Tung2+ nälg2 SST (10 min) Tung3+ nälg3 Tung 4-13 Sekkumine (15 min) Kontroll (15 min) TMS + TO kogemus (10 min) Tung14+nälg4 Šokolaadi degusteerimine (5min) Tung15+nälg5 Mõõtmine ja kaalumine (10 min) Joonis 2. Katseplaan Katse järgmine etapp oli šokolaadi söömise osa, milleks eksperimentaator samuti katseisiku ruumi üksi jättis. Viimasena katseisik mõõdeti ja kaaluti. Kogu eksperimendi vältel küsiti peale igat etappi katseisiku näljatunde ja šokolaaditungi kohta, paludes hinnata seda visuaalanaloogskaalal ( Üldse pole näljane - Väga näljane ; Ei taha üldse šokolaadi süüa - Väga tahan šokolaadi süüa ). Kõik katse etapid ja küsimustikud esitati sülearvutis Dell Precision M6800. Ülevaatlik katseplaan on väljatoodud Joonisel 2. Kogu katse kestis kokku 1-1,5 h.

13 Stopp-signaal ja söömiskäitumine 13 Andmeanalüüs ja andmete eeltöötlus Andmete analüüsimisel kasutati tasuta kättesaadavat andmetöötlustarkvara R (R Core Team, 2013). Edasises andmeanalüüsis rakendati kahe eritüüpi SST võrdlemisel paariviisilist t-testi, teiste näitude vaheliste seoste leidmisel regressioonanalüüsi. Nagu eelnevalt mainitud, kasutatakse SSRT arvutamisel erinevaid meetodeid (Band et al., 2003). Kui kõige sagedamini lähtutakse lihtsast lahutamistehnikast, kus keskmisest reaktsiooniajast lahutatakse keskmistatud stopp-signaali viivis (SSD), siis käesolev uurimistöö kasutab vähemlevinud, kuid eeliseid omavat integratsioonimeetodit (Verbruggen, Chambers, & Logan, 2013). Enne edasist andmeanalüüsi uuriti kaht aspekti. Kontrollimaks stoppstiimuli viivise dünaamilise jälgimissüsteemi toimivust, leiti katseisikute pidurdusvõime edukusprotsent viimase 15 katsekorra juures. Sellest ilmnes, et paljud katseisikud olid vaatamata instruktsioonile pidurdamisülesannet kõrgema olulisusega ülesandeks pidanud, s.t eduka pidurdusvõime protsent oli mitmel katseisikul 75% või suisa 100%. Teiseks uuriti katseisikute reaktsiooniaja muutust läbi katse, millest ilmnes, et osa katseisikutest hakkas katse edenedes oma reaktsiooni aeglustama. Joonisel 3 on välja toodud kahe tavalise katseisiku ja kahe aeglustava katseisiku andmed kellade bloki vältel. On selge, et osade katseisikute puhul toimus mittesoovitav aeglustamine eesmärgil olla stopp-stiimuli puhul võimalikult edukas, mis võib tähendada vähemusaldusväärseid tulemusi. Ometi on siinses töös kasutatava SSRT arvutamismeetodi juures välja toodud, et antud tehnika ei ole katseisikute aeglustamise probleemi osas tundlik ning aeglustamise puhul on integratsioonimeetodi kasutamine sobilik (Verbruggen et al., 2013). Ka siinses töös seda üle kontrollides oli näha, et aeglustamise suurus ja mõlema bloki SSRT-d ei korreleerunud (kellade SSRT puhul r=0,10, p=0,444 ja šokolaadide SSRT puhul r=-0,08, p=0,538), seega SSRT oli aeglustamisest iseseisev.

14 Stopp-signaal ja söömiskäitumine 14 Joonis 3. Ülemine rida: näited tavalisest katseisikust. Alumine rida: näited aeglustavast katseisikust. GoRT - ülesande reaktsiooniaeg Selleks, et eelnevalt väljatoodud probleemid analüüsi oluliselt ei mõjutaks, rakendati käesolevas töös katseisikute filtreerimisel optimaalseimateks peetud kriteeriumeid (Congdon et al., 2012). Analüüsist välja jätmise kriteeriumide hulka kuulusid 4 tingimust: 1) eduka pidurdusvõime protsent <25% või >75%; 2) eduka reageerimise protsent go-ülesande puhul <60% ; 3) vigade protsent go-ülesande puhul >10%; 4) SSRT on negatiivne või <50 ms. Nõnda tagati, et analüüsist jäid välja katseisikud, kes instruktsioonist valesti aru said (nt vajutasid vastupidiseid hiireklahve või ei vajutanud üldse hiireklahve) või instruktsiooni mittesoovitavalt tõlgendasid (eesmärgil olla pidurdamisel väga edukas). Väljajätmise kriteeriumide rakendamise tagajärjel jäi valimisse 66 katseisikut.

15 Stopp-signaal ja söömiskäitumine 15 Tulemused Võrreldes paariviisilise t-testiga neutraalse ja toiduspetsiifilise SST tulemusi, selgus, et kellade ja šokolaadide SST tulemused erinesid oluliselt, t(65)=3,75, p<0,001. Uurides erinevuse suunda, ilmnes, et toiduspetsiifiline SSRT (M=206,35; SD=44,4) oli väiksem kui tavaline SSRT (M=228,74; SD=47,65), s.t šokolaadistiimulitega bloki puhul oli pidurdus edukam kui kellastiimulite bloki puhul. Saadud tulemus viitab õppimisefektile. Järgnevalt uuriti, kas stopp-signaali ülesande tüüp mõjutab erineva kehamassiindeksiga inimeste pidurdusvõimet erinevalt, viidi läbi mitmene regressioonanalüüs. Tulemused näitavad, et kehamassiindeksil ja harjutuse tüübil omavahel olulist koosmõju SSRT-le ei ole, kuid KMI iseseisvalt omab SSRT-le olulist mõju küll (Tabel 1). Tabel 1. SST tüübi ja KMI peamõjud ja koosmõju pidurdusvõime ennustamisel Muutujad Beeta SD p-väärtus SST tüüp -22,386 7,790 0,005 KMI 22,709 7,820 0,004 SST tüüp : KMI koosmõju -17,305 15,640 0,270 Märkus. SST stopp-signaal. KMI kehamassiindeks. Adjusted R²=0,10. Beeta on standardiseeritud KMI muutus tähistab muutust 2 SD võrra, mis teeb võrreldavaks binaarsete ja pidevate tunnuste efekti suuruse võrldemise (Gelman, 2008). Jooniselt 4 võib näha, et mõlemas stopp-signaali ülesandes tõuseb kehamassiindeksi kasvades ka SSRT. Joonte erinevad stardipunktid on tingitud keskmiselt madalamast SSRT-st šokolaaditingimuses.

16 Stopp-signaal ja söömiskäitumine 16 Joonis 4. Seos kehamassiindeksi ja pidurdusvõime vahel neutraalses SST-s (vasakul) ja toiduspetsiifilises SST-s (paremal) Katses osalejate šokolaadile orienteeritus ei olnud üldiselt väga kõrge (M=4,35, SD=1,86) raporteeritud keskmine jäi alla skaala keskpunkti 5 (ulatus 1-9). Võttes katseisikute šokolaadihoiaku küsimustiku (OCQ) üldskoorid arvesse, ülaltoodud mudeli seletusvõime ei kasvanud (adjusted R²=0,092). Analüüsi tulemused näitasid hoopis, et šokolaadihoiaku küsimustikul ei ole pidurdusvõimega olulist seost (ß=0,188; p=0,981). Uurides šokolaadihoiaku küsimustiku alaskaalasid (süütunne, vältimine, lähenemine) eraldi, ei ilmnenud samuti pidurdusvõimega olulisi seoseid. Joonis 5 näitab, et olenevalt SST tüübist OCQ skoori kasvades SSRT kas kasvab või väheneb. Taaskord viitab joonis õppimisfektile, mis OCQ ja pidurdusvõime omavahelise seose hindamist hägustab.

17 Stopp-signaal ja söömiskäitumine 17 Joonis 5. Seos šokolaadihoiaku ja pidurdusvõime vahel neutraalses SST-s (vasakul) ja toiduspetsiifilises SST-s (paremal) Kui eelduste kohaselt võiks pidurdusvõime indeks ennustada hiljem katses söödud šokolaadi hulka, siis andmeanalüüs sellele kinnitust ei leidnud. Ei tavaline SSRT ega ka toiduspetsiifiline SSRT ole oluliselt seotud söödud šokolaadi kogusega (Tabel 2). Siinkohal tuleb nentida, et katseisikud, kel ei olnud katsesse tulles šokolaaditungi, tuleks analüüsist välja visata (Kond, 2015), kuid antud juhul ei saanud seda teha, kuna valim oleks analüüsi läbiviimiseks liiga väike olnud (n=29). Tabel 2. Teadveloleku harjutuse tüübi ja mõlema SST pidurdusvõime mõju söödud šokolaadile Muutujad Beeta SD p-väärtus TO harjutuse tüüp 0,054 0,166 0,748 Kellade SSRT 0,002 0,002 0,353 Šokolaadide SSRT 0,001 0,002 0,658 Märkus. n=66. Adjusted R²=-0,02 Kuivõrd söödud šokolaadi hulka võiks eelduste kohaselt mõjutada ka raporteeritud šokolaaditung, uuriti šokolaaditungi hinnanguid lähemalt. On näha, et šokolaaditungi

18 Stopp-signaal ja söömiskäitumine 18 hinnangud on peale SST-d oluliselt kõrgemad kui enne SST-d (p<0,001). Vaadates eraldi kellade SSRT ja šokolaadide SSRT mõju suhtelisele šokolaaditungi muutusele, tuli välja, et šokolaadide SSRT-l oli šokolaaditungi muutusele mõju (p=0,057). Ühtlasi on enne šokolaadi maitsmistesti antaval šokolaaditungi hinnangul seos söödud šokolaadi hulgaga (p=0,006). Seega võiks arvata, et šokolaaditung mõjutab šokolaadi söömist, kuid SST mõju šokolaaditungile vajab täpsemat uurimist. Arutelu ja järeldused Läbiviidud uurimuse laiem eesmärk oli uurida teadvelolekul põhineva tungil surfamise harjutuse mõju šokolaaditungi reguleerimisele. Soovides seejuures uurida ka teisi võimalikke söömiskäitumisega seotud individuaalseid erinevusi, uuris käesolev uurimistöö stopp-signaali ülesannet kui pidurdusvõime mõõdikut ning sealt saadava pidurdusvõime indeksi seoseid erinevate söömiskäitumise näitudega. Saadud tulemused kinnitasid, et kehamassiindeksil ja SST pidurdusvõimel on omavaheline seos. Tegemist on ootuspärase tulemusega, mis annab alust järeldada, et kõrgemal kehamassiindeksil on oma roll inimeste kehvemal pidurdusvõimel. Ühtlasi läheb see kokku varasemate uurimistulemustega (Nederkoorn et al., 2006). Houbeni ja kolleegide uurimusele (2014) tuginev ootus, et kehamassiindeks mõjutab pidurdusvõimet just toiduspetsiifilises SST-s, mitte neutraalses SST-s, ei leidnud paraku kinnitust. Samuti ei leidnud kinnitust eeldus, et šokolaadihoiaku küsimustiku skoor mõjutab pidurdusvõimet. Ometi ei saa öelda, et see nii siiski olla ei võiks. Antud uurimistöö tulemuste tõlgendamisel on paslik välja tuua probleemid, mis töö tulemusi oluliselt mõjutasid või mõjutada võisid. Nagu eeltöötlusestki välja tuli, ilmnes kahe bloki sooritusi võrreldes õppimisefekt. Seega, blokkide tulemused ei olnud hästi võrreldavad ning teiste võimalike tegurite mõju hindamine olenevalt SST tüübile oli raskendatud. Soovides edaspidi tavalise SST ja toiduspetsiifilise SST tulemusi usaldusväärsemalt võrrelda, tuleks SST blokkide järjestus katseisikutele randomiseerida poolte osalejate puhul neutraalne SST esimesena, teiste puhul jällegi toiduspetsiifiline SST esimesena. Lisaks tuleks SST harjutusblokke pikendada, et õppimisefekt jõuaks enne ära olla. Praeguses tingimuses oli see pika eksperimendi tõttu raskendatud (SST-le järgnes teadveloleku harjutuse etapp).

19 Stopp-signaal ja söömiskäitumine 19 Teise olulise probleemina võib välja tuua katseisikute reageerimise aeglustamise. Olukorras, kus tuli võimalikult kiiresti reageerida vastavalt pildi sisule, hakkasid osad katseisikud järk-järgult viivitama, ootamaks stopp-signaali. Ehkki integratsioonimeetodit SSRT arvutamisel peetakse aeglustamise puhul heaks lahenduseks (Verbruggen et al., 2013), võis aeglustamine tulemuste kujunemisel rolli mängida. Käesolevas uurimuses kasutati juhendis lauset: Mõlemad eesmärgid - võimalikult kiire reageerimine pildile ja reageerimata jätmine punase ristiga pildile - on võrdselt olulised. Võimalik, et antud probleemi saaks vähendada, kui ülesande instruktsiooni modifitseerida rõhutada veel enam go-ülesande kiirust ja selgitada dünaamilise jälgimisprotseduuri toimimist SSD-de varieerimisel. Lisaks on välja pakutud aeglustamise probleemi lahendamiseks tagasiside andmist peale igat katsekorda ja/või katseblokki. See tähendaks, et näiteks peale iga pildi esitamist ilmub ekraanile arv, mis märgib katseisiku reaktsiooni edukust (Verbruggen, Liefooghe, & Vandierendonck, 2004). Käesolevas uurimistöös ei ilmnenud pidurdusvõime ja šokolaadi tarbimise vahel seoseid. Siiski ei saa sellest otseselt järeldada, et SST-l kui pidurdusvõime mõõdikul ei ole võimekust ennustada toidu tarbimist. Saadud tulemuse taga võis olla mitmeid katse korralduslikke põhjuseid. Selleks, et katseisiku jaoks oleks šokolaadi maitsmise etapp meeldiv tegevus, anti katseisikuile võimalus katse-eelses lühiküsimustikus väljendada, milliseid šokolaade on ta katses nõus sööma. Sellele vaatamata võis šokolaadi söömist mõjutada üleüldine katses osalemisega kaasnev ärevus, elevus või ebamugavus ning teadmine, et tegu on söömiskäitumist uuriva katsega. Oluline on ka välja tuua, et suur osa hommikul söömata katsesse tulnud osalejaist ei kogenud šokolaaditungi, mistõttu ei pruukinud katses söödud šokolaadi kogus peegeldada inimese tavapärast šokolaadi tarbimist. Eelnevale vaatamata leiti eksperimendis saadud andmete põhjal teadveloleku harjutust kuulanud grupi ja kontrollgrupi vahel söödud šokolaadi koguse osas erinevus (Kond, Helen, 2015). Arvestades, et šokolaaditungi hinnang oli pärast SST-d kõrgem kui enne SST-d, võiks järeldada, et esitatavad šokolaadistiimulid kasvatasid tungi. Otsides aga pidurdusvõime seoseid söödud šokolaadi kogusega, seda ei leitud. Ometi oli enne šokolaadi maitsmistesti antaval šokolaaditungi hinnangul seos söödud šokolaadi hulgaga. Siit võiks järeldada, et kui šokolaadi maitsmistest oleks SST-le järgnenud, oleks saadud pidurdusvõimeindeksi efekt šokolaadi söömisele tugevam. Säärane järeldus aga ei arvesta, et SST-d peetakse omaduse mõõdikuks, mis peaks olema suhteliselt stabiilne ja olukorrast sõltumatu (Vainik et al., 2013). Seega võib antud järeldus olla liigselt meelevaldne. Samas võib eelnev olla ka märgiks selle kohta, et antud

20 Stopp-signaal ja söömiskäitumine 20 uurimistöö raames läbiviidud SST ei olnud pidurdusvõime hindamiseks katse ülesehituse tõttu piisavalt usaldusväärne. Kuigi käesolev uurimistöö ei leidnud mitmetele ootustele kinnitust, viitab seos kehamassiindeksi ja pidurdusvõime vahel stopp-signaali ülesande olulisusele ka toitumiskäitumise kontekstis. Küsimused, kas ja mil määral erineb tavaline pidurdusvõime toidustiimulitega seotud pidurdusvõimest ning kuidas seostuvad nad toitumiskäitumisega, on kindlasti söömiskäitumise valdkonnas olulised ning igati väärt põhjalikumat uurimist.

21 Stopp-signaal ja söömiskäitumine 21 Tänusõnad Soovin tänada oma juhendajat Uku Vainikut nõuannete, toetava suunamise ja uute vahendite kasutamise julgustamise eest. Samuti tänan Helen Kondi, kes oli kogu töö valmimise juures oluliseks toeks.

22 Stopp-signaal ja söömiskäitumine 22 Kasutatud kirjandus Aarlaid, M. (2013). Toiduahvatluse küsimustiku eesti keelde adapteerimine (Seminaritöö). Tartu Ülikool. Retrieved from Alberts, H. J. E. M., Mulkens, S., Smeets, M., & Thewissen, R. (2010). Coping with food cravings. Investigating the potential of a mindfulness-based intervention. Appetite, 55(1), Allik, J., & Realo, A. (1997). Emotional Experience and its Relation to the Five-Factor Model in Estonian. Journal of Personality, 65(3), Aluoja, A., Shlik, J., Vasar, V., Luuk, K., & Leinsalu, M. (1999). Development and psychometric properties of the Emotional State Questionnaire, a self-report questionnaire for depression and anxiety. Nordic Journal of Psychiatry, 53(6), Arras, L. (2014). Söömistungi reguleerimise bioelektrilised korrelaadid (Seminaritöö). Tartu Ülikool. Retrieved from Baer, R. A., Smith, G. T., & Allen, K. B. (2004). Assessment of Mindfulness by Self-Report The Kentucky Inventory of Mindfulness Skills. Assessment, 11(3), Band, G. P. H., van der Molen, M. W., & Logan, G. D. (2003). Horse-race model simulations of the stop-signal procedure. Acta Psychologica, 112(2), Bishop, S. R., Lau, M., Shapiro, S., Carlson, L., Anderson, N. D., Carmody, J., Devins, G. (2004). Mindfulness: A Proposed Operational Definition. Clinical Psychology: Science and Practice, 11(3), Brown, K. W., & Ryan, R. M. (2003). The benefits of being present: Mindfulness and its role in psychological well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 84(4), Cartwright, F., & Stritzke, W. G. K. (2008). A multidimensional ambivalence model of chocolate craving: Construct validity and associations with chocolate consumption and disordered eating. Eating Behaviors, 9(1),

23 Stopp-signaal ja söömiskäitumine 23 Congdon, E., Mumford, J. A., Cohen, J. R., Galvan, A., Canli, T., & Poldrack, R. A. (2012). Measurement and reliability of response inhibition. Quantitative Psychology and Measurement, 3, Dalton, M., Blundell, J., & Finlayson, G. S. (2013). Examination of food reward and energy intake under laboratory and free-living conditions in a trait binge eating subtype of obesity. Frontiers in Psychology, 4. Eglit, T. (2014). Obesity, impaired glucose regulation, metabolic syndrome and their associations with high-molecular-weight adiponectin levels (Doktoritöö). Tartu Ülikool. Retrieved from Finucane, M. M., Stevens, G. A., Cowan, M. J., Danaei, G., Lin, J. K., Paciorek, C. J., Ezzati, M. (2011). National, regional, and global trends in body-mass index since 1980: systematic analysis of health examination surveys and epidemiological studies with 960 country-years and 9 1 million participants. The Lancet, 377(9765), Gelman, A. (2008). Scaling regression inputs by dividing by two standard deviations. Statistics in Medicine, 27(15), Guerrieri, R., Nederkoorn, C., & Jansen, A. (2007). How impulsiveness and variety influence food intake in a sample of healthy women. Appetite, 48(1), Guerrieri, R., Nederkoorn, C., Stankiewicz, K., Alberts, H., Geschwind, N., Martijn, C., & Jansen, A. (2007). The influence of trait and induced state impulsivity on food intake in normal-weight healthy women. Appetite, 49(1), Herik, M. (2009, December 9). Söömishäirete hindamise skaala konstrueerimine (Magistritöö). Tartu Ülikool. Retrieved from Hofmann, W., Friese, M., & Roefs, A. (2009). Three ways to resist temptation: The independent contributions of executive attention, inhibitory control, and affect regulation to the impulse control of eating behavior. Journal of Experimental Social Psychology, 45(2), Hormes, J. M., Orloff, N. C., & Timko, C. A. (2014). Chocolate craving and disordered eating. Beyond the gender divide? Appetite, 83,

24 Stopp-signaal ja söömiskäitumine 24 Houben, K. (2011). Overcoming the urge to splurge: Influencing eating behavior by manipulating inhibitory control. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 42(3), Houben, K., Nederkoorn, C., & Jansen, A. (2014). Eating on impulse: The relation between overweight and food-specific inhibitory control. Obesity, 22(5), E6 E8. Jansen, A., Nederkoorn, C., van Baak, L., Keirse, C., Guerrieri, R., & Havermans, R. (2009). High-restrained eaters only overeat when they are also impulsive. Behaviour Research and Therapy, 47(2), Kond, Helen. (2015). Teadvelolekul põhinev lühisekkumine vähendab šokolaaditungi ja šokolaadi söömist. Topeltpime katse. (Magistritöö.) Tartu Ülikool. Konstabel, K., Lönnqvist, J.-E., Walkowitz, G., Konstabel, K., & Verkasalo, M. (2012). The Short Five (S5): Measuring personality traits using comprehensive single items. European Journal of Personality, 26(1), Lafay, L., Thomas, F., Mennen, L., Charles, M. A., Eschwege, E., Borys, J.-M., & Basdevant, A. (2001). Gender differences in the relation between food cravings and mood in an adult community: Results from the Fleurbaix Laventie Ville Santé study. International Journal of Eating Disorders, 29(2), Larson, M. J., Steffen, P. R., & Primosch, M. (2013). The impact of a brief mindfulness meditation intervention on cognitive control and error-related performance monitoring. Frontiers in Human Neuroscience, 7. Lau, M. A., Bishop, S. R., Segal, Z. V., Buis, T., Anderson, N. D., Carlson, L., Devins, G. (2006). The toronto mindfulness scale: Development and validation. Journal of Clinical Psychology, 62(12), Lijffijt, M., Bekker, E. M., Quik, E. H., Bakker, J., Kenemans, J. L., & Verbaten, M. N. (2004). Differences between low and high trait impulsivity are not associated with differences in inhibitory motor control. Journal of Attention Disorders, 8(1), Logan, G. D., & Cowan, W. B. (1984). On the ability to inhibit thought and action: A theory of an act of control. Psychological Review, 91(3),

25 Stopp-signaal ja söömiskäitumine 25 Logan, G. D., Cowan, W. B., & Davis, K. A. (1984). On the ability to inhibit simple and choice reaction time responses: A model and a method. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 10(2), Logan, G. D., Schachar, R. J., & Tannock, R. (1997). Impulsivity and Inhibitory Control. Psychological Science, 8(1), Meule, A., Lutz, A. P. C., Vögele, C., & Kübler, A. (2014). Impulsive reactions to food-cues predict subsequent food craving. Eating Behaviors, 15(1), Miyake, A., Friedman, N. P., Emerson, M. J., Witzki, A. H., Howerter, A., & Wager, T. D. (2000). The Unity and Diversity of Executive Functions and Their Contributions to Complex Frontal Lobe Tasks: A Latent Variable Analysis. Cognitive Psychology, 41(1), Nederkoorn, C., Guerrieri, R., Havermans, R. C., Roefs, A., & Jansen, A. (2009). The interactive effect of hunger and impulsivity on food intake and purchase in a virtual supermarket. International Journal of Obesity, 33(8), Nederkoorn, C., Houben, K., Hofmann, W., Roefs, A., & Jansen, A. (2010). Control yourself or just eat what you like? Weight gain over a year is predicted by an interactive effect of response inhibition and implicit preference for snack foods. Health Psychology, 29(4), Nederkoorn, C., Smulders, F. T. Y., Havermans, R. C., Roefs, A., & Jansen, A. (2006). Impulsivity in obese women. Appetite, 47(2), Panov, L. (2014). Toitumiskompetentsust mõõtva küsimustiku ecsatter Inventory adapteerimine eesti keelde (Seminaritöö). Tartu Ülikool. Retrieved from Piech, R. M., Pastorino, M. T., & Zald, D. H. (2010). All I saw was the cake. Hunger effects on attentional capture by visual food cues. Appetite, 54(3), R Core Team. (2013). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. Retrieved from

26 Stopp-signaal ja söömiskäitumine 26 Svaldi, J., Naumann, E., Trentowska, M., & Schmitz, F. (2014). General and food-specific inhibitory deficits in binge eating disorder. International Journal of Eating Disorders, 47(5), Tapper, K., Shaw, C., Ilsley, J., Hill, A. J., Bond, F. W., & Moore, L. (2009). Exploratory randomised controlled trial of a mindfulness-based weight loss intervention for women. Appetite, 52(2), Tekkel, M., & Veideman, T. (2013). Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring [Uuring/analüüs]. Retrieved April 8, 2015, from Tulver, K. (2011). Impulsiivsus ja EEG reaktsioon pidurdamise ülesandes. (Seminaritöö). Tartu Ülikool. Vainik, U., Dagher, A., Dubé, L., & Fellows, L. K. (2013). Neurobehavioural correlates of body mass index and eating behaviours in adults: A systematic review. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 37(3), Vainik, U., Neseliler, S., Konstabel, K., Fellows, L. K., & Dagher, A. (2015). Eating traits questionnaires as a continuum of a single concept. Uncontrolled eating. Appetite, 90, Verbruggen, F., Chambers, C. D., & Logan, G. D. (2013). Fictitious Inhibitory Differences How Skewness and Slowing Distort the Estimation of Stopping Latencies. Psychological Science, 24(3), Verbruggen, F., Liefooghe, B., & Vandierendonck, A. (2004). The interaction between stop signal inhibition and distractor interference in the flanker and Stroop task. Acta Psychologica, 116(1), White, M. A., Whisenhunt, B. L., Williamson, D. A., Greenway, F. L., & Netemeyer, R. G. (2002). Development and Validation of the Food-Craving Inventory. Obesity Research, 10(2), WHO Obesity and overweight. (n.d.). Retrieved April 8, 2015, from

27 Stopp-signaal ja söömiskäitumine 27 Lisa 1. Lühiküsimustik katses osalemiseks Aitäh huvi eest katses osaleda. Kuna käesoleval katsel on mõned osalemispiirangud, palume Sul kõigepealt vastata järgnevatele taustaküsimustele. NB! Kui sa ei saa meilile vastust, siis võta ühendust: ; 5** ** ***. NB2! Võib juhtuda, et Sa ei leia endale sobivat katseaega. Sel juhul võtame Sinuga ise ühendust, kui avaneb uus võimalus katses osaleda. Ees- ja perekonnanimi e-posti aadress Sellele aadressile saadame katses osalemise meeldetuletuse ja täpsemad juhised telefon Helistame vaid juhul, kui on viimase hetke muudatusi või kui jätate katsesse ette teatamata tulemata 1. Kas sulle meeldib šokolaadi süüa? JAH EI 2. Kas Sul on diagnoositud diabeet? JAH EI 3. Kas Sa kasutad hetkel söögiisu pärssivaid ravimeid või toidulisandeid? JAH EI 4. Kas Sa oled hetkel dieedil, mis välistab šokolaadi söömise? JAH EI 5. Kas Sul on diagnoositud söömishäire? JAH EI 6. Kas Sa oled lapseootel või imetamas? JAH EI 7. Kas Sul esineb praegu mõni diagnoositud psüühikahäiretest nagu ärevushäire, depressioon, alkoholism? JAH EI 8. Kas Sul on kunagi diagnoositud mõnda neuroloogilist seisundit, nagu näiteks epilepsia, krambid, insult, ajuverejooks JAH EI 9. Kas väldid gluteeni sisaldavate toiduainete söömist? JAH EI 10. Mis on Sinu sugu: NAINE MEES 11. Kas Sa praktiseerid mõnda meditatsioon tehnikat või muud teadvelolekut eeldavat praktikat (jooga, qi gong,.). JAH EI 12. Kui jah, siis kaua Sa oled meditatsiooniga tegelenud? aastat 13. Milliseid šokolaade Sa oled nõus katses maitsma? Geisha hele Milka daim Milka oreo Kalev tume kirsiga Kalev Anneke Kalev valge mustikatega ei taha ühtegi süüa

Millest mõtleb depressioon (ja kuidas temast aru saada?) Maarja-Liisa Oitsalu kliiniline psühholoog

Millest mõtleb depressioon (ja kuidas temast aru saada?) Maarja-Liisa Oitsalu kliiniline psühholoog Millest mõtleb depressioon (ja kuidas temast aru saada?) Maarja-Liisa Oitsalu kliiniline psühholoog Ma olen mõttetu Jälle ma ebaõnnestusin! See ülesanne ei tulnud mul hästi välja Küll ma olen vahest saamatu!

Rohkem

ANOVA Ühefaktoriline dispersioonanalüüs Treeningu sagedus nädalas Kaal FAKTOR UURITAV TUNNUS Mitmemõõtmeline statistika Kairi Osula 2017/kevad

ANOVA Ühefaktoriline dispersioonanalüüs Treeningu sagedus nädalas Kaal FAKTOR UURITAV TUNNUS Mitmemõõtmeline statistika Kairi Osula 2017/kevad ANOVA Ühefaktoriline dispersioonanalüüs Treeningu sagedus nädalas Kaal FAKTOR UURITAV TUNNUS Factorial ANOVA Mitmefaktoriline dispersioonanalüüs FAKTOR FAKTOR Treeningu sagedus nädalas Kalorite kogus Kaal

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3.

Rohkem

Tartu Ülikool Psühholoogia instituut Liis Arras SÖÖMISTUNGI REGULEERIMISE BIOELEKTRILISED KORRELAADID Seminaritöö Juhendajad: Helen Uibo, Andero Uusbe

Tartu Ülikool Psühholoogia instituut Liis Arras SÖÖMISTUNGI REGULEERIMISE BIOELEKTRILISED KORRELAADID Seminaritöö Juhendajad: Helen Uibo, Andero Uusbe Tartu Ülikool Psühholoogia instituut Liis Arras SÖÖMISTUNGI REGULEERIMISE BIOELEKTRILISED KORRELAADID Seminaritöö Juhendajad: Helen Uibo, Andero Uusberg Läbiv pealkiri: Söömistungi reguleerimine Tartu

Rohkem

Microsoft PowerPoint - BPP_MLHvaade_juuni2012 (2)

Microsoft PowerPoint - BPP_MLHvaade_juuni2012 (2) Balti pakendi protseduur MLH kogemus Iivi Ammon, Ravimitootjate Liit Ravimiameti infopäev 13.06.2012 Eeltöö ja protseduuri algus Päev -30 MLH esindajad kolmes riigis jõuavad arusaamani Balti pakendi protseduuri

Rohkem

Microsoft PowerPoint - loeng2.pptx

Microsoft PowerPoint - loeng2.pptx Kirjeldavad statistikud ja graafikud pidevatele tunnustele Krista Fischer Pidevad tunnused ja nende kirjeldamine Pidevaid (tihti ka diskreetseid) tunnuseid iseloomustatakse tavaliselt kirjeldavate statistikute

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3. kopeerige

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

VL1_praks6_2010k

VL1_praks6_2010k Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht (Insert / Lisa -> Worksheet / Tööleht), nimetage

Rohkem

Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS

Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS Tõenduspõhine praktika 2 Teadlik, läbimõeldud ja mõistlik olemasolevate teaduslikult

Rohkem

Söömishäired lastel ja noortel

Söömishäired lastel ja noortel Söömishäired lastel ja noortel Ere Vasli Lastepsühhiaater SA Tallinna Lastehaigla/ Laste Vaimse Tervise Keskus 24.aprill 2014.a. Söömishäired laste ja noortel Terve ja patoloogiline söömiskäitumine Söömishäired

Rohkem

Sissejuhatus GRADE metoodikasse

Sissejuhatus GRADE metoodikasse Sissejuhatus GRADE metoodikasse Eriline tänu: Holger Schünemann ja GRADE working group www.gradeworkinggroup.org Kaja-Triin Laisaar TÜ peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut kaja-triin.laisaar@ut.ee

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

Microsoft Word - alkohol_K2_SoKo.doc

Microsoft Word - alkohol_K2_SoKo.doc Soovituste koostamise kokkuvõte - SoKo Kliiniline küsimus nr 2 Kas kõigil alkoholi kuritarvitamise ja alkoholisõltuvuse kahtlusega patsientidel tuleb lisaks anamneesile kasutada diagnoosi täpsustamiseks

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

Tartu Ülikool Psühholoogia instituut Kaupo Oja AJAINTERVALLIDE PRODUTSEERIMISE MÕJUTAMINE HELISTIIMULI TEMPOGA Seminaritöö Juhendaja: Kairi Kreegipuu

Tartu Ülikool Psühholoogia instituut Kaupo Oja AJAINTERVALLIDE PRODUTSEERIMISE MÕJUTAMINE HELISTIIMULI TEMPOGA Seminaritöö Juhendaja: Kairi Kreegipuu Tartu Ülikool Psühholoogia instituut Kaupo Oja AJAINTERVALLIDE PRODUTSEERIMISE MÕJUTAMINE HELISTIIMULI TEMPOGA Seminaritöö Juhendaja: Kairi Kreegipuu Läbi pealkiri: Ajataju mõjutamine Tartu 2014 Kokkuvõte

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 3 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, 3. nimetage see ümber leheküljeks Praks3 ja

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

Tartu Ülikool

Tartu Ülikool Tartu Ülikool Code coverage Referaat Koostaja: Rando Mihkelsaar Tartu 2005 Sissejuhatus Inglise keelne väljend Code coverage tähendab eesti keeles otse tõlgituna koodi kaetust. Lahti seletatuna näitab

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20 Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 2018 clafougere@girafood.com Tel: +(33) 4 50 40 24 00

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi infoleht on esildismenetluse tulemus. Vastavalt vajadusele

Rohkem

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor 1. 1) Iga tärnike tuleb asendada ühe numbriga nii, et tehe oleks õige. (Kolmekohaline arv on korrutatud ühekohalise arvuga ja tulemuseks on neljakohaline arv.) * * 3 * = 2 * 1 5 Kas on õige, et nii on

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode] Anneli Rätsep TÜ Peremeditsiini õppetool vanemteadur 25.04.2013 Alates 2002. aastast "Haigete ravi pikkuse põhjendatus sisehaiguste profiiliga osakondades 3-5 auditit aastas Müokardiinfarkti haige käsitlus

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 27001:2014 INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infoturbe halduse süsteemid Nõuded Information technology Security techniques Information security management systems Requirements (ISO/IEC

Rohkem

Microsoft Word - ref - Romet Piho - Tutorial D.doc

Microsoft Word - ref - Romet Piho - Tutorial D.doc Tartu Ülikool Andmetöötluskeel "Tutorial D" realisatsiooni "Rel" põhjal Referaat aines Tarkvaratehnika Romet Piho Informaatika 2 Juhendaja Indrek Sander Tartu 2005 Sissejuhatus Tänapäeval on niinimetatud

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Mida me teame? Margus Niitsoo

Mida me teame? Margus Niitsoo Mida me teame? Margus Niitsoo Tänased teemad Tagasisidest Õppimisest TÜ informaatika esmakursuslased Väljalangevusest Üle kogu Ülikooli TÜ informaatika + IT Kokkuvõte Tagasisidest NB! Tagasiside Tagasiside

Rohkem

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend Programmi AnimatorDV Simple+ esmane kasutusjuhend Programm AnimatorDV Simple+ on mõeldud animatsioonide loomiseks. Tegemist on tasuta tarkvaraga, mis töötab videoseadmetega (videokaamera, veebikaamera).

Rohkem

Microsoft Word - essee_CVE ___KASVANDIK_MARKKO.docx

Microsoft Word - essee_CVE ___KASVANDIK_MARKKO.docx Tartu Ülikool CVE-2013-7040 Referaat aines Andmeturve Autor: Markko Kasvandik Juhendaja : Meelis Roos Tartu 2015 1.CVE 2013 7040 olemus. CVE 2013 7040 sisu seisneb krüptograafilises nõrkuses. Turvaaugu

Rohkem

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusinsener OÜ Tallinnas 14.04.2014 Uuring Energiamajanduse

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

Ppt [Read-Only]

Ppt [Read-Only] EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab varajast koolist väljalangemist ja selle vähendamist EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab madala haridustasemega noorte osakaalu vähendamist Madal

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kas mehed ja naised juhivad erinevalt? Kuidas kaasata mitmekesiseid meeskondi? Ester Eomois, EBSi õppejõud, doktorand Organisatsioonide juhtimistreener Minu tänased mõtted Kas naised ja mehed on juhtidena

Rohkem

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Kava Kuulame Annet Essed ja Felder Õppimise teooriad 5 Eduka õppe reeglit 5 Olulisemat oskust Anne Loeng Mida uut saite teada andmebaasidest?

Rohkem

Kuidas hoida tervist töökohal?

Kuidas hoida tervist töökohal? Kuidas hoida tervist töökohal? Kristjan Port, TLU 25.04.2017 Tööinspektsiooni konverents Kas aeg tapab?. Mis on tervis? Teadmatus võib olla ratsionaalne. On olukordi milles teadmiste hankimise kulud ületavad

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

VL1_praks2_2009s

VL1_praks2_2009s Biomeetria praks 2 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik (see, mida 1. praktikumiski analüüsisite), 2. nimetage Sheet3 ümber

Rohkem

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 37 lg 5 alusel. Mäetaguse Põhikooli

Rohkem

Share wave 5: 50+ in Europe - Coverscreenwizard version IF SKIP_INTROPAGE = 0 CoverscreenWizardIntroPage Järgnev sissejuhatus sisaldab üldküsimu

Share wave 5: 50+ in Europe - Coverscreenwizard version IF SKIP_INTROPAGE = 0 CoverscreenWizardIntroPage Järgnev sissejuhatus sisaldab üldküsimu Share wave 5: 50+ in Europe - Coverscreenwizard version 5.4.2 IF SKIP_INTROPAGE = 0 CoverscreenWizardIntroPage Järgnev sissejuhatus sisaldab üldküsimusi vastaja leibkonna kohta. Lugege tekst kõvasti ette.

Rohkem

lvk04lah.dvi

lvk04lah.dvi Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus. veebruaril 004. a. Lahendused ja vastused Noorem rühm 1. Vastus: a) jah; b) ei. Lahendus 1. a) Kuna (3m+k) 3 7m 3 +7m k+9mk +k 3 3M +k 3 ning 0 3 0,

Rohkem

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 või Windows

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

Õppekava arendus

Õppekava arendus Õppekava arendus Ülle Liiber Õppekava kui kokkulepe ja ajastu peegeldus Riiklik õppekava on peegeldus sellest ajast, milles see on koostatud ja kirjutatud valitsevast mõtteviisist ja inimkäsitusest, pedagoogilistest

Rohkem

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas Tervise Arengu Instituudi tegevused koolitoidu vallas Anneli Sammel Tervise Arengu Instituudi mittenakkushaiguste ennetamise osakonna juhataja Kool - tervislike toitumisharjumuste oluline kujundaja Koolitoit

Rohkem

PISA 2015 tagasiside koolile Tallinna Rahumäe Põhikool

PISA 2015 tagasiside koolile Tallinna Rahumäe Põhikool PISA 215 tagasiside ile Tallinna Rahumäe Põhi PISA 215 põhiuuringus osales ist 37 õpilast. Allpool on esitatud ülevaade i õpilaste testisoorituse tulemustest. Võrdluseks on ära toodud vastavad näitajad

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

eesti psühholoogide liidu nr aprill JÜRI ALLIK Eesti psühholoogia laias maailmas Ühekaupa pole 114 (2013 a.) artiklit mõ

eesti psühholoogide liidu nr aprill JÜRI ALLIK Eesti psühholoogia laias maailmas Ühekaupa pole 114 (2013 a.) artiklit mõ eesti psühholoogide liidu nr. 54 www.epll.planet.ee aprill 2014 2 JÜRI ALLIK Eesti psühholoogia laias maailmas Ühekaupa pole 114 (2013 a.) artiklit mõtet nimetama hakata. Ehk vaataks, millised neist võiksid

Rohkem

Tartu ülikool Psühholoogia instituut Mait Samuel KESKMISE JA SUMMAARSE SUURUSE TAJUMEHHANISMIDEST TINGITUD VASTAMISAEGADE ERIPÄRAD Seminaritöö Juhenda

Tartu ülikool Psühholoogia instituut Mait Samuel KESKMISE JA SUMMAARSE SUURUSE TAJUMEHHANISMIDEST TINGITUD VASTAMISAEGADE ERIPÄRAD Seminaritöö Juhenda Tartu ülikool Psühholoogia instituut Mait Samuel KESKMISE JA SUMMAARSE SUURUSE TAJUMEHHANISMIDEST TINGITUD VASTAMISAEGADE ERIPÄRAD Seminaritöö Juhendajad: prof. Jüri Allik, Kristiina Averin Läbivpealkiri:

Rohkem

Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12

Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12 Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12. veebruar 2009 TÖÖSTRESS on pingeseisund, mille on

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VILJANDI LINNAVALITSUSE

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Taimed ja sünteetiline bioloogia Hannes Kollist Plant Signal Research Group www.ut.ee/plants University of Tartu, Estonia 1. TAIMEDE roll globaalsete probleemide lahendamisel 2. Taimsete signaalide uurimisrühm

Rohkem

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers)

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) aknasse ja looge kaks läbipaistvat kihti juurde. Pange

Rohkem

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plugina ikoon on kadunud Outlooki kasutajad saavad dokumente

Rohkem

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 5. Loeng Anne Villems ATI Loengu plaan Sõltuvuste pere Relatsiooni dekompositsioon Kadudeta ühendi omadus Sõltuvuste pere säilitamine Kui jõuame, siis ka normaalkujud

Rohkem

Vaba aja sisustamise ümbermõtestamine?

Vaba aja sisustamise ümbermõtestamine? Vaba aja sisustamise ümbermõtestamine? EGGA teabepäev Tallinnas, 21. mail 2019 Reeli Sirotkina Alustuseks Meeste Garaaž https://www.youtube.com/watch?v=ulyghzh 2WlM&list=PLBoPPphClj7l05PQWJQklXpATfd8 D_Vki&index=2&fbclid=IwAR1_QO2DVxE59E1

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

IFI6083_Algoritmid_ja_andmestruktuurid_IF_3

IFI6083_Algoritmid_ja_andmestruktuurid_IF_3 Kursuseprogramm IFI6083.DT Algoritmid ja andmestruktuurid Maht 4 EAP Kontakttundide maht: 54 Õppesemester: K Eksam Eesmärk: Aine lühikirjeldus: (sh iseseisva töö sisu kirjeldus vastavuses iseseisva töö

Rohkem

Orbiidile! hooaja info

Orbiidile! hooaja info Orbiidile! hooaja info FIRST LEGO League Eelarve 2018/2019 hooajal Robotimängu väljak 130 EUR + transport Platsi arve hiljemalt oktoobris, meeskonna arve detsembris Esimene meeskond Teise meeskonna registreerimistasu

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

Traneksaam_ortopeedias

Traneksaam_ortopeedias Traneksaamhape kasutamine Juri Karjagin Tartu Ülikool Tartu Ülikooli Kliinikum Plaan Fibrinolüüsist Traneksaamhape farmakoloogiast Traneksaamhape uuringud Plaaniline kirurgia Erakorraline trauma Toopiline

Rohkem

Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukor

Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukor Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukorrad, mis tekitavad viha; oskab ära tunda kehalisi reaktsioone,

Rohkem

E-õppe ajalugu

E-õppe ajalugu Koolituskeskkonnad MTAT.03.142 avaloeng Anne Villems September 2014.a. Põhiterminid Koolituskeskkonnad (Learning environments) IKT hariduses (ICT in education) E-õpe (e-learning) Kaugõpe (distance learning)

Rohkem

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc MEEPROOVIDE KESTVUSKATSED Tallinn 2017 Töö nimetus: Meeproovide kestvuskatsed. Töö autorid: Anna Aunap Töö tellija: Eesti Mesinike Liit Töö teostaja: Marja 4D Tallinn, 10617 Tel. 6112 900 Fax. 6112 901

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Miks liituda projektiga LIFE Fit for REACH? Karin Viipsi Henkel Balti OÜ (Henkel Makroflex AS) Infopäev ettevõtetele, 09.11.2016 Sisukord Ettevõtte tutvustus Ettevõtte eesmärk projektis Mida on varasemalt

Rohkem

DVD_8_Klasteranalüüs

DVD_8_Klasteranalüüs Kursus: Mitmemõõtmeline statistika Seminar IX: Objektide grupeerimine hierarhiline klasteranalüüs Õppejõud: Katrin Niglas PhD, dotsent informaatika instituut Objektide grupeerimine Eesmärk (ehk miks objekte

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Niitmise_tuv_optiline_ja_radar.pptx

Microsoft PowerPoint - Niitmise_tuv_optiline_ja_radar.pptx Ettekanne ESTGIS aastakonverentsil 30.11.2012 Niidetud alade tuvastamine multispektraalsete ja radarsatelliidipiltide põhjal Kaupo Voormansik Sisukord 1. Eksperiment 2012 suvel multispektraalsete mõõtmiste

Rohkem

Microsoft Word - QOS_2008_Tallinn_OK.doc

Microsoft Word - QOS_2008_Tallinn_OK.doc GSM mobiiltelefoniteenuse kvaliteet Tallinnas, juuni 2008 Sideteenuste osakond 2008 Kvaliteedist üldiselt GSM mobiiltelefonivõrgus saab mõõta kümneid erinevaid tehnilisi parameetreid ja nende kaudu võrku

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim 1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik. 1.1.1 Tõend õppimise kohta TLÜ-s Seda tõendiliiki saab väljastada ainult

Rohkem

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööaknas leia Windows Update 4.Lase arvutil kontrollida

Rohkem

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill 2013. a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides üldkasutatava elektroonilise

Rohkem

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Diana Lõvi (SV valdkond) Järgmised e-lõunad: 10. oktoober

Rohkem

ARUANDE

ARUANDE ELANIKKONNA SUHTUMINE E-VALIMISTESSE Ülevaade üle-eestilise arvamusküsitluse tulemustest Tallinn märts 2005 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1 METOODIKA KIRJELDUS... 4 Valim... 4 Küsitlus... 7 Andmetöötlus ja

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

Sissejuhatus Informaatikasse Margus Niitsoo

Sissejuhatus Informaatikasse Margus Niitsoo Sissejuhatus Informaatikasse Margus Niitsoo Saagem tuttavaks Minu nimi on Margus Niitsoo Informaatika doktorant Teoreetiline krüptograafia 23 Vallaline Hobid: Basskitarr, Taiji, Psühholoogia Saagem tuttavaks

Rohkem

Microsoft Word - Adapteeritudvariant.docx

Microsoft Word - Adapteeritudvariant.docx Tartu Ülikool Psühholoogia instituut Kadri Säde OCI-R KÜSIMUSTIKU ADAPTEERIMINE EESTI OLUDELE Uurimistöö Juhendajad: Kirsti Akkermann PhD Kerttu Petenberg MA Läbiv pealkiri: REVIDEERITUD OCI SKAALA Tartu

Rohkem

Microsoft PowerPoint IntroRiskAnal.ppt

Microsoft PowerPoint IntroRiskAnal.ppt SISSEJUHATUS RISKIANALÜÜSI VETERINAARSES RAHVATERVISHOIUS Arvo Viltrop EMÜ VLI 1 Kasutatud allikad Woolridge ja Kelly Risk Analysis Course (2000) Vose Consulting Quantitative Risk Assessment for Animal

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

LPC_IO2_A05_004_uuringukava tagasiside protokoll_ET

LPC_IO2_A05_004_uuringukava tagasiside protokoll_ET Prtklli viitenumber: 4 Kstaja: Cathlic Educatin Flanders Pealkiri Uuringuplaani tagasiside prtkll Allikad Dana, N. F., & Yendl-Hppey, D. (2008). The Reflective Educatr s Guide t Prfessinal Develpment:

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Eesti pensionisüsteem võrdluses teiste Euroopa riikidega: olukord, väljakutsed ja kesksed valikud Lauri Leppik 7.06.2019 Pension kui vanadusea sissetulek Pension on ühiskondliku tööjaotuse kaasanne tekkis

Rohkem

Microsoft Word - Iseseisev töö nr 1 õppeaines.doc

Microsoft Word - Iseseisev töö nr 1 õppeaines.doc TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Raadio- ja sidetehnika instituut Mikrolainetehnika õppetool Iseseisva töö nr 1 juhend õppeaines Sideseadmete mudeldamine Ionosfäärse sidekanali mudeldamine Tallinn 2006 1 Teoreetilised

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutisse laadida ja redigeerida erinevatest analoogvideo

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja 2017-2018 EDL Liiga tulemuste põhjal nelja liigasse. a. Premium Liiga (9 osalejat) b.

Rohkem

A Peet Üldiseid fakte diabeedi tekkemehhanismide kohta \(sealhulgas lühiülevaade

A Peet Üldiseid fakte diabeedi tekkemehhanismide kohta \(sealhulgas lühiülevaade Suhkurtõve esinemissagedus lastel Diabeedi tekkepõhjused Aleksandr Peet SA TÜK Lastekliinik Suhkruhaiguse tüübid 1. tüüpi suhkruhaigus (T1D) Eestis 99,9% juhtudest kõhunääre ei tooda insuliini 2. tüüpi

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Loeng2www.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Loeng2www.ppt [Compatibility Mode] Biomeetria 2. loeng Lihtne lineaarne regressioon mudeli hindamisest; usaldusintervall; prognoosiintervall; determinatsioonikordaja; Märt Möls martm@ut.ee Y X=x~ N(μ=10+x; σ=2) y 10 15 20 2 3 4 5 6 7 8

Rohkem