Bodhisattva määratlemine Lootossuutras

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Bodhisattva määratlemine Lootossuutras"

Väljavõte

1 vrmt /7/24 17:55 page 103 #103 Bodhisattva määratlemine Lootossuutras Teet Toome Lootossuutra (saddharmapuṇḍarīka-sūtra) jaguneb üsna selgelt mitmeks temaatiliseks osaks, mis on tõenäoliselt ka algselt erinevat päritolu. Esimene osa (1. 9. peatükk) on pühendatud ühele kahest suutra põhiteemast, ühe sõiduki (ekayāna) kirjeldamisele, ning on suunatud eelkõige šraavakatele, Buddha õpilastele, kes mahajaana budismi arusaama järgi on hinajaana järgijad. Suutra teine osa ( peatükk) moodustab teise sisulise tuumiku, keskmeks 15. peatükk, milles on juttu Buddha elust ja selle pikkusest. Selle osa tegelased on eelkõige bodhisattvad ja ka teksti sõnum on mõeldud neile. Esimest ja teist osa seob vahendite valdamise (upāyakauśalya) õpetuse idee. Kolmas osa ( peatükk) ei moodusta sisulist tervikut, vaid koosneb eri bodhisattvate lugudest, mis suutra eelneva temaatikaga otseselt haakuvad. Järgnevalt vaatlen bodhisattva kui mahajaana lüsioloogia 1 ehk vabanemisõpetuse keskse kuju kirjeldusi neis kolmes Lootossuutra erinevas tekstikihistuses. Lootossuutra ei anna üksikasjalikke kirjeldusi oma tegelastüüpide kohta ja tundub, et tegelaste defineerimine ei ole Lootossuutra eesmärk. Ometi võime leida sellest väga olulisest mahajaana suutrast mitmeid tekstikohti, mis pakuvad huvitavat informatsiooni budismis kõige olulisemate tegelaste kohta. Eelkõige paistab siin silma bodhisattva ja buddha kirjelduste teatav kattuvus. Bodhisattva kirjeldustest näeme, et tal 1 Termini lüsioloogia kohta vt Linnart Mäll. Nulli ja lõpmatuse kohal. ( Eesti mõttelugu 21.) Tartu: Ilmamaa,

2 vrmt /7/24 17:55 page 104 # BODHISATTVA MÄÄRATLEMINE LOOTOSSUUTRAS on tüüpilised buddha omadused, ning Buddha kirjeldustes torkab silma, et tema puhul on olulised bodhisattvalikud omadused. Bodhisattvat defineerib suutra võrdluses šraavakate ja pratjekabuddhadega; olulisi jooni võime bodhisattva iseloomustamisel aga välja tuua ka mütoloogiliste bodhisattvate kirjeldustest, kellest siinkohal vaatleme Avalokitešvarat Bodhisattva üldine kirjeldus Lootossuutra kirjeldab bodhisattvat, võrreldes teda kahe teise põhilise tüübiga budistlikus lüsioloogias: pratjekabuddhadega ja šraavakatega. Selle kohta võib leida ühe märkimisväärse tekstikoha. Seal, Šāriputra, usuvad väga targad olendid Tathāgatat, Maailmaisa. Ja uskudes rakendavad nad Tathāgata õpetust, käivad kindlalt selle järgi. Seal on olendid, kes soovivad juhinduda valjust häälest, enese pärisnirvaana pärast käivad nad Tathāgata õpetuse järgi, et mõista nelja õilsat tõde. Nende kohta öeldakse: šraavakasõiduki soovijad kolmikilmast põgenevad. [- - -] Teised olendid soovivad õpetajata teadmist, ennast suunavat meelerahu, enese pärisnirvaana pärast käivad nad Tathāgata õpetuse järgi, et mõista põhjuseid ja tingimusi. Nende kohta öeldakse: pratjekabuddhasõiduki soovijad kolmikilmast põgenevad. [- - -] Teisal jällegi olendid soovivad kõikteadja teadmist, buddhateadmist, iseseisvat teadmist, õpetajata teadmist paljude inimeste hüvanguks, paljude inimeste õnneks, kaastundest maailma vastu, inimhulkade kasuks, hüveks, õnneks, jumalate ja inimeste ning kõigi olendite pärisnirvaana pärast käivad nad Tathāgata õpetuse järgi, et mõista Tathāgata teadmist, väge ja kartmatust. Nende kohta öeldakse: suure sõiduki 3 soovijad kolmikilmast põgenevad. Seetõttu öeldakse bodhisattvad mahasattvad. 4 Kolme lüsioloogilise tüübi puhul võib välja tuua (1) omadused, mis neil kõigil on ühised, (2) omadused, mille poolest nad erinevad. 2 Vaata ka: Nõndaläinu eluea pikkus: Lootossuutra 15. peatükk. Tõlkinud Teet Toome. Eesti Akadeemilise Orientaalseltsi aastaraamat 2009/2010. Tartu: Eesti Akadeemiline Orientaalselts, 2010, lk 10 20; Samantamukha peatükk: Avalokitešvara erinevate kujude õpetus. Tõlkinud Teet Toome. Eesti Akadeemilise Orientaalseltsi aastaraamat 2006, Tartu: Eesti Akadeemiline Orientaalselts, 2006, lk mahāyāna 4 Saddharmapuṇḍarīkasūtra. Toim. P. L. Vaidya. Darbhanga: Mithila Institute, 1960, ptk III, lk 55. Tlk Teet Toome.

3 vrmt /7/24 17:55 page 105 #105 TEET TOOME 105 (1) Kolm omadust, mis on kõigil kolmel tüübil ühised. 1. Nad kuuluvad õpetlaste ehk tarkade hulka (paṇḍitajātīyā). 2. Nad usuvad (abhiśraddadhanti) Tathāgatat ja rakendavad Tathāgata õpetust ehk käivad selle õpetuse järgi (tathāgataśāsane bhiyujyante ). 3. Nad soovivad põgeneda kolmikilmast (traidhātuka). Seega võib öelda, et Lootossuutra järgi peavad need ühisomadused iseloomustama budismi teel käijat üldiselt. (2) Kõigi kolme tegelastüübi kirjeldamisel tuuakse välja kolm olulist iseloomustajat, mis vastavalt tüübile erinevad. 1. Mida nad soovivad. 2. Mis on nende tegutsemise põhjus (hetu). 3. Mida nad tahavad mõista. Vaatan lähemalt kolme tüüpi eristavaid omadusi, mille põhjal võib esitada Lootossuutra kõige põhilisema lüsioloogiliste tüüpide jaotuse. 1. Mida nad soovivad. a) Šraavakad soovivad järgida valju häält (paraghoṣaśrava). Seega on neile oluline õpetaja, kes neid rangelt juhib. b) Pratjekabuddhad soovivad õpetajata teadmist (anācāryaka jñāna) ja nad püüdlevad meelerahu (śamatha) poole iseenese (dama) juhatusel. c) Bodhisattvad ehk bodhisattvad mahasattvad (bodhisattvā mahāsattvā) soovivad kõikteadja teadmist (sarvajñajñāna), buddhateadmist (buddhajñāna), iseseisvat teadmist (svayaṃbhūjñāna) ja õpetajata teadmist (anācāryaka jñāna). 2. Mis on nende tegutsemise põhjus. a) Šraavakad kulgevad iseenda pärisnirvaana pärast (ātmaparinirvāṇahetu). b) Pratjekabuddhad kulgevad samuti iseenda pärisnirvaana pärast (ātmaparinirvāṇahetu). c) Bodhisattvad mahasattvad on tee ette võtnud paljude inimeste (bahujana) hüve (hitāya), õnne (sukhāya) pärast, sest nad on maailma suhtes kaastundlikud (lokānukampāyai) ja teevad seda kõigi olendite (sarvasatt-

4 vrmt /7/24 17:55 page 106 # BODHISATTVA MÄÄRATLEMINE LOOTOSSUUTRAS va), kelle hulka kuuluvad nii jumalad (deva) kui inimesed (manuṣya), täieliku nirvaana pärast (parinirvāṇahetu). 3. Mida nad tahavad mõista. a) Šraavakad tahavad mõista nelja õilsat tõde (caturāryasatya). b) Pratjekabuddhad tahavad mõista põhjuseid ja tingimusi (hetupratyaya) ehk põhjuslikkuse seadmust. c) Bodhisattvad mahasattvad tahavad mõista Tathāgata teadmist, väge ja kartmatust (tathāgatajñānabalavaiśāradya). Nagu näha, ühendab pratjekabuddhasid ja bodhisattvaid soov õpetajata teadmise järele. Kuid tekstist võib järeldada, et nad mõlemad usuvad Tathāgatat, igal juhul käivad nad tema õpetuse järgi. Seega ei mõelda siin ilmselt õpetaja puudumist, vaid rõhutatakse nende iseseisvat mõtlemist. S.t, nad usuvad küll Tathāgatat ja järgivad tema õpetust, kuid nende teadmine on juba õpetajast sõltumatu. Nad ei soovi jääda ainult õpetuse kuulajaks, vaid jõuda seisundini, kus nende teadvus toimib iseseisvalt. Kuid erinevalt pratjekabuddhadest iseloomustab suutra seisundit, mille poole püüdlevad bodhisattvad, veel kolme terminiga. Bodhisattvad soovivad ka kõikteadja teadmist (sarvajñajñāna), buddhateadmist (buddhajñāna), iseseisvat teadmist (svayaṃbhūjñāna). Seega ei ole nende püüeldav seisund ainult iseseisev, vaid buddhale omane teadmine, mida iseloomustab ka termin kõikteadja teadmine. Niisiis, olenemata termini tähendusest (pratjekabuddha tähendab buddha iseenda jaoks ) ei pea Lootossuutra pratjekabuddhasid buddhadeks. Nad on küll iseseisvad ega klammerdu range juhtimise külge, kuid Lootossuutra järgi pole nende eesmärk buddhaseisund. Šraavakaid ja pratjekabuddhasid ühendab aga nende käitumise ajend, nad lähevad budistlikule teele iseenda vabastamise pärast. Eelkõige väljendub hinajaana ja mahajaana erinevus ajendis, miks õpetust järgida. Šraavakate ja pratjekabuddhade ajendiks on nende isiklik nirvaana. Bodhisattvad aga on kaastundlikud ja soovivad nirvaanat kõigile olenditele. Kõigi kolme tüübi puhul on aga erinev see, mida nad püüavad mõista. Seda võiks nimetada ka nende põhiõpetuseks, õpetuseks, mis on vastava tüübi puhul oluline sihile jõudmiseks. Kui suutra kõneleb kolme tüübi mõistmisest, siis nii šraavakate kui pratjekabuddhade puhul on nende iseloomustus tavapärane. Šraavakate mõistmise objekt on neli õilsat tõde

5 vrmt /7/24 17:55 page 107 #107 TEET TOOME 107 ja pratjekabuddhadel põhjused ja tingimused ehk põhjuslikkuse seadmus. Kuid bodhisattvate puhul ei rõhutata siin sugugi mõnda sellist tuntud mahajaana meetodit, nagu nt kuut ületavat toimingut, tühjuseõpetust, kaastunnet või muud, millega bodhisattvaid tihti seostatakse, vaid rõhutatakse, et nad tahavad mõista Tathāgata teadmist, väge ja kartmatust ehk kõhklematust. See on pigem meeleseisund, aga mitte tee, meetod või õpetus. Kuna bodhisattvad püüdlevad buddhateadmist ja ei midagi muud, peab ka nende mõistmine olema sellega kooskõlas. Et Lootossuutra peab siin esiletõstmist väärivaks just Tathāgata teadmist, väge ja kartmatust, siis ilmselt on just see aspekt bodhisattvate puhul määrav. Kui neli õilsat tõde ja põhjuslikkuse seadmus on eelkõige õpetused, mille puhul on oluline mõistmine, mis võib olla üsnagi passiivne, siis Tathāgata väe ja kartmatuse puhul tõuseb esile aktiivne hoiak maailma suhtes. Oluline pole enam vaid nending, kuidas asjad on, vaid kartmatusel põhinev vahetu suhtumine. Tuleb ka rõhutada, et see on just Tathāgata ehk Buddha vägi ja kartmatus, seega on bodhisattvad otseselt teel buddhaseisundi poole. Seda aspekti teiste tüüpide puhul esile ei tooda. Kuid ka bodhisattvate seas võib täheldada gradatsiooni, bodhisattva kõrgemat taset näitab järgnev lõik 16. peatükist (Buddha kõneleb siin Maitrejale, keda nimetab Võitmatuks): Ja kui, Võitmatu, õilis poeg või õilis tütar, on seda Tathāgata eluea pikkuse õpetuse seadmusekäsitlust kuuldes vankumatult pühendunud, siis on tema kindlameelsuse märk teada nimelt ta näeb, et ma õpetan Raisakullimäel seadmust, ümbritsetuna bodhisattvahulgast, piiratuna bodhisattvahulgast, šraavakakoguduse keskel olevana. Ja ta näeb minu buddhavälja, Sahā maailmasüsteemi, teemantsiledana, kaheksa kuldniidiga kaunistatuna, kalliskivipuudega üle külvatuna. Ta näeb bodhisattvaid asuvat kõrges meeldivas hoones. 5 Siinne meie Sahā maailma kirjeldus on sarnane mõne mittemaise buddhavälja kirjeldusega, näiteks paljude Lootossuutras ennustatud tuleviku buddhade buddhaväljadega või buddha Amitābha buddhavälja Sukhāvatī kirjeldusega. See on puhas pilk. Bodhisattva meel muutub niivõrd, et ta pilk sellele ebatäiuslikule maailmale on hoopis teistsugune. On oluline, et bodhisattva näeks seda buddhavälja täiuslikuna; tavapilgule see niisugusena ei ilmne. 5 Saddharmapuṇḍarīkasūtra, ptk XVI, lk 201.

6 vrmt /7/24 17:55 page 108 # BODHISATTVA MÄÄRATLEMINE LOOTOSSUUTRAS Teiseks taseme näitajaks on paralleel Lootossuutra kuulutajatega. Nimelt tõelised Lootossuutra kuulutajad, eelkõige bodhisattvad, lubavad kuulutada selles Sahā maailmas, mis pole ilus ja kus on palju probleeme, kuid šraavakad lubavad kuulutada teistes maailmades. 6 Tõeline bodhisattva on nõus taluma raskusi. Samas aga pole tema jaoks see maailm ju ebatäiuslik. Lootossuutra ei räägi palju tühjusest, kuid see printsiip on enamiku oluliste kontseptsioonide taga. Ka ebatäiusliku maailma nägemine teistsugusena eeldab tühjuse mõistmist. Nii ütleb 13. peatükk: bodhisattvo mahāsattvaḥ sarvadharmān śūnyān vyavalokayati bodhisattva mahasattva vaatab kõiki seadmusi tühjadena. 7 See tühjuse nägemine võimaldab ka vaadata Sahā maailma täiuslikuna. 2. Buddha kui bodhisattva Lootossuutra teise osa keskmes, 15. peatükis on Buddha eluea pikkuse kirjeldus. Vormiliselt jaguneb 15. peatükk neljaks osaks. Kõigepealt sissejuhatus, kus Buddha ütleb, et tema juttu tuleb uskuda, ja bodhisattvad lubavad seda teha. Teiseks teksti põhisõnum Buddha eluea pikkusest. Kolmandaks mõistujutt, mis on sõnumi illustratsiooniks. Seejärel on proosateksti ümberjutustavad värsid. Põhiosas on värsside sõnum sama kui proosas, kuid värsid esitavad buddhavälja kirjelduse, mida proosas pole. Meid huvitab siinkohal eelkõige, kuidas see Lootossuutra keskne tekstikoht kirjeldab Buddha meeleseisundit. Sellele viitab otseselt üks lõik tekstis. Sest Tathāgata näeb kolmikilma nii, nagu see on: ei sünni, ei sure, ei teki, ei kao, ei tiirle sansaaras, ei vaibu pärisnirvaanasse, ei tõeline, ei ebatõeline, ei olev, ei olematu, ei nõnda, ei teisiti, ei vale, ei mittevale. Nõndaläinu ei näe kolmikilma nii, nagu näevad lapsikud tavalised inimesed. 8 Buddha näeb maailma nii, nagu see on, s.t ta ei vaatle maailma opositsioonide seisukohalt, samas kui tavaline arusaam maailmast põhineb opositsioonidel sünd/surm, õige/vale jne. Teine tekstiosa (värsid 10 14) väljendab 6 Ibid., XII, lk Ibid., XIII, lk Ibid., XV, lk 190.

7 vrmt /7/24 17:55 page 109 #109 TEET TOOME 109 Buddha meeleseisundit. Siin kirjeldab Buddha oma buddhavälja, mis on ülemeeleline ja imeline nagu ikka buddhaväljade kirjeldused. Värsis 11 ütleb Buddha, et olendid näevad ja kujutlevad, et see ilmavald põleb ; ja 14. värsis, et olendid kujutlevad, et buddhaväli põleb (dahyamāna) ja olendid näevad maailmavalda väga hirmsana, muserdavana, sadadest piinadest ümbritsetuna (subhairavaṃ paśyiṣu lokadhātum upadrutaṃ śokaśata-abhikīrṇam). 9 Kuid Buddha näeb maailma puhtana ja täiuslikuna. Opositsioonide seisukohalt maailma vaatlemine teeb selle muserdavaks, hirmsaks ja kannatusrikkaks, kuid opositsioonidest loobumine muudab maailma nägemise puhtaks ja täiuslikuks. Kuidas on see aga võimalik, kui ka need terminid kuuluvad opositsioonide valda? Seetõttu võib öelda, et Buddha kirjeldab oma meeleseisundit kahel erineval tasandil: loogilisel ja poeetilisel. 10 Loogilisel tasandil opositsioone ei ole. Poeetilisel tasandil aga võib kõrgemat teadvuseseisundit iseloomustada nii, nagu on kirjas salmides 11 14: [- - -] minu buddhaväli on ikka täis jumalaid ja inimesi. / Erinevaid lõbustusi ja naudinguid, miljoneid parke, losse ning taevaseid kaarikuid, ehitud kalliskivimägedega ja puudega täis õisi ning vilju. / Ning ülalpool taovad jumalad heliriistu, valavad korallipuuõite pilvi üle minu, üle šraavakate ning teiste virguma valmistuvate tarkade. / Ning nõnda on mu väli alati olnud [- - -]. 11 Kui eelnevad tekstilõigud kirjeldavad Buddha passiivset meeleseisundit, seda, kuidas ta näeb või mõistab maailma, siis järgnevalt vaatleme, kuidas Buddha meeleseisund väljendub tema aktiivsuses, selles, kuidas ta toimib maailma suhtes. Buddha meeleseisundi aktiivsus väljendub õpetamises ning selleks kasutab ta vahendeid. Kusjuures vahendiks muutub kõik, nii Buddha ise kui ka teised buddhad. 12 Buddha ütleb Lootossuutras, et selleks, et olendid näeksid asju õigesti, on neid vaja küpsetada (paripācana). Üks vahend (upāya) on näiteks lugu Buddha enese elueast, selle uus versiooni (15. peatükk). Ta avaldab kõrgema tõe, mis enne oli olnud šraavakate eest varjul. Sellel uuel lool on kaks poolt, minevik ja tulevik. Mineviku kohta ütleb Buddha, et ta ei ole virgunud mitte alles selles elus, vaid ju- 9 Ibid., XV, lk Loogilisel tasandil on väljendusreeglid kindlaks määratud; poeetilisel tasandil aga võib tähendusi, nende omavahelisi seoseid ja seoseid objektidega vabalt luua. Loogiline ja poeetiline tasand ei ole vastandatud ega hierarhilises seoses. 11 Saddharmapuṇḍarīkasūtra, ptk XV, lk Ibid., XV, lk 190.

8 vrmt /7/24 17:55 page 110 # BODHISATTVA MÄÄRATLEMINE LOOTOSSUUTRAS ba loendamatuid ajastuid tagasi. Tuleviku kohta aga ütleb ta, et ta ei lähe pärisnirvaanasse, kuigi ta on seda enne teatanud. Ta ütleb, et ta jääb alatiseks (sadā); tema bodhisattvakulg (bodhisattvacaryā) ei ole veel lõpule viidud (na pariniṣpāditā); ta ei lahku Raisakullimäelt loendamatute ajastute jooksul. 13 Võttes kokku need Buddhat iseloomustavad omadused, võime öelda: 1) Buddha ei vaatle maailma opositsioonide seisukohalt; 2) Buddha näeb maailma täiuslikuna. Need Buddha omadused vastanduvad tavalisele inimesele: 1) Tavaline inimene vaatleb maailma opositsioonide seisukohalt; 2) Tavaline inimene näeb maailma muserdavana, ebatäiuslikuna. Võime veel välja tuua kaks Buddha omadust: 1) Buddha on alatiolev; 2) Tema bodhisattvakulg kestab veel. Need kaks omadust ei seostu tavalise inimesega kuidagi, võib öelda, et need omadused, eriti viimane, seostuvad ainult ühe budistliku lüsioloogilise tüübiga bodhisattvaga. Lootossuutra esitab n-ö igavese Buddha kontseptsiooni, mis peaks teatud mõttes olema Buddha ülendamine. 14 Samas peaks Buddha seostamine bodhisattva omadustega teda teoreetiliselt madaldama, kuna bodhisattva ei ole ju veel buddha. Tegelikult väidab Buddha ise oma elulugu jutustades, et ta kunagi sai buddhaks seega ta pole olnud alati buddha. Teisalt on Buddha pikaaegne viibimine siin maailmas just nimelt bodhisattva tegu. Niisiis võime öelda, et Buddha kirjeldus Lootossuutras ei ole tema jumalikustamine, vaid hoopis inimlikustamine ta on alati siin, sest tema inimlik omadus, kaastunne, on aktiivne. 3. Bodhisattva Avalokitešvara Vaatleme nüüd ühte konkreetset bodhisattvat Lootossuutrast. Üsna kindlalt on bodhisattva Avalokitešvarast kõnelev peatükk lisandus Lootossuutrale. Kuid Avalokitešvara peatükk on temaatiliselt Lootossuutraga kooskõlas. Eelkõige huvitab meid siin buddha ja bodhisattva omaduste suhe. Peatükk Avalokitešvarast on selleks väga hea näide. Samantamukha-parivarta on Lootossuutra 24. peatükk, mis jaguneb nelja ossa. Esimene osa vastab küsimusele: miks bodhisattva Avaloki- 13 Ibid., XV, lk Ma ei taha siin kasutada sõna jumalikustama, kuna jumalad on budismis madalamad olendid kui buddhad.

9 vrmt /7/24 17:55 page 111 #111 TEET TOOME 111 tešvarat niimoodi nimetatakse? Teine osa vastab küsimustele: kuidas ta õpetab ja milliseid vahendeid selleks kasutab? Kolmandas osas kingitakse Avalokitešvarale austuse märgiks kaelakee (see on ainus koht, mis otseselt seob antud peatükki kogu Lootossuutraga ). Neljas osa on värsid, mis osalt kordavad proosas öeldut (värsid 1 19), kuid osalt on see Avalokitešvara ülistus, mis proosas puudub (värsid 20 33) ja mis jaguneb omakorda kaheks. Värsid esinevad Kumāradžīva hiinakeelses tõlkes, 15 kuid värsid on sanskritikeelses versioonis ja on seega ilmselt samuti lisandus või olnud isegi omaette tekst. Viimased värsid kõnelevad Avalokitešvara seosest Amitābhaga. 1. Avalokitešvara kannab sellist nime, sest: a) Avalokitešvara nime kuulmine, nimetamine ja hüüdmine päästab (parimuc) igasugustest hädadest: kannatuse, tule, vee, deemonite, vangistuse, hukkamise ja raske teekonna ohtudest. b) Avalokitešvara austamine (namaskāra) kaotab (vigata) kolm põhilist meeleplekki: iha, viha ja teadmatuse. c) Kes soovib poega või tütart, saab selle, kui austab (namaskāra) Avalokitešvarat. Neid, kes Avalokitešvarat austavad (namaskāraṃ kariṣyanti) ja tema nime meeles peavad (nāmadheyam dhārayiṣyanti), saadab edu (amoghaphala). Avalokitešvara aitab nii maiste hädade puhul kui ka soodustab vaimset arengut, kaotab meeleplekke. Avalokitešvara suurust näitab see, et ta päästab ka siis, kui tegu on tõepoolest kurjategijaga, s.t inimesega, kes on süüdi. Avalokitešvara ei keeldu aitamast. Seejärel ütleb tekst, et isegi kui austada teda kas või üks kord, siis on see võrdne loendamatute buddhade austamisest saadud pälvimustega. Seega on Avalokitešvara võrdne buddhaga või isegi kõrgem. 2. Teine küsimus: kuidas Avalokitešvara õpetab ja milliseid vahendeid selleks kasutab? Vastus leidub loetelus, milliseid kujusid (rūpa) Avalokitešvara võib olendite õpetamiseks võtta. Neid on olemasolevas sanskriti tekstis 16, mitte 33 nagu hiinakeelsetes tõlgetes. Kõik on auväärsed olendid. Loetelu algab buddhaga seega võib Avalokitešvara olla ka buddha. 15 Vt nt Leon Hurvitz (tlk.). Scripture of the Lotus Blossom of the Fine Dharma. New York: Columbia University Press, 1976.

10 vrmt /7/24 17:55 page 112 # BODHISATTVA MÄÄRATLEMINE LOOTOSSUUTRAS 3. Kui Avalokitešvarale kingitakse hindamatu väärtusega kaelakee, siis jagab ta selle kaheks ja kingib kahele buddhale. See näitab, et ta peab buddhasid siiski endast kõrgemaks. 4. Enamik värsse on Avalokitešvara ülistus. Avalokitešvara on kui jumalus, kes vaatab alla kannatavate olendite peale ja kuuleb nende karjeid. Kuid värsid kõnelevad samas ka Avalokitešvarast (värsid 29 32), kes on buddha Amitābha kaaslane, seisab tema kõrval ja lehvitab talle tuult (vījayanta). See asetab ta samuti buddhast madalamale, mis on aga kooskõlas sellega, et ta võib võtta erinevaid kujusid. Nagu näeme, on Lootossuutra kirjeldus Bodhisattva Avalokitešvarast ambivalentne. Osalt tuleneb see kindlasti teksti erinevatest kihistustest, kuid võib arvata, et on ka teatud määral taotluslik. Ühelt poolt annab tema austamine rohkem pälvimusi kui buddhade austamine, aga ta võib olla ka buddha. Tema päästev imevägi on niivõrd kaastundlik, et päästab kõiki. Teisalt on ta buddha kaaskonda kuuluv bodhisattva. Kindlasti võib aga öelda, et bodhisattva põhiliseks omaduseks on siin suur kaastunne, mis on suunatud kõigile. Nagu buddhagi võib ta kaastundest võtta selle kuju, mis vaja, et olendeid aidata. TEET TOOME (sünd. 1974), MA (maailmakirjandus), Tartu Ülikooli Raamatukogu, raamatukoguhoidja.

Individuaalne, universaalne ja transtsendentaalne humanism budismis Märt Läänemets... inimese ja inimese vaheline sõprus ja osadus, mis on olnud nii ü

Individuaalne, universaalne ja transtsendentaalne humanism budismis Märt Läänemets... inimese ja inimese vaheline sõprus ja osadus, mis on olnud nii ü Individuaalne, universaalne ja transtsendentaalne humanism budismis Märt Läänemets... inimese ja inimese vaheline sõprus ja osadus, mis on olnud nii ühiskondliku kui ka kõlbelise arengu põhialuseks, ei

Rohkem

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse pakutavast päästest rääkimine ongi see, mida nimetatakse evangeeliumi

Rohkem

TARTU LIKOOL

TARTU LIKOOL TARTU ÜLIKOOL FILOSOOFIATEADUSKOND EESTI KIRJANDUSE ÕPPETOOL Stella Sägi IDA MÕJUD EESTI LUULES Magistritöö Juhendaja dotsent Arne Merilai TARTU 2006 SISUKORD SISSEJUHATUS 4 1. USUNDID 7 1.1 Hinduism 7

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

David the King Part 1 Estonian CB

David the King Part 1 Estonian CB Piibel Lastele Esindab Kuningas Taavet (1. osa) Kirjutatud: Edward Hughes Joonistused: Lazarus Muudatud: Ruth Klassen Tõlkitud: Jaan Ranne Tekitatud: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Koolist väljalangenute endi vaatenurk (...) see et ma ei viitsind õppida. (...) oli raskusi midagi tunnis teha ka, kui keegi seal seljataga midagi möliseb Sul seal. Helen Toming Et jah kui klassiga nagu

Rohkem

ELADA LIGIMESE SUHTES KAASATUNDVALT TARMO KULMAR EESTI A K A D EEM ILISE O RIEN TA A LSELTSI PR ESID EN T Tema Pühadus XIV dalai-laama Tendzin Gyatso

ELADA LIGIMESE SUHTES KAASATUNDVALT TARMO KULMAR EESTI A K A D EEM ILISE O RIEN TA A LSELTSI PR ESID EN T Tema Pühadus XIV dalai-laama Tendzin Gyatso ELADA LIGIMESE SUHTES KAASATUNDVALT TARMO KULMAR EESTI A K A D EEM ILISE O RIEN TA A LSELTSI PR ESID EN T Tema Pühadus XIV dalai-laama Tendzin Gyatso kuulub kahtlemata tänapäeva maailma autoriteetsemate

Rohkem

Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata?

Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata? Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata? Tiina Merkuljeva superviisor coach, ISCI juhataja tiina.merkuljeva@isci.ee www.isci.ee Töötajate kaasamispraktika areng Inspireeriv

Rohkem

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis ajab inimesed segadusse. Järgnevalt on ülevaade mõningatest

Rohkem

lvk04lah.dvi

lvk04lah.dvi Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus. veebruaril 004. a. Lahendused ja vastused Noorem rühm 1. Vastus: a) jah; b) ei. Lahendus 1. a) Kuna (3m+k) 3 7m 3 +7m k+9mk +k 3 3M +k 3 ning 0 3 0,

Rohkem

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv eesmärk Vestluse skeem vestluse läbiviijale Millel tähelepanu

Rohkem

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööaknas leia Windows Update 4.Lase arvutil kontrollida

Rohkem

VaadePõllult_16.02

VaadePõllult_16.02 OLARI TAAL KES JULGEB EESTIT REFORMIDA? VAADE PÕLLULT Illustratsioonid: Ebba Parviste SKP (miljard USD) RAHVAARV (miljon inimest) SOOME 267 5,5 LÄTI 31 2 majandusvõimsuse vahe 8,6 korda rahvaarvu vahe

Rohkem

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, 2015. a. Töökirjeldus. Rühma vanus: 5-6 aastased lapsed. Peo teema: Vastlapäev.

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Eesti Vabariik 100 EV 100 korraldustoimkond, Riigikantselei Eesti Vabariik 100 programmi ülesehitus ja korraldus Eesti Vabariik 100 2018 mõõdetakse välja 100 aastat Eesti riigi loomisest. EV 100 tähistamiseks:

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

8osaline tee.indd

8osaline tee.indd 7 Teadvustamise tasandid: Täiuslik Teadvustamine Me nägime, et Kõrgem Evolutsioon erineb madalamast, kuna see saab teoks teadlik olemise ehk teadvustamise läbi. Siit tuleneb, et areng Kõrgemas Evolutsioonis

Rohkem

Kuidas kehtestada N&M

Kuidas kehtestada N&M Kehtestav suhtlemine Kuidas ennast kehtestada, kui Su alluv on naine/mees? Tauri Tallermaa 15. mai 2019 Suhtlemine Kui inimene suhtleb teise inimesega keele vahendusel, leiab aset miski, mida me mujal

Rohkem

Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014

Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014 Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014 Tunneme nimepidi oma allikasilmi ja suuremaid puid, jõekäärusid ja moreeninõlvu, mida nõudlikult mägedeks

Rohkem

Microsoft Word - essee_CVE ___KASVANDIK_MARKKO.docx

Microsoft Word - essee_CVE ___KASVANDIK_MARKKO.docx Tartu Ülikool CVE-2013-7040 Referaat aines Andmeturve Autor: Markko Kasvandik Juhendaja : Meelis Roos Tartu 2015 1.CVE 2013 7040 olemus. CVE 2013 7040 sisu seisneb krüptograafilises nõrkuses. Turvaaugu

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Konverents Terve iga hinna eest, 07.03.2013 Tervis ja haigus muutuvas maailmas Andres Soosaar Mis on meditsiin? Meditsiin on pikka aega olnud ruum, mille koordinaattelgedeks on tervise-haiguse eristus

Rohkem

Monitooring 2010f

Monitooring 2010f Lõimumiskava monitooring 2010 Raivo Vetik, TLÜ võrdleva poliitika professor Kohtumine Rahvuste Ümarlauas 24. september, 2010 Uuringu taust TLÜ uurimisgrupp: Raivo Vetik, Jüri Kruusvall, Maaris Raudsepp,

Rohkem

Matemaatiline analüüs IV 1 3. Mitme muutuja funktsioonide diferentseerimine 1. Mitme muutuja funktsiooni osatuletised Üleminekul ühe muutuja funktsioo

Matemaatiline analüüs IV 1 3. Mitme muutuja funktsioonide diferentseerimine 1. Mitme muutuja funktsiooni osatuletised Üleminekul ühe muutuja funktsioo Matemaatiline analüüs IV 1 3. Mitme muutuja funktsioonide diferentseerimine 1. Mitme muutuja funktsiooni osatuletised Üleminekul üe muutuja funktsioonidelt m muutuja funktsioonidele, kus m, 3,..., kerkib

Rohkem

2006 aastal ilmus vene keeles kaks raamatut: KUNSTITERAAPIA ALBUM LASTELE ja KUNSTITERAAPIA ALBUM TÄISKASVANUTELE. Raamatu autorid on E. Vasina. Psühh

2006 aastal ilmus vene keeles kaks raamatut: KUNSTITERAAPIA ALBUM LASTELE ja KUNSTITERAAPIA ALBUM TÄISKASVANUTELE. Raamatu autorid on E. Vasina. Psühh 2006 aastal ilmus vene keeles kaks raamatut: KUNSTITERAAPIA ALBUM LASTELE ja KUNSTITERAAPIA ALBUM TÄISKASVANUTELE. Raamatu autorid on E. Vasina. Psühholoog - nõustaja, kunstiteraapia ühenduse liige Moskvas

Rohkem

10. peatükk Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vä

10. peatükk Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vä Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vägivalla aktid, mis leiavad aset perekonnas. Tunni eesmärgid Teada

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

Õppekava arendus

Õppekava arendus Õppekava arendus Ülle Liiber Õppekava kui kokkulepe ja ajastu peegeldus Riiklik õppekava on peegeldus sellest ajast, milles see on koostatud ja kirjutatud valitsevast mõtteviisist ja inimkäsitusest, pedagoogilistest

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 9.2.2015 B8-0098/7 7 Punkt 4 4. kutsub Ameerika Ühendriike üles uurima LKA üleviimise ja salajase kinnipidamise programmide käigus korda saadetud mitmeid inimõiguste rikkumisi ja esitama nende kohta süüdistusi

Rohkem

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE LÖÖGE KAASA > kui olete õpetaja või sotsiaaltöötaja ja sooviksite korraldada oma kogukonnas üritust, kus osaleb mõni eeskujuks olev inimene > kui soovite osaleda

Rohkem

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA JA KORDA Inglise keel 1 Koostanud Kaidi Peets Teksti lugenud Sheila Süda (eesti keel) Michael Haagensen (inglise keel) Kujundanud Kertu Peet OÜ Adelante Koolitus, 2018

Rohkem

Polünoomi juured Juure definitsioon ja Bézout teoreem Vaadelgem polünoomi kus K on mingi korpus. f = a 0 x n + a 1 x n a n 1 x

Polünoomi juured Juure definitsioon ja Bézout teoreem Vaadelgem polünoomi kus K on mingi korpus. f = a 0 x n + a 1 x n a n 1 x 1 5.5. Polünoomi juured 5.5.1. Juure definitsioon ja Bézout teoreem Vaadelgem polünoomi kus K on mingi korpus. f = a 0 x n + a 1 x n 1 +... + a n 1 x + a n K[x], (1) Definitsioon 1. Olgu c K. Polünoomi

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode] Olavi-Jüri Luik Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL 21.veebruar 2014 i iseloomustab Robin Hood ilik käitumine kindlustus on rikas ja temalt raha võtmine ei ole kuritegu. Näiteks näitavad Saksamaal ja USA-s

Rohkem

Tööplaan 9. kl õpik

Tööplaan 9. kl õpik Mõttest tekstini Eesti keele ja tekstiõpetuse õpik 9. klassile Näidistööplaan Aeg Teema Põhimõisted Õppematerjal Tegevused Õppetulemus Hindamine 1. nädal I. Suhtlemine rühmas Ptk 1 Sissejuhatuseks 2. nädal

Rohkem

Kus on Jumal algus.indd

Kus on Jumal algus.indd Kus on Jumal? Kirjutanud ja joonistanud Leia A. Stinne Originaaltiitel: Where Is God? Avaldatud lepingu alusel kirjastusega Light Technology Publishing Eesti keelde tõlkinud Lembe Rohuväli Toimetanud Riina

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Ott Ojaveer.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Ott Ojaveer.ppt [Compatibility Mode] "Kooliolümpiamängud kooli identiteedi kandjana kõrvalseisja seisukohalt." Kool täna vastuvõtt katsete tulemuste põhjal õpilasi 541 noormehi 225 neide 316 töötjid54 töötajaid õpetajaid 45 Kuulsamad vilistlased

Rohkem

Pealkiri on selline

Pealkiri on selline Kuidas keerulisemad alluvad muudaksid oma käitumist, kui juht seda soovib? Jaana S. Liigand-Juhkam Millest tuleb juttu? - Kuidas enesekehtestamist suhtlemises kasutada? - Miks kardetakse ennast kehtestada?

Rohkem

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja 2017-2018 EDL Liiga tulemuste põhjal nelja liigasse. a. Premium Liiga (9 osalejat) b.

Rohkem

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE ILVE-TEISI REMMEL JUHATAJA OÜ KODUÕDE KODUÕENDUS (HOME NURSING CARE) - KVALIFITSEERITUD ÕENDUSTEENUS, MIDA OSUTATAKSE ÄGEDA HAIGUSE PARANEMISPERIOODIS OLEVA, KROONILIST HAIGUST

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: Mari Kooskora Sügis

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt:   Mari Kooskora Sügis Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: www.aaii.com Mari Kooskora Sügis 2013 1 Pisut taustast (EPL, H. Mets, nov 2005) Mari Kooskora

Rohkem

Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi

Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi 22.02.2019 Rasmus Kask SA Eesti Vabaõhumuuseum teadur Mis on väärtus? 1) hrl paljude inimeste, eriti asjatundjate (püsiv) hinnang asja, nähtuse või olendi

Rohkem

1-69_.pdf

1-69_.pdf Aasta advokaat Gerli Kilusk: mulle tundub, et minu jaoks on parim aeg just praegu ! " #! " $ $ # % &! $! $ % $ ' ( & )! Aina enam teevad kõrgeid panuseid ärimaailmas just õrnema soo esindajad. Tunnustuse

Rohkem

Personalijuht keskastme juhi kingades3 [Compatibility Mode]

Personalijuht keskastme juhi kingades3 [Compatibility Mode] Vähemalt kaks paari kingi ja lisamõtteid Personalijuht keskastme juhi kingades PARE Akadeemia klubi Karl Laas Keskjuhi arusaam oma tööst inimeste juhina - mis on minu vastutus ja roll? Valida, arendada,

Rohkem

NR-2.CDR

NR-2.CDR 2. Sõidutee on koht, kus sõidavad sõidukid. Jalakäija jaoks on kõnnitee. Kõnnitee paikneb tavaliselt mõlemal pool sõiduteed. Kõige ohutum on sõiduteed ületada seal, kus on jalakäijate tunnel, valgusfoor

Rohkem

George i Imeline Arstirohi Illustreerinud Quentin Blake Tõlkinud Elise ja Viktor Nikonov Värsid tõlkinud Leelo Märjamaa DRAAKON & KUU

George i Imeline Arstirohi Illustreerinud Quentin Blake Tõlkinud Elise ja Viktor Nikonov Värsid tõlkinud Leelo Märjamaa DRAAKON & KUU George i Imeline Arstirohi Illustreerinud Quentin Blake Tõlkinud Elise ja Viktor Nikonov Värsid tõlkinud Leelo Märjamaa DRAAKON & KUU George s Marvellous Medicine Text Copyright Roald Dahl Nominee Ltd,

Rohkem

5_Aune_Past

5_Aune_Past Kuidas kohaturundus suurendab ettevõtte kasumit? Aune Past Past ja Partnerid Kommunikatsioonibüroo aune@suhtekorraldus.ee 1 Miks inimesed teevad seda, mida nad teevad? Kuidas panna inimesed tegema seda,

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

P2P süsteemid

P2P süsteemid Gnutella Ajalugu Detsentraliseeritus Protokollist Paralleliseerimine Ujutamine Skaleeruvus Ultranoded Puuräsid DHT Muud MEELIS ROOS 1 Ajalugu Failivahetus P2P massidesse viija Napster tsentraalne süsteem

Rohkem

1

1 1 ENO RAUD PILDID JOONISTANUD EDGAR VALTER 3 Kujundanud Dan Mikkin Illustreerinud Edgar Valter Küljendanud Villu Koskaru Eno Raud Illustratsioonid Edgar Valter Autoriõiguste pärija Külli Leppik Tänapäev,

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemiseks Tellija: Maksu- ja Tolliamet Teostaja: Alarmtec AS

Rohkem

vv05lah.dvi

vv05lah.dvi IMO 05 Eesti võistkonna valikvõistlus 3. 4. aprill 005 Lahendused ja vastused Esimene päev 1. Vastus: π. Vaatleme esiteks juhtu, kus ringjooned c 1 ja c asuvad sirgest l samal pool (joonis 1). Olgu O 1

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIVALLAST MILLES SEISNEB NIMETATUD KONVENTSIOONI EESMÄRK?

Rohkem

Tartu Ülikool

Tartu Ülikool Tartu Ülikool Code coverage Referaat Koostaja: Rando Mihkelsaar Tartu 2005 Sissejuhatus Inglise keelne väljend Code coverage tähendab eesti keeles otse tõlgituna koodi kaetust. Lahti seletatuna näitab

Rohkem

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06 Andmebaaside projekteerimine Erki Eessaar Esimene trükk Teadaolevate vigade nimekiri seisuga 24. juuni 2013 Lehekülg 37 (viimane lõik, teine lause). Korrektne lause on järgnev. Üheks tänapäeva infosüsteemide

Rohkem

Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega.

Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja Sõlesepad tantsurühma meestega. Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega. 2019.aasta tantsupeoks täpsustused ja täiendused tehtud

Rohkem

14413_124_Notice-25-Oct-2016.indd

14413_124_Notice-25-Oct-2016.indd Teatis Kuupäev: 25. oktoober 2016 Kellele: Üldjuhtidele, piirkonna seitsmekümnetele, vaia-, misjoni- ja ringkonna juhatajatele, piiskoppidele ja koguduse juhatajatele, vaia ja koguduse nõukogu liikmetele

Rohkem

PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- As

PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- As PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega. 2019.aasta

Rohkem

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier 09.02.2019 Miks on ülesannete lahendamise käigu kohta info kogumine oluline? Üha rohkem erinevas eas inimesi õpib programmeerimist.

Rohkem

E-õppe ajalugu

E-õppe ajalugu Koolituskeskkonnad MTAT.03.142 avaloeng Anne Villems September 2014.a. Põhiterminid Koolituskeskkonnad (Learning environments) IKT hariduses (ICT in education) E-õpe (e-learning) Kaugõpe (distance learning)

Rohkem

Hommikune kordus / Taevas TV7 26 nädala kordus - Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede

Hommikune kordus / Taevas TV7 26 nädala kordus -   Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Hommikune kordus / Taevas TV7 26 nädala kordus - www.tv7.ee 08:00 Derek Prince: Ülistus 1/3 08:30 Kohtumine Messiaga: Marion Wells 08:40 Ärka!: Võrratu Jumala armastus 09:00 Danny Silk - Austuse kultuur:

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc) ALGKLASSILAPSED 1 MINU NIMI ON MINA OLEN PRAEGU TÄNA ON 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED KIRJUTA VÕI JOONISTA SIIA KAKS KÄRNERI TÖÖRIISTA KIRJUTA SIIA SELLE TAIME 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST NIMI MIDA ISTUTASID MÕISTA,

Rohkem

ITK - suitsuvaba haigla 2014

ITK  - suitsuvaba haigla 2014 Tubakavaba haigla Sally Maripuu Töökeskkonnateenistuse juhataja Ida- Tallinna Keskhaigla AS Asutatud aastal 2001 6 erineva tervishoiuasutuse ühendamise teel 2011 liideti juurde diagnostikakeskus 1012 Loksa

Rohkem

Antennide vastastikune takistus

Antennide vastastikune takistus Antennide vastastikune takistus Eelmises peatükis leidsime antenni kiirgustakistuse arvestamata antenni lähedal teisi objekte. Teised objektid, näiteks teised antennielemendid, võivad aga mõjutada antenni

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Kas minna \374heskoos v\365i j\344\344da \374ksi - \334histegevuse arendamise t\344nane tegelikkus Rando V\344rni

(Microsoft PowerPoint - Kas minna \374heskoos v\365i j\344\344da \374ksi - \334histegevuse arendamise t\344nane tegelikkus Rando V\344rni Kas minna üheskoos või v i jääj ääda üksi? Ühistegevuse arendamise tänane t tegelikkus Eesti Maaülikool Majandus- ja sotsiaalinstituut Maamajanduse ökonoomika vastutusvaldkonna juht Professor Rando Värnik

Rohkem

Word Pro - digiTUNDkaug.lwp

Word Pro - digiTUNDkaug.lwp / näide: \ neeldumisseadusest x w x y = x tuleneb, et neeldumine toimub ka näiteks avaldises x 2 w x 2 x 5 : x 2 w x 2 x 5 = ( x 2 ) w ( x 2 ) [ x 5 ] = x 2 Digitaalskeemide optimeerimine (lihtsustamine)

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc) 4-6 KLASS 1 Minu nimi on Ma olen praegu Täna on 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED Kirjuta või joonista siia kolm kärneri tööriista Kirjuta siia selle taime nimi, 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST 3. TÖÖRIIST mida istutasid

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode] Tööõnn läbi mitmekülgse hariduse Tiina Saar, Äripäeva Tööjõuturg toimetaja ja karjäärinõustaja 15.10.2010 Tiina Saar - Aaretesaar.ee 1 Tähelepanekud kogemusest Ettevõtetes, kus ei keskenduta pehmetele

Rohkem

Tuustep

Tuustep TUUSTEPP Eesti tants segarühmale Tantsu on loonud Roland Landing 2011. a. Pärnus, kirjeldanud Erika Põlendik. Rahvalik muusika, esitab Väikeste Lõõtspillide Ühing (CD Kui on kuraasi ). Tantsus on käed

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VILJANDI LINNAVALITSUSE

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

Microsoft Word - QOS_2008_Tallinn_OK.doc

Microsoft Word - QOS_2008_Tallinn_OK.doc GSM mobiiltelefoniteenuse kvaliteet Tallinnas, juuni 2008 Sideteenuste osakond 2008 Kvaliteedist üldiselt GSM mobiiltelefonivõrgus saab mõõta kümneid erinevaid tehnilisi parameetreid ja nende kaudu võrku

Rohkem

Miksikese_e_tanukiri_2017_sugissprint_klassid_2

Miksikese_e_tanukiri_2017_sugissprint_klassid_2 Narva Soldino Gümnaasiumi 2.c klassi võistkond osales edukalt Miksikese online võistluses Осенний Спринт 2017 ja saavutas 2. klasside arvestuses I. koha Miksikese õppekeskkond tänab 2.c klassi õpetajat!

Rohkem

Microsoft Word - 228est.doc

Microsoft Word - 228est.doc KINNITATUD AS Eesti Loots nõukogu 11.06.2018 otsusega Lootsitasu määrad ja maksmise kord 1. Lootsitasu määrad kohustuslikus lootsimispiirkonnas on: GT Lootsimine sadama akvatooriumil Lootsimine väljaspool

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa OTSUS Tallinn 20.06.2007 J.1-45/07/4 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine Elisa Eesti AS- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Sissejuhatus mehhatroonikasse MHK0120

Sissejuhatus mehhatroonikasse  MHK0120 Sissejuhatus mehhatroonikasse MHK0120 5. nädala loeng Raavo Josepson raavo.josepson@ttu.ee Pöördliikumine Kulgliikumine Kohavektor Ԧr Kiirus Ԧv = d Ԧr dt Kiirendus Ԧa = dv dt Pöördliikumine Pöördenurk

Rohkem

Politsei Hädaabi 112, infotelefon E-R Keila, Keskväljak 8a E-R : 09:00-17:00, Lääne-Harju politsei korrapidaja 24/7, Turvat

Politsei Hädaabi 112, infotelefon E-R Keila, Keskväljak 8a E-R : 09:00-17:00, Lääne-Harju politsei korrapidaja 24/7, Turvat Politsei Hädaabi 112, infotelefon E-R 612 3000 Keila, Keskväljak 8a E-R : 09:00-17:00, 612 4510 Lääne-Harju politsei korrapidaja 24/7, 612 5710 Turvatunne algab meist enestest ;.politsei.ee Mart Meriküll

Rohkem

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Kava Kuulame Annet Essed ja Felder Õppimise teooriad 5 Eduka õppe reeglit 5 Olulisemat oskust Anne Loeng Mida uut saite teada andmebaasidest?

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Loeng2www.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Loeng2www.ppt [Compatibility Mode] Biomeetria 2. loeng Lihtne lineaarne regressioon mudeli hindamisest; usaldusintervall; prognoosiintervall; determinatsioonikordaja; Märt Möls martm@ut.ee Y X=x~ N(μ=10+x; σ=2) y 10 15 20 2 3 4 5 6 7 8

Rohkem

3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui is

3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui is 3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui isikukood ei ole teada Ees- ja perekonnanimi Sugu Vanus

Rohkem

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 Projekti eesmärk 1. Laps saab teadmisi tervislikest

Rohkem

2015 aasta veebruari tulumaksu laekumise lühianalüüs aasta veebruari lühianalüüs pole eriti objektiivne, sest veebruari lõpuks polnud tuludeklar

2015 aasta veebruari tulumaksu laekumise lühianalüüs aasta veebruari lühianalüüs pole eriti objektiivne, sest veebruari lõpuks polnud tuludeklar 2015 aasta i tulumaksu laekumise lühianalüüs. 2015 aasta i lühianalüüs pole eriti objektiivne, sest i lõpuks polnud tuludeklaratsioonid laekunud veel üle 2500 ettevõttelt. Rahandusministeerium püüdis küll

Rohkem

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc)

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc) Kinnitan:.. J.Nikitin Kooli direktor 06.02.2018.a HANKIJA: SILLAMÄE KANNUKA KOOL Ремонт противопожарных дверей в здании школы Sillamäe Kannuka Kool,Geologia tn 13. HANKEDOKUMENDID EHITUSTÖÖD 1 SISUKORD

Rohkem

Uve Poom & Jaan Urb Copyright Rahastuse leidmine & annetuste kogumine

Uve Poom & Jaan Urb Copyright Rahastuse leidmine & annetuste kogumine Uve Poom & Jaan Urb Copyright Rahastuse leidmine & annetuste kogumine Uve Poom Uvel on mitme aasta jagu vabaühenduste juhtimiskogemusi nii Eestist kui Ukrainast. Tööalaselt on ta alati üht- või teistpidi

Rohkem

DVD_8_Klasteranalüüs

DVD_8_Klasteranalüüs Kursus: Mitmemõõtmeline statistika Seminar IX: Objektide grupeerimine hierarhiline klasteranalüüs Õppejõud: Katrin Niglas PhD, dotsent informaatika instituut Objektide grupeerimine Eesmärk (ehk miks objekte

Rohkem