TALLINNA ÜLIKOOL. Haapsalu Kolledž

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "TALLINNA ÜLIKOOL. Haapsalu Kolledž"

Väljavõte

1 TALLINNA ÜLIKOOL Haapsalu Kolledž Margus Andrei, Agnes Nõmm, Karl Peetris, Risto Takk, Frank Westholm UNIVERSAALNE DISAIN ELU (Erialasid Lõimiv Uuendus) projekti aruanne Juhendaja: Arvo Pärenson Haapsalu 2017

2 SISUKORD SISUKORD... 2 SISSEJUHATUS UNIVERSAALNE DISAIN KUS ON PATSIENT? Projekti eesmärk Küsitlus Lahendus Toimimismudel ja toode Toote disain Analoogid TULEVIK AJA- JA TEGEVUSKAVA ERINEVATE ERIALADE SEOS JA IGA MEESKONNALIIKME ERIALANE PANUS HINNANG ELU PROJEKTI TULEMUSELE VIITED LISA M. Andrei, A. Nõmm, K. Peetris, R. Takk, F. Westholm 2

3 SISSEJUHATUS Erialasid Lõimiva Uuenduse (edaspidi ELU) kursuse raames oli meie eesmärgiks lahendada interdistsiplinaarne probleem. Meie grupi teemaks sai Universaalne disain Kus on patsient? Töö probleemipüstitus on seotud meditsiiniasutuse töötajate- ja patsientidevahelise kommunikatsiooni eesmärgiga, et vajalikud protseduurid saaksid tehtud õigel ajal ja õiges kohas ning patsientide terviseseisund oleks teada ka patsiendile endale. Veendumaks probleemi olemasolust, viisime läbi küsitluse meditsiinitöötajate seas. Küsitluse tulemusena selgus, et probleem ei ole valdav, kuid vajab siiski tähelepanu ja aitab meditsiinitöötajate tööd muuta efektiivsemaks. Patsientide seas küsitlust läbi ei viidud, kuid eeldame inimlikust aspektist, et kõik patsiendid on huvitatud enda kohta käivast konstruktiivsest infost. Projekti tulemusena valmiva toimimismudeli/toote sihtgrupiks on meditsiiniasutuste õed, arstid, hooldajad, põetajad, sekretärid, patsiendid igas vanuserühmas. M. Andrei, A. Nõmm, K. Peetris, R. Takk, F. Westholm 3

4 1. UNIVERSAALNE DISAIN KUS ON PATSIENT? Universaalne disain (universal design) on toodete ja keskkonna kujundamine selliselt, et seda saaksid kasutada kõik inimesed nii suurel määral kui võimalik, ilma vajaduseta kohaldamise või erilahenduste järele. Universaalse disaini rakendamise peamine eesmärk on tagada võrdsed võimalused ning võrdne ühiskonnas osalemine neile inimestele, kes on piiratud toimetulekuvõimega, eemaldades olemasolevad tõkked ning takistades uute tõkete tekkimist. Mõiste universaalne disain kätkeb endas uut laadi mõtlemist, kuna esitab võrdsete võimaluste osas kõrgemaid nõudmisi, kui seda on alanenud toimetulekuvõimega isikute suhtes rakendatav ligipääsetavuse mõiste. Kui puuetega inimestele on ligipääsetavuse küsimust võimalik lahendada erimeetmetega, siis universaalse disaini puhul peab lahendus vastama kõikide kasutajate vajadustele. Universaalne disain on suunatud kõigile inimestele, sõltumata nende east, kehakujust või võimetest. (Centre for Universal Design 1997) 1.1. Projekti eesmärk Haiglates on kindlad eeskirjad erinevate patsiendiga seotud toimingute läbiviimisele ja need on seotud aja ja kohaga. Oleme kursis, et tihti on probleemiks patsientide kaootiline liikumine ja ei ole võimalik edastada patsiendile operatiivselt infot tema tervisekontrollile või protseduurile suunamise, verevõtuvajaduse ja muu sellise kohta. Sellised kommunikatsiooni tõrked ei taga kvaliteetset teenust õigeaegselt. Patsientide ära kadumine võib meditsiinitöötajatel raskendada vajalikul momendil patsiendi ülesleidmise ning seetõttu võib patsiendi olukord muutuda ka kriitiliseks. Samuti ei ole patsiendid piisavalt kursis enda protseduuridega. Osalistel võib tekkida rida küsimusi, nagu näiteks: Mis ta teeb? Kas temaga on kõik korras? Kas ta vajab abi? Kas ta on teinud oma protseduurid? Kas ta on võtnud oma rohud? M. Andrei, A. Nõmm, K. Peetris, R. Takk, F. Westholm 4

5 Kas ta on söönud? Projekti eesmärgiks on pakkuda haiglatele esitatud probleemile uudseid lahendusi, rakendades universaalse disaini põhimõtteid. Esitatav idee võimaldab paremat kommunikatsiooni patsiendi ja haigla personali vahel. Tagab turvalisuse, ravi parema kvaliteedi ja vastastikuse rahulolu õhkkonna, mis lõpptulemusena on suunatud patsiendi heaolu tagamisele. Lahendus lihtsustab meditsiiniasustustes patsiendiga seotud toimingute läbiviimist. Õdede suhtluse patsientidega muutub kiireks, mugavaks ning arusaadavaks. Samas on ka patsiendid kursis oma protseduuridega. Õdedel ei ole vaja patsiente otsida, nad teavad, kus patsient asub ja info edastus on seetõttu kiirem. Tulemus-patsiendil on mugavam ja saab ehk kiiremini haiglast välja, kõik on õigeaegsemalt ja stressivabamalt teostatud 1.2. Küsitlus Projekti käigus kasutasime kvalitatiivset uurimismeetodit. Viisime läbi küsitluse Meditsiiniasutustes töötajate- ja patsientide- vahelise kommunikatsiooni uurimine, mis oli koostatud Google Docs internetikeskkonnas. Küsitluse viisime läbi Tartu Ülikooli Kliinikumi traumatoloogia osakonnas. Vastuste saamiseks läksime haiglasse koha peale, kus jagasime töötajatele küsimused paberkandjal kätte. Seejärel toksisime tulemused Google Docsi küsitluskeskkonda, kust saime näha ilusti vastuste kokkuvõtteid ning analüüsisime neid. Eesmärgiks oli välja selgitada õdede ja patsientide vahelise kommunikatsiooni kitsaskohad lähtuvalt patsiendi asukohast ning kas õed on jooksvalt teadlikud, kus patsient parajasti asub. Küsitluse vorm on välja toodud Lisa 1. Küsitlusele vastas 18 inimest, kellest 44% olid õed, 17% põetajad, 17% hooldajad, 11% arstid. Küsitlusest selgus, et 72,2% vastanute arvates on patsient vajadusel kiiresti leitav. 22,2% vastanuist arvas vastupidi, et patsient ei ole kiiresti leitav. 5,6% vastanuist ütles, et mõned patsiendid annavad teada, kui korraks osakonnast lahkuvad ning 5,6% vastanuist arvas, et oleneb olukorrast. M. Andrei, A. Nõmm, K. Peetris, R. Takk, F. Westholm 5

6 Enim liikuvamateks patsientideks on küsitluse tulemusena keskealised patsiendid, kellele järgnevad noored. Diagrammi 1 väljendab küsitluses küsimuse Millise vanuserühma patsiendid liiguvad haiglas kõige enim vastuseid koondina. 30,60% 0 22,20% Pensioniealised Keskealised Noored Lapsed 47,20% Diagramm 1. Enim liikuvamad patsiendid vanuserühmadena. Vastanute arvates kipuvad enim liikuma järgmised füüsilise seisundi ja diagnoosiga patsiendid: Diagnoos lubab Ülajäsemete traumadega, näiteks õla- ja käevigastustega Lubatud liikuda ratastoolis Psüühikahäiretega (deliiriumis ehk segasusseisundis, tahavad koju minna) Pigem noored, aga kõik oleneb diagnoosist ja patsiendi üldseisundist Sõltlased (suitsetajad) Adekvaatsed, kui trauma lubab Abivahendite kasutajad Sääreluu, hüppeliigese murruga Kellel käib palju külalisi M. Andrei, A. Nõmm, K. Peetris, R. Takk, F. Westholm 6

7 Selgus, et patsientide liikumist põhjustab enim sõltuvus. Kõige rohkem vastanutest märkis, et suitsetamine ja muud sõltuvused on üldiselt ühine omadus liikuvatel patsientidel. Näiteks mõned patsiendid käivad väga tihti kohvi järel. Palju vastati veel, et aktiivsema elustiiliga inimesed ning virgad noored, amneesia ja ärevushäiretega patsiendid. Diagramm 2 väljendab ajakulu päevas, mis kulub keskmiselt ühes päevas patsientide leidmisele. Enamasti on see vähem, kui pool tundi päevas. 5,60% Vähem kui pool tundi 5,60% 5,60% 5,60% 16,70% 61,10% Kuni üks tund Arstid tegelevad sellega minimaalselt Väga erinev Oleneb olukorrast Kuidas kunagi Diagramm 2. Patsientide leidmisele kuluv aeg Kokkuvõtvalt selgus küsimustikust, et 72,2 % vastanuist arvas, et nende töö oleks õigeaegsemalt ja stressivabamalt teostatud, kui neil oleks parem ülevaade patsientide auskohast ja tegevusest. 11,1% vastanuist seevastu arvas, et olukorda pole vaja muuta. Arvati, et haiglas on väga hea töökorraldus ning neil on üldiselt alati olemas ülevaade patsientide liikumisest. Üks vastajatest ei osanud midagi vastata ega arvata Lahendus Enne lõpliku lahenduse jõudmist arutasime mitmeid erinevaid ideid ning mõtteid, mis igal grupikaaslasel tekkis. Ülekaalus oli mõte luua randmevõru taoline seadeldis, mis sisaldab jälgimisseadet ning mõningaid lisafunktsioone, näiteks nagu pulsi ja vererõhu mõõtjat, patsiendi ravimi- ja diagnoosiinfo näitamist. Meditsiiniasutuse töötajal on aga seevastu vastuvõtja seade, kuhu kogunevad patsiendi kohta andmed ning mida ametiisik saab sealt igal ajal vaadata. M. Andrei, A. Nõmm, K. Peetris, R. Takk, F. Westholm 7

8 Üheks jälgimisseade variandiks osutus näiteks RFID (raadiosagedustuvastus) kasutamine, mis on raadiolaineid kasutav tehnoloogia esemete (aga ka elusolendite) märgistamiseks ja nende automaatseks jälgimiseks. Sellesse gruppi kuuluvad ka näiteks vöötkoodi-, kiipkaardi-, magnetriba- või hääletuvastussüsteem, biomeetrilised tuvastused nagu sõrmejälje või silma võrkkesta skaneerimine, näotuvastus ja optiline märgituvastus. Vale ajakasutuse ning arusaamatuste tõttu projektis otsustasime lõpuks, et jääme kõige lihtsama ideelahenduse juurde, mis on kirjeldatud järgnevalt. Patsient tuleb haiglasse, ning talle prinditakse käepael koos QR-koodiga, mille sisse skaneerides näeb tema kohta käivat infot. Eksisteerib palju erinevat tüüpi meditsiinilisi häirekella süsteeme. Enamjaolt on need ripatsid või väikese võtmehoidja sarnased seadmed abisaamise nupuga. Nupulevajutus tagab automaatse ühenduse hädaabi dispetšeriga. Parimad seadeldised on aga need, mis tuvastavad patsiendi kukkumist. Kui seadeldis tunnetab äkilist liikumist ja mõju, siis edastab seade automaatselt selle dispetšerile, kes saab kontrollida, et patsiendiga oleks kõik korras ning ühendada isik vajadusel hädaabi teenusega. Uurisime paari erinevat lahendust juhtmevabaks ühenduseks, nendeks on Wi-Fi ja Bluetooth Low Energy. Kuna andmete maht mida on vaja kanda üle meediumi on väga väike ja aku kestvus on äärmiselt oluline siis valisime selleks lahenduseks BLE ehk Bluetooth Low Energy. Bluetooth tugijaamad asetatakse kohtadesse kuhu vaja ja patsientide paelad ühenduvad nendesse mis võimaldab saata andmeid (pulss, asukoht) serverisse. Asukoht määratakse selle järgi millisesse tugijaama on pael ühendatud ja kui hea levi on. Serverist pärivad neid andmeid haigla personali erinevad arvutid kust saab personal seda infot näha. (Y.Brigance, 2017). Sellise funktsiooniga seadmed päästavad elusid, kui kasutaja on teadvuseta, paanitseb ning seejärel unustab pöörduda hädaabisse, kardab või tunneb häbi abi kutsuda. Projekti raames loodud idee pakub patsiendile turvalisust, aitab abivajajal tunda ennast ohutult ja kindlalt ning hoolitseda patsiendi eest kriitilistel hetkedel. Lahendus aitab meditsiiniasutustel tõsta operatiivset tõhusust, optimeerida ressursse samaaegselt säilitades patsientide turvalisuse. M. Andrei, A. Nõmm, K. Peetris, R. Takk, F. Westholm 8

9 1.3.1 Toimimismudel ja toode Tootel on kolm rakendust: QR-kood patsiendi diagnoosi, protseduuride ning ravimi taustainfoga Pulsimõõtja Häirekell Patsiendi meditsiiniasutusse saabumisel pannakse tema randmele käepael, kuhu prinditakse QR-kood. QR-koodi skaneerimisel avaneb patsiendi kohta käiv ajakohane info. Randmepaelal on häirekell, mis omab jooksva seisundi jälgimise funktsiooni ja on ühenduses meditsiiniasutuse vastava osakonnaga. Kui ravialune satub hätta (nt: kinnises ruumis), saab ta häirenupule vajutades kutsuda endale abi. Häirekellas on ka meeldetuletuse süsteem, mis saadab märguandeid kui patsient peab olema näiteks tagasi palatis, võtma ravimeid, toituma õigel ajal jne. Käepaelad on selekteeritud värvide kaupa. Meditsiiniasutuse iga korrus on märgistatud erineva värviga ning korruse järgi, kus patsient peab viibima, on vastavat värvi ka randmepael. Selline süsteem lahendaks mingil määral patsientide kadumise probleemi. Hoone peal ringi liikuvad töötajad võivad märgata kui vale värvi randmepaelaga patsient liigub valel korrusel ning saab ta siis suunata õigele korrusele, eeldusel, et ravialune ei pea just sellel hetkel seal korrusel viibima Toote disain Toode koosneb kahest osast: Käerihm Kinnitustrukk Käerihmale prinditakse patsiendi kohta infot andev QR-kood. Kinnitustrukk reguleerib käepaela õigele suurusele ning omab samas pulsimõõtmise ja häirekella funktsiooni. Häirekell hakkab vilkuma ning edastab teate raviarstile. Kinnitustrukk on lameda ketta kujuline ja elektroonilise sensoriga. Sensor käivitab häirekellas alarmi, kui patsiendi mõõtmistulemused normist kõrvale kalduvad. M. Andrei, A. Nõmm, K. Peetris, R. Takk, F. Westholm 9

10 Randmepaelad on erinevates värvitoonides, eri osakondades/erinevate diagnoosidega patsientidel erinevad. Randmepaela materjalid võivad olla erinevad. Näiteks: vinüülmaterjalist veniv ja õhuke ning kerge plastik. Kinnitustruki funktsioneerimiseks vajaminev patarei on taaslaetav aku. LED tuluke annab teada, kui aku tühjeneb Analoogid Analoogidena saab välja tuua erinevaid ülemaailmseid kaasaegseid spordi- ning pulsikellasid, kuid leidsime ka ühe Eestis tegeleva ettevõtte nimega Meditech Estonia, kes tegelevad kaasaegse häirenuputeenuse osutamisega esimesena kõikjal üle Eesti. Nad kasutavad üle 35-aastase ajalooga Rootsi-Taani seadmetootja STT Condigi kogemusi ja tehnilisi lahendusi ning valdkonna parimaid teadmisi Eestis. Nende kodulehelt võib lugeda, et igal inimesel hoolimata tema east või puudest peaks olema oma kodus võimalikult turvaline elada ning nende tootega on vajadusel abi alati ühe nupuvajutuse kaugusel. Nende visioon on olla läbi üleriikliku kvaliteetse hoolekandeteenuse parim partner häirenuputeenuse ja hoolekandeasustuste lahenduste osutamisel abivajajatele ja kohalikele omavalitsustele. M. Andrei, A. Nõmm, K. Peetris, R. Takk, F. Westholm 10

11 Järgnevalt mõned näited ettevõtte toodedest: 1) Positsioneerimisseade - vajalik abivahend leidmaks patsiente, kes tulenevalt haigusseisundist vajavad leidmist/järelvalvet meditsiiniasutuses viibimise ajal. Lihtsustab personali tööd ja tagab kindlustunde patsiendile, töötajatele kui ka ravi vajava inimese lähedastele. 2) Häirenupp - kui patsient satub hätta (nt: kinnises ruumis), saab ta häirenupule vajutades kutsuda endale abi. On olemas ka selline huvitav asi nagu kukkumisanduriga häirenupp, mis põrutuse peale saadab välja signaali, mille peale tulevad abistajad kohale. M. Andrei, A. Nõmm, K. Peetris, R. Takk, F. Westholm 11

12 2. TULEVIK Projekti teaduspõhisus ja uudsus tuleneb esitatud probleemi monitooringust ja analüüsist, mille tulemusena selgus, et kaasaegsete IT-tehnoloogiate ja disainilahenduste kaasamisega on võimalik luua universaalseid lahendusi haiglate töökorralduse parendamiseks ja patsiendi turvalisuse tagamiseks. Projekti raames töötasime välja esmase lahenduse tootele, mille baasil oleks võimalik viia läbi testimisi paralleelset toimivate lahendustega. Testimise tulemuste põhjal saab edasi töötada tootearendusega. Sellise toote turule jõudmiseks on esmalt vaja tutvustada seda ideed tervikuna ning loota, et mõnele ettevõttele pakub see huvi. Kindlasti peab ideest huvitatud olev firma nõus panustama rahaliste vahenditega selle toote reaalse sünni, väljaarendamise ning katsestusperioodi heaks. Kindlasti tuleks kaasata toote väljaarendamise protsessi ka rohkem eksperte disaini, meditsiini ja infotehnoloogia valdkondadest, et tulevikus valmiv toode oleks mitmekülgsem ning läbinud testimisperioodi mitmete oma ala ekspertide silme all. Lihtsamalt öeldes tuleb taoline idee kõigepealt maha müüa ning siis saab tegeleda edasi tuleviku teemadega, milleks on reaalse esimese toote valmimine, kasutusele võtmine ning edasised tootearendusega seonduvad aspektid. M. Andrei, A. Nõmm, K. Peetris, R. Takk, F. Westholm 12

