Meditsiinilise tõenduspõhisuse hinnang. Ravi süstitava atüüpilise antipsühhootikumi depoovormiga, 1 manustamiskord.

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Meditsiinilise tõenduspõhisuse hinnang. Ravi süstitava atüüpilise antipsühhootikumi depoovormiga, 1 manustamiskord."

Väljavõte

1 Meditsiinilise tõenduspõhisuse hinnang Teenuse nimetus Ravi süstitava atüüpilise antipsühhootikumi depoovormiga, 1 manustamiskord Taotluse number Meditsiiniline näidustus teenuse osutamiseks; Kohaldamise tingimused taotlusest: Koodiga 333R tähistatud ravimiga ravi alustamise üle otsustab piirkondliku haigla ekspertkomisjon ning teenust osutatakse ühele patsiendile kuni 26 korda aastas. Ravi süstitava atüüpilise antipsühhootikumi depoovormiga (kood 333R) on näidustatud skisofreeniat põdeval haigel, kellel suukaudse antipsühhootilise raviga on saavutatud stabiilne remissioon vastavalt Marder et al 1991 kriteeriumidele, kuid kes on lõpetanud toetusravi patsiendi enda või lähedaste andmetel või kasutab ravimeid ebaregulaarselt ning seetõttu on häire kulg muutunud, on ilmnenud algava häire ägenemise tunnused ravijuhistes kirjeldatud tunnustel, või esineb kõrgenenud risk haiguse ägenemiseks. Atüüpilise antipsühhootikumi depoovormi kasutamise näidustuse korral on vajalik patsienti ravida enne depoole üleminekut adekvaatse annuse ja adekvaatse pikkusega perioodi vältel sama toimeaine suukaudse ravimvormiga, et teha kindlaks patsiendi toimeaine taluvus ning sümptomite alluvus ravile. Atüüpilise antipsühhootikumi depoovormi kasutamisel on vajalik ravilepingus fikseerida patsiendi informeeritud nõusolek. Täiendav taustinfo: Teenus 333R on juba rahastatud. Taotlus 1068 on esitatud teenuse piirhinna muutmiseks. Uudse ravimina on taotlusele lisatud aripiprasooli (Abilify Maintena) süstitav depoovorm lisaks varem loetletud olansapiini (Zyphadera), risperidooni (Rispolept Consta) ja paliperidooni (Zyphadera) süstitavale depoovormile. Hinnang kasutusalale registreeritud näidustustest lähtuvalt: Teenuse kirjelduses toodud meditsiiniline näidustus teenuse osutamiseks ei ole uus. Kolm taotluses taotluses toodud ravimit on olnud kasutusel 333R koodiga. Aastal 2014 on Haigekassa poolt esitatud taotluse alusel muudetud teenuse 333R piirhinda lähtuvalt erineva tugevusega olansapiini (Zyphadera), risperidooni (Rispolept Consta) ja paliperidooni (Xeplion) süstitavate depooravimite kasutusest. Kõik neli süstitavat antipsühhootikumi depoovormi on näidustatud skisofreenia raviks patsientidel, kes on eelnevalt stabiliseeritud sama või lähedast (risperidoon paliperidooni puhul) toimeainet sisaldava suukaudse raviga. Risperidooni depoovormi võib kasutada ka patsientidel, kes on saanud mõnda teist suukaudset antipsühhootikumi. Märkused kohaldamise tingimuste osas: Stabiilse remissiooni puhul viidatakse Marder et al 1991 kriteeriumitele, kuid taotlusele ei ole lisatud täielikku allikaviidet. Selliselt ei ole algallikas leitav ja on võimatu hinnata antud piirangu sobilikkust. Skisofreenia remissiooni kriteeriume on täpsustanud Andreasen et al 2005, määratledes remissiooni kui Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS) skoori <3 (kerge või veel Lk 1 / 15

2 vähem) vähemalt 6 kuu jooksul kaheksas valdkonnas: luulud (P1), ebaharilikud mõtted (G9), hallutsinatoorne käitumine (P3), kontseptuaalne organiseerimatus (P2), maneerlus/poosid (G5), afektiivne tuimenemine (N1), sotsiaalne eraldumine (N4), spontaansuse puudumine (N6). NB! Kohaldamise tingimused määratlevad olukorra millal ravi alustamine atüüpilise antipsühhootikumi depoovormiga on sobilik. Samas pole toodud täpseid kriteeriume mille puhul selline ravi tuleks lõpetada. Nendeks võiks olla olukorrad, kus depooravi foonil tekivad korduvad ägenemised või kus nende järgselt ei õnnestu remissiooni saavutada uuesti sama toimeaine suukaudsele ravile üleviimisel või olukorras kus depooravi efektiivsust on tulutult püütud tõhustada suukaudsete ravimitega (augmentation). o 2. Tõenduspõhisus Meditsiinilise efektiivuse hinnangu andmisel on ekspert kasutanud süstitavate depoovormide ravimite kokkuvõtteid, selgitades, kas seal leidub viiteid süstitava depoovormi samaväärsust või paremust tõestavatele kliinilisele uuringutele sellel patsientide populatsioonil kellel teenust soovitakse kasutada ning täiendavalt ka uuemaid ülevaateid süstitavate antipsühhootikumide depoovormide kohta (viidatud tekstis ja kirjanduse loetelus) kliiniliste uuringute järgi Klinitsistid, kes kaaluvad ATAP-D kasutamist soovivad teada: 1) kas ja mil viisil parandavad ATAP- D patsientide ravi tulemuslikkust võrreldes suukadsete antipsühhootikumidega? 2) kas uuemad antipsühhootikumide depoovormid on efektiivsemad kui varem kasutatud? 3) milliseid patsiendid peaks ravi saama atüüpiliste antipsühhootikumidega? (Castillo & Stroup, 2015). Vastavalt Euroopa Ravimameti juhisele skisofreenia ravimite (sh depooravimite) kliinilisteks uuringuteks (European Medicines Agency 2013), peab uus ravim mida soovitakse kasutada püsivalt skisofreenia raviks näitama paremust platseebo ees ning sama toimeainega suukaudse ravimi ees. Soovituslikuks kliiniliste uuringute disainiks on randomiseeritud uuringud, kus depooravimit kasutatakse vähemalt 12 nädalat eelnevalt suukaudse raviga stabiliseeritud patsientidel, kes saavad siis kas uuritavat ravimit või platseebot. Võimalikud on ka uuringud koos aktiivse võrdlusravimiga, kuid sel juhul tuleb tõestada, et uuring on piisavat tundlikkust võimaldava ülesehitusega. Selleks peab olema uuringus kontrollgrupp, kus patsiendid saavad soovitatavalt uuringuravimit, kuid annuses, mis ei ole eeldatavasti kliiniliselt efektiivne. Ravimi pikaajalist efektiivsust tuleb näidata vähemalt ühes pikemas kliinilises uuringus. Sellise uuringu soovituslikuks algfaasiks on 12-nädala pikkune avatud faas, kus patsiendid, kellel esineb soovitud ravivaste randomiseeritakse saama ravi kas uuringuravimi või platseeboga. Esmaseks tulemusnäitajaks on sümptomite taasteke. Uuring peab olema piisava pikkusega (tavaliselt vähemalt 6 kuud). Allpool refereeritud tõendusmaterjali kvaliteeti on hinnatud GRADE metoodikast lähtuvalt. Aripiprasool Aripiprasooli efektiivsust ja ohutust säilitusravina skisofreeniaga patsientidel on näidatud kahes topeltpimedas kliinilises uuringus. Esimene oli platseebokontrolliga ja teises võrreldi aripiprasooli depoovormi suukaudse aripiprasooliga ja kontrolliks oli süstitava aripiprasooli eeldatavalt mitteefektiivne annus (vt allpool olev tabel) Lk 2 / 15

3 1 Kane et al 2 Fleischha cker WW et al 3 Kane et al Kõrge, RCT Kõrge, RCT Madal, peegel pilt uuring n=1065 Stabiliseerimi ne suukaudse raviga (olansapiin 10, 15 või 20 mg), aktiivravi 24 nädala jooksul: olansapiin 150 mg iga 2 nädalal (madal doos); 405 mg iga 4 nädalal; 300 mg iga 2 nädalal n= a.v. 60% mehi Skisofre enia diagnoo s >3 a, eelnevad ägenemi sed kui ilma ravita 3 faasi: Skriining; suukaudse ravimi vahetus; suukaudne säilitusravi; uuringuravim ite (aripiprasool 400 mg 1 x kuus im; n=183 Hospitaliseeri mised enne ja pärast aripiprasooli depoovormi kasutamist Ägenemiste sagedus ja aeg esimese ägenemiseni Ägenemiste sagedus 26- ndaks ravinädalaks Hospitaliseer imiste sagedus enne ja peale ravi muutmist Sümptomite raskus, talutavus Aeg ägenemiseni, ägenemiste sagedus 38- ks ravinädalaks Hospitaliseer imiste kestus kokku ja hospitaliseeri mise kohta, muud visiidid Olansapi ini stabiilne suukaud ne annus (n=322), madalas annuses im olansapi in (n=144) aripipras ool mg po; aripipras ool 50 mg 1 x kuus im Aripipra sool 400 mg im 24 nädal at 38 nädal at 1-4 kuud enne ja kuni 6 kuud peale ravim i vahet ust Lõppenud on ka randomiseeritud avatud võrdlusuuring, milles aripiprasooli süstitavat depoovormi võrreldi süstitava olansapiini depoovormiga (NCT ). Antud uuringus osalesid ka keskused Eestist. Uuringu tulemusi ei ole veel avaldatud. Olansapiin Kõrge, n=1065 Stabiliseerimisfaas Skisofreenia Aripiprasool 24 RCT olansapiiniga 4-8 sümptomite 10, 20 või nädalat nädala jooksul, ägenemise 30 mg po järgnevalt määr või Lk 3 / 15

4 olansapiini (10-20 mg) po voi 150 või 300 mg im 2 x kuus või 400 mg 1 x kuus 24 nädala jooksul aripiprasool 150 või 300 mg iga 2 nädala järel. Paliperodoon Kõrge, RCT n=849, stabiliseeritu Akuutne ravi ja stabiliseerimine Skisofreeni a Aeg sümptomite Paliperidoo n 25, 50, nädala d patsiente kuni 33 nädalat, sümptomite ägenemisen või 100 mg t kokku 410. platseeboga kontrollitud kahekordse pimekatse etapp sümptomite taasilmnemise ägenemise määr i im jälgimiseks ja 52-nädal pikkune avatud pikendusperioo d Risperidoon Risperidoon, praegu Eestis enim kasutatud süstitav atüüpiline antipsühhootikumi depoopreparaat, oli esimene atüüpiline antipsühhootikum millele loodi depoovorm. Risperidooni süstitava depoovormi kliinilise efektiivuse kohta on andmed piiratud. Ravimi omaduste kokkuvõte viitab 12-nädala pikkusele platseebokontrollitud uuringule, kus osalesid psühhoosiga ambulatoorsed ja statsionaarsed patsiendid, kellel oli DSM-IV kriteeriumitele vastav skisofreenia ja 50-nädala pikkusele tõhusust ja ohutust uurivale avatud uuringule, kus osalesid stabiilse seisundiga statsionaarsed ja ambulatoorsed patsiendid, kellel oli DSM-IV kriteeriumitele vastav skisofreenia või skisoafektiivne häire. Täiendavat otsingut risperidooni kliinilise efektiivuse ja ohutuse hindamiseks kliiniliste uuringute alusel ei teostatud. Taotluses on viidatud ja refereeritud Majer et al 2013 metaanalüüsi (avaldatud posterettekande ja abstrakti kujul), milles hinnati 6 kuu jooksul tõenäosust relapsi tekkeks, ravi katkestamiseks kõrvaltoimete tõttu, ravi lõpetamist muudel põhjustel ja säilitusravi jätkumise tõenäosust. Risperidooni süstitava depoovormi puhul olid need vastavalt 7,7%, 8,4%, 16,8% ja 67,1% (Majer et al. 2013). Muu: Taotluses viidatakse metaanalüüsidele, kus on summeeeritud erinevate süstitavate antipsühhootikumide depoopreparaatide efektiivsust ja ohutusprofiili. See ei anna olulist lisainfot võrreldes juba läbi viidud suuremahuliste kliiniliste uuringutega ning toob sisse heterogeensuse, mis tuleneb ravimite erinevatest farmakoloogilistest iseörasustest. Erinevate preparaatidega tehtud kliiniliste uuringute võrdlemisse omavahel tuleb samuti suhtuda ettevaatlikult erinevate sisselüliltamiskriteeriumite ja teiste iseärasuste tõttu. Nt oli keskmine PANSS skoor risperidooni depoovormi puhul uuringu alguses nn stabiilse skisofreeniaga patsientidel >80 (82), seevastu aripiprasooli depoovormi puhul oli stabiililsuse kriteeriumiks PANSS skoor <80 ja keskmine 56, (Fleischhacker et al, 2014). Lk 4 / 15

5 2.2. ravijuhiste järgi; Taotluses on viidatud neljale ravijuhisele, mis käsitlevad süstitavate antipsühhootikumide depoovormi kasutamist: NICE (2009, uuendatud 2014), APA (2004), Saksamaa (2006) ja Prantsusmaa (2013). NICE ravijuhis ei anna konkreetseid soovitusi atüüpiliste antipsühhootikumide depoovormide kasutamiseks, küll aga soovitab arvestada ravimi kõrvaltoimete profiiliga (metaboolseid, ekstrapüramidaalsed, kardiovaskulaarseid ja hormonaalseid kõrvaltoimeid ning patsiendi eelistustega (arvestada ka ebameeldivaid subjektiivseid kogemusi). Kui patsient eelistab süstitavat depooravimit suukaudsele ravcile tuleks seda ka võimaldada. APA ravijuhis (2004), vanim antipsühhootikumide ravi käsitlev praktiline ravijuhis, soovitab kaaluda süstitavate antipsühhootikumide depoovorme korduva halva ravisoostumuse korral ja samuti patsientidel, kes seda manustamisviisi ise eelistavad. Atüüpilisi antipsühhootikume (sh. ka süstitavate antipsühhootikumide depoovorme) soovitatakse APA juhises kasutada esmase psühhoosiepisoodi, tardiivse düskineesia, ekstrapüramidaalsete kõrvaltoimete (v.a. risperidooni suured annused) ja metaboolsete kõrvaltoimete korral (eelistatud on aripiprasool). AFPBN (Prantsusmaa, 2013, ka Llorca et al, 2013) konsensuslik ravijuhis on praktiseeriva arstile olemasolevaist kõige põhjalikum, käsitleides mitmeid antipsühhootikumide depoovormide kasutamisega seotud aspekte. Taotluses on viidatud, et AFPBN ravijuhis soovitav pikatoimelisi süstivaid antipsühhootikume pakkuda esmase ravivalikuna enamikule pikaajalist antipsühhootilist ravi vajavatest haigetest. AFPBN ravijuhis on koostatud konsensuslikult 42 eksperdi (praktiseerimisstaaz 2-37 aastat) arvamuse alusel, mitte tõenduspõhiseid andmetest lähtudes, on selle väärtuseks eripopulatsioonide ja manustamise iseärasuste detailne väljatoomine. Konsensus saavutati järgmistel juhtudel: -atüüpilised pika toimeajaga neuroleptikumid on näidustatud monoteraapiana või kombinatsioonis: -skisofreenia esmase ravina, -neid soovitatakse kasutada juba esimese episoodi ajal -esmavalikuna patsientidel, kellel esinevad sagedased relapsid, kel on halb ravisoostumus -patsientidel kelle käitumine on ohtlik -patsientidel kelle arusaam oma haigusest ja ravivajadusest on puudulik -patsientidel kes soovivad ravi süstitava depooravimiga või kellel selloine ravi on olnud varem efektiivne -patsientidel, kelle esineb kognitiivse funktsiooni häire, mis mõjutab nende toimetulekut, esimese põlvkonna depooravimeid ei soovitata -sotsiaalselt isoleeritud ja perekonna toeta patsientidel -patsientidel kellel on näidustatud kohustuslik ambulatoorne ravi Esmase episoodi korral soovitatakse ravi süstitava antipsühhootikumi pikatoimelise depoopreparaadiga alustada enne haigast välja kirjutamist. Ravi võib alustada ka ravi ambulatoorses faasis. Patsientidcl, kellel tekib haiguse ägenemine süstitava pikatoimelise antipsühhootikumi (tüüpiline või atüüpiline) depoopreparaadi kasutamise foonil soovitatakse: -kasutatava antipsühhootikumi annuse optimeerimist (annuse suurendamine atüüpiliste antipsühhootikumide puhul) -suukaudse ravi lisamist kasutatavale pikatoimelisele antipsühhootikumi depoopreparaadile. Ravi lõpetamine süstitava antipsühhootikumi depoovormiga ja patsiendi üleviimine suukaudsele ravile on teine valik. Peale patsiendi stabiliseerimist suukaudse raviga soovitatakse minna tagasi süstitavale depoopreparaadile. Patsientidel, kellel esinevad residuaalsed sümptomid pikatoimelise antipsühhootikumi depoopreparaadi kasutamise järgselt soovitatakse kõigepealt optimiseerida ravi süstitava pikatoimelise Lk 5 / 15

6 antipsühhootikumi depoopreparaadiga ja alles seejärel kombineerides süstitavat pikatoimellist antipsühhootikumi depooprepaati suukaudse raviga. AFBBN ravijuhise järgi on atüüpilised pika toimeajaga neuroleptikumid vastunäidustatud orgaaniliste vaimsete häirete korral millega kaasnevad käitumishäired (dementsus) (Llorca et al. 2013). - Lisaks eelnevalt mainitud ja refereeritud ravijuhistele käsitlevad süstitavate antipsühhootikumide depoovormide kasutamist ka World Federation of Societies of Biological Psyhiatry ravijuhised (WFSBP, 2012 ja 2015). Esimeses neist on põhjalikult kirjeldatud esimese ja mõnede teise põlvkonna (risperidoon, paliperidoon ja olansapiin) antipsühhootikumide depoovormide omadusi. Pika toimega depoovormide eelistena tuuakse välja parem ravisoostumus, väiksem vajadus tuletada patsientidele meelde, et nad võtaks oma ravimeid, eeliseid ravimi minimaalsema toimiva annuse ohutumal leidmisel, võimaluse vältidxa suukaudse ravimi kasutamisega seotud imendumisprobleeme, esmase maksametabolismi vältimisvõimalust ja juhusliku või tahtliku üledoseerimise vältimist. Puudustena mainitakse väiksemat paindlikkust ravimi doseerimisel, optimaalse toimiva annuse leidmise ajakulukust ja sellega seonduvat ebakindlust, kõrvaltoimete hilist algust ja süstekoha reaktsioone. Olulisemad WFSBP juhise järeldused on järgnevas tabelis. Väide/Süstitav depooravim Pikatoimega depoovormi võib kasutada skisofreenia raviks On efektiivsem kui sama suukaudne ravim Ei ole efektiivsem kui sama suukaudne ravim Paliperidooni depoo on sama efektiivne kui risperidooni depoo Võib kasutada esmase psühhoosiepisoodiga patsientidel ja vanuritel Risperidoon Paliperidoon Olansapiin Jah / tõendatus:a Soovituse tase: 1 Jah / tõendatus:c Soovituse tase: 4 Jah / tõendatus:a Soovituse tase: 1 Jah / tõendatus:b Soovituse tase: 3 Jah / tõendatus:a Soovituse tase: 1 Jah / tõendatus:a Soovituse tase: 1 Jah / tõendatus:a/b Soovituse tase: 2/ oodatavad ravitulemused, sealhulgas ravi tulemuslikkuse lühi- ja pikaajaline prognoos; võrdlus hinnangu punktis 2.1. esitatud alternatiividega; WFSBP 2015 juhis toob välja, et avatud ja randomiseeritud kliinlised uuringud ning registripõhised uuringud näitavad, et ravi esimese ja teise põlvkonna antipsühhootikumisega (sh. depoovormidega) vähendab efektiivselt suitsidaalsust skisofreeniaga patsientidel (tõestus C3, soovituse tase 4). Samuti soovitatakse antipsühhootikumide pika toimeajaga depoovorme kasutada halva ravisoostumuse tõttu kaksikdiagnoosiga (skisofreenia koos sõltuvushäirega) patsientidel (tõestus C3, soovituse tase 4). Puudvad andmed, mis näitaks, et nende ravimite efektiivsus pikaajalisel kasutamisel väheneks ravi võimalikud kõrvaltoimed; Lk 6 / 15

7 Taotluses on esitatud võrdlevalt kõrvaltoimete esinemissagedus nii nagu nende esinemissagedust on olnud raporteeritud konverentsiettekandena avaldatud meta-analüüsis (Majer et al, 2013). Esitatud andmete alusel ei selgu, milliseid uuringuid on arvestatud kõrvaltoimete sageduse hindamisel. Nagu kõigi ravimitel, esinevad ka süstitavate antipsühhootikumide kasutamisel kõrvaltoimed. Erinevate kõrvaltoimete sagedus on toodud alljärgnevas tabelis. On mõistlik eeldada, et uuemate ravimite kõrvaltoimete sagedus on alaraporteeritud. Retseptoritega seondumise profiilist tulenevalt on ootuspärane hüperprolaktrineemia harvem esinemine aripiprasooli kasutamisel. Allpool olev tabel, mis on koostatud ravimiomaduste kokkuvõttes sisalduva info alusel annab ülevaate mõningatest süsteemsetest ja neuropsühhiaatrlisest kõrvaltoimetest. Immuunsüsteemi häired/teadmata Aripiprasool Olansapiin Paliperidoon Risperidoon Allergiline reaktsioon (nt anafülaktiline reaktsioon, angioödeem, sealhulgas keele turse, näo turse, sügelemine või urtikaaria) Immuunsüsteemi häired/aeg-ajalt Ülitundlikkus Ülitundlikkus Endokriinsüsteemi häired/sage Endokriinsüsteemi häired/aeg-ajalt Prolaktiinisisaldus e langus veres Hüperprolaktinee mia Hüperprolaktine emia Glükoos uriinis Endokriinsüsteemi häired/teadmata Ainevahetus- ja toitumishäired/sag e Ainevahetus- ja toitumishäired/aeg -ajalt Hüperosmolaarne diabeetiline kooma Diabeetiline ketoatsidoos Kehakaalu tõus Diabetes mellitus Kehakaalu langus Hüperglükeemia Hüperkolesterolee mia Hüperinsulineemi a Hüperlipideemia Hüpertriglütseride emia Söögiisu häired Kolesteroolitaseme tõus 2,3 Glükoosisisalduse tõus 4 Triglütseriidide sisalduse tõus 2,5 Glükosuuria Söögiisu suurenemine Suhkurtõve ägenemine või tekkimine, millega on mõnikord kaasnenud ketoatsidoos või kooma, sh mõned letaalse lõppega juhud Hüperglükeemia, kaalutõus, kehakaalu vähenemine, suurenenud vere triglütseriidide sisaldus Melliitdiabeet c, hüperinsulineemi a, suurenenud isu, anoreksia, vähenenud isu, suurenenud vere kolesterool Hüperglükeemi a, kehakaalu suurenemine, söögiisu tõus, kehakaalu vähenemine, söögiisu langus Suhkurtõbib, anoreksia, vere triglütseriidide sisalduse tõus, vere kolesteroolisisal duse tõus Lk 7 / 15

8 Ainevahetus- ja toitumishäired/har v Ainevahetus- ja toitumishäired/väg a harv Veeintoksikatsioon e, diabeetiline ketoatsidoos e, hüpoglükeemia, polüdipsia Vee intoksikatsioon c, hüpoglükeemia, hüperinsulinee miac, polüdipsia Diabeetiline ketoatsidoos Ainevahetus- ja toitumishäired/tea dmata Anoreksia Hüponatreemia Hüpotermia Psühhiaatrilised häired/väga sage Psühhiaatrilised häired/sage Psühhiaatrilised häired/aeg-ajalt Psühhiaatrilised häired/harv Psühhiaatrilised häired/teadmata Närvisüsteemi häired / Väga sage Agiteeritus Ärevus Rahutus Unetus Suitsidaalsed mõtted Psühhootiline häire Hallutsinatsioonid Pettekujutlused Hüperseksuaalsus Paanika reaktsioon Depressioon Afektilabiilsus Apaatia Düsfooria Unehäired Bruksism Vähenenud libiido Meeleolu muutused Täideviidud suitsiid Suitsiidikatse Patoloogiline mängurlus Närvilisus Unetus Erutus, Masendus, ärevus Unehäired, mania, segasusseisund, libiido vähenemine, närvilisus, luupainajad Emotsionaalne tuimus e, anorgasmia Insomnia, depressioon, ärevus Unehäired, agiteeritus, libiido vähenemine Mania, segasusseisund, anorgasmia, närvilisus, luupainajad Nürimeelsus - Unisus Peavalu Parkinsonismd, peavalu Närvisüsteemi häired / Sage Ekstrapüramidaalhäired Pearinglus Akatiisia6 Parkinsonism b, akatiisia b, Sedatsioon/unis us, Lk 8 / 15

9 Närvisüsteemi häired /Aeg-ajalt Närvisüsteemi häired /Harva Närvisüsteemi häired /Teadmata Akatiisia Treemor Düskineesia Sedatsioon Unisus Pearinglus Peavalu Ekstrapüramidaalhäired Akatiisia Treemor Düskineesia Sedatsioon Unisus Pearinglus Peavalu Maliigne neuroleptiline sündroom Grand mal krambihood Serotoniini sündroom Kõnehäired Parkinsonism6 Düskineesia6 Düstoonia (sh okulogüratsioon)11 Tardiivdüskineesia 11 Amneesia Düsartria Maliigne neuroleptikumisün droom sedatsioon/ unisus, düstoonia b, pearinglus, düskineesia b, treemor Tardiivne düskineesia, krambid d, sünkoop, psühhomotoorne hüperaktiivsus, asendist tulenev pearinglus, tähelepanu häire, düsartria, düsgeusia, hüpoesteesia, paresteesia psühhomotoorne hüperaktiivsus, tasakaaluhäired, koordinatsioonih äired, posturaalne pearinglus, tähelepanuhäired, düsartria, düsgeusia, hüpoesteesia, paresteesia Maliigne neuroleptiline sündroom, tserebraalne isheemia, vastuse puudumine ärritajate suhtes, akatiisiad, düstooniad, pearinglus, düskineesiad, treemor Tardiivdüskinee sia, ajuisheemia, teadvuse kaotus, krambidd, sünkoop, Maliigne neuroleptiline sündroom, ajuveresoonkon na haigus, stiimulile mittereageerimi ne, teadvuse pärsitud tase, diabeetiline kooma, pea titubatsioon Lk 9 / 15

10 teadvuskaotus, teadvustaseme langus, diabeetiline kooma e, tasakaaluhäire, koordinatsiooni häire e, pea kõigutamine 2.5. teenuse kohaldamise tingimuste vajalikkus; Kuivõrd süstitava atüüpilise antipsühhootikumi pikatoimelise depoovormi manustamine on meditsiiniline protseduur (sügav lihasesisene süst) mida patsient ei saa ise teha ja nõuab teatud juhtudel patsiendi lühiajalist jälgimis (olansapiin), on mõistlik lubada teenuse osutamist meditsiiniasutustes. Täpsete kriteeriumite kehtestamine on vajalik tagamaks seda, et ravimit saavad patsiendid, kes sellest eeldatavasti ka kasu saavad ja vältida ravimi kasutamist patsientidel, kelle puhul kasu ravimist on küsitav või see võib olla neile ohtlik. 3. Eestis kasutatavad alternatiivsed raviviisid; Käesolevas taotluses on toodud kõik atüüpiliste antipsühhootikumide süstitavad pikatimelised depoovormid. Alternatiivsed raviviisid puuduvad. Võrdlus suukaudsete atüüpiliste antipsühhootikumidega või üstitavate pikatoimeliste tüüpiliste antipsühhootikumidega ei ole kohane, kuivõrd atüüpilisi antipsühhootikumide süstitavaid pikatoimelisi depoovorme kasutatakse just põhjusel millega püütakse üle saada nende teiste ravimite kasutamisel ilmnevatest puudustest (ravisoostumus, kõrvaltoimete profiil). 4. Tõenduspõhisus Euroopas aktsepteeritud ravijuhendite alusel; Soovitused atüüpiliste antipsühhootikumide süstitavad pikatimelised depoovormide kasutamiseks on välja toodud mitmetes Euroopa riikides ja ka mujal maailmas aktsepteeritud ravijuhistes (vt. 2.2). 5. Kogemus maailmapraktikas ja Eestis; Tüüpilised süstitavad antipsühhootikumid võeti kasutusele ligi 40 aastat tagasi. Maailmas on antipsühhootikumide (sh atüüpiliste) süstivatate depoovormide kasutamises suured erinevused. Osades riikides on nad skisofreenia näidustusel laialdaselt kasutusel. Arvatakse, et kõiki süstitavaid antipsühhootikume (nii tüüpilisi kui atüüpilisi kokku) kasutatakse maksimaalselt 25-33% juhtudest (Barnes et al, 2009). Taotluses toodud andmete kohaselt on see Põhjamaades ja teisest lähiriikides siiski oluliselt madalam (5-7%), sealjuures ei ole täpsustatud, kas on tegemist kõigi süstitavate antipsühhootikumide depoovormidega kokku võ ainult atüüpiliste antipsühhootikumide süstitavate depoovormidega. Atüüpiliste antipsühhootikumide osakaal ravimkasutuses on tavaliselt väiksem kui tüüpiliste antipsühhootikumidel. Süstitavate atüüpiliste antipsühhootikumide depoovormide kasutamisel ei ole ilmnenud ootamatuid ja üliohtlikke ohutussignaale, mis oleks viinud nende ravimite turustamise lõpetamiseni. 6. Teenuse tegevuse kirjeldus; Ravimit manustatakse intramuskulaarselt ainult sügava lihasesisese süstina gluteaalpiirkonda meditsiinitöötaja poolt, kellele on õpetatud sobivat süstimistehnikat Teenust viiakse läbi protseduuride toas. Olansapiini manustamisel on vajalik täita täiendavaid nõudeid: Pärast iga süsti tuleb patsienti jälgida meditsiiniasutuses vastavalt kvalifitseeritud personali poolt vähemalt 3 tunni jooksul olansapiini üleannusega seotud sümptomite osas. Vahetult enne meditsiiniasutusest lahkumist tuleb kinnitust leida sellele, et patsient on ergas, orienteeritud ning Lk 10 / 15

11 tal puuduvad igasugused üleannustamise sümptomid. Üleannuse kahtluse korral peab tähelepanelik meditsiiniline järelevalve ja jälgimine jätkuma, kuni uuringud näitavad, et üleannustamise sümptomid on taandunud. Vastavalt kliinilisele vajadusele tuleks patsientidele, kellel tekkisid olansapiini üleannusele vastavad sümptomid, jälgimise perioodi pikendada 3 tunnini. 7. Eestis teenust vajavate patsientide arvu hinnang ja prognoos; Eestis on taotluses toodud info kohaselt atüüpilisi antipsühhootikume kasutatud ja eeldatatakse, et järgneva 5 aasta lõpuks kasutaks süstitavaid atüüpilise antipsühhootikumi depoovorme maksimaalselt ligi 500 patsienti (2,5-5,4% aastas). Tõenäoliselt on selline prognoos realistlik, arvestades asjaolu, et vaatamata raviviisi mugavusele on see valdava enamuse patsientide poolt siiski mitte eelistav suukaudsele ravile.. 8. Patsiendi isikupära võimalik mõju ravi tulemustele; Kuigi süstitavate antipsühhootikumide pika toimeajaga depoovormd aitavad vähendada halvast ravisoostumusest tulenevat ravi ebaefektiivsust ja ennetada haiguse ägenemisi, ei pruugi need ravimid lahendada täielikult ravisoostumuse probleemi. Patsiendid võivad jääda ilmumata ka igakuistele süstetele. Suurim tõenäosus selleks on kognitiivse funktsiooni häirega patsientidel ja patsientidel kellel esineb kaasuvana sõltiuvushäire (kaksikdiagnoos) või kaasuv afektiivne häire (depressioon). Ravimid ei saa aidata patsiente, kes neid ei tarvita. 9. Teenuse pakkuja valmisoleku, sealhulgas vajalikud meditsiiniseadmed ja personali kvalifikatsioon ning pädevus, võimalik mõju ravi tulemustele; 9.1. teenuse osutaja; Teenuse osutamine täiel määral või osalises mahus (ilma olansapiini kasutuseta) on võimalik kõigi tervishoiuteenuste pakkujate juures kus personal omab vastavat väljaõpet infrastruktuur, tervishoiuteenuse osutaja täiendavate osakondade/teenistuste olemasolu vajadus; Teenus ei nõua olemasolevast struktuurist erinevate osakondade/teenistuste olemasolu. Antipsühhootikumide plasmakonsentratsiooni monitoorimist ravi ajal süstitavate depooneuroleptikumidega ei soovitata (Takeuchi et al 2012) personali täiendava väljaõppe vajadus; Seal kus süstitavaid antipsühhootikume juba kasutatakse, ei nõua teenuse osutamine personali täiendavat väljaõpet. Oludes, kus seda ei ole tehtud on vaja personali koolitada (manustamistehnika, kõrvaltoimete esinemise jälgimine) minimaalsed teenuse osutamise mahud kvaliteetse teenuse osutamise tagamiseks; Ei ole piiranguid mahu osas 9.5. teenuse osutaja valmisoleku võimalik mõju ravi tulemustele; Teenuse osutajalt oodatakse vaimse tervise alaseid teadmisi ja oskusi ära tunda ja kästileda kasutavate ravimite kõrvaltoimeid. Nende mittetundmine võib olla seotud halvema ravisoostumuse ja halvemate ravitulemustega. 10. Teenuse seos kehtiva loeteluga, sealhulgas uue teenuse asendav või täiendav mõju kehtivale loetelule; Teenus on olnud rahastatud aastaid. Lisandub uus ravim, kehtiv loetelu eeldatavasti täieneb, ravivõimalused paranevad. 11. Teenuse osutamiseks vajalike tegevuste kirjelduse asjakohasus ja õigsus Taotluses on kirjeldatud piisava detailsusega ja õigesti teenuse osutamisega seonduvaid aspekte. Kokkuvõte Teenuse nimetus Vastus Ravi süstitava atüüpilise antipsühhootikumi depoovormiga, 1 manustamiskord Selgitused Lk 11 / 15

12 Ettepaneku esitaja Teenuse tõenduspõhisus taotluses esitatud näidustustustel võrreldes alternatiivi(de)ga Senine praktika Eestis Vajadus Eesti Psühiaatrite Selts Kõrge - Raviviisi efektiivsus ja ohutus on tõestatud randomiseeritud kliiniliste uuringutega Teenust on varasematel aastatel Eestis kasutatud piiratud mahus. Taotluse järgi saab teenust käesoleval hetkel 131 patsienti. Varasemate aastate kohta andmed puuduvad. Prognoositud: patsienti patsienti patsienti patsienti patsienti Muud asjaolud Kohaldamise tingimuste lisamine Haigekassa avatud kohustuse puhul oleks mõistlik täpsustada ravi süstitava atüüpilise antipsühhootikumi depoovormiga ravijuhise tasandil Lk 12 / 15

13 Kulutõhususe ja ravikindlustuse eelarve mõju hinnang Teenuse nimetus Taotluse number 1. Teenuse kulude (hinna) põhjendatus; 2. Kulude võrdlemine alternatiivsete teenuste kuludega 2.1. teenuse kulude võrdlus alternatiivse teenusega 2.2. patsiendi poolt tehtavad kulutused 2.3. tulemuste hindamine ja võrdlemine alternatiivsete teenuste tulemustega 2.4. kulutõhususe uuringud taotletava teenuse kohta 3. Teenuse lühi- ja pikaajaline mõju ravikindlustuse kulude eelarvele, sealhulgas tuuakse eraldi välja mõju tervishoiuteenuste, ravimite ja töövõimetushüvitiste eelarvele; 4. Teenuse mõju teenust osutavatele erialadele planeeritavatele rahalistele mahtudele ja seos teiste erialadega; 5. Teenuse väär- ja liigkasutamise majanduslikud mõjud 6. Teenuse optimaalse kasutamise tagamise võimalikkus läbi kohaldamise tingimuste. 7. Kokkuvõte Esitatakse lühikokkuvõte koos hindaja selgituste ja põhjendustega tabelkujul: Vastus Teenuse nimetus Ettepaneku esitaja Eesti Psühhiatrite Selts Selgitused Esindab psühhiaatria erialal töötavaid arste Teenuse alternatiivid Puuduvad Kõik võrreldavad ravimid on ühes taotluses Kulutõhusus Omaosalus Vajadus Teenuse piirhind Kohaldamise tingimused Muudatusest tulenev lisakulu ravikindlustuse eelarvele aastas kokku Lühikokkuvõte hinnatava teenuse kohta Lk 13 / 15

14 tao tlu se nr Hinnang ühiskonnale vajalikkuse ja riigi tervishoiupoliitikaga kooskõla kohta teenuse teenuse teenuse võimalik Tao vastavu vastav mõju töötajate tlus s us väljaõppele ja e tervish Eestis koolitusvajadusele nim oiu aktsept ning loetelu etu arengu eeritud muutmise s kavade eetikap ettepanekus esitatu le rintsiip olulisus eriala idele arengu seisukohalt. vastab/ ei vasta tervisho iu arenguk avadele kindlustat ud isikute omaosalus e kohaldam ise lubatavus teenuse eest tasumisel lähtudes Ravikind lustuse seaduse 31 lõikes 3 sätestatud tingimust est saab/ei saa rakendada omaosalus t vastab/ ei vasta eetikap rintsiipi dele teenuse osutami seks vajaliku infrastr uktuuri olemaso lu jätkusu utlikkus e ja kvalitee di tagamis eks; osutami seks infrastru ktuur on/ei ole olemas nõu ab /ei nõu a tervi shoi u- tööt ajate täien dava t välja õpet mõjuta b/ei mõjuta tervisho iutöötajat e koolitus tellimus t oluli ne/vä he oluli ne eriala areng u seisuk ohalt teenuse tervishoi upoliitili ne prioriteet sus prioriteet ne/ vajalik/ või /vajalikku s kaheldav Mär kuse id Kasutatud kirjandus: 1. Andreasen NC, Carpenter WT Jr., Kane JM, Lasser RA, et al. (2005). Remission in schizophrenia: proposed criteria and rationale for consensus. American Journal of Psychiatry 162, Barnes TRE, Shingleton-Smith A, Paton C (2009) Antipsychotic long-acting injections: prescribing practice in the UK. Br J Psychiatry 195:s37-s Castillo EG, Stroup TS (2015) Effectiveness of long-acting injectable antipsychotics: a clinical perspective. Evidence-Based Mental Health Online First, published on April 8, Lk 14 / 15

15 4. European Medicines Agency. Guideline on clinical investigation of medicinal products, including depot preparations in the treatment of schizophrenia, EMA/CHMP/40072/2010 Rev.1. In effect from Fleischhacker WW, Sanchez R, Perry PP, Jin N, Peters-Strickland T, Johnson BR, Baker R, Eramo A, McQuade RD, Carson WH, Walling D, Kane JM (2014) Aripiprazole once-monthly for treatment of schizophrenia: double-blind, randomised, non-inferiority study. Br J Psychiatry 205: Hasan A, Falkai P, Wobrock T, Lieberman J, Glenthoj B, Gattaz WF, Thibault F (2013) World Federation of Societies of Biological Psychiatry (WFSBP) Guidelines for Biological Treatment of Schizophrenia, Part 2: Update 2012 on the long-term treatment of schizophrenia and management of antipsychotic-induced side effects. World Journal of Biological Psychiatry 14: Hasan A, Falkai P, Wobrock T, Lieberman J, Glenthoj B, Gattaz WF, Thibault F, Möller H-J (2013) World Federation of Societies of Biological Psychiatry (WFSBP) Guidelines for Biological Treatment of Schizophrenia, Part 3: Update 2015 management of special circumstances: Depression, Suicidality, substance use disorders and pregnancy and lactation. World Journal of Biological Psychiatry 16: Kane JM, Detke HC, Naber D, Sethuraman G, Lin DY, Bergstrom RF, McDonnell D (2010) Olanzapine long-acting injection: A 24-week, randomized, double-blind trial of maintenance treatment in patients with schizophrenia. Am J Psychiatry 167: Lehman AF, Lieberman JA, Dixon LB, McGlashan TH, Miller AL, Perkins DO, Kreyenbuhl J (2004) ; American Psychiatric Association; Steering Committee on Practice Guidelines. Am J Psychiatry. 161(2 Suppl): Llorca PM, Abbar M, Courtet P, Guillaume S, Lancrenon S, Samalin L (2013) Guidelines for the use and management of long-acting injectable antipsychotics in serious mental illness. BMC Psychiatry 13:340, 17 pp. 11. Majer H, Gaughran F, Sapin C, Beillat m, Hennequin M, Treur M (2013) Efficacy of long-acting injectable antipsychotic therapies in maintenance treatment of schizophrenia: a mixed treatment comparison (MTC) of double-blind randomized clinical trials. Value in Health 16:A Takeuchi H, Suzuku T, Uchida H, Watanabe K, Mimura M, (2012) Schizoprenia Res 134: Lk 15 / 15

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi infoleht on esildismenetluse tulemus. Vastavalt vajadusele

Rohkem

Non-pharmacological treatment

Non-pharmacological treatment Siinusrütmi säilitava ravimi valik Kliiniline küsimus Kas siinusrütmi säilitavaks raviks tuleks eelistada mõnd konkreetset ravimirühma/ravimit: BBL vs Ic vs III? Olulised tulemusnäitajad Surm, ajuinfarkt,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode] Anneli Rätsep TÜ Peremeditsiini õppetool vanemteadur 25.04.2013 Alates 2002. aastast "Haigete ravi pikkuse põhjendatus sisehaiguste profiiliga osakondades 3-5 auditit aastas Müokardiinfarkti haige käsitlus

Rohkem

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE ILVE-TEISI REMMEL JUHATAJA OÜ KODUÕDE KODUÕENDUS (HOME NURSING CARE) - KVALIFITSEERITUD ÕENDUSTEENUS, MIDA OSUTATAKSE ÄGEDA HAIGUSE PARANEMISPERIOODIS OLEVA, KROONILIST HAIGUST

Rohkem

Söömishäired lastel ja noortel

Söömishäired lastel ja noortel Söömishäired lastel ja noortel Ere Vasli Lastepsühhiaater SA Tallinna Lastehaigla/ Laste Vaimse Tervise Keskus 24.aprill 2014.a. Söömishäired laste ja noortel Terve ja patoloogiline söömiskäitumine Söömishäired

Rohkem

PROBLEEM Küsimus Kas kasutada unepäevikut või mitte kõigil unetuse kahtlusega patsientidel? SIHTRÜHM: SEKKUMINE: Kõik unetuse kahtlusega patsiendid un

PROBLEEM Küsimus Kas kasutada unepäevikut või mitte kõigil unetuse kahtlusega patsientidel? SIHTRÜHM: SEKKUMINE: Kõik unetuse kahtlusega patsiendid un PROBLEEM Küsimus Kas kasutada unepäevikut või mitte kõigil unetuse kahtlusega patsientidel? SIHTRÜHM: SEKKUMINE: Kõik unetuse kahtlusega patsiendid unepäevikut TAUST: Unepäevikut soovitatakse kasutada

Rohkem

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja Sotsiaalministri 17. septembri 2008. a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord Lisa 2 Statsionaarse epikriisi andmekoosseis

Rohkem

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS I lisa Teaduslikud järeldused ja müügilubade tingimuste muutmise alused 1 Teaduslikud järeldused Võttes arvesse ravimiohutuse riskihindamise komitee hindamisaruannet propofooli perioodiliste ohutusaruannete

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: informatsioon kasutajale Duphalac 667 mg/ml suukaudne lahus Lactulosum Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Võtke seda ravimit alati täpselt

Rohkem

Sissejuhatus GRADE metoodikasse

Sissejuhatus GRADE metoodikasse Sissejuhatus GRADE metoodikasse Eriline tänu: Holger Schünemann ja GRADE working group www.gradeworkinggroup.org Kaja-Triin Laisaar TÜ peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut kaja-triin.laisaar@ut.ee

Rohkem

TAI programm „Tervem ja kainem Eesti“ SA PERH Psühhiaatriakliinikus

TAI programm „Tervem ja kainem Eesti“ SA PERH Psühhiaatriakliinikus Kainem ja tervem Eesti (KTE) programm SA PERH psühhiaatriakliinikus Eerik Kesküla Teenusele pöördumine Saatekirjata Registreerumine tel 6172545 ja e-mail KTE@regionaalhaigla.ee Esmane hindamine 3 tööpäeva

Rohkem

Tobramycin Art 29(4)

Tobramycin Art 29(4) II lisa Teaduslikud järeldused ja positiivse arvamuse alused 3 Teaduslikud järeldused Tobramycin VVB ja sarnaste nimetuste (vt I lisa) teadusliku hindamise üldkokkuvõte Sissejuhatus UAB VVB esitas 2. mail

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE (käsimüügiravim*) IMODIUM, 2 mg kõvakapslid Loperamiidvesinikkloriid Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet. Ehkki seda ravimit on võimalik

Rohkem

Traneksaam_ortopeedias

Traneksaam_ortopeedias Traneksaamhape kasutamine Juri Karjagin Tartu Ülikool Tartu Ülikooli Kliinikum Plaan Fibrinolüüsist Traneksaamhape farmakoloogiast Traneksaamhape uuringud Plaaniline kirurgia Erakorraline trauma Toopiline

Rohkem

Versioon 2.0 TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist pat

Versioon 2.0 TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist pat TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist patsiendile, lugege palun hoolikalt ravimi omaduste kokkuvõtet. Kui

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Nizoral, 2% kreem 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks gramm kreemi sisaldab 20 mg ketokonasooli. INN. Ketoconazolum Abiainete täielik loetelu

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS

Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS Tõenduspõhine praktika 2 Teadlik, läbimõeldud ja mõistlik olemasolevate teaduslikult

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Eutanaasia. Arsti pilk Katrin Elmet katrin.elmet@kliinikum.ee 24. november 2010 Eutanaasia surma saabumise Aktiivne eutanaasia Passiivne eutanaasia kiirendamine Soovitud (voluntary) Soovimatu (non-voluntary)

Rohkem

KEYTRUDA (pembrolizumab) teatmik Teave patsiendile Teave patsiendile Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiire

KEYTRUDA (pembrolizumab) teatmik Teave patsiendile Teave patsiendile Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiire KEYTRUDA (pembrolizumab) teatmik Teave patsiendile Teave patsiendile Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Te saate sellele kaasa

Rohkem

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum 4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinumber E-posti aadress Telefoninumber Praktikatsükli läbimine.

Rohkem

Vähi läbilöögivalu Teave tervishoiutöötajale

Vähi läbilöögivalu Teave tervishoiutöötajale Vähi läbilöögivalu Teave tervishoiutöötajale Vähi läbilöögivalu (vllv) on mitmekesine 1 Valu on kõige sagedasem sümptom, mida seostatakse vähkkasvajaga või selle raviga. 2 Enamikul vähipatsientidest esineb

Rohkem

Cymbalta, INN-duloxetine

Cymbalta, INN-duloxetine I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Cymbalta 30 mg gastroresistentsed kõvakapslid Cymbalta 60 mg gastroresistentsed kõvakapslid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Cymbalta

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Aceterin, 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid Aceterin express, 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Cerucal, 10 mg tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 tablett sisaldab 10,54 mg metoklopramiidvesinikkloriidmonohüdraati, mis vastab

Rohkem

Lasteendokrinoloogia aktuaalsed küsimused

Lasteendokrinoloogia aktuaalsed küsimused Haigusjuht nooruki androloogiast lasteendokrinoloogi pilgu läbi Aleksandr Peet SA TÜK Lastekliinik aleksandr.peet@kliinikum.ee Neuroloogi jälgimisel vanuseni 13 a. Esmakordselt visiidil vanuses 7a Elu

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Betaserc 8 mg tabletid Betaserc 16 mg tabletid Betaserc 24 mg tabletid Beetahistiindivesinikkloriid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile

Rohkem

TAI_meta_99x148_EST.indd

TAI_meta_99x148_EST.indd METADOONASENDUSRAVI Narkootikumide süstimine seab Sind ohtu nakatuda HI- või hepatiidiviirusega, haigestuda südamehaigustesse (nt endokardiit) või põdeda muid haigusi. Kuna narkootikumide süstimine on

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Duphalac Fruit 667 mg/ml, suukaudne lahus 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Duphalac Fruit suukaudne lahus sisaldab 667 mg laktuloosi 1 ml

Rohkem

Iluteenused_A5.indd

Iluteenused_A5.indd Tarbija meelespea KASUTA TARGALT! KOSMEETIKATOODETE kasutamise eesmärk on inimese keha kaitsmine, muutmine, heas seisus hoidmine või lõhnastamine. Enne järjekordse kosmeetikatoote ostmist anname sulle

Rohkem

(Microsoft Word - lisa 7_Ps\374\374hika_2008m.doc)

(Microsoft Word - lisa 7_Ps\374\374hika_2008m.doc) Sotsiaalministri 20. detsembri 2007.a määruse nr 92 Tervishoiustatistika ja tervishoiualase majandustegevuse aruannete koostamise nõuded, andmete koosseis ning esitamise kord lisa 7 PSÜÜHIKA- JA KÄITUMISHÄIRED

Rohkem

liigtarvitamine_A5.indd

liigtarvitamine_A5.indd ALKOHOLI LIIGTARVITAMINE MIS SEE ON JA KUST SAAB ABI Hoiad käes vihikut, mis räägib alkoholi liigtarvitamisest. Seda lugedes saad ülevaate sellest, mis on alkoholi liigtarvitamine, mida tähendab alkoholitarvitamise

Rohkem

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse 08.03.2018 määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hooldaja/kontaktisiku üldandmed Ees ja perekonnanimi Isikukood

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Memantine Grindeks, 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid Memantiinvesinikkloriid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

(Microsoft Word - Ps\374hhiaatria uudised jaan.07.doc)

(Microsoft Word - Ps\374hhiaatria uudised jaan.07.doc) Lastepsühhiaatria alaspetsiaalsusena ei rahulda Umbes 25 aastat tagasi peeti plaani, et igas maakonnas töötaks ka oma lastepsühhiaater, et tuua lastepsühhiaatriline abi patsiendile lähemale. Pärast Eesti

Rohkem

ITK ettekande põhi

ITK ettekande põhi Kodade virvendusarütmia antitrombootiline ravi Heli Kaljusaar 2009 NB! Loeng on autori omand ja kaitstud autoriõiguse seadusega. Loengut võite kasutada isiklikukeks vajadusteks. Loengu reprodutseerimisel

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Microsoft Word - alkohol_K2_SoKo.doc

Microsoft Word - alkohol_K2_SoKo.doc Soovituste koostamise kokkuvõte - SoKo Kliiniline küsimus nr 2 Kas kõigil alkoholi kuritarvitamise ja alkoholisõltuvuse kahtlusega patsientidel tuleb lisaks anamneesile kasutada diagnoosi täpsustamiseks

Rohkem

Ravijuhendi Sepsise ja septilise šoki esmane diagnostika ja ravi e-koosoleku protokoll nr 5 Kuupäev Koht Osalesid Puudusid Juht Protokollijad Päevakor

Ravijuhendi Sepsise ja septilise šoki esmane diagnostika ja ravi e-koosoleku protokoll nr 5 Kuupäev Koht Osalesid Puudusid Juht Protokollijad Päevakor Ravijuhendi Sepsise ja septilise šoki esmane diagnostika ja ravi e-koosoleku protokoll nr 5 Kuupäev Koht Osalesid Puudusid Juht Protokollijad Päevakord 31. oktoober 2017 Paide, Hindreku talu, kell: 13.00-16.00

Rohkem

Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014

Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014 Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014 Teema on reguleerimata (13-aastane ajalugu) tundlik Propaganda, PR? Lubada või keelata? õigus

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Terbinafin-ratiopharm, 10 mg/g kreem 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 g kreemi sisaldab 10 mg terbinafiinvesinikkloriidi. INN. Terbinafinum

Rohkem

Monitooring 2010f

Monitooring 2010f Lõimumiskava monitooring 2010 Raivo Vetik, TLÜ võrdleva poliitika professor Kohtumine Rahvuste Ümarlauas 24. september, 2010 Uuringu taust TLÜ uurimisgrupp: Raivo Vetik, Jüri Kruusvall, Maaris Raudsepp,

Rohkem

Sonata, INN-zaleplon

Sonata, INN-zaleplon LISA 1 RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Sonata 5 mg kõvakapslid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Iga kapsel sisaldab 5 mg zaleplooni. Teadaolevat toimet omavad abiained:

Rohkem

Sepsise ravijuhend

Sepsise ravijuhend Ravijuhendi Sepsise ja septilise šoki esmane diagnostika ja ravi koosoleku protokoll nr 3 Kuupäev Koht Osalesid Puudusid Juhataja 12.mai 2017, 12.00-15.00 Tartu, Ravila 19, ruum 1038 Joel Starkopf (juht),

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave patsiendile Gliclada 60 mg, toimeainet modifitseeritult vabastavad tabletid Gliklasiid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. -

Rohkem

RAVIMIKOMISJONI KOOSOLEKU PROTOKOLL Sotsiaalministeeriumis, ruumis nr 3 Algus kell 15.00, lõpp kell Juhatas: Võtsid osa: Protokol

RAVIMIKOMISJONI KOOSOLEKU PROTOKOLL Sotsiaalministeeriumis, ruumis nr 3 Algus kell 15.00, lõpp kell Juhatas: Võtsid osa: Protokol RAVIMIKOMISJONI KOOSOLEKU PROTOKOLL Sotsiaalministeeriumis, ruumis 124 04.05.2015 nr 3 Algus kell 15.00, lõpp kell 16.30 Juhatas: Võtsid osa: Protokollija: Dagmar Rüütel, DR (Sotsiaalministeerium) Erki

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave patsiendile DIAZEPEKS, 5 mg/ml süstelahus Diasepaam Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel

Rohkem

Rahulolu_uuring_2010.pdf

Rahulolu_uuring_2010.pdf Rahulolu raport Kuressaare Haigla SA Käesolev uuring viidi läbi 2010. aastal. Uuriti ambulatoorse ravi patsientide rahulolu raviteenusega. Ankeetide arv ja tagastusprotsent Struktuuriüksus Väljastatud

Rohkem

Protionamiid

Protionamiid PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT Pakendi infoleht: teave kasutajale Protionamiid, 250mg, tablett Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba ning seda võib kasutada üksnes arsti soovitusel.

Rohkem

Tallinna patsient valikute ristmikul

Tallinna patsient valikute ristmikul Tallinna patsient valikute ristmikul Dr. Vassili Novak Konverents õpitud abitus 27 märts 2013 kiirabi 20613 80787 muul viisil saabunud 60174 25,52% 74,48% LV1 LV2 LV3 LV4 EMO saal + isolaatorid IR saal

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Octenisept 1 mg/ 20 mg/ml, nahalahus Oktenidiindivesinikkloriid Fenoksüetanool Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Arimidex, 1 mg õhukese polümeerikattega tabletid anastrosool Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale VALOCORDIN DIAZEPAM 10mg/ml suukaudsed tilgad, lahus diasepaam Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave patsiendile Sinomist 1 mg/50 mg/ml ninasprei, lahus Ksülometasoliinvesinikkloriid/dekspantenool Kasutamiseks üle 6-aastastel lastel ja täiskasvanutel. Enne ravimi kasutamist lugege

Rohkem

Efexor and associated names, INN-venlafaxine

Efexor and associated names, INN-venlafaxine LISA I RAVIMI NIMETUSTE, RAVIMVORMI, TUGEVUSTE, MANUSTAMISVIISI, MÜÜGILOA HOIDJATE LOETELU LIIKMESRIIKIDES 1 Liikmesriik Müügiloa hoidja Ravimi väljamõeldud nimetus Tugevus Ravimvorm Manustamisviis Austria

Rohkem

EMA_2011_ _ET_TRA

EMA_2011_ _ET_TRA II LISA Euroopa Ravimiameti esitatud teaduslikud järeldused ning positiivse arvamuse alused 1 Teaduslikud järeldused Docetaxel Teva Genrics ja sarnaste nimetuste (vt I lisa) teadusliku hindamise üldkokkuvõte

Rohkem

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond : 1) mõistab, kuidas ühiskonnas toimuvad muutused avaldavad mõju perekonna ja peresuhetega seotud

Rohkem

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012 HINDAMISKRITEERIUMID 01 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud.okt.01 üldkoosoleku otsuega nr (Lisa ) Hindamiskriteeriumid on avalikud

Rohkem

Non-pharmacological treatment

Non-pharmacological treatment Kroonilise sageduskontrolli ravim Kliiniline küsimus Kas kroonilise sageduskontrolli strateegia puhul tuleks kodade virvendusarütmia patsientidel esmavalikuna eelistada BBL vs KKB vs muid ravimeid? Olulised

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Pregnyl, 5000 RÜ/ml süstelahuse pulber ja lahusti Inimese kooriongonadotropiin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Microsoft PowerPoint - BPP_MLHvaade_juuni2012 (2)

Microsoft PowerPoint - BPP_MLHvaade_juuni2012 (2) Balti pakendi protseduur MLH kogemus Iivi Ammon, Ravimitootjate Liit Ravimiameti infopäev 13.06.2012 Eeltöö ja protseduuri algus Päev -30 MLH esindajad kolmes riigis jõuavad arusaamani Balti pakendi protseduuri

Rohkem

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015 2015 Sisukord: Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015... 1 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 3 2. Andmete analüüs...

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Elevit Pronatal, õhukese polümeerikattega tabletid 12 vitamiini ja 7 mineraalainet ning mikroelementi Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

CML and Fertility Leaflet EE

CML and Fertility Leaflet EE VILJAKUS, PERE- PLANEERIMINE JA NOOR TÄISKASVANU MILLEGA TULEB ARVESTADA ENNE PEREKONNA LOOMIST? 2 KUI MA OLEN KMLi DIAGNOOSIGA MEES, SIIS KAS PEAKSIN SEOSES LAPSE EOSTAMISEGA MILLEGI PÄRAST MURET TUNDMA?

Rohkem

Luuravi

Luuravi Luuravi 10.01.2015 Edward Laane Multiipelne müeloom (MM) Pahaloomuline vereloome kasvaja, luuüdis paljunevad klonaalsed pahaloomulised plasmarakud ehk müeloomirakud Hüperkaltseemia (C) Neerupuudulikkus(R)

Rohkem

Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12

Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12 Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12. veebruar 2009 TÖÖSTRESS on pingeseisund, mille on

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Ravimite soodusnimekirja lisamise protsess 14.11.2012 Päevakava 9.00 9.15 Hommikukohv ja registreerumine 9.15 9.30 Sissejuhatus (moderaator Ain Aaviksoo) 9.30 9.55 Priit Kruus tutvustab uuringu tulemusi

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

Zerene, INN-zaleplon

Zerene, INN-zaleplon LISA 1 RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Zerene 5 mg kõvakapslid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Iga kapsel sisaldab 5 mg zaleplooni. Abiaine: laktoosmonohüdraat 54 mg.

Rohkem

BYETTA,INN-exenatide

BYETTA,INN-exenatide I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Byetta, 5 mikrogrammi süstelahus pen-süstlis Byetta, 10 mikrogrammi süstelahus pen-süstlis 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Iga annus

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt Pneumokokknakkuse esinemine ja immuunprofülaktika Eestis Tervisekaitseinspektsioon Streptococcus pneumoniae avastatud 1881. aastal (dr.george Miller Sternberg ning keemik ja mikrobioloog Louis Pasteur)

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale OFTAQUIX 5 mg/ml silmatilgad, lahus Levofloksatsiin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles, et

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Elontril, 150 mg toimeainet modifitseeritult vabastavad tabletid Elontril, 300 mg toimeainet modifitseeritult vabastavad tabletid Bupropioonvesinikkloriid Enne ravimi

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Carbalex 200 mg tabletid Carbalex 400 mg tabletid Karbamasepiin (Carbamazepinum) Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks lähtub järgmistest põhimõtetest. a. Hinnastamismaatriks

Rohkem

Lisa 1 Opioidsõltuvuse asendusravi Kliiniline protokoll Tallinn 2013

Lisa 1 Opioidsõltuvuse asendusravi Kliiniline protokoll Tallinn 2013 Lisa 1 Opioidsõltuvuse asendusravi Kliiniline protokoll Tallinn 2013 Eessõna Opioidsõltuvse asendusravi kliinilise protokolli koostamisel on aluseks võetud WHO poolt 2009. aastal välja antud juhised Guidelines

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS Parofor, 140 mg/ml lahus joogivees, piimas või piimaasendajas manustamiseks sigadele ja vatsaseede eelsel perioodil vasikatele 2. KVALITATIIVNE JA

Rohkem

Microsoft Word - efexor_depot_annexI_III_et

Microsoft Word - efexor_depot_annexI_III_et LISA I RAVIMI NIMETUSTE, RAVIMVORMIDE, TUGEVUSTE, MANUSTAMISVIISI, MÜÜGILOA HOIDJATE LOETELU LIIKMESRIIKIDES 1 Liikmesriik Müügiloa hoidja Ravimi väljamõeldud nimetus Tugevus Ravimvorm Manustamisviis Belgia

Rohkem

Microsoft Word - alkohol_K13_K14_EvSu.doc

Microsoft Word - alkohol_K13_K14_EvSu.doc Tõendusmaterjali kokkuvõte - EvSu Kliiniline küsimus nr 13 ja nr 14 K 13: Kas alkoholihimu vähendavaid ravimeid saavad patsiendid peavad vähendamiseks ravimit kasutama igapäevaselt vs kasutama riskiolukorras?

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Driptane 5 mg tabletid Oksübutüniinvesinikkloriid Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles, et seda

Rohkem

Trimetazidine_AnnexI-IV_et

Trimetazidine_AnnexI-IV_et II LISA Teaduslikud järeldused ning müügiloa tingimuste muutmise alused 25/42 Teaduslikud järeldused Trimetasidiini sisaldavate ravimite (vt I lisa) teadusliku hindamise üldkokkuvõte Trimetasidiin on metaboolne

Rohkem

TÄISKASVANUTE UNEHÄIRETE ESMANE DIAGNOSTIKA JA RAVI TÖÖRÜHMA JA SEKRETARIAADI TÖÖKOOSOLEKU PROTOKOLL nr. 6 Kuupäev 8. november 2017 Koht Eesti Haigeka

TÄISKASVANUTE UNEHÄIRETE ESMANE DIAGNOSTIKA JA RAVI TÖÖRÜHMA JA SEKRETARIAADI TÖÖKOOSOLEKU PROTOKOLL nr. 6 Kuupäev 8. november 2017 Koht Eesti Haigeka TÄISKASVANUTE UNEHÄIRETE ESMANE DIAGNOSTIKA JA RAVI TÖÖRÜHMA JA SEKRETARIAADI TÖÖKOOSOLEKU PROTOKOLL nr. 6 Kuupäev 8. november 2017 Koht Eesti Haigekassa, Lastekodu 48, Tallinn Algus Lõpp kl 12.00 kl 16.00

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale LIDOCAINE GRINDEKS, 20 mg/ml süstelahus Lidokaiinvesinikkloriid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem

my_lauluema

my_lauluema Lauluema Lehiste toomisel A. Annisti tekst rahvaluule õhjal Ester Mägi (1983) Soran Alt q = 144 Oh se da ke na ke va de ta, ae ga i lust üü ri kes ta! üü ri kes ta! 3 Ju ba on leh tis lei na kas ke, hal

Rohkem

EMA ENET

EMA ENET II lisa Teaduslikud järeldused ja positiivse arvamuse alused 5 Teaduslikud järeldused Ravimi Valebo ja sarnaste nimetuste (vt I lisa) teadusliku hindamise üldkokkuvõte Taustteave Valebo on kombinatsioonpakend,

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Diltiazem Lannacher 90 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid Diltiaseem Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Zonegran, INN-zonisamide

Zonegran, INN-zonisamide I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Zonegran 25 mg kõvakapslid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks kõvakapsel sisaldab 25 mg zonisamiidi. Teadaolevat toimet omav abiaine:

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Toujeo, INN-insulin glargine

Toujeo, INN-insulin glargine I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Toujeo 300 ühikut/ml SoloStar, süstelahus pen-süstlis Toujeo 300 ühikut/ml DoubleStar, süstelahus pen-süstlis 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem