INSENERIBÜROO STRATUM. Kergliikluse prognoosimise juhend

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "INSENERIBÜROO STRATUM. Kergliikluse prognoosimise juhend"

Väljavõte

1 INSENERIBÜROO STRATUM Kergliikluse prognoosimise juhend Tallinn 2013

2 SISUKORD: 1. Uuringu eesmärk Ülevaade teistes riikides kasutatavatest kergliikluse prognoosimise meetoditest... 5 Soomes... 5 Rootsis... 8 Ameerika Ühendriikides... 8 Teemakohane kirjandus: Kergliikluse prognoosimise meetodid ja teoreetilised alused Modelleerimine Liikumiskorrespondentside uuringul põhinev meetod Kergliikluse prognoosi periood Faktorid, mis mõjutavad kergliikluse sagedust ja oodatavaid liikumissuundi Prognoosimiseks vajalikud lähteandmed Lihtsustatud metoodika jalakäijate ja jalgratturite arvu ning nende oodatavate liikumissuundade prognoosimiseks Liiklust genereeriva mõju terviksuuruse määramine Kergliikluse prognoositava mahu määramine Kergliikluse prognoositava liikumispiirkonna määramine Võimalike liikumiste siht- ja lähtepunktide leidmine määratud piirkonnas Liikumismahtude korrektuur sihtpunktide ja liikumisviiside lõikes Kergliikluse prognoosimise näide, kasutades väljatöötatud metoodikat Ülesanne: Käesolev juhend on koostatud Inseneribüroos Stratum aastal Maanteeameti ülesandel. Juhendit on korrigeeritud juunis 2013.aastal.Juhendi koostamist juhtis Dago Antov. 2

3 1. Uuringu eesmärk Jalakäijate ja jalgratturite liiklusohutus on Eesti liiklusohutusliku olukorra üks olulisi nurgakive. Seoses pideva jalakäijate ja jalgratturite arvu kasvuga näeb ette Eesti rahvuslik liiklusohutusprogramm aastateks ning selle rakendusplaan aastateks ette meetmed jalakäijate ja jalgratturite ohutuse suurendamiseks. Transpordi arengukavas on mainitud järgmist: Linnades ja asulate lähiümbruses ei ole piisavalt jalgrattateid ning puudub infrastruktuur, mis võimaldaks jalgratast kasutada alternatiivse liikumisvahendina (näiteks puuduvad parklad töökohtade ja ühistranspordijaamade juures). Kergliikluse arendamise potentsiaal on suures osas kasutamata ning kergliikluse infrastruktuur on arengus maha jäänud. Ning ülesandena sätestab sama dokument: Infrastruktuuri arendamisel ja hooldamisel tuleb arvesse võtta ka keskkonnasõbraliku kergliikluse ja ühistranspordi vajadusi ning tagada ligipääs transporditeenustele ja infrastruktuurile ka vähenenud liikumisvõimega inimestele. Lisaks ühistranspordile võiks arvestatavalt kasvada ka kergeliikluse osakaal. Viimase saavutamiseks peaks infrastruktuuriinvesteeringutes pöörama rohkem tähelepanu jalgrattateede arendamisele. Arengukava näeb ette järgmised eesmärgid ja indikaatorid: Kergliikluse osakaalu suurenemine tööl käimisel aastaks 2013: 10% Kergliikluse süstemaatiliseks arendamiseks on ette nähtud kergliikluse edendamise rakendusplaani (meede 1.1) väljatöötamine. TEGEVUSSUUNAD JA OLULISEMAD TEGEVUSED: -Kergliikluse infrastruktuuri oluline parandamine nii asulates kui ka asulavälistel teedel -Töötatakse välja juhendid kergliikluse ohutuse ja juurdepääsu arendamiseks. -Kergliikluse propageerimine... Ka kergliikluse ohutuslik olukord pole kiita. Jalakäijaõnnetused moodustavad olulise osa vigastustega lõppenud liiklusõnnetustest aastal aset leidnud 1868 inimkannatanuga liiklusõnnetustest 23% (436) olid kokkupõrked jalakäija ja mootorsõiduki vahel. Kuigi võrreldes 2007.aastaga (513) on jalakäijaõnnetuste arv vähenenud, on selliste õnnetuste osakaal kõigist inimvigastustega õnnetustest siiski 2008.aastal suurem kui aasta varem. Eelkõige on jalakäijaõnnetuste osatähtsuse suurenemine tingitud mootorsõidukite omavaheliste kokkupõrgete ja ühesõidukiõnnetuste oluliselt suuremast vähenemisest. 3

4 Kokkupõrked mootorsõidukite ja jalakäijate vahel leiavad enamasti aset linnalistes piirkondades, kus jalakäijaid on rohkem ja liiklussagedused on suuremad. Kui vaadelda perioode oktoober ning oktoober , siis üle 60% jalakäijaõnnetustest toimus Eestis suuremates linnades (Tallinn, Tartu, Kohtla-Järve, Pärnu ja Narva) ja vaid kolmandik ülejäänud piirkondades. Õnnetuste koondumine just tihedama asustusega piirkondadesse on mõistetav juba seetõttu, et jalakäijad ning nende poolt tehtavaid liikumisi on rohkem, mis omakorda tõstab tõenäosust õnnetusse sattuda. Kui aga analüüsida raskete tagajärgedega liiklusõnnetusi, kus jalakäija kokkupõrke tulemusel hukkus, siis hoolimata sellest, et õnnetusi on asulavälises piirkonnas vähem, on mootorsõidukiga kokkupõrkel jalakäija hukkumise tõenäosus suurem. See maailmas üldiselt täheldatav asjaolu on tingitud nii maanteede suurematest sõidukiirustest kui ka jalakäijate vähesest eraldatusest sõiduteest. Samuti on valgustingimused pimedal ajal asulaväliselt enamasti oluliselt halvemad kui asulates. Üheks meetmeks on kergliiklusteede rajamine nii asulates kui ka väljaspool neid. Efektiivsemaks rahaliste vahendite kasutamiseks ja parema projektlahenduse väljatöötamiseks on teede planeerijatel ning projekteerijatel tarvis prognoosida nii tulevast liiklussagedust ja transpordivoo koosseisu kui ka jalakäijate ja jalgratturite liikumise põhisuundasid. Seoses eeltooduga tekkis Maanteeametil vajadus tellida uuring, mille eesmärgiks on koostada juhend jalakäijate ja jalgratturite liikluse prognoosimiseks planeeritaval või projekteeritaval teel. Tabel Jalakäijate, jalgratturite ja mopeedijuhtide osalusel toimunud liiklusõnnetuste ohvrid Hukkunud Vigastatud Kokku Kokku Linnad: Tallinn Tartu Pärnu K-Järve Narva Maakonnad: Harju Hiiu Ida-Viru Jõgeva Järva Lääne Lääne-Viru Põlva Pärnu Rapla

5 Saare Tartu Valga Viljandi Võru Kokku Allikas: Maanteeamet 2. Ülevaade teistes riikides kasutatavatest kergliikluse prognoosimise meetoditest Üheks meetmeks on kergliiklusteede rajamine nii asulates kui ka väljaspool neid. Sellel eesmärgil on aga jällegi vajalik hinnata millised uued kergliiklust soosivad või nende ohutust parandavad investeeringud on efektiivsemad kui teised. Siinkohal on üheks oluliseks kriteeriumiks infrastruktuuri objektide puhul nende kasutamise intensiivsus, mis omakorda eeldab võimalust kergliiklejate arvu prognoosida. Samasuguste probleemidega puutuvad kokku ka teiste riikide spetsialistid. Käesoleva juhendi koostamisel uurisid selle autorid tähelepanuväärset hulka kirjandusallikaid, milles leidus viiteid võimalikele metoodikatele, mida erinevates riikides kasutatakse kergliikluse mahu ja põhisuundade prognoosimiseks. Sellise ülevaate tulemusena selgus, et näiteks võrreldes autoliikluse prognoosimeetoditega on jalakäijaid ja jalgrattaid käsitlevaid metoodikaid üsna vähe, või ei ole need kättesaadavad lihtsaid otsingumootoreid kasutades. Samuti on hädavajalik Eestile sobiliku metoodika väljatöötamisel kasutada eelkõige sarnase kliima ja võimaluse korral ka kultuuritausta ning üldise transpordisüsteemi olukorra mõttes sarnaseid riike eeskujuna. On arusaadav, et võrreldes näiteks autoliikluse, teataval määral ka ühistranspordiga on kergliiklus jalgsiliikumine ja jalgrattakasutus oluliselt suuremal määral seotud ilmastiku, asustustiheduse ja traditsioonidega. Alljärgnevalt on antud ülevaade mõnedest lähenemisviisidest Soomes, Rootsis ja USA-s. Soomes valminud Pertti Pörhölä diplomitöö Kergliiklustee vajaduse määramine teeregistri ja maakasutusandmete alusel (Kevyen liikenteen väylän tarpeen arviointi tierekisteri- japaikkatiedon avulla) põhineb asutuskeskuste paiknemise ja iseloomu analüüsil. Selle lähenemisviisi aluseks on oluliste tegurite määramine, millised võivad mõjutada kergliikluse prognoositavat mahtu, mida kirjeldatakse kui asustusest (maakasutusest) tulenevat kergliikluse potentsiaali ehk liikumisnõudluse väärtust (Soome keeles: matkatuotosluku). 5

6 Koostatud metoodika kohaselt määratakse igale analüüsitavale objektile (näiteks uus tee), kasutades GIS-rakendusi, ca 300 m raadiusega piirkond ja seal elavate inimeste arv peamiste vanusegruppide lõikes, samuti ka - kasutades hooneregistri andmeid- kinnistute ja korterite/ majade arv. Iga vanusegrupi jaoks määrati seejärel liikumisnõudluse koefitsiendid: Vanusegrupp (v) Liikumisnõudluse (Aastat) koefitsient (k ln ) , , ,8 >18 1,0 Nende koefitsientide aluseks on üleriiklikud andmed elanike riiklikust liikuvusuuringust. Piirkonna kergliiklusnõudlus (N) määratakse: N= sum(e v * K ln,v ), kus N on antud piirkonna kergliiklusnõudlus K ln on liikumisnõudluse koefitsient E v on vastava vanusegrupi v elanike arv uuritavas piirkonnas Peale piirkonna kergliiklusnõudluse määramiste leitakse sellele vastavad nn maakasutuse tegurid R vastavalt järgnevale tabelile N R 6

7 > Järgmisena võetakse arvesse lähedalasuvate asulate mõju. Espool määratud kergliiklusnõudlust N korrutatakse asula kauguse koefitsiendiga, mis leitakse järgmisest tabelist: Asula Koefitsient a kaugus, km >5 km km 1,25 < 3 km 1,5 Asula kauguseks võetakse lühim liikumismaa antud objektist (näiteks tee) lähima asulani. Kui analüüsitavas piirkonnas on palju elanikke (näiteks > 380, siis koefitsient R=20) ja analüüsitav objekt asub <3 km kaugusel keskasulast, saadakse summaarseks teguri väärtuseks suurim võimalik ehk R*a = 20 x 1,5 = 30 Järgmisena võetakse arvesse kooli või muu lasteasutuse paiknemist. Antud metoodika kohaselt võetakse arvesse ainult algkooliastme (Soomes nn ala-aste) haridus-asutuse kaugust objektist. Kui selline paikneb kuni 300 m kaugusel objektist, siis leitakse, et see mõjutab olulisel määral kergliikluse potentsiaalset nõudlust. Vastavad tegurid on esitatud järgnevas tabelis: Algkooli kaugus objektist Tegur L >5 km km m 3 km 7 <300 m 10 Lisaks võetakse arvesse vastava vanusegrupi elanike arvu, antud kontekstis siis algkooliealiste laste olemasolevat ja prognoositavat arvu. Algkoolealiste laste arv mõjupiirkonnas Baaskoefitsient Tegur L, kui mõjupiirkond on: <300 m 300 m-3 km km Summaarne maksimaalne koefitsient , , , , > Seega saab summaarseks koefitsiendiks olla 20 (juhul, kui kool asub <300 m kaugusel objektist (L=10) ning objekti piirkonnas elab >200 algkooliealist ( a) last, baaskoefitsient =2. Summaarne koefitsient määratakse kui asula ja kooli tegurite summa. Elanike arvu, asula ja kooli mõjutegurite maksimaalseks summaarseks väärtuseks saab seega olla 20+30= 50. 7

8 Kuigi siinkirjeldatud meetod on välja töötatud, ei ole teadaolevalt seda ka Soomes ametlikult kasutusel ja tegemist on pigem ühe võimaliku lähenemisviisi uuringuga, kui laialdaselt aktsepteeritud meetodiga. Rootsis on kasutusel meetod (Effectsamband ja Transek), kus ühendatakse liikumisnõudluse prognoos niinimetatud hinnangulise takistusteguriga, mis iseloomustab võimalust igat prognoositavat ühendust reaalselt kasutada. Seega saab prognoositava liikumisnõudluse, mille alusena saab kasutada ka olemasoleva kergliiklusuuringu andmeid, määrata kui liikumistakistuse muutuse ja potentsiaalse liikumisnõudluse korrutist. Näiteks kui täna on kahe piirkonna vahel liikuvate jalakäijate arv N, selle mahu muutumist ei prognoosita muudel põhjustel kui võimalike ühenduste kvaliteedi paranemise tulemusena (k=k1/k2), siis prognoositakse liiklusmahu kasvu teguri k=k1/k2 võrra. Ameerika Ühendriikides on jalakäijate liikluse prognoosimiseks kasutatud jalgsiliikluse mudelit Bostonis. Mudeli loomisel lähtuti seitsmeastmelisest lähenemisviisist: 1. Põhiandmete kogumine 2. Jalgsikäigu marsruutide modelleerimine 3. Jalgsikäigu marsruutide potentsiaali määramine 4. Jalgsikäiguliikluse loendused mudeli kalibreerimiseks 5. Täiendavate andmete hankimine ja lisamine mudelisse, mis mõjutavad jalgsiliikumist: a. Maakasutus b. Ühistransport c. Muud muutujad 6. Mudeli tulemuste valideerimine (testimine) 7. Jalakäiguliikluse prognoosimine mudeli abil arvestades marsruutide potentsiaali ja muid muutujaid Andmete hankimiseks ja töötlemiseks kasutati GIS-põhiseid rakendusi, mida teostas Bostoni Arenguamet (Boston Redevelopment Agency), mis sisaldas andmeid tänavavõrgu ja kõnniteede, ehitiste, aerofotode, maakasutusandmete, turismiobjektide, ühistranspordi, sealhulgas metroopeatuste kohta jms. Ka modelleerimiseks vajalik marsruutvõrk loodi kasutades spetsiaalset GIS-rakendust (TIGER, CONFEEGO). Jalakäijate liiklusmudel oli oma olemuselt sarnane klassikalisele transpordi nõudlusmudelile, mille võrk koosneb lülidest ja sõlmedest ning transpordinõudlus on määratud transporditsoonide vahelise korrespondentsmaatriksiga. 8

9 Mudeli kalibreerimiseks viidi läbi ka ulatuslik jalakäijate liiklusloendus 82 punktis. Loendus teostati põhimõttel, kus kella 8:00 ja 20:00 vahelisel perioodil määrati igas tunnis jalakäijate liiklussagedus 5 minutilise perioodi jooksul. Loendus teostati kaks korda tööpäeval ja nädalalõpul. Loendatud jalakäijate liiklussageduse väärtused ulatusid 0-st kuni 2000 JK/h-ni. Uuringu tulemusel selgus, et mudeli poolt ennustatud ja tegelikud liiklussageduse väärtuste vaheline korrelatsioon ei osutunud eriti tugevaks (R 2 = 0,55). Seetõttu otsustati mudelit täiendada maakasutust iseloomustavate väärtustega, mis peaksid kirjeldama atraktiivsust jalgsikäigu jaoks. Peale mudeli lõplikku kalibreerimist ja valideerimist, prognoositi viimases etapis jalakäijate liiklussagedust. Teemakohane kirjandus: 1. Michael May, Roberto Rösler, Daniel Schultz, Dirk Hecker (Fraunhofer IAIS), Simon Scheider (University of Münster). Pedestrian Flow Prediction in Extensive Road Networks using Biased Observational Data. ACM GIS '08, November 5-7, Irvine, CA, USA 2. Desyllas, J., Duxbury, E., Ward, J., Smith, A Pedestrian Demand Modeling of Large Cities: An Applied Example from London. Centre for Advanced Spatial Analysis Working Paper 62, University College London 3. Harney, D Pedestrian modelling: current methods and future directions. Road & Transport Research 11, 4 (2002), Pushkarev, B. and Zupan, J.M Pedestrian travel demand. Highway Research Record 355, Planning Design and maintenance of Pedestrian facilities. Publication No FHWA-IP , March, Noah Raford, David R. Ragland. Pedestrian Volume Modelling for Traffic Safety and Exposure Analysis: The Case of Boston, Massachusetts UC Berkeley Traffic Safety Center. Retrieved from: 7. Lovas,G. Modelling And Simulation Of Pedestrian Traffic Flow. Transportation Research B. Vol. 28, 1994, pp Timms, P. Putting Pedestrians into Network Planning Models. Paper presented at the 6th World Conference on Transport Research, Lyon, Timms, P. and Cavalho, S. Inclusion of Pedestrians and Cyclists In Network Planning Models. In Proceedings of the DRIVE Conference Advanced Telematics in Road Transport, Amsterdam, Federal Highway Administration, 1999, Guidebook on Methods to Estimate Non- Motorized Travel: Overview of Methods, United States Department of Transportation, Publication No. FHWA-RD , Virginia. 9

10 11. Kevyen liikenteen edistämisen arviointi. Tausta-aineisto. Liikenne ja viestintäministeriö, Savo - Karjalan tiepiirin kevyen liikenteen verkko tarveselvitys, Savo-Karjalan tiepiiri/plaana Oy, luonnos 8/

11 3. Kergliikluse prognoosimise meetodid ja teoreetilised alused Liikumisnõudlusel põhinevaid meetodeid võib pidada kõige põhjendatumateks meetoditeks liikluse prognoosimisel, sealhulgas ka kergliikluse prognoosimisel. Nende peamiseks eeliseks on meetodi selgus, lihtsus ja sobivus enamuse ülesannete lahendamiseks. Lisaks võimaldavad mitmed kaasaegsed rakendused ja tarkvaralahendused koostada ja kasutada ka komplitseeritud lahendusi lihtsasti ja kiiresti. Järgnevalt kirjeldame kahte peamist lähenemisviisi, mida saab kasutada kas kergliikluse prognoosimisel või siis vähemalt vajalike lähteandmete hankimisel Modelleerimine Modelleerimine on täna üsna laialdaselt kasutatav meetod liiklusvoogude analüüsimiseks ja prognoosimiseks. Põhimõtteliselt puuduvad olulised metodoloogilised ja tarkvaralised takistused ka kergliiklusvoogude modelleerimiseks samade põhimõtete järgi, mida kasutatakse mootorsõidukiliikluse modelleerimisel. Siiski on kergliikluse, sealhulgas jalgsiliikluse modelleerimine hoopis vähem levinud ja kasutatud, kuigi enamasti sisaldavad näiteks ühistranspordimudelid ka jalgsikäiguliiklust. Probleemiks võib siin eelkõige kujuneda vajalike lähteandmete olemasolu ja raskused selle hankimisel. Näiteks Soomes ei ole teadaolevalt kergliikluse mudeleid kasutusel, mistõttu üldiselt jääb kergliikluse prognoos suuresti nõudluse hindamise tasemele. Puudub informatsioon ka selle kohta, et jalgrattaliiklust oleks modelleeritud, vähemasti puuduvad selle kohta usaldusväärsed allikad. Jalgsiliikluse kohta on teostatud siiski mõningaid katsetusi (Espoo 70-ndatel aastatel ja Helsingi 90- ndatel). Viimase jaoks kasutati tuntud transpordimudeli EMME/2 tarkvara, kusjuures transporditsoonidena kasutati elamukvartalid, töökohad, ühistranspordipeatused. Mudelis kasutati kolmeastmelist lähenemisviisi (liikluse genereerimine, korrespondentsid ja marsruudivalik) [Allikas: Liikenne- ja viestintäministeriön mietintöjä ja muistioita B 10/2001]. Jalgrattaliikluse modelleerimine ei ole tavaline isegi mitte tuntud jalgrattariikides, nagu Holland või Taani. Hollandis on kasutusel mudel, mille andmestik baseerub põhiliselt liiklusloenduse andmetel, kuid milles käsitletakse ka liikluse genereerimise arvutust, nõudluse jaotust erinevate liikumisviiside lõikes ning võimalust hinnata liiklusmõju. Taani kohta ei olnud võimalik hankida informatsiooni kasutuselolevate mudelite kohta, siinkohal peetakse silmas traditsioonilist neljaastmelist nõudlusmudelit. 11

12 Ka Suurbritannias on olukord suures osas sarnane, asjad ei ole jõudnud katsetustest kaugemale. USA-s on teada katseid liita kergliiklus juba kasutusel olevatesse transpordimudelitesse, kuid olulist informatsiooni nende katsetuste tulemuste kohta, ei õnnestunud käesoleva töö koostamise käigus hankida. Peamiseks probleemiks kergliiklusmudelite puhul on nende keerukus loomisel ja kasutamisel ning sellest omakorda tulenev usaldusväärsuse temaatika. Siiski peavad käesoleva juhendi autorid ideed kergliiklusmudelite kasutamisest kergliikluse prognoosimiseks võimalikuks ja sobivaks, kuid kasutatavate mudelite karakteristikuid ja usaldusväärsust on nende tulemuste interpreteerimisel vaja kindlasti hinnata Liikumiskorrespondentside uuringul põhinev meetod Liikumiskorrespondentside uuringul põhinev meetod on tuntud meetod mitmesuguste liikumisviiside analüüsimisel ja prognoosimisel. Kõige sobivamal kujul põhineb selline informatsioon otseselt elanikkonna küsitlustel, mis sisaldavad ka küsimusi liikumiste lähte- ja sihtkohtade, põhjuste ja liikumisviisi kohta. Suurimaks probleemiks selliste uuringute läbiviimisel on: - Küsitlusmetoodika stabiilsus või võrreldavus teiste sarnaste uuringutega; - Küsitluse katvus (piirkonniti) ja nende läbiviimise sagedus (Eestis on need praktiliselt 100% projektipõhised); - Valimi suurus. Kui uuring viiakse läbi kõikide liikumisviiside osas, võivad mõned väikese osakaaluga liikumisviisid, eelkõige jalgrattaliiklus, näiteks jääda väikese ja ebausaldusväärse valimi tasemele. Seetõttu tuleb selliste küsitluste andmete kasutamisel hinnata ka vastava valimijaotuse suurust ja sobivust. Isegi kui selliste andmete kasutamine on vastuvõetav, siis nende andmete põhjal liiklusprognoosi koostamine võib samuti osutuda kaelamurdvaks ülesandeks, sest enamasti ei ole küsitlusuuringute tulemusel kättesaadav piisavalt informatsiooni arengutrendide suhtes, eriti siis, kui uuringuid ei ole teostatud regulaarselt. Siiski tuleb küsitlusuuringutest saadavat informatsiooni pidada äärmiselt vajalikuks lähteinformatsiooniks, eelkõige juhtudel kui kergliikluse prognoosimiseks on kavas kasutada kas modelleerimist või käesolevas juhendis kirjeldatud lihtsustatud meetodit. Ühe näitena küsitlustel põhineva prognoosimetoodika kohta võib siiski tuua Soomes kaitstud diplomitöö Jalgrattaliikluse edendamine Helsingi keskuses [Voltti, 1999]. Kesklinna sõitvaid jalgrattureid küsitleti ja nende sõidumarsruudid kaardistati vastava arvutiprogrammi abil. Sel viisil määratud marsruutidele lisaks fikseeriti ka sõidu lähte- ja sihtpunktid, millele omakorda leiti lühimad 12

13 marsruudid. Prognoosides jalgrattaliikluse nõudlust ja määrates siis saadud analüüsi alusel sobivad marsruudid, määrati kindlaks ka erinevate marsruutide liikluspotentsiaal. Kogu süsteem kattis 201 marsruuti, millised olid omakorda jagatud 934 lõiguks. Ühtlasi sai sellise analüüsimiseks sobiva töövahendi abil määrata neid marsruute, mis olemasolevas olukorras ei olnud aktiivselt kasutusel, kuid nende kvaliteedi arendamisel võiksid need muutuda atraktiivseks. 4. Kergliikluse prognoosi periood. Maanteede projekteerimisnormide alusel määratakse maantee klass arvestades eeldatavat keskmist liiklussagedust, regionaalse arengu vajadust ning rahvusvahelist liiklust. Normid sätestavad: (2) Maanteevõrgu kavandamine, maantee ja selle lõikude projekteerimine peab tuginema liikluse prognoosi tulemustel.... (3) Arvestusliku ajavahemiku algusaastaks tuleb võtta maantee (või eraldi lõigu) ehituse valmimisaasta. Maantee klassi määramisel on arvestuslikuks ajavahemikuks 20 aastat. Samas, lähtudes kogemuste ja senise praktika puudumisest kergliikluse prognoosimisel ja analüüsimisel on käesoleva juhendi autorid arvamusel, et 20-aastase perioodi prognoosimine jalgsiliikluse jaoks arvestades käesolevas juhendis välja pakutud lihtsustatud metoodikat võib osutuda liialt ettearvamatuks ja tõenäoliselt ebatäpseks, eelkõige sel põhjusel, et vajalikud lähteandmed võivad nimetatud perioodi jooksul oluliselt muutuda. Näiteks Soomes võetakse arvestatavaks prognoosiperioodiks kuni 10 aastat [11]. Ülaltoodust johtuvalt on ka käesolevas töös toodud lihtsustatud metoodika rakendamine otstarbekas vaid maksimaalselt 10-aastase perioodi jaoks, täpsema tulemuse on võimalik saada juhuks, kui prognoosiperiood ei ületa 5 aastat alates selle koostamisest. 13

14 5. Faktorid, mis mõjutavad kergliikluse sagedust ja oodatavaid liikumissuundi 2005.aastal Harjumaal ja 2009.aastal Jõgevamaal teostatud elanike liikuvust käsitlev küsitlusuuring näitas seda, et jalgsiliikumise ja jalgrattakasutuse näitajad neis maakondades on külaltki sarnased. Teostatud uuringu tulemused, kus küsitleti Harjumaa (välja arvatud Tallinna linna) ja Jõgevamaa elanikke eesmärgiga teada saada elanike igapäevaste liikumiste põhjuseid, liikumisviisi ja ajakulu liikumisele. Need tulemused võimaldavad hinnata ka jalgsi- ja jalgrattaliikumise areaali (võimalikku kaugust liikumise algpunktist) ning peamisi eesmärke. 100% 90% 87% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 63% 18% 11% 7% 7% 6% 2% 1% 0% kuni 2 kuni 5 kuni 10 kuni 20 üle 20 km SA JK JR ÜT Joonis 5.1. Erinevate liikumisviiside kasutus sõltuvalt liikumise pikkusest (Harjumaa, 2005). Tähised: SA- sõiduauto, JK- jalgsi, JR- jalgratas, ÜT- ühistransport. 14

15 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Joonis 5.2. Jalgsiliikumise pikkused (m) Harjumaal 2005.a. Kui toodud tulemusi kirjeldada kumulatiivselt, siis saame koostada järgmise graafiku: 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% < >4000 Series1 3% 28% 61% 82% 89% 91% 98% 99,8% 100% Joonis 5.3. Jalgsikäigumaa (m) kumulatiivne jagunemine Harjumaal Selle tulemuse kohaselt jääb ca 90% jalgsikäikudest vahemikku kuni 2 km, ja 99,8%- vahemikku kuni 4 km. 15

16 Analoogseid tulemusi andis ka eelnevast täiesti sõltumatult teostatud uuring Jõgeva maakonnas 2009.aastal. Selle uuringu tulemustel on marsruutide pikkuse jaotus erinevate liikumisviiside lõikes järgmine: 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 84,1% 57,1% 18,2% 18,6% 13,3% 1,9% 4,0% 0,5% 0,1% 2,0% kuni 2 kuni 5 kuni 10 kuni 20 üle 20 km SA JK JR ÜT Joonis 5.3. Liikumismaa pikkuse jagunemine erinevate liikumisviiside kasutusel (2009). Eelnevat tulemust saab kujutada ka järgmiselt: 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% ÜT JR JK SA 20% 10% 0% kuni 2 kuni 5 kuni 10 kuni 20 üle 20 km Joonis 5.4. Liikumisviiside jagunemine erineva pikkusega liikumistel 16

17 Kui võrrelda 2005.aasta Harjumaa ja 2009.aasta Jõgevamaa uuringut, siis näeme, et jalgsiliikumise ja jalgrattasõidu jaoks on tulemused üsna sarnased: mõlema uuringu tulemusel jääb jalgsikäigumaa ca 90% ulatuses suurusjärku km ning % ulatuses suurusjärku kuni 5 km. Seega saame pidadagi otstarbekaks jalakäijate liikumise areaaliks kaugust kuni 2 (maksimaalselt 4) km alates liikumise alguspunktist. Samad väärtused jalgrattaliikluse jaoks on aga järgmised: ca 75% jalgrattaliiklusest toimub aga sõidupikkusega kuni 5 km, mida saab seega samuti pidada mõistlikuks sõidu algus- ja lõpp-punkti vahekauguseks jalgrattaliikluse prognoosimisel. Samade uuringute tulemusel saame ühtlasi väita, et peaaegu 90% liikumiste põhjustest (sealhulgas kergliiklusviise kasutades) on seotud korrespondentsidega, mille moodustavad seosed kodu, kooli (või muu haridusasutuse), töökoha ja kaubandusettevõtte vahel. Seega on lihtsustatud metoodika väljatöötamisel lähtutud just neist maakasutuse funktsioonidest, mida saab seostada ülalnimetatutega, ja liikumiste prognoositud arvu on võimalik korrigeerida lisades arvutatud tulemusele ca 10% liiklust muudest eesmärkidest johtuvalt. Prognoositavate kergliikluse suundade määramise aluseks on lähteandmed, mida on kirjeldatud järgmises peatükis. 6. Prognoosimiseks vajalikud lähteandmed. Eelmises peatükis kirjeldatud tulemusi arvesse võttes on vajalikud andmed kergliikluse prognoosimiseks lihtsustatud metoodika kasutamisega järgmised: 1. Lähteandmed, mis kirjeldavad kergliikluse prognoosimisega seonduvat infrastruktuuri objekti ja selle paiknemist. Sellest tulenevalt määratakse ka kergliikluse potentsiaalne areaal; Olemasolevad kergliiklust puudutavad infrastruktuurielemendid. Lisaks neile- planeeritavad või kaalutavad kergliiklust puudutavad lahendused, näiteks planeeritavad kergliiklusteed, ülekäigurajad või kohad, tunnelid, sillad, jne. 2. Maakasutuse andmed punktis 1 kirjeldatud areaalis: Elukohtade paiknemine ja elanike arv asumite, külade või muu asustusüksuse lõikes, soovitavalt võimalikult täpselt; Töökohtade paiknemine ja arvud asumite lõikes, soovitavalt täpsemalt; Haridusasutuste paiknemine ja õpilaste arv; 17

18 Kaubandusettevõtete paiknemine ja suurus (näiteks suletud brutopind), võimaluse korral ka kaubandustegevuse liik, mis iseloomustab potentsiaalset külastatavust Muud maakasutuse andmed, mis prognoosi koostaja hinnangul võivad määrata olulisel määral kergliikluse oodatavat sagedust, näiteks puhkealad, rannad, jms 3. Ühistransporditeenust iseloomustavad andmed: Ühistranspordiliinide tüüp, kulgemine, sagedus, potentsiaalne kasutus jms. Ühistranspordipeatuste või -jaamade asukohad. 4. Andmed prognoositud elanike sotsiaalse jaotuse kohta, minimaalselt alljärgneva jaotuse kohaselt: Tööealised, võimaluse korral aktiivsed tööealised inimesed; Õpilased, võimaluse korral ka nende elukohtade jaotus. 5. Asumite paiknemine, maa-alad, soovitavalt geoinfopõhiselt, milline võimaldaks määrata asumite vahelise kergliikluse liikumise kaugusi. 6. Andmed, mis puudutavad praegusi liikumisviise. Võimaluse korral jaotatuna vähemalt jalgsiliikluse, jalgrattaliikluse, autoliikluse ja ühistranspordilõikes tööalaste, kooli või muu haridusasutusega seonduvate ning kaubanduseesmärgil teostavate liikumiste lõikes. Kui need puuduvad siis kasutada olemasolevaid analoogina kasutatavaid andmeid või hinnata olukorda. 7. Võimaluse korral andmestik elanike peamiste liikumiskorrespondentside kohta peamiste liikumiseesmärkide lõikes (näiteks tööalased ja kooliliikumised). 8. Andmestik, mis puudutab antud piirkonna transpordiolukorra potentsiaalset muutumist, näiteks arengukavade või planeeringute alusel, sealhulgas liikumiste liikumisviiside vahelise jaotuse muutmise eesmärke või transpordiliikide jagunemist mõjutavate faktorite meetmeid (näiteks kergliiklustee ehitus, ühistranspordi arendamine, muu transpordi infrastruktuuri arendamine.). On selge, et sõltuvalt prognoosiülesandest, selle asukohast ning konkreetsetest detailidest võib reaalne võimalus loetletud lähteandmete hankimiseks olla suuremal või väiksemal määral piiratud. Seetõttu on äärmiselt vajalik, et prognoosi teostaja kasutaks ära võimalikult suurel määral olemasolevat või kättesaadavat informatsiooni, mis prognoosi täpsust mõjutab. Kui prognoosi teostajal on võimalik kasutada informatsiooni, mille kasutamine aitab suurendada prognoosi täpsust väljudes käesolevas juhendis esitatud lihtsustatud metoodikaga sätestatud raamidest, siis on ta ka õigustatud sellist lähenemisviisi kasutama ning teostama prognoosi täpsemalt, kui käesolevas juhendis toodud lihtsustatud meetod ette näeb. 18

19 Sama tõenäoline on ka olukord, kus kogu käesolevas peatükis loetletud lähteandmestikku ei ole võimalik hankida, või on selle usaldusväärsus kaheldav. Sellisel juhul on prognoosi koostajal kohustus, kasutades oma teadmisi, oskusi ja kogemusi, kasutada lisaks kättesaadavaile andmeid, mis põhinevad analoogiatel või on hinnangulised ja koostatud prognoosi koostaja poolt. Sellisel juhul on prognoosi teostaja aga kohustatud märkima ka andmeallikad või hinnangute autori ja teostamise põhimõtte, et teostatud prognoosi kvaliteeti oleks võimalik hinnata või, vajalike andmete täpsustamisel, korrigeerida. 19

20 7. Lihtsustatud metoodika jalakäijate ja jalgratturite arvu ning nende oodatavate liikumissuundade prognoosimiseks. Järgneval skeemil on esitatud ülevaade kergliikluse prognoosimise lihtsustatud metoodikast. Skeemil nimetatud tegevusi ja nende suurde kuuluvaid selgitusi on veidi täpsemalt kirjeldatud järgnevates alapeatükkides. TEGEVUS Liiklust genereeriva mõju terviksuuruse määramine SELGITUS Kasutada kättesaadavaid sotsiodemograafilisi andmeid ja prognoose Kergliikluse prognoositava mahu määramine Kasutada liikumisviiside vahelise jagunemise andmeid. Hinnata võimalikke muutusi Kergliikluse prognoositava liikumispiirkonna määramine Kasutada kättesaadavaid andmeid või nende puudumisel väärtusi: -kuni 2,5 km jalgsiliikumise jaoks -kuni 5 km jalgrattaliikluse jaoks Võimalike sihtpunktide leidmine määratud piirkonnas Määratakse liikumispiirkonnas paiknevate peamiste liikumispõhjustega seondatavate tegevuste arv ja suurused. Soovitav kasutada geoinfovahendeid Võimalike sihtpunktide kauguse määramine liikumispiirkonnas Määratakse liikumispiirkonnas paiknevate sihtpunktide kaugused uuritavast alast. Liikumismahtude arvutus sihtpunktide ja liikumisviiside lõikes Määratakse liikumisnõudluse jagunemine liikumispiirkonnas kasutades lihtsustatud gravitatsioonimudelit Liikumismahtude korrektuur sihtpunktide ja liikumisviiside lõikes Korrigeeritakse liikumismahu prognoosi arvestades liikumisühenduse potentsiaalset kvaliteedi tõusu 20

21 Tuleb veel alla kriipsutada, et olenevalt konkreetsest ülesandest on käesoleva metoodika rakendamisel vajalik arvestada konkreetset olustikku, kättesaadavaid lähteandmeid ja muid asjaolusid, millised mõjutavad prognoosi tulemust. Seega üldjuhul tuleb prognoosi koostamisel prognoosida käesolevat metoodikat rakendades eraldi prognoositavad liiklusmahud: 1. Jalgsikäigu jaoks, sealhulgas: tööalaste liikumiste jaoks Kooli või muu haridusasutusega seotud liikumiste jaoks Ühistranspordipeatuse või jaamaga seotud liikluse jaoks Kaubandus-teenindusettevõtete külastamisega seotud liikumiste jaoks Muudest liikumispõhjustest johtuva liikumise jaoks, mille osas teeb valiku prognoosi koostaja lähtudes ülesandest ja olukorrast 2. Jalgrattaliikluse jaoks, sealhulgas: tööalaste liikumiste jaoks Kooli või muu haridusasutusega seotud liikumiste jaoks Ühistranspordipeatuse või jaamaga seotud liikluse jaoks Kaubandus-teenindusettevõtete külastamisega seotud liikumiste jaoks Muudest liikumispõhjustest johtuva liikumise jaoks, mille osas teeb valiku prognoosi koostaja lähtudes ülesandest ja olukorrast 7.1 Liiklust genereeriva mõju terviksuuruse määramine Selle ülesande täitmiseks on vajalik kasutada kättesaadavaid sotsiaaldemograafilisi andmeid ja võimaluse korral ka prognoose, mis puudutavad käsitletavat piirkonda. Sellisteks andmeteks on üldjuhul: - elanike arv, soovitavalt peamiste sotsiaalsete gruppide (näiteks vanusegruppide lõikes), - koolide ja muude lastasutuste arv ja suurus neis (õpilaste arv), - suuremate kaubandus ja teenindusettevõtete paiknemine ja nende suurus, - oluliste töökohtade paiknemine ja suurus (töötajate arv). Kui mõne kohta neist (näiteks kaubandus-teenindusettevõtete mahu ja liigi kohta) pole täpsemaid andmeid võimalik hankida, siis võib kasutada suurust iseloomustava näitajana suletud brutopinna suurust või hinnata külastatavust (keskmine hinnanguline külastajate arv päevas). Olulise kergliiklust genereeriva faktorina tuleb määrata ka ühistranspordipeatuste ja jaamade või terminalide (näiteks raudteejaam, bussijaam, sadam, lennuväli) paiknemine. 21

22 7.2 Kergliikluse prognoositava mahu määramine Tuleb kasutada liikumisviiside vahelise jagunemise andmeid konkreetse piirkonna kohta. Mõnikord on teostatud uuringuid, mille üheks eesmärgiks on määrata liikumisviiside kasutuse jagunemine, mida üldjuhul määratakse sõiduauto, ühistranspordi, jalgsiliikumise ja jalgrattaliikluse vahelise protsentuaalse jagunemisega kõigist tööpäevastest (igapäevastest) liikumistest. Kui selliseid andmeid pole, siis võib kasutada avalikes andmebaasides (näiteks Eesti Statistika) olemasolevaid andmeid või hinnata seda. Antud etapis on vajalik hinnata võimalikke, prognoosiperioodi jooksul prognoositavaid muutusi liikumisviiside vahelises jaotuses. Selleks on sobiv kasutada piirkonna arengukavades või muudes arengudokumentides sätestatud eesmärke ühe või teise liikumisviisi soosimisel. Vastavate materjalide puudumisel võib sellise prognoosi koostada ka töö käigus. Selles etapis määratakse ka olemasolevate ja planeeritavate ühistranspordipeatuste reisijate käibed uuritavas piirkonnas. 7.3 Kergliikluse prognoositava liikumispiirkonna määramine Kergliikluse prognoositava liikumispiirkonna määramisel tuleb lähtuda kättesaadavatest uuringutest, millistes on käsitletud inimeste igapäevaseid liikumisi, sealhulgas jalgsi ja jalgrattaga, hinnates nende andmete abil potentsiaalse analüüsitava objekti (näiteks uue tee) potentsiaalse liikumispiirkonna suuruse. Kasutada kättesaadavaid inimeste liikumismarsruutide ja pikkuste kohta. Nende puudumisel võib kasutada järgmisi väärtusi: -kuni 2,5 km jalgsiliikumise jaoks, -kuni 5 km jalgrattaliikluse jaoks. 7.4 Võimalike liikumiste siht- ja lähtepunktide leidmine määratud piirkonnas Määratakse liikumispiirkonnas paiknevate peamiste liikumispõhjustega seondatavate tegevuste arv ja suurused. Oluline on silmas pidada, et analüüsitaks nii piirkonda jäävate ja kergliikluse seisukohalt oluliste objektide paiknemist nii olemasolevas olukorras kui perspektiivselt prognoosiperioodi jooksul. 22

23 Oluliste maakasutusfunktsioonide loetelus olulist liiklust genereerivat mõju omavate objektidena tuleb analüüsida vähemalt järgmisi: - Elukohti - Töökohti - Kooli ja muid lasteasutusi - Kaubandus-teenindusettevõtteid (suurusega alates 500 m 2 suletud brutopinnana) - Ühistranspordipeatusi ja terminale Kui vastavat informatsiooni on võimalik hankida, siis lisaks ka: - Meelelahutusasutusi - Riigi ja omavalitsusasutusi - Meditsiiniasutusi ja apteeke - Puhketegevusega seondatavaid asutusi - Muid maakasutuse funktsioone, analoogselt punktis 7.1 loetletutega (vt EVS 843). Antud ülesande lahendamiseks on soovitav kasutada geoinfovahendeid. 7.5 Võimalike sihtpunktide kauguse määramine liikumispiirkonnas Määratakse liikumispiirkonnas (vt.p.7.3) paiknevate sihtpunktide kaugused uuritavast alast, samuti omavahelised kaugused. Kauguste määramisel võib kasutada asumi raskuskeskmete vahelisi kaugusi keskmise suurusega asumite puhul või kaugusi asumi piirist asumi piirini väikeste asumite puhul. Suuremate asumite puhul, eriti olukorras, kus nn liikumispiirkond lõikab asumit (linna, alevit jne), tuleb arvestatava mahuna arvese võtta vaid liikumispiirkonna sisse jäävat asula piirkonda, sealhulgas rakendatakse seda ka punktis 7.4 nimetatud andmete kogumisel ja süstematiseerimisel. Vajalikud kaugused tuleks määrata võimalikult reaalseid võimalikke liikumistrajektoori (jalgsi, jalgrattaga) arvestades, mitte linnulennuliselt.kui planeeringu tulemusena muutub reaalne võimalik liikumistrajektoor (näiteks rajatakse kergliiklustee), siis tuleb arvesse võtta juba muudetud parameetreid. Võimalike sihtpunktide kauguse määramisel uuritavas piirkonnas tuleks kaardistada ka need, millised ei jää otseselt käsitletava objekti mõjualasse, näiteks konkreetse tee äärde. Hilisema analüüsi käigus võetakse arvesse vaid kõige lühemaid marsruute, seega prognoositakse uuritavale objektile vaid sellised liiklusmahud, millised on lühimad kõigi kasutatavate võimalike ühenduste seas. Sellise prognoosi tegemisel on soovitatav kasutada spetsiaalseid transpordimudeleid või geoinfol põhinevaid tarkvaralahendusi. 23

24 7.6 Liikumismahtude arvutus sihtpunktide ja liikumisviiside lõikes Selles tööetapis määratakse liikumisnõudluse jagunemine liikumispiirkonnas. Kui lähteandmetena on teada reaalsed või prognoositavaid liikumisseosed (liikumiskorrespondentsid - kust kuhu, millega ja millises mahus liikumisi toimub), siis võib kasutada neid andmeid. Kui selliseid seoseid teada pole, tuleb kasutada liikumisseoste määramiseks lihtsustatud gravitatsioonimudelit. Selle kohaselt saab asumite vahelise liikumiskorrespondentsi suuruse määrata järgmise valemiga: J t,xy = J k,x * t1 lx1 txy lxy t2 2 + t tn lx2 lx3 lxn 2 Kus, J t,x on prognoositav tööealiste antud liikumisviisi ( jalgsi või jalgrattaga) kasutavate inimeste arv asumist x asumisse y (x ja y=1...n) J k,x on asumis n (x= 1...n) arvutatud potentsiaalne antud liikumisviisi (jalgsi, jalgrattaga) kasutajate arv. t xy on sihtkoha atraktiivsus asumis x (x=1...n). Sihtkoha atraktiivsuse parameetrina kasutatakse lihtsustatud metoodikas: - Tööalaste liikumiste puhul töökohtade arvu - Koolialaste liikumiste puhul õpilaskohtade arvu - Kaubanduse- või teenindusega seotud liikumiste puhul kaubandus/teenindusettevõtte suurust, mida iseloomustatakse selle suletud brutopinna suurusena (m 2 ). Sõltuvalt olukorrast võib atraktiivsuse parameetritena kasutada ka muid parameetreid lisades arvutusse vastava selgituse ja põhjenduse. l xy on asumite x ja y vaheline kaugus (x,y=1...n). n on analüüsitavate asumite arv. 24

25 Asendades jalgsiliikumise parameetrid jalgrattaliikluse parameetritega, arvutatakse jalgrattaliikluse seosed analoogselt jalgsiliikumisega. Arvesse tuleb võtta ka asumi siseseid korrespondentse (x=y). Kui liikumiste jagunemist ei ole otstarbekas gravitatsioonimudeli alusel jaotada (näiteks juhul, kui analüüsitavas piirkonnas paikneb ainult üks kool või kaubandusettevõte), tohib gravitatsioonivalemi kasutamisest loobuda ja määrata seosed lähtuvalt kõikidest analüüsitavatest asumitest liikumistena vaid ühte sihtpunkti, kasutades iga analüüsitava asumi potentsiaalset antud liikumisviisi kasutajate arvu. Seda lihtsustatud lähenemisviisi on kirjeldatud ka lisatud näites. 7.7 Liikumismahtude korrektuur sihtpunktide ja liikumisviiside lõikes Selle etapi käigus korrigeeritakse liikumismahu ja jagunemise prognoosi arvestades liikumisühenduse potentsiaalset kvaliteedi tõusu. Selle põhjenduseks on liikumismahu prognoositav kasv, kui senine nõudlus on piiratud väiksema kvaliteediga ühenduse tõttu (näiteks kergliiklustee puudumine) ja kvaliteedi parandamine põhjustab teatud määral ka jalgsiliikluse või jalgrattaliikluse kasvu. Korrektuuris kasutatavad tegurid võib määrata prognoosi koostaja tuginedes varasematele uuringutele või kogemustele. Vastavate andmete puudumisel võib kasutada järgmisi tegureid: Tabel Olemasolev Planeeritav kvaliteeditase kvaliteeditase Väga hea Hea Rahuldav Halb Väga halb Väga hea 1,0 Hea 1,05 1,0 Rahuldav 1,10 1,05 1,0 Halb 1,20 1,10 1,05 1,0 Väga halb 1,25 1,20 1,15 1,10 1,0 Korrigeerida tohib ainult neid ühendusi (korrespondentse), mille suhtes ühenduse kvaliteedi kasvu saab kavandada. Kirjeldatud metoodikat on võimalik kasutada nii ülekäikude kui ka mistahes teiste infrastruktuuri elementide kergliikluse sageduse potentsiaali määramiseks. Selleks, et hinnata saadud tulemuste arvväärtuse sisu, on võimalik kasutada Maanteede projekteerimisnormides ning Eesti Standardis EVS843:2003 (või järgnev väljaanne) toodud väärtusi kergliiklejate teenindustaseme kohta, mis määravad kergliikluse kvaliteedi. 25

26 Lisaks on ülekäiguraja või koha liiklussageduse suuruse hindamiseks võimalik kasutada järgmist skaalat: Tabel Ülekäigu jalgsiliikluse intensiivsus JK/ööp Väga kõrge 1700 Kõrge 750 Keskmine 400 Madal 120 Väga madal 20 [Allikas: D.W.Harwood et al. Pedestrian Safety Prediction Methodology. Final Report for NCHRP Project 17-26, Submitted March 2008] 8. Kergliikluse prognoosimise näide, kasutades väljatöötatud metoodikat. Ülesanne: Prognoosida kergliikluse maht maantee piirkonnas (vt. järgmine joonis). Esiteks määrame, et antud tee piirkonda (kuni 4 km kaugusele teest) vallas jääb olemasolevas olukorras kaks küla (asumit): Kasevere ja Tammevere, planeeritakse uue asumi Pajuvere rajamist. Kättesaadavad lähteandmed on järgmised: Tabel 8.1 LÄHTEANDMED: Kasevere Tammevere Pajuvere (uus) Olemasolev Prognoos Olemasolev Prognoos Olemasolev Prognoos Elanikke kokku sh tööealisi sh kooliealisi Töökohti Kättesaadavaks osutusid ka varasema uuringu tulemused, mille kohaselt on inimeste liikumiste modaalne jaotus vallas, kuhu kuuluvad ka ülalnimetatud külad, järgmine: Tabel 8.2 Modaalne jaotus vallas, olemasolev tööle kooli Sõiduautoga 70% 35% Ühistranspordiga 23% 10% Jalgsi 5% 50% Jalgrattaga 2% 5% 26

27 Valla arengukava näeb ette kergliikluse eelisarengu, mille kohaselt peaks suurenema jalgsi- ja jalgrattaliikluse osakaal, jõudes järgmise 10 aasta jooksul tabelis 8.3 toodud väärtusteni. Seega kasutame potentsiaalse perspektiivse kergliikluse mahu määramiseks valla arengukavas toodud väärtusi: Tabel 8.3 Modaalne jaotus prognoositult tööle kooli Sõiduautoga 50% 20% Ühistranspordiga 30% 10% Jalgsi 15% 60% Jalgrattaga 5% 10% Külade vahelised kaugused on antud joonisel, lisaks oleme hinnanud, et kõikide külade sisese jalgsikäigu keskmiseks pikkuseks on 500 m (0,5 km). Lähtume prognoosi koostamisel valla üldplaneeringus, Pajuvere asumi detailplaneeringus ning valla arengukavas toodud väärtustest. 27

28 Lähtudes elanike liikumise modaalse jaotumise prognoosist, saame määrata potentsiaalsete jalakäijate arvu 10 aastase prognoosiga järgmiselt: Kaseveres: tööealisi elanikke 1500, neist potentsiaalselt jalakäijaid 15%, seega tööealisi jalakäijaid Kasevere asumis: J k,1 = 1500 * 0,15= 225. Kaseveres on kooliealisi 300, neist potentsiaalseid jalakäijaid 60%, seega potentsiaalseid kooliealisi jalakäijaid: 300*0,6=180 Teostades analoogse arvutuse ka teiste asumite lõikes, eraldi töö- ja kooliealiste grupi kohta, saame järgmised tulemused: Tabel

29 Jalakäijaid Kasevere Tammevere Pajuvere tööealisi õpilasi Tabel 8.5 Töökohtade perspektiivsed arvud asumite lõikes (tabeli 8.1 põhjal) Kasevere Tammevere Pajuvere Perspektiivne töökohtade arv Järgmisena jaotame potentsiaalse jalakäijate liikumise mahud asumite lõikes. Alustame tööalastest liikumistest, võttes atraktiivsusena kasutusele iga asumi töökohtade arvu, saame määrata iga asumi tööealiste jalakäijate arvu gravitatsioonimudelit kasutades. Asumist 1 asumisse 2 liikuvate tööealiste jalakäijate perspektiivse määra J t,12 arvutame järgmiselt: Jt,12 = J k,1 * t1 l11 t2 l12 2 t2 t l12 l kus, J k,1 on prognoositud tööealiste jalakäijate arv asumis 1, mis on 225) t 1... t 3 on töökohtade arv (atraktiivsus) asumites 1, 2 ja 3 (vastavalt 250, 350, 50) l 1x on asumi 1 ja 1, 2 j 3 vaheline kaugus (x=1...3), vastavalt joonisele l 11 =0,5km, l 12 =1,0km ja l 13 =1,2km. Kasevere (asum 1) siseste tööealiste (t) jalgsiliikujate arv: 29

30 250 0,5 J t,11 = 225 * =162 0, , ,2 2 Kaseverest (asum 1) Tammeveresse (asum 2) tööealisi (t) jalgsiliikujaid: 350 1,0 J t,12 = 225 * = 57 0, , ,2 2 Kaseverest (asum 1) Pajuveresse (asum 3) tööealisi (t) jalgsiliikujaid: 50 1,2 J t,13 = 225 * = 6 0, , ,2 2 Teostame analoogsed arvutused ka Tammevere ja Pajuvere asumite jaoks: Tammeverest (asum 2) Kaseveresse (asum 1) tööealisi (t) jalgsiliikujaid: 250 1,0 J t,21 = 135 * = 18 1, , ,5 2 Tammevere (asum 2) siseste tööealiste (t) jalgsiliikujate arv: 350 0,5 J t,22 = 135 * = 102 1, , ,5 2 Tammeverest (asum ) Pajuveresse (asum 3) tööealisi (t) jalgsiliikujaid: 30

31 50 0,5 J t,23 = 135 * = 15 1, , ,5 2 Ning viimasena määrame tööealiste jalakäijate perspektiivsed korrespondentsid Pajuvere asumist: Pajuverest (asum 3) Kaseveresse (asum 1) tööealisi (t) jalgsiliikujaid: 250 1,2 J t,31 = 90 * = 9 1, , ,5 2 Pajuverest (asum 3) Tammeveresse (asum 2) tööealisi (t) jalgsiliikujaid: 350 0,5 J t,32 = 90 * = 71 1, , ,5 2 Pajuvere sisesed liikumised 50 0,5 J t,33 = 90 * = 10 1, , ,5 2 Kokkuvõttes on võimalik koostada järgmine tulemuste risttabel: Tabel 8.5 TÖÖEALISED JALAKÄIJAD Kokku Kust Kuhu: Kaseverre Tammeverre Pajuverre 1 Kaseverest Tammeverest Pajuverest

32 Järgmisena teostame jalgsikäivate õpilaste prognoosi. Kuna kool paikneb ainult Kasevere asumis, siis ei ole vajalik jaotada õpilaste liikumisi laiali kõikide asumite vahel, vaid me saame määrata jalgsiliikuvate õpilaste arvu korrutades iga asumi prognoositud õpilaste arvu prognoositud jalgsiliikumise osakaaluga (60%). Seega on tulemused järgmised: Tabel 8.6 ÕPILASED Kaseverre Kaseverest 180 Tammeverest 120 Pajuverest 72 Järgmisena peame liitma kokku tabelites 8.5 ja 8.6 saadud tulemused Tabel 8.7. Summaarne jalakäijate liikumiste korrespondentsmaatriks: KOKKU ÖÖPÄEVAS: Kaseverre Tammeverre Pajuverre Kaseverest Tammeverest Pajuverest Edasi peame jagama tabelisse 8.7 kantud väärtused teguriga 0,9, mis arvestab seda, et vaid 90% liikumistest on määratud tööalaste ja kooliga seotud liikumistega. Järgmisena aga on vajalik tulemus korrutada teguriga 2, mis arvestab, et kõik jalgsi liikunud inimesed liiguvad ka tagasi sama liikumisviisi kasutades. Seega kujuneb summaarseks koefitsiendiks 2/0,9=2,22 ja seega saame tulemuseks: Tabel 8.8. Prognoositud ööpäevane (tööpäeval) jalakäijate summaarne liikumiste korrespondentsmaatriks: KOKKU ÖÖPÄEVAS: Kaseverre Tammeverre Pajuverre Kaseverest Tammeverest Pajuverest Märkus: Hallil põhjal on märgitud asumisiseste liikumiste korrespondentsid. Kui ülesande järgmiseks eesmärgiks on määrata maanteeületuse jalakäijate liiklussagedus Kasevere ja Tammevere asumite vahel ning planeeritava, Tammevere ja Pajuvere asumeid ühendava kõnnitee kasutamise prognoos, siis toimime alljärgnevalt. 32

33 Eeldame, et uue ohutu ja mugava teeületusvõimaluse loomine maanteeületuseks Kasevere ja Tammevere vahel ning uue kõnnitee rajamine Tammevere ja Pajuvere vahele toob kaasa ka kõikide jalakäijate teeületuse vaid uues rajatavas ületuskohas, saame määrata ööpäevaseks teeületuse prognoositavaks suuruseks tabeli 8.8 andmete põhjal ning arvestades paranenud tingimustest tulenevat liikluse kasvu (eeldusel, et olemasolev teeületus ja liikumisvõimalused on rahuldaval tasemel, kuid uued - väga heal tasemel) tabel alusel määratud teguriga 1,1, saame teeületuse jalakäijate liiklussageduseks: ( ) * 1,1= 689 jalakäijat ööpäevas. Vastavalt tabelile on tegemist keskmise intensiivsusega ülekäiguga. Lõpuks määrame analoogselt eelmise lähenemisega Tammevere ja Pajuvere vahelise jalakäijate liiklussageduse (JK/ööpäevas): ( ) * 1,1= 422 JK/ööp Analoogselt toodud näitele on võimalik määrata ka potentsiaalsed jalgrattaliikluse korrespondentsid, seega saame toodud näite kohaselt määrata kindlaks perspektiivsed kergliikluse liiklusvood planeeringuala mõjupiirkonnas. Samuti on võimalik võrrelda erinevaid variante lähtuvalt nende potentsiaalsest mõjust kergliikluse mahtudele või ülekäiguraja asukohast lähtuvat mõju perspektiivsetele kergliiklusvoogudele. 33

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Sugu, liikuvus ja linnaruum Planeerimiskonverents 2018 Mari Jüssi, Tallinna linnaliikuvuskava ekspert, Maanteeamet Kes me oleme? 1 h päevas Jalakäijad Ühistranspordiga liikujad Jalgrattaga liikujad Autoga

Rohkem

2016 INSENERIBÜROO STRATUM LIIKLUSKOORMUSE UURING

2016 INSENERIBÜROO STRATUM LIIKLUSKOORMUSE UURING 2016 INSENERIBÜROO STRATUM LIIKLUSKOORMUSE UURING INSENERIBÜROO STRATUM LIIKLUSKOORMUSE UURING TARTU LINNAS 2016. AASTAL TALLINN 2016 Liikluskoormuse uuring Tartu linnas 2016. aastal 2 Sisukord: Uuringu

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3.

Rohkem

Liikluslahendus OÜ Välja 9, Tartu reg nr koduleht: Töö nr: 0915/4 Tellija: Tartu Linnavalitsus linnamajanduse o

Liikluslahendus OÜ Välja 9, Tartu reg nr koduleht:  Töö nr: 0915/4 Tellija: Tartu Linnavalitsus linnamajanduse o Liikluslahendus OÜ Välja 9, 50303 Tartu reg nr 11999509 koduleht: www.liikluslahendus.com Töö nr: 0915/4 Tellija: Tartu Linnavalitsus linnamajanduse osakond Vaksali tn - Näituse tn ristmiku liikluskorralduse

Rohkem

Slide 1

Slide 1 1 Linnatranspordi strateegiad Miks me mõtleme nii nagu me mõtleme? 1 Millised on Tallinna transpordisüsteemi peamised probleemid? Neli peamist puudust: Keskajal väljakujunenud tänavavõrk.... Selleks et

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3. kopeerige

Rohkem

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest Välisvahendite teabepäev Kultuuriministeeriumi haldusala asutustele Tallinn, 26.05.2014 Kavandatavad regionaalarengu meetmed EL struktuurivahendite perioodil 2014-2020 Regionaalpoliitika büroo Siseministeerium

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx 25.06.2014 Esitluse või esitleja nimi Ida-Virumaa rahvastikust Mihkel Servinski peaanalüütik Statistikaamet Sultsi küla, Mulgimaa Edise, 17. juuni 2014 Rahvaarvu suhteline muutus, 31.03.2000-31.12.2011

Rohkem

VL1_praks6_2010k

VL1_praks6_2010k Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht (Insert / Lisa -> Worksheet / Tööleht), nimetage

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Maakondlike bussiliinidega rahulolu uuring Juuli 2018 2 Uuringu metoodika ja valim Uuringu läbiviimise meetodiks oli telefoniküsitlus. Küsitlusperiood 18. 25. nädal 2018. Uuringu üldkogumiks oli vähemalt

Rohkem

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusinsener OÜ Tallinnas 14.04.2014 Uuring Energiamajanduse

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Tallinna piirkonna säästva linnaliikuvuse strateegia regionaalse koostöö väljakutsed 13.2.2018 Linnade ja valdade päevad 2019 Mari Jüssi, Tallinna linnaliikuvuskava ekspert, Maanteeamet Tallinna piirkonna

Rohkem

untitled

untitled IDA-VIRUMAA PÕLEVKIVI TÖÖSTUSSE SUHTUMISE UURINGU ARUANNE IDA-VIRUMAA ELANIKKONNA TELEFONIKÜSITLUS Oktoober 2006 www.saarpoll.ee SISUKORD 1. Sissejuhatus ja metoodika........... 3 2. Põhijäreldused....

Rohkem

HCB_hinnakiri2018_kodukale

HCB_hinnakiri2018_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.01.2018 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 73 87 75 89 C 12/15 77 92 79 94 C 16/20 79 94 81 96 C 20/25 82 98 84 100

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Sotsiaaltranspordi toetamise erinevad võimalused Kristiina Tuisk Hoolekande osakond Nõunik 12.10.2017 STT sihtgrupp Seaduse järgi Puudega isik, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist

Rohkem

Heli Ainjärv

Heli Ainjärv Kohaliku omavalitsuse roll rahvusliku liiklusohutusprogrammi elluviimisel Heli Ainjärv Liiklusohutuse lektor Liiklusseadus 3. Liiklejate turvalisuse tagamine Kohalik omavalitsus korraldab liiklusohutusalase

Rohkem

Antennide vastastikune takistus

Antennide vastastikune takistus Antennide vastastikune takistus Eelmises peatükis leidsime antenni kiirgustakistuse arvestamata antenni lähedal teisi objekte. Teised objektid, näiteks teised antennielemendid, võivad aga mõjutada antenni

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemiseks Tellija: Maksu- ja Tolliamet Teostaja: Alarmtec AS

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kommunaalteenustega seotud veokite keskkonnamõju vähendamine Tallinnas Mari Jüssi SEI-Tallinn september 2011 Uuringu eesmärk Saada ülevaade: Tallinna transpordi CO 2 heite suundumustest ja jaotusest sõidukite

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

Tartu Ülikool Loodus- ja täppisteaduste valdkond Ökoloogia ja maateaduste instituut Geograafia osakond Bakalaureusetöö inimgeograafias (12 EAP) Ihaste

Tartu Ülikool Loodus- ja täppisteaduste valdkond Ökoloogia ja maateaduste instituut Geograafia osakond Bakalaureusetöö inimgeograafias (12 EAP) Ihaste Tartu Ülikool Loodus- ja täppisteaduste valdkond Ökoloogia ja maateaduste instituut Geograafia osakond Bakalaureusetöö inimgeograafias (12 EAP) Ihaste ja Vana-Narva mnt kergliiklusteede kasutamine ja ohutus

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KINNISVARATURU ÜLEVAADE JUUNI 217 Allikad: Maa-amet, city24, Eesti Pank, Statistikaamet Indeksi muutused võrreldes : -kaalutud keskmise m² muutus hinnatipuga (detsember 216): -1% -kaalutud keskmise m²

Rohkem

Lisa 2 Maanteeameti peadirektori käskkirjale nr 0250 Kattega riigimaanteede taastusremondi objektide valikumetoodika Maanteeamet Tallinn 20

Lisa 2 Maanteeameti peadirektori käskkirjale nr 0250 Kattega riigimaanteede taastusremondi objektide valikumetoodika Maanteeamet Tallinn 20 Lisa 2 Maanteeameti peadirektori 02.07.2013 käskkirjale nr 0250 Kattega riigimaanteede taastusremondi objektide valikumetoodika Maanteeamet Tallinn 2013 0 Sisukord Sisukord... 1 Sissejuhatus... 2 Metoodika

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

Microsoft Word - RKLTP_seletuskiri_ja?relevalve_ta?iendustega - kehtestatud variant

Microsoft Word - RKLTP_seletuskiri_ja?relevalve_ta?iendustega - kehtestatud variant Raplamaa maakonnaplaneeringu kergliiklusteede ja jalgrattamarsruutide teemaplaneering Planeeringu seletuskiri Tallinn-Tartu-Rapla 2016 SISUKORD 1 SISSEJUHATUS. ÜLEVAADE PLANEERINGU KOOSTAMISE PROTSESSIST...

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 2001

AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 2001 AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 21 LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Projektijuht: Kristjan Duubas AS Teede Tehnokeskus Leping 29.3.21 SISUKORD 1. Saateks

Rohkem

Labisoit 2004 aruanne.doc

Labisoit 2004 aruanne.doc INSENERIBÜROO STRATUM Mootorsõidukite 2003.a. läbisõidu ankeetküsitluse läbiviimine TALLINN 2004 Seletuskiri Mootorsõidukite 2003.a. läbisõidu ankeetküsitluse läbiviimine Sissejuhatus Eestis on rea aastate

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx Maaeluministri 0.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. novembri 08 määruse nr 6 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD KINNISVARA KORRASHOIU HANKE DOKUMENDID JA NENDE KOOSTAMISE JUHEND Procurement documents for property maintenance and their preparing guide EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

Microsoft PowerPoint - KOV ja LO_MoMaBiz

Microsoft PowerPoint - KOV ja LO_MoMaBiz KOHALIKU OMAVALITSUSE ROLLIST LIIKLUSOHUTUSE PARANDAMISEL Dago Antov 1 1 Mis on ohutu liiklus? Häireteta liikumine Häiring Konflikt Kokkupõrge OHUTU? OHTLIK Materiaalne kahju Inimkahju 1 KUIDAS MÕÕTA OHUTUST?

Rohkem

normaali

normaali AS TEEKARU T-2 Tallinn-Tartu-Võru Luhamaa mnt kiirustabloode mõõtetulemused enne ja pärast märgi aktiveerimist. Vahearuanne Tallinn 2 AS TEEKARU LIIKLUSOSAKOND T-2 Tallinn-Tartu-Võru Luhamaa mnt kiirustabloode

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET

Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET Sisukord 1 Kohaldamisala... 3 2 Mõisted, õiguslikud viited ja lühendid... 4 3 Eesmärk... 5 4

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only] Fundamentaalne analüüs Sten Pisang Tartu 2008 Täna tuleb juttu Fundamentaalse analüüsi olemusest Erinevatest meetoditest Näidetest 2 www.lhv.ee Mis on fundamentaalne analüüs? Fundamentaalseks analüüsiks

Rohkem

10 PEATUMINE, PARKIMINE, HÄDAPEATUMINE Lk Sõiduki peatamine ja parkimine. (7) Asulavälisel teel tuleb sõiduk peatada või parkida parempoolse

10 PEATUMINE, PARKIMINE, HÄDAPEATUMINE Lk Sõiduki peatamine ja parkimine. (7) Asulavälisel teel tuleb sõiduk peatada või parkida parempoolse 10 PEATUMINE, PARKIMINE, HÄDAPEATUMINE Lk 41 1. 20. Sõiduki peatamine ja parkimine. (7) Asulavälisel teel tuleb sõiduk peatada või parkida parempoolsel teepeenral. Kui seda nõuet ei ole võimalik täita,

Rohkem

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012 HINDAMISKRITEERIUMID 01 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud.okt.01 üldkoosoleku otsuega nr (Lisa ) Hindamiskriteeriumid on avalikud

Rohkem

Meetmeleht_meede1.docx

Meetmeleht_meede1.docx MTÜ Ida- Harju Koostöökoda Meetmeleht 2017 Meede 1 C. STRATEEGIA MEEDE ¹ 1. Strateegia meetme nimetus Meede 1 - Elukeskkonna arendamine 2. Strateegia meetme rakendamise vajaduse lühikirjeldus Tervislikud

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode] Olavi-Jüri Luik Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL 21.veebruar 2014 i iseloomustab Robin Hood ilik käitumine kindlustus on rikas ja temalt raha võtmine ei ole kuritegu. Näiteks näitavad Saksamaal ja USA-s

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 3 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, 3. nimetage see ümber leheküljeks Praks3 ja

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

Creating presentations with this template...

Creating presentations with this template... EfTEN Kinnisvarafond AS portfelli hindamise kokkuvõte 2014 juuni HINDAMISTULEMUSE LÜHIKOKKUVÕTE Hindamisprotsessi tulemusel leitud EfTEN Kinnisvarafond portfelli (va hindamishetkel arendusfaasis olevad

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx Mis on EstWin? Mis on EstWin Lairiba baasvõrgu ehitus asulatesse ja mobiili mastidesse, eesmärgiga luua sideettevõtetele võimalus tarbijatele kiire interneti pakkumiseks EstWin projekti käigus juurdepääsuvõrku

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ülevaade arengutest ruumiandmete valdkonnas Maa-ametis Tambet Tiits Maa-ameti peadirektor 08.05.2019 ESRI PÄEVAD 2019 Aeropildistamise ja aerolaserskaneerimise alad 2019-2022 Ruumiandmete ristkasutus

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Sularahateenuse hinnastamise põhimõtted SRK 3 12_

Sularahateenuse hinnastamise põhimõtted SRK 3 12_ Koostas: E. Vinni (sularahateenuste müügijuht) Kinnitas: P. Sarapuu (juhatuse esimees) Vers.: 2 Lk: 1/7 Sularahateenuse hinnastamise põhimõtted Koostas: E. Vinni (sularahateenuste müügijuht) Kinnitas:

Rohkem

Eesti kõrgusmudel

Eesti kõrgusmudel Meie: 04.06.2002 nr 4-3/3740 Küsimustik Eesti maapinna kõrgusmudeli spetsifikatsioonide selgitamiseks Eestis on juba aastaid tõstatatud küsimus täpse maapinna kõrgusmudeli (edaspidi mudel) koostamisest

Rohkem

Microsoft Word - MKM74_lisa2.doc

Microsoft Word - MKM74_lisa2.doc Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. oktoobri 2010. a määruse nr 74 Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks televisiooni ringhäälingusaadete ja -programmide digitaalse edastamise

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Eesti kinnisvaraturg Mihkel Eliste Arco Vara kinnisvaraanalüütik 26.04.2019 Tartu Tänased teemad Eesti kui tervik Tallinn, Tartu, Pärnu ja ülejäänud Eesti Elukondliku kinnisvara turg Mõningal määral muud

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 03.2.206 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 28.2.207 Tabel. Objekti üldandmed Jõgevamaa metskond Nr Maaprandussüsteemi

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa OTSUS Tallinn 20.06.2007 J.1-45/07/4 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine Elisa Eesti AS- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

NR-2.CDR

NR-2.CDR 2. Sõidutee on koht, kus sõidavad sõidukid. Jalakäija jaoks on kõnnitee. Kõnnitee paikneb tavaliselt mõlemal pool sõiduteed. Kõige ohutum on sõiduteed ületada seal, kus on jalakäijate tunnel, valgusfoor

Rohkem

ARUANDE

ARUANDE ELANIKKONNA SUHTUMINE E-VALIMISTESSE Ülevaade üle-eestilise arvamusküsitluse tulemustest Tallinn märts 2005 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1 METOODIKA KIRJELDUS... 4 Valim... 4 Küsitlus... 7 Andmetöötlus ja

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir 1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 10.01.2017 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 24.10.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Ida-Virumaa

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 0 Liis Grünberg Pärnu mnt, Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Diana Lõvi (SV valdkond) Järgmised e-lõunad: 10. oktoober

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Loeng2www.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Loeng2www.ppt [Compatibility Mode] Biomeetria 2. loeng Lihtne lineaarne regressioon mudeli hindamisest; usaldusintervall; prognoosiintervall; determinatsioonikordaja; Märt Möls martm@ut.ee Y X=x~ N(μ=10+x; σ=2) y 10 15 20 2 3 4 5 6 7 8

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Majandusteaduskond Ärikorralduse instituut Marite Rõõm KIIRUSTABLOODE MÕJU MOOTORSÕIDUKIJUHTIDE KIIRUSKÄITUMISELE Bakalaureuse

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Majandusteaduskond Ärikorralduse instituut Marite Rõõm KIIRUSTABLOODE MÕJU MOOTORSÕIDUKIJUHTIDE KIIRUSKÄITUMISELE Bakalaureuse TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Majandusteaduskond Ärikorralduse instituut Marite Rõõm KIIRUSTABLOODE MÕJU MOOTORSÕIDUKIJUHTIDE KIIRUSKÄITUMISELE Bakalaureusetöö Juhendaja: professor Dago Antov Tallinn 2017 1

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt Konjunktuur 3 (194) 1. Majanduse üldolukord 2015. a septembris ja 6 kuu pärast (L. Kuum) 2. Konjunktuuribaromeetrid: september 2015 2.1. Tööstusbaromeeter (K. Martens) 2.2. Ehitusbaromeeter (A. Vanamölder)

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SUVISE RUUMITEMPERATUURI KONTROLL METOODIKA UUENDUSED Raimo Simson 23.04.19 MÕNED FAKTID Viimase 50 aastaga on Eesti suve keskmine temperatuur tõusnud ca 1.5K Aasta maksimumtemperatuurid on tõusnud ca

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Joogivesi Tartu regioonis nov08

Microsoft PowerPoint - Joogivesi Tartu regioonis nov08 Joogivee kvaliteedist Tartu regioonis Kea Kiidjärv, Tartu TKT juhtivinspektor Ettekande sisu Tartu regioon Tartu TKT ülesanne seoses joogiveega Ühisveevärgid arvudes Joogivee kvaliteet regioonis (2007)

Rohkem

OÜ Positium LBS, Õpetaja 9, Tartu, Estonia Reg. nr , Swedbank Tel Tartu

OÜ Positium LBS, Õpetaja 9, Tartu, Estonia Reg. nr , Swedbank Tel Tartu OÜ Positium LBS, Õpetaja 9, 51003 Tartu, Estonia Reg. nr. 10883762, Swedbank 221020601776 Tel +372 734 1144 positium@positium.ee www.positium.ee Tartu linna ja lähiala elanike liikumiste uuring mobiilpositsioneerimise

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill 2013. a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides üldkasutatava elektroonilise

Rohkem

Linnalähialade liikluskeskkonna määratlemine ja liiklusohutusprobleemide väljaselgitamine

Linnalähialade liikluskeskkonna määratlemine ja liiklusohutusprobleemide väljaselgitamine 2015 Linnalähialade liikluskeskkonna määratlemine ja liiklusohutusprobleemide väljaselgitamine Liiklusohutuse osakond Maanteeamet 28.10.2015 Sisukord Sissejuhatus... 2 Töö eesmärk... 5 1. Linnalähiala

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal

Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal Ülevaade REACH- ja CLP-määrusega seonduvast osast Leelo Männik leelo.mannik@sm.ee Uuringu taust Uuringu tellija: Sotsiaalministeerium (töövaldkond) Uuringu teostaja:

Rohkem

(Microsoft Word - Purgatsi j\344rve supluskoha suplusvee profiil l\374hike)

(Microsoft Word - Purgatsi j\344rve supluskoha suplusvee profiil l\374hike) PURGATSI JÄRVE SUPLUSKOHA SUPLUSVEE PROFIIL Harjumaa, Aegviidu vald Koostatud: 01.03.2011 Täiendatud 19.09.2014 Järgmine ülevaatamine: vastavalt vajadusele või veekvaliteedi halvenemisel 1 Purgatsi järve

Rohkem

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc MEEPROOVIDE KESTVUSKATSED Tallinn 2017 Töö nimetus: Meeproovide kestvuskatsed. Töö autorid: Anna Aunap Töö tellija: Eesti Mesinike Liit Töö teostaja: Marja 4D Tallinn, 10617 Tel. 6112 900 Fax. 6112 901

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Strateegilise koostöö projekti eelarve Katriin Ranniku 17.02.2016 Millest tuleb juttu? Mis reguleerib Erasmus+ programmist rahastatavaid projekte? Millised on Erasmus+ strateegilise koostöö projekti eelarveread?

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus TAL-BIM TAL-BIM 2022 (Tallinn ehitusinfo mudelis) Eesmärk: tellijana: ehitusinfo mudeli (BIM) kasutaja ehitiste elukaare ulatuses teenusepakkujana: ehitusinfo mudeli (BIM) kasutamise võimalus ehitise elukaare

Rohkem

Microsoft PowerPoint - ESRI_09.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - ESRI_09.ppt [Compatibility Mode] Geoandmebaaside loomisest ja kasutamisest Tallinna Linnaplaneerimise Ametis Kristel Lelov TLPA Geomaatika teenistuse direktor Geoinfosüsteemide rakendamisest linnavalitsemises saadav kasu Kiirem ja efektiivsem

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 04.04.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 08.12.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

Andmed arvuti mälus Bitid ja baidid

Andmed arvuti mälus Bitid ja baidid Andmed arvuti mälus Bitid ja baidid A bit about bit Bitt, (ingl k bit) on info mõõtmise ühik, tuleb mõistest binary digit nö kahendarv kahe võimaliku väärtusega 0 ja 1. Saab näidata kahte võimalikku olekut

Rohkem