Kokkuvõttev hinnang aasta tegevuskava täitmisele Valitsemisala nimetus: Kultuuriministeerium

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Kokkuvõttev hinnang aasta tegevuskava täitmisele Valitsemisala nimetus: Kultuuriministeerium"

Väljavõte

1 Kokkuvõttev hinnang. aasta tegevuskava täitmisele Valitsemisala nimetus: Kultuuriministeerium Tulemusvaldkond: Kultuur Valdkonna peamine poliitikakujundaja ja tegevuste elluviija on Kultuuriministeerium koostöös teiste ministeeriumidega. Üldeesmärk 1: Kultuuripoliitika eesmärk on kujundada loovust väärtustav ühiskond, hoides ja edendades eesti rahvuslikku identiteeti, uurides, talletades ja kandes edasi kultuurimälu ning luues soodsad tingimused elujõulise, avatud ning mitmekesise kultuuriruumi arenguks ja kultuuris osalemiseks. Tulemusvaldkonna lühikokkuvõte Kultuuri valdkonnas on oluline tagada loojatel võimalus luua uut loomingut ning Eesti kultuuri tutvustamise kaudu mitmekülgne kultuurielu, vaimse ja materiaalse kultuuripärandi säilitamine ja vahendamine. Enamiku näitajate puhul on Eesti elanikud aktiivsed kultuuris osalema ja kultuuriga seonduvaid teenuseid tarbima. Nii nagu varasematelgi aastatel, olid ka. aasta olulisemad kultuuri valdkonna arengule kaasaaitavad tegevused suunatud kultuuritöötajate töötasu tõstmisele ja vabakutselistele tippprofessionaalidele töö tasustamisvõimaluste avardamisele. Eesmärk on anda loojatele kindlustunne ja loomerahu ning vastavalt Riigikogu kinnitatud visioonidokumendile Kultuur 2020 on eesmärk riigilt palka saavate kõrgharidusega kultuuritöötajate miinimumtasu võrdsustada aastaks 2020 Eesti keskmise palgaga.. aastal toimunud suure mõjuga ürituste seas olid olulisteks kultuurivaldkonna sündmusteks näiteks Balti riikide kirjanduse ja kirjastuste fookuses olemine Londoni raamatumessil, Michel Sittowi näitus Washingtonis, Eesti Festivaliorkestri esinemine Londonis BBC Promsil, Euroopa kultuuripärandi aasta tähistamine jpm. Poliitikakujundamises andsid tooni kultuuritöötajate jätkuv palgataseme tõus, kirjaniku ja kunstnikupalga uus toetusperiood, riigi täiendava noorte huvitegevuse ja hariduse toetussüsteemi esimese täisaasta rakendumine ning mitmete kultuuri toetatavate uute algatuste väljatöötamine.

2 Indikaator Sihttase Teatrikülastuste arv Eestis Allikas: Eesti Teatri Agentuur Lavastuste arv Eestis, tuhat Allikas: Eesti Teatri Agentuur Muuseumikülastuste arv (mln) Allikas: Statistikaamet Rahvaraamatukogude laenutuste arv (mln) Allikas: Statistikaamet Rahvakultuuriharrastajate arv Allikas: Rahvakultuuri Keskuse andmekogu Heas ja rahuldavas seisukorras olevate ehitismälestiste osakaal % Allikas: Muinsuskaitseamet ,2 mln 1 mln ,46 3,5 3,3 10,0 10,2 10, ,4 65,3 65,1 72,5 Etendusasutuste külastuste ja lavastuste statistika. aasta kohta avaldatakse aasta esimeses pooles. Tuginedes aasta näitajatele saab välja tuua, et Eesti teatrit käidi aastal vaatamas 1,2 miljonit korda. Mängukavades oli kokku 559 lavastust. Muusemikülastusi oli aastal 3,5 miljonit.. aasta andmed on veel avaldamata. Rahvaraamatukogude laenutuste arv on viimastel aastatel veidi tõusnud. aastal oli see 10,4, ületades seega sihttasemeks seatud 10 miljonit laenutuskorda aastas. Rahvakultuuriharrastajaid oli. aastal , jäädes alla seatud sihttaseme tulenevalt kogutavate andmete metoodika muudatusest. Heas ja rahuldavas seisukorras olevate ehitismälestiste osakaal oli. aasta lõpu seisuga 65,1%. Tulemuste analüüs. a jätkus riigiga töösuhtes olevate kultuuritöötajate töötasu alammäära tõstmine Kultuuriministeeriumi haldusalas, et aastaks 2020 oleks kultuuritöötaja miinimumtöötasu jõudnud vabariigi keskmise palga tasemele. Kultuuripoliitika põhialustes on see eesmärk kokku lepitud tagamaks konkurentsivõimelise palga kaudu kultuurivaldkonna spetsialistide järelkasv. Kunstniku ja kirjanikupalga pilootperiood käivitus aastal ning. aastal lõpetas nn esimene lend. Kokku toetati. aastal koos loomeliitudega 24 loovisiku tegevust. Kuna süsteem on ennast igati õigustanud valiti. aasta lõpus uus kolmeaastane lend ning edaspidi võib rääkida kunstniku ja kirjanikupalgast kui kehtivast ja töötavast süsteemist. Kultuuriministeerium on leidnud võimaluse suurendada palgasaajate arvu nii, et järgnevatel aastatel on loomeliitude palgal igal aastal 15 kirjanikku ja 15 kunstnikku.. aastal alustati strateegiadokumendi Kultuuripoliitika põhialused aastani 2030, mis seab kultuurivaldkonna ühised eesmärgid kümneks aastaks, koostamise protsessiga.

3 Eesti Vabariigi juubeliaastal toimus mitmeid tähelepanuväärseid Eesti kunstipärandit tutvustavaid sündmusi, lisaks Michael Sittowi suurejoonelisele ülevaatenäitusele Tallinnas ja Washingtonis, ka Konrad Mäe isikunäitus Roomas ja Baltimaade sümbolismi ühisprojekt Vabad hinged Pariisi D Orsay kunstimuuseumis. Kultuuriministeerium toetas Eesti arhitektide osavõttu 24. maist 25. novembrini toimuvast XVI Veneetsia arhitektuuribiennaalist.. aasta biennaalil esindas Eestit Veneetsias projekt Nõrk monument (kuraatorid Liina Linsi, Roland Reemaa ja Tadeáš Ríha), mis tegeles mälu ja ruumi politiseerimise teemaga. Projekt pälvis oma kontseptuaalsusega palju positiivset tagasisidet.. aastal olid Eesti kirjandus ja kirjanikud rahvusvaheliselt nähtavad ja äratasid tähelepanu. Kevadel oli Eesti EV 100 programmi raames koos Läti ja Leeduga Londoni raamatumessil peakülaline. Selleks sündmuseks valmistuti üle kuue aasta ja ettevõtmine õnnestus. Eesti juubeliaastal oli Eesti kirjandus Londonis esindatud nii kõrgel tasemel ja nii suures mahus esimest korda.. aastal toetati endiselt väärtfilmikinode kaudu väärtfilmide kättesaadavaks tegemist ja põhjamaade ainsat Akategooria filmifestivali PÖFF. Samuti jätkus filmitagasimaksefondi Film Estonia meetme rakendamine mahus kaks miljonit eurot eesmärgiga tuua Eestisse välisriikide produktsioone. Märkimisväärseteks kultuurisündmusteks võib nimetada ka mitmeid. aastal valminud kultuuriobjektide avamisi. Suurepärase arhitektuuriga Arvo Pärdi Keskuse avamine 13. oktoobril Laulasmaal oli helilooja Arvo Pärdi loomingu säilitamiseks ja kohtumispaiga loomiseks märgiline sündmus kõigile, kes tunnevad Pärdi loomingu ja mõttemaailma vastu huvi. Tähelepanuväärsete valminud kultuuriobjektidena saab. aastast veel välja tuua näiteks detsembris avatud multifunktsionaalse teatrikeskuse Narva Vaba Lava ja Eesti Ajaloomuuseumi Maarjamäe kompleksi.. aasta kuulutati Euroopa kultuuripärandiaastaks. Selle läbiviimist Eestis koordineeris Muinsuskaitseamet koostöös Eesti Folkloorinõukoguga. Aasta jooksul toimus Eestis palju sündmusi, mis aitasid esile tuua meie mitmekesist kultuuripärandit arheoloogilise väärtusega paikadest kuni arhitektuurimälestisteni. Tähelepanu said nii keskaegsed kindlused, folklooritraditsioonid kui ka kunstipärand.. aastal alustati laulu ja tantsupeo taristu uuendamist. Koostöös Tallinna linnavalitsusega käivitati lauluväljakul laulukaare laudise vahetus. Tantsupeo toimumiskohas Kalevi staadionil on käivitunud mitmed korrastustööd. Neist suurimaks võib lugeda staadioni istmete vahetust. Mõlemad taristuga seotud korrastustööd saavad teoks aasta laulu ja tantsupeoks.. aastal algas ka valdkondade ülene suuremahuline kultuuripärandi digiteerimine. Digiteerimise 2023 tegevuskava sai kultuuriministri allkirja ning majandus ja kommunikatsiooniministri heakskiidu. aastal. Algasid tegevuskava dokumendi, filmi, foto eseme, kunsti ja trükipärandi digiteerimise esimesed projektid ja taristu projektide analüüs ning elluviimine. Vabariigi Valitsus andis Riigikogu menetlusse muinsuskaitseseaduse eelnõu. Seadus jõustub 1. mail Sellega seoses muutub nii muinsuskaitse korraldus kui ka muuseumivaldkonna tööjaotus ministeeriumi ja Muinsuskaitseameti vahel.

4 Uue algatusena käivitus väärtusliku taluarhitektuuri säilitamise pilootprogramm, mille maht nelja aasta peale on eurot. Siiani on puudu olnud toetus taluarhitektuuri säilitamiseks selle algses paigas ja kasutuses, mis on väga oluline nii traditsioonilise arhitektuuri kui ka ehitusvõtete ja oskuste säilitamiseks. Eesmärgiga tuua Eestisse rahvusvahelisi kultuuri ja spordiüritusi, mis rikastavad kultuurielu ning elavdavad Eesti majandust, antakse toetust nendele üritustele, mis ilma riigi abita toimumata jääksid, kuid mis toovad riigieelarvesse maksutuluna vähemalt poolteist korda rohkem raha kui on toetuse suurus.. aastal sai sellest meetmest raha rahvusvaheline koorifestival Europa Cantat. Euroopa Liidus lõppes 6. novembril enam kui kaks ja pool aastat väldanud protsess audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi uuendamiseks. Direktiiv muudab meediateenuste osutajatele ehk teleringhäälingutele ja tellitavate teenuste pakkujatele reklaami osutamise reeglid senisest paindlikumaks ning täpsustab kohaldatava õiguse kriteeriume. Eesti on kohustatud direktiivi oma siseriiklikusse õigusesse üle võtma 21 kuu jooksul direktiivi jõustumisest.. aastal sai Vabariigi Valitsuse heakskiidu muuseumide ühishoidlate rajamise ettepanek. Analüüsi tulemusel leiti, et kõige efektiivsem oleks rajada kaks hoidlat üks Põhja ja teine LõunaEestisse, sest ühishoidla teenindaks ühel ajal paljusid muuseume üle Eesti. Hoidlaid ei planeeritaks pelgalt laohoonetena, vaid seal asuks konserveerimiskeskus, toimuks digiteerimine, korraldataks koolitusi ja muid vajalikke tegevusi. Ühishoidlate rajamise tempo sõltub riigi eelarvestrateegia läbirääkimistel saavutatavatest kokkulepetest.. aastal jätkus kuus aastat tagasi alanud muuseumivõrgustiku korrastamine.. aasta jooksul valmistati ette ühinenud riigimuuseumide Eesti Ajaloomuuseumi ning Eesti Teatri ja Muusikamuuseumi baasil Sihtasutus Eesti Ajaloomuuseum asutamine. Sihtasutus Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid kavandas enda alla uue sihtasutuse asutamist (toimus jaanuaris 2019), mis võtab üle endise riigimuuseumi Rannarootsi Muuseumi tegevuse. Töö jätkub ka aastal, mille lõpuks peaks Kultuuriministeeriumi haldusalas riigimuuseumina edasi tegutsema vaid Eesti Rahva Muuseum. Ülejäänud riigimuuseumid on ümber kujundatud sihtasutuseks või antud üle kohalikele omavalitsustele.. aastal jõudsid otsuste etappi mitmete suurinvesteeringute planeeringud. Eesti Rahvusringhäälingu (ERR) praegune telekompleks ei vasta kehtivatele ohutusnõuetele, selle energiakasutus on ebaefektiivne ja hooned amortiseerunud. Kultuuriministeerium kavandab vahendid ERRi uue telekompleksi projekteerimise algatamiseks. Samuti peab Eesti Rahvusraamatukogu hoone tulevikus muutuma turvaliseks, ökonoomseks ja otstarbekohaseks. Kasvama peab võimalus pakkuda uusi teenuseid ning tagatud peab olema nõuetekohane inimeste ja pikka aega säilitavate väljaannete turvalisus aastal käivitub Eesti Rahvusraamatukogu m² hoone üle 50 miljoni euro maksva hoone rekonstrueerimisprojekt. Peamised kitsaskohad Raamatukoguteenuse kättesaadavuse üheks kanaliks on infotehnoloogilised raamatukogusüsteemid ja nende veebipõhised lugejakataloogid. Mitme raamatukogu lugejal tuleb sama väljaande leidmiseks sooritada mitu otsingut. Lugejatele parema üleeestilise inforessursi ülevaate ja mugavama teenuse osutamiseks analüüsiti. aastal Eesti

5 raamatukogusüsteemide teenuste vajalikkust ja suutlikkust, millele tuginedes koostatakse edaspidi raamatukoguteenuste jaoks sobiva infosüsteemi lahenduse ärianalüüs, et luua Eesti raamatukogude ja nende lugejate jaoks sobivaim raamatukogusüsteemi(de) arhitektuur ja valitsemise mudel. Raamatukogusüsteemide tänapäevastamise analüüs valmib aasta alguses. Analüüsi alusel on võimalik sihipärane raamatukogusüsteemide arendamine, ühiste strateegiliste arengusuundade määratlemine ja ka raamatukogude valdkonna seaduste uuendamine. Eesmärgiks on leida säästev raamatukoguprotsesside ja teenuste rahastamine ning juhtimine üle terve raamatukogude võrgu. Heas ja rahuldavas seisukorras olevate ehitismälestiste osakaal oli. aasta lõpu seisuga 65,1% (5275 ehitismälestisest 3436). Kasutuses on 5275 ehitismälestisest 3930 ehk 74,5%. Tühjad majad ei ole ainult muinsuskaitse probleem. Peale kahe linnapiirkonna kahaneb asustus igal pool Eestis. Muinsuskaitses puudutab see kõige valusamalt väikelinnades asuvaid muinsuskaitsealasid. Selle probleemi adresseerimiseks valmistab Kultuuriministeerium ette meedet, kus umbes 3,3 miljonit eurot suunatakse muinsuskaitsealade arendamisele väikelinnades. Kaheksa väikelinna vanalinnad on ühtlasi riikliku kaitse all olevad muinsuskaitsealad. Seda planeeritakse rahastada Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismist. Ruumiloome ekspertrühm, kes tegutses Riigikantselei juures. a septembrini, tõi kvaliteetse elukeskkonna kavandamise korralduses riigi tasandil välja hulga süsteemseid probleeme ja võimalusi, mille lahendamine eeldab pidevat tähelepanu. Selle pideva tähelepanu saavutamiseks on tarvis tõsta ametkondade ruumipädevust ning vaadata üle nende ülesanded. Ekspertrühma hinnangul ei ole riik piisavalt selgelt sõnastanud kvaliteetset elukeskkonda kui riigi üht eesmärki, samas on ruumil mängida suur roll inimeste igapäevase heaolu, tervise ja ka majanduse arenguvõimekuse juures. Ekspertrühm teeb ettepaneku koondada otseselt ruumiga tegelevad erinevate ministeeriumide osakonnad üheks ruumiloome üksuseks, mille ülesandeks jääks ka arhitektuurivaldkonna eest vastutamine. Tulemusvaldkonna detailse täitmise infoga saab tutvuda aadressil: Tulemusvaldkond: Sport Valdkonna peamine poliitikakujundaja ja tegevuste elluviija on Kultuuriministeerium koostöös teiste ministeeriumidega. Üldeesmärk 2: Liikumisel ja spordil on oluline ning kasvav roll eestimaalaste elujõu edendamisel, elukeskkonna rikkuse loomisel ja Eesti riigi hea maine kujundamisel. Tulemusvaldkonna lühikokkuvõte Liikumisharrastusega (2 korda nädalas à 30 min) tegeles. aastal Tervise Arengu Instituudi läbi viidud Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuringu andmetel vähemalt 40,2% tööealisest elanikkonnast. Neljandik eestimaalastest tervisesporti ei harrasta, kuid nende osakaal on aastaaastalt vähenenud aastal ei tegelenud tervisespordiga kolmandik inimestest (2008. a oli see 33%,. a 24,7%).

6 Spordiklubides ja koolides sporti harrastavate noorte (kuni 19aastased) osakaal kogu vanusegrupist oli. aastal 37,9%. Sihttase. aastaks oli seatud 32,5% seega on eesmärk täidetud. Eesti on viimastel aastatel olnud edukas rahvusvaheliste suurvõistluste ja tiitlivõistluste korraldaja. Eestis toimuvad regulaarselt paljud rahvusvahelised spordiüritused, mis toovad siia märkimisväärse arvu väliskülalisi ning aitavad kaasa turismimajandusele, sealhulgas Eesti tutvustamisele Euroopas ja maailmas. Sellisteks Eesti jaoks olulisteks võistlusteks on näiteks Tallinn International Horse Show, Tallinna Maraton, Tartu Maraton, Ironman Tallinn, Rally Estonia ja Simple Session.. a võitsid Eesti sportlased tiitlivõistlustelt kokku 179 medalit, neist 39 olümpiaaladel. Kultuuriministeerium panustab nii liikumisharrastuse kui ka saavutusspordi edendamisse spordiorganisatsioonide toetamise, Tehvandi Spordikeskuse SA (sh Kääriku spordibaas) ning Jõulumäe Tervisespordikeskuse SA arendamise ja ka teistesse olulistesse spordiobjektidesse investeerimise kaudu. Indikaator Sihttase Liikumisharrastusega regulaarselt tegelevate inimeste osakaal 1664aastaste vanusgrupis, % Allikas: Eesti Tervisearengu Instituut (Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring) Spordiklubides ja koolides sporti harrastavate noorte (kuni 19aastased) osakaal kogu vanusegrupist, % 42 40,2% 46% 35,9 37,7 37,9 32,5 Allikas: Eesti Spordiregister Tulemuste analüüs Alates. aastast nähakse Kultuuriministeeriumi spordivaldkonna eelarves täiendavalt ette 0,5 miljonit eurot, mille abil on spordiorganisatsioonidel võimalik spordikohtunike töö tasustamisel üle minna tulumaksuvabadelt stipendiumidelt töötasude maksmisele. Vastav spordiseaduse muudatus jõustus Alates. aastast jõustus treeneri tööjõukulu toetuse eraldamisel muudatus, mille kohaselt toetatakse kindlaks määratud arvu treeningtundide läbiviimist (1,1 mln), et välistada treenerite arvu kasvu tingimustes võimalik olukord, kus toetus ühe treeneri kohta võiks väheneda võrreldes eelmise aastaga. Samuti kehtestati tööandjatele nõue, mille kohaselt palgafond treeneri kohta peab suurenema sama protsendi võrra kui palju suureneb riigi toetus. Riigieelarvest toetatavate treeningtundide piirmäära kehtestamine ja riigieelarveliste vahendite tõus (6,015 mln eurot) võimaldas koostöös spordiorganisatsioonidega. aastal tagada täiskohaga töötavale treenerile brutotöötasu 850 eurot kuus. Kuna. aastal taotleti riigitoetust rohkem kui 1,1 miljoni tunni läbiviimiseks, siis riigipoolne toetus moodustas esmakordselt alla 50% treeneri töötasust jäädes 47,57% peale ehk 541 eurot kuus.

7 1. jaanuarist rakendus tööandjatele soodustus töötajate sportimiskulude hüvitamist ei käsitleta enam erisoodustusena kuni 400 euro ulatuses töötaja kohta aastas. Alates. aastast on loodud kultuuri ja spordiürituste korraldajatele meede, mis võimaldab tuua Eestisse uusi suursündmusi. Meetme eesmärk on tuua Eestisse rahvusvahelisi kultuuri ja spordisündmusi, mille raames välismaiste kaaskorraldajate, välismaiste toetajate toetuse arvelt tehtavatelt kuludelt, välisosalejate ning väliskülastajate poolt tehtud kulud tekitavad riigile täiendava maksutulu laekumist ning elavdavad Eesti majandust. Toetuse andmise tulemusena on riigile laekuv hinnanguline täiendav maksutulu vähemalt võrdne toetuse 1,5 kordse suurusega.. aastal on meetmest toetatud Rally Estoniat, Ironman täispikka triatloni, Curlingu täiskasvanute EMi ja triatloni täiskasvanute EMi ning aasta jaanuaris toimunud murdmaasuusatamise MK etappi.. aastal jätkati Kääriku spordikompleksi väljaehitamisega.. aasta lõpuks valmis Kääriku Spordikeskuse kunstmuru jalgpalliväljak.. aastal algas Rääma Sõudebaasi ellingu hoone ja töökoja renoveerimine. Jätkus Kalevi keskstaadioni rekonstrueerimine. aastal viidi läbi staadioni projekteerimine ning uuendati staadioni rajakate. Peamised kitsaskohad Liikumisharrastuse edendamiseks otsustas. aastal valitsus käivitada alates aastast regionaalsete tervisespordikeskuste toetamise programmi, mille eesmärk on tagada, et igas maakonnas oleks vähemalt üks tänapäevane ning võimalusterohke vabaõhuspordikeskus, et inimestele anda veelgi rohkem võimalusi liikumisharrastusega tegelemiseks. Programmi elluviimiseks otsustas valitsus eraldada toetust kokku 2,4 miljonit eurot neljaks aastaks ehk iga maakond saab eurot aastas. Nii ei tohiks paari aasta pärast Eestis olla maakonda, kus ei toodeta näiteks kunstlund. Selleks, et meie sportlased ja võistkonnad suudaksid püsida rahvusvahelises tippkonkurentsis on vajalik tagada neile tingimused tiitlivõistlustel osalemiseks ja nendeks ettevalmistumisel. Seda nii noorte, juunioride kui täiskasvanute vanuseklassis. Vahendite puuduse tõttu jääb mitmetel sportlastel ja võistkondadel tiitlivõistlustel osalemata, nad osalevad ebapiisava ettevalmistusega või ebapiisavate taustajõududega. Esineb ka olukordi, kus tiitlivõistlustel osaleb mitte parim sportlane vaid see, kes suudab selleks leida isiklikud vahendid. Vabariigi Valitsus otsustas. aasta aprillis riigieelarve strateegia raames eraldada 8 miljonit eurot järgmiseks neljaks aastaks koondise tasemel sportlaste ja võistkondade toetamiseks ettevalmistamisel ja osalemisel tiitlivõistlustel. Vaatamata treeneritoetuse korrastavale ja spordiliikumist arendavale mõjule jäävad treenerite töötasud siiski riigis tervikuna pidevalt kasvavate palkade foonil maha keskmisest palgast. Riik on võtnud eesmärgiks noortega tegelevate treenerite palgad viia Eesti keskmise palga tasemele, mistõttu on riik omapoolset toetust pidevalt suurendanud aastal tõstetakse täiskohaga töötavate treenerite (24treeningtunnine nädalakoormus) keskmine brutopalk 850 eurolt 1000 euroni, kuid see on 72% Eesti keskmisest palgast. Tulemusvaldkonna detailse täitmise infoga saab tutvuda aadressil:

8 Tulemusvaldkond: Lõimumine Valdkonna peamised poliitikakujundajad ning tegevuste elluviijad on Siseministeerium ja Kultuuriministeerium, samuti panustavad valdkonda Haridus ja Teadusministeerium ning Sotsiaalministeerium. Üldeesmärk 3: Eesti ühiskond on lõimunud ja sotsiaalselt sidus, erineva keele ja kultuuritaustaga inimesed osalevad aktiivselt ühiskonnaelus ja jagavad demokraatlikke väärtusi. Tulemusvaldkonna lühikokkuvõte Lõimumine on ühiskonda tervikuna läbiv protsess. Oluline on pöörata tähelepanu kogu ühiskonna väärtusorientatsioonide kujundamisele, avatud hoiakute suurendamisele ning eesti keelest erineva emakeele ja kultuuriga püsielanike ja uussisserändajate lõimumise jätkuvale toetamisele ühiskonnas. Edukas lõimumisprotsess toimub eeskätt vabatahtliku valiku ja motivatsiooni toel. Euroopa Liidus on viimastel aastatel järsult kasvanud rahvusvahelist kaitset vajavate inimeste arv. Eelseisvatel aastatel tuleb rohkem tähelepanu pöörata uussisserändajate, sh rahvusvahelise kaitse saanud inimeste lõimumise toetamisele ning mitmekesisust väärtustava poliitilise kultuuri kujundamisele ühiskonnas. Eesti ühiskonna integratsiooni monitooringut (EIM) viiakse läbi iga kolme aasta tagant. Järgmine EIM viiakse läbi aastal aasta Eesti ühiskonna integratsiooni monitooringu tulemustest lähtudes on ühiskonna sidusus olulistes võtmevaldkondades (eesti keele oskus ja osatähtsus, riigiidentiteet, kodakondsus jt) suurenenud. Samas on IdaVirumaa lõimumisnäitajad võrreldes teiste piirkondadega jätkuvalt kõige nõrgemad (vähene eesti keele oskus, vähem kontakte eestlastega, väiksem osalus Eesti kultuurielus jne), väheneb Eesti kodakondsuse taotlejate arv, venekeelsete elanike meediaallikate pingereas domineerivad Venemaa telekanalid. Eesti on kultuuriliselt mitmekesine riik, kus elab üle 190 erineva rahvuse. Eestis räägitakse emakeelena 109 keelt: Eesti elanikkonnast 68,4% jaoks on emakeeleks eesti keel, 29,6% jaoks vene keel ja vaid 2% Eesti elanikkonnast räägib emakeelena ülejäänud 107 keelt. Demograafiliste prognooside ja rändestsenaariumide kohaselt kasvab Eesti ühiskonna kultuuriline mitmekesisus kiiresti aastal esitletud Eesti ühiskonna integratsiooni monitooring (EIM) ja Eesti inimarengu aruanne 2016/2017 näitavad, et suurenev sisseränne esitab poliitikakujundajatele üha uusi väljakutseid. EIM 2017 järgi vähenes avatud ja positiivse kultuurihoiakuga inimeste osakaal sallivuse koondindeksi alusel eestlastel 35%lt 31%le ja teistel rahvustel 62%lt 57%le. Muutus on ilmselt osaliselt seotud Euroopa Liidu rändekriisiga, mis mõjutas negatiivselt inimeste hinnangut eri rahvuse konfliktide paratamatuse, kultuuride kokkupuute ja koostöövõimaluste suhtes.

9 Indikaator Sihttase Tugeva ja keskmise riigiidentiteediga isikute osakaalu indeks teistest rahvustest isikute hulgas 39% Allikas: Eesti ühiskonna integratsiooni monitooring (EIM) 47% aasta lõimumismonitooringu andmetel on teisest rahvusest tugeva riigiidentiteedi kandjaid 39% (kasv võrreldes aastaga 3% võrra) ning keskmise riigiidentiteedi kandjad 47% (sama palju kui aastal). Eesmärk oli a suurendada tugeva riigiidentiteediga isikute osakaalu teistest rahvustest isikute hulgas 37%ni ning keskmise riigiidentiteediga isikute osakaalu 49%ni. Seega on eesmärk osaliselt täidetud. Tulemusvaldkonna detailse täitmise infoga saab tutvuda aadressil: Tulemuste analüüs. a alustati uue riikliku lõimumiskava koostamisega. Lõimumispoliitika alusdokument sõnastab Eesti riigi lõimumispoliitika eesmärgid ja tegevused nende saavutamiseks. See on jätk kehtivale arengukavale Lõimuv Eesti Eesmärgiga toetada eesti keele kui võõrkeele kvaliteetse õppe arengut ja aidata kaasa ühiskonna paremale lõimumisele alustati Narva ja Tallinna eesti keele majade sisuliste tegevustega. aasta teisel poolaastal. Majade ülesandeks on korraldada tasuta eesti keele kursusi ning tegevusi, mis võimaldavad eesti keelt praktiseerida. Füüsiliselt avas Tallinnas eesti keele maja oma uksed jaanuaris 2019 ja Narvas avatakse eesti keele maja aasta teisel poolaastal.. aastal toimusid tegevused ajutistel pindadel.. aastal jätkusid A2, B1 ja B2 tasemel eesti keele kursused, mida pakuti vähelõimunud inimestele ja uussisserändajatele, parandamaks nende keeleoskust.. aastal osales Integratsiooni Sihtasutuse keeleõppes 2774 inimest, valmis eesti keele õppe äpp Speakly ( ning teised alternatiivsed ITlahendused. Keelekohvikute formaadi käivitamine Eestis on tasakaalustanud keeleõppemaastikku. Iganädalaselt toimusid keelekohvikud 18 kohas Tallinnas, Maardus, Keilas, Paldiskis, Narvas, KohtlaJärvel, Jõhvis ja Kiviõlis. Ühtekokku on keelekohvikutes olnud 2655 külastamist. Korraldati 2 eesti keele messi, mille eesmärk oli viia kokku täiskasvanud keeleõppijad ning keeleõppeteenust ja vahendeid pakkuvad koolitusasutused ja kirjastused. Messil sai tutvuda erinevate keeleõppe metoodikate ja õppematerjalidega. Eesti keele messe külastas kokku ligikaudu 1400 inimest (Narvas ca 400 ja Tallinnas ca 1000 isikut). Jätkati aastal alanud eesti keele ja kultuuri tundmise klubide tööd.. aastal osales 52 keelelise ja kultuurilise kümbluse klubis 832 inimest.. aasta sügisel valmis nõustamisveeb, mis ühendab olemasolevaid veebe (integratsioon.ee/noustamine ja integratsiooniinfo.ee) ning koondab infot nõustamis ja

10 infosüsteemi sisuteemadel teistest toimivatest inforessurssidest. Nõustamisveebi arendamisel on tõhustatud vähelõimunutele suunatud teabe levikut ning loodud kolmekeelne platvorm valdkonnaülese infokanalina. Tegevustoetust sai kokku 18 rahvusvähemuste kultuuriseltside katusorganisatsiooni ja nende kaudu 258 rahvusvähemuste kultuuriseltsi. Septembris toimus eesti ja rahvusvähemuste katusorganisatsioonide ühisüritus Mooste mõisas. Samuti toetati 16 projekti, mille seas olid traditsioonilised festivalid, nagu Multikultuurne Pärnu, XV rahvusvähemuste kultuurifestival Rahvuskultuuride loomepada Jõhvis, Idamaa rahvaste kevadfestival Novruz Bajramõ Tallinnas, ukraina kultuuri rahvusvaheline lastenoorte festival Kvitõ Ukrainy ning rahvusvaheline vaimuliku muusika festival Mustvees. Toetati EV100 juubeli, mitmekesisuse ja rahvustepäeva tähistamisega seotud ürituste korraldamist aastal viis Kultuuriministeerium Euroopa Komisjoni toetusel ellu romade lõimumist toetava projekti (ESTROM). Projekt keskendus lõimumise kohaliku tasandi sidusrühmade väljaselgitamisele, aidati kaasa Kultuuriministeeriumi romade lõimumise nõukoja ja kohalike omavalitsuste vahelisele koostööle. Viidi läbi romade kuuluvustunnet ja ühiskonnaelus osalemist mõõtev uuring ning roma lastega töötavate pedagoogide küsitlus, korraldati neli koolitust roma noortele ja seminar roma lastega töötavatele õpetajatele. Toetati noorte roma aktivistide individuaalseid koolitusi ning loodi romade lõimumist toetava võrgustiku veebisait Etendusasutuste ja muuseumide poolt hangitud tehnilised vahendid ja seadmed pakkusid eesti ning muu maailma kultuuriprogramme mitmes keeles tagades kultuuriinfo tarbimise vähelõimunud inimeste, sh uussisserändajate hulgas. Näiteks on muuseumid hankinud audiogiide ja nende laadimisseadmeid (Palamuse O. Lutsu Kihelkonnakoolimuuseum), tarkvara ja kujunduse videogiidide rakendusele (SA Eesti Vabaõhumuuseum, Tartu Ülikool), et vahendada ekspositsiooni interaktiivsel viisi muukeelsele külastajale. Samuti on ostetud puuteekraane koos miniarvutite ja vastava tarkvaraga. Teatrid on hankinud peamiselt tõlkesüsteemiga seonduvalt nii riist kui tarkvara: arvuteid, LEDekraane, subtiitrite tarkvara litsentse, projektoreid, objektiive jms. Hangitud tehnilisi vahendeid kasutas. aastal 4149 inimest. Peamised kitsaskohad Eesti ühiskonna integratsiooni monitooring 2017, 2016/2017. aasta Eesti Inimarenguaruanne, Statistikaameti andmed ning rakendusuuringud toovad välja mitmed lõimumisalased probleemid, millele tuleb järgmisel perioodil tähelepanu pöörata: passiivselt eesti keelt oskajate suur arv ning keelekeskkonna puudumine, erinevast rahvusest inimeste vähesed kontaktid, teisest rahvusest inimeste väike osalus vabatahtlikus liikumises ja vabakonna organisatsioonides, eestlaste vähene lõimumisvalmidus ning eestlaste ja teisest rahvusest inimeste erinevad harjumused meedia tarbimises ning ühise infovälja puudumine, sotsiaalmajanduslikud lõhed erinevast rahvusest inimeste vahel. Nende väljakutsete lahendamiseks kasutatakse peamiselt järgmisi poliitika instrumente: 1) informeerimine (sihtrühmade teavitamine, nõustamine, teadmiste ja oskuste arendamine) 2) majanduslikud instrumendid nagu tegevuste rahaline toetamine ja 3) seadusandlikud instrumendid (nt kodakondsuse seaduse muutmine). Arvestades demograafilisi prognoose ja rändestsenaariume on Eesti ühiskonna kultuurilise mitmekesisuse määr kiirelt kasvav. Seetõttu tuleviku väljakutseks on uussisserändajate ja

11 rahvusvahelise kaitse saajate lõimumine Eesti ühiskonda, sh nende kaasamine rahvuskultuuriseltside tegevusse, mis võib suurendada kultuuriseltside ehk potentsiaalsete kasusaajate arvu. Suuremat tähelepanu vajab lõimumispoliitika sidusus diasporaapoliitikaga seda nii Eesti diasporaa tagasipöördumise kui ka teiste riikide, sh Venemaa Föderatsiooni kaasmaalaspoliitika ja mõjutustegevusega Eestis. Sageli ei ole tagasipöördujate keeletase ega teadmised Eesti ühiskonnakorraldusest siin hakkama saamiseks piisavad ning suurel osal tagasirännanutest esineb kohanemisprobleeme, seda isegi suhteliselt lühikest aega välismaal elamise korral. Kohanemisprobleemid on seotud sobiva töö leidmisega, seoses Eestisse naasmisega tekkiva elatustaseme languse ning majanduslikult kehvema toimetulekuga. Tagasipöördujatele suunatud teenused (nõustamine, tööturu võimaluste tutvustamine, toetuste maksmine jm) vajavad ühtset arendusprotsessi. Tagasipöördumispoliitika oluliseks faktoriks ei ole ainult tagasipöördujate hulk, vaid ka sihtgrupi integreerimine vastuvõtvasse ühiskonda ning sisenemine Eesti tööturule, mistõttu tuleb leida täiendavaid võimalusi, et soodustada tagasipöördujate kohanemist Eesti ühiskonnaga. Suuremat tähelepanu vajab IdaVirumaa kodanikuühenduste kaasamine poliitikakujundamisse ja otsustusprotsessidesse. Selleks rakendatakse IdaVirumaa tegevuskavas ja programmis planeeritud meetmeid ning tegevusi kõikides Kultuuriministeeriumi vastutusvaldkondades. Lõimumist tagavad teenused on vaja välja kujundada sellisena, et need oleksid jätkusuutlikud. Lõimumisvaldkonna eesmärk on jõuda olukorrani, kus sidusa ühiskonna nimel töötavad kõik ühiskonna olulisemad organisatsioonid. Järgmise kümne aasta jooksul peab muutuma paradigma, kus lõimumisvaldkond seisab koos üksikutest integratsiooniprojektidest, kampaaniatest ning ministeeriumite ja nende allasutuste initsiatiividest. Jõuda tuleks hoopis laiema arusaamani, milles kõik riigi heaolu nimel tegutsevad organisatsioonid arvestavad ja rakendavad oma spetsiifikast tulenevalt tegevusi sidususe suurendamiseks. Teadmistepõhise ja tulemusliku lõimumispoliitika kujundamiseks ja selle edukaks elluviimiseks tuleb suurendada eri organisatsioonide vahelist koostööd (avaliku ja erasektori ning kodanikuühiskonna tasandil) ning seirata ühiskonnas toimuvaid lõimumisprotsesse. Tugevdamist vajab koostöö lõimumisvaldkonnas kohalike omavalitsuste ning erasektoriga.

OLULISEMAT KULTUURIMINISTEERIUMI AASTA TÖÖPLAANIST Strateegiadokumendi Kultuuripoliitika põhialused aastani 2030 koostamine Strateegiadokument K

OLULISEMAT KULTUURIMINISTEERIUMI AASTA TÖÖPLAANIST Strateegiadokumendi Kultuuripoliitika põhialused aastani 2030 koostamine Strateegiadokument K OLULISEMAT KULTUURIMINISTEERIUMI 2019. AASTA TÖÖPLAANIST Strateegiadokumendi Kultuuripoliitika põhialused aastani 2030 koostamine Strateegiadokument Kultuuripoliitika põhialused aastani 2030 seab kultuurivaldkonna

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Eesti Vabariik 100 EV 100 korraldustoimkond, Riigikantselei Eesti Vabariik 100 programmi ülesehitus ja korraldus Eesti Vabariik 100 2018 mõõdetakse välja 100 aastat Eesti riigi loomisest. EV 100 tähistamiseks:

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Monitooring 2010f

Monitooring 2010f Lõimumiskava monitooring 2010 Raivo Vetik, TLÜ võrdleva poliitika professor Kohtumine Rahvuste Ümarlauas 24. september, 2010 Uuringu taust TLÜ uurimisgrupp: Raivo Vetik, Jüri Kruusvall, Maaris Raudsepp,

Rohkem

KOOSOLEKU PROTOKOLL Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni kultuuri- ja spordivaldkonna töörühma koosolek nr 1-5

KOOSOLEKU PROTOKOLL Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni kultuuri- ja spordivaldkonna töörühma koosolek nr 1-5 KOOSOLEKU PROTOKOLL Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni kultuuri- ja spordivaldkonna töörühma koosolek 10.09.2018 nr 1-5/207 Algus kell 13:00, lõpp kell 14:30 Juhatas: Protokollis:

Rohkem

Rahvuskaaslaste programm rakendusplaan

Rahvuskaaslaste programm rakendusplaan Rahvuskaaslaste programm 214 22 RAKENDUSPLAAN aastateks 218 22 Lühendid: BHN = BaltHerNet, EAS = Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, EELK= Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Misjonikeskus, EINST = Eesti

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx 25.06.2014 Esitluse või esitleja nimi Ida-Virumaa rahvastikust Mihkel Servinski peaanalüütik Statistikaamet Sultsi küla, Mulgimaa Edise, 17. juuni 2014 Rahvaarvu suhteline muutus, 31.03.2000-31.12.2011

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing Lääne-Harju Koostöökogu stateegia 2014-2020 08. veebruar 2018 Kerli Lambing Mis see LEADER lähenemine on? Piirkonnapõhine lähenemine Altpoolt tulev algatus Avaliku ja erasektori partnerlus Uuenduslikkuse

Rohkem

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest Välisvahendite teabepäev Kultuuriministeeriumi haldusala asutustele Tallinn, 26.05.2014 Kavandatavad regionaalarengu meetmed EL struktuurivahendite perioodil 2014-2020 Regionaalpoliitika büroo Siseministeerium

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Majandusarengud maailmas lähiaastatel Ülo Kaasik Eesti Panga asepresident Maailma majandusaktiivsus on vähenenud Probleemid on tööstuses, kus eksporditellimused on jätkuvalt vähenemas Majanduskasv püsib

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

VaadePõllult_16.02

VaadePõllult_16.02 OLARI TAAL KES JULGEB EESTIT REFORMIDA? VAADE PÕLLULT Illustratsioonid: Ebba Parviste SKP (miljard USD) RAHVAARV (miljon inimest) SOOME 267 5,5 LÄTI 31 2 majandusvõimsuse vahe 8,6 korda rahvaarvu vahe

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Sotsiaaltranspordi toetamise erinevad võimalused Kristiina Tuisk Hoolekande osakond Nõunik 12.10.2017 STT sihtgrupp Seaduse järgi Puudega isik, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist

Rohkem

NOORED JA NOORSOOTÖÖ - KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA

NOORED JA NOORSOOTÖÖ - KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA NOORED JA NOORSOOTÖÖ KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA LINNADE JA VALDADE PÄEVAD 13.02.2019 TALLINN KAVA 12.30-12.40 12.40-13.00 13.00-13.20 13.20-13.40 13.40-14.00 14.00-14.40 14.40-15.00 Sissejuhatus

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012 HINDAMISKRITEERIUMID 01 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud.okt.01 üldkoosoleku otsuega nr (Lisa ) Hindamiskriteeriumid on avalikud

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

Tallinn

Tallinn Tallinna linna tegevused Läänemere väljakutse võrgustikus initsiatiivi toetamisel Gennadi Gramberg Tallinna Keskkonnaamet Keskkonnaprojektide ja hariduse osakonna juhataja Tallinna osalemine Läänemere

Rohkem

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Alates 2011. a. kevadest on alustanud koostööd Ühinenud Kinnisvarakonsultandid OÜ ja Adaur Grupp OÜ. Ühinenud Kinnisvarakonsultandid

Rohkem

Faktileht-1.indd

Faktileht-1.indd eesti keelest erineva emakeelega täiskasvanute eesti keele õpe Uuringu terviktekst: www.sm.ee/et/uuringud-ja-analuusid Eesti keelest erineva emakeelega täiskasvanutest umbes pooled oskavad eesti keelt

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu 12.06.2012. a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strateegia vajalikkuse põhjendus Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

EESTI PURJELAUALIIDU (SURFILIIDU) ARENGUKAVA SISUKORD Identiteet... 2 Missioon... 2 Väärtuspakkumine... 2 Visioon... 2 Väärtused... 2 Eesmär

EESTI PURJELAUALIIDU (SURFILIIDU) ARENGUKAVA SISUKORD Identiteet... 2 Missioon... 2 Väärtuspakkumine... 2 Visioon... 2 Väärtused... 2 Eesmär EESTI PURJELAUALIIDU (SURFILIIDU) ARENGUKAVA 2017 2020 SISUKORD Identiteet... 2 Missioon... 2 Väärtuspakkumine... 2 Visioon... 2 Väärtused... 2 Eesmärgid ja fookusvaldkonnad... 3 Eesmärgid aastaks 2020...

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU 2030+ Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor 22.11.2018 ÜLEVAADE HARIDUSASUTUSTEST* Haridusvaldkond Haridusasutus Arv Märkused Alusharidus

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus INNOVATSIOONI TOETAVAD AVALIKU SEKTORI HANKED 16.03.2016 Sigrid Rajalo majandusarengu osakond MIKS? Edukas hangib nutikalt Riigi ostujõud: ca 8 12% SKPst ehk ca 2 miljardit eurot. Euroopa Liidus keskmiselt

Rohkem

Powerpointi kasutamine

Powerpointi kasutamine RMK IDA-VIRUMAA KÜLASTUSALA KÜLASTUSKORRALDUSLIKUD TÖÖD ALUTAGUSE RAHVUSPARGIS TÖÖRÜHMA KOHTUMINE Heinar Juuse 13. veebruar 2019 Iisaku Külastuskorralduse ja loodushariduse tegevusvaldkonna eesmärgiks

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Kronoloogia Omavalitsuspäeva otsus Arenduskeskuse asutamise kohta 14.10.2002 Järvamaa Omavalitsuste Liidu Volikogu otsus Järvamaa Arenduskeskuse asutamise kohta 14.02.2003 Järvamaa Arenduskeskusega ühineb

Rohkem

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU 18.04.2017 1. Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragrahvi 1 lõikest 2 jäetakse välja sõna rahaliste ; 2)

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Eesti kinnisvaraturg Mihkel Eliste Arco Vara kinnisvaraanalüütik 26.04.2019 Tartu Tänased teemad Eesti kui tervik Tallinn, Tartu, Pärnu ja ülejäänud Eesti Elukondliku kinnisvara turg Mõningal määral muud

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Eesti loomemajanduse olukorra uuring ja kaardistus Marje Josing mai 2018 Tellija: Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus Koostööpartner: Kultuuriministeerium EKI Eesti loomemajanduse kaardistused 2005. aastal

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KINNISVARATURU ÜLEVAADE JUUNI 217 Allikad: Maa-amet, city24, Eesti Pank, Statistikaamet Indeksi muutused võrreldes : -kaalutud keskmise m² muutus hinnatipuga (detsember 216): -1% -kaalutud keskmise m²

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Lühiülevaade Eesti teadus- ja arendustegevuse statistikast Haridus- ja Teadusministeerium Detsember 2014 Kulutused teadus- ja arendustegevusele mln eurot Eesti teadus- ja arendustegevuse investeeringute

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

Tootmise digitaliseerimine

Tootmise digitaliseerimine Pildi autor: Meelis Lokk Tootmise digitaliseerimise toetus Raimond Tamm, Tartu abilinnapea 20.03.2019 Tootmise digitaliseerimise toetus Eesti on avalike teenuste digitaliseerimise osas Euroopa liider Töötlevas

Rohkem

Microsoft Word - Indikaatorid_tabel_

Microsoft Word - Indikaatorid_tabel_ 1 Üldeesmärk Ettevõtlusorganisatsioonide haldussuutlikkuse tõstmine ettevõtjate osaluse suurendamiseks riigi tasandi otsustusprotsessis ja poliitikate kujundamisel, et laiendada poliitiliste otsuste kandepinda

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri SELETUSKIRI Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse seaduse alusel kehtestatud haridus- ja teadusministri määruste muutmise eelnõu juurde I. SISSEJUHATUS Määrust muudetakse perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse

Rohkem

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht 10.11.2016 Eesti elukestva õppe strateegia üldeesmärk kõigile Eesti inimestele on loodud nende vajadustele

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PAHKLA CAMPHILLI KÜLA Kaasav talupidamine 1992.aastast Pärnumaa Kutsehariduskeskus Go Green &Care projekti lõppseminar 30. 08. 2016 1 Camphill maailmas Ülemaailmselt on meie küla osa Camphilli liikumisest,

Rohkem

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas?

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kasutamise eelised ja võimalused Biomass on peamine Euroopa Liidus kasutatav taastuva energia allikas, moodustades ligikaudu 70% taastuvenergia

Rohkem

MISA ja integratsioonitegevused Tatjana Muravjova Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed juhataja Head siinviibijad, Minu nimi on Ta

MISA ja integratsioonitegevused Tatjana Muravjova Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed juhataja Head siinviibijad, Minu nimi on Ta MISA ja integratsioonitegevused Tatjana Muravjova Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed juhataja Head siinviibijad, Minu nimi on Tatjana Muravjova, olen Integratsiooni ja Migratsiooni

Rohkem

Seletuskiri eelnõu juurde

Seletuskiri eelnõu juurde SELETUSKIRI Haridus- ja teadusministri käskkirja Noorsootöötajate koolituste arendamine eelnõu juurde I. Sissejuhatus Eelnõu kehtestatakse Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuste seaduse 7 lõike 2 punkti

Rohkem

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“ jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“  jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Lugu sellest, kuidas me Murdepunktini jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Elu enne Murdepunkti Mõjutusvahendid vähetulemuslikud (Riigikontroll 2010) Programmide nappus alaealiste

Rohkem

Microsoft Word - KÜ Väljundid _90913.docx

Microsoft Word - KÜ Väljundid _90913.docx Eesti Kooriühingu väljundid hooajaks 2013/2014 I ansamblite võistulaulmise TULJAK Eestikeelse, Eesti autorite ansamblimuusika ja vokaalansamblite tegevuse edendamine ning uue traditsiooni loomine. Sihtgrupp:

Rohkem

Uve Poom & Jaan Urb Copyright Rahastuse leidmine & annetuste kogumine

Uve Poom & Jaan Urb Copyright Rahastuse leidmine & annetuste kogumine Uve Poom & Jaan Urb Copyright Rahastuse leidmine & annetuste kogumine Uve Poom Uvel on mitme aasta jagu vabaühenduste juhtimiskogemusi nii Eestist kui Ukrainast. Tööalaselt on ta alati üht- või teistpidi

Rohkem

Õppekava arendus

Õppekava arendus Õppekava arendus Ülle Liiber Õppekava kui kokkulepe ja ajastu peegeldus Riiklik õppekava on peegeldus sellest ajast, milles see on koostatud ja kirjutatud valitsevast mõtteviisist ja inimkäsitusest, pedagoogilistest

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Heli Ainjärv

Heli Ainjärv Kohaliku omavalitsuse roll rahvusliku liiklusohutusprogrammi elluviimisel Heli Ainjärv Liiklusohutuse lektor Liiklusseadus 3. Liiklejate turvalisuse tagamine Kohalik omavalitsus korraldab liiklusohutusalase

Rohkem

Title H1

Title H1 Programm LIFE 2014-2020 Üldine tutvustus 6. juuli 2015 Tiina Pedak Keskkonnaministeerium LIFE LIFE 1992-2013: enam kui 3100 projekti loodus ja bioloogiline mitmekesisus teised keskkonnavaldkonnad ja haldus

Rohkem

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond : 1) mõistab, kuidas ühiskonnas toimuvad muutused avaldavad mõju perekonna ja peresuhetega seotud

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode] Tööõnn läbi mitmekülgse hariduse Tiina Saar, Äripäeva Tööjõuturg toimetaja ja karjäärinõustaja 15.10.2010 Tiina Saar - Aaretesaar.ee 1 Tähelepanekud kogemusest Ettevõtetes, kus ei keskenduta pehmetele

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Eesti kui reisisiht 2011-2013 Eesti kui reisisihi tuntuse suurendamise tegevuste eesmärk: Programmi üldeesmärgiks on suurendada teadlikkust Eesti turismivõimalustest prioriteetsetel välisturgudel ning

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx Saaremaa Ühisgümnaasium 1 Koostaja, toimetaja ning kujundaja: Hedi Larionov Artiklite autorid: Viljar Aro, Marek Schapel, Indrek Peil, Anne Teigamägi, Marika Pärtel, Merle Prii, Kersti Truverk, Paavo Kuuseok,

Rohkem

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev (

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev ( SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused (1.-12. klass). 04.09. Lastevanemate koosolek (eelkool) kell 17.00 kooli aulas. 07.09. Tervisepäev (1.-12. klass). 10.-14.09 Lastevanemate üldkoosolekud

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas Tervise Arengu Instituudi tegevused koolitoidu vallas Anneli Sammel Tervise Arengu Instituudi mittenakkushaiguste ennetamise osakonna juhataja Kool - tervislike toitumisharjumuste oluline kujundaja Koolitoit

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Strateegilise koostöö projekti eelarve Katriin Ranniku 17.02.2016 Millest tuleb juttu? Mis reguleerib Erasmus+ programmist rahastatavaid projekte? Millised on Erasmus+ strateegilise koostöö projekti eelarveread?

Rohkem

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ Tõhusa ja kaasahaarava õppe korraldamine kõrgkoolis 1. Teema aktuaalsus 2. Probleemid 3. Küsitlusleht vastustega 4. Kämmal 5. Õppimise püramiid 6. Kuidas edasi? 7. Allikad 1. Vene keele omandamine on

Rohkem

Esialgsed tulemused

Esialgsed tulemused Eesti toiduainetööstuse plaanid konkurentsivõime tõstmiseks Toiduainetööstus Käive 1,7 miljardit - üks olulisemaid sektoreid Eesti tööstuses! Eksport 660 miljonit eurot ~14 500 töötajat 1 Kõrged tööjõukulud

Rohkem

5_Aune_Past

5_Aune_Past Kuidas kohaturundus suurendab ettevõtte kasumit? Aune Past Past ja Partnerid Kommunikatsioonibüroo aune@suhtekorraldus.ee 1 Miks inimesed teevad seda, mida nad teevad? Kuidas panna inimesed tegema seda,

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Raigo Iling, MKM

Microsoft PowerPoint - Raigo Iling, MKM Kiire interneti ühenduste ( viimase miili ) rajamise analüüs ja ettepanekud Raigo Iling Sideosakond / nõunik 1.04.2016 Eesti infoühiskonna arengukava 2020 eesmärgid 30 Mbit/s kiirusega interneti kättesaadavus

Rohkem

Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek nr IV-14 Koht: Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital Toimumise aeg: Algus kel

Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek nr IV-14 Koht: Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital Toimumise aeg: Algus kel Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek nr IV-14 Koht: Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital Toimumise aeg: 10.10.2018 Algus kell 13:00, lõpp kell 16:40 Juhatas: Maiu Lauring, nõukogu

Rohkem

Ida-Viru maakonna arengustrateegia strateegiakontseptsioon Strateegia lähteanalüüs valmib lõplikult juuli alguseks Senise analüüsi ni

Ida-Viru maakonna arengustrateegia strateegiakontseptsioon Strateegia lähteanalüüs valmib lõplikult juuli alguseks Senise analüüsi ni Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2030+ strateegiakontseptsioon 20.06.2018 Strateegia lähteanalüüs valmib lõplikult juuli alguseks Senise analüüsi ning kogutud sisendi (fookusgrupid, intervjuud, statistilised

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 0 Liis Grünberg Pärnu mnt, Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusinsener OÜ Tallinnas 14.04.2014 Uuring Energiamajanduse

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Alameede 1.1.7.6 Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus Projekt Tehnoloogiaõpetuse õpetajate täienduskoolitus, Moodul A1 Ainevaldkond Tehnoloogia Marko Reedik, MSc füüsikas

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

Bild 1

Bild 1 Archives Portal Europe APEnet ja APEx Mäluasutuste talveseminar Otepää, 06.03.2012 Kuldar Aas, Rahvusarhiiv APEnet (I) Projekti rahastus econtentplus raames Projekti kestvus: 15.01.2009 15.01.2012 Partnerid

Rohkem

Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CU

Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CU Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CULT 115 AUDIO 129 SPORT 84 Euroopa Liidu Nõukogu 3502.

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste

Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste Eesti keele ja kultuuri välisõpe Välisõppe kaks suunda: akadeemiline välisõpe rahvuskaaslased välismaal Ees$ keel välismaa ülikoolis

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 05.02.2004 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 11.07.2004 Avaldamismärge: RTL 2004, 16, 257 Valitsusasutuste

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Omavalitsuse valmidus turvalisteks ITlahendusteks ja infrastruktuuri kaitseks Jaan Oruaas Anu Tanila Linnade-valdade päevad 17. märts 2016 1 Räägime infoturbest Mis see on? Rahulik uni võib-olla on see

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TeaMe programm 2009-2015 7. mai 2015 Eesmärgid Suurendada noorte huvi teaduse ja tehnoloogia ning nendega seotud elukutsete vastu Laiendada Eesti teadusmeedia arenguvõimalusi Levitada täppis- ja loodusteaduslikku

Rohkem

„Me teame niigi kõike“- koolitus ja kogemus

„Me teame niigi kõike“- koolitus ja kogemus Me teame niigi kõike - koolitus ja kogemus TERJE TEDER, SIRLE LIIDRES SIHTASUTUS KOERU HOOLDEKESKUS Tutvustus Sihtasutus Koeru Hooldekeskus asub Järvamaal, Koeru alevikus 01.10.1950. aastal avati endises

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80139404 tänava/talu nimi, Kesk 6 maja ja korteri number: alevik: Laatre alevik vald: Tõlliste vald

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Maamaksu infosüsteem (MAKIS) Maksustamishind Talumistasud Andres Juss Maa-ameti kinnisvara hindamise osakonna juhataja 13.11.2018 MAKIS eesmärk Kõik omavalitsused kasutavad veebipõhist maamaksu infosüsteemi

Rohkem