RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "RESOLUTSIOONI ETTEPANEK"

Väljavõte

1 Euroopa Parlament Istungidokument B8-0144/ RESOLUTSIOONI TEPANEK komisjoni avalduse alusel vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2 ühelt poolt Kanada ning teiselt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide vahelise laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu (CA) sõlmimise kohta (2017/2525(RSP)) Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Xabier Benito Ziluaga, Malin Björk, Lynn Boylan, Matt Carthy, Nikolaos Chountis, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Dennis de Jong, Fabio De Masi, Stefan Eck, Cornelia Ernst, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Thomas Händel, Anja Hazekamp, Josu Juaristi Abaunz, Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Sabine Lösing, Curzio Maltese, Jiří Maštálka, Marisa Matias, Jean-Luc Mélenchon, Martina Michels, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, Maria Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat, Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel RE\ docx PE v01-00 Ühinenud mitmekesisuses

2 B8-0144/2017 Euroopa Parlamendi resolutsioon ühelt poolt Kanada ning teiselt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide vahelise laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu (CA) sõlmimise kohta (2017/2525(RSP)) Euroopa Parlament, võttes arvesse oma 8. juuni aasta resolutsiooni ELi ja Kanada kaubandussuhete kohta 1, võttes arvesse oma 10. detsembri aasta resolutsiooni Euroopa Parlamendi soovitusega nõukogule, komisjonile ja Euroopa välisteenistusele Euroopa Liidu ja Kanada vahelise strateegilise partnerluse lepingu üle peetavate läbirääkimiste kohta 2, võttes arvesse Euroopa sotsiaalhartat, võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandusja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele Konkurentsivõimeline vähese CO2 - heitega majandus aastaks 2050 edenemiskava (COM(2011)0112), võttes arvesse ÜRO Kaubandus- ja Arengukonverentsi aasta maailma investeeringute aruannet säästva arengu eesmärkidesse investeerimise tegevuskava kohta, võttes arvesse aruannet A Critical Assessment of the Proposed Comprehensive Economic and Trade Agreement Between the European Union and Canada A joint position of the European Federation of Public Service Unions and the Canadian Union of Public Employees, the National Union of Public and General Employees and the Public Service Alliance of Canada, jaanuar 2010; võttes arvesse Friends of the Earth Europe i aruannet How trade talks threaten to undermine EU climate policies and bring tar sands to Europe, Fabian Flues et al., juuli 2014, võttes arvesse uurimiskeskuse Canadian Centre for Policy Alternatives (CCPA) aruannet Making Sense of the CA An analysis of the final text of the Canada European Union Comprehensive Economic and Trade Agreement, Scott Sinclair, Stuart Trew ja Hadrian Mertins-Kirkwood (toim), september 2014, võttes arvesse Euroopa Kohtunike Liidu (EAJ) 9. novembri aasta avaldust Euroopa Komisjoni ettepaneku kohta, mis käsitleb uut investeerimiskohtu süsteemi, võttes arvesse Euroopa avaliku sektori töötajate ametiühingu (EPSU) töödokumenti CA and TTIP Potential impacts on health and social services, Thomas Fritz, 1 ELT C 380 E, , lk Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0532. PE v /11 RE\ docx

3 aprill 2015, võttes arvesse Public Citizen i aruannet Tens of Thousands of U.S. Firms Would Obtain New Powers to Launch Investor-State Attacks against European Policies via CA and TTIP, , võttes arvesse dokumenti Stellungnahme zur Errichtung eines Investitionsgerichts für TTIP Vorschlag der Europäischen Kommission vom und , Deutscher Richterbund, veebruar 2016, võttes arvesse organisatsiooni Corporate Europe Observatory (CEO) jt aruannet The zombie ISDS Rebranded as ICS, rights for corporations to sue states refuse to die, Pia Eberhardt, märts 2016, võttes arvesse artiklit ISDS in the Revised CA: Positive Steps, But Is It the Gold Standard?, professor Gus Van Harten, York University, mai 2016, võttes arvesse seisukohta TTIP and Dispute Settlement: Potential Consequences for the Autonomous EU Legal Order, Inge Govaere, mai 2016, võttes arvesse ülemaailmse ametiühinguliidu PSI aruannet Investment Court System (ICS): the wolf in sheep s clothing the EU s great corporate privilege rebrand, Pia Eberhardt, mai 2016, võttes arvesse Euroopa Tarbijaliitude Ameti (BEUC) seisukohta CA fails the Consumer Crash Test BEUC position on the EU-Canada Comprehensive Economic and Trade Agreement, mai 2016, võttes arvesse organisatsiooni PowerShift/Campact aruannet Investment Protection in the EU-Canada Comprehensive Economic and Trade Agreement (CA): a critical analysis, Peter Fuchs, mai 2016, võttes arvesse Saksamaa Ametiühingute Keskliidu (DGB) ja Austria Töötajate Koja (Österreichischer Arbeiterkammer) aruannet CA Regulatory cooperation jeopardises our democracy and standards, Stefan Körzell et al., juuni 2016, võttes arvesse Saksamaa Ametiühingute Keskliidu (DGB) ja Austria Töötajate Koja (Österreichischer Arbeiterkammer) aruannet CA Labour standards not on the agenda, Stefan Körzell et al., juuni 2016, võttes arvesse Saksamaa Ametiühingute Keskliidu (DGB) ja Austria Töötajate Koja (Österreichischer Arbeiterkammer) aruannet CA Public services under pressure, Stefan Körzell et al., juuni 2016, võttes arvesse Saksamaa Ametiühingute Keskliidu (DGB) ja Austria Töötajate Koja (Österreichischer Arbeiterkammer) aruannet CA No privileged rights to sue states for corporations, Stefan Körzell et al., juuni 2016, võttes arvesse asutuse Österreichische Forschungsstiftung für Internationale 1 RE\ docx 3/11 PE v01-00

4 Entwicklung (ÖFSE) ja Viini Töötajate Koja (Arbeiterkammer Wien) aruannet Assess CA: assessing the claimed benefits of the EU-Canada trade agreement (CA), Werner Raza et al., juuni 2016, võttes arvesse aruannet Food Safety, Agriculture and Regulatory Cooperation in the Canada-EU Comprehensive Economic and Trade Agreement (CA), Via Campesina, Transnational Institute et al., august 2016, võttes arvesse Tuftsi Ülikooli töödokumenti CA Without Blinders: How Cutting Trade Costs and More Will Cause Unemployment, Inequality and Welfare Losses, Pierre Kohler ja Servaas Storm, september 2016, võttes arvesse PowerShift, CCPA et al. aruannet Making Sense of CA 2nd edition, september 2016, võttes arvesse koalitsiooni Stop TTIP aasta oktoobri avaldust Legal Statement on investment protection and investor-state dispute settlement mechanisms in TTIP and CA, millele on alla kirjutanud üle saja õigusteaduse professori, võttes arvesse Euroopa Rahvatervise Liidu (European Public Health Alliance EPHA) seisukohta How CA could Undermine Public Health, oktoober 2016, võttes arvesse organisatsioonide Transport & Environment / Client Earth dokumenti Comprehensive Economic and Trade Agreement (CA) and the environment A gold standard for the planet or for big business?, Cecile Toubeau ja Laurens Ankersmit, november 2016, võttes arvesse Euroopa Nõukogu parlamentaarse assamblee (PACE) aruande esialgset versiooni New generation trade agreements and their implications for social rights, public health and sustainable development, Geraint Davies, november 2016, võttes arvesse PACE aruande esialgset versiooni Human Rights compatibility of investor-state arbitration in international investment protection agreements, Pieter Omtzigt, detsember 2016, võttes arvesse Euroopa ettevõtete seirekeskuse (CEO) aruannet Regulatory cooperation : big business wishes come true in TTIP and CA, veebruar 2017, võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2, A. arvestades, et ELi Kanada vabakaubandusleping näib olevat vastuolus iseseisvalt toimiva Euroopa Liiduga, kes edendab oma eesmärke keskkonnakaitse, ettevaatuspõhimõtte kohaldamise, sotsiaalse ühtekuuluvuse, inimväärse töö ja kodanikuvabaduste kaitse valdkonnas, eelkõige seoses andmekaitse, tervishoiuteenuste juurdepääsetavuse, kultuuripoliitika ja kultuurilise mitmekesisuse, toiduga kindlustatuse ja perepõllumajanduse kaitsmisega; arvestades, et teatavate tarbetute õigusnormide ja erinevuste vähendamine peaks toimuma mitmepoolsete protsesside ja mitte kahepoolse vabakaubanduslepingu kaudu; B. arvestades, et ELi ja Kanada eeskirjade ühtlustamine ei tohi mingil juhul ohustada PE v /11 RE\ docx

5 tarbijate tervist või vähendada kvaliteedistandardeid, millele ELi turule toodavad Kanada tooted peavad vastama; C. arvestades, et ELi ja Kanada põllumajandustoodete valdkonna standardid on väga erinevad ja standardite lõdvendamine ei ole ELi õigustiku seisukohast vastuvõetav ega sellega kooskõlas; D. arvestades, et regulatiivse koormuse vähendamisel tuleks alati hoolikalt arvesse võtta tarbijate õigust saada teavet toodete kohta, mida nad ostavad, ja kodanike õigust õiguslikult turvalisele ühiskonnale; E. arvestades, et nii Euroopa Liidu lepingu artiklis 1 kui ka artikli 10 lõikes 3 sätestatakse, et otsused tehakse nii avalikult ja nii kodanikulähedaselt kui võimalik ; F. arvestades, et niisugune institutsiooniline regulatiivne koostöö, nagu komisjon praegu soovitab, mõjutab nii Euroopa Parlamendi kui ka liikmesriikide parlamentide seadusandlikke volitusi ning pidurdab seega Euroopa Liidu lepingu artiklis 2 sätestatud liidu väärtuste kohaldamist; G. arvestades, et CA läbirääkimiste senise salajasuse tulemuseks on läbirääkimisprotsessi puudulik demokraatlik kontroll; arvestades, et kui eri valitsustasandite parlamendiliikmetel Atlandi ookeani mõlemal kaldal, samuti ajakirjanikel, teadlastel ja kodanikel ning kodanikuühiskonna organisatsioonidel oleks olnud täielik juurdepääs kõigile peamistele läbirääkimisdokumentidele, oleks see olnud demokraatliku põhimõtte ilming; arvestades, et konsolideeritud tekstid tuleks viivitamata avaldada; H. arvestades, et ettevõtete huvides tegutsevate lobistide mõju on palju suurem kui kodanikuühiskonna lobistidel ja nende kontaktid komisjoniga on kuni kümme korda sagedasemad; I. arvestades, et me seisame silmitsi alareguleeritud üleilmastumisega ning kaubandusleping, mis on suunatud veelgi suuremale dereguleerimisele, käsitledes peamiselt praegusid ja tulevasi mittetariifseid tõkkeid, kahjustaks töötajate ja tarbijate õigusi, samal ajal kui suured äriühingud ja investeerimisfondid kasutaksid sedalaadi liberaliseerimist veelgi rohkem oma huvides; arvestades, et vaja on koostöölepingut, mis keskenduks töötajate, tarbijate ja keskkonna kaitsmisele; arvestades, et kaubandusleping saaks olla ainult täienduseks ülalkirjeldatud suunas tehtavatele tõsistele jõupingutustele reguleerimise tugevdamiseks ja selle ülemaailmseks vastavusseviimiseks kõrgeimate standarditega, et takistada sotsiaalset ja keskkonnadumpingut; J. arvestades, et eksportkaubandus ja majanduskasv investeeringute kaudu ei pruugi endast kujutada peamisi töökohtade loomist ja majanduskasvu hoogustavaid tegureid, mis ei nõua valitsuste investeeringuid, vaid võivad pigem põhjustada töökohtade kaotust ja majanduslikku tagasiminekut; K. arvestades, et raske on hinnata CA tegelikku mõju ELi ja Kanada majandusele, kuna uuringud annavad vastuolulisi tulemusi; arvestades, et CA ei lahenda pikaajalisi struktuurseid majandusprobleeme ega nende süvapõhjusi ELis; RE\ docx 5/11 PE v01-00

6 L. arvestades, et 87 % ELi enam kui 20 miljonist VKEst sõltub sisenõudlusest ega osale rahvusvahelises kaubanduses, ja nende jaoks on edusammud kohalikel ja piirkondlikel turgudel ning Euroopa ühisturul palju tähtsamad; M. arvestades, et CAga kaasnev heaolu kasv on peamiselt tingitud kaubavahetuse ümbersuunamisest, mitte suurenenud kaubavahetusest; N. arvestades, et CAs puudub VKEde peatükk; O. arvestades, et Euroopa põllumajandustootjad tegutsevad järjest globaalsemal turul ning kogevad seetõttu suuremat hindade kõikumist kui teised sektorid; arvestades, et CA taolised kaubanduslepingud takistavad töökohtade loomist maapiirkondades ning põllumajandusest elatise teenimist toetavate tingimuste loomist; P. arvestades, et komisjoni aruandes tulevaste kaubanduslepingute (sh CA) koondmõju kohta ELi põllumajandusele märgitakse, et põllumajandustoodete import suureneb märkimisväärselt, eksport aga üksnes tagasihoidlikult, millest tuleneb otsene surve ELi tootjahindade vähendamiseks; arvestades, et selles aruandes prognoositakse lisaks veiseliha hindade järsku langust, kohaliku tootmise mahu vähenemist ja ELi toodangu väärtuse vähenemist; arvestades, et nende andmete alusel on oodata edasist kahjulikku mõju väikeste põllumajandustootjate tootjahindadele; Q. arvestades, et eriti maapiirkonnad, mis on keskendunud teatavatele konkreetsetele tegevusaladele ja kus võimalused on piiratud, on CA mõju suhtes väga tundlikud; arvestades, et maapiirkondi ja nende töökohti ohustab selle lepinguga kaasnev kaugenemine traditsioonilistest põllumajandusmudelitest; 1. lükkab laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu (CA) praegusel kujul tagasi; 2. on seisukohal, et ambitsioonikad nn globaalsed standardid, mida komisjon lubab kehtestada selliste lepingutega nagu TTIP ja CA, on müüt, sest need lepingud sisaldavad üksnes kahepoolset vastastikust tunnustamist; 3. nõuab tungivalt, et komisjon oleks teadlik, et CA ja teiste suurte kaubanduslepingutega kehtestatakse tegelikult standardid, kuid need on diskrimineerivad, kuna jätavad ligi 130 riiki läbirääkimistest kõrvale, mis tekitab ohu, et eiratakse selliseid arenguriikide jaoks olulisi küsimusi nagu toiduga kindlustatus, põllumajandustoetused ja kliimamuutuste leevendamine; kutsub komisjoni üles suurendama jõupingutusi demokraatlikel mitmepoolsetel foorumitel, näiteks kooskõlas ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste konverentsi 21. istungjärgu (COP 21) lähenemisviisiga; 4. palub komisjonil meeles pidada, et Lissaboni lepingus on ELi kaubanduspoliitikat määratletud liidu üldise välistegevuse olulise osana ning et asjaomane poliitika peaks seega olema suunatud arengu-, keskkonna- ja sotsiaalpoliitilistele eesmärkidele ning aitama kaasa teiste Euroopa Liidu lepingus sätestatud eesmärkide saavutamisele; lükkab seetõttu CA tagasi, kuna sellega kavatsetakse suurendada rahvusvaheliste ettevõtete kasumeid, selle asemel et tugevdada ühiskonda; 5. palub komisjonil tagada, et säästva arengu peatüki eesmärk oleks Rahvusvahelise PE v /11 RE\ docx

7 Tööorganisatsiooni (ILO) kaheksa põhikonventsiooni ja nende sisu, ILO inimväärse töö tegevuskava ja põhiliste rahvusvaheliste keskkonnalepingute täielik ja tulemuslik ratifitseerimine, rakendamine ja jõustamine; on seisukohal, et lepingu sätetega tuleb püüda veelgi parandada töö- ja keskkonnastandardite kaitsetaset; 6. palub komisjonil tagada, et töö- ja keskkonnastandardid ei sisalduks üksnes kaubanduse ja säästva arengu peatükis, vaid oleksid lisatud samamoodi ka lepingu teistesse osadesse; 7. kutsub komisjoni üles tagama, et töösätete rakendamise ja järgimise suhtes kohaldatakse tõhusat järelevalveprotsessi, kaasates sellesse sotsiaalpartnereid ja kodanikuühiskonna esindajaid; 8. rõhutab, et lepinguosalised ei tohi edendada kaubandust ega välismaiseid otseinvesteeringuid, madaldades sealjuures kodumaise tööõiguse standardeid, ning et miski kõnealuses lepingus ei tohiks takistada lepinguosalisi kohaldamast oma riiklikke õigusnorme; 9. rõhutab, et ELis ja Kanadas asuvate pankade ja teiste finantsteenuste osutajate vaheline aktiivne konkurents investeeringute alal muudab finantssüsteemid nii Kanadas kui ka ELis rohkem omavahel ühendatuks ning välistele vapustustele ja finantsraskuste ülekandumisele vastuvõtlikumaks; 10. märgib, et suurem konkurents, mida CA kaasa toob, tähendab, et finantssektor, sooviga turgusid hõlmata, hakkab võtma rohkem riske, müüma rohkem suure riskiga finantstooted ja kärpima vaesematele klientidele osutatavaid teenuseid; 11. rõhutab, et kuigi vaid vähesed Euroopa VKEd tegelevad Kanadasse eksportimisega, on ülioluline lükata tagasi CA ja muud sellega võrreldavad vabakaubanduslepingud, kuna need ei kajasta VKEde õigustatud huvi ega mõlema läbirääkimistepoole ühist kohustust, ning suurendavad veelgi VKEde haavatavust seoses hargmaiste ettevõtjatega; rõhutab, et seetõttu on selge, et CA eesmärk ei ole luua Euroopa VKEdele uusi võimalusi Kanadas; 12. märgib, et CA ja sellega sarnaste lepingute eesmärk on veelgi liberaliseerida meie majandust, ning et suurem liberaliseerimine avaldab sageli ebaproportsionaalselt suurt mõju naistele, sest nad töötavad tõenäolisemalt avalikus sektoris; 13. tuletab meelde, et investeeringute kaitse süsteemide kohta korraldatud avaliku konsultatsiooni käigus oli 97 % vastanutest investori ja riigi vaheliste vaidluste lahendamise mis tahes menetluse suhtes negatiivsel arvamusel, kinnitades seega üht peamist probleemi seoses sellise õigusemõistmisega, nimelt et selle osapooled tohivad olla ainult investor kui kostja ja riigi valitsus kui hageja; 14. märgib, et kavandatud investeerimiskohtu süsteem ei ole piisavalt demokraatlik ja see annab äriühingutele õiguse siseriiklikest kohtutest mööda minna, võimaldades välisinvestoritele eritingimustel juurdepääsu erakordselt tugevale rahvusvahelise õigusemõistmise süsteemile, võimalik et kasutades selleks miljardite eurode väärtuses avaliku sektori vahendeid, seega andes neile võimaluse kaitsta oma õigusi ilma selles protsessis vastavaid kohustusi võtmata; RE\ docx 7/11 PE v01-00

8 15. märgib, et kavandatud investeerimiskohtu süsteemi vahekohtunikke ei seo pretsedendid; 16. märgib, et vahekohtunikele hakatakse maksma kohtuasjade arvu ja aja pealt, mis kohtumõistmiseks kulub, ja see motiveerib kohtuvaidlusi venitama, mis tekitab maksumaksjatele märkimisväärseid kulusid; 17. märgib, et 80 % USA ettevõtetest on oluline osalus mõnes Kanada äriühingus ning et käesoleva lepingu allkirjastamisega annab EL kõnealustele äriühingutele võimaluse alustada maksumaksjate arvel liikmesriikide valitsuste vastu kohtuasju; 18. peab kahetsusväärseks ebamäärase mõiste õiglane ja erapooletu kohtlemine kasutamist CA tekstis, võttes arvesse, et selles küsimuses on palju investeeringutega seotud vaidluste lahendamise juhtumeid; 19. märgib, et CA võimaldaks välisinvestoritel ELi liikmesriike kohtusse kaevata nende poolt vastuvõetud õigusaktide eest, mis mõjutavad investorite kasumit, sh selliste õigusaktide eest, mille eesmärk on kaitsta rahvatervist, keskkonda või töötajate õigusi; märgib lisaks, et ÜRO sõltumatu ekspert tunnistas CA õigusriigi põhimõtete, demokraatia ja inimõigustega vastuolus olevaks ja lisaks väidab, et kaubanduslepingud tuleks ratifitseerida alles pärast seda, kui on läbi viidud inimõiguste, tervise- ja keskkonnamõju hindamine, mida ei ole CA puhul tehtud; 20. märgib, et kuigi CAks on vajalik oluline äritegevus, võimaldaks investeerimiskohtu süsteem siiski teatud soodsama lepingu valimise vormi, andes investoritele võimaluse valida, millise lepingu alusel nad soovivad esitada investori ja riigi vaheliste vaidluste lahendamise nõudeid; 21. märgib, et kuigi Belgia valitsus on teatanud, et ta küsib Euroopa Kohtult arvamust selle kohta, kas investeerimiskohtu süsteem on kooskõlas ELi aluslepingutega, ei ole ükski Euroopa Liidu institutsioon seda teinud ega ole Euroopa Kohtult palutud õiguslikku arvamust, kas investeerimiskohtu süsteemi kehtivus, mitmepoolse investeerimiskohtu kujul, on kooskõlas ELi aluslepingutega; 22. tuletab meelde, et mõlema poole õiguse suhtes kehtestada õigusnorme kohaldatakse CA sätteid, mis omakorda ahendab riikide ametiasutuste regulatiivset ruumi; 23. märgib, et CA ühiskomiteel oleks tulevikus õigusloomeprotsessis ulatuslik pädevus, kuid ilma kohustusliku demokraatliku kontrollita; 24. märgib, et kahjuks domineerivad sillaklauslid ja kavatsetud meetmete rakendamiskeelud CAs ikka veel positiivse nimekirja lähenemisviisi üle, lisades seega lepingu teksti avaliku sektori mis tahes tulevase liberaliseerimise; 25. lükkab tagasi nn elava lepingu ning nõudmise, et kõikide lepinguga seotud üksikasjalike küsimuste kohta tehtaks otsus läbirääkimiste käigus, ning on seisukohal, et millegi suhtes ei tohiks kokku leppida enne kõikides üksikasjades kokkuleppimist; lükkab tagasi ettepaneku suunata seejärel regulatiivsed küsimused konkreetselt selleks loodud ekspertide rühmadele, minnes seega mööda demokraatlikust seadusandlikust protsessist; 26. on arvamusel, et Euroopa Komisjon peaks keskenduma lepingutele ja kokkulepetele, PE v /11 RE\ docx

9 millega kaitstakse inimõigusi ja säästvat arengut, ja mitte praegust kaubanduspoliitikat, millest on kasu ainult rahvusvahelistele korporatsioonidele; palub seetõttu komisjonil aktiivselt osaleda ÜRO avatud töörühmas, eesmärgiga luua siduv leping rahvusvaheliste korporatsioonide ja inimõiguste küsimustes; 27. märgib kahetsusega, et CA piiriülese teenuskaubanduse peatüki turulepääsu sätetega on suures osas kõrvaldatud majandusvajaduste testid ja koguselised piirangud teenuseosutajate arvu kohta konkreetses sektoris; on seisukohal, et ettevaatuspõhimõte ja selle kohaldamine tulevikus ei ole CAs piisavalt kindlustatud; 28. ei poolda asjaolu, et avalikud vee-ettevõtjad ei ole CA sätetest selgelt välja jäetud, mis loob olukorra, kus valitsuse poliitikat selles valdkonnas, et kaitsta juurdepääsu puhtale ja ohutule joogiveele, võib ohustada nõue investeeringuid käsitleva peatüki alusel nime all kaubandustõkked, mis loob kogu avaliku sektori poliitika kohta kehtiva pretsedendi; märgib lisaks, et CAs ei ole kusagil toodud kirjeldust ega määratlust avalike teenuste kohta; 29. on vastu ohtudele, mida CA kujutab avaliku poliitika meetmetele rahvatervise valdkonnas, ja lükkab tagasi välismaiste investorite õiguse neid meetmeid välisinvesteeringuid käsitlevate sätete alusel vaidlustada; peab kahetsusväärseks asjaolu, et peale jäävad hargmaiste ettevõtjate ärihuvid, mida toetab vahekohtusüsteem, ning inimlikku aspekti ja patsientide õigusi eiratakse; 30. märgib, et CA julgustaks finantssektorit võtma suuremaid riske ja osalema spekulatiivsetes investeeringutes, et tihedama konkurentsiga rahvusvahelisel turul püsima jääda; on veendunud, et CA piiraks ka valitsuste regulatiivseid valikuvõimalusi finantsturgude ebastabiilsusega tegelemisel, andes finantssektorile õiguse osaleda õigusloomeprotsessis kui institutsioon; 31. on vastu mis tahes edasisele liberaliseerimisele segarahastamisega haridusteenuste valdkonnas, eelkõige eelkooli-, kooli- ja kõrghariduse, aga ka täiskasvanuhariduse ja täiendõppe valdkonnas, sest mitmepoolne teenustekaubanduse üldleping (GATS) sisaldab juba enam kui piisavalt sätteid liberaliseerimise kohta; 32. märgib, et CA mõjutaks negatiivselt ravimite kättesaadavust eelkõige Kanada kodanikele, kellel juba niigi tuleb maksta ravimite eest maailmas kalliduselt teisel kohal olevat hinda; usub, et CA võiks kahjustada üldhuviteenuste (sotsiaalteenused, tervishoid, haridus, vesi) kvaliteedistandardit ja taskukohasust; 33. märgib, et CAs ei ole antud hinnangut selle potentsiaalse mõju kohta ravimite hindadele, ning ei ole tunnistatud, et intellektuaalomandi õigused on ületamatu takistus ravimitele võrdse juurdepääsu ees; 34. usub, et intellektuaalomandi õigused, sh geograafiliste tähiste kaitse tuleks CAst välja jätta, kuna kavandatud eeskirjad on liiga invasiivsed ja ohustavad taskukohaste ravimite kättesaadavust; 35. kinnitab, et põllumajandusturgude liberaliseerimisega seab CA ohtu toiduohutuse standardid, lisades teksti õigusaktide muudatused ja soodustades CA ühiskomitee vahendusel edasist dereguleerimist; märgib seetõttu, et CAs ei ole konkreetselt RE\ docx 9/11 PE v01-00

10 käsitletud loomade heaolu, sellega soodustades suundumust loobuda rahvusvahelistes kaubanduslepingutes olulistest eetikapõhimõtetest ja sotsiaalsetest väärtustest; on seisukohal, et leping selle praegusel kujul on ohtlik kohalikule põllumajandusele mõlemal pool Atlandi ookeani; 36. palub komisjonil võtta endale kindel kohustus säilitada rangelt praegusi toiduohutuse ja inimeste tervise, taimetervise ning saagi- ja keskkonnakaitse, tarbijakaitse ja loomade tervise ja heaolu standardeid, nagu need on määratletud ELi õigusaktides; palub samuti komisjonil tagada, et nende standardite tugevdamine ei oleks tulevikus mingil viisil takistatud, et ei kahjustataks ELi põhiväärtusi, nagu ettevaatuspõhimõte ja jätkusuutlik põllumajandus, ning et ELi kodanikud võiksid ka edaspidi olla kindlad toodete jälgitavusele ja märgistamisele ELi turul, samuti palub visandada konkreetsed meetmed ettevaatuspõhimõtte järgimiseks läbirääkimistel; 37. palub komisjonil teha kõik selle nimel, et põllumajandustoodete sissevedu ELi oleks lubatud vaid tingimusel, et need on toodetud Euroopa tarbija-, looma- ja keskkonnakaitsenorme ning sotsiaalseid miinimumnorme järgides; 38. palub komisjonil tagada ELi geograafilistele tähistele ja kvaliteetsetele ELi põllumajandustoodetele Kanada turul asjakohane õiguslik kaitse, samuti väärkasutamise ja eksitava teabe vastased meetmed, ning kindlustada põllumajandustoodete märgistamise, jälgitavuse ja tegeliku päritoluga seotud kaitse kui tasakaalustatud lepingu oluline tingimus; 39. märgib, et kaubandusläbirääkimistel ei võeta arvesse kliimaga seotud kahju väliskulusid, mille tekitavad pikemad vahemaad, kaubanduse suurem maht, põllumajanduse industrialiseerumine ja kohaliku majanduse hävimine, või on neil vaid teisejärguline roll; 40. märgib lisaks, et ei käsitleta ka kliimamuutuste leevendamise meetmeid, nagu järkjärgulist loobumist fossiilkütustest, puhaste energiaallikate kasutamist ning kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamist põllumajanduses, ning on oht, et tava vaidlustada neid ebaseaduslike kaubandustõketena lisatakse lepingusse; juhib tähelepanu sellele, et investeeringute kaitse muudab reformi liiga kalliks; 41. palub komisjonil hoida alal taastuvate energiaallikate väljatöötamise ja energiatõhususe eesmärgid seoses energiajulgeoleku suurendamisega; rõhutab, et vastav peatükk peab sisaldama selgeid tagatisi, et ELi keskkonnastandardeid ja kliimaalaseid eesmärke ei tohi kahjustada ning et ELile peab jääma vabadus tulevaste standardite ja eesmärkide kehtestamisel sõltumatult tegutseda; 42. märgib, et CAga ainult töötatakse vastu meie sihile saavutada säästva arengu eesmärgid, sest see leping mõjutab negatiivselt kliimamuutusi ja kahjustab keskkonna-, sotsiaal- ja tööõigusi; 43. taunib asjaolu, et CAga seatakse ohtu ELi kodanike isikuandmete kaitse, kuna võetakse kohustusi seoses andmete liikumisega üle piiride; 44. märgib, et CA osalised on lepingu tõlgendamise ja selgitamise eesmärgil esitanud 38 deklaratsiooni, avaldust ja muud dokumenti; märgib lisaks, et enamik neist avaldustest PE v /11 RE\ docx

11 on ühepoolse iseloomuga, mis tähendab, et neil on vähe õiguslikku väärtust ega ole nad ka teksti tõlgendamisel siduvad, ning seetõttu ei piisa neist CA oluliste sätete muutmiseks, et need vastaksid üldsuse mureküsimustele või täidaksid Vallooni valitsuse seatud tingimusi; 45. märgib, et kohtujurist teatas ettepanekus 2/15, et ELi ja Singapuri vabakaubandusleping on segaleping; leiab, et sama kehtib ka CA kohta ja seega tuleb ka see leping kõigi liikmesriikide parlamentide poolt vastavalt nende siseriiklikele menetlustele ratifitseerida; 46. lükkab CA tagasi ja ei anna nõusolekut; 47. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile. RE\ docx 11/11 PE v01-00

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 21.2.2018 A8-0016/47 47 Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy Artikkel 8aaa lõige 1 1. Iga

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

COM(2017)472/F1 - ET

COM(2017)472/F1 - ET EUROOPA KOMISJON Brüssel, 13.9.2017 COM(2017) 472 final Soovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega antakse luba alustada läbirääkimisi Austraaliaga vabakaubanduslepingu sõlmimise üle {SWD(2017) 292} {SWD(2017) 293}

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

PA_Legam

PA_Legam EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Rahvusvahelise kaubanduse komisjon 7.10.2013 2013/0089(COD) ARVAMUS Esitaja: rahvusvahelise kaubanduse komisjon Saaja: õiguskomisjon Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 19. juuni 2019 (12.30) 1. Päevakorra

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 9.2.2015 B8-0098/7 7 Punkt 4 4. kutsub Ameerika Ühendriike üles uurima LKA üleviimise ja salajase kinnipidamise programmide käigus korda saadetud mitmeid inimõiguste rikkumisi ja esitama nende kohta süüdistusi

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD EUROOPA PARLAMENT 2014 2019 Istungidokument 4.2.2015 B8-0133/2015 RESOLUTSIOONI TEPANEK nõukogu ja komisjoni avalduste alusel vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2 Luure Keskagentuuri (LKA) piinamisvõtteid

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroo

Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroo Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroopa Ülemkogu kohtumine (21. ja 22. märts 2019) Järeldused

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS 12. juuli 1990 * Sotsiaalkindlustus Fonds national de solidarité lisatoetus Sissemaksetest sõltumatute hüvitiste eksporditavus Kohtuasjas C-236/88, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindajad:

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

EUROOPA PARLAMENT Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teada

EUROOPA PARLAMENT Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teada EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell 15.00 17.00 1. Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teadaanded PÄEVAKORRA PROJEKT Koosolek Esmaspäev, 26. märts

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 9.1.2019 A8-0475/36 36 Põhjendus BG BG. arvestades, et kahjuks ei leidnud see vastuolu erikomisjonis lahendust; 9.1.2019 A8-0475/37 37 Põhjendus BI BI. arvestades, et niinimetatud Monsanto dokumendid ja

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 16. oktoober 2012 (23.10) (OR. en) 14790/12 Institutsioonidevaheline dokume nt: 2012/0065 (COD) MAR 123 TRANS 327 SOC 816 CODEC 2348 ARUANNE Saatja: Peasekretariaat Saaja:

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke 15.11.2014 L 330/1 I (Seadusandlikud aktid) DIREKTIIVID EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/95/EL, 22. oktoober 2014, millega muudetakse direktiivi 2013/34/EL seoses mitmekesisust käsitleva teabe

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

RE_art103

RE_art103 EUROOPA LADINA-AMEERIKA PARLAMENTAARNE ASSAMBLEE RESOLUTSIOON Kaubandus ja kliimamuutus majandus-, rahandus- ja kaubanduskomisjoni raporti alusel Euroopa Parlamendi kaasraportöörid: Susta (ALDE) Ladina-Ameerika

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ ( EUROOPA KOMISJON Strasbourg, 10.1.2017 COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (teenuste kohta siseturul) jõustamise kohta, millega

Rohkem

PR_INI_AgreementRecomm

PR_INI_AgreementRecomm Euroopa Parlament 2014-2019 Istungidokument A8-0267/2017 19.7.2017 RAPORT Euroopa Parlamendi soovituse kohta nõukogule, komisjonile ja Euroopa välisteenistusele ELi Tšiili assotsieerimislepingu kaubandussamba

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni dok nr: Teema: Euroopa

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Majandusarengud maailmas lähiaastatel Ülo Kaasik Eesti Panga asepresident Maailma majandusaktiivsus on vähenenud Probleemid on tööstuses, kus eksporditellimused on jätkuvalt vähenemas Majanduskasv püsib

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Taimed ja sünteetiline bioloogia Hannes Kollist Plant Signal Research Group www.ut.ee/plants University of Tartu, Estonia 1. TAIMEDE roll globaalsete probleemide lahendamisel 2. Taimsete signaalide uurimisrühm

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

PR_NLE-CN_LegAct_app

PR_NLE-CN_LegAct_app Euroopa Parlament 2014-2019 Istungidokument A8-0054/2016 16.3.2016 * RAPORT soovituse kohta võtta vastu nõukogu otsus, mis käsitleb Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liidu lepingu artiklil K.3 põhineva

Rohkem

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/716, 10. aprill 2017, millega

Rohkem

c_ et pdf

c_ et pdf 7.1.2009 C 2/7 Euroopa Andmekaitseinspektori arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ettepaneku kohta, mis käsitleb üldsuse juurdepääsu Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (2009/C

Rohkem

Food Supply Chain:

Food Supply Chain: Vertikaalsed suhted toiduainete tarneahelas: heade tavade põhimõtted Esitanud B2B platvormi järgmised põhiliikmed AIM CEJA CELCAA CLITRAVI Copa Cogeca ERRT EuroCommerce Euro Coop FoodDrinkEurope UEAPME

Rohkem

ET Euroopa Liidu Teataja C 326/47 EUROOPA LIIDU TOIMIMISE LEPINGU KONSOLIDEERITUD VERSIOON

ET Euroopa Liidu Teataja C 326/47 EUROOPA LIIDU TOIMIMISE LEPINGU KONSOLIDEERITUD VERSIOON 26.10.2012 Euroopa Liidu Teataja C 326/47 EUROOPA LIIDU TOIMIMISE LEPINGU KONSOLIDEERITUD VERSIOON 26.10.2012 Euroopa Liidu Teataja C 326/49 PREAMBUL TEMA MAJESTE BELGLASTE KUNINGAS, SAKSAMAA LIITVABARIIGI

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3 ET ET ET EUROOPA KOMISJON Brüssel 4.6.2010 KOM(2010)298 lõplik 2010/0156 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, geneetiliselt muundatud maisi Bt11 (SYN-BTØ11-1) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud

Rohkem

170_84

170_84 EUROOPA KOHTU OTSUS 13. mai 1986 * [ ] Kohtuasjas 170/84, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Bundesarbeitsgericht i esitatud taotlus, millega soovitakse saada nimetatud

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald 8.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 155/11 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU SOOVITUS, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECV) loomise kohta (EMPs kohaldatav tekst)

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.11.2015 COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides 2013. aastal püügivõimsuse ja kalapüügivõimaluste vahel püsiva tasakaalu saavutamiseks

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

265-78

265-78 EUROOPA KOHTU OTSUS 5. märts 1980 [...] Kohtuasjas 265/78, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel College van Beroep voor het Bedrijfsleven Haagi (Madalmaad) esitatud taotlus,

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 9. märts 2018 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2017/0354 (COD) 15965/1/17 REV 1 (bg,cs,da,de,el,es,et,fi,fr,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 9. märts 2018 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2017/0354 (COD) 15965/1/17 REV 1 (bg,cs,da,de,el,es,et,fi,fr, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 9. märts 2018 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2017/0354 (COD) 15965/1/17 REV 1 (bg,cs,da,de,el,es,et,fi,fr,ga,hr,hu,it,lt, lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv) COMPET

Rohkem

PA_NonLeg_Interim

PA_NonLeg_Interim EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 4.9.2012 ARVAMUS Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Luxembourg, 25. juuni 2019 (OR. en) 10621/19 CONOP 66 CODUN 14 CFSP/PESC 514 MENETLUSE TULEMUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat K

Euroopa Liidu Nõukogu Luxembourg, 25. juuni 2019 (OR. en) 10621/19 CONOP 66 CODUN 14 CFSP/PESC 514 MENETLUSE TULEMUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat K Euroopa Liidu Nõukogu Luxembourg, 25. juuni 2019 (OR. en) 10621/19 CONOP 66 CODUN 14 CFSP/PESC 514 MENETLUSE TULEMUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Kuupäev: 25. juuni 2019 Saaja: Teema: Delegatsioonid

Rohkem

HÄÄLETUSTE TULEMUSED LISA Lühendite ja sümbolite selgitus + vastu võetud tagasi lükatud kehtetuks muutunud tagasi tagasi võetud NH (...,,...) nimeline

HÄÄLETUSTE TULEMUSED LISA Lühendite ja sümbolite selgitus + vastu võetud tagasi lükatud kehtetuks muutunud tagasi tagasi võetud NH (...,,...) nimeline HÄÄLETUSTE TULEMUSED LISA Lühendite ja sümbolite selgitus + vastu võetud tagasi lükatud kehtetuks muutunud tagasi tagasi võetud NH (...,,...) nimeline hääletus (poolt, vastu, erapooletuid) EH (...,,...)

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist  Erik Puura  Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

Title H1

Title H1 Programm LIFE 2014-2020 Üldine tutvustus 6. juuli 2015 Tiina Pedak Keskkonnaministeerium LIFE LIFE 1992-2013: enam kui 3100 projekti loodus ja bioloogiline mitmekesisus teised keskkonnavaldkonnad ja haldus

Rohkem

Communication from the Commission

Communication from the Commission EUROOPA KOMISJON Brüssel, 24.8.2016 COM(2016) 544 final 2013/0141 (COD) KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, mis on esitatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõike 6 alusel ning milles käsitletakse

Rohkem

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) 2. KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRATLETUD PIIRKOND KUULUB: 3. GEOGRAAFILISE TÄHISE TÜÜP:

Rohkem

Eesti Pank - blankett

Eesti Pank - blankett Eesti Panga presidendi 17. jaanuari 2017. a määruse nr 2 Riikliku programmi Eesti Panga tööde loetelu lisa Riikliku programmi EESTI PANGA STATISTIKATÖÖDE LOETELU 2017 2021 1/7 Eesti Panga seadus, 2 lg

Rohkem

Euroopa Ülemkogu Brüssel, 23. oktoober 2014 (OR. en) SN 79/14 MÄRKUS Teema: Euroopa Ülemkogu ( oktoober 2014) Kliima- ja energiapoliitika raami

Euroopa Ülemkogu Brüssel, 23. oktoober 2014 (OR. en) SN 79/14 MÄRKUS Teema: Euroopa Ülemkogu ( oktoober 2014) Kliima- ja energiapoliitika raami Euroopa Ülemkogu Brüssel, 23. oktoober 2014 (OR. en) SN 79/14 MÄRKUS Teema: Euroopa Ülemkogu (23. 24. oktoober 2014) Kliima- ja energiapoliitika raamistik 2030 I. KLIIMA- JA EERGIAPOLIITIKA RAAMISTIK 2030

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD Euroopa Parlament 2014 2019 Istungidokument 1.7.2015 B8-0658/2015 RESOLUTSIOONI TEPANEK komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel vastavalt kodukorra

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.7.2017 C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, 11.7.2017, milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohtade ning töökohataotluste ja CVde omavahelist sobitamist

Rohkem

COM(2018)194/F1 - ET

COM(2018)194/F1 - ET EUROOPA KOMISJON Brüssel, 18.4.2018 COM(2018) 194 final 2018/0095 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Singapuri Vabariigi vahelise investeeringute

Rohkem

Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014–2020

Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014–2020 LIIDU SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND B: STRUKTUURI- JA ÜHTEKUULUVUSPOLIITIKA REGIONAALARENG Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014 2020 KOKKUVÕTE Lühikokkuvõte Linnapiirkonnad on piirkondlikus

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON OTSUS Asja number: 11-1a-274 Otsuse kuupäev: 25. november 2011 Komisjoni koosseis: Vaidlustaja: Vaidlustaja esindaja: Registreerija: Registripidaja: Vaidlustatud domeeninimi:

Rohkem

TA

TA 8.3.2019 A8-0009/ 001-024 MUUDATUSTEPANEKUD 001-024 Transpordi- ja turismikomisjon Raport Karima Delli A8-0009/2019 Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus RIIGIKOHTU ESIMEHE 2011. A ETTEKANNE RIIGIKOGULE LISA 4 Eesti kohtusüsteem Euroopas Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee on ellu kutsunud Tõhusa õigusemõistmise Euroopa komisjoni (CEPEJ), mis koosneb 47

Rohkem

EUPL v 1 1-all versions _4_

EUPL v 1 1-all versions _4_ Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents V.1.1 EUPL Euroopa Ühendus 2007 Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents ("EUPL") 1 kehtib allpool määratletud teose või tarkvara suhtes, mida levitatakse

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 38500:2009 Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine org

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 38500:2009 Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine org EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine organisatsioonis Corporate governance of information technology (ISO/IEC 38500:2008)

Rohkem

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD EUROOPA PARLAMENT 2014 2019 Istungidokument 19.11.2014 B8-0251/2014 RESOLUTSIOONI TEPANEK nõukogu ja komisjoni avalduste alusel vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2 1. 12. detsembril 2014 Peruus Limas

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx Hinnanguliselt on võimalik rajada kaugkütte baasil koostootmisjaamu võimsusega 2...3 MW Viljandis, Kuressaares, Võrus, Haapsalus, Paides, Rakveres, Valgas, Jõgeval, Tartuskokku ca 20 MW Tööstusettevõtete

Rohkem

RE_Statements

RE_Statements Euroopa Parlament 2014-2019 Istungidokument B8-0305/2018 26.6.2018 RESOLUTSIOONI TEPANEK komisjoni avalduse alusel vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2 ELi-USA andmekaitseraamistikuga Privacy Shield

Rohkem

4-73

4-73 EUROOPA KOHTU OTSUS 14. MAI 1974 * Kohtuasjas 4/73, J. NOLD, KOHLEN- UND BAUSTOFFGROSSHANDLUNG, Saksa õiguse alusel asutatud usaldusühing, asukoht Darmstadt, esindaja: Manfred Lütkehaus, Esseni advokatuur,

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 615 final 2015/0278 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV liikmesriikide õigus- ja ha

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 615 final 2015/0278 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV liikmesriikide õigus- ja ha EUROOPA KOMISJON Brüssel, 2.12.2015 COM(2015) 615 final 2015/0278 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta seoses toodete ja teenuste

Rohkem

ja 51-86

ja 51-86 Liidetud kohtuasjad 358/85 ja 51/86 [...] Euroopa Parlamendi tegevuskohad Resolutsioon Brüsselis vajaminevate ruumide kohta Õiguspärasus Paralleelmenetluste välistamine [...] EUROOPA KOHTU OTSUS 22. september

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. märts 2017 (OR. en) 6846/17 MENETLUSTE TULEMUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Kuupäev: 6. märts 2017 Saaja: Delegat

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. märts 2017 (OR. en) 6846/17 MENETLUSTE TULEMUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Kuupäev: 6. märts 2017 Saaja: Delegat Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. märts 2017 (OR. en) 6846/17 MENETLUSTE TULEMUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Kuupäev: 6. märts 2017 Saaja: Delegatsioonid COHOM 28 COPS 74 CFSP/PESC 200 FREMP 20 DEVGEN

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 23.11.2007 KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kohandatakse

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ õpirände projektide avaseminar Projekti elukaar 30.06.14 Tallinn Raja Lõssenko raja.lossenko@archimedes.ee Õpirände projekti elukaar PROJEKTI ELUKAAR: LEPING Enne lepingu sõlmimist: 1. Osalejaportaali

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20 Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 2018 clafougere@girafood.com Tel: +(33) 4 50 40 24 00

Rohkem

59-85

59-85 EUROOPA KOHTU OTSUS 17. aprill 1986 * [ ] Selle töötaja vabaabielupartneri, kes on teise liikmesriigi kodanik, õigus elada vastava riigi territooriumil [ ] Kohtuasjas 59/85, mille esemeks on Euroopa Kohtule

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 13. juuni 2019 (OR. en) 10258/19 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Nõukogu Eelmise dok nr: 9921/19 Teema: L

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 13. juuni 2019 (OR. en) 10258/19 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Nõukogu Eelmise dok nr: 9921/19 Teema: L Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 13. juuni 2019 (OR. en) 10258/19 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Nõukogu Eelmise dok nr: 9921/19 Teema: LIMITE CONUN 68 ONU 63 DEVGEN 124 SUSTDEV 94 COJUR 5

Rohkem

PR_INI_RecommCFSP

PR_INI_RecommCFSP Euroopa Parlament 2014-2019 Istungidokument A8-0308/2017 16.10.2017 RAPORT Euroopa Parlamendi soovituse kohta nõukogule, komisjonile ja Euroopa välisteenistusele, mis käsitleb idapartnerlust enne 2017.

Rohkem

Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CU

Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CU Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CULT 115 AUDIO 129 SPORT 84 Euroopa Liidu Nõukogu 3502.

Rohkem

EUROOPA KOMISJON LIIDU VÄLISASJADE JA JULGEOLEKUPOLIITIKA KÕRGE ESINDAJA Strasbourg, JOIN(2019) 5 final ÜHISTEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, EUR

EUROOPA KOMISJON LIIDU VÄLISASJADE JA JULGEOLEKUPOLIITIKA KÕRGE ESINDAJA Strasbourg, JOIN(2019) 5 final ÜHISTEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, EUR EUROOPA KOMISJON LIIDU VÄLISASJADE JA JULGEOLEKUPOLIITIKA KÕRGE ESINDAJA Strasbourg, 12.3.2019 JOIN(2019) 5 final ÜHISTEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, EUROOPA ÜLEMKOGULE JA NÕUKOGULE ELi ja Hiina suhete strateegilised

Rohkem

Monitooring 2010f

Monitooring 2010f Lõimumiskava monitooring 2010 Raivo Vetik, TLÜ võrdleva poliitika professor Kohtumine Rahvuste Ümarlauas 24. september, 2010 Uuringu taust TLÜ uurimisgrupp: Raivo Vetik, Jüri Kruusvall, Maaris Raudsepp,

Rohkem