FAV 80_TURBO INTELLIGENCE FAV 70_INTELLIGENCE KASUTUSJUHEND. REGISTREERIGE OMA TOODE

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "FAV 80_TURBO INTELLIGENCE FAV 70_INTELLIGENCE KASUTUSJUHEND. REGISTREERIGE OMA TOODE"

Väljavõte

1 FAV 80_TURBO INTELLIGENCE FAV 70_INTELLIGENCE KASUTUSJUHEND REGISTREERIGE OMA TOODE

2 1 3 8 PIKENDUSTORU + PIKENDUSTORU koos PARKIMISDETAILIGA KANN ELASTNE AURU- /IMIVOOLIK KATE 11 IMIOTSAK AURUONTSENTRAATOR + VÄRVILISTE HARJADE KOMPLEKT +AURUOTSAK 2 2a 2b HARJASOTSAK + KUMMIOTSAK + PÕRANDAKATTE-/VAIBAOTSAK UNIVERSAALHARI 2c 12 BIOECOLOGICO KAPSLID 15 TAGAVARATIHENDID 7 AURU-/IMIOTSAK a KLAASIPESUOTSAK, 200 MM 1 UNIVERSAALMOPP + 1 PARKETIMOPP KOLLEKTORI PUHASTUSHARI

3 VALIKULISED TARVIKUD PFEU0021 TRIIKIMISTARVIK PAEU UNIVERSAALMOPPI PAEU0226 HEPA-FILTER PAEU MOPPI TUNDLIKULE PINNALE PAEU NAILONHARJASTEGA HARJA PAEU KATETI PAEU0292 MINI-TURBOHARI PAEU0072 PAEU0086 PAEU0088 PAEU0320 PAEU NAILONHARJASTEGA HARJA PAEU0094 PAEU MESSINGHARJASTEGA HARJA PAEU0108 VARUSTUSE KÄRU PAEU UNIVERSAALMOPP + 1 MOPP TUNDLIKULE PINNALE + 1 KATE Valikulised tarvikud on müügil kõigis hästivarustatud kodumasinate kauplustes ja veebilehel 3

4 NÕUETEKOHANE KASUTAMINE lk 27 KASUTAMISEKS ETTEVALMISTAMINE lk 27 lk 23 1 TARVIKUTE ÜHENDAMINE lk 28

5 1 2 ÜLES PROGRAMMI VALIMINE lk 28 ALLA lk 23 ÜLES KÄSITSIREŽIIM lk 28 HOOLDUS lk 33 HOIUSTAMINE lk 33 5

6 TERE TULEMAST VAPORETTO LECOASPIRA MAAILMA! TÄIUSLIK SEADE MAJAPIDAMISE PINDADE PUHASTAMISEKS AURU JA VEEGA. KAHEKORDNE LOODUSLIK JÕUD, MIS EEMALDAB 99,97% MUSTUSEST. TARVIKUD KÕIGI VAJADUSTE JAOKS Meie veebilehelt ja hästivarustatud kodumasinate kauplustest leiate laias valikus lisatarvikuid, et suurendada oma seadmete jõudlust ja praktilisi kasutusvõimalusi ning muuta kodu puhastamist veelgi lihtsamaks. Et kontrollida, kas tarvik sobib teie seadmega, otsige üles kood PAEUXXXX/PFEUXXXX, mis on loetletud iga tarviku järel 3. leheküljel. Kui selle tarviku koodi, mida te osta soovite, selles kasutusjuhendis ei ole, siis pöörduge täiendava teabe saamiseks meie klienditeeninduse poole. REGISTREERIGE OMA TOODE Oma toote registreerimiseks külastage meie veebilehte või helistage meie klienditeenindusosakonda. Te saate osa erilisest tervituspakkumisest (kehtib üksnes osalejariikides) ja viia end kurssi värskeimate Polti uudistega, samuti saate osta lisavarustust ja muid tarvikui d. Toote registreerimiseks peate peale isikliku teabe sisestama ka toote seerianumbri (SN), selle leiate hõbedaselt märgiselt, mis on nii karbi peal kui ka seadme all. Et säästa aega ja hoida seerianumber alati käepärast, kirjutage see siinse kasutusjuhendi tagakaanele vastavasse kohta. AMETLIK YOUTUBE I KANAL Kas tahate rohkem teada? Vaadake meie ametlikku kanalit Otsige üles Vaporetto Lecoaspira video, et saada kiire ja lihtne ülevaade selle seadme kõigist imelistest võimalustest. Peale selle tutvustab video teile Vaporetto Lecoaspira kasutamist, alates seadme ettevalmistamisest kuni lihtsate hooldustoimingute tegemiseni. Registreeruge meie ametliku kanali kasutajaks, et hoida end kursis uute videotega! TÄHELEPANU! Ohutusnõuded on kirjas ainult selles kasutusjuhendis. 23

7 OHUTUSNÕUDED TÄHTSAD ETTEVAATUSABINÕUD SEADME KASUTAMISEKS HOIATUS! ENNE SEADME KASU- TAMIST LUGEGE HOOLIKALT LÄBI KÕIK SELLES KASUTUSJUHENDIS NING SEADMEL OLEVAD JUHISED JA HOIATUSED. Polti S.p.A. loobub kogu vastutusest seadme sobimatust kasutamisest tingitud õnnetusjuhtumite eest. Toote nõuetekohane kasutamine piirdub üksnes selles kasutusjuhendis kirjeldatuga. Igasugune muu kasutus, mis on vastuolus siinsete juhistega, tühistab garantii kehtivuse. OHUTUSSÜMBOLID HOIATUS! Kõrge temperatuur. Põletusoht! Kui tootel on selline sümbol, siis ei tohi toodet teatud juhtudel puudutada, kuna selle osad võivad olla väga kuumad. HOIATUS! Aur. Põletusoht! See seade kuumeneb väga kõrge temperatuurini. Seadme nõuetevastane kasutamine võib põhjustada põletust. Ärge kunagi võtke seadet koost lahti ega teostage hooldust muul viisil, kui selles kasutusjuhendis kirjeldatud. Rikke või talitlushäire korral ärge püüdke seadet ise parandada. Tugeva löögi, kukkumise, kahjustumise või vette sattumise tagajärjel ei pruugi seade kasutamisel enam ohutu olla. Nõuetevastane kasutamine või siinsete juhiste eiramine võib põhjustada raskeid õnnetusi. Pöörduge alati volitatud teeninduskeskuse poole. Kui seadme hooldamiseks või puhastamiseks on vaja juurde pääseda boilerile, siis veenduge, et seade on olnud välja lülitatud ja vooluvõrgust eemaldatud vähemalt kaks tundi. Üle 8-aastased lapsed, pärsitud kehalise võimekusega, nõrgenenud tajuga või piiratud vaimsete võimetega isikud ning isikud, kellel puuduvad seadme kasutamise kogemused, tohivad seda kasutada ainult siis, kui neile on eelnevalt õpetatud seadme ohutut kasutamist ja neid on teavitatud sellega kaasnevatest ohtudest. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Seadet ei tohi puhastada ega hooldada lapsed ilma täiskasvanu järelevalveta. Kui seade on pandud jahtuma, siis hoidke see koos toitejuhtmega alla 8-aastastele lastele kättesaamatus kohas. Hoidke kõik pakendi osad lastele kättesaamatus kohas need ei ole mänguasjad. Pange kilekott laste eest ära: lämbumisoht! Seade on ette nähtud kasutamiseks ainult koduse majapidamise siseruumides. Õnnetusjuhtumite (sealhulgas tulekahju, elektrilöök, kehavigastus või põletus) ohu vähendamiseks nii seadme kasutamise kui ka selle ettevalmistamise, hooldamise ja hoiustamise ajal rakendage alati käesolevas kasutusjuhendis nimetatud põhilisi ettevaatusabinõusid.

8 Eemaldage ELEKTRIGA SEOTUD OHUD ELEKTRILÖÖK Koduse majapidamise elektrisüsteemi ühendatud elektriseadmete ohutu kasutamise tagavad maandussüsteem ning suure tundlikkusega residuaalvoolu kaitselüliti koos magnetotermilise katkestuslülitiga. Seetõttu tuleb iseenda ohutuse tagamiseks alati kontrollida, et elektrisüsteem, millega seade ühendatakse, vastaks kehtivatele eeskirjadele. Ärge ühendage seadet vooluvõrku, kui seadme voolupinge ei vasta kodus kasutatava elektrisüsteemi pingele. Ärge koormake pistikupesasid üle adapterite ega transformaatoritega. Ühendage toode eraldi pistikupesasse, mille voolutugevus ühildub komplekti kuuluva pistiku jaoks lubatud voolutugevusega. Ärge kasutage pikendusjuhtmeid, mis ei vasta nimivõimsusele või mis ei ole kooskõlas kehtivate eeskirjadega. Need võivad üle kuumeneda ning tekitada lühise, tulekahju, voolukatkestuse või seadme kahjustuse. Kasutage ainult ametlikult heaks kiidetud pikendusjuhtmeid, mis sobivad nimipingele, võimaldavad voolutugevust 16 A või võimsust vähemalt 2500 W ning on maandatud. Pistiku eemaldamisel pistikupesast ärge tõmmake toitejuhtmest, vaid võtke kinni pistikust endast, et vältida pistiku ja juhtme kahjustamist. alati seadme toitepistik vooluvõrgust, kui seadet ei kasutata ning enne igasuguste ettevalmistus-, hooldus- ja puhastustööde tegemist. Vooluvõrku ühendatud seadet ei tohi jätta järelevalveta. Enne seadme vooluvõrku ühendamist ja selle kasutamist kerige toitejuhe täies ulatuses lahti. Seadme kasutamise ajal peab toitejuhe olema alati täielikult lahti keritud. Ärge tõmmake ega jõnksutage toitejuhet ning ärge avaldage sellel survet (painutades, kokku surudes või venitades). Hoidke toitejuhe eemal kuumadest ja/või teravaservalistest pindadest ja esemetest. Ärge jätke juhet uste ega akende vahele. Ärge tõmmake juhet nurkade ümber pingule. Hoiduge juhtme peale astumast. Ärge liikuge seadmega üle toitejuhtme. Ärge kerige toitejuhet ümber seadme, eelkõige siis, kui seade on kuum. Ärge vahetage välja toitejuhtmel olevat pistikut. Kui toitejuhe on kahjustunud, tuleb see lasta välja vahetada tootjal endal, selle hooldusteeninduse esindajal või mõnel teisel sarnase kvalifikatsiooniga isikul, et vältida kõiki võimalikke ohte. Kui toitejuhe on kahjustunud, siis ärge toodet kasutage. Ärge puudutage ega kasutage seadet sel ajal, kui olete paljajalu või teie keha või jalad on märjad. Ärge kasutage seadet veega täidetud mahutite, näiteks kraanikausside, vannide ja basseinide läheduses. Ärge pange seadet, selle toitejuhet ega pistikut vette ega muude vedelike sisse. Aurujuga ei tohi suunata elektrilisi või elektroonilisi osi sisaldavate seadmete poole.

9 TOOTE KASUTAMISEGA KAASNEVAD OHUD KEHAVIGASTUSED JA PÕLETUSED Toodet ei tohi kasutada plahvatusohtlikes kohtades ega mürgiste ainete läheduses. Ärge kallake boilerisse mürgiseid aineid, happeid, lahusteid, puhastusvahendeid, söövitavaid või plahvatusohtlikke aineid ega õhuvärskendajaid. Kallake boilerisse ainult vett või veesegu, mida on kirjeldatud peatükis MILLIST VETT KASUTADA?. Ärge suunake aurujuga mürgistele ainetele, hapetele, lahustitele, puhastusvahenditele ega söövitavatele ainetele ning ärge imege neid seadmesse. Ohtlikke aineid tuleb käsitseda ja kasutusest kõrvaldada kooskõlas nende ainete tootjate juhistega. Ärge suunake aurujuga plahvatusohtlikele pulbritele, vedelikele, süsivesinikele, lahtisele leegile ega väga kuumadele esemetele ning ärge imege neid seadmesse. Hoidke kõik kehaosad eemal tolmuimeja otsaku suudmest ja kõigist liikuvatest osadest. Ärge kasutage tolmuimemisfunktsiooni inimeste ega loomade peal. Kasutage seadme transportimiseks spetsiaalset käepidet. Ärge tõmmake toitejuhet. Ärge kasutage toitejuhet käepidemena. Ärge tõstke seadet toitejuhtmest ega auruvoolikutest/imitorudest. Ärge tõstke seadet, hoides kinni mustusekollektori sangast. Ärge asetage toodet küttekehade, näiteks kaminate, pliitide või ahjude lähedusse. Ärge tõkestage tootel olevaid avasid ega võresid. Ärge suunake aurujuga inimestele ega loomadele. Ärge suunake aurujuga rõivastele, kui need on seljas. Kangad, mille puhul on lubatud sügavale kiudude vahele tungiv aurutus, kuumenevad väga kõrge temperatuurini, üle 100 C. Oodake mõni minut ja kontrollige, kas kangas on jahtunud, enne kui seda käsitsete. Vältige äsja aurutatud kangaste kokkupuudet nahaga. Kasutamise ajal hoidke seadet stabiilsel pinnal horisontaalses asendis. Käepidemel olev aurulukk tagab suurema ohutuse, sest see takistab aurujoa juhuslikku aktiveerimist laste või seadme funktsioonist mitteteadlike isikute poolt. Kui auru ei kasutata, siis lülitage aurulukk sisse. Et jätkata aurutamist, lükake lüliti algsesse asendisse tagasi. 26

10 TOOTE NÕUETEKOHANE KASUTAMINE See seade on ette nähtud kasutamiseks koduses majapidamises aurupuhastina ja tolmuimejana, millel on veefilter vedelike jaoks, ning materjali kuivatajana ja/või niisutajana kooskõlas käesolevas kasutusjuhendis esitatud kirjelduste ja juhistega. Lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja hoidke see alles. Kui kasutusjuhend ära kaob, saate selle alla laadida või küsimustele vastuseid otsida veebilehelt Imege ainult majapidamismustust ja/või vett. Ärge kasutage seadet purdmaterjali, kriidi, tsemendi ega ehitusprügi imemiseks. Ärge kasutage seadet maapinnal ega liivasel, mullasel vms pinnal. Ärge kasutage seadet tuha, tahma ega põlemisjääkide imemiseks (kaminad, grillimisrestid jms). Ärge kasutage seadet printerite, paljundusmasinate ega faksimasinate värvi ja tahma imemiseks. Ärge imege teravaotsalisi, teravaservalisi ega jäike esemeid. Seade töötab nõuetekohaselt ainult siis, kui veefiltri kollektor on oma kohale asetatud ja ükski selle osa ei ole puudu. Ärge tõstke toodet veefiltri kollektori sangast hoides. Ärge kunagi jätke seadet ilmastikumõjude eest kaitseta. Toote nõuetekohane kasutamine piirdub üksnes selles kasutusjuhendis kirjeldatuga. Igasugune muu kasutamine võib seadet kahjustada ja garantii tühistada. TEAVE KASUTAJATELE Vastavalt EL-i direktiivile 2012/19/EL (elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete kohta) ei tohi seadet panna tavaliste olmejäätmete hulka, vaid see tuleb viia ametlikku jäätmekogumispunkti. Seade vastab EL-i direktiivi 2011/65/EL nõuetele. Seadmel kujutatud läbikriipsutatud prügikasti sümbol tähendab, et toodet tuleb oma kasuliku eluea lõpus käidelda eraldi muudest jäätmetest. Seetõttu peab kasutaja viima kasutusea lõppu jõudnud seadme vastavasse elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kogumispunkti. Nõuetekohane jäätmete lahuskogumine hõlbustab seadme järgnevat töötlemist, käitlemist ja keskkonnanõuetele vastavat utiliseerimist ning aitab vältida negatiivset mõju keskkonnale ja inimese tervisele ning edendab toote valmistamiseks kasutatud materjalide taaskasutamist. Ebaseaduslik kasutusest kõrvaldamine seadme omaniku poolt toob endaga kaasa kehtivates õigusaktides ettenähtud haldussanktsioonide rakendamise. POLTI S.p.A. jätab endale õiguse muuta seadme või selle tarvikute sptsifikatsioone ilma ette teatamata. Enne tehasest väljumist on kõik meie tooted läbinud range katsetamise. Seetõttu võivad teie Vaporetto Lecoaspira boiler ja paak sisaldada veidi vett. MILLIST VETT BOILERIS KASUTADA? See seade on ette nähtud kasutamiseks tavalise keskmise karedusega 27 kraaniveega temperatuurivahemikus 8 F kuni 20 F. Kui kraanivesi sisaldab rohkesti kaltsiumkarbonaati, siis kasutage segu, mis koosneb 50% kraaniveest ja 50% laialdaselt saadaval olevast demineraliseeritud veest. Ärge kasutage ainult demineraliseeritud vett. Hoiatus! Kontrollige vee karedust kohaliku omavalitsuse tehnikaosakonnas või kohalikus veevarustusettevõttes. Kui kasutate ainult kraanivett, siis saate katlakivi teket vähendada spetsiaalse katlakivivastase toote Kalstop FP2003 abil, mida turustab Polti ning mis on saadaval kõigis suuremates kodumasinate kauplustes ja veebilehel Ärge kunagi kasutage destilleeritud vett, vihmavett, lisandeid (nt tärklis, lõhnaained) sisaldavat vett ega teiste majapidamisseadmetega, veepehmendajatega või filterkannuga töödeldud vett. Ärge kasutage keemilisi aineid ega puhastusvahendeid. Kasutage veefiltri kollektoris ainult kraanivett. 1. KASUTAMISEKS ETTEVALMISTAMINE (vt lk 4) Veefiltri kollektoris võib olla lisatarvikuid, need tuleb enne seadme kasutamist eemaldada. 1.1 Tõstke veefiltri kollektori käepide üles ja eemaldage kollektor korpusest. 1.2 Pöörake veefiltri kollektori käepidet ja eemaldage veefilter. 1.3 Täitke veefiltri kollektor umbes 1,2 liitri kraaniveega, kuni tähiseni MAX. Lisage veefiltri kollektoris olevasse vette Bioecologicot. See looduslikke aineid sisaldav vahutamisvastane ja desodoreeriv vedelik eritab tuppa meeldivat lõhna, takistab veefiltris vahu tekkimist ning tagab seadme nõuetekohase toimimise (20. peatükk). 1.4 Asetage filter veefiltri kollektorisse oma algsele kohale tagasi. 1.5 Pange veefiltri kollektor korpusesse tagasi ja pöörake käepidet nii, et see asetuks oma endisele kohale. HOIATUS! Valesti paigaldatud veefiltri kollektor võib vähendada seadme imemisvõimsust. 1.6 Tõmmake paagi luuk väljapoole lahti ja täitke paak umbes 550 ml veega (kasutades selleks spetsiaalset kannu); vett peab olema vähemalt nii palju, et maksimaalse taseme ujuk oleks näha. Sulgege uks. Vältige vee lekkimist. Veenduge, et vesi ei voola üle serva, ega leota Lecoaspira all olevat pinda. Selle toimingu tegemise ajal peab toitejuhe alati olema vooluvõrgust eemaldatud. 1.7 Avage seadmel sisseehitatud ühenduspesa luuk ja sisestage sellesse auru-/imivooliku liitmik. 1.8 Kerige toitejuhe täielikult lahti ja ühendage see sobivasse pistikupesasse. Toote kasutamise ajal peab toitejuhe olema alati täielikult lahti keritud. 1.9 Seade on kasutamiseks valmis. HOIATUS! Temperatuuri ebaühtluse tõttu võib aurutamise algul olla auru hulgas veepiisku. Suunake aurujuge kõigepealt lapile. Suunake esimene aurujuga riidest lapi sisse.

11 Mustusekollektorisse kogunenud mustuse ebameeldivate lõhnade vältimiseks on soovitatav kollektor pärast iga kasutuskorda tühjendada ja puhastada vastavalt 22. peatükis antud juhistele. 2. TARVIKUTE ÜHENDAMINE (vt lk 4) Kõiki Vaporetto Lecoaspira tarvikuid saab vahetult ühendada auru- /imivoolikuga või pikendustorudega. 2.1 Konkreetse imemis- või aurutamistustarviku ühendamiseks toimige alljärgnevalt. Kui tarvikul on lukustusmutter, siis lükake see asendisse OPEN (AVATUD) ja ühendage tarvikud. Lükake tarviku lukustusmutter asendisse CLOSED (SULETUD). Kontrollige ühenduse tugevust. Pikendustorudel on täiendav kinnitusnupp: tarvikute ühendamisel toimige samamoodi, nagu eespool on kirjeldatud, ning vabastage torud, lükates nuppu seni, kuni see on lukustatud asendis. 2.2 Ainult imemiseks kasutatavad tarvikud tuleb üksnes ühendada, lukustusmutriga kinnitamine pole vajalik. 2.3 Auruotsaku ühendamiseks aurukontsentraatoriga keerake see lihtsalt külge. Samamoodi saab toimida värviliste harjadega, need võib keerata nii aurukontsentraatori kui ka auruotsaku külge. Harjade erinevad värvused võimaldavad teil alati kasutada üht ja sama harja ühel ja samal pinnal. 3. EELSEADISTATUD PUHASTUSPROGRAMMID Seade on varustatud eelseadistatud programmidega, mis võimaldavad automaatselt reguleerida auru survet ja imemise kestust vastavalt puhastatavale pinnale. HOIATUS! Eelseadistatud programmid võivad erinevatel Lecoaspira mudelitel olla isesugused. 3.1 Vajutage juhtpaneelil olevat nuppu SET (SEADISTA). Kui see on sisse lülitatud, alustab seade tööd käsitsirežiimil. Nuppude [ nool üles] ja [ nool alla] abil saate valida soovitud programmi. Valiku kinnitamiseks vajutage nuppu OK. Programmi muutmiseks korrake sama toimingut. Seadme käepideme all on kasulik silt, millel on loetletud programmide numbrid ja tüübid. FAV70 FAV80 4. KÄSITSIREŽIIM Selle režiimi puhul saab käsitsi muuta pihustatava auru kogust ja imemise kiirust. Veenduge, et olete seadme ette valmistanud vastavalt 1. peatükis antud juhistele. Ohutuse tagamiseks lülitage imemise ajaks käepidemel olev aurulukk sisse. 4.1 Kui kasutate seadet parajasti üksnes imemiseks, siis vajutage seadmel olevat imemisnuppu ja jätkake puhastamist. Imemise võimsust saab vastavalt puhastatavale pinnale muuta, hoides all imemisnuppu. Sellisel juhul seadme juhtpaneelil oleva näidiku vastavate indikaatorite arv kas suureneb või väheneb. 1. tase Kardinad 2. tase Diivanid ja padjad 3. tase Vaibad ja põrandakatted 4. tase Põrand või vedeliku kokkukogumine Imemise lõpetamiseks hoidke imemisnuppu all. Kui seade taas sisse lülitada, on imemisvõimsuse tase sama, mida viimasel korral kasutati. 4.2 Kui kasutate seadet parajasti üksnes auruga puhastamiseks, siis lülitage sisse boiler, kasutades nuppu [ nool üles]. Surve ja boileri indikaatorid hakkavad vilkuma. Valige soovitud auru surve, vajutades taas nuppu [ nool üles]. Iga kord kui nuppu vajutate, hakkab üks neljast surve indikaatorist põlema, tähistades auru surve suurenemist. Auru surve vähendamiseks vajutage nuppu [ nool alla]. Iga kord kui nuppu vajutate, üks surve indikaator kustub, tähistades auru surve vähenemist. Kui surve indikaator ja boileri indikaator enam ei vilgu, vaid jäävad põlema, on seade saavutanud soovitud auru surve. Maksimaalne surve Keskmine surve Minimaalne surve 4 indikaatorit põlevad 2 või 3 indikaatorit põlevad 1 indikaator põleb Katlakivi, plekkide ja rasva eemaldamine, desinfitseerimine Põrandakatete, vaipade, akende ja põrandate puhastamine Taimede, õrna kanga, seinakatete ja diivanite puhastamine Veenduge, et käepidemel olev aurulukk on välja lülitatud. Auru pihustamiseks hoidke aurupäästikut all ja vastav indikaator hakkab põlema. Aurupihustuse peatamiseks vabastage aurunupp. 4.3 Aurutamise ja imemise üheaegsel kasutamisel teostage nii punkt 4.1 kui ka punkt

12 OTSAKUTE KASUTUS ERI TÜÜPI PINDADEL KÕVAD PÕRANDAD HARJASOTSAK (2a) ainult imemiseks KUMMIOTSAK (2b) aurutamiseks ja imemiseks. Universaallappi saab kasutada koos VAIBAOTSAKUGA (2c). TUNDLIKUD PÕRANDAD VAIBAD/PÕRANDA- HARJASOTSAK (2a) KATTED HARJASOTSAK (2a) ainult imemiseks ainult imemiseks VAIBAOTSAK (2c) koos parketilapiga, aurutamiseks ja imemiseks VAIBAOTSAK (2c) aurutamiseks ja imemiseks 5. KÕVADE PÕRANDATE PUHASTAMINE (plaadid, keraamilised pinnad jms) Veenduge, et olete seadme ette valmistanud vastavalt 1. peatükis antud juhistele. 5.1 Ühendage kaks pikendustoru (3) käepidemega (1). 5.2 Kui tahate kasutada üksnes imemisfunktsiooni, siis ühendage universaalhari (2) harjasotsakuga (2a) ja järgige punktis 4.1 antud juhiseid. Ohutuse tagamiseks lülitage imemise ajaks käepidemel olev aurulukk sisse. 5.3 Kui tahate kasutada nii aurutamis- kui ka imemisfunktsiooni, siis kinnitage universaalharja (2) külge vedelike jaoks ettenähtud otsak (2b). 5.4 Mudeli FAV80 korral valige programm P1 ja mudeli FAV70 korral P0, nagu on kirjeldatud 3. peatükis. See programm on ette nähtud eelkõige parketi ja tundlike põrandate puhastamiseks. See funktsioon võimaldab kombineerida tsüklilise auruvoo piisavalt tugeva imemisjõuga. 5.5 Oodake seni, kuni indikaatorid enam ei vilgu, vaid jäävad põlema. 5.6 Aurutamise alustamiseks lülitage käepidemel olev aurulukk välja ja vajutage aurunupp alla. Aur pihustub pideva joana välja ja samal ajal algab ka imemine. Aurupihustuse seiskamiseks vabastage aurunupp; imemine kestab samal ajal aga edasi, et aurutatud pind kuivatada. Kui teil on vaja programmi korrata, et pinna puhastamine lõpule viia, siis vajutage aurunuppu uuesti. Imemise kiirus ja auru kogus on eelseadistatud ning seetõttu ei saa neid käsitsi reguleerida. Aurutamis- ja imemisfunktsiooni koos kasutamine võimaldab kõige tõhusamat pinna desinfitseerimist, lahustades mustuse ning eemaldades rasva, pisikud ja tolmulestad, ning võimaldab eelkõige pinna kuivatamist. Selles režiimis saab seadmesse tõmmata ka väikest kogust vedelikku ja põrand kuivatada.kui puhastustsükkel on lõppenud, saab imemisnuppu vajutades käivitada imemisfunktsiooni, et eemaldada pinnalt igasugune jääkniiskus. 5.7 Kui tahate pinda üksnes aurutada, siis järgige punktis 4.2 antud juhiseid. Universaalmopiga (10) on võimalik pinda ka poleerida. Kinnitage see enne pinna puhastamist universaalharja (2) külge. Enne kui mopi harja küljest eemaldate, laske mopil mõni minut jahtuda. 6. TUNDLIKE PÕRANDATE PUHASTAMINE (puidust, kivist, vahatatud jms pinnad) HOIATUS! Suurema ohutuse tagamiseks katsetage seadet mõnel puhastatava pinna varjatumal kohal ja laske sel kuivada veendumaks, et pinna värvus ei muutu ja deformatsioone ei esine. Enne seadme tundlikul pinnal kasutamist veenduge, et põrandaga kokkupuutuva osa küljes poleks võõrkehi, mis võiksid pinda kriimustada. Veenduge, et olete seadme ette valmistanud vastavalt 1. peatükis antud juhistele. 6.1 Ühendage kaks pikendustoru (3) käepidemega (1). 6.2 Kui tahate kasutada üksnes imemisfunktsiooni, siis ühendage universaalhari (2) harjasotsakuga (2a) ja järgige punktis 4.1 antud juhiseid. Ohutuse tagamiseks lülitage imemise ajaks käepidemel olev aurulukk sisse. 6.3 Aurutamiseks ja imemiseks kinnitage universaalharja külge (2) vaibaotsak (2c). Kinnitage universaalharja (2) külge ka parketimopp (14). 6.4 Mudeli FAV80 korral valige programm P2 ja mudeli FAV70 korral P1, nagu on kirjeldatud 3. peatükis. See programm on ette nähtud eelkõige parketi ja tundliku põranda puhastamiseks. See funktsioon võimaldab kombineerida õrna tsüklilise aurujoa piisavalt tugeva imemisjõuga. 6.5 Oodake seni, kuni indikaatorid enam ei vilgu, vaid jäävad põlema. 6.6 Aurutamise alustamiseks lülitage käepidemel olev aurulukk välja ja vajutage aurunupp alla. Aurujuga paiskub välja ja samal ajal algab ka imemine. Aurupihustuse peatamiseks vabastage aurunupp; imemine kestab samal ajal mõne sekundi vältel edasi, et puhastatud pind kuivatada. Kui teil on vaja programmi korrata, et pinna puhastamine lõpule viia, siis vajutage aurunuppu uuesti. Imemise kiirus ja auru kogus on eelseadistatud ning seetõttu ei saa neid käsitsi reguleerida. Enne kui mopi harja küljest eemaldate, laskemopil lapil mõni minut jahtuda. 7. VAIPADE JA PÕRANDAKATETE PUHASTAMINE HOIATUS! Enne kanga auruga puhastamist vaadake üle tootja juhised ning katsetage alati seadet mõnel puhastatava pinna varjatumal kohal või materjalinäidisel. Laske aurutatud kohal kuivada veendumaks, et pinna värvus ei muutu ja deformatsioone ei esine. Veenduge, et olete seadme ette valmistanud vastavalt 1. peatükis antud juhistele. 7.1 Ühendage kaks pikendustoru (3) käepidemega. 7.2 Ühendage universaalhari (2) vaibaotsakuga (2c). 7.3 Kui tahate kasutada üksnes imemisfunktsiooni, siis järgige punktis 4.1 antud juhiseid. 29

13 Ohutuse tagamiseks lülitage imemise ajaks käepidemel olev aurulukk sisse. 7.4 Aurutamis- ja imemisfunktsiooni kasutamiseks valige mudeli FAV80 korral programm P3 ja mudeli FAV70 korral P2, nagu on kirjeldatud 3. peatükis. 7.5 Oodake seni, kuni indikaatorid enam ei vilgu, vaid jäävad põlema. 7.6 Aurutamise alustamiseks lülitage käepidemel olev aurulukk välja ja vajutage aurunupp alla. Pärast aurunupu vabastamist või kuni 150 sekundi möödumist käivitub automaatselt imemisfunktsioon, mis hakkab puhastatavat pinda kuivatama. Imemine lakkab automaatselt pärast teatud aja möödumist, olenevalt eelneva aurutamise kestusest. Kui teil on vaja programmi taaskäivitada, et pinna puhastamine lõpule viia, siis vajutage aurunuppu uuesti. Imemise kiirus ja auru kogus on eelseadistatud ning seetõttu ei saa neid käsitsi reguleerida. 8. KLAASI, AKENDE JA PLAATIDE PUHASTAMINE HOIATUS! Klaaspindade puhastamiseks külmal aastaajal soojendage eelnevalt aknaid, alustades imemist umbes 50 cm kauguselt puhastatavast pinnast. Veenduge, et olete seadme ette valmistanud vastavalt 1. peatükis antud juhistele ning et olete mudeli FAV80 korral valinud programmi P4 ja FAV70 korral P3, nagu on kirjeldatud 3. peatükis. 8.1 Oodake seni, kuni indikaatorid enam ei vilgu, vaid jäävad põlema. See programm kasutab pinna läikima löömiseks vaheldumisi aurutamist ja imemist, eemaldades rasva ja plekid ning lahustades katlakivi. 8.2 Ühendage auru-/imiotsak (7) käepidemega (1) või pikendustorudega (3) ning kinnitage aknapesutarvik (7a). Veenduge, et käepidemel olev aurulukk on välja lülitatud. 8.3 Vajutage käepidemel (1) olevat aurupäästikut ja hoidke seda all ning aurutage pinda rohke auruga, et lahustada mustus. 8.4 Pärast aurunupu vabastamist või kuni 30 sekundi möödumist käivitub automaatselt imemisfunktsioon. Imemine seiskub automaatselt pärast teatud aja möödumist olenevalt eelneva aurutamise kestusele. Programmi saab seisata ka käsitsi, vajutades imemisnuppu. Kui teil on vaja programmi taaskäivitada, et pinna puhastamine lõpule viia, siis vajutage uuesti aurunuppu. Kui puhastustsükkel on lõppenud, saab imemisnuppu vajutades käivitada imemisfunktsiooni, et eemaldada pinnalt igasugune jääkniiskus. Imemise kiirus ja auru kogus on eelseadistatud ning seetõttu ei saa neid käsitsi reguleerida. Aurutamis- ja imemisfunktsiooni koos kasutamine võimaldab kõige tõhusamat pinna desinfitseerimist, lahustades mustuse ning eemaldades rasva, pisikud ja tolmulestad, ning võimaldab eelkõige pinna kuivatamist. 9. VOODITE JA MADRATSITE PUHASTAMINE HOIATUS! Enne naha või kanga auruga puhastamist vaadake üle tootja juhised ning katsetage alati seadet mõnel puhastatava pinna varjatumal kohal või materjalinäidisel. Laske aurutatud kohal kuivada veendumaks, et pinna värvus ei muutu ja deformatsioone ei esine. Veenduge, et olete seadme ette valmistanud vastavalt 1. peatükis antud juhistele. 9.1 Kui tahate kasutada ainult imemisfunktsiooni, siis ühendage auru- /imiotsak (7) käepidemega (1) ja järgige punktis 4.1 antud juhiseid. Ohutuse tagamiseks lülitage imemise ajaks käepidemel olev aurulukk sisse. 9.2 Aurutamiseks ja imemiseks kasutage auru-/imiotsakut (7) koos selle ümber tõmmatud kattega (9) ning ühendage otsak käepideme (1) või pikendustorudega (3). 9.3 Järgige punktides 4.1 ja 4.2 antud juhiseid. Veenduge, et käepidemel olev aurulukk on välja lülitatud. 9.4 Imemis- ja aurutamisfunktsiooni on võimalik kasutada nii koos kui ka vaheldumisi, aktiveerides mõlemad nii, nagu eespool on kirjeldatud. Aurutamis- ja imemisfunktsiooni koos kasutamine võimaldab kõige tõhusamat pinna desinfitseerimist, lahustades mustuse ning eemaldades rasva, pisikud ja tolmulestad; see muudab värvid erksamaks ja kuivatab pinna kiiremini. 9.5 Mudeli FAV80 korral valige programm P5, nagu on kirjeldatud 2. peatükis. Oodake, kuni indikaatorid enam ei vilgu, vaid jäävad põlema. See programm sobib hästi tolmulestade eemaldamiseks ning juuksekarvade, loomakarvade ja tolmu imemiseks. Aurutage puhastatavat pinda. Pärast aurunupu vabastamist või 60 sekundi möödumist käivitub automaatselt imemisfunktsioon, mis võimaldab puhastatud pinda kuivatada. Kui teil on vaja programmi taaskäivitada, et pinna puhastamine lõpule viia, siis vajutage aurunuppu uuesti. Programmi saab lõpetada ka käsitsi, vajutades imemisnuppu. 10. POLSTERDATUD PINNAD, SEINAKATTED JA AUTOSALONGID HOIATUS! Enne naha või kanga auruga puhastamist vaadake üle tootja juhised ning katsetage alati seadet mõnel puhastatava pinna varjatumal kohal või materjalinäidisel. Laske aurutatud kohal kuivada veendumaks, et pinna värvus ei muutu ja deformatsioone ei esine. Veenduge, et olete seadme ette valmistanud vastavalt 1. peatükis antud juhistele Kui tahate kasutada ainult imemisfunktsiooni, siis ühendage auru- /imiotsak (7) käepidemega (1) ja järgige punktis 3.1 antud juhiseid. Ohutuse tagamiseks lülitage imemise ajaks käepidemel olev aurulukk sisse. 30

14 10.2 Aurutamiseks ja imemiseks kasutage auru-/imiotsakut (7) koos selle ümber tõmmatud kattega (9) ning ühendage otsak käepideme (1) või pikendustorudega (3) Järgige punktides 4.1 ja 4.2 antud juhiseid. Veenduge, et käepidemel olev aurulukk on välja lülitatud Imemis- ja aurutamisfunktsiooni on võimalik kasutada nii koos kui ka vaheldumisi, aktiveerides mõlemad nii, nagu eespool on kirjeldatud. Aurutamis- ja imemisfunktsiooni koos kasutamine võimaldab kõige tõhusamat pinna desinfitseerimist, lahustades mustuse ning eemaldades rasva, pisikud ja tolmulestad; see muudab värvid erksamaks ja kuivatab pinna kiiremini Mudeli FAV80 korral valige programm P6, nagu on kirjeldatud 3. peatükis. Oodake seni, kuni indikaatorid enam ei vilgu, vaid jäävad põlema. See programm sobib hästi tolmulestade eemaldamiseks ning juuksekarvade, loomakarvade ja tolmu imemiseks. Aurujoad pihustatakse välja tsükliliselt ja samal ajal käivitub ka imemisfunktsioon. Kui aurunupp vabastatakse, siis aurutamine seiskub; imemine kestab aga mõne sekundi vältel edasi, et kuivatada puhastatud pinda. Imemine seiskub automaatselt pärast teatud aja möödumist, olenevalt eelneva aurutamise kestusest. Kui teil on vaja programmi taaskäivitada, et pinna puhastamine lõpule viia, siis vajutage aurunuppu uuesti. Programmi saab seisata ka käsitsi, vajutades imemisnuppu. Imemise kiirus ja auru kogus on eelseadistatud ning seetõttu ei saa neid käsitsi reguleerida. Enne aurutamist on soovitatav pind igasugustest karvadest ja tolmust puhtaks teha, kasutades ainult imemisfunktsiooni käsitsirežiimi. 11. VANNITOAMÖÖBLI, PLAADIVUUKIDE JA KÖÖGI TÖÖPINDADE PUHASTAMINE Veenduge, et olete seadme ette valmistanud vastavalt 1. peatükis antud juhistele Ühendage kontsentraator (4), mille külge on kinnitatud ümarhari (5), käepidemega (1). Kontsentraatoriga (4) saab ühendada ka auruotsaku (6). See otsak on soovitatav raskesti ligipääsetavate kohtade puhastamiseks, sobides väga hästi radiaatorite, ukseliistude ja aknaraamide, vannitubade ning luukide puhastamiseks. Auruotsaku (6) ühendamiseks kontsentraatoriga (4) lihtsalt keerake otsak külge, samamoodi nagu värviliste harjadegi puhul, mille saab keerata kas otsaku enda külge ja/või vahetult kontsentraatori külge Lülitage boiler sisse ja reguleeriga sobiv auru tugevus vastavalt punktis 4.2 antud juhistele Veenduge, et aurulukk on välja lülitatud. Puhastamise alustamiseks vajutage käepidemel olevat aurupäästikut ja hoidke seda all Ühendage imiotsak (11) kontsentraatoriga (4) ning aktiveerige imemisfunktsioon, et alustada kohe puhastamist, eemaldades mustuse kontsentreeritud aurujoa abil. Erinevat värvi harjad võimaldavad iga pinna või keskkonna puhul kasutada erinevat värvi. 12. MÖÖBLI JA TUNDLIKE PINDADE PUHASTAMINE HOIATUS! Ärge suunake aurujuga otse pinnale. Enne pinna puhastamist katsetage seadet mõnel puhastatava pinna varjatumal kohal, et näha, kuidas see aurule reageerib Ühendage imiotsak (11) või auru-/imiotsak (7) käepideme külge ning vajutage seadmel olevat imemisnuppu Lülitage boiler sisse ja reguleerige sobiv auru tugevus vastavalt punktis 4.2 antud juhistele. Vajutage käepidemel olevat aurupäästikut ja hoidke seda all ning suunake aurujuga riidele Kasutage pinna puhastamiseks riiet, mida on eelnevalt aurutatud, vältides seejuures liiga pikaajalist kasutamist ühe ja sama koha peal. 13. MUU KASUTUS HOIATUS! Enne pinna puhastamist katsetage seadet mõnel puhastatava pinna varjatumal kohal, et näha, kuidas see aurule reageerib KARDINATE JA MUUDE EESRIIETE PUHASTAMINE Kardinatelt ja muudelt eesriietelt tolmulestade ja tolmu eemaldamiseks tuleb riiet aurutada üksnes käepidemega. Aur eemaldab ebameeldiva lõhna ja muudab kanga värvid säravamaks, mistõttu riiet ei pea nii sageli pesema. Sellise pinna puhastamiseks seadke auru surve 1. tasemele PLEKKIDE EEMALDAMINE VAIPADELT JA POLSTERDATUD PINDADELT HOIATUS! Aur. Põletusoht! Ühendage kontsentraator (4) ilma ümarharja lisamata; suunake aurujuga otse plekile võimalikult suure nurga all (mitte kunagi ei tohi aurujuga suunata puhastatavale pinnale vertikaalselt) ja asetage riie pleki taha, et koguda kokku mustus, mille aur on surve teel lahti puhunud. Sellise pinna puhastamiseks seadke auru surve 1. tasemele. Ühendage imiotsak (11) kontsentraatoriga (4) ja aktiveerige imemisfunktsioon, et eemaldada puhastamise käigus põrandale sattunud mustus TAIMEDE EEST HOOLITSEMINE JA RUUMIDE NIISUTAMINE Toataimede eest hoolitsemisel eemaldage lehtede pinnalt tolm, kasutades ainult käepidet. Reguleerige aur 1. tasemele ja puhastage pinda 50 cm kauguselt. Selle tulemusena hingavad taimed paremini ning on puhtamad ja säravamad. Peale selle saate auru kasutada ka ruumide, eelkõige suitsetajate poolt sageli külastatavate ruumide värskendamiseks.

15 14. ECO-PROGRAMM P0 ainult mudelil FAV80 ECO-funktsioon on ette nähtud spetsiaalselt põrandate puhastamiseks. Tänu sellele funktsioonile seadistab Vaporetto Lecoaspira auru surve ja imemisvõimsuse automaatselt selliseks, et saavutada märkimisväärne energiasääst ja ühtlasi tagada kõigi põrandate puhastamisel optimaalne tulemus. ECO-funktsiooni käivitamiseks valige programm P0, nagu on kirjeldatud 3. peatükis. Põrandate aurutamiseks ja mustuse imemiseks vaadake 4. peatükis olevat tabelit Otsakute kasutamine eri tüüpi pindadel. Kui triikimistarvik ei ole ühendatud, siis auru selle programmi korral ei pihustu. 18. KUI VESI SAAB OTSA Tänu isetäitmisvõimalusele ei ole vaja jääda ootama, et seade maha jahtuks, enne kui boilerisse vett juurde lisada. Kui paak on veest tühi, hakkab juhtpaneelil olev indikaator põlema (kraan või piisk) ning kostab piiksatus. Aurutamise jätkamiseks avage paagi luuk ja lisage vett. 15. TURBO-AURUTUSPROGRAMM See programm seadistab auru surve automaatselt maksimaalseks ja see on sobilik raskesti eemaldatava mustuse korral. Turbo-aurutusprogrammi aktiveerimiseks valige mudelil FAV80 programm P7 ja mudelil FAV70 P5, nagu on kirjeldatud 3. peatükis. Pärast 10-minutilist kasutamist lülitub programm tagasi käsitsirežiimile. 16. TURBO-IMEMISPROGRAMM P8 ainult mudelil FAV80 See programm seadistab Vaporetto Lecoaspira imemisvõimsuse automaatselt maksimaalseks. See programm võimaldab imeda tolmu ja vedelikke ning eemaldada tõhusalt loomakarvu. Turboimemisprogrammi aktiveerimiseks valige programm P8, nagu on kirjeldatud 3. peatükis. 17. TRIIKIMISPROGRAMM (valikuline) (toimib üksnes koos Polti triikimistarvikuga ühendatuna) Veenduge, et olete seadme ette valmistanud vastavalt 1. peatükis antud juhistele. See programm võimaldab muuta seadme võimsaks triikimissüsteemiks. Avage seadmel sisseehitatud ühenduspesa luuk ja sisestage triikimistarviku liitmik. Mudeli FAV80 korral valige programm P9 ja mudeli FAV70 korral P4, nagu on kirjeldatud 3. peatükis. Auru koguse seadistamiseks vajutage nuppe UP (ÜLES) ja DOWN (ALLA) vastavalt triigitavale kangale. 0 osa valitud: SÜNTEETILINE KANGAS ja SIID 3 osa valitud: LINANE KANGAS 2 osa valitud: PUUVILLANE KANGAS 1 osa valitud: VILLANE KANGAS Triikimisaja optimeerimiseks on soovitatav alustada triikimist õrnematest kangastest (auru kogus 0 või 1) ja seejärel triikida kangad, mille jaoks läheb vaja tugevamat auru survet. Vastasel juhul on vaja oodata (kuigi auru pihustamine ei ole sel ajal tõkestatud), kuni boiler maha jahtub ja seade valitud auru surve saavutab. Imemisfunktsiooni kasutamiseks ei ole vaja paaki veega täita, lihtsalt lülitage boiler välja. 19. AUTOMAATNE IMEMISLUKK Kui veefiltri kollektorisse imetud mustus saavutab maksimaalse lubatud taseme, siis tõkestab spetsiaalne ohutusujuk imemise automaatselt. See võib juhtuda ka siis, kui vesi on kollektoris väga määrdunud. Sellistel juhtudel suureneb mootori pöörete arv minutis ning vesi tuleb kollektorist eemaldada. Lülitage seade välja. Taaskäivitage see alles siis, kui kollektoris on taastatud selline veetase, nagu on kirjeldatud 1. peatükis. HOIATUS! Kui seade kohe uuesti sisse lülitatakse ilma vett vahetamata, võib õhu väljalaskeava filter kahjustuda. 20. BIOECOLOGICO Bioecologico on looduslikke aineid sisaldav desodoreeriv vahutamisvastane toode. See takistab veefiltris vahu tekkimist, tagades seeläbi seadme õige funktsioneerimise. Mustuse kogumispaagis lahjendatuna toimib Bioecologico ka tõhusa õhuvärskendajana. Tänu selles sisalduvatele looduslikele ainetele takistab see paagis ebameeldiva lõhna tekkimist ja eraldab keskkonda puhast värsket hõngu. HOIATUS! - Hoida lastele kättesaamatus kohas. - ALLANEELAMISE KORRAL: loputage suud, ÄRGE kutsuge esile oksendamist, pöörduge kohe MÜRGISTUSTEABE- KESKUSE või arsti poole. - Vältige sattumist silma, nahale või riietele. - Vältige sattumist keskkonda. - Kasutusest kõrvaldamisel järgige kohalikke eeskirju. SISALDAB: eugenooli, tsitraali, kaneelaldehüüdi võib põhjustada allergilist reaktsiooni. Kapsli maht: 5 ml Bioecologico on müügil kõigis suuremates kodumasinate kauplustes ja veebielehel at KUIDAS BIOECOLOGICOT KASUTADA? 20.1 Valage veefiltrisse vett, nagu selles kasutusjuhendis on kirjeldatud Enne kasutamist loksutage kapslit. 32

16 20.3 Painutage kapsli korki ja murdke see küljest Valage kapsli sisu seadme veefiltri kollektorisse. 1 kapsel ühe kasutuskorra kohta. Vedeliku võimalik värvimuutus ei mõjuta toote toimet ega tõhusust. HOIATUS! Ärge kunagi kallake Bioecologicot boilerisse. 21. ÜLDINE HOOLDUS Seadme välispinna puhastamiseks kasutage ainult niisket lappi ja kraanivett. Kõiki lisatarvikuid tohib puhastada voolava vee all. Enne järgmist kasutuskorda peavad need olema täiesti kuivad. Ärge kasutage mitte mingit tüüpi puhastusvahendeid. 22. VEEFILTRI KOLLEKTORI PUHASTAMINE (tavapärane hooldus) 22.1 Veenduge, et seade on välja lüliatud ja vooluvõrgust eemaldatud Tõstke veefiltri kollektorit spetsiaalsest käepidemest ja eemaldage see korpusest Pöörake käepide tahapoole ja eemaldage veefilter Tühjendage paak, kallutades seda tila suunas (14) Keerake torupõlv allapoole, kuni see libiseb filtrist välja (15) Eraldage kõik filtri komponendid ja loputage neid voolava vee all Tõstke HEPA-filtri eraldamishoob üles ja eemaldage filter oma korpusest Loputage HEPA-filtrit ainult voolava vee all ja raputage seda õrnalt, et eemaldada igasugune jääkmustus või -vesi. Enne kui filtri seadmesse tagasi panete, laske sellel vähemalt 24 tundi õhu käes kuivada, eemal igasugustest soojusallikatest. HOIATUS! Kontrollige filtreid puhastamise ajal. Kui need on nähtavalt kahjustunud, siis vahetage need välja. HOIATUS! Ärge puhastage filtrit harjaga, sest see võib filtrit kahjustada ja seadme filtreerimisvõimet väheneda. Ärge kasutage puhastusvahendeid, ärge hõõruge filtrit ja ärge peske seda nõudepesumasinas. HEPA-filtrit tuleb põhjalikult puhastada umbes kolm korda aastas. 24. TAGAVARATIHENDID Kontrollige regulaarselt seadme sisseehitatud ühenduspesas asuva värvilise tihendusrõnga seisukorda. Vajaduse korral asendage tihend vastava varuosaga, nagu allpool on kirjeldatud. - Eemaldage kahjustunud tihend. - Paigaldage selle asemele uus tihend, kinnitades selle auruotsaku külge ja lükates seejärel oma kohale. - Määrige tihendit silikoonõli või vaseliiniga, kasutada võib ka väikest kogust taimeõli. HOIATUS! Kontrollige filtreid puhastamise ajal. Kui need on nähtavalt kahjustunud, siis vahetage need välja Kuivatage filtri komponendid, pange filter uuesti kokku ja asetage see mustusekollektorisse tagasi Paigaldage veefiltri kollektor seadmesse tagasi. Veefiltri kollektori ja pikendustorude puhastamiseks juhul kui need on väga määrdunud tühjendage pärast puhastustoimingute lõpetamist mahuti, nagu eespool on kirjeldatud, ja paigaldage see masinasse oma korpusesse tagasi. Ühendage seade vooluvõrku. Seejärel käivitage mõneks sekundiks imemisfunktsioon ja imege seadmesse umbes 1,5 liitrit puhast vett. Kollektoris tekkiv veekeeris loputab selle küljed puhtaks ja eemaldab igasuguse mustuse. Puhas vesi puhastab läbi torude voolates ka torude sisemuse. Tühjendage kollektor uuesti ja pange Vaporetto Lecoaspira hoiule. 23. HEPA-FILTRI PUHASTAMINE (erakorraline hooldus) 23.1 Veenduge, et seade on välja lülitatud ja vooluvõrgust eemaldatud Eemaldage veefiltri kollektor oma korpusest, tõstes seda mahuti käepidemest. Kontrollige samamoodi ka pikendustorude ja vooliku käepideme ühenduskohtade tihendeid. Vajaduse korral toimige alljärgnevalt. - Eemaldage kahjustunud tihend. - Paigaldage selle asemele uus tihend, kinnitades selle auruotsaku külge ja lükates seejärel oma kohale. - Määrige tihendit silikoonõli või vaseliiniga, kasutada võib ka väikest kogust taimeõli. 25. HOIUSTAMINE 25.1 Lülitage seade välja ja eemaldage see vooluvõrgust Eemaldage veefiltri kollektor, nagu on kirjeldatud 1. peatükis Kerige toitejuhe käsitsi ühtlaselt kokku ja asetage see hoidikusse toitejuhtme hoiuruumis Pange veefiltri kollektor oma korpusesse tagasi ja veenduge, et see asetseb nõuetekohaselt Torud, harja ja vooliku saab mahutada seadme korpusele, libistades universaalharjal oleva konksu seadme parkimissüsteemi. Konks on olemas ainult pikendustorudel. Kahe pikendustoru vale kokkupanek takistab seadme parkimissüsteemi kasutamist. 33

17 26. RIKETE KÕRVALDAMINE NÕUANDED PROBLEEM PÕHJUS LAHENDUS Seade ei käivitu. Toitevool puudub. Kontrollige, ega seade pole vooluvõrgust eemaldatud, nagu on kirjeldatud 1. osas. Imemisvõimsus on vähenenud. Otsak, imivoolik või pikendustoru on ummistunud. HEPA-filter on tõkestatud või määrdunud. Lülitage seade välja ja eemaldage see vooluvõrgust. Puhastage filter ning eemaldage torudest ja tarvikutest igasugune takistus. Toimige nii, nagu on kirjeldatud 23. peatükis. Vedelikke imedes lekib vett välja. Ujuk on blokeeritud. Puhastage kogu veefilter. Seade on rõhu all, aga auru tuleb välja vähe. Auru surve on seadistatud 1. tasemele. Auru surve suurendamiseks keerake auru surve reguleerimisnuppu. Pikendustorud ja tarvikud loksuvad. Lukustusmutter on asendis OPEN (AVATUD). Keerake lukustusmutter asendisse CLOSED (SULETUD), nagu on kirjeldatud 2. peatükis. Seade ei pihusta auru. Boiler on välja lülitatud. Paak on veest tühi. Aurulukk on sisse lülitatud. Boiler ei ole veel rõhu all. Monoplokk-liitmik ei ole sisestatud nõuetekohaselt. Lülitage boiler sisse. Lisage paaki vett, nagu on kirjeldatud 18. peatükis. Lülitage käepidemel olev aurulukk välja. Oodake seni, kuni auru indikaator lõpetab vilkumise. Sisestage monoplokk-liitmik nõuetekohaselt. Pihustatava auru hulgas on veepiisku. Auruvoolik ja/või pikendustoru on külmad. Suunake aurujuga riidele, et torud üles soojendada. Auru kadu või veepiiskade olemasolu tarvikute ühenduskohtade vahel. Tihendid on kahjustunud. Vahetage tihendid välja, nagu on kirjeldatud 24. peatükis. 34

18 PROBLEEM PÕHJUS LAHENDUS Tarvikuid on raske ühendada. Tihendid tekitavad hõõrdumist. Määrige tihendeid silikoonõli või vaseliiniga; alternatiivina võib kasutada ka taimeõli. Lukustusmutter ei ole õiges asendis. Keerake lukustusmutter õigesse asendisse. Pärast vedeliku imemist voolab sissetõmmatud vedelik harjast välja. Vedelik jääb torudesse. Põrand ei ole veel kuiv. Imege seadmega mõne sekundi vältel õhku, et vedelik jõuaks paaki kanduda. Korrake imemisprotseduuri. ENGLISH Boileri täitepump jätkab töötamist. Boileri veeringluses on õhku. Lülitage seade välja ja laske sel jahtuda, seejärel korrake toimingut, nagu on kirjeldatud 1. peatükis. Seade lülitub imemise ajal välja. Veefiltri kollektor on täis või mootor on üle kuumenenud. Lülitage seade välja ja eemaldage see vooluvõrgust. Tühjendage mustusekollektor ja puhastage see. Kui probleemi ei õnnestu kõrvaldada, siis lülitage seade välja, eemaldage vooluvõrgust ning laske sel 60 minutit jahtuda. Seade lõpetab töö ja ekraanile ilmub kirje E1. Juhtplaat on tuvastanud tõrke boileri töös. Lülitage seade mõneks minutiks välja ja seejärel uuesti sisse. Kui probleem kordub, pöörduge volitatud teeninduskeskuse poole. Seade lõpetab töö ja ekraanile ilmub kirje E2. Juhtplaat on tuvastanud vea seoses seadme vale töötemperatuuriga. Lülitage seade mõneks minutiks välja ja seejärel uuesti sisse. Kui probleem kordub, pöörduge volitatud teeninduskeskuse poole. Hoolduseindikaator hakkab näidikul põlema. Seade ei soojene nõuetekohaselt. Lülitage seade mõneks minutiks välja ja seejärel uuesti sisse. Kui probleem kordub, pöörduge volitatud teeninduskeskuse poole. Probleemide püsimisel pöörduge Polti volitatud teeninduskeskuste poole (vt ajakohastatud nimekirja veebilehel või võtke ühendust meie klienditeenindusega. 35

19 GARANTII See seade on ette nähtud kasutamiseks üksnes koduses majapidamises. Seadmele antakse alates ostukuupäevast kahe aasta pikkune garantii kaupade üleandmise ajal olemasolevate defektide ilmnemise vastu. Ostukuupäev peab olema tõendatav müüja poolt väljastatud ja maksustamise otstarbel kehtiva ostudokumendi alusel. Seadme remontimiseks peab seadmega kaasas olema ostu tõendav dokument. See garantii ei mõjuta tarbija õigusi, mis tulenevad EL-i direktiivist 99/44/EÜ tarbekaupade müügi ja nendega seotud garantiide teatavate aspektide kohta. See garantii kehtib riikides, mis järgivad EL-i direktiivi 99/44/EÜ. Teistes riikides kehtivad kohalikud garantiiküsimusi reguleerivad õigusaktid. MIDA GARANTII KATAB? Polti tagab garantiiajal valmistus- ja tehasedefektiga toote tasuta remondi ning seetõttu ei pea klient tasuma töö ega selleks kasutatud materjalide eest. Parandamatute defektide korral võib Polti toote tasuta välja vahetada. Garantii kasutamiseks peab klient külastama üht Polti volitatud teeninduskeskust koos müüjalt saadud ostu tõendava dokumendiga, mis kehtib maksustamise otstarbel ja mis kannab toote ostukuupäeva. Kui ostu tõendav dokument ja ostu tõendav kuupäev puuduvad, siis nõutakse töö eest tasu. Hoidke ostu tõendav dokument terve garantiiaja jooksul alles. MIDA GARANTII EI KATA? Igasugune viga või kahjustus, mis ei tulene valmistusdefektist. Igasugune viga, mis on tingitud sobimatust kasutusest või sellisest kasutusest, mis on muu kui see, mida on kirjeldatud kasutusjuhendis, mis on toote müügilepingu lahutamatu osa. Igasugune defekt, mis on tekkinud vääramatu jõu (tulekahjud, lühised) tagajärjel või mille on põhjustanud kolmandad isikud (lubamatu muutmine). Kahjustus, mille on põhjustanud selliste osade kasutamine, mis ei ole Polti originaalosad, ning parandustööd või muudatused, mille on teinud Polti poolt volitamata isikud või teeninduskeskused. Kliendi enda tekitatud kahjustused. Osade (filter, hari, voolik jms) kahjustused, mis tulenevad seadme kasutamisest (kulutarvikud) või normaalsest kulumisest. Igasugune katlakivist tingitud kahjustus. Defektid, mis tulenevad tootja juhistele vastava hoolduse/puhastuse tegemata jätmisest. Selliste tarvikute paigaldamine, mis ei ole Polti originaaltarvikud või mida on muudetud või mis seadmele ei sobi. Sobimatu kasutus ja/või selline kasutus, mis ei ole kooskõlas kasutusjuhistega ega ühegi selles kasutusjuhendis esitatud hoiatuse või märkusega, muudab garantii kehtetuks. Polti ei vastuta siinses kasutusjuhendis esitatud toote kasutamis- ja hooldusjuhiste eiramise tõttu inimestele, esemetele või loomadele tekitatud otseste või kaudsete kahjude eest. Polti volitatud teeninduskeskuste ajakohastatud nimekirja vaatamiseks külastage veebilehte 36

20

21 REGISTREERIGE OMA TOODE SN: KÕNEKESKUS ITALIA SERVIZIO CLIENTI FRANCE SERVICE CLIENTS ESPAÑA SERVICIO AL CLIENTE PORTUGAL SERVIÇO AO CLIENTE UK CUSTOMER CARE DEUTSCHLAND KUNDENDIENST TEISTE RIIKIDE KOHTA VAADAKE FAV 70 / 80 - MOS Q01 POLTI S.p.A. Via Ferloni, Bulgarograsso (CO) Itaalia Jälgige meid:

VT PRO80-PRO90 - M0S P07:UNICO.qxd

VT PRO80-PRO90 -  M0S P07:UNICO.qxd KASUTUSJUHEND REGISTREERIGE OMA TOODE www.polti.com DEMOVIDEO www.youtube.com POLTI KANAL KATE PAINDUV AURUVOOLIK AURUOTSIK PÕRANDAHARI AKNAPUHASTUSOTSIK VÄIKE HARI TAGAVARATIHENDID LAPP KONTSENTREERITUD

Rohkem

VT SMART 45 - M0S P07 DRAFT1:FEV qxd.qxd

VT SMART 45 - M0S P07 DRAFT1:FEV qxd.qxd SMART 45 KASUTUSJUHEND REGISTREERIGE OMA TOODE www.polti.com VÄLJAS SEES 2 HOIATUSED OLULISED OHUTUSABINÕUD SEADME KASUTAMISEKS HOIATUS! ENNE SEADME KASUTAMIST LUGEGE KÄESOLEVAS KASUTUSJUHENDIS NING SEADME

Rohkem

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist ja hoidke see juhend alles.

Rohkem

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容)

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容) KASUTUSJUHEND SIIRDATAV KDITSIEER KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND AM-5PR(N) Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

Mirage_de.book

Mirage_de.book Roya-6500- A5 3..03 Aknapuhastaja Kasutusjuhend 7 8 9 * 3 4 5 6 6 5 4 3 9 9 0 7 8 9 6 * 3 4 7 * 8 * 9 * 5 0 * lisaseade Ülevaade Täname! Meil on hea meel, et valisite välja meie toote! Loodame, et naudite

Rohkem

Microsoft Word - XTOP026.doc

Microsoft Word - XTOP026.doc XTOP026 Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige kõiki juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks vajaduseks alles. MOOTORRATTA TÕSTUK Kasutusjuhend OLULINE! EST LUGEGE NEED JUHISED

Rohkem

FLORY

FLORY FLORY MASAAŽI- KABIINI FSR60470 PAIGALDUSJUHEND 1 2 3 Taustvalgustus Juhtpaneel Segisti Düüs Jalamassaaž Düüs Lamp Ventilaator Laedušš Kõlar 4 1. Ettevalmistused paigaldamiseks a. Enne massaažikabiini

Rohkem

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc Enne seadme kasutamist loe tähelepanelikult läbi kasutusjuhend ning seadet kasutades järgi kõiki loetud juhiseid. Hoia kasutusjuhend hilisemaks vajaduseks alles. SOOJAPUHUR Kasutusjuhend Originaaljuhendi

Rohkem

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc PAIGALDAMINE KASUTAMINE HOOLDUS SUUREMAHULISED 500-3000 L VEEBOILERID Need on sukel-ja keraamilise küttekehaga elektrilised veesoojendid. Võimalikud on variandid kus täiendavalt küttekehale on ka kesküttesüsteemiga

Rohkem

Microsoft Word - Waterpik LT instrukcija ESRT galutinis

Microsoft Word - Waterpik LT instrukcija ESRT galutinis Waterpik Ultra Dental Water Jet www.waterpik.lt ÕNNITLUS Õnnitleme! Valides Waterpik UltraDental Water Jet, liigute õiges suunas Teie igemed hakkavad olema tervemad ja naeratus kaunim! Kliiniliselt testitud

Rohkem

M366.book

M366.book M6 Kasutusjuhend Roya-9 A4 07..0 Ohutusjuhised. Juhendi kirjeldus Tutvuge enne seadme kasutamist hoolikalt kasutusjuhendiga Hoidke kasutusjuhendit käepärases kohas. Seadme müümisel või edasi andmisel andke

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx Bose SoundLink Around- ear II Kõrvaklapid ETTEVAATUSABINÕUD Pikaajaline vali heli võib kahjustada Teie kõrvakuulmist. Vältige kõrvaklappide kasutamist autoga sõitmise ajal. Kõrvaklappide ohutuimaks kasutamiseks

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB Kasutusjuhend RVT 64 DC, RVT 354 DC, RVT 54 DC, RVT 684 DC Kasutusjuhend Üldteave Siseseadet saab hõlpsalt kasutada infrapunakaugjuhtimispuldiga. Siseseade annab õigest andmeedastusest teada helisignaaliga.

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

Control no:

Control no: Smart Access Driftsprocedure A. Eeltingimused... 2 1. Nutitelefoni ühilduvus... 2 2. Kaabli valik... 2 a. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 4/4S)... 2 b. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 5/5c/5s)...

Rohkem

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend G TECTA 4G mitme gaasi detektor Lühijuhend 2 Sisukord Ohutus- ning ettevaatusabinõud 2 Karbi sisu 3 Toote ülevaade 3 Toote omadused 3 Akude kontrollimine 4 Sisselülitamine 4 G-TECTA 4G käivitusprotsess

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur kasutusjuhend

Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur kasutusjuhend Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur Kasutusjuhend A 1 B 2 3 C 4 max 4 mm / 0.16 Polari väntamissageduse andur Polar Cadence Sensor W.I.N.D. on mõeldud väntamissageduse ehk vändapöörete arvu minutis mõõtmiseks

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Kasutamine Devilink PR Devilink PR (Pistikuga relee) on seade kütteseadmete või muude elektriseadmete sisse/välja lülitamiseks

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

AJ3123_12 estonian.cdr

AJ3123_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome AJ3123 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend 8. ed Kõik muudatused ja modifikatsioonid, mis pole

Rohkem

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimisel on hea teada... 5 Vintsi hooldus... 6 Garantii...

Rohkem

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID TÕHUSAKS JA ÜHTLASEKS VILJA KUIVATAMISEKS Mepu kõrgtehnoloogilised, pideva vooluga, sooja õhuga kuivatid kuivatavad vilja õrnalt,

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutisse laadida ja redigeerida erinevatest analoogvideo

Rohkem

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

Vulkan Lokring kliimasüsteemi remondi tarvikud. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik vooliku jätkamiseks. L

Vulkan Lokring kliimasüsteemi remondi tarvikud. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik vooliku jätkamiseks. L Vulkan Lokring kliimasüsteemi remondi tarvikud. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik vooliku jätkamiseks. L13001393 Ø 8 mm 7.- L13001443 Ø 9,53 8 mm 7.- L13004219

Rohkem

Document number:

Document number: WNR Kiirpaigaldusjuhend Lisateavet, juhised ja uuendused saab leida internetist aadressil http://www.a-link.com Kiirpaigaldusjuhend Komplekt sisaldab: - WNR repiiter - Paigaldusjuhend Ühendused / Ports:

Rohkem

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET EasyFit Touch aktiivsusmonitor kasutusjuhend Puuteekraaniga aktiivsusmonitor - randmevõru Funktsioonid Kellaaeg Sammulugemine Läbitud vahemaa Kalorid Äratuskell Unejälgimise režiim Märguanne liikumiseks

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

Ace primax Kasutusjuhend

Ace primax Kasutusjuhend Ace primax Kasutusjuhend Sisu Tere tulemast! 4 Teie kuuldeaparaadid 5 Aparaadi tüüp 5 Kuuldeaparaatide tundmaõppimine 5 Osad ja nimetused 6 Juhtelemendid 8 Sätted 9 Patareid 10 Aku suurus ja käsitsemisnõuanded

Rohkem

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND VERIFONE Vx610 GSM Kliendiabi: (0) 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: (0) 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: (0) 6711 420 Email: posgrupp@estcard.ee

Rohkem

Kuidas vahetada esimesi suspensiooni vedrusid autol VOLKSWAGEN TOURAN 1

Kuidas vahetada esimesi suspensiooni vedrusid autol VOLKSWAGEN TOURAN 1 Sooritage asendamine järgnevas järjekorras: 1 Vahetage Volkswagen Touran 1 vedrud paarikaupa. 2 Pingutage seisupiduri hooba. 3 Asetage tõkiskingad tagumiste rataste taha. Lõdvendage ratta kinnituspolte.

Rohkem

Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018

Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018 Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018 Sisukord 1 Üldine informatsioon... 3 1.1 Sümbolid... 3 1.2 Mõisted... 4 1.3 Hoiatused... 4 1.4 Tootja informatsioon... 5 2 Kasutusala...

Rohkem

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk. 6-20 ET TEHNILINE LEHT/KASVUHOONE «DELTA»! Kasvuhoone paigaldamisel ja kasutamisel pidage rangelt kinni

Rohkem

Microsoft Word - XWS034.doc

Microsoft Word - XWS034.doc XWS034 ALUSEGA RULLVALTS PAIGALDUS- JA KASUTUSJUHEND Originaaljuhendi tõlge Selle kasutusjuhendi skeemid ei ole proportsionaalsed. Pideva arendustöö tõttu võib teie ostetud seade erineda joonisel kujutatust.

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

NAUTIGE ROHKEM MUGAVUST MONDIAL - FILTREERITUD KUUMA VEE SEGISTI

NAUTIGE ROHKEM MUGAVUST MONDIAL - FILTREERITUD KUUMA VEE SEGISTI NAUTIGE ROHKEM MUGAVUST MONDIAL - FILTREERITUD KUUMA VEE SEGISTI Lõpetage ootamine! Kuigi köök peaks olema kohtumispaik maitsvate roogade rahulikuks ettevalmistamiseks, on mõnikord ka kiire. Näiteks, kui

Rohkem

Manuals Generator

Manuals Generator Sooritage asendamine järgnevas järjekorras: 1 Vahetage vedrud paarikaupa. Pingutage seisupiduri hooba. 2 3 Asetage tõkiskingad tagumiste rataste taha. Lõdvendage ratta kinnituspolte. 4 5 Tõstke esimest

Rohkem

HD8828_HD8834_dfu_EE.cdr

HD8828_HD8834_dfu_EE.cdr Täisautomaatne kohvimasin 3100 seeria EESTIKEELNE KASUTUSJUHEND Enne masina kasutuselevõttu lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt. HD8828 HD8834 Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome

Rohkem

Nokia Bluetooth-peakomplekt BH /1

Nokia Bluetooth-peakomplekt BH /1 Nokia Bluetooth-peakomplekt BH-213 1 2 4 3 5 7 6 9 11 8 10 9210874/1 VASTAVUSKINNITUS Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme HS-127W vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist

Rohkem

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 Biopuhasti tööprotsessi kirjeldus M-Bos biopuhastit kasutatakse puhastamaks reovett eramajades, koolides, hotellides ja teistes reovee puhastamist

Rohkem

ÕMBLUSMASIN BIRGITTA STANDARD / COMFORT KASUTUSJUHEND MUDEL: IP86654 MUDEL: IP86661 Palun lugege kasutusjuhend enne õmblusmasina kasutuselevõtmist põh

ÕMBLUSMASIN BIRGITTA STANDARD / COMFORT KASUTUSJUHEND MUDEL: IP86654 MUDEL: IP86661 Palun lugege kasutusjuhend enne õmblusmasina kasutuselevõtmist põh ÕMBLUSMASIN BIRGITTA STANDARD / COMFORT KASUTUSJUHEND MUDEL: IP86654 MUDEL: IP86661 Palun lugege kasutusjuhend enne õmblusmasina kasutuselevõtmist põhjalikult ja tähelepanelikult läbi. Palun hoidke kasutusjuhendit

Rohkem

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 või Windows

Rohkem

Septik

Septik Septik Ecolife 2000 paigaldusjuhend 1. ASUKOHT Septiku asukoha valikul tuleb arvestada järgmiste asjaoludega: pinnase liik, pinnavormid, põhjavee tase, krundi piirid ja vahemaad veekogudeni. Asukoha valikul

Rohkem

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx HEOS 1 Seadistamise kiirjuhend http://www.denon.ee/?op=body&id=169 http://www.tophifi.ee/ https://www.facebook.com/tophifi.ee ENNE, KUI ALUSTATE Veenduge, et kõik alljärgnev on töökorras: 1. SAMM: LAHTIPAKKIMINE

Rohkem

Microsoft Word - MEG80_kayttohje_FI_SE_EN (1)_est.docx

Microsoft Word - MEG80_kayttohje_FI_SE_EN (1)_est.docx Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ning järgige kõiki kirjeldatud juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks kasutamiseks alles. 30 t HÜDRAULILINE PRESS Kasutusjuhend Originaaljuhendi tõlge

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Octenisept 1 mg/ 20 mg/ml, nahalahus Oktenidiindivesinikkloriid Fenoksüetanool Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Ankrunaelapystol.indd

Ankrunaelapystol.indd ANKRUNAELAPÜSTOL Kasutusjuhend MC60-34 MC60-34 2009 by Senco Products, Inc. Senco Products, Inc. 8485 Broadwell Road Cincinnati, Ohio 45244 Questions? Comments? e-mail: toolprof@senco.com Visit our Website

Rohkem

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaalselt konfigureerida, ning mis on äärmiselt kulumiskindlad. 1 2 3

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

Microsoft Word - Platin mahuti paigaldusjuhend.doc

Microsoft Word - Platin mahuti paigaldusjuhend.doc Mahuti PLATIN paigaldusjuhend Puhastid OÜ www.puhastid.ee +37253225822 1. Üldinformatsioon 1.1 Turvalisus Kogu töö käigus tuleb järgida BGV C22 kooskõlas olevaid asjakohaseid õnnetusjuhtumite vältimise

Rohkem

KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M "KERTTU" 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31

KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M KERTTU 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31 KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M "KERTTU" 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31 TEHNILINE PASS/KASVUHOONE KERTTU! Kasvuhoone KERTTU kokkupanekul ja kasutamisel tuleb rangelt

Rohkem

VRB 2, VRB 3

VRB 2, VRB 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 6) VR - tee ventiil, sise- ja väliskeere 3-tee ventiil, sise- ja väliskeere Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehaaniline snepperühendus täiturmootoriga

Rohkem

est_002575_DM-FC indd

est_002575_DM-FC indd (Estonian) DM-FC0001-00 Edasimüüja juhend FC-M820 / FC-M825 SM-BB71 / SM-CR82 OLULINE MÄRKUS See edasimüüja juhend on mõeldud eelkõige professionaalsetele jalgrattamehaanikutele. Kasutajad, kes ei ole

Rohkem

ESL 4200LO ET NÕUDEPESUMASIN KASUTUSJUHEND

ESL 4200LO ET NÕUDEPESUMASIN KASUTUSJUHEND ESL 4200LO...... ET NÕUDEPESUMASIN KASUTUSJUHEND 2 www.electrolux.com SISUKORD 1. OHUTUSJUHISED..................................................................... 3 2. SEADME KIRJELDUS..................................................................

Rohkem

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biotsiidi omaduste kokkuvõte Biotsiidi nimi: Dismate PE Biotsiidi liik (liigid): Tooteliik 9 - Repellendid ja atraktandid (kahjuritõrje) Loa number: UK-06-08 Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande viitenumber:

Rohkem

Õmblusmasin Kasutusjuhend 3116

Õmblusmasin Kasutusjuhend 3116 Õmblusmasin Kasutusjuhend 3116 Poolimine Kinnitage niidirull ja niidirulli fi ksaator niidirullihoidikule (1). Väiksema niidirulli korral kinnitage niidirulli otsa väike niidirulli fi ksaator (2). Lükake

Rohkem

Polar Speed Sensor W.I.N.D. kasutusjuhend

Polar Speed Sensor W.I.N.D. kasutusjuhend Polar Speed Sensor W.I.N.D. Kasutusjuhend 1 A B 2 3 4 max 4 mm / 0.16 Polari kiiruseandur Polar Speed Sensor W.I.N.D. on mõeldud kiiruse ja läbitud vahemaa mõõtmiseks jalgrattasõidu ajal. Muud kasutamist

Rohkem

4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, STORACELL SK 12

4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, STORACELL SK 12 4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, 200...89 STORACELL SK 120-5ZB, SK 160-5ZB, SK 200-5ZB...90 STORACELL SK 300-5ZB,

Rohkem

Puitpõrandad

Puitpõrandad Vanajamaja koostöös Muinsuskaitseametiga Puitpõrandad Andres Uus ja Jan Varet Mooste 9 mai 2014 Puitpõrandad Talumajade põrandad toetuvad tihti otse kividele, liivale, kruusale. Vahed on täidetud kuiva

Rohkem

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend Programmi AnimatorDV Simple+ esmane kasutusjuhend Programm AnimatorDV Simple+ on mõeldud animatsioonide loomiseks. Tegemist on tasuta tarkvaraga, mis töötab videoseadmetega (videokaamera, veebikaamera).

Rohkem

Suira käitlemine

Suira käitlemine Teabepäeva korraldamist toetab Euroopa Liit Eesti mesindusprogrammi 2017-2019 kaudu Suira käitlemine Tarmo Teetlok Tallinn 14.11.2017 Mis on suir? Suir on mesilaste poolt ümbertöötatud õietolm. Suira valmistamiseks

Rohkem

Microsoft Word - SCD38USB

Microsoft Word - SCD38USB SCD-38 USB KAASASKANTAV RAADIO/CD/MP3- MÄNGIJA USB-GA Kasutusjuhend Lenco soovitab lugeda juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist. Rohkem informatsiooni www.lenco.eu Hea klient, Täname Teid,e t olete

Rohkem

EESTI EESTIKEELNE KASUTUSJUHEND Enne masina kasutuselevõttu lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt. Mudel HD Registreerige oma toode ning saage

EESTI EESTIKEELNE KASUTUSJUHEND Enne masina kasutuselevõttu lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt. Mudel HD Registreerige oma toode ning saage EESTI EESTIKEELNE KASUTUSJUHEND Enne masina kasutuselevõttu lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt. Mudel HD9712 02 Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.saeco.com/welcome 2 EESTI TÄHTSAD

Rohkem

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx Eraldiseisev ühe ukse juurdepääsukontroller Kasutusjuhend Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege tähelepanelikult seda juhendit 1. Pakkeleht Nimi Kogus Märkused Sõrmistik 1 Kasutusjuhend 1 Kruvikeeraja

Rohkem

TOOTE OHUTUSKAART vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Thermal Pad (L37-3) 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetäh

TOOTE OHUTUSKAART vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Thermal Pad (L37-3) 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetäh TOOTE OHUTUSKAART vastavalt 197/26/EÜ, Artikkel 31 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Toote nimetus 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad

Rohkem

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om B660 Kiirjuhend Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole. Seadet ostes kontrollige toote ja selle

Rohkem

W A_ENv06.indd

W A_ENv06.indd 6,9L Tõsteteva kausiga mikser Kasutusjuhend M o d e l 5 K S M 7 5 8 0X 1 OLULISED ETTEVAATUSABINÕUD Elektriliste seadmete kasutamisel tuleb järgida järgmisi elementaarseid ohutusnõudeid: 1. Lugege läbi

Rohkem

P-PIPE Basic universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 ta

P-PIPE Basic universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 ta universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 tavaliselt lahtikäiv visuaalne pöördemomendi kontrollimine universaalselt

Rohkem

Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee

Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee IN-ECO, spol. s r.o. Radlinského 13 T +421 44 4304662 F +421 44 4304663 E info@in-eco.sk Õhufiltrid integreeritud

Rohkem

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad koos AMV(E) 335, AMV(E) 435 ja AMV(E) 438 SU täiturmootoritega.

Rohkem

Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukor

Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukor Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukorrad, mis tekitavad viha; oskab ära tunda kehalisi reaktsioone,

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid )

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid ) Rohelise Võtme infopäev EAS turismiarenduskeskus Liina Värs Rohelise Võtme koordinaator 16.02.2012 6 sammu tunnustuse saamiseks 1. Tutvu põhjalikumalt Rohelise Võtme süsteemiga. 2. Kaardista ettevõtte

Rohkem

T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7

T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7 T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7 PE-materjal on 100% taaskasutatav Talub põhjamaist kliimat Hea keemiline vastupidavus Ohutu hooldada Vastupidav mehaanilistele

Rohkem

VRG 2, VRG 3

VRG 2, VRG 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) 2-tee ventiil, väliskeermega 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehhaaniline snepperühendus täiturmootoriga MV(E) 335,

Rohkem

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööaknas leia Windows Update 4.Lase arvutil kontrollida

Rohkem

KUUM! OTSI POEST ja heade hindadega! 2 49 DRESSIPLUUS tüdrukutele, värvilise kirjaga, suurused: cm DRESSIPLUUS poistele, kirja ja pealetrükiga

KUUM! OTSI POEST ja heade hindadega! 2 49 DRESSIPLUUS tüdrukutele, värvilise kirjaga, suurused: cm DRESSIPLUUS poistele, kirja ja pealetrükiga KUUM! OTSI POEST ja heade hindadega! värvilise kirjaga, poistele, kirja ja pealetrükiga, DRESSIPÜKSID värvilise aplikatsiooni ja elastsete mansettidega, DRESSIPÜKSID poistele, ühevärvilised, elastsete

Rohkem

Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support 2 EE Sisukord 1 Olulised ohutusalased juhendid 4 Kuulamisohutus 4 Üldine informatsioon

Rohkem

VOIP121 estonian.cdr

VOIP121 estonian.cdr USB ADAPTER VOIP121 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend MÄRKUSED MÄRKUSED SISUKORD 3 Sisukord 4 Oluline informatsioon 5 Mis on karbis kaasas 6 Teie telefoniadapter

Rohkem

Microsoft Word - P6_metsamasinate juhtimine ja seadistamine FOP kutsekeskharidus statsionaarne

Microsoft Word - P6_metsamasinate juhtimine ja seadistamine FOP kutsekeskharidus statsionaarne MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: forvarderioperaatori 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 6 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad: Metsamasinate juhtimine ja seadistamine

Rohkem

RK-2001AT2-ENG_AC22.kmd

RK-2001AT2-ENG_AC22.kmd KASUTUSJUHEND RK-2001AT2 TAHKEKÜTUSEL TÖÖTAVA KATLA TEMPERATUURIKONTROLLER Versioon AC22 Toote ajalugu: Kuupäev Versioon Muudatused 2010-08-03 A803 Suitsugaaside termostaat on vaid kütuse lõppemise tuvastamiseks

Rohkem

DS9000_10 estonian.cdr

DS9000_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi veebilehelt www.philips.com/welcome DS 9000 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...3 Turvalisus...3 Märkus...5

Rohkem

Kaupmehed ja ehitusmeistrid Selle laiendusega mängimiseks on vajalik Carcassonne põhimäng. Laiendit võib mängus kasutada täielikult või osaliselt ning

Kaupmehed ja ehitusmeistrid Selle laiendusega mängimiseks on vajalik Carcassonne põhimäng. Laiendit võib mängus kasutada täielikult või osaliselt ning Kaupmehed ja ehitusmeistrid Selle laiendusega mängimiseks on vajalik Carcassonne põhimäng. Laiendit võib mängus kasutada täielikult või osaliselt ning seda saab kombineerida teiste Carcassonne laiendustega.

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem