JUHEND. Muusikaõpetaja magistritöö vormistamiseks, esitamiseks ja kaitsmiseks

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "JUHEND. Muusikaõpetaja magistritöö vormistamiseks, esitamiseks ja kaitsmiseks"

Väljavõte

1 Kinnitatud Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi nõukogus 30.jaanuaril 2019 otsusega nr 1-6/12 Tallinna Ülikool Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Muusikateaduse, interpretatsiooni- ja muusikapedagoogika ning kultuurikorralduseosakond JUHEND Muusikaõpetaja magistritöö vormistamiseks, esitamiseks ja kaitsmiseks Tallinn 2019

2 SISUKORD 1. JUHENDAJA JA TEEMA VALIK Juhendaja ja teema valik ning kinnitamine Magistritöö esitamine, kaitsmine ja hindamine MAGISTRITÖÖ KOOSTAMISE JA KAITSMISE KORRALDUS Juhendaja ja üliõpilase ülesanded Nõuded magistritööde kaitsmiskomisjonidele Magistritööde avaliku kaitsmise käik Magistritööde hindamistulemuste vaidlustamine SISULISED NÕUDED MAGISTRITÖÖLE Lõputöö struktuur Akadeemilised ja eetilised normid VORMISLISED NÕUDED MAGISTRITÖÖLE Lehekülje kujundus Pealkirjad Töö pikkus Keel ja stiil Tabelid ja joonised Lisad VIITAMINE Viitamise näited LISA A Tiitelleht (eesti keeles) LISA B Tiitelleht (inglise keeles) LISA C Autorideklaratsioon LISA D Resümee vorm LISA E Abstract i vorm LISA F Retsensiooni vorm LISA G Magistritöö hindamiskriteeriumid... 29

3 1. JUHENDAJA JA TEEMA VALIK 1.1 Juhendaja ja teema valik ning kinnitamine Magistritöö on üliõpilase individuaalne töö, mis toimub koostöös juhendajaga ja ka magistriseminarides. Juhendaja roll on suunav: ta aitab teema valikul ja uurimisplaani koostamisel, soovitab kirjandust, jälgib töö vastavust sisulistele nõuetele, kontrollib instituudi poolt püstitatud nõuete õigeaegset täitmist töö koostamisel ja vormistamisel. Magistritöö on õppekava keeles, põhjendatud juhtudel on üliõpilasel õigus taotleda erisust, esitades sellekohane avaldus koos lõputöö teemaga. Uurimisteema ja probleemi valikul ja formuleerimisel lähtub üliõpilane eelkõige õppesuuna teadusprofiilist ja spetsiifikast, õppejõudude õpetamis- ja uurimisvaldkonnast otsides abi teaduskirjandusest, käimasolevatest projektidest, konsulteerides individuaalselt õppejõududega. Õppejõudude poolt pakutavad teemad on soovitatavaks raamistikuks, kuid pole lõplikuks loendiks. Lõputöö teema peab olema otseselt seotud õppekavaga. Üliõpilane esitab hiljemalt esimese aasta teise semestri lõpuks magistritöö kavandi, milles on märgitud teema ning soovitud juhendaja. Üldjuhul on kaitsmine planeeritud kevadsemestriks ning magistritöö projekt esitatakse oktoobris sügissemestri vahenädala lõpuks. Ankeet esitatakse õppekava õppenõustaja-spetsialistile. Õppekava kuraatorile jääb õigus muuta üliõpilase valikut seoses õppejõudude koormuse tasavõrdse jagunemise printsiibist või üliõpilase poolt valitud teema spetsiifikast lähtudes. Kõiki üliõpilasi teavitatakse langetatud otsusest neile määratud juhendaja kohta. Muusikaõpetaja magistritööde juhendajateks on reeglina TLÜ Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi ning EMTA muusikapedagoogika õppejõud. Magistritöö juhendaja 1) omab doktorikraadi või sellega võrdsustatud kvalifikatsiooni; 2) omab magistrikraadi või sellega võrdsustatud kvalifikatsiooni ning vähemalt viieaastast teadus- ja arendustegevuse kogemust magistritöö valdkonnas. Magistritöö eripärast tulenevalt võib juhendaja teha ettepaneku kaasjuhendaja määramiseks, kes on üldjuhul ühisõppekava osapool või ülikooliväline konsultant. Otsus nii kaasjuhendaja kui konsultandi kaasamise kohta peab olema kooskõlastatud juhendaja ja õppekava kuraatoriga ning kinnitatud instituudi direktori korraldusega. Lõputöö teema, juhendaja ja kaasjuhendaja kinnitab õppekava kuraatori ettepanekul Balti filmi, meedia, kunsti ja kommunikatsiooni instituudi direktor hiljemalt üliõpilase õppeperioodi nominaalkestuse eelviimasel semestril. Juhendaja

4 4 ja üliõpilane lepivad kokku lõputöö koostamise ajakava kirjalikult (võib olla ka MA projekti osa). Lõputööde koostamisel on kohustus osaleda magistriseminarides. 1.2 Magistritöö esitamine, kaitsmine ja hindamine Tööde esitamise kuupäevad määratakse kindlaks Balti filmi, meedia, kunsti ja kommunikatsiooni instituudi nõukogu otsusega, mis avalikustatakse instituudi kodulehel vähemalt kaks kuud enne kaitsmiskuupäeva. Juhendajale esitatakse valmis variant viimaste parandusettepanekute tegemiseks vähemalt kolm töönädalat enne ametlikku kaitsmisele esitamistähtaega. Akadeemilises kalendris kehtestatud lõputööde esitamise tähtaeg on üldjuhul jaanuari algus (jaanuaris toimuvaks kaitsmiseks) ning mai keskpaik (juunis toimuvaks kaitsmiseks). Tähtajaks esitamata ja eelkaitsmist mitteläbinud töid kaitsmisele ei lubata. Muusikaõpetaja üliõpilased esitavad oma tööd määratud kuupäevaks kahes eksemplaris, kõvas köites köidetult (üks eksemplar TLÜ ja üks eksemplar EMTA) ning elektrooniliselt pdfformaadis (vajadusel lisad CD-l või eelistatavalt mälupulgal) vastava õppekava õppenõustajaspetsialistile. Tööd ei saa esitada e-kirjana. Lõputöö osa on allkirjastatud autorideklaratsioon lõputöö reprodutseerimiseks ja üldsusele kättesaadavaks tegemiseks (Lisa C). Deklaratsioonil peab olema ka juhendaja allkiri kinnitamaks töö kaitsmisele lubamist.. Töö antakse retsensentidele läbivaatamiseks. Retsensendi määravad õppekavade kuraatorid koostöös vältides huvide konflikti. Retsensent annab lõputööle hinnangu kirjaliku retsensiooniga (Lisa F), mis lähtub käesolevas juhendis kehtestatud nõuetest. Kirjalik retsensioon peab laekuma Balti filmi, meedia, kunsti ja kommunikatsiooni instituudi õppenõustaja-spetsialistile hiljemalt kolm tööpäeva enne kaitsmist. Üliõpilasel on õigus eelnevalt tutvuda oma lõputöö retsensiooniga hiljemalt kolm tööpäeva enne kaitsmist. Magistritöö retsensioonide koostamisel tuleks üldjoontes lähtuda magistritöö hindamiskriteeriumidest. Retsensioon ei sisalda soovitust lõputöö hinde osas. Retsensioon peaks sisaldama kriitilist analüüsi ja üldist hinnangut uurimistööle ning küsimusi töö autorile. Kirjalik retsensioon esitatakse töö kaitsmisel suuliselt, tuues välja põhilise. Töö esitlemine toimub avalikul kaitsmisel kaitsmiskomisjoni ees instituudi poolt välja kuulutatud ruumis ja järjekorras suulise ettekandena, mida illustreeritakse näitliku abimaterjaliga. Ettekandeks on aega 10 minutit, ettekanne koos küsimuste ja väitlusega

5 5 kestab kuni 35 minutit. Tehniliste abivahendite vajalikkusest tuleb informeerida õppenõustaja-spetsialisti töö esitamisel. Lõputöö kaitsmine võib olla kinnine, kui töö sisaldab vastavalt avaliku teabe seadusele teavet asutusesiseseks kasutamiseks tunnistamise aluste kohta. Lõputöö kaitsmise kinniseks muutmise ja lõputööle juurdepääsupiirangu kehtestab Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi direktor oma korraldusega. Kaitsmisel osalevad soovitavalt ka retsensent ja üliõpilase juhendaja. Kaitsmisprotseduuri läbiviimine videosilla kaudu on lubatud vaid erandjuhtudel üliõpilase poolt esitatud põhjendatud avalduse alusel. Sellekohase otsuse teeb Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi direktor kaitsmiskomisjoni esimehe ettepanekul. Lõpliku hinde otsustab kaitsmiskomisjon ning hinde kujunemise aluseks on kirjalik lõputöö ja kaitsmisel toimunud akadeemiline diskussioon. Magistritöö hindamisel lähtutakse käesoleva juhendi lisas olevast magistritöö hindamiskriteeriumidest (vt lisa G). Lõputööde kaitsmise tulemused teatatakse üliõpilastele kaitsmispäeval vahetult pärast protokollide vormistamist. Vajadusel võib hinde kujunemisest üliõpilane komisjonilt paluda suulist tagasisidet või paluda võimalust tutvuda sellekohase kirjaliku väljavõttega protokollist. 2. MAGISTRITÖÖ KOOSTAMISE JA KAITSMISE KORRALDUS 2.1 Juhendaja ja üliõpilase ülesanded Vastavalt TLÜ õppekorralduse eeskirjale on: Juhendaja ülesanded lõputöö koostamisel: 1) abistada üliõpilast teema valikul, uurimisprobleemi sõnastamisel, meetodite valikul, teemakohase kirjanduse ja muude allikate valikul ning teadusliku usaldusväärsuse tagamisel; 2) kooskõlastada uurimistöö tegevuskava, nõustada, juhendada ja konsulteerida üliõpilast uurimistöö tegemise protsessis selle kõikidel etappidel; 3) kontrollida uurimistöö vastavust sisulistele ja vormilistele nõuetele ning kinnitada allkirjaga nõuetele vastava lõputöö kaitsmisele lubamist. Üliõpilase ülesanded lõputöö koostamisel: 1) koostada uurimistöö tegevuskava, otsida ja läbi töötada teemakohane kirjandus ning vormistada uurimistöö tulemused korrektseks lõputööks; 2) esitada lõputöö osad juhendajale lugemiseks ja kommenteerimiseks vastavalt kokkulepitud

6 6 tegevuskavale; 3) esitada üksuse poolt määratud tähtajaks nõuetekohaselt vormistatud lõputöö. Juhendajal ja üliõpilasel on õigus algatada koostöö lõpetamine erimeelsuste tõttu, esitades põhjendatud avalduse õppejuhile. 2.2 Nõuded magistritööde kaitsmiskomisjonidele Magistritöö kaitsmiskomisjoni moodustab õppekava kureeriva Balti filmi, meedia, kunsti ja kommunikatsiooni instituudi direktor üheks õppeaastaks. Komisjoni kuulub vähemalt kuus liiget, sh komisjoni esimees, kes on doktorikraadiga, sellele vastava kvalifikatsiooniga või loomeerialadel professori või dotsendi ametinõuetele vastavad. Kaitsmisel peab osalema vähemalt 2/3 kaitsmiskomisjoni liikmetest. 2.3 Magistritööde avaliku kaitsmise käik Kaitsmiskomisjoni esimees kuulutab kõigi kohalviibijate ees välja kaitsmise alguse ning tutvustab komisjoni liikmeid. Juhul kui kaitsjaid on palju ja/või kaitsmine toimub mitmes grupis, kasutatavad kaitsmiskomisjoni liikmed laual olevaid nimesilte. Kaitsmiskomisjoni esimees annab lõputöö kaitsjale (edaspidi: kaitsja) sõna oma töö tutvustamiseks. Kaitsja esitab oma ettekande (10 minutit). Kaitsja sõnavõtu lõppedes pöördub kaitsmiskomisjoni esimees retsensendi poole ning palub tal esitada magistritöö kohta oma arvamused, märkused, küsimused. Retsensent annab lühikese kokkuvõtliku arvamuse lõputöö põhiseisukohtadele, ning selle teadusliku tähtsuse, teostuse taseme ja rakendusliku väärtuse kohta ning esitab küsimused (ca 10 min). Kui retsensent ei viibi istungil, loeb istungi juhataja või tema poolt volitatud isik retsensendi kirjaliku arvamuse ette ning esitab retsensendi poolt edasi antud küsimused. Kaitsmiskomisjoni esimees pöördub komisjoni poole, küsides, kas keegi komisjoni liikmetest soovib esitada kaitsjale küsimusi. Diskussioon jätkub kaitsja ja komisjoni vahel (ca 10 minutit). Seejärel pöördub kaitsmiskomisjoni esimees kogu auditooriumi poole küsides, kas

7 7 keegi kohalviibijatest soovib kaitsjale esitada küsimusi või omapoolse lühikese arvamuse (ca 3). Soovijatele antakse sõna. Kaitsmiskomisjoni esimees annab kaitsjale sõna lühikeseks lõppsõnaks (ca 2 minutit). 2.4 Magistritööde hindamistulemuste vaidlustamine TLÜ õppekorralduse eeskirja paragr 34 põhjal Üliõpilasel on õigus esitada Balti filmi, meedia, kunsti ja kommunikatsiooni instituudi direktorile kirjalik vaie viie päeva jooksul pärast tulemuse teatavaks tegemist. Direktor teavitab vaidest partnerülikooli ja kutsub vaide läbivaatamiseks kokku apellatsioonikomisjoni, mille koosseisu võib kuuluda maksimaalselt üks kaitsmiskomisjoni liige, komisjon annab hinnangu 12 päeva jooksul arvates vaide esitamisest. Kui apellatsioonikomisjon ei nõustu kaitsmiskomisjoni otsusega, kutsub direktor ühisotsuse tegemiseks kolme tööpäeva jooksul kokku komisjoni, kuhu kuuluvad kaitsmiskomisjoni ja apellatsioonikomisjoni liikmed. Direktor teeb otsuse, mis edastatakse kirjalikult esitajale. Diskrediteeriva teabe ilmnemisega seonduvaid otsuseid on üliõpilasel õigus vaidlustada viie päeva jooksul pärast kaitsmiskomisjoni otsuse teatavaks tegemist, esitades kirjaliku avalduse Balti filmi, meedia, kunsti ja kommunikatsiooni instituudi direktorile. Direktor moodustab kolmeliikmelise apellatsioonikomisjoni, mille koosseisu võib kuuluda maksimaalselt üks kaitsmiskomisjoni liige. Apellatsioonikomisjon analüüsib üliõpilase poolt esitatud avaldust ja komisjoni põhjendust ning teeb otsuse direktorile teatavaks 12 päeva jooksul alates vaide esitamisest. Direktor teatab oma otsusest kirjalikult asjaosalistele ja kaitsmiskomisjonile. Kui direktor jätab kaitsmiskomisjoni otsuse jõusse, siis algatatakse üliõpilase eksmatrikuleerimine või teeb direktor, võttes aluseks apellatsiooni- või ühiskomisjoni otsuse ja muud tähtsust omavad asjaolud, üliõpilasele hoiatuse. Eksmatrikuleerimise algatamise korral esitatakse rektori poolt määratud õppevaldkonna prorektorile esildis üliõpilase eksmatrikuleerimiseks koos lisamaterjalidega (kaitsmiskomisjoni otsus, apellatsioonikomisjoni otsus, tõendusmaterjal, üliõpilase poolt esitatud materjalid). Esitatud materjalide alusel otsustab üliõpilase eksmatrikuleerimise rektori poolt määratud õppevaldkonna prorektor. Kui prorektor nõustub üksuse direktori otsusega, algatatakse üliõpilase eksmatrikuleerimine

8 8 seoses ebaväärika käitumisega ning lõputööde kaitsmisprotokolli märgitakse negatiivne tulemus F. Tõendatud plagiaadi korral kaotab üliõpilane õiguse olemasoleva lõputöö korduskaitsmiseks. Ülikooli lõpetamiseks peab ta kirjutama ja kaitsma lõputöö uuel teemal. Kui apellatsioonikomisjon/direktor/prorektor otsustab, et tegemist ei olnud akadeemiliste tavade eiramisega, on üliõpilasel õigus kaitsta lõputöö komisjoni esimehe poolt määratud päeval kahe nädala jooksul alates otsuse teatavaks tegemisest. 3. SISULISED NÕUDED MAGISTRITÖÖLE 3.1 Lõputöö struktuur Magistritöö struktuur (mis vastab uurimistöö läbiviimise põhietappidele): Tiitelleht eesti ja inglise keeles, sisaldab juhendaja allkirja, mis tõendab töö lubamist hindamisele/kaitsmisele. Tiitellehe vormistamise näidis on toodud lisas A (EST) ja lisas B (ENG). Autorideklaratsioon sisaldab teksti, kus üliõpilane kinnitab töö vastavust kehtivatele autoritöö nõuetele ning annab loa töö säilitamiseks ja üldsusele kättesaadavaks tegemiseks Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia repositooriumis, kuupäeva ning autori allkirja. Juhendaja annab nõusoleku lõputöö kaitsmisele lubamise kohta lisades allkirja autorideklaratsioonile. Autorideklaratsiooni vormistamise näidis on toodud lisas C. RESÜMEE uurimuse lühikokkuvõte lõputöö keeles (eesti keeles kui õppekava keel on eesti keel) (teksti pikkus on sõna), mis peegeldab korrektselt uurimuse eesmärke ja sisu. Resümees kommenteeritakse uurimuse tulemusi ilma sellele hinnangut andmata. Töös mittesisalduvat informatsiooni resümeesse ei lisata. Resümee vormistamise näidis on toodud lisas D. ABSTRACT uurimuse ingliskeelne lühikokkuvõte (eestikeelse lühikokkuvõtte ehk resümee tõlge). Abstract`i vormistamise näidis on toodud lisas E. SISUKORD esitab kõik töö alljaotused täpses vastavuses töös toodud pealkirjade ja leheküljenumbritega, millest vastav alajaotus algab. Sisukorras loetletakse, kuid ei

9 9 nummerdata resümeed, Abstract i, sissejuhatust, kokkuvõtet, kasutatud allikate loetelu, lühendite, tabelite ja jooniste loetelu ning lisasid. Kõik lisad loetletakse sisukorras ükshaaval koos pealkirjadega. Lehekülgede loendamine algab tiitellehest, kuid lehekülje numbrid esitatakse alates sissejuhatusest. Numbrid kirjutatakse lehekülje ülemisesse parempoolsesse nurka alates sissejuhatusest. SISSEJUHATUS (1-3 lk) uurimisprobleemi esitlus, probleemi olulisus, töö eesmärk, autori antud teemal kirjutamise motivatsiooni põhjendus. Tuuakse välja töö teoreetiline paigutumine teadusmaastikule ning antud töö tähtsus. Sissejuhatus ei täida töö peatüki ülesandeid, tekst ei tohiks sisaldada liigseid andmeid. Sissejuhatuse lõpulõigus nimetab autor töös kasutatavad peamised mõisted ning avab üheselt mõistetavalt nende tähendused. 1. TEOREETILINE OSA antakse lühiülevaade olulistest teemakohastest käsitlustest (mida teised teadlased ja uurijad antud teema kohta teoreetiliselt avaldanud on). Teoreetilises ülevaates peab tuginema originaalallikatele. Soovitav on valida üks kogu teemat ühendav peateooria ja seda siis täiendada teiste toetavate teoreetiliste käsitlustega teema põhjalikumaks teoreetiliseks analüüsiks. 2. EMPIIRILINE OSA koosneb mitmest alaosast: 2.1 Eesmärk, uurimisküsimused, hüpotees(id) Uurimuse eesmärk, uurimisprobleem põhjalikult lahti kirjutades. Uurimisküsimused ja/või hüpoteesid (reeglina kasutatakse hüpoteese vaid kvantitatiivset metoodikat kasutades) koos põhjendustega, mis on muuhulgas seotud ka teoreetilise osaga. 2.2 Meetod, valim, uurimise protseduur Uuringu kirjelduse ja valiku põhjendused (sh uuringutüüp või strateegia; andmete, analüüsitavate tekstide või kogumismeetod; valimi, tekstikorpuse või muu uuritava nähtuse piiritlemine (maht, koosseis), analüüsimeetod, kasutatud arvutiprogrammide kirjeldamine. Valikute põhjendused lähtuvad uurimisküsimustest ning teoreetilises osas toodust, meetodi kirjelduse detailsus sõltub selle spetsiifikast, informatsioon kvantitatiivsete meetodite peab võimaldama uuringu reprodutseeritavust.

10 10 Uuringu teostamise protsessi detailne ja läbipaistev kirjeldus, sh andmete või analüüsitava materjali kogumise kirjeldus; uuringu läbiviimise ajakava millal uuring läbi viidi, kui kaua see aega võttis; millised piirangud või muutused tekkisid töö käigus võrreldes esialgse kavaga, kas ja kuidas võisid need mõjutada uurimisküsimustele vastamist; muude andmeallikate/tekstikorupuste/uurimisobjektide kirjeldamine ning oma valiku põhjendamine; kasutatud küsimustike, kodeerimislehtede või muude uuringut toetavate materjalide ja dokumentide näidised (võivad olla ka töö lisades). 2.3 Tulemused ja diskussioon uurimustulemuste üldine kirjeldus ja tulemuste esitamine uurimisküsimuste ja/või hüpoteeside kaupa. Vajadusel esitatakse andmeid tabelite ja/või joonistena. Diskussiooni osas on oluline uurimistulemuste sidustamine ka töö teoreetiliste käsitlustega. Magistritöös on oluline osata tulemusi analüüsida ka kriitiliselt. Kui üliõpilane on teinud lõputöös uudse avastuse, siis kirjutatakse see lahti diskussiooni ja uurimistulemuste osas (kuid avastusele tuleb viidata juba ka töö sissejuhatavas osas). KOKKUVÕTE annab võimaluse lühidalt üldistada töös käsitletud materjali. Uurimuse tulemuste usaldusväärsuse, piirangute ning olulisuse väljatoomine koos autoripoolsete seisukohtadega edasise uurimise võimaluste kohta. See peatükk on töö autori enda mõtete, järelduste, tõlgenduste jne jagamiseks. Tuleb pidada meeles, et lugeja otsib töös tehtud järeldustele alternatiive. Töö autor peaks seda ennetama ning olema avatud ka muudele võimalustele. Ükski uurimus ei suuda arvestada kõikide olukordadega ning tihtipeale tekib töö käigus iga vastatud küsimuse asemele mõni uus. Töö autor võib ise sellele tähelepanu juhtida. Autor peaks järeldustes silmas pidama järgmist: Kuidas vastavad tulemused igale uurimiseks püstitatud küsimusele ja hüpoteesile (kvantitatiivse uuringu puhul)? Kas ja kuidas on võimalik toetada iga järeldust kindlate tulemustega? Kas kogutud andmete põhjal on tehtud kõik võimalikud järeldused, hoolimata sellest, et mõni neist võib olla ootamatu (avastuslik)?

11 11 Kas on esitatud väiteid, mida konkreetne uurimistöö ei toeta? Kui jah, siis tuleb tööd kindlasti korrigeerida. Töös esitatud väited peavad olema omavahel sidustatud. Kas ja kuidas on tulemused seotud kirjanduse ülevaates mainitud töödega? Kas on märgitud, kuidas tulemused on seotud järgmiste valdkondadega või neile kasu toovad: kultuur ja ühiskond, teadustöö ja akadeemiline maailm, eriala? Kas on mainitud, mida töös tehtud avastused praktikas tähendavad ning kas on antud võimalikke alternatiivseid selgitusi? Kas on tehtud ettepanekuid edasiste uurimissuundade osas? Kui töö tulemused ei ole selged, tuleb pakkuda välja võimalikke alternatiivseid seletusi või täielikumat uuringut, mis võiks küsimustesse selgust tuua. Kas uurimuse usaldusväärsus on hinnatud ning kas tööle seatud piirangutest on räägitud? KASUTATUD ALLIKAD - loetelu kõigist töös viidatud materjalidest. Viidete arv sõltub teema ulatuslikkusest ja kirjandusallikate rohkusest selles valdkonnas, kuid allikaid peaks olema hinde A puhul vähemalt 35 ja E puhul vähemalt 25. Soovitav on kasutada lisaks klassikalistele Soovitav on kasutada lisaks klassikalistele teoreetilistele käsitlustele ka võimalikult värskeid teadusallikaid, mis on viimase 10 aasta jooksul avaldatud. Magistritöös peaks olema kasutatud viimase 5 aasta teadusartikleid, mis on saadud teadusajakirjade andmebaasidest. Erandiks on tööd, mille uurimisala toetub vaid või peamiselt klassikalistele teooriatele või käsitlevad ajalugu. LISAD töö mõistmiseks ja hindamiseks vajalikud täiendavad ja illustreerivad andmeanalüüsi tulemused (sh tabelid ja/või joonised, intervjuude tekstide näited, joonistused jms). Lisadele tuleb töös kindlasti viidata. Lisad loetletakse järgmiselt: LISA A, LISA B jne. ja nende pealkirjad tuuakse ära sisukorras. Iga lisa algab uuelt lehelt. Lisade esitamine töös peab olema põhjendatud ning nende maht optimaalne. Komisjoni või retsensendi nõudel on üliõpilase kohustus elektroonses lisas võimaldada kaitsmiskomisjonil tutvuda uurimistöö algmaterjalidega, nt originaalintervjuude salvestustega ja uuringu algandmetega. Sellekohasest soovist informeerib kaitsmiskomisjoni esimees üliõpilast õppespetsialistnõustaja vahendusel vähemalt 1 tööpäev enne kaitsmist.

12 Akadeemilised ja eetilised normid Euroopa Teadlaste eetikakoodeksi põhjal on plagieerimine teiste inimeste tööde ja ideede kasutamine originaaltööle korrektselt viitamata, seeläbi rikkudes esmaautori(te) õigust oma intellektuaalse loomingu tulemustele. Oluline on teadvustada, et intellektuaalne looming ei väljendu mitte ainult tekstidena, vaid ka visuaalse ja helilise materjalina (joonised, pildid, muusika jms). Lõputöödes tuleb järgida Ameerika Psühholoogia Assotsiatsiooni (APA) eetikanõudeid teaduspublikatsioonidele ( Järgnevalt on ära toodud mõned olulisemad reeglid, mis otseselt puudutavad ka üliõpilastöid: 1. Lubamatu on kasutada teiste autorite andmeid, tekste ja tsitaate algallikale viitamata. Plagieerivaid töid ei võeta hindamisele/kaitsmisele. Kaitsmise käigus ilmnenud plagiaadi puhul eemaldatakse töö autor kaitsmiselt. Ebaväärikaks käitumiseks ja üleastumiseks akadeemilistest tavadest loetakse oma nime all kellegi teise või oma varasema kirjaliku töö või selle osade esitamist ilma nõuetekohase akadeemilise viitamiseta (plagiaat). 2. Mõne teise uurimuse raames kogutud andmete kasutamisel/ analüüsimisel oma töös, peab olema luba andmete valdajalt/kaasautoritelt (ka juhul, kui töö autor ise osales uurimisgrupis või andmete kogumisel). 3. Uurimuses osalemine peab olema vabatahtlik, igal osaleval isikul on õigus mitte osaleda või katkestada osalemine. Vastavasisuline informatsioon peab olema ka uuritavatele kättesaadav, näiteks küsitluse sissejuhatavast tekstis. 4. Uuritavate isikute isiklike andmete, fotode, videosalvestuste, joonistuste jm materjalide avaldamiseks peab olema vastava isiku või tema ametliku hooldaja kirjalik nõusolek. Üliõpilasel on lõputöö koostamise käigus on üliõpilasel kohustus esitada töö oma õppekava õppenõustaja-spetsialistile, kes edastab töö viitamise korrektsuse kontrollimiseks plagiaadituvastussüsteemi URKUND ning jagab süsteemist saadud tulemusi üliõpilase ja juhendajaga.

13 13 4. VORMILISED NÕUDED MAGISTRITÖÖLE 4.1 Lehekülje kujundus Töö vormistamisel kasutatakse valget paberit formaadiga A4. Tekst trükitakse lehe ühele küljele reavahega 1,5. Tabelite pealkirjades, jooniste allkirjades, pikkade tsitaatide puhul ja viidetes (va viidete vahel) on soovitav kasutada reavahet 1,0. Trükikiri: Times New Roman, tähesuurus 12 punkti. Lehe servadest jäetakse vähemalt 2,5 cm ülalt, alt ja paremalt, lehe vasakust servast on soovitav jätta ruumi vähemalt 3 cm. Leheservad joondatakse rööpselt (justify). Lehekülje number (püstkirjas) kirjutatakse lehekülje ülemises parempoolses nurgas. Esile tõstetavad sõnad või laused võib vormistada poolpaksus, kald- või sõrendatud kirjas. Eristuskirju tuleb kasutada töös süsteemikindlalt (kui üht terminit tõstetakse esile kaldkirjas, siis peab jälgima, et mõni muu termin ei oleks poolpaksus vm). Eristuskirjadega ei maksa liialdada. 4.2 Pealkirjad Lõputöö pealkiri peab edasi andma lõputöö sisu, vajadusel võib kasutada mitmeosalist pealkirja. Töö liigendatakse peatükkideks ja alapeatükkideks, mis pealkirjastatakse ning töö põhiosa (peatükid ja nende alajaotused) nummerdatakse hierarhilise numeratsiooniga ja araabia numbritega (peatükk 1, alapeatükk 1.1, selle alaosa jne). Peatükkide hierarhia sügavus on soovitatavalt max 4. Põhijaotiste pealkirjad, sissejuhatus, kokkuvõtte, kasutatud allikad ja lisa(d) kirjutatakse suurtähtedega, alljaotiste pealkirjad väiketähtedega (v.a suur algustäht). Pealkirjade järele punkti ei panda, sõnu pealkirjades ei poolitata. Kui pealkirjas on kaks lauset, siis pannakse lausete vahele punkt, rea lõppu aga mitte. Põhijaotisi, resümeed, Abstract i, sissejuhatust, kokkuvõtet, kasutatud allikate loetelu, lisa(sid) alustatakse uuelt leheküljelt.

14 14 Põhijaotise pealkirja ja sellele järgneva teksti vahele jäetakse kaks vaba rida (1,5 intervalli), alljaotise pealkirjade ette kaks ja järele üks vaba rida. Kui pealkirjaga samale reale ei mahu vähemalt kaks rida sellele järgnevat teksti viiakse pealkiri järgmisele lehele. 4.3 Töö pikkus Muusikaõpetaja ühisõppekava magistritöö 18 EAP puhul lehekülge (ligilähedaselt tähemärki, ilma tühikuteta). Lõputöö mahu arvestusse ei lähe tiitellehed, autorideklaratsioon, resümee/abstract, sisukord, kasutatud allikate loetelu ning lisad. Teoreetilise ja empiirilise osa pikkus võiks olla enam-vähem võrdne. 4.4 Keel ja stiil Töö kirjutatakse üliõpilase õppekavas sätestatud keeles. Erandid kinnitatakse Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi direktori korraldusega töö teema ja juhendaja kinnitamisel. Teadusliku töö kirjutamisel tuleb arvestada, et tekst oleks asjalik, kergesti mõistetav ja väljendused ühetähenduslikud. Hoiduda tuleks liigsest sõnavoolavusest ja tarbetutest kordustest. Ka teine äärmus lakoonilisus mõtete edastamisel võib muuta teksti raskesti loetavaks. Teaduslikus tekstis kasutatakse kogu tööd läbivalt kas umbisikulist (töös on uuritud, mõõtmiseks kasutati ) või mina-vormi (töös uurisin, mõõtmiseks kasutasin ). Umbisikulise vormi kasutamisel tuues esile oma isiklikku seisukohta või panust, kasutatakse sõnastust autori hinnangul/arvates või siinkirjutaja arvates. Kolmanda isiku vormis teksti ( töö autor püstitas hüpoteesi... ) reeglina ei kasutata. Kirjutamisel tuleb silma pidada järgmisi üldistatud nõudeid: sõnastus peab olema korrektne ja loogiline;

15 15 kasutada selget ja täpset keelt, üldtunnustatud ja väljakujunenud terminoloogiat; väljendused peavad olema loomulikud ja lihtsad; võõrsõnadega ei liialdata; hoiduda tõlkevääratustest; vältida paljusõnalisust; vältida sõnakordusi ja rikkalikumat sõnavara; kirjutada nii lühidalt kui võimalik ja nii pikalt kui vajalik; vältida slängi, stampkeelendite ja üliemotsionaalsete fraaside kasutamist; hoiduda võõrkeelte liigsest mõjust lõputöö tekstile. Soovitatav on kasutada ainult üldlevinud sõnade lühendeid nagu nr, vt, lk, jms, jne. Pealkirja sõnastus peab olema võimalikult lühike, kuid hõlmama seejuures jaotise sisu. Enne lühendi loomist tuleks see esmakordselt samas defineerida täieliku kirjapildi kaudu. 4.5 Tabelid ja joonised Tabelid ja joonised nummerdatakse jooksvalt (eraldi) ja paigutatakse teksti sisse õigesse kohta peale vastavat viidet tekstis. Tabelid varustatakse pealkirjaga ja joonised allkirjaga. Allkirja ja pealkirja tekst algab suure tähega ja selle lõppu punkti ei panda. 4.6 Lisad Lisad märgistatakse suurte tähtedega tähestiku järjekorras: Lisa A, Lisa B1, Lisa B2 jne. Kui lisa sisaldab tabeleid, nummerdatakse need vastavalt Tabel A1, Tabel A2 jne. Ka siis, kui on tegemist ühe ainsa lisaga, kasutatakse tabeli numbri ees tähte A, et eristada neid teksti sisse paigutatud tabelitest. Lisade lehekülgi numereeritakse ning sisukorras märgitakse, mis lehelt algavad lisad ning tuuakse välja lisade pealkirjad.

16 16 5. VIITAMINE 5.1 Viitamise näited Viidete vormistamisel tuleb lähtuda American Psychological Association väljaandest, mis on levinuim teadusajakirjade ja muude väljaannete puhul kasutatav stiil: Publication Manual of the American Psychological Association (APA). APA: Washington, D.C., fifth edition, July ISBN Kasutada tuleks juhendi värskeimat väljaannet, vanemad väljaanded ei anna infot interneti ja multimeedia allikate tsiteerimise kohta. Stiilijuhendite online versioonid on otsingumootorite abil leitavad. APA (6th) viitamise vormistamise kohta tehtud ülevaade asub siin: Viitamine väldib vastuollu minekut autorikaitseseadusega, võimaldab töö lugejal kontrollida esitatud andmete õigsust ning jälgida töös esitatud järeldusteni jõudmise käiku. Teiste autorite töödest pärit teavet edastatakse (viidatakse) peamiselt kahel viisil: refereeringu ja tsitaadina. Tsiteerimine on originaalteksti autentne kajastamine originaalkeeles või tõlkena. Tsitaat esitatakse jutumärkides. Refereerimine on teise autori või allika sisu konspekteeriv ja/või kommenteeriv vabas vormis (oma sõnadega) esitus. Refereerimise korral jutumärke ei kasutata. Plagiaat ehk loomevargus on teise isiku loodud teadustöö või selle osa avaldamine oma nime all. Plagiaadiks võib osutuda ka võõraste lausete, mõtete, ideede või andmete, sh elektrooniliste dokumentide ja Interneti allikate kasutamine ilma korrektse viitamiseta.

17 17 Tekstisisene viide käib lause sisse, st viide ei eksisteeri väljaspool lauset, punkti järel, vaid ikka selle ees. Kasutatud allikate loetellu märgitakse tööd kirjutades kasutatud ja töös viidatud allikad. Kõik andmed võetakse allika tiitellehelt. Kui sealsed andmed on lünklikud või tiitellehte polegi, siis võetakse andmed allika muude osade järgi. Kasutatud allikad esitatakse autorite tähestikujärjestuses. Viitamine erineb teksti sees ja lõpus. Allikate viitamise vormistamise juhend: American Psychological Association (APA 6th edition) viitamise vormistamise juhend: APA 6 (2017). Academic Referencing Tool. APA 6. La Trobe University, [ ]. Lühiviited tekstis: Allikmaterjali mõtteid ja ideid saab viidata kas sõna-sõnalt ehk tsiteerida või ümbersõnastatult ehk refereerida. Tsiteerimine on originaalteksti autentne väljavõte (ka siis, kui tõlgitakse seda teisest keelest) ja esitatakse lehekülje numbriga ning jutumärkides. Kaudse viitamise kolm võimalust: tsit. = tsiteeritud (täpne, kui on jutumärkides tsitaat) ref. = refereeritud (kui on kedagi refereeritud kaudse allika kaudu) viidatud (üldine: ei ütle, kas on tsiteeritud või refereeritud, see peaks selguma kontekstist) Tsiteerimise algul vahetult peale autori nime lauset samal ajal jätkates, nt: Sloboda (1985, 9) sõnul on [...] [tsitaat, ka tõlkes]. Sloboda (1985, 9) arvates [...] [refereering leheküljelt 9]. Sloboda (1985, 9 10) arvates [...] [refereering lehekülgedelt 9 10]. Sloboda (1985) on välja toonud, et [...] [refereering tervikpublikatsioonile, nt raamatule, artiklile

18 18 Tekstisisene viide paikneb lause lõpus enne punkti juhul, kui viidatakse ühte lauset või tsitaati: - (Sloboda, 1985, 9). Tekstisisene viide paigutatakse lõigu lõpus peale punkti juhul, kui viide puudutab tervet lõiku voi erineval viisil põhitekstist eristatud tsitaati: 1. Lause. 2. Lause. (Sloboda, 1985, 9.) Kui viide puudutab üht lauset, siis märgitakse viide sulgudesse enne lause lõpu punkti, kui aga viide puudutab mitut eelnevat lauset, märgitakse kõigepealt viimast lauset lõpetav punkt ja siis järgneb sulgudesse paigutatud viide, mille järel enne sulgu on samuti punkt. Kaudse viitamise näidis / Ajaloo periodiseerimine: Muusika ja teiste kunstide ajaloo periodiseerimine on keeruline teema. Erinevad autorid on läbi ajaloo seda käsitlenud erineval moel, näiteks on muusikaajaloo epohhideks jagamine (mis on tänapäeval justkui iseenesestmõistetav) muutunud aktuaalseks alles 19. sajandi keskpaigas. Toogem näitena, et Austria muusikateadlane August Wilhelm Ambros ( ) pidas Raphael Georg Kiesewetteri ( ) epohhideks jaotamise süsteemi vajalikuks ja otsustavaks sammuks nö järjekindla muusika historiograafia suunas, kuid tal olid reservatsioonid Kiesewetteri kriteeriumide osas, kes epohhe nimetas omal ajal uuenduslike ja mõjuga heliloojate järgi (Ambros, 1868; viidatud Stanley, 2001, 14). Pangem tähele, et juba 19. sajandil, kui epohhideks jaotamine ilmus nö uue ja palju tõotava lahendusena, ei käsitletud seda kriitikavabalt, ka tänapäeval on see (uuesti) kritiseeritud kontseptsioon. Muusikapedagoogikas (eriti koolimuusika tasandil) on epohhide jaotus aga endiselt pragmaatiline ja didaktiliselt toimiv lähenemine. Historiograafiaga / teoreetilise ülevaatega tuleb viidatavad autorid tuua järgneval kujul: Varasemalt on Eestis uuritud õpilaste motivatsiooni akordioniorkestris (Kilk, 2014) ja puhkpilliorkestris (Tšernikova, 2014), lauljate motivatsiooni kujundavad tegureid (Tint, 2012), õpilaste huvitegevuses osalemise motivatsiooni teket (Schasmin, 2008) ja kuidas muusikakoolist väljalangemist ennetada õpimotivatsiooni tõhustamise kaudu (Kogan, 2012).

19 19 Reine Niin (2015) on uurinud motivatsiooni rahvamuusikalaagris ja kas kasutatavad õppemeetodid seda ka toetavad. Kristel Plaado (2015) on uurinud kohustusliku erialapraktika seoseid õpilaste muusika-alasele motivatsioonile ja aktiivsusele. On uuritud kitarriõpetajate poolt kasutatavaid meetodeid õpimotivatsiooni tõstmiseks (Vago, 2014) ja õpetajate arvamusi, mis õpilasi muusikakoolides motiveerib (Mägi, 2010). Kui samalt autorilt on ilmunud samal aastal kaks või enam publikatsiooni, eristatakse neid vastavalt väiketähega: [...] (Selke, 2009a) [...] (Selke, 2009b) Kasutatud kirjanduse loetelus kajastub vastavalt: Selke, T. (2009a). Musicality, beliefs and a changed musical environment. Problems in Music Pedagogy, Vol. 4, Selke, T. (2009b). Trends in general music education in Estonia: historical review. Music and Environment: The Changing Face of Music Education (Eds. T. Selke & G. Lock). Tallinn: Tallinn University, [CD-ROM]. Kolme kuni viie autoriga publikatsioon Kui publikatsioonil on kolm kuni viis autorit, tuleb tekstisiseses viites esmakordsel nimetamisel välja tuua kõik autorid. [...] (Psaltopoulou-Kamini, Zafranas, & Kaminis, 2014). Edaspidi tuleb viidata esimese autori järgi lühendiga et al. (eesti keeles jt. = ja teised) [...] (Psaltopoulou-Kamini et al., 2014) Kasutatud kirjanduse loetelus kajastub vastavalt: Psaltopoulou-Kamini, D., Zafranas, N. & Kaminis, Y. (2014). Communication in music teaching through Lacan's four types of discourse. CFMAE: The Changing Face of Music and Art Education, Vol. 6/1, Psaltopoulou-Kamini, D., Arsenopoulou, A., Kolyvopoulpou, S. Chatziioannidou, E. & Zilikis, N. (2014). Music-Movement-Drama interconnection facilitate communication

20 20 processes and lead to meaningful social bonding. CFMAE: The Changing Face of Music and Art Education, Vol. 6/1, Kaudse viitamise näidiskirjed: 1) Originaalallikas (tervikkirje kasutatud kirjanduse loetelus): Ambros, A. W. (1868). Geschichte der Musik [Muusika ajalugu]. Breslau: Leuckart. 2) Sekundarkirjandus, nt leksikoni artikkel, mille kaudu on Ambrost tsiteeritud (tervikkirje kasutatud kirjanduse loetelus): Stanley, G. (2001). Historiography [Historigraafia]. Grove Music Online, [ ]. Internetiallikate vormistuse näited: Meidla, E. (2010). Muusika õppeaine lõimingu võimalusi. Innove õppekavad, [ ]. RÕK (2011). Ainevaldkond Kunstiained (Lisa 6). Gümnaasiumi riiklik õppekava, [ ]. Res Musica (2017). Aastaraamat Res Musica. Eesti Muusikateaduse Selts, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia muusikateaduse osakond, [ ]. McCarthy, M. & Goble, J. (2011). Philosophy of Music Education. Grove Music Online, [ ]. Viitekirjete vormistamine kasutatud allikate loetelus Raamatu pealkiri esitatakse kursiivis. Artikli pealkiri esitatakse püstkirjas ja ajakirja pealkiri kursiivis.

21 21 Kasutatud allikate vormistusnäited: Burnard, P. (2006). Understanding children s meaning-making as composers. I. Deliège, G. Wiggins (Eds.), Musical Creativity. Multidisciplinary Research in Theory and Practice. New York: Psycholoy Press, Clarke, E. F. & Cook, N. (2004). Empirical Musicology. Aims, Methods, Prospects. Oxford: Oxford University Press. Cook, N. (2005). Muusika, kujutus, kultuur. Tallinn: Scripta Musicalia. Elliott, D. J. (1995). Music Matters: A New Philosophy of Music Education. New York and Oxford: Oxford University Press. Gardner, H. (1993). Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences (2nd edition). New York: Basic Books. Kiik-Salupere, V. (2013). Performance Preparation and Coping with Performance Anxiety in the Vocal Pedagogy of Classical Singers (Tallinna Ülikool Sotsiaalteaduste dissertatsioonid 64). Tallinn: Tallinn University. Kiik-Salupere, V. & Ross, J. (2012). Voice teachers strategies to cope with the performance situation. CFMAE: The Changing Face of Music and Art Education, Vol. 4/1, Kiilu, K. (2010). The Development of The Concept of Music Education in Estonians Kindergartens, : A Historical-Critical Overview (PhD Thesis). Helsinki: Helsinki University Press. Kiilu, K. & Sepp, A. (2014). Muusikaõpetuse didaktika. Valik artikleid. Tallinn: Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia. Lauk, T. (2010). Džäss-, pop- ja rockmuusikast eesti muusikaõpetuses. Teater.Muusika.Kino nr 3, Lehmann, A. C., Sloboda, J. A. & Woody, R. H. (2007). Psychology for Musicians. Oxford: Oxford University Press. Lock, G. (2014). Introduction to a model of 'Reflexive Positionality'. T. De Baets, T. Buchborn (Eds.), The Reflective Music Teacher (EAS: European Perspectives on Music Music Education Vol. 3). Innsbruck: Helbling,

22 22 Mõistlik-Tamm, M. (2013). Teraapilisest lähenemisest muusikaõpetuses: muusikatund kui heaolu ja elukestva muusikaharrastuse allikas (Sotsiaalteaduste dissertatsioonid 65). Tallinn: Tallinna Ülikool. Selke, T. (2007). Suundumusi Eesti üldhariduskooli muusikakasvatuses 20. sajandi II poolel ja 21. sajandi alguses (Tallinn Ülikooli Sotsiaalteaduste Dissertatsioonid 28). Tallinn: Tallinna Ülikooli kirjastus. Sepp, A. (2014). From Music Syllabi to Teachers' Pedagogical Thinking: A Comparative Study of Estonian and Finnish Basic School Music Education (PhD Thesis). Helsinki: Helsinki University. Internetiallikatele viitamine Internetiallikate puhul tuleb võimalusel leida autor ja ilmumise aasta. Autori puudumisel tuleb autori nime asemel märkida interneti artikli pealkiri. Lühiviite loomiseks võib tuletada pealkirjast lühiversiooni (nt Riiklik õppekava = RÕK). Juhul kui ilmumisaasta ei ole selgelt kuvatud, siis tuleb rakendada veebilehe copyright aastat (mis tavapäraselt on lehekülje all). Veebilehele viidates lisatakse peale linki alati kasutamise/vaatamise kuupäev nurksulgudes [ ]. Internetiallikate nimekirja vormistuse näited Ainevaldkond Kunstiained (Lisa 6). (2011). Gümnaasiumi riiklik õppekava. [ ]. McCarthy, M., & Goble, J. (2011). Philosophy of Music Education. Grove Music Online. [ ]. Meidla, E. (2010). Muusika õppeaine lõimingu võimalusi. Innove õppekavad. [ ]. The InSEA Manifesto 2018 (2018). INSEA (The International Society for Education Through Art) [web page]. [ ].

23 23 LISA A Tiitelleht (eestik) Tallinna Ülikool Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Muusikateaduse, interpretatsiooni- ja muusikapedagoogika ning kultuurikorralduse osakond Ees- ja perekonnanimi TÖÖ PEALKIRI Magistritöö Juhendaja: ees- ja perekonnanimi, PhD või MA/MSc Tallinn 20...

24 24 LISA B Tiitelleht (inglisk) Tallinn University Baltic Film, Media, Arts and Communication School Estonian Academy of Music and Theatre Department of Musicology, Music Pedagogy and Cultural Management First and Family Name THESIS TITLE Master's Thesis Supervisor: First and Family Name, PhD or MA/MSc Tallinn 20...

25 25 LISA C Autorideklaratsioon Autorideklaratsioon ja lihtlitsents Mina (autori nimi) 1. olen koostanud bakalaureusetöö/magistritöö iseseisvalt. Teiste autorite uurimistööd, olulised seisukohad kirjandusest ja mujalt pärinevad andmed on viidatud. 2. annan Tallinna Ülikoolile tasuta loa (lihtlitsentsi) enda loodud teose (lõputöö pealkiri) mille juhendaja on, (juhendaja nimi) 2.1. reprodutseerimiseks säilitamise ja elektroonilise avaldamise eesmärgil Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu repositooriumis alates lõputöö positiivsele tulemusele hindamisest kuni autoriõiguse kehtivuse lõppemiseni; 2.2. üldsusele kättesaadavaks tegemiseks Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu repositooriumis alates lõputöö positiivsele tulemusele hindamisest kuni autoriõiguse kehtivuse lõppemiseni. 3. olen teadlik, et punktis 2 nimetatud õigused jäävad alles ka autorile. 4. kinnitan, et lihtlitsentsi andmisega ei rikuta teiste isikute intellektuaalomandi ega isikuandmete kaitset reguleerivatest õigusaktidest tulenevaid õigusi. Töö autor: (digitaalne) allkiri, kuupäev Töö on kaitsmisele lubatud. Juhendaja: (ees- ja perekonnanimi, teaduslik kraad) (digitaalne) allkiri, kuupäev Kaitsmine toimub Tallinna Ülikooli instituudi bakalaureusetööde/magistritööde kaitsmiskomisjoni avalikul koosolekul 20. aastal kell Tallinnas/Rakveres/Haapsalus/Helsingis, aadressil ruumis.

26 26 LISA D Resümee vorm RESÜMEE Ülikool Tallinna Ülikool Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Instituut Balti filmi, media, kunstide ja kommunikatsiooni instituut / Muusikateaduse, interpretatsiooni- ja muusikapedagoogika ning kultuurikorralduse osakond Autor Eesnimi Perenimi Pealkiri Xxx Õppekava Muusikaõpetaja Kuu ja aasta Tase Magistritöö Lehekülgede arv Juuni 20 Resümee sõna Märksõnad Xx Säilitamise koht Tallinna Ülikool, Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut / Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Lisainformatsioon Yy

27 27 LISA E Abstract i vorm ABSTRACT University Tallinn University Estonian Academy of Music and Theatre School Baltic Film, Media, Arts and Communication School / Department of Musicology, Music Pedagogy and Cultural Management Author First Name Family Name Heading Xx Curriculum Music Teacher Month and Year June Abstract words Level Master Page Count Keywords Xx Place of Preservation Tallinn University Baltic Film, Media, Arts and Communication School / Estonian Academy of Music and Theatre Additional information Yy

28 28 LISA F Retsensiooni vorm Retsensioon Tallinna Ülikooli Balti, filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Muusikateaduse, interpretatsiooni- ja muusikapedagoogika ning kultuurikorralduse osakond Töö autor: Töö Pealkiri: Retsensent: Hinnang tööle: Kriteeriumid Probleemi määratlemine ja töö aktuaalsuse põhjendus; probleemi, uurimisküsimuste ja töö eesmärgi kooskõla Hinnang töö struktuurile (terviklikkus, tasakaalustatus, Allikate asjakohasus Töö teoreetiline osa ja selle sidusus empiirilise osaga (teooriate ja mõistete tähenduse tundmine, nende asjakohane kasutamine; teooriate vastavus püstitatud probleemile ja töö eesmärgile) Empiiriline osa (uuringu disain; andmekogumise ja analüüsi meetodite sobivus probleemi lahendamiseks) Tulemuste usaldusväärsus, andmekogumise ja analüüsi meetodite rakendamise korrektsus, valim Töö tulemused: järelduste loogilisus ja põhjendatus, ettepanekute konkreetsus ja praktilisus Töö vormistus (vormistamise nõuete järgimine, viitamistehnika, üldmulje tööst) Keelekasutus ja keelekorrektuur Töö tugevused, mida sooviks eraldi välja tuua: Töö puudused, mida sooviks eraldi välja tuua: Küsimused autorile: Kokkuvõtlik hinnang: Kuupäev Retsensendi allkiri

29 LISA G Magistritöö hindamiskriteeriumid F töö on plagiaat ja/või ei ole seotud õppekavaga/eriala uurimisdistsipliiniga A B C D E Probleemipüstitus Autor on toetunud probleemi käsitlemisel teiste autorite seisukohtadele ning varasematele töödele antud valdkonnas. Autor on esitanud diskussiooni, mis käsitleb probleemi uudsest vaatenurgast. Uurimisprobleem ja küsimused on selgelt sõnastatud ning peegeldavad seatud probleemi kogu selle keerukuses, sh. ilmneb neist autori panus probleemi põhjalikumasse lahendamisse. Autor suudab Uurimisküsimused peegeldavad seatud probleemi selle kogu keerukuses. Autor on toetunud probleemi käsitlemisel teiste autorite seisukohtadele ning varasematele töödele antud valdkonnas ning probleemipüstitust ja -käsitlust toetab diskussioon. Autor suudab positsioneerida oma lähenemist valdkonna uurimistraditsiooni kontekstis ning valida metodoloogilise Autor on tõestanud probleemi aktuaalsust. Uurimisküsimused peegeldavad uurimisprobleemi mitmetahulisust ja tahkude vastastikuseid seoseid. Autor on toetanud probleemi teiste autorite seisukohtadega ning varasemate töödega antud valdkonnas, kuid diskussioon on vähene. Autor suudab määratleda oma lähenemist valdkonna uurimistraditsiooni kontekstis ning valida metodoloogilise Probleem on seotud õppekavaga, kuid autor on tõestanud probleemi aktuaalsust vähesel määral. Uurimisprobleem on trafaretne ja vähemõõtmeline. Uurimisprobleem ja - küsimused on omavahel seostatud. Autor on toetanud probleemi teiste autorite seisukohtadega ning varasemate töödega antud valdkonnas, kuid selles puudub diskussioon. Autor suudab määratleda Probleem on seotud õppekavaga, kuid autor pole tõestanud probleemi aktuaalsust. Autor on toetanud probleemi erinevate autorite seisukohtadega, kuid selles puudub diskussioon. Probleemipüstitust toetab varasemate tööde ülevaade antud valdkonnas, kuid probleem pole uudne. Uurimisprobleem ja uurimisküsimused on seotud vähesel määral. Uurimisküsimused on laialivalguvad. Autor on nimetanud metodoloogilise paradigma.

30 Teoreetiline osa positsioneerida ja põhjendada oma lähenemist valdkonna uurimistraditsiooni kontekstis ning valida metodoloogilise paradigma. Teoreetiline lähtekoht katab arvukaid uurimisprobleemiga seostuvaid käsitlusi, mille hulgast tehakse argumenteeritud valik (kasutatud on vähemalt 35 teaduslikku/akadeemilist allikat). Autor näitab oma laialdasi teadmisi uurimisprobleemi laiemast distsiplinaarsest paiknemisest. Teooriate esitus on analüüsiv, allikakriitiline ja sünteesiv. Teoreetilisi teadmisi on empiirilises analüüsis rakendatud süsteemselt paradigma. paradigma. oma lähenemist valdkonna uurimistraditsiooni kontekstis ning nimetab metodoloogilise paradigma. Teoreetiline lähtekoht katab mitmeid uurimisprobleemiga seostuvaid käsitlusi, tuues nende hulgast välja olulisemad. Kasutatud on teemaga seotud kirjandust (vähemalt 35 teaduslikku/akadeem ilist allikat). Autor näitab oma teadmisi ka uurimisprobleemi laiemast distsiplinaarsest paiknemisest. Teooriate esitus on analüüsiv ja Teoreetiline lähtekoht katab piisavalt uurimisprobleemiga seostuvaid käsitlusi, tuues nende hulgast välja olulisemad. Kasutatud on teemaga seotud kirjandust (vähemalt 30 teaduslikku/akadeemil ist allikat). Autor demonstreerib tagasihoidlikult oma teadmisi uurimisprobleemi laiemast distsiplinaarsest paiknemisest. Teooriate esitus on analüüsiv ning autor Tööl on teoreetiline lähtekoht, mis avab põhimõisted ja annab uurimisküsimustele sobiva analüüsiraamistiku kattes töö seisukohalt tähtsamad teoreetilised käsitlused. Autor on loonud seoseid erinevate käsitluste vahel ning esitanud oma seisukohad. Kasutatud on teemaga seotud kirjandust (vähemalt 25 teaduslikku/akadeem ilist allikat). Kasutatud on teemaga seotud kirjandust (vähemalt 25 sisuliselt kasutatud teaduslikku/akadeemilis t allikat), mis jätab töö teoreetilise raamistiku liiga kitsaks, kuid autor on loonud üksikuid seoseid erinevate käsitluste vahel ning esitanud ka oma seisukohad, mille argumenteeritus jääb tagasihoidlikuks. Seos probleemi, teooria ja empiiria vahel jääb halvasti mõistetavaks. Teoreetiline osa jääb ülejäänud uuringu osadest eraldiseisvaks

31 Empiiriline osa ja loovalt. Teoreetilise osa jaotamine peatükkideks ja alapeatükkideks on hästi põhjendatud ja loogiline. Teoreetilise osa peatükid ja alapeatükid on seotud uurimisprobleemi/ - küsimustega ning kannavad sisulisi nimetusi. Kasutatavad mõisted ja nendevahelised seosed on selgitatud. Andmete kogumise meetod sobib uurimisküsimustele vastamiseks ja uurimisprobleemi lahendamiseks. allikakriitiline. Teoreetilisi teadmisi on empiirilises analüüsis süsteemselt rakendatud.. Teoreetilise osa jaotamine peatükkideks ja alapeatükkideks on põhjendatud ja loogiline. Peatükid ja alapeatükid on seotud uurimisprobleemi/ - küsimustega ning kannavad sisulisi nimetusi. Suurem osa kasutatavad mõisted ja nendevahelisi seoseid on selgitatud. Andmete kogumise meetod sobib uurimisküsimustele vastamiseks ja uurimisprobleemi lahendamiseks. on esitanud ka oma seisukohad. Teoreetiline raamistik on seotud töö empiirilise osaga. Teoreetilise osa ülesehitus on mõistetav, kuid mõned aspektid on kajastamata; mõningad alapeatükid/peatükid on põhjendamatult pikad/ lühikesed ja/või kannavad nimetusi, mis ei ole piisavalt selgelt/sobivalt formuleeritud. Andmete kogumise meetod sobib uurimisküsimustele vastamiseks ja uurimisprobleemi lahendamiseks. Seos teooria ja empiiria vahel on selgelt tuvastatav teoreetilisi teadmisi on empiirilises analüüsis rakendatud, kuigi ebajärjekindlalt. Teoreetilise osa ülesehitus on mõistetav, kuid mõned aspektid on kajastamata; mõningad alapeatükid/peatükid on põhjendamatult pikad/ lühikesed ja/või kannavad nimetusi, mis ei ole piisavalt selgelt/sobivalt formuleeritud. ning selle jaotumine peatükkideks ning alapeatükkideks on halvasti põhjendatud. Kõiki kasutatavaid mõisteid ning nendevahelisi seoseid pole selgitatud. Andmete kogumise meetod sobib uurimisküsimustele vastamiseks ja uurimisprobleemi lahendamiseks. Andmete kogumise meetod sobib uurimisküsimustele vastamiseks ja uurimisprobleemi

Kinnitan: U.Veeroja Haanja Kooli direktor Loovtöö koostamise ja hindamise juhend Haanja Koolis 1. Mis on loovtöö Loovtöö on juhendatud õppe

Kinnitan: U.Veeroja Haanja Kooli direktor Loovtöö koostamise ja hindamise juhend Haanja Koolis 1. Mis on loovtöö Loovtöö on juhendatud õppe Kinnitan: U.Veeroja Haanja Kooli direktor 28.08.2013 Loovtöö koostamise ja hindamise juhend Haanja Koolis 1. Mis on loovtöö Loovtöö on juhendatud õppeprotsess, mille käigus õpilane rakendab iseseisva töö

Rohkem

ÕPILASTE UURIMISTÖÖDE

ÕPILASTE UURIMISTÖÖDE TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI LÕPUEKSAMI UURIMISTÖÖ KOOSTAMISE JA KAITSMISE KORD 1. ÜLDIST 1.1. Vastavalt Vabariigi Valitsuse 28. jaanuari 2010. a määrusega nr 13 (ametlik tekst avaldatud Riigi Teatajas

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

1

1 LOOVTÖÖ-UURIMISTÖÖ KOOSTAMISE JUHEND Muhu Põhikooli 8.klassi õpilased kirjutavad uurimistöö, mille maht lisadeta on 10 15 lehekülge. Uurimistöö eesmärgid on: 1) uurimistöö metoodika õpetamine, 2) uurimistöö

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

Halliste Põhikool HALLISTE PÕHIKOOLI LOOVTÖÖ KOOSTAMISE JA VORMISTAMISE JUHEND Halliste 2018

Halliste Põhikool HALLISTE PÕHIKOOLI LOOVTÖÖ KOOSTAMISE JA VORMISTAMISE JUHEND Halliste 2018 Halliste Põhikool HALLISTE PÕHIKOOLI LOOVTÖÖ KOOSTAMISE JA VORMISTAMISE JUHEND Halliste 2018 SISUKORD SISSEJUHATUS 3 1. LOOVTÖÖ KOOSTAMINE 4 1.1 Üldised nõuded õpilaste loovtöödele 5 1.2. Loovtöö hindamine

Rohkem

Abja Gümnaasium ABJA GÜMNAASIUMI UURIMISTÖÖ KOOSTAMISE JA VORMISTAMISE JUHEND Abja-Paluoja 2016

Abja Gümnaasium ABJA GÜMNAASIUMI UURIMISTÖÖ KOOSTAMISE JA VORMISTAMISE JUHEND Abja-Paluoja 2016 Abja Gümnaasium ABJA GÜMNAASIUMI UURIMISTÖÖ KOOSTAMISE JA VORMISTAMISE JUHEND Abja-Paluoja 2016 SISUKORD 1. SISSEJUHATUS... 3 2. TÖÖ KOOSTAMINE... 4 2.1. Üldised nõuded õpilaste töödele... 4 2.1.1. Õpilase

Rohkem

Microsoft Word - UPT juhend-parandused_25jaan2019

Microsoft Word - UPT juhend-parandused_25jaan2019 Tartu Tamme Gümnaasium Õpilastööde koostamise ja vormistamise juhend gümnaasiumile Tartu 2019 1 Sisukord Sissejuhatus... 4 1. Juhendatava ja juhendaja rollid õpilastöö koostamisel... 5 2. Uurimistöö...

Rohkem

Microsoft Word - UurimistOO_vormistamise_juhend

Microsoft Word - UurimistOO_vormistamise_juhend Uurimistöö vormistamise juhend Kinnitatud dir. kk. nr. 27, 18. detsember 2012 Uurimistöö osad: 1) tiitelleht 2) sisukord 3) sissejuhatus 4) põhiosa 5) kokkuvõte 6) kasutatud materjalid 7) lisa(d) (vajadusel).

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Tarvastu Gümnaasium LOOVTÖÖDE KOOSTAMISE JUHEND Mustla 2018

Tarvastu Gümnaasium LOOVTÖÖDE KOOSTAMISE JUHEND Mustla 2018 Tarvastu Gümnaasium LOOVTÖÖDE KOOSTAMISE JUHEND Mustla 2018 Sisukord 1. Loovtöö korraldamisest põhikoolis... 3 2. Loovtöö teema valimine... 4 3. Loovtöö juhendamine... 5 4. Töö kava ja üldistatud nõuded...

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL

TARTU ÜLIKOOL TARTU ÜLIKOOL Pärnu kolledž ÜLIÕPILASTÖÖDE JUHEND Pärnu 2018 SISUKORD Sissejuhatus... 4 1. Töö koostamine... 5 1.1. Tööde liigid... 5 1.2. Lõputöö teema valik ja laiendatud kava... 6 1.3. Erialakirjanduse

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Loodusteaduslik uurimismeetod.ppt

Microsoft PowerPoint - Loodusteaduslik uurimismeetod.ppt Bioloogia Loodusteaduslik uurimismeetod Tiina Kapten Bioloogia Teadus, mis uurib elu. bios - elu logos - teadmised Algselt võib rääkida kolmest teadusharust: Botaanika Teadus taimedest Zooloogia Teadus

Rohkem

Nõo Reaalgümnaasium UURIMISTÖÖ JA PRAKTILISE TÖÖ KOOSTAMISE, VORMISTAMISE JA KAITSMISE JUHEND Nõo 2018

Nõo Reaalgümnaasium UURIMISTÖÖ JA PRAKTILISE TÖÖ KOOSTAMISE, VORMISTAMISE JA KAITSMISE JUHEND Nõo 2018 Nõo Reaalgümnaasium UURIMISTÖÖ JA PRAKTILISE TÖÖ KOOSTAMISE, VORMISTAMISE JA KAITSMISE JUHEND Nõo 2018 SISUKORD I. TÖÖ SISU JA EESMÄRK... 3 II. TÖÖLE ESITATAVAD PÕHINÕUDED... 5 1. Sisulised nõuded... 5

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL Sotsiaalteaduste valdkond Ühiskonnateaduste instituut Infokorralduse õppekava Veiko Berendsen, Krista Lepik, Lea Leppik Üliõpilaste kirj

TARTU ÜLIKOOL Sotsiaalteaduste valdkond Ühiskonnateaduste instituut Infokorralduse õppekava Veiko Berendsen, Krista Lepik, Lea Leppik Üliõpilaste kirj TARTU ÜLIKOOL Sotsiaalteaduste valdkond Ühiskonnateaduste instituut Infokorralduse õppekava Veiko Berendsen, Krista Lepik, Lea Leppik Üliõpilaste kirjalike tööde vormistamise juhend Tartu 2017 SISUKORD

Rohkem

RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning sa

RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning sa RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning saada kogemus teoreetiliste teadmiste rakendamisest töökeskkonnas;

Rohkem

Lisa 1 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpe

Lisa 1 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpe Lisa 1 KINNITATUD direktori 06.10.2017 käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpetamise tulemuslikkusest koolis ning suunata eksami

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko KEHTESTATUD õppeprorektori 29.08.2016 korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori 18.09.2017 korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori 08.03.2018 korraldusega nr 54 Õpetajakoolituse erialastipendiumi

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

JÕGEVAMAA GÜMNAASIUM ÕPILASUURIMUSE JA PRAKTILISE TÖÖ JUHEND Jõgeva 2019

JÕGEVAMAA GÜMNAASIUM ÕPILASUURIMUSE JA PRAKTILISE TÖÖ JUHEND Jõgeva 2019 JÕGEVAMAA GÜMNAASIUM ÕPILASUURIMUSE JA PRAKTILISE TÖÖ JUHEND Jõgeva 2019 SISUKORD 1. Üldised nõuded... 4 2. Õpilasuurimuse olemus ja ülesehitus... 7 2.1. Tiitelleht... 7 2.2. Sisukord... 8 2.3. Kasutatud

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL Sotsiaalteaduste valdkond Ühiskonnateaduste instituut Infokorralduse õppekava Üliõpilaste kirjalike tööde vormistamise juhend Lea Leppik

TARTU ÜLIKOOL Sotsiaalteaduste valdkond Ühiskonnateaduste instituut Infokorralduse õppekava Üliõpilaste kirjalike tööde vormistamise juhend Lea Leppik TARTU ÜLIKOOL Sotsiaalteaduste valdkond Ühiskonnateaduste instituut Infokorralduse õppekava Üliõpilaste kirjalike tööde vormistamise juhend Lea Leppik, Veiko Berendsen, Krista Lepik Tartu 2016 SISUKORD

Rohkem

Microsoft Word - RVLi juhend.doc

Microsoft Word - RVLi juhend.doc KINNITATUD peadirektori 23. mai 2008.a käskkirjaga nr 32 I. ÜLDSÄTTED EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU RAAMATUKOGUDEVAHELISE LAENUTUSE JUHEND 1. Käesolev juhend sätestab raamatukogudevahelise laenutuse (edaspidi

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

UURIMISTÖÖDE VORMISTAMISE JUHEND

UURIMISTÖÖDE VORMISTAMISE JUHEND Tallinna Rahumäe Põhikool LÕPUTÖÖ KOOSTAMINE JA VORMISTAMINE TALLINNA RAHUMÄE PÕHIKOOLIS Juhend Koostaja: Triinu Pääsik Tallinn 2014 Sisukord Sissejuhatus... 3 1. Lõputöö liigid... 4 1.1. Loovtöö... 4

Rohkem

Microsoft Word - G uurimistoo alused

Microsoft Word - G uurimistoo alused Valikaine - uurimistöö alused Kooliaste: gümnaasium 1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid Valikainega Uurimistöö alused taotletakse, et õpilane: 1) oskab seada eesmärke, sõnastada uurimusküsimuse või hüpoteesi

Rohkem

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 27001:2014 INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infoturbe halduse süsteemid Nõuded Information technology Security techniques Information security management systems Requirements (ISO/IEC

Rohkem

PKG_kirjalike_tööde_juhend_2018

PKG_kirjalike_tööde_juhend_2018 Pärnu Koidula Gümnaasium Pärnu Koidula Gümnaasiumi kirjalike tööde juhend Koostajad: I. Rohtlaan, T. Leibur, M. Rebane, K. Õun, R. Lume (2018) Pärnu 2018 Sisukord Sissejuhatus... 3 1. Õpilastööde liigid

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VILJANDI LINNAVALITSUSE

Rohkem

LISA KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal Lõpeb eksternõ

LISA KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal Lõpeb eksternõ LISA KEHTESTATUD õppeprorektori 17.04.2019 korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal 19.08.2019 eksternõppesse astumise avalduste ja VÕTA taotluste esitamine. Algab

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Microsoft Word - Muud JUHENDID

Microsoft Word - Muud JUHENDID KUTSE ANDMISE KORDA TÄIENDAVAD JUHENDID A. KUTSEKOMISJONI TEGUTSEMISKORD 1.1. Treeneritele kutse andmise õigus on Kutseseaduses sätestatud korra alusel Eesti Olümpiakomiteel (edaspidi EOK). EOK on kutse

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

E-õppe ajalugu

E-õppe ajalugu Koolituskeskkonnad MTAT.03.142 avaloeng Anne Villems September 2014.a. Põhiterminid Koolituskeskkonnad (Learning environments) IKT hariduses (ICT in education) E-õpe (e-learning) Kaugõpe (distance learning)

Rohkem

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA ) dokumentide menetlemise protsess ÕISis Koostanud: Ele Hansen Ele Mägi Tartu 2012 1. Aine ülekandmine-õppekavajärgne aine Varasemalt sooritatud aine

Rohkem

Õppekorralduseeskirja lisa nr 9 Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitter

Õppekorralduseeskirja lisa nr 9 Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitter Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitteriiklike toetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord I Õppetoetused 1. Üldsätted 1.1. Kord põhineb õppetoetuste ja õppelaenuseadusel

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Tööplaan 9. kl õpik

Tööplaan 9. kl õpik Mõttest tekstini Eesti keele ja tekstiõpetuse õpik 9. klassile Näidistööplaan Aeg Teema Põhimõisted Õppematerjal Tegevused Õppetulemus Hindamine 1. nädal I. Suhtlemine rühmas Ptk 1 Sissejuhatuseks 2. nädal

Rohkem

LPC_IO2_A05_004_uuringukava tagasiside protokoll_ET

LPC_IO2_A05_004_uuringukava tagasiside protokoll_ET Prtklli viitenumber: 4 Kstaja: Cathlic Educatin Flanders Pealkiri Uuringuplaani tagasiside prtkll Allikad Dana, N. F., & Yendl-Hppey, D. (2008). The Reflective Educatr s Guide t Prfessinal Develpment:

Rohkem

Binder1.pdf

Binder1.pdf Neeme Katt: Juhendaja peab olema kursis õpilasuurimuste metoodikaga ning omama ettekujutust töö tulemustest. Ainult nii saab anda õpilasele asjatundlikku nõu, tegemata samas midagi tema eest ära. Õpilaste

Rohkem

Õppekava arendus

Õppekava arendus Õppekava arendus Ülle Liiber Õppekava kui kokkulepe ja ajastu peegeldus Riiklik õppekava on peegeldus sellest ajast, milles see on koostatud ja kirjutatud valitsevast mõtteviisist ja inimkäsitusest, pedagoogilistest

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Sotsiaalteaduste õppekavagrupi hindamisotsus Tallinna Tehnikaülikool 15/09/2016 Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamis

Sotsiaalteaduste õppekavagrupi hindamisotsus Tallinna Tehnikaülikool 15/09/2016 Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamis Sotsiaalteaduste õppekavagrupi hindamisotsus Tallinna Tehnikaülikool 15/09/2016 Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamisnõukogu otsustas kinnitada hindamiskomisjoni aruande

Rohkem

Loovtöö korraldamise põhimõtted Viljandi Kesklinna Koolis Kolmandas kooliastmes sooritavad 8. klassi õpilased õppekava läbivatest teemadest lähtuva võ

Loovtöö korraldamise põhimõtted Viljandi Kesklinna Koolis Kolmandas kooliastmes sooritavad 8. klassi õpilased õppekava läbivatest teemadest lähtuva võ Loovtöö korraldamise põhimõtted Viljandi Kesklinna Koolis Kolmandas kooliastmes sooritavad 8. klassi õpilased õppekava läbivatest teemadest lähtuva või õppeaineid lõimiva loovtöö, mille võib teha individuaalselt

Rohkem

Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine

Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine MINISTRI KÄSKKIRI 10.04.2017 nr 1.1-2/17/85 Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise 2017. aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine Teadus- ja arendustegevuse korralduse

Rohkem

Tallinna Tehnikakõrgkooli teadustegevuse kajastus Eesti Teadusinfosüsteemi andmebaasis Agu Eensaar, füüsika-matemaatikakandidaat Eesti Teadusinfosüste

Tallinna Tehnikakõrgkooli teadustegevuse kajastus Eesti Teadusinfosüsteemi andmebaasis Agu Eensaar, füüsika-matemaatikakandidaat Eesti Teadusinfosüste Tallinna Tehnikakõrgkooli teadustegevuse kajastus Eesti Teadusinfosüsteemi andmebaasis Agu Eensaar, füüsika-matemaatikakandidaat Eesti Teadusinfosüsteem (ETIS) (https://www.etis.ee/index.aspx) kajastab

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

IFI6083_Algoritmid_ja_andmestruktuurid_IF_3

IFI6083_Algoritmid_ja_andmestruktuurid_IF_3 Kursuseprogramm IFI6083.DT Algoritmid ja andmestruktuurid Maht 4 EAP Kontakttundide maht: 54 Õppesemester: K Eksam Eesmärk: Aine lühikirjeldus: (sh iseseisva töö sisu kirjeldus vastavuses iseseisva töö

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Strateegilise koostöö projekti eelarve Katriin Ranniku 17.02.2016 Millest tuleb juttu? Mis reguleerib Erasmus+ programmist rahastatavaid projekte? Millised on Erasmus+ strateegilise koostöö projekti eelarveread?

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist  Erik Puura  Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

EESTI KUNSTIAKADEEMIA

EESTI KUNSTIAKADEEMIA HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS in Estonia (1990-2011) Estonian ENIC/NARIC 2012 1 The current document comprises a list of public universities, state professional higher education institutions, private higher

Rohkem

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatakse Muraste Kooli õpilaste õpitulemuste, käitumise ja hoolsuse, koostööoskuse ja -valmiduse, iseseisva töö oskuse

Rohkem

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) [RT I , 17 jõust ] Õppe

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) [RT I , 17 jõust ] Õppe Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) [RT I 05.07.2011, 17 jõust. 08.07.2011] Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrgharidustaseme

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Microsoft Word - JUHEND_13_14

Microsoft Word - JUHEND_13_14 Kinnitatud Gümnaasiumi Nõukogus 26. septembril 2006, lisatud muudatused 31. maist 2011 PÄRNU SÜTEVAKA HUMANITAARGÜMNAASIUM AASTATÖÖ KOOSTAMISE JA VORMISTAMISE JUHEND Koostaja Gerli Laur PÄRNU 2011 2 SISUKORD

Rohkem

Microsoft Word - VV191_lisa.doc

Microsoft Word - VV191_lisa.doc Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (Vabariigi Valitsuse 23.12.2010. a määruse nr 191 sõnastuses) Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrgharidustaseme

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD KINNISVARA KORRASHOIU HANKE DOKUMENDID JA NENDE KOOSTAMISE JUHEND Procurement documents for property maintenance and their preparing guide EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode] Anneli Rätsep TÜ Peremeditsiini õppetool vanemteadur 25.04.2013 Alates 2002. aastast "Haigete ravi pikkuse põhjendatus sisehaiguste profiiliga osakondades 3-5 auditit aastas Müokardiinfarkti haige käsitlus

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TOETUSE KASUTAMISE LEPING Katriin Ranniku 11.09.2018 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I, Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve, kirjeldus ning projekti teiste toetusesaajate nimekiri Lisa III, Projekti

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrg

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrg Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrgharidustaseme õpet läbiviivad õppeasutused ning nende

Rohkem

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ Tõhusa ja kaasahaarava õppe korraldamine kõrgkoolis 1. Teema aktuaalsus 2. Probleemid 3. Küsitlusleht vastustega 4. Kämmal 5. Õppimise püramiid 6. Kuidas edasi? 7. Allikad 1. Vene keele omandamine on

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TeaMe programm 2009-2015 7. mai 2015 Eesmärgid Suurendada noorte huvi teaduse ja tehnoloogia ning nendega seotud elukutsete vastu Laiendada Eesti teadusmeedia arenguvõimalusi Levitada täppis- ja loodusteaduslikku

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium Õpetaja: Eva Palk Õppeaine: Perekonnaõpetus Tundide arv: 1 nädalatund, 35 tundi õppeaastas Õpetaja töökava Tun Peateemad dide arv 5 PEREKOND Perekonna minevik, olevik ja tulevik. Kooseluvormid. Perekonna

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 5. Loeng Anne Villems ATI Loengu plaan Sõltuvuste pere Relatsiooni dekompositsioon Kadudeta ühendi omadus Sõltuvuste pere säilitamine Kui jõuame, siis ka normaalkujud

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

EESTI STANDARD EVS 927:2017 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade EHITUSLIK PÕLETATUD PÕLEVKIVI Spetsifikatsioon, toimivus ja vastavus Burnt sha

EESTI STANDARD EVS 927:2017 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade EHITUSLIK PÕLETATUD PÕLEVKIVI Spetsifikatsioon, toimivus ja vastavus Burnt sha EESTI STANDARD EHITUSLIK PÕLETATUD PÕLEVKIVI Spetsifikatsioon, toimivus ja vastavus Burnt shale for building materials Specification, performance and conformity EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard

Rohkem

AG informaatika ainekava PK

AG informaatika ainekava PK INFORMAATIKA AINEKAVA PÕHIKOOLIS Õppe- ja kasvatuseesmärgid Põhikooli informaatikaõpetusega taotletakse, et õpilane: 1) valdab peamisi töövõtteid arvutil igapäevases õppetöös eelkõige infot otsides, töödeldes

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 38500:2009 Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine org

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 38500:2009 Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine org EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine organisatsioonis Corporate governance of information technology (ISO/IEC 38500:2008)

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu 12.06.2012. a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strateegia vajalikkuse põhjendus Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Rohkem

6

6 TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI ÕPPESUUNDADE KIRJELDUSED JA NENDE TUNNIJAOTUSPLAAN GÜMNAASIUMIS Õppesuundade kirjeldused Kool on valikkursustest kujundanud õppesuunad, võimaldades õppe kolmes õppesuunas. Gümnaasiumi

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri E-ga edasi! Tiia Ristolainen Tartu Ülikooli elukestva õppe keskuse juhataja 26.09.2013 E-kursuste arv Tartu Ülikoolis BeSt programmi toel TÜ-s loodud e-kursuste arv ja maht BeSt programmi toel TÜ-s loodud

Rohkem

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunikatsiooni korraldamine ning dokumentide korrektne ja

Rohkem

Microsoft PowerPoint - BPP_MLHvaade_juuni2012 (2)

Microsoft PowerPoint - BPP_MLHvaade_juuni2012 (2) Balti pakendi protseduur MLH kogemus Iivi Ammon, Ravimitootjate Liit Ravimiameti infopäev 13.06.2012 Eeltöö ja protseduuri algus Päev -30 MLH esindajad kolmes riigis jõuavad arusaamani Balti pakendi protseduuri

Rohkem

Kursuseprogramm IFI6054 Agiilne tarkvaraarendus 3 EAP Kontakttundide maht: 28 Õppesemester: K Eksam Eesmärk: Aine lühikirjeldus: (sh iseseisva töö sis

Kursuseprogramm IFI6054 Agiilne tarkvaraarendus 3 EAP Kontakttundide maht: 28 Õppesemester: K Eksam Eesmärk: Aine lühikirjeldus: (sh iseseisva töö sis Kursuseprogramm IFI6054 Agiilne tarkvaraarendus 3 EAP Kontakttundide maht: 28 Õppesemester: K Eksam Eesmärk: Aine lühikirjeldus: (sh iseseisva töö sisu kirjeldus vastavuses iseseisva töö mahule) Ülevaate

Rohkem

8. Lõpetamine 8.1 Lõpetamise eeldused Eelduseks, et üliõpilane saaks lõpetada, peab tema õppekava täidetud olema. Kui üliõpilane õpib õppekaval, mis l

8. Lõpetamine 8.1 Lõpetamise eeldused Eelduseks, et üliõpilane saaks lõpetada, peab tema õppekava täidetud olema. Kui üliõpilane õpib õppekaval, mis l 8. Lõpetamine 8.1 Lõpetamise eeldused Eelduseks, et üliõpilane saaks lõpetada, peab tema õppekava täidetud olema. Kui üliõpilane õpib õppekaval, mis lõpeb lõputööga, on tema tulemustes enne lõputöö sooritamist

Rohkem