EKC54952OK EKC54952OW EKC54952OX. ET Pliit Kasutusjuhend 2 HU Tűzhely Használati útmutató 35. preciz.hu

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "EKC54952OK EKC54952OW EKC54952OX. ET Pliit Kasutusjuhend 2 HU Tűzhely Használati útmutató 35. preciz.hu"

Väljavõte

1 EKC54952OK EKC54952OW EKC54952OX ET Pliit Kasutusjuhend 2 HU Tűzhely Használati útmutató 35

2 2 SISUKORD 1. OHUTUSINFO OHUTUSJUHISED TOOTE KIRJELDUS ENNE ESIMEST KASUTAMIST PLIIT IGAPÄEVANE KASUTAMINE PLIIT - VIHJEID JA NÄPUNÄITEID PLIIT PUHASTUS JA HOOLDUS AHI IGAPÄEVANE KASUTAMINE AHI KELLA FUNKTSIOONID AHI TARVIKUTE KASUTAMINE AHI - VIHJEID JA NÄPUNÄITEID AHI PUHASTUS JA HOOLDUS VEAOTSING PAIGALDAMINE ENERGIATÕHUSUS SULLE MÕELDES Täname teid selle Electroluxi seadme ostmise eest. Olete valinud toote, mille loomisel on rakendatud pikaaegset asjatundlikku kogemust ja uuenduslikkust. Nutika ja stiilse disaini kõrval ei ole unustatud ka teid. Ükskõik, millal te seda ka ei kasuta suurepärastes tulemustes võite te alati kindel olla. Teretulemast Electroluxi. Külastage meie veebisaiti: KLIENDITEENINDUS Kasutusnõuanded, brošüürid, veaotsing, teenindusinfo: Registreerige oma toode parema teeninduse saamiseks: Ostke lisaseadmeid, tarvikuid ja originaalvaruosi: Soovitame alati kasutada originaalvaruosi. Teenindusse pöördumisel peaksid teil olema varuks järgmised andmed: Mudel, tootenumber (PNC), seerianumber. Andmed leiate andmesildilt. Hoiatus / oluline ohutusinfo Üldine informatsioon ja nõuanded Keskkonnateave Jäetakse õigus teha muutusi.

3 1. OHUTUSINFO Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege kaasasolev juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei võta endale vastutust vigastuste või varalise kahju eest, mis on tingitud paigaldusnõuete eiramisest või väärast kasutusest. Hoidke kasutusjuhend kindlas kohas alles, et saaksite seda vajadusel vaadata. 1.1 Laste ja ohustatud inimeste turvalisus HOIATUS! Lämbumise, vigastuse või püsiva kahjustuse oht! Üle 8-aastased lapsed ning füüsilise, sensoorse või vaimse erivajadusega või oskuste ja teadmisteta inimesed võivad seda seadet kasutada vaid järelvalve olemasolul ja juhul, kui neid on õpetatud seadet turvaliselt kasutama ning nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid ohte. Ärge lubage lastel seadmega mängida. Hoidke pakendimaterjal lastele kättesaamatus kohas ja kõrvaldage see nõuetekohaselt. Hoidke lapsed ja lemmikloomad seadmest eemal, kui see töötab või jahtub. Mitmed juurdepääsetavad osad on kuumad. Ilma järelvalveta ei tohi lapsed seadet puhastada ega hooldustoiminguid läbi viia. 1.2 Üldine ohutus EESTI 3 Seadet tohib paigaldada ja kaablit vahetada ainult kvalifitseeritud elektrik! Tagapaneeli temperatuuri tõttu tuleb selle seadme vooluvõrku ühendamisel kasutada H05VV-F tüüpi juhet. See seade on mõeldud kasutamiseks kõrgusel kuni 2000 m merepinnast.

4 4 See seade pole mõeldud kasutamiseks laevadel, paatides või muudel alustel. Ülekuumenemise vältimiseks ärge paigaldage seda seadet katteukse taha. Ärge paigaldage seadet alusele. Ärge kasutage seadet välise taimeriga või eraldi kaugjuhtimissüsteemi abil. HOIATUS! Kui kasutate toiduvalmistamisel kuuma õli, ärge jätke toitu järelvalveta see võib kaasa tuua tulekahju. Ärge KUNAGI üritage kustutada tuld veega, vaid lülitage seade välja ja katke leek näiteks kaane või tulekustutustekiga. ETTEVAATUST! Valmival toidul tuleb silm peal hoida. Lühiajalise toiduvalmistamise puhul ei tohi pliidi juurest lahkuda. HOIATUS! Süttimisoht: Ärge hoidke keeduväljadel mingeid esemeid. Ärge kasutage seadme puhastamiseks aurupuhastit. Ärge kasutage pliidi ukseklaasi või hingedega klaasi puhastamiseks karedaid, abrasiivseid puhasteid ega teravaid metallist kaabitsaid, sest need võivad klaasi pinda kriimustada, mille tagajärjel võib see puruneda. Metallesemeid nuge, kahvleid, lusikaid ega potikaasi ei tohiks pliidipinnale panna, sest need võivad kuumeneda. Kui klaaskeraamiline/klaasist pind on mõranenud, lülitage seade välja ja eemaldage vooluvõrgust. Juhul, kui seade on vooluvõrku ühendatud harukarbi abil, lülitage seade elektrivõrgust välja pealüliti kaudu. Mõlemal juhul võtke ühendust teeninduskeskusega. HOIATUS! Seade ja selle juurde kuuluvad osad lähevad kasutamise ajal kuumaks. Olge ettevaatlik, et te kütteelemente ei puutuks. Alla 8-aastased lapsed tohivad olla seadme läheduses ainult siis, kui nad on täiskasvanu pideva järelvalve all.

5 Tarvikute või ahjunõude eemaldamisel või sisestamisel kasutage alati pajakindaid. Enne hooldustöid eemaldage seade vooluvõrgust. Elektrilöögi ärahoidmiseks tuleb seade enne ahjuvalgusti vahetamist kindlasti välja lülitada. Kui toitejuhe on vigastatud, laske see elektriohutuse tagamiseks välja vahetada tootja, selle volitatud hooldekeskuse või vastavat kvalifikatsiooni omava isiku poolt. Olge hoiusahtli käsitsemisel ettevaatlik. See võib minna kuumaks. Ahjuplaadi tugede eemaldamiseks tõmmake esmalt plaaditoe esiots ja seejärel tagumine ots külgseina küljest lahti. Paigaldage ahjuplaadi toed tagasi vastupidises järjekorras. Lahtiühendamine kohapealsest juhtmesüsteemist peab olema kooskõlas elektrijuhtmeid käsitlevate eeskirjadega. HOIATUS! Kasutage ainult selliseid pliidi kaitsevõresid, mis on seadme tootja poolt valmistatud või tootja poolt heaks kiidetud ja kasutusjuhendis loetletud, või seadmega kaasasolevaid pliidi kaitsevõresid. Ebasobiva kaitsevõre kasutamine võib kaasa tuua õnnetuse. 2. OHUTUSJUHISED 2.1 Paigaldamine HOIATUS! Seadet tohib paigaldada ainult kvalifitseeritud tehnik. Eemaldage kõik pakkematerjalid. Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada ega kasutada. Järgige seadmega kaasasolevaid paigaldusjuhiseid. Kuna seade on raske, olge selle liigutamisel ettevaatlik. Kasutage töökindaid ja kinnisi jalanõusid. Ärge kunagi tõmmake seadet käepidemest. EESTI 5 Köögimööbli ja niši mõõtmed peavad olema sobivad. Tagage minimaalne kaugus muudest seadmetest ja mööbliesemetest. Veenduge, et seade on paigaldatud kindlate konstruktsioonide alla ja kõrvale. Mõned seadme osad on voolupinge all. Katke need osad mööbliga, et vältida nende vastu minemist. Seadme küljed peavad jääma vastu teiste sama kõrgusega seadmete külgi. Ärge paigutage seadet ukse kõrvale ega akna alla. Vastasel korral võivad tulised anumad ukse või akna

6 6 avamisel seadme pealt maha kukkuda. Paigaldage seadme alla stabiilne alus, et see ei saaks ümber minna. Vt jaotist "Paigaldamine". 2.2 Elektriühendus HOIATUS! Tulekahju- ja elektrilöögioht! Kõik elektriühendused peab teostama kvalifitseeritud elektrik. Seade peab olema maandatud. Kontrollige, kas andmeplaadil olevad elektriandmed vastavad teie kohaliku vooluvõrgu näitajatele. Kasutage alati nõuetekohaselt paigaldatud ohutut pistikupesa. Ärge kasutage mitmikpistikuid ega pikenduskaableid. Jälgige, et toitejuhe ei jääks vastu seadme ust, eriti siis, kui uks on kuum. Isoleeritud ja isoleerimata osad peavad olema kinnitatud nii, et neid ei saaks eemaldada ilma tööriistadeta. Ühendage toitepistik seinakontakti alles pärast paigalduse lõpuleviimist. Veenduge, et pärast paigaldamist säilib juurdepääs toitepistikule. Kui seinakontakt logiseb, ärge sinna toitepistikut pange. Seadet välja lülitades ärge tõmmake toitekaablist. Hoidke alati kinni toitepistikust. Kasutage ainult õigeid isolatsiooniseadiseid: kaitselüliteid, kaitsmeid (keermega kaitsmed tuleb pesast eemaldada), maalekkevoolu kaitsmeid ja kontaktoreid. Seadme ühendus vooluvõrguga tuleb varustada mitmepooluselise isolatsiooniseadisega. Isolatsiooniseadise lahutatud kontaktide vahemik peab olema vähemalt 3 mm. Enne toitejuhtme pistikusse sisestamist sulgege korralikult seadme uks. 2.3 Kasutamine HOIATUS! Vigastus- või põletusoht! Elektrilöögi oht! See seade on ette nähtud ainult koduseks kasutamiseks. Ärge muutke seadme tehnilisi omadusi. Veenduge, et ventilatsiooniavad ei oleks tõkestatud. Ärge jätke töötavat seadet järelevalveta. Lülitage seade välja pärast igakordset kasutamist. Olge töötava seadme ukse avamisel ettevaatlik. Välja võib paiskuda tulist õhku. Ärge kasutage seadet märgade kätega või juhul, kui seade on kontaktis veega. Ärge kasutage seadet tööpinna ega hoiukohana. HOIATUS! Plahvatuse või tulekahju oht! Kuumutamisel võivad rasvad ja õlid eraldada süttivaid aure. Kui kasutate toiduvalmistamisel õli või rasvu, hoidke need eemal lahtisest leegist või kuumadest esemetest. Väga kuumast õlist eralduvad aurud võivad iseeneslikult süttida. Kasutatud õli, milles võib leiduda toidujääke, võib süttida madalamal temperatuuril kui kasutamata õli. Ärge pange süttivaid või süttiva ainega määrdunud esemeid seadmesse, selle lähedusse või peale. Kui avate ukse, vältige seadme läheduses sädemeid või lahtist leeki. Seadme ust avades olge ettevaatlik. Alkoholi sisaldavate komponentide kasutamise tagajärjel võib alkohol õhuga seguneda. HOIATUS! Seadme vigastamise või kahjustamise oht! Et ära hoida i kahjustumist või värvi muutumist: ärge asetage ahjunõusid ega teisi esemeid vahetult seadme põhjale.

7 ärge pange vett vahetult kuuma seadmesse. ärge hoidke niiskeid nõusid ja toitu seadmes pärast toiduvalmistamise lõppu. olge tarvikute eemaldamisel ja paigaldamisel ettevaatlik. i või roostevaba terase värvi muutumine ei mõjuta seadme tööd kuidagi. Mahlasemate kookide puhul kasutage sügavat vormi. Puuviljamahlad tekitavad püsivaid plekke. Ärge pange tuliseid nõusid juhtpaneelile. Ärge laske keedunõudel kuivaks keeda. Olge ettevaatlik ega laske nõudel ega muudel esemetel seadmele kukkuda. Pliidi pind võib puruneda. Ärge lülitage keeduvälju sisse tühjade nõudega või ilma nõudeta. Ärge asetage alumiiniumfooliumit seadmele või vahetult seadme põhjale. Malmist, alumiiniumist või katkise põhjaga nõud võivad tekitada kriimustusi. Kui teil on vaja nõusid pliidil liigutada, tõstke need alati üles. See seade on ette nähtud ainult toiduvalmistamiseks. Muul otstarbel, näiteks ruumide soojendamiseks, seda kasutada ei tohi. 2.4 Hooldus ja puhastus HOIATUS! Vigastuse, tulekahju või seadme kahjustamise oht! Enne hooldust lülitage seade välja. Ühendage toitepistik pistikupesast lahti. Veenduge, et seade on maha jahtunud. Klaaspaneelid võivad puruneda. Kui ukse klaaspaneeli tekib mõra, tuleb see kohe välja vahetada. Pöörduge volitatud hoolduskeskusse. Rasv ja seadmesse kogunenud toidujäänused võivad põhjustada tulekahju. Puhastage seadet regulaarselt, et vältida pinnamaterjali kahjustumist. Puhastage seadet pehme niiske lapiga. Kasutage ainult neutraalseid pesuaineid. Ärge kasutage abrasiivseid tooteid, abrasiivseid küürimisšvamme, lahusteid ega metallist esemeid. Ahjupihusti kasutamisel järgige pakendil olevaid ohutusjuhiseid. Katalüütilise i (kui see on olemas) puhastamisel ärge kasutage mingeid pesuaineid. 2.5 Sisevalgusti Selles seadmes kasutatav valgustipirn või halogeenlamp on mõeldud kasutamiseks ainult kodumasinates. Ärge kasutage seda ruumide valgustamiseks. HOIATUS! Elektrilöögi oht! Enne lambi asendamist ühendage seade vooluvõrgust lahti. Kasutage ainult samasuguste tehniliste näitajatega lampe. 2.6 Jäätmekäitlus HOIATUS! Lämbumis- või vigastusoht! Eemaldage seade vooluvõrgust. Lõigake elektrijuhe seadme lähedalt läbi ja visake ära. Eemaldage uksekäepide, et vältida laste või lemmikloomade seadmesse lõksujäämist. 2.7 Hooldus EESTI 7 Seadme parandamiseks võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega. Kasutage ainult originaalvaruosi.

8 TOOTE KIRJELDUS 3.1 Ülevaade Pliidipinna skeem mm 120/180 mm 140 mm 250 mm 140 mm Pliidi nupud 2 Temperatuuri nupp 3 Temperatuuri indikaator/sümbol 4 Elektronprogrammeerija 5 Pliidi tuli/sümbol/indikaator 6 Ahju funktsioonide juhtnupp 7 Lisaauru nupp 8 Kütteelement 9 Valgusti 10 Ventilaator 11 Ahjuriiuli tugi, eemaldatav 12 Süvend 13 Ahjuriiuli tasandid 1 Keeduväli 1200 W 2 Auru väljalaskeava hulk ja asend sõltub mudelist 3 Keeduväli 900 / 2000 W 4 Keeduväli 1200 W 5 Jääkkuumuse indikaator 6 Keeduväli 700 / 1700 W Tarvikud Traatrest Keedunõudele, koogivormidele, praadidele. Küpsetusplaat Kookidele ja küpsistele. Grill/küpsetuspann Küpsetamiseks ja röstimiseks või rasva kogumiseks. Teleskoopsiinid Restidele ja plaatidele. Hoiusahtel Hoiusahtel asub ahjuõõnsuse all.

9 4. ENNE ESIMEST KASUTAMIST EESTI 9 HOIATUS! Vt ohutust käsitlevaid peatükke. 4.1 Esmane puhastamine Eemaldage ahjust kõik tarvikud ja eemaldatavad restitoed. Vt jaotist "Puhastus ja hooldus". Puhastage ahju ja tarvikuid enne esimest kasutamist. Pange kõik tarvikud ja eemaldatavad ahjuresti toed oma kohale tagasi. 4.2 Kellaaja valimine Enne ahju kasutamist peate määrama kellaaja. vilgub, kui ühendate seadme elektrivõrku, kui on olnud elektrikatkestus või kui taimer pole seadistatud. Õige aja valimiseks vajutage nuppe või. Umbes viie sekundi pärast vilkumine lakkab ja ekraanil kuvatakse valitud kellaaeg. 4.3 Kellaaja muutmine Kellaaega ei saa muuta, kui töötavad funktsioonid Kestus või Lõpp. Vajutage järjest, kuni ekraanil hakkab vilkuma kellaaja indikaator. Uue kellaaja seadistamist vt jaotisest "Kellaaja seadmine". 4.4 Eelkuumutus 5. PLIIT IGAPÄEVANE KASUTAMINE Eelkuumutage ahju enne esimest kasutamist. Teavet funktsiooni PlusSteam kohta vt "Kuidas aktiveerida funktsioon PlusSteam". 1. Valige funktsioon ja maksimaalne temperatuur. 2. Laske ahjul tund aega töötada. 3. Valige funktsioon ja määrake maksimaalne temperatuur. Maksimaalne temperatuur selle funktsiooni puhul on 210 C. 4. Laske ahjul 15 minutit töötada. 5. Valige funktsioon, vajutage lisaauru nuppu ja määrake maksimaalne temperatuur. 6. Laske ahjul 15 minutit töötada. 7. Lülitage ahi välja ja laske sel maha jahtuda. Tarvikud võivad tavalisest kuumemaks minna. Ahjust võib tulla lõhna ja suitsu. Veenduge, et õhk saab piisavalt liikuda. HOIATUS! Vt ohutust käsitlevaid peatükke. 5.1 Soojusaste Funktsioon Sümbolid Sümbolid Funktsioon Topeltala 1-9 Soojusastmed Väljas-asend

10 10 Kasutage jääkkuumust, et vähendada elektritarvet. Lülitage keeduväli umbes 5-10 minutit enne toiduvalmistamise lõppemist välja. Keerake valitud keeduvälja nuppu, et valida sobiv soojusaste. Süttib pliidi juhtindikaator. Toiduvalmistamise lõpetamiseks keerake nupp väljas-asendisse. Kui kõik keeduväljad on välja lülitatud, kustub ka pliidi juhtindikaator. 5.2 Välimiste ringide sisse- ja väljalülitamine Soojeneva pinna suurust saab kohandada vastavalt keedunõu mõõtmetele. 6. PLIIT - VIHJEID JA NÄPUNÄITEID 6.1 Nõud HOIATUS! Vt ohutust käsitlevaid peatükke. Keedunõu põhi peaks olema võimalikult paks ja tasane. Kuumusaste Kasutamine: Aeg (min.) 1-2 Hollandi kaste, sulatamine: või, šokolaad, želatiin. 1-2 Kalgendamine: kohevad omletid, küpsetatud munad. Välimise ringi sisselülitamiseks: keerake nuppu päripäeva üle kerge takistuse asendisse. Õige soojusastme valimiseks keerake nuppu vastupäeva. Välimise ringi väljalülitamiseks: keerake nupp väljas-asendisse. Indikaator kustub. 5.3 Jääkkuumuse indikaator HOIATUS! Jääkkuumusega kaasneb põletusoht! Jääkkuumuse indikaator süttib, kui keeduväli on tuline. Teras - või alumiiniumnõud või vaskpõhjaga nõud võivad jätta klaaskeraamilisele pinnale plekke. 6.2 Näiteid pliidi kasutamisest 1 Valmistatud toidu soojashoidmiseks. vastavalt vajadusele Tabelis toodud andmed on ainult orientiirid. Näpunäited Pange keedunõule kaas peale Aeg-ajalt segage Valmistage kaane all.

11 EESTI 11 Kuumusaste Kasutamine: Aeg (min.) Näpunäited 2-3 Riisi ja piimatoitude keetmine vaiksel tulel, valmistoidu soojendamine. 3-4 Köögivilja, kala, liha aurutamine Vedeliku kogus peab olema riisi kogusest vähemalt kaks korda suurem, piimatoite tuleb poole valmistamise järel segada Lisage paar supilusikatäit vedelikku. 4-5 Kartulite aurutamine Kasutage maks. ¼ l vett 750 g kartulite kohta. 4-5 Suuremate toidukoguste, hautiste ja suppide valmistamine. 6-7 Kergelt praadimine: eskalopid, vasikalihast cordon bleu, karbonaad, kotletid, vorstid, maks, keedutainas, munad, pannkoogid, sõõrikud. 7-8 Tugev praadimine, praetud kartulid, ribiliha, praetükid vastavalt vajadusele Kuni 3 l vedelikku ning komponendid. Pöörake poole aja möödudes Pöörake poole aja möödudes. 9 Vee ja pasta keetmine, liha pruunistamine (guljašš, pajapraad), friikartulite valmistamine. 7. PLIIT PUHASTUS JA HOOLDUS HOIATUS! Vt ohutust käsitlevaid peatükke. 7.1 Üldine teave Puhastage pliit pärast igakordset kasutamist. Kasutage alati puhta põhjaga nõusid. Kriimustused või tumedad plekid pinnal ei mõjuta pliidi tööd. Kasutage pliidi pinna jaoks sobivat puhastusvahendit. Kasutage spetsiaalset klaasikaabitsat. 7.2 Pliidi puhastamine Eemaldage kohe: sulav plast, plastkile, suhkur ja suhkrut sisaldavad toiduplekid. Vastasel korral võib mustus pliiti kahjustada. Püüdke vältida toidu pinnale kõrbemist. Pange spetsiaalne kaabits õige nurga all klaaspinnale ja liigutage tera pliidi pinnal. Eemaldage, kui pliit on piisavalt jahtunud: katlakiviplekid, veeplekid, rasvaplekid, läikivad metalsed plekid. Puhastage pliiti niiske lapi ja mitteabrasiivse pesuainega. Pärast puhastamist kuivatage pliit pehme lapiga. Metalse läikega pleki eemaldamine: kasutage vee ja äädika lahust ja puhastage selles niisutatud lapiga pliidipinda.

12 AHI IGAPÄEVANE KASUTAMINE HOIATUS! Vt ohutust käsitlevaid peatükke. 8.1 Ahju sisse- ja väljalülitamine 1. Ahju funktsiooni valimiseks keerake ahjufunktsioonide nuppu. 2. Temperatuuri valimiseks keerake temperatuuri nuppu. 3. Ahju väljalülitamiseks keerake ahjufunktsioonide ja -temperatuuri nupud väljas-asendisse. 8.3 Ahju funktsioonid Sümbol + Ahju funktsioonid Väljas-asend Ahjuvalgusti PlusSteam Kerge pöördõhk Alumine kuumutus Rakendus Tuli süttib, kui ahi töötab. 8.2 Ohutustermostaat Seadme vale kasutamine või katkised osad võivad põhjustada ohtlikku ülekuumenemist. Selle ärahoidmiseks on ahjul olemas ohutustermostaat, mis katkestab toitevarustuse. Ahi lülitub uuesti automaatselt sisse, kui temperatuur on langenud. Seade on välja lülitatud. Valgusti sisselülitamiseks ilma küpsetusfunktsioonita. Niiskuse lisamiseks küpsetamise ajal. Õige värvi ja krõbeda kooriku saavutamiseks. Mahlasuse lisamiseks. Puu- ja köögiviljade säilitamiseks. Õrnade ja mahlaste praadide valmistamiseks või puu- ja köögivilja kuivatamiseks. Krõbeda põhjaga kookide küpsetamiseks. Ülemine/alumine kuumutus Kiirgrill Turbogrill Ühel riiulitasandil küpsetamiseks ja röstimiseks. Lamedate toiduainete suures koguses grillimiseks ja röstimiseks. Suuremate kondiga liha- või linnulihatükkide röstimiseks ühel riiulitasandil. Ka gratineerimiseks ja pruunistamiseks.

13 EESTI 13 Sümbol Ahju funktsioonid Ventilaatoriga küpsetamine Kerge küpsetamine Pöördõhk Sulatamine 8.4 Funktsiooni sisselülitamine: PlusSteam See funktsioon võimaldab küpsetamisel tõhusamat niiskuse kasutamist. HOIATUS! Põletuse ja seadme kahjustamise oht! Eralduv aur võib põhjustada põletust: Ärge avage seadme ust ajal, kui kasutate funktsiooni PlusSteam. Olge ukse avamisel ettevaatlik, kui olete kasutanud funktsiooni PlusSteam. Vt jaotist "Vihjeid ja näpunäiteid". 1. Avage ahjuuks. 2. Täitke veeanum kraaniveega. Veeanuma maksimaalne maht on 250 ml. Veeanuma täitmisel peab ahi olema külm. 3. Valige funktsioon: PlusSteam. Rakendus Ühesuguse küpsetustemperatuuriga toitude küpsetamiseks või röstimiseks ja küpsetamiseks rohkem kui ühel ahjuriiulil, ilma maitsete segunemiseta. Küpsetamiseks vormides ja kuivatamiseks ühel ahjutasandil madalal temperatuuril. Küpsetamiseks korraga kuni kahel tasandil ja toidu kuivatamiseks.seadke ahju temperatuur C madalamaks kui funktsiooniga Ülemine + alumine kuumutus. Seda funktsiooni kasutatakse külmutatud toitude sulatamiseks (juurviljad ja puuviljad). Sulatusaeg sõltub külmutatud toiduainete kogusest ja kaalust. 4. Vajutage lisaauru nuppu. Lisaauru nuppu saab kasutada ainult funktsiooniga PlusSteam. Indikaator süttib. 5. Temperatuuri valimiseks keerake temperatuuri nuppu. 6. Pange toit ahju ja sulgege uks. ETTEVAATUST! Küpsetamise ajal või siis, kui ahi on veel kuum, ei tohi veeanumasse vett valada. 7. Seadme väljalülitamiseks vajutage lisaauru nuppu, keerake ahjufunktsioonide ja temperatuuri nupud väljas-asendisse. Lisaauru nupu indikaator kustub. 8. Eemaldage veeanumast vesi. HOIATUS! Enne vee eemaldamist veeanumast peab ahi olema kindlasti maha jahtunud.

14 AHI KELLA FUNKTSIOONID 9.1 Ekraan A B C A. Funktsiooni indikaatorid B. Kellaaja ekraan C. Funktsiooni indikaator 9.2 Nupud Nupp Funktsioon Kirjeldus MIINUS KELL PLUSS Aurutamine pluss 9.3 Kellafunktsioonide tabel Kellafunktsioon KELLAAEG KESTUS LÕPP Funktsiooni sisselülitamiseks: PlusSteam. EDASILÜKKAMI NE MINUTILUGEJA Rakendus Kellaaja valimiseks. Kella funktsiooni määramiseks. Kellaaja valimiseks. Kellaaja määramiseks, muutmiseks või kontrollimiseks. Seadme tööaja kestuse määramiseks. Seadme väljalülitusaja määramiseks. KESTUSE ja LÕPU funktsiooni kombineerimiseks. Pöördloendusaja valimiseks. See funktsioon ei mõjuta seadme tööd. MINUTILUGEJA saab määrata igal ajal, ka siis, kui seade on välja lülitatud. 9.4 KESTUSE määramine 1. Määrake ahju funktsioon ja temperatuur. 2. Vajutage järjest, kuni hakkab vilkuma. 3. Vajutage või KESTUSE aja valimiseks. Ekraanil kuvatakse. 4. Kui aeg saab täis, vilgub ja kostab helisignaal. Seade lülitub automaatselt välja. 5. Vajutage suvalist nuppu, et helisignaal välja lülitada. 6. Keerake ahjufunktsioonide ja temperatuuri nupud väljas-asendisse.

15 9.5 LÕPU määramine 1. Määrake ahju funktsioon ja temperatuur. 2. Vajutage järjest, kuni hakkab vilkuma. 3. Puudutage või, et valida aeg. Ekraanil kuvatakse. 4. Kui aeg saab täis, vilgub ja kostab helisignaal. Seade lülitub automaatselt välja. 5. Kasutage suvalist nuppu, et signaal välja lülitada. 6. Keerake ahjufunktsioonide ja temperatuuri nupud väljas-asendisse. 9.6 EDASILÜKKAMISE valimine 1. Määrake ahju funktsioon ja temperatuur. 2. Vajutage järjest, kuni hakkab vilkuma. 3. Vajutage või, et valida KESTUSE aeg. 4. Vajutage. 5. Vajutage või, et valida LÕPU aeg. 6. Kinnitamiseks vajutage. Seade lülitub hiljem automaatselt sisse, töötab valitud KESTUSE aja ning lõpetab 10. AHI TARVIKUTE KASUTAMINE HOIATUS! Vt ohutust käsitlevaid peatükke Tarvikute sisestamine Traatrest: töö valitud LÕPU ajal. Kui valitud aeg saab täis, kostab helisignaal. 7. Seade lülitub automaatselt välja. Kasutage suvalist nuppu, et signaal välja lülitada. 8. Keerake ahjufunktsioonide ja temperatuuri nupud väljas-asendisse. 9.7 MINUTILUGEJA määramine 1. Vajutage järjest, kuni hakkab vilkuma. 2. Vajutage või vajaliku aja valimiseks. Minutilugeja hakkab automaatselt tööle 5 sekundi pärast. 3. Kui valitud aeg saab täis, kostab helisignaal. Vajutage suvalist nuppu, et helisignaal välja lülitada. 4. Keerake ahjufunktsioonide nupp ja temperatuurinupp väljas-asendisse. 9.8 Kellafunktsioonide tühistamine 1. Vajutage järjest, kuni soovitud funktsiooni indikaator hakkab vilkuma. 2. Vajutage ja hoidke. Kellafunktsioon lülitub mõne sekundi pärast välja. Lükake ahjurest riiulitoe juhtsoonte vahele. Küpsetusplaat: EESTI 15 Ärge lükake küpsetusplaati päris vastu ahju tagaseina. Vastasel korral ei saa kuum õhk plaadi ümber vabalt liikuda. Toit võib kõrbema minna, eriti plaadi tagaosas.

16 cm Lükake küpsetusplaat või sügav pann riiuliraami juhtsoonte vahele. Veenduge, et see ei puutuks vastu ahju tagaseina. Traatrest koos sügava panniga: Lükake sügav pann restitugede juhikutesse ja traatrest selle kohal olevatesse juhikutesse Teleskoopsiinid Teleskoopsiine on võimalik paigutada eri tasanditele, välja arvatud 4. tasand. Teleskoopsiinide paigaldamine 1. Keerake teleskoopsiini umbes Libistage teleskoopsiini tagaosas olev fiksaator ahjuriiuli toe külge. Veenduge, et paigaldate teleskoopsiini ahju õigele poolele. 3. Keerake teleskoopsiin õigesse asendisse. Teleskoopsiini ühes otsas asuv kinnitusdetail peab olema suunatud ülespoole. 4. Lükake teleskoopsiin lõpuni ahju tagaseinani. 5. Lükake teleskoopsiini eesmine osa ahjuriiuli toe vastu. Kui eesmise osa fiksaator õigesti kohale kinnitub, kostab klõpsatus. 6. Teise teleskoopsiini paigaldamiseks korrake samu toiminguid. Jälgige, et mõlemad teleskoopsiinid oleksid samal kõrgusel. Teleskoopsiinide eemaldamine 1. Vajutage ja hoidke teleskoopsiini eesmises osas asuvat fiksaatorit Tõmmake siini eesmine osa ahjuriiuli toe küljest eemale. 3. Keerake teleskoopsiini umbes Tõmmake siini tagumine osa ahjuriiuli toe küljest eemale. 5. Teise teleskoopsiini eemaldamiseks korrake samu toiminguid. 1

17 10.3 Teleskoopsiinid tarvikute sisestamine Teleskoopsiinide abil saab ahjuriiuleid mugavamalt sisse lükata ja välja võtta. Traatrest: Sügav pann: ETTEVAATUST! Ärge peske teleskoopsiine nõudepesumasinas. Ärge teleskoopsiine õlitage. ETTEVAATUST! Enne ukse sulgemist peavad teleskoopsiinid olema täielikult ahju sisse lükatud. 11. AHI - VIHJEID JA NÄPUNÄITEID HOIATUS! Vt ohutust käsitlevaid peatükke. Tabelites esitatud temperatuurid ja küpsetusajad on ainult soovituslikud. Täpsemalt sõltuvad need retseptist ning kasutatava tooraine kvaliteedist ja kogustest Üldine teave Seadmes on neli riiulitasandit. Alustage tasandite arvestamist alati seadme põhjast. Seadmes on õhuringlust ja pidevat aururinglust tekitav erisüsteem. See võimaldab toitu valmistada aurukeskkonnas, mis hoiab toidu seest pehme ja pealt krõbedana. Ahjus ringlev õhk kiirendab toidu Asetage sügav pann teleskoopsiinidele. Traatrest koos sügava panniga: Pange traatrest ja sügav pann koos teleskoopsiinidele. küpsemist ja vähendab energiatarvet miinimumini. Niiskus võib kondenseeruda seadmesse või selle klaaspaneelidele. See on normaalne. Kui avate ahju ukse toidu valmistamise ajal, hoiduge alati tahapoole. Kondenseerumise vähendamiseks laske ahjul enne küpsetamise alustamist 10 minutit töötada. Kuivatage ahjust niiskus iga kord pärast seadme kasutamist. Küpsetades ärge pange nõusid otse ahju põhjale ega katke ahju osi fooliumiga kinni. See võib muuta küpsetamise tulemusi ja kahjustada ahju i Küpsetamine EESTI 17 Esimesel korral kasutage madalamat temperatuuri.

18 18 Kui küpsetate kooke rohkem kui ühel ahjutasandil, võib küpsetusaega minuti võrra pikendada. Eri kõrgusel küpsetatavad koogid ja küpsetised ei pruunistu alati võrdselt. Ebaühtlase pruunistamise puhul pole vaja temperatuuriseadistust muuta. Küpsetamise käigus erinevused võrdsustuvad. Küpsetamise ajal võivad ahjuplaadid veidi kõveraks minna. Kui plaadid jälle maha jahtuvad, taastub esialgne kuju Kookide küpsetamine Ärge avage ahjuust enne kui ¾ küpsetusajast on möödunud. Kui kasutate samaaegselt kahte küpsetusplaati, hoidke nende vahele jääv ahjutasand tühi Liha ja kala küpsetamine Väga rasvaste toitude küpsetamisel kasutage sügavat panni, et vältida ahju püsivate plekkide tekkimist. Et mahl lihast välja ei valguks, laske prael enne lahtilõikamist umbes 15 minutit seista. Pagarikoda Toit Vee kogus veeanumas (ml) Temperatuur ( C) Et ahjust küpsetamise ajal liiga palju suitsu ei tuleks, kallake sügavasse panni veidi vett. Suitsu kondenseerumise vältimiseks lisage vett kohe, kui see on ära auranud Toiduvalmistamise ajad Toiduvalmistamise ajad sõltuvad toidu tüübist, konsistentsist ja mahust. Esialgu jälgige toiduvalmistamisel seadme tööd. Leidke selle seadme kasutamisel parimad seaded (soojusaste, toiduvalmistamise aeg jne) oma keedunõudele, retseptidele ja kogustele PlusSteam + Enne eelsoojendamist peab veeanuma täitmise ajal olema ahi külm. Vt "Kuidas aktiveerida funktsioon PlusSteam" Aeg (min.) Ahju tasand Tarvikud Saiad1) Kasutage küpsetusplaati. Kuklid1) Kasutage küpsetusplaati. Kodune pitsa Kasutage küpsetusplaati. 1) Focaccia 1) Kasutage küpsetusplaati. Küpsised, koogikesed, croissant 1) Kasutage küpsetusplaati.

19 EESTI 19 Toit Ploomikook, õunakook, kaneelirullid 1) Vee kogus veeanumas (ml) Temperatuur ( C) Aeg (min.) Ahju tasand Tarvikud 1) Enne küpsetamist eelkuumutage tühja ahju umbes 5 minutit. Külmutatud küpsetised Toit Vee kogus veeanumas (ml) Kasutage koogivormi. Temperatuur ( C) Aeg (min.) Ahju tasand Tarvikud Külmutatud Kasutage ahjuresti. pitsa 1) 1) Enne küpsetamist eelkuumutage tühja ahju umbes 10 minutit. Valmistoidu soojendamine Toit Vee kogus veeanumas (ml) Külmutatud Kasutage küpsetusplaati. croissant 1) Temperatuur ( C) Aeg (min.) Ahju tasand Tarvikud Sai Kasutage küpsetusplaati. Kuklid Kasutage küpsetusplaati. Kodune pitsa Kasutage küpsetusplaati. Focaccia Kasutage küpsetusplaati. Juurvili Kasutage küpsetusplaati. Riis Kasutage küpsetusplaati. Pasta Kasutage küpsetusplaati. Liha Kasutage küpsetusplaati.

20 20 Röstimine Toit Röstitud sealiha Vee kogus veeanumas (ml) Temperatuur ( C) Aeg (min.) Ahju tasand Tarvikud Kasutage ahjuresti ja küpsetusplaati. Rostbiif Kasutage ahjuresti ja küpsetusplaati. Kana Kasutage ahjuresti ja küpsetusplaati. Kalkunipraad Kasutage ahjuresti ja küpsetusplaati Hoidistamine + HOIATUS! Põletuse ja seadme kahjustamise oht! Kasutage ainult ühesuguse suurusega hoidisepurke. Ärge pange küpsetusplaadile rohkem kui kuus pooleliitrist purki. Täitke purgid ühtlaselt, jättes ülemisest servast 1 cm vaba ruumi. Jätke kaaned purkide peale, kuid ärge hermeetiliselt kinni keerake. Pehmed puuviljad Toit Maasikad / mustikad / vaarikad Temperatuur ( C) Purgid ei tohi üksteise vastu puutuda. Kallake küpsetusplaadile 1/2 liitrit vett ja ahju põhjal olevasse õõnsusse 1/4 liitrit vett, et ahjus oleks piisavalt niiskust. Valige funktsioon PlusSteam ja seejärel õige temperatuur vastavalt alltoodud tabelile. Purgid võib hermeetiliselt sulgeda alles pärast funktsiooni lõppu. Aeg (min.) Ahju tasand Tarvikud Kasutage küpsetusplaati. Luuviljalised Toit Temperatuur ( C) Aeg (min.) Ahju tasand Tarvikud Pirnid/küdooniad/ploomid Kasutage küpsetusplaati.

21 Pehmed juurviljad Toit Suvikõrvits/baklažaan/ sibulad/tomatid Marineeritud köögiviljad Toit Ahju tasand Porgandid/kurgid/kaalikad/seller 11.8 Kerge pöördõhk Kuivatamine Toit Juurvili Temperatuur ( C) Temperatuur ( C) Aeg (min.) Ahju tasand Tarvikud Kasutage küpsetusplaati. Temperatuur ( C) Aeg (min.) Tarvikud Aeg (h) Ahju tasand 1. tasand 2. tasand Oad / Kasutage küpsetusplaati. Piprakarbonaad Köögivili hapendamiseks / / 3 Seeneviilud / 3 Ürdid / 3 Puuviljad Poolitatud ploomid Poolitatud aprikoosid / / 3 Õunaviilud / 3 Pirniviilud / 3 EESTI 21 Küpsetamine madalal t Toit Kogus (kg) Pruunistamine mõlemalt küljelt (min) Veiseliha Temperatuur ( C) Ahju tasand Aeg (min.)

22 22 Toit Kogus (kg) Pruunistamine mõlemalt küljelt (min) Temperatuur ( C) Ahju tasand Aeg (min.) Filee, poolküps Rostbiif, poolküps Vasikaliha Filee, seest roosakas Seljatükk, ühe tükina Vasikapraad, keskmine Sealiha Filee, seest roosakas Seljatükk, ühe tükina Seapraad, keskmine Ülemine/alumine kuumutus Küpsetamine Toit Temperatuur ( C) Aeg (min.) Ahju tasand Õhuke kook Pärmitaignast õunakook Plaadikook Purukook Juustukook Talupojaleib Rumeenia keeks Rumeenia keeks traditsiooniline Pärmitaignast kuklid Rullbiskviit Keeks

23 EESTI 23 Toit Temperatuur ( C) Aeg (min.) Ahju tasand Quiche Lorraine Röstimine Toit Temperatuur ( C) Aeg (min.) Ahju tasand Pool kana Seakarbonaad Terve kala Kiirgrill Toit Temperatuur ( C) Aeg (min.) Ahju tasand Pool kana Seakarbonaad Grillpeekon Vorstid Biifsteek: poolküps Turbogrill Toit Temperatuur ( C) Aeg (min.) Ahju tasand Pool kana Kana Kanatiivad Seakarbonaad Biifsteek: täisküps Ventilaatoriga küpsetamine Küpsetamine Toit Temperatuur ( C) Aeg (min.) Ahju tasand Pärmitaignast pirukas Victoria kook Šveitsi õunakook Jõulukook Madeira kook

24 24 Toit Temperatuur ( C) Aeg (min.) Ahju tasand Besee Kartuligratään Lasanje Makaroni-ahjuroad Pitsa Röstimine Toit Temperatuur ( C) Aeg (min.) Ahju tasand Kana, terve Seapraad Kerge küpsetamine Küpsetamine Toit Temperatuur ( C) Aeg (min.) Ahju tasand Õhuke kook Rullbiskviit Besee Keeks Tordipõhi Pitsa Röstimine Toit Temperatuur ( C) Aeg (min.) Ahju tasand Kana, terve Pöördõhk Küpsetamine Toit Temperatuur ( C) Aeg (min.) Ahju tasand Õhuke kook Pärmitaignast kuklid Besee Tordipõhi Pitsa

25 EESTI Teave testimisasutustele Toit Funktsioon Temperatuur ( C) Tarvikud Ahju tasand Aeg (min.) Väikesed koogid (16 tk küpsetusplaadil) Väikesed koogid (16 tk küpsetusplaadil) Väikesed koogid (16 tk küpsetusplaadil) Õunakook (2 vormi, Ø 20 cm, diagonaalselt) Õunakook (2 vormi, Ø 20 cm, diagonaalselt) Rasvavaba keeks Rasvavaba keeks Ülemine/ alumine kuumutus Ventilaatoriga küpsetamine 170 küpsetusplaat küpsetusplaat Pöördõhk 160 küpsetusplaat Ülemine/ alumine kuumutus Ventilaatoriga küpsetamine Ülemine/ alumine kuumutus Ventilaatoriga küpsetamine 185 ahjurest ahjurest ahjurest ahjurest Rasvavaba keeks Pöördõhk 170 ahjurest Liivaküpsised/ soolapulgad Liivaküpsised/ soolapulgad Liivaküpsised/ soolapulgad Ventilaatoriga küpsetamine 150 küpsetusplaat Pöördõhk 150 küpsetusplaat Ülemine/ alumine kuumutus 150 küpsetusplaat Röstleib Kiirgrill 250 ahjurest Veiselihaga burger Turbogrill 250 ahjurest või grill-/küpsetuspann ühelt poolt; teiselt poolt

26 AHI PUHASTUS JA HOOLDUS HOIATUS! Vt ohutust käsitlevaid peatükke Juhised puhastamiseks Puhastage ahju esikülge pehme lapiga ning sooja vee ja pehmetoimelise pesuvahendiga. Kasutage metallpindade puhastamiseks vastavat puhastusainet. Puhastage ahju sisemust pärast iga kasutuskorda. Rasva või muude toidujääkide kogunemine võib kaasa tuua tulekahju. Grillpanni puhul on oht suurem. Eemaldage tugev mustus spetsiaalset ahjupuhastit kasutades. Pärast iga kasutuskorda puhastage kõik ahjutarvikud ja laske neil kuivada. Kasutage pehmet lappi sooja vee ja puhastusvahendiga. Kui kasutate teflonkattega tarvikuid, siis ärge puhastage neid intensiivsete puhastusainetega või teravaservaliste esemetega ega nõudepesumasinas. See võib teflonpinda kahjustada Roostevabast terasest või alumiiniumist seadmed Puhastage ahjuust ainult niiske lapi või käsnaga. Kuivatage pehme lapiga. Ärge kasutage terasvilla, happeid ega abrasiivseid materjale, kuna need võivad ahju pinda kahjustada. Puhastage ahju juhtpaneeli, järgides samu ettevaatusabinõusid Veeanuma puhastamine Puhastamisel eemaldatakse pärast niiskusrežiimil küpsetamist veeanumasse kogunenud lubjasettejäägid. Puhastamistoimingut tuleks teostada vähemalt igal 5. kuni 10. korral pärast funktsiooni PlusSteam. 1. Kallake ahju põhjal olevasse veeanumasse 250 ml söögiäädikat. Kasutage vähemalt 6%-list ilma lisanditeta äädikat. 2. Laske 30 minuti jooksul toatemperatuuril äädikal lubjasettejäägid lahustada. 3. Puhastage ahi sooja vee ja pehme lapiga Restitugede Ahju puhastamiseks eemaldage restitoed. ETTEVAATUST! Olge restitugede eemaldamisel ettevaatlik. 1. Tõmmake ahjuriiuli tugede esiosa külgseina küljest lahti. 2. Tõmmake ahjuresti toe tagaosa külgseina küljest lahti ja eemaldage tugi. 1 2 Paigaldage väljavõetud tagasi vastupidises järjekorras.

27 12.5 Katalüütiline puhastus Katalüütilise kattega ahjuseinad on isepuhastuvad. Selline pind imab endasse rasva. Enne katalüütilise puhastamise sisselülitamist: eemaldage kõik tarvikud ja eemaldatavad restitoed; puhastage ahju põhja sooja vee ja neutraalse pesuvahendiga; puhastage sisemist ukseklaasi sisepinda sooja vee ja pehme lapiga. 1. Valige funktsioon. 2. Valige maksimaalne temperatuur ja laske ahjul 1 tund töötada. 3. Lülitage ahi välja. 4. Ahju jahtumise ajal puhastage ahju sisemust niiske ja pehme lapiga. Katalüütilise pinna värvimuutused ei avalda mõju katalüütilisele puhastamisele Ahju klaaspaneelide eemaldamine ja paigaldamine Sisemised klaaspaneelid võib puhastamiseks eemaldada. Erinevate mudelite puhul on klaaspaneelide arv erinev. HOIATUS! Hoidke puhastamise ajal uks kergelt lahti. Kui uks on lõpuni lahti, võib see ootamatult sulguda ja põhjustada kahjustusi. HOIATUS! Ärge kasutage seadet ilma klaaspaneelideta. 1. Avage uks, nii et see oleks umbes 30 nurga all. Veidi avatud asendis jääb uks lahti Võtke mõlemalt poolt ukseliistu (B) ülemistest servadest kinni ja suruge sissepoole, et vabastada kinnitusnaga. 2 B 3. Eemaldamiseks tõmmake ukseliistu ettepoole. HOIATUS! Kui te ukspaneele välja tõstate, üritab uks sulguda. 4. Hoidke kinni ukse klaaspaneelide ülemisest servast ja tõstke need ükshaaval välja. 5. Puhastage klaaspaneeli seebiveega. Kuivatage klaaspaneeli hoolikalt. Pärast puhastamist paigutage klaaspaneelid ja ahju uks tagasi kohale. Korrake ülaltoodud samme vastupidises järjestuses. Pange esmalt kohale väiksem paneel, seejärel suurem. 1 ETTEVAATUST! Sisemise klaaspaneeli trükitud pind peab jääma ukse sisemisele poolele. EESTI 27 ETTEVAATUST! Pärast paigaldamist veenduge, et klaaspaneeli raami pind ei oleks kirja piirkonnas puudutades kare.

28 28 ETTEVAATUST! Veenduge, et paigaldate sisemise klaaspaneeli oma kohale õigesti Sahtli eemaldamine HOIATUS! Ärge hoidke sahtlis kergestisüttivaid esemeid (nagu puhastusmaterjalid, kilekotid, ahjukindad, paber või puhastuspihustid). Ahju kasutades võib sahtel kuumaks minna. Tuleoht! Puhastamise hõlbustamiseks saab ahju allosas oleva sahtli välja võtta. 1. Tõmmake sahtel lõpuni välja. 13. VEAOTSING HOIATUS! Vt ohutust käsitlevaid peatükke Mida teha, kui Tõstke aeglaselt sahtlit. 3. Tõmmake sahtel täielikult välja. Sahtli paigaldamiseks sooritage ülalkirjeldatud toiming vastupidises järjekorras Lambi asendamine HOIATUS! Elektrilöögi oht! Lamp võib olla kuum. 1. Lülitage ahi välja. Oodake, kuni ahi on jahtunud. 2. Eemaldage ahi vooluvõrgust. 3. Pange ahju põhjale riie. Tagumine valgusti 1. Keerake valgusti klaaskatet selle eemaldamiseks. 2. Puhastage klaaskate. 3. Asendage lamp sobiva 300 C taluva kuumakindla lambiga. 4. Paigaldage klaaskate. Probleem Võimalik põhjus Lahendus Seade ei käivitu. Seade ei ole elektrivõrku ühendatud või ei ole ühendus korralik. Kaitse on vallandunud. Kontrollige, kas seade on õigesti elektrivõrku ühendatud. Tehke kindlaks, kas tõrke põhjustas kaitse. Kui kaitse korduvalt uuesti vallandub, võtke ühendust elektrikuga.

29 EESTI 29 Probleem Võimalik põhjus Lahendus Pliiti ei saa käivitada või kasutada. Jääkkuumuse indikaator ei lülitu sisse. Välimist ringi ei saa sisse lülitada. Kaitse on vallandunud. Keeduväli ei ole kuum, sest see töötas vaid lühikest aega. Käivitage pliit uuesti ja määrake vähemalt 10 sekundi jooksul kuumusaste. Kui keeduväli on töötanud piisavalt kaua, et olla kuum, pöörduge teeninduskeskusse. Lülitage kõigepealt sisse sisemine ring. Ahi ei kuumene. Ahi on välja lülitatud. Lülitage ahi sisse. Vajalikud seaded pole määratud. Kell ei ole seadistatud. Veenduge, et seaded on õiged. Seadistage kell. Ahjuvalgusti ei põle. Ahjuvalgusti on rikkis. Asendage valgusti uuega. Toidule ja ahjuõõnde koguneb auru ja kondensvett. Toidu valmimiseks kulub liiga palju aega või toit valmib liiga kiiresti. Toit on jäänud liiga kauaks ahju. Temperatuur on liiga madal või liiga kõrge. Kui küpsetamine on lõppenud, tuleb toit ahjust vähemalt minuti pärast välja võtta. Reguleerige vajadusel temperatuuri. Järgige juhendis toodud nõuandeid. Ekraanil on näit "12.00". On olnud elektrikatkestus. Seadistage kell uuesti. Ahju ei saa käivitada või kasutada. Ekraanil kuvatakse "400" ja kostab helisignaal. Funktsiooni kasutamine ei anna head tulemust: PlusSteam. Soovite sisse lülitada funktsiooni Kerge pöördõhk, kuid Lisaauru nupu indikaator põleb. Ahi ei ole elektrivõrku õigesti ühendatud. Te pole funktsiooni PlusSteam sisse lülitanud. Te ei valanud veeanumasse vett. Te ei lülitanud funktsiooni PlusSteam Lisaauru nupuga õigesti sisse. Kontrollige, kas ahi on elektrivõrku ühendatud õigesti (vt ühendusjoonist). Funktsioon PlusSteam töötab. Vt "Kuidas aktiveerida funktsioon: PlusSteam". Vt "Kuidas aktiveerida funktsioon: PlusSteam". Vt "Kuidas aktiveerida funktsioon: PlusSteam". Vajutage Lisaauru nuppu, et peatada funktsioon PlusSteam.

30 30 Probleem Võimalik põhjus Lahendus Veeanumas olev vesi ei kee. Vesi valgub veeanumast välja Hooldusteave Kui te ei suuda probleemile ise lahendust leida, siis võtke ühendust edasimüüja või teeninduskeskusega. Temperatuur on liiga madal. Veeanumas on liiga palju vett. Soovitame märkida siia järgmised andmed: Seadke temperatuuriks vähemalt 110 C. Vt jaotist "Vihjeid ja näpunäiteid". Lülitage ahi välja ja veenduge, et seade on maha jahtunud. Eemaldage liigne vesi lapi või käsnaga. Lisage veeanumasse õige kogus vett. Vt vastavat toimingu kirjeldust. Teeninduskeskuse andmed leiate andmesildilt. See andmesilt asub ees ahjuõõne raami esiküljel. Ärge andmesilti seadme küljest eemaldage. Mudel (MOD.)... Tootenumber (PNC)... Seerianumber (S.N.) PAIGALDAMINE HOIATUS! Vt ohutust käsitlevaid peatükke Seadme asukoht Eraldiseisva seadme võib paigaldada kas kappide vahele või kõrvale või ka nurka. Paigaldamise minimaalsed vahekaugused leiate tabelist. A Minimaalsed vahed Mõõtmed B mm A 400 B 650 C 150 C

31 14.2 Tehnilised andmed EESTI 31 Pinge Sagedus Seadme klass 1 Mõõtmed 230 V 50 Hz mm Kõrgus 858 Laius 500 Sügavus Seadme loodimine Pliidi pealispinna seadmiseks ühele tasemele teiste pindadega kasutage seadme all olevaid väikeseid tugijalgu Kaldumiskaitse Enne kaldumiskaitse paigaldamist valige seadme jaoks õige kõrgus ja asukoht. ETTEVAATUST! Veenduge, et paigaldate kaldumiskaitse õigel kõrgusel. Veenduge, et pliidi taga olev pind oleks sile. 1. Paigaldage kaldumiskaitse mm seadme ülapinnast ja mm seadme servast asuva toendi ümmargusse auku. Kruvige see tahke materjali külge või kasutage sobivat tuge (seina) mm mm Te peate paigaldama kaldumiskaitse. Vastasel juhul võib seade kaldu vajuda. Kui teie seadmel on joonisel kujutatud sümbol, siis aitab see teil meeles pidada, et seadmele tuleb paigaldada kaldumiskaitse. 2. Augu leiate seadme tagant vasakult poolt. Tõstke seadme esikülge ja asetage see kappide vahelisse tühimikku. Kui kappide vahele jääv ruum on suurem kui seadme laius, siis kohandage külgmõõte nii, et seade jääks keskele.

32 32 Kui te pliidi mõõtmeid muudate, siis kohandage vastavalt ka kaldumiskaitset. ETTEVAATUST! Kui kappide vahele jääv ruum on suurem kui seadme laius, siis kohandage külgmõõte nii, et seade jääks keskele Elektriühendus HOIATUS! Tootja ei vastuta tagajärgede eest, kui te ei järgi jaotises "Ohutusinfo" toodud ettevaatusabinõusid. Toitekaabel ega -pistik selle seadme juurde ei kuulu. HOIATUS! Enne toitejuhtme kontakti ühendamist kontrollige, milline on teie koduse majapidamise faasidevaheline pinge. Õige elektriühenduse kasutamiseks vaadake seadme taga olevat ühendussilti. Nii talitades hoiate ära paigaldusvead ja seadme elektriliste osade kahjustamise. 15. ENERGIATÕHUSUS Soovitatavad kaablitüübid erinevate faaside jaoks: Faas 1 3x6,0 mm² 3 neutraalsega 5x1,5 mm² HOIATUS! Toitekaabel ei tohi kokku puutuda joonisel välja toodud seadme osaga Keeduplaadi tooteteave vastavalt määrusele EL 66/2014 Mudeli tunnus Keeduplaadi tüüp Keeduväljade arv Min. kaabli suurus Kuumutamisviis EKC54952OK EKC54952OW EKC54952OX Eraldiseisva pliidi sees olev keeduplaat 4 Kiirgekuumusallikas

33 EESTI 33 Ringikujuliste keeduväljade läbimõõt (Ø) Mitteringikujulise keeduvälja pikkus (P) ja laius (L) Keeduvälja energiatarbimine (EC electric cooking) Vasak tagumine Parem eesmine Vasak eesmine Parem tagumine Vasak tagumine Parem tagumine Parem eesmine Vasak eesmine Pliidi energiatarbimine (EC electric hob) EN Kodumajapidamises kasutatavad elektrilised toiduvalmistusseadmed Osa 2: Pliidid - Meetodid jõudluse mõõtmiseks Pliit - Energiasääst Järgmisi nõuandeid järgides saate igapäevaselt energiat kokku hoida. Vett kuumutades piirduge vajaliku kogusega. 14,0 cm 14,0 cm 18,0 cm L 14,0 cm P 25,0 cm 181,8 Wh/kg 184,3 Wh/kg 181,8 Wh/kg 190,1 Wh/kg 184,5 Wh/kg Võimalusel pange keedunõule alati kaas peale. Enne keeduvälja sisselülitamist asetage sellele keedunõu. Keedunõu põhi peaks olema keeduväljaga samade mõõtmetega. Pange väiksem nõu väiksemale keeduväljale. Pange nõu otse keeduvälja keskele. Toidu soojashoidmiseks või sulatamiseks kasutage jääkkuumust Ahjude tootekirjeldus ja andmed vastavalt määrusele EL 65-66/2014 Tarnija nimi Mudeli tunnus Energiatõhususe indeks 96.2 Energiatõhususe klass Energiatarbimine standardtäituvusel, tavalises režiimis Energiatarbimine standardtäituvusel, pöördõhurežiimis Sisekambrite arv 1 Kuumuseallikas Maht Ahju tüüp Electrolux EKC54952OK EKC54952OW EKC54952OX A 0.84 kwh/tsüklis 0.76 kwh/tsüklis Elekter 58 l Eraldiseisva pliidi sees olev küpsetusahi

34 34 Mass EKC54952OK EKC54952OW EKC54952OX 44.0 kg 43.0 kg 44.0 kg EN Kodumajapidamises kasutatavad elektrilised toiduvalmistusseadmed Osa 1: Pliidid, ahjud, auruahjud ja grillid. Toimivuse mõõtemeetodid Ahi - energia kokkuhoid Ahjul on omadused, mis aitavad säästa energiat igapäevasel toiduvalmistamisel. Üldised nõuanded Veenduge, et ahju töötamise ajal oleks ahjuuks korralikult kinni. Ärge küpsetamise ajal ust liiga tihti avage. Jälgige, et uksetihend oleks puhas ja korralikult omal kohal. Energia kokkuhoiu tagamiseks kasutage metallnõusid. Võimalusel ärge enne toidu sissepanekut ahju eelkuumutage. 16. JÄÄTMEKÄITLUS Sümboliga tähistatud materjalid võib ringlusse suunata. Selleks viige pakendid vastavatesse konteineritesse. Aidake hoida keskkonda ja inimeste tervist ja suunake elektri- ja elektroonilised jäätmed ringlusse. Ärge visake Kui küpsetusaeg on üle 30 minuti, vähendage sõltuvalt küpsetusajast vähemalt 3 10 minutit enne küpsetusaja lõppu ahju temperatuuri. Ahjus olev jääkkuumus võimaldab küpsetamist jätkata. Muude toitude soojendamiseks kasutage jääkkuumust. Kui valmistate järjest mitu küpsetist, püüdke need ahju panna võimalikult lühikeste vahedega. Küpsetamine pöördõhuga Võimalusel kasutage energia kokkuhoiuks pöördõhuga küpsetusrežiime. Toidu soojashoidmine Jääkkuumuse kasutamiseks ja toidu soojashoidmiseks valige madalaim võimalik temperatuur. sümboliga tähistatud seadmeid muude majapidamisjäätmete hulka. Viige seade kohalikku ringluspunkti või pöörduge abi saamiseks kohalikku omavalitsusse.

35 TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK TERMÉKLEÍRÁS AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT FŐZŐLAP - NAPI HASZNÁLAT FŐZŐLAP HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK FŐZŐLAP - ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS SÜTŐ NAPI HASZNÁLAT SÜTŐ ÓRAFUNKCIÓK SÜTŐ TARTOZÉKOK HASZNÁLATA SÜTŐ - HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK SÜTŐ ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS HIBAELHÁRÍTÁS ÜZEMBE HELYEZÉS ENERGIAHATÉKONYSÁG GONDOLUNK ÖNRE Köszönjük, hogy Electrolux terméket vásárolt. Ön olyan készülék tulajdonosa lett, mely mögött több évtizedes szakmai tapasztalat és innováció áll. Rendkívüli tudását és stílusos megjelenését az Ön igényei ihlették. Valahányszor csak használja, biztos lehet abban, hogy a benne foglalt tudás a siker garanciája. Köszöntjük az Electrolux világában! Látogassa meg a weboldalunkat: Kezelési tanácsok, kiadványok, hibaelhárító, szerviz információk: További előnyökért regisztrálja készülékét: Kiegészítők, segédanyagok és eredeti alkatrészek vásárlása a készülékhez: VÁSÁRLÓI TÁMOGATÁS ÉS SZERVIZ Kizárólag eredeti alkatrészek használatát javasoljuk. Ha készülékével a szervizhez fordul, legyenek kéznél az alábbi adatok: Típus, termékszám, sorozatszám. Ezek az információk az adattáblán olvashatók. Figyelmeztetés - Biztonsági információk Általános információk és hasznos tanácsok Környezetvédelmi információk A változtatások jogát fenntartjuk. MAGYAR 35

36 BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan olvassa el a mellékelt útmutatót. A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen beszerelés vagy használat miatt keletkezett sérülésekért és károkért. Tartsa biztonságos és elérhető helyen az útmutatót, hogy szükség esetén mindig a rendelkezésére álljon. 1.1 Gyermekek és fogyatékkal élő személyek biztonsága FIGYELMEZTETÉS! Fulladás, sérülés vagy tartós rokkantság kockázata. A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalatok vagy ismeretek híján lévő személyek csak felügyelettel, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó megfelelő tájékoztatás esetén használhatják. Ne hagyja, hogy gyerekek játsszanak a készülékkel. Minden csomagolóanyagot tartson távol a gyermekektől, és megfelelően dobja azokat hulladékba. A gyermekeket és kedvenc háziállatokat tartsa távol a készüléktől működés közben, és működés után, lehűléskor. A készülék elérhető részei forróak. Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek tisztítási vagy karbantartási tevékenységet a készüléken. 1.2 Általános biztonság A készülék üzembe helyezését és a hálózati kábel cseréjét csak képesített személy végezheti el. A hátsó panel hőmérsékletének elviseléséhez a készüléket H05VV-F típusú kábellel csatlakoztassa az elektromos hálózathoz.

Title

Title EOB43450OX ET Ahi Kasutusjuhend 2 2 www.electrolux.com SISUKORD 1. OHUTUSINFO.... 3 2. OHUTUSJUHISED... 4 3. TOOTE KIRJELDUS.... 6 4. ENNE ESIMEST KASUTAMIST... 7 5. IGAPÄEVANE KASUTAMINE.... 7 6. KELLA

Rohkem

Title

Title EOC45651OX ET Ahi Kasutusjuhend 2 www.electrolux.com SISUKORD 1. OHUTUSINFO... 3 2. OHUTUSJUHISED... 4 3. TOOTE KIRJELDUS...7 4. JUHTPANEEL... 8 5. ENNE ESMAKORDSET KASUTAMIST... 8 6. IGAPÄEVANE KASUTAMINE...

Rohkem

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist ja hoidke see juhend alles.

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

FLORY

FLORY FLORY MASAAŽI- KABIINI FSR60470 PAIGALDUSJUHEND 1 2 3 Taustvalgustus Juhtpaneel Segisti Düüs Jalamassaaž Düüs Lamp Ventilaator Laedušš Kõlar 4 1. Ettevalmistused paigaldamiseks a. Enne massaažikabiini

Rohkem

Microsoft Word - XTOP026.doc

Microsoft Word - XTOP026.doc XTOP026 Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige kõiki juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks vajaduseks alles. MOOTORRATTA TÕSTUK Kasutusjuhend OLULINE! EST LUGEGE NEED JUHISED

Rohkem

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容)

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容) KASUTUSJUHEND SIIRDATAV KDITSIEER KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND AM-5PR(N) Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist

Rohkem

ESL 4200LO ET NÕUDEPESUMASIN KASUTUSJUHEND

ESL 4200LO ET NÕUDEPESUMASIN KASUTUSJUHEND ESL 4200LO...... ET NÕUDEPESUMASIN KASUTUSJUHEND 2 www.electrolux.com SISUKORD 1. OHUTUSJUHISED..................................................................... 3 2. SEADME KIRJELDUS..................................................................

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc Enne seadme kasutamist loe tähelepanelikult läbi kasutusjuhend ning seadet kasutades järgi kõiki loetud juhiseid. Hoia kasutusjuhend hilisemaks vajaduseks alles. SOOJAPUHUR Kasutusjuhend Originaaljuhendi

Rohkem

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

OLULISED OHUTUSJUHISED TEIE JA TEISTE OHUTUS ON VÄGA OLULINE Selles kasutusjuhendis ja seadmel endal on olulised hoiatused, mida tuleb lugeda ja pidev

OLULISED OHUTUSJUHISED TEIE JA TEISTE OHUTUS ON VÄGA OLULINE Selles kasutusjuhendis ja seadmel endal on olulised hoiatused, mida tuleb lugeda ja pidev OLULISED OHUTUSJUHISED TEIE JA TEISTE OHUTUS ON VÄGA OLULINE Selles kasutusjuhendis ja seadmel endal on olulised hoiatused, mida tuleb lugeda ja pidevalt järgida. See on ohutusega seotud spetsiifilise

Rohkem

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx Bose SoundLink Around- ear II Kõrvaklapid ETTEVAATUSABINÕUD Pikaajaline vali heli võib kahjustada Teie kõrvakuulmist. Vältige kõrvaklappide kasutamist autoga sõitmise ajal. Kõrvaklappide ohutuimaks kasutamiseks

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

Mirage_de.book

Mirage_de.book Roya-6500- A5 3..03 Aknapuhastaja Kasutusjuhend 7 8 9 * 3 4 5 6 6 5 4 3 9 9 0 7 8 9 6 * 3 4 7 * 8 * 9 * 5 0 * lisaseade Ülevaade Täname! Meil on hea meel, et valisite välja meie toote! Loodame, et naudite

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

Title

Title EOB5454AAX EOB5454AOX ET Ahi Kasutusjuhend 2 PL Piekarnik Instrukcja obsługi 32 2 www.electrolux.com SISUKORD 1. OHUTUSINFO... 3 2. OHUTUSJUHISED... 4 3. TOOTE KIRJELDUS...6 4. JUHTPANEEL... 7 5. ENNE

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB Kasutusjuhend RVT 64 DC, RVT 354 DC, RVT 54 DC, RVT 684 DC Kasutusjuhend Üldteave Siseseadet saab hõlpsalt kasutada infrapunakaugjuhtimispuldiga. Siseseade annab õigest andmeedastusest teada helisignaaliga.

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

Manuals Generator

Manuals Generator Sooritage asendamine järgnevas järjekorras: 1 Vahetage vedrud paarikaupa. Pingutage seisupiduri hooba. 2 3 Asetage tõkiskingad tagumiste rataste taha. Lõdvendage ratta kinnituspolte. 4 5 Tõstke esimest

Rohkem

AJ3123_12 estonian.cdr

AJ3123_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome AJ3123 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend 8. ed Kõik muudatused ja modifikatsioonid, mis pole

Rohkem

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc PAIGALDAMINE KASUTAMINE HOOLDUS SUUREMAHULISED 500-3000 L VEEBOILERID Need on sukel-ja keraamilise küttekehaga elektrilised veesoojendid. Võimalikud on variandid kus täiendavalt küttekehale on ka kesküttesüsteemiga

Rohkem

Kuidas vahetada esimesi suspensiooni vedrusid autol VOLKSWAGEN TOURAN 1

Kuidas vahetada esimesi suspensiooni vedrusid autol VOLKSWAGEN TOURAN 1 Sooritage asendamine järgnevas järjekorras: 1 Vahetage Volkswagen Touran 1 vedrud paarikaupa. 2 Pingutage seisupiduri hooba. 3 Asetage tõkiskingad tagumiste rataste taha. Lõdvendage ratta kinnituspolte.

Rohkem

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend G TECTA 4G mitme gaasi detektor Lühijuhend 2 Sisukord Ohutus- ning ettevaatusabinõud 2 Karbi sisu 3 Toote ülevaade 3 Toote omadused 3 Akude kontrollimine 4 Sisselülitamine 4 G-TECTA 4G käivitusprotsess

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018

Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018 Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018 Sisukord 1 Üldine informatsioon... 3 1.1 Sümbolid... 3 1.2 Mõisted... 4 1.3 Hoiatused... 4 1.4 Tootja informatsioon... 5 2 Kasutusala...

Rohkem

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

Ace primax Kasutusjuhend

Ace primax Kasutusjuhend Ace primax Kasutusjuhend Sisu Tere tulemast! 4 Teie kuuldeaparaadid 5 Aparaadi tüüp 5 Kuuldeaparaatide tundmaõppimine 5 Osad ja nimetused 6 Juhtelemendid 8 Sätted 9 Patareid 10 Aku suurus ja käsitsemisnõuanded

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

Microsoft Word - 16inch tabletop kamado manual _est.doc

Microsoft Word - 16inch tabletop kamado manual _est.doc Kamado lauagrill Kasutusjuhend hoidke edaspidiseks alles Kasutusjuhend hoidke edaspidiseks alles TÄHTIS Enne seadme kasutamist eemaldage kogu pakkematerjal, aga hoidke ohutusjuhised alles. Need juhised

Rohkem

OHUTUSJUHISED Laadige alla täielik juhend veebisaidilt indesit.eu või helistage garantiivoldikus toodud telefoninumbril. Enne seadme kasu

OHUTUSJUHISED Laadige alla täielik juhend veebisaidilt   indesit.eu või helistage garantiivoldikus toodud telefoninumbril. Enne seadme kasu OHUTUSJUHISED Laadige alla täielik juhend veebisaidilt http://docs. indesit.eu või helistage garantiivoldikus toodud telefoninumbril. Enne seadme kasutamist lugege need ohutusjuhised läbi. Hoidke need

Rohkem

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx HEOS 1 Seadistamise kiirjuhend http://www.denon.ee/?op=body&id=169 http://www.tophifi.ee/ https://www.facebook.com/tophifi.ee ENNE, KUI ALUSTATE Veenduge, et kõik alljärgnev on töökorras: 1. SAMM: LAHTIPAKKIMINE

Rohkem

TT Electrolux integreeritava tehnika pakkumine

TT Electrolux integreeritava tehnika pakkumine EON 33100 X + EHC 60040 X Pliit: 4 highlight 1 muutuv suurus raam Ahi: 7 reziimi Jaehind 9 490.- EON 63100 X + EHC 60060 P Pliit: 4 highlight, 2 muutuvat suurust ilma raamita Ahi: 8 reziimi Jaehind 10

Rohkem

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimisel on hea teada... 5 Vintsi hooldus... 6 Garantii...

Rohkem

Document number:

Document number: WNR Kiirpaigaldusjuhend Lisateavet, juhised ja uuendused saab leida internetist aadressil http://www.a-link.com Kiirpaigaldusjuhend Komplekt sisaldab: - WNR repiiter - Paigaldusjuhend Ühendused / Ports:

Rohkem

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk. 6-20 ET TEHNILINE LEHT/KASVUHOONE «DELTA»! Kasvuhoone paigaldamisel ja kasutamisel pidage rangelt kinni

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaalselt konfigureerida, ning mis on äärmiselt kulumiskindlad. 1 2 3

Rohkem

Control no:

Control no: Smart Access Driftsprocedure A. Eeltingimused... 2 1. Nutitelefoni ühilduvus... 2 2. Kaabli valik... 2 a. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 4/4S)... 2 b. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 5/5c/5s)...

Rohkem

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Kasutamine Devilink PR Devilink PR (Pistikuga relee) on seade kütteseadmete või muude elektriseadmete sisse/välja lülitamiseks

Rohkem

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET EasyFit Touch aktiivsusmonitor kasutusjuhend Puuteekraaniga aktiivsusmonitor - randmevõru Funktsioonid Kellaaeg Sammulugemine Läbitud vahemaa Kalorid Äratuskell Unejälgimise režiim Märguanne liikumiseks

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

W A_ENv06.indd

W A_ENv06.indd 6,9L Tõsteteva kausiga mikser Kasutusjuhend M o d e l 5 K S M 7 5 8 0X 1 OLULISED ETTEVAATUSABINÕUD Elektriliste seadmete kasutamisel tuleb järgida järgmisi elementaarseid ohutusnõudeid: 1. Lugege läbi

Rohkem

Suira käitlemine

Suira käitlemine Teabepäeva korraldamist toetab Euroopa Liit Eesti mesindusprogrammi 2017-2019 kaudu Suira käitlemine Tarmo Teetlok Tallinn 14.11.2017 Mis on suir? Suir on mesilaste poolt ümbertöötatud õietolm. Suira valmistamiseks

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

Microsoft Word - Waterpik LT instrukcija ESRT galutinis

Microsoft Word - Waterpik LT instrukcija ESRT galutinis Waterpik Ultra Dental Water Jet www.waterpik.lt ÕNNITLUS Õnnitleme! Valides Waterpik UltraDental Water Jet, liigute õiges suunas Teie igemed hakkavad olema tervemad ja naeratus kaunim! Kliiniliselt testitud

Rohkem

Ankrunaelapystol.indd

Ankrunaelapystol.indd ANKRUNAELAPÜSTOL Kasutusjuhend MC60-34 MC60-34 2009 by Senco Products, Inc. Senco Products, Inc. 8485 Broadwell Road Cincinnati, Ohio 45244 Questions? Comments? e-mail: toolprof@senco.com Visit our Website

Rohkem

Piani di cottura da incasso 60 e 70 COMFORT

Piani di cottura da incasso 60 e 70 COMFORT Gebrauchsanweisung Instructions for use Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Istruzioni per l uso Ցուցումներ օգտագործման համար Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Manual de utilização Instrucciones para

Rohkem

210 mm 145 mm 210 mm 280/180 mm 210 mm 180 mm 145 mm 210 mm 145 mm 145 mm 210 mm 280/180 mm 210 mm 145 mm 145 mm

210 mm 145 mm 210 mm 280/180 mm 210 mm 180 mm 145 mm 210 mm 145 mm 145 mm 210 mm 280/180 mm 210 mm 145 mm 145 mm 21 mm 145 mm 21 mm 28/18 mm 21 mm 18 mm 145 mm 21 mm 145 mm 145 mm 21 mm 28/18 mm 21 mm 145 mm 145 mm 52 mm A 58 65 7 mm 51 mm 49 mm 56 mm R = Min. 6,5 mm Max. 8 mm Min. 5 mm 483 mm 553 mm +1 3 mm 513

Rohkem

Septik

Septik Septik Ecolife 2000 paigaldusjuhend 1. ASUKOHT Septiku asukoha valikul tuleb arvestada järgmiste asjaoludega: pinnase liik, pinnavormid, põhjavee tase, krundi piirid ja vahemaad veekogudeni. Asukoha valikul

Rohkem

Title

Title ESL5322LO ET Nõudepesumasin Kasutusjuhend 2 HU Mosogatógép Használati útmutató 23 PL Zmywarka Instrukcja obsługi 46 2 www.electrolux.com SISUKORD 1. OHUTUSINFO... 3 2. OHUTUSJUHISED... 4 3. SEADME KIRJELDUS...6

Rohkem

est_002575_DM-FC indd

est_002575_DM-FC indd (Estonian) DM-FC0001-00 Edasimüüja juhend FC-M820 / FC-M825 SM-BB71 / SM-CR82 OLULINE MÄRKUS See edasimüüja juhend on mõeldud eelkõige professionaalsetele jalgrattamehaanikutele. Kasutajad, kes ei ole

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om B660 Kiirjuhend Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole. Seadet ostes kontrollige toote ja selle

Rohkem

Microsoft Word - XWS034.doc

Microsoft Word - XWS034.doc XWS034 ALUSEGA RULLVALTS PAIGALDUS- JA KASUTUSJUHEND Originaaljuhendi tõlge Selle kasutusjuhendi skeemid ei ole proportsionaalsed. Pideva arendustöö tõttu võib teie ostetud seade erineda joonisel kujutatust.

Rohkem

ÕMBLUSMASIN BIRGITTA STANDARD / COMFORT KASUTUSJUHEND MUDEL: IP86654 MUDEL: IP86661 Palun lugege kasutusjuhend enne õmblusmasina kasutuselevõtmist põh

ÕMBLUSMASIN BIRGITTA STANDARD / COMFORT KASUTUSJUHEND MUDEL: IP86654 MUDEL: IP86661 Palun lugege kasutusjuhend enne õmblusmasina kasutuselevõtmist põh ÕMBLUSMASIN BIRGITTA STANDARD / COMFORT KASUTUSJUHEND MUDEL: IP86654 MUDEL: IP86661 Palun lugege kasutusjuhend enne õmblusmasina kasutuselevõtmist põhjalikult ja tähelepanelikult läbi. Palun hoidke kasutusjuhendit

Rohkem

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND VERIFONE Vx610 GSM Kliendiabi: (0) 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: (0) 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: (0) 6711 420 Email: posgrupp@estcard.ee

Rohkem

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 Biopuhasti tööprotsessi kirjeldus M-Bos biopuhastit kasutatakse puhastamaks reovett eramajades, koolides, hotellides ja teistes reovee puhastamist

Rohkem

Test_Pub

Test_Pub Esirinnas: InnoTech Atira sahtlisüsteem Kiirelt põhiargumendid InnoTech Atira: esirinnas InnoTech Atira on sahtlisüsteem individualistidele. Selle puhtad defineeritud kontuurid loovad karismaatilise disaini

Rohkem

KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M "KERTTU" 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31

KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M KERTTU 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31 KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M "KERTTU" 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31 TEHNILINE PASS/KASVUHOONE KERTTU! Kasvuhoone KERTTU kokkupanekul ja kasutamisel tuleb rangelt

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

Microsoft Word - SCD38USB

Microsoft Word - SCD38USB SCD-38 USB KAASASKANTAV RAADIO/CD/MP3- MÄNGIJA USB-GA Kasutusjuhend Lenco soovitab lugeda juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist. Rohkem informatsiooni www.lenco.eu Hea klient, Täname Teid,e t olete

Rohkem

Title

Title ESI5545LOX ET Nõudepesumasin Kasutusjuhend 2 HU Mosogatógép Használati útmutató 23 PL Zmywarka Instrukcja obsługi 46 2 www.electrolux.com SISUKORD 1. OHUTUSINFO... 3 2. OHUTUSJUHISED... 4 3. SEADME KIRJELDUS...6

Rohkem

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID TÕHUSAKS JA ÜHTLASEKS VILJA KUIVATAMISEKS Mepu kõrgtehnoloogilised, pideva vooluga, sooja õhuga kuivatid kuivatavad vilja õrnalt,

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

Microsoft Word - 21inch kamado manual_est.doc

Microsoft Word - 21inch kamado manual_est.doc Kamado väliahi ja -grill Kasutusjuhend hoidke edaspidiseks alles Kasutusjuhend hoidke edaspidiseks alles TÄHTIS Enne seadme kasutamist eemaldage kogu pakkematerjal, aga hoidke ohutusjuhised alles. Need

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx Eraldiseisev ühe ukse juurdepääsukontroller Kasutusjuhend Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege tähelepanelikult seda juhendit 1. Pakkeleht Nimi Kogus Märkused Sõrmistik 1 Kasutusjuhend 1 Kruvikeeraja

Rohkem

Introducion

Introducion 1 Kasutusjuhend MBS 3,7,9 Meil on hea meel, et olete valinud MBS tahkeküttel pliidi. Palume lugeda järgnevaid juhiseid tähelepanelikult. Õige paigaldusega tahkekütusel MBS pliit,teenib Teid hästi palju

Rohkem

M366.book

M366.book M6 Kasutusjuhend Roya-9 A4 07..0 Ohutusjuhised. Juhendi kirjeldus Tutvuge enne seadme kasutamist hoolikalt kasutusjuhendiga Hoidke kasutusjuhendit käepärases kohas. Seadme müümisel või edasi andmisel andke

Rohkem

Microsoft Word - MEG80_kayttohje_FI_SE_EN (1)_est.docx

Microsoft Word - MEG80_kayttohje_FI_SE_EN (1)_est.docx Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ning järgige kõiki kirjeldatud juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks kasutamiseks alles. 30 t HÜDRAULILINE PRESS Kasutusjuhend Originaaljuhendi tõlge

Rohkem

ins_selftec_est_1104_CC.cdr

ins_selftec_est_1104_CC.cdr E ELEKTRA SelfTec külmumisvastane süsteem ELEKTRA isereguleeruvad küttekaablid: kaablitel on Poola Elektriinseneride Ühingu B-ohutuskategooria märgistus kaablid toodetakse vastavalt ISO 9001 kvaliteedikinnituse

Rohkem

PROFESSIONAALNE MIKROPRUULIMISSEADE Bullet Brew 45 KASUTUSJUHEND MUDELI NR.: BM-S400M-1 BM-S500M-1 Täname Teid selle mikropruulimissüsteemi ostu eest.

PROFESSIONAALNE MIKROPRUULIMISSEADE Bullet Brew 45 KASUTUSJUHEND MUDELI NR.: BM-S400M-1 BM-S500M-1 Täname Teid selle mikropruulimissüsteemi ostu eest. PROFESSIONAALNE MIKROPRUULIMISSEADE Bullet Brew 45 KASUTUSJUHEND MUDELI NR.: BM-S400M-1 BM-S500M-1 Täname Teid selle mikropruulimissüsteemi ostu eest. Parimate tulemuste saavutamiseks järgige alljärgnevaid

Rohkem

hooldusjuhend_11_08_web

hooldusjuhend_11_08_web KÖÖKIDE HOOLDUSJUHEND Mööblimasinast tellitud kõrgekvaliteetsed köögid on küll kergesti hooldatavad, kuid sellegipoolest on soovitav köögi pindu regulaarselt ja hoolikalt puhastada. Regulaarse hooldusega

Rohkem

Kompetents Hindamiskriteerium B.2.2 POOLTOODETE JA/VÕI KAUNISTUSMATERJALIDE VALMISTAMINE 2 1 Seadistab vajalikud tootmisseadmed vastavalt kasutusjuhen

Kompetents Hindamiskriteerium B.2.2 POOLTOODETE JA/VÕI KAUNISTUSMATERJALIDE VALMISTAMINE 2 1 Seadistab vajalikud tootmisseadmed vastavalt kasutusjuhen Kompetents Hindamiskriteerium B.2.2 POOLTOODETE JA/VÕI KAUNISTUSMATERJALIDE VALMISTAMINE 2 1 Seadistab vajalikud tootmisseadmed vastavalt kasutusjuhendile, arvestades valmistatavat toodet. Seadme kasutusjuhendi

Rohkem

Title

Title ESL4201LO ET Nõudepesumasin Kasutusjuhend 2 HU Mosogatógép Használati útmutató 20 PL Zmywarka Instrukcja obsługi 41 2 www.electrolux.com SISUKORD 1. OHUTUSINFO... 3 2. OHUTUSJUHISED... 4 3. SEADME KIRJELDUS...5

Rohkem

Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega.

Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja Sõlesepad tantsurühma meestega. Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega. 2019.aasta tantsupeoks täpsustused ja täiendused tehtud

Rohkem

Title

Title ESL4555LO ET Nõudepesumasin Kasutusjuhend 2 HU Mosogatógép Használati útmutató 23 PL Zmywarka Instrukcja obsługi 45 2 www.electrolux.com SISUKORD 1. OHUTUSINFO... 3 2. OHUTUSJUHISED... 4 3. SEADME KIRJELDUS...6

Rohkem

Tõstuksed Aiaväravad Tõkkepuud Automaatika KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tava

Tõstuksed Aiaväravad Tõkkepuud Automaatika KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tava KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tavalise või madala lävepakuga. Soovitav on ukse tellimise ajal käiguukse vajadus ning ning lävepaku

Rohkem

Õmblusmasin Kasutusjuhend 3116

Õmblusmasin Kasutusjuhend 3116 Õmblusmasin Kasutusjuhend 3116 Poolimine Kinnitage niidirull ja niidirulli fi ksaator niidirullihoidikule (1). Väiksema niidirulli korral kinnitage niidirulli otsa väike niidirulli fi ksaator (2). Lükake

Rohkem

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega.

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Eestvaade - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Hiiumaa Mesinike Seltsing Mesilasperede talvitumine, soojusrežiim ja ainevahetus talvel Uku Pihlak Tänast üritust toetab Euroopa Liit Eesti Mesindusprogrammi raames Täna räägime: Natuke füüsikast ja keemiast

Rohkem

Electrolux keedukatlad

Electrolux keedukatlad Electrolux katlad on eriti nõudlikule tarbijale mõeldud katelde sari, pakkudes kasutajale suurt võimsust, kõrget tootlikkust, muudetava kiirusega põhjasegajat, elektrilist kallutust, mugavat elektroonilist

Rohkem

Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur kasutusjuhend

Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur kasutusjuhend Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur Kasutusjuhend A 1 B 2 3 C 4 max 4 mm / 0.16 Polari väntamissageduse andur Polar Cadence Sensor W.I.N.D. on mõeldud väntamissageduse ehk vändapöörete arvu minutis mõõtmiseks

Rohkem

Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on

Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on vajalik. Sobib kuiva keskkonda. Kasutuskoha näited:

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

Ahi ET KASUTUSJUHEND

Ahi ET KASUTUSJUHEND Ahi KASUTUSJUHEND 1/ SEADME KIRJELDUS AHJU TUTVUSTUS Programmija Ooterežiimist väljumise nupp Lamp Traadist riiulitoed Grillvarda ava 2 1/ SEADME KIRJELDUS PROGRAMMIJA TUTVUSTUS Klaviatuuri lukustuse sümbol

Rohkem

RK-2001AT2-ENG_AC22.kmd

RK-2001AT2-ENG_AC22.kmd KASUTUSJUHEND RK-2001AT2 TAHKEKÜTUSEL TÖÖTAVA KATLA TEMPERATUURIKONTROLLER Versioon AC22 Toote ajalugu: Kuupäev Versioon Muudatused 2010-08-03 A803 Suitsugaaside termostaat on vaid kütuse lõppemise tuvastamiseks

Rohkem

HD8828_HD8834_dfu_EE.cdr

HD8828_HD8834_dfu_EE.cdr Täisautomaatne kohvimasin 3100 seeria EESTIKEELNE KASUTUSJUHEND Enne masina kasutuselevõttu lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt. HD8828 HD8834 Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome

Rohkem

Tuustep

Tuustep TUUSTEPP Eesti tants segarühmale Tantsu on loonud Roland Landing 2011. a. Pärnus, kirjeldanud Erika Põlendik. Rahvalik muusika, esitab Väikeste Lõõtspillide Ühing (CD Kui on kuraasi ). Tantsus on käed

Rohkem

4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, STORACELL SK 12

4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, STORACELL SK 12 4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, 200...89 STORACELL SK 120-5ZB, SK 160-5ZB, SK 200-5ZB...90 STORACELL SK 300-5ZB,

Rohkem

EESTI EESTIKEELNE KASUTUSJUHEND Enne masina kasutuselevõttu lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt. Mudel HD Registreerige oma toode ning saage

EESTI EESTIKEELNE KASUTUSJUHEND Enne masina kasutuselevõttu lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt. Mudel HD Registreerige oma toode ning saage EESTI EESTIKEELNE KASUTUSJUHEND Enne masina kasutuselevõttu lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt. Mudel HD9712 02 Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.saeco.com/welcome 2 EESTI TÄHTSAD

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem