Tööjõuvajaduse seire- ja prognoosisüsteem OSKA. Tulevikuvaade tööjõu- ja oskuste vajadusele: MAJUTUS, TOITLUSTUS, TURISM

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Tööjõuvajaduse seire- ja prognoosisüsteem OSKA. Tulevikuvaade tööjõu- ja oskuste vajadusele: MAJUTUS, TOITLUSTUS, TURISM"

Väljavõte

1 Tööjõuvajaduse seire- ja prognsisüsteem OSKA Tulevikuvaade tööjõu- ja oskuste vajadusele: MAJUTUS, TOITLUSTUS, TURISM Uuringu LÜHIARUANNE 2018

2 Esikaanel: Kokk Tallinki hotellis. Kstajad: Ingrid Lepik, Mare Uiboupin, SA Kutsekoda Akadeemiline toimetaja: Olav Aarna, SA Kutsekoda Keeletoimetaja: Kadi Kivilo Kujundus: Velvet OÜ Fotod: Aivo Kallas/Velvet OÜ, AS Tallink Group, Kaspar Orasmäe/Visit Estonia, 360kraadi, Tartu Kutsehariduskeskus/SA Innove, Külli Tedre-Gavrilov ja Merit Paenurm/Gigpanel Ltd. Uuringu aruande terviktekst on leitav: oska.kutsekoda.ee Täname uuringu valmimisele kaasaaitamise eest: Aire Toffer, Eesti Spaaliit; Aivar Ruukel, MTÜ Smaa Turism; Allan Padar, Haridus- ja Teadusministeerium; Allan Vainu, Teie Kelner OÜ; Anne Mäe, Tallinna Teeninduskl; Anneli Kana, Eesti Maaturism MTÜ; Annika Anton, Majandus- ja Kommunikatsiniministeerium; Argo Koppa, Carmen Grupp; Enna Kallasvee, Haapsalu Kutsehariduskeskus; Heleen Välba, Eesti Baarmenite Assotsiatsin; Helle Gern, EAS Turismiarenduskeskus; Indrek Kivisalu, Fdstudio OÜ; Kadi Rebass, Haridus- ja Teadusministeerium; Kairi Luur, AS Estravel; Krista Tuulik, AS Tallink Grupp; Külli All, Haridusja Teadusministeerium; Maarika Liivamägi, Eesti Hotellide ja Restoranide Liit; Mariann Lugus, Eesti Turismifirmade Liit; Monika Sneste, Eesti Giidide Liit; Reeda Tuula, Tallinna Ülikl; Rudolf Visnapuu, Eesti Peakokkade Ühendus; Sirje Rekkor, Eesti Turismihariduse Liit; Tiina Ardel, Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskl; Tiina Viin, Tartu Ülikli Pärnu Kolledž; Ülle Parbo, Sihtasutus Innove; intervjueerituid, retsensente jt uuringule kaasa aitajaid. Uuring on valminud Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava prioriteetse suuna Prioriteetne suund 1: ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul ELi vahendite kasutamise eesmärgi 5: Õpe kutse- ja kõrghariduses on suuremas vastavuses tööturu vajadustega meetme Õppe seostamine tööturu vajadustega tegevuse Tööjõuvajaduse seire- ja prognsisüsteemi lmine ehk OSKuste Arendamise krdinatsinisüsteemi lmine (edaspidi OSKA) eesmärkide elluviimiseks ja tulemuste saavutamiseks. Väljaandja: SA Kutsekoda Autoriõigus: SA Kutsekoda, 2018

3 Sisukord Uuringu olulisemad tulemused 4 Majutuse, toitlustuse ja turismi valdkond ning põhikutsealad 8 Põhikutsealade tööjõu- ja oskuste vajaduse muutused 20 Klituspakkumise ülevaade 30 Klituspakkumise vastavus prognsitavale tööjõuvajadusele 36 Uuringu järeldused ja valdkonna eksperdikogu ettepanekud 42 3

4 Uuringu olulisemad tulemused Lühiaruandesse on kndatud OSKA majutuse, toitlustuse ja turismi uuringu olulisemad tulemused. Briti saatkonna aiapidu

5 Globaliseeruv valdkond Töövomide muutus, sh tööampsud Töötajad ja kliendid erinevatest kultuuridest Jagamismajandus Iseteeninduslahendused Klientide kõrgemad tused ja mitmekesised sihtrühmad Personaliseeritud ja nišiteenused Paindlikud taseme- ja täiendõppe võimalused, sh õpiampsud Töötajate väärtustamine ja klitamine Teeninduskvaliteedi tõstmine Külalislahkus, elamuste lmine ja ehe kogemus 5

6 OSKA majutuse, toitlustuse ja turismi valdkonna (edaspidi MTT või valdkond) rakendusuuringus otsiti vastust küsimusele, kuidas paremini vastata valdkonna põhikutsealade tööjõu- ja oskuste vajadusele lähema 5 10 aasta jksul ning kuidas peaks selleks muutma klituspakkumist. Lühikokkuvõte sisaldab uuringu olulisemaid tulemusi. Ametialade käsitlemisel on MTT tegevusalad jagatud kolmeks alavaldkonnaks: majutus, toitlustus ja turism. Kõiki MTT alavaldkondi mõjutab peamiselt majandusarengu üldine käekäik ja valdkonnaspetsiifiline areng. Valdkonna tööjõuvajadust mõjutavad tugevalt ka hajalisus ja piirkondlikud erinevused. Sissetulekute kasvades suureneb Eestis eeldatavalt nõudlus nii sise- kui ka välisturismis ning tänu ööbivate välisturistide arvu kasvule võib data eksporditulude suurenemist. Seejuures on oluline valdkonna arengut positiivselt mõjutava turismi- ja maksupoliitika jätkumine ja transpordiühenduste arendamine, mis suurendaks turistide arvu, vähendaks hajalisust ja piirkondlikke erinevusi. Valdkonna keskmisest suurem tööjõuvlavus viitab valdkonna eripäradele, näiteks ebaregulaarne tööaeg, sagedasemad lühiajalised lepingud (sh tööampsud) ja osaajaga töötamine, töö hajalisus, madal töötasu, nrte suur osakaal töötajate hulgas. Mitmel põhikutsealal on võimalik töötada erialase hariduseta, omades sobivaid hoiakuid, üldoskusi ning teenindus- ja õpitahet. Seetõttu sobib valdkond nrtele tööturule sisenemiseks, vanemaealistele ning mõned majutuse ja toitlustuse alavaldkonna põhikutsealad sobivad töötamiseks ka erivajadustega inimestele. Kasvav nõudlus MTT teenuste järele suurendab järgmise 5 10 aasta jksul MTT põhikutsealadel tervikuna hõivatute arvu tagasihoidlikult (2%), seda peamiselt teenindustöötajate arvu kasvu tõttu. Põhikutsealadest prognsitakse väikest hõivatute arvu kasvu majutusettevõtete allüksuste juhtidele, majutuse teenindajatele ja administraatoritele, toateenijatele, peakokkadele, kokkadele, giididele ja aktiivtegevuste läbiviijatele. Hõive jääb prognsi kohaselt samale tasemele majutus-, toitlustus- ja turismiettevõtete juhtide, baarmenite, kelnerite, toitlustuse klienditeenindajate ning reisikonsultantide ja turismispetsialistide põhikutsealadel. Toitlustuse lihttöötajate tööjõuvajadus väheneb tagasihoidlikult. Tööandjate jaoks on suurimaks probleemiks töötajate leidmine. Klituspakkumine ületab arvuliselt uue tööjõu vajadust, kuid sellele vaatamata tunnetavad tööandjad suurt tööjõupuudust. Teravamat tööjõu nappust tunnetatakse teenindustöötajate (eriti kokkade, kelnerite ja administraatorite) ning lihttöötajate (eriti toitlustuse lihttöötajate) leidmisel. Vastuolu tööandjate tunnetatava tööjõupuuduse ja tööjõuvajaduse-klituspakkumise arvulise võrdluse vahel viitab turutõrkele ehk olukorrale, kus ettevõtete värbamisraskused ei tulene ebapiisavast klituspakkumisest, vaid valdkonna eripärade ja majandustsükli ksmõjust, millest tulenevalt ei asu kli lõpetajad erialasele tööle või püsivad seal vähe aega. Tagasihoidliku palgatasemega ametikohtadele on madala töötusemäära juures raske töötajaid leida, mistõttu 6

7 peaksid tööandjad töötajaid väärtustama, motiveerima ja hoidma, pakkudes neile sobivaid töötingimusi, klitus- ja karjäärivõimalusi jm lisaväärtusi ning tunnustama erialase ettevalmistusega töötajaid. Töötajate oskuste vajadust mõjutavad enim külastajate tuste ja väärtuste muutumine, sihtrühmade (vanemaealised, eri- ja eristavate vajadustega külastajad, nred) ja pakutavate teenuste mitmekesistumine, tehnolgia areng ning ärimudelite muutus. Üha enam väärtustatakse vaba aega, kasvanud on keskkonna- ja terviseteadlikkus, külastajad svivad kogeda autentsust ja elamusi, mis tb kaasa vajaduse personaliseeritud ja uuenduslike teenuste järele. MTT valdkonna töötajate puhul peavad tööandjad oluliseks külalislahkust, avatud suhtumist, suhtlemisoskust ning elamuste lmise oskust. Oluline on töötaja hoiak, tahe teenindada, empaatiavõime ja probleemilahendusoskus. Juhtide ametialadel saab järjest tähtsamaks tte- ja teenuse disainimine ja arendamine, müügi- ja turundustöö ning kstööoskus. Külastajate ja töökollektiivide mitmekultuurilisuse kasv tb kaasa erinevate kultuuride mõistmise ja võõrkeelteoskuse vajaduse suurenemise. Valdkonna hajalisus ja tööjõuvlavus tähendab pidevat töötajate väljaõpetamist, mis nõuab olemasolevatelt töötajatelt juhendamise oskust, ning lähiaja väljakutseks on oskus töötajaid motiveerida ja organisatsiniga siduda. Teenuste digitaliseerimine, automatiseerimine ja laialdasem nutirakenduste kasutamine eeldab kõikide ametitasandite töötajatelt paremaid IKT-oskusi. Edukaks toimetulemiseks MTT valdkonna tööl vajavad töötajad mitmekülgseid erialaseid baasteadmisi ja oskusi. Nrtele tuleks pakkuda laiapõhjalist baasharidust, kus kindel eriala valitaks või spetsialiseerutaks hilisemas õppeprotsessis. Laiapõhjaline baasharidus aitab õppijal paremini erinevaid erialasid (kutseid) mõista ja omavahel seostada ning annab vajaliku ettevalmistuse valdkonna sees erinevatel ametikohtadel liikumiseks, aidates nii töötajatel kui ka tööandjatel muutuval tööturul paremini toime tulla. Laiapõhjalisem õppekava vähendaks valest erialavalikust tulenevaid katkestamisi ning erialasele tööle suunduks rohkem lõpetajaid. Teeniduskvaliteedi tõstmiseks tuleks töötavatele inimestele senisest enam pakkuda paindlikke lühiajalisi õppimisvõimalusi, nn õpiampse, mis võimaldaks töö kõrvalt kitsamate osadena erialaseid teadmisi ja oskusi või lisaeriala omandada. Toitlustuse valdkonnas puudub riiklikult rahastatud õppimisvõimalus kõrghariduse tasemel. Tööturul tuntakse puudust toitlustuse erialasest kõrgharidusõppest, mis oleks suunatud toitlustamise ja toitlustamise korraldamisele ning valmistaks ette rakenduskõrgharidusega toitlustuse valdkonna juhte, tipp- ja keskastmespetsialiste. 7

8 Majutuse, toitlustuse ja turismi valdkond ning põhikutsealad OSKA MTT valdkonna määratlemisel on lähtutud Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatorist (EMTAK) 1. EMTAK-i järgi hõlmati käesolevasse uuringusse tegevusalad I55 Majutus, I56 Toidu ja jgi serveerimine, N79 Reisibürde ja reisikorraldajate tegevus, reserveerimine ning sellega seotud tegevused ja N823 Nõupidamiste ja messide korraldamine. Administraatori töö Tallinki hotellis Ülaltdud määratluse alusel on MTT valdkonnas hõivatud umbes töötajat*. Üle kahe kolmandiku valdkonna töötajatest on hõivatud toitlustuse tegevusalal ning umbes veerand majutuses. Reisibürdes jmt ning nõupidamiste ja messide korraldamise tegevusaladel töötab alla kümnendiku valdkonna hõivatutest. Tulenevalt nõudluse hajalisusest on mitmete põhikutsealade töötajate arv kõrghajal märkimisväärselt suurem * keskmine töötajate arv OSKA alusandmestiku põhjal, kus tööjõu-uuringu hõiveandmed on ühendatud REL2011 ametialade andmestikuga.

9 Jnis 1. MTT valdkonna ettevõtetes hõivatud REISIBÜROOD JMT MAJUTUS 6 % TOITLUSTUS 26 % 68 % NÕUPIDAMISTE JMT KORRALDAMINE 1 % 160 9

10 MTT tegevusalade ettevõtted hõlmavad 4% kõigist Eestis tegutsevatest ettevõtetest ning neist 80% on kuni 9 töötajaga mikroettevõtted, mida on osakaalult vähem kui majanduses keskmiselt. Pl valdkonna käibest tuleb toitlustusest ning teise ple annavad majutuse ning reisibürde jmt tegevusalad. Valdkonna käekäik on tugevasti seotud turistide arvuga. Majutusasutustes ööbinud külastajate arv on olnud aastaid kasvusuunal, tõustes aastaks rekordiliselt üle 3,5 miljoni külastajani (kokku üle 6,5 miljoni ööbimise). Ootuspäraselt on majutatud külastajate seas kasvanud Eesti elanike osakaal, jäädes siiski veel Eurpa Liidu keskmisest väiksemaks. MTT keskmine töötasu on üle kolmandiku võrra madalam Eesti keskmisest, mis võib raskendada uute töötajate leidmist ning suurendada tööjõuvlavust. Majutuses hõivatud saavad keskmisest veerandi võrra ning toitlustuses koguni 43% võrra väiksemat töötasu, olles majanduses ühed madalama ametliku töötasuga tegevusalad, ning nendel tegevusaladel on probleemiks mitteametliku töötasu maksmine. Nõupidamiste jmt korraldamisega ning reisibürde jmt tegelevates ettevõtetes on töötajate palgad keskmisega samaväärsed või mõnevõrra kõrgemad. Jnis 2. Tööjõukulu hõivatu kohta MTT tegevusaladel Majutuses ja toitlustuses on palgatase võrreldes Eesti keskmisega üle kolmandiku võrra madalam majutus toitlustus reisibürd jmt nõupidamiste jmt korraldamine ettevõtluse keskmine valdkonna keskmine 10

11 MTT valdkonnaspetsiifilised ametid grupeeriti 17 põhikutsealaks ehk valdkonnale omasteks sarnaseid oskusi nõudvateks ametialade rühmadeks. Põhikutsealade mdustamiseks selekteeriti kstöös ekspertidega valdkonna hõivestatistikast välja valdkonnaspetsiifilisi oskusi nõudvad ISCO 2 ametialad ning grupeeriti need kvalifikatsinitaseme, ettevalmistuse ja töö sisu sarnasuse alusel põhikutsealadeks. Tulenevalt ametiala universaalsusest majanduses on mõned ametialad hõlmatud uuringusse tervikuna, st kõikidel tegevusaladel kokku (nt hotellide administraatorid, kokad). Põhikutsealade hulka ei arvestatud ametialasid, mis on omased paljudele tegevusaladele (nn tugitegevused, nt raamatupidajad, laotöötajad) ja/või leiavad analüüsimist teiste OSKA valdkonnauuringute raames (nt pagarid). MTT-s on lihttöötajate osakaal suhteliselt suur, üle viiendiku hõivatutest, mistõttu erinevalt tavapärasest OSKA metdikast kaasati käesolevasse uuringusse kaks lihttöötajate põhikutseala. Põhikutsealade käsitlemisel on MTT valdkonna tegevusalad jagatud kolmeks alavaldkonnaks: majutus, toitlustus ja turism. Majutusettevõte pakub tavaliselt ka toitlustusteenust, kuid käesolevas uuringus käsitletakse toitlustusega seotud ametialasid toitlustuse alavaldkonnas. Konverentsikorraldust ja sellega seonduvaid ametialasid käsitletakse majutuse alavaldkonnas. Lisaks tegeleb rida ettevõtteid/asutusi kõrval- või tugitegevuse raames valdkonnaga seonduvate tegevustega, mistõttu põhikutsealadel töötajaid leidub ka muude põhitegevusaladega ettevõtetes/asutustes (nt klid, haiglad). Valdkonna põhikutsealade töötajate seas domineerivad naised (81%). Toitlustuse klienditeenindajate põhikutsealal on naisi koguni 96%. Teiste uuritud põhikutsealadega võrreldes on meeste esindatus suurem peakokkade, baarmenite ning giidide ja aktiivtegevuste läbiviijate seas. MTT põhikutsealadel hõivatute keskmine vanus on tööjõu keskmisest madalam. Alla 40-aastaseid on valdkonnas üle ple ning kuni 30-aastaseid nri koguni 35%. Eriti paistab nrte suur osakaal (vähemalt pled) ja üle 50-aastaste märkimisväärselt väike osakaal silma klienditeenindusega seotud põhikutsealadel (kelnerid, baarmenid, majutuse teenindajad ja administraatorid, toitlustuse klienditeenindajad). Üle 50-aastaste töötajate suur osakaal (kolmandik või enam) on giidide ja kokkade seas ning umbes pled lihttöötajate põhikutsealade (toateenijad, toitlustuse lihttöötajad) töötajatest on vanemaealised metaweb.stat.ee/view_xml.htm?id= &sitelanguage=ee

12 Jnis 3. MTT põhikutsealadel hõivatute vanuseline jagunemine 0% 20% 40% 60% 80% 100% Majutusettevõtete juhid Majutusettevõtete allüksuste juhid Majutuse teenindajad ja administraatorid 15% 24% 32% 22% 7% 12% 32% 31% 19% 6% 56% 19% 12% 10% 3% Toateenijad 18% 14% 20% 31% 17% Toitlustusettevõtete juhid 19% 29% 26% 20% 6% Peakokad 20% 32% 23% 19% 6% Kokad 25% 18% 22% 27% 8% Baarmenid 61% 20% 12% 6% 1% Kelnerid 71% 15% 8% 5% 1% Toitlustuse klienditeenindajad 47% 19% 15% 15% 4% Lihttöötajad 26% 13% 18% 30% 13% Turismiettevõtete juhid 12% 33% 30% 19% 6% Reisikonsultandid ja turismispetsialistid Giidid ja aktiivtegevuste läbiviijad* Valdkonna keskmine Eesti tööjõu keskmine 36% 32% 18% 11% 3% 31% 15% 17% 22% 15% 35% 19% 18% 20% 8% 20% 24% 24% 22% 10% alla * Giidide ja aktiivtegevuste läbiviijate põhikutsealal hõivatud ei kajastu täielikult statistikas, seetõttu ei pruugi siin tdud struktuur põhikutseala tõepäraselt peegeldada. 12 Allikas: Statistikaamet, REL2011; MKM

13 Majutuse ja toitlustuse töötajad on keskmisest nremad. Toitlustuse letiteenindaja töö hotellis Tallink

14 MTT tööjõu haridusjaotus erineb tööjõu keskmisest suhteliselt vähem on kõrgharidusega ning keskmisest enam on kutseharidusega või ilma erialase hariduseta töötajaid. Põhikutsealadest eristuvad kokad ja peakokad, kelle töö eeldab erialast haridust ning nende seas on märkimisväärselt palju kutseharidusega ja kõige vähem ainult üldharidust omavaid töötajaid. Toitlustuses klienditeenindusega (baarmenid, kelnerid, toitlustuse klienditeenindajad) ja lihttööga seotud töötajatest umbes pltel ei ole erialast tasemeharidust ning ekspertide sõnul erialast haridust neilt sageli ei eeldata. Toitlustuse Mitmes majutuse ja toitlustuse klienditeenindajate põhikutsealadel töötatakse sageli ametis saab töötada ilma eriõpingute kõrvalt, mistõttu tõenäoliselt ei jää põhi- või alase väljaõppeta, mistõttu keskharidus nende töötajate kõrgeimaks omandatud sobivad need nrtele esiharidustasemeks, vaid eriala omandatakse hiljem ja see meseks töökohaks. ei pruugi olla seotud MTT valdkonnaga. Kõrgharidusega töötajate osakaal on Eesti tööjõu keskmisest kõrgem turismi alavaldkonna põhikutsealade töötajate seas (üle plte). Giidide puhul on tavapärane, et MTT valdkondlikule haridusele lisaks on varasemalt omandatud kõrgharidus mõnel teisel erialal (nt võõrkeeled, ajalugu). Aktiivtegevuste läbiviijate taust võib samuti olla kirjum (nt sport, biolgia, geograafia) või seotud huvialaga. 14

15 Jnis 4. MTT põhikutsealade töötajate haridusjaotus 0% 20% 40% 60% 80% 100% Majutusettevõtete juhid Majutusettevõtete allüksuste juhid Majutuse teenindajad ja administraatorid 2% 20% 19% 59% 4% 23% 30% 43% 5% 35% 25% 35% Toateenijad 13% 27% 34% 26% Toitlustusettevõtete juhid 4% 24% 30% 42% Peakokad 5% 10% 59% 26% Kokad 7% 13% 61% 19% Baarmenid 16% 41% 27% 16% Kelnerid 17% 42% 27% 14% Toitlustuse klienditeenindajad 13% 36% 34% 17% Lihttöötajad 20% 28% 36% 16% Turismiettevõtete juhid Reisikonsultandid ja turismispetsialistid Giidid ja aktiivtegevuste läbiviijad* Valdkonna keskmine Eesti tööjõu keskmine 4% 20% 24% 52% 2% 27% 18% 53% 1% 22% 16% 61% 11% 26% 39% 24% 10% 21% 30% 39% Allikas: Statistikaamet, REL2011; MKM põhiharidus või madalam üldkeskharidus * Giidide ja aktiivtegevuste läbiviijate põhikutsealal hõivatud kutseharidus kõrgharidus 15 ei kajastu täielikult statistikas, seetõttu ei pruugi siin tdud struktuur põhikutseala tõepäraselt peegeldada.

16 Tabel 1. MTT valdkonna põhikutsealad ja nende peamised tööülesanded MAJUTUS Majutusettevõtete juhid Hõivatuid Majutusettevõtte juht juhib, planeerib ja analüüsib ettevõtte tegevusi, töötab välja strateegiad, arendab süsteeme ja protsesse, vastutab eelarve eest, tegeleb juriidiliste küsimuste ja turundusega, krdineerib ning juhib meeskonda ja osakonnajuhtide tegevust. Väikese majutusettevõtte (sh turismitalu) juht, lisaks eelnevale, värbab ja klitab personali, arendab ettevõtte pakutavaid tteid ja teenuseid ning vajadusel korraldab ja viib läbi külastajatele majutus-, toitlustus-, aktiivtegevus- või seminariteenuseid ning tagab hnete, rajatiste ja maastiku hlduse ja korrashoiu. Majutusettevõtete allüksuste juhid 420 Majutusettevõtete allüksuste juht vastutab oma osakonna või vastutusala tööprotsessi tõrgeteta toimimise eest, ressursside jagamise, töö korraldamise ja kvaliteetsete töötulemuste eest ning juhendab töötajaid. Allüksuste juht on hästi kursis ettevõtte tdete ja teenustega, strateegiate ja arengukavadega. Vastuvõtujuht korraldab vastuvõtuosakonna tööd, juhib ja klitab broneeringutega tegelevat meeskonda ning vastutab broneerimisprotseduuride järgimise eest. Müügijuht kavandab, juhib ja krdineerib müügi ja turundusega seotud tegevusi, töötab välja müügistrateegia, tegeleb kliendisuhete lmisega, kstab müügipakkumisi ning esitleb ettevõtte tteid ja teenuseid. Konverentsijuht krdineerib konverentside, ürituste, vastuvõttude, seminaride jm sündmuste läbiviimise tegevusi ning teenindab külalisi ja jälgib eelarvet. Majutusjuht (reisilaevas purser) korraldab majapidamisega seotud ülesandeid, milleks on varude haldamine, ladustamine ja väljaandmine. Vajadusel värbab uusi töötajaid, klitab ja juhendab oma personali ning juhib meeskonnaliikmete tööd, teeb kstööd tarnijatega ja teiste osakonnajuhtidega. Juhid ja spetsialistid Teenindustöötajad Lihttöötajad 3 Põhikutsealade hõivatute arv on keskmine töötajate arv OSKA alusandmestiku põhjal, kus tööjõu-uuringu hõiveandmed on ühendatud REL2011 ametialade andmestikuga. MAJUTUS Majutuse teenindajad ja administraatorid Majutuse teenindaja ja administraator teenindab külastajaid vastuvõtus, registreerib külastajad sisse ja välja, määrab toad, jagab infot ettevõtte tdete ja teenuste kohta, vajadusel organiseerib tubade ettevalmistamist, majapidamistöid või sündmuste teenindamist. Väikestes majutusettevõtetes valmistab külaliste vastuvõtuks ette ruumid ja õueala, valmistab ja serveerib hommikusööki, jagab infot piirkonna ja seal pakutavate turismiobjektide ja -teenuste kohta. Toateenijad Toateenija koristab ja puhastab majutusettevõtte numbritubasid või laevas kajuteid, vajadusel varustab hügieenitarvikute ja reklaammaterjalidega. Laeva kajutiteenindajad peavad vajadusel tagama ka päästevõimekuse. TOITLUSTUS Toitlustusettevõtete juhid Toitlustusettevõtte juht kavandab, korraldab ja juhib ettevõtte tööd, töötab välja ettevõttele omased tted ja teenused, klitab ja arendab töötajaid, järgib seadusandlusest tulenevaid nõudeid ning vastutab ettevõtte haldustoimingute, eelarve haldamise ja müügieesmärkide saavutamise eest. Peakokad Peakokk kstab menüüd ning arendab ettevõtte tteid ja teenuseid. Peakokk juhib köögitööd kogu protsessi vältel, kontrollib pidevalt toitude planeerimist ja valmistamist. Ta juhib, juhendab ja motiveerib köögimeeskonda, vastutab teiste töö korraldamise ja kvaliteetse töötulemuse eest ning tagab köögis tööohutuse. Peakokk töötab välja uute tdete tehnolgilisi kaarte ja kstab kalkulatsine. Vajadusel abistab oma meeskonda toiduvalmistamise protsessis, haldab kaubavarusid, suhtleb tarnijatega ning kstab müügidokumentatsini ja aruandeid. Kokad Hõivatuid Kokk kavandab ja valmistab toite toiduretseptide alusel või peakoka juhendamisel, vastutades toitude õigel ajal valmimise eest. Ta käitleb kaupu ja haldab kaubavarusid ning vajadusel juhendab abikokkasid ja köögiabilisi. 16 Restoranikokk serveerib toiduportsjoneid ning tutvustab toite külastajale. 17 Köögiseadmete ja töövahendite puhastamine ja korrashoid ning jäätmete käitlemine on tööprotsessi lmulik osa.

17 Tabel 1. MTT valdkonna põhikutsealad ja nende peamised tööülesanded TOITLUSTUS Baarmenid Baarmen teenindab külastajaid baariletist või lauas. Ta valmistab, serveerib ja müüb jke ning nõustab külastajaid jkide valikul ning haldab kaubavarusid. Kelnerid Kelner valmistab ette ruumid ja laua külastajate vastuvõtmiseks, suhtleb külastajatega, nõustab toitude ja jkide valimisel, serveerib toite ja jke, arveldab külastajaga ja küsib tagasisidet ning teeb kstööd köögiga. Toitlustuse klienditeenindajad Toitlustuse lihttöötajad Hõivatuid Toitlustuse klienditeenindaja teenindab külastajaid toidulettide juures, abistades külastajat valiku tegemisel ning võttes vastu makseid ostetud toidu eest. Ta tegeleb lihtsate toitude lõppvalmistusega, serveerib ja pakib toidu, sjendab valmistoite ning täiendab külmikute, salatilettide ja buffetlaua varusid, pidades arvestust kasutatud toidu koguste üle Toitlustuse lihttöötaja valmistab vastavalt tellimusele piiratud valikus toite või jke, kasutades selleks lihtsaid tööprotsesse ja vähesel arvul kstisaineid, abistab kokka toitude valmistamisel ja portsjonite serveerimisel, koristab ja puhastab köögiala, -seadmeid ja -tarvikuid, peseb nõud, valmistab ette kstisaineid, eeltöötleb traineid ning täidab muid abistavaid ülesandeid. TURISM Turismiettevõtete juhid Turismiettevõtte juht kavandab, krdineerib ja analüüsib ettevõtte tegevusi, juhib ja motiveerib meeskonda. Juht vastutab klienditeeninduse kvaliteedi parendustegevuste ja eelarve eest, kstab aruandeid, tegeleb juriidiliste küsimuste ja turundusega. Aktiivtegevuste läbiviimist pakkuva ettevõtte juht hindab lisaks eelnevale teenuste pakkumise riske ja tagab külastajate ohutuse, järgides turva- ja ohutusnõudeid. Reisikonsultandid ja turismispetsialistid Reisikonsultant haldab veebikeskkonnas teenuste pakkumist, nõustab kliente reisiteenuste ja reisisihtkohtade valikul, broneerib ja müüb reisiteenuseid, kstab kliendile reisikavasid ja müügipakkumisi ning valmistab ette reisidokumendid. Turismispetsialist töötab enamasti avaliku või kolmanda sektori organisatsinis, mille funktsinide hulka kuulub turismi arendamine ja korraldamine. Ta kogub ja korrastab informatsini turismiteenuste ja huviväärsuste kohta konkreetses piirkonnas ning edastab info huvitatud isikutele. Turismispetsialist teeb turismialast piirkondlikku ja valdkondadevahelist kstööd sihtkoha turismiettevõtluse arendamisel ja turundamisel. Giidid ja aktiivtegevuste läbiviijad Hõivatuid Giid saadab üksikisikuid või gruppe reisidel, vaatamisväärsustega tutvumisel ja ekskursinidel ning ringreisidel huvipakkuvatesse kohtadesse, arvestades sihtrühmaga, hinnates riske ja tagades külastajate ohutuse. Ta arendab tteid, teeb kstööd teiste teenusepakkujatega, lb kliendisuhteid, müüb ja turundab oma tteid. Ldusgiid tutvustab ja vahendab ldus- ja pärandkultuurmaastike, kujundades keskkonnateadlikku eluvaadet, tagades rännakute läbiviimisel lduskeskkonna säilimise. Aktiivtegevuste läbiviija võimaldab kliendile elamusi aktiivsete tegevuste kaudu, mille eesmärk on pakkuda meelelahutuslikku aktiivset tegevust. Ta arvestab sihtgrupi vajaduste, ea ja võimetega, tunneb grupiprotsesse ja riskijuhtimist ning oskab kasutada erinevaid erialaspetsiifilisi vahendeid. Lisaks juhendab ja klitab külastajaid, hindab adekvaatselt riske ja tagab külastajate ohutuse. Juhid ja spetsialistid Teenindustöötajad Lihttöötajad 18 19

