Võru Instituudi aasta TÖÖPLAAN

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Võru Instituudi aasta TÖÖPLAAN"

Väljavõte

1 2019. aasta TÖÖPLAAN Instituudi struktuur aastal struktuuris on administratsioon ning kaks osakonda: * teadus- ja arendusosakond asukohaga Võrus Tartu tn 48 ning * muuseumiosakond, mis tegutseb neljas paigas: Põlva Talurahvamuuseum Karilatsi küla Põlva kihelkonnas, Dr. Fr. R. Kreutzwaldi Memoriaalmuuseum Võru linnas Kreutzwaldi 31, Mõniste Talurahvamuuseum Kuutsi külas ja Vana-Võromaa Kultuurikoda Võru linnas Katariina allee 11. Eelarve riigieelarveline finantseerimine aastal on kokku eurot, mille hulgas on: personalikulud eurot eurot 2018.a jääki; majandamiskulud (sh museaalide soetuseks ja hoolduseks) eurot eurot 2018.a jääki; remondifondi toetus muuseumide remonttöödeks eurot; sihtotstarbeline eraldus üürimakseteks RKAS-le (Tartu 48, Katariina 11) eurot ; investeeringud Kreutzwaldi muuseumi renoveerimiseks eurot; põhivara amortisatsioon eurot. Omatulu nii teadus- ja arendusosakonna kui muuseumiosakonna peale kokku on aastaks kavandatud teenida a omatulude jäägina kantakse üle a eelarvesse eurot. Erinevate sihtotstarbeliste toetustena on kavandatud Eelmise aasta toetuste jääk 2019.a tegevusteks on eurot a kogueelarve koos riigieelarvelise finantseerimise, eelmisest aastast ülekantud jääkidega, kavandatavate omatulude ja sihtotstarbeliste toetustega ning põhivara amortisatsiooniga on kokku eurot. (LISA 1. VI 2019.a kinnitatud eelarve). Personal struktuuris oli 41,5 ametikohta, millest aastal alguse seisuga oli täidetud 34,15 ametikohta. Direktori käskkirjaga nr 4 ( ) koondatakse struktuurist 0,5 koormusega keelespetsialisti ametikoht) alates 1.maist, misjärel jääb struktuuri 41,0 ametikohta. s töötavad praeguse seisuga: Administratsioon Direktor Rainer Kuuba, sekretär-asjaajaja Tuuli Abel, finantsjuht Annika Teppo. Teadus- ja arendusosakond Osakonnajuhataja Külli Eichenbaum (1,0), täidab ka projektijuhi ülesandeid. Teadurid Evar Saar, Sulev Iva (0,8), Kadri Koreinik (0,25), Helen Plado (0,1), Mariko Faster (0,5) Spetsialistid Urmas Kalla, Evely Lindsalu, Laivi Org (0,5 koormust, ametikoht koondatakse 1.maist 2019), Triin Toom, Mariko Faster (0,5) Projektijuhid Tiia Allas, Kaile Kabun (0,75), Merike Tigas, Triinu Laan (0,4) Lapsehoolduspuhkusel on spetsialist Triin Nagel (0,5). Ajutise loomuga tööülesannete täitmiseks, samuti võru keele õpetamiseks Vana-Võromaa koolides kaasatakse töötajaid töövõtulepingutega või käsunduslepingutega. Mariko Fasteril on spetsialisti ametikohal tasustamata puhkus kuni Muuseumiosakond 1

2 Osakonnajuhataja kt Reet Roop, peavarahoidja Mirja Ots. Dr. Fr. R. Kreutzwaldi Memoriaalmuuseum: juhataja Aimi Hollo, koguhoidja Malle Avans, tegevusjuht Marika Sepp, aednik Tuuli Hass, külastusjuhid Heli Raudsik, Ene Sokk. Mõniste Talurahvamuuseum: juhataja Hele Tulviste, tegevusjuhi töökohal hakkab tööle Romet Pazuhanõts (alates , varasem töötaja Ilze Koemets lahkus töölt omal soovil ), külastusjuht Mare Tamtik, majandusspetsialist Urmas Tulviste (0,9). Põlva Talurahvamuuseum: juhataja Reet Roop, koguhoidja Tiiu Niinemägi, muuseumipedagoog Marge Luude, arendusspetsialist Maris Veski, majandusspetsialist Janek Hämelane. Vana-Võromaa Kultuurikoda: juhataja kt Tiia Haug, koguhoidja kt Mirja Ots, galerist Jana Huul, muuseumipedagoog Lagle Lindeberg, külastusjuhid Eike Koemets, Irina Taro (0,5), Terje Kivioja (asendab lapsehoolduspuhkusele läinud Minni Arujõed, koormus 0,5). Teadurite konkurss a toimub korraline teadustöötajate konkurss järgnevaks viieks aastaks, senised lepingud lõpevad 30. aprillil. Konkursiga täidetavad ametikohad on: - onomastika, 2 teaduri töökohta, vastavalt 1,0 ja 0,5 koormusega; - grammatika, 2 teaduri töökohta, vastavalt 0,8 ja 0,1 koormusega, - etnoloogia, 1 teaduri töökoht, 1,0 koormusega. Teadurite valimine toimub teadusnõukogu koosolekul märtsis Lisaks on plaan leida konkursiga ka muuseumiosakonna juhataja. Tegevus Teaduse valdkonnas on kavas jätkata tööd võru keele morfoloogiamuunduri, sõnaraamatu ja keelekorpuste arendamise, grammatikaõpiku ja kitsamate sõnastike koostamisega. Nimeuurimise suunal tegeldakse Vana- Võromaa isikunimede uurimisega, mis on seotud Eesti perekonnanimede raamatu koostamisega. Koostöö jätkub rahvusvahelise kohanimeuurijate töögrupiga Helsingi ülikoolis. Keelesotsioloogia valdkonnas koostatakse võrukeelse kooliõpetuse mõju-uuringu ülevaade tulemustest. Avatakse etnoloogia uurimissuund, mis hakkab toetama muuseumiosakonna vajadusi uuringute osas. Instituudi teadurid osalevad ettekannetega rahvusvahelistel teaduskonverentsidel. Sügisene konverents on sel aastal ajaloo ja arheoloogia teemaline, toimub Võrus, Vana-Võromaa kultuurikojas. Arendustegevustest on mahukamad ettevõtmised võrukeelse kooliõpetuse edasiarendamine Vana-Võromaa koolides, keelepesad Vana-Võromaa lasteaedades ning võro kultuuriruumi ühendavate tegevuste arendamine eri organisatsioonide ja omavalitsuste koostöö kaudu. Tegeldakse võro kultuuripärandi, sh suitsusaunakombestku tutvustamisega. Jätkatakse võru keelt ja kultuuri tutvustavate arendusprojektidega (konkursid, võrukeelsete väljaannete kirjastamine, nõustamine, koostöö teiste organisatsioonidega jne). Alustatud on järgmist Uma Pido ettevalmistavate töödega. Taotletakse jätkuvalt Uma Programmi käivitamist Maaeluministeeriumi haldusalas ning tegeldakse Vana-Võromaa käsitöö ja kultuuripärandi turundamise rakendusprojektidega ning kohaliku toidupärandi tutvustamise koostööprojektiga. muuseumiosakonna ehk Vana-Võromaa muuseumide põhitegevused on kultuuripärandi esitlemine vastavalt iga muuseumi temaatikale näituste ja ekspositsioonide kaudu; kogude hoidmine, täiendamine ja kasutuseks ligipääsu tagamine; erinevate muuseumitundide ning teemapäevade läbiviimine; erinevate ürituste korraldamine. Jätkatakse Vana-Võromaa kultuuripärandiga seotud teemade lisamist muuseumide töösse. Muuseumide programmides tutvustakse Vana-Võromaa pärimust ning kohalikku kombestikku, rohkem tutvustatakse Vana-Võromaa kunstnike loomingut, Vana-Võromaa Kultuurikojas esitletakse võru keele ajalugu, jätkatakse sellesisulise püsiväljapaneku koostamist, Põlva Talurahvamuuseumis viiakse läbi võrukeelseid lastelaagreid jmt. 1. Teadusteemad ja projektid 1.1. Võru ja seto integreeritud keeletehnoloogia ja keeleressursid. Samuti nagu aastal, keskendub töö ka sel aastal peamiselt võru keele morfoloogiamuunduri arendamise, jättes kaks teist töösuunda - õppeprogrammi Oahpa ja neurotõlke arendamise - esialgu selle projekti vahendite kasutamisest kõrvale, kuid arendades siiski edasi projekti sõnaraamatu ja keelekorpuste osa. 2

3 Võru keele morfoloogiamuunduri töörühm jätkab samas koosseisus (Sulev Iva, Jack Rueter, Heiki-Jaan Kaalep) muunduri katsetamist ja täiendamist võrukeelse Vikipeedia tekstide põhjal. Töö esmaseks konkreetseks ja praktiliseks väljundiks oleme praeguse projekti esimeseks pooleks valinud meie eelmise EKT projekti raames loodud ja meie arendataval morfoloogiamuunduril põhineva Libre Office i võru keele spelleri katsetamise, sest muunduri töökvaliteedi paranemine peegeldub kohe spelleri töökvaliteedi paranemises, st speller hakkab õigeid sõnavorme rohkem ja täpsemalt ära tundma. Veebisõnaraamatu ja korpuste töörühm (Sulev Iva, Kaur Männamaa ja Tiia Allas) jätkab korpuste täiendamiseks tekstimaterjali kogumist ja veebisõnaraamatu ning korpuste andmebaasi ja otsingusüsteemi parandamist ja tõhustamist. Kuigi eesti-võru-eesti masintõlke arendamine neurotõlke meetodil jätkub käesoleval aastal väljaspool Võru Instituudi EKT projekti, katsetustega TÜ projektis EKTB15 "Neurotõlge: kohanev, mitmekeelne ja usaldusväärne eesti masintõlge, teeme selle projekti osaliste Mark Fišeli ja Andre Tättariga koostööd, pakkudes neile võru masintõlke arendamiseks meie keelekorpusi ning abi võru grammatika osas ja tõlketulemuste hindamisel. Katsetades võrukeelsete vikipeediatekstide peal tuleb võru FST (finite state transducermorfoloogiamuundur) hetkel toime 75%-ga jooksvast tekstist, kuid ainult 41%-iga ainukordseist sõnavormidest. Loodame morfoloogiamuunduri arendada tasemele, kus see tuleb samalaadsete tekstide puhul toime selle aasta lõpuks 85 ja projekti lõpuks vähemalt 90%-ga jooksvast tekstist ning selle aasta lõpuks vähemalt 70 ja projekti lõpuks üle 85%-iga ainukordseist sõnavormidest. Loodame aasta jooksul parandada veebisõnaraamatu andmebaase, toimimiskiirust ja kasutamismugavust ning suurendada vähemalt mõne tuhande sõna võrra ka keelekorpuste, eelkõige ilukirjanduse ja paralleelkorpuse mahtu. Samuti ootame aasta lõpuks vähemalt esialgset võru neurotõlke rakenduse prooviversiooni meiega koostööd tegevalt TÜ masintõlke töörühmalt. EKT rahastus projektile (eeldatavasti suurusjärgus umbes ) peaks jätkuma kevadel, aprillis või mais. Seniajani ei ole toetuste taotlusvooru veel avatud. Vastutav täitja on Sulev Iva Võru keele grammatikaõpik Grammatikaõpiku koostamine täiskasvanutele. Jätkub käsikirja koostamine. Kuna õpiku koostaja Helen Plado töötab koormusega 0,1, jõuab selle aasta jooksul valmis kirjutada morfoloogiaosa. Helen Plado poolt ettevalmistatud materjalid arutatakse läbi grammatika töörühmas. Grammatika töörühma kuuluvad Võro instituudi töötajatest Külli Eichenbaum, Mariko Faster, Sulev Iva, Rainer Kuuba, Laivi Org, ja Evar Saar. Väljastpoolt Võro instituuti osalevad töörühma töös Kaido Kama, Kalle Eller, Kristel Onno, Keiti Kaasik. Vastutav täitja Helen Plado, kaastäitja Sulev Iva Vana-Võromaa ja laiemalt Lõuna-Eesti isikunimede uurimine aastal jätkuvad isikunimede uurimine ning Eesti perekonnanimeraamatu jaoks nimeartiklite kirjutamine perekonnanimedest, mis seostuvad Vana-Võromaaga. Nimeartikleid koostavad Evar Saar ja Mariko Faster, plaanis on kirjutada 200 uut perekonnanimeartiklit. Osaletakse teemaseminaridel ja nõustatakse teiste autorite artikleid Võrumaal pandud perekonnanimede üksikasjade osas. Mariko Faster jätkab tööd Hargla kihelkonna hüdronüümide uurimisel seoses koostatava doktoriväitekirjaga Hüdronüüme Eesti lõunapiiril, fookusega Hargla kihelkonnal. Töö kaitsmine on kavas käesoleval aastal. Mariko Faster ja Peeter Päll koostavad ja toimetavad sel aastal ajakirja ESUKA nimeteemalist numbrit, mis ilmub detsembris Samas kogumikus on plaanis avaldada artikkel Hargla isiku- ja kohanimede seostest. Evar Saar uurib edasi Kagu-Eesti vanu isikunimesid, et selgitada päritolult tundmatuks peetud lisanimede, kunagiste individuaalnimede/eesnimede võimalikke laenamise-mugandamise alusnimesid. Uurimistulemuste põhjal ilmub kaks artiklit, üks Emakeele Seltsi aastaraamatus ja teine ESUKA nimeteemalises erinumbris. Jätkuvalt osaleb Evar Saar Helsingi ülikooli projektis Personal name systems in Finnic and beyond võttes osa seminarist veebruaris (ettekanne ülevaatlikult Räpina lisanimede algupärast) ja konverentsist Isikunimed ja kultuurilised rekonstruktsioonid (Personal Names and Cultural Reconstructions) augustil Helsingis. 3

4 Arhiivinduse suunal on koostatud ja esitatud projekt Rahvuskaaslaste programmi arhiivinduse meetmesse, saamaks toetust Tartumaa a revisjoni koopia hankimiseks Venemaa Vanade Aktide Keskarhiivist (RGADA). Materjalid on vajalikud isiku- ja kohanimede uurimisel, kui dokumendikoopiate saamine õnnestub, jagab instituut neid materjale Rahvusarhiiviga. Nimeuurimise projektide rahastamise toetamise taotlused plaanime esitada programmile Eesti keel ja kultuurimälu (taotlusvooru avanedes) ning Vana-Võromaa pärimuskultuuri toetusmeetme vooru samas mahus, mis 2018.aastal. Vastutav täitja Evar Saar, kaastäitja Mariko Faster Keelesotsioloogilised publikatsioonid Jätkatakse varasemate uuringutega kogutud andmete analüüsimist ja nende põhjal artiklite koostamist aastal koostamisel 4 artiklit. Vastutav täitja Kadri Koreinik Võrukeelse kooliõpetuse mõju uuringu materjali analüüs. Uuring on vajalik Instituudi tegevusstrateegia planeerimiseks seoses võrukeelse koolihariduse arendamisega. Uuritakse võrdlevalt võru keele õppes osalenute ja mitteosalenute võru keele oskust. Laivi Org jätkab aastal kogutud intervjuude ning ankeetide analüüsimist. Uuringu esmased tulemused valmivad aruandena märtsi lõpuks. Vastutav täitja Laivi Org, kaastäitja Kadri Koreinik Etnoloogia uurimisvaldkonna avamine. Etnoloogilise uurimissuuna esimeste töödena on vaja kaardistada ja korrastada teavet selle kohta, mida on Instituudi muuseumiosakonna muuseumide fondides olemas sellist, mida võro kultuuripärandist säilitada või meelde tuletada on vaja ning mida oleks otsrabekas kasutada Instituudi edasistes arendus- ja uurimistöödes. Muuhulgas tuleb korrastada ka vaimse kultuuripärandi nimistusse kantud võro kultuuripärandit käsitlevaid kirjeid ning vajadusel tuleb nimistusse kanda täiendavaid võro kultuuripärimusega seotud nähtusi või tegevusi. Vastutav täitja selgub konkursi tulemusena Võru kirjanduse ja koduloo andmebaaside täiendamine Plaanis on Võru kirjanduse kodulehe täiendamine vahepeal lisandunud materjali osas. Koduloo andmebaaside olulist täiendamist 2019.aastal plaanis ei ole, senitehtu hoitakse töökorras ja kasutatav. Vastutav täitja Tiia Allas. 2. Trükised ning audiovisuaalsed väljaanded 2.1. toimetiste 34. numbri väljaandmine toimetiste aasta numbri koostamine, toimetamine ja trükiks ettevalmistamine. Võru Instituudi toimetiste 34. number peaks plaaniliselt trükist tulema oktoobris Vastutav täitja on Sulev Iva Jaan Kaplinski raamat Võrumaa mälestustest. Jaan Kaplinski võrukeelsete Võrumaaga seotud lapse- ja noorepõlvemälestuste raamat. Raamatu väljaandjaks on Võru Instituut a küljendatakse käsikiri ja trükitakse raamat, plaanitud valmimisaeg võro keele nädalaks. Toetust tuleb küsida nii Rahvakultuuri Keskuse Vana-Võromaa pärimuskultuuri meetmest kui Eesti Kultuurkapitalilt. Vastutav täitja Triinu Laan. 4

5 2.3. Kinkeraamat Krutskilise tita lood. Päähäkääntävä tita luu Vana-Võromaal sündivatele lastele ja nende vanematele. Eelkooliealistele lastele ja nende peredele mõeldud raamat tööpealkirjaga Krutskilise tita lood. Päähäkääntävä tita luu koosneb 15 lühikesest jutukesest, mis kirjeldavad elu läbi tita silmade. Tekst antakse paralleelselt eesti ja võro keeles. Raamatu tekstid kirjutas Triinu Laan. Raamatu illustreerib Mariann Joa ja annab välja kirjastus Hea Lugu. Plaanis on raamatusse trükkida ka QR-kood, millelt avaneb link helifailidele, millelt kuulata raamatu võrukeelseid lugusid autori enda ettekandes. Võru- ja eestikeelne raamat koos võrukeelsete lugude helifailide kuulamise võimalusega sobib kingiks Vana-Võromaa sünnitusmajades sündivatele lastele. Kirjastuse pakub le võimalust osta mitme aasta jagu raamatud välja soodushinnaga. Sellise ostu sooritamiseks on vajalik lisarahastus, mida taotleme Vana- Võromaa pärismuskultuuri meetmest. Vastutav täitja Triinu Laan ja Rainer Kuuba 2.4. Pilteepose Kalevipoeg tõlkimine võru keelde Koostöös OÜ-ga MrBee jätkub eesti- ja võrukeelse pilteepose Kalevipoeg - Kalõvipoig raamatusarja väljaandmine. Raamatu jaoks tõlgitakse eepose tekstid instituudi poolt võru keelde. Pilteepose neljanda ja viienda raamatu valmimise käigus toimetatakse trükivalmis võrukeelne tekst ja tõlgitakse võru keelde ka raamatute eestikeelsed saatetekstid. Aasta teises pooles on plaanis tõlkida võru keelde "Kalevipoja" XVI-XVII lugu pilteepose kuuenda raamatu jaoks. Vastutav täitja Rainer Kuuba, tõlkija Urmas Kalla CD-de Õnneken siin tsõõrin olla ning Upa-upa ubinakõnõ lisatiraažid Mõlemat heliplaati tellitakse juurde 300 tk, sest eelmised partiid on müüdud/kingitud, kuid nõudmine ja vajadus nende plaatide järele on jätkuvalt olemas. Vastutav täitja Tuuli Abel 2.6. Fotoraamat Aastaring pokudega Koostöös Edgar Valteri pärandihoidja Külli Leppikuga on kirjastamisel fotoraamat Aastaring pokudega. Täiskasvanutele mõeldud raamatus on loodusfotodega ühendatud Edgar Valteri originaaljoonistused pokudest. Vahetekstideks on võru- ja eestikeelsed loodusest ning aja kulgemisest kantud mõtisklused. Raamatu küljendus valmis aasta lõpuks. Raamatus on 244 lehekülge. Aasta alguses tehakse trükieelne korrektuur ning veebruaris saadetakse trükki. Esialgne esitluskuupäev on 14. märts. Vastutav täitja Kaile Kabun Ühe Võromaa autori luulekogu väljaandmine Plaanis on jätkata Vana-Võromaa kirjanike loomingu, sh avaldamata loomingu, kirjastamist. Järgmiste autoritena on kavas uurida Bernard Kangro avaldamata luuletusi ning saada ülevaade Enn Tuulingu käsikirjalistest luuletustest. Peale autori väljavalimist tuleb valitud materjal, sisestada ja toimetada, luua saatvad ja ülevaatlikud tekstid ning teha trükiettevalmistused. Projekt vajab lisatoetust, mida plaanitakse taotleda Kultuurkapitalilt ja Vana-Võromaa pärimuskultuuri meetmest. Vastutav täitja Tiia Allas 2.7. Võrukeelne e-loodusõpetus II klassile Võrukeelne digitaalne õppematerjal CD-l valmib koostöös kirjastusega Koolibri. Õppevahendi tekstid on tõlgitud ja vajavad keelelist korrektuuri, lahendada tuleb ka mõned kujunduslikud küsimused. Kuid kuna huvi I klassi võrukeelse e-loodusõpetuse vastu on senini olnud pehmelt öeldes väga tagasihoidlik, siis enne kui teha suuri kulutusi II klassi võrukeelse e-loodusõpetuse CD väljalaskmiseks, tuleb leida moodus, et sellise õppevahendi vastu koolides üldse huvi tekiks. Vastutav täitja Urmas Kalla, Rainer Kuuba Eesti-võru eksitussõnade raamat 5

6 Koostamisel on raamat, milles näidatakse, kuidas erinevad tähenduse poolest eesti- ja võrukeelsed sõnad, mis on mõlemas keeles sarnase häälduse ja/või kirjapildiga. Käsikiri on põhimahus koostatud, tegelda tuleb veel võru vastetega neile eestikeelsetele märksõnadele, mida ei leidu eesti-võru sõnaraamatus. Esimesel poolaastal käsikiri toimetatakse (Kaile Kabun) ja leitakse illustraator, otsitakse rahastusvõimalusi raamatu trükkimiseks. Toetuse saamisel võiks raamat trükist ilmuda aasta teisel poolel. Vastutav täitja Urmas Kalla Eesti-võru elektrooniline vestmik Eesti-võru vestmikus on esitatud kolmekümnes erinevas situatsioonis sagedamini kasutatavad väljendid. Aprilli lõpuks valmib vestmiku fail. Arvestades töö tegemiseks seniajani kulunud aega ja töö praegust seisu, on tõenäoline, et mingi osa vestmikust saame suve jooksul kodulehel avaldada. Otsime võimalusi vestmiku kasutusvaldkonna laiendamiseks (helifailidega mobiili-äpid vms) ja väljendite lisamiseks. Vastutav täitja Laivi Org Võrukeelsete vanasõnade valikkogu e-väljaanne Koguteosest Eesti vanasõnad on Vana-Võromaa kihelkondadest pärinevad vanasõnad välja valitud ning võru kirjakeelde toimetatud. Käsikirjas on 163 lk, umbes 2770 vanasõna. Tuleb korraldada loendi e- väljaandeks kujundamine ja kodulehele panek. Vaja on kirjutada elektroonilisele väljaandele saatetekst ning vormistada see kirjastajaportaalis nõuetekohaseks e-väljaandeks (koos ISBNi koodiga). Tuleb välja mõelda ja töösse rakendada ka süsteem, et võrukeelsed vanasõnad tuleks välja võimalikult paljudes elektroonilistes otsingutes. Vastutav täitja Urmas Kalla Võrukeelne Täheke Kirjastuse Kultuurileht väljaanne Täheke ilmutab võrukeelse numbri novembris. Instituudi töötajad aitavad kokku panna numbri sisu ja korraldavad Tähekese jagamise Vana-Võromaa lastele. Vastutav täitja Mariko Faster kodulehekülje ja Facebooki lehe täiendamine. E-poe Uma Puut haldamine. Instituudi kodulehel olevat infot uuendatakse ja lehte täiendatakse valmivate tööde osas. Kodulehe info uuendamise ja täiendamise eest vastutab Tuuli Abel, e-poe halduse ning täiendamise eest vastutab Külli Eichenbaum. FB lehte täiendavad jooksvalt värske infoga instituudi töötajad Raamatu Vana-Võromaal tegutsenud päevapiltnikud väljaandmine. Autor Ago Ruus on aastal Instituudi taotluse tulemusel kulka stipendiumi toel koondanud raamatu käsikirjaks info 99 Vana-Võromaalt pärit fotograafi kohta, kes tegutsesid enne II Maailmasõda. Kavandatav raamat tutvustab ajaloolise Võrumaa fotograafide tegevust ja toob jäädvustuste/mälestuste/lugude kaudu esile Vana-Võromaa eluolu ajast, mis elavast mälust juba kadumas on. Raamat tutvustab laiemale sihtgrupile Vana-Võromaad ühtse ja omanäolise piirkonnana ning viib selle sihtgrupini ka teadmise võru keelest. Raamat on kavandatud trükist ilmuma aastal, toetust plaanime küsida kultuurkapitalilt. Vastutav täitja Rainer Kuuba CD plaat võrukeelsete kaveritega Võro Selts koostöös MTÜ Kõrvipalu loometaluga annab välja plaadi 2018 toimunud kaverite võistluskontserdil Uma kavvõr - Võro pavvõr valitud lauludest. Projektijuht on Kadri Laube, Merike Tigas aitab plaadi väljaandmist korraldada. Kavandatud ilmumisaeg märts Vastutav täitja Merike Tigas Võrokõisi köögi- ja söögiraamatu inglise-võro väljaande kirjastamine 6

7 Koostööprojekt Võrumaa Talupidajate Liiduga. Instituut korraldas tõlkija leidmise, nõustab tõlkijat, inglise keele toimetajat, raamatu trükieelset küljendamist ning korrektuuri, aitab koostada taotlusi trükikulude katteks. Loodetav ilmumisaeg 2019.a aasta teisel poolel. Vastutav täitja Külli Eichenbaum Turismikaart: Vana-Võromaa. Tiijuht tuuritajalõ. Lisatiraaži trükkimine. Voldik-kaart Vana-Võromaa kultuuripärandi esitlemiseks valmis a mais ühisprojekti raames koostöös Võrumaa Arenduskeskusega. Koostati ning anti välja Vana-Võromaa kultuuriruumi tutvustav trükis eesti-võru, läti-vene ning soome-inglise keeltes, igas keeles 5000 eksemplari. Trükis kujunes nii nõutuks, et tuleb teha samas mahus lisatiraažid, et trükist jaguks veel paariks aastaks. Rahastus maaeluministeeriumi toetusest (võõrkeelsed) ja taotlus (koostöös Arenduskeskusega) Vana- Võromaa pärimuskultuuri toetusmeetmest toetuse saamiseks. Vastutav täitja Külli Eichenbaum Võro- ja eestikeelne seinakalender Aasta lõpus on plaanis välja anda kakskeelne seinakalender 2020 aastaks, ühe ja kolme kuu vaatega, erinevate piltidega Vana-Võromaa kultuuripärandi teemadel. Kalendris on igal kuul üks võrukeelne ütlus. Vastutav täitja Rainer Kuuba, kaastäitja Külli Eichenbaum. 3. Mitmesugused üritused 3.1. Vana-Võromaa koolilaste kirjatööde 32. konkurss "Mino Võromaa" Võistluse tähtaeg on 1. veebruar 2019, tulemused selguvad veebruaris. Paremad tööd on kavas avaldada veebilehel, kuna kogumikku selle aasta töödest ei ilmu. Koostöös Vana-Võromaa ettevõtjatega on kavas parematele kirjutajatele auhinnad välja panna ja nende kätteandmiseks võimalus leida (nt emakeelepäev 14. märtsil). Vastutav täitja Kaile Kabun Võru keele olümpiaad Võru keele olümpiaad Ütski tark ei sata taivast 8 ja 11. klassi õpilastele toimub 6. märtsil. Kutse olümpiaadile saavad võru ja eesti keele õpetajate vahendusel kõik võru keele huvilised õpilased. Olümpiaadiküsimused valmivad koostöös Tiia Allasega. Teema on köidetud rahvusvahelise põliskeelte aastaga. Vastutav täitja Kaile Kabun Ül mse põliskeelte aasta programmis osalemine aasta on kuulutatud põliskeelte aastaks. Kavandame ühe ettevõtmisena keelemängu noortele, mille kaudu noori võru keelega rohkem siduda ja keelt populariseerida. Mängu sisuline ettevalmistamine, partneri leidmine mängu läbiviimiseks. Koostöö Võru Noortekeskusega mängu rakendamiseks FB kaudu. Vastutav täitja Merike Tigas Võru-seto näitemängupäev Puiga lasteaias ja koolis Iga-aastane näitemängupäev toimub Puiga lasteaias ja koolis 18. aprillil Osaleb 5-6 lasteaiarühma ning 6-8 põhikoolide õpilaste võrukeelset näitetruppi. Päeva korraldavad koostöös Puiga põhikool, Puiga lasteaed ja Võru Instituut (abi korraldamisel). Vastutavad täitjad Evely Lindsalu ja Triin Toom Koostöö Eesti Rahvamuusikatöötluse festivaliga Mooste Elohelü toimub Moostes Eesti Rahvamuusikatöötluse festival Mooste Elohelü. Festivali korralduses osalevad instituudi töötajad Triinu Laan ja Urmas Kalla. Urmas on osalenud festivali kohustusliku võistlusloo valimisel, selleks sai Hargla kihelkonna rahvalaul "Oi, tulõ' üles". Urmas annab 7

8 nõu võru keele ja Hargla kihelkonna pärimuse kasutamiseks festivali kavas, tõlgib võru keelde festivali reklaamtekste. 4. maile on kavandatud suur võro ja seto laulude ja pillilugude ühiskontsert, kus võrokesed ja setod vaheldumisi esitaksid neid osi oma pärandist, mis on mõlemas kultuuriruumis kas sisu või vormi poolest sarnased. Urmas on selle kontserdi kava koordineerija ja juhataja. Järgmise festivali korraldamise töö algab sügisel, osalevad Urmas ja Triinu. Vastutav täitja Urmas Kalla Juhan Jaigi nimelise II võrukeelne jutuvestmispäev 9. mail 2019 Sänna Kultuurimõisas Juhan Jaigi nimelise II võrukeelse jutuvestmispäeva korraldamine Sänna mõisas koostöös MTÜ-dega Sänna Mõisakeskus, Sänna Kultuurimõis ja Kaarnakivi Seltsiga 9. mail Jutuvestmise-päeval osalevad Vana-Võromaa lasteaia- ja kooliõpilased. Partner-MTÜ-d taotlevad kulude katteks toetusi. Vastutav täitja Tiia Allas Võru linna lastefestivalil võru keele õpitubade korraldamine Võru linnas toimuval lastefestivalil juulil korraldatakse koostöös Võru linnavalitsusega festivali kahel päeval võrokeelne lasteprogramm Instituudi aias aadressil Tartu tn 48. Vastutavad täitjad Evely Lindsalu ja Triin Toom Võrukeele laagrid Põlva Talurahvamuuseumis Põlva Talurahvamuuseum lööb juba aastaid otseselt kaasa võru keele arendustöödel ja korraldab ka a suvel kolm võrukeelset laagrit juulil, juulil ja augustil. Instituudi töötajad Tiia Allas, Külli Eichenbaum, Evely Lindsalu ja Triin Toom viivad laagrites läbi töötubasid võru keeles ja kohaliku kultuuripärandi võtmes. Vastutav täitja muuseumiosakonna juhataja Reet Roop, teadus- ja arendusosakonnast Triin Toom Muusikaline lavastus Suidsusannasümfoonia aasta augustis etendub Moostes kolmel õhtul muusikaline lavastus Suidsusannasümfoonia (helilooja Märt-Matis Lill, lavastaja Tarmo Tagamets). Teose libreto sisaldab Hasso Krulli eepose Kui kivid olid veel pehmed tekste (osa neist on tõlgitud võru keelde), võrukeelseid pärimustekste ja soomekeelse Kalevala mõnede runode tõlkeid võru keelde (tõlkija Jaan Kaplinski). Lavastuses osalevad Eesti Filharmoonia Kammerkoor, Vana-Võromaa pärimusmuusikud ja näitlejad. Triinu Laan suidsusannasümfoonia idee ühe autorina osaleb aktiivselt korraldusmeeskonnas, aidates projekti ette valmistada, nõustades meeskonda võro pärandi osas ning vahendades kohalikke kontakte. Projekti veab SA Eesti Filharmoonia Kammerkoor, kaaskorraldajad on Võru Instituut ja MTÜ Võro Selts VKKF. Enamus projekti rahastamisest toimub läbi Filharmoonia Kammerkoori, kuid mõned toetuslepingud on sõlmitud Võro Seltsiga VKKF. Sümfoonia ettevalmistuste hulka kuulub ka kogukonna kaasamine sündmuse lisaprogrammi korraldamisse. Kolmel etenduspäeval on Moostes lisaprogrammina mitmeid suitsusaunateemalisi töötubasid, näitus ning väike laat. Vastutav täitja Triinu Laan Vana-Võromaa saatkond Seto Kuningriigis Sarnaselt varasematele aastatele on ka sel aastal kavas korraldada Seto Kuningriigis (3. augustil Küllätüvä külas Obinitsa lähistel) Vana-Võromaa saatkond, kus tutvustatakse Vana-Võromaa kultuuripärandit: käsitöö, kohalik toit, võrukeelne kirjandus jms. Vastutav täitja Külli Eichenbaum Kaika Suveülikool Varasematel aastatel on Võru Instituut alati aidanud jõudumööda kaasa Kaika Suveülikoolide korraldamisel. XXXI Kaika Suveülikooli osas on lahtised veel nii korralduslik kui sisuline osa. Võro Seltsi 8

9 VKKF inimesed peavad leidma lahenduse Suveülikooli osas ja siis selgub, mil määral ja kuidas saab Instituut kaasa lüüa Suveülikooli korraldamises. Vastutavad täitjad Rainer Kuuba, Külli Eichenbaum ja Triinu Laan Instituudi sügisene teaduskonverents Iga-aastase konverentsi teema keskendub sel aastal enam ajaloole ning arheoloogiale, aga märksõnadeks on ka metsavendlus ning uurimiseetika. Konverentsi Kalmunäio ja mõtsaveli. Võrumaa haualeiud teadmiste avardajana, kogukondade huvi ja tõekspidamised arheoloogia taustal toimumisaeg on 18. või 25. oktoobril, kavandatud toimuma Vana-Võromaa Kultuurikojas. Korraldatakse koostöös instituudi muuseumiosakonnaga. Kutsutavate esinejatega suhtlevad Mirja Ots, Kadri Koreinik ning Evar Saar. Konverentsi ringkiri saadetakse välja aprillis, muu korraldustöö toimub septembris-oktoobris. Vastutav täitja Evar Saar Võru keele nädal november Võru keele nädalal planeeritakse tegemisi kõigile vanuserühmadele. Lasteaedade keelepesa rühmad tutvustavad mängude, laulude ja näitemängude kaudu võru keelt teistele rühmadele ja lastevanematele, lasteaedades käivad külalised, kes räägivad oma tegemistest või hobidest võru keeles. Üheksandat korda toimub võru keeles ettelugemise võistlus Kullõ, ma loe sullõ!. Võistlus on ennast õigustanud ja on praegusaja õpilastele sobiv viis võru keelega sidet hoida. Toimub kõigile keelehuvilistele mõeldud võrukeelne mäng, mida saab rakendada kas veebi, telefoni, Facebooki vms kaudu. Kavandatud on ka koostöö jätkamine ERRiga (Mnemoturniir, võrukeelse muusika erisaade jms) ning koostöö alustamine KUKU-raadioga. Ürituste kava täpsustub aasta jooksul. Vastutav täitja Kaile Kabun. 4. Koolitus- ja nõustamistegevus 4.1. Võrukeelsed keelepesad eelkooliealistele lastele seisuga on 17-s Vana-Võromaa lasteaias või lastehoius 21 keelepesa rühma: Antsla Lusti LA, Hargla Kooli LA, Kuldre LA, Lasva LA, Orava Kooli LA, Puiga LA, Põlva LA Mesimumm (3 rühma), Põlva LA Pihlapuu, Rõuge LA (2 rühma), Räpina LA Ruusa rühm, Sõmerpalu LA, Veriora LA, Võru LA Punamütsike, Võru LA Päkapikk, Võru LA Sõleke (2 rühma), Väimela LA, lastehoid Haanja KP-s. Lisaks Vana-Võromaa keelepesarühmadele toimib keelepesa eeskujul seto keele õpe Värska LA-s. Lasteaedades, kus töötavad keelepesarühmad, on kokku 450 last ja 60 inimest, kes on seotud võru keele õppega. Haanja keelepesa töötab kolmel päeval nädalas, teistes keelepesarühmades lasteaedades, kokku kahekümnes rühmas, kõneldakse ühel päeval nädalas võru keelt. Sõmerpalu, Rõuge, Antsla lasteaias kõneleb üks õpetaja või õpetaja abi iga päev lastega võru keeles. Plaanis on sellel aastal projekti kaasata uusi lasteaedu. Projektijuhid Evely Lindsalu ja Triin Toom käivad lasteaedades viiel päeval nädalas ja aitavad õpetajaid võrukeelse päeva läbiviimisel: annavad metoodilist nõu, võru keele abi, uusi ideid ning õppematerjale, mängivad ja suhtlevad lastega võru keeles. Vajadusel külastatakse ühel päeval kahte lasteaeda. Kuna Terje Lillmaa ei saa sel aastal keelepesarühmades võru- ja setokeelseid nukuetendusi teha, siis otsime muid võimalusi lasteaialastele võru keele huvitavamaks tegemiseks. Keelepesade tegevuse toetamiseks panustatakse raha oma eelarvest ja küsitakse HTM-st. Vastutavad täitjad on Evely Lindsalu ja Triin Toom Võru keele ja kultuuri õpetamine Vana-Võromaa koolides Eesmärgiks on jätkata ja püüda laiendada Vana-Võromaa koolides võrukeelsete tundide andmist nii 2018/19. õppeaasta teisel kui ka 2019/20. õppeaasta esimesel poolaastal. Võru keele ja kultuuri õpetuse edendamine Vana-Võromaa koolides on olnud üks prioriteete. 2018/19. õppeaastal õpetatakse Vana-Võromaa kaheksas koolis (Orava, Põlva, Haanja, Kuldre, Lüllemäe, Mõniste, Hargla, Osula) omakultuuri mitmele klassile, neljas koolis (Kääpa, Viluste, Vastseliina, Varstu) sai/saab õpet üks klass/õpperühm. Võru keele ja kultuuri õpetamisega on aasta sügisel liitumas Räpina Ühisgümnaasium. 9

10 2019. a võrukeelse kooliõppe mahuks on kavandatud kogu aasta arvestuses: 900 võru keele ja kultuuri tundi (vähemalt 32 erinevat klassi või õpperühma); 600 võrukeelse muu õppeaine tundi (vähemalt 10 erinevat klassi); 55 võru kirjanduse tundi Vastseliina Gümnaasiumis (üks klass). Vana-Võromaa neljas koolis õpetatakse viimastel aastatel võru keeles ka mõnda muud õppeainet kui võru keel ja kultuur. Nii on näiteks Mõniste Koolis kuuendat õppeaastat osaliselt võrukeelne tüdrukute ja poiste tööõpetus, muusikaõpetus ja kunstiõpetus. Varstu Keskkoolis käib võrukeelne poiste tööõpetus klassi õpilastele. Vastseliina Gümnaasiumi 12. klassis toimub initsiatiivil kuuendat õppeaastat võrukeelne võru kirjanduse õpe. Kuna aastal muutus ka hasartmängumaksust haridusprojektide toetamise korraldus, siis muutub kindlasti ka võrukeelse õppe rahastamise senine mudel. Esitame taotluse Vana-Võromaa pärimuskultuuri toetusmeetmesse ning otsime lahendusi koos HTMi keeleosakonnaga. Vastutav täitja Tiia Allas Keelekoolitus õpetajatele, lasteaiakasvatajatele ja teistele täiskasvanutele Täienduskoolitused lasteaiaõpetajatele võrukeelsete keelepesade loomise ja toetamise eesmärgil. Koolituse sisuks on nii võru keele õpe kui ka praktiliste tegevustega töötoad, mis käsitlevad piirkondliku kultuuri teemasid. Lisaks käivad koolitustel ja õppereisidel võru keele õppest huvitatud lasteaedade ja koolide direktorid ja muusikaõpetajad. Aasta jooksul on planeeritud 9 koolituspäeva (sh õppereisid). Õppepäevad toimuvad erinevates lasteaedades või teemaga seotud paikades. Lasteaiaõpetajate koolituseks on plaan taotleda toetust HTM-st. Vastutavad täitjad: Evely Lindsalu, Triin Toom Võru keele ja kultuuri õpetajate koolituspäevad toimuvad vähemalt kahel korral, kevad- ja sügispoolaastal, ses osas on planeeritud koostöö võru keele õpetajate ainesektsiooniga. Metoodikapäeva korraldamine peamiselt klassi-, käsitöö-, muusika- ja kunstiõpetajatele 28. veebruaril a Oraval koostöös Võrumaa Arenduskeskuse, võro keele ja kultuuri õpetajate ainesektsiooni ja Orava Kooliga. Vastutav täitja: Tiia Allas Keeleõpe täiskasvanutele. Instituut korraldab võru keele algkursuse , plaanis on läbi viia ka võru keele järgkursus sügisel s, kui huvilisi on õpperühma jagu (vähemalt 5). - Koostööna OÜ Reeder Keeltekooliga on plaan valmistada ette võru keele kursus, mis võiks alustada septembris Võru keelt saavad üliõpilased õppida Tartu Ülikoolis. Kursusi valmistavad ette ja õpet viivad läbi Sulev Iva ja Mariko Faster. - Koostöös TÜ LE keskusega on rakendamiseks ette valmistatud kursuse "Koha vaim ja mõtlemine Madis Kõivu võruainelistes teostes" (FLLE ) kava. Kui üliõpilased kursuse valivad, avatakse aine 2019 sügisel ja kursuse läbiviimisel osalevad instituudi töötajad Tiia Allas, Urmas Kalla ja Evar Saar Keelenõu ja kohanimede alane nõustamine Jooksvalt antakse soovijatele nõu võru keele ja kohanimede kohta. Nõustajad Sulev Iva, Urmas Kalla, Mariko Faster, Evar Saar. - Mahukam nõustamine on aasta alguses Eesti Draamateatri näitlejate võru keele häälduse koolitus ja keeleabi Madis Kõivu ja Aivo Lõhmuse võrukeelse näidendi Põud ja vihm Põlva kihelkonnan nelätõistkümmendämä aasta suvõl lavale toomiseks: jaanuar aprill. Nõustab Sulev Iva Vana-Võromaa kultuuripärandi alane koolitus ja nõustamine Soovijatele antakse nõu Vana-Võromaa käsitöö, kohaliku toidukultuuri, Vana-Võromaa märgi kasutamise küsimustes. Tellida saab loenguid ja esitlusi Vana-Võromaa kultuuripärandi kohta. - Aprillis korraldatakse koostöös lastefestivali meeskonnaga Võromaa noortele kultuuripärandi koolitus. Vastutav täitja Külli Eichenbaum. - Vana-Võromaa kultuuripärandi turundusprojekti raames toimub Vana-Võromaa kultuuripärandit tutvustav koolitus piirkonna turismiettevõtjatele ja arendustöötajatele. Vastutav täitja Külli Eichenbaum. 10

11 4.6. Võru keele ja kultuuri ning Instituudi töö tutvustamine Jooksvalt võetakse vastu ekskursioone, huvilisi, peetakse lühiloenguid võru keelest ja kultuurist ning tutvustatakse asutuse tegevust, vajadusel ka väljaspool Võru Instituuti. Tööd ja tegemisi tutvustavad instituudi töötajad vastavalt võimalustele ja teemadele. - Jätkatakse Vana-Võromaa Kultuurikojas võro keele ajaloo püsinäituse edasiarendamist, koostamisel on võro kirjanikke tutvustav osa. Instituudi teadurid ja spetsialistid osalevad väljapaneku sisulisel koostamisel. - Üritus Pärand elab! 20. märtsil Tallinnas Kultuurikatlas. Eesti vaimse kultuuripärandi nimistu sissekannete esitlus ja pärandikandjate pidulik tunnustusõhtu. Vana-Võromaalt esitleme suitsusaunatava, võro keelt, lõõtspilli. Vastutav täitja Külli Eichenbaum Osalemine erinevate töörühmade töös Vabariigi Valitsuse kohanimenõukogu töös osaleb nõukogu liikmena Evar Saar TÜ Lõuna-Eesti keele ja kultuuriuuringute keskuse nõukogu liikmed on Külli Eichenbaum ja Rainer Kuuba Eesti vaimse kultuuripärandi nõukogu liige on Külli Eichenbaum Rahvamuusikatöötluste festivali "Mooste Elohelü" korraldustoimkonnas osalevad Urmas Kalla ja Triinu Laan Kagu-Eesti eelarvamusfestivali töörühmas osaleb Rainer Kuuba Karula rahvuspargi koostöökoja liige on Rainer Kuuba Vana-Võromaa suitsusaunade koostöökogu infojuht on Külli Eichenbaum Võrumaa turismi ja turunduse ning toiduvõrgustiku töörühmas osaleb Külli Eichenbaum Projekti Uma Mekk toimkonna liige Külli Eichenbaum Võrukeelse ajalehe Uma Leht kolleegiumi töös osalevad Tiia Allas, Külli Eichenbaum, Rainer Kuuba ja Evar Saar Perioodil osaleb uurija Evar Saar Helsingi ülikooli projektis Suomalais-ugrilaiset henkilönnimisysteemit: esihistoriallisen nimenannon rekonstruointi. (Personal name systems in Finnic and beyond: reconstructing the concepts of name giving in cultural layers of prehistory) Tartu Ülikooli ja MTÜ Wikimedia Eesti projekti Miljon+ korraldustoimkonnas osaleb Sulev Iva Võro kultuuriruumi ühendavate tegevuste arendamine eri organisatsioonide koostöö kaudu Suitsusaunaga seotud kultuuripärandi tutvustamine Suitsusaunapärand on üks osa Vana-Võromaa kultuuripärandist, mida tuleb pildil hoida ning tegevustega toetada. Instituut on osaline Vana-Võromaa suitsusaunade koostöökogus, Külli Eichenbaum on koostöökogu infojuht ning koordineerib koostöökogu tegevusi aastaks on plaanitud: - ehitatakse suitsusauna virtuaalreaalsusega prillid, mille abil saab saunakombestikku huvilistele näidata. Rahastatakse ühisprojektist Vana-Võromaa kultuuripärandi turundustegevused (Võrumaa Arenguagentuuri projekt, partnerid Võro Selts VKKF ja Võru Instituut, toetab Võrumaa Partnerluskogu). Korraldavad Kadri Moppel, Eda Veeroja ja Külli Eichenbaum. - saunakombestiku teemaline koolitus saunaomanikele ja ettevõtjatele, aprillis. Ühisprojekti toetusega. Korraldavad Külli Eichenbaum ja Kadri Moppel. - uuendada suitsusauna infolehti neljas keeles. Tõlkeks, kujundamiseks ning paljundamiseks kavas taotleda toetust Vana-Võromaa pärimuskultuuri toetamise meetmest. Taotleb Võro Selts VKKF. Korraldab Külli Eichenbaum - saunatavade tutvustamine erinevatel üritustel. Kavas taotleda toetust esinejate kulude katteks Vana- Võromaa pärimuskultuuri toetamise meetmest. Taotleb Võro Selts VKKF. - uue saunaraamatu käsikirja koostamine. Autor Eda Veeroja. - uue saunanäituse koostamine. Kati Taal ja Andres Treial, korraldab Triinu Laan, rahastus osaliselt olemas, osaliselt taotletakse Vana-Võromaa pärimuskultuuri toetamise meetmest. Taotleb MTÜ Luumisõ Kõrd. - kodulehe savvusann.ee jooksev toimetamine. Korraldab Külli Eichenbaum - Suitsusaunasümfoonia (vt punkt 3.9) korralduslik töö. Idee autorina osaleb Triinu Laan korraldusmeeskonnas, vahendab kontakte ning nõustab loomeinimesi saunapärandi alaste teadmiste osas. Kogukonna kaasamine sündmuse lisaprogrammi korraldamisse: kolmel etenduspäeval on Moostes mitmeid suitsusaunateemalisi töötubasid, näitus ning väike laat. Lisaprogrammi korraldamist juhib Triinu Laan, meeskonnas osaleb Külli Eichenbaum. 11

12 Vastutavad täitjad Külli Eichenbaum ja Triinu Laan Vana-Võromaa Uma regionaalprogramm Instituut taotleb jätkuvalt Uma regionaalprogrammi käimatõukamist. Programmi eesmärk oleks toetada Vana-Võromaa eripära võimaluste kasutamist piirkonna majanduslikus toimetulekus ning maineka elukeskkonna kujundamisel. Senini ei ole programmi rakendamiseks rahastust saadud, maaeluministeeriumi kaudu eraldati aastaks arendustoetust eurot, mille abil jätkuvad arendustegevused käsitöövõrgustiku eestvedamiseks ning tegevused Vana-Võromaa kultuuripärandi turundamiseks. Tegevuste sisu on täpsemalt kirjeldatud taotluses instituudi kodulehel: Instituut_2019_vana_voro_arendusproj_taotlus_01_20_2019.pdf. Vastutav täitja Külli Eichenbaum Vaimse kultuuripärandi uurimine ja VKP nimistu kanded Eesti vaimse kultuuripärandi nimistu Vana-Võromaaga seotud kannetes info uuendamine. Nimistu on üks võro kultuuripärandi eripära ja nähtuste tutvustamise võimalus. VKP nimistus on sissekanded aastatest , need tuleb uuesti läbi vaadata, info ajakohastada, lisada uusi materjale. Vajalik oleks leida inimene, kes kannetega regulaarselt tegeleks ja ka valmistaks ette uusi kandeid. Vastutav täitja Külli Eichenbaum VI Uma Pido ettevalmistused ja toetavad sündmused VI Uma Pido toimub 3. juunil 2023 Põlva Intsikurmus. Kuigi pidu tundub väga kaugel olevat, on seda vaja ette valmistama hakata kohe. Peetud on esimesed koosolekud nii korraldus- kui muusikatoimkonnaga ning arutatud suundi, kuidas edasi liikuda. Tuleb otsida uusi meeskonna liikmeid, sh lavastaja, et hakata varakult koos pidu kavandama. Pidude vahelisel perioodil toimuvad sündmused, mis aitavad nii Uma Pido kui võro keelt ja kultuuri pildil ning meeles hoida. Sel aastal on plaanis korraldada Uma Laulu konkurss, mis kuulutatakse välja 4. mail ja võistluskontsert on kavandatud toimuma võrukeele nädalal 7. novembril. Konkursilt võiks saada uut lauluvara, millest annaks edaspidi ka Uma Pidole kooriseadeid tellida. Veel on kavas tellida võrukeelne muusikaline etendus, mida saaks Vana-Võromaa koolides lavastada. Materjal on mõeldud põhikooli õpilastele. Leida tuleb nii teksti- kui muusika autorid. Materjal peab valmima septembriks. Etendus lavastatakse esimest korda Võru Kesklinna koolis detsembris. Partnerid on Võru Muusikakool (teeb laulude seaded ja salvestab laulud ning laulude fonod) ja Võru kesklinna kool (korraldab etenduse lavale toomise, sh lavastaja, laulude õpetamise, kostüümid jmt). Korraldatakse Uma Pido näitus kõigist pidudest, mis iseloomustaksid ja tooksid välja kõigi pidude eripära. Näitus valmib veebruaris. Kõigi tegevuste rahastamiseks tehakse taotlusi rahastutele (Vana-Võromaa pärimuskultuuri toetusmeede, Kulka jt). Projekti rahastamine toimub MTÜ Võro Selts VKKF kaudu. Vastutav täitja Merike Tigas Ummamuudu infolisti haldamine. List toimib aadressil Inimesi tuleb listi lisada, aadresse välja vahetada, kultuuriruumi infot edasi saata jms. Seoses sellega, et RMIT võttis üle IT tehnilise poole, on ummamuudu-listi haldamisel kerkinud esile arvukalt tehnilisi ja RMITi loogikast tingitud probleeme, mida varem ei esinenud ning millega tegelemine praegu on juba nõudnud palju tööaega. Vastutav täitja Triinu Laan. 5. Kultuuripärandi kogumine ja esitlemine Vana-Võromaa muuseumides Vana-Võromaa muuseumide tegevuskava, kogumiskavad ja kogude inventuurid muuseumide kaupa on esitatud tööplaani lisades 2, 3 ja 4. 12

13 Üldises osas on vastutajateks osakonnajuhataja kt Reet Roop ja vastavalt muuseumidele juhatajad Aimi Hollo, Hele Tulviste, Reet Roop ja Tiia Haug. Konkreetsete tegevuste vastutajad on ära toodud iga tegevuse juures. Rainer Kuuba direktor Koostatud

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas Tervise Arengu Instituudi tegevused koolitoidu vallas Anneli Sammel Tervise Arengu Instituudi mittenakkushaiguste ennetamise osakonna juhataja Kool - tervislike toitumisharjumuste oluline kujundaja Koolitoit

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev (

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev ( SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused (1.-12. klass). 04.09. Lastevanemate koosolek (eelkool) kell 17.00 kooli aulas. 07.09. Tervisepäev (1.-12. klass). 10.-14.09 Lastevanemate üldkoosolekud

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Eesti Vabariik 100 EV 100 korraldustoimkond, Riigikantselei Eesti Vabariik 100 programmi ülesehitus ja korraldus Eesti Vabariik 100 2018 mõõdetakse välja 100 aastat Eesti riigi loomisest. EV 100 tähistamiseks:

Rohkem

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing Lääne-Harju Koostöökogu stateegia 2014-2020 08. veebruar 2018 Kerli Lambing Mis see LEADER lähenemine on? Piirkonnapõhine lähenemine Altpoolt tulev algatus Avaliku ja erasektori partnerlus Uuenduslikkuse

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri E-ga edasi! Tiia Ristolainen Tartu Ülikooli elukestva õppe keskuse juhataja 26.09.2013 E-kursuste arv Tartu Ülikoolis BeSt programmi toel TÜ-s loodud e-kursuste arv ja maht BeSt programmi toel TÜ-s loodud

Rohkem

Vilistlaste esindajate koosolek

Vilistlaste esindajate koosolek 13.04.2012 VILISTLASKOGU ÜLDKOGU ÕPILASTE KÜSITLUSE TULEMUSTEST UURING Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska Küsimustiku

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TeaMe programm 2009-2015 7. mai 2015 Eesmärgid Suurendada noorte huvi teaduse ja tehnoloogia ning nendega seotud elukutsete vastu Laiendada Eesti teadusmeedia arenguvõimalusi Levitada täppis- ja loodusteaduslikku

Rohkem

Rahvuskaaslaste programm rakendusplaan

Rahvuskaaslaste programm rakendusplaan Rahvuskaaslaste programm 214 22 RAKENDUSPLAAN aastateks 218 22 Lühendid: BHN = BaltHerNet, EAS = Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, EELK= Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Misjonikeskus, EINST = Eesti

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

RKT Lisa.tabel

RKT Lisa.tabel Lisa KINNITATUD Haridus- ja teadusministri käskkirjaga Kutseõppe tasemeõppe riiklik koolitustellimus aastateks 2017-2019 Kutseõppe riiklik koolitustellimus aastateks 2017-2019 1 2017 sh HEV 2018 2019 Aiandus

Rohkem

Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste

Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste Eesti keele ja kultuuri välisõpe Välisõppe kaks suunda: akadeemiline välisõpe rahvuskaaslased välismaal Ees$ keel välismaa ülikoolis

Rohkem

Orbiidile! hooaja info

Orbiidile! hooaja info Orbiidile! hooaja info FIRST LEGO League Eelarve 2018/2019 hooajal Robotimängu väljak 130 EUR + transport Platsi arve hiljemalt oktoobris, meeskonna arve detsembris Esimene meeskond Teise meeskonna registreerimistasu

Rohkem

Slide 1

Slide 1 SA Põhja-Eesti Turism nõukogu koosolek 08. september 2016 Purtse kindluses Karmen Paju juhatuse liige Päevakord: EASi ja SA Põhja-Eesti Turism koostööst, EASi ootused regionaalsetele turismiorganisatsioonidele.

Rohkem

Powerpointi kasutamine

Powerpointi kasutamine RMK IDA-VIRUMAA KÜLASTUSALA KÜLASTUSKORRALDUSLIKUD TÖÖD ALUTAGUSE RAHVUSPARGIS TÖÖRÜHMA KOHTUMINE Heinar Juuse 13. veebruar 2019 Iisaku Külastuskorralduse ja loodushariduse tegevusvaldkonna eesmärgiks

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II  lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

Bild 1

Bild 1 Archives Portal Europe APEnet ja APEx Mäluasutuste talveseminar Otepää, 06.03.2012 Kuldar Aas, Rahvusarhiiv APEnet (I) Projekti rahastus econtentplus raames Projekti kestvus: 15.01.2009 15.01.2012 Partnerid

Rohkem

Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek nr IV-14 Koht: Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital Toimumise aeg: Algus kel

Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek nr IV-14 Koht: Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital Toimumise aeg: Algus kel Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek nr IV-14 Koht: Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital Toimumise aeg: 10.10.2018 Algus kell 13:00, lõpp kell 16:40 Juhatas: Maiu Lauring, nõukogu

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

Hunt - looduse raamatukogu - tutvustus

Hunt - looduse raamatukogu - tutvustus 2014/3 HUNT TEABEROHKE AIMESARI LOODUSEST, TEADUSEST, KULTUURIST www.loodusajakiri.ee HUNT Aasta loom 2013 Koostaja Helen Arusoo Tallinn 2014 Sarja Looduse raamatukogu kolmeteistkümnes raamat Hunt on piiratud

Rohkem

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu 12.06.2012. a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strateegia vajalikkuse põhjendus Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Kronoloogia Omavalitsuspäeva otsus Arenduskeskuse asutamise kohta 14.10.2002 Järvamaa Omavalitsuste Liidu Volikogu otsus Järvamaa Arenduskeskuse asutamise kohta 14.02.2003 Järvamaa Arenduskeskusega ühineb

Rohkem

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool SA) korraldab koolituse "Täiskasvanud õppija õpioskuste

Rohkem

ESRI PÄEVADE AUHIND 2014 Aasta GIS-i tegu

ESRI PÄEVADE AUHIND 2014 Aasta GIS-i tegu ESRI PÄEVADE AUHIND 2014 Aasta GIS-i tegu Esri päevade auhinna Aasta GIS-i tegu eesmärk Eesmärk: - Tunnustada organisatsiooni või ettevõtte konkreetset GIS-i projekti, algatust või tegevust viimasel aastal

Rohkem

Plant extinctions and colonizations in European grasslands due to loss of habitat area and quality: a meta-analysis

Plant extinctions and colonizations in European grasslands due to loss of habitat area and quality:  a meta-analysis Tagasivaade gümnaasiumi uurimistöö koostamisele Liina Saar Saaremaa Ühisgümnaasium, vilistlane Tartu Ülikool, doktorant Aasta oli siis 1999. o Uurimistööde koostamine ei olnud kohustuslik o Huvi bioloogia

Rohkem

Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse

Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse aktus kell 12.00 kooli võimlas 12 Hoolekogu 14 Tervisepäev

Rohkem

esl-2018.xlsx

esl-2018.xlsx Kuld Hõbe Pronks VÕISTKONDLIK PAREMUSJÄRJESTUS Individuaalsete punktide jaotus Osalejaid Koht Maakonnad Kokku Arvesse läheb 10 paremat Mehi Naisi Kokku Võite Medaleid 1 I-Viru 93 10 10 10 10 9 9 9 9 9

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VILJANDI LINNAVALITSUSE

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Eesti kui reisisiht 2011-2013 Eesti kui reisisihi tuntuse suurendamise tegevuste eesmärk: Programmi üldeesmärgiks on suurendada teadlikkust Eesti turismivõimalustest prioriteetsetel välisturgudel ning

Rohkem

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx Saaremaa Ühisgümnaasium 1 Koostaja, toimetaja ning kujundaja: Hedi Larionov Artiklite autorid: Viljar Aro, Marek Schapel, Indrek Peil, Anne Teigamägi, Marika Pärtel, Merle Prii, Kersti Truverk, Paavo Kuuseok,

Rohkem

EESTI MUUSEUMIDE AASTAAUHINDADE EHK MUUSEUMIROTI KONKURSI STATUUT 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Muuseumirott on iga-aastane tunnustusauhind, mida antakse välja kü

EESTI MUUSEUMIDE AASTAAUHINDADE EHK MUUSEUMIROTI KONKURSI STATUUT 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Muuseumirott on iga-aastane tunnustusauhind, mida antakse välja kü EESTI MUUSEUMIDE AASTAAUHINDADE EHK MUUSEUMIROTI KONKURSI STATUUT 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Muuseumirott on iga-aastane tunnustusauhind, mida antakse välja kümnes kategoorias: 1.1.1. koguhoidja; 1.1.2. konserveerimistöö;

Rohkem

Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga KOV Kokku 112 Aegviidu vald Anija vald Harku vald Jõelähtme vald

Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga KOV Kokku 112 Aegviidu vald Anija vald Harku vald Jõelähtme vald Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga 01.01.2017 KOV Kokku 112 Aegviidu vald 716 140 Anija vald 5624 198 Harku vald 13966 245 Jõelähtme vald 6341 295 Keila vald 4906 296 Keila linn 9861 297 Kernu vald

Rohkem

Õppekava arendus

Õppekava arendus Õppekava arendus Ülle Liiber Õppekava kui kokkulepe ja ajastu peegeldus Riiklik õppekava on peegeldus sellest ajast, milles see on koostatud ja kirjutatud valitsevast mõtteviisist ja inimkäsitusest, pedagoogilistest

Rohkem

Microsoft Word - KÜ Väljundid _90913.docx

Microsoft Word - KÜ Väljundid _90913.docx Eesti Kooriühingu väljundid hooajaks 2013/2014 I ansamblite võistulaulmise TULJAK Eestikeelse, Eesti autorite ansamblimuusika ja vokaalansamblite tegevuse edendamine ning uue traditsiooni loomine. Sihtgrupp:

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI KÜBERNEETIKA INSTITUUDI

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI  KÜBERNEETIKA INSTITUUDI VASTU VÕETUD KINNITATUD TTÜ KübI nõukogu 08.02.2007. a TTÜ nõukogu 19.06.2007. a otsusega nr 112 otsusega nr 64 REDAKTSIOON TTÜ KübI nõukogu 31.05.2007. a otsusega nr 120 REDAKTSIOON TTÜ KübI teadusnõukogu

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim 1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik. 1.1.1 Tõend õppimise kohta TLÜ-s Seda tõendiliiki saab väljastada ainult

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Koostöökogemus ja nõuanded Eesti-Läti programmi projektidelt Green Public Events ja Energy Advice Eeva Kirsipuu-Vadi Tartu loodusmaja 7. märts 2019 Keskkonnasõbralikud avalikud üritused Kestus: 1.03.2017

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Koolituspäeva algus ja lõpp aeg 09.30 11.00 koolitus 11.00 11.10 paus 11.10 12.00 koolitus 12.00 12.30 lõuna 12.30 14.00 koolitus 14.00 14.10 paus 14.10 15.00 koolitus Lõunapaus ja lõuna asukoht Tualetid

Rohkem

m24-Lisa

m24-Lisa Lisa Viimsi Vallavalitsuse 22.12.2015 määrusele nr 24 Viimsi valla 2015.aasta lisaeelarve artiklite jaotus 1. Eelarve põhitegevuse tulude jaotus tululiikide lõikes: Suurendamine Vähendamine TULU NIMETUS

Rohkem

LHKK juhatuse ekoosoleku protokoll

LHKK juhatuse ekoosoleku protokoll Juhatuse elektroonse koosoleku protokoll..07 nr Lääne-Harju Koostöökogu taotlusvoor toimus 0. oktoober 09. oktoober 07 kell 7.00. Taotlemiseks olid avatud alameedet, mille eelarve maht oli kokku 4 756

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL RKAS korrashoiu hanked Keskkonna- ja tehnilise toe osakond Osakonna juhataja Allan Hani 2019 Riigi Kinnisvara AS Kinnisvarahalduse ja arenduse ettevõte Asutatud 2001. a riigi kinnisvara senisest tõhusamaks

Rohkem

Microsoft Word - RVLi juhend.doc

Microsoft Word - RVLi juhend.doc KINNITATUD peadirektori 23. mai 2008.a käskkirjaga nr 32 I. ÜLDSÄTTED EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU RAAMATUKOGUDEVAHELISE LAENUTUSE JUHEND 1. Käesolev juhend sätestab raamatukogudevahelise laenutuse (edaspidi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Mahara võimalused Marju Piir Triin Marandi Tartu Ülikool 2016 E-portfoolio Kogumik õppija poolt loodud, valitud, järjestatud, reflekteeritud ja esitletud materjalidest, tõendamaks õpitust arusaamist ja

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80330728 tänava/talu nimi, Vaksali tn 17a maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu

Rohkem

Euroopa Liidu struktuurifondide programmi Meede 2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 1.3 Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumisme

Euroopa Liidu struktuurifondide programmi Meede 2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 1.3 Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumisme KOGEMUSNÕUSTAJATE KOOLITUS Loov Ruum OÜ võitis hanke kogemusnõustajate koolitamiseks. Pakume koolitust inimestele, kes sooviksid saada tervisekahjustustest taastumise, lähedaste taastumise toetamise või

Rohkem

Väljaandja: Narva Linnavalitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 40, 476 Narva linna koolide 1. ja 10. klassidesse vas

Väljaandja: Narva Linnavalitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 40, 476 Narva linna koolide 1. ja 10. klassidesse vas Väljaandja: Narva Linnavalitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 40, 476 Narva linna koolide 1. ja 10. klassidesse vastuvõtmise korra kinnitamine Vastu võetud 08.02.2006

Rohkem

Lisa 1 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpe

Lisa 1 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpe Lisa 1 KINNITATUD direktori 06.10.2017 käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpetamise tulemuslikkusest koolis ning suunata eksami

Rohkem

Programme rules for the 2nd call

Programme rules for the 2nd call Programmi reeglid 5. taotlusvoor 7. märts 2019, Tartu 2. prioriteedi jaoks kokku 2,5 MEUR Toetatavad teemad Turism Veemajandus Keskkonnateadlikkus Turism Loodus- või kultuuripärandil põhineva turismitoote

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Alameede 1.1.7.6 Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus Projekt Tehnoloogiaõpetuse õpetajate täienduskoolitus, Moodul A1 Ainevaldkond Tehnoloogia Marko Reedik, MSc füüsikas

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80188897 tänava/talu nimi, Lillgordi maja ja korteri number: küla: Rälby küla vald: Vormsi vald maakond:

Rohkem

01_loomade tundmaõppimine

01_loomade tundmaõppimine Tunnikava vorm Õppeaine ja -valdkond: Mina ja keskkond Klass, vanuse- või haridusaste: alusharidus Tunni kestvus: 30+15minutit Tunni teema (sh alateemad): Loomade tundmaõppimine, maal elavad loomad Tase:

Rohkem

Uve Poom & Jaan Urb Copyright Rahastuse leidmine & annetuste kogumine

Uve Poom & Jaan Urb Copyright Rahastuse leidmine & annetuste kogumine Uve Poom & Jaan Urb Copyright Rahastuse leidmine & annetuste kogumine Uve Poom Uvel on mitme aasta jagu vabaühenduste juhtimiskogemusi nii Eestist kui Ukrainast. Tööalaselt on ta alati üht- või teistpidi

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Strateegilise koostöö projekti eelarve Katriin Ranniku 17.02.2016 Millest tuleb juttu? Mis reguleerib Erasmus+ programmist rahastatavaid projekte? Millised on Erasmus+ strateegilise koostöö projekti eelarveread?

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

Tallinn

Tallinn Tallinna linna tegevused Läänemere väljakutse võrgustikus initsiatiivi toetamisel Gennadi Gramberg Tallinna Keskkonnaamet Keskkonnaprojektide ja hariduse osakonna juhataja Tallinna osalemine Läänemere

Rohkem

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest Välisvahendite teabepäev Kultuuriministeeriumi haldusala asutustele Tallinn, 26.05.2014 Kavandatavad regionaalarengu meetmed EL struktuurivahendite perioodil 2014-2020 Regionaalpoliitika büroo Siseministeerium

Rohkem

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Diana Lõvi (SV valdkond) Järgmised e-lõunad: 10. oktoober

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PAHKLA CAMPHILLI KÜLA Kaasav talupidamine 1992.aastast Pärnumaa Kutsehariduskeskus Go Green &Care projekti lõppseminar 30. 08. 2016 1 Camphill maailmas Ülemaailmselt on meie küla osa Camphilli liikumisest,

Rohkem

Õppekorralduseeskirja lisa nr 9 Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitter

Õppekorralduseeskirja lisa nr 9 Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitter Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitteriiklike toetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord I Õppetoetused 1. Üldsätted 1.1. Kord põhineb õppetoetuste ja õppelaenuseadusel

Rohkem

EBÜ Üldkoosolek

EBÜ Üldkoosolek EBÜ 20. aastapäeva koosviibimine Estonia Resort Hotel & Spa A.H. Tammsaare puiestee 4a/6, Pärnu, 04.05.2018. Ülo Kask 20 aastat Eesti Biokütuste Ühingut Asutamine Eesti Biokütuste Ühing - EBÜ (www.eby.ee)

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus TAL-BIM TAL-BIM 2022 (Tallinn ehitusinfo mudelis) Eesmärk: tellijana: ehitusinfo mudeli (BIM) kasutaja ehitiste elukaare ulatuses teenusepakkujana: ehitusinfo mudeli (BIM) kasutamise võimalus ehitise elukaare

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx Mis on EstWin? Mis on EstWin Lairiba baasvõrgu ehitus asulatesse ja mobiili mastidesse, eesmärgiga luua sideettevõtetele võimalus tarbijatele kiire interneti pakkumiseks EstWin projekti käigus juurdepääsuvõrku

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

Microsoft Word - requirements.doc

Microsoft Word - requirements.doc Dokumendi ajalugu: Versioon Kuupäev Tegevus Autor 1.0 04.03.2008 Dokumendi loomine Madis Abel 1.1 09.03.2008 Kasutuslugude loomine Madis Abel 1.2 12.03.2008 Kasutuslugude täiendused Andres Kalle 1.3 13.03.2008

Rohkem

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU ISTUNGI PROTOKOLL Põltsamaa Kultuurikeskuses 20. september 2011 nr 23 Algus kell 15.00, lõpp kell 17.35 Juhatas linnavolikogu esimees Margi Ein. Protokollis õigusnõunik Marit Seesmaa. Osa võtsid linnavolikogu

Rohkem

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, 2015. a. Töökirjeldus. Rühma vanus: 5-6 aastased lapsed. Peo teema: Vastlapäev.

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012 HINDAMISKRITEERIUMID 01 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud.okt.01 üldkoosoleku otsuega nr (Lisa ) Hindamiskriteeriumid on avalikud

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation HARIDUS 2006-2009 Tallinna Ülikool, organisatsioonikäitumine, magistrantuur Karjääri planeerimise seos karjäärialase tunnetatud võimekuse, töökontrollikeskme ja otsustusstiilidega Tallinna Tehnikakõrgkooli

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ Tõhusa ja kaasahaarava õppe korraldamine kõrgkoolis 1. Teema aktuaalsus 2. Probleemid 3. Küsitlusleht vastustega 4. Kämmal 5. Õppimise püramiid 6. Kuidas edasi? 7. Allikad 1. Vene keele omandamine on

Rohkem

TV_10_OS_IVetapp

TV_10_OS_IVetapp TV 10 olümpiastarti PÕLVAMAA ja VÕRUMAA IV etapp Võru Spordikeskuse staadion T+PV 2005.-2006.a s T+PN 2007.a ja nooremad Üld- Koht Võru Põlva nr Võistleja Sünniaeg Kool tulemus eel-võistlus finaal PV ketas

Rohkem

Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis

Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis Anne Maalman Roela kool Roela kool asub Rakvere-Mustvee mnt 26. kilomeetril Kooliga ühes majas asuvad lasteaed, raamatukogu ja osavalla kontor Meie

Rohkem

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc TALLINNA NOTAR TARVO PURI NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU NUMBER 1236 HOONESTUSÕIGUSTE TINGIMUSTE MUUTMISE LEPING JA KINNISTUTELE OSTUEESÕIGUSTE SEADMISE LEPING ASJAÕIGUSLEPINGUD Käesoleva notariaalakti on

Rohkem

Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014

Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014 Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014 Tunneme nimepidi oma allikasilmi ja suuremaid puid, jõekäärusid ja moreeninõlvu, mida nõudlikult mägedeks

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

Avalike teenuste nõukogu koosoleku protokoll ( ) Tallinn nr 26-6/ /2283 Algus: Lõpp: Juhatas: Helena Lepp Protok

Avalike teenuste nõukogu koosoleku protokoll ( ) Tallinn nr 26-6/ /2283 Algus: Lõpp: Juhatas: Helena Lepp Protok Avalike teenuste nõukogu koosoleku protokoll (12.03.2019) Tallinn 19.03.2019 nr 26-6/19-0137/2283 Algus: 14.30 Lõpp: 16.10 Juhatas: Helena Lepp Protokollis: Alar Teras ja Helena Kõrge Võtsid osa: Puudusid:

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU P R O T O K O L L Algus kell 18.00 Lõpp kell 19.30 Koosolekust võttis osa 17 klubi esindajat (nimekiri lisatud) Koosoleku juhataja: Jüri Ellram Protokollija: Piret Maaring Hääli luges Kristi Rohtla. PÄEVAKORD:

Rohkem

Tallinna Tehnikakõrgkooli teadustegevuse kajastus Eesti Teadusinfosüsteemi andmebaasis Agu Eensaar, füüsika-matemaatikakandidaat Eesti Teadusinfosüste

Tallinna Tehnikakõrgkooli teadustegevuse kajastus Eesti Teadusinfosüsteemi andmebaasis Agu Eensaar, füüsika-matemaatikakandidaat Eesti Teadusinfosüste Tallinna Tehnikakõrgkooli teadustegevuse kajastus Eesti Teadusinfosüsteemi andmebaasis Agu Eensaar, füüsika-matemaatikakandidaat Eesti Teadusinfosüsteem (ETIS) (https://www.etis.ee/index.aspx) kajastab

Rohkem

Kinnitan: U.Veeroja Haanja Kooli direktor Loovtöö koostamise ja hindamise juhend Haanja Koolis 1. Mis on loovtöö Loovtöö on juhendatud õppe

Kinnitan: U.Veeroja Haanja Kooli direktor Loovtöö koostamise ja hindamise juhend Haanja Koolis 1. Mis on loovtöö Loovtöö on juhendatud õppe Kinnitan: U.Veeroja Haanja Kooli direktor 28.08.2013 Loovtöö koostamise ja hindamise juhend Haanja Koolis 1. Mis on loovtöö Loovtöö on juhendatud õppeprotsess, mille käigus õpilane rakendab iseseisva töö

Rohkem

VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp Kooso

VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp Kooso VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr. 12 05.12.2016. Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp 18.50 Koosoleku toimumise koht: Vastseliina Gümnaasium Koosoleku

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Ott Ojaveer.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Ott Ojaveer.ppt [Compatibility Mode] "Kooliolümpiamängud kooli identiteedi kandjana kõrvalseisja seisukohalt." Kool täna vastuvõtt katsete tulemuste põhjal õpilasi 541 noormehi 225 neide 316 töötjid54 töötajaid õpetajaid 45 Kuulsamad vilistlased

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Sotsiaaltranspordi toetamise erinevad võimalused Kristiina Tuisk Hoolekande osakond Nõunik 12.10.2017 STT sihtgrupp Seaduse järgi Puudega isik, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist

Rohkem

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 Sisukord E-TÖÖTUKASSASSE SISSE LOGIMINE JA MINU KOOLITUSED AVALEHT... 2 UUE KOOLITUSE LISAMINE... 5 MÄÄRAMATA TOIMUMISAJAGA KOOLITUSED... 9 REGISTREERIMISTEATE

Rohkem

Tallinna Muhu Lasteaia arengukava

Tallinna Muhu Lasteaia arengukava Tallinna Muhu Lasteaia arengukava 2014-2016 2 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Olukorra kirjeldus...3 3. Visioon, missioon ja väärtused...4 4. Sisehindamise kokkuvõte...5 5. Prioriteetsed arenguvaldkonnad

Rohkem