PUKA ÜHISVEEVÄRGI JA KANALISATSIOONI ARENDAMISE KAVA AASTATEKS Seletuskiri ja joonised. Koostaja: Puka Vallavalitsus

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "PUKA ÜHISVEEVÄRGI JA KANALISATSIOONI ARENDAMISE KAVA AASTATEKS Seletuskiri ja joonised. Koostaja: Puka Vallavalitsus"

Väljavõte

1 PUKA ÜHISVEEVÄRGI JA KANALISATSIOONI ARENDAMISE KAVA AASTATEKS Seletuskiri ja joonised Koostaja: Puka Vallavalitsus Puka 2013

2 Sisukord 1 SISSEJUHATUS PLANEERIMISTÜÜBID EESMÄRGID ÕIGUSAKTID JA PLANEERINGUD VALGA MAAKONNA PLANEERING PUKA VALLA ÜLDPLANEERING VÕRTSJÄRVE ALAMVESIKONNA VEEMAJANDUSKAVA REOVEEKOGUMISALAD PUKA ALEVIKU REOVEEKOGUMISALA AAKRE ASULA REOVEEKOGUMISALA KOMSI ASULA REOVEEKOGUMISALA VEE ETTEVÕTJA PUKA VALLA ÜLDINFO GEOGRAAFILINE ASEND KLIIMA MAAVARAD MAAKASUTUS LOODUSVARAD VEEKOGUD PÕHJAVESI LOODUSKESKKOND LOODUSKAITSEALAD PUKA VALLA SOTSIAALMAJANDUSLIK OLUKORD ASUSTUS JA RAHVASTIK VEE JA KANALISATSIOONITEENUSTE KULU LEIBKONNALIIKME KESKMISE NETOSISSETULEKU SUHTES ETTEVÕTLUS PUKA VALLA FINANTSMAJANDUSLIK ÜLEVAADE VEE- JA KANALISATSIOONITEENUSTEST PROGNOOSITAV VEE JA KANALISATSIOONITEENUSTE HIND PROJEKTIDE VÄÄRTUSTE DISKONTEERIMATA MÕÕDUD FINANTSANALÜÜS PUKA VALLA EELARVE STRATEEGIA JA LAENUVÕIME PUKA VALLA VEEMAJANDUSE KIRJELDUS TEENINDUSPIIRKOND JA TEENINDAV ELANIKKOND PUURKAEVUD PUURKAEVUDE SANITAARKAITSEALAD AAKRE PUURKAEV PUMPLA (PUURKAEV NR 9372) KOMSI PUURKAEV PUMPLA (NR 12069) PUKA ALEVIKU PUURKAEV PUMPLAD VEETÖÖTLUS VEEVÕRK HINNANG OLEMASOLEVALE VEEVARUSTUSSÜSTEEMILE...25 Aakre...26 Komsi...26 Puka TULETÕRJEVEEVÕTUKOHAD

3 8 OLEMASOLEVAD KANALISATSIOONI EHITISED ÜLEVAADE AAKRE KÜLA ÜHISKANALISATSIOONI SÜSTEEM KOMSI KÜLA ÜHISKANALISATSIOONI SÜSTEEM PUKA ALEVIKU ÜHISKANALISATSIOONI SÜSTEEM REOVEE KESKMISED VOOLUHULGAD REOVEE REOSTUSKOORMUS KANALISATSIOONITORUSTIKUD REOVEEPUMPLAD AAKRE KÜLA REOVEEPUHASTI KOMSI KÜLA REOVEEPUHASTI PUKA ALEVIKU REOVEEPUHASTI PUKA ALEVIKU REOVEEPUHASTI ÜHISKANALISATSIOONI TEENUSEID MITTEKASUTAV ELANIKKOND ÜHISKANALISATSIOONI KESKKONNAMÕJU HINNANG OLEMASOLEVATELE KANALISATSIOONISÜSTEEMIDELE...33 Komsi...33 Puka...33 Kanalisatsiooni tehnilised indikaatorid INVESTEERINGUPROJEKTIDE EESMÄRKIDE PÜSTITAMISE ALUSED PUKA ALEVIKU ÜHISVEEVÄRGI JA KANALISATSIOONI ARENDAMINE: AAKRE ÜHISVEEVÄRGI JA KANALISATSIOONI ARENDAMINE: KOMSI ÜHISVEEVÄRGI JA KANALISATSIOONI ARENDAMINE: ÜHISVEEVÄRGI JA KANALISATSIOONI ALTERNATIIVID PUKA ALEVIKU MÖÖBLI PIIRKONNA ELANIKE VEEGA VARUSTAMISE ALTERNATIIVIDE ANALÜÜS PUKA ALEVIKU INVESTEERINGU PROJEKTID AAKRE INVESTEERINGUPROJEKTID KOMSI INVESTEERINGUPROJEKTID PUKA VALLA ÜVK FINANTSANALÜÜS

4 1 Sissejuhatus Puka valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (ÜVKA) arengukava on terviklik üldine tegevusjuhis, mis määratleb tegevuse eesmärgid, samuti seatud eesmärkide saavutamiseks vajalikud tegevused ning nende üldise pingerea. ÜVK arengukava eesmärgiks on hinnata üldisemalt valla asulate vee ja kanalisatsiooni hetkeolukorda ja arenguvõimalusi, ühtlasi tuues välja peamised probleemid ja ohud ning esitada viimaste kõrvaldamise võimalused. ÜVKA on aluseks investeeringute otstarbekuse ja efektiivsuse hindamisel ning omavalitsuse veemajandusalase investeeringuplaani koostamisel, samuti põhjendusmaterjaliks laenude või riigi abi taotlemisel kui ka Euroopa Liidu tugifondidest vahendite taotlemisel. Puka valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava hõlmab Puka valla järgnevaid asumeid: Aakre küla Komsi küla Puka alevik Puka vald asub Valga maakonnas. Valla idapiirist läänepiirini Otepää kõrgustikult Kuutsemäelt Väike-Emajõe ja Võrtsjärve lõunakaldani on 25 km, põjast lõunasse Ameltmäelt Priipaluni on ligi 17 km. Naabriteks on Otepää, Palupera, Põdrala, Helme, Õru ja Sangaste vallad Valgamaal ja Rõngu vald Tartumaal. Vallas on 18 küla ja Puka alevik. Omavalitsuse keskuseks on Puka alevik. Puka valla pindala on 201 km 2, asustustihendus 9,2 inimest/km 2. Maakonnakeskusesse Valga linna on 37 kilomeetrit, Tartusse 50 km ja Tallinna 230 kilomeetrit. 1.1 Planeerimistüübid Üldjuhul võib eristada nelja erinevat planeerimistüüpi: 1) Otsene planeerimine ressursse jagatakse administratiivse korralduse alusel. 2) Kaudne planeerimine võimaldab tegevusautonoomiat ettevõttele, säilitades samal ajal riikliku kontrolli sõlmparameetrite üle. 3) Regulatiivne planeerimine on kasutatud keskkonnakaitselistes tegevustes. Sel juhul kohaldatakse regulatiivseid mõjutusvahendeid nii riikliku- kui ka erasektori mõjutamiseks stiimulite ja õigusliku regulatsiooni kaudu. 4) Indikatiivne planeerimine toimub majanduse arengut ette prognoosides, võttes aluseks samal ajal riikliku sektori ja valitsuse kulutused. Puka valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava koostamisel on tuginetud kolmele esimesele planeerimistasandile. Eesti praegusele kohalike omavalitsuste halduskorraldusele, finantseerimispõhimõtetele, majandusolukorrale ja haldusreformile tuginedes ei ole võimalik kasutada indikatiivset planeerimistüüpi. 1.2 Eesmärgid Puka valla ÜVK eesmärgid on kehtestatud seadusandluses. Eesmärgid võib jagada edasise planeerimise käigus kitsamateks alaeesmärkideks. Eesmärgid aitavad keskenduda tulemustele. Eesmärkide täitmiseks kavandatakse tegevused. Tegevused omakorda grupeeritakse programmideks. Puka valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukava põhieesmärgiks on loodus- ja inimkeskkonda säästev vee- ja kanalisatsioonimajandus. Selle teostamiseks vajalikud eesmärgid on: 1) Keskkonda hoidev kanalisatsiooni- ja veemajandus. Kontroll põhjaveevarude kasutamise üle, kontroll sademevee, reovee ja heitvee töötlemise, suublasse juhtimise ning puhastamise üle, 4

5 kontroll joogivee kasutamise üle jne. 2) Standarditele vastav joogivesi. Puurkaevude sanitaarkaitsealade projekteerimine, veetorustike rekonstrueerimine. 3) Normatiividele vastav heitvesi. Olemasolevate puhastite laiendamine ja rekonstrueerimine. 4) Veeteenuste hea kättesaadavus valla elanikele. Uute torustike rajamine, olemasolevate laiendamine jne. 5) Kanalisatsiooniteenuste hea kättesaadavus valla elanikele. Uute torustike rajamine, olemasolevate rekonstrueerimine. Vastavalt eesmärkidele hõlmab vee ja kanalisatsiooni arengukava paljusid tegevusi/projekte, mis peavad haakuma nii ajaliselt kui ka sisuliselt. Projekti sisuline struktuur hõlmab järgmisi valdkondi: 1) institutsioonilised; 2) majanduslikud; 3) tehnilised; 4) sotsiaalsed. 2 Õigusaktid ja planeeringud Joogiveedirektiiv 98/83/EÜ ( a.) eesmärgiks on kaitsta inimese tervist joogivee mistahes saastatusest tulenevate kahjulike mõjude eest, tagades joogivee tervislikkuse ja puhtuse. Direktiivi eesmärgiks on viia joogivee indikaatorparameetrid 2000 ja enama elanikuga asulates nõuetega vastavusse alates a. (rauasisalduse, ph ja mangaani osas aga juba 2007.a.) a. lõpuks peab nõuetele vastav joogivesi olema tagatud kõikidele üle 50 elanikuga asulate elanikele. (Vastavad Eesti Vabariigi õigusaktid: Veeseadus, Rahvatervise seadus, Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus, Sotsiaalministri määrus nr 82 Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ). Veepoliitika raamdirektiiv 2000/60/EÜ eesmärgiks on saavutada ja hoida veekogude head seisundit. Eesmärgi täpne kirjeldus on kirjas Veeseaduse 38 lõikes 3. Vee kaitse ja kasutamise kavandamise eesmärk on säästva arengu ja vee võimalikult loodusliku seisundiklassi tagamine ning mere-, pinna-ja põhjavee kvaliteedi, hulga ja režiimi (vee seisundi) hoidmine inimtegevusest võimalikult rikkumatuna, täites vee kasutamise ja kaitse eripärast tingitud kvaliteedinõudeid. Nimetatud eesmärk tuleb saavutada 22. detsembriks 2015.a. Reoveesettedirektiiv (86/278/EMÜ) - eesmärk on reguleerida reoveesetete kasutamist põllumajanduses nii, et vältida kahjulikku mõju pinnasele, taimedele, loomadele ja inimestele ning soodustada selle nõuetekohast kasutamist. Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus määrab kindlaks kohaliku omavalitsuse ülesanded, vastutuse ja korralduse ning omavalitsusüksuste suhted omavahel ja riigiorganitega. Seaduse kohaselt on kohaliku omavalitsuse ülesandeks lisaks muule korraldada omavalitsuse territooriumil ka veevarustust ja kanalisatsiooni. Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni seadus Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni seadus sätestab, et ühisveevärk ja kanalisatsioon rajatakse kohaliku omavalitsuse volikogu kinnitatud ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava alusel. Kui kohalikul omavalitsusel puudub ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava, võib ühisveevärki ja -kanalisatsiooni rajada detailplaneeringu alusel kuni selle arendamise kava valmimiseni tingimusel, et detailplaneering sisaldab seaduses sätestatud nõudeid. Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni seaduse kohaselt korraldab arengukava koostamist kohalik omavalitsus. Vastavalt seaduse 4 lõike 5 alusel on arendamise aluseks arengukava, kui arendamise kaasfinantseerimine toimub riigieelarvest või riigi poolt tagatud laenust. 5

6 2.1 Valga Maakonna planeering Valga maakonna planeeringu koostamise aluseks on Valga maavanema 29.mai 1995.a. korraldusega nr.115 kinnitatud planeerimisprojekti lähteülesanne. Planeeringu koostamist alustati 1995.a. lähtudes 14.juunil 1995.a. Riigikogus vastuvõetud Planeerimis- ja ehitusseadusest. Planeeringu koostamisel osalesid Valga Maavalitsuse osakonnad ja maakonna omavalitsused, Valgamaa Metsaamet, Valga Teedevalitsus, Valga ja Otepää Elektrivõrk, muinsuskaitse inspektsioon ning teised riiklikud asutused. Töö koostamisel on algmaterjalina kasutatud varem koostatud projekte, vabariiklikke haruskeeme, olemasolevaid ja ka täiendavalt kogutud statistilisi andmeid. Maavalitsuse poolt saadeti 2.oktoobril 1995.a. vabariigi ministeeriumidele kirjad palvega esitada nii ministeeriumide kui ka alluvate ametkondade seisukohad riiklike piirangute osas, millega maakonnaplaneeringu koostamisel tuleks arvestada. Vastused saadi Teede- ja Sideministeeriumilt, Majandusministeeriumilt, Sotsiaalministeeriumilt, Põllumajandus-ministeeriumilt ning Keskkonnaministeeriumilt. Maakonnaplaneeringu koostamisel on arvestatud arengunõukogu poolt välja töötatud ja Valga maavanema ja Valgamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimehe poolt alla kirjutatud Valgamaa arengukava aastateks Keskkonnakaitseline visioon aastal 2010: maakonna linnades ja suuremates asulates on joogivee kvaliteet viidud vastavusse joogivee standardiga (sh. rauaärastus); on likvideeritud põhjavee reostuse allikad; maakonna veekaitse prioriteetsetel objektidel Otepää ja Tõrva linnas on lahendatud heitvee ja joogivee probleemid; aastaks 2009 on lõpetatud Valgas joogivee programm koos heitvee puhastusseadmetega; pooled väikepuhastid maakonnas on rekonstrueeritud; prügilad on viidud vastavusse rahvusvaheliselt tunnustatud tervise- ja keskkonnanõuetega; suletud prügilad on rekultiveeritud ja haljastatud; toimub jäätmete sorteerimine, puidujäätmed kasutatakse ära energiamajanduses; ohtlike jäätmete käitlemiseks on loodud kogumispunktid Otepääl, Valgas ja Tõrvas; aastaks 2006 on igas vallas vähemalt 1 karjäär, mis katab valla teede korrashoiu vajadused; ammendunud ja perspektiivitud karjäärid on rekultiveeritud; metsade pindala on säilinud; metsatööstuses rakendatakse keskkonnasäästlikke tehnoloogiaid; ulukite arvu kus on kasvanud; jätkub maakonna seni veel kalanduslikult uurimata veekogude teaduslik uuring; kalastajad on koondunud klubidesse ja ühendustesse; tagatakse Eestile omaste taime- ja loomaliikide elujõuliste populatsioonide, looduslike ja poollooduslike koosluste ja maastike püsimine; taime- ja loomaliikide, elupaikade ja maastike kaitse on korrastatud vastavalt uuenenud õigusnormidele; klassikaline looduskaitse on ümber korraldatud, juhindudes kaitstavate loodusobjektide seadusest; kaitstavatele territooriumidele on määratud valitsejad. 2.2 Puka valla üldplaneering Puka valla üldplaneering algatati Puka Vallavolikogu a otsusega nr.6 Puka valla üldplaneeringu koostamise algatamine a. oma määrusega nr 6 Puka Vallavolikogu võttis vastu otsuse Puka valla üldplaneeringu kehtestamisest. Määrus on kehtestatud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lõike 1 punkti 31, Planeerimisseaduse 24 lõike 3 ja 25 lõike 4 ning Valga maavanema a. kirja nr 9-12-*314/1134, millega anti Puka valla üldplaneeringule heakskiit ja tehti ettepanek Puka valla üldplaneering kehtestada, alusel. Määrus jõustus alates a Allpool tuuakse väljavõtted Puka valla üldplaneeringust: Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga kaetaval alal peab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanik või valdaja seda arendama selliselt, et oleks võimalik tagada kõigi sellel alal olevate kinnistute veega varustamine ühisveevärgist ning kinnistutelt heitvee ärajuhtimine ühiskanalisatsiooni. 6

7 Uute puurkaevude rajamisele eelistada kasutuses olevate puurkaevude rekonstrueerimist ja ühendamist uute võrkudega. Valla investeeringute toel rajatavate puurkaevude planeerimisel tuleks eelistada piirkondi, kus oleks võimalik puurkaevuga liita maksimaalne arv uusi tarbijaid, tagamaks nende varustatus kvaliteetse põhjaveega. Puka valla omandis on alljärgnevad puurkaevud: Puka Võru tn p/k pumpla, Puka Ääre tn p/k pumpla (reservis), Aakre Keskuse p/k pumpla, Komsi Elumajade p/k pumpla (lisa 1). Puurkaevude haldaja on Puka vald. Puka valla puurkaevude sanitaarkaitsetsooni vööndi laiuseks on määratletud 30 m. 2.3 Võrtsjärve alamvesikonna veemajanduskava Võrtsjärve alamvesikonna veemajanduskava peamised eesmärgid: elanikkonna varustamine ohutu joogiveega, kusjuures kõigi näitajate osas hea joogiveega varustamine toimub kooskõlas piirkonna majanduslike võimalustega; põhjavett kasutatakse säästvalt, tagatakse väärtuslike allikate kaitse ja reostunud põhjaveega alade kontroll; pinnaveekogude hea seisundi saavutamine või hoidmine; puhkemajanduslike võimaluste laiendamine ja säästva maakasutuse tagamine põllumajanduses; veekeskkonnaga seotud vee-elustiku mitmekesisuse säilimine; veekogude kasutamisvõimalused ja -piirangud on selgelt määratletud ning toetavad säästlikku majandusarengut. Üldiselt on Võrtsjärve alamvesikonnas põhjavee looduslik reostuskaitstus hea. Põhjaveekogumid on heas seisundis. Põhimõtteliselt on kõikidel põhjaveekogumitel oht kaotada oma hea seisund, kui ei lähtuta reostuse vältimise põhimõttest ning põhjavee säästlikust kasutamisest. Kõikide looduslike vooluveekogude seisund on Võrtsjärve alamvesikonnas hea või kesine. Kesine hinnang on antud jõgedele või jõelõikudele, mis on tõkestatud paisrajatistega ja mille tõttu ei saa kalad jõgede ülemjooksudele kudema minna (selle tulemusena on jõeelustik vaesemaks jäänud). Kuigi Laatre jõe ülemjooksule (Laatre-Kuigatsi veekogum) ja Pedeli jõe ülemjooksule (Pedeli- Riisupi veekogum) on kalade juurdepääs paisude tõttu piiratud, on need veekogumid loetud heas seisundis olevateks, kuna need jõelõigud on looduslikult vähesobivad paigad kalade elutsemiseks ja kudemiseks (puudub kogumi kalastikuline väärtus). Seega ei muuda antud paisud jõelõigu looduslikke tingimusi. Võrtsjärve alamvesikonnas on üks ametlik supelrand (Pühajärve rand) ja kolm ametlikku supluskohta (Vanamõisa ja Riiska järved ning Pedeli puhkeala) aasta suve seireandmed näitavad, et kõik neli ametlikku ujumiskohta (Pühajärve rand, Vanamõisa ja Riiska järved Tõrva linnas ning Pedeli puhkeala) vastasid suplusvee kvaliteedinõuetele. Võrtsjärve alamvesikonnas baseerub elanikkonna veevarustus täielikult põhjaveel. Üksikmajapidamiste joogivee võtuks on rajatud kuni 10 m sügavused salvkaevud või sügavamad, m sügavuseni ulatuvad, puurkaevud. Salvkaevudega tarbitakse tavaliselt pinnakatte liivakruusaläätsedes paiknevat ja reostuse eest looduslikult kaitsmata põhjavett. 7

8 3 Reoveekogumisalad 3.1 Puka aleviku reoveekogumisala Reoveekogumisala piirid korrigeeritakse koostatava Puka valla üldplaneeringu protsessis. 8

9 3.2 Aakre asula reoveekogumisala Reoveekogumisala piirid korrigeeritakse koostatava Puka valla üldplaneeringu protsessis. 3.3 Komsi asula reoveekogumisala Komsi asula kortermajade piirkonnas reoveekogumisala piirid määratakse koostatava Puka valla üldplaneeringu protsessis. 4 Vee ettevõtja Puka vallas on ühisveevärgi ja kanalisatsiooni omanikuks vald. Käesoleva ajani on Puka Vallavalitsus vee ettevõtjaks ning veeettevõtja tegevust korraldab Puka Vallavalitsuse majandusosakond. Puka Vallavolikogu otsusega on asutatud osaühing Puka Vesi. Puka vallas hakkab vee ettevõtjaks Puka Vallavolikogu asutatud osaühing Puka Vesi. Septembris 2013 on eesmärgiks kanda osaühing äriregistrisse. Oktoobris 2013 antakse Puka valla poolt osaühingule Puka Vesi üle vee ja kanalisatsiooni rajatiste kasutamisõigus. Peale rajatiste kasutusõiguse üleandmist määratakse Puka Vallavolikogu poolt osaühing Puka Vesi Puka valla vee ettevõtjaks. Vee ettevõtja teeninduspiirkond ja muud seadusest tulenevad otsused on kavas esitada Puka Volikogule vastuvõtmiseks oktoobris Puka alevikus Tööstuse tn kortermajade veega varustamine on senini toimunud AS Gomab Mööbel Puka mööblitsehhi puurkaevust. Sellel piirkonnal oli vee ettevõtjaks AS Gomab Mööbel. Käesoleva aasta jaanuaris lõpetas AS Gomab Mööbel elanike varustamise veega. 9

10 Läbirääkimiste käigus Puka Vallavalitsusega otsustati taastada elanikele veega varustamine kuni vald tagab elanikele uue joogiveega varustamise võimaluse. AS Gomab Mööbel juhtkond ei ole huvitatud elanikele vee müümisest ega ka investeerima puurkaevu veetöötlus seadmetesse. Tänaseks päevaks on AS Gomab Mööbel teatanud elanikele vee müügi lõpetamisest 01. Jaanuarist 2014.a. 5 Puka valla üldinfo 5.1 Geograafiline asend Puka vald asub Valga maakonna põhjaosas. Valla pindala on 202,41 km 2. Valla põhjapiir on maakonna põhjapiiriks. Puka vald piirneb kaheksa naabervallaga: põhja pool Rõngu vald (Tartumaa), ida pool Palupera ja Otepää vald, lõuna pool Sangaste, Õru ja Hummuli vald ning lääne pool Helme ja Põdrala vald. Valla keskus asub Puka alevikus. Maakonnakeskusest Valgast 34 km kaugusel, Otepääst 15 km ja Tartust 45 km kaugusel. Puka valda läbivad Tartu-Valga maantee ja Jõhvi-Tartu-Valga maantee ning Tallinn-Tapa-Valga raudtee. Puka vallal on soodne asukoht, maakondade ja naabervaldade keskused on suhteliselt lähedal. Samas paikneb Puka Eesti Vabariigi pealinnast Tallinnast kaugel, seega toob riigitasandil suhtlemine täiendavaid kulutusi. 5.2 Kliima Puka vald kuulub klimaatiliselt Lõuna - Eesti regiooni, mille kohta kehtivad järgmised karakteristikud: ööpäeva keskmine õhutemperatuur tõuseb üle 0 oc märtsil, üle 5 oc aprillil, üle 10 oc juunil. Ööpäeva keskmine õhutemperatuur langeb alla 10 oc septembril, alla 5 oc oktoobril, alla 0 oc novembril. Valla kliima on suhteliselt ühtlane. Piirkonnale on iseloomulik mõõdukalt külm talv, väheste sademetega jahe kevad, mõõdukalt soe, algul suhteliselt kuiv, aga teisel poolel vihmane suvi ning pikk soe sügis. 5.3 Maavarad Maavaradest leidub Puka vallas turvast, liiva, kruusa. Turvas: Vallas on levinud sügava turbasisaldusega madalsood. Suurimaks sooks on Priipalu soo. Valla turbavarud asuvad kolmes soos: Priipalu soo (2144 ha), Vennaru soo (408 ha) ja Rebaste soo (148 ha), mille turbavarudeks arvestatakse kokku 5,5 x 106t. Liiv ja kruus: Valla kruusa-liiva varud on suured. Helmi-Aakre maardla kuulub riikliku tähtsusega varude hulka. Tabel. Valla kruusa-liiva varud Maardla Aine Tarbevaru Reservvaru Helmi-Aakre Kruus, liiv 1569, ,5 Vuti Liiv 313,8 Oona Kruus, liiv 8 Marga Liiv 573,7 Härgoja Liiv 229,5 Puka teeristi Liiv 205,2 Põhu Kruus, liiv 683,4 Vaardi Liiv 371,2 KurejärveI Kruus, liiv 365,4 KurejärveII Liiv 34,2 Koosa Kruus, liiv 35 26,4 Kompuse Liiv 1240,2 10

11 Kokku 1960, ,5 5.4 Maakasutus Haritavat maad on vallas 5767 ha, sellest kasutuses 2443 ha ehk 42 %. Põllumaad on raskelt haritavad kuna paiknevad suurte kalletega künklikul maastikul. Mullaviljakus on vallas keskmiselt 39 hindepunkti. Metsa üldpindala on ha, millest 5062 ha on riigimets. 5.5 Loodusvarad Puka valla kaunist ja vaheldusrikast loodust peetakse üheks tähtsaks tugevuseks. Valla idaosas valitsevad väikekuplid, mis iseloomustavad Otepää kõrgustikku. Siin asuvad valla kõrgeimad mäed Tsiatrahvimägi 213 m, Meegaste mägi 207 m, Jaanimägi 198 m. Valla lääneossa ulatub Väike-Emajõgi, mille laius on kümme kilomeetrit. Väike-Emajõgi on ühtlasi valla läänepiiriks, mis valla põhjaosas suubub Võrtsjärve. Valla põhjaosa reljeef on vahelduv ja madaldub Pikasilla ja Aakre suunas. Valla keskosa on rohke põllumaaga ning siin on kõige tihedam asustus. Vallas kasvavatest puuliikidest on valdavad mänd, kuusk, kask, lepp, haab. Metsapindala kokku vallas on ha, millest 5062 ha on riigimets. 5.6 Veekogud Valla territooriumil on kokku 11 suuremat järve: Päästjärv, Epsi järv, Pärdu järv, Andresjärv, Põhtjärv, Porijärv, Põhu Mädajärv, Kure järv, Kadajärv, Rooni järv, Nauska järv. Suurim järv on Põrja Porijärv 16,4 ha. Lisaks neile on vallas 7 pais- või tehisjärve. Valla piiridesse jääb Võrtsjärve lõunatipp, mis on enamjaolt soostunud kallastega. Järved on enamikus alla 10 ha pindalaga, madalad ja nõrga veevahetusega. Ujumiskohad on olemas Päästjärve ja Kadajärve ääres.valla vooluveestik koosneb 11 suuremast jõest ja ojast. Pikemalt läbivad valda Purtsi jõgi (28 km) ja Väike-Emajõgi (15 km). 5.7 Põhjavesi Valga maakonna hüdrogeoloogilises läbilõikes eraldatakse 4 veekompleksi: Kvaternaari (Q), Kesk-Devoni (D2), Kesk-Alam-Devoni (D2-1) ja Siluri-Ordoviitsiumi põhjaveekompleks Devoni kihtide all. Kvaternaari veekompleks (Q) on esindatud põhiliselt pinnaseveena. Kuna veekompleks toitub sademetest, siis langeb ta levikuala kokku toitumisalaga. Pinnasevee liikumine toimub raskusjõu mõjul reljeefi kõrgematest kohtadest jõeorgude ja järvenõgude suunas. Veerikkad on moreeni peal ja vahekihtidena paiknevad kruus ja liiv. Kvaternaari setete paksus Aakre puurkaevu andmetel on 34m, Puka puurkaevudes 50-70m ja Komsi puurkaevus 109m. Kõige suurema levikuga on moreen, milles esineb veeriste ja munakatega savika kruusa vahekihte. Nõlvadel ja orgudes avaneb põhjavesi allikatena ja nendesse kohtadesse on tavaliselt moodustunud madalsood. Kesk-Devoni veekompleks (D2) levib kõikjal kogu Valga maakonnas. Vettandvateks kivimiteks on Gauja, Burtnieki ja Aruküla lademe valged, kollakad või punakaspruunid savi vahekihtide ning saviläätsedega liivakivid ja aleuroliidid. Veekompleksi lasuv pind on Puka valla ühisveevarustuse puurkaevude andmetel 40-50m absoluutsel kõrgusel. Tänu suhteliselt väikesele veevõtule ja kivimite suurele veekandvusele on põhjavee seisundi muutused veevõtust hoolimata looduslähedase iseloomuga. Vettandvate kivimite iseärasused mõjutavad põhjavee tarbimise tingimusi. Veekompleksi vesi on surveline. Puurkaevude deebit ulatub 0,9-9,6 11

12 l/s (keskmine 4,1 l/s). Kuna veekompleks lasub kvaternaari veekompleksi all, on selle põhiliseks toiteallikaks sademed, mis infiltreeruvad läbi setete. Keemiliselt koostiselt on Kesk-Devoni veekompleksi vesi valdavalt HCO3 -Ca-Mg-tüüpi, vees lahustunud mineraalainete üldsisaldusega 0,3-0,5 g/l. Veekompleksi põhjaveele on omane madal Na+, Cl- ja SO4-2 sisaldus ning suhteliselt kõrge Ca2+, Mg 2+ ja HCO3 sisaldus. Joogivee tootmiseks kasutatav veekompleksi vesi kuulub üldraua sisalduse ja värvuse näitajate põhjal II ja III kvaliteediklassi. Mikrokomponentide sisaldus antud veekompleksi põhjavees on väike. Kesk-Alam-Devoni veekompleksi (D2-1) vettkandvateks kivimiteks on Pärnu ja Rezekne lademe peene-ja keskmiseteralised liivakivid ja aleuroliidid paksusega kuni 80m, mis lasuvad m sügavusel. Kagu-Eestis Valga-Räpina joonest lõunas iseloomustab D2-1 veekompleksi Cl-Na-Cavõi SO4-Cl-Ca-Na-tüüpi põhjavesi mineraalainete sisaldusega üle 1g/l. Veekompleks levib kogu maakonnas. Veekompleksi vesi on surveline, survekõrguseks on kuni 280 m. Puurkaevude deebit on 1,7-9,3 l/s (keskmine 4,5 l/s). Siluri-Ordoviitsiumi põhjaveekompleks Devoni kihtide all veevarustuse seisukohast huvi ei paku. Lõuna-Eesti Devoni terrigeensete settekivimite levikualal, kus asub Valga maakond, on põhjavee kaitstuse hüdrogeoloogilised tingimused tunduvalt paremad kui mujal Eestis. Lõuna-Eesti moreen moodustab suurtel aladel küllaltki hea ekraani reostuse tõkestamiseks. Liival, samuti aluspõhja liivakivil on väikese reostuskoormuse korral isepuhastusvõime. 5.8 Looduskeskkond Valla idaosas on valitsevad väikekuplid, mis iseloomustavad Otepää kõrgustiku äärealasid. Siin asuvad valla kõrgeimad mäed: Tsiatrahvimägi 213 m, Meegaste mägi 207 m, Jaanimägi 198 m. Valla lääneosa ulatub Väike-Emajõe orundisse, mille laius ulatub kümne kilomeetrini. Seda piirkonda katab valdavalt mets. Valla põhjaosa reljeef on vahelduv. Aakrest Pikasilla poole madaldub maapind pikkamööda Võrtsjärve ja Väike-Emajõe suunas. Valla keskosas valitseb rohkem põllumaa ning tiheda asustusega lainjas ja künklik maastik. Maavaradest leidub Puka vallas turvast, liiva, kruusa. Turvas: vallas on levinud sügava turbalasundiga madalsoo. Suurimaks sooks on Piirsalu soo. Valla turbavarud asuvad kolmes soos: Piirsalu soo (2144 ha), Vennaru soo (408 ha) ja Rebaste soo (148 ha), mille turbavarudeks arvestatakse kokku 5,5*107 t. Liiv ja kruus: valla kruusa-liiva varud on suured. Helmi-Aakre maardla kuulub riikliku tähtsusega varude hulka. Haritavat maad on vallas 5767 ha, sellest kasutuses 2443 ha ehk 42%. Põllumaad on raskelt haritavad kuna paiknevad suurte kallakutega künklikul maastikul. Mullaviljakus on vallas keskmiselt 39 hindepunkti. Metsa üldpindala on 10375, millest 5062 ha on riigimets. 5.9 Looduskaitsealad Puka valla idaossa ulatub Otepää Looduspargi lääneosa. Otepää looduspark paikneb Valga maakonna põhjaosas Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste valla maadel km 2 suurusest Otepää kõrgustikust hõlmab Otepää looduspark kõrgustiku vahelduvama reljeefiga osa pindalaga ha. Otepää looduspargi põhieesmärk on vastavalt Otepää looduspargi kaitse-eeskirjale Otepää kõrgustikele iseloomulike maastike kaitse. Valla territooriumile ulatuvad osaliselt kaks majandatavat sihtkaitsevööndit: Arula ja Mädajärve sihtkaitsevöönd Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kavaga hõlmatud aladel looduskaitsealasid ei ole. 12

13 6 Puka valla sotsiaalmajanduslik olukord 6.1 Asustus ja rahvastik Valla territoorium jaguneb 18 külaks ja Puka alevikuks. Suurim neist on Puka alevik, küladest Aakre küla. Vallas elavast 1790 inimesest ( seisuga) on mehed 904 ja naised sündinuid on 323 inimest, sündinuid on 1003 inimest ning 60 aastaseid ja vanemaid on 464 inimest a seisuga on elanike arv Puka vallas 1786, neist mehi 901 ja naisi 885. Seisuga on valla elanike arv 1682, sellest mehi 866 ja naisi 816. Rahvastiku tihedus on 8,3 inimest km 2 kohta. Elanike arv seisuga on järgmine: Puka alevik 666, Aakre küla 285, Kibena küla 34,, Kolli küla 48, Komsi küla 77, Kuigatsi küla 70, Kähri küla 37, Meegaste küla 46, Palamuse küla 33, Pedaste küla 29, Plika küla 31, Prange küla 19, Purtsi küla 47, Põru küla 31, Pühaste küla 50, Rebaste küla 75, Ruuna küla 41, Soontaga küla 35, Vaardi küla 25, valla täpsusega Vee ja kanalisatsiooniteenuste kulu leibkonnaliikme keskmise netosissetuleku suhtes Vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutamise hind koosneb järgmistest komponentidest: 1) abonenttasu; 2) tasust müüdud vee eest; 3) tasust heitvee ärajuhtimise eest. Vee ja kanalisatsiooniteenuse hinna kehtestab Puka Vallavalitsus seaduses sätestatud korras. Kuna Eestis ei koostata sissetulekute analüüsi kohalike omavalitsuste lõikes, saab valla elanike tulusid hinnata kasutades maakonna keskmisi palgaandmeid. Vee- ja kanalisatsiooniteenuste kulu ei tohi soovituslikult ületada 4% leibkonna netosissetulekust. Täiendavalt tuleb arvestada ka sotsiaalselt vähekindlustatud gruppide võimalust tarbida vee- ja kanalisatsiooniteenust normaaltasemel. Vee- ja kanalisatsiooniteenuste kulu leidmisel leibkonna netosissetuleku suhtes on kasutatud Statistikaameti poolt avaldatud andmeid Valgamaa kohta Hinnangud tuginevad Eesti Sotsiaaluuringust Viimane saada olev info on aasta sissetulekute kohta. Statistilise informatsiooni leibkonnaliikme aasta keskmise netosissetuleku kohta maakonna järgi aastatel Maakond Kogu Eesti 4899, , , ,08 Harju maakond 6064,7 5533, , ,33 Tallinn 6112,7 5527, , ,57 Hiiu maakond 4092, , , ,45 Ida- Viru maakond 3684, ,5 3454, ,03 Jõgeva maakond 4036, , , ,76 Järva maakond 4243, , , ,39 Lääne maakond 4675, , ,05 Lääne-Viru maakond 3839, ,5 3611, ,67 Põlva maakond 3705, , , ,52 Pärnu maakond 4092, , , ,27 13

14 Saare maakond 4289,3 4126,9 4106, ,11 Tartu maakond 4891, ,2 4610, ,44 Valga maakond 3963, , , ,75 Viljandi maakond 3894, , , ,85 Võru maakond 3896, , , ,07 Viimased ametlikud andmed pärinevad aastast Finantsanalüüsis on korrigeeritud andmeid Rahandusministeeriumi poolt avaldatud nominaalpalga muutuse määraga aastatel Seega a lõpu seisuga oli eelpoolnimetatud korrigeerimise tulemusena Valgamaal sissetulek ühe leibkonnaliikme kohta 346 eurot. Tabel 1 Teenuste kulukuse määr Teenuse kulukus Sissetulek leibkonna liikme kohta kuus, Valgamaa Koodtariif vesi/kanal, Keskmine tarbitav kogus l/in/d ,37 2,39 2,69 3, Prognoosi kohaselt kasvab leibkonna sissetulek aeglasemalt tariifide tõusust tingitud vee- ja kanalisatsiooniteenuse kulust ning seetõttu teenuse kulukuse määr leibkonna sissetulekust on 10 aasta jooksul tõusva trendiga kuid siis peaks hakkama langema. Kavas esitatud tariifide prognoos ei tohiks olla aluseks hilisematel ajaperioodidel konkreetsete tariifide kehtestamisel. Seda eelkõige sellepärast, et finantsprognoosis esitatu on koostatud üldistatud kujul ning esitatud prognoosi täpsus ning detailsus ei ole võrreldav konkreetse finantsaasta eelarve või tariifide kehtestamiseks vajalike andmete detailsuse või ülesehitusega; tõene vaid juhul, kui kõik selle koostamise hetkel aluseks olnud eeldused peavad paika ka hilisematel ajaperioodidel; mõeldud pikaajalist perioodi hõlmavate otsuste tegemiseks. 6.3 Ettevõtlus Puka vallas puuduvad suurettevõtted, kelle töötajate arv on suurem kui 50 töötajat ettevõttes. Puka valla suuremateks ettevõtteiks on Jumek AS ja Kiilung AS, Bacula AS. AS Valga Gomab Mööbli Puka tsehh on tegevuse lõpetanud.loetletud ettevõtte asuvad väljaspool ÜVK-ga hõlmatud ala. 6.4 Puka valla finantsmajanduslik ülevaade vee- ja kanalisatsiooniteenustest Puka vallas osutatakse vee ja kanalisatsiooniteenust järgmistes Puka valla asumites: Puka alevik, Aakre küla, Komsi küla. Müüdud vee- ja kanalisatsioonikogused aastatel on välja toodud tabelis a. teenustest 92,5 protsenti vee- ja 89,7 protsenti kanalisatsiooniteenustest oli müüdud elanikkonnale. Ettevõtete tarbimine moodustas vastavalt 7,5% ja 10,3%. Tabel 2 Müüdud veekogused Tarbijagrupp Ühik

15 Elanikkond m Ettevõtted ja asutused m Kokku m Allikas: Puka vald Tabel 3 Müüdud kanalisatsioonikogused Tarbijagrupp Ühik Elanikkond m Ettevõtted ja asutused m Kokku m Allika: Puka vald Veevarustus- ja kanalisatsiooniteenustega seotud tulud ja kulud on välja toodud Tabel7.7. Vastavalt vee-ettevõttest saadud informatsioonile opereerib vald kahjumiga. Kahjum oli 2005 ja 2006 a. vastavalt 230,1 tuhat krooni (14,71 tuhat EUR) ja 272,5 tuh. kr. (17,42 tuh.eur) Kahjum kaetakse Puka valla eelarvest. Tabel 4 Veevarustus ja kanalisatsiooniteenuste tulud-kulud tuh. kr. Müügitulu vesi ( ( EUR) EUR) Opereerimiskulud vesi ( ( EUR) EUR) Amortisatsioon (3067, ( Tulud-kulud Allikas: Puka ÜVK EUR) ( EUR) EUR) ( EUR) Veemajandus ei ole Puka vallas kasumlik. Kulutused veemajandusele kajastuvad valla eelarves, kuna majandustegevus toimub läbi valla majandusosakonna. 6.5 Prognoositav vee ja kanalisatsiooniteenuste hind Teenuste tariife on siiani kehtestanud Puka Vallavolikogu. Tariifid Puka vallas ei kata ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni opereerimiskulusid ja amortisatsiooni. Tabel 5 Teenuste prognoos Aasta Vesi elanikele (eurot/m3)* 0,82 1,02 1,27 1,31 1,33 1,36 1,4 1,42 1,44 1,54 1,63 1,72 1,82 Reovesi elanikelt (eurot/m3)* 0,55 0,87 1,12 1,16 1,18 1,21 1,25 1,27 1,29 1,39 1,48 1,57 1, Projektide väärtuste diskonteerimata mõõdud Tasuvusaeg on periood, mis kulub investeeringute esialgse maksumuse tagasisaamiseks. 15

16 Puuduseks on peale investeeringu tagasisaamist saadavate tulude mittearvestamine. Omakapitali tulusus on projektist saadava puhaskasumi ja projekti investeeritud omakapitali suhe. Antud arvutuses on otstarbekas asendada projektide väärtuste diskonteeritud mõõdud tulu-kulu analüüsiga. Kui on olemas eeldused kindlaks määrata tulude ja kulude vooge ning teades ajalise eelistuse mõõtu-diskontomäära, on võimalik kindlaks määrata projekti elujõulisust kolmel meetodil: 1. ajaldatud puhasväärtus kõigi teostatavate kulude ja tulude ajaldamine nüüdisväärtusele; 2. tulude ja kulude suhe ehk projekti rentaablus- annab tulude ajaldatud nüüdisväärtuse ja kulude nüüdisväärtuse suhte; 3. projekti sisemine taluvuslävi diskontomäär, mis võrdsustab tulude ja kulude voogude nüüdisväärtused. 6.7 Finantsanalüüs Finantsanalüüsi eesmärgiks on: 1) hinnata Puka valla vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ekspluatatsiooni kulusid; 2) anda prognoos võimalike kujunevate vee- ja kanalisatsiooni hindade osas; 3) leida sobivaim finantsallikate struktuur vee- ja kanalisatsioonisüsteemide 4) väljaarendamise investeeringute elluviimiseks 6.8 Puka valla eelarve strateegia ja laenuvõime Puka valla eelarve strateegia on kehtestatud Puka vallavolikogu otsusega. Strateegia on lisatud lisana käesolevale kavale 7 Puka valla veemajanduse kirjeldus 7.1 Teeninduspiirkond ja teenindav elanikkond Projektipiirkonnas elab kokku 1139 inimest. Ühisveevarustuse ulatus ja liitunud elanike arv on esitatud alljärgnevas tabelis. Tabel 6 Ühisveevarustusega liitunud elanike arv Asula Liitunud elanikkond, inimest 16 Liitunud elanikkond, % asula elanikkonnast Aakre Komsi Puka Kokku Allikas: Puka Vallavalitsus Tabel 7 Veetoodang ja tarbimine Asula Veetoodang, m 3 /d Veetarbimine kokku, m 3 /d Elanike veetarbimine, m 3 /d Ettevõtete veetarbimine, m 3 /d Arvestamata vesi m 3 /d % Aakre 19,7 19,7 18,4 1,37 0,00 0,00 Komsi 9,81 9,81 9,81 0,00 0,00 0,00 Puka 71,2 71,2 65,0 6,19 0,01 0,01 Kokku 100,8 100,8 93,2 7,56 0,01 0,01

17 Allikas: Puka Vallavalitsus Märkused: Arvestamata vesi on leitud veetoodangu ja tarbimise vahena arvutuslikult Veetarbimine on leitud veemõõtjate ja arvete alusel Puka Vallavalitsuselt saadud andmete põhjal. Ca 62 % tarbijatest on varustatud veemõõtjatega (Puka alevikus ca 90%, Aakre külas ca 17% ja Komsi külas 0%). Ettevõtete varustatus veemõõtjatega on märksa parem, ca 90%. Ettevõtete veetarbimine ei moodusta suurt osa valla veetarbimisest, ainult ca 7% kogu veetarbimisest. Suuremaks tarbijaks on Puka Keskkool, kus on 25 õpetajat, ca 120 õpilast ja ca 11 teenistujat. Aakre küla ühisveevarustussüsteem baseerub ühel puurkaevpumplal. Puurkaevpumpla on rekonstrueeritud a, mil paigaldati ka veetöötlusseadmed. Aakre puurkaev-pumpla veetöötlemise seadmed on töötanud suhteliselt stabiilselt. Veevarustustorustiku pikkus on ca 0,56 km. Põhiliseks ehitusmaterjaliks on malm ja viimasel ajal ka plast. Väljapumbatud veekogus 7200 m 3, müüdud veekogus 7200 m 3.Veemõõtjatega on varustatud ca 17 % tarbijatest. Komsi küla ühisveevarustussüsteem baseerub ühel puurkaevpumplal. Puurkaevpumpla on rekonstrueeritud a, mil paigaldati ka veetöötlusseadmed. Veevarustustorustiku pikkus on ca 0,42 km. Põhiliseks ehitusmaterjaliks on malm ja viimasel ajal ka plast. Väljapumbatud veekogus varustatud ei ole m 3, müüdud veekogus 3579 m 3. Tarbijad veemõõtjatega Puka aleviku ühisveevarustussüsteem baseerub kahel puurkaevpumplal: Ääre tn ja Võru tn puurkaev pumplal. Võru tn puurkaevpumpla on rekonstrueeritud a, mil paigaldati ka veetöötlusseadmed on rekonstrueeritud Ääre tn puurkaev pumpla pumbamaja ja paigaldatud on uued veetöötlusseadmed. Põhiliseks ehitusmaterjaliks on teras, malm ja viimasel ajal ka plast. Väljapumbatud veekogus m 3, müüdud veekogus m 3. Veemõõtjatega on varustatud ca 90 % tarbijatest. Mööbli piirkonna kortermajadele on veevarustamine toimunud AS Gomab omandis olevast puurkaevust. Tänaseks on AS Gomab Mööbel lõpetanud Puka mööblitsehhi tegevuse ja elanikkonnale lõpetab vee müümise 01. jaanuarist Puurkaevud Tabel 8 Ühisveevarustuse puurkaevud Puka vallas Asula Nimetus/Aadress Veekiht Katastri nr Passi nr Sügavus, m Puurimise aasta Lubatud veevõtt, m 3 /d Aakre Aakre Keskus D ,0 Komsi Komsi Elumajad D ,8 Võru tn D ,9 Puka Ääre tn D A B ,9 7.3 Puurkaevude sanitaarkaitsealad Tabel 9 Puurkaevude sanitaarkaitsealad 17

18 Asula Puurkaevu nimetus / Puurkaevu katastri Sanitaarkaitseala aadress number olukord, m 1 Tähistus Aakre Aakre keskus Puudub Komsi Komsi Elumajad Puudub Puka Võru tn Aed 2 Ääre tn <30 Puudub Märkused: 1 sanitaarkaitse ala ulatus mõõdetud Eesti Põhikaardilt M 1: aed ei ole ümbritsetud sanitaarkatiseala ulatuses (50 m), vaid väiksemas ulatuses. Aakre Keskuse puurkaevpumpla ümber kehtestatud sanitaarkaitseal on tagatud. Pumpla ümbruses kasvavad puud ja põõsad, sanitaarkaitsealal reostusallikaid ei ole ja majandustegevust ei toimu. Puurkaevpumpla ümber puudub piirdeaed. Komsi Elumajade puurkaevpumpla ümber kehtestatud sanitaarkaitseala on tagatud. Pumpla ümbruses on heinamaa, sanitaarkaitsealal reostusallikaid ei ole ja majandustegevust ei toimu. Puurkaevpumpla ümber puudub piirdeaed. Puka Võru tn puurkaevpumpla ümber kehtestatud sanitaarkaitseala on tagatud. Pumpla ümbruses on heinamaa, sanitaarkaitsealal reostusallikaid ei ole ja majandustegevust ei toimu. Puurkaevpumpla ümber kivipostidel vana võrkaed ja värav. Ääre tn puurkaevpumpla ca 5 m kauguselt läheb mööda kvartalisisene tee ja pumpla taga asub aiamaa. Elamud asuvad ca m kaugusel. Sanitaarkaitseala 30 m ei ole tagatud. 7.4 Aakre puurkaev pumpla (puurkaev nr 9372) Aakre asula puurkaevpumpla on üheastmeline, pumpla väljundrõhk hoitakse püsivana puurkaevu pumba ja hüdrofoori abil. Puurkaevupump pumpab vett puurkaevust läbi survefiltersüsteemi ja hüdrofoori veevõrku. Puurkaevpumpla rekonstrueeriti detsembris a. Rekonstrueerimise käigus vahetati kogu pumpla hoones asuv torustik ja armatuur, paigaldati veetöötlusseadmed ja uus 0,5 m 3 mahuga hüdrofoor (max töösurve 10bar). Samuti soojustati pumpla hoone ja fassaad kaeti trapetsprofiilplekiga ning hoone varustati ventilatsiooniga. Paigaldati veemõõtja. Pumpla üldine seisund on hea. Talvekuudel hoitakse pumplas temperatuur üle 5 o C elektrikütte abil. Hoone on varustatud äravoolutrapiga. Puurkaev asub pumplahoones sees. Puurkaev on varustatud proovivõtukraaniga, samuti on võimalus võtta veeproovi veevõrku suunatavast töödeldud veest. Puurkaevu suue on kaetud metallplaadiga, kuid seal puudub ava staatilise ja dünaamilise veetaseme mõõtmiseks. Puurkaevu erideebiti arvutamiseks vajalikke mõõtmisi ekspluatatsiooni ajal teostatud ei ole, seepärast ei ole võimalik hinnangu andmine erideebiti muutuse (vähenemise) ja filtriosa ummistumise kohta. Pumplahoonel puudub puurkaevu kohal luuk, mis tagaks puurkaevu suudmele ligipääsu vajaduse tekkimisel puurimisagregaadiga. Puurkaevu suudmele ligipääs videouuringuks on võimalik pumplahoone ukse kaudu. Pumpla üldine seisund on hea. 18

19 Aakre pumpla Tabel 10 Puurkaevu konstruktsioon Manteltoru diameeter, mm Intervall, m ,3-11, ,5-72, ,00-110,0 114 mm filter 76,7-110,0 Tabel 11 Puurkaevu proovipumpamise andmed aastast 1973 Passi nr. Deebit, m 3 /h Veetaseme alanemine, m Staatiline veetase, m Dünaamiline veetase, m Erideebit, m 3 /h.m ,1 ; 13,3 1,5 ;3,0 9,0 10,5 ;12,0 4,7; 4,4 Tabel 11 Puurkaevupumba andmed Puurkaevu nimi Passi nr. Katastri nr Paigaldami se aeg Paigaldatud Pump Asetussügavus, m Pumba tootlikkus m 3 /h Aakre keskus Ebara D ,4-11,4 ( l/min) 19

20 7.5 Komsi puurkaev pumpla (nr 12069) Komsi küla ühisveevarustus baseerub käesoleval ajal ühel puurkaevpumplal. Komsi küla puurkaevpumpla on üheastmeline, pumpla väljundrõhk hoitakse püsivana puurkaevu pumba ja hüdrofoori abil. Puurkaevupump pumpab vett puurkaevust läbi survefiltersüsteemi ja hüdrofoori veevõrku. Puurkaevpumpla rekonstrueeriti detsembris 2003.a. Soojustati pumpla hoone ja fassaad kaeti trapetsprofiilplekiga ning hoone varustati ventilatsiooniga. Aknal on luuk ees, suvel ventileeritakse akna kaudu. Rekonstrueerimise käigus vahetati kogu pumpla hoones asuv torustik ja armatuur; veemõõtja asub võrkumineva toru peal. Samal ajal paigaldati ka veetöötlusseadmed ja uus 0,5 m 3 mahuga hüdrofoor. Talvekuudel hoitakse pumplas temperatuur üle 5 o C elektrikütte abil. Hoone on varustatud äravoolutrapiga. Puurkaev asub pumplahoones sees. Puurkaev on varustatud proovivõtukraaniga, samuti on võimalus võtta veeproovi veevõrku suunatavast töödeldud veest. Puurkaevu suue on kaetud metallplaadiga, kuid seal puudub ava staatilise ja dünaamilise veetaseme mõõtmiseks.. Puurkaevu töötav osa asub vahemikus m, avades anaeroobsetes tingimustes moodustunud põhjaveekihid. Pumplahoonel puudub puurkaevu kohal luuk, mis tagaks puurkaevu suudmele ligipääsu puurimisagregaadiga. Puurkaevu suudmele ligipääs videouuringuks on võimalik pumplahoone ukse kaudu. Pumpla üldine seisund on hea. Komsi pumpla Tabel 12 Puurkaevu konstruktsioon Manteltoru diameeter, Intervall, mm m 377 0,0-37, ,5-140, ,2-200,0 168 mm perfofilter 184,0-195,0 20

21 Tabel 13 Puurkaevu proovipumpamise andmed aastast 1971 Passi nr Deebit, m 3 /h 18,0 ;14,4 ; 28,8 Veetaseme alanemine, m Staatiline veetase, m Dünaamiline veetase, m 5,5 ;4,0 ;11,0 51,0 56,5 ;55,0 ;62,0 Erideebit, m 3 /h.m 3,28 ; 3,6 ;2,63 Tabel 14 Puurkaevupumba andmed Puurkaevu nimi Passi nr. Katastri nr Paigaldami se aeg Paigaldatud pump Asetussügavus, m Komsi Elumajad Märkused: 1- andmed puuduvad Pumba tootlikkus m 3 /h 7.6 Puka aleviku puurkaev pumplad Puka aleviku ühisveevarustus baseerub käesoleval ajal kahel puurkaevpumplal, millest üks (Ääre tn pumpla) on reservis. Võru tn puurkaevpumpla (nr ) Puka aleviku Võru tn puurkaevpumpla on üheastmeline, pumpla väljundrõhk hoitakse püsivana puurkaevu pumba ja hüdrofoori abil. Puurkaevupump pumpab vett puurkaevust läbi survefiltersüsteemi ja hüdrofoori veevõrku. Puurkaevpumpla rekonstrueeriti detsembris a. Rekonstrueerimise käigus vahetati kogu pumpla hoones asuv torustik ja armatuur, paigaldati veetöötlusseadmed ja kaks 0,5 m 3 mahuga hüdrofoori. Samuti soojustati pumpla hoone ja fassaad kaeti trapetsprofiilplekiga ning hoone varustati ventilatsiooniga. Hoone on varustatud elektriküttega, temperatuuri hoitakse vähemalt 5oC. Puurkaevu kohal puudub luuk puurkaevu teenindamiseks. Paigaldati veemõõtja. Hoone on varustatud äravoolutrapiga. Puurkaev asub pumplahoones sees. Puurkaevu suue on kaetud kaanega, kuid seal puudub ava staatilise ja dünaamilise veetaseme mõõtmiseks. Puurkaev on varustatud proovivõtukraaniga, samuti on võimalus võtta veeproovi veevõrku suunatavast töödeldud veest. Puurkaevu erideebiti arvutamiseks vajalikke mõõtmisi ekspluatatsiooni ajal teostatud ei ole, seepärast ei ole võimalik hinnangu andmine erideebiti muutuse (vähenemise) ja filtriosa ummistumise kohta. Pumplahoonel puudub puurkaevu kohal luuk, mis tagaks puurkaevu suudmele ligipääsu puurimisagregaadiga. Puurkaevu suudmele ligipääs videouuringuks on võimalik pumplahoone ukse kaudu. Sagedane on olnud viimasel ajal puurkaevupumpade vahetamine erinevatel põhjustel. Pumpla üldine seisund on hea. 21

22 Võru puurkaev pumpla Tabel 15 Puurkaevu konstruktsioon Manteltoru diameeter, mm Intervall, m ,5-19, ,5-83, ,5-120,0 168 mm traatfilter 83,0-120,0 Tabel 16 Puurkaevu proovipumpamise andmed aastast 1986 Passi nr. Deebit, m 3 /h Veetaseme alanemine, m Staatiline veetase, m Dünaamiline veetase, m Erideebit, m 3 /h.m ,0 ; 8,0 8,0 ; 5,0 32,0 40,0; 37,0 1,38; 1,6 Tabel 17 Puurkaevupumba andmed Puurkaevu nimi Passi nr. Katastri nr Paigaldami se aeg Võru tn Paigaldatud Pump Ebara D9-19 ; 3kW ; H=114-29m Asetussügavus, m Pumba tootlikkus m 3 /h ,38-11,4 Ääre tn puurkaevpumpla (nr ) Ääre tn puurkaevpumpla on rajatud reservkaevuna, mis oli kasutusel ainult Võru tn. puurkaevpumpla rikke korral, kui 12 tunni jooksul ei ole võimalik riket likvideerida. Tänaseks on 22

23 pumpla rekonstrueeritud ning kasutusel mitte reservpumplana.. Tabel 18 Puurkaevu konstruktsioon Manteltoru diameeter, mm Intervall, m ,5-23, ,5-76, ,0-105,0 127 mm perfofilter 76,0-105,0 Tabel 20 Puurkaevu proovipumpamise andmed aastast 1965 Passi nr. Deebit, m 3 /h Veetaseme alanemine, m Staatiline veetase, m Dünaamiline veetase, m Erideebit, m 3 /h.m A-1391-B 13,0 ; 17,0 5,5 ; 7,5 29,0 34,5 ; 36,5 2,36 ; 2,27 Tabel 21 Puurkaevupumba andmed Puurkaevu nimi Passi nr. Katastri nr Paigaldami se aeg 23 Paigaldatud Pump Ääre tn A-1391-B Vene päritolu pump Asetussügavus, m ~36m 3-5 Pumba tootlikkus m 3 /h

24 Märkused: 1- andmed puuduvad 7.7 Veetöötlus Aakre puurkaevpumplas toimub üheetapiline rauaeraldus kompressoriga aereerimise teel. Raua sisaldus puurkaevust pumbatavas vees keskmiselt 0,5-1,2mg/l, mangaani sisaldus 0,016mg/l. Selline põhjavesi vajab lihtsat töötlust aereerimise ja sellele järgnevat filtreerimist. Veetöötlusseadmed on paigutatud ühte hoonesse puurkaevu suudme ja hüdrofooriga. Arvestades suhteliselt väikest raua ja mangaani sisaldust põhjavees, peaks tagama nõutava joogivee kvaliteedi üheastmeline veepuhastus täisautomaatsel paarissurvefiltril. Süsteem koosneb kahest survefiltermoodulist, kompressorist vee aereerimiseks ja raua oksüdeerimiseks ning torustikust ja juhtimisplokist. Toorvesi juhitakse survefiltrisse selle ülaosas, kus toimub intensiivne aeratsioon suruõhu abil. Aereerimise tulemusel muutub vees leiduv kahevalentne raud kolmevalentseks raudhüdroksiidiks. Filtri täidismaterjal on Birm. Puhas vesi kogutakse kokku filtri allosas paiknevas drenaažisüsteemis, kust see juhitakse edasi hüdrofoori. Filtrite pesuvesi võetakse puurkaevust. Läbipesu juhtimiseks ja kontrollimiseks on paigaldatud automaatikakontroller. Filtri läbinud uhtevesi suunatakse torustiku abil pumplast eemale maa sisse. Komsi puurkaevpumplas kasutatakse põhjavee töötlemiseks ja nõuetele vastava joogivee kvaliteedi tagamiseks pidevat KMnO 4 lahuse doseerimist proportsionaalselt läbivoolavale vee hulgale. Toorvees on ülemäärane üldraua, mangaani ja ammooniumiooni sisaldus. Puka aleviku Võru t. puurkaevpumplas kasutatakse põhjavee töötlemiseks ja nõuetele vastava joogivee kvaliteedi tagamiseks pidevat KMnO 4 lahuse doseerimist proportsionaalselt läbivoolavale vee hulgale. Toorvees on ülemäärane üldraua, mangaani ja ammooniumiooni sisaldus.. Puka aleviku Ääre tn puurkaevpumpla veetöötlusseadmed on paigaldatud 2012.a. Puka aleviku Ääre tn elamukvaratali puurkaev-pumpla rekonstrueerimine: pumpla hoone rekonstrueerimine; olemas-oleva vana torustiku demontaaž, kaevupumba vahetus; proovikraani ja veearvesti koos liiniseadmeventiili paigaldamine; hüdrofoori paigaldamine; raua- ja mangaanifiltri paigaldamine, veeseadmete ümbersidumine plasttorudega; pumpla elektri- ja automaatika juhtimise aparatuuri (sh filtri tootlikkusega kuni 40 m3/d automaatika juhtimisaparatuur) paigaldamine; kütteseadme-, välisvalgustuse ja ventilatsiooniklappide paigaldamine. Filtri loputusvee kanalisatsiooni rajamine De jm. Väljavahetamisele kuuluvad: puurkaevu süvaveepump koos elektrijuhtimise kilbiga, kõik toite-ja kontrollkaablid, seinakontaktid ja lülitid. 24

25 Tabel 22 Veetöötlusseadmed Puurkaevu Asula nimetus / aadress Aakre Aakre Keskus Komsi Komsi Elumajad Puka Allikas: Puka Vallavalitsus Puurkaevu katastri number Veetöötlusseadme tüüp Tootlikkus, m 3 /h Paigaldusaasta Tehniline seisukord 9372 Rauaeraldusseade l/min 2003 Hea Raua ja mangaani 3 m 3 /h 2003 Hea eraldusseade Võru tn Raua ja mangaani 5 m 3 /h 2003 Hea eraldusseade Ääre tn Raua ja mangaani 5 m 3 /h 2012 Hea eraldusseade 7.8 Veevõrk Puka vallas on veevõrgu olukord halb. Torustikud on rajatud valdavalt a tagasi. Põhiliseks ehitusmaterjaliks on malm, teras ja viimasel ajal rajatud ja parandatud torustike lõikudes ka plast. Torustike läbimõõtude kohta info puudub. Torustike seisukord halvendab veekvaliteeti võrgus. Tänu veevõrgu madalale töökindlusele, esineb palju lekkeid. Tuletõrjeveevarustus baseerub loodulikel veevõtukohtadel. Tabel 23 Ülevaade Puka valla projektiasumite veevõrgust Asula Torustiku materjal Ehitusaasta Läbimõõdu vahemik, mm Pikkus, m Aakre Malm, plast Komsi Malm, plast Puka Teras, plast, malm Allikas: Puka Vallavalitsus Märkused: 1- andmed puuduvad (mööblivabriku piirkonnas ca 300 m) AS Valga Gomab Mööbli Puka tsehh on senini varustanud oma puurkaevust (nr ) veega ka ca 60 elanikku. AS Valga Gomab lõpetab elanike varustamise joogiveega alates AS Valga Gomab Mööbel on sulgenud mööblitsehhi ja lõpetanud tegevuse piirkonna vee ettevõtjana. Väljaspool mööblitsehhi territooriumit olev veetorustik ei kuulu AS-le Gomab Mööbel. 7.9 Hinnang olemasolevale veevarustussüsteemile Olemasoleva ühisveevarustuse süsteemi probleemid on loetletud alljärgnevalt projekti asulate kaupa. 25

26 Aakre 1.Puurkaevpumplal puudub sanitaarkaitseala tähistus; 2.Veekvaliteet tarbimispunktis ei vasta nõuetele, seda üldraua ja mangaani lubatust suurema sisalduse poolest; 3.Ühisveevarustuse torustikud on amortiseerunud. Komsi 1.Puurkaevpumplal puudub sanitaarkaitseala tähistus; 2.Veetöötlusseadmed ei puhasta põhjavett joogivee kvaliteedi nõuetele vastavaks; 3.Ühisveevarustuse torustikud on amortiseerunud. Puka 1.Ääre tn puurkaevpumpla ümber puudub kehtestatud sanitaarkaitseala 30 m; 2.Mööblitsehhi puurkaevu vett tarbivad elanikud on nurisenud veekvaliteedi üle, piirkonnas puudub vesi alates ; 3.Ühisveevarustuse torustikud on amortiseerunud, 4. Suuremal jaolt ühepereelamutel puudub ühisveevärk, suvel salvkaevud kuivad. Tabel 24 Veevarustuse tehnilised indikaatorid Komponent Ühik Väärtus Projektipiirkonna elanikkond Inimeste arv 1139 Ühisveevarustusega elanikkond % kogu elanikkonnast 49 Vee kogus, mis makstakse veemõõdu näitude alusel % kogu tarbitud veekogusest 42 Keskmine ühiktarbimine l/in ööpäevas 162 Keskmine veetoodang m 3 /d 100,8 Lubatud veevõtt m 3 /d 101 Veetoodangu reserv % 0 Veetöötluse projekt võimsus m 3 /h 2-5 Veekvaliteedi vastavus kvaliteedi nõuetele % võrku pumbatud veest 0 Veemahutite kogumaht m 3 1,0 Veekvaliteedi vastavus kvaliteedi nõuetele tarbimispunktis % võrku pumbatud veest 0 Veevõrgu pikkus Km 2,71 Arvestamata vesi m 3 /d 0 1 Arvestamata vesi % pumbatud veest 0 1 Märkused:1- tegelikud andmed puuduvad 7.10 Tuletõrjeveevõtukohad Puka vallas on märgistatud alljärgnevad tuletõrje veevõtukohad kohad Puka alevik - Puka keskuse veehoidla märgistatud Komsi küla - Komsi lambalautade veemahuti-märgistatud Kuigatsi küla - Kuigatsi paistiik-märgistatud Aakre küla - Purtsi jõgi-märgistamata Aakre külas vaja välja ehitada nõuetel vastav tuletõrjeveevõtukoht. 26

27 8 Olemasolevad kanalisatsiooni ehitised 8.1 Ülevaade Ühiskanalisatsiooni ulatus ja liitunud elanike arv on esitatud alljärgnevas tabelis: Tabel 25 Ühiskanalisatsiooni ulatus Puka vallas Asula Liitunud elanikkond, Liitunud elanikkond, inimest % asula elanikkonnast Aakre Komsi Puka Kokku Allikas: Puka Vallavalitsus Puka valla projektpiirkonna elanikkonnast on ca 54% elanikest ühiskanalisatsioonisüsteemiga liitumata ja kasutavad omapuhasteid või kogumiskaeve. 8.2 Aakre küla ühiskanalisatsiooni süsteem Aakre küla ühiskanalisatsioonisüsteem koosneb ca 1,0 km pikkusest kanalisatsioonitorustikust, 3- kambrilisest septikust ning ühest biotiigist. Kanalisatsioonitorustikud vajavad rekonstrueerimist, biotiik settest tühjendamist. Aakre reoveepuhasti septikud 27

28 Aakre biotiigid 8.3 Komsi küla ühiskanalisatsiooni süsteem Komsi küla ühiskanalisatsioonisüsteem koosneb ca 2,6 km pikkusest kanalisatsioonitorustikust ja kahest biotiigist. Kanalisatsioonitorustikud vajavad rekonstrueerimist, biotiigid settest tühjendamist. 8.4 Puka aleviku ühiskanalisatsiooni süsteem Puka aleviku ühiskanalisatsioonisüsteem koosneb ca 2,0 km pikkusest kanalisatsioonitorustikust, OXYD-tüüpi puhastist (OXYD-90) ja neljast järelpuhastuse biotiigist. Kanalisatsioonitorustikud ja reoveepuhasti vajavad rekonstrueerimist, biotiigid settest tühjendamist. 28

29 Pukamõisa reovepuhasti Pukamõisa boitiigid kokku 4 tk 8.5 Reovee keskmised vooluhulgad Reovee mõõtmist reoveepuhastil ei toimu. Reovee kogused arvestatakse tarbitud veekoguste alusel. Reovee keskmised arvutuslikud kogused aastal on esitatud alljärgnevas tabelis. Tabel 26 Reovee keskmised kogused aastal 29

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt AS Tallinna Vee väljakutsed ilmastikuga viimasel kümnendil 23/03/2011 Tallinna Vesi Eesti suurim vee-ettevõte teenindab üle 430 000 elaniku Tallinnas ja lähiümbruses ca 22 000 klienti (sh Maardu) Ca 290

Rohkem

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Akti liik: Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 11.01.2010 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 16.07.2010 Avaldamismärge: RTL 2010, 2, 22 Põhjaveekogumite moodustamise kord

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Reovee kohtkäitluse korraldamine kohalikus omavalitsuses Marit Ristal Keskkonnaministeerium / peaspetsialist 16.08.2017 Raili Kärmas Keskkonnaministeerium / nõunik 15.08.2017 Veemajanduskavad ja reovee

Rohkem

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

KARU

KARU Keskkonnakorraldus ja järelevalvej Valgamaa kohalike omavalitsuste koostöö öös MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liit keskkonnaosakonna juhataja Riho Karu 5156955, valgamaaovl@valgamv.ee 15. veebruar 2012 Tallinn

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Joogivesi Tartu regioonis nov08

Microsoft PowerPoint - Joogivesi Tartu regioonis nov08 Joogivee kvaliteedist Tartu regioonis Kea Kiidjärv, Tartu TKT juhtivinspektor Ettekande sisu Tartu regioon Tartu TKT ülesanne seoses joogiveega Ühisveevärgid arvudes Joogivee kvaliteet regioonis (2007)

Rohkem

Sihtuuring Joogivee kvaliteedi ja terviseohutuse hindamine salvkaevudes ja isiklikes veevärkides (Järvamaa ja Jõgevamaa) Sotsiaalministri

Sihtuuring Joogivee kvaliteedi ja terviseohutuse hindamine salvkaevudes ja isiklikes veevärkides (Järvamaa ja Jõgevamaa) Sotsiaalministri Sihtuuring Joogivee kvaliteedi ja terviseohutuse hindamine salvkaevudes ja isiklikes veevärkides (Järvamaa ja Jõgevamaa) Sotsiaalministri 06.02.2015. käskkirjaga nr 18 Sotsiaalministeeriumi osakondade

Rohkem

1

1 MAARDU LINNA ÜHISVEEVÄRGI JA KANALISATSIOONI ARENDAMISE KAVA AASTATEKS 2016-2027 Tellija: Maardu Linnavalitsus Projektijuht: Indrek Tamberg Tallinn, detsember 2016 JOONISED... 4 1. SISUKOKKUVÕTE... 5 1.1

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc Ettevõtte tegevusaruanne 2017 1. Sissejuhatus AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

Juhendmaterjal tehnoloogilise projekti koostamiseks

Juhendmaterjal tehnoloogilise projekti koostamiseks Keskkonnaministeerium Juhendmaterjal tehnoloogilise projekti koostamiseks KIK veemajanduse programmi joogiveevarustuse ja reoveekäitluse alamprogrammi toetuse taotluse kohustusliku lisana SISUKORD Sissejuhatus

Rohkem

Keila linna ÜVK arendamise kava korrigeeritud

Keila linna ÜVK arendamise kava korrigeeritud KEILA LINNA ÜHISVEEVÄRGI JA KANALISATSIOONI ARENDAMISE KAVA AASTATEKS 2015 2026 2015 Sisukord SISSEJUHATUS... 5 1 ARENDAMISE KAVA KOOSTAMISEKS VAJALIKUD LÄHTEANDMED... 6 1.1 Veemajanduskava... 6 1.2 Omavalitsuse

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

Seletuskirja alus

Seletuskirja alus TOILA VALLA ÜHISVEEVÄRGI JA - KANALISATSIOONI ARENDAMISE KAVA 2019-2031 Tellija: Toila Vallavalitsus Töö nr: 2-13/29 Tallinn 2019 SISUKORD 1 SISSEJUHATUS... 6 1.1 ÜLDIST... 6 1.2 ÜVKA KOOSTAJA... 8 1.3

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

(Microsoft Word - Purgatsi j\344rve supluskoha suplusvee profiil l\374hike)

(Microsoft Word - Purgatsi j\344rve supluskoha suplusvee profiil l\374hike) PURGATSI JÄRVE SUPLUSKOHA SUPLUSVEE PROFIIL Harjumaa, Aegviidu vald Koostatud: 01.03.2011 Täiendatud 19.09.2014 Järgmine ülevaatamine: vastavalt vajadusele või veekvaliteedi halvenemisel 1 Purgatsi järve

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

Tallinn

Tallinn Tallinna linna tegevused Läänemere väljakutse võrgustikus initsiatiivi toetamisel Gennadi Gramberg Tallinna Keskkonnaamet Keskkonnaprojektide ja hariduse osakonna juhataja Tallinna osalemine Läänemere

Rohkem

Alatskivi Vallavalitsus

Alatskivi Vallavalitsus PEIPSIÄÄRE VALAVOLIKOGU OTSUS Alatskivi 30. november 2017 nr 22 Alatskivi alevikus asuva Päiksi tee 2c maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Vabariigi Valitsuse 22.06.2017

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

Esitlusslaidide põhi

Esitlusslaidide põhi Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamine Marit Ristal Keskkonnaministeerium / projektide büroo peaspetsialist 23.03.2018 1. Veesüsteemide rajamise nõuded Puurkaev on veehaarde, põhjaveeseire ja soojussüsteemi

Rohkem

EMMASTE VALD

EMMASTE VALD Kinnitatud Emmaste Vallavolikogu 25. september 2014 määrusega nr 8 EMMASTE VALLA ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONI ARENGUKAVA aastateks 2014-2026 Emmaste 2014 SISUKORD SISUKORD... 2 SISSEJUHATUS... 4 1.

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Sotsiaaltranspordi toetamise erinevad võimalused Kristiina Tuisk Hoolekande osakond Nõunik 12.10.2017 STT sihtgrupp Seaduse järgi Puudega isik, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist

Rohkem

Makett 209

Makett 209 Veerežiimi muutuste modelleerimine füüsilise ja arvutimudeli abil Karin Robam, Veiko Karu, Ingo Valgma, Helena Lind. TTÜ mäeinstituut Abstrakt Tänapäeval on mitmete keskkonnaprobleemide lahendamiseks ja

Rohkem

Eeskirja näidis../valla, LINNA/ ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISE EESKIRI (Volitusnorm ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse 5 lg 2 1 )

Eeskirja näidis../valla, LINNA/ ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISE EESKIRI (Volitusnorm ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse 5 lg 2 1 ) Eeskirja näidis../valla, LINNA/ ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISE EESKIRI (Volitusnorm ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse 5 lg 2 1 ) 1. Eeskirja reguleerimisala 1. peatükk ÜLDSÄTTED (1).

Rohkem

Väljaandja: Värska Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2010, 121, 1579 Värska valla ühisveevärgi ja -kanalisatsio

Väljaandja: Värska Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2010, 121, 1579 Värska valla ühisveevärgi ja -kanalisatsio Väljaandja: Värska Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2010, 121, 1579 Värska valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava kinnitamine aastateks 2010 2022 Vastu

Rohkem

Elva Vallavalitsus

Elva Vallavalitsus ELVA VALLAVALITSUS KORRALDUS Elva 12. märts 2019 nr 2-3/268 Elva vallas Elva linnas Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 ehitusloa muutmisega mittenõustumine 1. Asjaolud 1.1. Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 krundid

Rohkem

Veevarud arvutustest Eestis

Veevarud arvutustest Eestis VEEVARUD ARVUTUSTEST EESTIS INDREK TAMM, AS MAVES PÕHJAVEEVARU PÕHJAVEEVARU ARVUTUSLIK PÕHJAVEE HULK, MIDA ON VÕIMALIK KASUTADA NII, ET OLEKS TAGATUD PÕHJAVEE HEA SEISUNDI SÄILIMINE. VEESEADUSE EELNÕU

Rohkem

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 Biopuhasti tööprotsessi kirjeldus M-Bos biopuhastit kasutatakse puhastamaks reovett eramajades, koolides, hotellides ja teistes reovee puhastamist

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Microsoft Word - EVS_921;2014_et.doc

Microsoft Word - EVS_921;2014_et.doc EESTI STANDARD VEEVARUSTUSE VÄLISVÕRK Water supply systems outside buildings EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi EVS 847-3:2003 uustöötlus; jõustunud sellekohase teate avaldamisega

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

Microsoft Word - GL Tekst.docx

Microsoft Word - GL Tekst.docx Pärnu-Jaagupi, Vahenurme ja Libatse Halinga vald Pärnumaa Töö nr GL15048 Pärnu-Jaagupi, Vahenurme ja Libatse suletud prügilate seire Tellija: Halinga vald Töövõtja: Reaalprojekt OÜ Osakonna juhataja: P.

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II  lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Muraste veemajandusprojekt Infopäev Meelis Härms, Strantum OÜ juhataja 16.04.19 Taust Projekti eesmärk- Muraste küla põhjaosa ja Eeriku tee kanaliseerimine ja veevarustuse väljaehitamine, Aida ja Sauna

Rohkem

Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga KOV Kokku 112 Aegviidu vald Anija vald Harku vald Jõelähtme vald

Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga KOV Kokku 112 Aegviidu vald Anija vald Harku vald Jõelähtme vald Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga 01.01.2017 KOV Kokku 112 Aegviidu vald 716 140 Anija vald 5624 198 Harku vald 13966 245 Jõelähtme vald 6341 295 Keila vald 4906 296 Keila linn 9861 297 Kernu vald

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam 1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 214-2-27 Raplamaa bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse

Rohkem

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 2017-04-12 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 2017-04-12 Tabel 1. Objekti üldandmed Lääne-Virumaa

Rohkem

(Microsoft Word - Puhja_ KSH_programm_l\365plik.doc)

(Microsoft Word - Puhja_ KSH_programm_l\365plik.doc) Puhja valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1. Keskkonnamõju strateegilise hindamise objekt KSH objektiks on Puhja valla üldplaneering, mida koostab Puhja vallavalitus. Üldplaneeringu

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation MILLISES KESKKONNAS TAHAME VEETA 90% OMA AJAST EHK ÜLEVAADE MADALA ENERGIATARBEGA HOONETE NIMETUSTEST NING TRENDIDEST MADALA ENERGIATARBEGA EHITUSE OSAS Lauri Tammiste Eesti Arengufondi energia ja rohemajanduse

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc Termoülevaatus nr.57 (57/1. Märts 8) Hoone andmed Aadress Lühikirjeldus Karu 15, Tallinn Termopildid Kuupäev 6.1.8 Tuule kiirus Õhutemperatuur -1,1 o C Tuule suund Osalesid Kaamera operaator Telefoni nr.

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir 1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 10.01.2017 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 24.10.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Ida-Virumaa

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: 17.04.2018 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 24.07.2018 Tabel 1. Objekti üldandmed Harjumaa

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL RKAS korrashoiu hanked Keskkonna- ja tehnilise toe osakond Osakonna juhataja Allan Hani 2019 Riigi Kinnisvara AS Kinnisvarahalduse ja arenduse ettevõte Asutatud 2001. a riigi kinnisvara senisest tõhusamaks

Rohkem

HCB_hinnakiri2018_kodukale

HCB_hinnakiri2018_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.01.2018 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 73 87 75 89 C 12/15 77 92 79 94 C 16/20 79 94 81 96 C 20/25 82 98 84 100

Rohkem

OÜ PILVERO Pilvero OÜ Nõo valla soojusmajanduse arengukava aastateks täiendus Nõo - Tallinn 2018

OÜ PILVERO Pilvero OÜ Nõo valla soojusmajanduse arengukava aastateks täiendus Nõo - Tallinn 2018 OÜ PILVERO Pilvero OÜ Nõo valla soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2026 täiendus Nõo - Tallinn 2018 Sissejuhatus Seoses Nõo alevikus asuvate kaugküttevõrkude arendamistingimuste muutumisega, võrreldes

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx 25.06.2014 Esitluse või esitleja nimi Ida-Virumaa rahvastikust Mihkel Servinski peaanalüütik Statistikaamet Sultsi küla, Mulgimaa Edise, 17. juuni 2014 Rahvaarvu suhteline muutus, 31.03.2000-31.12.2011

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 0 Liis Grünberg Pärnu mnt, Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 03.2.206 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 28.2.207 Tabel. Objekti üldandmed Jõgevamaa metskond Nr Maaprandussüsteemi

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht

Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht 2 Keskkonnanõuete muutumine ajas Eesti saab EL liikmeks koos regulatsiooniga + leevendused LCPD nõuded peamistele suurtele käitistele NECD

Rohkem

Septik

Septik Septik Ecolife 2000 paigaldusjuhend 1. ASUKOHT Septiku asukoha valikul tuleb arvestada järgmiste asjaoludega: pinnase liik, pinnavormid, põhjavee tase, krundi piirid ja vahemaad veekogudeni. Asukoha valikul

Rohkem

Maakogu ja maavalitsuse moodustamise alused,

Maakogu ja maavalitsuse moodustamise alused, REGIONAALHALDUSE REFORMI KONTSEPTSIOON Projekt Sissejuhatus Regionaalhalduse reformi eesmärk on kvaliteetsema avaliku teenuse pakkumine, regionaalse arengu tõhustamine maakonnas ja demokraatia suurenemine,

Rohkem

OÜ PILVERO Pilvero OÜ Nõo valla soojusmajanduse arengukava aastateks täiendus Nõo - Tallinn 2018

OÜ PILVERO Pilvero OÜ Nõo valla soojusmajanduse arengukava aastateks täiendus Nõo - Tallinn 2018 OÜ PILVERO Pilvero OÜ Nõo valla soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2026 täiendus Nõo - Tallinn 2018 Sissejuhatus Seoses Nõo alevikus asuvate kaugküttevõrkude arendamistingimuste muutumisega, võrreldes

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort bioloogilise mitmekesisuse spetsialist T

1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort bioloogilise mitmekesisuse spetsialist T 1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 24.08.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 22.05.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Viljandimaa

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

Slide 1

Slide 1 PIPELIFE EESTI 2017 Pipelife Eesti AS 2018 Indrek Oidram Pipelife Grupi võtmenäitajad Käive: ca 1 miljard EUR Tehased: 26 Euroopas ja USA-s Esindused 26 riigis Töötajaid: 2.700 Peakorter: Vienna/Austria

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx Maaeluministri 0.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. novembri 08 määruse nr 6 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 04.04.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 08.12.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Kronoloogia Omavalitsuspäeva otsus Arenduskeskuse asutamise kohta 14.10.2002 Järvamaa Omavalitsuste Liidu Volikogu otsus Järvamaa Arenduskeskuse asutamise kohta 14.02.2003 Järvamaa Arenduskeskusega ühineb

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Sularahateenuse hinnastamise põhimõtted SRK 3 12_

Sularahateenuse hinnastamise põhimõtted SRK 3 12_ Koostas: E. Vinni (sularahateenuste müügijuht) Kinnitas: P. Sarapuu (juhatuse esimees) Vers.: 2 Lk: 1/7 Sularahateenuse hinnastamise põhimõtted Koostas: E. Vinni (sularahateenuste müügijuht) Kinnitas:

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Raigo Iling, MKM

Microsoft PowerPoint - Raigo Iling, MKM Kiire interneti ühenduste ( viimase miili ) rajamise analüüs ja ettepanekud Raigo Iling Sideosakond / nõunik 1.04.2016 Eesti infoühiskonna arengukava 2020 eesmärgid 30 Mbit/s kiirusega interneti kättesaadavus

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Tellija: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Maakatastriseaduse muudatused Triinu Rennu Maa-amet sügis 2018 Katastri pidamise eesmärk on maa-andmete registreerimine ja säilitamine, et tagada avalikkusele maa kohta ajakohased alusandmed kinnisasja

Rohkem

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs Austla (Karala) piirivalvekordon

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVOLIKOGU OTSUS Viimsi 10. aprill 2018 nr 28 Lubja küla, osaliselt kinnistute Viimsi metskond 79 ja Vardi tee L6 ning kinnistute Lubja tee L1, Laanekivi tee L2 ja Vardi tee L7 detailplaneeringu

Rohkem

m

m Teraviljafoorum 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Raul Rosenberg Maaelu Edendamise Sihtasutus 21. märts 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Riskijuhtimine on mitmetahuline Riskid ettevõtte välised

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Eesti kinnisvaraturg Mihkel Eliste Arco Vara kinnisvaraanalüütik 26.04.2019 Tartu Tänased teemad Eesti kui tervik Tallinn, Tartu, Pärnu ja ülejäänud Eesti Elukondliku kinnisvara turg Mõningal määral muud

Rohkem

Vabariigi Valitsuse 8. septembri a korraldus nr 301 Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.4 tegevuse Investeeringute toetamine esmatasand

Vabariigi Valitsuse 8. septembri a korraldus nr 301 Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.4 tegevuse Investeeringute toetamine esmatasand Vabariigi Valitsuse 8. septembri 2016. a korraldus nr 301 Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.4 tegevuse 2.4.2 Investeeringute toetamine te infrastruktuuri tõmbekeskustes, tagades kättesaadavad ja mitmekülgsed

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Pauastvere puurkaev-pumpla tehnoloogia

Pauastvere puurkaev-pumpla tehnoloogia MTR nr. EO10165908-0001, EH10165908-0001, EJ10165908-0001, EP10165908-0001, EK10165908-0001, TEL001189, KJK000453, KHK000646 Tellija: Töö nr: Viimsi Keevitus AS Versioon: VS1, 22.08.2014 Projektijuht:

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx Maaeluministri.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. oktoobri 07 määruse nr 70 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete valgurikaste taimede

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

Welcome to the Nordic Festival 2011

Welcome to the Nordic Festival 2011 Lupjamine eile, täna, homme 2016 Valli Loide vanemteadur Muldade lupjamise ajaloost Eestis on muldade lupjamisega tegeletud Lääne-Euroopa eeskujul juba alates 1814 aastast von Sieversi poolt Morna ja Heimtali

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUS KORRALDUS Viimsi 16. mai 2017 nr 322 Randvere küla, kinnistu Aiaotsa tee 20 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb

Rohkem

Ülevaade joogi- ja suplusvee kaudu levivatest riskidest põlevkivisektori piirkonnas Knut Tamm, Jelena Tomasova, Leena Albreht, Kristina Aidla-Bauvald

Ülevaade joogi- ja suplusvee kaudu levivatest riskidest põlevkivisektori piirkonnas Knut Tamm, Jelena Tomasova, Leena Albreht, Kristina Aidla-Bauvald Ülevaade joogi- ja suplusvee kaudu levivatest riskidest põlevkivisektori piirkonnas Knut Tamm, Jelena Tomasova, Leena Albreht, Kristina Aidla-Bauvald Antud töö on valminud projekti Põlevkivisektori tervisemõjude

Rohkem

Investment Agency

Investment Agency Taristuprojektide mõju Eesti majandusele ja ettevõtete väärtustele Illar Kaasik Investment Agency OÜ Sisukord Majanduskeskkonna stimulaatorid Valik suurematest Eesti taristuprojektidest Kokkuvõte Majanduskeskkonna

Rohkem

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“ jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“  jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Lugu sellest, kuidas me Murdepunktini jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Elu enne Murdepunkti Mõjutusvahendid vähetulemuslikud (Riigikontroll 2010) Programmide nappus alaealiste

Rohkem

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs Piirivalve väliõppekeskus

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Proj.LÜ ja Arh.lahendused.ppt [Ühilduvusrežiim]

Microsoft PowerPoint - Proj.LÜ ja Arh.lahendused.ppt [Ühilduvusrežiim] PROJEKTEERIMISE LÄHTEÜLESANNE ARHITEKTUURSED TEHNILISED LAHENDUSED Andrus Taliaru ANMERI OÜ tel51 35 565 e-mail: anmeri@anmeri.ee Me jueitahasellistvälimustmajale? PROJEKTEERIMINE JA TEHNILINE KONSULTANT

Rohkem

VRB 2, VRB 3

VRB 2, VRB 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 6) VR - tee ventiil, sise- ja väliskeere 3-tee ventiil, sise- ja väliskeere Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehaaniline snepperühendus täiturmootoriga

Rohkem

OTSUS nr 8-4/ Tegevusloa andmine, tegevusloa kõrvaltingimuste kehtestamine ja tüüptingimuste kooskõlastamine 1. Haldusmenetluse alu

OTSUS nr 8-4/ Tegevusloa andmine, tegevusloa kõrvaltingimuste kehtestamine ja tüüptingimuste kooskõlastamine 1. Haldusmenetluse alu OTSUS 09.09.2019 nr 8-4/2019-005 Tegevusloa andmine, tegevusloa kõrvaltingimuste kehtestamine ja tüüptingimuste kooskõlastamine 1. Haldusmenetluse alustamine AS Eesti Post (edaspidi Eesti Post) omab kehtivat

Rohkem

Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga (Lg 1), päringu aeg :36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inime

Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga (Lg 1), päringu aeg :36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inime Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga 01.02.2017 2 (Lg 1), päringu aeg 01.02.2017 13:36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse 2-1 lg 2 p 1 tähenduses

Rohkem