18 Põhikutsealade tööjõu- ja oskuste vajaduse muutused Tallinna Kaubamaja püsikliendiõhtu Valdkonna tööhõive ja töötajatele vajalike oskuste hindamisel on lähtutud järgmisest: põhikutsealade hõive praegu ja lähiminevikus, valdkonna arengusuunad ja majandusnäitajaid, arengukavad, varasemad uuringuid jm, uuringu raames intervjueeritud ekspertide ja valdkonna eksperdikogu hinnangud. Esitatav hõiveprogns rajaneb järgmistel eeldustel: progns lähtub konservatiivsest stsenaariumist, st kehtib stabiilse majandusarengu tingimustes; valdkonna keskmiste ja suurettevõtete arv ei kasva oluliselt; demograafiline olukord ei võimalda hõive ekspansiivset kasvu; majanduses toimub rahvusvahelisest konkurentsiolukorrast tingituna aeglane liikumine kõrgema ttlikkuse ja lisandväärtusega ning väärtusahelas kõrgemal asetseva ettevõtluse suunas; turismiarengut toetava poliitika jätkumine; turismi seisukohast oluliste transpordiühenduste arendamine ning et transpordikulud ei tõuse drastiliselt. Jätkuv elatustaseme tõus suurendab nõudlust Kõiki MTT alavaldkondi mõjutab peamiselt majandusarengu majutus-, toitlustus- ja üldine käekäik ja valdkonnaspetsiifiline areng. Hea majanduskonjunktuur suurendab tellimuste mahtu ning vajadust tööta- turismiteenuste järele. jate järele. Sissetulekute kasvades suureneb Eestis eeldatavalt nõudlus nii sise- kui välisturismis ning tänu ööbivate välisturistide arvu kasvule võib data eksporditulude suurenemist. Seejuures on oluline vald- 20

19 konna arengut positiivselt mõjutava turismi- ja maksupoliitika jätkumine ja transpordiühenduse arendamine, mis suurendaks turistide arvu, vähendaks hajalisust ja piirkondlikke erinevusi. Kasvavad sissetulekud võimaldavad üha enam tarbida teenuseid ka iga päev (nt valmistoidu kaasaost). Teiseks mõjutavad kõiki alavaldkondi demograafilised trendid, mis avaldavad mõju tööjõu kättesaadavusele ning muudavad kliendisegmente. Tööjõupuudus nõuab, et suuremat tähelepanu pöörataks tööjõu klitamisele ja motiveerimisele (nt sageli töökohti vahetavad nred, vanemaealiste ja erivajadustega inimeste kaasamine tööturule) ning erinevate sihtgruppide vajaduste ja tuste tundmaõppimisele ning personaliseeritud teenuste lmisele (nt eakatele, Y-põlvkonnale). Tugevuselt järgmiseks mõjuriks hindasid eksperdid majutuse ja turismi alavaldkonnas tehnolgia arengut (nt iseteeninduses hotelli sisse- ja väljaregistreerimine ning majutuse ja reisiteenuste broneerimine); toitlustuse alavaldkonda mõjutab aga tugevamalt töövormide mitmekesistumine (tööampsud, osaajaga töö, renditööjõud) ning kasvav klientide ja meeskondade mitmekultuurilisus, kuigi ka toitlustuses on tehnolgia mõju märgatav. Toitlustusteenindajate põhikutsealadel kasutatakse üha enam välistööjõudu (nt kokad, abikokad) ning sageli töötatakse õpingute kõrvalt (sh välisüliõpilased). Kogu valdkonda mõjutab tarbijate tuste ja väärtuste muutumine. Üha enam väärtustatakse vaba aega ning kasvanud on keskkonna- ja terviseteadlikkus. Ootused elukvaliteedile on kõrgemad, hinnatakse kvaliteetseid ja eripäraseid teenuseid, svitakse kogeda uudseid elamusi, kiirelt ja mugavalt teenuseid tarbida. Valdkonna tööjõuvajadust mõjutab tugevalt hajalisus, sh piirkondlikud erinevused, mistõttu töötajaid vajatakse kõrghajal märkimisväärselt rohkem ning madalhajal tuleb ametikohti vähendada. Töövormide mitmekesistumine ja töötajate väärtuste teisenemine suurendab niigi vlava töötajaskonnaga valdkonna tööjõu vahetumist veelgi, eriti majutuses ja toitlustuses, millest tulenevalt suureneb ajakulu töötajate värbamisele ja klitamisele. Traditsinilistele majutusettevõtetele pakub konkurentsi jagamismajandus ning tõenäoliselt kasvab lähiaastatel jagamismajanduse osakaal majutuses ja reisikorralduses võrreldes tavamajandusega kiiremini. Ekspertide hinnangul jagamismajandus lähikümnendil Eestis traditsinilistes majutusettevõtetes töötavate inimeste arvu olulisel määral ei mõjuta, küll aga paneb jagamismajanduse teenuse pakkujate maksukuulekus traditsinilised ettevõtjad ebavõrdesse konkurentsipositsini. Karmistuvad regulatsinid puudutavad kõiki alavaldkondi lähiaja suurimad muudatused tulenevad pakettreiside ja seotud reisikorraldusteenuste direktiivist (PTD) ja isikuandmete kaitse üldmäärusest (GDPR), mis mõjutavad rohkem majutuse ja turismi alavaldkondi. 21

20 Kasvav nõudlus MTT teenuste järele suurendab järgmise 5 10 aasta jksul MTT põhikutsealadel tervikuna hõivatute arvu tagasihoidlikult (2%), seda peamiselt teenindustöötajate arvu kasvu tõttu. Tabelis 2 on esitatud ülevaade hinnangutest, kuidas muutub hõivatute arv MTT põhikutsealadel järgneva 5 10 aasta jksul (erinevalt suunatud nltena). Alavaldkond Põhikutseala Hõivatuid 2014/2016 Hõive muutus Hõive muutuse mõjurid Tabel 2. Hõivatute arvu muutuse progns MTT valdkonna põhikutsealadel TOITLUSTUS Alavaldkond MAJUTUS Põhikutseala Majutusettevõtete juhid Majutusettevõtete allüksuste juhid Majutuse teenindajad ja administraatorid Toateenijad Hõivatuid 2014/ Majutus kokku Hõive muutus Hõive muutuse mõjurid Kasvav ööbimiste arv majutusettevõtetes ning konverentsiturism suurendab vajadust töökäte järele. Juhtide arv ei suurene, kuna tehnolgia võimaldab kõikide tasandi töötajatele anda rohkem vastutust, sh tööprotsesside juhtimiseks. Teenuste personaliseerimisega muutub juhtidel üha olulisemaks suurandmete kasutamine ja andmeanalüüs. Külastajate kõrgemad tused teeninduskvaliteedile, töö hajalisus, osaajaga töötamine ja tööjõuvlavus suurendavad majutusettevõtete allüksuste juhtide ja kogenud töötajate töökrmust töötajate värbamisel, klitamisel ja motiveerimisel. Tehnolgia tõhustab allüksuste juhtidel teatud tööülesannete täitmist ja võimaldab anda osa keskastme juhi funktsinidest majutuse teenindustöötajale (nt administraatorile, vahetusevanemale), mistõttu tööülesannete mõttes need põhikutsealad lähenevad teineteisele ning majutuse teenindajate ja administraatorite töö sisu mitmekesistub. Teatud töölõike saab osaliselt automatiseerida (nt sisse- ja väljaregistreerimine iseteeninduses, online-tellimuste haldamine), kuid ka sel juhul jääb alles vajadus kliendi nõustamiseks ja erijuhtumite lahendamiseks. Nõudluse kasvuga toateenijate tööjõuvajadus suureneb, kuigi kättesaadavad tehnolgilised lahendused ja seadmed võimaldavad osaliselt toateenijate tööd tõhustada ja tööandjad näevad täiendavaid võimalusi tööprotsesside optimeerimiseks. Toitlustusettevõtete juhid Peakokad Kokad Baarmenid Kelnerid Toitlustuse klienditeenindajad Lihttöötajad Tehnolgilised lahendused võimaldavad toitlustusettevõtete juhtidel kasvava teenuste mahuga paremini toime tulla. Juhtide ja peakokkade töö sisu muutub multifunktsionaalsemaks toitlustustegevuse juhtimisele lisaks on üha suurem rõhk operatiivsel juhtimisel, kuna sagedasti vahetuv ja osalt hajaline ning üha enam osaajaga töötajaskond suurendab juhtide ajakulu värbamisele, väljaõppele ja motiveerimisele. Nii suurköökide kui ka väikeste toitlustuskohtade kokkade ja peakokkade arvu suurendab tarbijate tustest tulenev teenuse mahtude kasv: svitakse kogeda erinevaid toiduelamusi, suureneb igapäevane valmistoidu kaasaost ja kojuvedu. Tehnolgilised lahendused võimaldavad pakkuda kõrgema kvaliteediga toitu ning tõhustada toiduvalmistamise protsesse, kuid see ei vähenda peakokkade ja kokkade tööjõuvajadust, kuna konkurentsis püsimiseks panustatakse rohkem laiemasse toiduvalikusse ja erimenüüde pakkumisse. Professionaalsed trenditeadlikud baarmenid ja kelnerid aitavad luua positiivset kliendikogemust ning toitlustuskohal üha tihenevas konkurentsis püsida. Tehnolgilised lahendused tõhustavad baarmenite ja kelnerite tööd, mistõttu nende arv ei suurene, kuid vahetu suhtlus kliendiga on üha tehnolgiarikkamas maailmas oluliseks osaks positiivse kliendikogemuse kujundamisel ning võimalusel ei asendata teenindajat tehnolgiliste lahendustega. Kiirelt ja mugavalt kättesaadava igapäevase valmistoidu tarbimise (nt tänavatoit, bistrd) kasvule vaatamata jääb toitlustuse klienditeenindajate vajadus samaks. Kuna palgakulud kasvavad ja teatud tegevusi on kliendirahulolu oluliselt vähendamata võimalik tõhustada, siis automatiseeritakse või korraldatakse ümber osa toitlustuse klienditeenindajate töölõike. Samas täielikult toitlustuse klienditeenindajatest ei lbuta peab olema inimene, kes näiteks täidab toidu-/jgiautomaadid, valmistab ette buffet-laua. Palgakulude kasvu ja kutseala ebapopulaarsuse tõttu väheneb toitlustuse lihttöötajate osakaal, mida toetavad Mõõdukas kasv (6% 10%) Tagasihoidlik kasv (1 5%) Püsib stabiilsena Tagasihoidlik kahanemine (1 5%) 22 Totlustus kokku tehnolgilised lahendused ja võimalus osa tööprotsesse ettevõttest välja viia.

21 Tabel 2. Hõivatute arvu muutuse progns MTT valdkonna põhikutsealadel Alavaldkond Põhikutseala Hõivatuid 2014/2016 Hõive muutus Hõive muutuse mõjurid TURISM Turismiettevõtete juhid Reisikonsultandid ja turismispetsialistid Giidid ja aktiivtegevuste läbiviijad Turism kokku Vaatamata reisimise hulga üldisele kasvule reisiteenuseid pakkuvate ettevõte arv ei kasva, kuna konkurentsi pakuvad iseteenindusplatvormid, mis võimaldavad inimestel endil kstada reisimarsruute ja teenuste pakette ning teha broneeringuid. Reisikonsultantide töö sisu muutub, kuna iseteeninduse laialdasema kasutamisega väheneb vahetu suhtlus kliendiga ning asemele tuleb tehnilisem, paremaid IKT-oskusi nõudev töö, sh muutub oluliseks suurandmetel põhinevate lahenduste väljatöötamine. Personaalne teenindus ja nõudlikumat klienti teenindavad reisikonsultandid, klienditugi ja järelteenindus jäävad vaatamata tehnolgiliste lahendustele alles. Turismispetsilistide hõive püsib turismisektori jätkuva arendusvajaduse tõttu sama. Giidide ja aktiivtegevuste läbiviijate pakutavate teenuste mahud on hajati kõikuvad ja väikesed, kuid nõudlus uute teenuste ja elamuste järele üha kasvab. Töökohtade arvu kasvule võib piiranguks saada võimekus tarbijate tustele vastu tulla ja seda nii teenuste sisu, kvaliteedi kui ka mahtude plest. Tehnolgilised lahendused mitmekesistavad teenuseid, kuid elamuse pakkumisel jääb oluliseks vahetu suhtlus kliendiga. MTT VALDKOND KOKKU Mõõdukas kasv (6% 10%) Tagasihoidlik kasv (1 5%) Püsib stabiilsena Tagasihoidlik kahanemine (1 5%) Trendid ja oskused Lähiaastate muutused oskustes on enamasti seotud tehnolgia arenguga, külastajate tuste ja väärtuste muutumisega, sihtrühmade ja pakutavate teenuste mitmekesistumise ning ärimudelite muutustega. Sotsiaal-demograafilistest muutustest põhjustatud arengusuunad: Y- ja Z-põlvkond on kuni aastani 2040 turismi peamine sihtrühm, kellele on olulise tähtsusega online-broneerimisvõimalused, teabe kiire kättesaadavus, külastajate arvustused ja sotsiaalmeedia roll. 24

22 Kasvab nn hõbemajandus, mis tb kaasa nõudluse väärikas eas külastajatele mõeldud turismi- ja heaoluteenuste järele. Sihtrühmad muutuvad mitmekesisemaks, toimub segmenteerumine ja teenuste personaliseerumine. Kasvab sv külastada uusi sihtkohti, tutvuda uute inimestega, kuulda kohalugu, maitsta kohalikku toitu ning kogeda autentsust ja elamusi. Tehnolgia arengust põhjustatud arengusuunad: Külastajatele suunatud teenused liiguvad üha enam veebirakendustesse, mitmed tööülesanded võtab üle tarbija (nt broneeringud, iseteeninduskassad). Tehnolgia võimaldab pakkuda teenuseid paindlikumalt (nt iseteeninduskassad, toiduautomaadid). o o Infotehnolgilised lahendused ja andmeallikad võimaldavad kaardistada tarbijakäitumist, paremini prognsida nõudlust ja optimeerida hinnakujundust, sealjuures on üha olulisem isikuandmete kaitse. Tehnolgilised lahendused tõhustavad teatud töid (nt toiduohutusega seotud dokumentide haldamine, tööjõu leidmine veebiplatvormide abil, lihtsamate tööde automatiseerimine). Tehnolgiarikkamas maailmas muutub hinnatumaks inimlik kontakt ja personaalne teenindus. Digilahendused võimaldavad klientidel osa töötajate ülesannetest üle võtta. Töövormide, töökultuuri ja väärtuste muutustest põhjustatud arengusuunad: Kasvab tööampsumajanduse ja renditööjõu osakaal. Laialdasemat kasutamist leiavad jagamismajanduse töövormid ning kasvab juhutööde, tööampsumajanduse ja renditööjõu osakaal. MTT valdkonnas töötab aina enam nri, kes teevad tööd õppimise kõrvalt ning töösuhte pikkus ühe tööandja juures lüheneb. Teenindustöötajate ametialadel on suur tööjõuvlavus. Nrte tused tööle on muutunud: tähtsam on töö- ja eraelu tasakaal, põnevaid väljakutseid pakkuv töö, ettevõtte maine, suhtumine töötajatesse, meeskonnatunne. Tööjõu leidmisel hakkab järjest enam rolli mängima ettevõtte suutlikkus töötajaid tööl hoida ja motiveerida. Kasvab välistööjõu osakaal ning kultuuriline mitmekesisus töökollektiivides. Ärimudelite muutumisest, keskkonna ja tarbija tuste muutustest põhjustatud arengusuunad: Hgustunud on jagamismajanduse veebiplatvormide (nt Bking.com, Airbnb) kasutamine, mis on muutnud tehingute tegemise lihtsaks ja mugavaks nii teenuse pakkujale kui ka tarbijale. 25

23 Uued ärimudelid on üha leidlikumad ja kstööle suunatud. Külastajatele elamuse pakkumiseks ei ole määravaks ainult asukoht, keskkond, hea toit või teenindus, vaid nende kombinatsin. Reisijate arv kasvab ja reisijate sihtrühmad muutuvad mitmekesisemaks (eri- ja eristavate vajadustega, vanemaealised, nred). Oluliselt kasvab Aasia turistide arv. Väärtustatakse vaba aega, kasvanud on keskkonna- ja terviseteadlikkus, hinnatakse puhast ldust ja tervislikke eluviise, mis tb kaasa nõudluse ldus- ja ökoturismi tdete ning aktiivtegevuste teenuste järele (ldusturism, maaturism, elamusturism). Riigi ja MTT ettevõtetega kstöö, sh riigi maine kujundamine, sujuvad transpordilahendused ja ligipääsuteed huviväärsustele, seadusandluse ajakohastamine (sh isikuandmete kaitse ja turvalisus), jätkusuutliku ja säästva turismi arendamine (sh lduskeskkonna säilitamine, autentsus, kohaliku kultuuri väärtustamine). Külastaja svib kogeda unikaalsust ja elamusi. Oskused Oluline on töötaja külalislahke Suhtlemis- ja eneseväljendamise oskus on MMT valdkonna suhtumine ja tahe teenindada. töötajate võtmeoskus, mille kõrval on oluline töötaja hoiak, külalislahke suhtumine ja tahe teenindada. Järjest tähtsamaks saab empaatiavõime ja oskus probleeme lahendada ning suutlikkus luua elamusi, sest külastajad svivad saada uusi kogemusi uutes sihtkohtades, kuulda kohalugu, maitsta kohalikku toitu ning kogeda autentsust. Töötaja peab oskama näha teenindusprotsessi kui olulist osa tervikpildis ja mõistma, et tema asjatundlikkusest ja suhtumisest sõltub külastaja kogemus ja ettevõtte kuvand. Valdkonda mõjutav hajalisus ja tööjõuvlavus nõuab Järjest olulisem on ettevõtte töötajatelt juhendamise oskust, sest pidevalt tuleb tegeleda uue personali väljaõpetamisega, ning lähiaja välja- ja motiveerida. suutlikkus töötajaid tööl hoida kutseks on oskus töötajaid motiveerida ja organisatsiniga siduda. Mitmekultuurilisus nii külastajate hulgas kui ka töökollektiivides tb kaasa vajaduse tunda erinevaid kultuure ja osata võõrkeeli, sh Aasia keeli. Tehnolgia areng, teenuste digitaliseerimine, automatiseerimine ja laialdasem nutirakenduste kasutamine eeldab töötajatelt paremaid IKT-oskusi kõikidel ametitasanditel. Kasvab valdkonda puudutavate õigusaktide teadmise olulisus, sh aastal kehtima hakanud isikuandmete kaitse üldmäärus ja pakettreisidirektiiv. 26

24 Vastavalt muutuvatele külastajate arvudele tuleb osata planeerida tegevusi ja tööprotsesse, kindlustada teenuse pakkumiseks vajaliku tööjõu ja muude ressursside olemasolu, mistõttu on vaja planeerimisoskust. Sihtrühmade mitmekesisus, eri- ja eristavate vajadustega külaliste teenindamine ning külastajate muutunud tused ja väärtused nõuavad töötajatelt teistsuguseid teadmisi ja lähenemist. Järjest olulisemaks muutuvad tte- ja teenuse disainimise ja arendamise, müügi- ja turundusalased (sh hinnakujundus) teadmised ja oskused, sest ettevõtetel tuleb konkurentsis püsimiseks eristuda, pakkuda lisateenuseid elamuste lmiseks, vastates sihtrühmade tustele. Lisateenuste puhul kasutatakse sageli kstööpartnereid, mis nõuab head kstööoskust ning valdkonnas üha enam kasutatav projektipõhine töökorraldus nõuab paremat projektijuhtimisoskust. Sihtkoha terviklikul arendamisel ja turundamisel on tähtis võrgustikutöö. Üleilmsete suundumuste ja valdkondliku arengu mõjul muutuvad ekspertide hinnangul MTT kutsealade kõikidel ametipositsinidel järjest olulisemaks järgmised teadmised, oskused ja isikuomadused: külalislahkus ja avatud suhtumine; suhtlemis- ja eneseväljendusoskus; empaatiavõime ja probleemilahendusoskus; meeskonnatöö ja planeerimisoskus; elamuste lmise oskus; erinevate kultuuride tundmine, eri- ja eristavate vajadustega külaliste teenindamine ning oskus luua neile suunatud tteid ja teenuseid; keelteoskus, eelkõige inglise, vene, sme ja Aasia keelte oskus; valdkonnaspetsiifiliste IKT-lahenduste tundmine ja sotsiaalmeedia kasutamise oskused; üldised teadmised isikuandmete kaitsest. 27

25 MTT kutsealade juhtide ametipositsinidel ning turismiteenuseid pakkuvate ettevõtjate puhul muutuvad järjest olulisemaks järgmised teadmised, oskused ja isikuomadused: töötajate motiveerimine ja sidumine organisatsiniga; probleemilahendusoskus; juhtimis-, juhendamis- ja kstööoskus; õigusalased teadmised; majanduslik mõtlemine, hinnakujundus- ja finantsalased teadmised; analüüsi- ja tõlgendamisoskus; tte ja teenuse disainimise ja arendamise oskus; turundus- ja müügialased teadmised ja oskused; planeerimis- ja projektijuhtimise oskused; võrgustikutöö. Jnis 5. MTT valdkonna töötajate vajalikud oskused Keelteoskus ja erinevate kultuuride tundmine Probleemide lahendamine Suhtlemine ja eneseväljendus Külalislahkus Erinevate vajadustega klientide teenindamine Turundus- ja müügitöö Meeskonnatöö ja planeerimine Töötajate motiveerimine Tte ja teenuse disainimine ja arendamine Juhendamine 28

26 Laialdasem nutirakenduste kasutamine eeldab töötajatelt paremaid IKT-oskusi. Tubade administreerimise süsteem Tallinki hotellis

27 Klituspakkumise ülevaade Tasemeõpe Kokaõpe Tartu Kutseharidus- keskuses Valdkonna erialase õppena käsitletakse neid õppekavu, millel on ekspertide hinnangul otsene seos valdkonna põhikutsealadega. Peamised õppekavade rühmad (ÕKR), kuhu kuuluvad analüüsitud MTT õppekavad, on majutamine ja toitlustamine ning reisimine, turism ja vaba aja veetmine. Mitmetel MTT valdkonna põhikutsealadel on võimalik töötada ka erialase tasemehariduseta (nt kelnerid, baarmenid, toitlustuse klienditeenindajad) sageli loeb enam sobiv haridustase, isikuomadused ning valmisolek töö käiagus õppida. Kõrghariduses toimus 2017/18 õppeaastal vastuvõtt 9 MTT õppekaval 5 kõrgklis. Kõrgklidest on valdkonnaga seotud õppekavasid ning üliõpilasi enim Tartu Üliklis (õppe toimumiskoht TÜ Pärnu Kolledž). Kutsehariduses toimus vastuvõtt 17 klis kokku 80 MTT põhikutsealadega seotud õppekaval. Kutseõppeasutustest on enim vastuvõtuga õppekavasid Tartu Kutsehariduskeskuses aastal lõpetas tegevuse Eesti Hotelli- ja Turismikõrgkl, mis oli oluline valdkondliku rakenduskõrghariduse pakkuja. Kõige levinumaks valdkonna kutsehariduses on koka eriala, mida on võimalik õppida 24 õppekaval 14 klis üle Eesti. Teiseks levinumaks on abikoka eriala, mida õpetatakse 15 õppekaval 12 klis. Baarmenite väljaõpet tasemehariduses ei pakuta. Enim lõpetajaid on koka erialal. 30

28 Tabel 3. Valdkonna põhikutsealade tasemeõpet pakkuvad õppeasutused 2017/2018 õppeaasta seisuga Põhikutseala MAJUTUS Majutusettevõtete juhid Majutusettevõtete allüksuste juhid Majutuse teenindajad ja administraatorid Toateenijad Õppeasutus Eesti Ettevõtluskõrgkl Mainor, Eesti Maaülikl, Tallinna Tehnikaülikl, Tartu Kutsehariduskeskus, Tartu Ülikl Haapsalu Kutsehariduskeskus Haapsalu Kutsehariduskeskus, Kuressaare Ametikl, Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskl, Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Rakvere Ametikl, Tallinna Teeninduskl, Tartu Kutsehariduskeskus, Valgamaa Kutseõppekeskus Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus, Järvamaa Kutsehariduskeskus, Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskl, Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Tallinna Kopli Ametikl, Tartu Kutsehariduskeskus, Viljandi Kutseõppekeskus TOITLUSTUS Toitlustusettevõtete juhid Peakokad Kokad Baarmenid Kelnerid Toitlustuse klienditeenindajad Toitlustuse lihttöötajad TURISM Turismiettevõtete juhid Reisikonsultandid ja turismispetsialistid Giidid ja aktiivtegevuste läbiviijad Eesti Ettevõtluskõrgkl Mainor, Haapsalu Kutsehariduskeskus, Kehtna Kutsehariduskeskus, Tallinna Tehnikaülikl, Tartu Ülikl Haapsalu Kutsehariduskeskus, Kehtna Kutsehariduskeskus Haapsalu Kutsehariduskeskus, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus, Järvamaa Kutsehariduskeskus, Kehtna Kutsehariduskeskus, Kuressaare Ametikl, Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskl, Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Rakvere Ametikl, Tallinna Teeninduskl, Tartu Kutsehariduskeskus, Valgamaa Kutseõppekeskus, Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskl, Viljandi Kutseõppekeskus, Väike- Maarja Õppekeskus Tasemeõpe puudub Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus, Kehtna Kutsehariduskeskus, Kuressaare Ametikl, Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Rakvere Ametikl, Tallinna Teeninduskl, Tartu Kutsehariduskeskus, Viljandi Kutseõppekeskus, Võrumaa Kutsehariduskeskus Haapsalu Kutsehariduskeskus, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus, Järvamaa Kutsehariduskeskus, Kuressaare Ametikl, Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Rakvere Ametikl, Tartu Kutsehariduskeskus, Valgamaa Kutseõppekeskus, Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskl, Viljandi Kutseõppekeskus, Võrumaa Kutsehariduskeskus, Väike-Maarja Õppekeskus Eesti Maaülikl, Tallinna Tehnikaülikl, Tallinna Ülikl, Tartu Kutsehariduskeskus, Tartu Ülikl Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskl, Rakvere Ametikl, Tartu Kutsehariduskeskus, Tartu Ülikl Eesti Maaülikl, Haapsalu Kutsehariduskeskus, Kuressaare Ametikl, Luua Metsanduskl, Tallinna Ülikl, Tartu Kutsehariduskeskus, Võrumaa Kutsehariduskeskus 31

29 MTT põhikutsealadega seotud kutse- ja kõrgharidustaseme õppekavadel kokku on sisseastujate arv peridil 2013/ /18 vähenenud viiendiku võrra, mis on keskmisest enam. Vastuvõetute arvu kahanemine tuleneb peamiselt kutseõppesse sisseastumise vähenemisest (22%), kõrghariduses vastuvõtt on vähenenud tagasihoidlikumalt (4%). Ainukesena on vastuvõtt suurenenud toitlustuse lihttöötajaid ettevalmistavatel õppekavadel (abikoka eriala). Lõpetajate arv on MTT põhikutsealadega seotud õppekavadel nii kutse- kui ka kõrghariduses kahanenud viimastel aastatel samuti keskmisest enam kümnendiku võrra. Suurem lõpetajate arvu vähenemine on toimunud kõrghariduses (veerandi võrra), kutseõppe lõpetajaid on ligi kümnendiku võrra vähem. Kutseõppes paistavad lõpetajate arvu kõige suurema vähenemisega silma reisikonsultantide ja turismispetsialistide erialad, mille lõpetajate arv on viimastel aastatel vähenenud ligi kahe kolmandiku võrra. Märkimisväärsem lõpetajate arvu langus on toimunud ka kelnerite ning giidide ja aktiivtegevuste läbiviijate erialadel. Koka eriala lõpetajate arv on kahanenud suhteliselt vähe. Ainsana on lõpetajate arv kasvanud toitlustuse lihttöötajaid ettevalmistavatel õppekavadel (abikoka erialal ple võrra). Kõrghariduses on lõpetajate arvud vähenenud kõikidel põhikutsealadel. Lõpetajate arvu prognsi järgi (kolme viimase õppeaasta keskmiste alusel, arvestades tööjõus osalemise määra ja sisseastujate arvu muutust, vältides haridusastmetevahelist topeltarvestust) omandavad erialase tasemehariduse ja võiksid potentsiaalselt asuda MTT valdkonnas lähiaastatel tööle umbes 700 inimest aastas, neist valdav enamus kutsehariduse tasemel ja umbes kümnendik kõrghariduse tasemel. Jnis 6. Sisseastujate ja lõpetajate arv MTT põhikutsealasid ettevalmistavatel tasemeõppekavadel Kõrghariduses on lõpetajate arv vähenenud veerandi võrra ja kutsehariduses ligikaudu kümnendiku võrra / / / / / /18 sisseastujad kutsehariduses lõpetajad kutsehariduses sisseastujad kõrghariduses lõpetajad kõrghariduses 32 Allikas: EHIS, autorite arvutused

30 Eriala lõpetajatel peaksid Tasemehariduse arenguvajadustena tõid eksperdid välja, olema laiapõhjalised et tasemeõppe lõpetajatel peaks olema laiapõhjalised eri- baasteadmised ja -oskused. alased baasteadmised ja -oskused, hea suhtlemisoskus ning sobivad isikuomadused ja hoiakud. Kutseõppes on oluline roll tööturule sisenevate õppurite tööga seotud väärtuste, hoiakute ja oskuste kujundamisel ning õpi- ja tööharjumuste omandamisel. Laiapõhjaline baasharidus aitaks õppijal paremini erinevaid erialasid (kutseid) mõista ja omavahel seostada enne kitsamat spetsialiseerumist hilisemas õppeprotsessis. Laiapõhjalisem õppekava tagaks parema õppegruppide täituvuse ning annaks vajaliku ettevalmistuse valdkonnasiseselt erinevatel ametikohtadel liikumiseks, tagades nii töötajatele kui ka tööandjatele parema toimetuleku muutuval tööturul. Lisaks tdi välja, et Eestis puudub võimalus tasuta õppida toitlustamise ja toitlustamise korraldamisele suunatud erialal kõrgharidusõppes, mis on oluline toitlustusettevõtte juhtidele, tipp- ja keskastme spetsialistidele professionaalseks arenguks, Eesti toitlustusteeninduse, -kultuuri ja teeninduskvaliteedi arendamiseks. Täiend- ja ümberõpe Täiskasvanutel peaks Üleilmsete trendide mõjust tulenevalt muutuvad töökeskkond, töö sisu ja töövormid pidevalt, eelistatakse õppimist omandada erialaseid oskusi, olema võimalik paindlikult väikeste osadena, et kiiresti tööturule siirduda. Arvestades nt õpiampsudena. MTT valdkonna eripära, kus töötajad liiguvad ettevõtete vahel ja töötavad sageli hajati või pakutakse teenuseid põhitöö kõrvalt, sdustaks õppimist paindlikumad õppevormid. Tööampsude kõrvale peaks täiskasvanutele ja töötavatele spetsialistidele tulema ka nn õpiampsud, mis võimaldaks õppida ja omandada kompetentse mdulite kaupa, lühemate kursustena või kitsamate osade kaupa. Üha enam täiskasvanuid osaleb MTT erialadel ümberõppes lisaeriala omandamiseks, et olla tööturul konkurentsivõimelisem (nt matkajuhtimine, giiditöö) ja pakkuda mitmeid turismiteenuseid. MTT lihttöötajate ametialadele suunatud täiendklitusi on vaja pakkuda nii ümberõppeks pensionieelses vanuses inimestele kui ka erivajadustega inimeste paremaks kaasamiseks tööturule. MTT valdkonna täiendõpet pakuvad eraklitusasutused, erialaliidud, kutseõppeasutused ja valdkonna ettevõtted. Tööandjate hulgas on hinnatud täiendklituste pakkuja Eesti Sommeljeede Erakl, mis pakub klitusi sommeljee põhikompetentside omandamiseks, ning Baarmenite Assotsiatsini Klituskeskus, mis pakub jgi ning teeninduse täiendusklitusi. Töötukassa ja Haridus- ja Teadusministeerium pakuvad vajaduspõhiselt täiend- ja ümberõppe võimalusi oma sihtrühma kuuluvatele inimestele. Aastatel MTT põhikutsealadele sobivatel täiendusklitustel osalenutest valdav enamus õppis toitlustuse alavaldkonnaga ning vähem 33

31 majutuse ja turismi alavaldkonnaga seonduvatel kursustel. Klituskursuste kaupa on levinumad koka ja abikoka, toiduhügieeni ja toitlustusteenindusega seonduvad kursused. Lisaks pakutakse üldoskusi arendavaid kursuseid ja keeleõpet. MTT valdkonna juhtide ametirühmas vajatakse ekspertide hinnangul täiendusklitusi järgmistes suundades: Ettevõtte ja meeskonna juhtimine. Sageli on juhid MTT erialase haridusega, kuid neil puudub ettevalmistus ettevõtte juhtimiseks. Toitlustuse alavaldkonnas täidavad tihti ettevõtte juhi rolli peakokad, kes vajavad juhtimise täiendusklitusi. Juhendamise oskus. Valdkonda mõjutab tugevalt hajalisus ning uue personali väljaõpetamisega tuleb tegeleda pidevalt, mistõttu on oluline juhendamise oskus. Õigusalased teadmised aastal kehtima hakanud isikuandmete kaitse üldmäärus, mis kehtestab MTT ettevõtetele senisest rangemaid reegleid füüsiliste isikute andmete kaitseks, ning pakettreisidirektiiv, mis esitab rangemad nõuded tagatiskohustusele pakett-teenuste pakkumisel. Mitmekultuurilised meeskonnad ja sagedasem välistööjõu kasutamine tb kaasa vajaduse tunda seadusandlusest tulenevaid nõuded välisriikidest töötajate värbamisel. Projektijuhtimine. Kiired muutused töömaailmas ning valdkonnas üha enam kasutatav projektipõhine töökorraldus tingib vajaduse paremate projektijuhtimise oskuste järele. Ttearenduse ja teenuste disaini, turunduse ja müügitöö oskused (sh hinnakujundus). MTT ettevõtetel tuleb konkurentsis püsimiseks eristuda, tuleb pakkuda midagi, mis lb elamust, mistõttu on nii ttearendus kui ka müügitöö juhtide ametitasanditel töö oluline osa. Puudust tuntakse kaasaegse turunduse (sh veebi- ja rahvusvaheline turundus) ja tdete disaini klitustest. Järgnevalt on välja tdud MTT valdkonna töötajate üldised täiendõppe vajadused: Avatud suhtumine, suhtlemine, külalislahkus. Teenindustöös on oluline teadvustada, et avatud suhtlemise ja külalislahkusega saab luua külastajale positiivse kogemuse. Teenindustöötajad peavad oskama näha suurt pilti ja mõistma, et nende suhtumisest ja professionaalsusest sõltub nii ettevõtte kui ka teenindustöö kuvand. Suhtlemispsühholgia. Teenindajad peavad valmis olema erinevate inimestega suhtlemiseks ja ettearvamatuteks situatsinideks. Kriitilistes olukordades toimetulemisel on oluline empaatiavõime, mida toetavad teadmised suhtlemispsühholgiast. IKT-oskused. Tehnolgia areng, teenuste digitaliseerimine (tellimused, broneeringud, arved, kassasüsteemid) ja automatiseerimine ning uued 34

32 tarkvarad ja tööprotsesse toetavad veebirakendused tvad kaasa vajaduse täiendada IKT-kompetentse kõikidel ametitasanditel. Mitmekultuurilisus, eri- ja eristavate vajadustega külastajad. Meeskonnad on järjest enam mitmekultuursed, mistõttu tuleb tunda erinevaid rahvuskultuure. Suureneb eri- ja eristavate vajadustega külastajate osakaal, kelle teenindamine nõuab teistsuguseid teadmisi ja lähenemist neile teenuste kstamisel ja pakkumisel. Keeleoskus. Erinevad rahvused ja mitmekultuurilisus tvad kaasa suurema keelteoskuse vajaduse. Eelkõige nähakse valdkonnas vajadust väga hea inglise keele ja eriti vene keele oskuse järele. Muukeelsed teenindajad aga vajavad eesti keele õppimise võimalust. Aasia turistide arvu kasv tb kaasa vajaduse Aasia keelte oskuse järele. Kstööoskus. Järjest tuleb juurde lisateenuste pakkumisi elamuste lmiseks, selleks kasutatakse sageli kstööpartnereid, mis nõuab head kstööoskust. Planeerimisoskus. Vastavalt muutuvale külastajate arvule (nt külastajate arv võib varieeruda ühest kuni mitme tuhande külastajani) tuleb osata planeerida tegevusi ja tööprotsesse, kindlustada teenuse pakkumiseks vajalik tööjõud ja muud ressursid. 35

33 Klituspakkumise vastavus prognsitavale tööjõuvajadusele Administraatoritöö Tallinki hotellis Valdkonna uue tööjõu vajaduse hindamisel on arvestatud kahte tegurit vanuse tõttu tööturult lahkuvate töötajate asendusvajadust ning valdkonna ja kutseala hõive muutusest tingitud kasvu- või kahanemisvajadust. Valdkonna kohta tervikuna võib öelda, et tööjõupakkumine tasemeõppe lõpetajatest ületab tööjõuvajaduse. Kuid ekspertide hinnangul on tööjõupuudus MTT põhikutsealadel üheks suurimaks probleemiks valdkonnas. Asendusvajadust ja töökohtade arvu muutust arvestades vajab valdkond igal aastal kokku u 500 uut töötajat, nendest 110 majutuse, 360 toitlustuse ja 25 turismi alavaldkonna põhikutsealadele. Prognsitav uue tööjõu pakkumine tasemeõppest valdkonna põhikutsealadele on umbes 700 inimest aastas 130 majutuse, 500 toitlustuse ja 70 turismi alavaldkonda. Valdava enamuse prognsitavast tööjõust mdustavad kutsehariduse ja kümnendiku kõrghariduse lõpetajad. Valdkonda tervikuna vaadates ületab klituspakkumine arvuliselt uue tööjõu vajadust kõikides alavaldkondades, eriti toitlustuses. Arvuliselt on suur ülepakkumine ka turismi alavaldkonnas, kuid hõivatute arvu ebatäpsuse tõttu on alavaldkonna tegelik tööjõuvajadus alahinnatud. MTT põhikutsealadest mitmel ei nõuta töötamiseks tingimata erialast haridust, mis võib ülepakkumist suurendada (nt kelneritel, toitlustuse klienditeenindajatel, toitlustuse lihttöötajatel). Arvestades lihttöötajate suurt osakaalu MTT valdkonnas, võrreldi tööjõu nõudluse ja klituspakkumise vastavust ka nendega. Seejuures tuleb 36

34 meeles pidada, et lihttöötajatelt üldjuhul erialast tasemeõpet ei eeldata. Samas haridus- ja sotsiaalpoliitilistest eesmärkidest tulenevalt tuleb tagada võrdsed õppimisvõimalused erinevatel sihtrühmadel võtmepädevusi arendada, erialaseid oskusi ja teadmisi ning kvalifikatsini omandada 4. Ametirühmi tervikuna vaadates on klituspakkumine nõudlusega arvuliselt tasakaalus juhtide, spetsialistide ja lihttöötajate puhul. Teenindustöötajate ametirühmas on lõpetajaid uue tööjõu vajadusest rohkem, aga vaadates põhikutsealasid eraldi, siis on nõudluse ja pakkumise võrdluses erinevusi. Vaatamata klilõpetajate arvulisele ülepakkumisele tunnetavad tööandjad suurt tööjõupuudust, eriti teenindustöötajatest. Uuringus osalenud eksperdid nägid tööjõunappuse põhjustena majandustsükli mõju (madal töötuse määr), nrte muutunud tusi tööle (tööaeg ja -tingimused, lühenenud töösuhte pikkus jne), tagasihoidlikku palgataset (sh ümbrikupalga maksmine) ning et lõpetajad ei asu erialasele tööle, ei jää sinna püsima või lahkuvad kõrgema palgatasemega valdkondadesse või välisriikidesse. Väga suurt tööjõupuudust tunnetatakse just teenindustöötajate (eriti kokkade ja administraatorite) ja lihttöötajate (eriti toitlustuse lihttöötajate) puhul ning kõrghajal teravneb probleem veelgi. Tööjõupuudusega toimetulekuks värvatakse üha enam välistööjõudu, eelkõige toitlustuses. MTT valdkonna juhi tasanditel on tööandjate hinnangul tööjõu kättesaadavus üldiselt hea. Toitlustusettevõtete juhtide ja peakokkade klituspakkumine on ebapiisav nii statistiliselt kui ka ekspertide hinnangul puudust tuntakse rakenduslikust kõrgharidustaseme õppest, mis oleks õppijale tasuta. Vastuolu tööandjate tunnetuse ja nõudlus-pakkumise arvulise võrdluse vahel viitab turutõrkele ehk olukorrale, kus ettevõtete värbamisraskused ei tulene tingimata ebapiisavast klituspakkumisest, vaid valdkonna eripärade (nt hajalisus, madal töötasu, tööjõuvlavus) ja majandustsükli ksmõjust. Ka hiljutiste rahvusvaheliste analüüside 5 põhjal võib järeldada, et ettevõtete tunnetatud tööjõunappus ja raskused tööjõu värbamisel ei pruugi tingimata olla seotud ebapiisava tööjõupakkumisega või oskuste puudujäägiga, vaid pigem laiemalt töötingimuste ja töökohtade kvaliteediga, mis vähendab inimeste svi nendel ametikohtadel töötada. Teenindusega seotud sektorid paistavad reeglina silma suure tööjõuvlavusega ja pidev värbamine on tavapärane. Sageli vahetuva töötajaskonnaga ettevõtetes kannatab teeninduskvaliteet ja langeb kliendi rahulolu, mistõttu on ettevõtetel oluline probleemiga tegeleda, näiteks pöörates rohkem tähelepanu töötajate motivatsini ja pühendumise tõstmisele. Majutuse ja toitlustuse teenindustöötajaid klitatakse uue tööjõu vajadusest rohkem, kuid töötajaid on raske leida. 4 Eesti elukestva õppe strateegia Haridus- ja Teadusministeerium (2014). 5 Measuring labour market tightness to improve the balance between labour demand and supply. Host Country Discussion Paper. French Statistical Office for Labour and Employment. (work in progress). European Comission. (2018). 37

35 Tabel 4. Tööjõuvajaduse ja klituspakkumise võrdlus. Alavaldkond, ametirühmad Põhikutseala Eeldatav haridustase, EKR tase Hõive muutuse suund Hõive 2014/16 keskm Nõudlus: uue tööjõu vajadus aastas Prognsitud pakkumine lähiaastatel Ekspertide hinnang nõudluse-pakkumise tasakaalule MAJUTUS JA TURISM Juhid ja spetsialistid Majutusettevõtete juhid KUT, RAK (EKR 5 6) Turismiettevõtete juhid KUT, RAK (EKR 5 6) Pakkumine tasemeõppest on uue tööjõu vajadusega tasakaalus. Õppekavad sobivad ettevalmistuseks ka majutusettevõtete allüksuste juhtidele. Tööjõu kättesaadavuses esineb piirkondlikke erinevusi lihtsam on tööjõudu leida põhikutsealale tasemeõpet pakkuvate klide piirkonnas ning mõnevõrra keerulisem mujal Eestis. MAJUTUS Juhid ja spetsialistid Majutuse allüksuste juhid KUT, RAK (EKR 5 6) Üldjuhul kasvatakse allüksuse juhiks valdkonna seest kõrgematele ametipositsinidele liikudes ning kui võtta juurde kutsehariduse jätkuõppekavad, mida prognsimudelis pakkumisse ei arvestata, siis on nõudlus ja pakkumine tasakaalus. Tööjõu ettevalmistamiseks sobivad ka mõned majutusettevõtete juhte ettevalmistavad õppekavad. Teenindustöötajad Majutuse teenindajad ja administraatorid KUT (EKR 4 5) Pakkumine tasemeõppest ületab uue tööjõu vajadust, kuid tööandjad tunnetavad tööjõupuudust, eriti majutuse administraatorite osas. Kuna prognsimudel ei võimalda alusandmete puudumise tõttu arvesse võtta sektoritevahelist tööjõuliikumist, võib asendusvajadus olla alahinnatud ning tegelik tööjõuvajadus suurem. Lihttöötajad Toateenijad KUT, täiendõpe (EKR 2 3) Põhikutsealal töötamine ei eelda tingimata erialast tasemeharidust, mistõttu vaatamata arvulisele puudujäägile on klituspakkumine uue tööjõu vajaduse katmiseks piisav. Enamasti toimub lühiajaline väljaõpe töökohal. TOITLUSTUS Juhid ja spetsialistid Toitlustusettevõtete juhid KUT, RAK (EKR 5 6) Peakokad KUT, RAK (EKR 5 6) Pakkumine tasemeõppest on puudujäägis. Valdkonnas tuntakse puudust toitlustusalasest tasuta rakenduskõrgharidusest. Teenindustöötajad Kokad KUT (EKR 4) Baarmenid KUT, täiendõpe (EKR 4 5) Pakkumine tasemeõppest ületab uue tööjõu vajadust, kuid tööandjad tunnetavad teravat tööjõupuudust. Paljud kli lõpetajad ei asu erialasele tööle või püsivad seal lühikest aega. Eriti keeruline on töötajaid leida maapiirkondades ja kõrghajal. Tasemeõpe puudub. Klitatakse töökohal või erialastel eraklitustel, mille pakkumine on piisav. Kuna prognsimudel ei võimalda alusandmete puudumise tõttu arvesse võtta sektoritevahelist tööjõuliikumist, võib asendusvajadus olla alahinnatud ning tegelik tööjõuvajadus suurem. Allikas: REL2011, MKM tööjõuvajaduse prognos, EHIS, autorite arvutused Mõõdukas kasv (6% 10%) Tagasihoidlik kasv (1 5%) Püsib stabiilsena Tagasihoidlik kahanemine (1 5%) * Väikesed erinevused summade ja liidetavate vahel tulenevad ümardamisest.

36 Tabel 4. Tööjõuvajaduse ja klituspakkumise võrdlus. Alavaldkond, ametirühmad Põhikutseala Eeldatav haridustase, EKR tase Hõive muutuse suund Hõive 2014/16 keskm Nõudlus: uue tööjõu vajadus aastas Prognsitud pakkumine lähiaastatel Ekspertide hinnang nõudluse-pakkumise tasakaalule TOITLUSTUS Teenindustöötajad Kelnerid KUT, täiendõpe (EKR 3 5) Toitlustuse klienditeenindajad KUT, täiendõpe (EKR 3 4) Pakkumine tasemeõppest ületab uue tööjõu vajadust, kuid tööandjad tunnetavad tööjõupuudust. Põhikutsealadel töötamine ei eelda alati erialast tasemeharidust ja klitatakse ka töökohal. Põhikutsealad sobivad nrtele tööelu alustamiseks, osaajaga või kõrvaltööks, tööjõuvlavus on kõrge, sh valdkonnast välja. Paindlik tööaeg ja lühikeste tööampsude võimalus leevendab teatud piirkondades (eelkõige üliklilinnades) tööjõu kättesaadavuse probleemi. Kuna prognsimudel ei võimalda alusandmete puudumise tõttu arvesse võtta sektoritevahelist tööjõuliikumist, võib asendusvajadus olla alahinnatud ning tegelik tööjõuvajadus suurem. Lihttöötajad Lihttöötajad KUT, täiendõpe (EKR 2 3) Pakkumine tasemeõppest ületab uue tööjõu vajadust, kuid tööandjad tunnetavad tööjõupuudust. Põhikutsealal töötamine ei eelda alati erialast tasemeharidust, mistõttu ületab pakkumine tööjõuvajadust veelgi rohkem. Põhikutseala sobib töötamiseks ka erivajadustega inimestele, kelle paremaks tööellu kaasamiseks on tasemeõpe vajalik. TURISM Reisikonsultandid ja turismispetsialistid KUT, RAK (EKR 4 6) Reisikonsultantide pakkumine tasemeõppest on uue tööjõu vajadust arvestades ebapiisav ning turismispetsialistidel tasakaalu lähedal või mõnevõrra suurem. Turismispetsialistid töötavad lisaks maaturismi ettevõtetele ka avalikus ja kolmandas sektoris ning nende tööjõu vajadus on prognsimudelis alusandmete puudumise tõttu alahinnatud. Teenindustöötajad Giidid ja aktiivtegevuste läbiviijad KUT, RAK (EKR 4 6) Pakkumine tasemeõppest on uue tööjõu vajadusega tasakaalus arvestades, et hõivatute arv ja seega uue tööjõu vajadus on prognsimudelis alahinnatud, kuna põhikutsealal töötatakse sageli kõrvaltööna või hajaliselt ja see ei kajastu statistikas. Tööjõu kättesaadavus on parem suuremates keskustes. Kõrghajal tunnetatakse kvalifitseeritud, mitmekesisema keeleoskusega ja laiemat piirkonda tundvate giidide puudust. MAJUTUS KOKKU TOITLUSTUS KOKKU TURISM KOKKU MTT KOKKU Allikas: REL2011, MKM tööjõuvajaduse prognos, EHIS, autorite arvutused Mõõdukas kasv (6% 10%) Püsib stabiilsena Tagasihoidlik kasv (1 5%) Tagasihoidlik kahanemine (1 5%) * Väikesed erinevused summade ja liidetavate vahel tulenevad ümardamisest.

37 Uuringu järeldused ja valdkonna eksperdikogu ettepanekud Kitsaskohad 360 fatbike ide matk 1. Valdkonna kutsekeskhariduse õppekavad on liiga kitsad ja sageli ei vali nred eriala teadlikult, mistõttu on probleemiks õpingute katkestamine. Lisaks on kitsastel õppekavadel õppida svijate vähesuse tõttu õppegruppe keeruline avada. Reisikonsultandi eriala tasemeõppe vastu on huvi väike ja viimastel aastatel ei ole olnud sisseastujaid. 2. Valdkonna töötajatel puudub võimalus õppida lühiajalistel erialastel õppekavadel. Puudub võimalus õppida giidi eriala lühikesel esmaõppe õppekaval eelneva erialase ettevalmistuse ja töökogemuseta. Puudub võimalus õppida majutusettevõtte administraatoriks lühikesel õppekaval eelneva erialase ettevalmistuse ja töökogemuseta. 3. Aktiivtegevuste teenused varieeruvad laial skaalal, tasemeõppes ei ole mõistlik kõiki spetsialiseerumistega seotud kompetentse õpetada. Oluline on klis omandada baasharidus ja spetsialiseerumisega seotud oskused õpitakse töökohal. 42

38 4. Toitlustuse alavaldkonnas puudub riiklikult rahastatud õppimisvõimalus kõrghariduse tasemel. 5. Valdkonna kutseõppes ületab mitmetel põhikutsealadel klituspakkumine uue tööjõu vajadust, kuid sellele vaatamata tunnetavad valdkonna tööandjad tööjõupuudust, sest lõpetajad ei suundu erialasele tööle või püsivad seal lühikest aega. 1. Valdkonna kutsekeskhariduse õppekavad on liiga kitsad ja sageli ei vali nred eriala teadlikult, mistõttu on probleemiks õpingute katkestamine. Lisaks on kitsaid erialagruppe õpilaste vähesuse tõttu keeruline avada. Kutseõppes õpetatavaid valdkonna erialasid on palju, kuid demograafilistest muutustest tulenevalt jääb õpilasi vähemaks, mis muudab õppegruppide komplekteerimise keeruliseks. Kutsekeskhariduse õppekavad on liiga kitsad ja annavad tavaliselt ettevalmistuse konkreetsele ametialale, kuid tööturul on ametialade tööülesanded üha enam põimunud. Probleemiks on ka õpingute katkestamine, sest sageli ei tee nred teadlikku erialavalikut. Mitme põhikutseala ühine baasharidus aitaks õppijal paremini erialasid (kutseid) mõista ja omavahel seostada ning annaks vajaliku ettevalmistuse valdkonna sees erinevatel ametikohtadel liikumiseks, võimaldades nii töötajatel kui ka tööandjatel muutuval tööturul paremini toime tulla. Laiapõhjalisem õppekava aitaks õppegruppe paremini täita, see võimaldaks pakkuda õpet ka väiksema tööjõuvajadusega erialadel (kutsetel). Kindla eriala valimine ehk spetsialiseerumine toimuks hilisemas õppeprotsessis ning spetsialiseerumine võib kliti erineda tulenevalt regionaalsetest vajadustest. Reisikonsultandi eriala tasemeõppe vastu on õppijate huvi väike ja viimastel aastatel ei ole õppegruppe avatud. Tööandjate sõnul on turismialase tasemeõppe jätkumine ja turismialane baasharidus vajalik. Kuna uue tööjõu vajadus aastas on suhteliselt väike ja probleeme on õppegruppide täitumisega, siis tuleks kaaluda, kas eraldi reisikonsultandi õppekava on otstarbekas. Ühe lahendusena nähakse reisikonsultandi kompetentside õpetamist laiapõhjalise turismi eriala õppe sees kas spetsialiseerumisena või osakutsena. Eelnevast tulenevalt kaaluda reisikonsultandi kutsestandardi vajadust ja reisikonsultandi kompetentside kirjeldamist mõnes teises turismi valdkonna kutsestandardis spetsialiseerumise või osakutsena. Eelnevast tulenevad ettepanekud: o o Arvestades potentsiaalset õpilaste arvu vähenemist ning erialade baasõppe ühisosa, kaaluda võimalust luua kutsekeskhariduse õppes majutuse, toitlustuse ja turismi laiapõhjalisi õppekavasid, kus esimesel õppeaastal õpitakse baasteadmisi ja -oskusi ks ja edasi õppeprotsessis toimuks spetsialiseerumine. 43

39 Kaaluda reisikonsultandi eriala õppe ühendamist laiapõhjalise turismi õppekavaga, kas ühe osana sellest õppest või spetsialiseerumisena. Analüüsida reisikonsultant, tase 5, kutsestandardi vajadust ning kaaluda reisikonsultandi kompetentside kirjeldamist mõnes teises turismi valdkonna kutsestandardis kas spetsialiseerumisena või osakutsena. 2. Valdkonna töötajatel puudub võimalus õppida lühiajalistel eriala kursustel. Tööturg muutub kiiresti ja valdkonna tööjõu kättesaadavust mõjutab tööjõuliikumine majandussektorite vahel, eriti teenindustöötajate seas. Teeniduskvaliteedi tõstmiseks tuleks lisaks pikaajalisele tasemeõppele pakkuda valdkonna töötajatele rohkem lühikursusi ja õppimisvõimalusi sisult kitsamate osadena tasemeõppe õppekaval põhinevate mdulitena, nn õpiampsudena, millel võivad tasemeõppurite kõrval õppida ka töötavad inimesed. Eksperdid tõstsid seejuures esile osakutse tunnustamise vajadust, mis võimaldaks töötajatel oma kutseoskuseid täiendada ja tõendada osade kaupa. Puudub võimalus õppida giidi eriala lühikesel esmaõppe õppekaval eelneva erialase ettevalmistuse ja töökogemuseta, kuna kutseharidusstandardi 6 järgi on 5. taseme esmaõpe vähemalt kaheaastane. Giidide järele on tööturul kasvav vajadus ning turismi kõrghajal kasvab nõudlus märkimisväärselt. Giidiks svivad enamasti õppida töötavad täiskasvanud, kellele on see lisaeriala, kuid pakutav kaheaastane 5. taseme esmaõpe on töötavale täiskasvanule liiga pikk aeg, mis võib takistada töö kõrvalt õpingute alustamist. Puudub võimalus õppida majutusettevõtte administraatoriks lühikesel õppekaval eelneva erialase ettevalmistuse ja töökogemuseta. Lisaks mitmeaastasele kutsekeskharidusõppele põhihariduse baasil võiks olla võimalus õppida keskhariduse baasil kitsamalt administraatoritööd lühemal õppekaval või täiendusklitustel, et kiiremini tööturule siirduda. Eelnevast tulenevad ettepanekud: Pakkuda operatiivsemalt tööandjate vajadustest lähtuvaid paindlikke lühiajalisi täiendõppe võimalusi valdkonna töötajatele. Pakkuda võimalust kompetentse omandada tasemeõppe õppekaval põhinevate mdulitena, nn õpiampsudena, mida võivad tasemeõppurite kõrval paindlikult omandada ka töötavad inimesed. Õpiampsud võimaldaksid väiksemate osadena (nt osakutsetena) kompetentse omandada ja tõendada kuni tervikkutse saamiseni. Hinnata giid, tase 5, kompetentside omandamiseks vajalikku õppemahtu ning vajadusel luua keskhariduse baasil giidi eriala lühike klitus, mis sobib lisaeriala omandamiseks töö kõrvalt ning mis ei eelda erialast ettevalmistust ega töökogemust Kutseharidusstandardi järgi on 5. taseme esmaõppe maht 120 kuni 150 arvestuspunkti.

40 Pakkuda töötavatele inimestele võimalust omandada majutusettevõtte administraatori kompetentsid tasemeõppe õppekaval põhinevate mdulitena, nn õpiampsudena, mis ei eelda eelnevat erialast ettevalmistust, ja pakkuda majutusettevõtte administraatori täiendusklitusi. Lähtuvalt vajadusest pakkuda majutusettevõtte administraatori kompetentside omandamiseks lühiajalisi õppevõimalusi, analüüsida majutuse valdkonna kutsestandardeid ja kaaluda administraatori tööks vajalike kompetentside kndamist või administraatori osakutse määratlemist. 3. Aktiivtegevuste teenused varieeruvad laial skaalal, tasemeõppes ei ole mõistlik kõiki spetsialiseerumistega seotud kompetentse õpetada. Oluline on klis omandada baasharidus ja spetsialiseerumisega seotud oskused õpitakse töökohal. Nõudlus professionaalsete aktiivtegevuste teenuste järele kasvab ning juurde tekib erinevaid nišiteenuseid. Samas kõiki spetsialiseerumisi (kanuumatkad, jalgrattamatkad, seikluspargid jne) ei ole võimalik ja otstarbekas klis õpetada. Ekspertide hinnangul on oluline, et klis omandatakse baasteadmised ja üldoskused (nt klienditeenindus, teenuse turundus, riskijuhtimine, tte/teenuse arendamine, esmaabi, grupiprotsessi juhtimine) ning spetsiifilised tehnilised oskused õpitakse töökohal. Arvestades giidide ja aktiivtegevuste instruktorite kompetentside võimalikke kattuvusi, kaaluda võimalust töötada välja ühine laiapõhjaline õppekava. Eelnevast tulenevad ettepanekud: Kaardistada kstöös tööandjatega aktiivtegevuste teenuse pakkuja baasoskused ja -teadmised ning uuendada aktiivtegevuse instruktori kutsestandardid ilma kitsamate spetsialiseerumisteta. Analüüsida giidi ja aktiivtegevuste instruktori kompetentside kattuvusi ja erinevusi ning kaaluda võimalust töötada välja ühine laiapõhjaline õppekava, mille sees on võimalik spetsialiseeruda giidiks või aktiivtegevuste läbiviijaks. 4. Toitlustuse valdkonnas puudub riiklikult rahastatud õppimisvõimalus kõrghariduse tasemel. Eestis puudub kõrgharidusõppes toitlustamise ja toitlustamise korraldamise eriala tasuta õppimise võimalus, mis on oluline toitlustusettevõtte juhtidele, tipp- ja keskastme spetsialistidele professionaalseks arenguks, Eesti toitlustusteeninduse, -kultuuri ja teeninduskvaliteedi arendamiseks. Olemasolevad toiduainete tehnolgia õppekavad on suunatud toiduainetetööstusele, millest sobiksid üksikud mdulid, kuid need õppekavad ei sisalda toitlustusteenuste pakkumise ja korraldamisega seotud teemasid, näiteks kliendisuhete juhtimine, ttearendus ja -disain, turundus ja müük, toidu valmistamise uued lähenemised ja tehnolgiad, rekreatiivsus ja uued ärimudelid, avaliku toitlustusettevõtete tööpõhimõtted ja tervikkontseptsini lmine jms. 45

41 Eelnevast tuleneb ettepanek: Kaaluda toitlustuse eriala rakenduskõrghariduse õppekava lmist, näiteks TTÜ ja TÜ ühise õppekavana, või toitlustuse eriala spetsialiseerumise lisamist mõne olemasoleva õppekava juurde. 5. Valdkonna kutseõppes ületab mitmetel põhikutsealadel klituspakkumine uue tööjõu vajadust, kuid sellele vaatamata tunnetavad valdkonna tööandjad tööjõupuudust, sest lõpetajad ei suundu erialasele tööle või püsivad seal lühikest aega. Mitmetel põhikutsealadel majutuse teenindajad ja administraatorid, kokad, kelnerid, toitlustuse klienditeenindajad, toitlustuse lihttöötajad ületab klituspakkumine statistiliselt uue tööjõu vajadust, samas tööandjad tunnetavad tööjõupuudust. Arvestades tööjõuvajaduse prognsimisel asjaoluga, et mitme põhikutseala töötajatelt (nt kelnerid, toitlustuse klienditeenindajad, toitlustuse lihttöötajad) ei eeldata tingimata erialase tasemehariduse olemasolu, siis mõjutab see veelgi ülepakkumist. Valdkonnas on keskmisest suurem tööjõuvlavus, mistõttu põhikutselade asendusvajadus võib olla mõnevõrra alahinnatud. Tööjõuvlavus ja tööandjate tunnetatav tööjõunappus, vaatamata lõpetajate küllaltki suurele arvule, võib viidata klituspakkumisest sõltumatutele probleemidele ja valdkonna eripäradele (nt tööaeg, sagedasemad lühiajalised lepingud ja osaajaga töötamine, töö hajalisus, madal töötasu, nrte suur osakaal töötajate hulgas). Tööjõupuuduse põhjustena on eksperdid välja tnud majandustsükli mõju ning et klilõpetajad ei asu erialasele tööle, püsivad seal lühikest aega, lahkuvad teistesse kõrgema palgatasemega sektoritesse või välismaale. Erinevatest teguritest tulenevalt ilmneb nõudluse ja pakkumise võrdlemisel turutõrge, mis tähendab, et vaatamata sellele, et töötajaid klitatakse tasemeõppes rohkem, kui on uue tööjõu vajadus, tunnetavad tööandjad tööjõupuudust. Kuna tagasihoidliku palgatasemega ametikohtadele on madala töötusemäära juures raske töötajaid leida, peaksid ettevõtted panustama efektiivsuse suurendamisele, töökohtade atraktiivsuse tõstmisele, töötajate hoidmisele ja motiveerimisele, pakkudes neile sobivaid töötingimusi, klitus- ja karjäärivõimalusi jm lisaväärtusi ning tunnustama erialase ettevalmistusega töötajaid. Mõned majutuse ja toitlustuse alavaldkonna põhikutsealad sobivad töötamiseks erivajadustega inimestele. Erivajadustega nrtele võrdsete haridusvõimaluste tagamiseks ja nende paremaks tööellu kaasamiseks on oluline tasemeõppe pakkumine, mis annab neile sotsiaalseid ja tööturul toimetulemiseks vajalikke oskusi. 46

42 Eelnevast tuleneb ettepanek: Olukorras, kus klituspakkumine on majutuse teenindajate ja administraatorite, kokkade, kelnerite, toitlustuse klienditeenindajate ja toitlustuse lihttöötajate põhikutsealadel arvuliselt uue tööjõu vajadusest suurem, on vaja klituspakkumise kujundamisel analüüsida, kui suur osa klituspakkumisest on suunatud tööjõuvajaduste katmiseks, arvestades sealjuures valdkonna eripära, ning kui suur osa sotsiaalsete ja toimetulekuoskuste õpetamiseks. Eelnevast tulenevad tähelepanekud: Tööandjatel sdustada ja toetada töötajate enesetäiendamist, väärtustada erialast haridust ning tunnustada kutsega töötajaid, näiteks pakkuda kutsetunnistust omavatele töötajatele palgalisa või muud sdustust. Tööandjatel pakkuda töötajatele võimalikult sobivaid töötingimusi, klitus- ja karjäärivõimalusi, et vähendada tööjõuvlavust ja motiveerida töötajaid erialasel tööl töötama. Vajalik võib olla anda täiendav hinnang MTT põhikutsealade nõudlus-pakkumise tasakaalule pärast seda, kui OSKA valdkondlike uuringutega on kaetud kõik majanduse tegevusalad. Tähelepanekud ja svitused õppe sisu ja kvaliteedi osas Üldoskuste arendamine ja erialaga lõimimine vajab suuremat tähelepanu. Oluliste arendamist vajavate oskustena märgiti ajaplaneerimise, suhtlemis-, arvutamis-, kstöö- ning IKT-oskusi. Kõrghariduse õppekavad peaks enam toetama ettevõtluse, turunduse, ttearenduse, kultuurierisuste teadmiste, keeleoskuste ja võrgustikutöö oskuste arendamist. Teenindustöötajate õppes pöörata rohkem tähelepanu külalislahkusele ja teenindusvalmidusele, õpetada avatud suhtumist ja toimetulemist keerulistes suhtlussituatsinides. Suhtlemispsühholgia peaks kuuluma kohustusliku osana teenindustöötajate väljaõppesse. Õppe läbiviimisel arvestada, et mitmekultuurilisus seab kõrgemad nõudmised töötajate keelteoskusele ja kultuuride tundmisele (rahvuskultuur, kliendisegmendid, erinevad sihtgrupid). Õppes pöörata tähelepanu isikuandmete kaitse üldmäärusele ning pakettreiside ja seotud reisikorraldusteenuste direktiivile. Kokaõppes pöörata rohkem tähelepanu eripärase toidu valmistamisele, tehnolgilise kaardi kasutamise ja kstamise oskusele ning restoranikoka tööle. Giidiõppes pöörata rohkem tähelepanu ttearendusele, turundusele ja müügile, oskusele gruppi kaasata ning infot paeluvalt edasi anda. 47

43 Giidi kutsestandardites vajavad ülevaatamist ja täiendamist turunduse ja müügi ning IKT-kompetentside osad. Turismierialade õppes pöörata rohkem tähelepanu IKT-oskuste õpetamisele, protsessi- ja projektijuhtimisele ning turundusele. Õppe läbiviimisel jätkata kaasaegsete õppemeetodite, sh aktiivõppemeetodite (nt projekt- või probleemõpe, grupitööd) kasutamist, mis arendavad kstööd ja julgustavad õppureid töötama meeskonnas, arendavad protsessi- ja projektijuhtimise oskuseid, et tekiks terviklik arusaam tööprotsessidest. Praktika sisuliseks parandamiseks tuleb klidel praktikaperidide planeerimisel arvestada hajaga ning hinnata praktikakohti, kas ettevõttel on võimalik pakkuda õppurile praktika eesmärgist lähtuvat tööd. Samuti tuleks klidel tõhustada praktika järelevalvet, et sisuline praktika ka tegelikkuses toimuks. Ettevõtted tavad klidelt paremat teavitust ettenähtud praktikaülesannete kohta ning klid tavad ettevõtetelt sisulisemat tagasisidet praktika srituse kohta. Töökoha praktikajuhendajate tasustamine motiveeriks tööandjaid rohkem pühenduma praktikandi õpetamisele. Tähelepanekud ja svitused täiendusklituste kohta Jätkata lühikeste täiendusklituste pakkumist tööturul tegutsevatele valdkonna töötajatele. Muuhulgas tavad tööandjad täiendusklituse võimalusi järgmistel teemadel: elamuse lmine ja kujundamine, kultuurilised erinevused ja kultuuriteadlikkus, rahvusköögid, toidukeemia, ttearendus, müügitöö, turundus, projektijuhtimine, juhtimine ja ettevõtlus, finantsjuhtimine, võõrkeeled (mh vene, saksa, prantsuse, hispaania ja Aasia keeled), ekskursinijuhtimine, reisisaatmine, suhtluspsühholgia, eri- ja eristavate vajadustega inimestega arvestamine. Arvestades Aasia turistide arvu kasvu tuleks pakkuda Aasia kultuuri eripära ja nende reisikäitumist tutvustavaid klitusi ning keeltekursuseid (nt hiina, jaapani), et saabuvatele Aasia külastajatele pakkuda nende tustele paremini vastavat teenindust. Arvestades, et teenindussektoris töötab järjest rohkem välistööjõudu, tuleks neile pakkuda eesti keele klitusi ja paindlikke lühiajalisi erialaseid inglise- ja venekeelseid täiendusklitusi. 48

44 Üldised tähelepanekud ja svitused Karjääriteenuste pakkujatel tutvustada nrtele majutuse, toitlustuse ja turismi erialade töö sisu ja töötamise eripärasid, et enne õppe alustamist kujuneks potentsiaalsel õppijal erialast õige arusaam ja suureneks erialasele tööle asuvate lõpetajate osakaal. Turismi edendamise ja arendamisega tegelevaid organisatsine on palju, kuid puudub süsteemne alavaldkonna ülene arendustegevuste juhtimine. Killustatuse vähendamiseks ja turismiarengu terviklikuks juhtimiseks peaksid turismiorganisatsinid tõhustama omavahelist kstööd. Turismihariduse edendamine ja valdkonna töötajate kompetentsuse tõstmine peaks olema ühe tegevusena välja tdud ka uues turismi arengukavas, et paremini tagada tulevikuoskuste ja teadmistega tööjõu olemasolu. Tööandjad tunnetavad puudust koka eriala kitsamatest spetsialiseerumistest (näiteks magusakokkadest). Sellest tulenevalt svitatakse järgmine kord koka kutsestandardite uuendamisel analüüsida osakutsete ja spetsialiseerumiste vajadust. Töötajate õppe kavandamise ja omandatud kompetentside hindamise protsess kutsestandardite ja õppekavade lmine ja kompetentside hindamine on aeganõudev ja keeruline, mistõttu tööturumuutused kajastuvad õppeprotsessis ajanihkega. Kutse andmise ja õppekavade arendamise protseduure tuleks muuta kaasaegsemaks, paindlikumaks, kulu- ja ajatõhusamaks. Regionaalsusest tulenevat tööjõupuudust aitaks leevendada maapiirkondades valdkonna populariseerimine ja kodukandi tutvustamine. Näiteks tutvustada kl õpilastele kodukandi ettevõtteid, muuseume, arhitektuuri ja ldust; luua piirkondliku gümnaasiumi juurde maaturismi õppesuund või projekt kohalikule klile, et nred ja kohalikud teaksid rohkem oma kodukandist. See suurendaks huvi MTT valdkonna erialade vastu, sdustaks töötamist turismi kõrghajal abitööjõuna ja kasvataks seeläbi valdkonda potentsiaalset tööjõudu. 49

45 Puhta lduse ja tervislike eluviiside väärtustamine suurendab nõudlust ldusja ökoturismi ning aktiivtegevuste järele. Kõrgseiklusrada Lontova seikluspargis

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Majutusette

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Majutusette Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es 134911 HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Hotel management Менеджер отеля ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3

Rohkem

RKT Lisa.tabel

RKT Lisa.tabel Lisa KINNITATUD Haridus- ja teadusministri käskkirjaga Kutseõppe tasemeõppe riiklik koolitustellimus aastateks 2017-2019 Kutseõppe riiklik koolitustellimus aastateks 2017-2019 1 2017 sh HEV 2018 2019 Aiandus

Rohkem

Tööjõuvajaduse seire- ja prognoosisüsteem OSKA Tulevikuvaade tööjõu- ja oskuste vajadusele: RÕIVA-, TEKSTIILI- JA NAHATÖÖSTUS Uuringu LÜHIARUANNE 2018

Tööjõuvajaduse seire- ja prognoosisüsteem OSKA Tulevikuvaade tööjõu- ja oskuste vajadusele: RÕIVA-, TEKSTIILI- JA NAHATÖÖSTUS Uuringu LÜHIARUANNE 2018 Tööjõuvajaduse seire- ja prognsisüsteem OSKA Tulevikuvaade tööjõu- ja oskuste vajadusele: RÕIVA-, TEKSTIILI- JA NAHATÖÖSTUS Uuringu LÜHIARUANNE 2018 Esikaanel: lihaste lõõgastamiseks ning treenimiseks

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Majandusarengud maailmas lähiaastatel Ülo Kaasik Eesti Panga asepresident Maailma majandusaktiivsus on vähenenud Probleemid on tööstuses, kus eksporditellimused on jätkuvalt vähenemas Majanduskasv püsib

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Toitlustuskorraldus Master Chef шеф-пова

Õppekavarühm Õppekava nimetus HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Toitlustuskorraldus Master Chef шеф-пова Õppekavarühm Õppekava nimetus HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Toitlustuskorraldus Master Chef шеф-повар Õppekava kood EHIS-es 134899 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR

Rohkem

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht 10.11.2016 Eesti elukestva õppe strateegia üldeesmärk kõigile Eesti inimestele on loodud nende vajadustele

Rohkem

KINNITATUD Teeninduse Kutsenõukogu otsusega nr 19 EESTI HOTELLIDE JA RESTORANIDE LIIDU KUTSE ANDMISE KORD Toitlustus-ja majutusteeninduse k

KINNITATUD Teeninduse Kutsenõukogu otsusega nr 19 EESTI HOTELLIDE JA RESTORANIDE LIIDU KUTSE ANDMISE KORD Toitlustus-ja majutusteeninduse k KINNITATUD Teeninduse Kutsenõukogu 05.06.2019 otsusega nr 19 EESTI HOTELLIDE JA RESTORANIDE LIIDU KUTSE ANDMISE KORD Toitlustus-ja majutusteeninduse kutseala kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 Kutse andmise kord (edaspidi

Rohkem

Faktileht-1.indd

Faktileht-1.indd eesti keelest erineva emakeelega täiskasvanute eesti keele õpe Uuringu terviktekst: www.sm.ee/et/uuringud-ja-analuusid Eesti keelest erineva emakeelega täiskasvanutest umbes pooled oskavad eesti keelt

Rohkem

Tööjõuvajaduse seire- ja prognoosisüsteem OSKA Tulevikuvaade tööjõu- ja oskuste vajadusele: TERVISHOID Uuringu LÜHIVERSIOON 2017

Tööjõuvajaduse seire- ja prognoosisüsteem OSKA Tulevikuvaade tööjõu- ja oskuste vajadusele: TERVISHOID Uuringu LÜHIVERSIOON 2017 Tööjõuvajaduse seire- ja prognsisüsteem OSKA Tulevikuvaade tööjõu- ja oskuste vajadusele: TERVISHOID Uuringu LÜHIVERSIOON 2017 Kstajad: Urve Mets, Vtele Veldre, SA Kutsekoda Akadeemiline toimetaja: Olav

Rohkem

AMETINIMETUSE JA TÖÖKOHA AADRESSI LISAMINE TÖÖTAMISE REGISTRISSE ANDMETE KOGUMISE EESMÄRK Koguda tõhusamalt palga ja tööjõu andmeid, et teha senisest

AMETINIMETUSE JA TÖÖKOHA AADRESSI LISAMINE TÖÖTAMISE REGISTRISSE ANDMETE KOGUMISE EESMÄRK Koguda tõhusamalt palga ja tööjõu andmeid, et teha senisest AMETINIMETUSE JA TÖÖKOHA AADRESSI LISAMINE TÖÖTAMISE REGISTRISSE ANDMETE KOGUMISE EESMÄRK Koguda tõhusamalt palga ja tööjõu andmeid, et teha senisest täpsemat palga- ja tööturustatistikat. Töötamise andmed

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus INNOVATSIOONI TOETAVAD AVALIKU SEKTORI HANKED 16.03.2016 Sigrid Rajalo majandusarengu osakond MIKS? Edukas hangib nutikalt Riigi ostujõud: ca 8 12% SKPst ehk ca 2 miljardit eurot. Euroopa Liidus keskmiselt

Rohkem

NOOR MEISTER Eesti Näituste Messikeskuse B, C, D ja E hallides VASTUVÕTU ADMINISTRAATOR/ HOTEL RECEPTIONIST VÕISTLUSJUHEND Individua

NOOR MEISTER Eesti Näituste Messikeskuse B, C, D ja E hallides VASTUVÕTU ADMINISTRAATOR/ HOTEL RECEPTIONIST VÕISTLUSJUHEND Individua NOOR MEISTER 2018 3.-4.05.2018 Eesti Näituste Messikeskuse B, C, D ja E hallides VASTUVÕTU ADMINISTRAATOR/ HOTEL RECEPTIONIST VÕISTLUSJUHEND Individuaalne võistlus kutseõppeasutuste õpilastele. Ühest koolist

Rohkem

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas Tervise Arengu Instituudi tegevused koolitoidu vallas Anneli Sammel Tervise Arengu Instituudi mittenakkushaiguste ennetamise osakonna juhataja Kool - tervislike toitumisharjumuste oluline kujundaja Koolitoit

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uued generatsioonid organisatsioonis: Omniva kogemus Kadi Tamkõrv / Personali- ja tugiteenuste valdkonnajuht Omniva on rahvusvaheline logistikaettevõte, kes liigutab kaupu ja informatsiooni Meie haare

Rohkem

Majandustsükkel ja tööturu perspektiivid Eestis Meelis Kitsing Majandusanalüüsi talituse juhataja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Majandustsükkel ja tööturu perspektiivid Eestis Meelis Kitsing Majandusanalüüsi talituse juhataja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Majandustsükkel ja tööturu perspektiivid Eestis Meelis Kitsing Majandusanalüüsi talituse juhataja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Majandustsükkel ja tööturg Eesti on väike, avatud ja globaliseerunud

Rohkem

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunikatsiooni korraldamine ning dokumentide korrektne ja

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode] Tööõnn läbi mitmekülgse hariduse Tiina Saar, Äripäeva Tööjõuturg toimetaja ja karjäärinõustaja 15.10.2010 Tiina Saar - Aaretesaar.ee 1 Tähelepanekud kogemusest Ettevõtetes, kus ei keskenduta pehmetele

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 14.03.2017 käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu 13.03.2017 protokoll nr 10 Õppekavarühm Õppekava nimetus Puitmaterjalide töötlus CNC

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Ppt [Read-Only]

Ppt [Read-Only] EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab varajast koolist väljalangemist ja selle vähendamist EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab madala haridustasemega noorte osakaalu vähendamist Madal

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Alates 2011. a. kevadest on alustanud koostööd Ühinenud Kinnisvarakonsultandid OÜ ja Adaur Grupp OÜ. Ühinenud Kinnisvarakonsultandid

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Paindlikud töövormid töötaja ja tööandja vaatenurgast Marre Karu Poliitikauuringute Keskus Praxis Kas töö teeb õnnelikuks? See sõltub... - inimese (ja tema pere) soovidest - inimese (ja tema pere) vajadustest

Rohkem

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool SA) korraldab koolituse "Täiskasvanud õppija õpioskuste

Rohkem

Lisa 2. Ettevõtlus ja turism Lisa 2. Ettevõtlus ja turism Ettevõtlus Elva vallas on kujunenud atraktiivne ettevõtluskeskkond, mis pakub töökohti mitte

Lisa 2. Ettevõtlus ja turism Lisa 2. Ettevõtlus ja turism Ettevõtlus Elva vallas on kujunenud atraktiivne ettevõtluskeskkond, mis pakub töökohti mitte Ettevõtlus Elva vallas on kujunenud atraktiivne ettevõtluskeskkond, mis pakub töökohti mitte ainult Elva valla elanikele, vaid ka laiemas ümbruskonnas elavatele inimestele. Enim arenenud ja töökohti pakkuvateks

Rohkem

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja kinnitamine 1. Kinnitan täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond : 1) mõistab, kuidas ühiskonnas toimuvad muutused avaldavad mõju perekonna ja peresuhetega seotud

Rohkem

Microsoft Word - Eesti-turism2015

Microsoft Word - Eesti-turism2015 EESTI JA EUROOPA TURISM 215 EUROOPA TURISM Maailma Turismiorganisatsiooni (UNWTO) esialgsetel andmetel kasvas 215.a. kokkuvõttes välisturism kogu maailmas 4,4% (allikas: UNWTO World Tourism Barometer,

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Kronoloogia Omavalitsuspäeva otsus Arenduskeskuse asutamise kohta 14.10.2002 Järvamaa Omavalitsuste Liidu Volikogu otsus Järvamaa Arenduskeskuse asutamise kohta 14.02.2003 Järvamaa Arenduskeskusega ühineb

Rohkem

RAKVERE AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Logistika Logistiku abi Logistic assistant Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EK

RAKVERE AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Logistika Logistiku abi Logistic assistant Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EK RAKVERE AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Logistika Logistiku abi Logistic assistant Õppekava kood EHIS-es 140918 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus Õppekava maht: 180

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 0 Liis Grünberg Pärnu mnt, Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusinsener OÜ Tallinnas 14.04.2014 Uuring Energiamajanduse

Rohkem

Monitooring 2010f

Monitooring 2010f Lõimumiskava monitooring 2010 Raivo Vetik, TLÜ võrdleva poliitika professor Kohtumine Rahvuste Ümarlauas 24. september, 2010 Uuringu taust TLÜ uurimisgrupp: Raivo Vetik, Jüri Kruusvall, Maaris Raudsepp,

Rohkem

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU 2030+ Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor 22.11.2018 ÜLEVAADE HARIDUSASUTUSTEST* Haridusvaldkond Haridusasutus Arv Märkused Alusharidus

Rohkem

Tööjõuvajaduse seire- ja prognoosisüsteem OSKA TULEVIKUVAADE TÖÖJÕU- JA OSKUSTE VAJADUSELE: METALLI- JA MASINATÖÖSTUS UURINGU TERVIKTEKST Euroopa Liit

Tööjõuvajaduse seire- ja prognoosisüsteem OSKA TULEVIKUVAADE TÖÖJÕU- JA OSKUSTE VAJADUSELE: METALLI- JA MASINATÖÖSTUS UURINGU TERVIKTEKST Euroopa Liit Tööjõuvajaduse seire- ja prognoosisüsteem OSKA TULEVIKUVAADE TÖÖJÕU- JA OSKUSTE VAJADUSELE: METALLI- JA MASINATÖÖSTUS UURINGU TERVIKTEKST Euroopa Liit Euroopa Sotsiaalfond Eesti tuleviku heaks 1 Koostajad:

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Summer Universities SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT Project period 01.09.2017-31.08.2020 9 Partners: Estonia (3), Latvia (2), Slovenia (3) and Portugal (2) Study Trips EUROPARC sertificate Total budget

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uue eakuse rahvakogu Hetkeseis 19. septembril uuseakus.rahvaalgatus.ee Aastal 2050 võiks: Uue eakuse visioon elukvaliteet eakana sõltuda pigem inimese valikutest, mitte riigist; 70aastastest täis- või

Rohkem

Tootmise digitaliseerimine

Tootmise digitaliseerimine Pildi autor: Meelis Lokk Tootmise digitaliseerimise toetus Raimond Tamm, Tartu abilinnapea 20.03.2019 Tootmise digitaliseerimise toetus Eesti on avalike teenuste digitaliseerimise osas Euroopa liider Töötlevas

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

Esialgsed tulemused

Esialgsed tulemused Eesti toiduainetööstuse plaanid konkurentsivõime tõstmiseks Toiduainetööstus Käive 1,7 miljardit - üks olulisemaid sektoreid Eesti tööstuses! Eksport 660 miljonit eurot ~14 500 töötajat 1 Kõrged tööjõukulud

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

KA kord

KA kord KINNITATUD Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu 13.11.2017 otsusega nr 8 MTÜ EESTI LEIVALIIT KUTSE ANDMISE KORD Pagari ja kondiitri kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 Kutse andmise kord (edaspidi kord)

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

Pagaritööstuse aasta 9 kuu ülevaade

Pagaritööstuse aasta 9 kuu ülevaade 13.01.2016 turu arendamise büroo Marje Mäger Lühikokkuvõte Konkurentsivõime ja kasumlikkuse säilitamiseks otsustas Fazer konsolideerida oma tegevuse Baltikumis. Sellest tulenevalt lõpetas ettevõte aprillis

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu 12.06.2012. a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strateegia vajalikkuse põhjendus Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Eesti kui reisisiht 2011-2013 Eesti kui reisisihi tuntuse suurendamise tegevuste eesmärk: Programmi üldeesmärgiks on suurendada teadlikkust Eesti turismivõimalustest prioriteetsetel välisturgudel ning

Rohkem

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui vene keeles): Õppekavarühm: (täienduskoolituse standardi

Rohkem

OSKA uuringutulemuste kasutusvõimalused karjääriõpetajate töös

OSKA uuringutulemuste kasutusvõimalused karjääriõpetajate töös OSKA uuringutulemuste kasutusvõimalused karjääriõpetajate töös Merit Luik Karjäärikoordinaator, inimeseõpetuse õpetaja Tartu Tamme Gümnaasium Info töömaailma kohta õpetaja kirstunael Töömaailma kohta käiv

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80139404 tänava/talu nimi, Kesk 6 maja ja korteri number: alevik: Laatre alevik vald: Tõlliste vald

Rohkem

MAGISTRITÖÖ LÜHIKOKKUVÕTE Ester Marjapuu Tartu Ülikool majandusteaduskond Magistritöö on kirjutatud teemal Klienditeeninduse põhimõtete kujundamine Ee

MAGISTRITÖÖ LÜHIKOKKUVÕTE Ester Marjapuu Tartu Ülikool majandusteaduskond Magistritöö on kirjutatud teemal Klienditeeninduse põhimõtete kujundamine Ee MAGISTRITÖÖ LÜHIKOKKUVÕTE Ester Marjapuu Tartu Ülikool majandusteaduskond Magistritöö on kirjutatud teemal Klienditeeninduse põhimõtete kujundamine Eesti kohalikes omavalitsustes. Eesmärgiks oli välja

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Programm Kutsehariduse sisuline arendamine Programmi tegevus Kutseõppeasutuste riikliku tunnustamise süsteemi väljatöötamin

Programm Kutsehariduse sisuline arendamine Programmi tegevus Kutseõppeasutuste riikliku tunnustamise süsteemi väljatöötamin Programm Kutsehariduse sisuline arendamine 2008-2013 1.1.0501.08-0005 Programmi tegevus Kutseõppeasutuste riikliku tunnustamise süsteemi väljatöötamine ja rakendamine EKKA Kutsehariduse Hindamisnõukogu

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt AVALIK ARVAMUS EUROOPA LIIDU STRUKTUURITOETUSEST !"!!!!!!! "!" #! "!! $!!% & '! " ## (((! )!!!*! "#!" " $%!&!" $#! + " $ Kas olete kursis, et Eesti saab toetust Euroopa Liidust? jah ei Ei oska öelda 010

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80326129 tänava/talu nimi, Trummi tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

untitled

untitled IDA-VIRUMAA PÕLEVKIVI TÖÖSTUSSE SUHTUMISE UURINGU ARUANNE IDA-VIRUMAA ELANIKKONNA TELEFONIKÜSITLUS Oktoober 2006 www.saarpoll.ee SISUKORD 1. Sissejuhatus ja metoodika........... 3 2. Põhijäreldused....

Rohkem

KUTSESTANDARD Hotelliteeninduse spetsialist, tase 5 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste,

KUTSESTANDARD Hotelliteeninduse spetsialist, tase 5 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, KUTSESTANDARD Hotelliteeninduse spetsialist, tase 5 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Rohkem

Seletuskiri eelnõu juurde

Seletuskiri eelnõu juurde SELETUSKIRI Haridus- ja teadusministri käskkirja Noorsootöötajate koolituste arendamine eelnõu juurde I. Sissejuhatus Eelnõu kehtestatakse Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuste seaduse 7 lõike 2 punkti

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Maakondlike bussiliinidega rahulolu uuring Juuli 2018 2 Uuringu metoodika ja valim Uuringu läbiviimise meetodiks oli telefoniküsitlus. Küsitlusperiood 18. 25. nädal 2018. Uuringu üldkogumiks oli vähemalt

Rohkem

Microsoft Word - Indikaatorid_tabel_

Microsoft Word - Indikaatorid_tabel_ 1 Üldeesmärk Ettevõtlusorganisatsioonide haldussuutlikkuse tõstmine ettevõtjate osaluse suurendamiseks riigi tasandi otsustusprotsessis ja poliitikate kujundamisel, et laiendada poliitiliste otsuste kandepinda

Rohkem

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit Elektri ostmine avatud elektriturult Sten Argos müügi- ja teenindusdirektor Eesti Energia AS 25.09.12 Eesti Energia elektritooted (1) Pakett Kindel = täielik hinnakindlus Hind, mis sõltub kliendi tarbimisest*

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui vene keeles): Õppekavarühm: (täienduskoolituse standardi

Rohkem

Kinnitatud Muudatustega kinnitatud Narva Kutseõppekeskuse Narva Kutseõppekeskuse Direktori a Direktori a käskkirjaga nr 1.1-7/85

Kinnitatud Muudatustega kinnitatud Narva Kutseõppekeskuse Narva Kutseõppekeskuse Direktori a Direktori a käskkirjaga nr 1.1-7/85 Kinnitatud Muudatustega kinnitatud Narva Kutseõppekeskuse Narva Kutseõppekeskuse Direktori 30.10.2014.a Direktori 12.12.2014.a käskkirjaga nr 1.1-7/85 käskkirjaga nr 1.1-7/107 Narva Kutseõppekeskuse KOOLI

Rohkem

„Me teame niigi kõike“- koolitus ja kogemus

„Me teame niigi kõike“- koolitus ja kogemus Me teame niigi kõike - koolitus ja kogemus TERJE TEDER, SIRLE LIIDRES SIHTASUTUS KOERU HOOLDEKESKUS Tutvustus Sihtasutus Koeru Hooldekeskus asub Järvamaal, Koeru alevikus 01.10.1950. aastal avati endises

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Maksukäitumine, mille tulemusel saavad petta tarbija, ettevõtja ja riik Marek Helm maksu- ja tolliameti peadirektor Levinumad petuskeemid» Levinumad pettused kasutatud sõidukite turul on:» fiktiivsed komisjonimüügid»

Rohkem

Õppekava arendus

Õppekava arendus Õppekava arendus Ülle Liiber Õppekava kui kokkulepe ja ajastu peegeldus Riiklik õppekava on peegeldus sellest ajast, milles see on koostatud ja kirjutatud valitsevast mõtteviisist ja inimkäsitusest, pedagoogilistest

Rohkem

Ida-Viru maakonna arengustrateegia strateegiakontseptsioon Strateegia lähteanalüüs valmib lõplikult juuli alguseks Senise analüüsi ni

Ida-Viru maakonna arengustrateegia strateegiakontseptsioon Strateegia lähteanalüüs valmib lõplikult juuli alguseks Senise analüüsi ni Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2030+ strateegiakontseptsioon 20.06.2018 Strateegia lähteanalüüs valmib lõplikult juuli alguseks Senise analüüsi ning kogutud sisendi (fookusgrupid, intervjuud, statistilised

Rohkem

(Microsoft Word - Lisa5_L\344bivad teemad kooliastmeti.docx)

(Microsoft Word - Lisa5_L\344bivad teemad kooliastmeti.docx) Läbivate teemade käsitlemine kooliastmeti Elukestev õpe ja karjääri planeerimine Õppimisse positiivse hoiaku Esmaste õpioskuste omandamine. Iseenda tundma õppimine. Lähiümbruse töömaailma tundma õppimine.

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Alameede 1.1.7.6 Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus Projekt Tehnoloogiaõpetuse õpetajate täienduskoolitus, Moodul A1 Ainevaldkond Tehnoloogia Marko Reedik, MSc füüsikas

Rohkem

KINNITATUD Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu otsusega nr 13 SISEKAITSEAKADEEMIA KUTSE ANDMISE KORD pääste valdkonna kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1

KINNITATUD Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu otsusega nr 13 SISEKAITSEAKADEEMIA KUTSE ANDMISE KORD pääste valdkonna kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 KINNITATUD Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu 15.04.2019 otsusega nr 13 SISEKAITSEAKADEEMIA KUTSE ANDMISE KORD pääste valdkonna kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 Kutse andmise kord (edaspidi kord) reguleerib järgmiste

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

Mascus - Jatiina esitlus 2017

Mascus - Jatiina esitlus 2017 Veebruar 2017 Kuidas müüa kasutatud tehnikat? Annika Amenberg Mascus Eesti Mis on Mascus? 2 Maailma suurim kasutatud rasketehnika portaal 30 esindust 58 veebilehte 42 keelt 3 Esindused Veebilehed Mascuse

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

EBÜ Üldkoosolek

EBÜ Üldkoosolek EBÜ 20. aastapäeva koosviibimine Estonia Resort Hotel & Spa A.H. Tammsaare puiestee 4a/6, Pärnu, 04.05.2018. Ülo Kask 20 aastat Eesti Biokütuste Ühingut Asutamine Eesti Biokütuste Ühing - EBÜ (www.eby.ee)

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

Reducing disparities Strengthening relations

Reducing disparities Strengthening relations Töö-, pere- ja isikliku elu tasakaalu edendamine ettevõtetes Heidi Solba Jätkusuutliku töökeskkonna valdkonnajuht Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum 21.03.2016 Tänane päev o ülevaade programmist ja mentorlusest

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx 25.06.2014 Esitluse või esitleja nimi Ida-Virumaa rahvastikust Mihkel Servinski peaanalüütik Statistikaamet Sultsi küla, Mulgimaa Edise, 17. juuni 2014 Rahvaarvu suhteline muutus, 31.03.2000-31.12.2011

Rohkem

Tootmine_ja_tootlikkus

Tootmine_ja_tootlikkus TOOTMINE JA TOOTLIKKUS Juhan Lehepuu Leiame vastused küsimustele: Mis on sisemajanduse koguprodukt ja kuidas seda mõõdetakse? Kuidas mõjutavad sisemajanduse koguprodukti muutused elatustaset? Miks sõltub

Rohkem

Tööturu Ülevaade 1/2019

Tööturu Ülevaade 1/2019 TÖÖTURU ÜLEVAADE 1 2019 TÖÖTURU ÜLEVAADE Eesti Panga ekspertide koostatud käsitleb Eesti tööjõupakkumise ja -nõudluse ning hinna arengut. Keskpank jälgib tööturu arengut kahel põhjusel. Esiteks on tööjõud

Rohkem

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko KEHTESTATUD õppeprorektori 29.08.2016 korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori 18.09.2017 korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori 08.03.2018 korraldusega nr 54 Õpetajakoolituse erialastipendiumi

Rohkem

KARU

KARU Keskkonnakorraldus ja järelevalvej Valgamaa kohalike omavalitsuste koostöö öös MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liit keskkonnaosakonna juhataja Riho Karu 5156955, valgamaaovl@valgamv.ee 15. veebruar 2012 Tallinn

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kas mehed ja naised juhivad erinevalt? Kuidas kaasata mitmekesiseid meeskondi? Ester Eomois, EBSi õppejõud, doktorand Organisatsioonide juhtimistreener Minu tänased mõtted Kas naised ja mehed on juhtidena

Rohkem

Õppekava vorm 1. Õppekava nimetus Küberturbe tehnoloogiad 2. Õppekava nimetus inglise Cyber Security Engineering keeles 3. Kõrgharidustaseme õpe Raken

Õppekava vorm 1. Õppekava nimetus Küberturbe tehnoloogiad 2. Õppekava nimetus inglise Cyber Security Engineering keeles 3. Kõrgharidustaseme õpe Raken Õppekava vorm 1. Õppekava nimetus Küberturbe tehnoloogiad 2. Õppekava nimetus inglise Cyber Security Engineering keeles 3. Kõrgharidustaseme õpe Rakenduskõrgharidus 4. Õppevorm(id) Statsionaarne õpe 5.

Rohkem

8 Täiskasvanuhariduse programm docx

8 Täiskasvanuhariduse programm docx Lisa 8 Täiskasvanuhariduse programm 2019-2022 Sisukord 1. Programmi taust ja vajalikkuse põhjendus... 2 2. Programmi eesmärk ja mõõdikud... 3 3. Programmi meetmed ja tegevused... 3 3.1. Meede 1: Haridustee

Rohkem