Kinnitatud EJL-i juhatuse poolt Eesti 2012/2013.a karikavõistluste ja Superkarika finaali juhend

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Kinnitatud EJL-i juhatuse poolt Eesti 2012/2013.a karikavõistluste ja Superkarika finaali juhend"

Väljavõte

1 Kinnitatud EJL-i juhatuse poolt Eesti 2012/2013.a karikavõistluste ja Superkarika finaali juhend

2 SISUKORD SISUKORD... 2 SISSEJUHATUS... 5 I ÜLDSÄTTED... 5 Artikkel 1 Reguleerimisala... 5 Artikkel 2 Organiseerimine... 5 II OSAPOOLTE KOHUSTUSED... 5 Artikkel 3 EJL-i kohustused... 5 Artikkel 4 Jalgpalliklubide/võistkondade kohustused... 5 Artikkel 5 Mängijate kohustused... 6 III AUTASUSTAMINE... 7 Artikkel 6 Karikas, diplomid ja medalid... 7 IV OSAVÕTJAD JA VÕISTLUSTE SÜSTEEM... 7 Artikkel 7 Võistlustest osavõtjad... 7 Artikkel 8 Võistluste süsteem... 7 V REGISTREERIMINE JA VÕISTLUSTE LIIKMEMAKS... 8 Artikkel 9 Võistkonna registreerimine... 8 Artikkel 10 Võistluste liikmemaks... 8 Artikkel 11 Mängijate ülesandmine ja õigus osaleda mängus... 8 VI MÄNGUPÄEVAD JA KELLAAJAD... 8 Artikkel 12 Mängupäevad... 8 Artikkel 13 Mängu alguse kellaajad... 8 Artikkel 14 Mängukoha ja aja muutmine... 9 Artikkel 15 Sobimatud mänguväljakud ja halb ilm... 9 VII STAADIONID... 9 Artikkel 16 Nõuded staadionitele... 9 Artikkel 17 Ohutus Artikkel 18 Staadionite hindamine Artikkel 19 Mänguväljak Artikkel 20 Valgustus Artikkel 21 Tabloo Artikkel 22 Tehniline ala ja vahetusmängijate pink VIII MÄNGUREEGLID JA PROTOKOLLI TÄITMINE Artikkel 23 Mängureeglid Artikkel 24 Mängupallid Artikkel 25 Mänguprotokoll Artikkel 26 Protokollis esitatud mängijate asendamine Artikkel 27 Mängijate vahetamine Artikkel 28 Vaheaeg poolaegade vahel Artikkel 29 Lisaaeg Artikkel 30 Mängujärgsed penaltid IX KOHTUNIKUD

3 Artikkel 31 Määramine Artikkel 32 Kohtunike saabumine mängupaika Artikkel 33 Kohtunike hilinemine Artikkel 34 Kohtuniku terviserike Artikkel 35 Mänguprotokolli edastamine EJL-ile Artikkel 36 Kohtunike turvalisus Artikkel 37 Mänguinspektorid X MÄNGUVORMID Artikkel 38 Mänguvormid Artikkel 39 Sponsorite logod mänguvormil XI MÄNGUDE KORRALDUSLIKUD PÕHIMÕTTED Artikkel 40 Mängude läbiviimine Artikkel 41 Karikavõistluste finaal Artikkel 42 Mängueelse informatsiooni ankeet Artikkel 43 Mängueelne koosolek Artikkel 44 Riietusruumid ja pesemisvõimalus Artikkel 45 Ausa mängu tunnustamine Artikkel 46 Turvalisus Artikkel 47 Nõuded tehnilises alas viibivatele ametiisikutele ja mängijatele Artikkel 48 Meditsiiniline abi Artikkel 49 Pallipoisid Artikkel 50 Teadustus Artikkel 51 Mängukava XII MÄNGU ÄRAJÄÄMINE JA KATKESTAMINE Artikkel 52 Mängimisest keeldumine ja muud analoogsed olukorrad Artikkel 53 Mängu katkestamine Artikkel 54 Olukorra väljumine kontrolli alt XIII DISTSIPLINAARKÜSIMUSED JA NENDE MENETLEMINE. DOPING Artikkel 55 EJL distsiplinaareeskirjad Artikkel 56 Hoiatused ja eemaldamised Artikkel 57 Protesti esitamine Artikkel 58 Apellatsiooni esitamine Artikkel 59 Doping Artikkel 60 Mängukäigu ja tulemuse eelnev fikseerimine XIV MEEDIA Artikkel 61 Suhtlemine meediaga Artikkel 62 TV ülekanded XV TURUNDUSALASED SÄTTED Artikkel 63 Kommertsõigused Artikkel 64 Reklaam mängupaikades Artikkel 65 Intellektuaalomandi õigused XVI SUPERKARIKA FINAAL Artikkel 66 Reguleerimisala Artikkel 67 Süsteem ja osalejad Artikkel 68 Organiseerimine Artikkel 69 Autasustamine

4 Artikkel 70 Õigus osaleda mängus ja mängijate ülesandmine XVI LÕPPSÄTTED Artikkel 71 Vaidluste lahendamine Artikkel 72 Täpsustav asjaolu Artikkel 73 Ettearvamatud asjaolud Artikkel 74 Jõustumine LISA I: EJL-i miinimumstandard esmaabikoti sisule LISA II: Karikavõistluste mängukorraldamise reeglid

5 SISSEJUHATUS Eesti karikavõistlused on Eesti Jalgpalli Liidu (edaspidi EJL) klubidevahelised võistlused, kus selgitatakse Eesti karikavõitja. I ÜLDSÄTTED Artikkel 1 Reguleerimisala 1.1 Käesolev juhend reguleerib Eesti karikavõistlusi (edaspidi võistlused), mida mängitakse Evald Tipneri karikale ja superkarika finaalmängu. 2.1 Võistlusi organiseerib ja juhib EJL. 2.2 EJL korraldab võistlusi igal aastal. Artikkel 2 Organiseerimine 2.3 EJL-i peasekretär (edaspidi: peasekretär) on kõrgeim tegevjuhtimisorgan. Ta vastutab kõigi otsuste eest, mis puudutavad käesolevat juhendit, välja arvatud kontrolli ja distsiplinaarküsimustega seotud otsuste eest. Peasekretär delegeerib osa talle juhatuse poolt määratud kohustustest EJL-i võistluste osakonnale. 2.4 Võistlustega seotud küsimuste käsitlemisel on pädevad järgmised organid: a) tippjalgpallikomisjon (edaspidi: komisjon) toetab peasekretäri kõigis võistlustega seotud küsimustes nõustajana; b) kohtunike komisjon korraldab kohtunike tegevust (peatükk IX). 2.5 Võistlusi viib läbi EJL-i võistluste osakond vastavalt käesolevale juhendile. 2.6 Distsiplinaar- ja apellatsioonikomisjon käsitlevad kontrolli ja distsipliiniga seotud küsimusi vastavalt Distsiplinaarkomisjoni põhimäärusele. II OSAPOOLTE KOHUSTUSED Artikkel 3 EJL-i kohustused 3.1 EJL loob parimad tingimused võistluste korraldamiseks. Need tingimused puudutavad muuhulgas võistluste edendamist, kooskõlastamist ja administreerimist, võistkondade/klubide registreerimist, loa andmist võistlustel osalemiseks, võistlussüsteemi, Mängureegleid, kohtunike tegevust, kontrolli ja distsiplinaarküsimusi ning kommertsõiguste kasutamist. 3.2 EJL kannab võistluste administreerimise kulud, k.a mängukohtunike tasustamise kulud. 3.3 EJL korraldab võistluste finaalmängu. Artikkel 4 Jalgpalliklubide/võistkondade kohustused 4.1 Võistlustel osaledes kohustuvad klubid/võistkonnad: a) järgima EJL-i põhikirja, juhendeid, otsuseid ja muid EJL-i poolt kehtestatud jalgpallialast tegevust reguleerivaid dokumente; b) järgima FIFA ja UEFA põhikirju, juhendeid, direktiive ning nende alusel ja nendega kooskõlas vastu võetud otsuseid; c) järgima kõikides Eesti-sisestes jalgpallialastes vaidlustes EJL-i põhikirjas ning muudes EJL-i dokumentides ette nähtud vaidluste lahendamise korda ning täitma vaidluse lahendanud organi otsust; 5

6 d) pöörduma vaidlusalases küsimuses lõpliku (viimase astme) lahendi saamiseks, samuti nende Eesti-siseste jalgpallialaste vaidluste korral, mille lahendamiseks puudub EJL-il pädevus, mitte tavakohtusse, vaid sõltumatusse, erapooletusse, Eesti seaduse alusel asutatud ja Eestis tegutsevasse jalgpallialasesse vahekohtusse, tunnustama selle otsust lõplikuna ning seda täitma; e) tunnustama rahvusvahelistes jalgpallialastes vaidlustes Šveitsis Lausanne s asuva Rahvusvahelise Spordi Arbitraažkohtu (CAS) jurisdiktsiooni ning nõustuma selle menetluskorraga (Code of Sports-related Arbitration of the CAS). 4.2 Klubid/võistkonnad vastutavad oma mängijate, ametnike, liikmete, toetajate ja mängude juures ametikohustusi täitvate isikute käitumise eest. 4.3 Klubi/võistkond peab arvestust liikmemaksu, treeningtasude ja varustuse kohta. 4.4 Kodumängu korraldav klubi/võistkond vastutab korra ja turvalisuse eest enne mängu, mängu ajal ja pärast mängu. Kodumängu korraldavat klubi/võistkonda võidakse rikkumiste eest võtta vastutusele ja distsiplinaarkorras karistada. 4.5 Kodumängu korraldav klubi/võistkond vabastab EJL-i igasuguste kahjutasunõuete maksmisest või kohustustest kolmandate isikute suhtes, mis mängude korraldamisel tekivad, olenemata sellest, kas vastav mäng tegelikult toimus või ei toimunud, välja arvatud juhul, kui mäng ei toimunud kohtunike mitteilmumise tõttu. 4.6 Kodumängu korraldav klubi/võistkond peab mängud korraldama EJL-i juhendite kohaselt. Klubi/võistkond loetakse ainuisikuliselt vastutatavaks kõikide mängu korraldamisega seotud kohustuste täitmise eest, kui EJL-i juhatus ei ole otsustanud teisiti 4.7 Kodumängu korraldav klubi/võistkond kannab kõik mängu korraldusega seotud kulud, v.a mängukohtunike kulud. 4.8 Kõik võistkonna lähetuskulud kannab külalisvõistkond. 4.9 Klubi/võistkond on kohustatud tasuma tähtaegselt kõik käesolevast juhendist ning distsiplinaarkomisjoni otsustest tulenevad maksud, trahvid ja tasud Kõik klubid/võistkonnad annavad tasuta EJL-ile õiguse mitteärilisel eesmärgil edendustegevuseks kasutada ning volitada teisi kasutama võistlustel osalevate klubide kõigi mängijate ja ametnike fotosid ning nende kohta koostatud audiovisuaalseid ja visuaalseid materjale (kaasaarvatud nende nimed, asjassepuutuv statistika, andmed ja kujutised) koos klubi nime, logo, embleemi ja mängijate särgiga (kaasaarvatud särgisponsorite ja varustuse tootjate reklaam) Klubidel/võistkondadel ei ole volitusi tegutseda EJL-i või võistluste nimel EJL-i eelneva kirjaliku loata. 5.1 Osaledes võistlustel mängijad kohustuvad: Artikkel 5 Mängijate kohustused a) kinni pidama lojaalsuse, ausameelsuse ja sportlikkuse printsiipidest vastavalt Ausa mängu (inglise keeles Fair Play) põhimõtetele; b) tunnustama kehtivaid jalgpallireegleid, mis on vastu võetud FIFA ja IFAB poolt; c) täitma klubi/võistkonna, EJL-i, FIFA ja UEFA kodukorda, põhikirja, juhendeid, direktiive ning nende alusel ja nendega kooskõlas vastu võetud otsuseid; d) järgima kõikides Eesti-sisestes jalgpallialastes vaidlustes, mis on seotud või tekivad seoses EJL-i põhikirja või muude EJL-i dokumentide täitmisega, käesolevas juhendis ning muudes EJL-i dokumentides ette nähtud vaidluste lahendamise korda; vaidlusalases küsimuses lõpliku (viimase astme) lahendi saamiseks, samuti nende 6

7 Eesti-siseste jalgpallialaste vaidluste korral, mille lahendamiseks puudub EJL-il pädevus, mitte pöörduma tavakohtusse, vaid edastama küsimuse lahendamiseks sõltumatule, erapooletule, Eesti seaduse alusel asutatud ja Eestis tegutsevale jalgpallialasele vahekohtule, tunnustades vahekohtu otsust lõplikuna ja kohustudes seda tingimusteta täitma; e) tunnustama rahvusvahelistes jalgpallialastes vaidlustes Šveitsis Lausanne s asuva Rahvusvahelise Spordi Arbitraažkohtu (CAS) jurisdiktsiooni ning nõustuma selle menetluskorraga (Code of Sports-related Arbitration of the CAS); f) mitte osalema ei otseselt ega kaudselt, ei ise ega oma sugulaste või tuttavate kaudu Eesti jalgpalliga seotud mistahes ennustusmängudes või kihlvedudes ja teavitama igast temale teadaolevast vastavast katsest otsekohe EJL-i peasekretäri või presidenti. 5.2 Kõik mängijad annavad tasuta EJL-ile õiguse mitteärilisel eesmärgil edendustegevuseks ja EJL-i poolt kindlaks määratud muudel mõistlikel eesmärkidel kasutada ja volitada kolmandaid isikuid kasutama mängijate fotosid ja nende kohta koostatud audiovisuaalseid ja visuaalseid materjale (kaasa arvatud nende nimed, asjassepuutuv statistika, andmed ja kujutised) koos klubi nime, embleemi ja mängijate särgiga (kaasa arvatud särgisponsorite ja varustuse tootjate reklaam). III AUTASUSTAMINE Artikkel 6 Karikas, diplomid ja medalid 6.1 EJL autasustab võistluste võitjaks tulnud võistkonda Evald Tipneri rändkarika ja diplomiga. Võistkonna liikmeid autasustatakse kokku kuni 30 medali ja diplomiga. 6.2 Teisele kohale tulnud võistkonda autasustatakse diplomiga. Võistkonna liikmeid autasustatakse kokku kuni 30 medali ja diplomiga. 6.3 Võitja on vastutav karika korrashoidmise eest. Kui karikas kaotatakse või kahjustatakse, hüvitab klubi EJL-le kõik taastamisega seotud kulud. EJL vastutab võitjaks tulnud klubi nime karikale graveerimise eest. IV OSAVÕTJAD JA VÕISTLUSTE SÜSTEEM Artikkel 7 Võistlustest osavõtjad 7.1 Võistlustest võivad osa võtta kõik võistkonnad, kes on registreeritud sama aasta meistrivõistlustele ja rahvajalgpalli liigasse. 7.2 Karikavõistlustele registreeritakse võistkonnad, kes on esitanud EJL-le taotluse etteantud vormil ja määratud tähtajaks (artikkel 9 punkt 2). Artikkel 8 Võistluste süsteem 8.1 Võistlused toimuvad ühe mänguna karikasüsteemis (kaotaja langeb võistlustelt välja) esimesena loositud võistkonna koduväljakul. 8.2 Kõik võistkonnad loositakse paaridesse enne igat ringi. 8.3 Karikavõistluste avaringi loosimine toimub eelmiste karikavõistluste finaalmängul. Iga võistkonna esindaja peab avaringi loosimisel osalema. 8.4 Loosimiskomisjoni kuuluvad EJL-i juhatuse ja sekretariaadi esindajad. 8.5 Loosimised on avalikud. 7

8 V REGISTREERIMINE JA VÕISTLUSTE LIIKMEMAKS Artikkel 9 Võistkonna registreerimine 9.1 Võistkonna registreerimiseks peab olema EJL-i esitatud: a) EJL-i vormil võistkonna avaldus-ankeet; b) kodustaadioni hindamise akt; c) klubi kohustuste ja heakskiidu kinnitus. 9.2 Eesti meistrivõistlustel osaleva võistkonna registreerimisdokumentide esitamise viimane kuupäev on 1. veebruar või sellele eelnev tööpäev. Rahvajalgpalli liiga võistkonna registreerimisdokumentide esitamise viimane kuupäev on 30. aprill või sellele eelnev tööpäev. 9.3 Võistluste jooksul ei ole lubatud muuta võistkonna nime. Artikkel 10 Võistluste liikmemaks 10.1 Võistlustel osalemine on kõikidele võistkondadele tasuta. Artikkel 11 Mängijate ülesandmine ja õigus osaleda mängus 11.1 Meistrivõistlustel osalevatesse võistkondadesse mängijate nimelist üles andmist ei toimu Rahvajalgpalli liiga võistkonna mängijad tuleb EJL-s nimeliselt registreerida vastavalt EJL mängijate staatust ja üleminekuid reguleerivale korrale (Artikkel 5) ja võistkonda üles anda vastavalt Eesti meistrivõistluste Teise ja madalamate liigade juhendile (Artikkel 13) Võistkonna eest tohivad võistlustel osaleda (sh olla protokolli kantud) ainult need mängijad, kellel on õigus mängida samas võistkonnas meistrivõistlustel Rahvajalgpalli liiga võistkonda karikavõistlusteks registreeritud litsentseeritud mängijad ei lähe rahvajalgpalli liiga turniiril kirja kui meistrivõistlustele registreeritud mängijad Mängijatel on lubatud võistlustel osaleda (sh olla protokolli kantud) ainult ühe võistkonna eest Erandina on mängijal lubatud võistlustel osaleda (sh olla protokolli kantud) uue võistkonna eest, kui tema üleminek ühest klubist teise on toimunud 1/8- ja 1/4-finaalide vahel. Kui võistluste 1/4-finaalidesse jõuab klubi duubelvõistkond, siis ei tohi selles võistkonnas osaleda (sh olla protokolli kantud) võistlustel enne põhivõistkonna eest mänginud mängija Mängijad, kes on sündinud aastal või hiljem tohivad ühe kalendrinädala jooksul mängida 2 mängus. Mängude hulka ei loeta mängimist rahvuskoondise mängus. Ühel kalendripäeval võib mängida ainult ühes mängus. VI MÄNGUPÄEVAD JA KELLAAJAD Artikkel 12 Mängupäevad 12.1 Mängud toimuvad vastavalt EJL-i tüüpkalendrile, mille võtab vastu EJL-i juhatus Karikavõistlused algavad juunis ja lõppevad mais Kinnitatud mängukalendris muudatuste tegemise õigus on EJL-i peasekretäril. Artikkel 13 Mängu alguse kellaajad 13.1 Tööpäevadel alustatakse mängudega mitte varem kui ja mitte hiljem kui Laupäeval, pühapäeval ning riiklikel pühadel alustatakse mängudega mitte varem kui ning mitte hiljem kui Mängu alguse kellaaegades erandite ja muudatuste tegemise õigus on EJL-i peasekretäril Ühe võistkonna kahe meistri- ja/või karikavõistluste mängu vahele peab jääma vähemalt kaks kalendripäeva. 8

9 13.4 Mängu kohtunikul on õigus objektiivsete asjaolude ilmnemisel alustada mängu kuni 15 minutit pärast EJL-i poolt määratud mängu algusaega. Artikkel 14 Mängukoha ja aja muutmine 14.1 Mängukoha ja -aja muutmist saab taotleda, kui see on tingitud väljaku mängukõlbmatusest või staadioni hõivatusest, mille eest ei vastuta klubi Mänguaja muutmiseks on vajalik vastasvõistkonna kirjalik nõusolek Kirjalikud taotlused koos põhjendusega mängukoha ja/või mänguaja muutuse kohta peavad olema jõudnud EJL-i sekretariaati hiljemalt 10 päeva enne kalendris olevat mängupäeva, mida soovitakse muuta. Juhul, kui taotletakse mängu muutmist toomisega ettepoole, tuleb eeltoodud tähtaegu arvestada päevast, mida taotletakse uue ajana Hilisema taotluse esitamisega (v.a artiklis 15 kirjeldatud juhul) kaasneb mänguaja- või koha muudatusega 1 MP suurune tasu Taotlust mänguaja või -koha (v.a artiklis 15 kirjeldatud juhul) muutmiseks ei ole võimalik esitada, kui mänguni on jäänud vähem kui 3 tööpäeva Mängukoha ja mänguaja muutmise otsustab EJL-i võistluste osakond esitatud dokumentide alusel Muudatus jõustub pärast EJL-i võistluste osakonna poolt vastava kinnituse saatmist asjasse puutuvatele klubidele/võistkondadele ja kohtunikule. Artikkel 15 Sobimatud mänguväljakud ja halb ilm 15.1 Kodumängu korraldav klubi/võistkond peab tagama, et mänguväljak oleks mänguks sobiv ning tegema selleks maksimaalseid jõupingutusi Kui kodumängu korraldav klubi/võistkond leiab, et väljak on mängimiseks sobimatu ilmastiku olude tõttu, peab kodumängu korraldav klubi/võistkond sellest hiljemalt 24 tundi enne mängu algust teavitama EJL-i peakohtunikku. Seejärel otsustab EJL-i juhatus, milline klubi poolt pakutud uus koht sobib mängu korraldamiseks Kui kohtunik leiab, et mängu ei saa alustada mänguväljaku sobimatuse tõttu, mis on tekkinud halbade ilmastikutingimuste mõjul mängule eelneva 24 tunni jooksul, määrab EJL-i võistluste osakond uue mänguaja ja -koha. Edasilükatud mängule sõitva võistkonna transpordikulud katab EJL. VII STAADIONID Artikkel 16 Nõuded staadionitele 16.1 Mänge tohib korraldada ainult nendel staadionitel, mis vastavad EJL-i staadionite hindamise kriteeriumitele. Staadioni rajatised peavad olema heas seisukorras ning vastama esitatud nõuetele. Samuti peavad nad vastama pädevate ametiasutuste määratletud ohutus- ja turvanõuetele Karikavõistlustel osaleval rahvajalgpalli liiga võistkonnal, kelle staadion ei vasta EJL-i staadionide hindamise kriteeriumidele, on võistlustele registreerides võimalus loobuda võistluste lõpuni koduväljakul mängimisest. Seda otsust võistluste jooksul ümber muuta ei saa. 9

10 Artikkel 17 Ohutus 17.1 Võistlustel osalevad klubid/võistkonnad peavad tagama kasutatavate staadionite ohutuse korrapärase kontrollimise, mis hõlmab ka tribüünide mahutavuse kindlaksmääramist pädevate ametiasutuste või nende poolt tunnustatud organi poolt Mängijate ja kohtunike ohutuse huvides peab kodumängu korraldav klubi/võistkond hoolitsema, et nimetatud isikud saaksid mänguväljakule minna ja sealt lahkuda ohutult. Artikkel 18 Staadionite hindamine 18.1 Mänge võib korraldada staadionitel, mis on heaks kiidetud EJL-i staadionite komisjoni poolt. Artikkel 19 Mänguväljak 19.1 Staadioni mänguväljak peab olema heas seisukorras ning vastama Mängureeglites esitatud nõuetele Mänguväljaku naturaalmuru peab olema mängueelselt niidetud ning muru pikkus ei tohi olla üle 45mm Mänguväljakul ei tohi olla mängu segavaid asju (n: kivid, jää, lumi, praht jne) Kunstmuruväljaku kate peab olema terve (sh ilma rebendite, aukude jms-ta) Mänguväljaku mängukõlbulikkuse üle otsustab kohtunik. Artikkel 20 Valgustus 20.1 Mänge võib korraldada nii päevavalguse käes kui ka prožektorite valgustusel. Kui prožektorite kasutamine on vajalik, peab keskmine valgustihedus vastama vähemalt 200- le luksile. Artikkel 21 Tabloo 21.1 Võistlustel on mänguseisu kajastava tabloo olemasolu soovituslik. Artikkel 22 Tehniline ala ja vahetusmängijate pink 22.1 Võistkondade kodustaadionil peavad olema mõlemale võistkonnale vahetusmängijate pingid, kus on kummalegi võistkonnale piisavalt istekohti (soovituslik 13 kaetud istekohta) Varumängijate pingid peavad asetsema märgistatud tehnilises alas. Tehnilised alad peavad asetsema vähemalt 1 m kaugusel küljejoonest ning keskjoonest võrdselt minimaalselt 5 m kaugusel. VIII MÄNGUREEGLID JA PROTOKOLLI TÄITMINE Artikkel 23 Mängureeglid 23.1 Mängimisel järgitakse Rahvusvahelise Jalgpalli Nõukogu (IFAB) välja töötatud ja FIFA poolt avaldatud Mängureegleid. Artikkel 24 Mängupallid 24.1 Pallid peavad vastama Mängureeglitega kehtestatud nõuetele ja kandma märget FIFA APPROVED või FIFA INSPECTED. 10

11 Artikkel 25 Mänguprotokoll 25.1 Mänguprotokoll on dokument, kuhu kantakse mängus osalevate võistkondade koosseisud, ametiisikud ning kus fikseeritakse mängu käik. Mängu alustamise eelduseks on täidetud mänguprotokolli esitamine kohtunikule Mänguprotokolli vorm on EJL-i kodulehel (alajaotuses Dokumendid ). Võistkonna esindaja kannab protokolli kõigi mängus osalevate mängijate numbrid, täisnimed (perekonna- ja eesnimi), samuti tehnilises alas viibivate ametnike täisnimed. Kõik protokolli kantud mängijad peavad omama jalgpalluri litsentsi. Protokoll tuleb täita trükitähtedega ja sellele peab alla kirjutama klubi esindaja, kes on registreeritud vastavalt Jalgpalli ametiisikute registreerimise korrale. Mängija, keda pole enne mängu algust protokolli kantud, ei tohi mängus osaleda. Protokolli kantud mängijate nimede õigsuse ja nende õiguse eest osaleda antud mängus vastutab klubi Ühes kohtumises tohib võistkond protokolli kanda kuni 18 mängijat Mängu peavad alustama need 11 mängijat, kelle nimed on protokollis esitatud esimesena. Ülejäänud seitse mängijat on vahetusmängijad. Numbrid mänguvormidel peavad vastama protokollis toodud numbritele. Kapteni ja väravavahi nimed tuleb protokollis ära märkida Mõlemad võistkonnad peavad esitama oma võistkonna andmetega täidetud protokolli kohtunikule vähemalt 30 minutit enne mängu Mängus võivad osaleda ainult need vahetusmängijad, kelle nimed on protokollis. Mängija, kes on välja vahetatud, enam uuesti mängus osaleda ei saa Kohtunikul on õigus enne mängu algust, poolajal või pärast mängu identifitseerida protokolli kantud mängijaid jalgpalluri kaardi või isikut tõendava dokumendi alusel Kui mängu jooksul jääb võistkonna koosseisus väljakule vähem kui 7 mängijat, siis mäng lõpetatakse ja vähemusse jäänud võistkonnale arvestatakse kaotus ning mängutulemuseks märgitakse - :.... Artikkel 26 Protokollis esitatud mängijate asendamine 26.1 Kui protokolli lehed on mõlema klubi/võistkonna poolt täidetud, allkirjastatud ja kohtunikule tagastatud ning kui mäng ei ole veel alanud, tuleb kinni pidada järgmistest põhimõtetest: a) Kui keegi protokollis esimesena esitatud 11 mängijast ei saa mingil põhjusel mängu alustada, võib teda asendada ükskõik kellega seitsmest vahetusmängijast. Sellisel juhul tehakse mänguprotokolli vastav märge, kusjuures vastavasisuline taotlus tuleb kohtunikule esitada hiljemalt 5 minutit enne mängu algust. Kohtuniku poolt enne mängu algust eemaldatud mängija asenduse tulemusel väheneb vahetusmängijate arv, kuid mängu vältel võib välja vahetada ikkagi kolm mängijat; b) kui keegi protokollis esitatud seitsmest vahetusmängijast ei saa ükskõik millisel põhjusel mängida, v.a. kohtuniku poolt eemaldatud vahetusmängija, võib teda asendada uue vahetusmängijaga. Sellisel juhul tehakse mänguprotokolli vastav märge, kusjuures vastavasisuline taotlus tuleb kohtunikule esitada hiljemalt 5 minutit enne mängu algust. Kohtuniku poolt enne mängu algust eemaldatud vahetusmängijat asendada ei ole võimalik ja selle tulemusel väheneb vahetusmängijate arv. Artikkel 27 Mängijate vahetamine 27.1 Mängu vältel tohivad mõlemad võistkonnad vahetada 3 mängijat Mängu vältel tohivad vahetusmängijad lahkuda tehnilisest alast soojenduse tegemiseks. Kohtunik määrab kindlaks, kus soojendust tehakse. Korraga tohib soojendust teha 11

12 mõlemast klubist kolm vahetusmängijat, kes on väljakumängijatest erinevat värvi riietusega. Artikkel 28 Vaheaeg poolaegade vahel 28.1 Vaheaeg poolaegade vahel kestab kuni 15 minutit. Sel ajal võivad mängijad jääda väljakule või minna riietusruumi. Teise poolaja alustamise aja otsustab kohtunik. Artikkel 29 Lisaaeg 29.1 Mängu viigilise tulemuse korral mängitakse lisaaeg 2x15 minutit vaheajata Mängu- ja lisaaja vahel on vaheaeg 5 minutit. Artikkel 30 Mängujärgsed penaltid 30.1 Kui lisaaja jooksul võitja ei selgu, selgitatakse võitja mängujärgsete penaltitega vastavalt Mängureeglitele. IX KOHTUNIKUD Artikkel 31 Määramine 31.1 Võistlustel määrab mängudele litsentseeritud väljaku- ja abikohtunikud EJL Kui EJL-i poolt määratud kohtunik ei ilmu mingil põhjusel võistluspaika ja EJL-i peakohtunikul ei ole võimalik leida talle asendajat, jääb mäng ära. Ärajäänud mängu uue toimumisaja ja koha teatab EJL ning uue mängu staadioni ja külalisvõistkonna kohalesõidukulud katab EJL. Artikkel 32 Kohtunike saabumine mängupaika 32.1 Kohtunikud peavad mängupaika saabuma vähemalt 30 minutit enne mängu algust, sh mängul, millest võtab osa Meistri- või Esiliiga võistkond võetakse arvesse Artiklis 43 sätestatud saabumisaega. Artikkel 33 Kohtunike hilinemine 33.1 Kui kohtunik ja/või abikohtunikud ei ole saabunud mängupaika 15 minutit enne mängu algust, tuleb sellest otsekohe teatada EJL-i kohtunike osakonnale. Peakohtunik otsustab, kuidas olukorda lahendada. Kui peakohtunik otsustab kohtuniku või abikohtunikud välja vahetada, on selline otsus lõplik. Artikkel 34 Kohtuniku terviserike 34.1 Kui kohtunikku tabab enne mängu või mängu jooksul haigus, vigastus jms terviserike ning ta ei suuda jätkata, vahetab kohtuniku välja esimene abikohtunik. Kui abikohtunik puudub, mäng katkestatakse ning toimitakse vastavalt artiklile 51. Artikkel 35 Mänguprotokolli edastamine EJL-ile 35.1 Pärast mängu 30 minuti jooksul täidab kohtunik protokolli, kirjutab sellele alla ja faksib ( ) või saadab e-postiga (comp@jalgpall.ee) 48 tunni jooksul EJL-i sekretariaati. Protokolli originaal tuleb posti teel ära saata või isiklikult tuua EJL-i võistluste osakonda arvestusega, et protokoll jõuab kohale enne selle liiga järgmise vooru mänge Pärast mängu lõppu kannab kohtunik protokolli mängus löödud väravad, vahetused, eemaldamised ja hoiatused (koos minutiga, põhjusega ning mängija ees- ja 12

13 perekonnanimega). Lisaks annab ta protokollis võimalikult üksikasjalikult teada kõikidest vahejuhtumitest, mis leidsid aset enne mängu, mängu jooksul või pärast mängu, näiteks: a) mängijate eksimustest, mille tagajärjel tuli mängijale näidata punast kaarti või ta mängust kõrvaldada; b) ametnike, varumängijate või klubi nimel mänguga seotud ametikohustusi täitvate isikute ebasportlikust käitumisest ja nende karistamisest; c) kõikidest muudest vahejuhtumitest Pärast protokolli täitmist esitab kohtunik selle mõlema võistkonna esindajale, kes kinnitavad selle oma allkirjaga. Protesti esitamise korral toimitakse vastavalt artiklile 55. Artikkel 36 Kohtunike turvalisus 36.1 Kodumängu korraldav klubi/võistkond vastutab kohtunike turvalisuse eest mängu toimumise kohas. Artikkel 37 Mänguinspektorid 37.1 Mängudele, milles osaleb Meistri- või Esiliiga klubi määratkse mänguinspektor Inspektoreid mängudele määrab kohtunike komisjon koostöös Meistri- ja Esiliiga tegevjuhiga Mänguinspektor hindab mängul kohtunike tegevust, mängu korraldust ning paneb võistkondadele Ausa mängu võistluste hinded Mänguinspektorid teevad koostööd kohtunike ja mängu korraldajatega mängu parima korralduse tagamiseks. Mänguinspektori korraldused mängijate, kohtunike ja pealtvaatajate turvalisuse tagamiseks on korraldajatele täitmiseks kohustuslikud Mänguinspektor ei vastuta kohtunike tegevuse ja mängu korralduse eest Mänguinspektor on kohustatud saatma mänguraporti EJL-i kolme tööpäeva jooksul pärast mängu. Vajadusel võib EJL-i juhatus küsida raportit ka varem. X MÄNGUVORMID Artikkel 38 Mänguvormid 38.1 Võistkonnad kasutavad vormi, mille on nad võistkonna registreerimisel märkinud võistkonna ankeedis esimesena. Mängudes, kus osaleb Meistri- või Esiliiga võistkond vahetab sama värvi mängusärkide ja/või sääriste korral särgid ja/või säärised külalisvõistkond. Kõikides ülejäänud mängudes vahetab särgid ja/või säärised koduvõistkond Numbrid mängusärkidel peavad olema vahemikus 1-99 ja asetsevad mängusärgi seljal Numbrid mängupükstel peavad olema vahemikus 1-99 ja asetsevad pükste paremal küljel Ühe mänguvormi särgil ja pükstel peavad olema samad numbrid Mängusärgi seljal oleva numbri kõrgus peab olema vahemikus cm ja selgesti loetav. Artikkel 39 Sponsorite logod mänguvormil 39.1 Sponsorite logode arv ja suurus võistkonna mänguvormil ei ole piiratud. 13

14 XI MÄNGUDE KORRALDUSLIKUD PÕHIMÕTTED Artikkel 40 Mängude läbiviimine 40.1 Võistlustel viiakse mängud läbi minimaalselt kõrgemas liigas osaleva võistkonna meistrivõistluste mängude korralduslikele nõuetele ja vastavalt Lisas 2 toodud karikavõistluste mängukorraldamise reeglitele Rahvajalgpalli liiga võistkondade omavahelisel kohtumisel tuleb mäng läbi viia minimaalselt IV liiga meistrivõistluste mängu korralduslikele nõuetele vastavalt. Artikkel 41 Karikavõistluste finaal 41.1 Karikavõistluste finaali korraldab EJL A. Le Coq Arenal maikuus laupäeval Karikavõistlustest osavõtvatel võistkondadel on kohustus finaalmängule saata klubi esindaja (lippur) koos klubi lipuga. Esindaja osaleb EJLi poolt määratud ajal finaali proovis, peaproovis ja finaalis. Proov ja peaproov toimuvad 24 h jooksul enne finaali avavilet. Artikkel 42 Mängueelse informatsiooni ankeet 42.1 Mängude eel, milles osaleb Meistri- või Esiliiga võistkond on mõlemad klubid/võistkonnad kohustatud saatma e-posti või faksi teel võistluste osakonda (dmitri@jalgpall.ee ja press@jalgpall.ee) mängueelse informatsiooni ankeedi, mis on EJL-i kodulehel (alajaotuses Dokumendid ) Mängus osaleva klubi/võistkonna esindaja täidab ankeedi kõik lahtrid ning tagastab selle EJL-i võistluste osakonda vähemalt neli päeva enne mängu toimumist EJL-i võistluste osakond saadab klubi/võistkonna poolt täidetud ankeedid viivitamatult e- posti aadressile press@jalgpall.ee ning nende alusel koostatakse pressiteade eesmärgiga tekitada ajakirjanduse huvi toimuva mängu vastu. Artikkel 43 Mängueelne koosolek 43.1 Mängudel, milles osaleb Meistriliiga võistkond, toimub 60 minutit enne mängu algust koosolek staadionil, millest võtavad osa kohtunikud, mänguinspektor, mõlema võistkonna esindajad, kes on kantud mänguprotokolli ning mängu korraldaja Mängudel, milles osaleb Esiliiga võistkond, toimub 45 minutit enne mängu algust koosolek staadionil, millest võtavad osa kohtunikud, mänguinspektor, mõlema võistkonna esindajad, kes on kantud mänguprotokolli ning mängu korraldaja Mängudel, milles osalevad ainult Teise ja madalamate liigade või rahvaliiga võistkonnad võib 30 minutit enne mängu algust kohtuniku otsusel toimuda mängueelne koosolek staadionil, millest võtavad osa kohtunikud, mõlema võistkonna esindajad, kes on kantud mänguprotokolli ning mängu korraldaja Mängueelset koosoleku viib läbi mängukohtunik Mängueelsel koosolekul tagastavad võistkonna esindajad kohtunikule täidetud mänguprotokollid ja TV mängudel mängijate eeldatava asetuse väljakul Mängueelsel koosolekul kontrollitakse: a) mänguvorme; b) mängupalle; c) staadioni valmisolekut mänguks. d) turvaplaani olemasolu 14

15 43.7 Mängueelsel koosolekul määratakse kindlaks soojendusala ning kohtunik informeerib esindajaid mängu korraldust puudutavatest erisustest, mis tulenevad staadioni omapärast Mängu kohtunik ja mängu inspektor esitavad mängu korraldajale märkused staadioni ja mänguväljaku valmisoleku kohta, mis peavad olema kõrvaldatud hiljemalt 30 minutit enne mängu. Kohtunik fikseerib puudused mänguprotokolli Koduvõistkond peab inspektorile tegema koopia mängu protokollist. Artikkel 44 Riietusruumid ja pesemisvõimalus 44.1 Kodumeeskond peab kindlustama riietusruumid ja pesemisvõimalused. Artikkel 45 Ausa mängu tunnustamine 45.1 Ausa mängu tunnustamiseks soovitatakse mängijatel ülesrivistuse järel, enne mängu algust ning pärast mängu lõpuvilet kätelda vastasmängijate ja kohtunikega. Artikkel 46 Turvalisus 46.1 Kodumängu korraldav klubi/võistkond on kohustatud kindlustama turvalisuse Vältimaks konflikti võistkondade toetajate vahel ning ohutuse tagamiseks on koduklubil soovituslik panna vastasvõistkonna fännid eraldi sektorisse või erinevatesse tribüüni otstesse Korraldaja klubi/võistkond peab tagama staadionil sisekorraeeskirjade täitmise ning mängijate, kohtunike, ametiisikute ja pealtvaatajate turvalisuse Turvalisuse tagamiseks ei tohi staadionile lubada alkoholi- või narkojoobes isikuid, tuua esemeid/aineid, mida võidakse tarvitada vägivallaaktides või mis võivad olla ohtlikud teistele isikutele Staadionile ei tohi tuua ega kasutada mistahes pürotehnikat ega teisi sama efekti tekitavaid vahendeid Pealtvaatajatel ei ole lubatud viibida alal, mis jääb tribüünide ning väljaku külje- või otsajoone vahele. Pealtvaatajad ei tohi viibida väljakule lähemal kui 2 m küljejoonest ja 5 m otsajoonest ja tehnilisest alast. Artikkel 47 Nõuded tehnilises alas viibivatele ametiisikutele ja mängijatele 47.1 Tehnilises alas tohib olla kuni kuus klubi/võistkonna ametnikku ja seitse vahetusmängijat, kokku 13 inimest. Protokollis peavad olema välja toodud nende isikute nimed ja funktsioonid ning nad peavad viibima mängu ajal selles alas Tehnilises alas ei ole lubatud mängu ajal suitsetada. Selle nõude rikkumisest teatatakse distsiplinaarkomisjonile Mängust eemaldatud mängija ei tohi viibida tehnilises alas, vaid peab lahkuma tribüünile või riietusruumi. Samuti peab tehnilisest alast lahkuma sealt kohtuniku poolt eemaldatud ametiisik. Artikkel 48 Meditsiiniline abi 48.1 Igal võistkonnal peab olema mängul kaasas esmaabikott, mis vastab käesoloeva juhendi Lisas I välja toodud miinimumstandardile Kodumängu korraldav klubi on vastutav vajaduse korral kiirabi kutsumise eest. 15

16 Artikkel 49 Pallipoisid 49.1 Võistkondade soojenduse ja mängu ajal peab staadionil olema vähemalt kuus pallipoissi, kes on mängijatest erinevas ühtses riietuses ning on vähemalt 12-aastased. Pallipoisid peavad olema instrueeritud. Madalamate liigade võistkondade omavahelistes mängudes on pallipoiste olemasolu soovituslik. Artikkel 50 Teadustus 50.1 Kodumängu korraldav klubi/võistkond on kohustatud tagama staadionil piisava võimsusega teadustamise audiosüsteemi ning edastama teateid eesti keeles. Mängu ajal edastatav informatsioon peab olema neutraalne ja informatiivne. Keelatud on poliitiliste sõnumite edastamine, vägivallale õhutamine ja vastase halvustamine. Madalamate liigade võistkondade omavahelistes mängudes on teadustamine soovituslik. Artikkel 51 Mängukava 51.1 Kodumängu korraldaval klubil on soovituslik varustada pealtvaatajaid piisavas koguses ajakohase mängukavaga, mis sisaldab mängu nimetust, kohta ja aega, mängivate võistkondade koosseise koos mängijate numbritega, kodumängu korraldava klubi kontaktandmeid ja muud informatsiooni. XII MÄNGU ÄRAJÄÄMINE JA KATKESTAMINE Artikkel 52 Mängimisest keeldumine ja muud analoogsed olukorrad 52.1 Mängimiseks sobimatu väljaku, halbade ilmastikutingimuste, kohtunike terviserikke või muu ettearvamatu põhjuse tõttu peatab kohtunik mängu. Kui mängu ei ole mõistliku aja jooksul võimalik jätkata, katkestab ta mängu Katkestatud mängu korral, kui mängitud on alla 50% mänguajast, tuleb kogu 90-minutiline mäng mängida uuesti järgmisel päeval. Kõik hoiatused ja eemaldamised tühistatakse, v.a. distsiplinaarsed erijuhtumid, mis suunatakse Distsiplinaarkomisjoni eriotsuse tegemiseks 52.3 Katkestatud mängu korral, kui mängitud on vähemalt 50% mänguajast, jätkatakse mängu sama protokolli alusel EJL-i võistluste osakonna poolt määratud päeval sellest minutist, mil mäng katkestati Edasilükatud mängule sõitva võistkonna transpordikulud katab EJL. Artikkel 53 Mängu katkestamine 53.1 Mängimiseks sobimatu väljaku, halbade ilmastikutingimuste või kohtunike terviserikke tõttu enne normaalaja lõppu katkestatud mängu korral, kui mängitud on alla 50% mänguajast, tuleb kogu 90-minutiline mäng mängida uuesti EJL-i võistluste osakonna poolt määratud päeval Kui mängitud on vähemalt 50% mänguajast, jätkatakse mängu sama protokolli alusel EJL-i võistluste osakonna poolt määratud päeval sellest minutist, mil mäng katkestati Edasilükatud mängule sõitva võistkonna transpordikulud katab EJL. Artikkel 54 Olukorra väljumine kontrolli alt 54.1 Kui mängu ei ole võimalik alustada või kui see katkestatakse enne normaalaja lõppu olukorra kontrolli alt väljumise tõttu, tuleb mäng uuesti mängida kuupäeval, mille määrab kindlaks EJL-i peasektetär. 16

17 XIII DISTSIPLINAARKÜSIMUSED JA NENDE MENETLEMINE. DOPING Artikkel 55 EJL distsiplinaareeskirjad 55.1 Klubide/võistkondade, nende ametnike või klubi/võistkonna nimel mänguga seotud ametikohustusi täitvate isikute sooritatud distsiplinaarrikkumiste korral kohaldatakse Distsiplinaarkomisjoni põhimäärust ning EJL-i poolt rakendatavaid tasusid ja trahve Osavõtvad võistkonnad on kohustatud ilmuma võistluskohta ettenähtud ajal. Mängule mitteilmunud võistkonnale arvestatakse loobumiskaotus ja mängule tulnud võistkonnale arvestatakse võit Mängu alustamisega ei tohi viivitada üle 15 minuti. Mängu alustamise üle otsustab kohtunik Mängu ärajäämisel koduvõistkonna poolt ettevalmistamata mänguväljaku ja/või staadioni mängukõlbmatuse tõttu (v.a. Artiklis 15 toodud juhtudel) määratakse koduvõistkonnale loobumiskaotus ja külalisvõistkonnale arvestatakse võit Loobumiskaotuse puhul jäävad kehtima loobumise andnud võistkonna eelnevad karistused. Kandmata jäänud karistus tuleb ära kanda järgmises reaalselt peetavas võistluste mängus Vastasvõistkonnale läheb mäng arvesse, kui pall löödi mängu Loobumise andnud võistkond tasub 1,5 MP suuruse summa vastavalt EJL-i määrusele maksudest ja trahvidest (kehtib ka loobumisest etteteatamise korral) Kui aastal või hiljem sündinud noormängija mängib kalendrinädala jooksul rohkem kui kahes mängus või üle ühe mängu päevas, karistatakse määrusi rikkunud võistkonda 1 MP suuruse rahatrahviga. Artikkel 56 Hoiatused ja eemaldamised 56.1 Mänguväljakult eemaldatud mängija on diskvalifitseeritud üheks järgmiseks antud võistlustel peetavaks mänguks. Distsiplinaarkomisjonil on õigus seda karistust karmimaks muuta. Tõsiste rikkumiste korral võidakse karistust laiendada ka teiste sarjade mängudele Mängija on automaatselt diskvalifitseeritud üheks järgmiseks antud võistlustel peetavaks mänguks pärast igat kolmandat hoiatust, mille eest ta ei ole karistust kandnud Diskvalifitseeritud mängijal on keelatud osaleda järgmises reaalselt peetavas karikavõistluste mängus ja/või järgmistes reaalselt peetavates mängudes vastavalt Distsiplinaarkomisjoni otsusele Kui treener või mängiv treener on diskvalifitseeritud, ei tohi ta olla protokolli kantud (ja vastavalt viibida tehnilises alas) ei treeneri, mängijana ega muu ametiisikuna. Diskvalifitseeritud treener, mängiv treener ja ametiisik ei tohi staadionil enne mängu algust kuni mängu lõpuni mitte mingil viisil juhendada ega kontakteeruda meeskonnaga Hoiatused ei kandu ühest võistlusest ega karikavõistluste hooajast teise. Kui lõppenud karikavõistluste hooajast jääb mängijale mängukeeld, siis kandub see automaatselt üle järgnevatesse karikavõistluste hooaegadesse Juhul kui diskvalifitseeritud või registreerimata mängija on kantud protokolli, kuid ei mängi kaasa, karistatakse klubi 0,5 MP suuruse rahatrahviga. Diskvalifitseeritud mängija karistust ei loeta kantuks ning karistus tuleb ära kanda järgmises reaalselt peetavas karikavõistluste mängus Juhul kui võistkonnas mängib kaasa diskvalifitseeritud või registreerimata mängija tühistatakse mängu tulemus ja määrusi rikkunud võistkonnale arvestatakse kaotus. 17

18 Vastasvõistkonnale arvestatakse võit. Vastasvõistkonna poolt löödud väravad jäävad kehtima, samuti jäävad jõusse kõik mängus saadud hoiatused ja eemaldamised. Määrusi rikkunud võistkonna mänguprotokolli kantud mängija(te) eelnevad karistused jäävad jõusse. Kandmata jäänud karistus tuleb ära kanda järgmises reaalselt peetavas karikavõistluste mängus EJL ei ole kohustatud teavitama võistkondi mängudes saadud kollastest ja punastest kaartidest. Mängijate saadud kollaste ja punaste kaartide arvestuse eest vastutab klubi/võistkond Distsiplinaarkomisjoni otsused edastatakse klubidele/võistkondadele kirjalikult hiljemalt 3 tööpäeva jooksul pärast karistuse määramist Kui võistkond saab ühes mängus viis või rohkem hoiatust, tuleb klubil EJL-ile tasuda 0,5 MP suurune summa süstemaatilise mängureeglite rikkumise eest. Kui võistkond saab viis või rohkem hoiatust teist või enam korda ühe hooaja jooksul, esitatakse asi distsiplinaarkomisjonile karistuse määramiseks. Üks punane kaart võrdustatakse kahe hoiatusega. Artikkel 57 Protesti esitamine 57.1 Protesti esitamise korral tuleb see fikseerida mängu protokollis ja hiljemalt 24 tunni jooksul saata kirjalikult pikem selgitus ning tõendusmaterjal EJL-i aadressil Protest, mis ei ole fikseeritud mängu protokollis või ei ole esitatud õigeaegselt, arutamisele ei kuulu. Mängu kohtunik peab võimaldama 30 minuti jooksul pärast lõpuvilet võistkondade esindajatel protest protokolli kanda, kui sellest on teada antud mängu lõppedes Protestide arutlusele võtmiseks tuleb maksta kautsjon 0,5 miinimumpalka 72 tunni jooksul. Protesti rahuldamisel summa tagastatakse Protest on suunatud mängutulemuse kehtivuse vastu. Protest põhineb mõne mängija osalemise õigustatusel, reeglite olulisel rikkumisel kohtuniku poolt või mõnel muul vahejuhtumil, mis mängutulemust mõjutas Mänguväljaku ja palli seisukorda puudutavad protestid tuleb asjassepuutuvate ametnike poolt kohtunikule kirjalikult esitada enne mängu algust. Kui mänguväljaku ja palli seisukord muutub kaheldavaks mängu vältel, peab ühe poole kapten sellest vastaspoole kapteni juuresolekul kohtunikule viivitamatult suuliselt teatama Proteste ei saa esitada kohtuniku poolt langetatud faktiliste otsuste vastu Protesti esitamine kollase või punase kaardi näitamise vastu või pärast kahe kaardi näitamist mänguväljakult eemaldamise vastu on lubatud ainult juhul, kui kohtunik eksis vastava mängija isiku suhtes. Artikkel 58 Apellatsiooni esitamine 58.1 Apellatsioonikomisjon käsitleb apellatsioone, mis esitatakse distsiplinaarkomisjoni langetatud otsuste vastu. Apellatsioonikomisjon juhindub EJL-i apellatsioonikomisjoni reglemendist. Artikkel 59 Doping 59.1 Dopingu kasutamiseks loetakse Eesti Dopinguvastased Reeglid sätestatud dopinguvastaste reeglite ühekordset või mitmekordset rikkumist Dopingu kasutamine on keelatud ja karistatav. Dopinguvastaste reeglite rikkumise korral algatab EJL rikkujate suhtes distsiplinaarmenetluse. 18

19 59.3 Mängijat võidakse dopingu suhtes testida mistahes ajal. Artikkel 60 Mängukäigu ja tulemuse eelnev fikseerimine 60.1 Klubi ametniku või klubisse registreeritud mängija otsesel või kaudsel seotusel ükskõik millise tegevusega, mis viib või võib viia mängule eelneva mängukäigu ja tulemuse fikseerimiseni, karistatakse klubi ja/või mängijat. EJL teeb mängukäigu ja tulemuse eelneva võimaliku fikseerimise avastamiseks ja peatamiseks koostööd UEFA ja teiste rahvusvaheliste ja riiklike struktuuridega. XIV MEEDIA Artikkel 61 Suhtlemine meediaga 61.1 Võistluste kajastamist meedias korraldab EJL ja omab kõiki sellega seonduvaid õigusi Kodumängu korraldav klubi on kohustatud vastava töötõendi esitanud ajakirjanikke ja/või teisi meedia esindajaid lubama staadionile mängu kajastama tasuta ja ilma täiendavate tingimusteta Kodumängu korraldav klubi on kohustatud organiseerima enne mängu, mängu ajal ja pärast mängu meediale vajalikud töötingimused ning varustama neid vajaliku informatsiooniga Kodumängu korraldava klubi pressiesindaja (või tema asendaja) peab olema kogu kohtumise vältel kättesaadav EJL-i pressiteenistusele ja meediale, et vastata tekkivatele küsimustele operatiivselt ning vajadusel lahendada tekkivaid probleeme Hea tava näeb ette, et klubi mängijad, treenerid ja teised ametiisikud on meediaga suhtlemiseks avatud. Klubi mängijad, treenerid ja teised ametiisikud hoiduvad ajakirjandusele antavates kommentaarides ja intervjuudes jalgpalli ning EJL-i mainet halvustavatest avaldustest Meediale antavates intervjuudes on klubi mängijatel, treeneritel ja teistel esindajatel keelatud üritada mõjutada kohtunikke Enne mängu, mängu ajal ja pärast mängu ei ole teleintervjuude andmine mänguväljakul lubatud Kodumängu korraldav klubi määrab kindlaks ala, kus on võimalik vaheajal ja pärast mängu lõppu televisioonile anda välkintervjuusid Mängujärgse pressikonverentsi korraldamine on soovituslik. Mängujärgne pressikonverents peab algama hiljemalt 15 minutit pärast lõpuvilet. Kodumängu korraldav klubi vastutab vajalike seadmete olemasolu eest. Mõlemad klubid on kohustatud saatma sellele pressikonverentsile peatreeneri Pressikonverentsi ja/või välkintervjuude jaoks tuleb kodumängu korraldaval klubil ette valmistada ala. Sellesse alasse võib paigutada oma sponsorite logodega stendid, mida kasutatakse taustana pressikonverentside või välkintervjuude läbiviimisel ning mängijate intervjueerimisel televisiooni poolt. Külalisvõistkond võib kasutada oma klubi mängijate intervjueerimisel enda klubi taustseina, mis vastab eelpool kirjeldatud nõuetele. Finaalmängul kasutatakse EJL stende Pärast mängu võidakse luua ajakirjanikele avatud tsoon, mis asub riietusruumide ja klubide transpordivahendite parkimise ala vahel. Selles tsoonis, kuhu on juurdepääs ainult treeneritel, mängijatel ja meedia esindajatel, saavad reporterid läbi viia lisaintervjuusid Meedia esindajatel ei ole lubatud viibida mängijate riietusruumides ei enne mängu, mängu vältel ega pärast mängu. 19

20 61.13 Meedia esindajatele tuleb eraldada vähemalt 10 istekohta (võimaluse korral varikatuse all) ja võimaluse korral peaksid need istekohad olema varustatud laudadega Kirjutava ajakirjanduse ja raadioajakirjanduse esindajaid ei lubata mänguväljakule ega mänguväljaku piiride ja pealtvaatajate vahelisele alale Ainult fotograafidel ja teleoperaatoritel on lubatud viibida mänguväljaku piiride ja pealtvaatajate vahelisel alal, kusjuures kõik need isikud peavad oma tööülesandeid täitma neile määratud kindlates kohtades ja kandma selgelt eristatavat riietust (vesti) Kodumängu korraldava klubi pressiesindaja on kohustatud enne mängu edastama EJL pressiteenistusele võistkondade koosseisud ning mängu ajal mängu informatsiooni jooksvalt. Artikkel 62 TV ülekanded 62.1 Koduklubi tagab TV bussile ning satelliitbussile vajaliku elektritoite Koduklubi vastutab aluste ülespaneku eest kaamerate jaoks Klubide esindajad annavad inspektorile koos protokolliga ka meeskonna eeldatava asetuse väljakul Kõikidel telemängudel mängivad võistkonnad lühikestes pükstes. XV TURUNDUSALASED SÄTTED Artikkel 63 Kommertsõigused 63.1 Käesolevas juhendis tähendavad "kommertsõigused" kõiki võistlustega seotud kommertsja meediaõigusi ning võimalusi, muu hulgas järgmisi õigusi: a) kõiki kehtivaid ja/või tulevasi ülemaailmseid visuaalsete, audiovisuaalsete ja heliliste ringhäälingusaadete (staatiliste ja/või liikuvate kujutiste) edastamise õigusi raadio, televisiooni või muude olemasolevate ja/või tulevaste elektrooniliste levitamisvahendite abil (kaasa arvatud internet ja traadita tehnoloogia); ning b) turundus-, sponsorlus-, reklaami-, litsentsi- ja frantsiisiõigusi koos võistlustega seotud andmete ja statistika alaste õigustega Kõik võistlustega seotud kommertsõigused kuuluvad võistluste korraldajale EJL-ile Võistluste logoga seonduvad õigused kuuluvad EJL-ile, kuid klubidel on õigus logo kasutada. Artikkel 64 Reklaam mängupaikades 64.1 Võistluste mängupaikades kasutatavate väljakuäärsete reklaampindade standardmõõtudeks on 1 x 6 m. Reklaamid peavad olema valmistatud pehmest või kõvast PVC-materjalist ning paigutatud alustele nii, et need ei kujutaks mingisugust ohtu mängupaigas viibivatele inimestele EJL-il on õigus tasuta kasutada iga võistlustel osaleva klubi koduväljakul toimuva kohtumise korral kuni meetri ulatuses TV-kaamerate vaateulatuses olevat väljakuäärset reklaampinda võistlust toetava(te) sponsori(te) huvides. EJL on kohustatud oma soovist teatama ning reklaamiplaani edastama mängu korraldavale klubile vähemalt 5 tööpäeva enne vastava kohtumise toimumist Mängupaigas olevate väljakuäärsete reklaampindade (v.a artikli 61 punktis 2 märgitu) turustamise õigused kuuluvad mängu korraldavale klubile. Ühelgi kolmandal osapoolel 20

21 pole õigust paigutada reklaami väljaku piirkonda, v.a. eelneval kokkuleppel EJL-i ja mängu korraldava klubiga Mängu korraldav klubi peab tagama kõigi EJL-i ning klubi toetajate reklaambännerite väljapaneku ning korrashoiu kogu kohtumise vältel. Artikkel 65 Intellektuaalomandi õigused 65.1 Kõik võistlustega seotud õigused intellektuaalomandile kuuluvad ainuüksi EJL-ile. Õigused intellektuaalomandile hõlmavad muuhulgas olemasolevaid või tulevasi õigusi liigade, võistluste ja sarjade nimede, logode, brändide, medalite ning trofeede suhtes. Nimetatud õiguste kasutamiseks on EJL-ilt vaja saada eelnev kirjalik nõusolek ning nende kasutamine peab alati vastama EJL-i juhenditele ja juhistele Mängupaiku ja -aegu kajastava mängukalendri ning võistlustel peetavate mängudega seotud andmete ja statistika alased õigused kuuluvad ainuüksi EJL-ile. XVI SUPERKARIKA FINAAL Artikkel 66 Reguleerimisala 66.1 Käesolev peatükk reguleerib Eesti Superkarika finaali, mis on EJL-i poolt korraldatav eraldi võistlus. Artikkel 67 Süsteem ja osalejad 67.1 Superkarika finaal mängitakse ühe mänguna, kus kohtuvad eelmise hooaja Eesti meister ja eelmise hooaja Eesti karikavõitja. Juhul, kui meister ja karikavõitja on üks ja sama meeskond, mängitakse Superkarika finaal eelmise hooaja Eesti meistri ja eelmise hooaja karikafinaali kaotaja vahel Superkarika finaalis rakendatakse lisaks käesolevale peatükile kehtivat karikavõistluste juhendit Lõplik sõna kõikides küsimustes on EJL-i peasekretäril. Artikkel 68 Organiseerimine 68.1 Superkarika finaali organiseerib ja korraldab EJL Superkarika finaal toimub igal aastal enne Meistriliiga hooaja algust vastavalt EJL-i tüüpkalendrile EJL määrab Superkarika finaali staadioni. Artikkel 69 Autasustamine 69.1 EJL autasustab Superkarika finaali võitjaks tulnud võistkonda rändkarika ja diplomiga ning selle liikmeid kokku kuni 30 medali ja diplomiga Finaali kaotanud võistkonda ja võistkonna liikmeid autasustatakse kokku kuni 30 mälestusmedali ja diplomiga Võitja on vastutav karika korrashoiu ja säilimise eest. Karika kahjustamisel või hävimisel, hüvitab klubi EJL-le kõik taastamise või uue karika soetamisegaga seotud kulud. EJL vastutab võitjaks tulnud klubi nime karikale graveerimise eest. 21

Karikavõistluste ja Superkarika juhend

Karikavõistluste ja Superkarika juhend Eesti 2018/2019. a karikavõistluste ja Superkarika finaali juhend Kinnitatud EJL juhatuse poolt 13.04.2018 SISUKORD Preambul... 4 I ÜLDSÄTTED... 4 Artikkel 1 Reguleerimisala... 4 Artikkel 2 Mõisted...

Rohkem

Saalijalgpalli KV juhend

Saalijalgpalli KV juhend Eesti 2018/2019. a saalijalgpalli karikavõistluste ja Superkarika finaali juhend Kinnitatud EJL juhatuse poolt 1.08.2018. SISUKORD Preambul... 4 I ÜLDSÄTTED... 4 Artikkel 1 Reguleerimisala... 4 Artikkel

Rohkem

Ranna ML juhend

Ranna ML juhend Eesti 2019. a rannajalgpalli meistrivõistluste Meistriliiga juhend Kinnitatud EJL-i juhatuse poolt 15.04.2019 SISUKORD PREAMBUL... 4 I ÜLDSÄTTED... 4 Artikkel 1 Reguleerimisala... 4 Artikkel 2 Mõisted...

Rohkem

U12 ja U13 vanuseklasside juhend

U12 ja U13 vanuseklasside juhend Eesti 2019.a noorte klubidevaheliste võistluste juhend U12 ja U13 vanuseklassid Kinnitatud EJL-i juhatuse poolt 29.12.2018 SISUKORD Preambul... 4 I ÜLDSÄTTED... 4 Artikkel 1 Reguleerimisala... 4 Artikkel

Rohkem

U12 ja U13 vanuseklasside juhend

U12 ja U13 vanuseklasside juhend Eesti 2017. a noorte klubidevaheliste võistluste juhend U12 ja U13 vanuseklassid Kinnitatud EJL-i juhatuse poolt 29.12.2016 SISUKORD Preambul... 4 I ÜLDSÄTTED... 4 Artikkel 1 Reguleerimisala... 4 Artikkel

Rohkem

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja 2017-2018 EDL Liiga tulemuste põhjal nelja liigasse. a. Premium Liiga (9 osalejat) b.

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

ELVA XXXII TRIATLON Sprint, laste ja noorte Eesti MV, EKV VIII Laupäeval, 17. augustil 2019 VÕISTLUSKESKUS Elvas Verevi järve ääres VANUSEKLASSID JA D

ELVA XXXII TRIATLON Sprint, laste ja noorte Eesti MV, EKV VIII Laupäeval, 17. augustil 2019 VÕISTLUSKESKUS Elvas Verevi järve ääres VANUSEKLASSID JA D ELVA XXXII TRIATLON Sprint, laste ja noorte Eesti MV, EKV VIII Laupäeval, 17. augustil 2019 VÕISTLUSKESKUS Elvas Verevi järve ääres VANUSEKLASSID JA DISTANTSID: I START kell 12:00, stardid on vanuste kaupa

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

FIDE reitingumäärus 1. juuli 2014 Kuremaa, Marek Kolk

FIDE reitingumäärus 1. juuli 2014 Kuremaa, Marek Kolk FIDE reitingumäärus 1. juuli 2014 Kuremaa, 2014. Marek Kolk Artikkel 0. Sissejuhatus Artikkel 0.2 (uus) Millal läheb partii FIDE reitinguarvestusse? Reitinguarvestusse minev turniir tuleb ette registreerida

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber , aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjum

Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber , aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjum Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber 10048462, aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjumaa. 2. KAMPAANIA KORRALDAJA: Sensesest OÜ, registrinumber

Rohkem

KAITSELIIDU AASTA MEISTRIVÕISTLUSED SÕJALISES KOLMEVÕISTLUSES Eesmärk: JUHEND populariseerida sõjalis-sportlikku tegevust kaitseliitlastee hulga

KAITSELIIDU AASTA MEISTRIVÕISTLUSED SÕJALISES KOLMEVÕISTLUSES Eesmärk: JUHEND populariseerida sõjalis-sportlikku tegevust kaitseliitlastee hulga KAITSELIIDU 2019. AASTA MEISTRIVÕISTLUSED SÕJALISES KOLMEVÕISTLUSES Eesmärk: JUHEND populariseerida sõjalis-sportlikku tegevust kaitseliitlastee hulgas. selgitada välja Kaitseliidu 2019. aasta meistrid

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

Microsoft Word - 228est.doc

Microsoft Word - 228est.doc KINNITATUD AS Eesti Loots nõukogu 11.06.2018 otsusega Lootsitasu määrad ja maksmise kord 1. Lootsitasu määrad kohustuslikus lootsimispiirkonnas on: GT Lootsimine sadama akvatooriumil Lootsimine väljaspool

Rohkem

Petangispordi ametlikud reeglid 2017

Petangispordi ametlikud reeglid 2017 Petangispordi ametlikud reeglid 2017 1. leht 8-st PETANGISPORDI AMETLIKUD REEGLID Kehtivad kõikidel FIPJP liikmeks olevate rahvuslike liitude territooriumidel. Reeglid on heaks kiidetud FIPJP Täitevkomitee

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

SKV_V_etapp_2018_juhend

SKV_V_etapp_2018_juhend Võistlusjuhend 2018. a. Superkrossi karikavõistluste V etapp Auhinnapood karikatele 2018. a Krosskart karikavõistluste III etapp Pühapäeval, 27. mai 2018. a Raassilla krossirada, Vilimeeste küla, Tarvastu

Rohkem

LEPING, UUS

LEPING, UUS PÜSIKLIENDI KREDIIDILEPING NR -PM Tallinnas, kuupäev AS PUUMARKET, registrikoodiga 10363212, aadressiga Väike-Männiku 11, Tallinn 11216, juhatuse liige (isikukood ) isikus, kes tegutseb põhikirja alusel

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Microsoft Word - KML juhend _loplik

Microsoft Word - KML juhend _loplik Eesti Korvpalliliit KORVPALLI MEISTRILIIGA VÕISTLUSJUHEND hooajaks 2014/2015 kinnitatud 27. juuni 2014 täiendatud 05.09.2014 Sisukord I. Üldsätted... 4 2. KML mõiste ja eesmärk... 4 3. Meistriliiga auhinnad...

Rohkem

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED PONIDE TAKISTUSSÕIDUS 2005

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED PONIDE TAKISTUSSÕIDUS 2005 Lagedi Treeningvõistlus ja Ülikerge Derby JUHEND Toimumise aeg ja koht: Harjumaa 30.07.2016 Lagedi Ratsaspordikooli võistlusväljak, Lagedi, Võistlustingimused: Võistlusväljak Parkuur nr. 1-4 - liivaplats;

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

EESTI KORVPALLILIIDU ÜLDJUHEND hooajaks 2018 / 2019 Kinnitatud:

EESTI KORVPALLILIIDU ÜLDJUHEND hooajaks 2018 / 2019 Kinnitatud: EESTI KORVPALLILIIDU ÜLDJUHEND hooajaks 2018 / 2019 Kinnitatud: 06.07.2018 lk 2 / 39 Sisukord I. Üldsätted II. III. IV. 1. Ülesanne ja eesmärk 2. Üldmõisted Võistluste korraldusega seonduv 3. Võistlused

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx ORCA SWIM CLUB MTÜ ÜLDTINGIMUSED 1. LEPING 1.1. Leping sõlmitakse ORCA SWIM CLUB MTÜ (edaspidi Ujumisklubi) ja täisealise Ujuja või alaealise Ujuja (edaspidi ühiselt nimetatud Ujuja) lapsevanema või muu

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Bülletään nr

Bülletään nr EAL rahvasprindi karikavõistluste üldjuhend Kehtib alates 01.01.2016 1. KARIKAVÕISTLUSTE (KV) ÜLDKORRALDAJA 1.1. 2015. a KV üldkorraldaja on Eesti Autospordi Liit (EAL) koostöös spordiklubidega. 1.2. KV

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

Microsoft Word - EAL rahvasprindi võistlusmäärus 2019.doc

Microsoft Word - EAL rahvasprindi võistlusmäärus 2019.doc RAHVASPRINDI VÕISTLUSMÄÄRUS Kehtib alates 01.01.2019 1. MÄÄRANG Rahvasprint on kiirusvõistlus, mis viiakse läbi ralli lisakatsetele sarnastel, üldiseks liikluseks suletud teedel või territooriumidel. 2.

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10 Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK 14.03.2019 nr 1-2/10 1 Üldalused 1.1. Käesolev isikuandmete töötlemise kord (edaspidi kord) sätestab isikuandmete töötlemise põhimõtted,

Rohkem

2016. a võistluste kokkuvõte a võistlustest

2016. a võistluste kokkuvõte a võistlustest 2016. a võistluste kokkuvõte 2017. a võistlustest Andres Piibeleht EKJL Kohtunikekogu juhatuse esimees 12.11.2016 Millest juttu teeme Juhtumitest, mida saanuks teha paremini (kohtunikud aga ka treenerid

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU P R O T O K O L L Algus kell 18.00 Lõpp kell 19.30 Koosolekust võttis osa 17 klubi esindajat (nimekiri lisatud) Koosoleku juhataja: Jüri Ellram Protokollija: Piret Maaring Hääli luges Kristi Rohtla. PÄEVAKORD:

Rohkem

Microsoft Word - RVLi juhend.doc

Microsoft Word - RVLi juhend.doc KINNITATUD peadirektori 23. mai 2008.a käskkirjaga nr 32 I. ÜLDSÄTTED EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU RAAMATUKOGUDEVAHELISE LAENUTUSE JUHEND 1. Käesolev juhend sätestab raamatukogudevahelise laenutuse (edaspidi

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

Õppekorralduseeskirja lisa nr 9 Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitter

Õppekorralduseeskirja lisa nr 9 Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitter Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitteriiklike toetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord I Õppetoetused 1. Üldsätted 1.1. Kord põhineb õppetoetuste ja õppelaenuseadusel

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

ESL murdmaasuusatamise alakomitee juhatuse koosoleku protokoll Eesti Maaülikooli spordihoone, algus 9.35, lõpp Osalesid alakomitee j

ESL murdmaasuusatamise alakomitee juhatuse koosoleku protokoll Eesti Maaülikooli spordihoone, algus 9.35, lõpp Osalesid alakomitee j ESL murdmaasuusatamise alakomitee juhatuse koosoleku protokoll 18.09.2018 Eesti Maaülikooli spordihoone, algus 9.35, lõpp 13.30. Osalesid alakomitee juhatuse liikmed Kaupo Tammemäe, Avo Sambla, Margus

Rohkem

Miksikese_e_tanukiri_2017_sugissprint_klassid_2

Miksikese_e_tanukiri_2017_sugissprint_klassid_2 Narva Soldino Gümnaasiumi 2.c klassi võistkond osales edukalt Miksikese online võistluses Осенний Спринт 2017 ja saavutas 2. klasside arvestuses I. koha Miksikese õppekeskkond tänab 2.c klassi õpetajat!

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Microsoft Word - Eesti KV jäärajasõidus etapi juhend.docx

Microsoft Word - Eesti KV jäärajasõidus etapi juhend.docx Eesti KV jäärajasõidus 2019 1. etapp CONTINETALI KARIKATELE VÕISTLUSJUHEND Registreeritud EAL s nr 3/J Eesti KV jäärajasõidus 2019 1. etapp Continentali karikatele viiakse läbi vastavuses Eesti Autospordi

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA ) dokumentide menetlemise protsess ÕISis Koostanud: Ele Hansen Ele Mägi Tartu 2012 1. Aine ülekandmine-õppekavajärgne aine Varasemalt sooritatud aine

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TOETUSE KASUTAMISE LEPING Katriin Ranniku 11.09.2018 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I, Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve, kirjeldus ning projekti teiste toetusesaajate nimekiri Lisa III, Projekti

Rohkem

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr 7 22.03.2018.a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KORD 1. Toetusmeetmete taotlemise ja hindamise korra

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

NOOR MEISTER Eesti Näituste Messikeskuse B, C, D ja E hallides VASTUVÕTU ADMINISTRAATOR/ HOTEL RECEPTIONIST VÕISTLUSJUHEND Individua

NOOR MEISTER Eesti Näituste Messikeskuse B, C, D ja E hallides VASTUVÕTU ADMINISTRAATOR/ HOTEL RECEPTIONIST VÕISTLUSJUHEND Individua NOOR MEISTER 2018 3.-4.05.2018 Eesti Näituste Messikeskuse B, C, D ja E hallides VASTUVÕTU ADMINISTRAATOR/ HOTEL RECEPTIONIST VÕISTLUSJUHEND Individuaalne võistlus kutseõppeasutuste õpilastele. Ühest koolist

Rohkem

2014. aasta Superkrossi karikavo istluste u ldjuhend 1. Üldkorraldus 1.1 Superkrossi Karikavõistlused (edaspidi SKV) on jää-, pinnas- ja asfaltkattega

2014. aasta Superkrossi karikavo istluste u ldjuhend 1. Üldkorraldus 1.1 Superkrossi Karikavõistlused (edaspidi SKV) on jää-, pinnas- ja asfaltkattega 2014. aasta Superkrossi karikavo istluste u ldjuhend 1. Üldkorraldus 1.1 Superkrossi Karikavõistlused (edaspidi SKV) on jää-, pinnas- ja asfaltkattega kinnistel radadel MTÜ Erki Sport poolt korraldatav

Rohkem

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste ja juriidiliste isikute iseseisev kasumit mitte taotlev

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD 2019 16. neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: 16.00 19.00 Finiš suletakse: 19.30 Asukoht: Võistluskeskuse, parkimise ja kohalesõidu tähistuse asukohad:

Rohkem

TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse In

TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse In TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, registrikood 90005872 (edaspidi

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

OÜ Lemonsport Hummel spordivarustus Raplamaa JK õpilastele ja pereliikmetele Valik september Jalgpallikooli võistlus- ja treeningvarustus 20

OÜ Lemonsport Hummel spordivarustus Raplamaa JK õpilastele ja pereliikmetele Valik september Jalgpallikooli võistlus- ja treeningvarustus 20 OÜ Lemonsport Hummel spordivarustus Raplamaa JK õpilastele ja pereliikmetele Valik september 2016 -... Jalgpallikooli võistlus- ja treeningvarustus 2016/17 Jalgpallisärk 22.- 100% polüester Suurused 6/8,

Rohkem

Microsoft Word - Muud JUHENDID

Microsoft Word - Muud JUHENDID KUTSE ANDMISE KORDA TÄIENDAVAD JUHENDID A. KUTSEKOMISJONI TEGUTSEMISKORD 1.1. Treeneritele kutse andmise õigus on Kutseseaduses sätestatud korra alusel Eesti Olümpiakomiteel (edaspidi EOK). EOK on kutse

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

(Microsoft Word - Tasuta kasutamiselepingu \374ldtingimused_versioon_2_ )

(Microsoft Word - Tasuta kasutamiselepingu \374ldtingimused_versioon_2_ ) TASUTA KASUTAMISE LEPINGU ÜLDTINGIMUSED (kuuluvad tasuta kasutamise lepingu juurde) Kehtivad alates 08 juuni 2011.a. 1. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad tasuta kasutamise lepingu üldtingimused (edaspidi nimetatud

Rohkem

MMM 2018 XII Mehaanikute Mitteametlikud Maailmameistrivõistlused ja nende sõprade üleriigilised meistrivõistlused VÕISTLUSJUHEND Eesmärk: MMM-i eesmär

MMM 2018 XII Mehaanikute Mitteametlikud Maailmameistrivõistlused ja nende sõprade üleriigilised meistrivõistlused VÕISTLUSJUHEND Eesmärk: MMM-i eesmär MMM 2018 XII Mehaanikute Mitteametlikud Maailmameistrivõistlused ja nende sõprade üleriigilised meistrivõistlused VÕISTLUSJUHEND Eesmärk: MMM-i eesmärk on pakkuda kord aastas motomehaanikutele ja teistele

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Avaandmed Urmas Sinisalu Mis on avaandmed? Alus vs. Kohustus Avaandmed on kõigile vabalt ja avalikult kasutamiseks antud masinloetaval kujul andmed, millel puuduvad kasutamist ning levitamist takistavad

Rohkem

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 Sisukord E-TÖÖTUKASSASSE SISSE LOGIMINE JA MINU KOOLITUSED AVALEHT... 2 UUE KOOLITUSE LISAMINE... 5 MÄÄRAMATA TOIMUMISAJAGA KOOLITUSED... 9 REGISTREERIMISTEATE

Rohkem

Orbiidile! hooaja info

Orbiidile! hooaja info Orbiidile! hooaja info FIRST LEGO League Eelarve 2018/2019 hooajal Robotimängu väljak 130 EUR + transport Platsi arve hiljemalt oktoobris, meeskonna arve detsembris Esimene meeskond Teise meeskonna registreerimistasu

Rohkem

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1)

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) L 95/56 Euroopa Liidu Teataja 29.3.2014 EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) (2014/179/EL) EUROOPA

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/716, 10. aprill 2017, millega

Rohkem

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON OTSUS Asja number: 11-1a-274 Otsuse kuupäev: 25. november 2011 Komisjoni koosseis: Vaidlustaja: Vaidlustaja esindaja: Registreerija: Registripidaja: Vaidlustatud domeeninimi:

Rohkem

Microsoft Word - EKV jäärajasõidus _2.etapp_Viljandi._Tarvastu_2019.docx

Microsoft Word - EKV jäärajasõidus _2.etapp_Viljandi._Tarvastu_2019.docx Eesti KV jäärajasõidus 2. etapp CONTINENTALI KARIKATELE Registreeritud EAL s nr 25/J VÕISTLUSJUHEND Eesti KV jäärajasõidus 2019 3. etapp Continetali karikatele viiakse läbi vastavuses Eesti Autospordi

Rohkem

1

1 1. Võistluse määrang ja korraldaja. 1.1 Maasturite kestvusvõistlus "MudEst 2019". 1.2 Võistlus toimub 04 06 oktoobril 2019. 1.3 Võistluse korraldab MTÜ MudEST Motosport vastavalt EAL Eesti 4x4 Off-Road

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx Maaeluministri 0.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. novembri 08 määruse nr 6 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste

Rohkem

Robomadin 2019 Sumo võistluse reeglid 1. Tutvustus Käesolev dokument sätestab reeglid Mini Sumo, LEGO Sumo ja mbot Sumo robotitele. Reeglid tulenevad

Robomadin 2019 Sumo võistluse reeglid 1. Tutvustus Käesolev dokument sätestab reeglid Mini Sumo, LEGO Sumo ja mbot Sumo robotitele. Reeglid tulenevad Robomadin 2019 Sumo võistluse reeglid 1. Tutvustus Käesolev dokument sätestab reeglid Mini Sumo, LEGO Sumo ja mbot Sumo robotitele. Reeglid tulenevad Robotexi reeglitest. 2. Robotite klassid Robomadin

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE Vaata lisaks TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE

TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE Vaata lisaks  TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE2 20191 Vaata lisaks www.tele2.ee TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE2 20191 1 Tele2 seadmekindlustuse tingimused TH-TELE2 20191 TINGIMUSTE KASUTAMINE 1.

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem