EUROOPA KOHTU OTSUS 5. aprill 1979 *

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "EUROOPA KOHTU OTSUS 5. aprill 1979 *"

Väljavõte

1 EUROOPA KOHTU OTSUS 5. aprill 1979 * Märksõnad 1. Institutsioonide õigusaktid Direktiivid Vahetu õiguslik mõju Rakendamistähtaja möödumine Nõutav tingimus (EMÜ asutamislepingu artikli 189 lõik 3) 2. Õigusaktide ühtlustamine Lahustite liigitamine, pakendamine ja tähistamine Liikmesriikide kohustused Ulatus (Nõukogu direktiivi nr 73/173 artiklid 3 ja 8) 3. Õigusaktide ühtlustamine Lahustite liigitamine, pakendamine ja tähistamine Liikmesriikide kohustused Ulatus (Nõukogu direktiiv nr 73/173) 4. Õigusaktide ühtlustamine Inim- ja loomatervise kaitsemeetmed Ühenduse järelevalvemeetmed Artikli 36 alusel tehtavad ühepoolsed erandid Mittelubatavus (EMÜ asutamislepingu artiklid 36 ja 100) 5. Õigusaktide ühtlustamine Lahustite liigitamine, pakendamine ja tähistamine Ühenduse õigusnormidest rangemad riiklikud õigussätted Lubatavus Tingimused Ühenduse eeskirjadega kooskõlas olev ülevõtmismenetlus (Nõukogu direktiivi nr 73/173 artikkel 9) 6. Institutsioonide õigusaktid Direktiivid Liikmesriigis kohaldamine enne selleks ettenähtud tähtaja lõppemist Teiste liikmesriikide osas vaidlustamise võimaluse puudumine (EMÜ asutamislepingu artiklid 189 lõik 3) 7. Institutsioonide õigusaktid Direktiivid Vahetu õiguslik mõju Rakendamistähtaja möödumine Nõutav tingimus Tagajärg Eraisiku võimalus kaitsta kohtus õiguspärase usalduse põhimõtet (EMÜ asutamislepingu artikli 189 lõik 3) 8. Institutsioonide õigusaktid Direktiivid Vahetu õiguslik mõju Rakendamistähtaja möödumine Nõutav tingimus (EMÜ asutamislepingu artikli 189 lõik 3, nõukogu direktiivi nr 77/728 artikkel 9) Kohtuasjas 148/78, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Pretura Penale de Milan i (Milano kriminaalkohus) esitatud taotlus, millega soovitakse saada selles kohtus pooleli olevas vaidluses järgmiste poolte vahel: RIIKLIK MINISTEERIUM * Kohtumenetluse keel: itaalia.

2 ja TULLIO RATTI, Milano elanik, eelotsust nõukogu kahe liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamist käsitleva direktiivi tõlgendamise kohta, kõnealused direktiivid on 4. juuni aasta direktiiv nr 73/173/EMÜ ohtlike valmististe (lahustite) liigitamise, pakendamise ja märgistamise kohta (EÜT, L 189, lk 7) ning 7. novembri aasta direktiiv nr 77/728/EMÜ värvide, lakkide, trükivärvide, liimainete ja muude sarnaste toodete liigitamise, pakendamise ja märgistamise kohta (EÜT, L 303, lk 23), EUROOPA KOHUS, koosseisus: koja esimees presidendi ülesannetes J. Mertens de Wilmars, koja esimees Mackenzie Stuart, kohtunikud P. Pescatore, M. Sørensen, A. O Keeffe, G. Bosco ja A. Touffait, kohtujurist: G. Reischl, kohtusekretär: A. Van Houtte, on teinud järgmise otsuse Põhjendused 1. La Pretura Penale de Milan esitas oma 8. mai aasta määrusega, mis saabus Euroopa Kohtusse sama aasta 21. juunil, EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel mitu eelotsuse küsimust nõukogu kahe liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamist käsitleva direktiivi tõlgendamise kohta, kõnealused direktiivid on 4. juuni aasta direktiiv nr 73/173/EMÜ ohtlike valmististe (lahustite) liigitamise, pakendamise ja märgistamise kohta (EÜT, L 189, lk 7) ning 7. novembri aasta direktiiv nr 77/728/EMÜ värvide, lakkide, trükivärvide, liimainete ja muude sarnaste toodete liigitamise, pakendamise ja märgistamise kohta (EÜT, L 303). 2. Need küsimused kerkisid lahusteid ja lakke tootva ettevõtte juhataja vastu algatatud kriminaalmenetluse käigus, kõnealust ettevõtte juhatajat süüdistati selles, et ta on rikkunud Itaalia 5. märtsi aasta seaduse nr 245 (GURI, , lk 1451) teatavaid sätteid, millega kohustatakse eeskätt bensooli, toluooli ja ksülooli sisaldavate toodete valmistajaid paigaldama neid tooteid sisaldavatele mahutitele etiketti, millele on lisaks teabele nende ainete olemasolu kohta märgitud ka nende ainete sisalduse summaarne protsendimäär ja eraldi välja tooduna ka bensooli sisalduse protsendimäär. 3. Kuivõrd tegemist on lahustitega, oleks see õigussäte kõnealusel ajal pidanud olema vastu võetud direktiivi 73/173/EMÜ alusel, mille liikmesriigid pidid oma siseriiklikku

3 õigussüsteemi üle võtma hiljemalt 8. detsembriks aastal, kuid Itaalia valitsus ei olnud seda kohustust täitnud. 4. Siseriikliku seadusandluse sellise kohandamise tulemuseks oleks olnud süüdistuse aluseks oleva Itaalia seaduse kõnealuse sätte tühistamine, sellest tulenevalt oleks muutunud ka sellest seadusest tulenevate karistuste kohaldamine. 5. Lakkide pakendamise ja tähistamise kohta oli nõukogu ülalnimetatud ajal võtnud vastu 7. novembri aasta direktiivi nr 77/728/EMÜ, kuid selle artikli 12 kohaselt on liikmesriikidele antud tähtaeg kuni 9. novembrini aastal selleks, et kehtestada õigus- ja haldusnormid, mis on vajalikud selle direktiiviga vastavuse saavutamiseks. 6. Kõnealuse direktiivi sätete Itaalia siseriiklikku seadusandlusse ülevõtmise tulemuseks peaks samuti olema nende Itaalia õigusnormide kehtetuks kuulutamine, mille rikkumises on käesoleva kriminaalasja puhul süüdistus esitatud. 7. Mis puutub süüdistatava isiku juhitud ettevõttes toodetud lahusteid ja lakke, siis nende pakendamine ja tähistamine vastab nii direktiivi 73/173/EMÜ nõuetele (lahustid), mida Itaalia valitsus ei ole oma siseriiklikku seadusandlusse üle võtnud, kui ka direktiivi 77/728/EMÜ nõuetele (lakid), mida liikmesriigid peavad rakendama alates 9. novembrist aastal. 8. Vastused esitatud küsimustele, millest neli esimest puudutavad direktiivi 73/173/EMÜ ja viies direktiivi 77/728/EMÜ, peavad riiklikul kohtul võimaldama otsustada, kas Itaalia seadusega nr 245 ettenähtud karistusi selle seaduse sätete rikkumise eest on võimalik käesoleval juhul kohaldada või mitte. A Direktiivi nr 73/173/EMÜ tõlgendamine 9. Selle direktiivi vastuvõtmise aluseks oli asutamislepingu artikkel 100 ning nõukogu ohtlikke aineid käsitlev 27. juuni aasta direktiiv (EÜT, 196, , lk 1), millega tagati ohtlike valmististe (lahustite) liigitamist, pakendamist ja märgistamist käsitlevate liikmesriikide õigusnormide ühtlustamine ning mida muudeti 21. mail aastal (EÜT, L 167, , lk 1). 10. Selle direktiivi vastuvõtmine osutus vajalikuks seetõttu, et eri liikmesriikides ohtlike ainete ja valmististe osas kehtivad eeskirjad on märkimisväärselt erinevad, eriti seoses nende ainete ja valmististe märgendamise, pakendamise ja liigitusega lähtuvalt nende toodete ohtlikkuse astmest. 11. Need erinevused on takistuseks kaubavahetusele ja kaupade vabale liikumisele ning neil on vahetu mõju ohtlike valmististe, sealhulgas tööstuse, põllumajanduse ja käsitöönduse alal ning kodumajapidamises sagelikasutatavate lahustite turu käivitamisele ja toimimisele.

4 12. Mainitud erinevuste kaotamiseks nähti direktiiviga ette teatavad selgesõnalised eeskirjad kõnealuste toodete liigitamise, pakendamise ja märgistamise kohta (artikli 2 lõiked 1, 2 ja 3 ning artiklid 4, 5 ja 6). 13. Riikliku kohtuniku poolt eraldi välja toodud artiklis 8, millega liikmesriikidel keelatakse klassifitseerimise, pakendamise või märgendamise huvides takistada, piirata või häirida direktiivis kindlaksmääratud ohtlike valmististe turustamist, on küll sätestatud üldine kohustus, millel aga samas ei ole iseseisvat väärtust, kuivõrd tegemist on üksnes ülalnimetatud artiklite juurde kuuluva lisandusega, mille abil tagatakse kõnealuste toodete vaba liikumine. 14. Liikmesriigid pidid jõustama kõnealuse direktiivi 73/173/EMÜ selle artiklis 11 ettenähtud 18 kuu pikkuse ajavahemiku jooksul alates sellest teatamisest. 15. Kõnealune teatamine kõikidele liikmesriikidele toimus 8. juunil aastal kuu pikkune ajavahemik lõppes 8. detsembril aastal, kuid antud juhul ei olnud vaadeldaval ajajärgul direktiivi sätted Itaalia siseriiklikku seadusandlusse üle võetud. 17. Sellises olukorras leidis riiklik kohtunik, et ühenduse õigusaktide ja Itaalia siseriikliku õiguse vahel on vastuolu, ning soovides teada, milline neist kahest õigussüsteemist on käesoleval juhul ülimuslik, esitas ta Euroopa Kohtule esimese küsimusena järgmise küsimuse: Kas Euroopa Ühenduste Nõukogu 4. aprilli aasta direktiivi nr 73/173/EMÜ, eeskätt selle artikli 8 näol on tegemist vahetult kohaldatava sättega, millega antakse eraisikutele subjektiivseid õigusi, mida riiklikud kohtuasutused on kohustatud kaitsma? 18. Selles küsimuses on väljendatud asutamislepingu artikli 189 alusel vastuvõetud direktiivi sätete õigusliku iseloomu üldine probleem. 19. Selle kohta on Euroopa Kohus varemalt mitmel korral viimati 1. veebruaril aastal kohtuasjas 51/76 (Nederlandse Ondernemingen, EKL, 1977, lk 126) otsustanud, et kuigi artikli 189 kohaselt on määrused vahetult kohaldatavad ning neil on seega olemuslikult vahetud õiguslikud tagajärjed, ei tulene sellest asjaolu, et teised selles artiklis nimetatud õigusaktid ei saaks mitte kunagi olla samalaadse toimega. 20. Artikliga 189 direktiivile antava siduva mõjuga oleks vastuolus, kui põhimõtteliselt välistataks võimalus, et asjaomased isikud võiksid osutada direktiiviga loodavale kohustusele. 21. Eriti juhul, kui ühenduse ametiasutused on direktiivi abil kohustanud liikmesriike teataval viisil toimima, oleks selle õigusakti mõju nõrgestamisena vaadeldav asjaolu, kui

5 õigussüsteemi jurisdiktsiooni all olevatel isikutel takistataks selle õigusakti alusel pöörduda kohtuasutuste poole või kui riiklikel kohtutel takistataks seda õigusakti ühenduse õigusnormina arvesse võtta. 22. Seega ei saa liikmesriik, kes ei ole õigel ajal võtnud direktiiviga sätestatud rakendusmeetmeid, süüdistada eraisikuid selles sätestatud kohustuste täitmata jätmises. 23. Sellest tuleneb, et kui riikliku kohtuasutuse poole pöördub isik, kes vastab selles direktiivis sätestatud eeskirjadele, nõudes sellise riikliku õigusnormi kehtetuks kuulutamist, mis ei ole kooskõlas siseriiklikusse seadusandlusse õigusvastaselt ülevõtmata kõnealuse direktiiviga, peab see kohtuasutus nimetatud nõude rahuldama, kui kõnealuse kohustuse kohta ei ole esitatud lisatingimusi ning kui see kohustus on piisavalt selge. 24. Seega tuleb esimesele küsimusele vastata, et liikmesriik ei saa pärast direktiivi ülevõtmiseks kehtestatud tähtaja möödumist kohaldada oma siseriiklikku seadust isegi kui see hõlmab kriminaalkaristusi, mis ei ole viidud vastavusse direktiivi nõuetega, isiku suhtes, kes vastab nimetatud direktiivis sätestatud tingimustele. 25. Teises küsimuses on riiklik kohtunik sisuliselt küsinud, kas liikmesriik, kellele direktiiv on suunatud, võib lahusteid käsitlevat direktiivi oma õigussüsteemi üle võttes näha ette kohustusi ja piiranguid, mis on rangemad ja üksikasjalikumad või muul viisil erinevad, eeskätt sellega seoses, et nendega kohustatakse esitama mahutitel andmeid, mida direktiiviga ei nõuta. 26. Direktiivi nr 73/173/EMÜ artiklites 3 ja 8 sätestatud nõuete koostoime vaatlemisel ilmneb, et turustada võib üksnes selliseid lahusteid, mis vastavad direktiivis ja selle lisas esitatud nõuetele, ning et liikmesriikidel ei ole õigust säilitada kõnealuse direktiiviga impordi jaoks kehtestatud eeskirjade kõrval eraldi muid eeskirju siseturu jaoks. 27. Seega tuleneb direktiivi 73/173/EMÜ süsteemist, et liikmesriik ei saa näha oma siseriiklikus õigussüsteemis ette kohustusi ja piiranguid, mis on direktiiviga ettenähtust rangemad ja üksikasjalikumad või muul viisil erinevad ning mis puudutavad lahustite liigitamist, pakendamist ja tähistamist, kusjuures keeld kehtestada mitteettenähtud piiranguid kehtib nii toodete siseturul vahetult turustatavate toodete kui ka imporditud toodete kohta. 28. Sellest lähtuvalt tuleb ka vastata riikliku kohtuniku teisele küsimusele. 29. Kolmandas küsimuses küsib riiklik kohtunik, kas 5. märtsi aasta seaduse nr 245 artiklis 8 sätestatud kohustust näidata müüki suunatava toote mahutil, kas lahustis on kasutatud bensooli, toluooli või ksülooli, näidates lisaks sellele ära nende ainete sisalduse summaarse protsendimäära ning ka bensooli sisalduse protsendimäära, võib vaadelda kõnealuse direktiiviga vastuolus olevana.

6 30. Itaalia 5. märtsi aasta seaduse nr 245 artiklis 8 on sätestatud kohustus paigutada müüki suunatavate bensooli, toluooli või ksülooli sisaldavate lahustite mahutitele etikett, milles on mainitud, et lahusti sisaldab kõnealuseid aineid, näidates seejuures ära nende ainete sisalduse summaarse protsendimäära ning ka bensooli sisalduse protsendimäära. 31. Samas nähakse direktiivi nr 73/173/EMÜ artiklis 5 ette kohustus näidata pakendil loetavalt ja mitte-eemaldatavalt, kas pakend sisaldab artikli 2 tähenduses mürgiseid aineid nagu bensool, kusjuures teatavatel juhtudel tuleb samuti ära näidata, kas pakend sisaldab enam kui 5-protsendilises kontsentratsioonis kahjulikke aineid nagu toluool või ksülool. 32. Seevastu ei ole sätestatud mitte mingit nõuet näidata ära nende ainete sisalduse summaarset või eraldi arvestatud protsendimäära. 33. Seega tuleb riikliku kohtuniku küsimusele vastata, et direktiivi nr 73/173/EMÜ tuleb tõlgendada sellises tähenduses, et see ei võimalda siseriiklike õigusnormidega nõuda kõnealuste ainete kohta pakendile sellise teabe kandmist, mis on üksikasjalikum kui teave, mida nõutakse antud direktiiviga. 34. Neljas küsimus on sõnastatud järgmiselt: Kas osutatud siseriiklike õigusnormide näol, mida kohaldatakse vahet tegemata kõikidele siseturul turustatavatele toodetele, on tegemist kaubavahetuse ja kõnealuste toodete vaba liikumise takistamise, keelamise või piiramisega isegi juhul, kui nende kehtestamise eesmärk oli tagada kõnealuste toodete kasutajate füüsilise heaolu tõhus kaitse?. 35. Selles küsimuses osutatakse asutamislepingu artiklile 36, millega lubatakse erandeid kaupade vaba liikumise põhimõttest, kui need on õigustatud julgeoleku seisukohast või inimeste või loomade elu ja tervise kaitsmiseks. 36. Kui asutamislepingu artikli 100 alusel nähakse ette vajalike meetmete võtmine ühenduse direktiivide abil, sealjuures ka selleks, et tagada inimeste ja loomade tervise kaitse ning kehtestatakse nende meetmete ühendusepoolsed järelevalvemeetmed, ei ole artikli 36 poole pöördumine enam asjakohane, kuivõrd ühtlustamisdirektiiviga kindlaksmääratud raamistikus rakendatakse asjaomaseid järelevalve- ja kaitsemeetmeid. 37. Direktiiviga nr 73/173/EMÜ on ette nähtud, et kui liikmesriik tuvastab, et selle direktiivi nõuetele vastav ohtlik valmistis kujutab endast sellele vaatamata ohtu tervisele või julgeolekule, võib ta rakendada ajutise meetmena komisjoni kontrolli all direktiivi artiklis 9 ettenähtud kaitsemeedet kooskõlas selles artiklis ettenähtud menetluse ja korraga.

7 38. Seega sobivad riiklikud sätted, mis lähevad kaugemale direktiivis nr 73/173/EMÜ sätestatud nõuetest, ühenduse õigusega kokku üksnes juhul, kui nad on vastu võetud kõnealuse direktiivi artiklis 9 sätestatud menetluse ja korra alusel. B Nõukogu 7. novembri aasta direktiivi nr 77/728/EMÜ tõlgendamine 39. Viiendas küsimuses küsib riiklik kohtunik, kas nõukogu 7. novembri aasta direktiiv nr 77/728/EMÜ on kohe ja vahetult kohaldatav liikmesriikidele alates sellest direktiivist teatamisest pandavate negatiivsete kohustuste osas, kui eraisik, kes lähtub õiguspärasest usaldusest, on viinud end vastavusse selle direktiivi nõuetega enne direktiivis kindlaksmääratud ülevõtmistähtaja möödumist. 40. Selle direktiivi eesmärk on samalaadne direktiivi nr 73/173 omaga selle poolest, et sellega nähakse ette samalaadsed eeskirjad ohtlikke aineid sisaldavate valmististe jaoks, mida kasutatakse värvide, lakkide, trükivärvide, liimainete ja muude sarnaste toodete valmistamiseks. 41. Direktiivi artikli 12 kohaselt peavad liikmesriigid selle jõustama 24 kuu jooksul alates teatamisest 9. novembril aastal. 42. See tähtaeg ei ole seega veel möödunud ning liikmesriikidel on kuni 9. novembrini 1979 aega võtta direktiivi nr 77/728/EMÜ sätted üle oma siseriiklikku seadusandlusse. 43. Riikliku kohtuniku esimesele küsimusele antud vastuse põhjendustest tuleneb, et kõnealune direktiiv, eriti selle artikkel 9, saab esimese küsimuse vastuses osutatud toime alles kindlaksmääratud tähtaja möödumisel ning juhul, kui liikmesriik ei täida talle pandud kohustusi. 44. Enne kõnealuse tähtaja möödumist on liikmesriigid selles valdkonnas vabad. 45. Asjaolu, et üks liikmesriik on võtnud direktiivi sätted oma siseriiklikku õigussüsteemi üle enne direktiiviga sätestatud tähtaja möödumist, ei tekita õiguslikke tagajärgi teiste liikmesriikide suhtes. 46. Kuivõrd direktiiviga pannakse põhimõtteliselt kohustusi üksnes liikmesriikidele, ei ole eraisikul võimalik tugineda õiguspärase usalduse põhimõttele enne direktiivi rakendamiseks ettenähtud tähtaja möödumist. 47. Seega tuleb viiendale küsimusele vastata, et nõukogu 7. novembri aasta direktiivi nr 77/728/EMÜ ja eriti selle artikli 9 alusel ei teki eraisiku suhtes, kes on viinud end selle direktiivi nõuetega vastavusse enne liikmesriigi jaoks selle ülevõtmiseks kindlaksmääratud tähtaja möödumist, mingit sellist õiguslikku mõju, mida siseriiklikud kohtud peaksid arvesse võtma.

8 Kohtukulud 48. Kohtule oma märkused esitanud nõukogu ja komisjoni kulusid ei hüvitata. 49. Et põhikohtuasja poolte jaoks on käesolev menetlus siseriiklikus kohtus poolelioleva asja üks staadium, otsustab kohtukulude jaotuse nimetatud kohus. Esitatud põhjendustest lähtudes EUROOPA KOHUS, vastates küsimustele, mille la Pretura Penale de Milan esitas talle oma 8. mai aasta määrusega, otsustab: 1. Liikmesriik ei saa pärast direktiivi ülevõtmiseks kehtestatud tähtaja möödumist kohaldada oma siseriiklikku seadust isegi kui see hõlmab kriminaalkaristusi, mis ei ole viidud vastavusse direktiivi nõuetega, isiku suhtes, kes vastab nimetatud direktiivis sätestatud tingimustele. 2. Direktiivi 73/173/EMÜ süsteemist tuleneb, et liikmesriik ei saa näha oma siseriiklikus õigussüsteemis ette kohustusi ja piiranguid, mis on direktiiviga ettenähtust rangemad ja üksikasjalikumad või muul viisil erinevad ning mis puudutavad lahustite liigitamist, pakendamist ja tähistamist, kusjuures keeld kehtestada mitteettenähtud piiranguid kehtib nii toodete siseturul vahetult turustatavate toodete kui ka imporditud toodete kohta. 3. Direktiivi nr 73/173/EMÜ tuleb tõlgendada sellises tähenduses, et see ei võimalda siseriiklike õigusnormidega nõuda kõnealuste ainete kohta pakendile sellise teabe kandmist, mis on üksikasjalikum kui teave, mida nõutakse antud direktiiviga. 4. Riiklikud sätted, mis lähevad kaugemale direktiivis nr 73/173/EMÜ sätestatud nõuetest, sobivad ühenduse õigusega kokku üksnes juhul, kui nad on vastu võetud kõnealuse direktiivi artiklis 9 sätestatud menetluse ja korra alusel. 5. Nõukogu 7. novembri aasta direktiivi nr 77/728/EMÜ ja eriti selle artikli 9 alusel ei teki eraisiku suhtes, kes on viinud end selle direktiivi nõuetega vastavusse enne liikmesriigi jaoks selle ülevõtmiseks kindlaksmääratud tähtaja möödumist, mingit sellist õiguslikku mõju, mida siseriiklikud kohtud peaksid arvesse võtma. Mertens de Wilmars Mackenzie Stuart Pescatore

9 Sørensen O Keeffe Bosco Touffait Kuulutatud avalikul kohtuistungil 5. aprillil 1979 Luxembourgis. Kohtusekretär Presidendi ülesannetes A. Van Houtte J. Mertens de Wilmars Koja esimees

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

265-78

265-78 EUROOPA KOHTU OTSUS 5. märts 1980 [...] Kohtuasjas 265/78, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel College van Beroep voor het Bedrijfsleven Haagi (Madalmaad) esitatud taotlus,

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

170_84

170_84 EUROOPA KOHTU OTSUS 13. mai 1986 * [ ] Kohtuasjas 170/84, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Bundesarbeitsgericht i esitatud taotlus, millega soovitakse saada nimetatud

Rohkem

4-73

4-73 EUROOPA KOHTU OTSUS 14. MAI 1974 * Kohtuasjas 4/73, J. NOLD, KOHLEN- UND BAUSTOFFGROSSHANDLUNG, Saksa õiguse alusel asutatud usaldusühing, asukoht Darmstadt, esindaja: Manfred Lütkehaus, Esseni advokatuur,

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS 12. juuli 1990 * Sotsiaalkindlustus Fonds national de solidarité lisatoetus Sissemaksetest sõltumatute hüvitiste eksporditavus Kohtuasjas C-236/88, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindajad:

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

59-85

59-85 EUROOPA KOHTU OTSUS 17. aprill 1986 * [ ] Selle töötaja vabaabielupartneri, kes on teise liikmesriigi kodanik, õigus elada vastava riigi territooriumil [ ] Kohtuasjas 59/85, mille esemeks on Euroopa Kohtule

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

193-85

193-85 EUROOPA KOHTU OTSUS 7. mai 1987 * (Tribunale di Milano eelotsusetaotlus) (Banaanide tarbimismaks) [ ] Kohtuasjas 193/85, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunale

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 23.11.2007 KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kohandatakse

Rohkem

299_86

299_86 Kohtuasi 299/86 [ ] Kumuleeruv käibemaks eraisikute poolt imporditavatelt kaupadelt [ ] EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 25. veebruar 1988 * Kohtuasjas 299/86, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/716, 10. aprill 2017, millega

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ ( EUROOPA KOMISJON Strasbourg, 10.1.2017 COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (teenuste kohta siseturul) jõustamise kohta, millega

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

Kohtulahendid_en-et_12115_Affaire_267-83_ET_korr

Kohtulahendid_en-et_12115_Affaire_267-83_ET_korr Kohtuasi 267/83 [...] Bundesverwaltungsgericht i eelotsusetaotlus Võõrtöötajad Töötajate perekonnaliikmete õigus elada teatud riigi territooriumil [...] EUROOPA KOHTU OTSUS 13. veebruar 1985 Kohtuasjas

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS 7. juuli 1992 * Direktiiv 90/366/EMÜ üliõpilaste elukohaõiguse kohta Õiguslik alus Euroopa Parlamendi prerogatiivid [ ] Kohtuasjas C-295/90, Euroopa Parlament, esindajad: Euroopa Parlamendi

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

ASML KOHTUJURISTI ETTEPANEK PHILIPPE LÉGER esitatud 28. septembril Käesolev eelotsusemenetlus käsitleb nõukogu määruse (EÜ) nr 44/2001 artik

ASML KOHTUJURISTI ETTEPANEK PHILIPPE LÉGER esitatud 28. septembril Käesolev eelotsusemenetlus käsitleb nõukogu määruse (EÜ) nr 44/2001 artik ASML KOHTUJURISTI ETTEPANEK PHILIPPE LÉGER esitatud 28. septembril 2006 1 1. Käesolev eelotsusemenetlus käsitleb nõukogu määruse (EÜ) nr 44/2001 artikli 34 punkti 2,2 mis näeb ette, millistel tingimustel

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

C-23_93

C-23_93 EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 5. oktoober 1994 * Teenuste osutamise vabadus Siseriiklik seadusandlus pluralistliku, mittekommertsliku ringhäälinguvõrgu ülalhoidmiseks Kohtuasjas C-23/93, [ ] mille esemeks

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

ja 51-86

ja 51-86 Liidetud kohtuasjad 358/85 ja 51/86 [...] Euroopa Parlamendi tegevuskohad Resolutsioon Brüsselis vajaminevate ruumide kohta Õiguspärasus Paralleelmenetluste välistamine [...] EUROOPA KOHTU OTSUS 22. september

Rohkem

CODE2APC

CODE2APC EUROOPA PARLAMENT 2004 Istungidokument 2009 C6-0324/2008 2004/0209(COD) 22/09/2008 Ühisseisukoht Nõukogu 15. septembri 2008. aasta ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv,

Rohkem

c_ et pdf

c_ et pdf 7.1.2009 C 2/7 Euroopa Andmekaitseinspektori arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ettepaneku kohta, mis käsitleb üldsuse juurdepääsu Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (2009/C

Rohkem

PA_Legam

PA_Legam EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Rahvusvahelise kaubanduse komisjon 7.10.2013 2013/0089(COD) ARVAMUS Esitaja: rahvusvahelise kaubanduse komisjon Saaja: õiguskomisjon Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163 Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163 FREMP 202 COMIX 456 CODEC 1279 MÄRKUS Saatja: Saaja:

Rohkem

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 9.1.2019 A8-0475/36 36 Põhjendus BG BG. arvestades, et kahjuks ei leidnud see vastuolu erikomisjonis lahendust; 9.1.2019 A8-0475/37 37 Põhjendus BI BI. arvestades, et niinimetatud Monsanto dokumendid ja

Rohkem

ART. 6 INTERPRETATION GUIDE

ART. 6 INTERPRETATION GUIDE EUROOPA KOMISJON Brüssel, 21.11.2018 C(2018) 7621 final Komisjoni teatis Natura 2000 alade kaitsekorraldus Elupaikade direktiivi 92/43/EMÜ artikli 6 sätted ET ET Euroopa Komisjon Natura 2000 alade kaitsekorraldus

Rohkem

C x

C x Kohtuasi C-127/92 Dr. Pamela May Enderby versus Frenchay Health Authority ja Secretary of State for Health (Eelotsusetaotlus, mille esitas Court of Appeal of England and Wales) (Meeste ja naiste võrdne

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ET

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ET Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ETTEPANEK Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni

Rohkem

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) 2. KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRATLETUD PIIRKOND KUULUB: 3. GEOGRAAFILISE TÄHISE TÜÜP:

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

EUPL v 1 1-all versions _4_

EUPL v 1 1-all versions _4_ Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents V.1.1 EUPL Euroopa Ühendus 2007 Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents ("EUPL") 1 kehtib allpool määratletud teose või tarkvara suhtes, mida levitatakse

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 4. september 2014 * Eelotsusetaotlus Direktiiv 91/477/EMÜ Euroopa tulirelvapassi väljastamin

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 4. september 2014 * Eelotsusetaotlus Direktiiv 91/477/EMÜ Euroopa tulirelvapassi väljastamin Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 4. september 2014 * Eelotsusetaotlus Direktiiv 91/477/EMÜ Euroopa tulirelvapassi väljastamine Siseriiklikud õigusnormid, mis jätavad õiguse sellise

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 27.3.2014 COM(2014) 186 final 2014/0108 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS isikukaitsevahendite kohta (EMPs kohaldatav tekst) {SWD(2014) 118 final} {SWD(2014)

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

CL2009R1072ET bi_cp 1..1

CL2009R1072ET bi_cp 1..1 2009R1072 ET 01.07.2013 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1072/2009, 21. oktoober 2009,

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/

EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/ EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/EÜ (põllumajandus- ja metsatraktorite mootoritest paisatavate

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

C-118_96

C-118_96 EUROOPA KOHTU OTSUS 28. aprill 1998 [ ] Teenuste osutamise vabadus Kapitali vaba liikumine Elukindlustusena kogutud säästude maksustamine Liikmesriigi õigusaktid, millega kehtestatakse teenuseid osutavate

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses L 323/10 19.12.2018 KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/2019, 18. detsember 2018, millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/2031 artikli 42 tähenduses kõrge riskiga taimede, taimsete saaduste ja muude objektide

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosü

EUROOPA KOMISJON Brüssel, KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosü EUROOPA KOMISJON Brüssel, 29.8.2011 KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosüsteemi kaudu tehtava halduskoostöö kohta (IMI määrus)

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

C� ja C�431-93

C� ja C�431-93 EUROOPA KOHTU OTSUS 14. detsember 1995 * Kutseala pensionifondi liigitamine ettevõtjaks Kohustuslik liitumine kutseala pensioniskeemiga Kokkusobivus konkurentsieeskirjadega Võimalus tugineda ühenduse õigusest

Rohkem

C

C Kohtuasi C-392/93 [ ] Eelotsusetaotlus Direktiivi 90/531/EMÜ tõlgendamine Telekommunikatsioon Ülevõtmine liikmesriigi õigusesse Hüvitamiskohustus ebaõige ülevõtmise korral [...] EUROOPA KOHTU OTSUS 26.

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald 8.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 155/11 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU SOOVITUS, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECV) loomise kohta (EMPs kohaldatav tekst)

Rohkem

kaubamärgikaitsmineEkke [Kirjutuskaitstud] [Ühilduvusrežiim]

kaubamärgikaitsmineEkke [Kirjutuskaitstud] [Ühilduvusrežiim] Kaubamärkide kaitsmine Eestis ja välisriikides. Ekke-Kristian Erilaid kaubamärgiekspert 26.04.2012 Mis on kaubamärk? Kaubamärk on tähis, millega on võimalik eristada ühe isiku kaupa või teenust teise isiku

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

JAI CNC ET#4.indd

JAI CNC ET#4.indd ET Praktiline juhend uue Brüsseli II määruse kohaldamiseks www.europa.eu.int/civiljustice Sissejuhatus Euroopa Liidu vabadusel, julgeolekul ja õiglusel põhinev ala aitab inimesi nende igapäevaelus, kui

Rohkem

45-85

45-85 Kohtuasjas 45/85, EUROOPA KOHTU OTSUS 27. jaanuar 1987 * [ ] Konkurents Tulekindlustusmakseid käsitlev soovitus [ ] Verband der Sachversicherer e.v. (varakindlustusandjate ühendus), kelle registrijärgne

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke 15.11.2014 L 330/1 I (Seadusandlikud aktid) DIREKTIIVID EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/95/EL, 22. oktoober 2014, millega muudetakse direktiivi 2013/34/EL seoses mitmekesisust käsitleva teabe

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (kolmas koda) 15. märts 2012 * Autoriõigus ja sellega kaasnevad õigused infoühiskonnas Rooma konventsiooni,

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (kolmas koda) 15. märts 2012 * Autoriõigus ja sellega kaasnevad õigused infoühiskonnas Rooma konventsiooni, Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (kolmas koda) 15. märts 2012 * Autoriõigus ja sellega kaasnevad õigused infoühiskonnas Rooma konventsiooni, TRIPS lepingu ja WPPT vahetu kohaldatavus liidu õiguskorras

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 16. oktoober 2012 (23.10) (OR. en) 14790/12 Institutsioonidevaheline dokume nt: 2012/0065 (COD) MAR 123 TRANS 327 SOC 816 CODEC 2348 ARUANNE Saatja: Peasekretariaat Saaja:

Rohkem

Communication from the Commission

Communication from the Commission EUROOPA KOMISJON Brüssel, 24.8.2016 COM(2016) 544 final 2013/0141 (COD) KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, mis on esitatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõike 6 alusel ning milles käsitletakse

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 1252•/•2014, mai 2014, - millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 20

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 1252•/•2014, mai 2014, - millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 20 25.11.2014 L 337/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 1252/2014, 28. mai 2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/83/EÜ seoses

Rohkem

CL2011R1169ET _cp 1..1

CL2011R1169ET _cp 1..1 02011R1169 ET 01.01.2018 003.001 1 Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide

Rohkem

Kirjaplank

Kirjaplank VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/15/1585 Otsuse tegija Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Helina- Aleksandra Lettens Otsuse tegemise aeg ja koht 12.10.2015 Tallinnas Vaide esitamise aeg 31.08.2015

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2013/37/EL, 26. juuni 2013, millega muudetakse direktiivi 2003/98/EÜ avaliku sektori valduses oleva teabe taas

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2013/37/EL, 26. juuni 2013, millega muudetakse direktiivi 2003/98/EÜ avaliku sektori valduses oleva teabe taas 27.6.2013 Euroopa Liidu Teataja L 175/1 I (Seadusandlikud aktid) DIREKTIIVID EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2013/37/EL, 26. juuni 2013, millega muudetakse direktiivi 2003/98/EÜ avaliku sektori

Rohkem

C-163_90

C-163_90 EUROOPA KOHTU OTSUS 16. juuli 1992 * Kaupade vaba liikumine Prantsusmaa ülemeredepartemangude maksusüsteem [ ] Kohtuasjas C-163/90, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel

Rohkem

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2018/ 1807, november 2018, - mis käsitleb isikustamata andmete Euroopa Liidus vaba

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2018/ 1807, november 2018, - mis käsitleb isikustamata andmete Euroopa Liidus vaba 28.11.2018 L 303/59 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2018/1807, 14. november 2018, mis käsitleb isikustamata andmete Euroopa Liidus vaba liikumise raamistikku (EMPs kohaldatav tekst) EUROOPA PARLAMENT

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

C-63_90 ja C-67_90

C-63_90 ja C-67_90 EUROOPA KOHTU OTSUS 13. oktoober 1992 * Kalandus Määrus püügikvootide jaotamise kohta liikmesriikide vahel Hispaania ja Portugali ühinemisakt [ ] Liidetud kohtuasjades C-63/90 ja C-67/90, Portugali Vabariik,

Rohkem

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3 ET ET ET EUROOPA KOMISJON Brüssel 4.6.2010 KOM(2010)298 lõplik 2010/0156 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, geneetiliselt muundatud maisi Bt11 (SYN-BTØ11-1) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 9. märts 2018 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2017/0354 (COD) 15965/1/17 REV 1 (bg,cs,da,de,el,es,et,fi,fr,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 9. märts 2018 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2017/0354 (COD) 15965/1/17 REV 1 (bg,cs,da,de,el,es,et,fi,fr, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 9. märts 2018 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2017/0354 (COD) 15965/1/17 REV 1 (bg,cs,da,de,el,es,et,fi,fr,ga,hr,hu,it,lt, lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv) COMPET

Rohkem

43 ja 63-82

43 ja 63-82 EUROOPA KOHTU OTSUS 17. jaanuar 1984* [ ] Liidetud kohtuasjades 43 ja 63/82, Vereniging ter Bevordering van het Vlaamse Boekwezen, VBVB (flaamikeelsete raamatute edendamise ühing), asukoht Antwerpen, esindajad:

Rohkem

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1)

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) L 95/56 Euroopa Liidu Teataja 29.3.2014 EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) (2014/179/EL) EUROOPA

Rohkem

CODE2APC

CODE2APC EUROOPA PARLAMENT 2004 ««««««««««««Istungidokument 2009 C6-0261/2007 2005/0211(COD) 06/09/2007 Ühisseisukoht Nõukogu 23. juuli 2007 ühine seisukoht, mis on vastu võetud eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi

Rohkem

Selgitavad märkused, mis on lisatud üldise grupierandi määruse sihtotstarbelist läbivaatamist puudutavale ettepanekule Käesoleva dokumendi eesmärk on

Selgitavad märkused, mis on lisatud üldise grupierandi määruse sihtotstarbelist läbivaatamist puudutavale ettepanekule Käesoleva dokumendi eesmärk on Selgitavad märkused, mis on lisatud üldise grupierandi määruse sihtotstarbelist läbivaatamist puudutavale ettepanekule Käesoleva dokumendi eesmärk on selgitada üldise grupierandi määruse läbivaatamist

Rohkem

Täida dokumendi properties TITLE väli

Täida dokumendi properties TITLE väli R I I G I K O H U S DISTSIPLINAARKOLLEEGIUM O T S U S Distsiplinaarasja number Otsuse kuupäev 27. märts 2019. a Kohtukoosseis Kohtuasi Distsiplinaarmenetluse algatajad Asja läbivaatamise kuupäev Istungil

Rohkem

Microsoft Word - n doc

Microsoft Word - n doc EUROOPA KOMISJON Brüssel, 10.6.2010 K(2010) 3604 Teema: Riigiabi - Eesti - Abi nr N 115/2010 - Eesti maaelu arengukava 2007 2013 meetme 1.1 Koolitus ja teavitustegevus metsanduslikud tegevused Lugupeetud

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (viies koda laiendatud koosseisus) 30. aprill 1998 * Tühistamishagi Õhutransport Riigiabi Väike summa Konkurentsi kahjustami

ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (viies koda laiendatud koosseisus) 30. aprill 1998 * Tühistamishagi Õhutransport Riigiabi Väike summa Konkurentsi kahjustami ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (viies koda laiendatud koosseisus) 30. aprill 1998 * Tühistamishagi Õhutransport Riigiabi Väike summa Konkurentsi kahjustamine Mõju liikmesriikidevahelisele kaubandusele Põhjendused

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 22.03.2017 Tallinnas

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 443/2009, 23. aprill 2009, millega kehtestatakse uute sõiduautode heitenormid väikesõidukite süsinikdioks

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 443/2009, 23. aprill 2009, millega kehtestatakse uute sõiduautode heitenormid väikesõidukite süsinikdioks 5.6.2009 ET Euroopa Liidu Teataja L 140/1 I (EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik) MÄÄRUSED EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ)

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (neljas koda) 12. juuli 2018 * Eelotsusetaotlus Riigihange Direktiiv 2004/17/EÜ Artikkel 34 Bussi ja trolli

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (neljas koda) 12. juuli 2018 * Eelotsusetaotlus Riigihange Direktiiv 2004/17/EÜ Artikkel 34 Bussi ja trolli Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (neljas koda) 12. juuli 2018 * Eelotsusetaotlus Riigihange Direktiiv 2004/17/EÜ Artikkel 34 Bussi ja trollibussi varuosade tarnimine Tehniline kirjeldus Samaväärsed

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2013) 4035 final KOMISJONI ARUANNE Aruanne, milles käsitletakse direktiivi 96/82/EÜ (ohtlike ainetega seotud suu

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2013) 4035 final KOMISJONI ARUANNE Aruanne, milles käsitletakse direktiivi 96/82/EÜ (ohtlike ainetega seotud suu EUROOPA KOMISJON Brüssel, 28.6.213 C(213) 435 final KOMISJONI ARUANNE Aruanne, milles käsitletakse direktiivi 96/82/EÜ (ohtlike ainetega seotud suurõnnetuste ohu ohjeldamise kohta) kohaldamist liikmesriikides

Rohkem

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 9.2.2015 B8-0098/7 7 Punkt 4 4. kutsub Ameerika Ühendriike üles uurima LKA üleviimise ja salajase kinnipidamise programmide käigus korda saadetud mitmeid inimõiguste rikkumisi ja esitama nende kohta süüdistusi

Rohkem