13 3. AJA- JA TEGEVUSKAVA Kuupäev Sisu Projekti algus. Esimene kontakttund koolis. Toimus ELU projekti üldtutvustus: eesmärgid, kursuse sisu, õpiväljundid, iseseisvad ja meeskonnatööd, hindamiskriteeriumid. Õppimine grupis. Interdistsiplinaarne lähenemisviis ja selle rakendamine (probleemi mõtestamine teise eriala perspektiivist, kokkupuutepunktide otsimine, teoreetilistest/ metodoloogilistest erinevustest uute võimaluste leidmine). ELU kursuse juhendajate teemade tutvustus. Meeskondade loomine ning seejärel tutvumine meeskonna ja juhendajaga ning alustasime projekti probleemi leidmisega ning eesmärgi sõnastamisega. Vahe- Esialgu lõime grupile Google Docs keskkonnas dokumendi, kuhu kirjutasime läbirääkimised üles projektiga seonduvaid mõtteid. Facebookis tegime grupivestluse, et ja tegemised saaksime arutada edaspidist. Iga meeskonnaliige leidis oma erialast lähtuva sisendi ühise probleemi lahendamiseks. Kasutatakse ELU algatamisel ja elluviimisel probleemi äratundmise ja lahendamise ning ajajuhtimise oskusi. Meeskonnatöö korraldamine ja rollide täpsustamine. Ajajuhtimine. Taustauuring. Probleemi defineerimine. Ideede genereerimine. Eneseanalüüs: oma rolli teadvustamine ja täitmine meeskonnas, projekti algatamine ja selle tulemuslikkus, oma tegevuse kriitiline analüüs Teine kontakttund koolis. Ieede genereerimine meeskonnas. Iga liikme erialase panuse väljatoomine. Meeskondade esmaste ideede tutvustus. Tagasiside teistele rühmadele. Disainiprotsess. Kuidas idee esitlemist atraktiivsemaks teha. Prototüüpimine. Erinevad tehnikad. Loovus ja ettevõtlikkus. Meeskonnatöö analüüs. Koostööoskused (läbirääkimisoskused: koostöö ülesehitamine ja hoidmine, koostöine probleemilahendamine, sotsiaalsed pädevused, oma rolli teadvustamine, täpsustamine ja täitmine meeskonnas). Vahe- Lähteülesande koostamine defineeritud probleemile, mille tulemusena valmib läbirääkimised ELU kavand. Erialaste teadmiste rakendamine (õpitu kasutamine uues ja tegemised olukorras). Meeskonnatöö analüüs: koostööoskused (läbirääkimisoskused: koostöö ülesehitamine ja hoidmine, koostöine probleemilahendamine, sotsiaalsed M. Andrei, A. Nõmm, K. Peetris, R. Takk, F. Westholm 13

14 pädevused, oma rolli teadvustamine, täpsustamine ja täitmine meeskonnas) Kolmas kontakttund koolis. Toote või teenuse disain. Kasutaja teekond. Vahe- läbirääkimised Ja tegemised Kuidas idee esitlemist atraktiivsemaks teha. Prototüüpimine. Erinevad tehnikad. Meeskondade esitluste ettevalmistus. Meeskonnade ELU kavandi tutvustus. Tagasiside teistelt rühmadelt. Meeskonnatöö analüüs. ELU projekti aruande koostamine. Meeskonnas ühiste lahenduste leidmine. Erialaste teadmiste rakendamine (õpitu kasutamine uues olukorras). Individuaalne kirjalik enesereflektsioon, kus liikmed analüüsivad enese kui ka ELU meeskonnaliikme rolli kohustuste täitmist ja panust meeskonna tegevusse. Tegevuste hindamine kriitiliselt ja parandusmeetmete kavandamine Viimane kontakttund koolis. Meeskonnatööna valminud ELU projekti esitlemine ja kaitsmine. Tagasiside ekspertidelt. Meeskonnatöö lõpp. M. Andrei, A. Nõmm, K. Peetris, R. Takk, F. Westholm 14

15 4. ERINEVATE ERIALADE SEOS JA IGA MEESKONNALIIKME ERIALANE PANUS Projekti meeskonda kuuluvad viis tudengit kolmelt erialalt: Margus Andrei, Risto Takk ja Frank Westholm rakendusinformaatika erialalt, Agnes Nõmm käsitöötehnoloogiate ja disaini erialalt, Karl Peetris tervisejuhtide erialalt. Kuna selle projekti raames on vaja erinevate valdkondade panuseid, siis said kõik grupi liikmed enda erialaste teadmistega ja oskustega abiks olla. Mõni vähem, mõni rohkem. Näiteks meie grupis olev tervisejuht oskas rohkem rääkida haiglates töötavatest olukordadest ning tal on ka palju enda kogemusi meditsiiniasutustes viibimisest. Rakendusinformaatikud on rohkem tuttavad tehnilise poolega. Käsitöötehnoloogiate ja disaini tudengi üheks erialaseks väljundiks oli hoolitseda erinevate visuaalsete materjalide kujunduse eest. M. Andrei, A. Nõmm, K. Peetris, R. Takk, F. Westholm 15

16 5. HINNANG ELU PROJEKTI TULEMUSELE ELU projekti algus oli paljulubav. Oleme rahul projekti eeltööga, kuid projekti lõppfaasis ei suutnud me teha koostööd ning erinevad ja täitsa võimalikud ideed jäid teostamata. Projekti raames valmis käesolev aruanne ning kaudne prototüüp. Meie projekti puhul on uudne see, et kolm rakendust on integreeritud. Grupi liikmetele teadaolevalt kasutatakse neid funktsioone eraldiseisvana. Meie projekti puhul ei saa kiita erinevate osapooltega suhtlemist. See muutis projekti valmimise keerukaks ning kaootiliseks. Vaevama jääb tõsiasi, et me ei suutnud välja töötada reaalset lahendust, mis probleemi otseselt ja täiesti uudselt leevendaks. M. Andrei, A. Nõmm, K. Peetris, R. Takk, F. Westholm 16

17 VIITED Universaalne disain. (s.a.). Mõisted. [2017, november 8]. Henry Bodkin. (2017). Patients in hospitals should be tagged with 'homing beacons' to stop them being lost in 'chaotic' wards - King's Fund expert. [2017, detsember 23]. Vikipeedia. (2017). Raadisagedustuvastus. [2017, september 29]. Medi. (s.a.). Häirenuputeenus. [2017, september 29]. Medi. (s.a.). Positsioneerija Yepzon. [2017, september 29]. Medical ID Solutions. (s.a.). Medical Wristband Product Portfolio. [2017, detsember 7]. Y.Brigance. (2017). Wi-Fi vs. Bluetooth Classic vs. Bluetooth Low Energy (BLE): Choosing the Right Technology When Designing for IoT Apps. [2017, detsember 22]. M. Andrei, A. Nõmm, K. Peetris, R. Takk, F. Westholm 17

18 LISA 1. Meditsiiniasutustes töötajate- ja patsientide- vahelise kommunikatsiooni uurimine Oleme tudengid Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledžist, kes osalevad projektis "Kus on PATSIENT?". Projekti eesmärgiks on pakkuda haiglatele lahendusi rakendades universaalse disaini põhimõtteid. Haiglates on kindlad eeskirjad erinevate toimingute läbiviimiseks patsiendile ja need on seotud aja ja kohaga. Oleme kursis, et tihti on probleemiks patsientide kaootiline liikumine ja ei ole võimalik edastada patsiendile operatiivselt infot tema tervisekontrollile või protseduurile suunamise, verevõtuvajaduse ja muu sellise kohta. Sellised kommunikatsiooni tõrked ei taga kvaliteetset teenust õigeaegselt. Oleme väga tänulikud, kui leiate selle aja, et küsimustikule vastata. Küsimustik on anonüümne ning vastuseid kasutame vaid käesoleva projekti raames. * Kohustuslik 1. Haigla nimi, kus töötate * Teie vastus 2. Amet, kellena haiglas töötate * Teie vastus 3. Millises haigla osakonnas töötate? * Teie vastus M. Andrei, A. Nõmm, K. Peetris, R. Takk, F. Westholm 18

19 4. Kas haigla patsient (kellel on võimalik ja lubatud liikuda) on kiiresti leitav/kättesaadav protseduurideks? * Jah Ei Muu: 5. Millise vanuserühma patsiendid liiguvad haiglas kõige enim? * Pensioniealised Keskealised Noored Lapsed Muu: 6. Millised patsiendid kipuvad enim liikuma (nt füüsiline seisund, diagnoos jms)? * Teie vastus 7. Kas enim liikuvatel haigla patsientidel on midagi ühist? * Teie vastus 8. Kui palju aega kulub keskmiselt ühes päevas patsientide leidmisele? * Vähem kui pool tundi M. Andrei, A. Nõmm, K. Peetris, R. Takk, F. Westholm 19

20 Kuni üks tund Üle tunni Muu: 9. Kas arvate, et Teie töö oleks õigeaegsemalt ja stressivabamalt teostatud, kui Teil oleks parem ülevaade patsientide auskohast/tegevusest? * Jah Ei Muu: Tänud vastamast! SAADA ÄRA M. Andrei, A. Nõmm, K. Peetris, R. Takk, F. Westholm 20

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015 2015 Sisukord: Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015... 1 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 3 2. Andmete analüüs...

Rohkem

Rahulolu_uuring_2010.pdf

Rahulolu_uuring_2010.pdf Rahulolu raport Kuressaare Haigla SA Käesolev uuring viidi läbi 2010. aastal. Uuriti ambulatoorse ravi patsientide rahulolu raviteenusega. Ankeetide arv ja tagastusprotsent Struktuuriüksus Väljastatud

Rohkem

TALLINNA ÜLIKOOL Haapsalu Kolledž Andre Aru, Kersti Lehis-Õige, Ragnar Neljand, Enriko Ojala, Carmel Reiman, Mihkel Selberg & Monika Straukaite TERVIS

TALLINNA ÜLIKOOL Haapsalu Kolledž Andre Aru, Kersti Lehis-Õige, Ragnar Neljand, Enriko Ojala, Carmel Reiman, Mihkel Selberg & Monika Straukaite TERVIS TALLINNA ÜLIKOOL Haapsalu Kolledž Andre Aru, Kersti Lehis-Õige, Ragnar Neljand, Enriko Ojala, Carmel Reiman, Mihkel Selberg & Monika TERVISLIKU TOITUMISE KORRALDAMINE ELU Projekt Juhendaja: Hele Leek-Ambur

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja Sotsiaalministri 17. septembri 2008. a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord Lisa 2 Statsionaarse epikriisi andmekoosseis

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

1

1 IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 13 13 Sisukord 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 2 2. Andmete analüüs... 2 3. Uuringu valim... 3 3.1. Vastanute iseloomustus: sugu,

Rohkem

Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata?

Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata? Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata? Tiina Merkuljeva superviisor coach, ISCI juhataja tiina.merkuljeva@isci.ee www.isci.ee Töötajate kaasamispraktika areng Inspireeriv

Rohkem

Arstiüliõpilaste visioonid tulevikust aastatel ja 2016.

Arstiüliõpilaste visioonid tulevikust aastatel ja 2016. Arstiüliõpilaste visioonid tulevikust aastatel 1990. ja 2016. Siim Rinken ja Ivo Valter Stud. med V ja Stud. med XXX Tulevikust minevikus 1988-1990 fosforiit, muinsuskaitse, öölaulupidu, EV aegsete seltside

Rohkem

Tartu Ülikool

Tartu Ülikool Tartu Ülikool Code coverage Referaat Koostaja: Rando Mihkelsaar Tartu 2005 Sissejuhatus Inglise keelne väljend Code coverage tähendab eesti keeles otse tõlgituna koodi kaetust. Lahti seletatuna näitab

Rohkem

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE ILVE-TEISI REMMEL JUHATAJA OÜ KODUÕDE KODUÕENDUS (HOME NURSING CARE) - KVALIFITSEERITUD ÕENDUSTEENUS, MIDA OSUTATAKSE ÄGEDA HAIGUSE PARANEMISPERIOODIS OLEVA, KROONILIST HAIGUST

Rohkem

ATAP4_töökava

ATAP4_töökava Avalike teenuste arendamise programm Töökava 18.06.2019 Programmi finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist ja riigieelarvest omafinantseerimiseks ettenähtud vahenditest. Korralduslik info Koht ja

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode] Anneli Rätsep TÜ Peremeditsiini õppetool vanemteadur 25.04.2013 Alates 2002. aastast "Haigete ravi pikkuse põhjendatus sisehaiguste profiiliga osakondades 3-5 auditit aastas Müokardiinfarkti haige käsitlus

Rohkem

5_Aune_Past

5_Aune_Past Kuidas kohaturundus suurendab ettevõtte kasumit? Aune Past Past ja Partnerid Kommunikatsioonibüroo aune@suhtekorraldus.ee 1 Miks inimesed teevad seda, mida nad teevad? Kuidas panna inimesed tegema seda,

Rohkem

TAI programm „Tervem ja kainem Eesti“ SA PERH Psühhiaatriakliinikus

TAI programm „Tervem ja kainem Eesti“ SA PERH Psühhiaatriakliinikus Kainem ja tervem Eesti (KTE) programm SA PERH psühhiaatriakliinikus Eerik Kesküla Teenusele pöördumine Saatekirjata Registreerumine tel 6172545 ja e-mail KTE@regionaalhaigla.ee Esmane hindamine 3 tööpäeva

Rohkem

AG informaatika ainekava PK

AG informaatika ainekava PK INFORMAATIKA AINEKAVA PÕHIKOOLIS Õppe- ja kasvatuseesmärgid Põhikooli informaatikaõpetusega taotletakse, et õpilane: 1) valdab peamisi töövõtteid arvutil igapäevases õppetöös eelkõige infot otsides, töödeldes

Rohkem

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ Tõhusa ja kaasahaarava õppe korraldamine kõrgkoolis 1. Teema aktuaalsus 2. Probleemid 3. Küsitlusleht vastustega 4. Kämmal 5. Õppimise püramiid 6. Kuidas edasi? 7. Allikad 1. Vene keele omandamine on

Rohkem

View PDF

View PDF Fitbit Ionic - ikoonilisest nutikellast natuke puudu, kuid spordiks ja kontoriks käib 11. aprill 2018-1:27 Autor: Kaido Einama Fitbiti nutikellad on balansseerinud pulsikella ja nutikella piiril ning viimasel

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum 4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinumber E-posti aadress Telefoninumber Praktikatsükli läbimine.

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kas mehed ja naised juhivad erinevalt? Kuidas kaasata mitmekesiseid meeskondi? Ester Eomois, EBSi õppejõud, doktorand Organisatsioonide juhtimistreener Minu tänased mõtted Kas naised ja mehed on juhtidena

Rohkem

Microsoft PowerPoint - loeng.ppt

Microsoft PowerPoint - loeng.ppt Tarkvaraarendusprotsess Lektor Oleg Mürk olegm@webmedia.ee Webmedia AS www.webmedia.ee Teema Mille poolest erineb üksinda programmeerimine mitmekesi tarkvaraarendamisest? Mitmekesi programmeerimine Mitmekesi

Rohkem

ITK - suitsuvaba haigla 2014

ITK  - suitsuvaba haigla 2014 Tubakavaba haigla Sally Maripuu Töökeskkonnateenistuse juhataja Ida- Tallinna Keskhaigla AS Asutatud aastal 2001 6 erineva tervishoiuasutuse ühendamise teel 2011 liideti juurde diagnostikakeskus 1012 Loksa

Rohkem

RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning sa

RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning sa RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning saada kogemus teoreetiliste teadmiste rakendamisest töökeskkonnas;

Rohkem

Mida me teame? Margus Niitsoo

Mida me teame? Margus Niitsoo Mida me teame? Margus Niitsoo Tänased teemad Tagasisidest Õppimisest TÜ informaatika esmakursuslased Väljalangevusest Üle kogu Ülikooli TÜ informaatika + IT Kokkuvõte Tagasisidest NB! Tagasiside Tagasiside

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“ jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“  jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Lugu sellest, kuidas me Murdepunktini jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Elu enne Murdepunkti Mõjutusvahendid vähetulemuslikud (Riigikontroll 2010) Programmide nappus alaealiste

Rohkem

Microsoft PowerPoint - EMCS13

Microsoft PowerPoint - EMCS13 EMCS piloot-projekt Raigo Veisberg Maksu- ja Tolliameti kaudsete maksude ja aktsiiside talitus TEEMAD Mis on EMCS EMCS käivitumine EMCS kasutamine ja selle võimalused E-saateleht Info edastamine EMCS infosüsteemi

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier 09.02.2019 Miks on ülesannete lahendamise käigu kohta info kogumine oluline? Üha rohkem erinevas eas inimesi õpib programmeerimist.

Rohkem

Krediidipoliitika turu-uuring 2013 Krediidiinfo AS

Krediidipoliitika turu-uuring 2013 Krediidiinfo AS Krediidipoliitika turu-uuring 18.02. Kokkuvõte Krediidipoliitika turu-uuring viidi läbi ajavahemikul 05.02. 08.02. Valimisse valiti juhuvaliku teel 5000 Eestis registreeritud ja tegutsevat ettevõtet Tulemustest

Rohkem

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

ArcGIS rakendused välitöödeks Raido Valdmaa AlphaGIS

ArcGIS rakendused välitöödeks Raido Valdmaa AlphaGIS ArcGIS rakendused välitöödeks Raido Valdmaa AlphaGIS Välitöö rakendused kasuta oma ruumiandmeid kõikjal Optimeeri välitöö tegevuste efektiivsust asukohapõhise teabega Survey123 Collector Navigator Planeeri

Rohkem

3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui is

3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui is 3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui isikukood ei ole teada Ees- ja perekonnanimi Sugu Vanus

Rohkem

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunikatsiooni korraldamine ning dokumentide korrektne ja

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui vene keeles): Õppekavarühm: (täienduskoolituse standardi

Rohkem

TAI_meta_99x148_EST.indd

TAI_meta_99x148_EST.indd METADOONASENDUSRAVI Narkootikumide süstimine seab Sind ohtu nakatuda HI- või hepatiidiviirusega, haigestuda südamehaigustesse (nt endokardiit) või põdeda muid haigusi. Kuna narkootikumide süstimine on

Rohkem

IT infrastruktuuri teenused sissejuhatav loeng 00

IT infrastruktuuri teenused sissejuhatav loeng 00 IT infrastruktuuri teenused I385 Aine õppejõud: Katrin Loodus, Margus Ernits http://enos./~mernits Tallinn, 2014 Oluline info on aine vikis Kindlasti hoia silma peal aine vikil: https://wiki./ Sealt vali:

Rohkem

Dias nummer 1

Dias nummer 1 TEHNOLOOGIATE JA TARKVARA KASUTAMINE TÄPPISVILJELUSES Kristjan Ruusamäe, Haakeseadmete tootejuht, Baltic Agro Machinery OÜ TÄPPISVILJELUS 100 AASTAT TAGASI VS. TÄNAPÄEV PÕLLUMAJANDUSE ARENGUETAPID PÕLLUMAJANDUS

Rohkem

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key Kellele ja miks on strateegiat vaja? Ragnar Siil Milleks strateegiline planeerimine? Miks me teeme asju, mida me teeme? Miks me teeme seda, mitte hoopis midagi muud? Mida me soovime saavutada järgmiseks

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse 08.03.2018 määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hooldaja/kontaktisiku üldandmed Ees ja perekonnanimi Isikukood

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ülevaade arengutest ruumiandmete valdkonnas Maa-ametis Tambet Tiits Maa-ameti peadirektor 08.05.2019 ESRI PÄEVAD 2019 Aeropildistamise ja aerolaserskaneerimise alad 2019-2022 Ruumiandmete ristkasutus

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TeaMe programm 2009-2015 7. mai 2015 Eesmärgid Suurendada noorte huvi teaduse ja tehnoloogia ning nendega seotud elukutsete vastu Laiendada Eesti teadusmeedia arenguvõimalusi Levitada täppis- ja loodusteaduslikku

Rohkem

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容)

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容) KASUTUSJUHEND SIIRDATAV KDITSIEER KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND AM-5PR(N) Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Avaandmed Urmas Sinisalu Mis on avaandmed? Alus vs. Kohustus Avaandmed on kõigile vabalt ja avalikult kasutamiseks antud masinloetaval kujul andmed, millel puuduvad kasutamist ning levitamist takistavad

Rohkem

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 või Windows

Rohkem

Microsoft Word - requirements.doc

Microsoft Word - requirements.doc Dokumendi ajalugu: Versioon Kuupäev Tegevus Autor 1.0 04.03.2008 Dokumendi loomine Madis Abel 1.1 09.03.2008 Kasutuslugude loomine Madis Abel 1.2 12.03.2008 Kasutuslugude täiendused Andres Kalle 1.3 13.03.2008

Rohkem

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Diana Lõvi (SV valdkond) Järgmised e-lõunad: 10. oktoober

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Majutusette

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Majutusette Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es 134911 HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Hotel management Менеджер отеля ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3

Rohkem

Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober

Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober Kes on kasutanud rühmatööd? Nutitelefonid välja ja hääletama! www.menti.com KOOD: 14 10 00 https://www.mentimeter.com/s/1c1250be4e6b7c4ec7608a4fa6d7d591/3e66049189e0

Rohkem

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx Bose SoundLink Around- ear II Kõrvaklapid ETTEVAATUSABINÕUD Pikaajaline vali heli võib kahjustada Teie kõrvakuulmist. Vältige kõrvaklappide kasutamist autoga sõitmise ajal. Kõrvaklappide ohutuimaks kasutamiseks

Rohkem

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool SA) korraldab koolituse "Täiskasvanud õppija õpioskuste

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode] Tööõnn läbi mitmekülgse hariduse Tiina Saar, Äripäeva Tööjõuturg toimetaja ja karjäärinõustaja 15.10.2010 Tiina Saar - Aaretesaar.ee 1 Tähelepanekud kogemusest Ettevõtetes, kus ei keskenduta pehmetele

Rohkem

Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS

Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS Tõenduspõhine praktika 2 Teadlik, läbimõeldud ja mõistlik olemasolevate teaduslikult

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL RKAS korrashoiu hanked Keskkonna- ja tehnilise toe osakond Osakonna juhataja Allan Hani 2019 Riigi Kinnisvara AS Kinnisvarahalduse ja arenduse ettevõte Asutatud 2001. a riigi kinnisvara senisest tõhusamaks

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Marek Alliksoo Export Sales Manager 01 November 2018 Targa linna lahendused linnaplaneerimises Tark linn Tark asjade internet (Tark Pilv) Tark automatiseeritus Tark energia Tark juhtimine Tark kodanik

Rohkem

PRESENTATION HEADER IN GREY CAPITALS Subheader in orange Presented by Date Columbus is a part of the registered trademark Columbus IT

PRESENTATION HEADER IN GREY CAPITALS Subheader in orange Presented by Date Columbus is a part of the registered trademark Columbus IT PRESENTATION HEADER IN GREY CAPITALS Subheader in orange Presented by Date Columbus is a part of the registered trademark Columbus IT Täisautomatiseeritud ostujuhtimise lahenduse loomine Selveri näitel

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uue eakuse rahvakogu Hetkeseis 19. septembril uuseakus.rahvaalgatus.ee Aastal 2050 võiks: Uue eakuse visioon elukvaliteet eakana sõltuda pigem inimese valikutest, mitte riigist; 70aastastest täis- või

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd Kiirjuhend Tervita oma MacBooki. Alustame. Maci käivitamiseks vajuta toitenuppu ning rakendus Setup Assistant annab sulle mõned lihtsad juhised, kuidas arvuti töökorda seada. See aitab sul Wi-Fi võrku

Rohkem

Vilistlaste esindajate koosolek

Vilistlaste esindajate koosolek 13.04.2012 VILISTLASKOGU ÜLDKOGU ÕPILASTE KÜSITLUSE TULEMUSTEST UURING Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska Küsimustiku

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - seminar_6_n\365uded-ainemudel tagasiside.ppt [Compatibility Mode])

(Microsoft PowerPoint - seminar_6_n\365uded-ainemudel tagasiside.ppt [Compatibility Mode]) Tarkvara projekt seminar VI Eelmise iteratsiooni tagasivaade, testimine, installatsioonijuhend, järgmise iteratsiooni näited. Karel Kravik Administratiivset:protestid Probleem: protestide hulk ja kvaliteet

Rohkem

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx HEOS 1 Seadistamise kiirjuhend http://www.denon.ee/?op=body&id=169 http://www.tophifi.ee/ https://www.facebook.com/tophifi.ee ENNE, KUI ALUSTATE Veenduge, et kõik alljärgnev on töökorras: 1. SAMM: LAHTIPAKKIMINE

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

Technology Esimene PowerSense tehnoloogiaga elektromehaaniline tööriist

Technology Esimene PowerSense tehnoloogiaga elektromehaaniline tööriist www.klauke.com Technology Esimene PowerSense tehnoloogiaga elektromehaaniline tööriist Ajad muutuvad. Kompaktne ja maksimaalselt tõhus Kõikjal kus vaja kiiret, kergekaalulist ja effektiivset tööriista

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06 Andmebaaside projekteerimine Erki Eessaar Esimene trükk Teadaolevate vigade nimekiri seisuga 24. juuni 2013 Lehekülg 37 (viimane lõik, teine lause). Korrektne lause on järgnev. Üheks tänapäeva infosüsteemide

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Sotsiaaltranspordi toetamise erinevad võimalused Kristiina Tuisk Hoolekande osakond Nõunik 12.10.2017 STT sihtgrupp Seaduse järgi Puudega isik, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist

Rohkem

Monitooring

Monitooring IT infrastruktuuri teenused Monitooring Margus Ernits margus.ernits@itcollege.ee 1 Miks? Arvutisüsteemid töötavad tõrgetega Pole olemas 100% veakindlaid ja keerulisi arvutisüsteeme Tõrgetest võib teada

Rohkem

Iluteenused_A5.indd

Iluteenused_A5.indd Tarbija meelespea KASUTA TARGALT! KOSMEETIKATOODETE kasutamise eesmärk on inimese keha kaitsmine, muutmine, heas seisus hoidmine või lõhnastamine. Enne järjekordse kosmeetikatoote ostmist anname sulle

Rohkem

Kinnitan: U.Veeroja Haanja Kooli direktor Loovtöö koostamise ja hindamise juhend Haanja Koolis 1. Mis on loovtöö Loovtöö on juhendatud õppe

Kinnitan: U.Veeroja Haanja Kooli direktor Loovtöö koostamise ja hindamise juhend Haanja Koolis 1. Mis on loovtöö Loovtöö on juhendatud õppe Kinnitan: U.Veeroja Haanja Kooli direktor 28.08.2013 Loovtöö koostamise ja hindamise juhend Haanja Koolis 1. Mis on loovtöö Loovtöö on juhendatud õppeprotsess, mille käigus õpilane rakendab iseseisva töö

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Eutanaasia. Arsti pilk Katrin Elmet katrin.elmet@kliinikum.ee 24. november 2010 Eutanaasia surma saabumise Aktiivne eutanaasia Passiivne eutanaasia kiirendamine Soovitud (voluntary) Soovimatu (non-voluntary)

Rohkem

Tunnustatud partner teadliku ja õnneliku teadmusühiskonna arendamisel Anneli Kannus EHL Tartu Tervishoiu Kõrgkool Sügiskonverents Rektor

Tunnustatud partner teadliku ja õnneliku teadmusühiskonna arendamisel Anneli Kannus EHL Tartu Tervishoiu Kõrgkool Sügiskonverents Rektor Tunnustatud partner teadliku ja õnneliku teadmusühiskonna arendamisel Anneli Kannus EHL Tartu Tervishoiu Kõrgkool Sügiskonverents Rektor 3.09.2015 Vastuvõtukonkurss suvi 2015 Õppe- kohd Avaldusi Konkurss

Rohkem

Kuidas ärgitada loovust?

Kuidas ärgitada loovust? Harjumaa ettevõtluspäev äriideed : elluviimine : edulood : turundus : eksport Äriideede genereerimine Harald Lepisk OPPORTUNITYISNOWHERE Ideed on nagu lapsed Kas tead kedagi, kelle vastsündinud laps on

Rohkem

OSKA uuringutulemuste kasutusvõimalused karjääriõpetajate töös

OSKA uuringutulemuste kasutusvõimalused karjääriõpetajate töös OSKA uuringutulemuste kasutusvõimalused karjääriõpetajate töös Merit Luik Karjäärikoordinaator, inimeseõpetuse õpetaja Tartu Tamme Gümnaasium Info töömaailma kohta õpetaja kirstunael Töömaailma kohta käiv

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv eesmärk Vestluse skeem vestluse läbiviijale Millel tähelepanu

Rohkem

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA ) dokumentide menetlemise protsess ÕISis Koostanud: Ele Hansen Ele Mägi Tartu 2012 1. Aine ülekandmine-õppekavajärgne aine Varasemalt sooritatud aine

Rohkem

Microsoft Word - QOS_2008_Tallinn_OK.doc

Microsoft Word - QOS_2008_Tallinn_OK.doc GSM mobiiltelefoniteenuse kvaliteet Tallinnas, juuni 2008 Sideteenuste osakond 2008 Kvaliteedist üldiselt GSM mobiiltelefonivõrgus saab mõõta kümneid erinevaid tehnilisi parameetreid ja nende kaudu võrku

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem